Views
8 months ago

KitchenAid 901 087 32 - 901 087 32 SK (857918216000) Istruzioni per l'Uso

KitchenAid 901 087 32 - 901 087 32 SK (857918216000) Istruzioni per l'Uso

Zapojenie rúry do

Zapojenie rúry do elektrickej siete • Skontrolujte, či napätie uvedené na výrobnom štítku zodpovedá napätiu siete v domácnosti. Výrobný štítok je umiestnený na prednom okraji rúry (viditeľný pri otvorených dvierkach). • Ak na rúre nie je prívodný elektrický kábel, postupujte nasledovne: 1. Odskrutkujte dve upevňovacie skrutky krytu svorkovnice, umiestnenej na spodnej časti zadného krytu rúry. 2. Vyberte kryt, aby ste mali prístup k svorkovnici a vsuňte prívodný elektrický kábel (pozri tabuľku) cez otvor umiestnený na dne rúry. Tabuľka pre prívodné elektrické káble Počet vodičov Druh kábla 1N+ ~ H05 RR-F 3 X 1,5 mm 3. Zapojte kábel ku svorkovnici úplne utiahnúc skrutky a zachyt'te ho do držiaka kábla. 4. Vrát'te kryt na miesto tak, že vsuniete dva jazýčky do príslušných miest a upevníte ho dvoma skrutkami. Upevnenie rúry • Rúru nadvihnite tak, že ju uchopíte za príslušné rukoväte (B) nachádzajúce sa na bokoch a vložte ju na miesto v linke, pričom dávajte pozor, aby sa nezachytil prívodný elektrický kábel (obr. 8). • Pred upevnením rúru vycentrujte v linke. • Rúra je vybavená vymedzovacími vložkami , ktoré sú už namontované, aby sa uľahčilo uchytenie rúry v linke pomocou dodávaných skrutiek (ako je zobrazené na obr. 9). 7 8 9 147

RADY NA OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Likvidácia obalu • Materiál obalu je 100% recyklovateľný a je označený symbolom recyklácie . • Rôzne časti obalu preto nevyhadzujte voľne, ale zlikvidujte ich v súlade s pokynmi miestnych úradov. Likvidácia starých elektrospotrebičov • Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2002/96/ES o likvidácii elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Zabezpečením, že tento výrobok bude zlikvidovaný správnym spôsobom, pomôžete predchádzat’ potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by sa v inom prípade mohli vyskytnút’ pri nevhodnom zaobchádzaní pri likvidácii tohto výrobku. Symbol na výrobku alebo na sprievodných dokumentoch znamená, že s týmto výrobkom sa nesmie zaobchádzat’ ako s domovým odpadom. Naopak, treba ho odovzdat’ v zbernom stredisku na recykláciu elektrických alebo elektronických zariadení. Likvidácia musí byt’ vykonaná v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia pre likvidáciu odpadov. Podrobnejšie informácie o zaobchádzaní, regenerácii a recyklácii tohto výrobku si vyžiadajte na Vašom miestnom úrade, v zberných surovinách alebo v obchode, kde ste výrobok kúpili. Úspora energie • Rúru predohrievajte iba ak je to uvedené v tabuľke varenia v Popise spotrebiča alebo vo vašom recepte. • Používajte tmavé formy na pečenie, s čiernym lakom alebo smaltom, pretože veľmi dobre pohlcujú teplo. Upozornenia Upozornenie: • Rúru nesmú používat' deti a postihnuté osoby bez dohľadu. • Nedovoľte, aby sa deti so spotrebičom hrali. • Prístupné časti rúry sa počas používania môžu zohriat', preto nedovoľte, aby sa deti priblížili k spotrebiču. • Pri čistení SKLA nepoužívajte abrazívne materiály a prostriedky, aby ste predišli jeho poškodeniu. • Počas používania bude spotrebič veľmi horúci. Dávajte pozor a nedotýkajte sa ohrievacích článkov vnútri rúry. • Rúra je určená výhradne na používanie v domácnosti, na prípravu jedál. Nie sú povolené iné využitia. Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednost' v prípade neprimeraného použitia alebo v prípade chybného nastavenia ovládacích prvkov. • Prípadné opravy alebo zásahy musí vykonat' výhradne kvalifikovaný technik. • Nedovoľte, aby bola rúra vystavená atmosferickým vplyvom. • Na dvierka neklaďte t'ažké veci, pretože by mohli poškodit' vnútro rúry alebo závesy. Nevešajte sa na dvierka. • Na rukovät' dvierok nevešajte nič t'ažké. • Dno rúry neprikrývajte alobalom, ani ničím iným. • Dvierka rúry sa musia dobre zatvárat'. Udržiavajte povrchy tesnenia dvierok čisté. • Do horúcej rúry nikdy nevlievajte priamo vodu. Smalt by sa mohol poškodit'. • Ovocné št'avy, ktoré kvapkajú z plechu by mohli zanechat' neodstrániteľné škvrny. Odporúčame vám rúru pred používaním vyčistit'. 148