(penyelidikan dan inovasi) universiti putra malaysia (upm)

registry.usm.my

(penyelidikan dan inovasi) universiti putra malaysia (upm)

UIHMUNIVERSITI PUTRA MALAYSIAffixffiffiffi^I-r4- wJ liYdJ/'ounr,rr \PE..'ABAT PENDAFTARii:,:, :i iil:it.{l I -:,;,':; l]'fRuj KamiTarikh:UPM/P-87.4: t2Julai 201316 JiiL2I0?3PE"J,i8Ai-,,/ Sir,ut tl.il.",r#o;ffi1"."l*SEPERTI DI SENARAI EDARANYBhg. Dato'/Datin/Tuan/Puan,PELAWAAN PENGISIAN JAWATAN TIMBALAN NAIB CANSELOR(PENYELIDIKAN DAN INOVASI) UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA (UPM)Adalah saya dengan hormatnya memakiumkan bahawa tempoh laniikanpenyandang jawatan Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan lnovasi), UPMyang sedia ada akan tamat pada tahun ini. Bagi memenuhi keperluan prosedurpelantikan Timbalan Naib Canselor Kementerian Pendidikan Malaysia,Jawatankuasa Carian peringkat UPM dikehendaki untuk bersidang bagimenimbang perkara ini.2. Sehubungan itu, Saya dengan sukacita mempelawa SemUa pegawaiakademik yang berminat dan berkelayakan untuk memohon pengisian jawatanTimbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan lnovasi), UPM. Bersama-sama inidilampirkan kriteria khusus yang telah ditetapkan oleh pihak KementerianPendidikan Malaysia beserta borang permohonan bagi mengisi jawatan tersebut.Untuk makluman, tarikh tutup permohonan adalah pada 25 Julai 2013.3. Sebarang pertanyaan mengenai perkara ini, sila hubungi Cik Jennifer LendaiKundat di taiian 03-89471514. Kerjasama pihak YBhg. Dato'/Tuan/Puanmemanjangkan hebahan ini kepada Universiti masing-masing adalah amat dihargaidan didahului dengan ucapan terima kasih.Sekian...BERILMU BER.BAKTI"(DA WAN MMAN BIN WAN OMAR)D.S.I.SPendaftarUniversiti Putra Malaysia4rl*""'',rct,sn-i Zi Ilr,ql i-)/\ii A. I{AMII?i: t"llit!:irrJniversiti Srtrnt' it4aial'sias.kYBhg. Datuk Naib Canselor,]a'ilPelabat FenCater, Uni'rersiii Futia I'iieiaysla,6C3-8946 S000 E aO:-.:qaA:lC: s./i.34*C LJPi\d S*rdang, Seiargci" Dari.ii Fhsan, lliiaiaysiahttp:/lwww admin"upm.edu.rir


SENARAI EDARANEncik Yusoff bin MusaPemangku PendaftarUniversiti Malaya (UM)Lembah Pantai50603 KUALA LUMPURPuan SitiZubaidah bintiA. HamidPendaftarUniversiti Sains MalaYsia (USM)11800 Minden PULAU PINANGPuan Asmahan binti MusaPemangku PendaftarUniversiti Kebangsaan Malaysia (UKM)43600 Bangi SELANGORTuan Haji Wan Mohd Zawawi bin Wan Abd RahmanPendaftarUniversiti Teknologi Malaysia (UTM)81310 SkudaiJOHORYBhg. Dr. Hjh. Zahrah binti MokhtarPendaftarUniversiti Teknologi MARA (UiTM)40450 Shah Alam SELANGORYBhg. Dato'HajiWan Mohd Hilmi bin Wan KamalPengarah EksekutifBahagian Perkhidmatan dan PengurusanUniveisiti lslam Antarabangsa Malaysia (UIAM)P.O. Box 105A728 KUALA LUMPUREncik Mohamad Akhir bin Hj. YusofPendaftarUniversiti Utara MalaYsia (UUM)06010 Sintok KEDAHEncik Ahmad KatangPendaftarUniversiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)Kota Samarahan94300 Kuching SARAWAKMejar (K) Datuk Abdullah bin Hj. Mohd. SaidPendaftarUniversiti Malaysia Sabah (UMS)Aras 4, Bangunan PentadbiranBeg Berkunci 207388999 Kota Kinabalu SABAH


