10.06.2013 Views

zurnalas 12

zurnalas 12

zurnalas 12

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

10<br />

18<br />

34<br />

Apskrities apygardose kandidatų į Seimą<br />

padaugėjo 47 procentais<br />

Įstatymas atėmė teisę į nuotakos suknelę<br />

Surdegis Dievo Motinos malonėmis išgarsėjo<br />

gerokai anksčiau už Šiluvą


UAB “Kurklių karjeras” pagrindinė veikla – smėlio, žvyro karjerų<br />

eksploatavimas. Įmonė veikia jau trečią dešimtmetį, turi filialus<br />

Kupiškio ir Ukmergės rajonuose.<br />

UAB „Kurklių karjeras“,<br />

Kurklių kaimas, Anykščių rajonas.<br />

Tel.: 8-381 49249, tel./faks. 8-381 49418, mob. 8-686<br />

32114.<br />

El.p.: info@karjeras.lt<br />

www.karjeras.lt<br />

Šiais metais “Kurklių karjeras” įsigijo naujos kartos<br />

japonišką buldozerį KOMAT’SU D – 61 EX su 3,5<br />

kub.m talpos vartomu peiliu, prailgintą. Pasak<br />

UAB “Kurklių karjeras” gamybos vadovo Dainiaus<br />

Daškevičiaus, tai optimalaus galingumo buldozeris,<br />

atitinkantis eurostandartus, pritaikomas keliams<br />

tiesti, darbui karjere, privačiuose užsakovų<br />

sklypuose. Taip pat šį pavasarį įmonė įsigijo vokiečių<br />

gamintojų mobilią sijojimo įrangą MOBISCREEN<br />

MS16Z, leidžiančią gaminti platesnį medžiagų<br />

asortimentą.<br />

Bendrovė kasmet per 1 mln.Lt investuoja į savo<br />

įrengimų atnaujinimą, gamybos proceso tobulinimą<br />

ir produkcijos bei paslaugų kokybę. Įmonės produkcija<br />

sertifikuota, veikia gamybos kontrolės sistema.<br />

UAB „Kurklių karjeras“ paslaugos:<br />

Neribotais kiekiais parduodame smėlį, žvyrą, jų<br />

mišinius. Taip pat smėlį bei žvirgždą, tinkančius<br />

betono gamybai.<br />

Klientui pageidaujant, produkciją atvežame savo<br />

transportu.<br />

Tiesiame kelius. Formuojame privažiavimus bei<br />

aikšteles. Vykdome kitus aplinkotvarkos darbus.<br />

Atliekame melioracijos remonto darbus.<br />

Kasame tvenkinius.<br />

Nuomojame tralą ir kitą techniką.


edaktoriaus skiltis<br />

Po žemėjančiais<br />

gyvenimo debesimis<br />

noriu daugiau nebūti.<br />

O jeigu vis tiek tai<br />

neišvengiama, kaip<br />

gąsdina reinkarnacijos<br />

šalininkai, pageidaučiau<br />

atgimti popieriaus lapu.<br />

Norėčiau, kad ant jo maža mergaitė nupieštų ežerą ir<br />

mėlyną namą dideliais langais su geltona lempa ant<br />

stalo, prie kurio vakarieniauja šeima. Dar norėčiau,<br />

kad ant palangės žydėtų jeronimas ir tupėtų storas<br />

katinas.<br />

Tačiau kas, jei mergaitė patikės, jog laimės kupini<br />

namai iš tiesų gali kažkur būti. Ir užaugusi ims jų<br />

ieškoti. Ir kai iš nuovargio, regis, nebepavilks kojų,<br />

tokius namus ras. O tada nusipirks lempą, pasodins<br />

jeronimą ir apgyvendins katiną. Tik vieną dieną - juk<br />

taip visuomet nutinka - jai pasirodys jog tikram – jos<br />

gyvenimui - to graudaus paprastumo per maža. Nes<br />

iš tiesų jokie ežerai ir namai negali užpildyti dykumos,<br />

kai ji plyti sielos viduj. Kam pilnatvės iliuzijomis didinti<br />

skausmą?<br />

Ne, sakau. Jeigu jau man būtų lemta kokia<br />

egzistencijos forma po šio gyvenimo, verčiau būti<br />

šermukšnio uoga, kuri pamaitintų sužvarbusį paukštį.<br />

Arba varpučiu, kurį išrautų ir išmestų anapus kapinių<br />

tvoros.<br />

Anapus rudenėjančių debesų nebenoriu daugiau nei<br />

pažinimo, nei skausmo. Tik tylos.<br />

Pagarbiai,<br />

Gražina Šmigelskienė<br />

AUKŠTAITIŠKAS<br />

2008 Nr. 10 (<strong>12</strong>)<br />

Mėnesinis žurnalas<br />

formatas<br />

Leidėjas – UAB „Anykštos redakcija“. ISSN 1822-8615<br />

Adresas: Vilniaus g. 29, LT- 29145 Anykščiai.<br />

Tel. (8-381) 59 474, (8-381) 59 458, el. p.: anyksta@anyksta.lt.<br />

Tiražas 3000 egz.<br />

Spausdino UAB „Iksprintas“.<br />

Vyriausioji redaktorė Gražina Šmigelskienė, (8-687) 25892.<br />

Redaktorė Raimonda Stankevičiūtė – Vilimienė, (8-686) 96382 .<br />

Žurnalistai ir bendradarbiai:Vytautas Balčiūnas, Danielius Binkys (8-616) 51097, Linas<br />

Bitvinskas (8-675) 47714, Daiva Goštautaitė, Raimondas Guobis, Rytis Kulbokas (8-650)<br />

86969, Arvydas Lingaitis (8-672) 43422, Jolanta Matkevičienė, Salvijus Pranckūnas, Elvyra<br />

Sabalytė, Vidmantas Šmigelskas (8-618) 25835, Sveta Vitkienė (8-614) 78637.<br />

Fotografas Jonas Junevičius (8-686) 33036.<br />

Kalbos redaktorė Sandra Andriuškevičiūtė.<br />

Dizaineris Kęstutis Vasiliūnas.<br />

Maketuotojas Justas Navašinskas<br />

Viršelio nuotraukoje: “Anykščių vario” gimtadienis.<br />

Už reklamos turinį redakcija neatsako. Rankraščiai negrąžinami. Perspausdinti<br />

publikacijas arba jų dalį galima tik gavus raštišką redakcijos sutikimą.<br />

. . . t u r i n y s . . . . . . . . . .<br />

...tema..........................................................2 psl...<br />

P a s b ū r ė j u s v e d a i š g y v e n i m a i i r<br />

... blogėjanti šalies ekonomika<br />

...politika.................................................... 10psl...<br />

Seimas vilioja senelius ir anūkus<br />

...rinka........................................................... 16psl...<br />

T ė v a s i r d u k r a m o d e r n i z u o j a s a v o<br />

ūkius<br />

...sankirta........................................................ 18psl...<br />

Į s t a t y m a s a t ė m ė t e i s ę į n u o t a k o s<br />

suknelę<br />

...iš...arti.................................................... 22psl...<br />

A d o l f a s Š a p o k a : i s t o r i k a s ,<br />

pedagogas, redaktorius<br />

...iš...Salvijaus...tekstų........................................25psl...<br />

...patirtys................................................................26psl...<br />

A n t a n a s D r i l i n g a : „ P e r k ū n s a r g i ų “<br />

neišvengė niekas“<br />

...pastogė...................................................................29psl...<br />

Baltojo žirgo žemė – Debeikiai<br />

...kertės................................................... 32psl...<br />

Geras laikas arbatai...<br />

...atodangos................................................... 34psl...<br />

Stebuklingoji Surdegio Dievo<br />

Motina<br />

...sveikata................................................... 36psl...<br />

Gyvenimą ilgina ir stovėjimas ant<br />

galvos<br />

...vietoj...tabletės......................................................37psl...<br />

Ar turi mums patikti mūsų<br />

vaikai?<br />

...spalio...kokteilis..................................... 38psl...<br />

Į s i m i n t i n i a u s i a s a u t o m o b i l i s -<br />

401-as „moskvičius”<br />

...kryžiažodis................................................. 40psl...<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . w w w . a n y k s t a . l t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 p s l . . .


. . . t e m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Pas būrėjus veda išgyvenimai ir<br />

... blogėjanti šalies ekonomika<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 p s l . . .<br />

Utenos būrėjos nesitveria džiaugsmu – jos vėl<br />

gyvena klestėjimo laikus. Vos tik pablogėja<br />

šalies ekonomika, o finansinė gyventojų<br />

padėtis ima ristis žemyn, dėl dabarties ir<br />

ateities nerimaujantys žmonės pradeda plūsti<br />

pas būrėjus ir astrologus.<br />

. . . Elvyra Sabalytė ><br />

> Būrėjai savo užsiėmimą laiko<br />

Dievo dovana ir nenori būti<br />

varžomi tikrintojų.<br />

Būrimas sekina<br />

Pranašystėmis tikintys uteniškiai<br />

atsakymų į jiems svarbius klausimus ieško<br />

pas penkias žinomiausias miesto būrėjas.<br />

Darbo joms padaugėjo dar ir dėl to, nes<br />

trys garsios būrėjos pastaraisiais metais<br />

iškeliavo į Anapilį ir tik vienos jų pėdomis<br />

pasekė sūnus. Visos kalbintos būrėjos<br />

tvirtino, kad nuspėti žmogaus likimą yra<br />

Dievo dovana, todėl jokie specialūs mokslai<br />

čia nepagelbės. Daugelis garbingo ar<br />

vidutinio amžiaus sulaukusių šių moterų<br />

praeityje dirbo pardavėjomis ir virėjomis.<br />

Kas jas pakeis ateityje, neaišku, nes jaunų<br />

būrėjų neatsiranda.<br />

Meilė, sveikata ir pinigai – tai trys<br />

visais laikais žmones labiausia dominantys<br />

klausimai. Sulaukia būrėjos ir naujų<br />

klausimų, kurie prieš keletą dešimtmečių<br />

niekam nebuvo aktualūs. Kaip ištraukti<br />

sūnų iš narkotikų liūno ar išgelbėti vyrą<br />

nuo lošimo automatais? Ar verta imti<br />

paskolą namui, butui pirkti? Ar rizikinga<br />

perkelti savo verslą į užsienį?<br />

Uteniškės buria paprastomis arba<br />

Taro kortomis, gali nuspėti ateitį iš delno,<br />

burti iš nuotraukų, viena jų užsiima<br />

juodąja magija. Kaina už būrimo seansą<br />

svyruoja nuo 2 iki 35 litų. Daugelis būrėjų<br />

tikino už paslaugą imančios tiek, kiek<br />

joms palieka klientai. Dažniausia burtis<br />

ateina dailiosios lyties atstovės, nes vyrai<br />

tai daryti gėdijasi. Žinomesni žmonės<br />

paprastai būrėjų namų slenkstį peržengia<br />

tik sutemus.<br />

„Būrėjos darbas labai sekina, todėl<br />

per dieną daugiau kaip dviejų trijų klientų<br />

nepriimu, − atskleidė šios profesijos<br />

ypatumus Birutė (tikrasis vardas būrėjos<br />

prašymu pakeistas). – Tik iš šalies atrodo,<br />

kad pamėtyti kortas yra niekų darbas.“<br />

Viršininkams rūpi meilės romanai<br />

Burti Birutę jaunystėje išmokiusi sena<br />

lenkė jai atidavė savo būrimo knygą bei<br />

Taro kortas. Deja, jų išsaugoti nepavyko,<br />

nes šias relikvijas krosnyje sudegino labai<br />

religinga Birutės motina. Religija draudžia<br />

būrimą ir laiko jį didele nuodėme.<br />

Būrėja net kunigui per išpažintį<br />

prižadėjo neburti sekmadieniais, tačiau<br />

pažadą nuo klientų negalinti atsiginti<br />

moteris kartais sulaužo. Visgi sekmadienį<br />

klientus priima tik pasibaigus šventoms<br />

mišioms. Pirmadienis, anot pašnekovės,<br />

irgi netinkama burti diena, mat pirmadienį<br />

net elgeta elgetauti neina.<br />

„Viršininkams dažniausia rūpi,<br />

kaip klostysis jų meilės romanai su<br />

meilužėmis, kitus domina turto dalybos<br />

tarp giminaičių, treti kreipiasi, norėdami<br />

išsiaiškinti smulkią vagystę, - vardijo<br />

Birutė. − Neburiu tik <strong>12</strong>-14 metų<br />

paauglėms, nes jos dar neturi proto.<br />

Kartais žmonės išsimesti kortas į mano<br />

namus veržiasi net vidurnaktį, bet aš tokių<br />

nepriimu.“<br />

Birutės mestos kortos išpranašavo<br />

staigią jos vyro mirtį, tačiau pastarasis,<br />

įspėtas tą dieną nevažiuoti į darbą,<br />

žmonos nepaklausė. Jį, bekasant šulinį,<br />

užgriuvo žemė. Prisiminė būrėja ir jauną<br />

ukmergiškę, norėjusią sužinoti, ar verta jai<br />

įsidarbinti užsienyje. Nors kortos našlaitei<br />

rodė, kad jos ten laukia didelis pavojus,<br />

mergina į tai nekreipė dėmesio. Pernai į<br />

užsienį išvykusi ukmergiškė po pusmečio<br />

rasta negyva. Atėjęs išsiburti vienas<br />

neeilinis žmogus netgi atsinešė diktofoną.<br />

Jis norėjo įrodyti savo žmonai, o gal ir<br />

meilužei, kad prieš ją yra nekaltas. Anot<br />

70 metų Birutės, kad išsipildytų tai, ko<br />

nori, būtina tuo tikėti. Problemų prislėgti<br />

žmonės iš jos dažniausia išeina su<br />

džiaugsmu ir viltimi.<br />

O ar dažnai pas būrėją lankosi politikai?<br />

Anksčiau jie užsukdavo dažniau,<br />

tačiau šį rudenį prieš rinkimus į Seimą<br />

nepasirodė nė karto. Tikriausia dėl to, kad<br />

tapo gudresni ir burtis važiuoja į kitus<br />

miestus. Paklausta, ko mums tikėtis po<br />

spalio <strong>12</strong> dieną įvyksiančių rinkimų į


. . . t e m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Seimą, Birutė pranašavo: “Nieko gero.<br />

Nė viena partija Seime politinės daugumos<br />

neturės, todėl pešis ir vaidysis<br />

tarpusavyje. Seime padaugės politinių<br />

juokdarių, o gyvenimas dar labiau<br />

pablogės.“<br />

Patarimo ieško ir verslininkai<br />

Būrėja Vita Černikova įsitikinusi, kad<br />

tuomet, kai žmogui viskas sekasi, pas<br />

būrėjas jis nevaikšto. Tačiau burtis mėgsta<br />

nebūtinai tik silpni žmonės. Pas ją net<br />

iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių atvykstantys<br />

klientai dažniausia turi krūvą problemų,<br />

todėl moteris stengiasi juos nuraminti<br />

bei padrąsinti. Savo galių nepervertinanti<br />

būrėja sakė nesanti Dievas, todėl neretai<br />

žmonėms pataria kreiptis į gydytoją.<br />

Ji pripažino, kad būrimas yra slidus<br />

reikalas. Kartą vos pradėjus mesti kortas,<br />

klientės veidas kaip mat pasikeitė.<br />

Paaiškėjo, kad prieš keturis mėnesius<br />

kita būrėja ją įspėjo neva po mėnesio ji<br />

neteks vyro ir sūnaus. Artimieji gyveno<br />

kaip gyvenę, tačiau moteris, pažodžiui supratusi<br />

būrėjos perspėjimus, širdyje nuolat<br />

jautė didžiulę įtampą ir nerimą.<br />

„Pas mane lankosi keletas verslininkų,<br />

kuriems rūpi, kaip ateityje klostysis jų<br />

verslas, ar verta jiems bendrauti su kai kuriais<br />

verslo partneriais. Jei blogai burčiau,<br />

tikriausiai jie pas mane neužsuktų, - dėstė<br />

būrėja. − Jaunas merginas prieš egzaminus<br />

išsiburti atveda baimė, ar pavyks<br />

išlaikyti. Bedarbystės laikais žmones<br />

domindavo, kaip susirasti darbą.“<br />

Jei manote, kad seni žmonės pas<br />

būrėją ateina tik dėl sveikatos, labai<br />

klystate. V.Černikova ne kartą sulaukė įsimylėjusių<br />

septyniasdešimtmečių, kuriuos<br />

pas ją ateiti pakurstė noras išsiaiškinti<br />

širdies reikalus.<br />

67 metų V.Černikova mano, kad<br />

polinkį burti ji paveldėjo iš šių galių<br />

turėjusio savo aklo prosenelio: “Gyvenimo<br />

be būrimo nebeįsivaizduoju. Nežinau net<br />

ką reikėtų veikti. Beliktų tik mirties laukti.“<br />

Būrėjos nenori būti varžomos<br />

Utenoje niekada neveikė nė vienas<br />

būrimo salonas. Kodėl? Būrėjos tvirtino<br />

nenorinčios užsikrauti papildomų rūpesčių<br />

bei nuolat būti kontroliuojamos įvairių<br />

tikrintojų.<br />

Širdį atvėrusi Valerija neslėpė, kad<br />

jai atidaryti salono nė už ką neleistų<br />

vyras ir vaikai, besišaipantys iš šio, jų<br />

įsitikinimu, nerimto užsiėmimo. Būrėja<br />

Birutė prisipažino, kad be reikalo niekada<br />

neatskleidžia svetimiems žmonėms savo<br />

pomėgio, nes jo šiek tiek gėdijasi. Aplinkiniai<br />

kažkodėl galvoja, kad tai esąs nelabai<br />

garbingas amatas, o mokanti burti moteris<br />

lyginama su čigone ar net ragana.<br />

„Nors vaikai man liepia atidaryti<br />

būrimo saloną, to nedaryčiau net už<br />

didžiausius pinigus, - atviravo V.Černikova.<br />

– Aš noriu dirbti niekieno nevaržoma. Man<br />

nepatiktų, jei už durų kaip parduotuvėje<br />

stovėtų eilė žmonių. Tuomet nespėčiau<br />

įsigilinti į žmonių problemas, užmegzti su<br />

jais ryšio.“<br />

Utenos apskrities valstybinės mokesčių<br />

inspekcijos viršininko pavaduotoja<br />

Laima Žirnelienė informavo, kad būrimo<br />

paslaugomis gali užsiimti įregistravęs<br />

individualią veiklą pagal pažymą arba<br />

įmonę įsteigęs asmuo. Dėl tokios veiklos<br />

iki šiol nesikreipė nė viena apskrityje<br />

gyvenanti būrėja.<br />

Numatytas pajamų mokestis už šią<br />

veiklą metams apskrities rajonuose<br />

gerokai skiriasi. Brangiausia būrėjoms<br />

tektų mokėtų Zarasuose - 1 tūkst. 500<br />

litų neribojant veiklos teritorijos bei tiek<br />

pat verčiantis tik savo savivaldybėje.<br />

Mažiausia mokesčių reikėtų sumokėti<br />

Visagine - atitinkamai 1 tūkst. 94 ir 300<br />

litų; Utenoje – 1 tūkst. 186 ir 370 litų;<br />

Anykščiuose - 1 tūkst. 100 ir 550 litų;<br />

Ignalinoje vienu ir kitu atveju - 1 tūkst.<br />

100 litų; Molėtuose taip pat vienodai -1<br />

tūkst. 104 litų.<br />

Gali susiformuoti priklausomybė<br />

Įvairioje psichologinėje literatūroje<br />

būrėjų klientai apibūdinamas kaip<br />

dažniausia savimi nepasitikintys, bijantys<br />

gyvenimo iššūkių, neužtikrinti rytojumi.<br />

Tokiems žmonėms reikia, kad už juos<br />

kažkas viską padarytų bei nuramintų.<br />

Tokiems žmonėms trūksta bendravimo,<br />

šilumos ir supratimo. Būrėjai jiems atstoja<br />

ir psichologą, ir psichiatrą. Išėję iš būrėjo<br />

žmonės dažniausia užmiršta dalį to, ką<br />

jos pasako, ir atsimena tik tai, kas jiems<br />

svarbiausia, arba tai, ką jie nori girdėti.<br />

Lankymasis pas būrėją nebrandžioms<br />

asmenybėms gali tapti pražūtingas. Jiems<br />

būrimas tampa savotišku narkotiku, be<br />

kurio ilgainiui nebegali gyventi. Ištikus<br />

rimtesnei bėdai, kai jie nežino, kaip<br />

elgtis, būrėja kaskart tampa savotišku<br />

gelbėjimosi ratu.<br />

prospektas<br />

A r j ū s t i k i t e b u r ė j ų<br />

pranašystėmis?<br />

Alvyda Verikienė,<br />

anykštėnė:<br />

“Nesu turėjusi reikalų<br />

su tikrom būrėjom. Beje,<br />

studentaujant prieš<br />

daugelį metų man būrė<br />

čigonė iš delno linijų. Ji<br />

pasakė, kad ištekėsiu už<br />

vyro, kurio vardas iš devynių raidžių, ir turėsiu 3<br />

vaikus. Nors nelabai tikėjau, tačiau taip ir atsitiko,<br />

čigonės pranašystė visiškai išsipildė. Tuomet mes,<br />

studentės, net pinigų neturėjome, tačiau čigonė<br />

mums būrė už dyką.“<br />

Opalionija Paškevičienė,<br />

uteniškė:<br />

„Burtis, bet tik pas gerą<br />

būrėją, labiau rūpėjo<br />

jaunystėje. Prieš daug<br />

metų būrėja išpranašavo,<br />

kad kažkuriam iš giminių<br />

atsitiks avarija, o tam<br />

žmogui pagalbą suteiks lėktuvu atskridęs asmuo.<br />

Po metų mano mamai į kaktą įspyrė arklys, o ją<br />

išgelbėjo lėktuvu iš Kauno atskraidintas chirurgas.<br />

Ta pati būrėja atspėjo, kad mano sūnus taps<br />

mokytu žmogumi. Suprantama, jos gali prišnekėti<br />

ir daug nesąmonių. Beje, dažnai burtis nėra jokio<br />

reikalo.“<br />

Inga Rameikaitė, uteniškė:<br />

„Burtis vaikštau kas<br />

pusmetį, nes man tai<br />

yra įdomu. Aš tikiu, kad<br />

būrėjos daug ką gali<br />

atspėti. Būrėja man<br />

išbūrė, kad susitaikysiu<br />

su vaikinu. Jos žodžiai<br />

išsipildė, bet, gaila, mes vėl išsiskyrėme. Ji<br />

atspėjo, kad nesutariu su kambario drauge, bei<br />

patarė nevažinėti su išgėrusiais vaikinais. Be<br />

to, aš kaskart sugalvoju kokį nors norą, o būrėja<br />

pasako, ar jis išsipildys. Ji visada teisingai atspėja.<br />

Beje, norėčiau susirasti geresnę būrėją, nes ši<br />

buria tik paprastomis kortomis.“<br />

Nijolė Aleinikovienė,<br />

molėtiškė:<br />

„Žiūrint kas tas<br />

pranašystes nusako. Vienų<br />

pildosi, kitų - ne. Kartais ir<br />

paties susigalvojimai gali<br />

išsipildyti...“<br />

Elvyros Sabalytės nuotr.<br />

Elvyros Sabalytės nuotr.<br />

Alvydo Balandos nuotr.<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . w w w . a n y k s t a . l t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 p s l . . .


. . . b e . . . d i k t o f o n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 p s l . . .<br />

iš pirmų lūpų<br />

„Tegul žiūri, po kuo pasirašo...“<br />

Tokį perspėjimą<br />

skaitytojams<br />

perdavė<br />

Valstybinės ne<br />

maisto produktų<br />

inspekcijos<br />

Utenos poskyrio<br />

vedėjas Vigandas Leleiva (nuotraukoje).<br />

Šiemet apskrities gyventojai ne maisto<br />

produktų inspekcijai parašė 25 prašymus<br />

padėti išspręsti ginčą tarp jų ir pardavėjų<br />

dėl nekokybiškų gaminių. Apie tai su vedėju<br />

kalbėjo žurnalistė Raimonda Stankevičiūtė -<br />

Vilimienė.<br />

- Daugiausia vartotojai skundžiasi sugedusiais naujais<br />

mobiliaisiais...<br />

- Daugiausia skundų sulaukiame dėl mobiliųjų telefonų...<br />

už 1 litą. Pirkėjui pardavėjai pakiša sutartį, šis pasirašo net<br />

neskaitęs sąlygų, nes džiaugiasi, kad už 1 Lt naują telefoną<br />

gavo. O kai telefonas po dienos kitos sugenda, paaiškėja, kad<br />

jį su garantija remontuoti pats pirkėjas turi vežti į Vilnių, į<br />

Kauną. Čia tipiškiausias atvejis. Daug skundų dėl gendančios<br />

buitinės technikos, dėl baldų. Ketvirtoje vietoje – skundai<br />

dėl autoservisų paslaugų. Dabar inspekcijos specialistai<br />

tiria piliečio pretenzijas prekybininkams dėl nekokybiškos -<br />

nublukusios - stogo dangos. Sudėjus dangos kainą ir darbus,<br />

žmogus investavo tikrai didelius pinigus – apie 20 tūkst.Lt ir,<br />

natūralu, kad ieško teisybės. Daugeliu atvejų mums pavyksta<br />

ginčus išspręsti vartotojo naudai.<br />

- Bet būna, kad ir nepavyksta?<br />

- Na, kaip pasakyti nepavyksta. Štai turime tebesitęsiantį<br />

rezonansinį ginčą su buvusia baldų parduotuve „Fortena ir<br />

Co“, kuri prisirinko iš gyventojų užsakymų, pinigų ir pradingo.<br />

Ši įmonė veikė visoje Utenos apskrityje, pakeitė kelis<br />

pavadinimus. Inspekcijos teisininkai Vilniuje dirba, kad būtų<br />

sugrąžinti žmonėms prarasti pinigai.<br />

- Ar skundų daugėja?<br />

- Daugėja kasmet. Pernai per visus metus buvo 18, šiemet<br />

dar metai nesibaigė, o jau 25 (iš jų nepasitvirtino tik 5).<br />

Iš Utenos rajono sulaukėme 10 gyventojų pareiškimų, iš<br />

Visagino – 6, iš Anykščių rajono – 4, iš Zarasų – 3, iš<br />

Ignalinos – 2. Iš Molėtų rajono gyventojų skundų nebuvo.<br />

Pagrindinis mūsų darbas yra tiksliniai tikrinimai, ar<br />

vartotojams teikiamos prekės ir paslaugos yra saugios. Štai<br />

šiemet Anykščiuose vienas vaikas apsidegino žaisdamas<br />

žaislu – pistoletu. Tokių nesaugių gaminių neturėtų būti.<br />

Taigi, nuolat tikriname, kad tai, kas nesaugu, nebūtų teikiama<br />

vartotojams. Plačiau pasidomėti nesaugiais gaminiais galima<br />

inspekcijos internetinėje svetainėje www.inspekcija.lt.<br />

Alvydas<br />

Gervinskas:<br />

Politinė reklama<br />

Kur mano dešra?<br />

. . . Vidmantas Šmigelskas ><br />

Tuoj pasibaigs rinkimų kampanija,<br />

o aš vis dar nieko negavau. Dešros į<br />

redakciją ir anksčiau nenešdavo, bet gaudavom<br />

šratinukų, sąsiuvinukų, knygelių.<br />

Į koncertus kviesdavo, alaus įpildavo,<br />

pupom užkąsdavom, per burną varvėjo<br />

ir t.t., ir t.p. Žodžiu, visur varvėjo. Dabar<br />

špygą gausi!<br />

Bet špygas kandidatai tik viešai<br />

kaišioja, o paslapčia iš po skverno dalina<br />

dešras, už kampo degtinės įpila...<br />

Rinkimų agitacijos apribojimai,<br />

draudimai, regis, turėjo sulyginti turtingus<br />

kandidatus su vargšais. Tačiau kad ir<br />

kokią tvorą besuręstum – plyšį rasi. Juolab<br />

kad tvoras statosi tie patys politikai,<br />

kurie vėliau priekinėmis letenėlėmis<br />

pro jų apačias rausiasi. Todėl įvairių<br />

materialinių dalykų dalybos nenutrūko,<br />

tik kandidatai ėmė labiau orientuotis į<br />

tikslinius gavėjus - potencialųjį elektoratą.<br />

Žodžiu, kas turi pinigų, tas juos ir dabar<br />

investuoja. Tik tas investavimas pasidarė<br />

gerokai vulgaresnis – dešra, ištraukta iš<br />

užančio, ne tokia apetitiška, kaip atnešta<br />

ant padėkliuko, grojant dūdų orkestrui.<br />

Kita vertus, tiesmukas materialusis<br />

papirkimas yra mažiau atgrasus nei<br />

paslėptas. Juk kai tau ką nors aiškiai<br />

duoda, suprantama, jog kažko už tai ir<br />

nori.<br />

Dalis partinių kandidatų rėkia, kad<br />

neuždarys Ignalinos atominės elektrinės.<br />

Šis triukšmas yra tas pats materialusis<br />

rinkėjų papirkinėjimas. Elektrinė ne ką<br />

mažiau suvokiamas objektas nei dešra.<br />

Dešra gimsta iš paršo, lemputė – iš<br />

elektrinės. Žodžiu, atomas - tai toks<br />

mažas mažas paršiukas, iš kurio užauga<br />

lemputės.<br />

Turbūt dar buvau pionierius, kai<br />

broliai komjaunuoliai protestavo prieš<br />

Kruonio elektrinės statybas, o tėveliai<br />

komunistai gynėsi nuo trečiojo atominės<br />

elektrinės bloko. Net mes, pionieriai,<br />

tada supratome, kad Maskva nori mus<br />

išnuodyti, susprogdinti, numarinti ir t.t.<br />

Praėjo dvidešimt metų, o tas pats<br />

durnynas kartojasi. Vėl elektrinė<br />

psichozė. Tik dabar rėkiam, kad Briuselis<br />

Lietuvą nori užtemdyti ir sušaldyti.<br />

Krepšinio, kiaulių augintojų ir atominės<br />

energijos ekspertų šalis!<br />

Nei piliečiai, nei politikai negali<br />

spręsti Ignalinos atominės elektrinės<br />

likimo. Kodėl? Todėl, kad į Seimą gali<br />

patekti bet koks glušas, o elektrinėje<br />

tokie net valytojais neįsidarbins. Psichiatrai<br />

ir narkologai sveikatos pažymų<br />

nepasirašys... Ir ne Seime kvailių<br />

pasitaiko. Ne visi piliečiai su aukštaisiais,<br />

dar mažiau tarp mūsų mokslo daktarų.<br />

Bet net ir ne mokslo daktarams spręsti,<br />

kada uždaryti elektrinę. Tik pasaulinio<br />

lygio energetikos ekspertai gali dėstyti<br />

savo poziciją. Ir tai dar nebus absoliučios<br />

tiesos ir tikslumo.<br />

Netikiu, jog Maskva, prieš dvidešimt<br />

metų projektavusi trečiąjį elektrinės<br />

bloką, tai darė be solidžių mokslinių<br />

pagrindimų. Netikiu, jog Briuselis dabar<br />

uždaryti elektrinę spaudžia šiaip sau,<br />

iš neturėjimo ką veikti arba norėdamas<br />

pakenkti Lietuvos ekonomikai. Matyt, yra<br />

ekspertų argumentai, kurie, ko gero, patikimesni<br />

nei a la šustauskų svaičiojimai.<br />

Aš nenoriu spręsti, kiek dar gali veikti<br />

elektrinė. Nenoriu, nes neturiu žalio<br />

supratimo. Rinkdami Seimo narius taip<br />

pat labai dažnai nesuvokiame, už ką balsuojame,<br />

bet čia, regis, rizika mažesnė.<br />

Kita vertus, už balsą gali gauti dešros.<br />

„Geresnėje Lietuvoje žmogus turi uždirbti tiek bei gauti tokias pensijas, kad nebijotų sąskaitų už<br />

dujas, šildymą ar elektrą, nebijotų kainų maisto prekių parduotuvėje ar degalinėje.“ (Sąrašo Nr.14).<br />

A.Gervinskas<br />

partijos saraše<br />

53-ias


. . . l a i š k a i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Du skirtingi kunigo gyvenimai<br />

