Views
8 months ago

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Guida di riferimento Croato

Sony STR-DN840 - STR-DN840 Guida di riferimento Croato

AKTIVNOSTI VISOKOG

AKTIVNOSTI VISOKOG RIZIKA SONY SOFTWARE nije otporan na pogreške u radu i nije projektovan, izrađen, niti namijenjen za upotrebu ili preprodaju u svojstvu kontrolne opreme za opasna okruženja koja iziskuju rad sa osiguranjem od nastanka pogrešaka, kao što je rad u nuklearnim postrojenjima, navigacija ili komunikacioni sistemi u vazduhoplovstvu, rad u kontroli avio saobraćaja, u uređajima za direktno održavanje životnih funkcija ili u oružanim sistemima, u kojima bi pogreška u radu SONY SOFTWARE-a mogla dovesti do smrti, ozljeda osoba ili ozbiljnih fizičkih ozljeda ili šteta na životnoj okolini (u nastavku “Aktivnosti visokog rizika”) SONY i njegovi dobavljači posebno naglašavaju da ne postoji nikakva izričita ili implicirana garancija prikladnosti za Aktivnosti visokog rizika. ISKLJUČIVANJE GARANCIJE ZA SONY SOFTWARE Ovim dajete svoj izričiti pristanak i saglasnost da SONY SOFTWARE koristite na vlastiti rizik. SONY SOFTWARE se pruža daje na korištenje “TAKAV KAKAV JESTE”, bez bilo kakve garancije, a kompanija SONY njeni dobavljači i primaoci licenci kompanije SONY (samo za potrebe ovog ODJELJKA označeni kao “SONY”) IZRIČITO ODRIČU SVAKU GARANCIJU, IZRIČITU ILI IMPICIRANU, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, IMPLICIRANU GARANCIJU UTRŽIVOSTI ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU. KOMPANIJA SONY NE DAJE GARANCIJU DA FUNKCIJE SADRŽANE U SONY SOFTWARE-u NEMAJU NIKAKVE GREŠKE NITI BAGOVE, NITI DA ĆE ISTE ZADOVOLJITI VAŠE ZAHTJEVE. SONY NE DAJE GARANCIJU DA ĆE SONY SOFTWARE ISPRAVNO FUNKCIONISATI. NADALJE, KOMPANIJA SONY NE DAJE GARANCIJU NITI IZNOSI TVRDNJE VEZANO ZA KORIŠTENJE ILI REZULTATE KORIŠTENJA SONY SOFTWARE-a KADA SE RADI O NJEGOVOJ TAČNOSTI, PRECIZNOSTI, POUZDANOSTI ILI DRUGIM SVOJSTVIMA. BILO KAKVE USMENE ILI PISMENE INFORMACIJE KOJE PRUŽI KOMPANIJA SONY ILI OVLAŠTENI PREDSTAVNIK KOMPANIJE SONY, NE MOGU SE SMTRATI GARANCIJOM I NE MOGU PROŠIRITI OPSEG OVE GARANCIJE. U POJEDINIM PODRUČJIMA NIJE DOZVOLJENO ISKLJUČIVANJE IMPLICITNIH GARANCIJA, U KOJEM SLUČAJU GORNJE ISKLJUČENJE NIJE PRIMJENJIVO NA VAS. Ne ograničavajući ranije pomenuto, posebno se naglašava da SONY SOFTWARE nije projektovan niti namijenjen za upotrebu na bilo kom drugom proizvodu osim PROIZVODA. SONY ne daje garanciju da SONY SOFTWARE neće dovesti do oštećenja bilo kojih proizvoda, softvera, sadržaja ili podataka kreiranih od strane vas ili treće strane. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI KOMPANIJA SONY, NJENI DOBAVLJAČI I PRIMAOCI SONY LICENCI (samo za potrebe ovog ODJELJKA označeni kao “SONY”) NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVE SLUČAJNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE POVEZANE SA SONY SOFTWARE-om KOJE PROIZILAZE ILI SE ZASNIVAJU NA KRŠENJU BILO KAKVIH IZRIČITIH ILI IMPLICIRANIH GARANCIJA, KRŠENJU ODREDBI UGOVORA, NEMARU, OBJEKTIVNOJ ODGOVORNOSTI ILI NEKOJ DRUGOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI. TAKVE ŠTETE UKLJUČUJU, BEZ OGRANIČENJA, GUBITAK PROFITA, GUBITAK DOHOTKA, GUBITAK PODATAKA, NEMOGUĆNOST KORIŠTENJA PROIZVODA I BILO KOJE POVEZANE OPREME, VRIJEME IZVAN POGONA I KORISNIKOVO VRIJEME, NEOVISNO O TOME ŠTO JE KOMPANIJA SOMY BILA UPOZNATA SA MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVIH ŠTETA. U SVAKOM SLUČAJU, U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG EULA UGOVORA, CJELOKUPNA ODGOVORNOST KOMPANIJE SONY OGRANIČAVA SE NA STVARNI UPLAĆENI IZNOS, U DIJELU U KOJEM SE TAJ IZNOS ODNOSI NA SONY SOFTWARE. IZVOZ Ako SONY SOFTWARE koristite ili prenosite u zemlju koja nije zemlja vašeg boravišta, potrebno je da se pridržavate važećih zakona i propisa kojim se odnose na izvoz, uvoz ili carinske odredbe. 10 BS

NADLEŽNO ZAKONODAVSTVO Ovaj EULA ugovor se ima tumačiti, uređivati, interpretirati i primjenjivati u skladu sa zakonima Japana, ne uzimajući u obzir bilo kakve konflikte u zakonskim odredbama. Za sve nesporazume koji proizađu iz ovog EULA ugovora, izričitu mjesnu i stvarnu nadležnost imaju sudovi u Tokiju, Japan, i vi i kompanija SONY ovim putem dajete svoju saglasnost za mjesnu i stvarnu nadležnost tih sudova. VI I KOMPANIJA SONY SE ODRIČETE PRAVA NA SUDSKI POSTUPAK PRED POROTOM VEZANO ZA BILO KOJA PITANJA KOJA PROIZILAZE ILI SU VEZANA ZA OVAJ EULA UGOVOR. ODVAJANJE ODREDBI Ako se bilo koji dio ovog EULA ugovora smatra nevažećim ili neprovodivim, njegovi ostali dijelovi ostaju na važnosti. Sva vaša pitanja vezana za ovaj EULA ugovor ili ovdje datu ograničenu garanciju, možete uputiti kompaniji SONY pismenim putem na adresu navedenu na garancijskom listu priloženom u pakovanju proizvoda. 11 BS