Paskyros gavimas ir valdymas - ECHA - Europa

echa.europa.eu

Paskyros gavimas ir valdymas - ECHA - Europa

REACH-IT sistema -

Pramoninio

naudotojo vadovas

02 dalis - Paskyros gavimas ir

valdymas


2 REACH-IT sistema - Pramoninio naudotojo vadovas 2.0 versija

Versija Pakeitimai

2.0 Naujas dokumento maketas. Atnaujinti paveikslėliai ir nuorodos.

1.1 Naujas dokumento formatas. Dalis teksto iš 01 dalies perkelta į šią dalį.

1.0 Pirmoji versija

02 dalis - Paskyros gavimas ir valdymas

Nuoroda: ECHA-12-G-16-LT

Išleidimo data: 2012 m. liepos mėn.

Kalba: lietuvių

© Europos cheminių medžiagų agentūra, 2012

Viršelis © Europos cheminių medžiagų agentūra

Leidžiama dauginti išsamiai nurodžius šaltinį, būtent: „Šaltinis: Europos cheminių medžiagų

agentūra, http://echa.europa.eu/“, ir jeigu raštu apie tai pranešama ECHA ryšių tarnybai

(publications@echa.europa.eu).

Šis dokumentas parengtas 22 kalbomis:

bulgarų, čekų, danų, olandų, anglų, estų, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, vengrų, italų,

latvių, lietuvių, maltiečių, lenkų, portugalų, rumunų, slovakų, slovėnų, ispanų ir švedų.

Jeigu kiltų klausimų arba turėtumėte pastabų dėl šio dokumento, siųskite juos ECHA pagalbos

tarnybai naudodami informacijos prašymo formą. Nurodykite pirmiau nurodytą nuorodą ir

išleidimo datą. Informacijos prašymo formą galima gauti ECHA svetainėje REACH pagalbos

tarnybos skiltyje šiuo adresu:http://echa.europa.eu/about/contact_en.asp

Europos cheminių medžiagų agentūra

Pašto adresas: P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland

Agentūros adresas: Annankatu 10, Helsinki, Finland

publications@echa.europa.eu).

Teisinės atsakomybės apribojimas. Tai yra anglų kalba paskelbto dokumento darbinis

vertimas. Dokumento originalą galima rasti ECHA tinklalapyje.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu


02 dalis - Paskyros gavimas ir valdymas

Turinys

Išleidimo data: 2012 m. liepos mėn.

1. ĮVADAS ............................................................................................................................... 6

2. APIBRĖŽTYS IR SĄVOKOS ................................................................................................... 6

2.1 Šalis ................................................................................................................................... 6

2.2 Naudotojai .......................................................................................................................... 7

2.2.1 Naudotojo vaidmenys ........................................................................................................ 7

2.2.2 Naudotojo paskyros valdymas ............................................................................................. 9

2.3 Kontaktai ............................................................................................................................ 9

2.4 Juridinio vieneto objektas ...................................................................................................... 9

2.4.1 IUCLID 5 programos naudojimas valdant REACH-IT sistemą ................................................... 9

2.4.2 Registracija REACH-IT sistemoje ......................................................................................... 11

2.4.3 Bendrovės informacijos atnaujinimas REACH-IT sistemoje ...................................................... 12

3. NUOSEKLIOS ŠALIES REGISTRACIJOS INSTRUKCIJOS ....................................................... 13

3.1 Bendrovės paskyros sukūrimas REACH-IT sistemoje ................................................................. 13

3.1.1 Vietinė IUCLID 5 programa jau instaliuota ............................................................................ 16

3.1.2 Vietinė IUCLID 5 programa dar neinstaliuota ........................................................................ 17

3.1.3 Prisijungimas per pirmąją bendrovės paskyrą ....................................................................... 22

3.2 Trečiosios šalies atstovo paskyros sukūrimas REACH-IT sistemoje .............................................. 23

3.2.1 Vietinė IUCLID 5 programa jau instaliuota ............................................................................ 26

3.2.2 Vietinė IUCLID 5 programa dar neinstaliuota ........................................................................ 27

3.2.3 Prisijungimas per pirmąją TPR paskyrą ................................................................................. 31

3.3 Savo naudotojo informacijos atnaujinimas ............................................................................... 31

4. ŠALIES PASKYROS VALDYMO ETAPAI ................................................................................. 33

4.1 Naudotojo sukūrimas ............................................................................................................ 34

4.2 Naudotojo profilio atnaujinimas .............................................................................................. 35

4.3 Naudotojo prieigos panaikinimas ............................................................................................ 36

4.4 Naudotojo prieigos panaikinimo atšaukimas............................................................................. 37

4.5 Naudotojo slaptažodžio atnaujinimas ...................................................................................... 38

4.6 Naudotojo pašalinimas .......................................................................................................... 39

5. ŠALIES INFORMACIJOS VALDYMO ETAPAI.......................................................................... 40

5.1 Bendros informacijos ir informacijos sąskaitai pateikti atnaujinimas ............................................ 40

5.2 Naujo kontaktinio asmens pridėjimas ...................................................................................... 41

5.3 Esamo kontaktinio asmens pakeitimas .................................................................................... 43

5.4 Kontaktinio asmens pašalinimas ............................................................................................. 43

5.5 Šalies informacijos eksportavimas .......................................................................................... 44

Paveikslų sąrašas

1 pav. LEO perkėlimas iš IUCLID svetainės į REACH-IT sistemą naudojant LEOX failą ....... 11

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

3


4 REACH-IT sistema - Pramoninio naudotojo vadovas 2.0 versija

2 pav. LEO informacijos atnaujinimas ................................................................................ 12

3 pav. Atveriamas REACH-IT sistemos registracijos langas ............................................... 13

4 pav. Sąlygų ir nuostatų ekranas ...................................................................................... 14

5 pav. Naudotojo paskyros puslapis ................................................................................... 15

6 pav. Bendrovės informacijos puslapis ............................................................................. 15

7 pav. Failo įkėlimo langelis ............................................................................................... 16

8 pav. Bendrovės informacijos puslapis ............................................................................. 16

9 pav. Bendrovės informacijos puslapis su LEOX pateikiama informacija apie bendrovę ... 17

10 pav. Rankinio informacijos apie bendrovę įvedimo puslapis ........................................... 18

11 pav. Informacijos sąskaitai pateikti puslapis .................................................................. 19

12 pav. Kontaktų puslapis .................................................................................................... 19

13 pav. Bendrovės kontaktinės informacijos puslapis .......................................................... 20

14 pav. Bendrovės kontaktiniai adresai ............................................................................... 21

15 pav. Šalies bendrovės kontaktų sąrašas ......................................................................... 21

16 pav. Bendrovės patvirtinimo puslapis ............................................................................. 22

17 pav. Užbaigimo puslapis bendrovei užsiregistravus ........................................................ 22

18 pav. Šalies prisijungimo puslapis REACH-IT sistemoje .................................................... 23

19 pav. Bendrovės pradžios tinklalapis REACH-IT sistemoje ............................................... 23

20 pav. TPR sąlygų ir nuostatų ekranas ............................................................................... 24

21 pav. TPR naudotojo paskyros puslapis ............................................................................ 25

22 pav. TPR informacijos puslapis ....................................................................................... 26

23 pav. TPR LEOX failo įkėlimo langelis ............................................................................... 26

24 pav. TPR informacijos puslapis ....................................................................................... 27

25 pav. TPR informacijos puslapis su bendrąja ir kontaktine informacija ............................ 27

26 pav. Rankiniu būdu koduojama TPR informacija REACH-IT sistemoje ............................. 28

27 pav. Rankinio TPR informacijos įvedimo puslapis ........................................................... 28

28 pav. TPR kontaktinės informacijos pradžios puslapis ...................................................... 29

29 pav. Išsamios TPR kontaktinės informacijos puslapis ..................................................... 29

30 pav. TPR kontaktiniai adresai.......................................................................................... 29

31 pav. Šalies TPR kontaktų sąrašas .................................................................................... 30

32 pav. TPR patvirtinimo puslapis ........................................................................................ 30

33 pav. Užbaigimo puslapis užregistravus TPR .................................................................... 31

34 pav. Šalies prisijungimo puslapis REACH-IT sistemoje .................................................... 31

35 pav. TPR pradžios tinklalapis REACH-IT sistemoje .......................................................... 31

36 pav. REACH-IT lango viršutinė juosta ............................................................................. 32

37 pav. Naudotojo informacijos puslapis ............................................................................. 32

38 pav. Naudotojo informacijos keitimas ............................................................................. 33

39 pav. Naudotojo informacijos atnaujinimo patvirtinimas .................................................. 33

40 pav. Esamų naudotojų sąrašo peržiūra ........................................................................... 34

41 pav. Naudotojo sukūrimo puslapis .................................................................................. 34

42 pav. Naudotojų sąrašo puslapis su naujo naudotojo patvirtinimu ................................... 35

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu


02 dalis - Paskyros gavimas ir valdymas

Išleidimo data: 2012 m. liepos mėn.

