Domes Vēstis - Smiltene

smiltene.lv

Domes Vēstis - Smiltene

Smiltenes novada paðvaldîbas informatîvais bezmaksas izdevums 11.01.2013. Nr. 1 (12)

2013.gadâ ir jâdomâ par visa novada vispusîgu attîstîbu

2012.gads Smiltenes novadam bijis notikumiem bagâts

gads, tâpçc vçlçjos noskaidrot, kâ aizvadîto gadu

vçrtç novada domes priekðsçdçtâjs, vai viss izdevâs, kâ

tas tika plânots gada sâkumâ un kâdas bûs galvenâs

novada prioritâtes 2013. gadâ.

Smiltenes novada domes priekðsçdçtâjs Ainârs Meþulis

intervijâ atklâj, ka ir sajûta, ka beidzot esam sâkuði dzîvot

novadâ kâ viens vesels, nav vairs pilsçta un lauki, nav vairs

pilsçtnieki un laucinieki, bet ir Smiltenes novada ïaudis!

Atskatoties uz aizvadîto gadu, kâ Jûs vçrtçjat padarîto?

Vai viss izdevâs, kâ tas tika plânots gada sâkumâ?

Kas ir Smiltenes novada 2012. gada veiksmes

stâsts?

Ainârs Meþulis: Aizvadîtais gads Smiltenes novadâ

pilnîbâ ir aizritçjis attîstîbas zîmç. Tika realizçti vai iesâkti

realizçt vairâki vçrienîgi projekti, piemçram, lauku ceïu rekonstrukcija,

pilsçtas ielu rekonstrukcijas otrâ kârta, Smiltenes

kultûras nama rekonstrukcija, Palsmanes bçrnudârza

un Grundzâles pamatskolas siltinâðanas projekti, ûdenssaimniecîbas

sakârtoðanas projekti Grundzâles, Blomes,

Bilskas, Variòu un Palsmanes ciemos, Smiltenes pilsçtâ,

Grundzâles un Blomes brîvdabas estrâþu atjaunoðana u.c.

Domâju, ka pamatos izdevâs realizçt visu iecerçto. Tas

neattiecas tikai uz lielajiem infrastruktûras sakârtoðanas

projektiem, bet arî uz lietâm, kuras varbût tûlît nav pamanâmas.

Ar valsts budþeta lîdzekïu samazinâjumu, pateicoties

precîzai, detalizçtai novada budþeta lîdzekïu plânoðanai,

mums izdevâs iedalît papildus finansçjumu gan Mûzikas,

Mâkslas un Sporta skolâm, lai tâs varçtu turpinât darbîbu

kâ lîdz ðim un lai no tâ neciestu audzçkòi, kuri vçlas

apmeklçt ðîs mâcîbu iestâdes. Ar paðu budþeta lîdzekïiem

ir izdevies noturçt un paplaðinât gan veselîbas, gan sociâlo

aprûpi Sarkanâ Krusta Smiltenes slimnîcâ. Palielinât virkni

sociâlo pabalstu iedzîvotâjiem. Esam pabeiguði, kâ bijâm

ieplânojuði, visa novada grâmatvedîbas un komunâlâs

saimniecîbas darba centralizâciju. Var teikt, ka paðvaldîbas

gada sâkumâ izvirzîtie mçríi tika sasniegti.

Ir sajûta, ka beidzot esam sâkuði dzîvot novadâ kâ

viens vesels, nav vairs pilsçta un lauki, nav vairs pilsçtnieki

un laucinieki, bet ir Smiltenes novada ïaudis. Personîgi

man ðî apziòa ir lielâkâ veiksme! Veiksmes stâsts vispirms

jau ir mûsu novada cilvçki un uzòçmumi, iestâdes,

kuros viòi strâdâ. Varam tikai bût lepni, ka mûsu novadâ

daþâdâs nozarçs (tirdzniecîbâ, kokapstrâdç, ceïu bûvç,

lauksaimniecîbâ, piena pârstrâdç, amatniecîbâ, lauku tûrismâ)

ir uzòçmumi, kas ieòem vadoðas vietas visas valsts

mçrogâ. Pateicoties ðiem uzòçmumiem, viòu vadîbai, mûsu

novadâ ir viens no zemâkiem bezdarba lîmeòiem ðobrîd

valstî. Liela daïa no viòiem ir arî starp lielâkajiem nodokïu

maksâtâjiem visas valsts mçrogâ.

Veiksmes stâsts – tie ir arî jau manis minçtie lielie un

mazie projekti, mûsu skolçnu panâkumi daþâda mçroga

mâcîbu olimpiâdçs, konkursos. Tas, ka mums ir izdevies

ne tikai saglabât visas mûsu novada mâcîbu iestâdes, bet

attîstît tâs arî tâlâk. Mûsu sportistu, sporta komandu, paðdarbîbas

kolektîvu panâkumi daþâda lîmeòa sacensîbâs un

pasâkumos. Lepnums ir par to, ka tie patieðâm visi ir mûsu

paðu novada bçrni, jaunieði un pieauguðie.

Kâdas ðobrîd ir lielâkâs grûtîbas un izaicinâjumi

novada attîstîbai?

Ainârs Meþulis: Ja runâjam par lielâkajâm grûtîbâm

un izaicinâjumiem, tad droði vien mçs ðobrîd esam sev uzstâdîjuði

novadâ vçrtîbu latiòu ïoti augstu, galvenais ir to

noturçt, bet, protams, gribas pacelt vçl augstâk. Lai visi uzòçmumi,

kuri darbojas novadâ, turpinâtu domât par attîstîbu,

un mums kâ paðvaldîbai jâdomâ, kâ spçjam tajâ palîdzçt.

Rast iespçju un meklçt kontaktus, lai novadâ darbîbu

uzsâktu arî jauni uzòçmumi. Attîstît novada infrastruktûru,

lai pie mums vçlçtos braukt un atpûsties cilvçki arî no citiem

novadiem, valstîm. Ðeit es domâju objektus, kas saistîti

ar sportu (stadions, apgaismota, universâla slçpoðanas

trase, peldbaseins), tûrisms (jauni tûrisma objekti, marðruti,

muzejs, amatniecîba). Domât par to, kâ vçl vairâk varam

palîdzçt novada ïaudîm, îpaði jau bçrniem un gados

vecajiem novada iedzîvotâjiem.

2012.gada nogalç apstiprinâja Smiltenes novada attîstîbas

programmu 2012.-2018. gadam. Dokumenta

tapðanâ iesaistîja daþâdu jomu speciâlistus, kâ arî novada

iedzîvotâjus. Kâpçc ðis dokuments ir tik bûtisks

novadam un novada iedzîvotâjiem?

Ainârs Meþulis: Novada attîstîbas programma ir dokuments,

uz kâ balstâs visa tâlâkâ novada attîstîba. Ja es tâ

vienkârði salîdzinâtu, tad valsts mçrogâ tâ bûtu kâ Satversme.

Ðajâ dokumentâ ir ietverts viss tas, ko mçs gribam

katrâ no dzîves jomâm izdarît mûsu novadâ lîdz 2018. gadam.

Kâdus lielus infrastruktûras projektus realizçt, ko paveikt

izglîtîbâ, kultûrâ, sportâ. Kâ jâbût organizçtam darbam

sociâlajâ jomâ, medicînâ u.c. Arî nâkoðâ Eiropas plânoðanas

perioda finansçjuma pieðíirðanâ projektiem no

valsts puses tiks òemts vçrâ, pirmkârt, novada attîstîbas

plânâ paredzçtâs prioritâtes, projekti. Reizç ðis dokuments

ir primârs atskaites punkts, lai redzçtu paveikto, zinâtu,

kas turpmâk veicams. Tâdçï arî ðî dokumenta izstrâdç bija

nepiecieðams iesaistît tik daudz daþâdu jomu speciâlistus,

uzòçmçjus, sabiedrisko organizâciju pârstâvjus un, protams,

novada iedzîvotâjus. Visiem bija iespçjas izteikt savus

priekðlikumus, vçlmes, lai pçc tam nebûtu jâpârmet,

ka kâds nav ticis uzklausîts.

Pçdçjos gadus Smiltenes novadâ tiek realizçti lieli

projekti, pateicoties ES pieejamam finansçjuma, kas

notiks 2013. gadâ? Kâdas bûs galvenâs novada prioritâtes

ðajâ gadâ?

Ainârs Meþulis: Arî 2013. gadâ turpinâsies jau aizsâkto

lielo infrastruktûras projektu realizâcija: tiks pabeigta

lauku ceïu rekonstrukcija, uzsâkta vçl vairâku ielu rekonstrukcija

pilsçtâ, turpinâts darbs pie ûdenssaimniecîbas

sakârtoðanas Grundzâles, Blomes, Bilskas, Variòu un Palsmanes

pagastos. Smiltenes un Palsmanes atkritumu izgâztuvju

rekultivâcijas, vçrienîgi rekonstrukcijas un materiâlâs

bâze pilnveidoðanas darbi Smiltenes Valsts tehnikumâ

– profesionâlâ vidusskolâ, vairâku daudzdzîvokïu mâju

siltinâðana pilsçtâ, dienas centra izveide veciem ïaudîm

Smiltenes slimnîcas telpâs, izstrâdâts energo audits, lai

piesaistîtu lîdzekïus Palsmanes pamatskolas un Palsmanes

internâtskolas skolçnu internâtu çku siltinâðanâm. Protams,

bûs arî vçl virkne nelielâku projektu, kas saistîti ar

skolu klaðu telpu remontiem, sporta bûvju, klubu un katlamâju

remontiem pagastos u.c. Tâdçï izdalît vienu noteiktu

prioritâti bûtu ïoti grûti un nepareizi – ir jâdomâ par visa

novada vispusîgu attîstîbu, kâ tas ir bijis lîdz ðim.

Attîstîbas programmâ ir definçta Smiltenes novada

attîstîbas vîzija – pasaules latviskâkais novads Vidzemes

centrâ. Novadâ ir attîstîta konkurçtspçjîga raþoðana,

tiek koptas izglîtîbas, kultûras un sporta tradîcijas,

pievilcîgâ dzîves vidç dzîvo un darbojas gudri un izglîtoti

cilvçki. Kuri ir bûtiskâkie faktori, lai mçs sasniegtu

visus nospraustos mçríus?

Ainârs Meþulis: Domâju, ka visas ðîs prioritâtes, kas

ir minçtas mûsu novada attîstîbas plânâ un uzdotajâ jautâjumâ,

arî ir paðas bûtiskâkâs, lai mçs sasniegtu ðos mçríus.

Viennozîmîgi, ka pats svarîgâkais ir novada cilvçki, sâkot

no bçrna un beidzot ar sirmgalvi, lai viòi visi ðeit justos patiesi

vajadzîgi, lai viòi izjustu ðo piederîbu novadam, bûtu

ðî novada îsteni patrioti. Jârada ðeit tâda dzîves vide, darbs,

sociâlâs garantijas, pakalpojumi, lai patiesi cilvçki negribçtu

braukt no ðejienes prom, bet tie, kuri ir aizbraukuði,

gribçtu atgriezties. Pats no sevis tas nenotiks, un vienkârði

tâpat cilvçki atpakaï nebrauks. Vai mçs spçsim radît vidi,

apstâkïus, darbavietas, lai cilvçki atgrieztos, lielâ mçrâ ir

atkarîgs arî no paðvaldîbas darba.


2

Smiltenes novada Domes Vçstis

2013. gada 11. janvâris

2012.gadâ tika uzsâkta cieðâka sadarbîba ar novada

uzòçmçjiem, dibinâta Smiltenes novada Uzòçmçju

konsultatîvâ padome. Kâdu saredzi ðo sadarbîbu un

kâda loma ir paðvaldîbai?

Ainârs Meþulis: Jâ, darbîbu ir uzsâkusi Uzòçmçju konsultatîvâ

padome, kur uzòçmçji paði no sava vidus izvirzîja

pârstâvjus par nozarçm, kas darbosies ðajâ padomç. Iniciatîva

par ðâdas padomes izveidi nâca gan no paðu uzòçmçju

puses, gan no domes. Domâju, ka tâ ir ïoti apsveicama ideja,

jo tâ mçs tieði varam apmainîties ar idejâm, priekðlikumiem,

palîdzçt viens otram, lai kopîgi realizçtu daudzas ieceres,

projektus. Jâsaprot tas, ja nebûs novadâ attîstîtas uzòçmçjdarbîbas,

tad nebûs naudas ne izglîtîbas iestâþu uzturçðanai,

sporta klubu darbîbai, paðdarbîbas kolektîviem,

kultûras pasâkumiem, sociâlai palîdzîbai. Galvenais, lai

mçs visi saprastu, ka esam viens otram vajadzîgi.

Kâds ir Jûsu vçlçjums Smiltenes novada iedzîvotâjiem?

Ko Jûs sagaidât no iedzîvotâjiem?

Ainârs Meþulis: Vçlçt gribu visiem novada iedzîvotâjiem

stipru veselîbu! Ja bûs veselîba, tad lielâ mçrâ no

Smiltenes novada dome lîdz 30.janvârim

aicina iedzîvotâjus piedalîties

publiskajâ apsprieðanâ un izteikt savu

viedokli par Smiltenes pilsçtas Raiòa

ielas posma no Âbeïu ielas lîdz Rîgas ielai

kompleksâs rekonstrukcijas

bûvniecîbas ieceri.

Pçc paðvaldîbas pasûtîjuma tehniskâ

projekta izstrâdi veic SIA „Ceïu komforts”.

Projekta ietvaros paredzçts rekonstruçt

Raiòa ielas posmu 920 metru garumâ

no pilsçtas robeþas lîdz Âbeïu ielai.

Ielas brauktuve tiek projektçta ar asfaltbetona

segumu 6.5m platumâ ar 2% vienpusçju

ðíçrskritumu, nomales platums

0.75m. Projektçtais braukðanas âtrums 50

km/h, dominçjoðais auto uz brauktuves

projekta risinâjumos ir vieglais autotransports.

Paredzçts veikt pieslçgumu un nobrauktuvju

sakârtoðanu, izmainot platumus

un râdiusus atbilstoði transportlîdzekïu

trajektorijâm un normâlprofiliem.

Raiòa ielas pieslçgums Rîgas ielai tiek

pârveidots un pieslçgts 90 o grâdu leòíî, tâ,

lai tiktu nodroðinâta uzbraukðanas redzamîba.

Raiòa ielas un Rîgas ielas krustojuma

zonâ, uzbraucot no Rîgas ielas uz Raiòa

ielu, paredzçta joslas paplatinâðana no

3.25 uz 4.00 m, lai nodroðinâtu labâku

transportlîdzekïu trajektorijas izbraukðanu

manevra veikðanai.

Pie Raiòa ielas un Rîgas ielas krustojuma

projektçts informâcijas laukums ar

auto novietnçm 5 automaðînâm, informâcijas

stendu, soliòu un atkritumu urnu.

Raiòa ielas kreisajâ pusç (virzienâ uz centru)

paredzçts izbûvçt gâjçju ietvi. Saskaòâ

ar nelielo gâjçju intensitâti un ierobeþotiem

platîbas apstâkïiem, ietves platums

projektçts 1.5m.

Visâ ielas garumâ paredzçts izbûvçt

jaunus ûdensvada un sadzîves kanalizâcijas

pieslçgumus lîdz îpaðumu zemes robeþâm.

Projektâ paredzçta slçgta tipa lietus

kanalizâcijas izbûve. Esoðos gaisvadu sakaru

kabeïu stabus paredzçts demontçt, un

tâ vietâ tiks izbûvçta jauna sakaru kanalizâcija.

Raiòa ielas un Rîgas ielas krustojuma

teritorijâ paredzçts ierîkot papildus

apgaismojumu.

Smiltenes novada domes tehniskais

direktors Uldis Rudzîtis uzsver, ka ðî ir

reize, kad ir iespçja veikt kâdas izmaiòas

tehniskajâ projektâ pirms galîgâ varianta

apstiprinâðanas, tâpçc aicina iedzîvotâjus,

îpaði Raiòa ielai pieguloðo mâju îpaðniekus,

savlaicîgi iepazîties ar skièu projekta

izstrâdâtajiem risinâjumiem, dot to vçrtçjumu

vai ieteikumus, kâ arî apmeklçt apsprieðanas

sanâksmi, lai tehnisko projektu

varçtu sagatavot kvalitatîvi un lai projekta

realizâcijas gaitâ nebûtu nekâdi pârsteigumi

vai domstarpîbas.

Ar bûvniecîbas ieceres informatîviem

materiâliem un projekta skicçm

var iepazîties Smiltenes novada domes

çkâ Pils ielâ 2, sçþu zâlç un 11.kab

(2.stâvâ) no 2013.gada 3.janvâra lîdz

30.janvârim, darba laikâ, kâ arî paðvaldîbas

mâjas lapâ www.smiltene.lv

sadaïâ „Sabiedriskâ apsprieðana”.

Bûvniecîbas ieceres publiskâs apsprieðanas

sanâksme notiks 17.janvârî,

plkst.17.00 Smiltenes novada domes

çkâ Pils ielâ 2, sçþu zâlç (2.stâvâ), kad

klâtienç bûs iespçja tikties ar projektçtâja

SIA „Ceïu komforts” pârstâvjiem un sîkâk

iepazîties ar tehniskâ projekta risinâjumiem.

mums paðiem ir atkarîgs, cik labi mçs dzîvosim.

Gribçtos, lai mûsu iedzîvotâji vçl aktîvâk iesaistîtos ar

saviem priekðlikumiem, idejâm novada attîstîbâ! Lai projektu

apsprieðanâ, kas skar novada kopçjo attîstîbu, dalîbu

òemtu pçc iespçjas vairâk cilvçku. Bieþi vien tieði iedzîvotâju

izteiktais viedoklis, arî konstruktîva kritika ir par pamatu

projektu sekmîgai realizçðanai, ievieðanai dzîvç. Darbosimies

visi kopîgi, vairâk slavçsim un godâsim savu novadu,

mazâk pelsim!

Sagatavoja:

Marita Mûze, Sabiedrisko attiecîbu speciâliste

Publiskai apsprieðanai nodota Raiòa ielas posma rekonstrukcijas

bûvniecîbas iecere

2012.gads arî pagastos bijis darbîgs,

realizçti vai uzsâkti realizçt vairâki lieli

projekti. 2012.gada vasarâ noslçdzâs izglîtîbas

iestâþu informatizâcijas projekts, kura

ietvaros visas Smiltenes novada skolas

saòçma multimediju tehnikas komplektus

(tajâ skaitâ portatîvais dators, projektors,

interaktîvâ tâfele, digitâlâ datu kamera

u.c.) un stacionâros datorus. Septembrî noslçdzâs

projekta „Smiltenes novada paðvaldîbas

publisko teritoriju apgaismojuma

infrastruktûras atjaunoðana”, kura ietvaros

tika atjaunota apgaismojuma infrastruktûra

7 Smiltenes novada objektos – Bilskas

centra teritorijâ, Bilskas pagasta autoceïam

„Tautas nams - Ziediòi”, Blomes pamatskolas

teritorijâ, Grundzâles kluba teritorijâ,

Palsmanes pirmsskolas izglîtîbas iestâdes

teritorijâ un Ezera ielâ kopumâ uzstâdot

61 LED gaismekïus, kâ arî atjaunota

un rekonstruçta ielu apgaismojuma infrastruktûra

Smiltenes pilsçtas Abulas un

Vaïòu ielu posmos kopumâ uzstâdot 22 Na

augstspiediena gaismekïus.

Novembrî noslçdzâs projekta „Smiltenes

novada paðvaldîbas ceïu rekonstrukcija”

I daïas îstenoðana, tâ ietvaros veikta

paðvaldîbas ceïu rekonstrukcija, atjaunots

grants segums autoceïu posmiem

Launkalne-Priedaines-Lâcîði (1,101km

posmâ) Launkalnes pagastâ, Mazkalni –

Jaunzemi - Vilciòi (3,466 km posmâ) Variòu

pagastâ. Uzklâts asfalta segums autoceïam

Grotûþa iela (1,300 km posmâ)

Smiltenes pagastâ. Projekta realizâcijas

otrâ kârta turpinâsies 2013.gadâ un lîdz

jûnijam tiks rekonstruçti vçl septiòi Smiltenes

novada paðvaldîbas ceïu posmi:

Jaunvîíîðu ceïð (1,454 km) Brantu pagastâ;

Lapsiòas-Pâòi (1,095 km) Blomes pagastâ;

Kalna Cepïi– Muiþnieki–Dârziòi

(0,580km) Launkalnes pagastâ; Gaisma-

Pîlâdþi (0,656 km) un Pakuïi-Zeltiòi-

Dzeltuceplis (0,403km) Bilskas pagastâ;

Smilðu iela (0,750 km) Grundzâles pagastâ;

Rûpnieku iela (0,550 km) Palsmanes

pagastâ.