Jonas Baltakis „Kunigas kaltinamas pražudęs<br />

dešimtis žmonių“ - „Aukštaitiškas formatas“,<br />

2008 m., Nr.8.<br />

Labai susidomėjau straipsnyje aprašytu<br />

tyrimu, nes istorija apie išdaviką Juozą Bulką<br />

man girdėta. Buvau pažįstamas su vieno<br />

išduotų partizanų seserimi, dabar ji jau<br />

mirusi. Atvejis iš tiesų ypatingas ir sunkiai<br />

suvokiamas iš teisinės ir moralinės pusės.<br />

Šiurpas nueina, kai pagalvoji, kad asmuo,<br />

išdavęs, žudęs žmones ir besislapstantis<br />

nuo teisingumo, šiandien bažnyčioje skelbia<br />

Dievo žodį. Sunku suvokti šio žmogaus dvilypį<br />

gyvenimą ir kaip jis sugeba taip persikūnyti.<br />

Manau, kad tai ne tik jo sąžinės reikalas.<br />

Kunigo ankstesnė veikla paliko gilias,<br />

kraujuojančias žaizdas žmonių gyvenimuose.<br />

Aukų artimiesiems tebeskauda ir, manau, jie<br />

laukia bent teisingumo, atgailos. Pamiršti šią<br />

Troškūnams sekso pamokų nereikia<br />

Olegas Lapinas “Jis ir ji lovoje: peržiūrėkime<br />

mitus” - “Aukštaitiškas formatas”, 2008 m.,<br />

Nr. 8.<br />

Atleiskit už sutrukdymą, bet nutylėti<br />

negalime. Nusipirkau žurnalą “Aukštaitiškas<br />

formatas” Nr.8. Pirmame puslapyje Sigutis<br />

Obelevičius, priešpaskutiniame - SEKSO<br />

PAMOKOS.<br />

Gal tą žurnalą skaito paaugliai, jaunimas?<br />

skaudžią istoriją būtų neteisinga jų atžvilgiu<br />

ir todėl, pasitaręs su monsinjoru Alfonsu<br />

Svarinsku, ketinu parengti kreipimąsi į<br />

Gardino vyskupą ir rinkti žmonių parašus. Jei<br />

norėtumėte prisidėti, prašau skambinti 8699<br />

53911.<br />

Kazimieras Uoka,<br />

Kovo 11-osios Akto signataras<br />

Regionai, jums keliauja milijonai<br />

Aukštaitija ir taip retai gyvenama, o dabar<br />

dar žmonės plačiau iš jos išsisklaidys,<br />

nes gyventi nebeįmanoma. Valdžia šaukia:<br />

”Regionai, jums keliauja milijonai”, bet tie<br />

milijonai niekuo mums nepadeda – valdžia<br />

už tuos milijonus sugeba tik tupyklų, t.y.<br />

visokių centrų, kur tupi gerai apmokami<br />

darbuotojai, prikurti. O visa tų centrų veikla –<br />

“tyrimų atlikimas, mokymai, kaip kompiuterį<br />

įsijungti.” Aš ir be lėšų galiu konstatuoti, kad<br />

gyvenimas blogas ir perspektyvų jokių.<br />

Kuo turėtume verstis ir kuo pasitikėti?<br />

Ar turėtume patikėti, kad turizmo srityje<br />

Alvydas<br />

Gervinskas:<br />

konkuruosime su Turkija, Graikija ir Ispanija?<br />

O gal mums vystyti žemės ūkį? Bet kaip<br />

jį vystyti, kai brangstant maisto prekėms<br />

parduotuvėse žemės ūkio produkcija tik<br />

pinga. Sakykim, puikiausias pavyzdys - kas<br />

šiais metais darosi su obuoliais. Kilogramas<br />

obuolių superkamas po 7- 10 centų, kai kur<br />

išvis nesuperkama. Už tiek net ir bedarbis<br />

nugaros nelenks svetimam sode gavęs už<br />

dyką pasirinkti. Tuo tarpu parduotuvėje tas<br />

pats kilogramas obuolių kainuoja kiek ir<br />

užjūrio vaisiai.<br />

Stasys Katkevičius<br />

Ko siekiate rašydami tokius straipsnius?<br />

Betrūko prie to straipsnio piešinukų, kad<br />

būtų aiškiau. Nejaugi neturite ko rašyti?<br />

Man buvo gėda tą žurnalą nešti į namus,<br />

kad anūkai nepaskaitytų, palikau jį autobusų<br />

stoties šiukšlių dėžėje. Daugiau gyvenime to<br />

žurnalo mano rankose nebus.<br />

Apie šio žurnalo leidėjus susidariau blogą<br />

nuomonę.<br />

Troškūnietė<br />

Žurnalo „Aukštaitiškas<br />

formatas“ prenumeratos<br />

kaina:<br />

1 mėn. 2 mėn.<br />

4 Lt 8 Lt<br />

Pasiūlymas taupiems<br />

„Aukštaitišką formatą“ ir „Anykštos“ laikraštį<br />

kartu prenumeruoti pigiau.<br />

Žurnalo „Aukštaitiškas formatas“<br />

prenumerata priimama:<br />

aVisuose Utenos apskrities paštuose<br />

aRedakcijose:<br />

„Anykštos“ (Vilniaus g. 29, Anykščiai)„<br />

“Lietuvos žinių“ (Aušros g. 56, Utena)<br />

„Lietuvos ryto“<br />

Utenos skyriuje (Aušros g. 50, Utena)<br />

Anykščių skyriuje (A.Baranausko a.3,<br />

Anykščiai)<br />

„Utenos dienos“ (Maironio g. 4, Utena, 3<br />

aukštas).<br />

aUtenoje paskambinus 8 679 14209<br />

(Diana), agentas užsuks užprenumeruoti<br />

žurnalo į namus.<br />

- didžiausias laikraštis regione.<br />

Regioniniame naujienų portale<br />

www.anyksta.lt<br />

kiekvieną dieną apsilanko apie 10 000 skaitytojų<br />

„Mano tikslas – palengvinti gyventojams mokesčių už būstą naštą. Būsto ir šilumos tiekimo sistemų<br />

renovavimui valstybės finansavimas turi padidėti dešimteriopai!“ (Sąrašo Nr.14)<br />

A.Gervinskas<br />

partijos saraše<br />

53-ias<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . w w w . a n y k s t a . l t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 p s l . . .


. . . U t e n a . . . A n y k š č i a i . . . M o l ė t a i . . . i r . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 p s l . . .<br />

Teisybė - per purvą,<br />

vandenį ir...<br />

> Zarasų rajono<br />

meras Arnoldas<br />

Abramavičius<br />

sakė, kad Zarasai<br />

kurortinė vietovė<br />

buvo ir tarpukariu.<br />

Rugsėjo mėnesį Zarasų miestui Vyriausybė patvirtino<br />

kurortinės teritorijos statusą. Tai jau trečia tokia vietovė<br />

apskrityje.<br />

Nacionalinė kurortų asociacija šia proga pasveikino būsimą<br />

naują savo narę – Zarasų rajono savivaldybę. Sveikinime,<br />

be kita ko, užsimenama, kad naujas statusas savivaldybei<br />

padės įgyvendinti „gydomųjų savybių turinčių gamtinių<br />

išteklių (gydomojo purvo ir mineralinio vandens) tyrimų<br />

ir panaudojimo sveikatinimo reikmėms nustatymą.“<br />

„Aukštaitiškam formatui“ pasidomėjus, ar purvas bei<br />

mineralinis vanduo ir buvo pagrindinis koziris statusui gauti,<br />

Zarasų savivaldybės meras Arnoldas Abramavičius sakė:<br />

„Gamtiniai ištekliai, o taip pat kraštovaizdis buvo vienas iš<br />

atliktos studijos akcentų. Tačiau, kad galėtume tvirtinti apie<br />

išteklių gydomąsias savybes, reikėtų atlikti atskirus tyrimus.“<br />

Jis užsiminė, jog savivaldybė turinti planų Zarasuose įkurti<br />

relaksacinį kompleksą, profesinės reabilitacijos centrą.<br />

Kurortinės teritorijos statuso suteikimą A.Abramavičius<br />

pavadino teisybės atstatymu: „Prieškariu Zarasai buvo<br />

kurortinė vietovė, tačiau sovietmečiu statusas dingo.“<br />

Anykščių ir Ignalinos savivaldybėms kurortinės teritorijos<br />

statusas buvo patvirtintas pernai. Iš viso šalyje yra 4 kurortai<br />

ir 6 kurortinės teritorijos.<br />

pliusai ir minusai<br />

Vladui Pusvaškiui, Alantos<br />

technologijų ir verslo mokyklos<br />

direktoriui, už išaiškinimą, kodėl<br />

biudžetinės įmonės kotletas yra<br />

pigesnis. Todėl, kad į jo sąnaudas<br />

neįkalkuliuojamas darbo užmokestis<br />

ir elektra...<br />

Vaikai - į<br />

užsieniečių šeimas<br />

Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo<br />

tarnybos vyresniosios specialistės Danutės Krell<br />

duomenimis, šiemet iki rugsėjo 20-osios Utenos<br />

apskrityje buvo 178 galimi įvaikinti vaikai.<br />

Visas sąlygas turėti naujus tėvus atitinka 10<br />

Utenos, 45 Anykščių, 38 Ignalinos 33 Molėtų,<br />

3 Visagino ir 49 Zarasų rajonuose gyvenantys<br />

vaikai. Tačiau įvaikinimų, nors kiek ir padaugėjo<br />

per pastaruosius penkerius metus, vis dar<br />

yra mažoka - tik 10. Respublikinės įvaikinimo<br />

tarnybos duomenimis, Utenos rajone per šiuos<br />

metus buvo įvaikinti 4 vaikai, 2 iš jų tapo<br />

užsienyje gyvenančių šeimų nariais. Anykščių<br />

rajone naujas šeimas rado 3 vaikai. Viena<br />

užsieniečių šeima įsivaikino ir išvežė iš Lietuvos<br />

1 Ignalinos rajono mažametį gyventoją. Molėtų<br />

ir Visagino rajonuose įvaikinta po 1 vaiką.<br />

Zarasuose įvaikintų vaikų nebuvo...<br />

Utenos švietime –<br />

naujas vadovas<br />

Utenos savivaldybės administracijos Švietimo,<br />

kultūros ir turizmo skyriaus vadovu rugsėjo<br />

pabaigoje tapo Romualdas Kraulišas, iki<br />

tol dirbęs Sudeikių pagrindinės mokyklos<br />

direktoriumi.<br />

Skyriaus vedėju R.Kraulišas paskirtas po<br />

konkurso, kuriame jis vienas ir dalyvavo.<br />

Vedėjo postas atsilaisvino prieš keletą mėnesių,<br />

kai buvęs skyriaus vedėjas Antanas Panavas<br />

perėjo dirbti į Utenos kolegiją – tapo šios įstaigos<br />

direktoriaus pavaduotoju.<br />

Rugpjūtį atsilaisvino dar vieno Utenos<br />

savivaldybės skyriaus vedėjo kėdė – iš darbo<br />

atleistas Statybos ir infrastruktūros plėtros<br />

skyriui vadovavęs Nikolajus Kirilovas. Spalio<br />

mėnesį vyks konkursas šioms pareigoms užimti.<br />

Mildai Linkevičienei, Molėtų<br />

pirminės sveikatos priežiūros<br />

centro direktorei, už medicinos<br />

punktų, perėjusių VšĮ Molėtų<br />

šeimos centro žinion, palikimą be<br />

telefonų ir vandens...<br />

Virgilijui Šironui, Lietuvos ūkininkų<br />

sąjungos Molėtų skyriaus<br />

pirmininkui, už susirūpinimą<br />

medžiotojų taiklumu Ambraziškių-<br />

Dūdėnų plotuose, nes šernai<br />

pradėjo knisti ir pievas...<br />

Močiučių draugijai<br />

– mokestis<br />

Anykščių gėlininkų draugijos pirmininkė kreipėsi į<br />

rajono merą Sigutį Obelevičių, prašydama minėtą<br />

draugiją atleisti nuo 763 Lt nekilnojamojo turto<br />

mokesčio.<br />

Prie prašymo pridėtame paaiškinime nurodyta, kad<br />

Anykščių gėlininkų draugija yra pelno nesiekianti<br />

organizacija, turinti 18 narių. Draugija prekiauja<br />

gedulingais krepšeliais, puokštėmis, gyvomis<br />

gėlėmis. 2007 m. parduota prekių už beveik <strong>12</strong>2<br />

tūkst.Lt, iš veiklos gauta 218 Lt nuostolio.<br />

Meras Sigutis Obelevičius deputatams sakė:<br />

„Atleidimas nuo mokesčio – ydingas dalykas,<br />

bet pagyvenusių močiučių draugijai reikalinga<br />

parama. Jos galėtų dalyvauti, teikdamos projektus<br />

visuomeninių organizacijų programoms.“<br />

„Paksininkas“ Žilvinas Pranas Smalskas ragino<br />

Anykščių gėlininkų draugijos neatleisti nuo turto<br />

mokesčio: „Jų pastatas yra geroje vietoje, gali<br />

daryti verslą, o įstatymas neskirsto žmonių pagal<br />

amžių, todėl siūlau nuo mokesčio neatleisti.“<br />

Rajono taryba Ž.P.Smalsko siūlymui pritarė.<br />

Direktorius<br />

direktoriui nelygus<br />

Rugsėjį Molėtų rajono savivaldybės taryba<br />

patvirtino kultūros ir švietimo įstaigų direktorių<br />

tarnybinių atlyginimų koeficientus bazinės<br />

mėnesinės algos dydžiais.<br />

Ilgą laiką pirmavusi tarnybinio atlyginimo<br />

koeficientu (30,4) tarp kitų direktorių Švietimo<br />

centro direktorė Romualda Žvinienė užleido pirmąją<br />

poziciją Molėtų gimnazijos direktorei Rimutei<br />

Guobienei (31,1). Trečioje vietoje (29,55) atsirado<br />

Giedraičių A.Jaroševičiaus vidurinės mokyklos<br />

direktorė Vilė Petkūnienė, o paskutinėse gretose<br />

(nuo 17 iki 15), kaip visuomet, atsidūrė kultūros<br />

įstaigų direktoriai...<br />

Virgilijui Vaičiuliui, „Anykščių šilumos“<br />

direktoriui, už kainą. Anykščių rajono<br />

taryba nepatvirtino naujos, 39 proc.<br />

didesnės šilumos kainos (31,41 ct/<br />

kWh), tačiau Kainų kontrolės komisija<br />

gali smogti dar stipriau - kainą<br />

greičiausiai kels iki 31,61 ct/kWh.


. . . U t e n a . . . A n y k š č i a i . . . M o l ė t a i . . . i r . . . . .<br />

Kultūrininkai pagerbti ant<br />

slidaus parketo<br />

Rugsėjo 19 dieną Alantoje vyko Utenos apskrities<br />

kultūros darbuotojų ir rėmėjų pagerbimo šventė.<br />

Utenos apskrities viršininkės Angelės Kaušylienės<br />

padėkos įteiktos kultūrininkams: anykštėnėms<br />

Vitai Miškeliūnienei, kultūros centro Leliūnų<br />

skyriaus renginių organizatorei, Gražinai Kovaitei,<br />

koplyčios vedėjai, ignalinietėms Valentinai<br />

Savickienei, bibliotekos vyr. metodininkei,<br />

Loretai Kuksėnienei, kultūros centro chorvedei,<br />

uteniškėms Robertai Macelienei, kultūros centro<br />

ansamblio “Vieversa“ vadovei, Elenai Kiškienei,<br />

vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis“ ansamblio<br />

vadovei, Reginai Lumpickienei, kultūros centro<br />

direktorei, visaginietėms Daliai Sargūnienei,<br />

bibliotekos direktorei, Zinai Žukauskienei, kultūros<br />

centro direktorei, zarasiškiams Alvydui Stauskui,<br />

Dusetų dailės galerijos vadovui, Danutei Karlienei,<br />

bibliotekos direktorei, Violetai Zlatkuvienei, Molėtų<br />

kultūros centro vokalinio ansamblio „A Cappella“<br />

vadovei, bei Kazimierui Jakučiui, UAB „Lonas ir<br />

partneriai” direktoriui. Už surengtą pirmąją Lietuvoje<br />

kultūros mugę „Kultūra kaip gyvas vanduo“<br />

padėkos įteiktos zarasiškėms Daivai Šukštulienei,<br />

savivaldybės kultūros skyriaus vyr. specialistei, ir<br />

Gražinai Karlaitei, kultūros centro režisierei.<br />

Už paramą kultūrai atminimo lentelėmis “Utenos<br />

pliusai ir minusai<br />

Justo Navašinsko nuotr.<br />

Vytautui Galvonui, Seimo nariui,<br />

už tai, kad nesugebėjo susitarti.<br />

Tarpusavyje susidraskė „Tvarkos ir<br />

teisingumo“ partijos Kupiškio skyrius.<br />

Kupiškėnai nuodėmėmis kaltina ir<br />

V.Galvoną. Ne paslaptis, jog pyktis,<br />

ypač prieš rinkimus – negražu.<br />

Alvydo Balandos nuotr.<br />

> Mokyklos direktorius<br />

Vladas Pusvaškis šventėje<br />

pasirinko staliuką, prie<br />

kurio sėdėjo apskrities<br />

viršininkė ir žemės ūkio<br />

ministrė.<br />

apskrities rėmėjas“ apdovanota: UAB „Švyturys-<br />

Utenos alus“ (vadovas Rolandas Viršilas); VšĮ<br />

Indros radijas (vad. Vidmantas Bakšys); UAB<br />

„Vilstata“ (vad. Leonid Gurin); TEO LT AB (Panevėžio<br />

regiono vad. Rimantas Misevičius); UAB “VPI“,<br />

UAB „Palink“ (vad. Jonas Parfionovas); fabrikas<br />

„Stogava ir KO“ (vad. Žydrūnas Verpečinskas);<br />

profesorė Kazimira Danutė Prunskienė; VšĮ Alantos<br />

technologijos ir verslo mokykla (vad. Vladas<br />

Pusvaškis); UAB „Grundolita“ (vad. Algirdas<br />

Budreckas); AB „Utenos melioracija“ (vad.<br />

Liuonius Purvinis); AB „Anrestas“(vad. Jakovas<br />

Leonovas), UAB „Anykštos redakcija“ (vad. Gražina<br />

Šmigelskienė); AB „Utenos mėsa“ (vad. Virginijus<br />

Kantauskas); AB „Anykščių vynas“ (vad. Violeta<br />

Labutienė).<br />

Kultūros darbuotojų ir rėmėjų pagerbimo šventė vyko<br />

Alantos technologijos ir verslo mokykloje. Salėje<br />

parketas buvo itin kruopščiai išvaškuotas. Po to, kai<br />

slystelėjo keletas apdovanojimų atsiimti einančių<br />

žmonių, Alantos technologijos ir verslo mokyklos<br />

direktorius Vladas Pusvaškis džentelmeniškai iki<br />

scenos ir atgal prie staliuko laikydamas už rankos<br />

palydėjo tiek apskrities viršininkę A.Kaušylienę,<br />

tiek šventėje dalyvavusią žemės ūkio ministrę<br />

K.D.Prunskienę.<br />

Valentinui Stundžiui, Molėtų<br />

merui, už atkaklumą. V.Stundys<br />

ketvirtą kartą kandidatuoja į Seimą<br />

Molėtų-Švenčionių apygardoje. Tris<br />

kartus meras pralaimėjo dabartinei<br />

žemės ūkio ministrei Kazimirai<br />

Prunskienei.<br />

Politikų išlaidoms –<br />

papildomi tūkstančiai<br />

Anykščių deputatams pasidvigubinus išmokas kanceliarinėms,<br />

pašto, telefono, transporto išlaidoms kompensuoti, šiam tikslui<br />

rajono savivaldybės biudžete šiemet papildomai reikia 24,2<br />

tūkst. Lt<br />

Minėtą sumą siūloma paimti iš savivaldybės administracijos<br />

direktoriaus rezervo.<br />

Balandžio mėnesį Anykščių rajono taryba priėmė sprendimą<br />

išmokas tarybos nariams padidinti iki 260 Lt, padidintos išmokos<br />

pradėtos mokėti nuo gegužės. Iki balandžio mėnesio Anykščių<br />

rajono tarybos nariai kas mėnesį gaudavo po 130 Lt.<br />

Nauji projektai dumblo<br />

problemai<br />

„Utenos vandenų“ bendrovėje per mėnesį apdorojama apie<br />

10 tūkst. kub.m pirminio dumblo, jį nusausinus lieka 5,5 tūkst.<br />

kub.m, kuris vežamas ir išlaistomas laukuose.<br />

Tūkstančiais tonų dumblo tręšiami laukai – didžiulė ekologinė<br />

problema visoje Lietuvoje. Šalyje buvo atlikta studija ir<br />

numatyta, kaip problemą spręsti. Pagal ją Utenos vandens<br />

įmonėje Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis turėtų<br />

atsirasti dumblo džiovinimo įrenginiai, o Visagine turi būti<br />

įgyvendintas dumblo kompostavimo projektas. Pagal minėtą<br />

studiją į Uteną džiovinti dumblą turėtų vežti ir Anykščių bei<br />

Molėtų bendrovės.<br />

Kaip „Aukštaitiškam formatui“ sakė „Utenos vandenų“<br />

gamybos direktorius Vytautas Šakėnas, pritaikius džiovinimo<br />

technologijas, dumblas lieka kaip granulės ir tinkamas kūrenti<br />

katilinėse, bet ar Lietuvoje jis bus kūrenamas, dar neaišku.<br />

„Šalyje dumblo džiovinimo technologija dar nėra pritaikyta<br />

nė vienoje bendrovėje. Patį procesą teko matyti Vokietijoje“, -<br />

sakė bendrovės gamybos direktorius.<br />

„Utenos vandenų“ bendrovei dumblo džiovinimo<br />

technologijoms diegti Aplinkos ministerija iš Europos<br />

Sąjungos fondų yra numačiusi 13,1 mln. Lt investiciją, tačiau<br />

bendrovė ir jos akcininkė Utenos rajono savivaldybė prašys<br />

padidinti šią sumą iki 20,38 mln. Lt, nes reikia įrengti dumblo<br />

sandėliavimo aikštelę, dujų rezervuarus, atnaujinti nuo 1977<br />

m. eksploatuojamų pūdytuvų įrangą.<br />

Zarasams ir zarasiškiams. Rugsėjį<br />

Zarasams suteiktas kurortinės<br />

teritorijos statusas. Anksčiau toks<br />

statusas suteiktas Anykščiams<br />

ir Ignalinai. Tad pusė Utenos<br />

apskrities savivaldybių – jau<br />

beveik kurortai.<br />

Vitui Kaknevičiui, kunigui, už<br />

alkoholizmą. Buvęs Anykščių rajono<br />

Kurklių parapijos klebonas, paskutiniu<br />

metu kunigavęs Varėnos rajone,<br />

sulaikytas girtas prie vairo. Kunigas<br />

„įpūtė“ 2,36 promilės. Girtas prie vairo<br />

policijai jis įkliuvo jau trečią kartą.<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . w w w . a n y k s t a . l t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 p s l . . .


. . U t e n a . . . A n y k š č i a i . . . M o l ė t a i . . . i r . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 p s l . . .<br />

Fotografiją padovanojo<br />

mokyklai<br />

sentencijos<br />

O rąstą neš Saulius!<br />

> Rašytojas Antanas Vienuolis<br />

savo sode 1943 metais.<br />

Anykščių A.Vienuolio gimnazija gavo vertingą buvusio mokinio<br />

Valentino Gylio dovaną – spalvotą išdidintą rašytojo Antano<br />

Vienuolio fotografiją.<br />

Spalvotą rašytojo fotografiją V.Gylys išdidino iki 1x 1,5 m,<br />

įrėmino, uždengė specialiu stiklu. Šiuo metu ji jau kabo<br />

A.Vienuolio gimnazijos salėje. “Mes buvom priblokšti, tai<br />

neįtikėtina, kad tokiais metais buvo spalvota fotografija ir dar<br />

Anykščiuose”,- sakė A.Vienuolio gimnazijos direktorė Irena<br />

Andrukaitienė. Pasak direktorės, V.Gylys yra menotyrininkas,<br />

besidomintis spalvotąja fotografija.<br />

V.Gylys šiuo metu sukaupė apie 500 spalvotosios fotografijos<br />

negatyvų, tarp kurių yra ir 1937-1940 m. Anykščių vaizdų -<br />

bažnyčios, tilto per Šventąją, Puntuko akmens, Šventosios.<br />

Beje, kas domisi spalvotąja fotografija ir nori pamatyti<br />

keturiasdešimtųjų metų vaizdus, turės vykti į Vilnių. Vilniaus<br />

rotušėje spalio 1 d. V.Gylys surengė senosios spalvotosios<br />

Lietuvos fotografijos parodą.<br />

Saulius Jauneika, DnB<br />

Nord banko Utenos klientų<br />

aptarnavimo skyriaus<br />

vadovas, Molėtų rajono<br />

tarybos narys, į kolegos<br />

paklausimą:<br />

„Kada - rudenį ar pavasarį - šiukšlių išvežimus<br />

iš miškų daryt?“ - atsakė: „Balandis - švaros<br />

mėnuo. Klausimas išspręstas.“<br />

Steigs bibliotekos<br />

padalinį<br />

Anykščių rajono taryba nusprendė nuo šių metų<br />

lapkričio 1 dienos Piktagalio kaime įsteigti Anykščių<br />

rajono savivaldybės L. ir S. Didžiulių viešosios<br />

bibliotekos padalinį.<br />

Minėtą bibliotekos padalinį planuojama steigti<br />

uždarytoje Piktagalio kaimo pradinėje mokykloje.<br />

Piktagalio kaime yra apie 340 gyventojų.<br />

Bibliotekos paslaugomis naudotųsi dar 14-os<br />

aplinkinių kaimų gyventojai. Biblioteka bus<br />

vienintelis kultūros židinys, laisvalaikio, savišvietos<br />

ir informacijos centras, svarbi bendruomenės<br />

susibūrimo vieta. Čia bus įsteigtas interneto<br />

centras, leisiantis gyventojams išmokti dirbti<br />

kompiuteriu, naudotis viešomis elektroninėmis<br />

paslaugomis...<br />

2001 metais Anykščių rajone dėl įvairių priežasčių<br />

buvo uždaryta 11 viešosios bibliotekos padalinių.<br />

Griaus namus<br />

Anykščių rajono taryba nutarė nurašyti ir<br />

nugriauti pripažintus netinkamais naudoti<br />

savivaldybei nuosavybės teise priklausančius 45<br />

objektus.<br />

2008-06-09 Anykščių rajono apylinkės teismas<br />

pripažino be šeimininko ir perdavė savivaldybės<br />

nuosavybėn 51 nekilnojamąjį objektą (statinius<br />

ir pastatus). Savivaldybės tarybos sudaryta<br />

komisija šį turtą apžiūrėjo ir pateikė išvadas,<br />

kad 45 objektus reikėtų nurašyti ir nugriauti kaip<br />

netinkamus naudoti, o 6 statinius įregistruoti<br />

savivaldybės vardu.<br />

Bus griaunami gyvenamieji namai Viešintų<br />

miestelyje, Vytauto gatvėje Nr.5 ir Nr.60, po vieną<br />

namą Kurklių seniūnijos Kolonijos ir Šiaudinės<br />

kaime bei vienas gyvenamasis namas Skiemonių<br />

miestelyje. Tarp nurašyti pateiktų objektų vyrauja<br />

ūkiniai pastatai: fermos, siloso tranšėjos, trąšų ir<br />

amoniako saugyklos, klojimai, vandens bokštai ir<br />

gręžiniai, valymo įrenginiai...<br />

Antikamasutra<br />

Valentinas Stundys,<br />

Molėtų rajono meras,<br />

per tarybos posėdį apie<br />

susilaikymą:<br />

„Susilaikyti visuomet sveika. Ir turi būti visokių<br />

susilaikymo formų...”<br />

Prie paramos -<br />

tūkstančiai<br />

Iš Europos Sąjungos finansuojamos programos,<br />

skirtos neturtingus žmones paremti maisto<br />

produktais, paramą apskrityje gauna 18<br />

tūkst.643 asmenys.<br />

Raudonojo Kryžiaus draugijos Utenos komiteto<br />

sekretorė Birutė Šatkauskienė sakė, kad<br />

Utenos rajone kaskart paramos gavėjų skaičiai<br />

didėja. „Gal žmonės praranda darbą, daugėja<br />

bedarbių, pagaliau vieni iš kitų sužino, kad<br />

parama vertinga – kruopos, miltai, makaronai,<br />

cukrus, sausi pusryčiai – todėl kreipiasi“, - sakė<br />

B.Šatkauskienė.<br />

Žemės ūkio ministrijos duomenimis, šiemet<br />

programai Lietuvoje skirta 13 mln.litų, o kitais<br />

metais bus prašoma 30 mln.Lt.<br />

> Savivaldybių<br />

ir Raudonojo<br />

kryžiaus<br />

draugijos<br />

rajonų<br />

komitetų<br />

duomenys.<br />

Savivaldybių gyventojų,<br />

gaunančių paramą maisto<br />

produktais, skaičius<br />

Savivaldybė Asmenų<br />

skaičius<br />

Utenos 1940<br />

Anykščių 4890<br />

Molėtų 3935<br />

Zarasų 3284<br />

Visagino <strong>12</strong>50<br />

Ignalinos 3344<br />

Trikotaže keitėsi<br />

direktoriai<br />

„Utenos trikotažo“ valdyba iš bendrovės<br />

generalinio direktoriaus pareigų atleido Gintarą<br />

Pileičiką.<br />

Į šias pareigas paskirtas ilgametis bendrovės<br />

darbuotojas Nerijus Vilūnas.<br />

SBA koncerno valdoma AB „Utenos trikotažo“<br />

grupė per pirmuosius šešis šių metų mėnesius<br />

patyrė 5,87 mln.Lt nuostolio.<br />

Naikintuvų pilotų mirtis greitesnė...<br />

Ričardas Sargūnas,<br />

buvęs Utenos apskrities<br />

viršininkas, apie svajotą<br />

profesiją:<br />

„Vietoj planuotų naikintuvų studijų man siūlė<br />

mokytis skraidyti malūnsparniais, bet šie man<br />

atrodė nepatikimi.“


. . . U t e n a . . . A n y k š č i a i . . . M o l ė t a i . . . i r . . . . .<br />