43 pav. Naudotojo informacijos keitimo puslapis................................................................. 36

44 pav. Pasirinkimo puslapis REACH-IT sistemos naudotojo prieigai panaikinti .................. 36

45 pav. REACH-IT sistemos naudotojo prieigos panaikinimo patvirtinimo puslapis ............. 36

46 pav. REACH-IT sistemos naudotojų, kurių prieiga prie sistemos panaikinta, būsenos

patikrinimas ............................................................................................................ 37

47 pav. Pasirinkimo puslapis REACH-IT sistemos naudotojo prieigos panaikinimui atšaukti 37

48 pav. Patvirtinimo puslapis REACH-IT sistemos naudotojo prieigos panaikinimui

atšaukti ................................................................................................................... 37

49 pav. REACH-IT sistemos naudotojo prieigos panaikinimo atšaukimo patvirtinimas ........ 38

50 pav. Naudotojų peržiūros puslapis su slaptažodžio atnaujinimo mygtuku ...................... 38

51 pav. Naudotojo puslapis su slaptažodžio atnaujinimo patvirtinimu ................................. 39

52 pav. Naudotojų puslapis su mygtuku „pašalinti“ ............................................................. 39

53 pav. Naudotojo pašalinimo patvirtinimas ........................................................................ 39

54 pav. Naudotojo puslapis su patvirtinimo pranešimu ....................................................... 39

55 pav. Organizacijos informacijos puslapis ........................................................................ 41

56 pav. Organizacijos informacijos atnaujinimas ................................................................. 41

57 pav. Naujų kontaktinių asmenų pridėjimas ..................................................................... 42

58 pav. Kontaktinės informacijos atnaujinimas arba papildymas......................................... 42

59 pav. Naujo kontaktinio asmens patvirtinimas ................................................................. 43

60 pav. Atnaujintos kontaktinės informacijos patvirtinimas ................................................ 43

61 pav. Kontaktinio asmens pašalinimo patvirtinimas ......................................................... 43

62 pav. Atnaujintas kontaktų sąrašas iš jo pašalinus kontaktinį asmenį .............................. 44

63 pav. REACH-IT sistemos bendrovės arba TPR informacijos LEOX eksportavimo

mygtukas ................................................................................................................ 44

64 pav. LEOX siuntimas iš REACH-IT sistemos į vietinę sistemą .......................................... 44

Lentelių sąrašas

1 lentelė: Šalies tipas ......................................................................................................... 6

2 lentelė: Šalies vaidmenų (administratoriaus, paprasto naudotojo ir skaitytojo) funkcijos

........................................................................................................................... 8

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

5


6 REACH-IT sistema - Pramoninio naudotojo vadovas 2.0 versija

1. ĮVADAS

Pramoninio naudotojo vadovas (PNV) yra pavyzdinis vadovas, kuriame pramoniniams

naudotojams paaiškinama, kaip jie gali pateikti ir peržiūrėti duomenis REACH-IT sistemoje.

Keičiant REACH-IT sistemą bus skelbiamos papildomos ir atnaujintos šio PNV dalys, kurios bus

prieinamos ECHA svetainėje.

Prieš pradedant naudoti šią 2 dalį (Paskyros gavimas ir valdymas) naudotojams

rekomenduojama perskaityti 1 dalį – Kaip pradėti dirbti su REACH-IT – kurioje išsamiau

aptariamos šios temos:

• šio PNV struktūra,

• sutartiniai ženklai: piktogramos, tekstas, mygtukai, nuorodos,

• bendroji informacija apie REACH-IT sistemą ir jos sąsają su IUCLID 5 interneto svetaine

ir programine įranga.

1 dalyje taip pat aprašoma, kur galima rasti papildomos informacijos. Todėl kiekvienoje

tolesnėje šio PNV dalyje paeiliui pateikiamos nuoseklios instrukcijos, kaip atlikti užduotis,

susijusias su duomenų pateikimu pagal REACH reglamentą.

2. APIBRĖŽTYS IR SĄVOKOS

Šiame skirsnyje apibrėžiama keletas terminų ir aprašomos kelios sąvokos, susijusios su

paskyros valdymu REACH-IT sistemoje.

2.1 Šalis

Šalis gali būti sudėtinės arba paprastos struktūros verslo subjektas. Bendrovės ir trečiosios

šalies atstovai (TPR) gali būti sudėtinės, daug naudotojų apimančios šalys, o duomenų

turėtojas (DH) ar suinteresuota šalis (IP) – tik vienas naudotojas (1 lentelė).

1 lentelė: Šalies tipas

Šalies tipas Aprašymas

Bendrovė Gamintojas, importuotojas, tolesnis naudotojas (DU) ar

vienintelis atstovas (OR).

Trečiosios šalies

atstovas (TPR)

Duomenų turėtojas

(DH)

Vienintelis atstovas [REACH reglamento 8 straipsnis]

kiekvienam savo atstovaujamam ne ES gamintojui turi

gauti REACH-IT sistemos paskyrą ir per šią paskyrą pateikti

jo preliminarios registracijos duomenis ir (arba)

dokumentaciją.

Bendrovės vardu dalyvauja duomenų dalijimosi veikloje

[REACH reglamento 4 straipsnis] (pvz., rengiant kelių

registruotojų bendrai teiktiną informaciją). TPR veikla

daugiausia susijusi su preliminaria registracija ir

(preliminariu) informacijos apie cheminę medžiagą

apsikeitimo forumu (SIEF).

Informacijos apie preliminariai įregistruotas chemines

medžiagas turinti ir ją teikianti šalis [REACH reglamento

28 straipsnio 7 dalis]; pvz., universitetai, mažiau nei 1 toną

cheminės medžiagos per metus gaminančios bendrovės,

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu


02 dalis - Paskyros gavimas ir valdymas

Suinteresuotos šalys

(IP)

prekybos asociacijos ir t. t.

Gali dalyvauti tam tikruose procesuose pateikdamos

pastabas (pvz., nevyriausybinės organizacijos,

dalyvaujančios tam tikruose REACH procesuose).

Išleidimo data: 2012 m. liepos mėn.

Visos šalys turi būti užsiregistravusios REACH-IT sistemoje, kad joms būtų suteiktos prieigos

teisės ir leista teikti informaciją ir (arba) duomenis apie cheminę medžiagą ir kt. Ši

registracijos operacija atliekama nuosekliai vykdant REACH-IT sistemos vediklio nurodymus

(išsamesnė informacija pateikiama šio dokumento 3 skirsnyje).

Vienas juridinis vienetas REACH-IT sistemoje gali užsiregistruoti kelių skirtingų

šalių vardais, tačiau jos laikomos visiškai atskiromis, o jų naudotojai –

nesusijusiais, pvz., chemijos bendrovė gali užsiregistruoti kaip savo gaminamų

cheminių medžiagų gamintoja (ir jas įregistruoti) ir kaip kitų savo gaminamų

cheminių medžiagų duomenų turėtoja (pvz., kai ji jų gamina mažiau nei 1 toną per

metus).

Duomenų turėtojas užsiregistruoja REACH-IT sistemoje tik tuo atveju, jeigu jis nori

būti įtrauktas į (preliminarų) SIEF.

TPR, DH ir (arba) IP paskyros REACH-IT sistemoje turi būti atskirtos nuo

bendrovės paskyrų, šios šalys turi registruotis atskirai.

2.2 Naudotojai

Naudotojas yra bendras terminas ir žodžių „pareiškėjas“ arba „registruotojas“ atitikmuo.

Šiame PNV aprašomi skirtingus vaidmenis turintys skirtingų tipų naudotojai. REACH-IT

sistemoje vienas asmuo gali turėti kelis skirtingus naudotojo vaidmenis.

Naudotojo tapatybė REACH-IT sistemoje nustatoma pagal naudotojo vardą ir

slaptažodį. Šalys yra atsakingos už savo naudotojo (arba paskyros) valdymą (žr.

šio dokumento 4 skirsnį).

2.2.1 Naudotojo vaidmenys

Pirmasis naudotojas sukuriamas registruojantis (žr. šio dokumento 4 skirsnį) ir pavadinamas

bendrovės valdytoju („Company manager“), kuriam tenka administratoriaus („Administrator“)

vaidmuo (žr. toliau). Pirmasis naudotojas registruotai šaliai gali sukurti naujų naudotojų.

Priskiriant vaidmenis naudotojams, nustatomos jų teisės ir (arba) prieigos prie duomenų lygis.

Pagal numatytuosius nustatymus administratoriaus vaidmuo priskiriamas pirmajam

naudotojui, sukurtam registruojantis, kuris, savo ruožtu, gali sukurti kitus

naudotojus ir priskirti vaidmenis.

Naudotojo įgaliojimai ir prieigos teisės priklauso nuo šalies, kuriai jis priklauso, ir

jo su šia šalimi susijusio vaidmens.

Galimi šalies naudotojų vaidmenys nurodyti 2 lentelėje. Šie vaidmenys apima veiklos rūšis,

kurios susijusios su šalies duomenimis (administraciniai aspektai) arba su cheminės medžiagos

duomenimis.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

7


8 REACH-IT sistema - Pramoninio naudotojo vadovas 2.0 versija

2 lentelė: Šalies vaidmenų (administratoriaus, paprasto naudotojo ir skaitytojo)

funkcijos

Vaidmuo Administ

ratorius

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

Paprastas Skaitytojas

Vaidmens lygis 1 2 3

Funkcija Visiška naudotojų paskyrų kontrolė x

Dalinis šalies duomenų keitimas x

Pateikti ir atnaujinti duomenis apie

cheminę medžiagą (įskaitant

(preliminariame) SIEF

x x

Skaityti šalies duomenis x x x

Skaityti cheminės medžiagos

duomenis

Skaityti informaciją REACH-IT

pranešimų dėžutėje

x x x

x x x

Administratorius (1 lygio naudotojas) naudotojus gali įtraukti į REACH-IT sistemą, pakeisti jų

duomenis arba pašalinti juos iš REACH-IT sistemos. Jis taip pat gali pakeisti su savo šalimi

(juridiniu vienetu) susijusią informaciją ir duomenis. Be to, 1 lygio naudotojas gali skaityti,

pateikti ir atnaujinti informaciją apie chemines medžiagas.

