12.07.2015 Views

25. septembra Domes sēdes kārtība

25. septembra Domes sēdes kārtība

25. septembra Domes sēdes kārtība

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

GARKALNES NOVADA DOMESSĒDES DARBA KĀRTĪBA2012.gada <strong>25.</strong>septembrīSēdes sākums plkst. 14. (mazajā zālē)Nr.p.k.Teksta satura īss atklāsts1. Par detālplānojuma „Bērziņkalns” redakcijas precizēšanu2. Par detālplānojuma zemes vienībām „Augšvimbas” un Rīgas – Siguldas šoseja1E pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas organizēšanu3. Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju4. Par lēmuma atcelšanu5. Par „Mobilo sakaru bāzes stacijas” būvniecības ieceri Sužos, n. īp. „LielāJūgezera mežs” kad. nr. 8060-001-0551, 8060-001-0494, Garkalnes novadā6. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes piekritību un nomas līgumaslēgšanu Brūkleņu ielā 197. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes piekritību un nomas līgumaslēgšanu Leitnanta ielā 188. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes piekritību un nomas līgumaslēgšanu 3.līnijā 8, Skuķīšos9. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes piekritību un nomas līgumaslēgšanu 6.šķērslīnijā 210. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes piekritību un nomas līgumaslēgšanu Pūpolu ielā 211. Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu, zemes piekritību un nomas līgumaslēgšanu Priežu ielā 7C12. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8060-002-0357 un 8060-002-0571 apvienošanu vienā īpašumā13. Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 8060-002-0016 un 8060-002-0052 apvienošanu vienā īpašumā14. Par adrešu precizēšanu dzīvojamās mājas Skolas ielā 10 telpu grupām15. Par adreses piešķiršanu16. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustāmos īpašumos“Vecmuguru dīķis”, kadastra Nr.8060-511-0025 un “Bebrīši”, kadastra 8060-011-029417. Par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu nekustāmā īpašuma “Vāverāji”


zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 8060-001-001218. Par zemes ierīcības projekta “Ādažu iela 18A” apstiprināšanu19. Par nekustamā īpašuma Dzintaru ielā 2 maiņu pret nekustamo īpašumu Jaunāielā 2C20. Par atļaujas izsniegšanu un līdzdalību smilts karjeras izveidošanā nekustamāīpašumā „Kalēji”, Garkalnes novadā21. Par Solvitas Ģēģeres iesniegumu22. Par Fonda „Sibīrijas bērni” iesniegumu23. Par Vladimir Kisik iesniegumu24. Par Barbijas Aleksandrovičas iesniegumu<strong>25.</strong> Par Monikas Puriņas iesniegumu26. Par Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta iesniegumu27. Par Sēņu ielas 7 mājas iedzīvotāju iesniegumu28. Par Meža ielas 2 apkures tarifu29. Par Ļubovas Vasečko iesniegumu30. Par Aelitas Balodes-Kazlovskas iesniegumu31. Par Solveigas Cišas iesniegumu32. Par Kristīnes Karnītes iesniegumu33. Par Kristīnes Kristapas iesniegumu34. Par Svetlanas Sisojevas iesniegumu35. Par Monta Kulbe iesniegumu36. Par Svetlanas Veinbergas iesniegumu37. Par Madaras Dimzas - Lasmanes iesniegumu38. Par Klāva Zīberta iesniegumu39. Par grozījumiem 2012.gada 28.augusta lēmumā „Par Guntas Korņejevasiesniegumu par mācību apmaksu”40. Par grozījumiem 2012.gada 28.augusta lēmumā „Par Mairas Pastaresiesniegumu par mācību apmaksu”