Utenai nusipelnė<br />

jau 30 asmenų<br />

> Robertas Miliauskas<br />

pripažintas Utenai<br />

nusipelniusiu žmogumi.<br />

Utenai nusipelniusių žmonių galeriją šiemet<br />

papildė penki žmonės, tarp kurių yra ir<br />

verslininkas – Utenos rajono vartotojų<br />

kooperatyvo pirmininkas Robertas Miliauskas.<br />

54-erių R.Miliauskui apdovanojimas skirtas už<br />

investicijas į verslą ir darbo vietų sukūrimą.<br />

Utenos rajono vartotojų kooperatyvas turi 29<br />

prekybos ir visuomeninio maitinimo įmones<br />

Utenos rajone. 2007 m. kooperatyvo apyvarta<br />

buvo 75 mln. Lt, per šių metų 8 mėn. – 55 mln.<br />

Lt, arba 115 proc. didesnė nei pernai per tą patį<br />

laikotarpį. Dirba 400 darbuotojų. Naujausias<br />

kooperatyvo investicinis projektas - baldų<br />

parduotuvės Utenos centre rekonstravimas<br />

preliminariai atsieis apie 5 mln.Lt ir turėtų būti<br />

įgyvendintas ateinančių metų rudenį.<br />

Utenai nusipelniusio žmogaus vardas šiemet<br />

taip pat suteiktas rajono neįgaliųjų draugijos<br />

pirmininkei Onutei Rastenienei, „Žaliaduonių“<br />

teatro režisierei Almai Eigerdienei, Utenos dailės<br />

mokyklos direktoriui Jonui Pleckevičiui bei Kūno<br />

kultūros ir sporto centro trenerei Džiuljetai<br />

Černiauskaitei.<br />

Iš viso Utenai nusipelniusių žmonių sąraše<br />

jau 30 pavardžių (tarp jų trys verslininkai).<br />

Vardas skiriamas nuo 2001 metų. Nominantai<br />

pagerbiami rugsėjo pabaigoje, per Utenos miesto<br />

gimtadienį.<br />

sentencijos<br />

Akcija: „Perkantiems gipsą - viešbutis<br />

nemokamai“<br />

Sigutis Obelevičius,<br />

Anykščių rajono meras,<br />

apie ligoninės planuojamą<br />

teikti viešbučio paslaugą:<br />

„Man būtų pigiau nakvoti ligoninėje negu važinėti<br />

į Traupį.“<br />

Aplinkos neteršė<br />

tik molėtiškiai<br />

Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento<br />

duomenimis, pastebimai sumažėjo automobilių,<br />

kurių išmetamos dujos viršija nustatytas taršos<br />

normas, skaičius.<br />

Pasak šio departamento direktoriaus pavaduotojo<br />

Prano Kudabos, specialios akcijos metu regione<br />

buvo patikrinta 1 tūkst. 350 automobilių.<br />

Nustatyta, kad 58 automobilių išmetamos dujos<br />

viršijo leistinas taršos normas.<br />

Utenos rajone patikrinti 309 automobiliai, taršos<br />

normas viršijo 17 (5,5 proc.), Ignalinos rajone<br />

tikrinti 194 automobiliai, iš jų 13 automobilių<br />

parodymai viršijo taršos rodiklius (6,7 proc.).<br />

Molėtų rajone buvo sustabdytos 38 transporto<br />

priemonės, visų jų parodymai atitiko normas.<br />

Zarasų rajone iš 309 automobilių aplinką teršė<br />

15 (4,8 proc), Anykščių rajone iš 96 taršos<br />

normas viršijo 4 automobiliai (4,2 proc), Visagine<br />

patikrintos 404 transporto priemonės, didesni už<br />

leistinus buvo tik 9 automobilių taršos rodikliai<br />

(2,2 proc).<br />

„Prieš dvejus trejus metus aplinką teršdavo<br />

kas trečias patikrintas automobilis. Spėju, kad<br />

švaresnės automobilių išmetamos dujos nulemtos<br />

naujesnio automašinų parko“,- sakė P.Kudaba.<br />

Dalino pinigus<br />

suvenyrams<br />

Utenos rajono savivaldybės administracijos<br />

direktorius Jonas Slapšinskas savo įsakymais<br />

padalino pinigų.<br />

Direktorius 500 litų skyrė Utenos kolegijos<br />

studentams, vykstantiems į Liberiją, kad šie galėtų<br />

nuvežti suvenyrų Afrikos vaikams. Sporto klubui<br />

“Porteris” skirta 11,2 tūkst. litų, “Transakčiai” – 10<br />

tūkst. litų, MGEAR – 3 tūkst. litų. Visi trys minėti<br />

subjektai organizavo varžybas Utenoje ir lėšos<br />

skirtos bent iš dalies padengti varžybų išlaidas.<br />

Į “bordelį” pigiausia eiti su savo žmona<br />

Algirdas Petrikas,<br />

Vyriausybės atstovas<br />

Utenos apskrityje, apie<br />

tai, kaip sutaupyti<br />

ligoninės viešbutyje:<br />

“Reikia atsinešti savo čiužinį ir nereikės mokėti.”<br />

Meno viščiukai risis<br />

Utenoje ir Anykščiuose<br />

Dviejuose Utenos apskrities miestuose veiks menų<br />

inkubatoriai.<br />

Utenoje planuojama įsteigti menų inkubatorių. Rekonstravus<br />

ir pritaikius studijoms kino teatro “Taurapilis” pastatą, 2010<br />

metų pabaigoje turėtų įsikurti menininkų bendrija, kurioje<br />

veiktų studijos ir galerija. Utenos verslo informacijos centro<br />

direktorė Irina Šeršniova “Aukštaitiškam formatui” sakė, kad<br />

šiuo metu vyksta susitikimai su menininkais, tariamasi, kiek<br />

ir kokių patalpų jiems reikia. ”Menininkai pritaria šiai idėjai,<br />

tai būtų vieta, kur iš kiaušinukų ristųsi meno viščiukai, Utenai<br />

tokios vietos reikia, tačiau reikia išsiaiškinti, kokie yra jų<br />

poreikiai, juk vienam reikia 100 kv.m, o kitam pakanka 20<br />

kv.m”,- sakė I.Šeršniova.<br />

Kino teatre “Taurapilis” 60 procentų ploto užimtų studijos.<br />

Beje, anykštėnai aplenkė uteniškius – rugsėjo pabaigoje<br />

rajono taryba patvirtino viešosios įstaigos kūrimą, paskyrė<br />

direktorių ir patalpas – Anykščiuose menų inkubatorius veiks<br />

senojoje dailės mokykloje. Laikinai eiti viešosios įstaigos<br />

direktorės pareigas būtų pavesta Daivai Gadliauskaitei, kas<br />

mėnesį mokant jai 425 litų mėnesinį atlyginimą.<br />

Prieš tai menų inkubatoriaus idėja buvo svarstyta Anykščių<br />

meno taryboje. Svarstant klausimą netrūko kritiškų<br />

pasisakymų ir dvejonių tokios įstaigos būtinybe.<br />

Kiek Anykščiams ir Utenai kainuos menų inkubatoriai, dar<br />

nežinoma, tačiau turėtų kainuoti nemažai. Pavyzdžiui, Šiaulių<br />

menų inkubatorius miestui atsieis 15 milijonų litų, iš jų 4<br />

milijonus žadama gauti iš Europos Sąjungos.<br />

> Senasis Anykščių dailės<br />

mokyklos pastatas labiau<br />

primena laidotuvių namus, o ne<br />

menų kalvę.<br />

Dievas ir buvę kaimynai arti…<br />

Algirdas Ananka,<br />

Anykščių rajono tarybos<br />

narys, motyvavo, kodėl<br />

Debeikių ambulatorijoje<br />

reikia steigti savarankiško<br />

gyvenimo namus:<br />

“Ten graži vieta, netoli bažnyčia ir kapinės.”<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . w w w . a n y k s t a . l t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 p s l . . .


. . . p o l i t i k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Seimas vilioja senelius ir<br />

anūkus<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 p s l . . .<br />

> „Jaunosios Lietuvos“<br />

kandidatas Anykščių-<br />

Kupiškio apygardoje Juozas<br />

Sagatauskas – vyriausias ir<br />

vienas turtingiausių Utenos<br />

apskrities kandidatų.<br />

Penkiose Utenos apskrities rinkimų<br />

apygardose spalio <strong>12</strong>-ąją varžysis 53<br />

kandidatai. Dėl Seimo nario mandatų varžysis<br />

seneliai ir anūkai, milijonieriai ir vargšai,<br />

bemoksliai ir profesoriai.<br />

. . . Vidmantas Šmigelskas ><br />

Septyni milijonieriai<br />

Turtingiausias iš kandidatų - dabartinio<br />

Seimo narys, partijos „Tvarka<br />

ir teisingumas“ atstovas Vytautas<br />

Galvonas, kovosiantis Anykščių-<br />

Kupiškio apygardoje. Jis deklaravo<br />

5 mln.590 tūkst. litų vertės turtą.<br />

V.Galvonas nurodė turįs 2 mln. litų<br />

vertės nekilnojamąjį turtą, 964 tūkst.<br />

litų vertės vertybinių popierių ir meno<br />

kūrinių, yra suteikęs 3 mln.420 tūkst.<br />

litų paskolų bei pats pasiskolinęs<br />

210 tūkst. litų. Milijonierius deklaravo<br />

turįs butus Vilniuje, Neringoje<br />

ir Vilniaus rajone. „Kitus statinius“<br />

– Vilniuje ir Vilniaus rajone, „gyvenamuosius<br />

namus, namų dalis, sodo<br />

namus“ – Anykščių rajone (2 vnt.).<br />

Alvydas<br />

Gervinskas:<br />

> Molėtų meras Valentinas<br />

Stundys ketvirtą kartą bandys<br />

nukauti ministrę Kazimirą<br />

Danutę Prunskienę.<br />

Alvydo Balandos nuotr.<br />

> Petras Papovas Seimo<br />

rinkimuose toje pačioje<br />

apygardoje varžysis šeštąjį<br />

kartą.<br />

Beje, namą, butą ir žemės sklypą<br />

V.Galvonui kažkas padovanojo.<br />

Pinigus V.Galvonas skolino savo<br />

bendrovėms, o pats yra gavęs paskolą<br />

iš Roberto Javtoko.<br />

Antroje vietoje turtuolių sąraše -<br />

Molėtų-Švenčionių apygardoje kandidatuojanti<br />

Tautos prisikėlimo partijos<br />

atstovė Nina Barbora Evans – viso<br />

jos turto vertė 2 mln.590 tūkst.litų.<br />

Trečioje vietoje - dar vienas Anykščių-<br />

Kupiškio apygardos kandidatas, partijos<br />

„Jaunoji Lietuva“ atstovas Juozas<br />

Sagatauskas – 2 mln.575 tūkst. litų.<br />

J.Sagatauskas nurodė turįs po pusę<br />

buto Palangoje ir Vilniuje bei visą<br />

butą Kaune, taip pat 3/5 namo Palangoje.<br />

Ketvirtoje vietoje – Ignalinos–<br />

Švenčionių apygardos kandidatas,<br />

Tautos prisikėlimo partijos atstovas,<br />

UAB “Valinsko tvenkiniai“ vadybininkas<br />

Vincas Babilius. Jo turto vertė<br />

– 2 mln.340 tūkst. litų. Didžiąją dalį<br />

vadybininko turto sudaro 1 mln.830<br />

tūkst. litų vertės vertybiniai popieriai<br />

ir meno dirbiniai. Penktoje vietoje<br />

- Darbo partijos kandidatas Utenos<br />

apygardoje, farmacijos verslą turintis<br />

„Gyventojų pajamų mokestis turi būti sumažintas iki 20 proc.“ (Sąrašo Nr.14)<br />

Eltos nuotr.<br />

> Zarasų-Visagino apygardos<br />

kandidatas Mahiras Gamzajevas<br />

į azerbaidžaniečių kalbą išvertė<br />

Algimanto Baltakio, Justino<br />

Marcinkevičiaus, Vinco Krėvės<br />

kūrinius.<br />

Gintaras Vidžiūnas (1 mln.925 tūkst.<br />

litų). G.Vidžiūnas deklaravo turįs net<br />

1 mln.684 tūkst. litų grynųjų pinigų.<br />

Visose eilutėse - nuliai<br />

Tarp kandidatų yra ir kuklų turtą<br />

užgyvenusių politikų. O vargšų lyderis<br />

– Zarasų-Visagino apygardoje kandidatuojantis<br />

Lietuvos liaudies sąjungos<br />

„Už teisingą Lietuvą“ atstovas Jurijus<br />

Subotinas. Jis neturi nei turto, nei<br />

santaupų, nei pajamų. Politikas deklaravo,<br />

kad pernai uždirbo 0 litų.<br />

Labai kukli ir Molėtų-Švenčionių<br />

apygardos kandidato, Liberalų<br />

sąjūdžio atstovo Dominyko Mordo<br />

deklaracija. 29-erių D.Mordas nurodė<br />

pernai uždirbęs 492 litus, o jo turto<br />

vertė - vos 10 tūkst. litų. 490 litų<br />

pernai teuždirbo uteniškis, taip pat<br />

Liberalų sąjūdžio kandidatas Marijus<br />

Kaukėnas. Jo viso turto vertė - 56,5<br />

tūkst.litų.<br />

Daugiausiai pajamų pernai gavo<br />

Ignalinos–Švenčionių apygardos<br />

kandidatas, Lenkų rinkimų akcijos<br />

atstovas Antonij Jundo - 1 mln. 920<br />

tūkst. litų. Antroje vietoje pagal paja-<br />

A.Gervinskas<br />

partijos saraše<br />

53-ias


. . . p o l i t i k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

mas 2007 m. – G.Vidžiūnas (1 mln.<strong>12</strong>6 tūkst.),<br />

trečioje – J.Sagatauskas (846 tūkst. litų).<br />

Daugiau nei šimtą tūkstančių pernai uždirbo ir<br />

Anykščių–Kupiškio apygardos kandidatas Arvydas<br />

Anušauskas (615 tūkst. litų), V.Galvonas<br />

(448 tūkst.litų), Molėtų-Švenčionių apygardoje<br />

kandidatuosianti Kazimira Danutė Prunskienė<br />

(373 tūkst. litų) bei Ignalinos-Švenčionių<br />

apygardos kandidatas, socialdemokratas Algirdas<br />

Ivanauskas (204 tūkst.litų). Dauguma<br />

kandidatų deklaravo turėję 30-50 tūkst. litų<br />

metinių pajamų.<br />

Profesorė deklaravo treniruoklį ir ponį<br />

Molėtų-Švenčionių apygardoje kandidatuojanti<br />

žemės ūkio ministrė K.D.Prunskienė yra viena<br />

iš turtingiausių kandidatų. Ji deklaravo 434<br />

tūkst. litų vertės nekilnojamąjį turtą bei nurodė<br />

turinti beveik 250 tūkst. litų santaupų. Ministrė<br />

deklaravo ir gautas dovanas – Žemės ūkio<br />

ministerijos kolektyvo padovanotą treniruoklį bei<br />

Lietuvos valstiečių liaudininkų Tauragės skyriaus<br />

dovaną – poni veislės arkliuką.<br />

Zarasų-Visagino apygardoje kovojantis<br />

Lie-tuvos „frontininkas“ Nr.1 Algirdas Paleckis<br />

deklaravo solidų 781 tūkst. litų vertės turtą,<br />

tačiau A.Paleckis turi ir solidžią - 431 tūkst. litų<br />

- paskolą.<br />

„Fronte“ – vienas desantininkas<br />

Į Seimą Utenos apskrityje kandidatuoja<br />

profesorė K.D.Prunskienė ir du mokslų daktarai.<br />

Istorijos mokslų daktaras, Tėvynės sąjungos<br />

atstovas Arvydas Anušauskas varžosi Anykščių-<br />

Kupiškio apygardoje, o technikos mokslų<br />

daktaras Rimantas Kumpis – Zarasų-Visagino<br />

apygardoje. Šioje apygardoje vėl kovosiantis<br />

gydytojas Darbo partijos atstovas Manfredas<br />

Žymantas, pasirodo, dešimt metų buvo... medicinos<br />

sesele. Mat prieš pradėdamas medicinos<br />

studijas, jis baigė med. seselių mokyklą.<br />

Zarasų-Visagino apygardoje kandidatuojantis<br />

azerbaidžanietis Mahiras Gamzajevas yra baigęs<br />

Vilniaus universiteto lituanistikos aspirantūrą.<br />

Jis į azerbaidžaniečių kalbą vertė Algimanto<br />

Baltakio, Justino Marcinkevičiaus, Vinco Krėvės<br />

kūrinius. 1992-1995 m. M.Gamzajevas buvo<br />

Azerbaidžano įgaliotas atstovas Lietuvoje. Šis<br />

Lietuvos liberalų sąjūdžio kandidatas moka<br />

rusų, turkų, azerų ir lezginų kalbas. Intelek-<br />

Alvydas<br />

Gervinskas:<br />

>>><br />

Kandidatai Utenos apskrities apygardose<br />

1. 2. 3. 4. 5.<br />

Ignalinos-Švenčionių apygarda<br />

Vincas Babilius - TPP 5 1966<br />

Algirdas Ivanauskas - LSDP 136 1959<br />

Antonij Jundo - LLRA 16 1961<br />

Algirdas Radušis - LRLS 30 1983<br />

Konstantas Ramelis - LVLS 17 1938<br />

Juozas Rokas 4 TT 73 1956<br />

Dainius Saruolis - F 68 1968<br />

Kęstutis Trapikas 3 LCS 42 1959<br />

Inija Trinkūnienė - TS-LKD 70 1951<br />

Vytautas Vaitkevičius - NS 24 1955<br />

Algirdas Žičkus 2 DP 47 1958<br />

Zarasų-Visagino apygarda<br />

Algimantas Dumbrava - TT 23 1958<br />

Mahiras Gamzajevas - LRLS 23 1958<br />

Rimantas Kumpis 3 LVLS 34 1956<br />

Žilvinas Leleiva - TS-LKD 32 1971<br />

Georgij Mackevič - LLRA 48 1948<br />

Algirdas Paleckis - F 1 1971<br />

Petras Papovas 1* LSDP 42 1947<br />

Danutė Prišmantienė - NS 107 1953<br />

Jurijus Subotinas - LLS - 1950<br />

Dalia Štraupaitė 4 LCS 24 1959<br />

Manfredas Žymantas 2* DP 22 1970<br />

Žilvinas Žusinas - TPP 60 1983<br />

Molėtų-Švenčionių apygarda<br />

Česlovas Banevičius - PDP 24 1951<br />

Rimantas Čeponis - F 20 1951<br />

Petras Čimbaras 3 DP 39 1967<br />

Arūnas Dudėnas - LSDP 85 1983<br />

Nina Barbora Evans - TPP 44 1965<br />

Zbignev Jedinskij 5 LLRA 4 1959<br />

Vladas Kukėnas - TT 74 1973<br />

Dominykas Mordas - LRLS 49 1979<br />

Kazimira Danutė Prunskienė 1 LVLS 1 1943<br />

Valentinas Stundys 2 TS-LKD 2 1960<br />

Zenonas Zenkevičius - LCS 81 1960<br />

Anykščių-Kupiškio apygarda<br />

Arvydas Anušauskas - TS-LKD 23 1963<br />

Antanas Baura 3 LVLS 29 1955<br />

Vytautas Galvonas 1 TT 13 1958<br />

Alvydas Gervinskas - LCS 53 1962<br />

Vytautas Janulis - NS 40 1957<br />

Daina Krasauskienė - TPP 59 1971<br />

Aleksandras Petrulis - F 19 1949<br />

Violeta Raugalienė - LRLS 89 1970<br />

Juozas Sagatauskas - JL 45 1936<br />

Ričardas Sargūnas 4 DP 30 1954<br />

Utenos apygarda<br />

Valentinas Bubulis - LSDP 130 1959<br />

Marijus Kaukėnas - LRLS 37 1979<br />

Jonas Kovalskis - F 60 1962<br />

Edmundas Pupinis 1 TS-LKD 41 1964<br />

Vaclovas Samuolis - LCS 68 1952<br />

Svetlana Sendžikienė - LVLS 86 1955<br />

Ingrida Valinskienė - TPP 23 1966<br />

Gintaras Vidžiūnas 3 DP 44 1962<br />

Kazys Zulonas - TT 20 1950<br />

1 – vardas, pavardė; 2 - užimta vieta apygardoje 2004 m. rinkimuose; 3 – partija, kuri iškėlė kandidatu; 4 - vieta partijos sąraše<br />

daugiamandatėje rinkimų apygardoje;5 - gimimo metai.<br />

*P.Papovas pirmajame ture užėmė pirmąją vietą, tačiau antrajame ture M.Žymantas jį nugalėjo.<br />

LSDP – Lietuvos socialdemokratų partija, LRLS – Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdis, F – partija „Frontas“, TS-LKD – Tėvynės<br />

sąjunga –Lietuvos krikščionys demokratai, LCS – Liberalų ir centro sąjunga, LVLS – Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjunga, TPP<br />

– tautos pažangos partija, DP – Darbo partija, TT – partija „Tvarka ir teisingumas“, JL – partija „Jaunoji Lietuva“, NS – Naujoji<br />

Sąjunga, PDP – Pilietinės demokratijos partija, LLRA – Lietuvos lenkų rinkimų akcija.<br />

„Geresnė Lietuva – kur bus baigiama tyčiotis iš moksleivių, kai kasmet keičiama egzaminų tvarka; studentų, kai<br />

dar šiandien nežinoma, kaip bus mokama už studijas; mokytojų, kai didžioji darbo laiko dalis skiriama planų bei<br />

ataskaitų rašymui, o ne ugdymui.“ (Sąrašo Nr.14)<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . w w w . a n y k s t a . l t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 p s l . . .


. . p o l i t i k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 p s l . . .<br />

www.anyksta.lt<br />

Komanda.<br />

9.1 %<br />

Visi išvardinti dalykai.<br />

31.8 %<br />

Man “dzin”. Kas<br />

kaip nori, tegu<br />

taip ir dauginasi.<br />

14.9 %<br />

Taip. Mano<br />

antsvoris iki<br />

20 kg.<br />

13.4 %<br />

Taip. Mano antsvoris<br />

per 20 kg.<br />

18.3 %<br />

Ar toleruojate “nuklydimus į šalį”?<br />

(balsavo 148 skaitytojai)<br />

Taip. Jeigu antra pusė<br />

nežino, manau, tai sveika.<br />

16.9 %<br />

Alvydas<br />

Gervinskas:<br />

Kas lems pergalę per rinkimus?<br />

(balsavo 220 skaitytojų)<br />

Viešieji ryšiai.<br />

6.4 %<br />

Netoleruoju, bet<br />

pats nieko prieš.<br />

13.5 %<br />

Ar turite antsvorio?<br />

(balsavo 142 skaitytojai)<br />

Ne. Norėčiau kelis<br />

kilogramus priaugti.<br />

9.9 %<br />

Įdirbis.<br />

2.7 %<br />

Pinigai.<br />

50 %<br />

Taip. Šiuo požiūriu<br />

esu savotiškas<br />

sportininkas.<br />

4.7 %<br />

Ne. Žmogus - ne gyvulys.<br />

50 %<br />

Ne. Mano svoris<br />

idealus.<br />

29.6 %<br />

Taip. Mano antsvoris<br />

iki 10 kg.<br />

28.9 %<br />

>>><br />

tualas dirba UAB “Alzena“ reklamos<br />

vadybininku.<br />

Zarasų-Visagino apygardos<br />

kandidatas nuo partijos „Tvarka ir<br />

teisingumas“ Algi-mantas Dumbrava<br />

aukštąjį mokslą baigė Leningrade, o<br />

socialliberalė Danutė Prišmantienė –<br />

Maskvoje. Algirdas Paleckis studijavo<br />

tik Lietuvoje – VU baigė žurnalistikos<br />

ir politologijos studijas, tačiau gali<br />

pasigirti, jog gimė užsienyje, Vakarų<br />

Europoje – Šveicarijos Berno mieste.<br />

Buvęs visų Lietuvos gaisrininkų<br />

vadas Kazys Zulonas, kaip partijos<br />

„Tvarka ir teisingumas“ atstovas,<br />

kandida-tuojantis Utenos apygardoje,<br />

aukštojo mokslo diplomą<br />

gavo Maskvoje, baigęs inžinierinę<br />

priešgaisrinę mokyklą. Rezanės oro<br />

desanto aukštąją karo mokyklą baigė<br />

Dainius Saruolis, kandidatuojantis<br />

Ignalinos–Švenčionių apygardoje.<br />

Desantininkas, kaip ir dera, yra<br />

„Fronto“ partijos atstovas. D.Saruolis<br />

desantininkų mokyklą baigė Lietuvai<br />

atgimstant ir kontrakto su SSSR<br />

kariuomene nepasirašė, nusileido<br />

ant žemės ir dirba UAB “Darsauta“<br />

meistru.<br />

Iš 53 Utenos apskrities kandidatų<br />

vos vienas kitas neturi aukštojo<br />

išsilavinimo. Bet ir tie mažiau<br />

išsilavinę politikai pakankamai gudrūs<br />

– kai grafoje išsilavinimas nėra kuo<br />

pasigirti, ten nieko ir nerašo...<br />

Į Seimą - artėjant saulėlydžiui<br />

Jauniausiems apskrities kandidatams<br />

– Algirdui Radušiui (Liberalų<br />

sąjūdis, Ignalinos-Švenčionių apygarda)<br />

ir Žilvinui Žusinui (Tautos<br />

priskėlimo partija, Zarasų-Visagino<br />

apygarda) – po 25-erius metus. Pagal<br />

amžių jie gali būti anūkai vyriausiam<br />

kandidatui „Jaunosios Lietuvos“<br />

atstovui Juozui Sagatauskui, kuriam<br />

72-eji.<br />

23 iš 53 kandidatų yra gimę<br />

1951-1960 metais, 13 – 1961-<br />

1970, po 6 - 1941-1950 ir 1971-<br />

1980 metais. Trys kandidatai gimė<br />

devintajame, du - ketvirtajame<br />

praėjusio amžiaus dešimtmetyje.<br />

„Geresnė Lietuva – kur pensijos leidžia gyventi, o ne išgyventi.“ (Sąrašo Nr.14)<br />

Sakoma, karas ir politika – vyrų<br />

reikalas. Per šiuos Seimo rinkimus<br />

Utenos apskrityje posakis pasitvirtina<br />

– penkiose apygardose balotiruojasi<br />

9 moterys ir 44 vyrai. Keturiose<br />

apygardose tarp vyrų įsimaišė po<br />

dvi moteris, o Ignalinos-Švenčionių<br />

apygardoje dailiosios lyties garbę gina<br />

vienintelė dama - konservatorė Inija<br />

Trinkūnienė.<br />

Molėtų-Švenčionių apygardoje –<br />

superdvikova<br />

2004-aisiais penkiose Utenos<br />

apskrities apygardose dėl mandatų<br />

varžėsi 36 kandidatai, tad per ketverius<br />

metus Seimo alkis gerokai išaugo.<br />

Iš dalyvavusių 2004 m. rinkimuose<br />

Utenos apygardoje spalio <strong>12</strong>ąją<br />

varžysis du politikai – Tėvynės<br />

sąjungos atstovas Edmundas Pupinis<br />

(2004 m. laimėjo rinkimus) bei Darbo<br />

partijos kandidatas Gintaras Vidžiūnas<br />

(užėmė 3-iąją vietą). Anykščių-<br />

Kupiškio apygardoje iš senosios<br />

gvardijos išliko trys – nugalėtojas<br />

Vytautas Galvonas, trečiąją vietą<br />

užėmęs valstiečių – liaudininkų<br />

kandidatas Antanas Baura ir Darbo<br />

partijos atstovas Ričardas Sargūnas<br />

(4 vt.). Ignalinos-Švenčionių apygardoje<br />

antrą kartą iš eilės laimę<br />

bandys Darbo partijos kandidatas<br />

Algirdas Žičkus (2004 m. - 2 vt.),<br />

liberalcentristas Kęstutis Trapikas (3<br />

vt.) ir partijos „Tvarka ir teisingumas“<br />

atstovas Juozas Rokas (4 vt.). Zarasų-<br />

Visagino apygardoje rungsis net<br />

keturi politikai dalyvavę ir 2004 m.<br />

Turtingiausi kandidatai į Seimą (mln.Lt)<br />

1.V.Galvonas 5,590<br />

2.N.B.Evans 2,590<br />

3.J.Sagatauskas 2,575<br />

4.V.Babilius 2,340<br />

5.G.Vidžiūnas 1,925<br />

6.I.Valinskienė 1,838<br />

7.M.Gamzajevas 1,095<br />

8.A.Jundo 0,988<br />

9.A.Ivanauskas 0,913<br />

10.A.Žičkus 0,769<br />

A.Gervinskas<br />

partijos saraše<br />

53-ias


. . . p o l i t i k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

rinkimuose, – socialdemokratas Petras<br />

Papovas, laimėjęs pirmąjį turą, tačiau<br />

antrąjame nusileidęs Darbo partijos<br />

kandidatui Manfredui Žymantui,<br />

kovosiančiam ir šiuose rinkimuose.<br />

Taip pat varžysis 2004 metais trečiąją<br />

vietą užėmęs valstiečių-liaudininkų atstovas<br />

Rimantas Kumpis bei ketvirtąja<br />

likusi liberalcentristė Dalia Štraupaitė.<br />

P.Papovas – vienintelis Utenos apskrities<br />

ir vienas iš nedaugelio visos<br />

šalies politikų, nuo pat 1990-ųjų<br />

besivaržantis toje pačioje apygardoje.<br />

Greičiausiai tarp patyrusių politikų<br />

ir šįmet virs aršiausios kovos.<br />

Žymiausias apskrities naujokas – „frontininkas“<br />

Algirdas Paleckis, kovosiantis<br />

su „senukų“ ketvertu Zarasų-Visagino<br />

apygardoje. Lyderio vieta atsilaisvino<br />

Ignalinos-Švenčionių apygardoje, kur<br />

rinkimuose nebedalyvauja 2004 m.<br />

pergalę šventęs Česlovas Juršėnas.<br />

TELE2 PATARIA<br />

Bendraukite kaip tikra šeima<br />

– daug ir nemokamai!<br />

Su kuo daugiausia bendraujate<br />

telefonu? Su vaikais, grįžtančiais<br />

iš mokyklos ar studijuojančiais<br />

didmies-tyje, su pagyvenusiais tėvais<br />

kaime, su sutuoktiniu, po darbo<br />

užsukusiu į parduotuvę produktų<br />

vakarienei... Nenuostabu – šeima<br />

svarbiausia mūsų gyvenime, todėl<br />

su artimiausiais žmonėmis kalbame<br />

daugiausiai.<br />

O ar skaičiavote, kiek kainuoja<br />

pokalbiai su šeimos nariais? Jei ne,<br />

pabandykite. Ir iš karto suplanuokite,<br />

kur dar galite išleisti šiuos pinigus,<br />

mat telekomunikacijų bendrovė<br />

„Tele2“ siūlo su šeimos nariais<br />

kalbėtis nemokamai.<br />

Pakanka vienu vardu registruoti iki<br />

Alvydas<br />

Gervinskas:<br />

Č.Juršėnas - vienintelis iš penkių mūsų<br />

apskrities parlamentarų, iš apygardos<br />

pasitraukęs nenugalėtas. Kiti keturi<br />

politikai, laimėję 2004 metų rinkimus,<br />

vėl varžysis ir šįmet. Č.Juršėnas rinkimus<br />

Ignalinos-Švenčionių apygardoje<br />

laimėjo ir 2000-aisiais, o 1996-aisiais<br />

liko antras.<br />

Superdvikova vyks Molėtų-<br />

Švenčionių apygardoje. Ten jau ketvirtą<br />

kartą kausis Molėtų meras, Tėvynės<br />

sąjungos atstovas Valentinas Stundys<br />

ir žemės ūkio ministrė, valstiečiųliaudininkų<br />

partijos lyderė Kazimira<br />

Danutė Prunskienė. Visas ankstesnes<br />

dvikovas laimėjo K.D.Prunskienė.<br />

Tiesa, šį kartą į Seimą neabejotinai<br />

pateks abu politikai – daugiamandatės<br />

apygardos Tėvynės sąjungos kandidatų<br />

sąraše V.Stundžio pavardė įrašyta<br />

antrąja, o ministrė yra savosios partijos<br />

vėdlė. Laimę Molėtų–Švenčionių<br />

5 skirtingų numerių, ir galite šnekėtis<br />

tiek, kiek norite. Nesvarbu, ką norite<br />

aptarti – sūnaus rezultatus mokykloje<br />

ar universitete, rudens gėrybių<br />

derlių kaime, močiutės sveikatą ar<br />

sporto varžybų rezultatus – galite<br />

pamiršti raginimus kalbėti trumpiau<br />

ir skaičiuoti minutes.<br />

Dar daugiau – sutaupytus pinigus<br />

galėsite išleisti kitiems tikslams.<br />

„Šiandien, kai infliacija tokia didelė,<br />

net keli sutaupyti litai pravers šeimos<br />

biudžetui“, – atkreipė dėmesį Petras<br />

Masiulis, „Tele2“ generalinis direktorius.<br />

Nemokami pokalbiai tarp 5-ių<br />

vienu vardu registruotų numerių<br />

galioja visą jų sutarties laikotarpį.<br />

Pasinaudoti šiuo pasiūlymu gali bet<br />

apygardoje antrą kartą iš eilės bandys<br />

ir Darbo partijos kandidatas Petras<br />

Čimbaras, 2004-aisiais užėmęs 3-iąją<br />

vietą, bei Lenkų rinkimų akcijos atstovas<br />

Zbignev Jedinskij (5 vt.).<br />

Vyriausi kandidatai į Seimą<br />

J.Sagatauskas g.1936<br />

K.Ramelis g.1938<br />

K.D.Prunskienė g.1943<br />

P.Papovas g.1947<br />

G.Mackevič g.1948<br />

Jauniausi kandidatai į Seimą<br />

Ž.Žusinas g.1983<br />

A.Radušis g.1983<br />

A.Dudėnas g.1983<br />

M.Kaukėnas g.1979<br />

D.Mordas g.1979<br />

kuris vartotojas, sudaręs ar pratęsęs<br />

sutartį su šiais mokėjimo planais:<br />

„Standartinis1“, „Plepys“, „Laisvalaikis“,<br />

„Akcija 15“, „Čempionas 29“,<br />

„Čempionas 59“, „Mini“, „Laisvė 49<br />

M“, „Laisvė 18 M“ ir „Partneris“.<br />

Tai dar ne viskas, nes „Tele2“ taip<br />

pat siūlo įsigyti žinomų gamintojų<br />

mobiliuosius telefonus už itin<br />

patrauklią kainą.<br />

Susidomėję šiuo pasiūlymu<br />

daugiau informacijos gali gauti<br />

paskambinę klientų aptarnavimo<br />

specialistams numeriais 117 („Tele2“<br />

klientams) ir 8 684 00 117 –<br />

skambinant iš bet kurio tinklo ir iš<br />

užsienio), „Tele2“ prekybos salonuose<br />

visoje Lietuvoje bei internete www.<br />

tele2.lt.<br />

A.Gervinskas<br />

„Aš pasirinkau. Neleiskite už Jus pasirinkti kitiems – ateikite balsuoti.“ (Sąrašo Nr. 14)<br />

partijos saraše<br />

53-ias<br />

Politinė reklama apmokėta iš kandidato į Seimo narius A.Gervinsko rinkimų sąskaitos. Užs. Nr. 3865<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . w w w . a n y k s t a . l t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5 p s l . . .


