13.07.2015 Views

Profesiju klasifikators pdf formātā

Profesiju klasifikators pdf formātā

Profesiju klasifikators pdf formātā

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Profesiju</strong> <strong>klasifikators</strong>1.pielikumsMinistru kabineta2010.gada 18.maijanoteikumiem Nr.461


2Saturs<strong>Profesiju</strong> klasifikatora grupu nosaukumu un to starptautisko kodukopsavilkumsI. Pirmā pamatgrupaVADĪTĀJIII. Otrā pamatgrupaVECĀKIE SPECIĀLISTIIII. Trešā pamatgrupaSPECIĀLISTIIV. Ceturtā pamatgrupaKALPOTĀJIV. Piektā pamatgrupaPAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKIVI. Sestā pamatgrupaKVALIFICĒTI LAUKSAIMNIECĪBAS, MEŢSAIMNIECĪBAS UNZIVSAIMNIECĪBAS DARBINIEKIVII. Septītā pamatgrupaKVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKIVIII. Astotā pamatgrupaIEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERIIX. Devītā pamatgrupaVIENKĀRŠĀS PROFESIJASX. Nulles pamatgrupaNACIONĀLO BRUĽOTO SPĒKU PROFESIJAS


41324 Transporta, sakaru, noliktavu, sagādes, sadales, loģistikas un tām radniecīgujomu vadītāji133 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji1330 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji134 Specializēto pakalpojumu jomas vadītāji1341 Bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomasvadītāji1342 Veselības aprūpes pakalpojumu jomas vadītāji1343 Pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomasvadītāji1344 Sociālās labklājības jomas vadītāji1345 Izglītības jomas vadītāji1346 Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu jomas vadītāji1349 Citur neklasificētu specializēto pakalpojumu jomas vadītāji14 VIESMĪLĪBAS, ĒDINĀŠANAS, TIRDZNIECĪBAS UN CITUPAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI141 Viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji1411 Viesmīlības pakalpojumu jomas vadītāji1412 Ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji142 Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji1420 Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji143 Citu pakalpojumu jomas vadītāji1431 Sporta, atpūtas un kultūras centru vadītāji1439 Citur neklasificētu pakalpojumu jomas vadītājiOtrā pamatgrupaVECĀKIE SPECIĀLISTI21 ZINĀTNES UN INŢENIERZINĀTŅU JOMAS VECĀKIESPECIĀLISTI211 Zinātnieki, fizikas un Zemes zinātľu vecākie speciālisti2111 Zinātnieki, fiziķi un astronomi2112 Meteorologi2113 Ķīmiķi2114 Ģeologi un ģeofiziķi


5212 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi2120 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi213 Dabas zinātľu vecākie speciālisti2131 Biologi, botāniķi, zoologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti2132 Lauksamniecības, meţsaimniecības un zivsaimniecības vecākie speciālisti2133 Vides aizsardzības vecākie speciālisti214 Inţenieri (izľemot elektrotehnoloģiju inţenierus)2141 Rūpniecības un raţošanas inţenieri2142 Būvinţenieri2143 Vides inţenieri2144 Mehānikas inţenieri2145 Ķīmijas inţenieri2146 Ieguves rūpniecības inţenieri, metalurgi un tiem radniecīgu profesiju vecākiespeciālisti2149 Citur neklasificēti inţenieri215 Elektrotehnoloģiju inţenieri2151 Elektroinţenieri2152 Elektronikas inţenieri2153 Telekomunikāciju inţenieri216 Arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inţenieri un dizaineri2161 Arhitekti2162 Ainavu arhitekti2163 Izstrādājumu un apģērbu dizaineri2164 Pilsētplānotāji un satiksmes plānotāji2165 Ģeodēzijas un kartogrāfijas inţenieri2166 Grafikas un multimediju dizaineri22 VESELĪBAS APRŪPES JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI221 Ārsti2211 Vispārējās prakses ārsti2212 Specialitāšu ārsti222 Medicīnas māsu un vecmāšu profesiju vecākie speciālisti2221 Medicīnas māsu profesiju vecākie speciālisti2222 Vecmāšu profesiju vecākie speciālisti223 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti2230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti224 Ārstu palīgi2240 Ārstu palīgi


6225 Veterinārārsti2250 Veterinārārsti226 Citi veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti2261 Zobārsti2262 Farmaceiti2263 Vides, darba aizsardzības un higiēnas vecākie speciālisti2264 Fizioterapeiti2265 Uzturzinātnes un uztura speciālisti2266 Audiologi un runas terapeiti2267 Optometristi2269 Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti23 IZGLĪTĪBAS JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTI231 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāţu akadēmiskais personāls2310 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāţu akadēmiskais personāls232 Profesionālās izglītības pedagogi2320 Profesionālās izglītības pedagogi233 Vidējās izglītības pedagogi2330 Vidējās izglītības pedagogi234 Pamatizglītības un pirmsskolas pedagogi2341 Pamatizglītības pedagogi2342 Pirmsskolas pedagogi235 Citi izglītības jomas vecākie speciālisti2351 Izglītības metodikas speciālisti2352 Speciālās izglītības pedagogi2354 Citi mūzikas skolotāji2356 Informācijas tehnoloģiju, komunikāciju un transportlīdzekļu instruktori unpasniedzēji2359 Citur neklasificēti izglītības jomas vecākie speciālisti24 KOMERCDARBĪBAS UN PĀRVALDES (ADMINISTRĀCIJAS)VECĀKIE SPECIĀLISTI241 Finanšu vecākie speciālisti2411 Grāmatveţi2412 Finanšu un investīciju konsultanti2413 Finanšu analītiķi242 Pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti


72421 Vadības un organizācijas analītiķi2422 Politikas pārvaldības vecākie speciālisti2423 Personāla un karjeras, kvalitātes vadības sistēmu un risku vadības vecākiespeciālisti2424 Apmācības un personāla attīstības vecākie speciālisti243 Tirdzniecības, tirgvedības un sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti2431 Reklāmas un tirgvedības vecākie speciālisti2432 Sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti2433 Tehnisko un medicīnas preču tirdzniecības vecākie speciālisti (izľemotinformācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT))2434 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tirdzniecības vecākie speciālisti25 INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU JOMASVECĀKIE SPECIĀLISTI251 Programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi2511 Sistēmanalītiķi2512 Programmētāji2513 Tīmekļa lapu un multimediju veidotāji2514 Lietojumprogrammu izstrādātāji2519 Citur neklasificēti programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji unanalītiķi252 Datu bāzu un tīklu vecākie speciālisti2521 Datu bāzu veidotāji un administratori2522 Sistēmu administratori2523 Datortīklu vecākie speciālisti2529 Citur neklasificēti datu bāzu un tīklu vecākie speciālisti26 JURIDISKO, SOCIĀLO UN KULTŪRAS LIETU VECĀKIESPECIĀLISTI261 Juridisko lietu vecākie speciālisti2611 Juristi2612 Tiesneši2619 Citur neklasificēti juridisko lietu vecākie speciālisti262 Bibliotekāri, arhīvisti un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti2621 Arhīvisti un muzeju vecākie speciālisti2622 Bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti263 Sociālo un reliģisko lietu vecākie speciālisti


82631 Ekonomisti2632 Sociologi, antropologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti2633 Filozofi, vēsturnieki un politologi2634 Psihologi2635 Sociālā darba un konsultāciju vecākie speciālisti2636 Reliģisko lietu vecākie speciālisti264 Rakstnieki, ţurnālisti un lingvisti2641 Rakstnieki un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti2642 Ţurnālisti2643 Tulkotāji, tulki un citi lingvisti265 Radošo un izpildītājmākslu mākslinieki2651 Vizuālo mākslu mākslinieki2652 Mūziķi, dziedātāji, komponisti un muzikologi2653 Dejotāji un horeogrāfi2654 Kino, teātru un tiem radniecīgu jomu reţisori un producenti2655 Aktieri2656 Radio, televīzijas un citu mediju diktori2659 Citur neklasificēti radošo un izpildītājmākslu jomas māksliniekiTrešā pamatgrupaSPECIĀLISTI31 ZINĀTNES UN INŢENIERZINĀTŅU SPECIĀLISTI311 Fizikas un inţenierzinātľu speciālisti3111 Ķīmijas un fizikas zinātľu speciālisti3112 Būvniecības speciālisti3113 Elektrotehnikas speciālisti3114 Elektronikas speciālisti3115 Inţeniermehānikas speciālisti3116 Inţenierķīmijas speciālisti3117 Ieguves rūpniecības un metalurģijas speciālisti3118 Rasētāji3119 Citur neklasificēti fizikas un inţenierzinātľu speciālisti312 Ieguves, apstrādes rūpniecības un būvniecības uzraugi3121 Ieguves rūpniecības uzraugi3122 Apstrādes rūpniecības uzraugi3123 Būvniecības uzraugi


9313 Tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti3131 Elektrostaciju operatori3132 Atkritumu dedzināšanas, ūdens un notekūdeľu attīrīšanas un ūdenspārstrādes iekārtu operatori3133 Ķīmiskās pārstrādes rūpnīcu operatori3134 Naftas un dabasgāzes pārstrādes rūpnīcu operatori3135 Metāla raţošanas procesu speciālisti3139 Citur neklasificēti tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti314 Dabas zinātľu un tām radniecīgu zinātľu speciālisti3141 Dabas zinātľu speciālisti (izľemot medicīnu)3142 Lauksaimniecības un nekustamā īpašuma speciālisti3143 Meţsaimniecības speciālisti315 Kuģu un gaisa kuģu vadītāji un tehniskie speciālisti3151 Kuģu mehāniķi3152 Kuģu vadītāji un loči3153 Gaisa kuģu piloti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti3154 Gaisa satiksmes vadības dispečeri3155 Gaisa satiksmes drošības elektronikas speciālisti32 VESELĪBAS APRŪPES JOMAS SPECIĀLISTI321 Medicīnas un farmācijas speciālisti3211 Vizuālās diagnostikas un terapijas iekārtu speciālisti3212 Klīnisko un patoloģijas laboratoriju speciālisti3213 Farmaceitu asistenti3214 Medicīnisko protēţu un palīglīdzekļu un zobu protēţu speciālisti322 Medicīnas māsu un vecmāšu profesiju speciālisti3221 Medicīnas māsu profesiju speciālisti323 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti3230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti324 Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti3240 Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti325 Citi veselības aprūpes jomas speciālisti3251 Zobārstu asistenti un palīgi3252 Medicīniskās dokumentācijas un informācijas apstrādes speciālisti3254 Optiķi3255 Fizioterapijas speciālisti3257 Vides un darba aizsardzības inspektori un asistenti3258 Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki


103259 Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas speciālisti33 KOMERCDARBĪBAS UN PĀRVALDES (ADMINISTRĀCIJAS)SPECIĀLISTI331 Finanšu un matemātikas speciālisti3311 Vērtspapīru un finanšu mākleri un brokeri3312 Kredītu un aizľēmumu speciālisti3313 Grāmatvedības speciālisti3314 Statistikas, matemātikas un tām radniecīgu jomu speciālisti3315 Novērtētāji un izsolītāji332 Tirdzniecības un iepirkumu aģenti un starpnieki3321 Apdrošināšanas pārstāvji3322 Tirdzniecības pārstāvji3323 Iepirkumu speciālisti3324 Tirdzniecības starpnieki333 Komercpakalpojumu speciālisti3331 Preču pārvadājumu aģenti3332 Konferenču un pasākumu organizatori3333 Nodarbinātības aģenti3334 Nekustamā īpašuma mākleri un īpašumu pārvaldes speciālisti3339 Citur neklasificēti komercpakalpojumu jomas speciālisti334 Administratīvie un specializētie sekretāri3341 Biroja vadītāji3342 Juridiskie sekretāri3343 Administratīvie sekretāri un izpildsekretāri3344 Medicīnas jomas sekretāri335 Valsts varas īstenošanas speciālisti3351 Muitnieki3352 Valsts nodokļu inspektori3353 Valsts sociālās apdrošināšanas speciālisti3354 Valsts licencēšanas speciālisti3355 Iekšlietu inspektori un izmeklētāji3359 Citur neklasificēti valsts varas īstenošanas speciālisti34 JURIDISKO, SOCIĀLO UN KULTŪRAS LIETU UN TĀMRADNIECĪGU LIETU SPECIĀLISTI341 Juridisko, sociālo un reliģijas lietu speciālisti


113411 Juristi un tiem radniecīgu profesiju speciālisti3412 Sociālā darba speciālisti3413 Reliģisko lietu speciālisti342 Sporta un fiziskās sagatavotības speciālisti3421 Individuālo un komandu sporta veidu sportisti3422 Sporta treneri, sporta instruktori un sporta speciālisti3423 Fiziskās sagatavotības instruktori un sporta pasākumu organizatori343 Mākslas, kultūras un kulinārijas speciālisti3431 Fotogrāfi3432 Dizaina speciālisti un dekoratori3433 Galeriju, muzeju un bibliotēku speciālisti3434 Šefpavāri3435 Citi mākslas un kultūras speciālisti35 INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU JOMAS SPECIĀLISTI351 Informācijas tehnoloģiju darbības un lietotāju atbalsta speciālisti3511 Informācijas tehnoloģiju darbības speciālisti3512 Informācijas tehnoloģiju lietotāju atbalsta speciālisti3513 Datortīklu un datorsistēmu speciālisti3514 Tīklu speciālisti352 Telekomunikāciju un radiosakaru iekārtu speciālisti3521 Radiosakaru un audiovizuālās jomas speciālisti3522 Telekomunikāciju tehniskās attīstības speciālistiCeturtā pamatgrupaKALPOTĀJI41 IESTĀŢU KALPOTĀJI UN KANCELEJAS TEHNIKAS OPERATORI411 Iestāţu kalpotāji4110 Iestāţu kalpotāji412 Sekretāri4120 Sekretāri413 Kancelejas tehnikas operatori4131 Mašīnrakstītāji un dokumentu sagatavošanas darbinieki4132 Datu ievadīšanas operatori