Decembrî noslçdzâs projekts „Smiltenes

novada Grundzâles un Palsmanes pagastu

izglîtîbas iestâþu renovâcija atbilstoði

augstâm energoefektivitâtes prasîbâm”,

kura ietvaros tika veikti siltinâðanas darbi

un ventilâcijas un apkures sistçmas rekonstrukcija,

kas bûtiski samazinâs siltumenerìijas

patçriòu Grundzâles un Palsmanes

pagastu izglîtîbas iestâdçs. Sakarâ ar

ziemas iestâðanos un noteikumiem par

bûvju pieòemðanu ekspluatâcijâ, objektu

labiekârtoðana un Grundzâles skolas fasâdes

fragmentu apdares darbi ir atlikti un

tiks pabeigti lîdz 2013.gada 1.jûnijam.

Smiltenes novada pagastu pârvalþu

vadîtâjiem jautâjâm, ar kâdâm sajûtâm sagaidîja

2013.gadu, kâ vçrtç aizvadîto gadu

un padarîto, kâdas bûs galvenâs pagasta

pârvaldes prioritâtes 2013. gadâ?

Ar kâdam sajûtâm sagaidîjât

2013.gadu?

Atsauksmes par bûvniecîbas ieceri iesniedzamas

Smiltenes novada domes çkâ

Pils ielâ 2, 11.kab.(2.stâvâ) tâlr.:

64774845, fakss: 64707570 vai pa pastu

(Smiltenes novada dome, Dârza iela 3,

LV-4729, ar norâdi: „Bûvniecîbas ieceres

publiskajai apsprieðanai”) lîdz 2013.gada

30.janvârim (ieskaitot).

Marita Mûze

Sabiedrisko attiecîbu speciâliste

2013.gada prioritâtes: paðvaldîbas ceïu rekonstrukcija,

paðvaldîbas teritoriju labiekârtoðana un iestâþu infrastruktûras uzlaboðana

Bilskas pagasta pârvaldes vadîtâja

Linda Karlsone: Ar labâm domâm! Paldies

kolçìiem par kopîgo darbu!

Palsmanes pagasta pârvaldes vadîtâja

Tigna Podniece: Ïoti labâm domâm,

jo ticu, ka skaitlis 13 mums viesiem bûs

veiksmîgs. Ticu, ka dzîve ir pilna ar mazâm

laimîtçm, kas mçdz pârsteigt - lai izdodas

tâs saskatît!

Variòu pagasta pârvaldes vadîtâjs

Uldis Birkenðteins: Ar cerîbu, ka dzîvosim

vçl labâk.

Brantu un Smiltenes pagastu pârvaldes

vadîtâja Mârîte Treijere:

Cerîgi, ar domu, ka viss iet uz augðu.

Grundzâles pagasta pârvaldes vadîtâja

Alda Zvejniece: Jauno gadu sagaidîju

ar mierîgu un droðu prâtu, jo sajûtu atbalstu

no sava kolektîva Grundzâles pagasta

pârvaldç, kolçìiem citâs pagastu

pârvaldçs un speciâlistiem novada domç.

Ja ir tik laba komanda, tad strâdât gribas

ar prieku!

Launkalnes pagasta pârvaldes vadîtâjs

Mâris Lazdiòð: Ar sajûtâm, ka

2013.gads kaut nedaudz, bet bûs veiksmîgâks

par iepriekðçjo.

Blomes pagasta pârvaldnieks Gaidis

Bogdanovs: Ar prieku par tiem darbiem,

kas ir padarîti, bet sajûtu, ka varçja

paveikt vairâk un kaut ko arî savâdâk.

Atskatoties uz aizvadîto gadu, kâ

Jûs vçrtçjat padarîto, ko Jûs gribçtu izcelt?

Kas ir Jûsu pagasta 2012.gada

veiksmes stâsts?


2013. gada 11. janvâris

Smiltenes novada Domes Vçstis 3

Linda Karlsone: Bilskas pagastâ aizvadîtais gads

bijis darbîgs. Iespçju robeþâs esam centuðies radît pozitîvu

vidi iedzîvotâjiem, atvieglot viòu ikdienu. Sadarbîbâ

ar Smiltenes novada domi realizçts projekts paðvaldîbas

publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktûras atjaunoðana,

kura rezultâtâ sakârtots apgaismojums Bilskas pagasta

centrâ, apstiprinâts un uzsâkts realizçt projekts

„Tautas tçrpu iegâde Bilskas pagasta Birzuïu tautas nama

jaunieðu deju kolektîvam”. Iegâdâts un nomainîts apkures

katls Bilskas pamatskolai. Izveidojies un ðajâ gadâ

turpina darboties pirmskolas vecuma bçrnu ansamblis

„Ðurumburums”. Projekta „Algotie pagaidu sabiedriskie

darbi” ietvaros pagasts kïuvis sakoptâks. Ðajâ gadâ par

vienu no iecienîtâkajâm atpûtas vietâm novadâ kïuvis

Birzuïu tautas nams. Arvien aktîvâk ar interesantiem pasâkumiem

sevi piesaka novada muzejs Mçru muiþâ. Paldies

visiem, kuri ar savu darbu un lîdzdalîbu atbalstîjuði

pagastâ un novadâ rîkotos kultûras un sporta pasâkumus!

Tigna Podniece: Atskatoties uz aizvadîto gadu pieminçðu

darbus, kuri paveikti Palsmanes pagasta teritorijâ

sadarbojoties gan pârvaldei, iestâdçm, organizâcijâm, iedzîvotâjiem,

gan iesaistoties daþâdos projektos - siltinâta

pirmsskolas izglîtîbas iestâde, iekðtelpas izremontçtas ar

darbinieku un vecâku lîdzdalîbu, ierîkota slidotava un

pludmales volejbola laukumi pie pamatskolas, izrakta

jauna aka kapsçtâ, uzsâkâm pâreju uz ekonomiskâku ielu

apgaismi, turpinâti labiekârtoðanas darbi „Mîlestîbas

skvçriòâ” pie kultûras nama, iegâdâti jauni tçrpi Eiropas

deju grupai, labiekârtota mâcîtâja Daniela Fridriha Vâra

atdusas vieta kapsçtâ pie Dzirnavu ezera. Gandarîjums

par sakoptajâm Palsmanes mâjâm, viensçtâm, laukiem,

vietâm un iedzîvotâju darba mîlestîbu, kura tika saskatîta

un novçrtçta arî novadâ. Domâju, ka nav mums viena

veiksmes stâsta. Visam pamatâ ir attieksme un darbs.

Veiksme ir tâ, ka spçjam sadarboties un palsmanieði ir

sava pagasta patrioti.

Uldis Birkenðteins: Priecâjos par tiem cilvçkiem, kuri

saglabâ entuziasmu, optimismu, darba prieku ikdienas

gaitâs. Variòu pagastâ ir veiksmîga uzòçmçjdarbîba, kas

ïauj saglabât darbavietas, realizçjuðies vairâki projekti.

Mârîte Treijere: Aizvadîto gadu vçrtçjam pozitîvi.

Brantu un Smiltenes pagastu cilvçki aktîvi piedalîjâs Lielajâ

Talkâ, radoðais un darbîgais Smiltenes Valsts tehnikums

svinçja 90 gadu jubileju. Lepojamies par Smiltenes

pagasta iedzîvotâju Ivaru Âdamsonu, kurð 18.novembrî

svinîgajâ ceremonijâ pie valsts prezidenta saòçma valsts

apbalvojumu - Atzinîbas krustu par izciliem sasniegumiem

savâ îpaðumâ, kâ arî fonda „Lâèplçsis” Goda zîmi

bronzâ. Par veiksmes stâstu varçtu saukt Smiltenes pagastâ

reìistrçtâs biedrîbas „Smiltenei un Latvijai” ar

Smiltenes novada domes atbalstu veiksmîgi realizçto ES

finansçto projektu „Ceïojoðâs grâmatu kopas Smiltenes

novada lauku iedzîvotâjiem", kas dod iespçju Smiltenes

novada lauku ïaudîm lasît jaunâko literatûru. Projekts guva

atbalstu biedrîbas „Abulas lauku partnerîba” izsludinâtajâ

konkursâ.

Alda Zvejniece: Nevaru izcelt tikai vienu notikumu

kâ veiksmes stâstu. Labu darbu un notikumu 2012.gadâ

Grundzâles pagastâ ir bijis daudz. Ïoti lepojos ar mûsu

pagasta sportistiem - novada sporta spçlçs piedalîjâs

3 komandas un komanda „Aumeisteri” kopvçrtçjumâ

izcînîja 1.vietu. Pagasta iedzîvotâji ir priecîgi par estrâdi,

kas tika uzbûvçta vçsturiskajâ vietâ, Palsas krastâ.

Liels un nozîmîgs notikums pagasta ïaudîm bija skolas

siltinâðanas projekta realizâcija, arî ûdens un kanalizâcijas

tîklu rekonstrukcijas darbi, kas tika uzsâkti

2012.gadâ, kas ir nozîmîgs ieguldîjums ciemata infrastruktûras

sakârtoðanâ.

Mâris Lazdiòð: Launkalnes pagastâ attîstâs uzòçmçjdarbîba

un 2012.gadâ vairâk ir aktivizçjusies kultûras

dzîve.

Gaidis Bogdanovs: Uzskatu, ka 2012.gads bija

veiksmîgs. Kâ prioritârais notikums jâatzîmç Smiltenes

novada svçtki, kas notika Blomes pagastâ. Vçlreiz saku

lielu paldies visiem pagasta iedzîvotâjiem par ieguldîto

lielo darbu ðo svçtku veidoðanâ. Emocijas bija fantastiskas

un liels gandarîjums. Kopumâ 2012.gads lika

nokrist 2011.gadâ uzliktajâm „rozâ brillçm” un paskatîties

uz visu ar reâlâku skatîjumu. Apzinos to, ka nevar

vairs „atðauties" uz savu priekðgâjçju kïûdâm un par visu

jâatbild paðam.

Iedzîvotâji ar savâm problçmâm un jautâjumiem

vçrðas pagasta pârvaldç. Kâds noskaòojums viòos

valda? Kas iedzîvotâjus satrauc visvairâk?

Linda Karlsone: Pamatâ iedzîvotâji Bilskas pagasta

pârvaldç vçrðas ar daþâdâm saimnieciska rakstura problçmâm,

kurâm pamatâ ir sezonâls raksturs vai sociâlâm

problçmâm. Ar prieku jâteic, ka aizvien mazâk ir to cilvçku,

kuru noskaòojums ir negatîvs un bezcerîgs. Prieks

par tiem, kuri nâk ar idejâm, kâ dzîvi pagastâ uzlabot.

Paldies visiem uzòçmçjiem, kuri neatsaka palîdzîbu daþâdu

pasâkumu organizçðanâ.

Tigna Podniece: Visvairâk satrauc ekonomiskâ situâcija,

darbavietu trûkums un ikdienâ veicamo maksâjumu

sadârdzinâðanâs.

Uldis Birkenðteins: Iedzîvotâjos valda satraukums

par cenu kâpumu visâs jomâs, jo uzskata, ka algas un

pensijas nav tik lielas, lai visu segtu.

Mârîte Treijere: Noskaòojums atðíirîgi un jautâjumi

daþâdi. Visvairâk iedzîvotâjus satrauc grûtîbas atrast

darbu un ceïu stâvoklis.

Alda Zvejniece: Visvairâk iedzîvotâjus satrauc ceïu

stâvoklis – gan paðvaldîbas, gan valsts ceïi, gribçtos, lai

ir vairâk finansçjuma to uzturçðanai un remontiem.

Mâris Lazdiòð: Launkalnes pagasta iedzîvotâjus satrauc

tas, ka ir samazinâts pieejamo pakalpojumu klâsts

pagasta pârvaldç.

Gaidis Bogdanovs: Pârsvarâ iedzîvotâji vçrðas pagasta

pârvaldç ar savâm ikdienas problçmâm un saku

paldies tiem, kuri nâk un pasaka, ko vajadzçtu mainît un

kas nepatîk. Domâju, ja cilvçks pçc bûtîbas ir optimists,

tad tâds paliek jebkâdos apstâkïos. Skumji, ka mçs pamazâm

pârvçrðamies par patçrçtâju valsti. Arvien bieþâk

var dzirdçt frâzi „man pienâkas no valsts” neapzinoties

to, ka tâ „valsts” esam paði.

Kâdas bûs galvenâs pagasta pârvaldes prioritâtes

ðajâ gadâ?

Linda Karlsone: Izveidot futbola laukumu Mçros,

iekârtot bçrnu rotaïu laukumu Bilskâ un Mçros, projekta

ietvaros veikt ceïu posmu Zeltiòi-Pakuïi un Gaisma-

Pîlâdþi rekonstrukciju. Izveidot jaukto ansambli.

Tigna Podniece: Nebûs ðogad îpaðas prioritâtes, bet

ir ieceres un plâni. Palsmanes pagasta pirmsskolas izglîtîbas

iestâdei iekðtelpâs turpinâsim iesâktos remontus, jâveic

remonts arî ambulances telpâs, lai ìimenes ârsts varçtu

atgriezties iepriekðçjâs, gaiðâs, plaðâs telpâs. Paredzçti

remontdarbi paðvaldîbas ceïa posmiem. Jâpapildina

tçrpi paðdarbniekiem, lai raits solis Dziesmu svçtkos.

Turpinâsim sadarbîbu ar nevalstiskajâm organizâcijâm,

lai realizçtu daþâdus projektus.

Uldis Birkenðteins: Budþeta ietvaros veikt struktûrvienîbu

veiksmîgu darbîbu un attîstîbu.

Mârîte Treijere: Projekta ietvaros notiks sociâlâs

istabas izveide Smiltenes pagastâ, savukârt Brantu pagastâ

notiks Jaunviíîðu ceïa remonts.

Alda Zvejniece: Mums galvenais notikums ðajâ gadâ

bûs novada svçtki, kas notiks Grundzâlç. Tâpçc pagasta

darbiniekiem un iedzîvotâjiem èakli jâstrâdâ, lai sagatavotos

ciemiòu uzòemðanai un gâdâtu, lai viesi Grundzâlç

jûtas gaidîti un daudzveidîgi izklaidçjuðies un atpûtuðies.

Mâris Lazdiòð: Nevaru ðobrîd vçl komentçt, jo budþets

nav apstiprinâts.

Gaidis Bogdanovs: Pabeigt iesâktos ERAF projektus

- bçrnu laukumu un tautas tçrpu iegâdi jaunieðu deju kolektîvam.

Turpinât darbu pie Blomes pagasta teritorijas

labiekârtoðanas un daïçji sakârtot ciema kanalizâcijas

un ûdens apgâdes sistçmas.

Kâds ir Jûsu vçlçjums pagasta iedzîvotâjiem?

Linda Karlsone: Lai nâkamajâ gadâ visas vçlmes

piepildîtos, òem visskaistâko aukliòu un iesien tajâ mezgliòus:

mezgliòu par katru mîïu cilvçciòu, mezgliòu par

labâm domâm un apòemðanos, mezgliòu par to, kas Tev

visvairâk pietrûkst, mezgliòu par... nu, to jau Tev zinât

labâk. Lai veiksmîgs Jaunais gads!

Tigna Podniece: „Vienalga vai Tev pieder zelta zivtiòa,

vai tikai zilas debesis, katra diena ir kâ dâvana.”

Nâkamajâ gadâ, lai nezûd apòçmîba piepildît mazus un

lielus sapòus, saglabât ticîbu, ka vispirms mçs katrs pats

par sevi un tad visi kopâ esam spçjîgi radît brînumus, kas

pârsteidz mûs paðus un citus! Lai Jaunais gads bagâts ar

labâm domâm, darbîgâm dienâm un priecîgiem atpûtas

brîþiem!

Uldis Birkenðteins: Veselîbu, izturîbu, optimismu,

iecietîbu un mîlestîbu Jaunajâ gadâ!

Mârîte Treijere: Lai laba veselîba, visiem izdodas

atrast darbu, mîlestîbu, saticîbu un sapratni ìimenç!

Alda Zvejniece: Ikvienam pagasta iedzîvotâjam es

vçlu veselîbu, arî veiksmi savu mçríu un ideju realizçðanai.

Gribçtu, lai ikviens iedzîvotâjs justos laimîgs savâs

mâjâs un uzskatîtu, ka labâkâ vieta dzîvoðanai ir Grundzâle.

Mâris Lazdiòð: Veselîbu un veiksmi!

Gaidis Bogdanovs: Jaunâ gadâ mirdzumu acîs un

siltumu dvçselç, veselîbu paðiem un veselus mîïos. Apòçmîbu

izpildît paðam dotos solîjumus un drosmi sev noticçt.

Mîlestîbu pret sevi paðu un mîlestîbu pret pasauli

aiz loga! Lai veicas un lai izdodas!

Sagatavoja:

Marita Mûze, Sabiedrisko attiecîbu speciâliste

2012.gada 27.decembrî notika kârtçjâ Smiltenes novada

domes sçde, kurâ tika pieòemti 46 lçmumi, t.sk.:

1. Apstiprinât saistoðo noteikumu Nr.13/12 „Grozîjumi

Smiltenes novada domes 2012.gada 23.februâra saistoðajos

noteikumos Nr.2/11 „Par Smiltenes novada paðvaldîbas

2012.gada pamatbudþetu”” projektu.

2. Apstiprinât saistoðo noteikumu Nr.14/12 projektu

„Grozîjumi Smiltenes novada domes 2012.gada

23.februâra saistoðajos noteikumos Nr.3/11 „Par Smiltenes

novada paðvaldîbas 2012.gada speciâlo budþetu””

projektu.

3. Apstiprinât saistoðo noteikumu Nr.15/12 „Par materiâlo

palîdzîbu Smiltenes novada paðvaldîbâ” projektu.

4. Veikt grozîjumus ar Smiltenes novada domes saistoðos

noteikumu Nr.9/09 „Par Smiltenes novada teritorijas

plânojumiem” 1.5. punktâ apstiprinâtajiem Launkalnes

pagasta teritorijas plânojumam 2006.-2018.gadam:

5. Par mçrídotâciju sadali pamata un vispârçjâs vidçjâs

izglîtîbas iestâþu pedagoìisko darbinieku darba samaksai

un valsts sociâlâs apdroðinâðanas obligâtajâm iemaksâm

Smiltenes novadâ.

6. Par mçrídotâciju sadali paðvaldîbas izglîtîbas iestâdçs

bçrnu no piecu gadu vecuma izglîtoðanâ nodarbinâto

pedagoìisko darbinieku darba samaksai un valsts

sociâlâs apdroðinâðanas obligâtajâm iemaksâm Smiltenes

novadâ.

SMILTENES NOVADA DOMES LÇMUMI

7. Par mçrídotâcijas sadali paðvaldîbu speciâlajâm

pirmsskolas iestâdçm, internâtskolâm un sanatorijas tipa

internâtskolâm, speciâlajâm internâtskolâm bçrniem ar

fiziskâs un garîgâs attîstîbas traucçjumiem.

8. Par mçrídotâcijas sadali intereðu izglîtîbas programmâm

un sporta skolu pedagogu daïçjai darba samaksai

un valsts sociâlâs apdroðinâðanas obligâtajâm iemaksâm.

9. Par mçrídotâciju sadali pamata un vispârçjâs vidçjâs

izglîtîbas iestâþu pedagoìisko darbinieku darba samaksai

un valsts sociâlâs apdroðinâðanas obligâtajâm iemaksâm

Smiltenes novadâ ar 2013.gada 1.janvâri.

10. Par mçrídotâciju sadali paðvaldîbas izglîtîbas iestâdçs

bçrnu no piecu gadu vecuma izglîtoðanâ nodarbinâto

pedagoìisko darbinieku darba samaksai un valsts

sociâlâs apdroðinâðanas obligâtajâm iemaksâm Smiltenes

novadâ ar 2013.gada 1.janvâri.

11. Par mçrídotâcijas sadali paðvaldîbu speciâlajâm

pirmsskolas iestâdçm, internâtskolâm un sanatorijas tipa

internâtskolâm, speciâlajâm internâtskolâm bçrniem ar

fiziskâs un garîgâs attîstîbas traucçjumiem ar 2013.gada

1.janvâri.

12. Par mçrídotâcijas sadali intereðu izglîtîbas programmâm

un sporta skolu pedagogu daïçjai darba samaksai

un valsts sociâlâs apdroðinâðanas obligâtajâm iemaksâm

ar 2013.gada 1.janvâri.

13. Par mçneða amatalgu noteikðanu pirmsskolas izglîtîbas

iestâdçs un pirmsskolas grupâs pie skolâm ar

2013.gada 1.janvâri.