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6 p s l . . .


. . . p o l i t i n ė . . . r e k l a m a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Trys klausimai trims politikams<br />

Trims Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos kandidatams uždavėme tris tuos pačius klausimus: 1. Ką<br />

padariau? 2. Ką padarysiu? 3. Ko nedarysiu? Pateikiame Jums politikų atsakymus.<br />

Arvydas<br />

Anušauskas -<br />

kandidatas į LRS<br />

Anykščių-Kupiškio<br />

vienmandatėje<br />

apygardoje, Tėvynės<br />

sąjungos-Lietuvos<br />

krikščionių<br />

demokratų sąraše<br />

Nr. 23.<br />

A.Anušauskas. Istorikas. Gimė 1963 m. Mokslų<br />

daktaras, docentas.<br />

1.Dvidešimt metų dirbau istoriku ir, manau, kad pavyko<br />

Lietuvos istorijos “baltąsias dėmes” kažkiek<br />

nuspalvinti. Rašiau ir leidau knygas (jų priskaičiuoju<br />

penkiolika), rašiau scenarijus dokumentiniams<br />

filmams. Su bendraautore žurnaliste G.Sviderskyte<br />

per ketverius metus sukūrėme 14 dokumentinių filmų,<br />

ką tik pristatėme ir bendrą knygą “XX a. slaptieji<br />

archyvai. Dvylika istorijos detektyvų”. Kūrybos<br />

procesas taip įsivažiavęs, kad per ateinančius metus<br />

pasirodys dar keletas anksčiau padarytų istorijos<br />

tyrimų. Ko gero, pavyko padaryti atradimų, kurie<br />

Lietuvos XX amžiaus istorijai pridėjo aiškumo. Kita<br />

vertus, labai daug daug bendravau ir bendrauju su<br />

Lietuvos žmonėmis, kurie savo laiku nukentėjo nuo<br />

sovietinio režimo. Ir man žinomas ne vienas Lietuvos<br />

kampelis ir ten gyvenančių žmonių rūpesčiai.<br />

2. Manau, kad Tėvynės sąjunga žino, kokių priemonių<br />

reikia imtis, jog bręstanti krizė Lietuvos nepaliestų.<br />

Juk gali prižadėti kylančius atlyginimus ir<br />

pensijas, bet svarbiau suvaldyti kainų kilimą, kad ir<br />

turimi pinigai nenuvertėtų. Tam yra parengtas realus<br />

planas. Todėl svarbiausias klausimas, kurį turi<br />

užduoti rinkėjai, tai – kaip, kokiais būdais, kokias<br />

priemones panaudodami sieksite savo užsibrėžtų<br />

tikslų. Mano tikslas – kartu su visa TS-LKD komanda<br />

– įgyvendinti valstybės rekonstrukciją, kad<br />

čia būtų gera gyventi daugumai žmonių, o ne tik<br />

saujelei.<br />

3. Arogancijos, pasipūtimo ir partijose, ir Seime jau<br />

yra pakankamai. Kai žmogus patenka į Seimą, pamiršta<br />

savo rinkimų pažadus ir stengiasi, kad ir rinkėjai<br />

užmirštų tai, ką jis žadėjo. Tikiuosi neatitrūkti<br />

nuo paprastų žmonių rūpesčių ir todėl, jeigu aš nežarstau<br />

tuščių pažadų, tai manau, suprantama, kad<br />

ruošiuosi rimtai dirbti. Pradėtus darbus stengiuosi<br />

užbaigti ir atlikti juos kuo geriau.<br />

Politinė reklama apmokėta iš kandidato į Seimo<br />

narius A.Anušausko rinkimų sąskaitos. Užs. Nr. 3866<br />

Edmundas Pupinis<br />

– kandidatas<br />

į LRS Utenos<br />

vienmandatėje<br />

apygardoje,<br />

Tėvynės sąjungos-<br />

Lietuvos<br />

krikščionių<br />

demokratų sąraše<br />

Nr. 41.<br />

E.Pupinis. Seimo narys. Gimė 1964 m. Edukologijos<br />

magistras. 1997–2001 m. - Utenos rajono meras.<br />

Vedęs, turi du sūnus.<br />

1. Aktyvioje politikoje esu nuo 1997 metų. Buvau<br />

renkamas Utenos rajono tarybos nariu, Utenos rajono<br />

meru, Seimo nariu. Nors mano profesija - pedagogas,<br />

esu edukologijos magistras, tačiau teko save išbandyti<br />

versle, taip pat esu įgijęs vidaus auditoriaus kvalifikaciją.<br />

Savo veikloje visada prioritetą suteikdavau<br />

ekonominę naudą ir ekonominį efektą įteisinantiems<br />

sprendimams. Todėl kai dirbau Utenos rajono meru,<br />

vieni iš pirmųjų Lietuvoje pradėjome renovuoti mokyklas,<br />

iš esmės pertvarkėme šilumos ūkį, įdiegėm nepriekaištingą<br />

komunalinių atliekų surinkimo sistemą,<br />

investavome į autobusų parko atnaujinimą, taip pat<br />

neapleidome ir socialinių sferų. Dirbdamas Seime,<br />

teikiau įstatymų pataisų ir dirbau svarbių įstatymų<br />

rengimo darbo grupėse. Dalyvavau darbo grupėse<br />

rengiant Šilumos ūkio, Vietos savivaldos, Kūno<br />

kultūros ir sporto įstatymus. Seimui pritarus mano<br />

teiktam Sveikatos draudimo įstatymui, šeimos nariai,<br />

slaugantys namuose artimą žmogų, po įstatymo<br />

priėmimo yra draudžiami socialiniu draudimu, pataisos<br />

Užimtumo rėmimo įstatyme suteikė galimybę<br />

tūkstančiams Lietuvos moksleivių būti įdarbintiems<br />

vasarą pagal Viešųjų darbų programą, Ligos ir motinystės<br />

draudimo įstatymo pataisos suteikė galimybę<br />

tėvams, auginantiems pametinukus, gauti vienodas<br />

išmokas už kiekvieną vaiką, o teikti pasiūlymai Vietos<br />

savivaldos įstatymui apribojo politinę korupciją ir t.t.<br />

2. Manau, kad sukaupta politinė ir vadybinė patirtis<br />

yra esminė prielaida ir toliau efektyviai dirbti įstatymų<br />

leidybos, valstybės ar savivaldybių valdymo<br />

srityse.<br />

3. Politikoje netoleruoju populizmo, politinių perbėgėlių<br />

ir politinės bei visokios kitokios korupcijos. Nemanau,<br />

kad gyvenime galėtų susiklostyti aplinkybės,<br />

galinčios priversti išduoti savo įsitikinimus.<br />

Politinė reklama apmokėta iš kandidato į Seimo<br />

narius E.Pupinio rinkimų sąskaitos. Užs. Nr. 3867<br />

Valentinas Stundys<br />

– kandidatas į LRS<br />

Molėtų-Švenčionių<br />

vienmandatėje<br />

apygardoje, Tėvynės<br />

sąjungos-Lietuvos<br />

krikščionių<br />

demokratų sąraše<br />

Nr. 2.<br />

V.Stundys gimė 1960 m. Širvintų rajone, Limonių k.<br />

1982 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą.<br />

1982-1990 m. dirbo Molėtų r. Videniškių vid. mokyklos<br />

mokytoju.<br />

1990-1997 m.. - Molėtų rajono valdytojo pavaduotojas,<br />

Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas.<br />

Nuo 1997 m. ketvirtai kadencijai renkamas Molėtų rajono<br />

meru.<br />

Lietuvos savivaldybių asociacijos Socialinių reikalų komiteto<br />

narys, Lietuvos švietimo tarybos narys, Mokslo ir<br />

studijų institucijų vertinimo tarybos pirmininkas, Bendrojo<br />

lavinimo egzaminų ir moksleivių pasiekimų tyrimų<br />

tarybos narys, lietuvių kalbos mokytojas ekspertas,<br />

švietimo vadybos ekspertas.<br />

Dalyvavo grupių, kurios parengė Lietuvos švietimo koncepciją,<br />

ilgalaikę švietimo strategiją iki 20<strong>12</strong> m., švietimo<br />

vadybos ir mokyklų vadovų atestacijos dokumentus<br />

darbe.<br />

2004-2008 metais vadovavo Lietuvos krikščionims<br />

demokratams, dabar yra Tėvynės sąjungos-Lietuvos<br />

krikščionių demokratų pirmasis vicepirmininkas.<br />

Vedęs, žmona Stasė yra Molėtų gimnazijos anglų kalbos<br />

mokytoja, dukra Vaida - VU TSPMI studentė, Vaiva<br />

- mokinė.<br />

1. Nesu buvęs Seimo nariu, o ką jie blogai ar gerai daro,<br />

matome visi. Nuo 1997 metų ketvirtai kadencijai renkamas<br />

Molėtų meru. Darbų daug ir įvairių, bet<br />

svarbiausia - sukaupta patirtis, politinis bagažas ir išmanymas,<br />

kaip veikia valstybės biurokratija, ką reikia<br />

ir kaip joje keisti, kad valdžia būtų žmonių tarnas, o ne<br />

visagalybė.<br />

2. Būtų lengvabūdiška pasakyti, kad padarysiu tą ir kitą:<br />

sumažinsiu, padidinsiu, pasieksiu - dažnai kampanijoje<br />

girdimi žodžiai. Tačiau rezultatas priklausys nuo politinės<br />

daugumos. Dirbti taip, kad nebūtų gėda žmonėms<br />

į akis žiūrėti.<br />

3. To, kas žemintų žmonių orumą ir pažeistų teisingumą.<br />

Politinė reklama apmokėta iš kandidato į Seimo<br />

narius V.Stundžio rinkimų sąskaitos. Užs. Nr. 3868<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . w w w . a n y k s t a . l t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7 p s l . . .


. . . r i n k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 p s l . . .<br />

Tėvas ir dukra modernizuoja<br />

savo ūkius<br />

Anykščių rajono Kavarsko seniūnijos<br />

Janušavos kaimo ūkininkas, agronomas –<br />

ekonomistas 62 metų Stanislovas Šinkūnas<br />

pasinaudojo Europos Sąjungos struktūrinių<br />

fondų parama savo augalininkystės ūkiui<br />

modernizuoti, o jo dukra, irgi agronomė,<br />

magistrantūros studijas Žemės ūkio<br />

universitete baigusi Jovita Tamulionienė taip<br />

pat pasišventusi žemės ūkiui, ES finansinę<br />

paramą naudoja jaunųjų ūkininkų įsikūrimui.<br />

. . . Arvydas Lingaitis ><br />

> Gavęs ES struktūrinių fondų<br />

finansinę paramą, ūkininkas<br />

Stanislovas Šinkūnas pirko<br />

traktorių „John Deere 7820“ ir<br />

kitos technikos, o jo duktė Jovita<br />

Tamulionienė pagal programą<br />

„Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ taip<br />

pat pirks vakarietišką traktorių.<br />

Projekto vertė – beveik milijonas litų<br />

S.Šinkūnas ūkininko ūkį įregistravo 1992<br />

metais, atgavęs nuosavybės teises į tėvų turėtą<br />

žemę. Dabartiniu metu ūkininkas dirba 400<br />

ha žemės, iš kurios ketvirtadalis – nuosavos.<br />

Kadangi S.Šinkūnas yra agronomas, tai ir jo ūkio<br />

specializacija – augalininkystė. Ūkininkas augina<br />

įvairius javus ir rapsus.<br />

2004 metais S.Šinkūnas Nacionalinei mokėjimo<br />

agentūrai (NMA) pateikė projektą, kuris buvo<br />

finansuotas pagal ES Struktūrinių fondų<br />

Bendrojo programavimo dokumento priemonę<br />

„Investicijos į žemės ūkio valdas“. „Bendra<br />

projekto vertė siekė beveik vieną milijoną litų.<br />

60 proc. lėšų mano ūkiui modernizuoti skyrė ES,<br />

kitą dalį – Lietuva. Tačiau projektui įgyvendinti<br />

privalėjau turėti ir 20 proc. savų pinigų. Aišku,<br />

kad tūkstančiai pas mane nesimėtė, todėl ėmiau<br />

paskolą iš banko“, - „Aukštaitiškam formatui“<br />

pasakojo S.Šinkūnas.<br />

Norėdamas modernizuoti ūkį, sustiprinti jo<br />

konkurencingumą bei pagerinti auginamų javų<br />

kokybę, ūkininkas S.Šinkūnas nusipirko ūkiui<br />

būtinos modernios vakarietiškos technikos:<br />

traktorių „John Deere 7820“ su priekaba,<br />

grūdų sėjamąją, purkštuvą, grūdų džiovyklą,<br />

ražienų skutikus ir plūgus. „Turėdamas naują<br />

vakarietišką techniką džiaugiuosi, kad išaugo<br />

darbo našumas, nes technika nauja ir negenda<br />

– jos dar kol kas nereikia remontuoti, sumažėjo<br />

vis brangstančių degalų sąnaudos, o visus sėjos<br />

darbus dabar galiu atlikti per 10 – <strong>12</strong> dienų<br />

pačiais optimaliausiais sėjos terminais, nes<br />

nereikia samdytis jokios technikos – viskas, ko<br />

man reikia, stovi mano žemės ūkio technikos<br />

kieme. Tarkim, darbus spartina ir tai, jog rudenį<br />

ražienas nuskutęs moderniais skutikais, galiu<br />

tiesiog pereiti prie sėjos darbų, nes nereikia<br />

papildomai arti dirvos. Kita vertus, turint grūdų<br />

džiovyklą, galima kulti drėgnesnius javus ir<br />

nesidairyti į dangų, laukiant iš Dievulio labai<br />

giedrų dienų“, - naujos technikos pranašumus<br />

vardijo S.Šinkūnas.<br />

Ūkininkas S.Šinkūnas tikino, kad su turima<br />

modernia technika jis galėtų dirbti dar daugiau<br />

žemės, tačiau laisvų plotų aplinkui nėra.<br />

„Kol kas nežinau, kada galėsiu nusipirkti iš<br />

valstybės nuomojamą žemę. Be to, laukiu žemės<br />

konsolidacijos, kuomet su kitais ūkininkais<br />

galėsiu keistis žemės sklypais, nes dabar mano<br />

dirbamos žemės plotai, kurių mažiausias – 80<br />

arų, o didžiausias – 50 ha, yra išmėtyti“, - apie<br />

iškylančius nepatogumus kalbėjo S.Šinkūnas.<br />

Tačiau, nepaisant įvairių biurokratinių ir kitokių<br />

trukdžių, S.Šinkūnas džiaugėsi, kad jo ūkio veikla<br />

yra pelninga. „Ypač pelningi buvo 2007 ūkiniai<br />

metai, kai net už pašarinių grūdų toną perdirbėjai<br />

mokėjo iki 700 Lt, o už maistinius – iki 800 Lt.<br />

Tuo tarpu šiemet maistiniai grūdai superkami vos<br />

po 400 Lt/t. Tačiau kur parduoti išaugintą derlių,<br />

man klausimų nekyla – su perdirbėjais turiu<br />

pasirašęs grūdų ir rapsų pirkimo–pardavimo<br />

sutartis“, - dėstė ūkininkas.<br />

Daugiau gaus prastesnių žemių ūkininkai<br />

Žemės ūkio produkcijos gamintojai, norintys


. . . r i n k a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

investuoti į žemės ūkio valdų modernizavimą,<br />

gali teikti paraiškas ir gauti ES finansinę<br />

paramą pagal Kaimo plėtros 2007 – 2013<br />

metų programos priemonės „Žemės ūkio valdų<br />

modernizavimas“ veiklos sritis. Pagal minėtą<br />

priemonę bus finansuojama žemės ūkio produktų<br />

gamyba ir paslaugų žemės ūkiui teikimas. ES<br />

ir šalies biudžeto lėšomis bus finansuojama<br />

iki 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto<br />

išlaidų, ūkininkaujantiems mažiau palankiose<br />

ūkininkauti vietovėse – iki 60 proc. Didžiausia<br />

paramos suma 2007 – 2013 metų laikotarpiui<br />

vienam paramos gavėjui negali viršyti 1 mln.381<br />

tūkst.<strong>12</strong>0 Lt. Didžiausia paramos suma vienam<br />

projektui negali viršyti 690 tūkst.560 Lt. Paramos<br />

besikreipiantys fiziniai asmenys turi būti ne<br />

jaunesni kaip 18 metų amžiaus. Paramos<br />

paraiškos, pateiktos fizinio ar juridinio asmens<br />

kartu su partneriais, nepriimamos. Pajamos iš<br />

žemės ūkio produktų gamybos ir (arba) paslaugų<br />

žemės ūkiui teikimo per 2 metų laikotarpį turi<br />

sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos<br />

pajamų.<br />

Projektas „Žemės ūkio valdų modernizavimas“<br />

turi pagerinti bendrus žemės ūkio valdos<br />

veiklos rezultatus (pvz., įdiegti naujas gamybos<br />

technologijas, didinančias žemės ūkio augalų<br />

derlingumą, plėsti pardavimo rinkas, mažinti<br />

neigiamą poveikį aplinkai) ir padėti didinti žemės<br />

ūkio valdos konkurencingumą...<br />

Tikisi ūkį perleisti vaikams<br />

Įgyvendinęs struktūrinių fondų finansuojamą<br />

projektą „Investicijos į žemės ūkio valdas“<br />

ir modernizavęs ūkį, S. Šinkūnas jau galvoja<br />

apie ūkio perleidimą savo vaikams. „2009<br />

metais sueis penkeri metai, per kuriuos aš<br />

buvau įsipareigojęs vykdyti projekto sąlygas,<br />

ir baigsis sutarties vykdymas. Kadangi nesu<br />

jaunas, noriu, kad modernizuotą ūkį perimtų<br />

vaikai (Stanislovas ir Aldona Šinkūnai turi dvi<br />

dukteris ir du sūnus – aut.past.), kurie ir dabar<br />

darbymečio metu neatsisako padėti. O štai<br />

duktė Jovita Tamulionienė su vyru Andriumi<br />

(abu yra agronomai, baigę Žemės<br />

ūkio universiteto magistrantūros<br />

studijas) jau kuria ir savo<br />

augalininkystės ūkį“, - apie tai, jog<br />

už ES lėšas išpuoselėtas ūkis neliks<br />

be įpėdinio, kalbėjo S.Šinkūnas.<br />

J.Tamulionienė parengė projektą<br />

pagal Kaimo plėtros 2007 – 2013<br />

metų programos priemonę „Jaunųjų<br />

ūkininkų įsikūrimas“.<br />

Minėtos programos įgyvendinimo<br />

taisyklės numato, jog į ES ir<br />

šalies biudžeto finansinę paramą<br />

pretenduojantys ūkininkai būtų<br />

jaunesni kaip 40 metų (ne jaunesni<br />

negu 18 metų amžiaus), turėtų pakankamai<br />

profesinių įgūdžių ir kompetencijos, žemės ūkio<br />

valdas ir ūkį savo vardu kuria pirmą kartą ir jį<br />

yra įregistravę ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki<br />

paramos paraiškos pateikimo. „Pagal „Jaunųjų<br />

ūkininkų įsikūrimo“ programą reikia turėti ne<br />

mažiau kaip <strong>12</strong> ha nuosavos žemės, kurios<br />

plotus per 5 metus būtina išplėsti iki 20 ha. Mes<br />

nuosavos žemės jau turime reikiamą kiekį, o<br />

iš viso su vyru dirbame 70 ha, - finansuojamo<br />

projekto subtilybes „Aukštaitiškam formatui“<br />

vardijo J.Tamulionienė. – Be to, didžiausia<br />

paramos suma vienam ūkiui negali viršyti 138<br />

tūkst.1<strong>12</strong> Lt. Mes už minėtą sumą pirksime<br />

traktorių „John Deere“...<br />

Programos priemonės „Jaunųjų ūkininkų<br />

įsikūrimas“ įgyvendinimo taisyklės taip pat<br />

numato, kad paramos gavėjas per visą projekto<br />

įgyvendinimo laikotarpį (5 metus) turi išlaikyti<br />

tokio pat dydžio žemės ūkio naudmenų plotą,<br />

už kurį buvo suteikta parama, iki projekto<br />

kontrolės laikotarpio pabaigos, taip pat, jeigu<br />

ūkio dalis kuriama nuomojamoje žemėje ar kitais<br />

pagrindais valdomoje žemėje, žemės valdymo<br />

sutartys turi būti sudarytos ne trumpesniam<br />

kaip 5 metų laikotarpiui nuo paramos sutarties<br />

pasirašymo dienos, taip pat tokiam pat laikui turi<br />

būti apdraustas turtas, kuriam įsigyti ar sukurti<br />

bus panaudota parama, o pasėliai – 2 metų<br />

laikotarpiui. Jeigu pareiškėjas yra išklausęs tik<br />

minimalią ūkininkavimo pradmenų programą, jis<br />

turi įsipareigoti per 36 mėnesius nuo sprendimo<br />

skirti paramą priėmimo įgyti žemės ūkio srities<br />

išsilavinimą. Neįgijusiems nurodyto išsilavinimo<br />

privaloma išklausyti Jaunųjų ūkininkų<br />

kompetencijos ugdymo programą...<br />

Parama neskiriama, jeigu vieno iš sutuoktinių<br />

valda arba ūkis įregistruoti daugiau kaip prieš 2<br />

metus iki paramos paraiškos pateikimo.<br />

> Moderni grūdų džiovykla<br />

ūkininkui Stanislovui Šinkūnui<br />

leidžia kulti ir drėgnesnius<br />

javus.<br />

trumpos žinios<br />

Modernizuos ūkius<br />

Utenos apskrities ūkininkai, verslininkai, kaimo žmonės jau<br />

pateikė 281 investicinę paraišką pagal Lietuvos kaimo plėtros<br />

2007-2013 metų programą.<br />

Kaip „Aukštaitiškam formatui“ patvirtino Nacionalinės mokėjimo<br />

agentūros Kontrolės departamento Utenos skyriaus vedėjas<br />

Saulius Žiukas, bendra paraiškose nurodytos paramos suma<br />

siekia 45 mln.Lt. Daugiausiai apskrities pareiškėjų atsiliepė<br />

į žemės ūkio valdų modernizavimo investicinės programos<br />

priemonę - pateiktos 55 paraiškos, prašoma paramos suma -<br />

19,9 mln.Lt. Populiari buvo ir investicijų į kaimo turizmo plėtotę<br />

priemonė - 29 paraiškos, prašoma paramos už 14,7 mln. Lt.<br />

Iš viso Kaimo plėtros 2007-2013 m. programai šalyje įgyvendinti<br />

numatyta 7,7 mlrd. litų paramos. Kaip skelbė Žemės ūkio<br />

ministerija, šalyje iki šių metų rugsėjo gauta arti 218 tūkst.<br />

paraiškų, pagal kurias prašoma 1,3 mlrd. litų paramos.<br />

I n v e s t i c i j o s į t r a d i c i n i u s<br />

amatus<br />

Rugsėjo mėnesį patvirtinti Tautinio paveldo produktų atitikties<br />

tradicijai kriterijų aprašas bei vertinimo rodikliai. Žemės ūkio<br />

ministerija kviečia amatininkus domėtis bei pasinaudoti<br />

investicinėmis galimybėmis į tokį verslą.<br />

Utenos rajono savivaldybės žemės ūkio skyriaus vedėjas<br />

Jonas Guiga „Aukštaitišką formatą“ patikino, kad seniūnijų<br />

specialistai tarp liaudies meistrų ir amatininkų apie naujas<br />

galimybes informaciją skleidžia. „Ir pagalbos, ir pinigų,<br />

tikiu, pirmiesiems tikrai bus, bet gali pritrūkti iniciatyvos.<br />

Bėda ta, kad amatininkai ir liaudies meistrai, gaminantys<br />

tautinio paveldo gaminius, - visi praktiškai pagyvenę žmonės,<br />

jaunimas tuo neužsiima“, - apie tradicinių amatų gaivinimą<br />

kalbėjo valdininkas.<br />

Tautinio paveldo produktų įstatyme ir kituose teisės aktuose<br />

įtvirtintos trys paveldo produktų grupės. Pirmoji tradicinių<br />

gaminių gamyba - gausiausia per 50 amatų, antrojoje -<br />

tradicinių veislių augalų ir gyvūnų auginimas bei jų produktai,<br />

trečiojoje išvardintos tradicinės paslaugos.<br />

Spalį – naujos paraiškos<br />

Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos<br />

(KPP) priemones, spalį priimamos naujos paraiškos<br />

projektams remti.<br />

Paraiškos priimamos pagal KPP pirmosios krypties priemones:<br />

„Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ (2008 10 06 iki<br />

2008 <strong>12</strong> 19), „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ (2008 10 01 –<br />

2008 11 28), „Miškų ekonominės vertės didinimas“ (2008 10<br />

20 - 2008 <strong>12</strong> <strong>12</strong>).<br />

Rugsėjo pabaigoje buvo skelbta paraiškų priėmimo pradžia<br />

pagal antrosios krypties priemones - pirmasis žemės ir<br />

pirmasis ne žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku<br />

(abiejų priemonių paraiškos priimamos nuo 2008 09 29 iki<br />

2008 <strong>12</strong> 31). Pagal trečiąją kryptį pradėtos rinkti „Paramos<br />

verslo kūrimui ir plėtrai“ paraiškos (2008 10 01 – 2008 11<br />

28), o pagal ketvirtąją - „LEADER metodo įgyvendinimas“ -<br />

priimamos paraiškos remti mokymus ir konsultavimą asmenų,<br />

strateguojančių ir vykdančių projektus (2008 10 06 - 2008<br />

<strong>12</strong> 31).<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . w w w . a n y k s t a . l t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 9 p s l . . .


. . . s a n k i r t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 p s l . . .<br />

Justo Navašinsko nuotr.<br />

Įstatymas atėmė teisę į<br />

nuotakos suknelę<br />

Rugsėjo 20-ajai anykštėnė Žydrė L.(pavardė<br />

redakcijai žinoma) buvo sukvietusi svečius,<br />

nupirkusi drabužius, užsakiusi automobilius,<br />

salę, maistą, gėrimus ir gėles – ji ruošėsi<br />

savo vestuvėms. Likus dviem dienoms iki<br />

šventės, Anykščių civilinės metrikacijos<br />

skyriaus (CMS) darbuotojos Žydrei pranešė,<br />

kad jos santuoka su išrinktuoju atidedama.<br />

Priežastis: kraujo giminių, netgi gyvenančių<br />

kartu ir auginančių sūnų, santuoka<br />

draudžiama įstatymo.<br />

. . . Sveta Vitkienė ><br />

Norėjo įteisinti „realybę“<br />

Dieną iki planuotų vestuvių Žydrė<br />

verkė. Moteris teigė gerbianti įstatymus,<br />

tačiau nesuprantanti, „kodėl kartais,<br />

laikantis įstatymo, ignoruojamas sveikas<br />

protas ir žmogiškumas.“<br />

„Vyras, su kuriuo šeštadienį turėjau<br />

tuoktis, yra mano vaiko tėvas. Mudu<br />

kartu gyvename nuo 2007-ųjų birželio.<br />

Auginame bendrą sūnų – jam devyni<br />

mėnesiai. Mylime vienas kitą. Ir... esame<br />

pusbrolis ir pusseserė. Suprantu, kad<br />

daugeliui žmonių tai nesuprantama,<br />

nepriimtina, nemoralu, bet mums taip<br />

jau atsitiko. Mūsų tėvai vienas kitam yra<br />

brolis ir sesuo – netgi jie mus suprato,<br />

> Anykštėnė Žydrė L.:<br />

“Įstatymas mane verčia<br />

meluoti.“<br />

pažįstami, draugai irgi viską žino ir neatrodo,<br />

kad smerktų. Vyras išlaiko mane<br />

ir sūnų. Berniukas turi vyro pavardę.<br />

Kas blogo, kad norėjome savo santykius<br />

įteisinti. Juk realiai mes jau esame<br />

šeima“, – kalbėjo 23-ejų metų moteris.<br />

Santuoka atidėta iki specialaus leidimo<br />

Anykščių CMS darbuotojos Žydrei<br />

L. paaiškino: santuokos registracija<br />

atidedama – reikia specialaus teismo<br />

leidimo.<br />

„Prašymus tuoktis pateikėme prieš<br />

mėnesį. Mes nežinojome - niekada<br />

nesidomėjome - kad mums negalima<br />

kurti šeimos. Todėl nemaniau, jog<br />

svarbu pasisakyti, kad mes giminės, o<br />

jos nepaklausė. Blanke, kurį pildėme,<br />

paduodami prašymus, klausimo apie<br />

giminystę nebuvo. Mes nuo nieko<br />

neslepiame, kad esame giminės. Įtarimo,<br />

kad kas negerai, nekilo juo labiau kad<br />

pažįstame dar vieną identišką pusbrolio<br />

ir pusseserės porą (jų netgi pavardės tokios<br />

pačios buvo), sutuoktą ir palaimintą.<br />

Beje, gražiai gyvenančią...<br />

Nejau reikėjo sulaukti paskutinės<br />

dienos, kai viskas užsakyta, svečiai<br />

drabužius ir dovanas pasiruošę, kai<br />

praktiškai man reikėjo tik gėles iš salono<br />

pasiimti? Išgirdusi: santuoka atidedama,<br />

juokiausi pro ašaras - gal man dabar<br />

maistą užšaldyti, gėles sudžiovinti iki to<br />

laiko, kol mums leis susituokti?“ - nervinosi<br />

Žydrė L.<br />

„Tokia santuoka vis tiek būtų<br />

anuliuota... “<br />

Pasak Žydrės L., Anykščių CMS ji<br />

pristatė Anykščių rajono apylinkės teismo<br />

išduotą pažymą, kurioje užfiksuota vaiko<br />

pavardė ir nustatyta tikroji tėvystė bei<br />

pažymėta, kad pora kartu gyvena nuo<br />

2007-ųjų birželio. Moteris manė, kad<br />

teismo pažyma išgelbės situaciją. Tačiau<br />

tokia pažyma netiko...<br />

„Mane įstatymas verčia meluoti, kad


. . . s a n k i r t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

neturiu šeimos. Bet esu mama, mano<br />

vaikas sveikas, jis turi tėvą, aš – vyrą,<br />

kuris mus abu išlaiko, ir mes mylime<br />

bei gerbiame vienas kitą. Tai leiskite<br />

paklausti: koks kieno reikalas, giminės<br />

mes ar ne? Jeigu dėl kraujomaišos – tai<br />

ir žmonių iš skirtingų kontinentų šeimose<br />

gimsta nesveikų vaikų“, - piktinosi<br />

moteris.<br />

Anykščių CMS darbuotoja Danutė<br />

Bernatavičienė komentavo: „Mes vykdom<br />

įstatymą – Civilinis Kodeksas draudžia<br />

giminystės ryšiais susijusių asmenų<br />

santuokas be specialaus leidimo. Juk<br />

pranešėme: santuoka atidedama, o ne<br />

neįmanoma. Jeigu ir būtų įvykęs pusbrolio<br />

ir pusseserės šeimos registravimas,<br />

tokia santuoka, išaiškėjus tiesai, vis tiek<br />

būtų anuliuota.“<br />

O į klausimą, kodėl apie neįvyksiančią<br />

santuoką pranešta likus tik dienai iki<br />

vestuvių, atsakymą žino ir pati Žydrė L.:<br />

“Per vėlai kažkas paskundė…“<br />

„Teisinė raidė, ribojanti santuoką,<br />

neatima teisės mylėti“<br />

Situaciją, į kurią pateko vestuves<br />

atšokti ketinę giminės, pakomentavo<br />

Politinė reklama<br />

Antanas Baura<br />

PARTIJOS SĄRAŠE - 29<br />

Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas<br />

Arminas Lydeka: „Santuokos tarp<br />

artimų giminaičių draudimas atsispindi<br />

lietuviškoje santuokos papročių tradicijoje,<br />

šias nuostatas dar sustiprino<br />

katalikiška tradicija. Tačiau tai nėra<br />

pagrindinės santuokos reglamentavimo<br />

priežastys. Šeimą būtina saugoti nuo<br />

pavojų keliančių veiksnių. Kaip žinoma,<br />

vaikams, gimusiems iš giminingos santuokos,<br />

rizika sirgti retomis paveldimomis<br />

ligomis yra didesnė.<br />

Civilinio Kodekso straipsniai draudžia<br />

tuoktis artimiems giminaičiams bei<br />

reglamentuoja, kad asmenys, paduodami<br />

prašymą, privalo raštu patvirtinti, kad<br />

yra įvykdytos visos nustatytos santuokos<br />

sudarymo sąlygos. CMS pareigūnai<br />

įpareigoti supažindinti besituokiančius<br />

su sąlygomis ir tikrinti, ar jos vykdomos.<br />

Taigi, anykštėnai privalėjo nustatytos formos<br />

prašyme pažymėti, kad jų santuoka<br />

neatitiktų reikalavimų. Tiek patys asmenys,<br />

tiek ir CMS pareigūnai yra atsakingi<br />

už pateiktų duomenų teisingumą.<br />

CMS atsisakymas įregistruoti civilinės<br />

būklės aktą gali būti skundžiamas<br />

teismui. Teisme įrodžius pareigūnų kaltę,<br />

galima būtų siekti ir žalos, kilusios dėl<br />

neįvykusios santuokos, atlyginimo.“<br />

Pasak A.Lydekos, „santuoka ir šeima<br />

nėra tapatūs terminai. Valstybinėje<br />

šeimos politikos koncepcijoje įtvirtintas<br />

šeimos apibrėžimas, pripažįstantis tik<br />

santuokinę šeimą, yra pastarųjų metų<br />

diskusijų objektas ir laukia Konstitucinio<br />

teismo išaiškinimo. Anykštėnai augina<br />

vaiką, juos sieja tėvų teisės ir pareigos.<br />

Teisinė raidė, ribojanti santuoką,<br />

neatima teisės mylėti, teisės ir pareigos<br />

bendrai rūpintis vaiku, tai reiškia<br />

gyventi šeimyniniais santykiais pagrįstą<br />

gyvenimą.“<br />

> Seimo Žmogaus<br />

teisių komiteto<br />

pirmininkas<br />

Arminas Lydeka:<br />

“Įstatymas neatima<br />

teisės gyventi<br />

šeimyniniais<br />

santykiais pagrįstą<br />

gyvenimą.“<br />

KARTU MES GALIME KURTI<br />

SAUGIĄ GEROVĘ VISIEMS !<br />

Lietuvos vaLstiečių Liaudininkų sąjunga sąrašo nr.<strong>12</strong><br />

Politinė reklama apmokėta iš kandidato į Seimo narius A.Bauros rinkimų sąskaitos. Užs. Nr. 3864<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . w w w . a n y k s t a . l t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 p s l . . .


