Views
10 months ago

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W SK (857923201010) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid OVN 908 W - OVN 908 W SK (857923201010) Istruzioni per l'Uso

SLOVENSKY 92 Uzáver dvierok Spôsob otvorenia dvierok pomocou uzáveru je zobrazený na obr. 1. Obr. 1 Uzáver dvierok možno vybrať podľa postupu na obrázkoch (pozrite si obr. 2). Obr. 2

SLOVENSKY 93 Elektrické zapojenie Skontrolujte, či napätie uvedené na typovom štítku spotrebiča zodpovedá napätiu v elektrickej sieti domácnosti. Typový štítok je umiestnený na prednom okraji rúry, viditeľný pri otvorených dvierkach. Prípadnú výmenu napájacieho elektrického kábla (typ H05 RR-F 3 x 1,5 mm2) musí vykonať kvalifikovaný elektrikár.. Obráťte sa na popredajný servis IKEA. Informácie k ochrane životného prostredia Likvidácia obalových materiálov -- Všetky obalové materiály sa môžu recyklovať na 100 % a sú označené symbolom recyklácie ( ). Z tohto dôvodu sa rôzne časti obalu musia likvidovať zodpovedne, v plnom súlade s platnými predpismi o likvidácii odpadov. Likvidácia spotrebiča -- Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení - Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). -- Zabezpečením správneho postupu pri jeho likvidácii užívateľ prispieva k tomu, že likvidácia nebude mať negatívny dopad na životné prostredie a zdravie obyvateľov. -- Symbol na výrobku alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s výrobkom sa nesmie zaobchádzať ako s domovým odpadom, ale treba ho odovzdať v príslušnom zbernom stredisku na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Úspora energie -- Predohrev rúry používajte, iba ak je to uvedené v tabuľke na prípravu jedál. -- Používajte tmavé lakované alebo smaltované pekáče, pretože veľmi dobre pohlcujú teplo. -- Rúru vypnite 10/15 minút pred uplynutím nastavenej doby. Jedlo, ktoré si vyžaduje dlhšiu prípravu, sa bude piecť aj po vypnutí rúry. Prehlásenie o zhode -- Táto rúra, ktorá je určená na kontakt s potravinami, spĺňa požiadavky európskeho nariadenia ( ) č. 1935/2004 a bola navrhnutá, vyrobená a predaná v súlade s bezpečnostnými požiadavkami smernice "o nízkom napätí" 2006/95/ES (ktorá nahrádza smernicu 73/23/EHS v znení nasledujúcich úprav), ako aj s požiadavkami smernice “EMC” 2004/108/ES.