14. Par Smiltenes novada izglîtîbas iestâþu vadîtâju

un viòu vietnieku amatalgâm ar 2013.gada 1.janvâri.

15. Par bûvniecîbas ieceres „Smiltenes pilsçtas Raiòa

ielas posma no Âbeïu ielas lîdz Rîgas ielai kompleksâ rekonstrukcija”

publisko apsprieðanu.

16. Par nodokïu maksâtâja statusa maiòu Palsmanes

pagasta pârvaldei.

17. Par izmaiòâm Smiltenes novada domes administrâcijas

amatu vienîbu sarakstâ.

18. Par izmaiòâm Palsmanes pagasta pârvalde amatu

vienîbu sarakstâ.

19. Par izmaiòâm Smiltenes pilsçtas pirmsskolas izglîtîbas

iestâdes „Pîlâdzîtis” amatu vienîbu sarakstâ.

20. Par izmaiòâm Smiltenes novada Kultûras pârvaldes

amatu vienîbu sarakstâ.

21. Uzòemt Smiltenes novada domes bilancç (uzskaitç)

Smiltenes novada domei piekrîtoðus zemes îpaðumus

22. Piedzît no N.K. nodokïa parâdu Ls 15,02 (piecpadsmit

lati un 02 santîmi) bezstrîda kârtîbâ, vçrðot

piedziòu uz parâdnieka naudas lîdzekïiem un tam piederoðo

kustamo un nekustamo mantu.


4 Smiltenes novada Domes Vçstis 2013. gada 11. janvâris

23. Piedzît no A.T. nodokïa parâdu Ls 30,98 (trîsdesmit

lati un 98 santîmi) bezstrîda kârtîbâ, vçrðot piedziòu

uz parâdnieka naudas lîdzekïiem un tam piederoðo kustamo

un nekustamo mantu.

24. Piedzît no I.U. nodokïa parâdu Ls 19,51 (deviòpadsmit

lati un 51 santîms) bezstrîda kârtîbâ, vçrðot piedziòu

uz parâdnieka naudas lîdzekïiem un tam piederoðo

kustamo un nekustamo mantu.

25. Piedzît no J.P. nodokïa parâdu Ls 55,70 (piecdesmit

pieci lati un 70 santîmi) bezstrîda kârtîbâ, vçrðot piedziòu

uz parâdnieka naudas lîdzekïiem un tam piederoðo

kustamo un nekustamo mantu.

26. Piedzît no A.M. parâdu Ls 23,95 (divdesmit trîs

lati un 95 santîmi) bezstrîda kârtîbâ, vçrðot piedziòu uz

parâdnieka naudas lîdzekïiem un tam piederoðo kustamo

un nekustamo mantu.

27. Par ikmçneða pabalsta pieðíirðanu J.K.

28. Pieðíirt finansiâlu atbalstu Ls 200,00 apmçrâ

G.Godiòa grâmatas „Atkal jaunos laikos. Pagasta zemes

ierîkotâja atmiòas” izdoðanai.

29. Pieðíirt finansiâlu atbalstu Ls 200,00 apmçrâ nodibinâjumam

„Kokneses fonds” Likteòdârza Godasardzes

ozolu finansçðanai.

30. Pieðíirt finansiâlu atbalstu Ls 150,00 (viens simts

piecdesmit lati 00 santîmi) apmçrâ biedrîbas „EMMAUS

SMILTENE” rîkotajam labdarîbas pasâkumam/koncertam

Smiltenes novada maznodroðinâto un daudzbçrnu

ìimeòu bçrniem, kas notiks SIA „Vidzemîte” klubâ

2013.gada 19.janvârî.

31. Pieðíirt finansiâlu atbalstu E.L. 102 gadu jubilejâ.

32. Pârslçgt îres lîgumu ar K.K. uz vienu gadu ar tiesîbâm

îres lîgumu pagarinât.

33. Piemçrot nodokïu atbalsta pasâkumu J.G. nekustamâ

îpaðuma nodokïa NAP maksâjumam Ls 374,84,

t.sk. pamatparâdam uz 01.09.2011. Ls 374,84 un 10 %

no uz NAP pamatparâdu attiecinâmâs soda naudas Ls

0,00, pieðíirot termiòa pagarinâjumu uz 7 mçneðiem, nosakot

mçneða maksâjumu ne mazâk kâ Ls 53,55, sâkot

ar janvâra mçnesi.

34. Uzsâkt nekustamâ îpaðuma „Pagasta padome

(Dolâri)”, Launkalnes pagastâ, Smiltenes novadâ, kadastra

numurs 9470 008 0082, kas sastâv no vienas zemes

vienîbas ar kadastra apzîmçjumu 9470 008 0082 – 1,7

ha, atsavinâðanas procedûru.

35. Piekrist dzîvokïa îpaðuma Ezera iela 4-5, Launkalnç,

Launkalnes pagastâ, Smiltenes novadâ, kas sastâv

no dzîvokïa, kopîpaðuma domâjamâs daïas no daudzdzîvokïu

mâjas un mâjai piesaistîtâ zemesgabala domâjamâs

daïas, atsavinâðanai.

36. Uzsâkt nekustamâ îpaðuma „Birztalas”, Grundzâles

pagastâ, Smiltenes novadâ, kadastra numurs 9458

009 0036, kas sastâv no no vienas zemes vienîbas ar kadastra

apzîmçjumu 9458 009 0036 1,52 ha platîbâ, dzîvojamâs

mâjas, divâm palîgçkâm un divâm nedzîvojamâm

çkâm atsavinâðanas procedûru.

37. garâþai, kura atrodas uz zemes vienîbas Valmieras

iela 11A pieðíirt adresi – Valmieras iela 11A k-77,

Smiltene, Smiltenes novads.

38. Mainît Launkalnes pagasta nekustamajam îpaðumam

„Pagasta padome (Dolâri)”, kadastra numurs 9470

008 0082, nosaukumu uz „Dâlderi”.

39. Slçgt zemes nomas lîgumu ar R.B. par Launkalnes

pagasta zemes vienîbas „Paðvaldîbas zemes gabals

Nr.3”, kadastra apzîmçjums 9470 010 0184, daïu 56 m 2

Paðvaldîba

platîbâ, bez apbûves tiesîbâm. Zemes izmantoðanas mçríis

– lauksaimniecîba.

40. Slçgt zemes nomas lîgumu ar Dz.G. par Launkalnes

pagasta zemes vienîbas „Paðvaldîbas zemes gabals

Nr.3”, kadastra apzîmçjums 9470 010 0184, daïu 140 m 2

platîbâ, bez apbûves tiesîbâm. Zemes izmantoðanas mçríis

– lauksaimniecîba.

41. Anulçt lauku apvidus zemes nomas lîgumu ar

A.B. par zemes vienîbu 9444 003 0054 1,2 ha platîbâ.

Slçgt zemes nomas lîgumu ar I.S. par Bilskas pagasta zemes

vienîbu ar kadastra apzîmçjumu 9444 003 0054 1,2

ha platîbâ, bez apbûves tiesîbâm. Zemes izmantoðanas

mçríis – lauksaimniecîba.

42. Pârtraukt zemes nomas lîgumu ar P.K. par Launkalnes

pagasta zemes vienîbas „Paðvaldîbas zemes gabals

Nr.4", daïu 1,35 ha platîbâ, kadastra apzîmçjums

9470 010 0099.

43. Mainît Launkalnes pagasta nekustamajam îpaðumam

„Valsts brîvâ zeme (Dravnieki)”, kadastra numurs

9470 014 0217, nosaukumu uz „Zaíîðu masîvs”.

44. Atzît par starpgabalu zemes vienîbu Launkalnes

pagastâ ar kadastra apzîmçjumu 9470 008 0076 0.4 ha

platîbâ (pielikumâ skice).

45. Pârtraukt A.K. zemes lietoðanas tiesîbas uz pastâvîgâ

lietoðanâ pieðíirto zemi „Kalna Dumpi B”, Bilskas

pagastâ, Smiltenes novadâ, 0,9721 ha platîbâ, kadastra

apzîmçjums 9444 007 0202, no 2012.gada 1.janvâra.

46. Par Smiltenes Valsts tehnikuma – profesionâlâs

vidusskolas pâròemðanu.

Sagatavoja:

Smiltenes novada domes

Kancelejas nodaïas vadîtâja D.Kaupe

Paziòojums par bûvniecîbas ieceres

publisko apsprieðanu

Smiltenes kultûras nama

rekonstrukcija tuvojas noslçgumam

Projekta „Kultûras un intereðu izglîtîbas infrastruktûras atjaunoðana

Smiltenç” îstenoðanas ietvaros pabeigti bûvdarbi. Kultûras

nama çkâ norit telpu sakopðana, lai jau 2013.gada sâkumâ

telpâs varçtu sâkt izvietot aprîkojumu.

Bûvdarbu ietvaros veikta pamatu pastiprinâðana, çkas energoefektivitâtes

uzlaboðana, jumta un fasâdes atjaunoðana, ðòorbçniòu izbûve

lielâs zâles skatuvei, izbûvçts çkas 4.stâvs, atjaunota visu telpu apdare,

teritorijas un publisko telpu pielâgoðana cilvçkiem ar îpaðâm vajadzîbâm,

kâ arî veikti arî daþâdi specializçtie darbi- rekonstruçts iekðçjais

ûdensvads un kanalizâcijas tîkli, atjaunota siltumapgâdes sistçma,

izbûvçta ventilâcijas sistçma, rekonstruçts ârçjais ûdensvads un sadzîves

kanalizâcijas tîkli, rekonstruçti elektroapgâdes un vâjstrâvas tîkli,

rekonstruçts siltummezgls, îstenoti teritorijas labiekârtoðanas darbi un

veikti citi darbi.

Kâ jau iepriekð ziòots, projekta „Kultûras un intereðu izglîtîbas infrastruktûras

atjaunoðana Smiltenç” mçríis ir rekonstruçt Smiltenes

kultûras un sporta centra kultûras nama çku Smiltenç Gaujas ielâ 1, tâdçjâdi

veicinot pilsçtvides un kultûrvides uzlaboðanos, saglabâjot un

attîstot Smiltenes pilsçtas kultûras tradîcijas, sniedzot un nodroðinot

kvalitatîvu kultûras un intereðu izglîtîbas pakalpojumu pieejamîbu pilsçtas

un novada iedzîvotâjiem, kâ arî viesiem.

Projekta realizâcija kïuva iespçjama piesaistot Eiropas Reìionâlâs

attîstîbas fonda lîdzfinansçjumu „Infrastruktûra un pakalpojumi" papildinâjuma

3.6.prioritâtes „Policentriska attîstîba" 3.6.1.pasâkuma

„Atbalsts ilgtspçjîgai pilsçtvides un pilsçtreìionu attîstîbai"

3.6.1.1.aktivitâtç „Nacionâlas un reìionâlas nozîmes attîstîbas centru

izaugsmes veicinâðana lîdzsvarotai valsts attîstîbai".

Projekta ietvaros autoruzraudzîbu nodroðina SIA „5.iela”, objekta

ìenerâluzòçmçjs ir SIA „Selva bûve”, bûvuzraudzîbu nodroðina SIA

„Bûvuzraugi LV”.

Projekta kopçjâs plânotâs izmaksas ir 2 170 664 LVL, no kurâm

Eiropas Reìionâlâs attîstîbas fonda lîdzfinansçjums ir 1 414 060

LVL, Valsts budþeta dotâcija 37 432 LVL, Smiltenes novada domes

finansçjums 719 172 LVL.

Projektu paredzçts realizçt lîdz 2013.gada martam.

Andris Lapiòð

Attîstîbas un plânoðanas nodaïas vadîtâjs

Smiltenes novada dome laika periodâ no 2013.gada 03.janvâra lîdz 2013.gada 30.janvârim nodod

publiskai apsprieðanai „Smiltenes pilsçtas Raiòa ielas posma no Âbeïu ielas lîdz Rîgas ielai kompleksâ

rekonstrukcija” bûvniecîbas ieceres materiâlus. Bûvniecîbas iecere paredz Raiòa ielas rekonstrukciju

(posms pilsçtas robeþa lîdz Âbeïu ielai). Aptuvenais rekonstrukcijas ielas posma garums ~

920m.

Bûvniecîbas ierosinâtâjs: Smiltenes novada dome

Atbildîgâ persona:

U. Rudzîtis (tel.:29416035)

Reì.Nr.: 90009067337

Juridiskâ adrese:

Dârza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729

Projektçtâjs:

SIA „Ceïu komforts”,

Atbildîgâ persona: E.Leitis (tel.: 29470503)

Reì.Nr.: 44103040845

Juridiskâ adrese:

Rubenes iela 32-33, Valmiera, LV-4201

Bûvniecîbas ieceres informatîvie materiâli un projekta skices pieejami apskatei Smiltenes novada domes

institûciju çkâ Pils ielâ 2, sçþu zâlç (2.stâvâ) no 2013.gada 03.janvâra lîdz 30.janvârim, darba laikâ,

kâ arî Smiltenes novada paðvaldîbas mâjas lapâ www.smiltene.lv.

Bûvniecîbas ieceres publiskâs apsprieðanas sanâksme notiks Smiltenes novada domes institûciju çkâ

Pils ielâ 2, sçþu zâlç (2.stâvâ), 2013.gada 17.janvârî, plkst.17.00.

Atsauksmes par bûvniecîbas ieceri iesniedzamas Smiltenes novada domes institûciju çkâ Pils ielâ 2,

11.kab.(2.stâvâ) tâlr.: 64774845, fakss: 64707570 vai pa pastu (Smiltenes novada dome, Dârza iela 3, LV-

4729, ar norâdi: „Bûvniecîbas ieceres publiskajai apsprieðanai”) lîdz 2013.gada 30.janvârim (ieskaitot).

Informâciju par Smiltenes novada domes sçdes vietu un laiku, kad tiks pieòemts lçmums par bûvniecîbas

ieceres publiskâs apsprieðanas rezultâtiem var uzzinât Smiltenes novada domes kancelejas nodaïâ,

paðvaldîbas mâjas lapâ www.smiltene.lv, vai pa tâlruni 64774844.

Par projektu

”Ûdenssaimniecîbas attîstîba Smiltenç, 2. kârta”.

Pagâjuðâ gada nogalç tika pabeigti bûvdarbi Drandu ielâ, Smiltenç ES lîdzfinansçtajâ projektâ

„Ûdenssaimniecîbas attîstîba Smiltenç, 2. kârta”. Projekta ietvaros tika izbûvçts ûdensvads 179.2 metru

garumâ, paredzot iespçju vairâk kâ 10 lietotâjiem pieslçgties pie kopçjâs ûdenssaimniecîbas sistçmas.

Laika apstâkïu dçï asfaltbetona (uz ielas braucamâs daïas) un zâlâju atjaunoðanu bûvdarbu veicçjs SIA

„Vidzemes Energoceltnieks” veiks lîdz 2013.gada maija beigâm.

Uzziòa. 2012. gada 12. novembrî ar SIA „Vidzemes Energoceltnieks” tika noslçgts lîgums par projekta

„Ûdenssaimniecîbas attîstîba Smiltenç, 2. kârta. Ûdensvadu un kanalizâcijas izbûve, individuâlo

mâju pieslçgumu izbûve lîdz sarkanajai lînijai - Drandu iela” realizçðanu. Projekta vadîbu îstenoja SIA

Smiltenes NKUP”. Bûvdarbu inþeniertehnisko uzraudzîbu veica SIA „Geo Consultants”, bet projekta

autoruzraudzîbu SIA „Firma L4”.

Projekta kopçjâs izmaksas sastâda 19 477.09 Ls un Kohçzijas fonda lîdzfinansçjums ir 95% no attiecinâmajâm

izmaksâm.

SIA „Smiltenes NKUP”


2013. gada 11. janvâris

Noslçdzies projekts

”Speciâlistu piesaiste

novada paðvaldîbai”

2010.gada nogalç tika uzsâkts projekts

„Speciâlistu piesaiste Smiltenes novada

paðvaldîbai”. Projekta ietvaros, lai nodroðinâtu

paðvaldîbas administratîvâs kapacitâtes

paaugstinâðanu un uzlabotu darbîbas

efektivitâti, darbu Smiltenes novada paðvaldîbâ

uzsâka divi speciâlisti - ìeogrâfiskâs

informâcijas sistçmu (ÌIS) speciâlists

Smiltenes novada Domes Vçstis 5

un bûvinþenieris.

Smiltenes novada paðvaldîbâ bûvinþeniera

pienâkumi ir organizçt Smiltenes

novada paðvaldîbas bûvobjektu bûvdarbu

operatîvu darbîbu, t.i. veikt situâcijas izvçrtçðanu

un ar bûvniecîbu saistîtâs dokumentâcijas

sagatavoðanu, kâ arî projektçtâju

sagatavoto tehnisko projektu un tâmju

izvçrtçðanu. Bûvinþenieris piedalîjies

tâdu projektu sagatavoðanâ un îstenoðanâ,

kâ „Smiltenes novada paðvaldîbas ceïu rekonstrukcija”

, „Grundzâles pamatskolas

un Palsmanes pirmsskolas izglîtîbas iestâdes

renovâcijas atbilstoði augstâm energoefektivitâtes

prasîbâm”, „Bçrnudârza rekonstrukcija

Rîgas ielâ 8A”, kâ arî veiktas

daþâdu citu bûvniecîbas projektu finanðu

piedâvâjumu analîzes, izmaksu kalkulâcijas,

apjomu pârbaudes un sagatavotas

bûvniecîbas iepirkumu dokumentâcijas.

Paðvaldîba

Tiks uzsâktas apmâcîbas Smiltenes novada paðvaldîbas

darbinieku kapacitâtes stiprinâðanâ projektu vadîbâ

Ðis gads SIA „Smiltenes NKUP” pagâjis jubilejas

zîmç. 1992.gada 30.janvârî Uzòçmumu reìistrâ tika

reìistrçts mûsu uzòçmums.

Uzòçmums gadu uzsâka, atskatoties uz iepriekðçjiem

20 gadiem ar skatu nâkotnç. Pagâjuðâ gada nogalç darbu

sâka jaunais valdes priekðsçdçtâjs Aigars Vîvuliòð. Viòa

vadîbâ, iepazîstoties ar uzòçmuma darbiniekam, tika izvçrtçts

katra lîdzðinçjais ieguldîjums un nosprausts plâns

tâlâkam ceïam uz uzòçmuma attîstîbu.

Ir lietas, kas paliek vairâk uzòçmuma iekðienç, bet no

tâ, ko redz novada iedzîvotâji, vçlamies izcelt, ka iegâdâjâmies

daudzfunkcionâlu traktoru. Tehnika paredzçta pilsçtas

ietvju un citu teritoriju kopðanai un tîrîðanai.

SIA „Smiltenes NKUP” ðogad veikusi vairâkus ârçjos

pakalpojumus, redzamâkie ir Meþa kapu kaplièas remonts,

Novada domes darbinieku kabineti un telpas Variòu

pagastâ. Savukârt Blomes pagastâ izbûvçtas notekûdeòu

attîrîðanas iekârtas.

Ðajâ gadâ uzòçmums ir nopietni íçries klât saviem

parâdniekiem. Gada sâkumâ notika trîs dzîvokïu izsoles.

Tobrîd dzîvokïu îpaðnieki savus dzîvokïus zaudçja. Pret

parâdniekiem - paðvaldîbas dzîvokïu îrniekiem (ðobrîd

septiòiem), ir celta prasîba par îres lîguma izbeigðanu un

îrnieka izlikðanu no dzîvojamâm telpâm, bez citu dzîvojamo

telpu ierâdîðanas.

Aicinâm klientus savlaicîgi norçíinâties par saòemtajiem

pakalpojumiem!

Joprojâm tiem, kuri ilgstoði nav norçíinâjuðies par

saòemtajiem pakalpojumiem vai to uzkrâtais parâds sasniedzis

ievçrojamu summu, ir saòçmuði savâs pastkastîtçs

brîdinâjumus par nenomaksâtiem parâdiem ar aicinâjumu

norçíinâties par saòemtajiem pakalpojumiem. Pret

tiem, kuri ðo brîdinâjumu ignorçs, sâksim tiesvedîbas

procesus par parâda piedziòu, vçrðot to uz klienta naudas

lîdzekïiem, kâ arî kustamo un nekustamo mantu. Jebkurð

tiesas process ir nepatîkams, tâdçï SIA „Smiltenes

NKUP” aicina ar maksâjumiem nekavçties. Brîdî, kad

tiesâ tiks iesniegta prasîba par parâda piedziòu, ir visai

sareþìîti procesu apturçt. Turklât papildus jau esoðajam

parâdam klientam nâksies samaksât arî ar tiesâðanos un

Ir noslçgusies iepirkumu procedûra „Smiltenes

novada paðvaldîbas darbinieku kapacitâtes stiprinâðana

ES struktûrfondu un pârçjo ârvalstu finanðu

palîdzîbas lîdzfinansçto projektu un pasâkumu

îstenoðanâ”, kâ rezultâtâ ðî gada 18.decembrî parakstîts

lîgums ar SIA „NK Konsultâciju Birojs”

par apmâcîbu veikðanu un metodisko materiâlu sagatavoðanu

projekta ietvaros. Apmâcîbas tiek uzsâktas

2013.gada janvârî un tajâs piedalîsies 42

Smiltenes novada paðvaldîbas administrâcijas un

iestâþu darbinieki.