. . . s a n k i r t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 p s l . . .<br />

nelaimių kronika<br />

Močiutei suspardė galvą<br />

Už tai, kad Anykščių miesto parke iš<br />

chuliganiškų paskatų žiauriai sumušė senutę,<br />

21 metų Mantas Rabašauskas, Alantos<br />

technologijos ir verslo mokyklos moksleivis,<br />

ir niekur nedirbantis 25 metų Kęstutis Rimas<br />

nuteisti vienerių metų laisvės atėmimo<br />

bausmėmis pataisos namuose. Nuteistieji<br />

suimti teismo salėje.<br />

. . . Arvydas Lingaitis ><br />

Veidas priminė didelę mėlyną slyvą<br />

2007 metų rugsėjo 29 dieną apie 20<br />

valandą Anykščių miesto parke teisiamieji<br />

M.Rabašauskas ir K.Rimas užpuolė ir sumušė<br />

iš parduotuvės su pirkiniais namo ėjusią 69<br />

metų Stanislavą Lunskienę. „Pastebėjau, kad<br />

du vyrai svirdinėdami eina link manęs. Iš karto<br />

išsigandau, mečiausi į šoną, galvojau, gal jie<br />

mane aplenks, praeis pro šalį. Bet vyrai priėjo,<br />

nė vieno žodžio nepasakę, puolė mane daužyti<br />

ir spardyti. Per veidą, per rankas, per kojas.<br />

Įspyrė į smilkinį - nematyto didumo gumbas<br />

kaip mat atsirado, pamėlynavo. Jaučiau, kaip<br />

bėga kraujas, labai skaudėjo“, - „Aukštaitiškam<br />

formatui“ pasakojo nukentėjusioji S.Lunskienė.<br />

Pas medikus moteris pateko siaubingai<br />

išgąsdinta, kraujuojančiu veidu, sulaužyta ranka,<br />

su baisiomis kraujosruvomis veide ir kojose.<br />

Nors S.Lunskienei buvo sugipsuota ranka, veidas<br />

priminė didelę mėlyną slyvą, medikai nustatė,<br />

kad ji patyrė lengvą kūno sužalojimą, o teismo<br />

medicinos ekspertas nustatė, kad močiutei buvo<br />

suduota ne mažiau kaip 7 smūgiai...<br />

Diržai. Utenos rajono<br />

policijos komisariato<br />

pareigūnai savaitę<br />

kontroliavo, ar<br />

vairuotojai ir keleiviai<br />

segi saugos diržus.<br />

Akcijos metu buvo<br />

nustatyti 29 asmenys,<br />

nesilaikę saugos diržų<br />

ir vaikams skirtų<br />

specialių sėdynių<br />

naudojimo tvarkos.<br />

Degtinėlė. Per 8<br />

šių metų mėnesius<br />

Utenos apskrityje<br />

išaiškinta 36<br />

naminės degtinės<br />

gaminimo, laikymo<br />

bei gabenimo atvejai.<br />

> Kęstutis Rimas tikino<br />

atsitiktinai smūgiavęs senutei,<br />

kai ją tariamai gynė nuo savo<br />

sugėrovo.<br />

Auka užpuolikų ėmė gailėti<br />

Praėjus metams po siaubingo įvykio ir<br />

M.Rabašausko bei K.Rimo baudžiamąją bylą<br />

nagrinėjant teisme, nukentėjusioji S.Lunskienė<br />

buvo linkusi savo skriaudikams atleisti, nors<br />

iškart po įvykio močiutė teigė, kad jos niekas<br />

neprigąsdins ir neprivers apsigalvoti: tokie<br />

žmonės turi atsiimti už tai, ką padaro. „Ar tai<br />

normalu, kad mieste, išėjęs į parduotuvę, gali ir<br />

nebegrįžti? Ir tai dėl girtų vyrų, kurie tau į anūkus<br />

tinka“, - tuomet dėstė S.Lunskienė.<br />

Ji teismui buvo pateikusi 14 tūkst.Lt turtinės<br />

ir neturtinės žalos atlyginimo ieškinį. Tačiau<br />

jau antrame teismo posėdyje, po to, kai<br />

M.Rabašauskas jai įteikė 500 Lt ir pažadėjo<br />

kiekvieną mėnesį siųsti po tokią pat sumą,<br />

kol susidarys 4 tūkst.Lt, S.Lunskienė proceso<br />

dalyviams sakė: „Man užteks ir 10 tūkst.Lt,<br />

aš tokios širdies... Man pagailo jo, toks mielas<br />

Per tą patį laikotarpį<br />

užregistruoti 26<br />

nedenatūruoto etilo<br />

alkoholio techninių<br />

skiedinių turėjimo,<br />

gabenimo, naudojimo<br />

atvejai. Šiuo metu<br />

vykstančios akcijos<br />

„Akcizinė prekė“<br />

rezultatai - apskrities<br />

gyventojams surašyta<br />

apie 300 protokolų.<br />

Prekyba. Pasibaigus<br />

šiltajam metų<br />

sezonui, susumuoti<br />

prekybos viešose<br />

apskrities vietose<br />

taisyklių pažeidimai.<br />

Šiemet apskrityje<br />

Arvydo Lingaičio nuotr.<br />

berniukas, pasveikino mane, - apie chuliganą<br />

M.Rabašauską kalbėjo S. Lunskienė. - Čia<br />

mano ir jų nelaimė...“ Moteris teigė, jog iš kito<br />

kaltinamojo K.Rimo ji prašanti 6 tūkst.Lt žalos<br />

atlyginimo, nes būtent jis „labai suspardė galvą<br />

ir iki šiol neatsiprašė.“<br />

Paklaustas, kodėl iki teismo posėdžio nė kiek<br />

neatlygino žalos nukentėjusiajai, K.Rimas dėstė:<br />

„Šiuo metu nedirbu ir neturiu pajamų. Kai baigsis<br />

teismas, noriu išvažiuoti dirbti „Utenos mėson“,<br />

tuomet ir galėsiu atlyginti tiek, kiek ji paprašys.“<br />

Savo močiutę slaugo, kitą - žiauriai muša<br />

Prašydamas švelnesnės bausmės savo<br />

ginamajam M.Rabašauskui, advokatas Darius<br />

Karvelis teismui pateikė duomenis apie tai, jog<br />

neva minėtas teisiamasis slaugo savo sergančią<br />

močiutę. „Ar jis gali slaugyti savo močiutę,<br />

kai tokio pat amžiaus moterį žiauriai sumušė?<br />

jų užregistruotas<br />

rekordinis skaičius<br />

– net 92 pažeidimai.<br />

Dažniausias<br />

pažeidimas - prekyba<br />

naminiais maisto<br />

produktais (sūriu,<br />

varške, kiaušiniais,<br />

mėsa, uogomis,<br />

vaisiais...) prekybai<br />

> Mantas Rabašauskas teigė<br />

nesupratęs, jog užpultoji<br />

moteris yra senyvo amžiaus.<br />

neskirtose vietose.<br />

Tabakas. Per 8-is<br />

šių metų mėnesius<br />

policijos pareigūnai<br />

spėjo surašyti<br />

26 protokolus už<br />

kontrabandinio tabako<br />

gaminių gabenimą,<br />

laikymą ir turėjimą.<br />

Arvydo Lingaičio nuotr.


. . . s a n k i r t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Be to, dėl dažno girtavimo M.Rabašauskui<br />

pačiam reikėtų slaugos...“ - replikavo prokurorė<br />

Klementina Jankūnienė.<br />

Teisiamasis M.Rabašauskas prisipažino, kad jis<br />

alkoholinius gėrimus vartoja nuo 15 metų, nes,<br />

jo žodžiais, buvo susidėjęs su negerais draugais.<br />

„Iš to blogo kelio išėjau, kai buvau nuteistas<br />

9 mėnesiams laisvės apribojimo. Dabar geriu<br />

tik energetinius gėrimus“, - teismui pasigyrė<br />

M.Rabašauskas. Kai prokurorė K.Jankūnienė<br />

priminė, jog iš Alantos (Molėtų r.) technologijos<br />

ir verslo mokyklos buvo gauta blogai<br />

M.Rabašauską charakterizuojanti medžiaga<br />

dėl pamokų nelankymo, teisiamojo advokatas<br />

D.Karvelis aiškino: „M.Rabašauską užaugino<br />

močiutė, jo tėvas miręs, apie motiną žinių nėra.<br />

Paskaitų jis nelankė, nes buvo įsidarbinęs,<br />

kad galėtų pragyventi.“ Teisme, be kita ko,<br />

paaiškėjo, kad šiuo metu M.Rabašauskas niekur<br />

nedirba, nes buvęs darbdavys taip pat tariamai<br />

laukia teismo sprendimo ir, jeigu M.Rabašauskui<br />

nebus atimta laisvė, tuomet jį vėl priims dirbti.<br />

„Darbų galiu daug susirasti, kad ir mėsininku<br />

„Norfoje“, - optimizmu tryško teisiamasis<br />

M.Rabašauskas.<br />

Prašė realios laisvės atėmimo bausmės<br />

Prokurorė K.Jankūnienė teisiamiesiems prašė<br />

skirti realias laisvės atėmimo bausmes:<br />

M.Rabašauskui - 2 metus ir 9 mėnesius,<br />

K.Rimui - 2 metus ir 8 mėnesius. Išgirdę<br />

pastarąją žinią, teisiamieji rankomis susiėmė<br />

veidus, o M.Rabašauskas net ėmė ašaroti...<br />

„Abu teisiamieji viešosios tvarkos pažeidimą<br />

ir nesunkų sveikatos sutrikdymą įvykdė iš<br />

chuliganiškų paskatų. Prieš tai abu visą dieną<br />

kartu su Audriumi Laureliu ir Dariumi Gaveika<br />

girtuokliavo kavinėje „Arka“ ir pasuko į miesto<br />

parką, ieškodami savo aukos... Jie buvo<br />

supykę ant viso svieto... Nors jie teigė, kad<br />

nukentėjusiajai smogė po vieną kartą, tačiau<br />

pati S.Lunskienė atskleidė žymiai sodresnius<br />

teisiamųjų nusikaltimus. S.Lunskienė gydėsi 4<br />

mėnesius, buvo nedarbinga, samdėsi žmogų,<br />

nelaimių kronika<br />

Gauja. Rugsėjo<br />

viduryje Visagino<br />

miesto policijos<br />

komisariato<br />

pareigūnai su<br />

kolegomis iš<br />

Kriminalinės policijos<br />

biuro sulaikė 7<br />

asmenis, įtariamus<br />

neteisėtu narkotinių<br />

ir psichotropinių<br />

medžiagų platinimu<br />

arba laikymu.<br />

Sulaikytiesiems – nuo<br />

20-ies iki 52-ejų<br />

metų.<br />

Visi įtariamieji<br />

yra nedirbantys,<br />

anksčiau teisti<br />

asmenys. Kratų metu<br />

kad ją prižiūrėtų, patyrė žalą, galiausiai<br />

paverkė ir jai pagailo M.Rabašausko ir K.Rimo.<br />

O juk nė vienas jų moters neatsiprašė, jos<br />

sergančios nelankė, tai rodo jų moralinio<br />

nuosmukio lygį ir žūtbūtinį siekį būti teisiais<br />

savo viduje, - baigiamosiose kalbose teigė<br />

prokurorė K.Jankūnienė. - M.Rabašauskas jau<br />

buvo teistas už chuliganizmą, kai po minėto<br />

nusikaltimo įvykdymo Anykščių autobusų stotyje<br />

smogė žmogui į veidą, ne vieną kartą baustas<br />

administracine tvarka, tarp jų ir už nepilnamečių<br />

nugirdymą, tai rodo, kad jis girtuokliauja<br />

ir toliau, o visi teisės pažeidimai susiję su<br />

besaikiu alkoholio vartojimu... K.Rimas taip pat<br />

charakterizuojamas blogai, daug kartų baustas<br />

administracine tvarka, jokios perspektyvos dirbti<br />

neturi, dienas leidžia aludėse ar kavinėse, nors<br />

uždarbio neturi, tačiau girtuokliauja dažnai. Dėl<br />

šių motyvų prašau abiem teisiamiesiems skirti<br />

realias laisvės atėmimo bausmes, nes tik tokiu<br />

būdu bus galima pasiekti bausmės tikslus...“<br />

K.Rimo advokatas Benediktas Pinelis prašė savo<br />

ginamajam lygtinės laisvės atėmimo bausmės.<br />

“Prokurorė paprašė pernelyg griežtos bausmės.<br />

Pagirti K.Rimo, žinoma, negalima, jo veiksmai<br />

negražūs ir smerktini, jis smurtavo viešoje<br />

vietoje, mušė pagyvenusią moterį, tačiau abu<br />

nusikaltimai prie sunkių nepriskiriami, K.Rimas<br />

nebuvo nusikaltimų iniciatorius, dabar gailisi,<br />

nors nukentėjusiosios iki šiol neatsiprašė,<br />

tačiau teisme drįso atsiprašyti“, - K.Rimą gynė<br />

B.Pinelis.<br />

Teismas, atsižvelgęs į visas aplinkybes, vis<br />

dėlto nutarė, kad bausmės tikslai bus pasiekti<br />

teisiamiesiems skyrus realią laisvės atėmimo<br />

bausmę, todėl M.Rabašauską ir K.Rimą nuteisė<br />

po vienerius metus laisvės atėmimo pataisos<br />

namuose. Nuteistieji suimti teismo salėje.<br />

Be to, iš dalies patenkintas nukentėjusiosios<br />

S.Lunskienės civilinis ieškinys: solidariai iš<br />

abiejų chuliganų priteista 6 tūkst.Lt neturtinės ir<br />

<strong>12</strong>3 Lt turtinės žalos atlyginimas.<br />

Nuosprendis dar gali būti skundžiamas<br />

Panevėžio apygardos teismui.<br />

pas įtariamuosius<br />

rastos narkotinės<br />

medžiagos, didelė<br />

suma pinigų, ginklai,<br />

šaudmenys, radijo<br />

stotys ir kiti, kaip<br />

įtariama, neteisėtai<br />

įsigyti daiktai.<br />

Šešiems gyventojams<br />

pateikti įtarimai dėl<br />

neteisėto narkotinių<br />

ir psichotropinių<br />

medžiagų platinimo.<br />

Kai kurie sulaikytieji<br />

suimti.<br />

Miškininkas.<br />

Miškininkų dieną<br />

Zarasų miškų<br />

urėdijos darbuotojas<br />

Žudikui – 15 metų<br />

nelaisvės<br />

Dėl Utenos rajono Užpalių miestelyje nužudytų 59 metų<br />

Aleksandros Janukėnienės ir jos 29 metų sūnaus Aurelijaus<br />

Janukėno teisiamajam 25 metų Nerijui Šermukšniui skirta 15<br />

metų laisvės atėmimo bausmė. Be šio kraupaus nusikaltimo<br />

N.Šermukšnis ir 27 metų Dainius Maigys kaltinami viešosios<br />

tvarkos pažeidimu: D.Maigiui už tai skirtas laisvės apribojimas<br />

10 mėnesių, įpareigojant tęsti darbą.<br />

Dviejų žmonių, kurių vienas buvo bejėgiškoje būklėje, žudikui<br />

valstybės kaltintojas Panevėžio apygardos prokuratūros<br />

prokuroras Romualdas Valiulis siūlė skirti pagal dabar<br />

galiojančius mūsų valstybės įstatymus pačią griežčiausią –<br />

laisvės atėmimo bausmę iki gyvos galvos.<br />

Pernai liepos <strong>12</strong> d. apie 23 val. N.Šermukšnis ir D.Maigys<br />

spardė ir daužė Utenos rajono Užpalių miestelyje gyvenusios<br />

Janukėnų šeimos namo duris. Vaikinai, nepaisydami namo<br />

šeimininkės grasinimų pakviesti policiją, keikėsi ir triukšmavo.<br />

Po to jie sugrįžo namo, tačiau po pusvalandžio N.Šermukšnis vėl<br />

nuėjo pas Janukėnus ir motiną bei sūnų nužudė.<br />

N.Šermukšnis aiškino buvęs įtūžęs ant A.Janukėno, kuris,<br />

išsiskyręs su teisiamojo seserimi, vėliau jos patykojęs einančios<br />

iš darbo, nusitempė į pirtelę ir ten išžagino (Arvydas Lingaitis<br />

„Už išžagintą seserį – dvi gyvybės“ - „Aukštaitiškas formatas“,<br />

2008 m. Nr.7).<br />

Pasak Utenos rajono apylinkės vyriausiojo prokuroro<br />

pavaduotojo Ramūno Bačiulio, per pastaruosius dešimtmečius<br />

uteniškiams prokurorams ir rajono kriminalinės policijos<br />

pareigūnams šiame krašte neteko tirti tokio brutalaus ir<br />

žiauraus dviejų žmonių nužudymo. Pareigūnams, atlikusiems<br />

sudėtingą ikiteisminį tyrimą, žudiką padėjo nustatyti jo palikti<br />

kruvini basų kojų pėdsakai.<br />

Panevėžio apygardos prokuratūros Labai sunkių nusikaltimų<br />

ikiteisminio tyrimo skyriaus prokuroras Romualdas Valiulis teigė,<br />

kad N.Šermukšnio padarytose nusikalstamose veikose buvo<br />

nustatyti požymiai nusikaltimų, numatytų Baudžiamojo kodekso<br />

straipsniuose dėl dviejų asmenų, kurių vienas buvo bejėgiškoje<br />

būklėje, tyčinio nužudymo ir viešos tvarkos pažeidimo.<br />

N.Šermukšnio ir D.Maigio baudžiamąją atsakomybę sunkinanti<br />

aplinkybė – apsvaigimas nuo alkoholio, kuris turėjo įtakos<br />

nusikalstamų veikų padarymui. Be to, jie viešą tvarką pažeidė<br />

veikdami kaip bendrininkų grupė, ta aplinkybė taip pat sunkina<br />

baudžiamąją atsakomybę.<br />

Šioje byloje pareikštas beveik 308 tūkst. litų ieškinys turtinei ir<br />

neturtinei žalai atlyginti.<br />

A.R., pasikvietęs<br />

į pagalbą Salako<br />

miestelio gyventoją<br />

S.S., pastatė tinklą<br />

Luodžio ežere.<br />

Parą vyrai laukė<br />

laimikio. Iš žvejybos<br />

grįžtančių vyrų laukė<br />

Utenos apskrities<br />

aplinkos apsaugos<br />

departamento<br />

inspektoriai. Už<br />

neteisėtą žvejybą ir<br />

neteisėtai sugautus<br />

39 ešerius bei 4<br />

kuojas surašyti<br />

administracinio<br />

pažeidimo protokolai<br />

ir skaičiuojama<br />

gamtai padaryta žala.<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . w w w . a n y k s t a . l t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 p s l . . .


. . . i š . . . a r t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 4 p s l . . .<br />

Adolfas Šapoka: istorikas,<br />

pedagogas, redaktorius<br />

Istorikui Adolfui Šapokai Lietuvoje<br />

nepastatytas paminklas, bet jo turbūt ir<br />

nereikia, nes šiam garsiajam istorikui,<br />

pedagogui, išeivijos žurnalistui amžinas,<br />

nenykstantis paminklas yra jo sukurta<br />

“Lietuvos istorija”. Utenos krašto sūnus,<br />

ūkininkų vaikas, tapęs vienu garsiausių<br />

tarpukario Lietuvos istorikų, o pokarinėje<br />

emigracijoje - išeivijos lietuvių Kanadoje<br />

švietėju, ir šiandienos visuomenei yra<br />

ypatingo žmogaus ir kūrėjo simbolis. Apie jį<br />

– jauno istoriko Mindaugo Šapokos, Lietuvos<br />

tūkstantmečio parodos “Lietuva: kultūra<br />

ir istorija”, skirtos užsieniui, autoriaus ir<br />

kuratoriaus, kurį su Adolfu Šapoka sieja ir<br />

kraujo ryšys, pasakojimas.<br />

„Raskime lietuvius Lietuvos istorijoje“<br />

Adolfo Šapokos pavardę žino ne vien<br />

specialistai, bet turbūt ir kiekvienas<br />

inteligentas ar šiaip savo šalies istorija<br />

> Adolfas Šapoka apie<br />

1935 m.<br />

besidomintis šviesesnis pilietis. Vienas<br />

iškiliausių Lietuvos istorikų gimė 1906<br />

m. vasario 13 d. Grybelių kaime, netoli<br />

Utenos, ūkininko Juozo ir Konstancijos<br />

Šapokų šeimoje. Būsimasis istorikas<br />

1914 m. pradėjo mokytis rusiškoje<br />

Utenos mokykloje. Vokiečių okupacijos<br />

metu mokėsi Utenos lietuviškoje<br />

pradinėje mokykloje. Utenos apylinkės<br />

buvo intensyvių Pirmojo pasaulinio<br />

karo veiksmų zonoje, vėliau ten vyko<br />

mūšiai tarp Lietuvos savanorių ir<br />

bolševikų. 1918 m. tėvas norėjo<br />

leisti Adolfą į gimnaziją Vilniuje, bet<br />

vykstant kovoms dėl Vilniaus, jis<br />

mokėsi Utenos vidurinėje mokykloje,<br />

vėliau - Panevėžio gimnazijoje. Kuomet<br />

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba<br />

paskelbė Lietuvos nepriklausomybę,<br />

Adolfui buvo ką tik suėję <strong>12</strong> metų. Šis<br />

mažai iki šiol pažįstamas visuomeninės<br />

savimonės kaitos laikotarpis Lietuvos<br />

valstybės atkūrimo išvakarėse ir jos<br />

kūrimosi stadijoje padarė neabejotiną<br />

Mindaugo Šapokos asmeninio archyvo nuotr.<br />

įtaką Adolfui, buvo lemiamas jo, kaip<br />

asmenybės, susiformavimui. Praėjus<br />

30 metų, toli nuo gimtosios žemės<br />

ir savo šaknų, apmąstydamas sunkų<br />

Lietuvos ir savo likimą, jis parašė šiuos<br />

žodžius: „Tik mūsų pačių tragiška<br />

kasdienybė mums dažnai neleidžia<br />

pastebėti, kad mūsų tautos reikaluose<br />

ne viskas jau taip bloga. Tiesa, ji<br />

vargsta, kenčia ir kraujuoja. Tačiau dėl<br />

to ji nežus. Kad ir išniokota, ir kruvina<br />

ji liks gyva. Turėdama gyvybės troškulį,<br />

ji gyvens. Tautos nebūna išžudomos,<br />

bet pačios miršta“ (“Tautos nebūna<br />

išžudomos” - “Tėviškės žiburiai”, 1949,<br />

Nr.7). Tarpukario Lietuvos istorikų<br />

šūkis, suformuluotas Adolfo – „Raskime<br />

lietuvius Lietuvos istorijoje“ – niekada<br />

jo neapleido. Tėvynės ilgesys, meilė Lietuvai,<br />

jos istorijai, kultūrai, lietuviškam<br />

palikimui buvo tie kertiniai akmenys,<br />

nulėmę Adolfo Šapokos veiklą gimtinėje<br />

ir svetur.<br />

„Lietuvos istorija“<br />

Kaip istorikas A.Šapoka subrendo<br />

Lietuvos valstybės mokslo, švietimo<br />

ir pilietinės kultūros ugdymo kontekste.<br />

Darbštumas ir dalykiškai rimtas<br />

požiūris į savo profesiją, sugebėjimai<br />

kritiškai įvertinti bei apibendrinti<br />

šimtmetinėmis tradicijomis apipintą<br />

kitų šalių istorikų sukurtą Lietuvos<br />

istoriografiją, pedago-ginis darbas<br />

Vytauto Didžiojo universitete lėmė<br />

jam labai ryškią vietą jaunoje lietuvių<br />

istoriografijoje. Kai kurie jo teiginiai<br />

dabartiniams mokslininkams atrodo<br />

savaime suprantami ir yra tvirtai įaugę<br />

į Lietuvos istorijos mokslą, tačiau XX<br />

a. 3–4 dešimtmečiais tai buvo neartų<br />

dirvonų pakėlimas.<br />

1925 m. baigęs gimnaziją, Adolfas<br />

įstojo į Lietuvos universiteto<br />

Humanitarinių mokslų fakultetą,<br />

pasirinkdamas istoriko specialybę.<br />

1930–1932 m. studijavo Prahoje,


. . . i š . . . a r t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Karolio IV universitete, kuriame gilino<br />

žinias, susipažino su čekų ir vokiečių<br />

literatūra, bibliotekomis, archyvais.<br />

1938 m. apgynė daktaro disertaciją<br />

tema „Lietuva ir Lenkija po 1569 metų<br />

Liublino unijos. Jų valstybinių santykių<br />

bruožai“. Adolfas toliau kopė į mokslo<br />

aukštumas. 1939 m. baigė habilitacinį<br />

darbą „1655 metų Kėdainių sutartis,<br />

arba Švedai Lietuvoje 1655–1656<br />

metais“. Nesuklysiu pasakęs, kad<br />

A.Šapokos vardas į kiekvieno lietuvio<br />

sąmonę įaugo kartu su 1936<br />

m. išleista, jo redaguota „Lietuvos<br />

istorija“. Knyga buvo išleista tiems<br />

laikams didžiuliu tiražu – 17 tūkst.500<br />

egzempliorių. Ypač ja džiaugėsi<br />

mokytojai, iki tol istorijos vadovėliais<br />

nelepinti. Buvo nutarta 1940 m. knygą<br />

papildyti ir leidimą pakartoti. Tačiau<br />

antroji laida pasirodė tik 1950 m. ir<br />

jau ne Lietuvoje, bet Vokietijoje... Dar<br />

neseniai A.Šapokos kartu su jaunaisiais<br />

kolegomis rašyta ir redaguota „Lietuvos<br />

istorija“ buvo okupantų neideologizuotos<br />

Lietuvos istorijos simbolis.<br />

A.Šapoka nepastebimai tapo žinomas<br />

kaip tikrosios mūsų šalies istorijos<br />

autorius ir kartu tapo išsivadavimo iš<br />

primesto požiūrio į savo valstybę ir<br />

tautą vadovu.<br />

Tremties negandos<br />

1944 m. A.Šapoka atvyko į<br />

nežinomybę Vokietijoje. Iš pradžių gyveno<br />

Neumarkte, vėliau persikėlė į Augsburgo<br />

Hechfeldo tremtinių stovyklą,<br />

dirbo pedagoginį darbą lietuvių gimnazijoje,<br />

o 1948 m. persikėlė į Kanadą.<br />

Jo, kaip ir daugelio lietuvių šviesuolių,<br />

erezijos<br />

. . . Rytis Kulbokas ><br />

Sunku turėti artimų žmonių - kuo<br />

jie artimesni, tuo skaudžiau būna,<br />

kai jie nuvilia ir kai tenka skirtis, tuo<br />

didesnė atsakomybė užgula mūsų ir<br />

jų pečius...<br />

Ateitis yra destruktyvi. Jos dar nėra,<br />

gyvenimą emigracijoje galima palyginti<br />

su tremtimi. Jis jautėsi kaip tremtinys,<br />

nes iš tikrųjų toks buvo. Jis buvo<br />

ištremtas iš Lietuvos žiaurių aplinkybių<br />

ir žmonių, pavertusių Lietuvą mirtino<br />

pavojaus zona.<br />

1949 m. Toronte pradėjus leisti<br />

katalikų savaitraštį „Tėviškės žiburiai“,<br />

buvo jo vyriausiasis redaktorius.<br />

Juozas Jakštas po savo kolegos Adolfo<br />

mirties taip atsiliepė apie šį leidinį<br />

ir jo redaktorių: „Jojo redaguojamas<br />

savaitraštis tapo pirmaeiliu informaciniu<br />

organu ir dėl savo mokamai<br />

išbalansuoto objektyvumo itin<br />

mėgiamas įvairios krypties skaitytojų.<br />

Jo redagavime ir žinių komentavime<br />

aiškiai jaučiamas istorikui įprastas<br />

bešališkumas — vaizdavimas įvykių<br />

bei faktų taip, kaip jie tikrovėje atrodė.<br />

Linkėtina, kad velionio Adolfo įpėdiniai<br />

tęstų savaitraštį jojo įkvėptoj dvasioj.<br />

Tai būtų geriausias paminklas taip ne<br />

laiku su šiuo pasauliu atsiskyrusiam<br />

pirmajam jo redaktoriui” (“Draugo”<br />

liter. priedas, 1961 m. kovo 25 d.).<br />

Išeivis Pranys Alšėnas taip prisimena<br />

istoriką pirmosiomis savaitraščio darbo<br />

dienomis: “Nueini, būdavo, žiemą į<br />

vadinamąjį redaktoriaus “kabinetą”<br />

rūsyje – sėdi sau redaktorius prie<br />

aplūžusio rašomojo stalo, apsivilkęs<br />

žieminiu apsiaustu. O rankos nuo šalčio<br />

sugrubusios. Jis rašo, ruošia naujam<br />

numeriui medžiagą ir... dargi šypsosi.<br />

Nei pykčio jo veide, nei susinervinimo<br />

– nieko...” (“Vienuolika metų su dr.<br />

A.Šapoka” - “Aidai”, 1961, Nr. 6 (41).<br />

Anot išeivio kun. dr. Prano Gaidos,<br />

„nežiūrint sveikatos negalavimų ir kitų<br />

bet dėl jos tenka aukoti dabartį. Aukoti<br />

tai, kas YRA dėl to, kas GALI būti.<br />

Manymas, kad galime pasikeisti,<br />

viską pradėti iš naujo ateityje, tėra<br />

iliuzija. Mes negalime be skausmo<br />

peršokti savo ribų. Todėl viskas, ką<br />

darysime ateityje, tebus praeities<br />

įvykių tąsa...<br />

Galbūt mūsų mintys yra vienodai<br />

beprasmiškos, nesvarbu apie ką<br />

mąstytume...<br />

Ar turime teisę ką nors patarinėti<br />

kitiems, jei tai yra KITAS žmogus ir<br />

todėl jam galioja visai kiti gyvenimo<br />

> Adolfo Šapokos tėviškėje<br />

Grybeliuose 1993 m. pastatytas<br />

stogastulpis.<br />

visuomeninių bei mokslinių darbų, dr.<br />

A.Šapokos energija buvo nepaprasta.<br />

Nedirbo jis tik tada, kai rimtai liga<br />

prirakindavo prie lovos. Šiaip atitraukti<br />

nuo darbo jo negalėjai. Į bendradarbių<br />

siūlymus pailsėti jis numodavo<br />

ranka. Buvo nepaprastai pareigingas,<br />

darbštus, o darbo naštą galėjo pakelti<br />

dėsniai nei mums?<br />

Neįmanoma sąmoningai pradėti<br />

naujo, kardinaliai kitokio gyvenimo,<br />

nes ne mes renkamės gyvenimą, o<br />

jis mus. Turbūt taip yra todėl, kad<br />

mes esam dvasiškai ir biologiškai<br />

determinuoti...<br />

Iš kur VISKAS atsirado? Atsiradimas<br />

iš nieko prieštarauja visiems logikos<br />

ir fizikos dėsniams. Net Dievo<br />

egzistavimas, kaip nepriklausomos<br />

nuo laiko ir erdvės „būtybės“, nieko<br />

nepaaiškina. O gal mes iš tiesų<br />

tik miegame ir sapnuojame, kad<br />

>>><br />

gyvename?<br />

Gal ir malonu, kai kažkam būname<br />

„dvasios mokytojai“, bet tai nėra<br />

geras dalykas - taip primetame savo<br />

pasaulį, ne visada teisingą ir tinkamą<br />

kitam bei jo gyvenimo realybei.<br />

Mes žinom labai nedaug. Savo<br />

žinių beveik neturim. Todėl daiktus<br />

vadiname vardais, kuriuos jiems davė<br />

kažkas kitas, tik ne mes. Dažnai net<br />

nepagalvojame, kas iš tiesų slypi<br />

po žodžiu, apibūdinančiu kokį nors<br />

reiškinį arba daiktą. Pavyzdžiui, po<br />

žodžiu „gyventi“...<br />

Mindaugo Šapokos asmeninio archyvo nuotr.<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . w w w . a n y k s t a . l t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 p s l . . .