1242 KLIENTU APKALPOTĀJI421 Kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki4211 Bankas kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki4212 Bukmeikeri, krupjē un tiem radniecīgu profesiju spēļu industrijas darbinieki4213 Lombardu darbinieki un augļotāji4214 Parādu piedzinēji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki422 Klientu informētāji4221 Ceļojumu konsultanti un ceļojumu biroju darbinieki4222 Apmeklētāju pieľemšanas un informēšanas darbinieki4223 Telefona komutatoru operatori4224 Viesnīcu administratori4225 Uzziľu operatori4226 Reģistratori4227 Aptauju un tirgus pētījumu intervētāji4229 Citur neklasificēti klientu informēšanas darbinieki43 UZSKAITES UN MATERIĀLO VĒRTĪBU REĢISTRĒŠANASDARBINIEKI431 Uzskaites darbinieki4311 Uzskaites un grāmatvedības darbinieki4312 Statistikas, finanšu un apdrošināšanas darbinieki4313 Algu aprēķināšanas darbinieki432 Materiālo vērtību un transporta darbības uzskaites darbinieki4321 Noliktavu darbinieki4322 Raţošanas uzskaites darbinieki4323 Transporta uzskaites darbinieki44 CITI KALPOTĀJI441 Citi kalpotāji4411 Bibliotēku darbinieki4412 Pasta piegādes un šķirošanas darbinieki4413 Informācijas kodētāji, korektori un tiem radniecīgu profesiju darbinieki4414 Rakstveţi un tiem radniecīgu profesiju darbinieki4415 Arhivēšanas un kopēšanas darbu darbinieki4416 Personāla uzskaites darbinieki4419 Citur neklasificēti kalpotāji


13Piektā pamatgrupaPAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI51 INDIVIDUĀLO PAKALPOJUMU JOMAS DARBINIEKI511 Ceļojumu pavadoľi, konduktori un gidi5111 Ceļojumu pavadoľi un stjuarti5112 Transporta konduktori5113 Ceļojumu gidi512 Pavāri5120 Pavāri513 Viesmīļi un bārmeľi5131 Viesmīļi5132 Bārmeľi514 Frizieri, skaistumkopšanas darbinieki un tiem radniecīgu profesiju darbinieki5141 Frizieri5142 Skaistumkopšanas un tai radniecīgu profesiju darbinieki515 Namu pārziľi un saimniecības vadītāji5151 Uzkopšanas un saimniecības daļas vadītāji birojos, viesnīcās un citās iestādēs5152 Saimniecības vadītāji mājsaimniecībās5153 Namu apsaimniekotāji516 Citi individuālo pakalpojumu jomas darbinieki5161 Astrologi, zīlnieki un tiem radniecīgu profesiju darbinieki5162 Pavadoľi un sulaiľi5163 Apbedīšanas pakalpojumu darbinieki5164 Mājdzīvnieku kopēji un dzīvnieku aprūpes darbinieki5165 Braukšanas apmācības instruktori5169 Citur neklasificēti individuālo pakalpojumu jomas darbinieki52 TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKI521 Ielu un tirgus pārdevēji5211 Tirgus pārdevēji5212 Ielu tirgotāji522 Veikalu pārdevēji5222 Vecākie pārdevēji5223 Veikalu pārdevēji un pārdevēju palīgi


14523 Kasieri un biļešu pārdevēji5230 Kasieri un biļešu pārdevēji524 Citi tirdzniecības darbinieki5241 Tērpu demonstrētāji un citi modeļi5242 Preču demonstrētāji5243 Komivojaţieri5244 Pārdevēji pa elektroniskiem saziľas līdzekļiem5245 Pārdevēji degvielas uzpildes stacijā5246 Ēdināšanas uzľēmuma kasieri-pārdevēji53 INDIVIDUĀLĀS APRŪPES DARBINIEKI531 Bērnu pieskatītāji un skolotāju palīgi5311 Bērnu aprūpes darbinieki5312 Skolotāju palīgi532 Individuālās aprūpes darbinieki5321 Sanitāri5322 Individuālās mājaprūpes darbinieki5329 Citur neklasificēti individuālās aprūpes darbinieki54 APSARDZES PAKALPOJUMU JOMAS DARBINIEKI541 Apsardzes pakalpojumu jomas darbinieki5411 Ugunsdzēsēji un glābēji5412 Policisti5413 Ieslodzījuma vietu apsardzes un uzraudzības darbinieki5414 Apsargi5419 Citur neklasificēti apsardzes pakalpojumu jomas darbiniekiSestā pamatgrupaKVALIFICĒTI LAUKSAIMNIECĪBAS, MEŢSAIMNIECĪBAS UNZIVSAIMNIECĪBAS DARBINIEKI61 KVALIFICĒTI TIRGUS LAUKSAIMNIECĪBAS DARBINIEKI611 Kultūraugu audzētāji6111 Labības un sakľaugu audzētāji6112 Koku un krūmu audzētāji


156113 Dārznieki, dārza kultūru un stādu audzētāji6114 Jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji612 Lopkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki6121 Piena lopu un citu mājdzīvnieku audzētāji6122 Mājputnu audzētāji6123 Biškopji un zīdtārpiľu audzētāji6129 Citur neklasificēti lopkopji613 Jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji6130 Jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji62 KVALIFICĒTI TIRGUS MEŢSAIMNIECĪBAS, ZIVSAIMNIECĪBASUN MEDĪBU SAIMNIECĪBAS DARBINIEKI621 Meţkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki6210 Meţkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki622 Zivsaimniecības darbinieki un mednieki6221 Akvakultūras darbinieki6222 Iekšējo ūdeľu un piekrastes zvejnieki6223 Jūras, tāljūras zvejnieki6224 Mednieki63 PERSONISKĀ PATĒRIŅA LAUKSAIMNIEKI, ZVEJNIEKI,MEDNIEKI UN VĀCĒJI633 Personiskam patēriľam paredzētu jauktu lauksaimniecības kultūru audzētājiun lopkopji6330 Personiskam patēriľam paredzētu jauktu lauksaimniecības kultūru audzētājiun lopkopjiSeptītā pamatgrupaKVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKI71 BŪVNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI(IZŅEMOT ELEKTRIĶUS)711 Būvnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki7111 Ēku būvnieki7112 Mūrnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki


167113 Akmeľu mūrnieki un akmeľkaļi7114 Betonētāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki7115 Namdari un būvgaldnieki7119 Citur neklasificēti būvnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki712 Apdares būvdarbu strādnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki7121 Jumiķi7122 Grīdu seguma klājēji un flīzētāji7123 Apmetēji7124 Izolācijas darbu veicēji7125 Stiklinieki7126 Sanitārtehniķi7127 Gaisa kondicionēšanas un atdzesēšanas iekārtu mehāniķi713 Krāsotāji, būvju konstrukciju tīrītāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki7131 Krāsotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki7132 Apsmidzinātāji un lakotāji7133 Būvju konstrukciju tīrītāji72 METĀLAPSTRĀDES, MAŠĪNBŪVES UN TĀM RADNIECĪGUJOMU STRĀDNIEKI721 Valcētāji, skārdnieki un metāla konstrukciju montētāji, metāllējēji, metinātājiun tiem radniecīgu profesiju strādnieki7211 Metālliešanas veidľu izgatavotāji7212 Metinātāji un griezēji7213 Valcētāji un skārdnieki7214 Metāla konstrukciju sagatavotāji un montētāji7215 Takelētāji722 Kalēji, instrumentu izgatavotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki7221 Kalēji un presētāji7222 Instrumentatslēdznieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki7223 Metālapstrādes un citu darbgaldu strādnieki un operatori7224 Metāla pulētāji, slīpētāji un instrumentu asinātāji723 Mašīnu mehāniķi un remontatslēdznieki7231 Mehānisko transportlīdzekļu mehāniķi un remontatslēdznieki7232 Gaisa kuģu mehāniķi un remontatslēdznieki7233 Lauksaimniecības un rūpniecības mašīnu mehāniķi un remontatslēdznieki7234 Velosipēdu atslēdznieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki73 AMATNIEKI UN IESPIEDDARBU STRĀDNIEKI


17731 Amatnieki7311 Precīzijas izstrādājumu izgatavotāji un labotāji7312 Mūzikas instrumentu izgatavotāji un labotāji7313 Juvelieri7314 Podnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki7315 Stikla izstrādājumu izgatavotāji un apdarinātāji7316 Dekoratīvie apgleznotāji, gravētāji un kodinātāji7317 Koka, pinumu un tiem radniecīgu materiālu mākslas priekšmetu izgatavotāji7318 Tekstila, ādas un tām radniecīgu materiālu mākslas priekšmetu izgatavotāji7319 Citur neklasificēti amatnieki732 Iespieddarbu strādnieki7321 Burtliči, iespiedgravētāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki7322 Iespiedēji7323 Grāmatu iesējēji un apdarinātāji74 ELEKTRISKO UN ELEKTRONISKO IEKĀRTU STRĀDNIEKI741 Elektroiekārtu uzstādītāji un labotāji7411 Būvelektriķi un tiem radniecīgu jomu elektriķi7412 Elektroiekārtu mehāniķi un atslēdznieki7413 Elektrolīniju uzstādītāji un labotāji742 Elektronisko un telekomunikāciju iekārtu mehāniķi un labotāji7421 Elektronikas mehāniķi un apkalpotāji7422 Informācijas tehnoloģiju uzstādītāji un apkalpotāji75 PĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN KOKAPSTRĀDESSTRĀDNIEKI, APĢĒRBU IZGATAVOŠANAS UN CITI AMATNIEKI UNTIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI751 Pārtikas pārstrādes strādnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki7511 Miesnieki, zivju pārstrādātāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki7512 Maiznieki, konditori un konfekšu raţotāji7513 Piena produktu raţotāji7514 Augļu, dārzeľu un tiem līdzīgu produktu pārstrādātāji7515 Pārtikas produktu un dzērienu degustatori7516 Tabakas apstrādātāji un tās izstrādājumu raţotāji752 Kokapstrādes strādnieki, mēbeļu izgatavotāji un tiem radniecīgu profesijustrādnieki


187521 Koksnes pirmapstrādes strādnieki7522 Mēbeļu un citu koka izstrādājumu raţotāji7523 Kokapstrādes instrumentu un darbgaldu regulētāji un operatori753 Apģērbu izgatavotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki7531 Šuvēji un cepuru izgatavotāji7532 Apģērbu un līdzīgu izstrādājumu modelētāji un piegriezēji7533 Šuvēji, izšuvēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki7534 Mēbeļu apvilcēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki7535 Kaţokādu apstrādātāji un ādmiľi7536 Kurpnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki754 Citi amatnieki un strādnieki7541 Ūdenslīdēji7542 Spridzinātāji7543 Produktu vērtētāji un izmēģinātāji (izľemot pārtiku un dzērienus)7544 Dezinfektori un citi kaitēkļu un nezāļu iznīcinātāji7549 Citur neklasificēti amatnieki un strādniekiAstotā pamatgrupaIEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI UN IZSTRĀDĀJUMU MONTIERI81 RŪPNIECISKO IEKĀRTU OPERATORI811 Ieguves un minerālu apstrādes iekārtu operatori8111 Karjera strādnieki8112 Minerālu un akmens apstrādes iekārtu operatori8113 Urbumu urbēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki8114 Cementa raţošanas, akmens un citu minerālizejvielu apstrādes iekārtuoperatori812 Metāla apstrādes un metāla virsmas apstrādes iekārtu operatori8121 Metāla apstrādes iekārtu operatori8122 Metāla virsmas apstrādes iekārtu operatori813 Ķīmisko un fotoizstrādājumu raţošanas iekārtu un mašīnu operatori8131 Ķīmisko izstrādājumu raţošanas iekārtu un mašīnu operatori8132 Fotoizstrādājumu raţošanas iekārtu operatori814 Gumijas, plastmasas un papīra izstrādājumu raţošanas iekārtu operatori8141 Gumijas izstrādājumu raţošanas iekārtu operatori8142 Plastmasas izstrādājumu raţošanas iekārtu operatori8143 Papīra izstrādājumu raţošanas iekārtu operatori