Projekta realizâcija tika uzsâkta 2012.gada aprîlî,

un kâ jau sâkotnçji tika minçts, projekta mçríis

ir paaugstinât Smiltenes novada paðvaldîbas,

tâs iestâþu, speciâlistu zinâðanu kapacitâti Eiropas

Savienîbas (ES) un pârçjâs ârvalstu finanðu palîdzîbas

lîdzfinansçto projektu efektîvâkâ sagatavoðanâ

un ievieðanâ.

Projekta realizâcija kïuva iespçjama, piesaistot

Eiropas Sociâlâ fonda (ESF) lîdzekïus.

Projekta kopçjâs plânotâs izmaksas ir 10

988,07 LVL. 100% no projekta finansç Eiropas

Savienîba ar Eiropas Sociâlâ fonda starpniecîbu.

Apakðaktivitâti administrç Valsts kanceleja sadarbîbâ

ar Sabiedrîbas integrâcijas fondu.

Projektu plânos îstenot lîdz 2013.gada 30.aprîlim.

Lita Kalniòa

Attîstîbas un plânoðanas nodaïas

projektu vadîtâja

Kopumâ 2012.gadâ bûvinþenieris strâdâjis

vairâk kâ pie desmit daþâdiem projektiem,

kas nozîmîgi Smiltenes novada attîstîbai.

Savukârt ÌIS speciâlists, Smiltenes

novada paðvaldîbâ, uztur augstas detalizâcijas

topogrâfiskâs informâcijas datu bâzi

un veic iesniegtâs informâcijas pârbaudi,

pieòem, pârbauda, uzkrâj, uztur un izsniedz

mçrniecîbas uzòçmumu izgatavotâs

topogrâfijas, izpildmçrîjumus, komunikâciju,

bûvasu un citas nosprauduma

shçmas, zemes ierîcîbas projektus, detâlplânojumus

un sarkano lîniju kartes. Topogrâfisko

datu uzskaites sistçma, tâs çrtâkai

lietoðanai, ir skatâma arî paðvaldîbas

mâjas lapâ (http://www.smiltene.lv/topografija_novads).

2012. gadâ uzskaites

sistçmâ reìistrçti 124 mçrniecîbas darbi,

abos projekta gados kopumâ reìistrçti

parâda piedziòu saistîtos izdevumus, kas nav mazi. Nâkot

pretî iedzîvotâjiem, kuri ir nokïuvuði îslaicîgâs finansiâlas

grûtîbâs un norâdîtajâ termiòâ nespçj pilnîbâ norçíinâties,

uzòçmums aicina izmantot iespçju un slçgt lîgumu

par parâda samaksu pa daïâm, saskaòâ ar vienoðanos.

Tomçr ir jâsaprot, ka ðî vienoðanâs bûs pamats tikai tam,

lai neuzsâktu tiesvedîbas procesu pret parâdnieku, taèu

neatbrîvos parâdniekus no nokavçjuma procentiem. Turklât,

ðî garantija bûs spçkâ vienîgi ar nosacîjumu, ka maksâjumi

tiks veikti atbilstoði vienoðanâs noteikumiem un

parâds tiks nomaksâts pilnâ apmçrâ noteiktajâ termiòâ.

Tiklîdz tiek pârkâpti lîguma nosacîjumi, SIA „Smiltenes

NKUP” nekavçjoði sniegs prasîbu tiesâ par nenomaksâto

parâdu, turklât atkârtota iespçja slçgt lîgumu par tâ paða

parâda maksâðanu pa daïâm parâdniekam netiks dota. Jâatzîmç

to, ka uzòçmums nav gatavs bezgalîgi ilgi gaidît,

lîdz klients bûs gatavs samaksât par izmantotajiem pakalpojumiem.

Aicinâm mûsu klientus savlaicîgi un bez kavçðanâs

norçíinâties par saòemtajiem pakalpojumiem.

Îsteno daudzdzîvokïu mâju siltinâðanas projektus

Novembrî tika pabeigts darbs pie projekta “Daudzdzîvokïu

dzîvojamâs mâjas vienkârðota renovâcija Pils

iela 7, Smiltenç, Smiltenes novads”îstenoðanas un otrâs

daudzdzîvokïu mâjas renovâcijas Smiltenes pilsçtâ, ko

lîdzfinansç Eiropas Reìionâlâ attîstîbas fonds. SIA

„ASE” ieguldîtâ darba rezultâts ir redzams katram.

Savukârt jau 2012.gada 7.septembrî starp SIA "Smiltenes

NKUP" un VA "Latvijas Investîciju un attîstîbas

aìentûru" ir noslçgts lîgums par projekta îstenoðanu

Daudzdzîvokïu dzîvojamâs mâjas Rîgas ielâ 3 korpuss

II, Smiltenç, energoefektivitâtes paaugstinâðanas pasâkumiem,

ko lîdzfinansçs arî Eiropas Reìionâlâs attîstîbas

fonds.

Uz ðo brîdi par mâjas siltinâðanu vienojuðies Abulas

ielas 6, Dârza ielas 26, Kalna ielas 8, Limbaþu ielas 10,

Rîgas ielas 8, Rîgas ielas 10 daudzdzîvokïu mâju dzîvokïu

îpaðnieki. Notiek darbs pie ðo mâju projektu sagatavoðanas.

Vçl vairâku mâju iedzîvotâji nav galîgo lçmumu

pieòçmuði, bet apzina situâciju.

No 1.janvâra paplaðinâs apkalpes zona

199 mçrniecîbas darbi.

Noslçdzoties projektam, abi speciâlisti

turpina darbu Smiltenes novada paðvaldîbâ.

Projekta realizâcija kïuva iespçjama

piesaistot Eiropas Sociâlâ fonda lîdzfinansçjumu

Darbîbas programmas „Cilvçkresursi

un nodarbinâtîba”, 1.5. prioritâtes

„Administratîvâs kapacitâtes stiprinâðana”,

1.5.3.pasâkuma „Plânoðanas reìionu

un vietçjo paðvaldîbu administratîvâs

un attîstîbas plânoðanas kapacitâtes

stiprinâðana”, 1.5.3.1.aktivitâtç „Speciâlistu

piesaiste plânoðanas reìioniem, pilsçtâm

un novadiem”.

Projekta kopçjâs plânotâs izmaksas ir

21000 LVL, no kurâm Eiropas Sociâlâ

fonda lîdzfinansçjums ir 21000 LVL.

Lita Kalniòa

Attîstîbas un plânoðanas nodaïas

projektu vadîtâja

Paziòojums par teritorijas

plânojuma grozîjumiem

Smiltenes novada dome 2012.gada 27.decembrî pieòçmusi lçmumu

(sçdes protokols Nr.17. 4.§):

1. Apstiprinât Smiltenes novada Launkalnes pagasta teritorijas plânojuma

2006.- 2018.gadam grozîjumus.

2. Veikt Grozîjumus Smiltenes novada domes 2009.gada 30.septembra

saistoðajos noteikumos Nr.9/09 „Par Smiltenes novada teritorijas

plânojumiem”, papildinot tos ar jaunu 1.51 punktu.

1.5.1 Launkalnes pagasta teritorijas plânojuma 2006.-2018.gadam

grozîjumi.

3. Apstiprinât Saistoðo noteikumu projektu „Grozîjumi Smiltenes

novada domes saistoðajos noteikumos Nr. 9/09 ”Par Smiltenes novada

teritorijas plânojumiem”.

Ar teritorijas plânojuma grozîjumu redakciju iespçjams iepazîties :

Smiltenes novada domes telpâs Dârza ielâ 3, Smiltenç, darba laikâ

plkst. 8.00-17.00

Launkalnes pagasta pârvaldes telpâs „Pilskalni”, Launkalnç, darba

laikâ plkst. 8.00-17.00

Paðvaldîbas mâjas lapâ www.smiltene.lv

2012.gads SIA ”Smiltenes NKUP” pagâjis jubilejas

un pârmaiòu zîmç

Pamatojoties uz Smiltenes novada domes lçmumu

par ûdenssaimniecîbas sabiedrisko pakalpojumu sniegðanu

Smiltenes novadâ, ar 2013.gada 1.janvâri mûsu apkalpes

zona aptvers arî Blomes, Palsmanes un Variòu pagastus.

Ðobrîd tiek izstrâdi tehniski ekonomiskie pamatojumi,

lai varçtu renovçt un attîstît ðo pagastu ûdenssaimniecîbu.

2011.gadâ mçs pâròçmâm Grundzâles un Bilskas pagasta

ûdenssaimniecîbas. Paðlaik notiek darbs pie infrastruktûras

izbûves Grundzâles ciemâ. SIA „Vidzemes

energoceltnieks” ir uzsâcis darbu pie jaunu notekûdens

attîrîðanas iekârtu celtniecîbas, daïçji rekonstruçs ûdens

un kanalizâcijas maìistrâlos cauruïvadus. Darbus paredzçts

pabeigt nâkamâ gada maijâ.

Bilskas pagastâ ûdenssaimniecîbas sakârtoðanai pçc

apstiprinâtâ tehniski ekonomiskâ pamatojuma tiek izstrâdâts

tehniskais projekts jaunu notekûdens attîrîðanas iekârtu

celtniecîbas, daïçju ûdens un kanalizâcijas maìistrâlo

cauruïvadu rekonstruçðanai. Pçc tehniskâ projekta

tiks veikts iepirkums par bûvniecîbas darbiem.

Tuvojas nobeigumam projekts „Ûdenssaimniecîbas

attîstîba Smiltenç, 2. kârta”

ES lîdzfinansçtajâ projektâ „Ûdenssaimniecîbas attîstîba

Smiltenç, 2. kârta” bûvniecîbas un rekonstrukcijas

darbi ðovasar notika vairâkâs pilsçtas ielâs un to posmos.

SIA „Smiltenes NKUP” veica ðâ projekta vadîbu. Bûvniecîbas

laikâ, kas ilga 8 mçneðus, Smiltenç ir izbûvçti

ûdensvadi 3404.3 metru un kanalizâcijas maìistrâlie vadi

2733,3 metru garumâ, paredzot iespçju vairâk nekâ

160 lietotâjiem pieslçgties pie kopçjâs ûdenssaimniecîbas

sistçmas.

Mçs joprojâm lepojamies, ka mûsu uzòçmuma darbinieks

BIO NAI Brutuïi Attîrîðanas iekârtu operators

Modris Gulbis saòçma Smiltenes novada Domes Goda

rakstu.

Lai nâkamajâ 2013.gadâ nezûd apòçmîba radît brînumus,

piepildît mazus un lielus sapòus, îstenot mçríus un

saglabât ticîbu, ka mçs visi kopâ esam spçjîgi radît brînumus,

kas pârsteidz vispirms jau mûs paðus un arî citus.

SIA „Smiltenes NKUP”


6 Smiltenes novada Domes Vçstis 2013. gada 11. janvâris

Paðvaldîba un novada uzòçmumi dâvâ prieku svçtkos

2012. gadâ Smiltenes novada Dzimtsarakstu nodaïâ

reìistrçts 101 jaundzimuðais, 50 zçni un 51

meitene. Salîdzinâjumâ ar 2011. gadu jaundzimuðo

skaits Smiltenes novadâ samazinâjies par 24.

Apkopotâ informâcija liecina, ka 2012. gadâ Smiltenes

pilsçtâ reìistrçti – 44 jaundzimuðie. Jaundzimuðo

bçrnu skaits pagastos – Bilskas (9), Blomes (3), Brantu

(3), Grundzâles (4), Launkalnes (12), Palsmanes (7),

Smiltenes (12), Variòu (4), citâs paðvaldîbâs (3). Par

pirmo bçrnu ìimenç kïuva 41 jaundzimuðais, par otro –

29, par treðo – 21, par ceturto – 9, par septîto –1. Vecâkiem

sastâvot laulîbâ, piedzimuði 33 bçrni. Atzîta (noteikta)

paternitâte 63 gadîjumos (bçrna tçvs piedzimuðo

mazuli atzîst par savu bçrnu, bet sieviete un vîrietis

nav laulîbu attiecîbâs). Savukârt bez ziòâm par bçrna

tçvu izsniegtas 5 dzimðanas apliecîbas. Smiltenes pilsçtâ

piedzimuði un reìistrçti dvînîði – Markuss un

Maksims.

Populârâkie vârdi jaundzimuðajiem zçniem - Markuss

(5 reizes), Artûrs (4 reizes), Jânis, Gustavs ( 3 reizes),

Emîls, Kârlis, Toms, Mârtiòð (2 reizes). Meitençm

popularitâti ieguva vârdi – Ieva, Madara, Marta, Karlîna,

Evelîna (3 reizes), Anna, Estere, Elza, Sabîne, Lîga,

Elizabete, Katrîna, Daniela, Kristiâna ( 2 reizes).

Vecâki saviem mazuïiem ir devuði arî divus vârdus:

Smiltenes novada domes Sociâlais dienests Ziemassvçtku

laikâ, kâ katru gadu, dâsni saòçma ziedojumus

daþâdâm sociâli mazaizsargâtâm iedzîvotâju

grupâm, lai sniegtu sabiedrîbas atbalstu gada sirsnîgâkos

svçtkos. Pateicoties Smiltenes novada uzòçmumu

atbalstam, paðvaldîba ðogad prieku svçtkos varçja

dâvinât 196 novada bçrniem un viòu ìimençm un

244 vientuïiem pensionâriem.

Sociâlâ dienesta vadîtâja Inta Siliòa Smiltenes novada

domes vârdâ izsaka lielu pateicîbu ziedotâjiem - SIA

„L4 Grupa”, îpaði valdes priekðsçdçtâjam Jânim Mâsçnam,

kurð sagâdâja salduma paciòas 244 Smiltenes novada

vientuïiem pensionâriem; AS „Smiltenes piens”,

kas dâvinâja dâvanu kartes savâ veikalâ 77 trûcîgâm/maznodroðinâtâm

daudzbçrnu ìimençm, un viesu

namam „Vilks un Briedis”, kas sarûpçja lielas pârtikas

pakas 18 trûcîgâm daudzbçrnu ìimençm.

Tâpat vçlamies teikt paldies Smiltenes novada uzòçmçju

padomei un vairâkiem citiem Smiltenes novada uzòçmumiem

– SIA „Kalna Tomçni”, SIA „Lauku Apgâds

un Meliorâcija”, SIA „AL Meþs”, SIA „Smiltenes koks”,

ZS „Lauciòi”, SIA „A-17”, SIA „8’CBR” un AS „Smiltenes

piens”, kas ziedoja naudas lîdzekïus salduma paciòu

iegâdei, lai varçtu iepriecinât 101 novada bçrnu un viòa

ìimeni (bçrnus ar îpaðâm vajadzîbâm, pilngadîgos bâreòus,

kuri turpina mâcîties, audþuìimenes un aizbildòu

ìimenes). Janvâra pirmajâ nedçïa saldumu paciòas tiks

nogâdâtas visâm ðîm ìimençm.

Savukârt, turpinot iesâkto tradîciju, Smiltenes novada

dome ðogad Ziemassvçtku salduma paciòas dâvâja visiem

novada izglîtîbas iestâþu skolçniem, kâ arî pagastu

bçrniem, kuri vçl neapmeklç nevienu izglîtîbas iestâdi,

kopumâ sagâdâjot 2410 salduma paciòas.

Smiltenes novada Sociâlâ dienesta vadîtâja Inta

Siliòa novçl visiem izturîbu, veselîbu, sapratni, gan

sniedzot ðo tik ïoti vajadzîgo atbalstu, gan katram paðam

savâ mâjâ un ìimenç! Lai laimîga jaunâ gada vçlçjumi

un labâs domas pavada mûs visus arî nâkamajâ gadâ!

Marita Mûze

Sabiedrisko attiecîbu speciâliste

2012. gadâ demogrâfiskâ situâcija novadâ nav uzlabojusies

Dzimtsarakstu nodaïas apkopotâ statistika par 2012. gadu

2012.gada 27.decembra Smiltenes novada domes

sçdç deputâti atbalstîja apstiprinât saistoðos noteikumus,

kuri nosaka divu jaunu paðvaldîbas materiâlâs

palîdzîbas pabalstu (vienreizçja bçrna piedzimðanas

pabalsta un pabalsta 100 un vairâk gadu sasnieguðâm

personâm) pieðíirðanas kârtîbu un to personu loku,

kurâm bûs tiesîbas tos saòemt.

Vienreizçjs bçrna piedzimðanas pabalsts ir Smiltenes

novada paðvaldîbas brîvprâtîgâ iniciatîva ar mçríi uzlabot

demogrâfisko situâciju Smiltenes novadâ un lai

sniegtu materiâlu atbalstu jaundzimuðâ bçrna vajadzîbu

nodroðinâðanai. Tiesîbas saòemt pabalstu varçs Latvijas

Republikas pilsoòi, nepilsoòi un ârvalstnieki, kuriem pieðíirts

personas kods un vismaz viena no bçrna vecâku

pamata dzîvesvietâm ir deklarçta Smiltenes novada administratîvajâ

teritorijâ, pie nosacîjuma, ka bçrna pamata

dzîvesvieta no dzimðanas reìistrâcijas brîþa ir deklarçta

Smiltenes novada administratîvajâ teritorijâ. Pabalsts bûs

vienreizçjs un tâ apmçrs ir Ls 50 par bçrnu. Pabalstu varçs

pieprasît 6 mçneðu laikâ no bçrna piedzimðanas, aizbildòa

iecelðanas vai adoptâcijas dienas. Pabalsts attieksies

uz bçrniem, kas dzimuði sâkot ar 2013.gadu.

Pabalsts 100 un vairâk gadu sasnieguðâm personâm

(100 gadu jubilejâ un katru gadu pçc 100 gadu sasniegðanas)

ir Smiltenes novada paðvaldîbas brîvprâtîgâ iniciatîva

ar mçríi sniegt materiâlu atbalstu cienîjamu vecumu

sasnieguðâm personâm pamatvajadzîbu nodroðinâðanai.

Pabalsta apmçrs 100 gadu jubilejâ ir Ls 100, katrâ

nâkamajâ jubilejâ pabalsta summa ir atbilstoða gadu

skaitam. Lçmums par pabalsta pieðíirðanu tiks pieòemts,

meitençm – Anna Karlîna, Daniela Kristiâna, Marta

Karlîne, Viktorija Kristîne, Adrija Nellija, Kristiâna

Rebeka, Elza Elizabete, Selîna Evelîna, zçniem – Raivis

Jânis, Martins Gustavs, Kârlis Gustavs, Rodrigo

Kaspars, Jânis Artûrs.

2012. gadâ Smiltenç noslçgtas 42 laulîbas. Dzimtsarakstu

nodaïâ noslçgtas 36 laulîbas, 6 – Evaòìçliski

luteriskâ baznîcâ. Pirmo reizi laulîbâ stâjuðies 27 vîrieði

un 27 sievietes, otro reizi – 17 vîrieði un 14 sievietes,

treðo reizi - 1 vîrietis, ceturto reizi - 1 sieviete.

Laulîbâ stâjuðos vidçjais vecums - 26 gadi.

Dzimtsarakstu nodaïâ laulîbu reìistrâ tiek izdarîtas

atzîmes par laulîbas ðíirðanu. Skaitïi liecina, ka pçrn

18 reizes reìistros fiksçta laulîbas ðíirðana. Dzimtsarakstu

nodaïas pienâkumos ietilpst atkârtotu apliecîbu

izsniegðana. Izsniegtas 43 atkârtotas civilstâvokïa akta

reìistrâcijas apliecîbas. Vairumâ gadîjumu tas bijis nepiecieðams,

jo dokumenti nav tikuði pienâcîgi glabâti

un saudzçti, un tad, kad jâkârto darîjumi un vajadzîgi

ðie dokumenti, jâdodas uz Dzimtsarakstu nodaïu pçc

atkârtotas apliecîbas. Nodaïâ veikti 45 papildinâjumi

un labojumi civilstâvokïa aktu reìistros, noformçtas 3

vârda, uzvârda maiòas lietas.