. . . i š . . . a r t i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6 p s l . . .<br />

Mindaugo Šapokos asmeninio archyvo nuotr.<br />

Mindaugo Šapokos asmeninio archyvo nuotr.<br />

>>><br />

labai didelę. Nesiskundžiantieji sveikata<br />

nebūtų galėję eiti su juo lenktynių. Jis<br />

pajėgdavo perskaityti ištisas marias<br />

laikraščių, knygų, jas parecenzuoti,<br />

paruošti rankraščius, parašyti mokslinių<br />

ir žurnalistinių straipsnių, pasiruošti<br />

paskaitoms, dalyvauti posėdžiuose,<br />

dėstyti istoriją šeštadieninėj mokykloj<br />

ir rūpintis savo šeimos reikalais.” Taip<br />

Adolfas, ištremtas iš mėgstamo darbo,<br />

ėmėsi intensyvios visuomeninės veiklos.<br />

Ėmėsi kantriai, su stropumu, nors<br />

išrautas iš gimtinės žemės, be kurios<br />

negalėjo būti laimingas niekur. Tremtis<br />

iš dr. A.Šapokos reikalavo daug, ir jis<br />

kantriai nešė uždėtą jam naštą.<br />

Žinutė ateičiai<br />

Pirmajame “Tėviškės žiburių”<br />

numerio vedamajame dr. A.Šapoka<br />

į skaitytojus kreipėsi šiais žodžiais:<br />

> Adolfas Šapoka apie 1955 m.<br />

“Tėviškės žiburiai” nori stoti pilnutinio<br />

lietuviškumo sargybon, nori<br />

gaivinti pilnutinę lietuvišką dvasią,<br />

suformuotą amžių kely, nori gaivinti<br />

ir palaikyti visas lietuviškąsias<br />

tradicijas bei papročius, puoselėti<br />

lietuviškąją kultūrą, skleisti lietuviškųjų<br />

laukų gaivinančio vėjelio dvelkimą,<br />

šviesti daugybe šviesų švieselių,<br />

žiburių žiburėlių, kurie spindi tėviškės<br />

pastogėje ir po žydruoju jos dangumi.<br />

Veikiamas Rytų Europoje per ilgai<br />

užsitęsusios pozityvistinės ir nihilistinės<br />

dvasios, patekęs į klystkelius, neretas<br />

lietuvis šiandieną nebelinkęs<br />

prisipažinti prie esminio lietuviškojo<br />

bruožo – religingumo ir katalikiškumo.<br />

[…] Juk religinės, katalikiškos nuotaikos<br />

yra neatsiejamas lietuviškojo<br />

charakterio bruožas, nuo amžių buvęs<br />

vienas iš pagrindinių veiksnių tautos<br />

gyvenime. […] Gindamas tikėjimą,<br />

lietuvis gynė savo tautą, o gindamas<br />

tautą gynė tikėjimą. Tai mums rodo<br />

pavyzdys sunkią maldaknygių naštą<br />

tempiančio knygnešio, bažnyčią<br />

ginančio Kražių skerdynių karštuolio<br />

arba ir nūdienio Lietuvos žaliųjų girių<br />

kovotojo, kryžiaus ženklu prašančio<br />

Aukščiausiojo globos ir stiprybės.”<br />

Nesinori rašinio baigti liūdna gaida,<br />

bet vargu ar Adolfas galėjo nujausti,<br />

kad atgavę nepriklausomybę savoje<br />

žemėje jausimės kaip svetimi, patirdami<br />

daugybę nūdienos problemų.<br />

Skaitytojas pats turėtų suprasti, kaip<br />

dabar trūksta to, į ką A.Šapoka norėjo<br />

pakelti “Tėviškės žiburius”. Belieka<br />

įsiklausyti į istoriko pasakytus žodžius ir<br />

> Adolfo Šapokos kapas<br />

Toronte.<br />

“stoti pilnutinio lietuviškumo sargybon.”<br />

“Dr. Adolfas Šapoka ėjo su visa<br />

lietuvių mase. Jis sirgo visomis mūsų<br />

negerovėmis ir džiaugėsi pasisekimais.<br />

Jis kantriai nešė nenormalią tremties<br />

uždėtą naštą, buvo labai gražaus<br />

lietuviško būdo, su humoru ir nuolatine<br />

šypsena veide. Dideliu krikščionišku<br />

supratimu ir artimo atjautimu, jis buvo<br />

pavyzdingas tėvas, nuoširdus vyras,<br />

mielas bičiulis visiems. Jis buvo plačios<br />

apimties tolerantas, aiškių krikščioniškų<br />

principų ir paprasto gyvenimo žmogus.”<br />

(“Vienuolika metų su dr. A.Šapoka”<br />

- „Aidai“, 1961, Nr. 6 (41). Tokiais<br />

žodžiais palydint paskutinei kelionei<br />

buvo prisimintas Anapilin išėjęs<br />

A.Šapoka. Tokiais žodžiais jį galime<br />

apibūdinti ir šiandien.<br />

> Čia buvo istoriko gimtoji<br />

sodyba...<br />

Mindaugo Šapokos asmeninio archyvo nuotr.


. . . p a s t a b o s . . . p a r a š t ė s e . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Iš Salvijaus tekstų<br />

Nežinau, kaip jums pakliūna į rankas ta ar kita knyga,<br />

man jos atkeliauja įvairiai, taip prieš gerą dešimtmetį<br />

suradau rašytoją Džoną Faulzą. Lietuvių kalba yra jo<br />

knygos „Prancūzų leitenanto moteris“, „Juodmedžio<br />

bokštas“, „Vikšras“, „Magas“, o neišverstos –<br />

„Danielius Martinas“, „Mantisa“, „Aristos“ ir dar viena<br />

kita. Apie šį autorių išgirdau pradėjęs kunigauti, bet<br />

buvau taip labai „įkaušęs“ krikščionybe, kad literatūrai<br />

neliko vietos.<br />

Vėliau sutikau nemažai meno žmonių, tada ir<br />

susidomėjau šiuo autoriumi. Tuo metu nelabai<br />

mokėjau rinktis, bet protu ir širdimi pasitikėjau vienu<br />

dailininku, o jis skaitė Faulzą. Jis dar pasakė, kad<br />

nereikia perdėm įsijausti į literatūros kūrinį, štai tokia<br />

pradžia ir iki šios dienos šis rašytojas man pakeleivis,<br />

arba aš esu pakeleivis kartu su jo gerbėjais. Dabar<br />

turėčiau atskleisti, kuo mane sužavėjo, bet, deja, to<br />

nepadarysiu, nes visa, ką parašyčiau, vargiai atitiktų<br />

jutimus, išgyventas akimirkas, tai palieku jį jums, jei<br />

norėsite atrasite, arba jau žymiai anksčiau atradote<br />

Normantės Ribokaitės nuotr.<br />

kad ne jie randa, o jūs išreiškiate „savo“ nuomonę.<br />

Buvo metas, kai paėmęs filosofo knygą, niekada<br />

neskaitydavau įvadų, nes pats norėjau suvokti, kas<br />

tai per autorius, pats norėjau pasiklysti, susinervinti,<br />

atrasti, dabar jau paskaitau ir įvadus, nes viliuosi,<br />

kad išmanantis rašė, bet ne visada. Vienas pavyzdys<br />

– yra toks kino filmas Anders Thomas Jensen „Adomo<br />

obuoliai“, dėkliuko nugarėlėje keli pastebėjimai, štai<br />

vienas - „Komedija, kurioje kiekvienas juokiasi iš<br />

skirtingų dalykų, bet filmui ploja vieningai ir labai<br />

smarkiai“ ir tame yra dalelė tiesos, bet jei rasite laiko<br />

(gal matėte) pažiūrėkite ir paskui sau pasakysite, ar<br />

šis anonsas atitinka minėtą filmą.<br />

Dabar jau suprantate arba iškart supratote, kodėl apie<br />

Faulzo knygas, kurios man patinka, nieko nesakau.<br />

Gerbiu jus ir noriu, kad jūs patys turėtumėte radimo<br />

savitumą. Gal pagalvosite, ką Salvijus jose rado, bet<br />

linkiu vos vos taip pagalvoti, o geriau priimti tą mano<br />

palinkėjimą – matymą be išankstinių svetimų „akinių“.<br />

Jaučiate, kaip paprastas dalykėlis įsipina į autoriteto,<br />

...Gerbiu jus ir noriu, kad jūs patys turėtumėte radimo<br />

tikėjimo pasitikėjimo<br />

žmogumi santykį; ir<br />

savitumą...<br />

suvoki, kad nėra jau<br />

taip paprasta rasti<br />

ir, dabar beskaitydami šį tekstuką, jau linksite galvą bendraminčių, žmonių, mokančių vaikščioti įvairiais<br />

ir nežinia, ar patiko ar ne, bet mes jau kažkuo esame kontekstais, žinančių ribas ar net peržengusių jas. Ir aš<br />

artimi, nes knygos, (o koks abėcėlinis pastebėjimas) radau berašydamas vieną sau įminimą.<br />

knygos suartina žmones, sic, kažkuo.<br />

Rašytojas Witoldas Gombrowiczius savo<br />

Prie to, ką parašiau, noriu prišlieti vieną pastebėjimą. dienoraščiuose rašo, kad atvykęs į Paryžių, manė,<br />

Ar pagalvojote, kad beveik viskas anonsuojama. Eini pasikalbės su vietos intelektualais apie literatūrą,<br />

į kino filmą, o prieš skaitai anonsą, renkiesi, žiūri, meną, o to nerado. Darau netikslią prielaidą, nes<br />

kiek gavo apdovanojimų, kas vaidina ir taip toliau. primiršau Gombrowicziaus pastebėjimo apibendrinimą,<br />

Paimi knygą, dažniausiai antroje viršelio nugarėlės manau, jog jie bijojo būti netikslūs, o tai sąžiningiau,<br />

pusėje randi – pasaulinis, žymiausias, perkamiausias nei pliurpti be išmanymo, išjautimo ir kartu aklavietė,<br />

rašytojas, rašytoja ir tai retkarčiais suveikia, ir dar to yra ir bažnyčiose sakomuose pamoksluose, jei<br />

pavyzdys – žmogus įsirenginėja savo namą, butą, tai pastebėjote, šventraščio interpretacijos kartais tiek<br />

aibė dizainerių, patarėjų, jei turi pinigų, tau padės, toli nuo žmogaus širdies ir proto, kad koktoka, sic, visi<br />

nutars. Kas gi tai yra? Negi žmogus tiek atbuko, kad mes to turime, kai kalbamės, bet gal galime pagalvoti,<br />

pats nejaučia, kas jam tinka, kas ne, negi nebemoka reflektuoti ir kažko išmokti, štai kur žavesys - save<br />

atsirinkti kino filmo be anonso. Tikriausiai ne, nes nutildyti, kad vėliau nedrąsiai, subjektyviai su noru<br />

filmų jūra, knygų irgi, baldų taip pat, užuolaidos gali objektyviai ir kartu nuoširdžiai pasakytum, nežinau,<br />

kainuoti keturiasdešimt tūkstančių litų ir tai ne riba. ar jums tai tiks, bet jei klausiate, taip, man patinka<br />

Dirba žmonės, jie surenka informaciją, „žvilgteli“ į rašytojas Faulzas, ir ne vien todėl, kad baigė Oksfordo<br />

jūsų piniginę ir randa kokį sprendimą, bet būtinai taip, universitetą.<br />

kultūros ritmas<br />

P r o v i n c i a l ū s g u n d y m a i<br />

skaityti (5)<br />

. . . Jolanta<br />

Matkevičienė ><br />

Somnambuliškų įkaitų<br />

rezervate...<br />

Spalis - pats pedagogiškiausias mėnuo,<br />

kai pagerbiama mūsų Konstitucija ir eilinis<br />

mokytojas... Žinoma, didysis mokytojas<br />

yra gyvenimas, o gyvenimo mokytojas -<br />

Aukščiausiasis. Iš čia, matyt, ir bus atkeliavęs<br />

šių dienų pasiteisinimas: klysti žmogiška...<br />

O tuos mūsų klydimus skaičiuoja šeima,<br />

mokykla, visuomenė... Klydimų kur kas daugiau<br />

nei nusikaltėlių, sėdinčių už grotų, tad kur<br />

juos įkalinsi... Išeitį siūlo uteniškis mokytojas<br />

Stepas Eitminavičius „Baladėje apie mokytoją“.<br />

„Mokytojai visada įkaitai. Matyt, kiekvienoje<br />

šalyje jie yra pirmiausia savo valstybės<br />

įkaitai. (...) Somnambuliški įkaitai - kaip visa<br />

tai dramatiška. Įvairiom trajektorijom skrieja<br />

daugybė šviesulių, tačiau padėti vienas kitam<br />

negali. Užhipnotizuoti, užkerėti, užmarinti.<br />

Siekiantys tobulesnio bendravimo modelio,<br />

tačiau dėl to pernelyg žiauriai baudžiami. Savo<br />

poelgiais, savo požiūriu teigiantys dvasinę<br />

laisvę, kūrybiškumą, tačiau dėl to vis uždaromi<br />

į savotiškus rezervatus.“ Tai apokalipsės<br />

išeitis, kuri, regis, bus įgavusi pagreitį... Baltųjų<br />

sampratos rezervatai „išgelbėjo“ indėnus nuo<br />

visiško išnykimo, o somnambuliškų įkaitų<br />

rezervatas bus išgelbėjęs nuo šios profesijos<br />

sunaikinimo. Juk gražu tai, kas tolima, į ką<br />

gali žiūrėti pro reformų tvorą... O požiūrių,<br />

laiko ir padorumo ribų patikrintas mokytojas<br />

- profesionalas su kankinio išraiška, tinkančia<br />

į vaškinių figūrų muziejų... Laimė, atsiranda<br />

kažkoks eitminavičius ir bando pakelt eilinio<br />

mokytojo dvasią. Nebūtinai tik jo, gal buvusių<br />

„kažkieno“ mokinių dvasia, paskaičius „Baladę<br />

apie mokytoją“ irgi gebės jei ne pakilti, tai<br />

pagyti... Dėkingi tam laikui turėtų būti tie, kurie<br />

turėjo galimybę būti su šiuo Mokytoju.<br />

Vargu ar rastum teisingesnį pavadinimą,<br />

norėdamas įvardinti S.Eitminavičiaus kūrybą,<br />

kurioje visko daug, nei jis pats randa jį,<br />

pavadindamas 2006 metais išleistą knygą<br />

„Balti juodraščiai“. Skaitykite juos godžiai,<br />

mėgaudamiesi kasdienybės paprastumu ir joje<br />

pasislėpusia tiesa.<br />

Neabejoju, kad pagiriamąjį žodį ištarsite ir UAB<br />

„Utenos Indra“, taip profesionaliai išleidusiai į<br />

kelią mokytojo knygas.<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . w w w . a n y k s t a . l t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 7 p s l . . .


. . . p a t i r t y s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8 p s l . . .<br />

Antanas Drilinga: „Perkūnsargių“<br />

neišvengė niekas“<br />

Rašytojas Antanas Drilinga vasaras<br />

leidžia gimtuosiuose tėvų namuose. Prie<br />

savo rankomis padaryto stalo, ant kurio<br />

gulėjo išnykusio gimtojo kaimo - Plikiškių<br />

(Anykščių rajonas) - sodybų bei jų žmonių<br />

pageltusios nuotraukos, galbūt iliustracijos<br />

naujai jo knygai, poetas, rašytojas, buvęs<br />

žurnalo „Nemunas“ redaktorius kalbėjo apie<br />

praėjusių ir esamų laikų tragizmą, meno vietą<br />

pasaulyje, gimtus namus.<br />

. . . Rytis Kulbokas ><br />

Apie tragizmą: „Visas tragizmas<br />

mano darbuose atėjo iš pokario -<br />

mačiau kraują, mačiau žudynes.“<br />

Apie kūrybinius planus: „Dabar<br />

verčiu amerikiečio Džudo Staino<br />

miuziklą teatrui. Tai - šėtoniškas<br />

darbas, nes, suprantat, natos, tekstai<br />

- velniai žino kokie, bet reikia visą šitą<br />

padaryti. Kol sukrapštinėji po kiekvieną<br />

natą, po skiemenį...<br />

Tai miuziklas. Prieš kokius 40-50<br />

metų ėjo toks amerikiečių filmas<br />

„Džiaze tik merginos“ su Merlin<br />

Monro. Šis siužetas paverstas<br />

miuziklu. Stato Klaipėdos muzikinis<br />

teatras. Tikėjausi išversti per mėnesį.<br />

Per mėnesį tokio darbo padaryti<br />

neįmanoma.“<br />

> Poeto Antano Drilingos<br />

manymu, politika meno žmogui<br />

yra pražūtinga.<br />

Apie lietuvių poetus: „Manau, kad<br />

už Eduardą Mieželaitį lietuvių poezijoj<br />

didesnio nėra. Vertinu Justiną<br />

Marcinkevičių. Kodėl? Nes tai klasikinė<br />

poezijos tradicija.<br />

Sugalvotas toks statusas - elitinė<br />

poezija. Kas yra „elitinė poezija“?<br />

Nežinau, bet apie aną galą eilėraščius<br />

skaityti man nelabai priimtina. Kartais<br />

dalyvauju literatūros vakaruose - išeina<br />

jaunas poetas ir pradeda visokias<br />

blevyzgas skaityt. Nei turinio, nei formos.<br />

Nors, turinys yra brutalumas.<br />

Šiuo metu mene yra pilkų<br />

asmenybių epocha. Dabar bandoma<br />

„durnių voliot“ ir apsimesti, kad tai<br />

yra literatūra. Bet tai net eksperimentu<br />

sunku pavadinti, nes eksperimentas<br />

mene egzistuoja kaip tam tikras raiškos<br />

būdas. Viskas turi į savo vietas atsistoti<br />

po kokių 25-30 metų nuo „perversmo“.<br />

Kitaip būti negali, menas turi<br />

savo dėsnius ir nuo tų dėsnių niekur<br />

nepabėgsi.“<br />

Apie „perkūnsargius“: „Mano<br />

vaikystėj be idėjiškai „brandaus“<br />

eilėraščio knyga neišeis! Mes vadindavom<br />

tai „perkūnsargiais.“ Jį dėdavom<br />

į pirmą vietą, po to kalbi tai, kas atrodo<br />

reikalinga. O poezija buvo suniveliuota.<br />

Tikroji poezija prasidėjo su Mieželaičiu,<br />

Baltakiu, Marcinkevičium ir Maldoniu.<br />

Iki tol pokario poezija buvo niveliuota.<br />

Kai Mieželaitis išleido pirmąją<br />

knygą, jį išdėjo į šuns dienas, uždraudė<br />

publikuotis bet kur. Jis kelerius metus<br />

gyveno visiškai nežinomas. Jam tik<br />

draugai padėdavo išgyventi duodami<br />

vertimų. Buvo „ištrintas“. Ir staiga<br />

jis parašo tą draugystės poemą, kuri<br />

liaupsina tarybų valdžios privalumus


. . . p a t i r t y s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

ir Drūkšių elektrinę, kuri pastatyta<br />

tarybinių žmonių. Ne šiaip elektrinė ir<br />

ne šiaip žmonių! Po to jam šiek tiek<br />

atsivėrė durys ir su juo lietuvių poezija<br />

išėjo už Lietuvos ribų. Su juo išėjo ir<br />

kiti. „Perkūnsargių“ teko griebtis ir<br />

man.“<br />

Apie politikos ir meno santykį: „Po<br />

Atgimimo į politiką nėjau. Politikoj<br />

buvau tarybiniais laikais, nes tada be<br />

politikos niekur negalėjai nueiti. Visur ir<br />

viskas buvo politizuota. Vienam rašiny<br />

parašiau, kad politika meno žmogui<br />

yra pražūtinga. Jei kišies į politiką,<br />

tik pralaimėsi. Ir aš pralaimėjau<br />

visais laikais, kadangi buvau politikoj<br />

- redaktorius negalėjo būti politiškai<br />

neangažuotas. Nuo politikos niekur<br />

nepabėgsi - ir dabar kultūra politizuota.<br />

Bet labiau užmaskuota, nes<br />

apsimetama, kad į meną, kultūrą<br />

politikai nesikiša. Kultūros ministras yra<br />

politinė figūra. Tai kaip suprasti, kad<br />

„nesikiša“?<br />

Kūryba be politikos neįmanoma<br />

todėl, kad menas nebegarantuoja<br />

išgyvenimo. Anksčiau už meną mokėjo<br />

lygiavos principu - jei kažką padarei<br />

ir perdavei visuomenei, gaudavai tam<br />

tikrą sumą pinigų. Buvo garantijos, kad<br />

iš meno gali gyventi. Dabar išgyventi iš<br />

meno praktiškai neįmanoma. Turi būti<br />

rėmėjai. O kas yra rėmėjai? Tarkim,<br />

mano rėmėjas konservatorius arba socialdemokratas.<br />

Jis rems arba nerems.<br />

Politizavimas yra klaikus.<br />

Buvo susikūrus tokia Ūkio partija,<br />

gyvavo, kol turėjo pinigų. Bet jie<br />

neturėjo nė vieno žmogaus, kuris<br />

galėtų atstovauti kultūrai. Todėl, kad<br />

toje partijoje buvo mano kolegų -<br />

rimtų žmonių - prikalbino mane, kad<br />

dalyvaučiau jos veikloje. Tai buvo mano<br />

gyvenimo epizodas, į kurį galima žiūrėti<br />

su humoru.“<br />

Apie meną ir komerciją: „Visas<br />

pasaulis po truputį degraduoja. Kur jis<br />

eina ir ką pasaulyje reiškia menas? Menas<br />

yra biznio reikalas visame pasaulyje.<br />

O pasaulį valdo pinigai. Manau,<br />

kad pašaukimą dabar lengviau realizuoti.<br />

Dabar, jei žmogus talentingas,<br />

jam lengviau dirbti, bet ar jis pasieks<br />

kažkokios teigiamos materialinės<br />

būklės, labai sunku pasakyti, nes viską<br />

lemia komercija. Pasaulis yra komercijos<br />

voratinkliu supančiotas.“<br />

Apie laisvę: „Tarybiniais laikais<br />

žmogus vis tiek turėjo laisvę - vidinę<br />

laisvę. Vis tik 200 tūkstančių<br />

komunistų buvo Lietuvoje. Tai ką - jie<br />

nelaisvi buvo? Jie turėjo savo laisvę,<br />

nors labai griežtai ribojamą.<br />

Laisvė buvo kaip idealas, šventas<br />

dalykas. O dabar ji sąlygoja žmonių<br />

veiklą labai praktiška kryptim. Jei<br />

žmonės išsaugos idealizmą - viskas<br />

tvarkoj.“<br />

Apie pokarį: „Žmonės visko bijojo,<br />

nes čia tratėjo šūviai ir gulėjo lavonai.<br />

Ir kieme, ir kitur. Tai juk Šimonių giria<br />

- pokario metais čia juk knibždėte<br />

knibždėjo miškinių, o Šimonyse ir<br />

Viešintose knibždėjo kareivių ir skrebų.<br />

Ir jie pliekdavosi čia. O „smagu“ buvo!<br />

Deja, aš tai prisimenu...<br />

Kaip po karo buvo? Nenoriu nesakydavo,<br />

sakydavo - nemačiau, nežinau,<br />

negirdėjau. Viskas.“<br />

>>><br />

biografija:<br />

Antanas Drilinga gimė 1935 metais neturtingų valstiečių šeimoje.<br />

1955-1959 metais studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus<br />

pedagoginiame universitete. 1976 metais Vilniaus universitete<br />

baigė žurnalistiką. Dirbo laikraščio „Komjaunimo tiesa“, žurnalo<br />

„Moksleivis“ skyriaus vedėju, vėliau - žurnalų „Moksleivis“<br />

ir „Nemunas“, laikraščio „Literatūra ir menas“ vyriausiuoju<br />

redaktoriumi. 1992-1995 metais buvo Valstybinio leidybos centro<br />

vyriausiasis redaktorius, 1995-2005 metais dirbo leidėju „Džiugo“,<br />

„Ardor“ leidyklose.<br />

Komjaunimo premijos laureatas (1969 metai), „Poezijos<br />

pavasario“ laureatas (1972 metai). 1981 metais suteiktas Lietuvos<br />

nusipelniusio kultūros veikėjo vardas, apdovanotas Pasaulio taikos<br />

tarybos medaliu.<br />

Rašytojų sąjungos narys A.Drilinga yra per 30 poezijos rinkinių ir<br />

romanų autorius:<br />

Kur kairėn, kur dešinėn (1957 m.)<br />

Vilnius nubunda (1959 m.)<br />

Atveriu langą: eilėraščiai (1959 m.)<br />

Rankos ir betonas: eilėraščių rinkinys (1962 m.)<br />

Skambančios naktys: eilėraščiai (1965 m.)<br />

Šiluma: eilėraščiai (1968 m.)<br />

Monologų knyga (1971 m.)<br />

Erdvės trauka: mikropoemų knyga (1974 m.)<br />

Žolės spalva: rinktinė (1975 m.)<br />

Rugpiūčio ritmai: eilėraščiai (1977 m.)<br />

Kauno autografai: apybraižos (1977 m.)<br />

Jūrų romansai: eilėraščiai (1980 m.)<br />

Laimės kūdikio gyvenimas: romanas (1980 m.)<br />

Jau saulelė: romanas (1982 m.)<br />

Slenksčiai: eilėraščiai ir poema (1983 m.)<br />

Akimirkų tėkmė: eilėraščiai ir poemos (1984 m.)<br />

Ant keteros: romanas (1984 m.)<br />

Alyvos šakelė balandžio snape: poezija, proza (1985 m.)<br />

Ant keteros: romanas (1985 m.)<br />

Žmonės prie vieškelio: apybraižos (1986 m.)<br />

Improvizacija mušamaisiais: romanas (1987 m.)<br />

Laukimas: eilėraščiai (1988 m.)<br />

Ateiti ir išeiti: romanas (1993 m.)<br />

Monsinjoras: akimirkos su monsinjoru K. Vasiliausku (1994 m.)<br />

Pelenai: romanas (1995 m.)<br />

Ugnies paukštė: meilės eilėraščiai (1996 m.)<br />

Sonetai vakaro rūke (2001 m.)<br />

Nuolaužos : eilėraščiai (2002 m.)<br />

Aš juos mylėjau: atsiminimai (2005 m.)<br />

Moteris, tas amžinas švelnumas... : meilės lyrika (2005 m.)<br />

Nuogas dykumoje: romanas (2006 m.)<br />

Blyksniai: poetinės maksimos: miniatiūros ir sentencijos (2008 m.)<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . w w w . a n y k s t a . l t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9 p s l . . .