Paprastas naudotojas (2 lygio naudotojas) gali tik skaityti savo šalies duomenis ir pateikti bei

atnaujinti duomenis apie chemines medžiagas.

Skaitytojas (3 lygio naudotojas) gali tik skaityti savo šalies ir cheminės medžiagos duomenis.

Priskirti vaidmenį privaloma; jeigu kuriant naudotoją jam nepriskiriamas joks

vaidmuo, pagal numatytuosius nustatymus jam priskiriamas skaitytojo vaidmuo.

Priklausomai nuo šalies organizacinės formos (bendrovė, TPR arba kita)

administratorius gali sukurti atskiras skaitytojo ir (arba) paprasto naudotojo

paskyras.

Funkcijų meniu pateikiamos funkcijos priklauso nuo naudotojo profilio, t. y. bendrovės

naudotojui pateikiamas meniu skirsis nuo meniu, kuris siūlomas TPR naudotojui.


02 dalis - Paskyros gavimas ir valdymas

2.2.2 Naudotojo paskyros valdymas

Išleidimo data: 2012 m. liepos mėn.

Naudotojo valdymas apima šias užduotis: naudotojo sukūrimą, vaidmens (vaidmenų)

priskyrimą ir (arba) panaikinimą, šalies informacijos atnaujinimą, naudotojo saugumo

informacijos valdymą, pvz., slaptažodžio atkūrimą, prieigos panaikinimą ir panaikinimo

atšaukimą.

To paties naudotojo negalima priskirti kelioms bendrovėms. Naudotojo paskyra

priklauso tik vienai šaliai.

Paskyros valdymo užduotis gali atlikti tik tie naudotojai, kuriems priskirtas

administratoriaus vaidmuo.

Visą informaciją, pateiktą kuriant naudotojo paskyrą, vėliau galima pakeisti,

išskyrus naudotojo ID.

Duomenys, kuriuos galima keisti: bendro pobūdžio informacija, informacija sąskaitai pateikti ir

kontaktai (šią informaciją galima parengti iš naujo, panaikinti arba pakeisti).

2.3 Kontaktai

REACH-IT sistemoje administratorius gali nurodyti kontaktinius asmenis („Contacts“) ir susieti

juos su šalimi (pvz., apskaitos departamente arba registracijos grupėje), bet tai galima

padaryti ir vėliau, net tik registruojant(is).

REACH-IT sistemoje esantį kontaktinių asmenų sąrašą galima peržiūrėti kaip adresų knygą

(apimančią telefonus ir (arba) el. pašto adresus); šią informaciją ECHA naudoja norėdama ne

per REACH-IT sistemą bendrovės paprašyti pateikti daugiau duomenų apie jau pateiktą

informaciją, pvz., pateiktą atliekant preliminarios registracijos, užklausos arba registracijos

procedūrą. Kontaktų skiltyje galima nurodyti kontaktinį asmenį, kuris susijęs su preliminaria

registracija ir internetu parengta dokumentacija.

Jeigu kontaktinis asmuo nenurodytas, ECHA naudoja bendrus bendrovės kontaktinius

duomenis.

Kontaktiniai asmenys („Contacts“) nėra sujungti su naudotojų („User“)

paskyromis, todėl jie neturi nei REACH-IT sistemos pranešimų dėžučių, nei prieigos

prie bendrovės puslapių REACH-IT sistemoje.

Numatyti keturių tipų kontaktiniai asmenys: bendros informacijos, dokumentacijos priežiūros,

sąskaitų valdymo ir bendro pateikimo.

Informaciją naudotojo paskyroje ir kontaktinių asmenų skiltyje tikslinga suderinti.

Naudotojas gali turėti specialų vaidmenį, su kuriuo susijusiais klausimais į jį ir

reikėtų kreiptis (pvz., sąskaitos valdytojas turi savo paskyrą sąskaitoms parsisiųsti,

į kontaktinių asmenų sąrašą jis gali būti įtrauktas kaip sąskaitos valdytojas, į kurį

ECHA turėtų kreiptis, kai jai reikia informacijos apie sąskaitas).

2.4 Juridinio vieneto objektas

2.4.1 IUCLID 5 programos naudojimas valdant REACH-IT sistemą

IUCLID 5 yra neatsiejama visų organizacijų, susijusių su cheminių medžiagų duomenų

tvarkymu pagal REACH ir kitas reguliavimo priemones, pvz., OECD HPV programą arba ES

biocidų taisykles (1 lentelė), informacinės aplinkos dalis. REACH reglamente [111 straipsnis]

IUCLID pripažįstama kaip formatas, naudotinas duomenims kaupti ir dokumentacijai parengti ir

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

9


10 REACH-IT sistema - Pramoninio naudotojo vadovas 2.0 versija

pateikti.

Visos suinteresuotos šalys gali nemokamai gauti naujausią IUCLID 5 programos versiją ir jos

papildinius iš IUCLID svetainės šiuo adresu: http://iuclid.eu

Norint IUCLID 5 programą instaliuoti į vietinę aplinką vykdant instaliavimo procesą reikia įvesti

„oficialų“ LEO. LEO galima sukurti IUCLID programos svetainėje (standartinis būdas), REACH-

IT sistemoje (informacija įvedama rankiniu būdu) arba instaliuojant IUCLID 5 programinę

įrangą. Tačiau tik IUCLID svetainėje arba REACH-IT sistemoje sukurti LEO yra vadinamieji

„oficialūs“ LEO. Jei norite patikrinti, ar LEO yra oficialus, žiūrėkite jo informaciją IUCLID 5

programoje. Jeigu oficialus LEO langelis „Official entry (LEO)“pažymėtas, LEO yra oficialus.

Prieš parsisiųsdama programinę įrangą šalis turi užsiregistruoti IUCLID svetainėje, pateikti

informaciją apie savo juridinį vienetą ir nurodyti kontaktinius duomenis. Ši informacija IUCLID

svetainėje negali dubliuotis. Kiekvienas juridinis vienetas identifikuojamas pagal visuotinį

unikalų pavadinimą (UUID). Informacija apie juridinį vienetą, pvz., šalies nurodyti kontaktiniai

duomenys, ir IUCLID svetainės suteiktas UUID laikomas vadinamame juridinio vieneto objekte

(toliau – LEO).

Instaliuojant IUCLID 5 oficialų LEO galima padaryti visuotinai prieinamą naudoti. Jį galima

susieti su naudotojo paskyromis ir vėliau įtraukti į per dokumentaciją, teikiamą per REACH-IT.

Iš IUCLID svetainės, REACH-IT sistemos arba IUCLID 5 LEO galima eksportuoti į XML formato

failą. XML formato LEO vadinamas LEOX.

Svarbiausia LEO informacijos dalis – unikalus bendrovės UUID. Jo negalima keisti: jis tik

skaitomas. REACH-IT sistemoje atliekant visas duomenų dorojimo operacijas naudojamas tik

bendrovės ID, pagal kurį nustatoma bendrovės tapatybė.

Įprastas būdas pateikti bendrovės informaciją REACH-IT sistemoje

registruojantis – importuoti IUCLID 5 programoje parengtą LEOX formato LEO

(1 pav.).

Registruojantis, jeigu šalis neturi parengto LEOX formato LEO, REACH-IT sistemoje

galima sukurti LEO naudojant rankiniu būdu į REACH-IT sistemą įvestą informaciją

(1 pav.).

Išsamesnės informacijos apie IUCLID instaliavimą ir naudojimą ieškokite naudodamiesi

numatyta pagalbos funkcija ir IUCLID svetainės dokumentų sekcijoje pateiktais vadovais.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu


02 dalis - Paskyros gavimas ir valdymas

Išleidimo data: 2012 m. liepos mėn.

1 pav. LEO perkėlimas iš IUCLID svetainės į REACH-IT sistemą naudojant LEOX failą

2.4.2 Registracija REACH-IT sistemoje

Kaip minėta ankstesniame skirsnyje, registruojantis galima rinktis iš dviejų galimybių,

priklausomai nuo to, ar šalis IUCLID svetainėje jau yra sukūrusi juridinio vieneto objektą

(LEO). Išsami informacija apie registravimosi REACH-IT sistemoje etapus nurodoma šiame

dokumente.

2.4.2.1 LEOX jau gautas iš IUCLID svetainės

Registruodamasis REACH-IT naudotojas įkelia LEOX failą, kuriame yra informacija apie

bendrovę ir šalį. Šis failas vadinamas LEOX failu, nes jame yra XML formatu užkoduotas

juridinio vieneto objektas (LEO). Pirma LEO sukuriamas IUCLID svetainėje. LEOX failą galima

parsisiųsti iš IUCLID svetainės arba eksportuoti iš vietinės IUCLID programos. Tačiau iš

vietinės IUCLID 5 programos eksportuojamas LEO turi būti anksčiau buvęs parsisiųstas iš

IUCLID svetainės.