19815 Tekstila, kaţokādas un ādas izstrādājumu raţošanas iekārtu operatori8151 Dzijas sagatavošanas, vērpšanas un šķetināšanas mašīnu operatori8152 Aušanas un adīšanas mašīnu operatori8153 Šujmašīnu operatori8154 Balināšanas, krāsošanas un audumu tīrīšanas mašīnu operatori8155 Kaţokādu un ādas apstrādes mašīnu operatori8156 Apavu un tiem radniecīgu izstrādājumu raţošanas iekārtu operatori8157 Veļas mazgājamo mašīnu operatori8159 Citur neklasificēti tekstila, kaţokādas un ādas izstrādājumu raţošanas iekārtuoperatori816 Pārtikas un līdzīgu produktu raţošanas iekārtu operatori8160 Pārtikas un līdzīgu produktu raţošanas iekārtu operatori817 Koksnes apstrādes un papīra raţošanas iekārtu operatori8171 Papīra masas sagatavošanas un papīra raţošanas iekārtu operatori8172 Koksnes apstrādes iekārtu operatori818 Citu rūpniecisko iekārtu un mašīnu operatori8181 Stikla un keramikas raţošanas iekārtu operatori8182 Tvaika turbīnu, dzinēju un boileru operatori8183 Iepakošanas, iepildīšanas un marķēšanas iekārtu operatori8189 Citur neklasificēti rūpniecisko iekārtu un mašīnu operatori82 MONTIERI821 Montieri8211 Mehānisko mašīnu un izstrādājumu montieri8212 Elektrisko un elektronisko iekārtu un izstrādājumu montieri8219 Citur neklasificēti montieri83 PAŠGĀJĒJU MAŠĪNU UN IEKĀRTU VADĪTĀJI UN CELŠANASIEKĀRTU UN MAŠĪNU OPERATORI831 Vilces līdzekļa vadītāji (mašīnisti) un tiem radniecīgu profesiju strādnieki8311 Vilces līdzekļa vadītāji (mašīnisti)8312 Dzelzceļa pārmijnieki, sakabinātāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki832 Transportlīdzekļu vadītāji8321 Motociklu vadītāji8322 Vieglo automobiļu, taksometru un mazietilpīgo kravas automobiļu unmikroautobusu vadītāji833 Smago kravas automobiļu un autobusu vadītāji


208331 Autobusu, trolejbusu un tramvaju vadītāji8332 Smago kravas automobiļu ar piekabēm un autovilcienu vadītāji834 Lauksaimniecības, zemes darbu, celšanas un citu kraušanas iekārtu operatori8341 Lauksaimniecības un meţsaimniecības mašīnu, mehānismu un iekārtuoperatori8342 Zemes racēju un tiem līdzīgu mašīnu operatori8343 Autoceltľu un citu kraušanas iekārtu operatori8344 Autoiekrāvēju operatori835 Kuģu klāja komandas un tām radniecīgu profesiju strādnieki8350 Kuģu klāja komandas un tām radniecīgu profesiju strādniekiDevītā pamatgrupaVIENKĀRŠĀS PROFESIJAS91 APKOPĒJI UN PALĪGI MĀJAS DARBOS911 Māju, viesnīcu un biroju apkopēji un palīgi9111 Mājstrādnieki9112 Biroju, viesnīcu un citu telpu apkopēji912 Transportlīdzekļu, logu un veļas mazgātāji un citu ar rokām veicamutīrīšanas darbu izpildītāji9121 Veļas mazgātāji un gludinātāji9122 Transportlīdzekļu mazgātāji9123 Logu mazgātāji9129 Citi tīrīšanas darbu veicēji92 LAUKSAIMNIECĪBAS, MEŢSAIMNIECĪBAS UNZIVSAIMNIECĪBAS STRĀDNIEKI921 Lauksaimniecības, meţsaimniecības un zivsaimniecības strādnieki9211 Lauksaimniecības kultūru audzēšanas saimniecības strādnieki9212 Mājlopu fermu strādnieki9213 Jauktu lauksaimniecības kultūru un lopkopības fermu strādnieki9214 Dārzkopības strādnieki9215 Meţstrādnieki9216 Zivsaimniecības un akvakultūras strādnieki


2193 RAKTUVJU, BŪVNIECĪBAS, RAŢOŠANAS UN TRANSPORTASTRĀDNIEKI931 Raktuvju un būvniecības strādnieki9311 Raktuvju un karjeru strādnieki9312 Inţenierbūvju strādnieki9313 Ēku būvniecības strādnieki932 Rūpniecības un citi strādnieki9321 Iesaiľotāji9329 Citur neklasificēti strādnieki933 Transporta strādnieki un krāvēji9331 Ar roku vai pedāļiem darbināmu transportlīdzekļu vadītāji9332 Kučieri9333 Krāvēji9334 Preču izvietotāji94 PĀRTIKAS PRODUKTU SAGATAVOŠANAS PALĪGSTRĀDNIEKI941 Pārtikas produktu sagatavošanas palīgstrādnieki9411 Pārtikas produktu sagatavošanas palīgstrādnieki ātrās ēdināšanas uzľēmumos9412 Virtuves strādnieki95 IELU STRĀDNIEKI UN IELU PĀRDEVĒJI951 Ielu strādnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki9510 Ielu strādnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki952 Ielu pārdevēji (izľemot pārtikas preces)9520 Ielu pārdevēji (izľemot pārtikas preces)96 ATKRITUMU SAVĀCĒJI UN CITU VIENKĀRŠO PROFESIJUSTRĀDNIEKI961 Atkritumu savācēji9611 Atkritumu savākšanas un pārstrādes strādnieki9612 Atkritumu šķirotāji9613 Sētnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki962 Citi vienkāršo profesiju strādnieki9621 Kurjeri, sūtījumu piegādātāji un bagāţas nesēji9622 Gadījuma darbu strādnieki


229623 Skaitītāju nolasītāji un pārdošanas automātu naudas savācēji9624 Ūdens pienesēji un malkas sagādātāji9629 Citur neklasificēti vienkāršo profesiju strādniekiNulles pamatgrupaNACIONĀLO BRUŅOTO SPĒKU PROFESIJAS01 VIRSNIEKI011 Virsnieki0110 Virsnieki02 INSTRUKTORI021 Instruktori0210 Instruktori03 KAREIVJI UN ZEMESSARGI031 Kareivji un zemessargi0310 Kareivji un zemessargi


23I. Pirmā pamatgrupaVADĪTĀJIVadītāji nosaka, formulē valsts politiku, izstrādā normatīvos aktus, pārstāvvalsti un rīkojas tās vārdā, uzrauga, kā tiek ievērota valsts politika un normatīvieakti, nosaka uzľēmuma politiku, darbības kārtību un regulējumu, plāno, vada unkoordinē uzľēmuma vai tā struktūrvienību darbību un pasākumus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– noteikt, formulēt valsts un pašvaldību politiku, izstrādāt normatīvos aktus;pārstāvēt valsti, pašvaldību un rīkoties to vārdā, uzraudzīt, kā tiek īstenota valstspolitika un ievēroti normatīvie akti; veikt uzdevumus, kas ir kopīgi politiskajāmpartijām, arodbiedrībām un citām valsts mēroga organizācijām; noteikt uzľēmumapolitiku, darbības kārtību un regulējumu; plānot, vadīt un koordinēt uzľēmumu vaitā struktūrvienību darbību un pasākumus; vadīt citus darbiniekus.Šīs pamatgrupas profesijas klasificētas apakšgrupās:11 Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji12 Administratīvie vadītāji un komercdirektori13 Raţošanas un specializēto pakalpojumu jomas vadītāji14 Viesmīlības, ēdināšanas, tirdzniecības un citu pakalpojumu jomas vadītāji11 APAKŠGRUPALIKUMDEVĒJI, AMATPERSONAS UN VADĪTĀJIŠajā apakšgrupā ietilpst likumdevēji, valsts augstākās amatpersonas unvadītāji, kas nosaka, formulē valsts politiku, izstrādā, pieľem un groza normatīvosaktus, pārstāv valsti un rīkojas tās vārdā, uzrauga, kā tiek īstenota valsts politika unievēroti normatīvie akti, vai veic līdzīgus uzdevumus valsts mēroga organizācijuinteresēs; uzľēmumu vadītāji, kas nosaka un formulē uzľēmuma darbībaspamatprincipus, plāno, vada un koordinē struktūrvienību darbu.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– noteikt, formulēt valsts, pašvaldību politiku; izstrādāt, pieľemt un grozītnormatīvos aktus; pārstāvēt valsti, pašvaldību un rīkoties to vārdā; uzraudzīt, kātiek īstenota valsts politika un ievēroti normatīvie akti; izpildīt politisko partiju,arodbiedrību un citu valsts mēroga organizāciju uzdevumus, tai skaitā sarunuvadīšanu; noteikt un formulēt uzľēmumu saimniecisko darbību kopumā vai arīplānot, vadīt un koordinēt tā struktūrvienību darbu; vadīt citus darbiniekus.Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:111 Likumdevēji, amatpersonas un vadītāji


24112 Rīkotājdirektori un uzľēmumu vadītāji111 MAZĀ GRUPALIKUMDEVĒJI, AMATPERSONAS UN VADĪTĀJIŠajā mazajā grupā ietilpst likumdevēji, kas nosaka, formulē valsts vaipašvaldību politiku, izstrādā, pieľem un groza likumus; valsts augstākāsamatpersonas un vadītāji, kas konsultē Saeimu, valdību, pārrauga, kā tiek īstenotavalsts politika un ievēroti normatīvie akti, pārstāv valsti ārzemēs un starpvalstuorganizācijās; republikas pilsētas domes, novada domes deputāti, kas nosakapašvaldību politiku, pieľem lēmumus un saistošos noteikumus; pašvaldību vadītāji,kas veic daţādus jurisdikcijas, administratīvos un ceremoniālos pienākumus, kasizriet no tradīcijām, viľiem paredzētajām tiesībām un funkciju sadales valstspārvaldē; politisko partiju, arodbiedrību, komercsabiedrību, rūpniecības untirdzniecības asociāciju, humanitāro, ţēlsirdības un sporta biedrību unnodibinājumu vadītāji, kas pārstāv šīs biedrības un nodibinājumus un darbojas tovārdā.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– noteikt, formulēt valsts, pašvaldību politiku; izstrādāt, pieľemt un grozītnormatīvos aktus saskaľā ar Satversmi un pastāvošo jurisdikciju; strādāt Saeimasun valdības sēdēs vai Saeimas komisijās; aizstāvēt to vēlētāju intereses, kurus tiepārstāv; dot norādījumus par valsts politikas īstenošanu; konsultēt Saeimu, Ministrukabinetu un pašvaldību iestādes; sniegt konsultācijas valsts budţeta sastādīšanā unizpildes nodrošināšanā, normatīvo aktu un to grozījumu sagatavošanā; pārraudzīt,kā valsts iestādēs un institūcijās tiek īstenota valsts politika un ievēroti normatīvieakti; pārstāvēt valsti ārzemēs; pārstāvēt valsti starpvalstu organizācijās; informētpar Ministru kabineta darbu, Ministru kabineta komitejas un Ministru kabinetasēdēs izskatītajiem jautājumiem, nodrošinot Ministru kabineta komitejā un Ministrukabinetā pieľemto lēmumu skaidrošanu; vadīt Ministru kabineta, Ministruprezidenta un Valsts kancelejas organizētās preses konferences; organizētţurnālistu tikšanās ar Ministru kabineta un Valsts kancelejas amatpersonām; noteiktpašvaldību politiku; piedalīties domes sēdēs un deputātu komitejās; izskatīt jebkuruattiecīgās pašvaldības pārziľā esošu jautājumu; pieľemt lēmumus un saistošosnoteikumus; koordinēt darbību pašvaldībās; iznomāt pašvaldību rīcībā esošo zemiun citus resursus; sadalīt peļľu, kas gūta no pašvaldību īpašuma; izšķirtdomstarpības starp iedzīvotājiem; nodrošināt sabiedriskās kārtības un normatīvoaktu ievērošanu; izpildīt formalitātes un ceremoniālos pienākumus iedzīvotājudzimšanas, laulību, nāves un citos gadījumos; pārstāvēt sava novada (republikaspilsētas) iedzīvotājus augstākās iestādēs; informēt tos par valstī pieľemtajiem


25normatīvajiem aktiem un norādījumiem; plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienībasdarbību; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras; vadīt ikdienas darījumus,veikt operatīvos darba un administratīvos pienākumus; uzturēt sakarus ar citustruktūrvienību vadītājiem; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vaiuzľēmumos; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi;analizēt un novērtēt rezultātus, ziľot par tiem augstākajam vadītājam; noteiktbiedrību un nodibinājumu darbības pamatvirzienus, statūtus; aizstāvēt savasbiedrības un nodibinājuma biedru intereses; veicināt interesi par šīm biedrībām unnodibinājumiem; plānot, organizēt un nodrošināt biedrību un nodibinājumudarbības pamatvirzienus un statūtus, vadošo institūciju lēmumu ievērošanu; vadītcitus darbiniekus.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:1111 Likumdevēji1112 Valsts augstākās amatpersonas1114 Biedrību un nodibinājumu amatpersonas1111 ATSEVIŠĶĀ GRUPALIKUMDEVĒJILikumdevēji nosaka, formulē valsts politiku, izstrādā, pieľem un grozalikumus un citus normatīvos aktus; nosaka republikas pilsētas pašvaldības unnovada pašvaldības politiku, pieľem lēmumus un saistošos noteikumus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– noteikt, formulēt valsts, pašvaldību politiku; izstrādāt, pieľemt un grozītlikumus un citus normatīvos aktus saskaľā ar Satversmi un pastāvošo jurisdikciju;strādāt Saeimas un valdības sēdēs vai Saeimas komisijās; aizstāvēt to vēlētājuintereses, kurus tie pārstāv; dot norādījumus par valsts politikas īstenošanu; noteiktpašvaldību politiku; piedalīties domes sēdēs un deputātu komitejās; izskatīt jebkuruattiecīgās pašvaldības pārziľā esošu jautājumu; pieľemt lēmumus un saistošosnoteikumus, kas ir spēkā konkrētā novadā vai pilsētā; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:1111 01 Valsts PREZIDENTS1111 02 Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJS1111 03 Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRS1111 04 Saeimas SEKRETĀRS1111 05 Saeimas SEKRETĀRA BIEDRS1111 06 Saeimas /komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS1111 07 Saeimas /komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRS1111 08 Saeimas /komisijas SEKRETĀRS