. . . p a t i r t y s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 p s l . . .<br />

>>><br />

Apie kolaboravimą: „Dabar mane<br />

juokas ima, kai atsirado šitiek<br />

patriotų ir pasipriešinimo dalyvių.<br />

Juokinga - visi buvo prisitaikę,<br />

kolaboravę, išskyrus keletą disidentų.<br />

Visa visuomenė kolaboravo. To<br />

nebuvo įmanoma išvengti. Žinau,<br />

kad tie, kurie iš tiesų pasipriešino,<br />

buvo pasodinti. O visi kiti - kokie jų<br />

pasipriešinimo veiksmai? Kodėl dabar<br />

> Antanas Drilinga su anūku<br />

Luku prie tvenkinio, kuriame<br />

gyveno upėtakiai. Pasak<br />

poeto, užsienio kraštai jam<br />

niekada neatstos gimtų namų<br />

Plikiškiuose.<br />

meluoja atsistoję, kad priešinosi? Kur<br />

ir kaip priešinosi?“<br />

Apie popkultūrą: „Matant per<br />

televiziją paauglius, kurie žviegia<br />

žiūrėdami ir klausydami visiškų<br />

„bezdorių“, negabių jaunuolių, kurie<br />

sugebėjo save prastumti į viešumą,<br />

darosi truputį nejauku. Kokį žmogų mes<br />

auginame? Koks jo vidus kada nors<br />

bus? Ar iš viso tame viduje kas nors<br />

darosi? Tai elementarūs dalykai, nieko<br />

naujo nepasakau, bet jie šiek tiek baugina,<br />

ypač kai matau tam tikrą pasaulio<br />

degradavimą. Vienas iš to požymių<br />

- „duok lengvos duonos.“ Viena iš<br />

priežasčių, kodėl žlugo Romos imperija,<br />

- ji persisotino „duona ir reginiais.“<br />

Apie gimtus namus: „Gimtieji<br />

namai - nenuperkami, neparduodami.<br />

Jie egzistuoja objektyviai. Nes tu jų<br />

nepasirinkai ir negali „nužudyti“, jų<br />

sunaikinti. Gimti namai - dvasinė<br />

sąvoka. Migracija yra milžiniška. Man<br />

tai absoliučiai nepriimtina, aš be Lietuvos<br />

nieko daugiau neturėjau ir neturiu.<br />

Pasaulį mačiau neblogai - anais laikais<br />

buvau ten, kur ne kiekvienam buvo<br />

galima būti. Kapryje namų kaip Gorkis<br />

nenorėčiau turėti. O kam, jei aš turiu<br />

Plikiškius?“<br />

Indros radijas<br />

Žinios, aktualijos, pokalbių laidos, muzika<br />

Radijo stotis IR siūlo eterį reklamai už patrauklią kainą.<br />

Papildomos veiklos sritys - renginių organizavimas ir<br />

įgarsinimas, reklaminių audioklipų, garso įrašų gamyba.<br />

Tel. studijos - 8~ 389 64111;<br />

trumpasis numeris 1671 (žinutės laukelyje IRS)<br />

Reklamos skyriaus - 8 ~389 5 31 01; 8 ~ 618 98 055.<br />

El. p.: reklama@indrosradijas.lt<br />

www.indrosradijas.lt


. . . p a s t o g ė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Baltojo žirgo žemė – Debeikiai<br />

Į šiaurės rytus nuo Anykščių, derlingoje<br />

aukštumoje, kalvų šlaitais besileidžiančioje į<br />

Šventosios slėnį, įsikūręs Debeikių miestelis.<br />

. . . Raimondas Guobis ><br />

Dvarponiai varžėsi dėl bažnyčios<br />

Kadaise čia, kelių kryžkelėje, buvo<br />

pono Juozo Kušeliausko Sterkonių<br />

dvarui priklausęs kaimas. Parapijos<br />

bažnyčia buvo Vyžuonose, o<br />

dvaras turėjo nedidelę medinę 1769<br />

m. statytą koplyčią. Netoliese prie<br />

Šventosios esančiame Jononių<br />

dvare ponas Jaugelis pastatė nedidelę<br />

bažnytėlę, kur atvažiuodavo kunigas,<br />

švęsdavo šv. Lauryno atlaidus, rūpinosi<br />

kurti parapiją. Ukmergės pavieto<br />

bajorų maršalka Juozas Kušeliauskas<br />

sunerimo - pasikėsinta į jo garbę,<br />

sukvietė apylinkės ponus - Aknystų<br />

Jelenską, Surviliškio Gratkauską<br />

ir paprašė paremti jo sumanymą -<br />

parapiją steigti Debeikiuose. Tuo tikslu<br />

užrašė 2 tūkst. 400 sidabro rublių,<br />

pusantro valako žemės ir tapo 1799<br />

m. pastatytos bažnyčios globėju.<br />

Audringame vakarėlyje suspėjęs kortomis<br />

pralošti Karoliui Gratkauskui 10<br />

Debeikių kaimo kiemų, Kušeliauskas<br />

mirė. Jo turtus paveldėjęs sesers vyras<br />

Lopa tapo bažnyčios globėju. Buvo<br />

smagus vyrukas, ir jis, ir jo palikuonys<br />

išdaigoms pinigų negailėjo - vieną<br />

> Nedidelio Debeikių miestelio<br />

puošmena – Šv. Jono krikštytojo<br />

bažnyčia.<br />

sekmadienį į miestelį atidardėjo kelių<br />

dideliais pinigais sugundytų žydų<br />

traukiamoje karietoje.<br />

Miestelis prakuto<br />

Panaikinus baudžiavą, pastačius<br />

valsčiaus, mokyklos pastatus bei apsigyvenus<br />

žydams, atsiradus prekybai,<br />

>>><br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . w w w . a n y k s t a . l t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 p s l . . .


. . . p a s t o g ė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2 p s l . . .<br />

> Genovaitės<br />

ir Vincento<br />

Skvarnavičių<br />

džiugesys prariekus<br />

šviežios, namie<br />

keptos duonos<br />

kepalą.<br />

>>><br />

miestelis ėmė augti. XIX a. pabaigoje<br />

neprastose žemėse ūkininkavę<br />

debeikiečiai prakuto ir panoro statyti<br />

naują bažnyčią, neatsilikti nuo naujas<br />

erdvias aukštabokštes šventoves<br />

mūrijančių kaimynų, nors medinukė<br />

bažnytėlė dar buvo gera ir gausiai<br />

išpuošta. Ant sienų kabojo storų lentų<br />

skyduose skobti šventųjų gyvenimo<br />

vaizdai, manoma, padaryti po 18<strong>12</strong><br />

m. karo Aknystų dvare pasilikusio<br />

auksarankio prancūzų kareivio.<br />

Aplink didįjį altorių stovėjo keliolika<br />

medinių masyvių barokinių skulptūrų,<br />

vaizduojančių šventuosius ir įvairių<br />

tautų žmones, nupirktų iš Vilniaus šv.<br />

Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios.<br />

Naujoje šventovėje šie mediniai<br />

stebuklai buvo nebereikalingi, pokariu<br />

dalį sunaikino, o likučius išgabeno į<br />

Kauną, Vilnių bei Panevėžį.<br />

Naują raudonų plytų dvibokštę<br />

šv. Jono Krikštytojo bažnyčią,<br />

suprojektuotą inžinieriaus Nikolajaus<br />

Andrejevo, mūrijo latvių brigada,<br />

vadovaujama meistro Andziulio.<br />

Nors, įpusėjus statyboms, vadovauti<br />

su kareiviška energija ėmė naujasis<br />

klebonas, buvęs caro armijos kapelionas<br />

Dominykas Mikšys, darbai<br />

užtruko net 9 metus. 1913 m. rudenį<br />

Marijos Rožančiaus Karalienės atlaidų<br />

dieną bažnyčia buvo pašventinta.<br />

Debeikiečiai, smagiai lenktyniaudami,<br />

aukojo vidaus įrangai. Įrengti<br />

modernūs vargonai, vitražai,<br />

įspūdingos Kazimiero Uljanskio nulipdytos<br />

skulptūros didžiajame altoriuje,<br />

meistro Jagmino iš betono nulipdyti altoriai<br />

atrodo tarsi būtų iš ąžuolo drožti,<br />

o sakyklos pakraštėlyje atsirado vietos<br />

ir susigūžusio velniuko figūrėlei.<br />

Klebonai, klebonėliai<br />

Bene garsiausias Debeikių klebonas<br />

buvo Konstantinas Olšauskas,<br />

čia gyvenęs 1894 - 1900 m., vėliau<br />

dalyvavęs Lietuvos išsivadavimo<br />

judėjime, steigęs „Saulės“ draugiją“,<br />

pelnęs prelato titulą, galiausiai<br />

apkaltintas gerai pažįstamos moters<br />

nužudymu, patekęs į kalėjimą. Tačiau<br />

debeikiečiams labiausiai tiko Kazimieras<br />

Mikelinskas, vadintas „dziekanu“,<br />

mat buvo ir Anykščių dekanato<br />

dekanas. Tvirto, vyriško charakterio<br />

pasvalietis puikiai tvarkė klebonijos<br />

ūkį, parapijiečius išmokė daugelio<br />

naudingų darbų, taip pat ir pasidaryti<br />

gerą naminį alų.<br />

Kumelys - gerovės simbolis<br />

Tarpukariu buvo sakoma: „Kurklių<br />

pievos, Anykščių mergos, Debeikių<br />

kumeliai...“ Kumeliai simbolizavo<br />

pasiturimą gyvenimą, net prabangą,<br />

kaip dabar automobiliai.<br />

Ūkininkauti debeikiečiai sugebėjo,<br />

uždirbtus pinigus sumaniai investavo,<br />

ypač daug jaunimo krimto mokslus,<br />

mokėsi amatų, miestelyje buvo<br />

pastatyta moderni pieninė, veikė<br />

girininkijos raštinė, geriausiais laikais<br />

- net 3 restoranai ir 5 krautuvėlės.<br />

Miesto centre buvo pastatyta puošnių,<br />

pasiturinčių piliečių namų. Susidarė<br />

inteligentų žiedas, kuriame buvo ir<br />

keletą metų mokytoja dirbusi Prezidento<br />

Antano Smetonos sesuo Julija<br />

Smetonaitė.<br />

Debeikiečiai mokėjo kantriai dirbti<br />

ir džiugiai švęsti. Didžiausi būdavo


. . . p a s t o g ė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Šv. Jono Krikštytojo atlaidai, tačiau<br />

smagiausiai rugpjūčio pabaigoje<br />

paminėdavo šv. Apaštalą Baltramiejų.<br />

Papjaudavo jau paūgėjusį avinioką,<br />

prikepdavo šviežių miltų pyragų,<br />

pasidarydavo alaus, tad švęsdavo<br />

kelias dienas.<br />

Po sovietmečio 1995 m. susibūrusi<br />

debeikiečių bendrija savo simboliu pasirinko<br />

baltą žirgą (baltas kamanomis<br />

įžabotas žirgas - kumelys ir Debeikių<br />

miestelio herbe, patvirtintame 2002<br />

m. rugpjūčio 21 d.), o susibūrimo<br />

dieną - šv. Baltramiejaus atlaidus.<br />

Posėdžiai buvo solidūs, panašūs<br />

į parlamento, užtrukdavo po keletą<br />

valandų, daug metų sambūrio<br />

pirmininkas buvo Antanas Gudelis,<br />

dabar Vilniuje bandantis įgyvendinti<br />

Tautos namų ant Tauro kalno idėją.<br />

Šiuo metu bendruomenė vienija<br />

apie 200 kraštiečių, veikia Vilniaus,<br />

Kauno bei Čekonių skyriai. Daug metų<br />

JAV gyvenusio kraštiečio, kultūros<br />

mecenato Kazimiero Rožansko<br />

lėšomis miestelio centre 1995 m.<br />

pastatytas skulptoriaus Regimanto<br />

Midvikio paminklas pokariu už<br />

laisvę žuvusiesiems. Ant akmeninės<br />

lietuvaitės figūros klosčių iškaltos<br />

kelios dešimtys žuvusių pavardžių.<br />

Ypatingos pagarbos nusipelno paskutinieji<br />

Vytauto apygardos Liūto<br />

rinktinės vyrai – Bronius Mozūra-<br />

Kunotas, Vytautas Guobužas-Viesulas<br />

ir Bronius Morkūnas-Diemedis, žuvę<br />

1952 m. balandį.<br />

Dabar bendruomenės lėšomis<br />

akmeninėmis plokštėmis pažymimas<br />

> Menki Aknystų dvaro didybės<br />

likučiai.<br />

tremtinių atminimas.<br />

Bendruomenės veikloje aktyviai<br />

dalyvauja žymūs kraštiečiai: generolas<br />

Jonas Andriškevičius, matematikos<br />

mokslų daktaras Vidas Pekarskas,<br />

poetas Balys Sriubas, ekonomistė Ona<br />

Staikūnienė-Gritenienė, istorikė Vida<br />

Pukienė ir kiti, bet svarbiausi čia - vietiniai<br />

žmonės.<br />

Natūralūs ir netradiciniai ūkiai<br />

Debeikių miestelis – seniūnijos<br />

centras, jos administracija įsikūrusi<br />

dar sovietmečiu pastatytame, į<br />

kunigaikščių pilį panašėjančiame su<br />

įspūdingais bokštais raudonų plytų<br />

pastate. Čia yra 300 vietų salė,<br />

įsikūrusi biblioteka, paštas.<br />

Pasak seniūno Alvydo<br />

Simanavičiaus, dauguma darbingų<br />

gyventojų verčiasi žemės ūkiu. Yra net<br />

kelių šimtų hektarų plote sėjančių ir<br />

pjaunančių, bet daug ir visai smulkių<br />

ūkininkų. Žmonės imasi ir netradicinių<br />

šakų – Vladas Tamošiūnas augina kalakutus,<br />

Osvaldas Gritėnas - avis, Jonas<br />

Bernotas - ristūnus arklius, o Gita<br />

Opulskienė augina žalią veją. Šiemet<br />

pasėjo apie 2 ha žolės pavėsinių,<br />

sporto bei reprezentacinei vejai, kurią<br />

realizuos tik po metų. Paklausa yra.<br />

Seniūnijoje yra kelios kaimo turizmo<br />

sodybos, rąstinių namukų dirbtuvėlė<br />

Gerkonyse, baldų gamybos įmonėlė -<br />

TŪB „Juodupys“. Miestelyje veikia trys<br />

krautuvėlės, nedidelis dėvėtų drabužių<br />

turgelis.<br />

Nors XXI amžius, tačiau yra žmonių,<br />

sugebančių išsiversti be parduotuvėse<br />

siūlomų maisto produktų. Genovaitė ir<br />

Vincentas Skvarnavičiai, daugybę metų<br />

išvargę darbuose prie kolchozo gyvulių,<br />

kai kasdien keldavosi 2 val. nakties,<br />

ji melžėja, jis šėrikas, o dar ir namų<br />

ūkis, 4 vaikai, nūnai pensininkai,<br />

parduotuvėje perka tik cukrų, druską,<br />

prieskonius, visa kita pasigamina<br />

namie. Laiko kiaulių, paukščių, karvę,<br />

tvenkinyje pasigauna žuvies, sėja<br />

javus, sodina daržoves, namie kepa<br />

duoną ir alučio naminio pasidaro.<br />

Net jei ko saldaus užsimano, taip pat<br />

namie išsikepa sausainių, bandelių ir<br />

jokių produktų su grėsminga raide E<br />

nenaudoja.<br />

metraštis<br />

> Debeikių<br />

seniūnas Alvydas<br />

Simanavičius.<br />

Seniūnija. Plotas 17 tūkst.246 ha, 54 gyvenvietės:<br />

Debeikiuose gyvena 450, Leliūnuose - 268, Čekonyse -<br />

163, Aknystose - 446, Varkujuose - 104 gyventojai.<br />

Mokykla. Miestelyje nuo 1804-ųjų veikė parapijinė, vėliau<br />

liaudies rusiška mokykla, tarpukariu – pradžios mokykla,<br />

1945-1950 m. – progimnazija, 1950-2001 m. - vidurinė,<br />

dabar – pagrindinė. Ją lanko 114 mokinių, dirba 18<br />

mokytojų.<br />

Pensionatas. Aknystų pensionate ir jo filialuose -<br />

Leliūnuose, Debeikiuose, Kalveliuose, Rubikiuose,<br />

Šlavėnuose - globojama 340 žmonių su negalia.<br />

Jelenskai. Demokratiškai nusiteikę dvarininkai dalyvavo<br />

sukilimuose prieš caro valdžią, rūpinosi ūkio pažanga,<br />

Papšių kapinėse pastatė akmeninę koplyčią, giminės<br />

kapavietę. Paskutinė Aknystų dvaro valdytoja Ponia<br />

Emilija Jalenskaitė-Venslovavičienė (1881 – 1964)<br />

pasižymėjo labdaringa veikla, gydė sodiečių vaikus, užėjus<br />

sovietams, išvyko į Varšuvą. 1959 m. dvare įsikūrė Aknystų<br />

neurologinis dispanseris.<br />

Jurgis Baranauskas (1859-1941). Knygnešys, Garšvių<br />

bendrijos narys, caro valdžios kalintas, gyvenęs tremtyje,<br />

nušautas Debeikiuose besitraukiančių raudonarmiečių.<br />

Sesuo. Ksavera – Emilija Šakėnaitė (1913 - 2000), kilusi<br />

iš Kalvelių kaimo,<br />

įstojo į vienuolyną<br />

Prancūzijoje, daug<br />

metų gyveno misijose<br />

Amazonijos džiunglėse,<br />

uoliausia gydytojo<br />

tėvo Bendoraičio<br />

pagalbininkė. Iš Varkujų<br />

kilęs jos sūnėnas<br />

Aleksandras Guobys<br />

apie tai parašė knygą<br />

„Lietuviai Amazonijos<br />

džiunglėse“.<br />

> Miestelio aikštėje<br />

stūkso paminklas<br />

pokariu žuvusiems<br />

partizanams.<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . w w w . a n y k s t a . l t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 p s l . . .


. . . k e r t ė s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 4 p s l . . .<br />

Geras laikas arbatai...<br />

Sakoma, jog žiloje senovėje Kinija buvo<br />

vaizduojama ant drakono, virš kurio<br />

sklandė vėjo (feng) ir oro (shui) srovės.<br />

Prieš statydami rūmus ar kariaudami, kinų<br />

imperatoriai tardavosi su žiniuoniais – vėjo<br />

ir oro specialistais, kurie nustatydavo, ar<br />

būsimo įvykio srovės sukasi ties drakono<br />

nugara – labai geras ženklas, kaklu ir galva<br />

- blogai, o jei ties akimis - blogiau ir būti<br />

negali... Nežinia, ką kinų žiniuoniai pasakytų<br />

apie Anykščių prekybos centrą „Norfa“, bet<br />

jame įsikūręs Arbatos gėrimo klubas, regis,<br />

socialiai prisitaikęs prie šiandienos feng shui.<br />

Kaip teigė arbatos gėrimo ceremonijų vedėjas<br />

Ramūnas Daugelavičius, interjeras buvo<br />

kurtas intuityviai. Jis yra vienas iš penkių<br />

elementų, reikalingas, kad būtų geras arbatos<br />

gėrimo laikas...<br />

. . . Jolanta Matkevičienė ><br />

Gero laiko puoselėtojas<br />

Tiesą sakant, geras laikas arbatai<br />

gali būti bet kada, ypač kai sužinai,<br />

jog šeimininkui nebūna veltui praleistų<br />

dienų. Jis labai atsakingai ruošiasi<br />

arbatos gėrimo ceremonijoms, kuria jas<br />

ir visas... prisimena, nes tai – šventė ir<br />

įvykis jam pačiam. Lietuviai įpratę prie<br />

triukšmingų švenčių, o čia – tylesnės,<br />

ramesnės, bet, anot R.Daugelavičiaus,<br />

linksmos. Taip galima švęsti ir mergvakarius,<br />

ir gimtadienius, šie, beje, dabar<br />

yra vieni populiariausių. Tačiau švenčių<br />

šventimo būdų ir formų, kaip ir arbatos<br />

gėrimo ceremonijų bei rūšių, gali būti<br />

įvairių. Anykščiuose propaguojamos<br />

trys arbatos gėrimo ceremonijos: vaikams,<br />

šventinė, virimas ant ugnies. Per<br />

aštuonerius metus arbatos ceremonijų<br />

studijų, kai veikla apėmė Vilnių, Kauną,<br />

Peterburgą, sako, pradžioje būta aklo<br />

kopijavimo: ko tiksliai reikia arbatos<br />

gėrimo ceremonijai (kaip sėdėt, kas į<br />

kurią pusę turi būti pakreipta ir t.t.), o<br />

vėliau pradėta ieškoti, ko labiau reikia<br />

šiam kraštui. Važiuodamas gyvent<br />

iš didelio miesto šurmulio į ramius<br />

Anykščius (tam turėjo įtakos, jog čia<br />

buvo daug draugų, čia jis važiuodavo<br />

> Ramūnas Daugelavičius - dar ir fotografuojantis, kalnus ir<br />

alpinizmą mėgstantis žmogus, daug metų studijuojantis sufizmą,<br />

besidomintis kovų menų gimnastika ir energijos valdymu, sako,<br />

gyvenantis vidury tarp to, kas buvo ir kas bus.<br />

vest ceremonijų, nuo Svėdasų kilusi<br />

jo mama, bet svarbiausia priežastis<br />

- žmonai buvo pasiūlytas darbas, o ji<br />

- vaikų gydytoja, pritarusi vyro norui),<br />

R.Daugelavičius manė, jog žmonėms<br />

labiau patiks lietuviškų žolelių mišiniai,<br />

Alvydo Balandos nuotr.


Ramūno Daugelavičiaus asmeninio archyvo nuotr.<br />

. . . k e r t ė s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

> Tėvo pėdomis seka ir duktė<br />

Justė (centre).<br />

bet egzotika, anot jo, anykštėnams labiau<br />

patinka. Kaip ir tai, jog, kad ir kaip<br />

paisytum žmonių poreikių, ritualiniai<br />

veiksmai - jų prasmė ir gelmė - niekur<br />

neišnyks. „Kiek bestudijuotum - vis tiek<br />

grįžti prie jų, nes jie, kaip akcentai, yra<br />

tinkami visur: darant tris pakvėpinimus<br />

ar tris gurkšnelius, skirtus dangui<br />

(svajonių, minčių pasauliui), žemei<br />

(pinigams ir tam, kas yra materialu),<br />

žmogui (asmeniui ir jausmams). Ir<br />

visiems turi skirti vienodai dėmesio, nes<br />

akcentuoji harmoniją...“<br />

Gyvenimo modeliuotojams<br />

Tiems, kurie nieko neišmano apie<br />

arbatos gėrimo būdus, o juo labiau<br />

ceremonijas, vertėtų nors kartą apsilankyti<br />

Anykščiuose, Arbatos klube, ir<br />

leisti sau pajausti gerą arbatos laiką.<br />

Arba pasikviesti ceremonijų vedėją į<br />

svečius. Kartais jis save pavadina ir<br />

mobiliu vedėju... Tačiau tai nereiškia,<br />

jog pabuvę arbatos klube, turėsite tapti<br />

jo nariais. Klubas - tik vieta, kur kartais<br />

galima modeliuoti gyvenimo akimirkas<br />

arba čia ateiti ieškoti harmonijos. Čia<br />

iš tiesų nuteikia poilsiui ir ramiam<br />

buvimui aplinka: interjeras ir muzika,<br />

arbatos skonis ir aromatas, vedėjo<br />

meistriškumas. O to jis ieškojo ne tik<br />

knygose, įvairiuose kursuose, mokyklose,<br />

bet buvo nuvykęs ir į Kiniją. Pirmoji<br />

kelionė, pasak R.Daugelavičiaus,<br />

buvo tam, kad aplankytų arbatų augimvietes<br />

ir išsirinktų arbatą, pasimokytų<br />

kaligrafijos ir Tai Či bei Cigun metodų...<br />

Antroji kelionė buvo skirta indams.<br />

Sako turėjęs svajonę pačiupinėti savo<br />

rankom porcelianą ir molį, kurio labai<br />

mažėja, įsigyti šilko, iš kurio siuvami<br />

kimono. Kas rytą eidavo mankštintis<br />

pagal Tai Či, leisti aitvarų saulei tekant.<br />

Žmonės tarsi žiūrėdavo į aitvarus, bet<br />

visi sveikindavosi su saule - nauja<br />

diena...<br />

Arbatos gėrimo ceremonijoje svarbu<br />

pažinti žmogų, tad čia neapsieinama<br />

be psichologinių ir astrologinių žinių.<br />

Tačiau vedėjas skuba nuraminti, jog<br />

žmonės čia atskleidžia gerąsias savybes<br />

- tarsi išeiginę pusę, kad galėtume<br />

patikėt, jog iš principo žmonės visi<br />

geri... Tačiau skoniai jų skiriasi. Ir tai<br />

gerai, nes vargu ar kas kitas Lietuvoje<br />

be Ramūno brolio dar galėtų tiek<br />

išmanyti apie arbatos ceremonijas ir<br />

jų ruošimo būdus. Nepaisant visko,<br />

arbatos žinovas kelis kartus bandė<br />

pabėgti nuo šito verslo, bet, „sąžiningai<br />

pažiūrėjęs į savo gyvenimą, supratau,<br />

jog čia mano sielos užduotis...“<br />

– prisipažino R.Daugelavičius, nors<br />

turbūt yra ir kitų darbų, kuriuos jis<br />

galėtų neblogiau atlikti, nei būti arbatos<br />

formų skleidėju. Tačiau ir čia jis turi<br />

atsakymą: „Matyt, kituose darbuose<br />

nesu tiek talentingas, kiek vidutinybė...“<br />

Arbata atvėsta...<br />

Kad arbata neatvėstų, ji virinama<br />

ant ugnies, o vėsi išliejama ant grotelių.<br />

Tame virinimo procese turi būti išlaikyta<br />

atstumų harmonija, ko atėjusysis<br />

tikriausiai nė nežinos. Kaip ir to, kad<br />

atvėsusi arbata duoda tingumą... Tačiau<br />

kinų priežodį, kad „svečiui išėjus, arbata<br />

atvėsta“ - galima prisiminti. Arbatos<br />

klube jūsų neklaus pavardės ar kokią<br />

vietą užimate visuomenėje, tik šiek tiek<br />

žvilgtels į išorę, į širdį ir leis įvertinti<br />

jūsų skonį ir savijautą bei nuspręsti<br />

patiems, kuri rūšis ir arbatos gėrimo<br />

būdas jums priimtiniausias. Svarbiausia<br />

- žinoti, ko norite... O tai gali ateiti<br />

ir nebūtinai po pirmo apsilankymo<br />

Arbatos klube...<br />

> Arbatos gėrimo ceremonija<br />

trunka porą valandų. Ji,<br />

susitarus su Ramūnu<br />

Daugelavičiumi, gali vykti ir<br />

ant žolės.<br />

Alvydo Balandos nuotr.<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . w w w . a n y k s t a . l t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 5 p s l . . .


. . . a t o d a n g o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6 p s l . . .<br />

Stebuklingoji Surdegio Dievo<br />

Motina<br />

Surdegis (Anykščių rajonas) Dievo<br />

Motinos malonėmis išgarsėjo<br />

gerokai anksčiau nei Šiluva,<br />

garsėjanti kaip pirmojo Mergelės<br />

Marijos apsireiškimo Europoje vieta<br />

ir rugsėjo mėnesį minėjusi šio įvykio<br />

400 metų jubiliejų.<br />

. . . Raimondas Guobis ><br />

Tikėta, kad ikona – Dievo kūrinys<br />

Kadaise čia, Vašuokos upelio<br />

krante, šlamėjo šviesus ąžuolynas,<br />

buvo Vašuolės alkavietė, kurioje<br />

senovės lietuviai dievus garbino.<br />

Lietuvoje įvedus katalikybę,<br />

šventoji ugnis užgesinta, o 1510<br />

m. pastatyta bažnytėlė. 1530aisiais<br />

netoli tos bažnytėlės, šalia<br />

šaltinio rožių krūmo apsireiškė<br />

Dievo Motina Marija, tuo pat metu<br />

atsirado ir, pasak stačiatikių, ne<br />

žmogaus rankų darbo, bet dieviškos<br />

kilmės Dievo Motinos ikona. Prie<br />

jos besimeldžiantieji ir šaltinio<br />

vandenį vartojantieji patyrė daug<br />

> Nedidukė, vos 110 x 80<br />

cm ikona kelis šimtmečius<br />

spinduliuoja Dievo garbę<br />

liudijančiais stebuklais.<br />

malonių, dvasios ir kūno pagijimų,<br />

laikomų stebuklais. Tuomet šioje<br />

vietoje Biržų seniūnas Aleksiejus<br />

Fiodorovičius, vadinamas vladika<br />

(valdovu), pastatė Šv. Trejybės<br />

cerkvę, o apie 1550 m., dvarininkei<br />

Onai Staveckai remiant, buvo<br />

įkurtas šv. Dvasios stačiatikių vyrų<br />

vienuolynas.<br />

Vienuolynui aukojo Petras I<br />

O.Stavecka ir kiti turtingi krašto<br />

stačiatikiai vienuolyną gausiai<br />

apdovanojo žemės valdomis,<br />

miškais, vienuoliai turėjo spirito<br />

varyklą, malūną ant Anykštos<br />

upelio, o dažnų pasninkų dienomis<br />

mito Rubikių bei Jurgiškio ežeruose<br />

sugauta žuvimi. Vienas vienuolyno<br />

rėmėjų buvo įtakingas Rusijos<br />

politikos veikėjas kunigaikštis<br />

Andrejus Kurbskis, 1563 m pabėgęs<br />

nuo caro Ivano Rūsčiojo nemalonės,<br />

prieglobstį suradęs Lietuvoje<br />

ir valdovo Žygimanto Augusto<br />

apdovanotas valdomis.<br />

Surdegio Dievo Motiną ypač<br />

garbino, stambiomis aukomis<br />

vienuolyną rėmė Jaroslavlio bei<br />

Rygos pirkliai. Jų lėšomis buvo<br />

nupirkti varpai, XIX a. pabaigoje<br />

pagamintas naujas ikonostasas,<br />

nupiešta ikonų. Net Rusijos caras<br />

Petras I 1721 m. paaukojo Surdegio<br />

vienuolynui 50 dvirublinių červonsų.<br />

Pasak rusų istoriko Aleksandro<br />

Višniovo, garsiojo valdovo<br />

reformatoriaus žmona carienė<br />

Jakaterina, lietuvių Skavronskų<br />

dukra, buvo kilusi iš šių kraštų.<br />

Vienuolyne nuolat gyveno keli, o<br />

kartais ir keliolika vienuolių, ūkio<br />

tarnai bei darbininkai, užklysdavo<br />

atsiskyrėlių maldininkų, o Dievo<br />

Motinos į Dangų ėmimo šventėje<br />

užtvindydavo nesuskaičiuojama<br />

minia.<br />

Ikona baudė piktavalius<br />

Garbė ir turtai kėlė galingų kaimynų<br />

dvarininkų, priklausiusių katalikų<br />

bažnyčiai, pavydą ir pyktį. Senieji<br />

raštai byloja, kad anie grobė<br />

vienuolyno žemes, plėšė, laužėsi<br />

į lobyną, bandė išvaikyti broliją,<br />

o nuo visų negandų išgelbėjo tik<br />

stebuklinga ikona. Nors ir ją kartą<br />

pagrobė ir nugabeno į Troškūnų<br />

vienuolyną. Bet vaizdas ikonoje<br />

išnyko, o pagrobėjams mėšlungis<br />

sutraukė žandikaulius. Tai<br />

matydamas bernardinų gvardijonas<br />

paliepė su maldomis bei procesija<br />

relikviją grąžinti. Procesijai žengiant<br />

į Surdegį, vienas lenkuojantis<br />

dvarininkas ėmė stebuklingą ikoną<br />

keikti ir tuoj pat susilaukė bausmės<br />

- išprotėjo. O ant kelių puolusi<br />

ir meldusi malonės akla elgeta<br />

praregėjo.<br />

Stebuklingai pagijo popo sūnus<br />

Įvairių pagijimų buvo tiek, kad<br />

jų liudijimų kelias knygas galima<br />

prirašyti, bet įvairių neramumų<br />

karų niokojamame krašte tik<br />

menka dalelė tų raštų išliko.<br />

Patys stačiatikiai ypatingu laiko<br />

1881 m. rugpjūčio 15 d. stebuklą.<br />

Antalieptės cerkvės šventiko<br />

Alkesandro Spaskio sūnus Georgijus<br />

gimė silpnas, daugybės ligų<br />

kamuojamas. Rūpestingi tėvai<br />

vežiojo pas garsiausius gydytojus,<br />

bet teišgirdo vienodą patvirtinimą,<br />

kad berniukas nepagis ir neilgai<br />

jam telikę. Didžiausią siaubą šeimai<br />

kėlė tai, kad ligonis, nuvestas<br />

į cerkvę, negalėjo dalyvauti<br />

pamaldose, vos išgirdęs giesmes ar<br />

maldas imdavo šaukti ir bėgdavo<br />

slėptis namo, tarsi piktieji demonai<br />

apsėdę būtų.<br />

Tėvų meilė, tikėjimas ir dieviška<br />

viltis atvedė prie Surdegio Motinos.<br />

Atvykę į Surdegį rugpjūčio 14 - ąją,<br />

rytojaus dieną dalyvavo rytmetinėse<br />

pamaldose, Georgijus, kuriam<br />

tuomet buvo 5-eri, visų nuostabai<br />

atidžiai sekė apeigas, jį ištiko<br />

šventas nušvitimas. Nuo tos dienos<br />

šventiko sūnus pamilo cerkvę,<br />

skubindavosi į ją vos išgirdęs<br />

šaukiančio varpo dūžius, atidžiai<br />

dalyvaudavo pamaldose, palengva<br />

išnyko ir kūno negalavimai, o po<br />

pusmečio visai pasveiko.<br />

Sunkiausias ligas, proto užtemimus<br />

pavykdavo išgydyti vienuoliams<br />

meldžiantis giedant permaldavimo<br />

giesmes tris, penkias, o kartais<br />

net septynias dienas. Maldos bei<br />

šaltinio, vėliau po cerkve požemyje<br />

įrengto šulinio, vanduo sugydydavo<br />

kelis metus pūliavusias žaizdas,<br />

luošiai pradėdavo vaikščioti,<br />

neregiai praregėdavo.<br />

Surdegis – stačiatikybės žiburys<br />

Didžiausia Surdegio Dievo Motinos<br />

šventė vykdavo rugpjūčio 15-ąją,<br />

rusai ją vadina stebuklingos<br />

Dievo Motinos mirties (Uspenija)<br />

Viešpatyje švente. Tuomet sutartinai<br />

giedančių maldininkų procesijomis,<br />

taip pat arklių traukiamais vežimais<br />

bei karietomis, o nuo 1899<br />

metų ir traukinuku atkeliaudavo<br />

nesuskaičiuojama daugybė<br />

stačiatikių ir net katalikų. Iš Kuršo,<br />

Baltarusijos, Rygos, tolimų Rusijos<br />

gubernijų. Nuo ryto iki vakaro<br />

skambėdavo giesmės, iškilminga<br />

procesija, kurioje būdavo nešama<br />

ir stebuklinga ikona, eidavo<br />

aplink cerkvę, aplankydavo ir už<br />

miestelio esančias kapinaites.<br />

Kai kurie maldininkai pabūdavo<br />

keletą dienų, atgaivindavo ne tik


Raimondo Guobio nuotr. . . . a t o d a n g o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