2.4.2.2 LEOX dar negautas iš IUCLID svetainės

Naują galiojantį LEO REACH-IT sistema gali sukurti bendrovei registruojantis. Taigi jei šalis dar

nėra parsisiuntusi LEOX iš IUCLID 5 svetainės, galbūt todėl, kad į vietinę savo IT aplinką kol

kas nėra instaliavusi IUCLID 5 programos, ji vis tiek gali užsiregistruoti REACH-IT. Vėliau

prireikus šalis šį LEO gali įkelti į savo vietinę IUCLID 5 programą. LEO negalima importuoti į

IUCLID svetainę ir joje laikyti kartu su kitais šioje svetainėje sukurtais failais. Tačiau LEO

parametrų, pvz., kontaktų, LEO vertes iš REACH-IT sistemos rankiniu būdu galima perkelti į

IUCLID svetainės arba IUCLID programos LEO.

REACH-IT sistemoje sukurtą LEO galima naudoti IUCLID 5 programoje. Šiuo atveju iš IUCLID

svetainės nereikia gauti LEO.

Užsiregistruoti galima naudojant tą pačią vienintelio atstovo (OR) bendrovės informaciją

(pavadinimas, adresas ir t. t.), tačiau vienintelio atstovo atstovaujamos bendrovės UUID negali

būti tapatus. Kiekvienam atstovaujamam ne ES gamintojui turi būti sukurtas vienas LEO

(UUID).

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

11


12 REACH-IT sistema - Pramoninio naudotojo vadovas 2.0 versija

Vienas juridinis vienetas REACH-IT sistemoje gali užsiregistruoti kaip kelios skirtingos šalys.

Šios šalys yra visiškai nesusijusios ir jų UUID negali būti bendras. Pvz., chemijos bendrovė

gali užsiregistruoti kaip bendrovė, norinti įregistruoti savo gaminamą cheminę medžiagą, ir

kaip TPR, kad kitos bendrovės vardu galėtų dalyvauti keičiantis duomenimis.

2.4.3 Bendrovės informacijos atnaujinimas REACH-IT sistemoje

Jeigu LEO parametro vertė (pvz., kontaktinio asmens vardas ir pavardė ir el. pašto adresas)

pasikeičia ir LEO laikomas daugiau nei vienoje vietoje, LEO parametrų vertes rekomenduojama

sinchronizuoti, kaip aprašyta toliau. Atminkite, kad LEO naudojamo šalies UUID negalima

pakeisti, todėl sinchronizuoti nėra privaloma.

LEO laikomas dviejose pagrindinėse vietose: IUCLID svetainėje ir REACH-IT programinėje

įrangoje, kurios nėra automatiškai sinchronizuojamos. LEO galima laikyti keliose vietinėse

IUCLID programose. Į REACH-IT sistemą LEO galima importuoti tik vieną kartą, kai jis šaliai

priskiriamas registruojantis. LEO negalima importuoti į IUCLID svetainę. Yra trys būdai, kuriuos

naudojant parametro vertę iš vienos atskirai laikomos LEO kopijos galima perkelti į kitą. Šių

būdų schemos pateikiamos 2 pav., iš kairės į dešinę.

1) Iš IUCLID svetainės atsisiųskite LEO su nauja (-omis) verte (-ėmis) ir įkelkite į vietinę

IUCLID programą.

2) Rankiniu būdu pakeiskite parametrus.

3) Iš REACH-IT atsisiųskite LEO su nauja (-omis) verte (-ėmis) ir įkelkite į vietinę

IUCLID programą.

2 pav. LEO informacijos atnaujinimas

Būdo pavyzdys (3)

Bendrovė užsiregistruoja REACH-IT. REACH-IT sistemoje sukuriamas bendrovės UUID.

Bendrovės naudotojas parsisiunčia LEOX formato LEO ir įkelia jį į savo vietinę IUCLID 5

programą, kad galėtų juo naudotis rengdamas ECHA teiktiną dokumentaciją. Dalis bendrovės

informacijos REACH-IT sistemoje esančiame LEO pasikeičia. Bendrovės naudotojas iš naujo

parsisiunčia LEO iš REACH-IT sistemos ir dar kartą jį importuoja į IUCLID 5 programą,

naudojamą dokumentacijai parengti. Taip REACH-IT sistemoje esančio LEO informacija

suderinama su ECHA teikiamos dokumentacijos LEO informacija.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu


02 dalis - Paskyros gavimas ir valdymas

Išleidimo data: 2012 m. liepos mėn.

3. NUOSEKLIOS ŠALIES REGISTRACIJOS INSTRUKCIJOS

3.1 Bendrovės paskyros sukūrimas REACH-IT sistemoje

Norėdami sukurti bendrovės paskyrą REACH-IT eikite į REACH-IT svetainę adresu:

https://reach-it.echa.europa.eu.

REACH-IT paskyrai sukurti spustelėkite nuorodą (Užregistruoti

bendrovę) (3 pav.).

3 pav. Atveriamas REACH-IT sistemos registracijos langas

Spustelėjus (Užregistruoti bendrovę) atveriamas puslapis (Nuostatos ir sąlygos) (4 pav.). Atidžiai perskaitykite nuostatas ir sąlygas ir

jeigu su jomis sutinkate, spustelėkite mygtuką (Sutikti).

Jeigu spustelėsite mygtuką (Atmesti), registracijos procesas bus nutrauktas.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

13


14 REACH-IT sistema - Pramoninio naudotojo vadovas 2.0 versija

4 pav. Sąlygų ir nuostatų ekranas

Atveriamas (Naudotojo paskyros) puslapis (5 pav.) su visais užpildyti

privalomais laukais (*). (Vardas) yra jūsų bendrovės REACH-IT sistemos

administratoriaus vardas, (Pavardė) – jūsų bendrovės REACH-IT sistemos

administratoriaus pavardė. (El. paštas) – el. paštas, kurį naudotojas naudoja ne per

REACH-IT sistemą. Šis el. pašto adresas bus naudojamas svarbiems pranešimams (pvz.,

atnaujinant slaptažodį), bet ir REACH-IT sistemos įspėjimams ir priminimams atsiųsti. Reikia

pasirinkti naudotojo ID.

Įsitikinkite, kad nurodėte teisingą el. pašto adresą.

Sistemoje galima naudoti tik vieną (Naudotojo vardą (ID)), jį sukūrus,

jo nebegalima keisti.

(Slaptažodis) turėtų būti pasirenkamas laikantis puslapyje pateiktų saugumo

gairių.

Įsitikinkite, kad čia nurodomas naudotojo ID ir slaptažodis nebus pamirštas,

užsirašykite jį, nes ID ir slaptažodžio ateityje reikės norint prisijungti prie REACH-

IT sistemos.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu


02 dalis - Paskyros gavimas ir valdymas

5 pav. Naudotojo paskyros puslapis

Išleidimo data: 2012 m. liepos mėn.

(Apsaugos klausimas) jums bus pateiktas tuomet, kai prašysite suteikti

naują slaptažodį. Lauke (Jūsų atsakymas) galite nurodyti atsakymą iš

pasirenkamajame sąraše pateiktų variantų. Šį atsakymą rekomenduojame užsirašyti. (Įvesti rodomą tekstą) lauke privalote įvesti tekstą, kuris rodomas ekrane

pateikiamame CAPTCHA testo langelyje. Tai testas, skirtas nustatyti, ar naudotojas yra

žmogus.

Jeigu registracija nutraukiama jums apibrėžus savo pirmąjį naudotoją, iš naujo

nesiregistruokite – prisijunkite su savo ID ir slaptažodžiu ir užbaikite procesą.

Spustelėjus (Toliau) atveriamas (Bendrovės informacijos)

puslapis (6 pav.).

6 pav. Bendrovės informacijos puslapis

Priklausomai nuo to, ar bendrovė jau turi IUCLID 5 LEOX, informaciją apie

bendrovę į REACH-IT sistemą galima įvesti dvejopai. Išsamesnė informacija apie

LEOX kūrimą ir naudojimą pateikiama šio dokumento 2.4 skirsnyje.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

15


16 REACH-IT sistema - Pramoninio naudotojo vadovas 2.0 versija

3.1.1 Vietinė IUCLID 5 programa jau instaliuota

Numatytasis bendrovės informacijos pateikimo būdas – importuoti IUCLID 5 LEOX.

Spustelėkite (Naršyti) (6 pav.) ir ieškokite savo LEOX. Jūsų naršyklė atveria dialogo

langelį (Įkelti failą).

Pasirinkite savo kompiuteryje išsaugotą LEOX ir spustelėkite (Atverti) (7 pav.).

7 pav. Failo įkėlimo langelis

(Failo pavadinimas) lauke nurodomas kelias į jūsų LEOX. Spustelėkite (Įkelti failą) (8 pav.).

8 pav. Bendrovės informacijos puslapis

Atveriamas (Bendrovės informacijos) puslapis su LEOX pateikiama

informacija (9 pav.). Šiame etape galima įvesti informaciją, kurios nėra jūsų LEOX, pvz., fakso

numerį, mobiliojo telefono numerį, bendrovės svetainės adresą ir kt.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu


02 dalis - Paskyros gavimas ir valdymas

Išleidimo data: 2012 m. liepos mėn.

9 pav. Bendrovės informacijos puslapis su LEOX pateikiama informacija apie

bendrovę

Savo bendrovės dydį REACH-IT sistemoje visada turite pasirinkti rankiniu būdu.