2012. gadâ Dzimtsarakstu nodaïâ reìistrçts 151

mirðanas gadîjums, kas ir par 4 vairâk nekâ gadu iepriekð.

No ðîs saules aizgâja 79 vîrieði un 72 sievietes.

Smiltenes pilsçtâ reìistrçti 64 mirðanas gadîjumi. Miruðo

personu skaits pagastos Bilskas (16), Blomes (7),

Brantu (6), Grundzâles (11), Launkalnes ( 11), Palsmanes

(8), Smiltenes (12), Variòu (13). Reìistrçtas mirðanas

3 personâm, kurâm deklarçtâs dzîvesvietas bija

Trikâtas pagasts, Jûrmala un Carnikava.

Bieþâkais miruðo personu vecums vîrieðiem: 70 –

79 gadi (24), 50 – 59 gadi (17), 80 – 89 gadi (16), 60 –

69 (14), sievietçm: 80 – 89 gadi (33), 70 – 79 gadi (17),

60 – 69 (12).

Visbieþâkie nâves cçloòi konstatçti: Sirds, asinsvadu

slimîbas, t.sk. infarkti (75 gadîjumos); Vçþa intoksikâcija

(46 gadîjumos.); Vecums jeb dabîgi nenoteikti

cçloòi (7); Aknu ciroze (4); Lîía pûðanas pazîmes (4

); Pakârðanâs cilpâ (3); Noslîkðana ûdenî (2); Reimatisms

(2); Plauðu slimîba (2); Gûþu locîtavu infekcija,

nosalðana, cukura diabçts, elektrotrauma, nieru mazspçja,

smaga slçgta galvas trauma (1).

Pçc dzimtsarakstu nodaïâ veiktajiem civilstâvokïa

akta reìistriem demogrâfiskâ situâcija novadâ 2012.

gadâ nav uzlabojusies. Dabiskais pieaugums bijis negatîvs,

mirstîba par 50 pârsniedza dzimstîbu.

Dace Çrìele

Dzimtsarakstu nodaïas vadîtâja

Smiltenes novadâ pieðíirs vienreizçju bçrna piedzimðanas pabalstu

Paðvaldîba

pamatojoties uz paðvaldîbas un valsts datu reìistros pieejamâm

ziòâm par personu. Pabalstu izmaksâs personai

jubilejas dienâ, bet ne vçlâk kâ piecu darba dienu laikâ

pçc noteiktâ vecuma sasniegðanas.

Apstiprinâtie saistoðie noteikumi Nr.15/12 „Par materiâlo

palîdzîbu Smiltenes novada paðvaldîbâ” ir nosûtîti

atzinuma saòemðanai Vides aizsardzîbas un reìionâlâs attîstîbas

lietu ministrijai. Noteikumi stâsies spçkâ pçc atzinuma

saòemðanas un publicçðanas paðvaldîbas bezmaksas

izdevumâ „Smiltenes novada Domes Vçstis”.

Prognozçjamais laiks, kad noteikumi varçtu stâties spçkâ,

ir februâris. Pabalstus pieðíirs un izmaksâs Smiltenes novada

Sociâlais dienests apstiprinâtâ budþeta ietvaros.

Marita Mûze

Sabiedrisko attiecîbu speciâliste

Noslçdzies Ìimeòu tûrismam veltîtais gads

2013.gadâ tûrisma prioritâte - Smiltenes novads caur amatu prasmçm, garðu un smarþu

Aizvadîtais gads tûrismâ Smiltenes

novadâ bija veltîts pamatâ ìimençm,

kad daudzos tûrisma objektos un atpûtas

vietâs ikdienas piedâvâjumam papildus

tika pievçrsta lielâka uzmanîba, lai

tas bûtu pietiekoði interesants un saistoðs

kâ lieliem, tâ maziem apmeklçtâjiem.

2013. gadâ akcentu liksim uz tûrisma piedâvâjumu,

kas ïaus izjust Smiltenes novadu

caur amatu prasmçm, garðu un smarþu.

Nosakot ìimeòu tûrismu par aizvadîtâ

gada tûrisma virzienu Smiltenes novadâ,

mçríis bija aicinât vairâk vietçjos iedzîvotâjus

iesaistîtes mûsu paðu novada iepazîðanâ

un brîvdienas pavadît kopâ ar ìimeni,

aktîvi piedalîties daþâdâs aktivitâtçs, pasâkumos,

apmeklçt zinâmas un varbût ne tik

zinâmas vietas un objektus. Ðis tûrisma virziens

bija interesants ne tikai mûsu paðu novada

iedzîvotâjiem, bet arî citiem iedzîvotâjiem

no Latvijas un ârzemçm - jo îpaði tûristiem

no Igaunijas un Krievijas. Ðo tûrisma

piedâvâjumu, kâ arî daþâdas atpûtas un

izklaides iespçjas Smiltenes novada tûrisma

informâcijas centrs kopâ ar tûrisma uzòçmçjiem

prezentçja jau aizvadîtâ gada sâkumâ

Rîgâ, kad pirmo reizi Smiltenes novads

tika pârstâvçts starptautiskajâ tûrisma

izstâdç „Balttour 2012” atseviðíâ stendâ,

kas, pateicoties savam koðajam noformçjumam,

bija daudziem pamanâms, un tâdejâdi

vilinâja pie sevis daudzus izstâdes apmeklçtâjus.

Tûrisma sezona tika atklâta ar

Smiltenes pavasara gadatirgu, kura laikâ tûrisma

centrs kopîgi ar uzòçmçjiem prezentçja

atpûtas iespçjas mûsu novadâ. Aktîva

darbîba turpinâjâs visu sezonas laiku – daudzi

tûrisma uzòçmumi organizçja daþâdus

interesantus pasâkumus ìimençm un pat atklâja

jaunus objektus un izklaides iespçjas.

Matuïu dabas takâs notika pirmo reizi pasâkums

„Matuïu malduguòu nakts”, bet atpûtas

kompleksâ „Ezerlejas” sportisks pasâkums

aktîvâm ìimençm „Superìimene”.

Trîssaliòâs tika atklâta jauna dabas taka

„Meþa draugu birztaliòa”, tûristu uzòemðanai

savu darbîbu atsâka „Paulînes skoliòa”

u.c. Vasaras vidû norisinâjâs autorallijs

„Minhauzena nerâtnîbas Ziemeïvidzemç”,

kurâ iesaistîjâs ievçrojams skaits mûsu novada

tûrisma uzòçmumu, kïûstot par vienu

no daudzajiem pasâkuma kontrolpunktiem,

kurus, dalîbniekiem apmeklçjot, bija

jâveic noteikti uzdevumi un jâiegûst noteikts

punktu skaits, tâdçjâdi pçc iespçjas

apceïojot vairâkas vietas un sakrâjot vairâk

punktu.

Aizvadîtâs vasaras otrâ pusç tûrisma

centrs uzsâka suvenîru tirdzniecîbu, kâ arî

çkas ârpusç tika iegûts jauns ieejas mezgls

ar kâpnçm, velosipçdu novietni, uzbrauktuvi.

Tûrisma centrs organizçja tûrisma uzòçmçjiem

vairâkas sanâksmes, kâ arî seminârus,

apmâcîbas par saistoðâm un aktuâlâm

tçmâm uzòçmçjdarbîbas attîstîbai un pilnveidoðanai.

Iesâktos darbus turpinâsim arî jaunajâ

gadâ. Rîkosim kopîgas sanâksmes, apmâcîbas,

piedalîsimies tûrisma izstâdç „Balttour

2013”. Ðis gads bûs vçrsts uz tûrisma piedâvâjumu,

kas ïaus izjust Smiltenes novadu

caur amatu prasmçm, garðu un smarþu. Dalîbai

tûrisma izstâdç notiek jau aktîva gatavoðanâs

– tiek veidoti jauni tûrisma materiâli,

apzinâti jaunie tûrisma piedâvâjumi, sezonas

lielâkie pasâkumi. Tûrisma izstâde

norisinâsies no 8. lîdz 10. februârim, kad

ikviens, kam sirdij tuva atpûta, izklaide, ceïoðana

tepat pa Latviju vai ârpus tâs, tiek

aicinâts apmeklçt ðo izstâdi, lai iepazîtos ar

brîvdienu un ceïojumu galamçríiem un to

piedâvâjumiem.

Sanda Veismane

Tûrisma informâcijas centra vadîtâja


2013. gada 11. janvâris

Paðvaldîbas policija 2012.gada decembrî kopâ sastâdîjusi

18 administratîvâ pârkâpumu protokolus: 5

par gâjçju pienâkumu nepildîðanu, 5 par atraðanos sabiedriskâ

vietâ alkohola reibumâ cilvçka cieòu aizskaroðâ

stâvoklî (t.sk. viens atkârtoti gada laikâ), 3 par dabisko

vajadzîbu nokârtoðanu tam neparedzçtâs vietâs, 1 par

nepilngadîgâ atraðanos alkohola reibuma stâvoklî, 1 par

atraðanos publiskâ vietâ ar atvçrtu alkoholisko dzçrienu

iepakojumu, 1 par dzîvnieku (suòa) labturîbas noteikumu

prasîbu pârkâpumu, 1 par smçíçðanu, ko izdarîjis

nepilngadîgais, 1 par sabiedrisko çku labiekârtojuma

elementu bojâðanu, 1 par bçrnu audzinâðanas pienâkumu

neveikðanu.

Tâpat decembrî sastâdîti 8 administratîvâ pârkâpuma

protokoli – paziòojumi par transportlîdzekïu stâvçðanas

un novietoðanas noteikumu neievçroðanu (bez

vadîtâja klâtbûtnes).

Decembrî SNPP darbinieki izteikuði 56 mutvârdu

aizrâdîjumus, atbrîvojot no administratîvâs atbildîbas

personas, kuras izdarîjuðas maznozîmîgus pârkâpumus.

Ieskats Paðvaldîbas policijas (SNPP) 2012.gada

decembrî reìistrçtajâ informâcijâ:

* 01.12. pl.01:12 – patrulçjot Smiltenç, Baznîcas laukumâ,

SNPP ekipâþa ievçroja, vîrieti, kurð atradâs publiskâ

vietâ ar atvçrtu alkoholiskâ dzçriena iepakojumu.

Blomes pagasta iedzîvotâjam (dzim.1992.g.) sastâdîts

administratîvâ pârkâpuma protokols - sods Ls 10.

Smiltenes novada Domes Vçstis 7

Pârskats par Paðvaldîbas policijâ saòemto informâciju decembrî

Klusi kokli spçlç vçji,

Mostas meþs un atkal dus,

Dieviò, tu pâr zemi sçji

Ziemassvçtku brînumus. / V. Ïûdçns. /

Paðvaldîba

* 02.12. pl.12:00 – patrulçjot Smiltenç pa Dârza,

Daugavas un Atmodas ielâm, konstatçts, ka 10 mâjâm

nav pacelti Latvijas valsts karogi sçru noformçjumâ. Çku

îpaðniekiem nosûtîti rakstiski aicinâjumi turpmâk nepârkâpt

un ievçrot likumâ noteikto kârtîbu.

* 03.12. pl.00:05 – patrulçjot pa Smilteni, ievçrots,

ka Baznîcas laukumâ 2 jaunieði nokârto savas dabiskâs

vajadzîbas – urinç. Abi pârkâpçji - Drustu pagastâ dzîvojoðs

(dzim.1991.g.) vîrietis un Jaunpiebalgas pagastâ dzîvojoðs

jaunietis (dzim.1996.g.) aizturçti, sastâdîti administratîvie

protokoli, sods Ls 10.

* 04.12. pl.18:00 – Smiltenç, Baznîcas laukumâ konstatçts,

ka 2-stâvu çkai pie jumta notekcaurulçm ir lâstekas,

kas apdraud gâjçjus. Paziòots çkas îpaðniekam par

nepiecieðamîbu novçrst trûkumus çkas uzturçðanâ.

Plkst.18:50 SNPP atkârtoti apsekoja çku – trûkumi bija

novçrsti.

- pl.20:30 – saòemta informâcija, ka Smiltenç Gaujas

ielâ privâtmâjâ notiek ìimenes konflikts. Ierodoties adresç,

konflikts pârtraukts. Pamatojoties uz sievas iesniegumu,

trakojoðais vîrs (dzim.1961.g.) tika izolçts un nogâdâts

atskurbðanai uz VP VRP Valmieras iecirkni.

* 05.12. pl.00:15 – saòemta informâcija, ka Smiltenç,

Kalna ielâ uz ielas guï vîrietis. Iepriekð 10 reizes administratîvi

sodîtais Launkalnes pagastâ dzîvojoðais vîrietis

(dzim.1954.g.), atradâs alkohola reibuma stâvoklî (2,70

promiles). Par atraðanos sabiedriskâ vietâ cilvçka cieòu

aizskaroðâ izskatâ atkârtoti gada laikâ vîrietim sastâdîts

administratîvais protokols, nogâdâts dzîvesvietâ.

pl.15:36 – saòemta informâcija, ka Rîgas ielâ daudzstâvu

mâjas kâpòu telpâ èetras personas lieto alkoholiskos

dzçrienus. Pârkâpums pârtraukts, pârbaudîtas vîrieðu

personîbas, veiktas pârrunas un izteikti mutvârdu aizrâdîjumi.

Personas pameta kâpòu telpu.

pl.17.22 - saòemts zvans par to, ka kaimiòos esoðajâ

mâjâ Limbaþu ielâ trîs vîrieði lieto alkoholu. SNPP ekipâþai

ierodoties adresç, tika konstatçts, ka iepriekð brîdinâtie,

Smiltenç dzîvojoðie vîrieði (divi dzim.1985.g.,

viens 1988.g.) atradâs spçcîgâ alkohola reibumâ un lietoja

alu. Pârkâpçji aizturçti un nogâdâti policijas iecirknî,

kur tika veikta personu alkohola pârbaude (3,57 un 4,00

(2 gab.)) promiïu stiprs reibums un sastâdîti administratîvie

protokoli.

* 13.12. pl.13:01 – Smiltenç, Blaumaòa ielâ aizdegusies

saimniecîbas çka. Ugunsgrçka dzçðanas darbos

SNPP darbinieki sniedza palîdzîba VUGD.

Izglîtîba

Pîlâdzçni ciemojas veco ïauþu pansionâtâ

* 17.12. pl.19:10 – SNPP ekipâþa Smiltenç, Rûpniecîbas

ielâ aizturçja a/m Audi 100 vadîtâju, kurð aizdomîgi

vadîja savu transportlîdzekli. Veicot pârbaudi, konstatçts,

ka no vadîtâja (dzim.1967.g.) mutes nâk alkoholam

lîdzîga smaka. Vadîtâjs atteicâs veikt alkohola reibuma

pârbaudi, tâpçc viòð tika nogâdâts Vidzemes slimnîcâ

Valmierâ. Pârbaudç tika noskaidrots - aizturçtais vadîtâjs

atradies alkohola reibuma stâvoklî.

* 21.12. pl.16:29 – patrulçjot pa Smilteni, ievçrots,

ka Gaujas ielâ 6 vîrietis, atrodoties pie dzîvojamâs mâjas

kâpòu telpas ieejas, nokârto savas dabiskâs vajadzîbas –

urinç. Smiltenç dzîvojoðais vîrietis (dzim.1996.g.) aizturçts,

sastâdîts administratîvais protokols, sods Ls 10.

* 22.12. pl.21:20 – saòemts telefona zvans par to, ka

Brantu pagastâ vîrietis alkohola reibuma stâvoklî izturas

agresîvi pret savu sievu un mâjiniekiem. Ierodoties adresç,

informâcija apstiprinâjâs. Trakojoðais vîrs nogâdâts

atskurbðanai uz VP VRP Valkas iecirkni.

* 23.12. pl.19:15 – SNPP darbinieki, sadarbojoties ar

Valsts policijas kolçìiem, Smiltenç Baznîcas laukumâ

aizturçja vieglâs automaðînas „Mercedes Benz” vadîtâju,

kurð to vadîja, atrodoties alkohola reibuma stâvoklî (1,80

promiles). Dzçruðais ðoferis nodots Valsts policijas darbiniekiem

administratîvâ protokola sastâdîðanai, a/m

evakuçta.

* 28.12. pl.00:32 – patrulçjot pa Grundzâles pagastu,

SNPP ekipâþa pamanîja, ka aizdomîgi tiek vadîta automaðîna

„Audi”, tâpçc tika nolemts to apturçt. A/m vadîtâjs

ignorçja operatîvâ transportlîdzekïa zilâs bâkugunis,

nepakïâvâs policijas darbinieku likumîgai prasîbai apstâties.

Tika uzsâkta „bçgïa” vajâðana. Pçc aptuveni 7 km

„Audi”, iebraucot piesniguðâ meþa ceïâ, iestiga, bet tâs

vadîtâjam kopâ ar pasaþieriem izdevâs aizbçgt meþâ. Informâcija

nodota VP darbiniekiem administratîvâs lietvedîbas

uzsâkðanai, a/m evakuçta. Vçlâk, pl.04:55, labprâtîgi

pieteicâs Audi vadîtâjs, kurð to vadîja bez iegûtas

vadîtâja apliecîbas. Auto tika ekspluatçts bez noteiktajâ

kârtîbâ veiktas reìistrçðanas.

Cienîjamie, Smiltenes novada iedzîvotâji, vçlos

Jums pateikties par izrâdîto uzticîbu un veiksmîgo sadarbîbu

aizvadîtajâ gadâ, kâ arî novçlu veiksmîgu, izdevuðos,

uz savstarpçju cieòu un mieru balstîtu 2013.gadu!

Normunds Liepa

Paðvaldîbas policijas priekðnieks

Ziemassvçtki ir brînumu laiks. Mazajiem tas ir Ziemassvçtku

vecîtis – mîïð, rûpîgs un gâdîgs, kurð atnes dâvanas

un saldumus. Pieauguðajiem Ziemassvçtki ir klusuma,

labu domu, mîïuma, sirsnîgu vçlçjumu laiks. Un tieði tâdçï

ar vçlmi iepriecinât, atcerçties un sasildît sirdis vientuïiem,

veciem cilvçkiem 19. decembrî uz Smiltenes Sarkanâ

Krusta veco ïauþu pansionâtu – aprûpes centru devâs Smiltenes

PII „ Pîlâdzîtis „ „Rûíu” un „Zaíçnu” grupiòu bçrni.

Apciemot vecos ïaudis Ziemassvçtkos un Lieldienâs

kïuvis par noturîgu, skaistu, sirsnîgu tradîciju, kuru iesâka

bijusî bçrnudârza metodiíe Rasma Petrova. Viòa ar savu

labestîbu, enerìiju prata aizraut arî mûs un spçja ðîs ciemoðanâs

reizes padarît îpaði emocionâlas un siltas, likdama

mums sajust to nepiecieðamîbu gadu no gada. Un tâ uz

Smiltenes Sarkanâ Krusta slimnîcu, aprûpes centru dodamies

jau 12. gadu. Ziemassvçtku vecîtis tika satikts jau iepriekð,

jo viòa èaklie palîgi

– PII „Pîlâdzîtis” darbinieki

bija palîdzçjuði sarûpçt dâvanas

– gardus ievârîjumus,

kompotus, sulas, salâtus.

Tâs nebija parastas, pagrabâ

paòemtas veltes, tâs bija mîlestîbâ

un rûpçs gâdâtas, jo,

ne velti, uz katras no burciòâm

bija skaists attçls ar uzrakstu,

kam ðis naðíis lîdzçs

un palîdzçs – moþumam, labâm

domâm, stiprai veselîbai,

dzîvespriekam utt. katra

burciòa sev ieguvusi skaistu „cepurîti” ar krâsainâm lentîtçm,

puðíiem un zelta un sudraba pçrlîtçm.

Skolotâju un bçrnu kopîga darba rezultâtâ tapa apsveikumi

– Ziemassvçtku zvani ar laba vçlçjumiem. Liels

prieks par bçrniem, kuri „Pîlâdzîti” jau absolvçjuði, bet joprojâm

atrod ceïu pie savâm bçrnudârza skolotâjâm un labprât

piedalâs labajos darbiòos. Sindija no „Rûíiem” mâcâs

jau skolâ, bet ar lielu rûpîbu un izdomu uzzîmçja afiðas, kuras

aicinâja vecos cilvçkus uz Ziemassvçtku koncertu. Arî

Unas mamma, satikta pilsçtâ, stâsta, ka meitene atceras un

labprât vçl piedalîtos bçrnudârza rîkotajos labdarîbas pasâkumos.

Mums – pedagogiem tas silda sirdi, jo saprotam, ka

tâ sirsnîbas, labestîbas sçkliòa, kuru cenðamies iesçt bçrniem

bçrnîbâ, atrod îsto ceïu, un bçrni nebûs vienaldzîgi un

auksti pret lîdzcilvçkiem.