261111 09 Saeimas /frakcijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS1111 10 Saeimas DEPUTĀTS1111 11 Saeimas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS1111 12 Saeimas DEPUTĀTA PALĪGS1111 13 Parlamentārais SEKRETĀRS1111 14 Saeimas /SEKRETĀRA PALĪGS1111 15 Saeimas /PRIEKŠSĒDĒTĀJA BIEDRA PALĪGS1111 16 Saeimas /SEKRETĀRA BIEDRA PALĪGS1111 17 Ministru PREZIDENTS1111 18 Ministru PREZIDENTA BIEDRS1111 19 MINISTRS1111 20 Īpašu uzdevumu MINISTRS1111 21 Republikas pilsētas pašvaldības domes DEPUTĀTS1111 22 Novada pašvaldības domes DEPUTĀTS1111 23 Republikas pilsētas pašvaldības domes PRIEKŠSĒDĒTĀJS1111 24 Republikas pilsētas pašvaldības domes PRIEKŠSĒDĒTĀJAVIETNIEKS1111 25 Novada pašvaldības domes PRIEKŠSĒDĒTĀJS1111 26 Novada pašvaldības domes PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS1112 ATSEVIŠĶĀ GRUPAVALSTS AUGSTĀKĀS AMATPERSONASValsts augstākās amatpersonas konsultē Saeimu, valdību, pārrauga, kā tiekīstenota valsts politika un ievēroti normatīvie akti, pārstāv valsti ārzemēs unstarpvalstu organizācijās; plāno, vada un koordinē iestādes darbību paredzētomērķu sasniegšanai un noteikto funkciju izpildei, īsteno valsts ārpolitiku, veicdaţādus jurisdikcijas, administratīvos un ceremoniālos pienākumus, kas izriet notradīcijām, viľiem paredzētajām tiesībām un funkciju sadales valsts pārvaldē.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– konsultēt Saeimu, valdību un pašvaldību iestādes; sniegt konsultācijasvalsts budţeta sastādīšanā un izpildes nodrošināšanā, normatīvo aktu un togrozījumu sagatavošanā; pārraudzīt, kā valsts iestādēs un institūcijās tiek īstenotavalsts politika un ievēroti normatīvie akti; pārstāvēt valsti ārzemēs; pārstāvēt valstistarpvalstu organizācijās; informēt par Ministru kabineta darbu, Ministru kabinetakomitejas un Ministru kabineta sēdēs izskatītajiem jautājumiem, nodrošinotMinistru kabineta komitejā un Ministru kabinetā pieľemto lēmumu skaidrošanu;vadīt Ministru kabineta, Ministru prezidenta un Valsts kancelejas organizētāspreses konferences; organizēt ţurnālistu tikšanās ar Ministru kabineta un Valsts


27kancelejas amatpersonām; aizstāvēt Latvijas valsts, tās pilsoľu un juridisko personuintereses un tiesības ārvalstīs; koordinēt Latvijas Republikas valsts iestāţustarptautiskos sakarus; informēt ārvalstu oficiālās iestādes un sabiedrību parnorisēm Latvijas Republikā; sekot ārvalstu saimnieciskās, politiskās un kultūrasdzīves norisēm un informēt par tām Latvijas valsts iestādes un sabiedrību; veicinātLatvijas ekonomiskos un kultūras sakarus ar ārvalstīm; izsniegt ārvalstniekiemLatvijas Republikas vīzas; plānot, vadīt un koordinēt politikas un stratēģijasizstrādāšanu un politisko lēmumu īstenošanu, darba plānu izstrādāšanu un izpildivalsts pārvaldes jomā saskaľā ar augstākās iestādes vai amatpersonas noteiktopolitiku un stratēģiju, analizēt nozaru politikas un stratēģijas izstrādāšanu; plānot,sadalīt finanšu resursus; veidot valsts robeţas apsardzības un kontroles politiku unattīstības stratēģiju; organizēt ugunsdrošības, glābšanas un civilās aizsardzībasuzdevumu izpildi; organizēt brīvības atľemšanas kā kriminālsoda un apcietinājumakā drošības līdzekļa izpildi; nodrošināt pamatfunkciju un atbalsta funkcijuīstenošanu brīvības atľemšanas soda mērķa sasniegšanai; pieľemt lēmumus, izdotpavēles, rīkojumus; analizēt iestāţu darbības rezultātus un sagatavot priekšlikumusto darbības uzlabošanai; koordinēt sadarbību ar tiesībaizsardzības un citām valstsun pašvaldību iestādēm, starptautiskajām organizācijām noziedzības apkarošanasun sabiedriskās drošības garantēšanas jautājumos; uzraudzīt un kontrolēt valstsvaras un pārvaldes institūciju izdoto tiesību aktu izpildi pakļautībā esošajāsiestādēs; normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieľemt darbā, iecelt amatā unatlaist no darba darbiniekus; izdot administratīvos aktus vai ar indivīda tiesībāmsaistītus lēmumus; plānot, vadīt un koordinēt darbību pašvaldībās; iznomātpašvaldību rīcībā esošo zemi un citus resursus; sadalīt peļľu, kas gūta nopašvaldību īpašuma; izšķirt domstarpības starp iedzīvotājiem; nodrošinātsabiedriskās kārtības un normatīvo aktu ievērošanu; izpildīt formalitātes unceremoniālos pienākumus iedzīvotāju dzimšanas, laulību, nāves un citosgadījumos; pārstāvēt savas pašvaldības iedzīvotājus augstākās iestādēs; informēttos par valstī pieľemtajiem normatīvajiem aktiem un norādījumiem; vadīt citusdarbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:1112 01 Starpvalstu /institūcijas VADĪTĀJS1112 02 Starpvalstu /institūcijas struktūrvienības VADĪTĀJS1112 03 ĢENERĀLPROKURORS1112 04 Valsts KONTROLIERIS1112 05 Augstākās tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS1112 06 Satversmes tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS1112 07 Valsts PREZIDENTA PADOMNIEKS1112 08 Valsts PREZIDENTA PALĪGS


281112 09 Ministru PREZIDENTA biroja VADĪTĀJS1112 10 Ministru PREZIDENTA BIEDRA sekretariāta VADĪTĀJS1112 11 Ministru PREZIDENTA PADOMNIEKS1112 12 Ministru PREZIDENTA PALĪGS1112 13 Ministru PREZIDENTA BIEDRA PADOMNIEKS1112 14 Ministru PREZIDENTA BIEDRA PALĪGS1112 15 MINISTRA PADOMNIEKS1112 16 Īpašu uzdevumu MINISTRA sekretariāta VADĪTĀJS1112 17 Īpašu uzdevumu MINISTRA sekretariāta VADĪTĀJA VIETNIEKS1112 18 Ministru kabineta PĀRSTĀVIS starptautiskajās cilvēktiesībuinstitūcijās1112 19 Ministra biroja VADĪTĀJS1112 20 Aizsardzības PADOMNIEKS starptautiskajās organizācijās1112 21 PĀRSTĀVIS starptautiskajā organizācijā1112 22 Aizsardzības PADOMNIEKS1112 23 Valsts SEKRETĀRS1112 24 Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKS1112 25 Valsts protokola VADĪTĀJS1112 26 Valsts protokola VADĪTĀJA VIETNIEKS1112 27 Galvenais valsts NOTĀRS1112 28 Galvenā valsts NOTĀRA VIETNIEKS1112 29 Iestādes VADĪTĀJS /ĢENERĀLDIREKTORS /DIREKTORS/PRIEKŠNIEKS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS1112 30 Iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS /ĢENERĀLDIREKTORAVIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS/PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS1112 31 Pārvaldes VADĪTĀJS /DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS1112 32 Pārvaldes VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS/PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS1112 33 Pulka KOMANDIERIS (iekšlietu jomā)1112 34 Pulka KOMANDIERA VIETNIEKS (iekšlietu jomā)1112 35 Valsts robeţas PILNVAROTAIS1112 36 Pašvaldības iestādes VADĪTĀJS /PRIEKŠNIEKS1112 37 Pašvaldības iestādes VADĪTĀJA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKAVIETNIEKS1112 38 Pašvaldības IZPILDDIREKTORS1112 39 Pašvaldības IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS1112 40 Komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS (valsts pārvaldes jomā)1112 41 Komisijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)


291112 42 Komisijas LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā)1112 43 Komisijas SEKRETĀRS (valsts pārvaldes jomā)1112 44 TIESĪBSARGS1112 45 Padomes LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā)1112 46 Kolēģijas LOCEKLIS (valsts pārvaldes jomā)1112 47 Ārkārtējais un pilnvarotais VĒSTNIEKS1112 48 Speciālo uzdevumu VĒSTNIEKS1112 49 ĢENERĀLINSPEKTORS (ārlietu jomā)1112 50 VĒSTNIEKS1112 51 Pilnvarotais LIETVEDIS1112 52 Pagaidu pilnvarotais LIETVEDIS1112 53 PADOMNIEKS (ārlietu jomā)1112 54 ĢENERĀLKONSULS1112 55 Nozares PADOMNIEKS1112 56 Reģiona attīstības padomes PRIEKŠSĒDĒTĀJS1112 57 Reģiona attīstības padomes LOCEKLIS1114 ATSEVIŠĶĀ GRUPABIEDRĪBU UN NODIBINĀJUMU AMATPERSONASBiedrību un nodibinājumu, fondu un politisko partiju amatpersonas nosakaun formulē šo biedrību un nodibinājumu, fondu un politisko partiju politiku, statūtuizstrādi, kas reglamentē biedrības un nodibinājuma, fondu un politisko partijudarbību, pārstāv biedrību un nodibinājumu, fondu un politisko partiju citāsinstitūcijās.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izstrādāt un formulēt biedrības un nodibinājuma, fonda un politiskāspartijas politiku, statūtus un noteikumus; aizstāvēt savas biedrības unnodibinājuma, fonda un politiskās partijas biedrus; ieinteresēt par biedrības unnodibinājuma darbu un tās biedriem likumdevējus, valdības locekļus un plašusabiedrību; plānot un organizēt biedrības un nodibinājuma biedru izglītošanu;plānot un nodrošināt biedrības un nodibinājuma politikas, statūtu un noteikumuizpildi; plānot un organizēt partijas darbu vēlēšanu kampaľā, rūpēties par savaspartijas kandidātu izvirzīšanu vēlēšanās; plānot un organizēt pasākumus partijasbiedru izglītošanai un jaunu biedru iesaistīšanai; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:1114 01 Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJS /PREZIDENTS/VICEPREZIDENTS /ĢENERĀLDIREKTORS /ĢENERĀLSEKRETĀRS/PRIEKŠSĒDĒTĀJS /IZPILDDIREKTORS


301114 02 Biedrības vai nodibinājuma VADĪTĀJA VIETNIEKS /PREZIDENTAVIETNIEKS /VICEPREZIDENTA VIETNIEKS /ĢENERĀLDIREKTORAVIETNIEKS /ĢENERĀLSEKRETĀRA VIETNIEKS /PRIEKŠSĒDĒTĀJAVIETNIEKS /IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS1114 03 Biedrības vai nodibinājuma valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJS1114 04 Biedrības vai nodibinājuma valdes LOCEKLIS112 MAZĀ GRUPARĪKOTĀJDIREKTORI UN UZŅĒMUMU VADĪTĀJIRīkotājdirektori un uzľēmumu vadītāji vada uzľēmumu, izľemot biedrību unnodibinājumu, kopīgi ar citiem vadītājiem nosaka, formulē uzľēmuma darbībaspamatvirzienus, plāno, vada, koordinē struktūrvienību darbu, parasti izveidodirektoru padomi vai vadības grupu, kurai tie sniedz pārskatus par darbarezultātiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– noteikt vai formulēt uzľēmuma darbības pamatvirzienus; plānot, vadīt unkoordinēt uzľēmuma darbu kopumā; noteikt ekonomiskos un tehniskās attīstībasrādītājus, konkrētus uzdevumus un konsultēt pakļautos vadītājus; vadīt ikdienasdarījumus, operatīvos darba procesus (piemēram, darījumu slēgšana arpiegādātājiem, klientiem, citām iestādēm, biedrībām un nodibinājumiem,organizācijām); pārstāvēt uzľēmumu darījumos ar citiem uzľēmumiem, tai skaitāvalsts pārvaldes iestādēm vai citām valsts varas institūcijām; kontrolēt izdevumus,nodrošināt materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošanu un to racionāluizmantošanu; izvēlēties un apmācīt personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi;analizēt un novērtēt uzľēmuma darbību, tās rezultātus un ziľot par tiem direktorupadomei, vadības grupai un augstākajiem vadītājiem; organizēt operatīvo,grāmatvedības, statistisko uzskaiti un pārskatus par vadītā uzľēmuma darbību; slēgtdarba koplīgumus; kontrolēt to izpildi; nodrošināt vides aizsardzību; organizēt unvadīt valdes, komisijas un padomes darbu; sagatavot atzinumus, vērtējumus unpriekšlikumus; ievērot komercsabiedrības statūtus un personu grupas (dalībnieku)vai to pārstāvošās institūcijas - padomes sapulces lēmumus; būt lojālam unuzticamam pret komercsabiedrību un tās dalībniekiem; sniegt patiesu un pilnīguinformāciju gan valsts un pašvaldību iestādēm, gan komercsabiedrībasdalībniekiem par savu darbību; rīkoties ar vislielāko rūpību, pieľemot lēmumus parkomercsabiedrības darbību, tās vadību un pārvaldību; pildīt savus pienākumus,mazinot iespējamos komercdarbības riskus; organizēt un nodrošināt saskaľoto unakceptēto būvprojektu vai citas būvniecības dokumentācijas pārbaudi; vadīt citusdarbiniekus.


31Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:1120 Rīkotājdirektori un uzľēmumu vadītāji1120 ATSEVIŠĶĀ GRUPARĪKOTĀJDIREKTORI UN UZŅĒMUMU VADĪTĀJIŠīs atsevišķās grupas profesijas:1120 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /ĢENERĀLDIREKTORS/PĀRVALDNIEKS /PREZIDENTS /VICEPREZIDENTS /IZPILDDIREKTORS/PRIEKŠSĒDĒTĀJS /PRIEKŠNIEKS /ĢENERĀLSEKRETĀRS – (Profesijai irizstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1120 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS/ĢENERĀLDIREKTORA VIETNIEKS /PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS/PREZIDENTA VIETNIEKS /VICEPREZIDENTA VIETNIEKS/IZPILDDIREKTORA VIETNIEKS /PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS/PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS /RĪKOTĀJDIREKTORS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1120 03 Tehniskais DIREKTORS1120 04 KOMERCDIREKTORS1120 05 Ekonomikas DIREKTORS1120 06 Raţošanas DIREKTORS1120 07 Apgādes DIREKTORS1120 08 Loģistikas DIREKTORS1120 09 PĀRZINIS1120 10 Valdes VADĪTĀJS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1120 11 Valdes VADĪTĀJA VIETNIEKS /PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS– (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1120 12 Padomes VADĪTĀJS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS1120 13 Komisijas VADĪTĀJS /PRIEKŠSĒDĒTĀJS1120 14 Valdes LOCEKLIS1120 15 Padomes LOCEKLIS1120 16 Kolēģijas LOCEKLIS1120 17 PROKŪRISTS1120 18 Kapitāldaļu turētāja PĀRSTĀVIS12 APAKŠGRUPAADMINISTRATĪVIE VADĪTĀJI UN KOMERCDIREKTORI


32Šīs apakšgrupas vadītāji vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskāsdarbības veida uzľēmumu, izstrādā to tehniskās, ekonomiskās un sociālās attīstībasperspektīvas; finanšu, administratīvo un komercpakalpojumu struktūrvienībuvadītāji plāno, vada un koordinē savu darbību tiešā uzľēmuma vadītāja vadībā,konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– noteikt uzľēmuma darbības pamatvirzienus un ekonomiskos rādītājus;slēgt darījumus ar piegādātājiem un citām iestādēm; noteikt nepieciešamos resursusun kontrolēt to izlietojumu; organizēt ikdienas darbu izpildi; plānot, vadīt unkoordinēt struktūrvienības darbību; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldesprocedūras; vadīt ikdienas darījumus, veikt operatīvos darba un administratīvospienākumus; vadīt citus darbiniekus.Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:121 Komercpakalpojumu un administratīvie vadītāji122 Tirdzniecības, tirgvedības un attīstības jomas vadītāji121 MAZĀ GRUPAKOMERCPAKALPOJUMU UN ADMINISTRATĪVIE VADĪTĀJIŠīs mazās grupas vadītāji vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskāsdarbības veida uzľēmumu; komercpakalpojumu un administratīvo struktūrvienībuvadītāji plāno, vada un koordinē savu darbību tiešā uzľēmuma vadītāja vadībā,konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– noteikt uzľēmuma darbības pamatvirzienus un ekonomiskos rādītājus;slēgt darījumus ar piegādātājiem un citiem uzľēmumiem; noteikt nepieciešamosresursus un kontrolēt to izlietojumu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegtpārskatus par vadītā uzľēmuma darbību īpašniekiem, ja tādi ir; veikt citusuzdevumus, piemēram, slēgt darba koplīgumus, nodrošināt vides aizsardzību;pieľemt darbiniekus darbā, tos apmācīt un vadīt; plānot, vadīt un koordinētstruktūrvienības darbību; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras; vadītikdienas darījumus, veikt operatīvos darba un administratīvos pienākumus; uzturētsakarus ar citu struktūrvienību vadītājiem; pārstāvēt struktūrvienību citāsstruktūrvienībās vai uzľēmumos; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt topienākumu izpildi; analizēt un novērtēt rezultātus, ziľot par tiem augstākajamvadītājam; vadīt citus darbiniekus.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:1211 Administratīvie un finanšu vadītāji1212 Personāla vadītāji


331213 Politikas un plānošanas vadītāji1219 Citur neklasificēti administratīvie un komercpakalpojumu vadītāji1211 ATSEVIŠĶĀ GRUPAADMINISTRATĪVIE UN FINANŠU VADĪTĀJIŠīs atsevišķās grupas vadītāji vada personisko vai citu īpašnieku komerciālopakalpojumu uzľēmumu, sniedz daţādu nekomerciālu palīdzību; administratīvo unfinanšu struktūrvienību vadītāji tiešā uzľēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties arcitu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinē uzľēmuma administratīvāsun finanšu operācijas.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budţetatāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzľēmumiem; plānot unkontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus;sniegt pārskatus uzľēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt uzľēmumaadministratīvās un finanšu operācijas; noteikt uzľēmuma nodokļu politiku atbilstošifinansiālajam stāvoklim, sastādīt budţetu un kontrolēt daţādas finanšu operācijas;kontrolēt izdevumus un nodrošināt racionālu resursu izmantošanu; vadīt kvalitātesun risku vadības sistēmas ieviešanu un uzturēšanu uzľēmumā; vadīt darba unpārvaldes procedūras; organizēt un vadīt stratēģiskās plānošanas un attīstības darbuuzľēmumā; plānot un vadīt ikdienas darījumus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus,kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vaiuzľēmumos; nodrošināt visu uzľēmuma struktūrvienību darbības atbilstībunormatīvajiem aktiem, uzľēmuma noteikumiem, rīkojumiem, norādījumiem,instrukcijām; nodrošināt materiālo un naudas vērtību saglabāšanu; nodrošinātklientu apkalpošanu augstā līmenī, klientu iesniegumu izskatīšanu; vadīt unorganizēt kancelejas darbu; vadīt un kontrolēt dokumentu pārvaldību un arhīvadarbu; ievadīt datus; kontrolēt korespondences izskatīšanas, virzības un izpildestermiľus; organizēt pabeigto dokumentu uzskaiti un nodrošināt to glabāšanu;koordinēt un kontrolēt izveidoto komisiju sekretāru darbu; organizēt un vadītkonsultāciju sniegšanu un palīdzību uzľēmumiem; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:1211 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS(komercpakalpojumos) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1211 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS/IZPILDDIREKTORS (komercpakalpojumos) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)


341211 03 Finanšu DIREKTORS1211 04 Galvenais GRĀMATVEDIS1211 05 Galvenā GRĀMATVEŢA VIETNIEKS1211 06 Administratīvais DIREKTORS1211 07 Administratīvā DIREKTORA VIETNIEKS1211 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komercpakalpojumos)1211 09 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS(komercpakalpojumos)1211 10 Administratīvās struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS1211 11 Administratīvās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS1211 12 Uzskaites struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS1211 13 Uzskaites struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORAVIETNIEKS1211 14 Budţeta struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS1211 15 Budţeta struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORAVIETNIEKS1211 16 Finanšu un attīstības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS1211 17 Finanšu un attīstības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS1211 18 Analītiskās struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS1211 19 Analītiskās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORAVIETNIEKS1211 20 Juridiskā dienesta VADĪTĀJS /DIREKTORS1211 21 Juridiskās struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS1211 22 Juridiskās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORAVIETNIEKS1211 23 Kreditēšanas struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS1211 24 Līzinga struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS1211 25 Darba algas struktūrvienības VADĪTĀJS1211 26 Iekšējā audita struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS1211 27 Iekšējā audita struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS1211 28 Reklamāciju struktūrvienības VADĪTĀJS1211 29 Reklamāciju struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS1211 30 Galvenās kases VADĪTĀJS1211 31 Starptautiskā norēķinu centra VADĪTĀJS1211 32 Naudas pārvedumu struktūrvienības VADĪTĀJS1211 33 Pakalpojumu struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS


351211 34 Lietvedības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS1211 35 Lietvedības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORAVIETNIEKS1211 36 Kancelejas VADĪTĀJS /PĀRVALDNIEKS /DIREKTORS1211 37 Kancelejas VADĪTĀJA VIETNIEKS /PĀRVALDNIEKAVIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS1211 38 Dokumentu pārvaldības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS1211 39 Dokumentu pārvaldības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS1211 40 Konsultāciju struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS1211 41 Konsultāciju struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS1211 42 Kvalitātes un risku vadības struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma1.53.apakšnodaļā)1211 43 Kvalitātes un risku vadības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 1.53.apakšnodaļā)1211 44 Grāmatvedības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS1211 45 Grāmatvedības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS1211 46 Stratēģiskās plānošanas un attīstības struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS1211 47 Stratēģiskās plānošanas un attīstības struktūrvienības VADĪTĀJAVIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS1212 ATSEVIŠĶĀ GRUPAPERSONĀLA VADĪTĀJIŠīs atsevišķās grupas vadītāji tiešā uzľēmuma vadītāja vadībā, konsultējotiesar citu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinē uzľēmuma politikupersonāla jautājumos.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– plānot, vadīt un koordinēt uzľēmuma politiku personāla jautājumos; plānotun organizēt darbinieku pieľemšanu darbā, mācīšanu un paaugstināšanu amatā,noteikt algu struktūru un vadīt pārrunas ar darbiniekiem algu jautājumos, konsultētdarbiniekus u.tml.; kontrolēt darba aizsardzības, veselības aizsardzības un cituprogrammu izpildi; kontrolēt izdevumus un nodrošināt resursu racionāluizmantošanu; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras; plānot un vadīt


36ikdienas darījumus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumuizpildi; organizēt uzľēmuma darbinieku apbalvojumu, darba izvērtējumu un soduuzskaiti; veikt personāla statistiskās un skaitliskās uzskaites veidošanu, uzturēšanuun glabāšanu; īstenot pasākumus kvalitātes sistēmas uzturēšanai un pilnveidošanai;pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzľēmumos; vadīt citusdarbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:1212 01 Personāla DIREKTORS1212 02 Personālvadības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS1212 03 Personālvadības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS1212 04 Personāla struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS1212 05 Personāla struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORAVIETNIEKS1212 06 Personāla mācību VADĪTĀJS1213 ATSEVIŠĶĀ GRUPAPOLITIKAS UN PLĀNOŠANAS VADĪTĀJIŠīs atsevišķās grupas vadītāji vada uzľēmuma struktūrvienību, plāno, izrīkoun koordinē darījumu norisi, sniedz daţādu nekomerciālu palīdzību, sniedzpakalpojumus ārējo sakaru, valsts pārvaldes, ārlietu, nodokļu administrēšanas unmuitas, tiesu varas, darbinieku interešu un tiesību aizsardzības, tiesībuadministrēšanas un pārvaldījuma jomā tiešā uzľēmuma vadītāja vadībā,konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budţetatāmi; plānot, vadīt un koordinēt darbību valsts pārvaldes jomā; sagatavot, iesniegtaugstākajam vadītājam lēmumu projektus, kas tieši ietekmē iestādes politiku unstratēģiju, sabiedrības un valsts intereses atbilstošā valsts pārvaldes jomā; izdotadministratīvos aktus vai ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus; pieľemtstruktūrvienības darbu ietekmējošus lēmumus, uzraudzīt un kontrolēt normatīvoaktu izpildi padotībā esošajās iestādēs; izstrādāt priekšlikumus nodokļu (nodevu)administrēšanas, akcīzes preču aprites, nodrošinājuma un uzraudzības, kā arīmuitas politikas veidošanai un attīstības stratēģijai; organizēt nodokļu maksātājuuzskaiti, nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanuLatvijas Republikas teritorijā un uz muitas robeţas, noziedzīgu nodarījumu unlikumpārkāpumu atklāšanu un novēršanu muitas valsts ieľēmumu un muitas jomā;plānot un sadalīt finanšu resursus; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un