3.1.2 Vietinė IUCLID 5 programa dar neinstaliuota

Jei neturite IUCLID LEOX, bendrovės informaciją galite įvesti rankiniu būdu.

8 pav. pavaizduotame Bendrovės informacijos puslapis spustelėkite (užkoduoti savo informaciją). Atnaujinimo veiksenoje atveriamas bendrovės

informacijos puslapis (10 pav.). Užpildykite visus privalomus laukus (*) ir pasirinkite savo

bendrovės dydį.

(Bendrovės pavadinimas) neturi būti unikalus. Tačiau jei

įvestas bendrovės pavadinimas sistemoje jau naudojamas, pateikiamas įspėjimas

„A company with the same name has already been created inside REACH-IT“

(REACH-IT sistemoje jau sukurta tokio paties pavadinimo bendrovė). Galite rinktis

(Vis tiek sukurti šį pavadinimą) arba (Atsisakyti) ir

pavadinimą pakeisti.

(bendrovės UUID). Skirtingą UUID turinčios šalys laikomos

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

17


18 REACH-IT sistema - Pramoninio naudotojo vadovas 2.0 versija

skirtingais juridiniais vienetais (net tuo atveju, kai jų pavadinimas vienodas).

Jeigu jūsų bendrovė IUCLID programoje jau turi UUID ir jei tuo pačiu metu tą

pačią bendrovę sukuriate REACH-IT, sistemoje sukuriamas kitas juridinis vienetas.

10 pav. Rankinio informacijos apie bendrovę įvedimo puslapis

Įvedę visą reikalingą registracijos informaciją spustelėkite (Toliau) (Nepriklausomai

nuo to, ar IUCLID 5 instaliuotas ar ne).

Atveriamas (Informacijos sąskaitai pateikti) puslapis (11 pav.).

Užpildykite privalomus laukus (*).

Jeigu sąskaitos pateikimo adresas sutampa su bendrovės adresu, spustelėkite

(Toks kaip bendrovės), kad informacija būtų įvesta savaime.

Jeigu taip nėra, užpildykite reikiamus laukus.

Lauke „Billing party name“ (Šalies, kuriai teiktina sąskaita, pavadinimas) pateikta

informacija naudojama rengiant sąskaitas.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu


02 dalis - Paskyros gavimas ir valdymas

11 pav. Informacijos sąskaitai pateikti puslapis

Išleidimo data: 2012 m. liepos mėn.

Spustelėjus (toliau) atveriamas (Kontaktų) puslapis (ąselė) (12 pav.).

Dabar galite nurodyti naują kontaktinį asmenį, nors tai galite padaryti ir vėliau, kai

preliminariai registruosite cheminę medžiagą arba atnaujinsite bendrovės informaciją (žr.

5.1 skirsnį).

Kontaktinis asmuo nėra naudotojas REACH-IT sistemoje, tačiau galima sukurti

kontaktinį asmenį, kuris atitiktų naudotoją.

Kontaktinius asmenis nurodo bendrovės. Jeigu kontaktinis asmuo nėra nurodytas,

ECHA naudoja bendrus bendrovės kontaktinius duomenis.

Jei norite nurodyti naują kontaktinį asmenį, spustelėkite (Pridėti naują

kontaktą) (12 pav.).

12 pav. Kontaktų puslapis

Atverkite (Kontaktų) puslapį ir užpildykite visus privalomus kontaktinio asmens

laukus (*) (13 pav.).

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

19


20 REACH-IT sistema - Pramoninio naudotojo vadovas 2.0 versija

Į kontaktinius asmenis ECHA kreipiasi, kai turi klausimų pvz., dėl informacijos,

pateiktos preliminariai registruojant arba registruojant cheminę medžiagą. Todėl

telefono ir el. pašto laukus užpildyti privaloma.

13 pav. Bendrovės kontaktinės informacijos puslapis

Jeigu pašto adresas yra toks pat kaip bendrovės, spustelėkite nuorodą

(Toks pat kaip bendrovės) ir informacija bus įvesta savaime. Jeigu informacija nesutampa,

įveskite ją į reikiamą įvesties lauką (14 pav.).

(Kontakto tipas): REACH-IT sistemoje galite pasirinkti iš įvairių kontaktų tipų:

(Bendros informacijos), (Dokumentacijos priežiūros),

(Sąskaitos valdytojo) arba (Bendro pateikimo)

(14 pav.).

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu


02 dalis - Paskyros gavimas ir valdymas

14 pav. Bendrovės kontaktiniai adresai

Išleidimo data: 2012 m. liepos mėn.

Spustelėjus (Išsaugoti) informacija įrašoma į kontaktinių asmenų sąrašą (15 pav.).

Spustelėjus (Atsisakyti), registracijos procesas nutraukiamas.

15 pav. Šalies bendrovės kontaktų sąrašas

Spustelėdami norimą ąselę, pvz., (Bendrovės informacija)

arba (Informacija sąskaitai pateikti), galite pereiti į vieną

ankstesnių ąselių ir pakeisti informaciją joje.

Spustelėjus (Toliau) atveriamas paskutinis (Patvirtinimo) puslapis

(ąselė) (16 pav.). Atidžiai patikrinkite ankstesniuose puslapiuose įvestus duomenis.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

21


22 REACH-IT sistema - Pramoninio naudotojo vadovas 2.0 versija

16 pav. Bendrovės patvirtinimo puslapis

Patikrinę visą informaciją spustelėkite (Toliau) ir užbaikite procesą.

17 pav. Užbaigimo puslapis bendrovei užsiregistravus

Atveriamas (Užbaigimo) puslapis, kuriame patvirtinama, kad jūsų bendrovė ir

pirmoji jos paskyra sėkmingai sukurta (17 pav.). Šiame puslapyje galima rinktis dvi galimybes.

Naudotojas gali pereiti į REACH-IT sistemos pradžios tinklalapį (3 pav.) ir (prisijungti)

prie naujai sukurtos paskyros. Tai galima padaryti spustelėjant nuorodą (Pradžia).

Naudotojas taip pat gali nuspręsti visą bendrovės informaciją pirma eksportuoti į IUCLID LEOX

failą, kuris naudojamas, pvz., bendrovės informacijai atnaujinti vietinėje UCLID 5 programoje.

Šios procedūros išsamiau aprašytos 2.4.3 skirsnyje.

3.1.3 Prisijungimas per pirmąją bendrovės paskyrą

REACH-IT sistemos pradžios tinklalapyje (3 pav.) spustelėkite (prisijungti).

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu


02 dalis - Paskyros gavimas ir valdymas

Išleidimo data: 2012 m. liepos mėn.

Prisijungimo puslapyje (18 pav.) įveskite (*) savo naudotojo ID, slaptažodį ir CAPTCHA tekstą.

Spustelėkite (Prisijungti) ir bus atvertas jūsų EACH-IT sistemos pradžios

tinklalapis.

18 pav. Šalies prisijungimo puslapis REACH-IT sistemoje

Prisijungus atveriamas jūsų bendrovės pradžios tinklalapis REACH-IT sistemoje (19 pav.).

Dabar galite pradėti dirbti su REACH-IT pasirinkdami vieną iš funkcijų iš kairėje pusėje

pateikiamo meniu.

19 pav. Bendrovės pradžios tinklalapis REACH-IT sistemoje

3.2 Trečiosios šalies atstovo paskyros sukūrimas REACH-IT sistemoje

Nueikite į REACH-IT sistemos svetainę adresu: https://reach-it.echa.europa.eu (REACH-IT

pradžios puslapis). Spustelėkite (Užregistruoti

trečiosios šalies atstovą) (3 pav.). Atveriamas puslapis (Nuostatos ir

sąlygos) (20 pav.). Atidžiai perskaitykite sąlygas ir nuostatas ir, jeigu su jomis sutinkate,

spustelėkite (Sutikti). Jeigu nesutinkate, spustelėkite mygtuką (Atmesti) ir

procesas bus nutrauktas.

TPR gali sukurti TIK trečiosios šalies atstovo paskyrą REACH-IT sistemoje. Jis

negali sukurti bendrovės (gamintojo (-ų), importuotojo (-ų), tolesnio (-ių)

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

23


24 REACH-IT sistema - Pramoninio naudotojo vadovas 2.0 versija

naudotojo (-ų), kuriam (-iems) jis atstovauja, paskyros [REACH reglamento

4 straipsnis].

20 pav. TPR sąlygų ir nuostatų ekranas

Atveriamas (Naudotojo paskyros) puslapis su visais privalomais užpildyti

laukais (*) (21 pav.).

(Vardas) yra REACH-IT sistemos TPR administratoriaus vardas,

(Pavardė) – REACH-IT sistemos TPR administratoriaus pavardė ir (El. paštas) –

el. paštas, kurį naudotojas paprastai naudoja ne per REACH-IT sistemą. Šis el. pašto adresas

naudojamas svarbiems pranešimams (pvz., atnaujinant slaptažodį), bet ir REACH-IT sistemos

įspėjimams ir priminimams atsiųsti.

Įsitikinkite, kad nurodėte teisingą el. pašto adresą.

Sistemoje galima naudoti tik vieną , jį sukūrus, jo nebegalima keisti.

(Slaptažodis) turėtų būti pasirenkamas laikantis puslapyje pateiktų saugumo

gairių.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu


02 dalis - Paskyros gavimas ir valdymas

21 pav. TPR naudotojo paskyros puslapis

Išleidimo data: 2012 m. liepos mėn.