Un tâ domes autobusiòð mûs aizvizinâja uz aprûpes

centru, kur jau iepriekð tika nogâdâta eglîte. Lai eglîte stâvçtu

stalti, kâjiòu tai pagatavoja Kristera tçtis.

Ziemassvçtku laikâ notiek brînumi – mazie bçrni pârtapa

par rûíiem un zaíçniem. Mûzikai skanot, bçrni eglîti izgreznoja

ar paðu sarûpçtâm rotiòâm un svecîtçm. Kad eglîte

iemirdzçjâs svçtku rotâ, sâkâs svçtku koncerts. Bçrnu

dziedâtâs dziesmas, rotaïas, skaitîtie dzejoïi veco cilvçku

acîs lika iemirdzçties asaru pçrlçm. Dâvâjot saldo ievârîjumu,

neiztika bez savstarpçja mîïuma – vecâs mâmiòas un

onkuïi mîïoja bçrnus, bet bçrnu mazâs rociòas noglauda veco

cilvçku raupjâs, sastrâdâtâs rokas. Ïoti ceram un ticam,

ka ðî savstarpçjâ saskarsme starp daþâdu paaudþu cilvçkiem

stiprinâs labestîbu, sirsnîbu, mîlestîbu ne tikai svçtku

reizçs, bet krietni plaðâkâ laikâ un mçrogâ visu cilvçku

starpâ. Tad visi kopîgi dziedâjâm dziesmu „Jûs, bçrniòi, nâciet”!,

atvadoties solîjâmies nâkt atkal – ðoreiz jau Lieldienu

laikâ, kad saulîte bûs pakâpusies augstâk debesu kalnâ.

Bet ar to visi labie Ziemassvçtku darbi vçl nebeidzâs.

80 mâjâs pastnieks nogâdâja bçrnu zîmçtos apsveikumus,

lai darîtu priecîgus vecos un vientuïos cilvçkus. Katru gadu

bçrnudârza kolektîvâ atceramies arî savus bijuðos darbiniekus

– pensionârus, kurus iepriecinâm ar sarûpçtâm dâvaniòâm

un laba vçlçjumiem.

PII „Pîlâdzîtis” skolotâjas

Gunta Meþule un Inguna Slapjuma


8 Smiltenes novada Domes Vçstis 2013. gada 11. janvâris

Smiltenes ìimnâzijai jaunais gads iesâcies ïoti veiksmîgi

– esam godam pârstâvçjuði Smiltenes novadu un

savu skolu Latvijas mçrogâ. 4.janvârî Latvijas Universitâtes

Lielajâ aulâ norisinâjâs pasâkums radoðiem dabaszinâtòu

un matemâtikas skolotâjiem un skolçniem „Nâc un

dari kopâ ar mums!”, ko organizçja Latvijas Universitâtes

(LU) Dabaszinâtòu un matemâtikas izglîtîbas centrs.

Aulâ skolotâji dalîjâs savâ unikâlajâ pieredzç un

praktiskajâs inovatîvajâs idejâs, kâ dabaszinâtnes un matemâtiku

mâcît skolçnam labi izprotamâ un saistoðâ veidâ.

Starp viòiem arî mûsu matemâtikas skolotâja Inguna Kodratjeva

demonstrçja, kâ stundâs daudzveidîgi var izmantot

balsoðanas pultis.

Izglîtîba

Smiltenes ìimnâzijas skolotâji un skolçni dalâs savâ unikâlâjâ pieredzç

un inovatîvajâs idejâs

Savu prasmi un aizrautîbu demonstrçja vairâk nekâ

100 skolçni, kas paði vadîja un piedalîjâs radoðâs darbnîcâs.

Tika izspçlçti fizikas triki, râdîti eksperimenti, atminçts

„kartupeïa noslçpums”, atbildçts uz jautâjumu „Kâ

noíert radioviïòus”, noteikti putni un augi, izmantojot

elektronisko noteicçju, izpçtîts, kâ konfektes Skittles var

izmantot dzijas krâsoðanai un daudzas citas aktivitâtes, kâ

aizraujoðâ veidâ mâcîties eksaktos priekðmetus.

Ìimnâzijas skolçni savâ darbnîcâ piedâvâja mâcîties

veidot mâcîbu filmiòas – podkastus par daþâdâm tçmâm

bioloìijâ, íîmijâ, matemâtikâ, fizikâ un ìeogrâfijâ. Viens

no nervus kutinoðâkajiem bija eksakto zinâðanu un prasmju

konkurss, kurâ piedalîjâs skolçnu un skolotâju komandas,

kopskaitâ 25. Konkurss bija mûsdienîgi veidots -

atbildes bija jâiesniedz balsoðanas veidâ, tas norisinâjâs

vairâkâs kârtâs, arvien samazinot dalîbnieku skaitu.

Smiltenes ìimnâzijas komandu veidoja 8.klases skolnieces

Annija Cunska un Laura Savicka un 9.klases skolçns

Pçteris Kaupe, ìeogrâfijas skolotâjas Rita Rozîte un Ingûna

Rulle. Paziòojot konkursa rezultâtus, liels bija komandas

un lîdzjutçju prieks un sajûsma, izdzirdot, ka esam ieguvuði

1.vietu!

Velga Mâlkalne

Smiltenes ìimnâzijas direktore

Smiltenes Centra vidusskolâ

uzskâts jauns Comenius projekts

Smiltenes Centra vidusskola ðajâ gadâ uzsâkusi jaunu Comenius

skolu sadarbîbas projektu - Learning by Eating. Skolçni jau mâcîjuðies

cept maizi, gatavojuðies Ziemassvçtkiem, paði pagatavojot piparkûku

mîklu, cepot un rotâjot piparkûkas.

Ðî gada sâkumâ skolçni mâcîsies siet sieru un jau februârî skolas

pârstâvji dosies vizîtç uz Dâniju, kur mâcîsies par uztura nozîmi un

ietekmi uz mâcîðanâs spçjâm.

Lîga Krûmiòa-Krîgere

Smiltenes Centra vidusskola

Stiprina izpratni par latvisko

dzîvesziòu

2012. gads Smiltenes Centra vidusskolâ pamatojies latviskas dzîvesziòas

skolas mâcîbâs, jau pagâjuðajâ mâcîbu gadâ tika izvirzîts mçríis

meklçt vçl lielâku piederîbu savai skolai, savai tautai. Skolâ ir sâkusies

skolas formu nçsâðana ikdienâ un svçtkos. Tradîcija ir jauna, un tâ noteikti

tiks turpinâta. Jau pavasarî veidosim skolas formu apmaiòas labdarîbas

tirdziòu, lai varçtu efektîvi plânot finansiâlo ieguldîjumu to iegâdei.

Ir notikuði daþâdi pasâkumi, kas stiprinâjuði izpratni par latvisko

dzîvesziòu: izstrâdâta audzinâðanas darba programma, kas ir pamats

audzinâðanas stundu tematiskajam plânojumam, skolâ ir viesojuðies

daþâdi ciemiòi, kas ðo izziòas darbu palîdzçjuði stiprinât, kâ, piemçram,

Janîna Kursîte, pasaku stâstniece Anita Vîksna u.c.

LR Proklamçðanas gadadienâ arî domâjâm ne tikai par vçsturisko

un patriotisko svçtku noskaòu, bet arî par latviskuma iemirdzçðanos skolas

noformçjumâ, kad varçjâm izpçtît latvisko zîmju spçku un daudzveidîbu.

Gada izskaòâ klaðu kolektîvi piedalîjâs lielajâ Ziemassvçtku pasâkumâ,

kur arî kopâ iepazinâm latviskâs svçtku svinçðanas tradîcijas - ar

dziesmâm, ar tautasdziesmu skandçjumiem, ar dejâm un rituâliem.

Nâkamajâ mâcîbu gadâ vçl vairâk akcentçsim audzinâðanas stundu

nozîmi skolas darbâ, kâ arî latviskâ çtikas kodeksa ievçroðanu ikvienâ

skolas dzîves notikumâ.

Iveta Krûmiòa

Smiltenes Centra vidusskola

Prioritâte - lasîtprasmes attîstîðana

Kas visu izteic bez mçles?

Man saka: tâ grâmata,

Ar viòu labâkâs spçles

Un mîïâkâ saruna.

(Rainis.)

Smiltenes Trîs pakalnu sâkumskolâ

viena no mâcîbu un

audzinâðanas darba prioritâtçm

2012./2013. mâcîbu gadâ ir lasîtprasmes

attîstîðana un lasîðanas

pasâkumu popularizçðana. Attîstot

lasîtprasmi sâkumskolâ, liela

uzmanîba tiek pievçrsta teksta izpratnei,

savukârt pamatskolas

klasçs mâcîbu stundâs tiek strâdâts

pie daþâdu lasîðanas tehniku

jeb stratçìiju apguves, jo ne vienmçr

ir rûpîgi jâizlasa viss teksts,

lai izpildîtu konkrçtu uzdevumu.

A.Upîts ir teicis: „Grâmata ir

brîniðíîga spuldze, kas cilvçkam

apspîd vistâlâko un tumðâko ceïu

mûþa garajâ gâjienâ”. Lasît grâmatas

ir tikpat kâ sarunâties ar labu

draugu, un mums katram ir sava

pieredze grâmatu lasîðanâ.

Lasîðana ir jebkuras mâcîbu

prasmes pamatâ, tas ir process,

kurâ uzmanîba pievçrsta rakstîtâ

teksta uztverei un jçgas izpratnei.

Lai skolçnus mudinâtu lasît ar izpratni,

skolas bibliotekâres sadarbîbâ

ar pedagogiem aicina bçrnus

pastâstît par izlasîtajâm grâmatâm,

atbildçt uz jautâjumiem, vizualizçt

izlasîto.

Lasîtprasmes veidoðanas

mçríis skolâ ir iemâcît skolçniem

racionâlus paòçmienus, kâ uztvert

un izprast daþâdos tekstos

ietverto informâciju. Tomçr jebkurð

mçìinâjums uzlabot lasîtprasmi

jâsâk ar motivâciju, tâpçc

skolotâja uzdevums ðajâ datoru

laikmetâ ir radît bçrnam lasîðanas

motivâciju, parâdît, ka lasît var

bût interesanti un lietderîgi, domât

par to, lai lasîðana kïûtu par

aizraujoðu notikumu, par patîkamu

procesu, kad vienlaicîgi ar

teksta satura izpratni tiek veidota

arî attieksme pret izlasîto.

Darboðanâs bçrnu un jaunieðu

þûrijâ ir viena no daþâdajâm lasîðanas

aktivitâtçm, kurâ jau sesto

gadu iesaistâs 1.-6. klaðu skolçni.

Grâmatu ekspertu uzdevums ir

èetru mçneðu laikâ izlasît piecas

savas vecuma grupas grâmatas

un tâs izvçrtçt, lîdz ar to skolçniem

ir iespçja novçrtçt daiïdarbos

ietvertâs idejas un veidot arî

savu attieksmi pret izlasîto. Ðogad

þûrijas grâmatu kolekcijâ ir

vairâkas bçrniem jau zinâmu autoru

jaunâkâs grâmatas, piemçram,

V.Rûmnieka „Atnâcçji”,

M.Cielçnas „Eþuïa peldriòíis”,

I.Zanderes „Diegu burti”. U.Ausekïa

„Zîlîtes pîlîtes pûð”,

M.Runguïa „Nekrietnais Alfrçds”.

Þûrijas eksperti ïoti atzinîgi

novçrtçjuði grâmatas, kurâs risinâtas

mûsdienîgas problçmas,

piemçram, datorspçïu atkarîba

(„Erebos”), identitâtes meklçjumi

(„Emîlija dîvaine”).

Jaunums ðogad ir vecâku þûrija.

Ðo iespçju kopâ ar savu bçrnu

lasît izmantoja pieci vecâki un iepazinâs

ar tâdâm grâmatâm kâ

„Skolas sâpes”, „Doplers”, „Savâdais

atgadîjums ar suni”, „Kafka

un ceïojoðâ lelle”.

Sarmîte Rîdere

Skolas bibliotekâre


2013. gada 11. janvâris

Smiltenes novada Domes Vçstis 9

Izglîtîba

Pedagogi papildina zinâðanas valodas prasmju attîstîðanâ

Smiltenes novada pedagogu Metodiskâ diena

2013.gada 4.janvârî pulcçja ïoti plaðu dalîbnieku loku –

pasâkumâ piedalîjâs 217 skolotâji, papildinoties tçmâ

„Valodas prasmju attîstîðana ikkatrâ mâcîbu priekðmetâ”.

Tas ir ïoti nozîmîgs jautâjums skolçnu izglîtîbas kvalitâtes

uzlaboðanai, jo bez labâm lasîðanas, runâðanas u.tml.

prasmçm nav iespçjama zinâðanu un prasmju apguve un

radoðuma izpausme nevienâ mâcîbu jomâ. Tçmas nozîmi

apstiprina arî 82 skolotâji, kuri uz mûsu pasâkumu ieradâs

no ïoti plaða apvidus (Lubâna, Madona, Rîga, Carnikava,

Sigulda, Limbaþi, Valmiera, Valka, Gulbene u.c.).

Klausîtâjus saistîja Guntis Pakalns, Dr. Philol., LU

Literatûras, folkloras un mâkslas institûta Latvieðu folkloras

krâtuves pçtnieks, viòð ar skolotâjiem runâja par

savu pieredzi. Stâstu stâstîðana - vai to var iemâcîties?

Guntis Pakalns mutvârdu stâstîjumus ir ne tikai vâcis un

pçtîjis, bet arî piedalîjies daþâdos stâstu stâstîðanas projektos

bçrniem un pieauguðajiem. „Stâstît stâstus ir interesantâk,

nekâ tâpat runât. Stâstâ ir kaut kas vairâk iekðâ,

tur ir ko iztçloties, tur ir daþâdas balsis, tur ir ko dzirdçt,

tur ir, ko piedzîvot, tur ir kâda pamâcîba, tur ir kâds

mîlasstâsts. Un stâsts parasti ir tieði tas, kas paliek atmiòâ

no tâ, ko cilvçki dara, ko cilvçki ir piedzîvojuði. Stâsts

palîdz mums atcerçties pagâtni. Protams, pagâtne stâstâ

pârveidojas, tâ ir savâdâka, nekâ tur bija, jo stâstam ir

kaut kas jâpârveido, lai varçtu saglabâties. Bet tâ nu tas

ir, un tâ tas darbojas.” Par spîti visdaþâdâko tehnoloìiju

attîstîbai, vienkârðs mutvârdu stâsts arî mûsdienu mâcîbu

stundâ nav zaudçjis savu spçku. Kâ atrast savus îstos

stâstus, kâ pamanît situâcijas dzîvç, kurâs ðie stâsti bûtu

pielietojami, kâ pârvarçt bailes sâkt stâstît?

2012. gads Smiltenes Trîs pakalnu sâkumskolai

iesâkâs ar nosaukuma maiòu –

no pamatskolas kïuvâm par sâkumskolu.

Ðis fakts gan neko neizmainîja darba ritçjumâ.

Tâpat èakli mâcîjâmies un ar ïoti labiem

rezultâtiem piedalîjâmies Smiltenes

novada mâcîbu olimpiâdçs, pârstâvçjâm

savu valsti starptautiskâs Galvas rçíinu sacensîbâs

Lietuvâ. Katru semestri treðâ daïa

4. – 6. klaðu skolçni beidza ar vidçjo atzîmi,

kas augstâka par 7,5 un liecîbâ nav vçrtçjuma

6. Gan skolçni, gan viòu vecâki ir

èakli lasîjuði jaunâkâs grâmatas projekta

„Bçrnu þûrija” ietvaros.

2011./2012. mâcîbu gada sportiskâ sezona

noslçdzâs ar ïoti priecîgu vçsti - mûsu

skola ieguvusi 1. vietu kopvçrtçjumâ 1.-

6. klaðu konkurencç, kâ arî nelielu finansiâlu

pabalstu sporta inventâra iegâdei. Turpinâjâs

labâ sadarbîba ar mûsu skolas labvçïiem.

Gada sâkumâ tika iegâdâti daþâda

Ïoti lielas klausîtâju simpâtijas guva Zane Daudziòa,

aktrise, skatuves mâkslas un runas konsultante, Latvijas

Kultûras Akadçmijas lektore. „Skolotâjs ir kâ tûkstoð

gaismu luksofors, kâ jaudîgs signâlu raidîtâjs. Prasmîgam

skolotâjam saziòâ ar skolçnu ir jâprot maksimâli

prasmîgi un efektîvi izmantot visus viòam pieejamos ietekmes

un izteiksmes „ieroèus" - balsi, þestus, intonâciju,

savu personîbu, kustîbas, pat frizûru un tçrpu, runas

veidu, sejas izteiksmi. Tâs ir daudzas un daþâdas zîmes

un signâli, kas kâ vesels informâcijas kopums pa neskaitâmiem

kanâliem nonâk pie adresâta. Jo runâtâja pateikto

vârdu nozîmi neveido tikai izteikto vârdu nozîme.”

Lektore vçlreiz atgâdinâja zinâmo un iepazîstinâja ar

specifiskiem paòçmieniem, kâ skolçnam mâcît pârvarçt

stresu, atbrîvot íermeni, nodroðinât mierîgu elpoðanu,

pareizi formulçt publiskâs runas mçríi, veidot runas saturu

atbilstoði izvirzîtajam mçríim utt.

Mûsu novada Smiltenes Centra vidusskolas skolotâja,

ïoti zinoða logopçde Ârija Baumane ar sâkumskolas

skolotâjiem dalîjâs bagâtîgajâ pieredzç par palîdzîbu

bçrniem ar specifiskiem mâcîðanâs traucçjumiem,

visvairâk ðoreiz – lasîðanas traucçjumiem, piemçram,

disleksiju. Disleksija ir mâcîðanâs traucçjums, kas bçrnam

rada grûtîbas iemâcîties lasît un saprast uzrakstîto.

Pat bçrniem ar vidçju un augstu intelektu, kuriem ir

daudz iespçju lasît un kuri ir motivçti mâcîties, var bût

disleksija. Bçrni, kuriem ir disleksija, ar grûtîbâm saprot

sakarîbu starp rakstîto burtu un izrunâto skaòu. Klausîtâji

saòçma daudz praktisku ieteikumu un vingrinâjumu

lasîtprasmes pilnveidoðanai.

Aija Kalve, LU PPMF eksperte, Latvijas Lasîðanas

Pavadot veco un sagaidot jauno

izmçra slçpju komplekti, lai ikviens skolçns

sporta stundâs varçtu slçpot, papildinâts

moderno tehnoloìiju klâsts. Kopâ ar

skolas padomi un paðvaldîbas institûcijâm

risinâti skolçnu mâcîbâm un droðîbai svarîgi

jautâjumi.

Atkârtoti esam ieguvuði starptautisko

Zaïo karogu un tas lepni plîvo blakus valsts

karogam. 2012./13. mâcîbu gada Ekoskolas

galvenâ tçma – veselîgs dzîvesveids.

Ðo gadu uzsâkâm ar regulâru rîta

vingroðanu klaðu kolektîvos. 6. klaðu skolnieces

vada rîta vingroðanu 1. klaðu skolçniem,

radoði izdomâjot daþâdus vingrojumus

un pieskaòojot mûziku.

Lekcijâ „Piena produktu nepiecieðamîba

un to lietoðana ikdienâ” 2.- 4. klaðu skolçni

uzzinâja, kâ tiek raþoti daþâdi piena

produkti, to uzturvçrtîbu un lietoðanas nozîmi

ikdienâ. Ðis pasâkums notika sadarbîbâ

ar Latvijas Siera klubu.

7. novembrî Vispasaules Rîcîbas dienâ

visiem skolâ rîta vingroðana un sportiskâs

aktivitâtes. Ðo pasâkumu var apskatît arî

kopîgâ mâjas lapâ EKO skolâm. Lielâkais

ieguvums - prieks, kustîbas un kopîbas sajûta.

Visu novembra un decembra mçnesi

skolçni kopâ ar skolas medmâsu un skolas

direktori brauca uz peldbaseinu Valmierâ.

Sagaidot Latvijas Republikas 95. dzimðanas

dienu, skolâ organizçjâm stâstnieku

konkursu „Mana vecmâmiòa, vectçvs stâstîja”.