41. Par grozījumiem 2012.gada 28.augusta lēmumā „Par Elīnas Baumanesiesniegumu par mācību apmaksu”42. Par grozījumiem 2012.gada 28.augusta lēmumā „Par Evas Zorģis iesniegumupar mācību apmaksu”43. Par grozījumiem 2012.gada 28.augusta lēmumā „Par Zandas Bērziņasiesniegumu par mācību apmaksu”44. Par grozījumiem 2012.gada 28.augusta lēmumā „Par Maritas Meinartesiesniegumu par mācību apmaksu”45. Par Garkalnes novada Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas darbiniekuamatu un algu saraksta no 01.10.2012., apstiprināšanu46. Par braukšanas izdevumu kompensāciju vispārējās izglītības iestādesaudzēknei Matīsam Jakovecam47. Par braukšanas izdevumu kompensāciju vispārējās izglītības iestādesaudzēknei Adelaidai Moralesai Harrisai48. Par braukšanas izdevumu kompensāciju vispārējās izglītības iestādesaudzēknim Vladislavam Kosko49. Par braukšanas izdevumu kompensāciju vispārējās izglītības iestādesaudzēknim Elīnai Treifeldei, Kasparam Treifeldam un Aivaram Treifeldam50. Par braukšanas izdevumu kompensāciju vispārējās izglītības iestādesaudzēknei Patrīcijai Grūbei51. Par braukšanas izdevumu kompensāciju vispārējās izglītības iestādesaudzēknei Agnesei Braunai52. Par braukšanas izdevumu kompensāciju vispārējās izglītības iestādesaudzēknim Robertam-Dāvidam Šturmam53. Par braukšanas izdevumu kompensāciju vispārējās izglītības iestādesaudzēknei Rebekai Veinbergai54. Par braukšanas izdevumu kompensāciju vispārējās izglītības iestādesaudzēknim Oskaram Plučam55. Par Garkalnes novada domes dalību atklātā projekta iesnieguma konkursā„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējoattīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”56. Par Garkalnes novada domes dalību atklātā projekta iesnieguma konkursā„Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējoattīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”57. Par Garkalnes novada domes piedalīšanos atklātā projekta iesnieguma


konkursā „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšanavietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” peldošo peldētavuizvietošanai Saulkrastu ielā 2, Laivu ielā 19A, Piekrastes ielā 658. Par Garkalnes novada Sēņu ielas 7 iedzīvotāju iesniegumu59. Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu Garkalnes novada izglītības iestāžuaudzēkņu darba burtnīcu iegādei 2012./2013.m.g.60. Kārtībakā tiek kompensēti līdzekļi Garkalnes novada izglītības iestāžu audzēkņuvecākiem darba burtnīcu iegādei 2012./2013.m.g.61. Par Ilzes Dombrovskas un Mārtiņa Kristona iesniegumu62. Par Jurija Sividova iesniegumu par pašvaldības dzīvojamās platībaspiešķiršanu paātrinātā kārtībā63. Par Ņinas Hramcovas iesniegumu par pašvaldības dzīvojamās platībaspiešķiršanu paātrinātā kārtībā64. Par Nikolaja Vorobeja dzīvesvietas deklarācijas anulēšanu65. Par palīdzību Eduardam Beinarovičam dzīvokļu jautājumu risināšanā66. Par palīdzību Aleksejam Kūrijam dzīvokļu jautājumu risināšanā67. Par palīdzību Sergeja Makarova dzīvokļu jautājumu risināšanā68. Par braukšanas izdevumu kompensāciju vispārējās izglītības iestādesaudzēknei Arnitai Ābelei69. Par termiņā nenomaksātā nekustamā īpašuma nodokļa un nokavējuma naudaspiedziņu bezstrīdus kārtībāno Olgas Lubiņas - Māla iela 22no Jevgēnija Grišina - Gaigalu iela 44no Svetlanas Kutuzovas - Kalnvīgantu iela 6no Roberta Senkāna - Pūpolino Guntas Putniņas - Ozolu iela 8,70. Par zupas virtuvi Garkalnē71. Par dzīvesvietas deklarēšanas ziņu anulēšanu Aleksandram Ļovinam72. Par dzīvesvietas deklarēšanas ziņu anulēšanu Lonijai Aktumanei73. Par dzīvesvietas deklarēšanas ziņu anulēšanu Jeļenai Čaikinai

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!