(Slaptažodis) turėtų būti pasirenkamas laikantis puslapyje pateiktų saugumo

gairių.

Įsitikinkite, kad čia nurodomas naudotojo ID ir slaptažodis nebus pamirštas,

užsirašykite jį, nes ID ir slaptažodžio ateityje reikės norint prisijungti prie REACH-

IT sistemos.

(Apsaugos klausimas) jums bus pateiktas tuomet, kai prašysite suteikti

naują slaptažodį. Lauke (Jūsų atsakymas) galite nurodyti atsakymą iš

pasirenkamajame sąraše pateiktų variantų. Šį atsakymą rekomenduojame užsirašyti.

Jeigu registracija nutraukiama jums apibrėžus savo pirmąjį naudotoją, iš naujo

nesiregistruokite – prisijunkite su savo ID ir slaptažodžiu ir užbaikite procesą.

(Įvesti rodomą tekstą) lauke privalote įvesti tekstą, kuris rodomas

ekrane pateikiamame CAPTCHA testo langelyje. Tai testas, skirtas nustatyti, ar naudotojas yra

žmogus.

Spustelėjus (Toliau) atveriamas (Trečiosios

šalies atstovo informacija) puslapis.

Jeigu TPR jau turi IUCLID LEOX, turėtų jį importuoti į REACH-IT sistemą. Jeigu

IUCLID LEOX neturima, TPR informaciją galima įvesti rankiniu būdu.

Daugiau informacijos apie LEOX sukūrimą ir naudojimą galima rasti šio dokumento

2.4 skirsnyje.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

25


26 REACH-IT sistema - Pramoninio naudotojo vadovas 2.0 versija

3.2.1 Vietinė IUCLID 5 programa jau instaliuota

Norėdami savo TPR informaciją perkelti į REACH-IT sistemą turite importuoti savo IUCLID 5

LEOX. Spustelėkite (Naršyti) ir ieškokite savo LEOX (22 pav.).

22 pav. TPR informacijos puslapis

Atveriamas dialogo langelis (Įkelti failą) (23 pav.). Pasirinkite savo kompiuteryje

išsaugotą LEOX ir spustelėkite (Atverti).

23 pav. TPR LEOX failo įkėlimo langelis

Įvesties lauke (Failo pavadinimas) (24 pav.) rodomas prieigos prie jūsų LEOX

kelias. Spustelėkite (Įkelti failą).

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu


02 dalis - Paskyros gavimas ir valdymas

24 pav. TPR informacijos puslapis

Išleidimo data: 2012 m. liepos mėn.

Atveriamas puslapis (Trečiosios šalies atstovo

informacija), kuriame rodoma LEOX laikoma informacija. Šiame etape galima įvesti

informaciją, kurios nėra jūsų LEOX, pvz., fakso numerį, mobiliojo telefono numerį, bendrovės

svetainės adresą ir kt. (25 pav.).

25 pav. TPR informacijos puslapis su bendrąja ir kontaktine informacija

3.2.2 Vietinė IUCLID 5 programa dar neinstaliuota

Spustelėję (Koduoti savo informaciją) informaciją apie savo

bendrovę galėsite įvesti rankiniu būdu, jeigu neturite IUCLID LEOX (26 pav.).

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

27


28 REACH-IT sistema - Pramoninio naudotojo vadovas 2.0 versija

26 pav. Rankiniu būdu koduojama TPR informacija REACH-IT sistemoje

Atveriamas puslapis (Trečiosios šalies atstovo

informacija) (27 pav.). Užpildykite visus privalomus laukus (*).

27 pav. Rankinio TPR informacijos įvedimo puslapis

Skirtingą UUID turinčios šalys laikomos skirtingais juridiniais vienetais (net tuo

atveju, kai jų pavadinimas vienodas).

Spustelėjus (toliau) atveriamas (Kontaktų) puslapis (ąselė) (28 pav.,

žemiau). Dabar galite nurodyti naują kontaktinį asmenį, nors tai galite padaryti ir vėliau, kai

preliminariai registruosite cheminę medžiagą arba atnaujinsite TPR informaciją (žr. šio

dokumento 5.1 skirsnį).

Kontaktinis asmuo REACH-IT sistemoje nėra naudotojas, tačiau galima sukurti

kontaktinį asmenį, kuris būtų naudotojas. TPR yra atsakingas už tai, kad jie abu

būtų susieti. Kontaktiniai asmenys taip pat sukuriami IUCLID juridinių vienetų ir

galbūt taip pat cheminių medžiagų sekcijoje. Jeigu TPR LEOX nurodyti kontaktiniai

asmenys, jie sukuriami REACH-IT sistemos TPR vienete, atliekant LEOX importą.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu


02 dalis - Paskyros gavimas ir valdymas

Išleidimo data: 2012 m. liepos mėn.

Kontaktinius asmenis nurodo TPR. Jeigu nenurodytas nė vienas kontaktinis asmuo,

ECHA naudoja bendrus TPR kontaktinius duomenis.

28 pav. TPR kontaktinės informacijos pradžios puslapis

Atverkite (Kontaktų) puslapį atnaujinimo veiksenoje ir užpildykite visus

privalomus kontaktinio asmens laukus (*) (29 pav.).

29 pav. Išsamios TPR kontaktinės informacijos puslapis

Jeigu pašto adresas sutampa su TPR adresu, spustelėkite (Toks pat kaip trečiosios šalies atstovo) ir informacija bus savaime įvesta.

Jeigu minėti duomenys nesutampa, užpildykite privalomus laukus (30 pav.).

30 pav. TPR kontaktiniai adresai

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

29


30 REACH-IT sistema - Pramoninio naudotojo vadovas 2.0 versija

Informacijai išsaugoti spustelėkite (Išsaugoti) ir ji atsiranda kitoje ąselėje (31 pav.).

31 pav. Šalies TPR kontaktų sąrašas

Galite pereiti į vieną iš ankstesnių ąselių ir pakeisti informaciją – tereikia spustelėti

atitinkamą ąselę, pvz., (Naudotojo paskyra), (Trečiosios šalies atstovo informacija) arba

(Kontaktai).

Spustelėjus (Toliau) atveriamas paskutinis (Patvirtinimo) puslapis

(ąselė) (32 pav.). Atidžiai patikrinkite ankstesniuose puslapiuose įvestus duomenis.

32 pav. TPR patvirtinimo puslapis

Patikrinę visą informaciją spustelėkite (Toliau), kad procesas būtų užbaigtas. Jums

atveriamas (Užbaigimo) puslapis ir patvirtinama, kad jūsų TPR ir pirmoji paskyra

sėkmingai sukurta (33 pav.).

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu


02 dalis - Paskyros gavimas ir valdymas

33 pav. Užbaigimo puslapis užregistravus TPR

Išleidimo data: 2012 m. liepos mėn.

Šiame puslapyje naudotojas turi dvi galimybes. Jis gali pereiti į REACH-IT sistemos pradžios

tinklalapį (3 pav.) ir prisijungti () naudodamas naujai sukurtą paskyrą. Jungtis galima

spustelėjant nuorodą (Pradžia). Naudotojas taip pat gali nuspręsti visą bendrovės

informaciją pirma eksportuoti į IUCLID LEOX failą, kuris naudojamas, pvz., bendrovės

informacijai atnaujinti vietinėje UCLID 5 programoje. Šios procedūros išsamiau aprašytos šio

dokumento 5.5 ir 2.4.3 skirsniuose.

3.2.3 Prisijungimas per pirmąją TPR paskyrą

REACH-IT sistemos pradžios tinklalapyje (3 pav.) spustelėkite (prisijungti) kaip

registruotas naudotojas. Prisijungimo puslapyje (34 pav.) įveskite (*) savo naudotojo ID,

slaptažodį ir CAPTCHA tekstą. Spustelėkite (Prisijungti).

34 pav. Šalies prisijungimo puslapis REACH-IT sistemoje

Sėkmingai prisijungus atveriamas jūsų TPR REACH-IT pradžios tinklalapis (35 pav., žemiau).

Nuo šios akimirkos galite pradėti dirbti su REACH-IT pasirinkdami vieną iš funkcijų, rodomų

kairėje pusėje pateikiamame meniu.

35 pav. TPR pradžios tinklalapis REACH-IT sistemoje

3.3 Savo naudotojo informacijos atnaujinimas

Spustelėkite viršutinėje lango juostoje pateiktą naudotojo ID nuorodą ir bus atvertas jūsų

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

31


32 REACH-IT sistema - Pramoninio naudotojo vadovas 2.0 versija

profilio informacijos puslapis (35 pav.) (toliau pateiktame pavyzdyje – ).

Naudotojo ID negalima pakeisti.

36 pav. REACH-IT lango viršutinė juosta

Atveriamas (Naudotojo informacijos) puslapis (37 pav.).

37 pav. Naudotojo informacijos puslapis

Spustelėkite (Pakeisti), kad galėtumėte atnaujinti savo informaciją (38 pav.).

Laukai, kuriuose įrašytus duomenis galima keisti: (Vardas),

(Pavardė) ir (El. paštas). Šuo el. pašto adresu siunčiami svarbūs pranešimai, pvz.,

dėl slaptažodžio atnaujinimo.

Įsitikinkite, kad nurodėte teisingą adresą. Slaptažodžio nereikia keisti, tris su juo susijusius

laukus palikite tuščius. Laukai (Apsaugos klausimas) ir

(Jūsų atsakymas) naudojami slaptažodžiui atnaujinti (38 pav.).

