Views
11 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W SK (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W SK (857923201010) Istruzioni per l'Uso

SLOVENSKY 88 Čo robiť ak... Problém Možná príčina Riešenie Rúra nefunguje: Žiadne elektrické napájanie. Skontrolujte, či je sieť pod napätím Zástrčka rúry nie je zasunutá do Zapojte rúru do elektrickej siete. zásuvky elektrickej siete. Dvierka rúry sú zablokované a nedajú sa uvoľniť (verzia Nutid OV9 – Framtid OV9) Dvierka rúry sú zablokované a nedajú sa uvoľniť (verzia Framtid OV5 – Datid OV7) Elektronický programátor nefunguje (verzia Nutid a Framtid OV9) Gombík voliča je nastavený na "0". Gombík voliča je nastavený na " ". Porucha elektrického systému v dôsledku kolísania napätia. Porucha elektrického systému v dôsledku kolísania napätia. Porucha elektrického systému v dôsledku kolísania napätia. Otočte gombík voliča na želanú funkciu prípravy. Otočte gombík voliča na želanú funkciu prípravy. Rúru vypnite, znova zapnite a skontrolujte, či bol problém odstránený. U verzie Framtid OV5 -- Prepnite gombík ovládania funkcií do polohy “0”. -- Nastavte časomieru na 5 minút a počkajte, kým sa dvierka rúry otvoria. U verzie Datid OV7 -- Prepnite gombík ovládania funkcií do polohy F . -- Nastavte hodiny na (pozrite si “Ovládací panel”) Počkajte 2 minúty, kým sa dvierka uvoľnia. Ak sa na elektronickom programátore (v závislosti od modelu) zobrazuje správa „F HH", zavolajte najbližší popredajný servis. V takom prípade uveďte číslo nasledujúce po písmene "F". Spotreba energie, pri štandardnom vyťažení rúry a funkcii prípravy koláčov, kWh

SLOVENSKY 89 Skôr, ako zavoláte popredajný servis: 1. Zistite, či nedokážete problém vyriešiť sami podľa bodov v tabuľke "Čo robiť, ak...". 2. Spotrebič vypnite a znova zapnite. Skontrolujte, či sa tým problém nevyriešil. Ak po vykonaní horeuvedených krokov rúra naďalej nefunguje, zavolajte popredajný servis IKEA. Vždy uveďte: • krátky popis poruchy; • typ a presný model rúry; • servisné číslo (číslo uvedené po slove „Service" na typovom štítku) umiestnenom vpravo na vnútornom okraji rúry (viditeľný pri otvorených dvierkach rúry). • vašu úplnú adresu; • vaše telefónne číslo. Ak by bolo nevyhnutné rúru opraviť, obráťte sa na popredajný servis IKEA (zaručí sa tým použitie originálnych náhradných dielov a správny postup pri oprave).