Prof. Dr. Razli bin Che RazakPendaftarUniversiti Malaysia Kelantan (UMK)Kampus BachokBeg Berkunci No.0116300 BachokKELANTANProf. Madya Dr. Bibi Zafiaan Akhbar KhanPendaftarUniversiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)Kem Sungai Besi57OOO KUALA LUMPUR


mwffiUNIVERSITI PUTRA MALAYSIAPEJABAT PENDAFTAR43400, UPM SERDANG, SELANGORKRITERIA PEMILIHAN CALONTIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)UNIVERSITI PUTRA MALAYSIAPengalaman Membida Projek dengan Jaya: lni merupakan tugas hakiki TNC(P&l). Calon bukan sahaja berpengalaman menjalankan penyelidikan sebagaiPenyelidik Utama (Pl) tetapi menjadi peneraju IPf masing-masing untukmembida dana penyelidikan dari dalam dan luar negara.ii)iii)Mahir Mensistesis lnstrument Komitmen Penyelidikan (RU lnstrument) :KPI TNC (P&l) utama adalah meneraju penyelidikan di IPT masing-masing.Calon bukan sahaja mahir mengenai instrument tersebut tetapi telahmenunjukkan rekod cemerlang mentransfomasi penyelidikan sekurangkurangnyadi peringkat lnstitut , Centre of Excellenf (CEO) atau Fakulti .Mempunyai Jaringan Yang Luas di Peringkat Antarabangsa : Penyandangmestilah mempunyai jaringan hubungan yang luas dengan industri di peringkatserantau dan antarabangsa. lni kerana selain bertanggungjawab mendapatkanprojek-projek dan geran-geran penyelidikan dari sektor awam dan swastapenyandang juga bertanggungjawab mempromosikan dan mengkomersialkanhasil-hasil penyelidikan di dalam dan luar Negara.iv)v)Berkemampuan dalam Menguruskan Aktiviti Berkaitan Harta lntelek :penyandang mestilah seorang individu yang mampu menguruskan aktivitiaktivitiyang berkaitan dengan harta intelek seperti penghasilan harta intelekdan latihan yang berkaitan. lni adalah penting kerana pengurusan hubunganindustri yang berkesan akan memberi pulangan kepada universiti melaluiperlesenan dan pengkomersialan.Gemerlang dalam Penyelidikan , Penerbitan dan UrusanPengkomersialan: Penyandang mestilah mempunyai pengalaman yang luasdalam pengkormesialan produk penyelidikan, mempunyai track record dalampenyelidikan serta penghasilan artikel berkualiti dalam jurnal berwasit agarpenyandang mempunyai reputasi tinggi dan dihormati oleh kelompoksebaya/setaraf.


vi)Berpengalaman sebagai Penyelia yang Berjaya: Penyandang mestilahmempunyai rekod yrng-."*"rtang dalam penyeliaan pasca-siswazah (sarjanadan phD) terutamanfa dalam mod penyelidikan' lni kerana penyandangbertanggungjawabmenentukanhalatujupenyelidikanuniversitidanmenerapka n research culturedi kalangan ahli akademik dan para penyelidik'


mHm:$x:.$ffiffixPERMOHONAN JAWATANTTMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)UNIVERSITI PUTRA MALAYSIAGAMBARBERUKURANPASSPORTt.NAMA PEGAWAI2.TARIKH LAHIRFAKU LTI/JABATANi UN IVERSITIPENILAIAN PRESTASI2010 20112012KELULUSAN AKADEMIK6.BIDANG PENGKHUSUSANSila kemukakan bersama-sama borang permohonan ini curriculum vitae yanglengkap dan terkini beserta dokumen kelayakan akademik atau sebarang dokumensokongan lain yang berkaitan (sekiranya ada). Permohonan ini hendaklahaikemukafan melatuiKetua Perkhidmatan pemohon. Borang permohonan lengkaphendaklah dikembalikan kepada alamat seperti berikut:ALAMAT PERMOHONANTARIKH TUTUP PERMOHONAN :PendaftarPejabat PendaftarUniversiti Putra MalaYsia (UPM)43400 UPM, SerdangSELANGOR25 Julai 2013

More magazines by this user
Similar magazines