Su jūsų profiliu susijusių vaidmenų keisti negalite, jei nesate administratorius.

Išsamesnės informacijos apie naudotojus ir vaidmenis šio dokumento 2.2.1 skirsnį.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu


02 dalis - Paskyros gavimas ir valdymas

38 pav. Naudotojo informacijos keitimas

Išleidimo data: 2012 m. liepos mėn.

Spustelėjus (Išsaugoti) sistema patvirtina, kad jūsų įvesti pakeitimai išsaugoti

(39 pav.). Jeigu nenorite, kad jūsų įvesti pakeitimai būtų išsaugoti, spauskite

(Atsisakyti).

39 pav. Naudotojo informacijos atnaujinimo patvirtinimas

Jeigu norite pataisyti kokią nors anksčiau įvestos informacijos dalį, spustelėkite

(Pakeisti). Jei ne, spustelėkite (Grįžti) (39 pav.), kad vėl būtų atvertas pradžios

puslapis neišsaugant įvestų pakeitimų.

4. ŠALIES PASKYROS VALDYMO ETAPAI

Naudotojo valdymas REACH-IT sistemoje apima šias užduotis: naudotojo sukūrimą, vaidmens

(vaidmenų) priskyrimą ir (arba) pridėjimą ar pašalinimą, šalies informacijos atnaujinimą,

naudotojo saugumo ypatybių valdymą, pvz., slaptažodžio atnaujinimą, prieigos panaikinimą ir

panaikinimo atšaukimą.

Naudotojo valdymo užduotis gali atlikti tik tie naudotojai, kuriems priskirtas

administratoriaus vaidmuo.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

33


34 REACH-IT sistema - Pramoninio naudotojo vadovas 2.0 versija

Pirmąjį naudotoją galima sukurti tik registruojantis (žr. šio dokumento 2.4.2 skirsnį). Kitus

naudotojus sukuria pirmasis naudotojas (t. y. šalies paskyros valdytojas), kuris gauna teisę

registruotai šaliai pridėti naujų naudotojų.

4.1 Naudotojo sukūrimas

Naudotojo informacija tvarkoma naudotojo paskyros valdymo meniu ir pasirenkant paskyros

valdymą galima gauti esamų naudotojų sąrašą (40 pav.).

40 pav. Esamų naudotojų sąrašo peržiūra

Norėdami atverti naudotojo sukūrimo puslapį spustelėkite (Pridėti

naudotoją)(41 pav., žemiau).

41 pav. Naudotojo sukūrimo puslapis

Kuriant naudotoją reikia užpildyti visus privalomus naudotojo informacijos laukus (*) pvz.,

ir (Pavardė ir El. paštas).

Šiuo el. pašto adresu naudotojui atsiunčiamas naudotojo vardas, todėl jis turėtų

užtikrinti, kad adresas teisingas.

(Naudotojo vardas) turi būti vienodas visoje sistemoje. Jo keisti

negalima.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu


02 dalis - Paskyros gavimas ir valdymas

Išleidimo data: 2012 m. liepos mėn.

Pradinį (Slaptažodį) leidžiama naudoti tik vieną kartą, sistema paragina naudotoją

jį pasikeisti pirmą kartą prisijungus. Šį slaptažodį turėsite pranešti naujam ne REACH-IT

sistemos naudotojui (telefonu, el. paštu arba kitomis priemonėmis).

(Naudotojo profilio) meniu naudotojas gali pasirinkti vieną iš

(Galimų vaidmenų) sąrašo ir įtraukti jį į (Pasirinktų vaidmenų) sąrašą;

vaidmuo pasirenkamas du kartus jį spustelint arba spustelint (Perkelti). Norint

pašalinti vaidmenį tereikia jį pažymėti (Pasirinktų vaidmenų) sąraše ir du

kartus spustelėti arba spustelėti (Pašalinti).

Naujo naudotojo informacijai išsaugoti spustelėkite (Išsaugoti) ir

(Naudotojų peržiūra) puslapyje atveriama paskyros tvarkymo programa, kuri patvirtina

padarytus pakeitimus (42 pav.). Spustelėjus (Atsisakyti), informacija neįrašoma.

42 pav. Naudotojų sąrašo puslapis su naujo naudotojo patvirtinimu

Naujasis naudotojas nuo šiol rodomas jūsų šalies naudotojų sąraše ir jį galima pasirinkti

tolimesniems veiksmams vykdyti.

4.2 Naudotojo profilio atnaujinimas

Pažymėdami akutę kairiajame stulpelyje pasirinkite vieną įrašą iš naudotojų sąrašo (42 pav.).

Spustelėjus (Pakeisti) atveriama naudotojo informacijos atnaujinimo forma (43

pav.).

Informaciją galima keisti šiuose bendruose laukuose: (Vardas),

(Pavardė) ir (arba) (El. paštas). Šių privalomų laukų (*) negalima palikti

neužpildytų. Paskyros valdytojas gali pakeisti naudotojo vaidmenis naudotojo profilio

puslapyje. Vaidmenį galima pasirinkti iš (Galimų vaidmenų) sąrašo ir įtraukti

į (Pasirinktų vaidmenų) sąrašą du kartus jį spustelint arba spustelint

(Perkelti).

Norint pašalinti vaidmenį (Pasirinktų vaidmenų) stulpelyje pasirinkę norimą

vaidmenį spustelėkite jį du kartus arba spustelėkite (Pašalinti). Daugiau

informacijos gali pateikti pats naudotojas, ypač slaptos informacijos pvz., dėl apsaugos

klausimo. Įvestiems pakeitimams išsaugoti spustelėkite (Išsaugoti).

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

35


36 REACH-IT sistema - Pramoninio naudotojo vadovas 2.0 versija

43 pav. Naudotojo informacijos keitimo puslapis

4.3 Naudotojo prieigos panaikinimas

Saugumo sumetimais šalies paskyros valdytojas gali nuspręsti panaikinti naudotojo prieigą.

Jam nusprendus tai padaryti, naudotojui neleidžiama prisijungti prie REACH-IT sistemos.

Iš sąrašo pasirinkite vieną naudotoją (pažymėkite akutę kairiajame stulpelyje) ir spustelėkite

(Panaikinti prieigą ir (arba) Atšaukti prieigos panaikinimą), kad pasirinktas

naudotojas nebegalėtų prisijungti (44 pav.).

44 pav. Pasirinkimo puslapis REACH-IT sistemos naudotojo prieigai panaikinti

Dar kartą spustelėkite (Panaikinti prieigą) (45 pav.), kad patvirtintumėt, jog norite

panaikinti šio naudotojo prieigą.

45 pav. REACH-IT sistemos naudotojo prieigos panaikinimo patvirtinimo

puslapis

Patvirtinus, kad naudotojo prieiga panaikinta, būsena (Prieiga panaikinta)

(paskutiniame) stulpelyje žymima (Taip) (46 pav.).

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu


02 dalis - Paskyros gavimas ir valdymas

Išleidimo data: 2012 m. liepos mėn.

46 pav. REACH-IT sistemos naudotojų, kurių prieiga prie sistemos panaikinta,

būsenos patikrinimas

Naudotojo prieigą taip pat gali panaikinti ECHA administratorius. Šiuo atveju

naudotojo prieigos panaikinimą gali atšaukti tik ECHA saugumo valdytojas.

4.4 Naudotojo prieigos panaikinimo atšaukimas

Šių veiksmų imamasi iš naudotojo gavus prašymą ne per REACH-IT sistemą (telefonu, el.

paštu ar kitu būdu). Atšaukus naudotojo paskyros panaikinimą, jis vėl gal prisijungti prie

REACH-IT sistemos.

Norėdami atšaukti naudotojo prieigos panaikinimą, naudotojų sąraše pasirinkite naudotoją

(pažymėkite akutę kairiajame stulpelyje). Pasirinkti galima tik tuos naudotojus, kurių prieiga

panaikinta (47 pav.).

Spustelėkite (Panaikinti prieigą ir (arba) Atšaukti prieigos panaikinimą), kad

atšauktumėte pasirinkto naudotojo prieigos panaikinimą.

47 pav. Pasirinkimo puslapis REACH-IT sistemos naudotojo prieigos

panaikinimui atšaukti

REACH-IT sistema paprašys patvirtinti šio naudotojo prieigos panaikinimo atšaukimą: dar kartą

spustelėkite (Panaikinti prieigą ir (arba) Atšaukti prieigos panaikinimą), kad

patvirtintumėte šį veiksmą (48 pav.).

48 pav. Patvirtinimo puslapis REACH-IT sistemos naudotojo prieigos

panaikinimui atšaukti

Naudotojo prieigos panaikinimas atšaukiamas ir jo statusas (Prieiga panaikinta)

stulpelyje iš (Taip) pakeičiamas į (Ne). (Naudotojų peržiūra)

puslapyje rodomas patvirtinimo pranešimas (49 pav.).

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

37


38 REACH-IT sistema - Pramoninio naudotojo vadovas 2.0 versija

49 pav. REACH-IT sistemos naudotojo prieigos panaikinimo atšaukimo

patvirtinimas

Kad neužblokuotumėte savo REACH-IT paskyros, rekomenduojame perskaityti

informacinį biuletenį:

http://echa.europa.eu/documents/10162/13657/reach_it_factsheet_blocked_acco

unt_20101105_en.pdf

4.5 Naudotojo slaptažodžio atnaujinimas

Slaptažodžio atnaujinimo procesas pradedamas, kai REACH-IT sistema gauna vidinį pranešimą,

siunčiamą pradėjus prarasto slaptažodžio procesą („Request lost password’ process“).