37citiem uzľēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbiniekupiesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatus uzľēmējam, ja tāds ir;plānot, vadīt un koordinēt darbību valsts pārvaldes jomā un plānot, vadīt, koordinētprokuratūras un prokuratūras pārraudzībā esošo valsts iestāţu finansiālo unsaimniecisko darbību; nodrošināt prokuratūras iestāţu materiālo apgādi; plānot,vadīt un koordinēt pasākumus daţādu pakalpojumu sniegšanā, piemēram, statistikā,mikroekonomikā, sociālajā plānošanā, naudas uzkrājumu un nodokļu maksāšanaskontrolē, saimnieciskās darbības regulēšanā, kā arī valsts dienesta vadīšanā u.tml.;plānot, vadīt un koordinēt ārlietu dienestu, sociālo grupu darbību; radoši uninovatīvi plānot un īstenot ārējo sakaru stratēģiju atbilstoši uzľēmuma mērķiem;analizēt, novērtēt un pilnveidot ārējo sakaru jautājumus; plānot, koordinēt unpārraudzīt ārējo sakaru struktūrvienības darbu; saskaľot savu darbību ar uzľēmumavadītāju, kā arī sadarboties ar citu struktūrvienību vadītājiem; plānot, vadīt unkoordinēt darbību darbinieku interešu un tiesību aizsardzības jomā; plānot, vadīt unkoordinēt darbību tiesību administrēšanas un pārvaldījuma jomā; plānot unorganizēt uzľēmuma ārējās un iekšējās darbības vides novērošanu, informācijassniegšanu, pārliecināšanu; veidot un saglabāt uzticēšanos uzľēmuma vadībai,prognozēt un novērst konfliktus, plānot un vadīt uzľēmuma korporatīvā publiskātēla veidošanu; izmantot sakaru un citas sociālo zinātľu teorijas, analizējot unplānojot uzľēmuma operatīvo un ilglaicīgo saskarsmes mērķu īstenošanu, kā arīpilnveidot praktiskās sakaru metodes; organizēt un vadīt darījumus, veiktadministratīvus pienākumus; kontrolēt darba aizsardzības un citu noteikumuievērošanu; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:1213 01 Pārvaldes DIREKTORS (valsts pārvaldes jomā)1213 02 Pārvaldes DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)1213 03 Nozares politikas un politikas plānošanas struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS1213 04 Nozares politikas un politikas plānošanas struktūrvienības VADĪTĀJAVIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS1213 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (valstspārvaldes jomā)1213 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (valsts pārvaldes jomā)1213 07 Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.54.apakšnodaļā)1213 08 Ārējo sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS – (Profesijai irizstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.54.apakšnodaļā)1213 09 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (ārlietujomā)


381213 10 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (ārlietu jomā)1213 11 Muitas iestādes struktūrvienības VADĪTĀJS1213 12 VIRSUZRAUGS (muitas jomā)1213 13 VIRSUZRAUGA VIETNIEKS (muitas jomā)1213 14 Muitas maiľas VADĪTĀJS1213 15 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (nodokļuadministrēšanas un muitas jomā)1213 16 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (nodokļu administrēšanas un muitas jomā)1213 17 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sabiedrības pārvaldesjomā)1213 18 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sabiedrībaspārvaldes jomā)1213 19 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /PRIEKŠNIEKS (tiesuvaras jomā)1213 20 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (tiesu varas jomā)1213 21 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (darbinieku interešu untiesību aizsardzības jomā)1213 22 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (tiesību administrēšanasun pārvaldījuma jomā)1213 23 Pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS1213 24 Pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS1213 25 Galvenais valsts INSPEKTORS1213 26 Valsts INSPEKTORS1213 27 VirsMEŢZINIS1213 28 VirsMEŢZIĽA VIETNIEKS1213 31 Vecākais MEŢZINIS1219 ATSEVIŠĶĀ GRUPACITUR NEKLASIFICĒTI ADMINISTRSTĪVIE UNKOMERCPAKALPOJUMU VADĪTĀJIŠīs atsevišķās grupas vadītāji vada uzľēmumu komercpakalpojumu,komunālo un tiem radniecīgo pakalpojumu jomā, plāno, izrīko un koordinēdarījumu norisi, sniedz daţādu nekomerciālu palīdzību; struktūrvienību vadītāji


39plāno, vada un koordinē uzľēmuma pamatdarbību komercpakalpojumu, komunāloun tiem radniecīgo pakalpojumu jomā, individuālo pakalpojumu, sabiedriskāskārtības un drošības jomā, apsardzes jomā, tiešā uzľēmuma vadītāja vadībā,konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem; piedalās darbības plāna, budţeta,personāla un pārējo resursu plānu sastādīšanā; plāno, vada un koordinē uzľēmumaklientu apkalpošanas un starpbanku operācijas, pasta darba tehnoloģisko procesumehanizāciju un automatizāciju un pasta pakalpojumus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budţetatāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzľēmumiem; plānot unkontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus;sniegt pārskatus uzľēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinētkomercpakalpojumu sniegšanu, piemēram, naudas noguldījumu pieľemšanu,nekustamā īpašuma apdrošināšanu, datu apstrādi, tirgus izpēti, kreditēšanu,pakalpojumus inţeniertehnikā, arhitektūrā, būvniecībā, tīrīšanā, tehnikasizmēģināšanā, pētniecībā, reklāmā, iesaiľošanā, poligrāfijā; nodrošināt resursuracionālu izmantošanu un pakalpojumu izpildes termiľu ievērošanu; plānot, vadītun koordinēt darbību tehnisko pakalpojumu nodrošināšanā; plānot, vadīt unkoordinēt uzľēmuma klientu apkalpošanas un starpbanku operācijas, pastapakalpojumus tiešā uzľēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citustruktūrvienību vadītājiem; plānot, vadīt, koordinēt, ieviest un kontrolēt pasta darbatehnoloģisko procesu mehanizāciju un automatizāciju; izstrādāt un nodrošinātuzľēmuma struktūrvienības ar nepieciešamajām instrukcijām, metodiskajiem unnormatīvajiem dokumentiem; plānot, vadīt un koordinēt sabiedriskās kārtības undrošības pasākumus; plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienību darbību apsardzesjomā; nodrošināt darba kvalitātes pārvaldību; kontrolēt rezultātu atbilstībunoteiktajiem mērķiem; organizēt un kontrolēt klientu apkalpošanas pakalpojumuprocesus; sagatavot un iesniegt pārskatus par darba gaitu un rezultātiemstruktūrvienību un uzľēmuma vadībai; plānot un organizēt objekta darba uzdevumuizpildi, sadalīt darba uzdevumus un kontrolēt to izpildi; koordinēt objektupatrulēšanu; plānot, vadīt un koordinēt darbību individuālo pakalpojumu (tai skaitāskaistumkopšanas) jomā; nodrošināt individuālo pakalpojumu uzľēmuma vai tāstruktūrvienību (tai skaitā frizētavu un kosmētisko salonu) materiālo apgādi;kontrolēt izdevumus; plānot un vadīt ikdienas darījumus; veikt administratīvuspienākumus; kontrolēt darba aizsardzības un citu noteikumu ievērošanu; izvēlētiesun apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienībucitās struktūrvienībās vai uzľēmumos; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:


401219 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (komunālajospakalpojumos) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma1.49.apakšnodaļā)1219 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS/IZPILDDIREKTORS (komunālajos pakalpojumos) – (Profesijai ir izstrādāts standarts,un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1219 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (komunālajospakalpojumos)1219 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS(komunālajos pakalpojumos)1219 05 Pārvaldes PRIEKŠNIEKS (sabiedriskās kārtības un drošības jomā)1219 06 Pārvaldes PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (sabiedriskās kārtības undrošības jomā)1219 07 Pamatdarbības struktūrvienības PRIEKŠNIEKS (sabiedriskās kārtībasun drošības jomā)1219 08 Pamatdarbības struktūrvienības PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS(sabiedriskās kārtības un drošības jomā)1219 09 Tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJS1219 10 Tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS1219 11 Klientu apkalpošanas struktūrvienības VADĪTĀJS1219 12 Klientu apkalpošanas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS1219 13 Korespondentattiecību struktūrvienības VADĪTĀJS1219 14 Korespondentattiecību struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS1219 15 Vērtspapīru darījumu struktūrvienības VADĪTĀJS1219 16 Vērtspapīru darījumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS1219 17 Valūtu konvertācijas struktūrvienības VADĪTĀJS1219 18 Valūtu konvertācijas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS1219 19 Pasta ekspluatācijas struktūrvienības VADĪTĀJS1219 20 Darba organizācijas struktūrvienības VADĪTĀJS1219 22 Metodiskās struktūrvienības VADĪTĀJS1219 23 Pasta tehniskās struktūrvienības VADĪTĀJS1219 24 Starptautisko pasta sūtījumu struktūrvienības VADĪTĀJS1219 25 Pasta vērtszīmju un filatēlijas struktūrvienības VADĪTĀJS1219 26 Pasta vērtszīmju un filatēlijas struktūrvienības VADĪTĀJAVIETNIEKS1219 27 Saimniecības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS/PRIEKŠNIEKS1219 28 Saimniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS


411219 29 Transporta struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS/PRIEKŠNIEKS1219 30 Transporta struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORAVIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS1219 31 Struktūrvienības VADĪTĀJS (citur neklasificētoskomercpakalpojumos)1219 32 Struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (citur neklasificētoskomercpakalpojumos)1219 33 Darba aizsardzības struktūrvienības VADĪTĀJS1219 34 Darba aizsardzības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS1219 35 Poligrāfijas struktūrvienības VADĪTĀJS1219 36 Poligrāfijas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS1219 37 MEISTARS (poligrāfijas jomā)1219 38 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (apsardzesjomā)1219 39 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (apsardzes jomā)122 MAZĀ GRUPATIRDZNIECĪBAS, TIRGVEDĪBAS UN ATTĪSTĪBAS JOMAS VADĪTĀJIŠīs mazās grupas vadītāji plāno, vada un koordinē savu darbību tiešāuzľēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību; izstrādāt un vadīt darbaun pārvaldes procedūras; vadīt ikdienas darījumus, veikt operatīvos darba unadministratīvos pienākumus; uzturēt sakarus ar citu struktūrvienību vadītājiem;pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzľēmumos; izvēlēties unapmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; analizēt un novērtēt rezultātus,ziľot par tiem augstākajam vadītājam; vadīt citus darbiniekus.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:1221 Tirdzniecības un tirgvedības jomas vadītāji1222 Reklāmas un sabiedrisko attiecību jomas vadītāji1223 Pētniecības un attīstības jomas vadītāji1221 ATSEVIŠĶĀ GRUPATIRDZNIECĪBAS UN TIRGVEDĪBAS JOMAS VADĪTĀJI


42Šīs atsevišķās grupas vadītāji tiešā uzľēmuma vadītāja vadībā, konsultējotiesar citu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinē uzľēmuma pirkšanas unpārdošanas operācijas.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– plānot, vadīt un koordinēt uzľēmuma pirkšanas un pārdošanas operācijas;plānot un organizēt speciālas pirkšanas un pārdošanas programmas; noteikt cenas,diskonta līmeni un piegādes termiľus, pārdošanas paplašināšanas budţetus,pārdošanas metodes, speciālus stimulus un kampaľas; kontrolēt izdevumus unnodrošināt resursu racionālu izmantošanu; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldesprocedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus,kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vaiuzľēmumos; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:1221 01 Tirdzniecības DIREKTORS1221 02 Tirgvedības DIREKTORS1221 03 Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS1221 04 Tirdzniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS1221 05 Tirgvedības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS1221 06 Tirgvedības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORAVIETNIEKS1221 07 Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS1221 08 Iepirkumu struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORAVIETNIEKS1222 ATSEVIŠĶĀ GRUPAREKLĀMAS UN SABIEDRISKO ATTIECĪBU JOMAS VADĪTĀJIŠīs atsevišķās grupas vadītāji tiešā uzľēmuma vadītāja vadībā, konsultējotiesun sadarbojoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinēuzľēmuma darbību reklāmas, sabiedrisko attiecību un informācijas jautājumos.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– plānot, vadīt un koordinēt uzľēmuma darbību reklāmas un sabiedriskoattiecību jautājumos; slēgt līgumus ar laikrakstu redakciju, radio un televīzijas,sporta un kultūras organizāciju un reklāmas aģentūru amatpersonām ar reklāmusaistītos jautājumos; plānot un vadīt informatīvās programmas likumdevēju, presesun plašākās sabiedrības daļas informēšanai par uzľēmuma plāniem, sasniegumiemvai iecerēm; plānot un vadīt darbību investīciju palielināšanai izglītības,humanitāro un citu bezpeļľas iestāţu vajadzībām; kontrolēt izdevumus un


43nodrošināt resursu racionālu izmantošanu; izstrādāt un vadīt darījumu un pārvaldesprocedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus,kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vaiuzľēmumos; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:1222 01 Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS1222 02 Reklāmas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORAVIETNIEKS1222 03 Sabiedrisko attiecību struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS1222 04 Sabiedrisko attiecību struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS1223 ATSEVIŠĶĀ GRUPAPĒTNIECĪBAS UN ATTĪSTĪBAS JOMAS VADĪTĀJIŠīs atsevišķās grupas vadītāji tiešā uzľēmuma vadītāja vadībā, konsultējotiesar citu struktūrvienību vadītājiem, plāno, vada un koordinē uzľēmuma zinātniskodarbību un attīstību.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– plānot, vadīt un koordinēt savu vai no citām zinātniskām organizācijāmpatentēto zinātnisko darbību un uzľēmuma attīstību; izstrādāt jaunus vai uzlabotesošos tehnoloģiskos procesus un produkciju vai pilnveidot izejvielu izmantošanu;plānot uzľēmuma zinātnes un attīstības programmu, sīki aprakstot mērķus unbudţeta izdevumus; kontrolēt izdevumus un nodrošināt resursu racionāluizmantošanu; izstrādāt un vadīt darījumu un pārvaldes procedūras; plānot un vadītikdienas darījumus; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumuizpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzľēmumos; vadīt citusdarbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:1223 01 Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS1223 02 Pētniecības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORAVIETNIEKS1223 03 Laboratorijas VADĪTĀJS13 APAKŠGRUPARAŢOŠANAS UN SPECIALIZĒTO PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJIŠīs apakšgrupas vadītāji raţošanas un specializēto pakalpojumu jomā vadajebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzľēmumu, izstrādā tā