Skolçni pierakstîja savu vecvecâku

stâstus par piedzîvoto Sibîrijâ, par savâm

skolas gaitâm, par nerâtnîbâm un arî dîvainiem

piedzîvojumiem. Darbi ir apkopoti,

labâkie darbu autori suminâti, daudz jaunas

informâcijas iegûts. Vislielâkâ vçrtîba

ðim darbam ir paaudþu kultûras mantojuma

saglabâðanâ un bçrnu patiesais prieks

par atklâto sarunu ar vecvecâkiem.

asociâcijas valdes locekle, dalîjâs pçtîjumu faktos un ieteikumos

par lasîðanu veicinoðas vides attîstîðanu skolâ,

ìimenç, sabiedrîbâ un sniedza klausîtâjiem daudz

gandarîjuma Starptautiskâs izglîtîbas sasniegumu novçrtçðanas

asociâcijas veiktais PIRLS (Progress in International

Reading Literacy Study) pçtîjums, kurâ piedalîjâs

ap 215 tûkstoði skolçnu, tai skaitâ 4162 skolçni no Latvijas,

liecina, ka Latvijâ ir visnegatîvâkâ skolçnu attieksme

pret lasîðanu. Savukârt Latvijas Universitâtes projekta

pçtîjumâ tika atklâts, ka lasîtprasmes trûkums ir arî

viens no tiem faktoriem, kas var negatîvi ietekmçt skolçna

sekmes skolâ un palielinât sociâlâs atstumtîbas risku.

Lasîtâja intereses atkarîgas no daudziem faktoriem, tostarp,

no bçrna vecuma, vides, kurâ bçrns aug, audzinâðanas

ìimenç, bçrna dzimuma, lasîtprasmes, tehnoloìiju

attîstîbas lîmeòa, aktualitâtçm sabiedrîbâ, reklâmas un

citiem faktoriem, arî no visu pedagogu kolektîva un vecâku

kopîga darba lasîðanas prasmju un pozitîvas attieksmes

atbalstam.

Metodiskâs dienas noslçgumâ mûsu novada skolotâju

iecienîts lektors, ìimenes ârsts Guntars Kuklis no

profesionâlâ mediía redzçjuma stâstîja par cilvçku savstarpçjo

attiecîbu veidoðanas noslçpumiem, kurus daba

ielikusi cilvçkos, bet mums jâmâcâs atðifrçt un prasmîgi

izmantot.

Izvçrtçjumâ Metodiskâs dienas dalîbnieki par guvumu

lektoriem izteikuði daudz atzinîbas. Labs darbs, kas

padarîts. Esam apzinâjuði skolotâju turpmâkâs vçlmes un

izglîtoðanâs vajadzîbas. Turpinâsim!

Alda Miíe

Izglîtîbas pârvaldes vadîtâja vietniece

Novadâ îstenojâm Inovatîvâs

pieredzes skolas darbîbu – kopâ

ar novada eksakto mâcîbu priekðmetu

skolotâjiem mâcîjâmies, kâ

stundu veidot mûsdienîgu, skolçnam

atvçrtu. Paði aicinâjâm kolçìus

un arî domes deputâtus un

darbiniekus stundâs – iejusties ðî

gadsimta skolçnu vai skolotâju

lomâs. Skolâ arî ikdienâ mâcîbu

stundâs tiek izmantota metoþu

daþâdîba, piemçram, Eiropas parlamenta

vçlçðanu simulâcija, drâma,

aerobikas elementu apguve

kâ festivâls.

Aizvadîtajâ gadâ uzòçmâm

vâcu, krievu un norvçìu skolçnu

grupas, kâ arî paði devâmies uz

ðîm valstîm. Savu darbîbu ir uzsâcis

Comenius projekts – „Klimats,

kultûra un daba – mûsu kopçjâ

atbildîba Eiropas nâkotnei”.

Te gan skolçniem, gan skolotâjiem

ir iespçja kopîgi darbojoties

izpçtît un salîdzinât daþâdu Eiropas

valstu kultûras tradîcijas, klimatu

un dabu un vçrot, kâ klimats

un daba ietekmç kultûru. 2013.

gada septembrî Smiltenes ìimnâzija

bûs saimnieki starptautiskajai

projekta sanâksmei.

Skolçniem bija iespçja uzzinât

par Virtuâlâs realitâtes iespçjâm

un apdraudçjumiem projektâ,

kurâ iesaistîties piedâvâja brîniðíîgas

koordinatores – Ieva

Ðtrâle, Sabîne Jermalovièa un

Eva Gulbe.

Gads bija neparasts ar jaunu

sadarbîbas formu – Krievijas studentu

praksi, kuras laikâ studentiem

bija iespçja mâcît krievu valodu

kâ otro sveðvalodu, mûsu

skolçniem – iespçju to apgût

augstâkâ lîmenî, ieraudzît sev nezinâmas

kultûras dimensijas.

Runâjot par kultûras norisçm,

skolas jaunieðu koris „Lido” ar

skaistu koncertu atzîmçja savu

20. jubileju. Koncerts pulcçja gan

bijuðos dziedâtâjus, gan vecâkus

un kora fanus. Ðajâ dienâ koris ieguva

savu jauno dziesmu – Lai lido!,

kuras autori ir Jânis Lûsçns

un Marika Svîíe. Koncerts bija

neaizmirstams ar solista Ingus

Pçtersona piedalîðanos. Nu jau

bijuðo koristu pulkam pieskaitâm

20 pagâjuðâ gada 12.klaðu absolventus.

Korî atkal dzied jauni

dziedâtâji, ir apgûtas jauns repertuârs,-

kora dziesma turpinâs.

2012.gads bija patîkamu pârsteigumu

pilns. Smiltenes ìimnâzijas

skolotâji guva atzinîbu Latvijas

mçrogâ ar Izglîtîbas inovâciju

balvu, skolotâjs Andrejs Miíis

ieguva Tâïa Bçrèa piemiòas

balvu un stipendiju, Inga Savicka

ir IKT balvas Platîna Pele finâliste,

Inguna Kondratjeva – Ekselences

balvas pretendente. Skolotâju

augstâ profesionalitâte un

elastîba, jaunu izaicinâjumu pieòemðana,

nemitîga sevis pilnveide

– tas ir stabils pamats Smiltenes

ìimnâzijas izglîtîbas un darba

kvalitâtei, katra skolçna un darbinieka

izaugsmei.

Skola, pateicoties novada domes

un Vecâku biedrîbas, un savu

sponsoru atbalstam, ir pilnveidojusi

materiâlo bâzi – ir jauni datori,

grâmatas, mûzikas instrumentu

palîgierîces, uzlabotas telpas

skolas internâtâ, darbu turpina

Esam aktîvi nacionâlo un starptautisko

projektu dalîbnieki. 2. klaðu skolçni 36

darbu konkurencç ieguva Atzinîbu Zemkopîbas

ministrijas organizçtajâ konkursâ

„Mûsu mazais pârgâjiens”. 1. b klases bçrni

piedalâs eTwinning projektâ „Mçs esam

vienâdi, darbosimies kopâ!” iejûtoties bçrnu

ar daþâdâm veselîbas problçmâm lomâ,

bet 5.a klases skolçnu grupa pçta vecmâmiòu

receptes un iepazîstina ar tâm turku,

poïu, itâïu, grieíu un slovçòu vienaudþus.

Nâkoðajâ – 2013. gadâ mûsu skolas

bçrnu labo darbu saraksts turpinâsies!

Skolas kolektîva vârdâ novçlu skolçniem,

viòu vecâkiem un ìimenes locekïiem,

draugiem un labvçïiem, lai pietiek

spçka un pacietîbas îstenot savus sapòus,

lai vienmçr ir iespçja sasildîties mîïu cilvçku

labajâs domâs!

Vita Leite

Direktores vietniece izglîtîbas jomâ

Smiltenes ìimnâzijas saimei 2012.gads bija darbîgs un raþîgs,

izaicinâjumiem un svçtkiem bagâts gads

Dzîvesprasmju akadçmija, notiek

sporta stadiona rekonstrukcija.

2013.gadâ turpinâm izvirzît

sev augstus mçríus un darâm visu,

lai tos îstenotu, jo pastâvçs,

kas mainîsies.

Velga Mâlkalne

Smiltenes ìimnâzijas direktore


10 Smiltenes novada Domes Vçstis 2013. gada 11. janvâris

5. janvârî tika aizvadîta Smiltenes atklâtâ èempionâta

basketbolâ ceturtâ spçïu kârta, kur centrâ spçlç

tikâs lîdz ðim nezaudçjoðâ komanda „top!” un

„Vudlande”. Spçli veiksmîgâk iesâka vudlandieði, kuriem

iegûto pârsvaru izdevâs arî noturçt lîdz spçles pçdçjâs

ceturtdaïas vidum. Spçles izskaòâ tomçr nedaudz

vairâk veiksmes, meistarîbas un spçka izrâdîjâs „top!”

spçlçtâjiem, kuri guva uzvaru spçlç ar rezultâtu 73:72

/15:19;20:21;13:16; 25:16/. Uzvarçtâju rindâs Rimants

Ðakars un Matîss Meþulis guva 18 punktus, zaudçtâjiem

Edgars Bergmanis izcçlâs ar 33 punktiem.

Sports

Aizvadîta Smiltenes atklâtâ èempionâta basketbolâ ceturtâ spçïu kârta

SPORTS Smiltenç jau otro gadu piedâvâ ðî gada

sporta apskatu, kurâ atskatîsimies uz Smiltenes novada

sportistu lielâkajiem panâkumiem, kâ arî atcerçsimies

tos sporta pasâkumus, kas ðogad norisinâjâs Smiltenes

novadâ. Pirmajâ rakstâ atskatîsimies uz sporta notikumiem

laika posmâ no janvâra lîdz jûlijam.

Janvâris

Vçrzemnieks ðokç „Sedu”

Lielisku spçli Valmieras komandas „Inflekss” sastâvâ

janvârî aizvadîja jaunais smiltenietis Kalvis Vçrzemnieks,

kurð ar trîs gûtajiem vârtiem savai vienîbai palîdzçja

ar rezultâtu 5:4 pârspçt èempionâta galvenos favorîtus

„Sedas” komandu.

Melderis pârstâv Latvijas kadetu izlasi

Baltijas kausa izcîòâ basketbolâ kadetiem Latvijas izlases

sastâvâ sekmîgi spçlçja 15 gadus vecais smiltenietis

Rièards Melderis, kurð palîdzçja mûsu komandai turnîrâ

izcînît uzvaru. Izðíiroðajâ spçlç pret Igauniju Melderis

izlases labâ guva 14 punktus.

Smiltenes novads tiek pie modernas sporta halles

Smiltenes novada Kalnamuiþâ janvâra sâkumâ tika

atklâta ilgi gaidîtâ sporta halle. Ðajâ modernajâ çkâ sporta

stundas aizvada Smiltenes Valts tehnikuma –profesionâlâs

vidusskolas audzçkòi. Hallç katru gadu tiek organizçtas

daþâda mçroga sacensîbas.

Godinâti novada labâkie sportisti

Janvârî Smiltenes ìimnâzijas aktu zâlç norisinâjâs

sporta sezonas noslçguma pasâkums, kurâ tika suminâti

Smiltenes novada labâkie sportisti. Apbalvoti tika ne

vien jaunie un talantîgie sportisti, bet arî veterâni.

SPORTS Smiltenç organizçtajâ aptaujâ par 2011. gada

Smiltenes novada labâko sportisti tika atzîta Lîna Mûze,

gada uzlecoðâs zvaigznes titulu saòçma Rièards Melderis,

bet par gada sporta notikumu novadâ tika atzîtas futbola

kluba „Smiltene/ BJSS” mâjas spçles.

Smukulis sezonu uzsâk Austrâlijâ

Ar izcînîto 52. vietu Austrâlijâ notiekoðajâ "Tour

Down Under” daudzdienu velobraucienâ riteòbraukðanas

sacensîbu sezonu uzsâcis Latvijas labâkai riteòbraucçjs

smiltenietis Gatis Smukulis.

Pârçjâs spçlçs „Smiltene’2013” ar rezultâtu 70:54

pârspçja „Bonoparti” vienîbu /Mârtiòð Sorokins 24p,

Aivis Junkers 21p.; Gatis Palms 22p./. „Strenèu MRS”

basketbolisti pârspçja „Miðko” spçlçtâjus ar rezultâtu

83:68 /Gvido Balodis 42p, Artûrs Rozîtis 15p,; Edijs

Kòepâjs 24p./, bet Smiltenes BJSS un Grundzâles komandu

spçle sakarâ ar BJSS komandas piedalîðanos tradicionâlajâ

turnîrâ Rûjienâ pârcelta uz vçlâku laiku.

Turnîra tabula pçc aizvadîtâm 4 spçïu kârtâm:

‘top!” 4 – 0

Vudlande 3 – 1

Smiltene’2013 2 – 2

Smiltenes vanagi” iekoþ „Sedai”

Vidzemes èempionâtâ hokejâ spçlç „Smiltenes vanagu”

hokejisti visai negaidîti atòçma punktus turnîra favorîtiem

„Sedas” hokejistiem. Smiltenieði saviem pretiniekiem

gan piekâpâs pçcspçles metienos ar 2:3.

Aerobikas festivâla tradîcijas Smiltenç tiek turpinâtas

Janvâra mçnesî Smiltenç norisinâjâs tradicionâlais

ìimnâzijas aerobikas festivâls, kurâ piedalîjâs vairâki

simti skolas skolçni. Pasâkums bija interesants ne vien

paðiem dalîbniekiem, bet arî skatîtâjiem, kuri, pârpildîja

Smiltenes Trîs Pakalnu pamatskolas zâli.

Februâris „Miðko” ðokç Smiltenes basketbola sabiedrîbu

Smiltenes novada basketbola èempionâtâ negaidîtu

zaudçjumu ceturtdaïfinâlâ piedzîvoja turnîra galvenie favorîti

Smiltenes sporta skolas” basketbolisti, kas piekâpâs

„Miðko” komandai, kuras sastâvâ neapturams bija

meistarîgais un pieredzçjuðais basketbolists Salvis Mçtra.

Februâris

Grundzâlietis atved olimpiskâs medaïas

Februârî Çrgïos norisinâjâs Latvijas Jaunatnes ziemas

olimpiâde, kurâ Smiltenes novadu pârstâvçja 15 sportisti.

Olimpiskâs medaïas iegût izdevâs Grundzâles pamatskolas

audzçknim Nikam Ramanim, kurð izcînîja divas bronzas

medaïas âtrslidoðans sacensîbâs. Sekmîgi sacensîbâs startçja

arî pârçjie Grundzâles un Smiltenes jaunie sportisti.

Smiltenieði triumfç Latvijas ziemas èempionâtâ

vieglatlçtikâ

Februârî modernajâ Kuldîgas mançþâ norisinâjâs

Latvijas ziemas èempionâts vieglatlçtikâ, kurâ par valsts

èempioniem kïuva divi Smiltenes novada sportisti. Klâvs

Karlsons triumfçja junioru konkurencç, bet Linda Puriòa

pârspçja visas savas konkurentes B grupâ. Puriòa kïuva

par Latvijas viceèempioni arî pieccîòas sacensîbâs.

Skopâne kïûst par EST –LAT orientçðanâs lîgas

ziemas uzvarçtâju

Lielisku panâkumu izcînît izdevâs Smiltenes sporta

skolas audzçknei Elînai Skopânei, kura kïuva par EST

–LAT orientçðanâs lîgas kopvçrtçjuma uzvarçtâju W 12

Strenèu MRS 2 – 2

Bonoparti 2 - 2

Grundzâle 2 – 1

Miðko 0 – 4

Smiltenes BJSS 0 – 3

Turnîra nâkoðâ kârta notiks 19.janvârî, kad spçkiem

mçrosies:

11.00 Smiltenes BJSS - Miðko

12.30 Smiltene’2013 – Grundzâle

14.00 „top!” – Bonoparti

15.30 Vudlande – Strenèu MRS

Aizvadîts Smiltenes novada èempionâts volejbolâ otrais posms

6.janvârî Smiltenes sporta hallç tika aizvadîts

Smiltenes novada èempionâts volejbolâ 4:4 otrais

posms. Tâpat, kâ pirmajâ kârtâ, ðoreiz arî piedalîjâs 8

komandas.

Savâs apakðgrupâs un pusfinâlos uzvaras pârliecinoði

svinçja turnîru favorîtvienîbas „Jautrais Ods” un

„Mid – Land”. Finâlspçlç abus setus komandas iesâka

lîdzîgi, tomçr turpmâkâ gaitâ pârliecinoðâku spçli demonstrçja

„Jautrâ Oda” spçlçtâji, izcînot uzvaru arî sacensîbu

otrajâ posmâ ar rezultâtu 2:0 /21:15;21:17/. Spçlç

par treðo vietu „Blome-2” divos setos apspçlçja „Flamango”

jaunieðus. Tâlâkajâs vietâs ierindojâs „Blome-

1”, „Rièards”, „Venden” un „Variòi” komandas.

Sacensîbu nâkamâ – 3.kârta risinâsies 26.janvârî

Smiltenes Valsts tehnikuma-profesionâlâs vidusskolas

sporta hallç.

Guntars Markss

Sporta pârvaldes vadîtâjs

Guntars Markss: ”2012.gads nenoliedzami aizritçjis Olimpiskâ gaisotnç”

11.janvârî Smiltenes ìimnâzijas zâlç

notiks ikgadçjais Smiltenes novada

sporta sezonas noslçguma pasâkums,

kura laikâ atskatîsies uz aizvadîtâs

sporta sezonas nozîmîgâkiem notikumiem,

suminâs Smiltenes novada komandas

sportistus, kas piedalîjâs Latvijas

III Olimpiâdç, Latvijas Sporta

Veterânu sporta spçïu godalgoto vietu

ieguvçjus, kâ arî apbalvos „Sports

Smiltenç” organizçtâs gada populârâko

sportistu aptaujas uzvarçtâjus. Ðajâ

sakarâ Smiltenes novada Sporta pârvaldes

vadîtâjam Guntaram Marksam jautâju, kâ

viòð vçrtç aizvadîto gadu sporta jomâ un

kas plânots 2013.gadâ.

Sporta pârvaldes vadîtâjs atzîmç, ka

2012.gads nenoliedzami aizritçjis Olimpiskâ

gaisotnç, kas raksturojâs gan ar

sportistu paðaizliedzîgu cîòu par kvalifikâcijas

normatîvu izpildi, gan divu smiltenieðu

- Lînas Mûzes un Sandras Aleksçjevas

startiem ðajâ nozîmîgâkajâ pasaules

sporta notikumâ. Lînas izcînîtâ 13. vieta

ðíçpa meðanâ un Sandras 14. vieta BMX

riteòbraukðanâ ir ïoti augsts jauno sportistu

panâkums. Paralçli Olimpiskajiem startiem

jâatzîmç arî Gata Smukuïa starts divos

no trim pasaules prestiþâkajiem

daudzdienu velobraucieniem „Giro d'Italia”

un „Vuelta Espana”, ðíçpmetçja Intara

Iðejeva izcînîtâ 5.vieta Pasaules junioru

èempionâtâ un basketbolista Rièarda

Meldera 10. vieta Eiropas U16 basketbola

èempionâtâ. Noteikti jâatzîmç arî

fakts, ka pirmo reizi Smiltenes novada

pastâvçðanas vçsturç, novada komanda

piedalîjâs lielâkajâ paðmâju kompleksajâ

sporta pasâkumâ III Latvijas Olimpiâdç.

Neoficiâlajâ komandu vçrtçjumâ Smiltenes

novada paðvaldîba 81 komandas konkurencç

ierindojâs 33 vietâ. Zelta medaïu

riteòbraukðanâ individuâlajâ braucienâ izcînîja

Gatis Smukulis, sudraba medaïu

ðíçpa meðanâ Lîna Mûze. Panâkumiem

bagâts 2012.gads bijis arî BMX riteòbraucçjiem,

novada orientieristiem, Smiltenes

sporta skolas jaunajiem vieglatlçtiem un

sporta veterâniem.

2013.gadâ noteikti tiks turpinâtas tradîcijas

organizçt jau ilggadîgus sporta pasâkumus

(„top!” ielu stafetes, tautas skrçjienu

Smiltenes apïi'2013”, Smiltenes

novada sporta svçtkus), kâ arî uzòemt

Latvijas un starptautiska mçroga sacensîbas

- SEB MTB Velomaratonu, daudzdienu

velobraucienu „Baltic Chain

Tour'2013”, Latvijas èempionâtu riteòbraukðanâ,

Latvijas autokrosa èempionâtu

un citas sacensîbas.

Smiltenes novada Sporta pârvaldes

vadîtâjs Guntars Markss 2013.gadâ

ikvienam sportotâjam novadâ novçl

panâkumus, veiksmi, veselîbu, kâ arî

savu sportisko uzstâdîjumu un mçríu

realizâciju.

Marita Mûze

Sabiedrisko attiecîbu speciâliste

Smiltenes novada sporta gada apskats (1.daïa)

grupâ meitençm.