Sistema savaime sukuria naują slaptažodį ir el. paštu nusiunčia jį naudotojui; naujas

slaptažodis siunčiamas tik el. paštu, todėl svarbu, kad šalies paskyros valdytojas patvirtintų,

kad nurodytas el. pašto adresas yra veikiantis.

Norėdamas atnaujinti slaptažodį paskyros valdytojas (1) parenka naudotoją iš naudotojų

sąrašo (pažymėdamas akutę kairiajame stulpelyje) ir (2) spusteli mygtuką

(Atnaujinti slaptažodį) (50 pav.).

50 pav. Naudotojų peržiūros puslapis su slaptažodžio atnaujinimo mygtuku

Sistema patvirtina, kad slaptažodis atnaujintas ir naudotojui el. paštu nusiunčia pranešimą,

kuriame nurodomas naujas slaptažodis (51 pav.). Naudotojas turi pakeisti šį slaptažodį pir

kartą prisijungęs prie REACH-IT sistemos.

Atnaujinus slaptažodį ankstesnis nebegalioja.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu


02 dalis - Paskyros gavimas ir valdymas

Išleidimo data: 2012 m. liepos mėn.

51 pav. Naudotojo puslapis su slaptažodžio atnaujinimo patvirtinimu

4.6 Naudotojo pašalinimas

Naudotojo paskyras galima pašalinti, jeigu jos nebereikalingos. Kaip paskyros valdytojas turite

pasirinkti naudotoją iš naudotojų sąrašo (kairiajame stulpelyje pažymėdami akutę) ir spustelėti

(Pašalinti) (52 pav.), kad iš sąrašo būtų pašalintas pasirinktas naudotojas.

52 pav. Naudotojų puslapis su mygtuku „pašalinti“

Naudotojo pašalinimo veiksmą reikia patvirtinti: spustelėkite dar kartą (Pašalinti)

(53 pav.).

53 pav. Naudotojo pašalinimo patvirtinimas

Sistema (Naudotojų peržiūra) puslapyje pateikia pranešimą, kad naudotojas

sėkmingai pašalintas (54 pav.).

54 pav. Naudotojo puslapis su patvirtinimo pranešimu

Pašalinto naudotojo ID negalima iš naujo naudoti REACH-IT sistemoje.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

39


40 REACH-IT sistema - Pramoninio naudotojo vadovas 2.0 versija

5. ŠALIES INFORMACIJOS VALDYMO ETAPAI

Visą kuriant paskyrą pateiktą informaciją gali pakeisti paskyros valdytojas. Jis vienintelis turi

teisę keisti šalies informacijos duomenis. Keisti galima šiuos duomenis:

• bendrąją informaciją,

• informaciją sąskaitai pateikti,

• kontaktus (įskaitant jų kūrimą, šalinimą ir keitimą).

REACH-IT sistemoje nurodytais kontaktais ECHA daugiausia naudojasi norėdama

gauti išsamesnės informacijos apie pateiktus duomenis, pvz., preliminarios

registracijos arba registracijos. Jie naudojami kitam tikslui, pvz., kontaktiniai

asmenys (preliminariam) SIEF, tačiau nėra susieti su naudotojo paskyromis. Jeigu

nėra nurodytas nė vienas kontaktas, ECHA naudojasi bendrais šalies kontaktiniais

duomenimis.

Be to, šalies informaciją REACH-IT sistemoje galima eksportuoti į LEOX failą, kad paskui ji būtų

importuota į vietinę IUCLID 5 programą sinchronizavimo reikmėms.

5.1 Bendros informacijos ir informacijos sąskaitai pateikti

atnaujinimas

Šalies informaciją gali pakeisti tik tas naudotojas, kuriam priskirtas

administratoriaus vaidmuo, t. y. šalies paskyros valdytojas.

Norėdami atnaujinti bendrą informaciją ir (arba) informaciją sąskaitai pateikti bendrovės arba

trečiosios šalies atstovo meniu pasirinkite (Peržiūra). Atveriamas (Organizacijos informacija) puslapis, kuriame pateikiamos 3 ąselės (55 pav.):

(Bendrovės informacija) arba (Trečiosios šalies atstovo informacija),

(tik bendrovių),

(Kontaktai),

Spustelėjus vienos iš 3 ąselių antraštę pateikiama informacija. Norėdami pakeisti ąselėje

pateiktus duomenis puslapio apačioje spustelėkite (Atnaujinti). Puslapis

perjungiamas į atnaujinimo veikseną ir kitos ąselės deaktyvinamos. Įvedę ąselėje pateikiamos

informacijos pakeitimus, spustelėkite (Išsaugoti) (56 pav.).

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu


02 dalis - Paskyros gavimas ir valdymas

55 pav. Organizacijos informacijos puslapis

56 pav. Organizacijos informacijos atnaujinimas

5.2 Naujo kontaktinio asmens pridėjimas

Išleidimo data: 2012 m. liepos mėn.

Norėdami nurodyti naują kontaktinį asmenį (Kontaktų) ąselėje spustelėkite (Pridėti naują kontaktinį asmenį) (57 pav.).

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

41


42 REACH-IT sistema - Pramoninio naudotojo vadovas 2.0 versija

57 pav. Naujų kontaktinių asmenų pridėjimas

Įveskite visą privalomą (*) kontaktinio asmens informaciją (58 pav.). Jeigu adresas yra toks

pat kaip bendrovės, spustelėkite (Toks pat kaip bendrovės) ir šalies

adresas bus įvestas automatiškai.

58 pav. Kontaktinės informacijos atnaujinimas arba papildymas

Spustelėkite (Išsaugoti), kad visa informacija būtų išsaugota. REACH-IT sistema

pateikia patvirtinimo pranešimą (59 pav.). Jūsų naujai sukurtas kontaktinis asmuo nuo šiol bus

rodomas kontaktų sąraše.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu


02 dalis - Paskyros gavimas ir valdymas

59 pav. Naujo kontaktinio asmens patvirtinimas

5.3 Esamo kontaktinio asmens pakeitimas

Išleidimo data: 2012 m. liepos mėn.

Kontaktinius asmenis galima pakeisti. Kontaktų sąraše pažymėkite pasirinkto įrašo akutę ir

spustelėkite (Pakeisti). Jeigu reikia, galima pakeisti ir kontaktinio asmens savybes.

Spustelėkite (Išsaugoti), kad jūsų įvesti pakeitimai būtų išsaugoti. Naujas kontaktinis

asmuo nuo šiol rodomas kontaktų sąraše ir REACH-IT sistema pateikia patvirtinimo pranešimą

(60 pav.).

60 pav. Atnaujintos kontaktinės informacijos patvirtinimas

5.4 Kontaktinio asmens pašalinimas

Kontaktinius asmenis taip pat galima pašalinti. Kontaktų sąraše pasirinkite reikiamą įrašą ir

spustelėkite (Pašalinti). REACH-IT sistema paprašys patvirtinti pašalinimą – dar

kartą spustelėkite (Pašalinti) (61 pav.).

61 pav. Kontaktinio asmens pašalinimo patvirtinimas

Kontaktinis asmuo pašalinamas ir neberodomas kontaktų sąraše (62 pav.).

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu

43


44 REACH-IT sistema - Pramoninio naudotojo vadovas 2.0 versija

62 pav. Atnaujintas kontaktų sąrašas iš jo pašalinus kontaktinį asmenį

5.5 Šalies informacijos eksportavimas

Šalies informaciją galima eksportuoti sukuriant ir parsisiunčiant LEOX. Šį LEOX failą galima

naudoti vietinę instaliuotą IUCLID 5 programą sinchronizuojant su šalies informacija REACH-IT

sistemoje.

LEOX negalima pakartotinai importuoti į REACH-IT sistemą atnaujinimo reikmėms.

Daugiau informacijos apie LEOX pateikiama šio dokumento 2.4 skirsnyje.

Norėdami eksportuoti LEO, bendrovės arba trečiosios šalies atstovo meniu (63 pav.) pasirinkite

(Eksportuoti) ir REACH-IT sistema leis jums parsisiųsti LEOX failą.

63 pav. REACH-IT sistemos bendrovės arba TPR informacijos LEOX eksportavimo

mygtukas

Naršyklė atveria dialogo langelį (64 pav.)ir pateikia galimybes (Atverti) failą arba

(Įrašyti į diską). Pasirinkite (Įrašyti į diską) ir spustelėkite

(Gerai), kad LEOX failas būtų pradėtas siųsti į jūsų vietinę sistemą.

64 pav. LEOX siuntimas iš REACH-IT sistemos į vietinę sistemą

Jeigu pakeisite savo naršyklės konfigūraciją, jūsų gali būti paprašyta nurodyti

parsisiųstinų failų paskirties vietą ir suteikti jiems naujus pavadinimus. Išsamesnė

informacija apie parsisiunčiamų failų nuostatas pateikiama jūsų naršyklės

dokumentacijoje.

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu


EUROPEAN CHEMICALS AGENCY

ANNANKATU 18, P.O. BOX 400,

FI-00121 HELSINKI, FINLAND

ECHA.EUROPA.EU

More magazines by this user
Similar magazines