dvasią, bet ir kūną, pasivaišindavo,<br />

papramogaudavo, vyrai ypač<br />

mėgo ristines. Vienu metu netoli<br />

vienuolyno buvo net dvi karčemos.<br />

Lietuvai patekus į Rusijos imperiją,<br />

šventaviete išskirtinai domėjosi<br />

krašto gubernatoriai: bene 1864<br />

m. Vilniaus generalgubernatorius<br />

Michailas Muravjovas, dėl žiaurumo<br />

sukilimo metais pramintas Koriku,<br />

pasirūpino pastatų remontu,<br />

skyrė vienuolynui 10 tūkst. rublių.<br />

Vienuolyną bei cerkvę juosė mūro<br />

tvora, buvo tvenkinys, puikus<br />

sodas. Minėtą gubernatorių<br />

pakeitęs Konstantinas Kaufmanas,<br />

vos užėmęs postą, 1866 m<br />

aplankė Surdegį, pritarė vienuolių<br />

sumanymui tolėliau nuo cerkvės<br />

pastatyti koplyčią su baseinėliu,<br />

į kurį iš požemio šulinio atitekėtų<br />

vanduo, idant gausiai susirinkę<br />

maldininkai patogiau galėtų vandenį<br />

semti, paaukojo pinigų.<br />

Rusiškoje spaudoje buvo rašoma,<br />

kad Surdegis - stačiatikybės<br />

žiburys, brangiausia šventykla<br />

Rusijos imperijos vakariniame<br />

krašte, kurioje vienijosi, sėmėsi<br />

tikėjimo rusai.<br />

Tačiau jau XIX a. pabaigoje<br />

lietuviškoje spaudoje teigiama,<br />

kad vienuoliai girtuoklystės ir<br />

paleistuvystės spindulius ant<br />

visos apygardos išleidžia, kad<br />

“vienuoliams ne koks gyvenimas<br />

tarp kito tikėjimo žmonių: ilgu,<br />

neramu...“<br />

Prasidėjus Pirmajam pasauliniam<br />

karui rusai iš Lietuvos pasitraukė.<br />

Surdegio Dievo Motinos ikona buvo<br />

išgabenta į Jaroslavlį. Į Lietuvą<br />

stebuklingas paveikslas sugražintas<br />

tik 1921 m., bet ne į Surdegį,<br />

o į Panevėžio cerkvę. Kauno<br />

stačiatikiams prašant, žiemos<br />

laikotarpiu jis būdavo pervežamas<br />

į Kauno cerkvę, kurioje nuo Antrojo<br />

pasaulinio karo saugomas nuolatos.<br />

Ateistai užmūrijo šventą šulinį<br />

Surdegio cerkvė apie 1918 m.<br />

atiteko katalikams. Po pastato<br />

rekonstravimo jis pašventintas<br />

kaip Švč. Mergelės Marijos Ėmimo<br />

į dangų bažnyčia. Išlaikoma Dievo<br />

Motinos garbinimo tradicija,<br />

svarbiausi atlaidai - Žolinė. Šulinio<br />

vanduo, jo galia tikintiems, karštai<br />

besimeldžiantiems, teikia sveikatą.<br />

Ateistų siautėjimo laikais keletą<br />

metų šulinys buvo užmūrytas.<br />

Sugrįžus tikėjimo laisvei, vėl vis<br />

dažniau čia užklysta šimtametę<br />

stebuklingą vietą trokštantys<br />

pažinti stačiatikių maldininkai. Jie<br />

suranda tą XIX a. raštuose aprašytą<br />

plačių laukų, pamargintų miškais,<br />

erdvę, nenusakomą ramybę, taip<br />

iškalbingą rudenį, kai pagelsta<br />

klevai, seną griūvantį vienuolyno<br />

mūrą, už kurio sienų kadaise<br />

skleidėsi maldose ir mąstymuose<br />

gyvenimo tuštybių atsisakiusių<br />

vienuolių sielos.<br />

Šventoriuje po raudono granito<br />

paminklu palaidotas caro<br />

pusbrolis, o po kukliu stačiatikių<br />

kryžium 1888 m. birželio 4-ąją 8<br />

valandą ryto taikoje su Viešpačiu<br />

išėjęs į amžinąjį gyvenimą senolis<br />

archimandritas Teofilius. Nusileidę<br />

į rūsį, atsigėrę palaimingo vandens<br />

keleiviai prabyla giesmėmis ir<br />

maldomis. Kai rusiškos maldos<br />

nutyla, požemio raktininkė Staselė<br />

Keževičienė pakviečia pasimelsti<br />

lietuviškai. Ir skamba “Sveika<br />

Marija...“ nedrąsiai rusams<br />

piligrimams pritariant.<br />

> Buvusioje<br />

Surdegio stačiatikių<br />

cerkvėje dabar Dievo<br />

Motiną garbina<br />

katalikai.<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . w w w . a n y k s t a . l t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 7 p s l . . .


. . . s v e i k a t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8 p s l . . .<br />

Elvyros Sabalytės nuotr.<br />

Gyvenimą ilgina ir stovėjimas<br />

ant galvos<br />

Paplūdimyje išvydę jo treniruotą kūną<br />

merginos pusbalsiu stebisi: “Oho, kokia<br />

krūtinė“. Dar labiau jos nustebtų pamatę šį<br />

vyrą stovintį ant galvos. Kas jis – supermenas<br />

ar kokio filmo herojus? Ne. Tai Utenos<br />

apskrities ligoninės gydytojas transfuziologas<br />

77 metų Algimantas Bartkevičius, patyręs<br />

keturias kovos su vėžiu operacijas.<br />

. . . Elvyra Sabalytė ><br />

> Mankštintis Algimantas<br />

Bartkevičius pradėjo prispirtas<br />

skausmo.<br />

Jei nori ilgai gyventi, reikia gyventi,<br />

o ne gadinti savo gyvenimą – toks<br />

energija ir humoru trykštančio gydytojo<br />

moto. Medikui visiškai nesuprantama,<br />

kodėl daugelis geriančių bei rūkančių<br />

žmonių taip noriai investuoja pinigus<br />

į savo ligas, o jauni žmonės saujomis<br />

ryja maisto papildus.<br />

Pagrindinis A.Bartkevičiaus<br />

gyvenimo variklis yra judėjimas. Jau<br />

30 metų mankštą darantis uteniškis<br />

jos ėmėsi prispirtas sąnarių skausmo.<br />

Nuo tada jis užmiršo nuskausmina-<br />

Elvyros Sabalytės nuotr.<br />

muosius vaistus. Trečdalį mankštos<br />

sudaro stambiųjų sąnarių tempimas, o<br />

jos pabaigoje gydytojas visada pastovi<br />

ant galvos. Kai vyrą kartais suima<br />

tinginystė, mankštinasi jis tik sapne.<br />

Patekęs į keblią padėtį, niurnėti<br />

nemėgstantis gydytojas ginasi anekdotais:<br />

“Žalingiausias mano įprotis yra<br />

juokauti. Ne veltui optimistai gyvena<br />

6-7 metais ilgiau nei pesimistai.“<br />

A.Bartkevičius dar vaikystėje įsidėmėjo<br />

savo motinos pamokymą, kad žmogus<br />

turi galvoti tik apie tai, kas yra gera, ir<br />

nesikrimsti dėl blogų dalykų. O stresą<br />

būtina kuo greičiau sunaikinti ar pabandyti<br />

išsisukti iš bėdos – pavyzdžiui,<br />

jei negali gyventi su žmona, geriau<br />

išsiskirk.<br />

Gydytojas niekada nesuka sau<br />

galvos, kas yra sveikas maistas,<br />

todėl valgo viską iš eilės. Bet užtat<br />

vengia persivalgyti ir stengiasi gerai<br />

sukramtyti maistą. Jis visiems pataria<br />

labiau įsiklausyti į save ir mažiau tikėti<br />

> Danutė ir Algimantas<br />

Bartkevičiai išpuoselėjo<br />

kiekvieną sodybos kampelį.<br />

daktarais, nes mokslo žinios keičiasi<br />

kas 2-3 metus. Todėl A.Bartkevičius<br />

vienu kartu suvalgo 3-4 kiaušinius,<br />

nes už kiaušinį, iš kurio vystosi gyvybė,<br />

tobulesnio kūrinio nėra.<br />

„Mano teta sakydavo, kad jei neturi<br />

ką veikti, judink nors mažąjį rankos<br />

pirštelį, - vardijo laimingo gyvenimo<br />

paslaptis pašnekovas. – Jei pervargstu<br />

dirbdamas protiškai, imuosi fizinio<br />

darbo. Pavyzdžiui, skaldau malkas tol,<br />

kol pailstu.“<br />

Sėlos kaime su žmona Danute<br />

įsikūrusio gydytojo sode veši<br />

250 įvairių vaismedžių, gausybė<br />

dekoratyvinių augalų ir gėlių. Neturintis<br />

kada nuobodžiauti nehabilituotas<br />

mokslų daktaras išspausdino 100<br />

mokslinių straipsnių, parašė atsiminimų<br />

knygą „Ir visgi nesulaužė“, perskaitė<br />

per tūkstantį grožinės literatūros knygų.<br />

Iki dešimties metų A.Bartkevičius<br />

buvo vaikščiojantis ligų puodelis, todėl<br />

praleisdavo pusę pamokų. Visos jo<br />

bėdos baigėsi išoperavus anginą. O<br />

ypač jį užgrūdino 10 Sibiro tremtyje<br />

praleistų metų. Gydytojas net 117<br />

kartų davė kraują. Donorystės buvo


. . . s v e i k a t a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

priverstas atsisakyti po to, kai operuodamas<br />

be pirštinių užsikrėtė gelta.<br />

Kai prieš penkerius metus jo<br />

šlapimtakyje buvo aptiktas vėžys,<br />

prašyti Dievo pagalbos ar sveikatos<br />

jam atrodė beviltiška, nes jei jis<br />

nepasigailėjo net savo sūnaus, tai<br />

juo labiau nebūtų pasigailėjęs savo<br />

tvarinio. Vyras prašė tik suteikti jėgų<br />

bei įgyvendinti tai, ką turėjo padaryti.<br />

Keturias operacijas patyręs gydytojas<br />

šiandien vaikšto žvalus ir linksmas.<br />

Jis juokauja, kad net evangelijoje yra<br />

parašyta, kad jei kuri nors kūno dalis<br />

nepatinka, ją reikia išmesti.<br />

„Operacija yra labiausiai man<br />

patinkantis gydymo būdas, todėl šią<br />

žinią priėmiau visiškai ramiai, - pasakojo<br />

jis. – Operacijos metu ligonis<br />

miega, o nervinasi tik chirurgas. Be to,<br />

vieną dieną tave išoperuoja, o kitą jau<br />

vaikštai. Prieš operacijas reikalavau,<br />

kad man, kaip gydytojui, būtų leista<br />

dalyvauti gydytojų konsiliumuose. Juk<br />

prireikus jie su manimi nebūtų galėję<br />

pasitarti.“<br />

Gydytojo nuomone, yra tik trys malonios<br />

ligos. Tai niežai, nes kuo ilgiau<br />

kasaisi, tuo darosi maloniau, kokliušas,<br />

nes kuo daugiau kosėji, tuo daugiau<br />

norisi tai daryti, ir dizenterija – kuo<br />

ilgiau sėdi tualete, tuo ilgiau ten norisi<br />

sėdėti.<br />

A.Bartkevičius nuolat treniruoja<br />

atmintį, nes vaistais jos nepagerinsi.<br />

Geriausia yra kartoti senus eilėraščius,<br />

posakius, pasakas ar mokytis naujų.<br />

Jei po šešių dienų nepavyksta prisiminti<br />

seno eilėraščio, pasiimk knygą ir jį<br />

pasikartok.<br />

Labiausia pašnekovą juokina<br />

pagyvenę žmonės, kurie elgiasi lyg būtų<br />

jauni ir dėl to sielvartauja. Jie turėtų<br />

protingai išnaudoti kiekvieną minutę,<br />

kai reikia prigulti ir pailsėti. Mąstytojas<br />

Diogenas ne veltui mokė, kad užėjus<br />

norui padirbėti, prigulk, ir tas noras<br />

praeis.<br />

Atsisveikindamas gydytojas pasidalino<br />

gero miego receptu. Jeigu jums nesiseka<br />

ilgai užmigti, prisiminkite, kaip<br />

motinos migdo vaikus monotoniškai<br />

niūniuodamos. Kol išmoko save mintyse<br />

užliūliuoti, A.Bartkevičius treniravosi<br />

apie pusmetį. Dabar jam užsnūsti<br />

pakanka ir dviejų minučių.<br />

vietoj tabletės<br />

Ar turi mums patikti mūsų vaikai?<br />

Kai kurios moterys prisipažįsta: man patinka tik maži<br />

vaikai, kai jie užauga, virsta pabaisomis... Žurnaluose<br />

ir reklamose dažnai naudojami „angeliškų bruožų”<br />

kūdikiai, tačiau labai retai - spuoguoti paaugliai. Tad iš<br />

tiesų - kas yra tas paslaptingas vaikų žavesys?<br />

Vaiko žavesys - gamtos gudrybė. Ne paslaptis, kad<br />

gyvūnų pasaulyje svarbiausi yra trys užsiėmimai -<br />

prasimaitinti, apsisaugoti ir pratęsti giminę. Todėl<br />

palikuonys pirmiausiai turi būti tiek gražūs, kad nekeltų<br />

tėvams noro juos sužaloti, sunaikinti, suvalgyti. Jie<br />

turi kelti visai kitokius jausmus - žavesį, siekį jais<br />

pasirūpinti, apsaugoti... Ką ten daugumai moterų<br />

patinkantys kačiukai ir šuniukai - žmonių vaikai sukelia<br />

natūralų norą paglostyti, nusišypsoti, paimti ant rankų<br />

ir kažką švelnaus pasakyti... Gamta ne veltui kūrė mūsų<br />

rūšį daug milijonų metų!<br />

Vaikai išlieka gražūs tiek, kiek jiems reikalinga nuolatinė<br />

aplinkinių apsauga ir meilė. Ši natūrali meilė atsispindi<br />

jų akyse kaip jausmas „aš esu mylimas” ir galų gale<br />

prisideda prie to, ką mes vadiname „savimeilė”,<br />

„savigarba”, „pasitikėjimas savimi”, „pasitikėjimas<br />

pasauliu” ir „saugumo jausmas“. Atkreipkite dėmesį,<br />

kaip elgiasi maži vaikai viešose vietose. Jei jūs įdėmiai<br />

žiūrėsite į vaiką, vaikas įdėmiai žiūrės į jus, praėjęs pro<br />

jus - atsigręš, o sėdėdamas netoliese būtinai patikrins,<br />

ar jūs vis dar į jį žiūrite. Kam? Nuo mažens mes žiūrime<br />

į šį stebuklingą veidrodį - mus supančių žmonių akis -<br />

ieškodami patvirtinimo: mus čia mato, mumis domisi<br />

ir myli. Jei akys, kurios žiūri į mus, yra apsiblaususios,<br />

piktos ar abejingos, mes nuvedame akis į šoną.<br />

Bandymai su kūdikiais patvirtino: jei į vaiko žvilgsnį<br />

mama tyčia atsako abejingumu, nuveda akis į šoną ar<br />

susimąsto apie kažką savo („nematantis žvilgsnis”),<br />

kūdikis ima neramiai muistytis, čiulpti pirštą ar tyrinėti<br />

savo kūną. Jis tarsi ieško paguodos kylančiam nerimui.<br />

Taigi patikti, būti matomam - natūralus vaiko<br />

užsiėmimas, sukurtas gamtos normaliam vaiko<br />

vystymuisi.<br />

Tačiau vaikui augant vis labiau ir labiau vystosi kitas<br />

sugebėjimas - būti savarankiškam. Ir šis sugebėjimas<br />

reikalauja laipsniško nutolimo nuo tėvų. Gamta numatė<br />

tokią programą. Nutolimas vystosi iš abiejų pusių:<br />

vaikas vis daugiau ir daugiau laiko praleidžia toliau nuo<br />

tėvų. O tėvai vis labiau ir labiau sugeba „paleisti” vaiką,<br />

t.y. atiduoti rūpinimąsi juo iš savo rankų į visuomenės<br />

rankas. Laukinėje gentyje tos rankos - kiti genties nariai<br />

(moterys - mergaitėms, vyrai - berniukams). Mūsų<br />

visuomenėje - tai kiemas, mokykla, būrelis, draugų<br />

kompanija. Kadangi gamta numatė duoti mums daug<br />

vaikų, tėvystės instinktas pagal šį planą nuolat randa<br />

sau objektą - gimsta vis nauji ir nauji vaikai...<br />

Tačiau mūsų šeimų bruožas - mažavaikės šeimos. Ir<br />

tai, ko gero, yra viena iš civilizuoto pasaulio klaidų.<br />

Eltos nuotr.<br />

Tėvystės instinktas tuomet veikia, bet veikia “tuščiai”,<br />

bandydamas įtraukti į save paauglius, t.y. tuos vaikus,<br />

kurie pagal gamtos numatytą programą turėtų jau būti<br />

atsiskyrę. Visuomenė nelabai skuba paimti šių vaikų į<br />

savo “glėbį”, nes mokslas ir technika vystosi per daug<br />

greitai. Dauguma tėvų daug dirba. Todėl padaugėja<br />

nerimastingų tėvų, skiriančių vaikams mažiau dėmesio,<br />

tačiau tuo pat metu bijančių juos prarasti.<br />

Kas gi išeina? Atsiskyrimo programa ima veikti tik iš<br />

vienos pusės - iš vaikų pusės. Iš tėvų pusės ji ima<br />

strigti. Ir tam, kad ištaisytų šią padėtį, šiuolaikiniai<br />

paaugliai ir jaunimas stichiškai sukuria labai įdomią<br />

strategiją. Tai - nepatikimo tėvams strategija.<br />

Pažiūrėkite: šiuolaikinis miesto jaunuolis ar jaunuolė<br />

yra daugiau ar mažiau paveikti „pankų” stiliaus -<br />

paryškinta kosmetika, pirsingas, cigaretė ir tatuiruotės,<br />

necenzūrinis slengas, alaus buteliukas rankoje, suvelta<br />

ryškiai dažyta šukuosena, pabrėžtinai purvini striukė ir<br />

batai, agresyvi roko muzika - visa tai lyg tyčia sukurta<br />

tam, kad nepatiktų tėvams. Paaugliai elgiasi pabrėžtinai<br />

atstumiančiai - sukuria aplink save nešvaros aplinką,<br />

įžūliai kalbasi su vyresniaisiais... Jie ir negali patikti<br />

tėvams, ir nenori!<br />

Taigi, tėvams nieko nebelieka, kaip atsidusti ir pasakyti:<br />

nebegaliu tavęs daugiau pakęsti! Atsiskyrimo nuo<br />

tėvų programa krūpteli ir pajuda. Mažavaikių šeimų<br />

pagimdyta žmonijos klaida - nepaliesti vaikų - iš dalies<br />

ištaisoma.<br />

Deja, šiuolaikinis vaikas turi tapti tėvams pakankamai<br />

atstumiančiu, kad tėvai jį paleistų...<br />

Tačiau širdies gilumoje netgi labai atstumiantys mūsų<br />

vaikai vis vien lieka mūsų vaikai, mylimi ir brangūs.<br />

Jie turi tai žinoti, todėl kartais tampa labai mažais,<br />

švelniais ir mielais... Iki tinkamo momento - kai ateina<br />

metas vėl sukelti mums pasipiktinimą.<br />

Taigi, gerbiami tėveliai, pažvelkite į savo širdį ir rasite<br />

ten paprastą tiesą: vaikai siekia būti mums pakankamai<br />

patrauklūs, kad jaustųsi saugiai dėl mūsų meilės; bet<br />

tuo pat metu jie siekia būti mums pakankami bjaurūs,<br />

kad mes paliktumėme juos gyventi savarankiškai...<br />

Na, argi ne nuostabus kūrinys yra žmogus?<br />

Olegas Lapinas, psichoterapeutas<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . w w w . a n y k s t a . l t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 p s l . . .


. . . s p a l i o . . . k o k t e i l i s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Įsimintiniausias automobilis<br />

- 401-as „moskvičius”<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 p s l . . .<br />

rajono tarybos narys, Darbo partijos Anykščių<br />

skyriaus pirmininkas Ričardas Sargūnas<br />

šypsosi, jog jis turbūt vienintelis anykštėnas,<br />

kurio individualaus namo rūsyje įrengta<br />

sporto salė.<br />

. . . Vidmantas Šmigelskas ><br />

> Ričardas Sargūnas džiaugiasi<br />

žmonos Violetos paruoštu<br />

valgiu, tačiau kepsnius ir<br />

šašlykus mielai kepa ir pats.<br />

Vos neprarado antpečių<br />

54-erių metų politikas - vienas iš kultūrizmo<br />

pradininkų Anykščių krašte, jaunystėje prie<br />

skersinio prisitraukdavo viena ranka, išspausdavo<br />

130 kilogramų, prisėsdavo su 150 kilogramų<br />

štanga. O ir dabar R.Sargūnas, sakė, bent dešimt<br />

prisitraukimų be didesnio vargo padaro.<br />

Sportas, sveikas gyvenimo būdas – didžiausia<br />

politiko aistra. Pasak R.Sargūno, jo trisdešimtmetis<br />

sūnus, Anykščių savivaldybės administracijos<br />

Plėtros, investicijų ir turto skyriaus vedėjas Deivis,<br />

taip pat kaip ir tėvas, nerūko, nevartoja alkoholio ir<br />

„nežino kavos skonio.”<br />

R.Sargūnas aktyviai sportavo ir mokydamasis<br />

Vilniaus inžineriniame statybos institute (dabar<br />

- Vilniaus Gedimino technikos universitetas), ir<br />

Ričardo Sargūno asmeninio archyvo nuotr. Buvęs Utenos apskrities viršininkas, Anykščių<br />

dirbdamas Anykščiuose. O dėl sporto propagavimo<br />

sovietinėje kariuomenėje jis vos neprarado<br />

karininko antpečių. Į būtinąją karinę tarnybą<br />

ponas Ričardas buvo pakviestas 1983-aisias,<br />

jau brandaus amžiaus, baigęs aukštąjį mokslą,<br />

tad gavo karininko antpečius. Sporto entuziastas<br />

anykštėnas greitai suvadovavo, kad kareivinėse<br />

būtų panaikintos rūkyklos, o jų vietoje įrengtos<br />

sporto saliukės. Sužinojusi apie karininko savivalę,<br />

aukštesnioji valdžia užsiuto ir, pasak R.Sargūno,<br />

nedaug trūko, jog būtų „nulakstę žvaigždutės“ nuo<br />

jo antpečių.<br />

Beje, nedaug trūko, kad R.Sargūnas ilgiems<br />

metams būtų tapęs kariškiu. Po vidurinės jis<br />

stojo į Saratovo aukštąją aviacijos mokyklą,<br />

tačiau nepraėjo centrifugos testo. „Vietoj planuotų<br />

naikintuvo piloto studijų man siūlė mokytis<br />

skraidyti malūnsparniais, bet šie man atrodė<br />

nepatikimi“, – šypsojosi politikas.<br />

Skaitė prie žibalinės lempos<br />

Gimęs ir augęs Ukmergės rajono Bastūnų kaime<br />

R.Sargūnas pirmiausiai perskaitė savo kaimo<br />

biblioteką, vėliau - šalia esančio Želvos miestelio<br />

> Ričardas Sargūnas buvo<br />

vienas iš kultūrizmo Anykščių<br />

krašte pradininkų.<br />

biblioteką. R.Sargūnas šypsojosi, jog Bastūnuose<br />

buvo savotiškas Bermudų trikampis – trys namai,<br />

kur net iki 1971-ųjų nebuvo elektros. Viename iš tų<br />

neelektrifikuotų namų augo ir Ričardas, tad skaityti<br />

tekdavo prie žibalinės lempos.<br />

R.Sargūnas dėstė, jog daug skaito ir dabar. Ypač<br />

mėgsta istorinius romanus, istorines analitines<br />

knygas. Paskutiniai jo perskaityti kūriniai taip pat<br />

istoriniai romanai – „Paskutinė imperatorienė“ ir<br />

„Orchidėja“.<br />

Anykštėnas prisipažino, jog valgiui yra pakankamai<br />

išrankus. Jam svarbu ir kaip maistas pagamintas,<br />

ir kaip patiektas. R.Sargūnas sakė, jog labiausiai<br />

mėgsta kepsnius ant grotelių, šašlykus, žodžiu, ant<br />

ugnies paruoštą maistą.<br />

Rankinį stabdį atleido po mėnesio<br />

Įsimintiniausias R.Sargūno gyvenimo automobilis<br />

- jo tėvo 1960-aisiais įsigytas „Moskvič 401“.<br />

„Tai buvo šeštas lengvasis nuosavas automobilis<br />

Ukmergės rajone, todėl visa apylinkė rinkosi jo<br />

pažiūrėti“, - prisiminė politikas. Pasak anykštėno, ir<br />

jo tėvas, ir kaimynai stebėjosi, kodėl “moskvičius”<br />

važiuoja tik į pakalnę, o į kalną jį turi kaimo vyrai<br />

užstumti. Kai stumdyti “moskvičių” vyrams<br />

atsibodo, R.Sargūno tėvas susirado “moskvičiaus”<br />

pardavėją ir šis „suremontavo“ automobilį –<br />

atleido rankinį stabdį...


. . . š v e n t ė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Šviesus elektrodų gamintojų<br />

gimtadienis<br />

„Anykščių varyje“ dirba per 60 žmonių. Dauguma jų susirinko į bendrovės gimtadienio šventę.<br />

Baltarusijos firmos „SMK Technologija“ direktorius<br />

anykštėnams dovanojo dramblį, sėkmės simbolį.<br />

„Anykščių varis“ užkariavo daugiau nei pusę<br />

Kaliningrado srities rinkos. Elektrodų gamintojus<br />

sveikino „Glenara“, anykštėnų prekybos atstovai<br />

Kaliningrado srityje.<br />

Daugiausiai „Anykščių vario“ produkcijos Lietuvoje<br />

parduoda „Senukai“. „Anykščių vario“ generalinį<br />

direktorių Vladą Visminą (dešinėje) sveikino „Senukų“<br />

komercijos direktorius Almantas Janulevičius (centre).<br />

Gimtadienio šventės<br />

dalyviai galėjo<br />

naudotis visomis<br />

„Keturių kalnų“<br />

arenoje teikiamomis<br />

pramogomis.<br />

Vieninteliai Pabaltijyje elektrodų gamintojai -<br />

UAB “Anykščių varis“ - Anykščių pramogų ir sporto<br />

komplekse „Keturi kalnai“ šventė bendrovės 15-ąjį<br />

gimtadienį.<br />

Prie vaišėmis nukrautų stalų linksminosi bendrovės<br />

darbuotojai, svečiai, verslo partneriai. „Anykščių varis“<br />

per 50 proc. savo produkcijos eksportuoja, tad dalis<br />

svečių kalbėjo užsienio kalbomis – latviškai, estiškai,<br />

rusiškai, ukrainietiškai, baltarusiškai.<br />

Šventės dalyvius linksmino ugnies šou kolektyvas<br />

iš Kauno „Ugnies ratas“ bei Anykščių kapela „Grieža“.<br />

„Anykščių vario“ darbuotojai ne tik šoko, dainavo ir<br />

vaišinosi prie valgiais ir gėrimais nukrautų stalų, bet<br />

ir žaidė boulingą, kaitinosi pirtyje. Kaip dera gimtadieniui,<br />

vidurnaktį dangų nušvietė fejerverkai, buvo<br />

pjaustomas šventinis tortas.<br />

Solidi įmonė – solidus ir<br />

tortas...<br />

„Anykščių vario“ darbuotojai ir svečiai linksminosi iki paryčių.<br />

Arūno Avižos nuotr.<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . w w w . a n y k s t a . l t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 p s l . . .


. . . k r y ž i a ž o d i s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 p s l . . .<br />

„Bulvė“<br />

Vienas iš teisingai kryžiažodį „Bulvė“ išsprendusių skaitytojų gaus 100 litų „Auksaros“ čekį. Teisingus atsakymus galite pranešti<br />

telefonu (8-381) 59 186, paštu (Vilniaus g. 29, LT 29145, Anykščiai) arba elektroniniu paštu (vidmantas.s@anyksta.lt).<br />

Atsakymų lauksime iki spalio 28 dienos.<br />

Rugsėjo mėnesio „Aukštaitiškame formate“ spausdinto kryžiažodžio „Rugsėjis“ teisingas atsakymas - KADASTRAS. Šį kryžiažodį teisingai<br />

išsprendė 76 skaitytojai: anykštėnai J.Gvazdauskas, P.Girnienė, V.Čeponis, J.Tveritnevas, K.Dimavičius, L.Dimavičienė, N.Žąsinienė, R.Žąsinas,<br />

J.Mieželienė, E.Jurėnaitė, G.Žvironaitė, D.Varnienė, N.Varnas, R.Trumpienė, R.Surgautaitė, R.Ražanskienė, R.Misiūnaitė, S.Meškauskienė,<br />

A.Keraitienė, A.Dikčius, G.Vajegienė, D.Šlamienė, R.Venslovienė, E.Jančienė, G.Urbonavičienė, N.Šilakienė, M.Parnavienė, V.Vilčinskienė,<br />

R.Skorochodovaitė, D.Sebeikienė, E.Budrytė, A.Vildžiūnas, D.Patumsienė, A.Patumsis, B.Šovinienė, L.Šovinis, J.Masevičienė, A.Jakniūnas<br />

ir A.Lunevičius; R.Vasiliauskienė iš Kupiškio, D.Rušienė ir V.Juzėnaitė iš Vilniaus, R.Laucienė ir I.Statkutė iš Utenos, E.Ščekočichina iš Ignalinos,<br />

D.Medziavičius iš Tverčiaus, V.Gudelienė ir S.Juodelienė iš Naujųjų Elmininkų, A.Mateika iš Linkmenų, R.Strazdienė iš Storių,<br />

B.Aukštakalnienė iš Kurklių, G.Mikalauskienė iš Dundulių, M.Risakovienė iš Debeikių, M.Dobregienė iš Joniškio (Zarasų raj.), R.O.Deveikienė<br />

iš Mačionių, B.Gudonienė, E.Sunkurytė ir Z.Sunkurytė iš Viešintų, O.Stankevičienė iš Šovenių, I.Guobienė iš Svėdasų, D.Mackevičius iš Aulelių,<br />

A.Mitrulevičienė iš Staškūniškio, A.Kuolienė iš Kunigiškių, D.Sudeikienė ir A.Bakanauskienė iš Kavarsko, E.Budreikienė iš Aušros, E.Gimbutienė iš<br />

Narbučių, O.Petronienė iš Smėlynės, E.Ramanauskienė iš Žukauskų, K.Žiogelytė iš Antrųjų Kurklių, R.Vaiginytė iš Aknystų, S.Žibutienė iš Šovenių,<br />

A.Kazanavičienė iš Piktagalio, L.Didienė iš Medžiočių, R.Šiaučiūnienė iš Mitašiūnų ir N.Statulevičienė, nenurodžiusi iš kur.<br />

Burtai lėmė, kad prizas – 100 litų Utenos juvelyrinių dirbinių parduotuvės „Auksara“ čekis – atiteks O.STANKEVIČIENEI iš Šovenių. Prašome<br />

skaitytoją užsukti į redakciją atsiimti čekio.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!