44tehniskās, ekonomiskās un sociālās attīstības perspektīvas; struktūrvienību vadītājiplāno, vada un koordinē raţošanas procesus, pakalpojumu sniegšanu un citus savasdarbības uzdevumus tiešā uzľēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citustruktūrvienību vadītājiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– noteikt uzľēmuma darbības pamatvirzienus un ekonomiskos rādītājus;slēgt darījumus ar piegādātājiem un citām iestādēm; noteikt nepieciešamos resursusun kontrolēt to izlietojumu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus parvadītā uzľēmuma darbību īpašniekiem, ja tādi ir; veikt citus uzdevumus, piemēram,slēgt darba koplīgumus, nodrošināt vides aizsardzību; pieľemt darbiniekus darbā,tos apmācīt un vadīt; plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību uzľēmumapamatdarbībā preču raţošanā un pakalpojumu sniegšanā; izstrādāt un vadīt darbaun pārvaldes procedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus un operatīvos darbaprocesus; vadīt citus darbiniekus.Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:131 Lauksaimniecības, meţsaimniecības un zivsaimniecības raţošanas vadītāji132 Apstrādes un ieguves rūpniecības, būvniecības un loģistikas jomas vadītāji133 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji134 Specializēto pakalpojumu jomas vadītāji131 MAZĀ GRUPALAUKSAIMNIECĪBAS, MEŢSAIMNIECĪBAS UNZIVSAIMNIECĪBAS RAŢOŠANAS VADĪTĀJIŠīs mazās grupas vadītāji vada personiskas vai cita īpašnieka laukusaimniecības (fermas) vai komercdarījumus, kas saistīti ar medībām, meţkopībuvai zvejošanu, un sniedz daţādu nekomerciālu palīdzību, lauku saimniecībās,meţsaimniecībās un zivsaimniecībās plāno, vada un koordinē raţošanas procesus,pakalpojumu sniegšanu un citus savas darbības uzdevumus tiešā uzľēmumavadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budţetatāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzľēmumiem; plānot unkontrolēt resursu izmantošanu, kā arī darbinieku piesaistīšanu; organizēt ikdienasdarbu izpildi; sniegt pārskatus uzľēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinētstruktūrvienības darbību uzľēmuma pamatdarbībā preču raţošanā un pakalpojumusniegšanā; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras; plānot un vadītikdienas darījumus un operatīvos darba procesus; izvēlēties un apmācītdarbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; uzturēt sakarus ar citu struktūrvienību


45vadītājiem; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzľēmumos; vadītcitus darbiniekus.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:1311 Lauksaimniecības un meţsaimniecības raţošanas vadītāji1312 Akvakultūras un zivsaimniecības raţošanas vadītāji1311 ATSEVIŠĶĀ GRUPALAUKSAIMNIECĪBAS UN MEŢSAIMNIECĪBAS RAŢOŠANAS VADĪTĀJIŠīs atsevišķās grupas vadītāji vada personiskas vai cita īpašnieka laukusaimniecības (fermas) vai komercdarījumus, kas saistīti ar medībām vaimeţkopību, un sniedz daţādu nekomerciālu palīdzību, lauksamniecībās unmeţsaimniecībās, medību saimniecībās plāno, vada un koordinē uzľēmumapamatdarbību preču raţošanā tiešā uzľēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties arcitu struktūrvienību vadītājiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budţetatāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzľēmumiem; plānot unkontrolēt resursu izmantošanu, kā arī darbinieku piesaistīšanu; organizēt ikdienasdarbu izpildi; sniegt pārskatus uzľēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinētdarbību preču raţošanas jomā; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu unraţošanas normu izpildi; plānot un vadīt ikdienas darījumus; kontrolēt izdevumus;organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; kontrolēt darbaaizsardzības un citu noteikumu ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus,kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vaiuzľēmumos; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:1311 01 Lauksaimniecības uzľēmuma VADĪTĀJS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.41.apakšnodaļā)1311 02 Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS(lauksaimniecībā)1311 03 Saimniecības VADĪTĀJS /DIREKTORS (meţsaimniecībā) –(Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1311 04 Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS(meţsaimniecībā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1311 05 Saimniecības VADĪTĀJS /DIREKTORS (medību saimniecībā) –(Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)


461311 06 Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS(medību saimniecībā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1311 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS(lauksaimniecībā)1311 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (lauksaimniecībā)1311 09 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS(meţsaimniecībā)1311 10 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (meţsaimniecībā)1311 11 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (medībusaimniecībā)1311 12 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (medību saimniecībā)1311 17 Meţizstrādes MEISTARS1312 ATSEVIŠĶĀ GRUPAAKVAKULTŪRAS UN ZIVSAIMNIECĪBAS VADĪTĀJIŠīs atsevišķās grupas vadītāji vada personiskas vai cita īpašnieka laukusaimniecības (fermas) vai komercdarījumus, kas saistīti ar zvejošanu, un sniedzdaţādu nekomerciālu palīdzību, zivsaimniecībās plāno, vada un koordinēuzľēmuma pamatdarbību preču raţošanā uzľēmuma vadītāja vadībā, konsultējotiesar citu struktūrvienību vadītājiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budţetatāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzľēmumiem; plānot unkontrolēt resursu izmantošanu, kā arī darbinieku piesaistīšanu; organizēt ikdienasdarbu izpildi; sniegt pārskatus uzľēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinētdarbību preču raţošanas jomā; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu unraţošanas normu izpildi; plānot un vadīt ikdienas darījumus; kontrolēt izdevumus;organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; kontrolēt darbaaizsardzības un citu noteikumu ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus,kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vaiuzľēmumos; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:1312 01 Saimniecības VADĪTĀJS /DIREKTORS (zivsaimniecībā) – (Profesijaiir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)


471312 02 Saimniecības VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS(zivsaimniecībā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma1.49.apakšnodaļā)1312 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS(zivsaimniecībā)1312 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (zivsaimniecībā)132 MAZĀ GRUPAAPSTRĀDES UN IEGUVES RŪPNIECĪBAS, BŪVNIECĪBAS UNLOĢISTIKAS JOMAS VADĪTĀJIŠīs mazās grupas vadītāji apstrādes un ieguves rūpniecības, būvniecības unloģistikas jomā vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veidauzľēmumus; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinēraţošanas procesus, pakalpojumu sniegšanu un citus savas darbības uzdevumustiešā uzľēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– noteikt uzľēmuma darbības pamatvirzienus un ekonomiskos rādītājus;slēgt darījumus ar piegādātājiem un citiem uzľēmumiem; noteikt nepieciešamosresursus un kontrolēt to izlietojumu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegtpārskatus par vadītā uzľēmuma darbību īpašniekiem, ja tādi ir; plānot, vadīt unkoordinēt struktūrvienības darbību uzľēmuma pamatdarbībā preču raţošanā unpakalpojumu sniegšanā; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras; plānot unvadīt ikdienas darījumus un operatīvos darba procesus; izvēlēties un apmācītdarbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; uzturēt sakarus ar citu struktūrvienībuvadītājiem; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzľēmumos; vadītcitus darbiniekus.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:1321 Apstrādes rūpniecības jomas vadītāji1322 Ieguves rūpniecības jomas vadītāji1323 Būvniecības jomas vadītāji1324 Transporta, sakaru, noliktavu, sagādes, sadales, loģistikas un tām radniecīgujomu vadītāji1321 ATSEVIŠĶĀ GRUPAAPSTRĀDES RŪPNIECĪBAS JOMAS VADĪTĀJI


48Šīs atsevišķās grupas vadītāji apstrādes rūpniecībā vada personisko vai citaīpašnieka uzľēmumus, plāno, izrīko un koordinē darījumu gaitu, sniedz daţādunekomerciālu palīdzību; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji apstrādesrūpniecībā plāno, vada un koordinē uzľēmuma pamatdarbību preču raţošanas jomātiešā uzľēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– plānot un vadīt darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi; sastādītbudţeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzľēmumiem;plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; organizēt ikdienasdarbu izpildi; sniegt pārskatus uzľēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinētdarbību preču raţošanas jomā, elektrības raţošanā, gāzes un ūdens ieguvē unsadalē; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un raţošanas normu izpildi;plānot un vadīt ikdienas raţošanas darbību; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadītdarījumus, veikt administratīvus pienākumus; kontrolēt darba aizsardzības un citunoteikumu ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumuizpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzľēmumos; apsekotteritorijas, kurās plānots ierīkot apgaismojumu; organizēt un izstrādāt tehniskodokumentāciju; sekot esošā apgaismojuma tīkla stāvoklim, novērtēt tā nolietojumuun pieľemt lēmumus par atjaunošanas nepieciešamību; veikt nepieciešamomateriālu patēriľa apjoma un veidu savlaicīgu plānošanu, pasūtīšanu sagādesdienestam un piegādi darba objektā; plānot un organizēt pakļauto brigāţu darbu, kāarī gatavot atskaites par paveikto darba apjomu; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:1321 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS (apstrādes rūpniecībā) – (Profesijai irizstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1321 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (apstrādesrūpniecībā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma1.49.apakšnodaļā)1321 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (apstrādesrūpniecībā)1321 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (apstrādes rūpniecībā)1321 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS(enerģētikā)1321 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (enerģētikā)1321 07 Raţošanas maiľas VADĪTĀJS1321 08 Vecākais MEISTARS (enerģētikā)1321 09 MEISTARS (enerģētikā)


491321 10 Vecākais MEISTARS (apstrādes rūpniecībā)1321 11 MEISTARS (apstrādes rūpniecībā)1321 12 MEISTARS (elektrotehnikā)1321 13 Darbu VADĪTĀJS (kuģu remontā)1321 14 Būvdarbu VADĪTĀJS (kuģu būvē)1322 ATSEVIŠĶĀ GRUPAIEGUVES RŪPNIECĪBAS JOMAS VADĪTĀJIŠīs atsevišķās grupas vadītāji ieguves rūpniecībā vada personisko vai citaīpašnieka uzľēmumu, plāno, izrīko un koordinē darījumu gaitu, sniedz daţādunekomerciālu palīdzību; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji apstrādesrūpniecībā plāno, vada un koordinē uzľēmuma pamatdarbību preču raţošanas jomātiešā uzľēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– plānot un vadīt darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi; sastādītbudţeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzľēmumiem;plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; organizēt ikdienasdarbu izpildi; sniegt pārskatus uzľēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinētdarbību preču raţošanas jomā vai cieto minerālu ieguvē apakšzemes un virszemesraktuvēs un karjeros; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un raţošanas normuizpildi; plānot un vadīt ikdienas raţošanas darbību; kontrolēt izdevumus; organizētun vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; kontrolēt darba aizsardzībasun citu noteikumu ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt topienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzľēmumos;apsekot teritorijas, kurās plānots ierīkot apgaismojumu; organizēt un izstrādāttehnisko dokumentāciju; sekot esošā apgaismojuma tīkla stāvoklim, novērtēt tānolietojumu un pieľemt lēmumus par atjaunošanas nepieciešamību; veiktnepieciešamo materiālu patēriľa apjoma un veidu savlaicīgu plānošanu, pasūtīšanusagādes dienestam un piegādi darba objektā; plānot un organizēt pakļauto brigāţudarbu, kā arī gatavot pārskatus par paveikto darba apjomu; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:1322 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS (ieguves rūpniecībā) – (Profesijai ir izstrādātsstandarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1322 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (ieguves rūpniecībā)– (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1322 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (ieguvesrūpniecībā)


501322 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (ieguves rūpniecībā)1323 ATSEVIŠĶĀ GRUPABŪVNIECĪBAS JOMAS VADĪTĀJIŠīs atsevišķās grupas vadītāji būvniecībā vada personisko vai cita īpašniekabūvniecības uzľēmumu, plāno, izrīko un koordinē darījumu gaitu, sniedz daţādunekomerciālu palīdzību; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji būvniecībā plāno,vada un koordinē būvniecības uzľēmuma pamatdarbību tiešā uzľēmuma vadītājavadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– plānot un vadīt darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi; sastādītbudţeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzľēmumiem;plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; organizēt ikdienasdarbu izpildi; sniegt pārskatus uzľēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinētbūvniecības darbus; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un raţošanas normuizpildi; plānot konkrētu būvobjektu īstenošanu, pamatojoties uz projektadokumentāciju, būvobjekta īstenošanas nosacījumiem; plānot un vadīt ikdienasraţošanu; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veicotadministratīvus pienākumus; kontrolēt darba aizsardzības un citu noteikumuievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi;pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzľēmumos; vadīt citusdarbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:1323 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS (būvniecībā) – (Profesijai ir izstrādātsstandarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1323 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (būvniecībā) –(Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1323 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS(būvniecībā)1323 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (būvniecībā)1323 05 Būvdarbu VADĪTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 2.1.apakšnodaļā)1323 06 BūvMEISTARS (būvniecībā)1324 ATSEVIŠĶĀ GRUPA


