Bantahan HT - Muhammad Abdul Wahhab

alqiyamah.files.wordpress.com
  • No tags were found...

Bantahan HT - Muhammad Abdul Wahhab

http://dear.to/abusalmaMaktabah Abu Salma al-Atsarimubarokah (yang diberkahi) ini dan agar manusia senantiasamelanggengkan kesyirikan dan kebid’ahan yang dipelihara oleh ulamaulamasuu’ (jahat) yang mereka warisi dari kalangan shufiyun quburiyun(pengikut thariqat sufi dan penyembah/pengkultus kuburan) dan syi’ahrafidhah (aliran syi’ah yang mengkafirkan para sahabat Nabi) serta kaumilmaniyyun (sekuler) dan mustasyriqin (orientalis) yang hasad terhadapIslam.Diantara para pendengki yang membenci dakwah mubarokah iniadalah Hizbut Tahrir 6 , yang mencela dakwah Syaikh Muhammad bin AbdilWahhab dan menuduh beliau sebagai agen Inggris –nas’alullaha as-Salamah wal ‘Aafiyah (kita memohon keselamatan kepada Allah) – dandengan tuduhan-tuduhan dusta lainnya yang mereka kumpulkan darimusuh-musuh dakwah dari kalangan shufiyun dan syi’ah.Penyebab kami menyusun risalah ini adalah banyaknya tuduhantuduhanbatil dan dusta yang disebarkan oleh simpatisan juhala’ (orangorangyang bodoh) Hizbut Tahrir di website-website, mailing list-mailinglist dan media-media informasi lainnya yang mengaburkan dan menfitnahdakwah Syaikh Muhammad bin Abdil Wahhab. Telah sampai kepada kamibeberapa tulisan ‘gelap’ yang ditulis oleh simpatisan HT, terutama yangdisebarkan oleh Abu Rifa’ al-Puari (baca : Abu Riya’ al-Buali dan seorangsyabab (pemuda) HT yang bersembunyi di balik nama al-Mujaddid 7 (baca6 Hizbut Tahrir adalah salah satu kelompok sempalan ‘Islam’ yang didirikan oleh Taqiyudinan-Nabhani ghofarollahu lahu. An-Nabhani adalah salah seorang cucu Yusuf bin Isma’ilan-Nabhani, ulama sufi pada zamannya yang menulis kitab Jaami’ Karomatil Awliyaa’ danSyawahidul Haqq fil Istighotsah bi Sayyidil Kholqi yang isinya dipenuhi dengan bid’ah,syirik dan khurofat, serta celaan terhadap para imam Ahlus Sunnah, seperti Syaikhul IslamIbnu Taimiyah. Al-Allamah al-Iraqi Mahmud Syukri al-Aluusi telah menulis kitabbantahannya yang berjudul Ghoyaatul Amaani fir Raddi ‘ala-n Nabhani. SedangkanTaqiyudin an-Nabhanisendiri, secara global aqidahnya bersesuaian dengan aqidahAsy’ariyah Maturidiyah, bahkan an-Nabhani sendiri menyatakan bahwa Asy’ariyah danMaturidiyah termasuk Ahlus Sunnah tatkala membahas masalah al-Qodho’ wal Qodar.Baca lebih lengkap tentang kesesatan Hizbut Tahrir di al-Jama’aat al-Islamiyyah fi Dhou’ilKitaabi was Sunnah, karya syaikhuna Salim bin Ied al-Hilaaly, hal. 287-361 dan HizbutTahrir : Munaaqosyah ‘Ilmiyyah li-ahammi Mabadi`il Hizbi karya Syaikh Abdurrahman binMuhammad Sa’id Dimasyqiyyah.7 Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman :ف َلا َ تزك ُّوا أ َنف ُسك ُم هو أ َعل َم بِمنِ‏ اتق َى“Janganlah kalian mensucikan diri-diri kalian, sesungguhnya Alloh yang lebih tahu siapayang paling bertakwa.” (An-Najm : 32)Orang ini dengan berani menggunakan nama ‘samaran’ al-Mujaddid (pembaharu), seolaholahdirinya menganggap bahwa dirinya adalah orang yang memperbaharui agama ini.Dengan nama ini, orang ini bermaksud mensucikan dirinya dan berbangga-banggadengannya, padahal ini jelas-jelas suatu kezhaliman…- 3 dari 24 -

More magazines by this user
Similar magazines