Par Smiltenes novada èempioniem basketbolistiem

kïûst „Grundzâle”

Februâra izskaòâ noslçdzâs Smiltenes novada atklâtais

èempionâts basketbolâ, kurâ par èempioniem kïuva

„Grundzâles” basketbolisti. Finâlâ grundzâlieði pârspçja

Smiltenes komandu „Vudlande”.

Smiltenes novada veterâniem deviòas medaïas Latvijas

veterânu 49. sporta spçïu sacensîbâs vieglatlçtikâ

Februârî Rîgâ norisinâjâs Latvijas Veterânu Savienîbas

organizçtâs sacensîbas vieglatlçtikâ telpâs. Pie deviòâm

medaïâm tikt izdevâs Smiltenes novada veterâniem.

Marts

Smiltenieði spçlç Vidzemes èempionâta hokejâ

zvaigþòu spçlç

Valmierâ Vidzemes Olimpiskâ centra ledus hallç norisinâjâs

Vidzemes èempionâta hokejâ zvaigþòu spçles.

1. lîgas baltâs komandas kapteiòa gods tika uzticçts

Smiltenes vanagu” spçlçtâjam Ilgvaram Plçtienam.

Zvaigþòu spçlç piedalîjâs arî citi, „Smiltenes vanagu”,

Smiltene 09” un „Skorpiona” hokejisti.

“FK “Smiltene”/BJSS U-19” triumfç Smiltenes

novada èempionâtâ telpu futbolâ

Ar FK „Smiltene/ BJSS U -19” uzvaru martâ noslçdzâs

Smiltenes novada èempionâts telpu futbolâ. Kopumâ

sacensîbâs piedalîjâs seðas komandas.

Smiltenç spçkiem mçrojas Latvijas labâkie ðautriòu

metçji


2013. gada 11. janvâris

Smiltenes novada Domes Vçstis 11

Sports

Londonas Olimpiskajâm spçlçm kvalificçjâs Smiltenes

sporta skolas bijusî audzçkne Sandra Aleksejeva.

Smiltenes futbolisti vienas pendeles attâlumâ no

Latvijas Olimpiâdes finâlturnîra

Maijâ Valmierâ norisinâjâs Latvijas 3. Olimpiâdes

kvalifikâcijas spçle futbolâ, kurâ Smiltenes novada futbolisti

tikai spçles otrajâ pagarinâjumâ atzina Valmieras

pilsçtas pârâkumu ar 0:2. Smiltenieðiem bija lieliska iespçja

izraut uzvaru, tomçr netika realizçts 11 metru soda

sitiens.

Noskaidrotas sportiskâkâs skolas

Visa mâcîbu gada garumâ Smiltenes novada skolu

skolçni sacentâs daþâdâs sacensîbâs. Par kopvçrtçjuma

uzvarçtâjiem mazo klaðu grupâ kïuva Smiltenes Trîs Pakalnu

pamatskola, vidçjâ grupâ uzvarçja Smiltenes Centra

vidusskola, bet vidusskolnieku konkurencç veiksmîgâkie

izrâdîjâs Smiltenes Valsts tehnikuma –Profesionâlâs

vidusskolas audzçkòi.

Jûnijs

Martâ Smiltenç norisinâjâs Latvijas èempionâta

posms ðautriòu meðanâ. Sacensîbas pulcçja virkni labâkos

valsts ðautriòu metçjus, kuriem itin labu konkurenci

sastâdîja arî vietçjie Smiltenes sportisti.

Smiltenes novada èempionâtâ volejbolâ triumfç

„Mid -land”

Ar „Mid –land” komandas uzvaru noslçdzies Smiltenes

novada èempionâts volejbolâ. Otrajâ vietâ ierindojâs

komanda „Rezerve”, bet treðie palika „Grundzâles” volejbolisti.

Kopumâ èetros posmos startçja astoòas komandas.

Aprîlis

FK „Smiltene/ BJSS” uzsâk sezonu

Aprîlî savu jauno sezonu uzsâka „FK Smiltene/

BJSS” futbolisti, kuri tradicionâli cînîjâs Latvijas Futbola

èempionâta 2. lîgâ. Smiltenieði pirmajâ spçlç pârliecinoði

sagrâva „Aizkraukles” komandu.

Riteòbraucçji uzsâk sezonu

Aprîlî ar pirmajâm sacensîbâm sâkâs jaunâ riteòbraukðanas

sezonai, kurai gatavojâs vairâk kâ 50 Smiltenes

riteòbraucçji. Pirmajâ SEB MTB posmâ „Cçsis –Valmiera”

no Smiltenes novada riteòbraucçjiem savâs vecuma

grupâs labâko trijniekâ iekïuva Jânis Rezins seniors

un Rûta Brakovska.

Smiltenes hokeja komandas noslçdz dalîbu Vidzemes

èempionâtâ hokejâ

Ar "Sedas" uzvaru noslçdzies Vidzemes èempionâts

hokejâ. No Smiltenes novada komandâm 1. lîgas turnîrâ

visaugstâk tika "Smiltene 09", kas izcînîja treðo vietu.

"Smiltenes vanagi" bija piektie, bet "Skorpions sestie.

Smiltenç pulcçjas Latvijas labâkie autokrosisti

Smiltenes novada „Tepera” autotrasç aprîïa izskaòâ

norisinâjâs Latvijas èempionâta posms autokrosâ. Sacensîbas

klâtienç vçroja vairâki tûkstoði skatîtâji, bet dalîbnieku

vidû sekmîgi cînîjâs arî Smiltenes autosportisti.

Kristaps Eglîtis D 12 klasç izcînîja otro vietu.

Iedzîvotâji aicinâti norçíinâties par atkritumu

apsaimniekoðanas pakalpojumiem 2012.gadâ

ZAAO aicina klientus, kuru vçl nav paguvuði

norçíinâties par 2012.gadâ saòemtajiem

atkritumu apsaimniekoðanas pakalpojumiem,

to izdarît lîdz ðî gada 15.janvârim,

pretçjâ gadîjumâ no februâra uzòçmums

bûs spiests pârtraukt pakalpojumu

sniegðanu lîdz parâdsaistîbu nomaksai.

Ar klientiem, kuri norâdîjuði korektu

un aktuâlu kontaktinformâciju, uzòçmuma

darbinieki sazinâsies, tomçr iedzîvotâjiem

lûgums arî paðiem sekot lîdzi informâcijai

un veikt rçíinu apmaksu laikus.

Çrtâkiem norçíiniem par pakalpojumiem

un laika ekonomijai ZAAO piedâvâ

arî vairâkas papildu iespçjas:

- elektronisko Klientu paðapkalpoðanâs

sistçmu internetâ www.zaao.lv;

Maijs

Smiltenç ap 1000 dalîbnieki startç „Top” ielu stafetçs

Tradicionâli maija pirmajâ dienâ Smiltenes ielas pâròçma

lieli uz mazi skrçjçji, kas piedalîjâs „TOP” ielu stafetçs.

Uz starta daþâdâs vecuma, meistarîbas un izklaides

grupâs stâjâs ap 1000 dalîbnieku no Latvijas un Igaunijas.

”Silvas ziíere” kïûst par Eiropas èempioni

Maijâ Francijâ norisinâjâs Eiropas èempionâts BMX

riteòbraukðanâ, kurâ par Eiropas èempioni izdevâs kïût

trenera Ìirta Kâtiòa audzçkne „Silvas ziíeru” kluba

braucçja Vineta Pçtersone.

Pauliòð cînâs Eiropas èempionâtâ

Viens no Latvijas labâkajiem orientieristiem grundzâlietis

Artûrs Pauliòð maijâ Zviedrijâ startçja Eiropas

èempionâtâ, kur labâkais rezultâts bija 20. vieta sprinta

distancç.

Smiltene uzòem „Trek MTB” kalnu riteòbraukðanas

maratona posmu

Maija izskaòâ Smiltenç norisinâjâs „Trek MTB” maratona

posma sacensîbas kalnu riteòbraukðanâ. Ðis sacensîbu

seriâls izceïas ar tehniski smagajâm trasçm –tâda bija

arî Smiltenç. No paðmâju braucçjiem labâko trijniekâ

savâs vecuma grupâs iekïuva Toms Knostenbergs, Guntis

Viïums, Rûta Brakovska un Estere Ponciusa.

FK „Smiltene/ BJSS” izcîna emocionâlas uzvaras

pâr „Staiceli” un „Upesciemu”

Maija mçnesî divas svarîgas un emocionâlas uzvaras

izcînît izdevâs futbola kluba „Smiltene/ BJSS” spçlçtâjiem.

Vispirms Smiltenes komanda ar 2:1 pârspçja

„Upesciemu”, bet tad ar ðâdu pat rezultâtu tika uzveikta

„Upesciema” pretestîba. Abas spçles pulcçja ap 200 lîdzjutçjiem.

Aleksejeva kvalificçjas Londonas Olimpiskajâm

spçlçm

Pçc sekmîgi aizvadîtâ pasaules èempionâta BMX,

Paðvaldîba

- automâtisko maksâjumu par atkritumu

izveðanu (lai pieteiktos tam, jânoslçdz

lîgums, ko var izdarît ZAAO birojos Valmierâ,

Cçsîs, Limbaþos, Balvos, Saulkrastos

vai savâ bankâ);

- rçíina apmaksa lielveikalu tîkla

MAXIMA kasçs visâ Latvijâ (uz aprçíina

ir speciâls svîtrkods, kuru pirms maksâðanas

noskenç).

Tâpat maksâjumus var veikt jebkurâ

bankâ. Neskaidrîbu gadîjumâ lûgums sazinâties

ar Klientu apkalpoðanas daïu pa tâlruni

64281250 vai sûtot ziòu uz e-pasta adresi

zaao@zaao.lv.

Informâcijai:

Lija Ozoliòa

SIA ZAAO sabiedrisko

attiecîbu speciâliste

2012.gada 29.novembrî

Smiltenieðiem godalgas Latvijas èempionâtâ vieglatlçtikâ

Jûnijâ par Latvijas èempioni vieglatlçtikâ daudzcîòâ

B grupâ izdevâs kïût Smiltenes sporta skolas audzçknei

Lindai Puriòai. Ðíçpa meðanâ par junioru èempionu pârliecinoði

kïuva Intars Iðçjevs, bet Klâvam Karlsonam otrâ

vieta augstlçkðanâ.

Smiltenç izspçlç olimpisko ceïa zîmi

Jûnijâ Smiltenes ceïus pâròçma Latvijas vadoðie ðosejas

riteòbraucçji, lai sadalîtu Latvijas èempionâta medaïas

un noskaidrotu to sportistu, kurð mûsu valsti pârstâvçs

Londonas Olimpiskajâs spçlçs. Individuâlajâ braucienâ

par pârliecinoðu valsts èempionu elites grupâ kïuva smiltenietis

Gatis Smukulis. Tikmçr grupas braucienâ uzvaras

laurus plûca Aleksejs Saramotins, kurð arî pârstâvçja Latviju

Olimpiskajâs spçlçs. Par Latvijas èempionâta medaïâm

cînîjâs arî smiltenieði Sandis un Ingus Eislers.

Smiltenç sacenðas Latvijas stiprâkie vîri

Jûnijâ Smiltenç Jâòukalna estrâdç pilnu tribîòu

priekðâ sacentâs Latvijas spçcîgâkie vîri, kuri cînîjâs Latvijas

Spçkavîru èempionâta posmâ. Sacensîbas izvçrtâs

kâ îsts ðovs, kurâ iesaistîjâs ar skatîtâji. Spçkavîri cînîjâs

ar smagajiem akmeòiem, vilka maðînas un veica vçl virkni

spçka vingrinâjumus.

Nâkamajâ rakstâ atskatîsimies uz 2012. gada spilgtâkajiem

brîþiem Smiltenes novada sportâ no jûlija lîdz decembrim.

Raksta autors: Toms Markss

SAISTOÐIE NOTEIKUMI Nr. 16/12

PAR NEKUSTAMÂ ÎPAÐUMA NODOKLI

SMILTENES NOVADA PAÐVALDÎBÂ

APSTIPRINÂTI

ar Smiltenes novada domes

2012.gada 29.novembra lçmumu

(protokols Nr.16, 4.§.)

Izdoti saskaòâ ar

likuma „Par paðvaldîbâm” 14.panta pirmâs daïas 3.punktu,

un likuma “Par nekustamâ îpaðuma nodokli”

1.panta otrâs daïas 9.1punktu ,

1. Ðie saistoðie noteikumi nosaka kârtîbu, kâdâ paðvaldîba piemçro nekustamâ

îpaðuma nodokli Smiltenes novada paðvaldîbâ.

2. Dzîvojamo mâju palîgçkas, ja palîgçkas platîba pârsniedz 25 m 2 , ar nodokli

neapliek..

3. Saistoðie noteikumi stâjas spçkâ nâkamajâ dienâ pçc to parakstîðanas.

Domes priekðsçdçtâjs A.Meþulis


12 Smiltenes novada Domes Vçstis 2013. gada 11. janvâris

Lielâkie kultûras pasâkumi

janvârî

(Iespçjama pasâkumu norises maiòa, aicinâm sekot izmaiòâm www.smiltene.lv)

17.01. plkst. 19.00 - Brâïi Auzâni un slavenais Jersikas oríestris, Smiltenes Trîs pakalnu sâkumskolas

zâlç.

26.01. plkst 22.00 - Birzuïu tautas namâ balle kopâ ar grupu „Novadnieki”

Smiltenes novada amatierteâtru skate 18. un 19. janvârî

18.janvârî Smiltenç, Smiltenes Valsts tehnikuma

– profesionâlâs vidusskolas zâlç, Pils ielâ 8:

plkst. 19.00 - Smiltenes tautas teâtris, reþisors Agris

Mâsçns G.Groða „Leìenda par cîkstoni Mariju”.

19.janvârî Palsmanes kultûras namâ:

plkst.10.00 – Palsmanes pagasta amatierteâtris

„Randiòð”, reþisore Zinaida Bçrza

M.Zîle „Dârgâ Tonija”;

plkst.11.30 – Birzuïu tautas nama dramatiskais kolektîvs

„Mçris”, reþisore Ingrîda Sovere Ç.Lanss

„Galds”;

plkst.13.30 – Grundzâles pagasta amatierteâtris „Cik jaudas”, reþisore Dzintra Medne

K.Melbârdis „Gaidâmais laiks jeb Zelta laiki „Þagaros”;

plkst.15.30 – Brantu pagasta amatierteâtris „Sandals”, reþisore Liene Strazdiòa

P.Rozîtis „Ak, daiïâs sievietes”;

17.janvârî plkst.19.00 Smiltenes Trîs pakalnu sâkumskolas

zâlç Brâïu Auzânu un slavenâ Jersikas oríestra

koncerts.

Biïeðu tirdzniecîba iepriekðpârdoðanâ Smiltenes

Tûrisma informâcijas centrâ, Dârza ielâ 3, darba dienâs

plkst. 8.30-13.00 un 14.00-17.30, tâlrunis uzziòâm

64707575. Biïeðu cenas: Ls 5,00; Ls 4,00; Ls 3,00.

plkst.17.00 – Smiltenes pagasta amatierteâtris „Trînis”, reþisore Anita Bçrziòa

H.Gulbis „Cîrulîði”;

plkst.19.30 - Blomes pagasta amatierteâtris „Nenolaid rumpi”, reþisore Gita Skadiòa

A.Èehovs „Mîlestîba Èehova gaumç”.

Smiltenes novada bibliotçkâ:

No 02.01.- 15.02. - izstâde „Vecâs pastkartes”

No 04.02. – 30.03. - Anitas Reinertes gleznu izstâde

Bçrnu apkalpoðanas nodaïâ:

22.01. plkst. 14.30 - Bçrnu þûrijas noslçguma pasâkums - „ Lasi pats un iesaki arî draugam!„ - Klausîsimies

Smiltenes mûzikas skolas flautistu ansambli, Minçsim mîklas, Iesim rotaïâs, Dejosim!

2013. GADA NOVADNIEKU – JUBILÂRU KALENDÂRS JANVÂRÎ

ARNIS ERNESTS (îst. V. Ernests Runcis), (1888. g. 1. janv. – 1943. g. 30. jûl.) – rakstnieks. Mâcîjies Smiltenç.

JUSTAMENTS JÂNIS ROBERTS (1888. g. 1. janv. - ?) – komercdirektors. Apbalvots ar Triju Zvaigþòu

ordeni. Dzimis Jaunbilskâ. Mâcîjies Smiltenç.

MENSKA JÂNIS (1893. g. 20. janv. – 1916. g. 23. dec.) – strçlnieks. Mâcîjies Smiltenes tirdzniecîbas skolâ.

ATSPULGS PÇTERIS (îst. v. Pçteris Miíis), ( 1908. g. 21. janv. – 1962. g. 22. dec.) – dzejnieks. Mâcîjies

Smiltenes ìimnâzijâ.

GÂGA ARTIS (1973. g. 29. janv.) – saksofonists. Dzimis Smiltenç.

Notiks Smiltenes novada amatnieku biedrîbas

”Stiíis” sanâksme

Treðdien, 16.janvârî, plkst.15.00 Tautas

lietiðíâs mâkslas studijas „Smiltene

telpâs notiks jaundibinâtâs Smiltenes novada

amatnieku biedrîbas „Stiíis” sanâksme.

Tikðanâs mçríis ir biedru uzòemðana un

informâcija par 2013.gada plânotajâm aktivitâtçm.

Uz sanâksmi aicinâti visi Smiltenes

novada amatnieki, mâjraþotâji un rokdarbnieki.

Sîkâkai informâcijai aicinâm zvanît

biedrîbas padomes priekðsçdçtâjam Ainâram

Ozoliòam uz tâlr. 26127606.

Atgâdinâm, ka Smiltenes novada amatnieku

biedrîba "Stiíis" tika nodibinâta

2012.gada 26.novembrî ar mçríi veidot kopîgas

aktivitâtes, tâdâ veidâ popularizçjot

Smiltenes novada amatnieku darbus Latvijâ

un pasaulç.

Jaunums - sienas kalendârs

Smiltenes novads 2013”

Smiltenes novada paðvaldîba izdevusi Smiltenes novada

sienas kalendâru 2013.gadam, kuru ir iespçjams

iegâdâties Smiltenes novada Tûrisma informâcijas centrâ.

Jaunais kalendârs var bût skaista dâvana Jûsu radiem,

draugiem, kolçìiem un sadarbîbas partneriem.

Kalendâra izveidoðanâ par pamatu òemtas Smiltenes

novada iedzîvotâju - fotogrâfa Jâòa Ûdra, smiltenieða

Ingara Veismaòa un „Matuïu dabas takas” saimnieces

Daces Matules fotogrâfijas. Fotogrâfijâs atspoguïotas

novada ainavas visos gadalaikos, radot katra

mçneða îpaðo noskaòu. Kalendâra cena Ls 3.52.

Atgâdinâm, ka Smiltenes novada Tûrisma informâcijas

centrâ, Dârza ielâ 3, apmeklçtâjiem ir iespçja iegâdâties

arî bçrnu stâstu un zîmçjumu grâmatu „Smiltenes

novads – vieta, kur augt!”, kâ arî citus suvenîrus

ar Smiltenes pilsçtas un novada simboliku – krûzîtes,

tçjas, pildspalvas, nozîmîtes, krâsu zîmuïus koka penâlî,

ziepes, magnçtus, atslçgu piekariòus, aromâtiskus

koka dekorus, auskarus, matu sprâdzes, aproèu pogas,

sveces, kâ arî dâvanu maisiòus.

Smiltenes novada TIC kontaktinformâcija: T/F:

+37164707575, tourism@smiltene.lv.

Izmaiòas PMLP Valkas nodaïas

Smiltenes filiâles darba laikâ

Informçjam, ka Pilsonîbas un migrâcijas lietu

pârvaldes Valkas nodaïas Smiltenes filiâles darba

laiks sâkot ar 15.janvâri tiek pagarinâts no plkst.

9.00 lîdz 17.00.

Valkas nodaïas Smiltenes filiâlç apmeklçtâji tiek pieòemti

vienu reizi nedçïâ: Otrdienâs no plkst. 9.00 lîdz

17.00, Dârza ielâ 11 2.stâvâ (SEB banka). Tâlr. uzziòâm:

64707576, 64723254, e-pasts: valka@pmlp.gov.lv.

Izdevçjs: Smiltenes novada dome, Dârza ielâ 3, Smiltenç, LV-4729.

Reì. nr. LV90009067337. Metiens 2000 eks. Iespiests SIA «Latgales druka», Baznîcas ielâ 28, Rçzeknç.

Smiltenes novada domes oficiâlâ informâcija: www.smiltene.lv

More magazines by this user
Similar magazines