31.12.2014 Views

3. ES fondu vadības sistēma 2014. - 2020. gada periodā - ES fondi

3. ES fondu vadības sistēma 2014. - 2020. gada periodā - ES fondi

3. ES fondu vadības sistēma 2014. - 2020. gada periodā - ES fondi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Kohēzijas Politikas 2014.2020. plānošanas

periods

A. Antonovs

Finanšu ministrija

Valsts sekretāra vietnieks

15.02.2012.


Saturs

1. ES KP fondu plānošanas dokumentu

sagatavošana

2. KP prioritārās jomas 2014. - 2020. gada

periodā

3. ES fondu vadības sistēma 2014. - 2020. gada

periodā

4. Diskusija

2


1. ES KP fondu plānošanas

dokumentu sagatavošana

Plāns A: NAP kā pamats ES fondu plānošanai

nākamajam periodam

Plāns B: FM prioritāro jomu analīze

• FM analīze tiks izmantota NAP izstrādē

3


Saturs

1. ES KP fondu plānošanas dokumentu

sagatavošana

2. KP prioritārās jomas 2014. - 2020. gada

periodā

3. ES fondu vadības sistēma 2014. - 2020. gada

periodā

4. Diskusija

4


2. KP prioritārās jomas 2014. -

2020. gada periodā (1)

• 06.10.2011. EK publicē regulu priekšlikumus

• 15.11.2011., 07.02.2012. LR pozīcija par EK

publicētajiem priekšlikumiem

• Pozīcija paredz, ka „KP jābūt tematiski fokusētai,

lai tās ieviešana veidotu investīciju kritisko masu

un attiecīgi novestu pie nozīmīgiem rezultātiem,

demonstrējot KP pievienoto vērtību”

5


2. KP prioritārās jomas 2014. -

2020. gada periodā (2)

Vispārējās regulas priekšlikumā definētie tematiskie mērķi

Nacionālās iespējamās atbalstāmās jomas

1. Veicināt pētniecību, tehnoloģiju attīstību un inovācijas; R&D

2. Uzlabot informācijas un komunikācijas tehnoloģiju

pieejamību, lietošanu un kvalitāti;

3. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas

veicināšana;

4. Atbalstīt pāreju uz zemu oglekļa emisiju ekonomiku

visas nozarēs;

Informācijas sabiedrība

Atbalsts uzņēmējdarbībai

Enerģētika

5. Sekmēt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku Vide

novēršanu un pārvaldīšanu;

Enerģētika

6. Vides aizsardzība un resursu efektivitātes

Enerģētika

veicināšana;

Vide

Kultūras mantojums

7. Veicināt ilgtspējīgu transporta sistēmu un novērst Transporta infrastruktūra

galvenā tīkla infrastruktūras trūkumus;

8. Nodarbinātības veicināšana un darbaspēka

Nodarbinātība un sociālā iekļaušana

mobilitātes atbalstīšana;

9. Sociālās integrācijas veicināšana un cīņa ar

Nodarbinātība un sociālā iekļaušana

nabadzību;

Veselības aprūpe

10. Ieguldīšana izglītībā, prasmju attīstīšanā un

Izglītība

mūžizglītībā;

11. Iestāžu spēju uzlabošana un efektīva valsts pārvalde Administratīvās kapacitātes stiprināšana

6


2. KP prioritārās jomas 2014. -

2020. gada periodā (3)

KP ietekme uz

nevienlīdzību

Ilgtspējība

KP ietekme uz

IKP

KP ietekme uz

nodarbinātību

Tirgus

nepilnības

BICEPS izvērtējums – ekonomiskie kritēriji

FM izvērtējums – kapacitātes kritēriji

Finanšu

apguve

Konstatētās

neatbilstības

Spēja sevi

uzturēt

Cita

finansējuma

pieejamība

Finansējums

ES direktīvu

ieviešanai

„Ex-ante”

nosacījumi

7


2. KP prioritārās jomas 2014. -

2020. gada periodā (4)

BICEPS priekšizpēte

FM analīze

1. Transporta infrastruktūra 1. Nodarbinātība un sociālā iekļaušana

2. Informācijas sabiedrība 2. Transporta infrastruktūra

3. Nodarbinātība un sociālā iekļaušana 3. Vide

4. Vide 4. Veselības aprūpe

5. Pētniecība un tehnoloģiju attīstība 5. Atbalsts uzņēmējdarbībai

6. Izglītība 6. Informācijas sabiedrība

7. Enerģētika 7. Izglītība

8. Atbalsts uzņēmējdarbībai 8. Administratīvās kapacitātes

stiprināšana

9. Kultūras mantojums 9. Enerģētika

10. Veselības aprūpe 10. Pētniecība un tehnoloģiju attīstība

11. Administratīvās kapacitātes

stiprināšana

11. Kultūras mantojums 8


Saturs

1. ES KP fondu plānošanas dokumentu

sagatavošana

2. KP prioritārās jomas 2014. - 2020. gada

periodā

3. ES fondu vadības sistēma 2014. - 2020.

gada periodā

4. Diskusija

9


3. ES fondu vadības sistēma

2014. - 2020. gada periodā (1)

• Mērķis optimizēt ES fondu vadības

sistēmu

• Ir izstrādāti 8 iespējamie modeļi, kas

atšķiras ar iesaistīto institūciju skaitu un

centralizācijas pakāpi

10


3. ES fondu vadības sistēma

2014. - 2020. gada periodā (2)

Modeļu izmaksu salīdzinājums

11


3. ES fondu vadības sistēma

2014. - 2020. gada periodā (3)

Mazināts interešu konflikts

Centralizācijas priekšrocības un trūkumi

Vienota pieeja kontrolēm un uzraudzībai –

vienas pieturas aģentūra

Ievērota EK kritika, mazināts maksājumu

pārtraukšanas risks

(+) (-)

Tālāk no klienta / nozares

Institūcijas pārraudzībā dažādu jomu

jautājumi

Potenciālas grūtības institūcijas ar

daudziem darbiniekiem vadībai

Nav nepieciešams deleģēto funkciju papildus

uzraudzības process

Lētāka ieviešanas sistēma

Administratīvā sloga samazināšanās

finansējuma saņēmējiem un institūcijām

Lēmumu pieņemšanā iesaistīts šaurs

subjektu loks

Kļūdu riska samazināšanās

12


Saturs

1. ES KP fondu plānošanas dokumentu

sagatavošana

2. KP prioritārās jomas 2014. - 2020. gada

periodā

3. ES fondu vadības sistēma 2014. - 2020. gada

periodā

4. Diskusija

13


4. Diskusija

1. ES KP Fondu plānošanas dokumentu

sagatavošana sinerģijā ar NAP izstrādi

2. Investēsim ES KP fondus atbilstoši NAP

prioritātēm

3. Jārealizē piedāvātais 4.1. modelis:

• vienota VI KP 1. un 3. mērķiem,

• viena SI,

• pilsētvides prioritāte

14


Paldies par uzmanību!

www.esfondi.lv

www.fm.gov.lv

uzlabofondus@fm.gov.lv

15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!