51TRANSPORTA, SAKARU, NOLIKTAVU, SAGĀDES, SADALES,LOĢISTIKAS UN TĀM RADNIECĪGU JOMU VADĪTĀJIŠīs atsevišķās grupas vadītāji transportā, sakaros un noliktavās vadapersonisko vai cita īpašnieka uzľēmumu, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi,sniedz daţādu nekomerciālu palīdzību; transporta, sakaru, noliktavu, sagādes,sadales un loģistikas pamatdarbības struktūrvienību vadītāji plāno, vada unkoordinē uzľēmuma pamatdarbību svarīgu pakalpojumu sniegšanā tiešā uzľēmumavadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– plānot un vadīt darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi; sastādītbudţeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzľēmumiem;plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienasdarbus; sniegt pārskatus uzľēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt darbībusvarīgu pakalpojumu sniegšanā; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu unpakalpojumu plānu izpildi; plānot un vadīt ikdienas darījumus pakalpojumu jomā;kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvuspienākumus; kontrolēt darba aizsardzības un citu noteikumu ievērošanu; izvēlētiesun apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienībucitās struktūrvienībās vai uzľēmumos; organizēt un kontrolēt pasaţieru un kravuautopārvadājumus, kravas iekraušanas un izkraušanas darbus; vadīt tiesību normāmatbilstošu līgumu (īpaši saistībā ar pārvadājumu veikšanas nosacījumiem)sagatavošanu un noslēgšanu; izvērtēt otras līgumslēdzējpuses prasības; sekot, laitiktu ievērots normatīvajos aktos noteiktais transportlīdzekļa vadītāja darba unatpūtas reţīms; sastādīt transportlīdzekļu periodiskās tehniskās apkopes plānus,instrukcijas; sadalīt darba uzdevumus; nodrošināt normatīvo aktu ievērošanu kravuiekraušanas un izkraušanas vietās un pārvadājuma laikā; organizēt darbiniekuapmācību atbilstoši viľu atbildībai un pienākumiem; plānot, vadīt un koordinētdarbību sagādes, uzglabāšanas un sadales, kā arī loģistikas jautājumos; pārraudzītloģistikas pakalpojumu kvalitāti; noteikt loģistikas procesu politiku uzľēmumā;veikt vispārēju uzraudzību pār piegādātāju darbības kvalitāti un veidot sadarbībaspolitiku ar piegādātājiem un preču un pakalpojumu pircējiem; nodrošinātuzľēmuma loģistikas izmaksu līmeľa kontroli un analīzi, īstenot optimizācijasvadību; kopā ar uzľēmuma vadību, tirgvedības, iepirkumu vai pārdošanasspeciālistiem veidot uzľēmuma krājumu vadības stratēģiju; stratēģiskajā līmenīatbildēt par preču un pakalpojumu sadales kanālu un piegāţu ķēţu izveidošanu,iekļaujot noliktavu izvietojumu un transportēšanas veidu un to kombināciju izvēli,izmaksu optimizāciju; nodrošināt un pārvaldīt starptautiskos jūras, gaisa,sauszemes vai multimodālus kravu pārvadājumus, kā arī dzelzceļa pasaţieru


52pārvadājumus; pasaţieru pārvadājumos nodrošināt pasaţieru plūsmu analīzes unizmaksu līmeľa vadību; nepieciešamības gadījumos īstenot plūsmu optimizāciju;sadarbībā ar kvalitātes vadības speciālistiem kontrolēt pasaţieru apmierinātībaslīmeni; atbilstoši pasaţieru plūsmām noteikt maršrutu plānošanas metodoloģiju;nodrošināt pasaţieru pārvadājumu regularitāti un pietiekamību; noslēgt pirkumalīgumus ar piegādātājiem, vienoties par pieľemtām cenām un preču kvalitāti; plānotun rīkot inventarizācijas; kārtot ar materiālo vērtību sagādi un sadali saistītusjautājumus, orientējoties uz ieľēmumu palielināšanu un preču krājumusamazināšanu, kā arī attiecīgo izmaksu samazināšanu; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:1324 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (transportā) –(Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1324 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (transportā) –(Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1324 03 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (sakaros) – (Profesijaiir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1324 04 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (sakaros) – (Profesijaiir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1324 05 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (noliktavās) –(Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1324 06 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (noliktavās) –(Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1324 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS(transportā)1324 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (transportā)1324 09 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (sakaros)1324 10 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (sakaros)1324 11 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS(noliktavās)1324 12 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (noliktavās)1324 13 Dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKS1324 14 Dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS1324 15 Pasta nodaļas PRIEKŠNIEKS1324 16 Pasta nodaļas PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS1324 17 Ceļu distances PRIEKŠNIEKS (transportā)1324 18 Ceļu distances PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (transportā)


531324 19 Vilciena PRIEKŠNIEKS1324 20 Signalizācijas un sakaru distances PRIEKŠNIEKS1324 21 Signalizācijas un sakaru distances PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS1324 22 Lokomotīvju /vagonu depo PRIEKŠNIEKS1324 23 Lokomotīvju /vagonu depo PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS1324 24 Filiāles DIREKTORS1324 25 Filiāles DIREKTORA VIETNIEKS1324 26 Pastmarku bāzes VADĪTĀJS1324 27 Pastmarku bāzes VADĪTĀJA VIETNIEKS1324 28 Iecirkľa PRIEKŠNIEKS (transportā un sakaros)1324 29 Iecirkľa PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (transportā un sakaros)1324 30 Ceha PRIEKŠNIEKS1324 31 Ceha PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS1324 32 Ostas KAPTEINIS1324 33 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /PRIEKŠNIEKS(dzelzceļā)1324 34 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (dzelzceļā)1324 35 Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS1324 36 Sagādes struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORAVIETNIEKS1324 37 Sadales struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS1324 38 Sadales struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORAVIETNIEKS1324 39 Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.55.apakšnodaļā)1324 40 Loģistikas struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS – (Profesijai irizstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.55.apakšnodaļā)1324 41 Vecākais MEISTARS (transportā)1324 42 MEISTARS (transportā)133 MAZĀ GRUPAINFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU JOMASVADĪTĀJIŠīs mazās grupas vadītāji informācijas un komunikācijas tehnoloģijas jomāvada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzľēmumu;struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē savu darbību uzľēmuma vadītājavadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.


54Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izzināt no informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) lietotājiem unaugstākstāvošiem vadītājiem nepieciešamās vajadzības; plānot, vadīt un koordinētstruktūrvienības darbību informācijas un komunikācijas tehnoloģijas jomā; slēgtdarījumus ar piegādātājiem un citiem uzľēmumiem; vadīt un organizēt IKTierīkošanu un tās lietotāju apmācību; vadīt IKT darbību, analizējot darba plūsmu,nosakot prioritātes, izstrādājot standartus un nosakot termiľus; pārraudzīt IKTdrošības sistēmas; novērtēt uzľēmuma tehnoloģiju izmantošanu un ieteiktuzlabojumus (piemēram, aparatūras un programmatūras atjaunināšana); noteiktnepieciešamos resursus un kontrolēt to izlietojumu; organizēt ikdienas darbuizpildi; sniegt pārskatus par vadītā uzľēmuma darbību īpašniekiem, ja tādi ir;pieľemt darbiniekus darbā, tos apmācīt un vadīt; izstrādāt un vadīt darba unpārvaldes procedūras; vadīt ikdienas darījumus, veikt operatīvos darba unadministratīvos pienākumus; uzturēt sakarus ar citu struktūrvienību vadītājiem;pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzľēmumos; izstrādātinformācijas drošības pārvaldības sistēmas arhitektūru; izstrādāt informācijasdrošības pārvaldības īstermiľa un ilgtermiľa plānus un nodrošināt to īstenošanas unieviešanas uzraudzību; veikt valsts informācijas sistēmu drošības pārvaldībasfunkcijas, īstenojot valsts informācijas sistēmu drošības pārvaldību saskaľā arārējiem normatīvajiem aktiem, kuri regulē valsts informācijas sistēmu jomu; vadītun konsultēt darbiniekus, kuri iesaistīti drošības pārvaldībā; nodrošināt drošībaspārvaldības sistēmas atbilstību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozaresnormatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī nozares starptautiskajiemnormatīvajiem aktiem; vadīt citus darbiniekus.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:1330 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vadītāji1330 ATSEVIŠĶĀ GRUPAINFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU JOMASVADĪTĀJIŠīs atsevišķās grupas profesijas:1330 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (informācijas unkomunikācijas tehnoloģiju jomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1330 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (informācijas unkomunikācijas tehnoloģiju jomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)


551330 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS(informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā)1330 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā)1330 05 Informācijas tehnoloģiju struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS1330 06 Informācijas tehnoloģiju struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS1330 07 Elektronisko sakaru struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS1330 08 Elektronisko sakaru struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS1330 09 Informācijas drošības VADĪTĀJS134 MAZĀ GRUPASPECIALIZĒTO PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJIŠīs mazās grupas vadītāji specializēto sociālo pakalpojumu jomā vadajebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzľēmumu;struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē raţošanas procesus, pakalpojumusniegšanu un citus savas darbības uzdevumus tiešā uzľēmuma vadītāja vadībā,konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– noteikt uzľēmuma darbības pamatvirzienus un ekonomiskos rādītājus;nodrošināt efektīvu resursu vadību, tai skaitā plānot un nodrošināt resursu piesaistiun novērtēt to izlietojumu; slēgt darījumus ar piegādātājiem un citiemuzľēmumiem; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegt pārskatus (statistikas u.c.) unziľojumus par vadītā uzľēmuma darbību īpašniekiem, ja tādi ir; veikt citusuzdevumus, piemēram, slēgt darba koplīgumus, nodrošināt vides aizsardzību;pieľemt darbiniekus darbā, tos apmācīt un vadīt; plānot, vadīt un koordinētstruktūrvienības darbību uzľēmuma pamatdarbībā preču raţošanā un pakalpojumusniegšanā; organizēt tiesību aktos noteikto prasību ievērošanu un nepieciešamībasgadījumā izstrādāt, ieviest un novērtēt iestādes darbam nepieciešamos standartus unprocedūras; plānot un vadīt ikdienas darījumus un operatīvos darba procesus;izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; uzturēt sakarus arcitu struktūrvienību vadītājiem; pārstāvēt institūciju publiskos pasākumos(sapulcēs, semināros, konferencēs u.c.); vadīt citus darbiniekus.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:1341 Bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomasvadītāji1342 Veselības aprūpes pakalpojumu jomas vadītāji


561343 Pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomasvadītāji1344 Sociālās labklājības jomas vadītāji1345 Izglītības jomas vadītāji1346 Finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu jomas vadītāji1349 Citur neklasificētu specializēto pakalpojumu jomas vadītāji1341 ATSEVIŠĶĀ GRUPABĒRNU SOCIĀLĀS APRŪPES UN SOCIĀLĀS REHABILITĀCIJASPAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJIŠīs atsevišķās grupas vadītāji bērnu sociālās aprūpes un sociālāsrehabilitācijas pakalpojumu jomā plāno, vada, koordinē un novērtē, kā tieknodrošināti bērnu aprūpes pakalpojumi (pirmsskolas bērnu iestādēs, brīvā laikapavadīšanas iestādēs, dienas aprūpes centros u.c. sociālās institūcijās), vada nelieluspersoniskos vai cita īpašnieka uzľēmumu, plāno, organizē un koordinē darījumunorisi, sniedz daţādu nekomerciālu palīdzību; struktūrvienību vadītāji sniedz bērnuaprūpes pakalpojumus tiešā uzľēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citustruktūrvienību vadītājiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– plānot un vadīt darbības stratēģiju (programmu) bērnu fiziskai,psiholoģiskai, sociālai, emocionālai un intelektuālai attīstībai, nodrošināt tās izpildi;uzľemties atbildību par budţeta izstrādi, saistību izpildi; slēgt darījumus arpiegādātājiem, klientiem un citiem uzľēmumiem; plānot un kontrolēt resursuizlietojumu, darbinieku piesaistīšanu un profesionālo izaugsmi; pārraudzīt unkoordinēt tiesību aktu ievērošanu sociālās drošības un bērnu tiesību aizsardzībasjomā bērnu aprūpes iestādēs; pārraudzīt un koordinēt iestādes ikdienas darbus;organizēt bērniem, personālam un apmeklētājiem piemērotu vidi (telpuiekārtojumu, aprīkojumu, iestādes teritoriju u.c.); sadarbībā ar iestādesspeciālistiem pārraudzīt bērnu attīstību dinamikā, apsprieţot to ar bērna vecākiemvai aizbildľiem; plānot, vadīt un koordinēt pasākumus naudas uzkrājumu unnodokļu maksāšanas kontrolē, saimnieciskās darbības regulēšanā u.tml.; sniegtpārskatus, tai skaitā statistikas, un ziľojumus par iestādes darbību; veikt citusadministratīvus pienākumus; kontrolēt darba aizsardzības un citu noteikumuievērošanu; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:1341 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (bērnu sociālāsaprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)


571341 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS/IZPILDDIREKTORS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā) –(Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1341 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (bērnusociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)1341 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijasjomā)1342 ATSEVIŠĶĀ GRUPAVESELĪBAS APRŪPES PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJIŠīs atsevišķās grupas vadītāji plāno, vada un koordinē veselības aprūpespakalpojumu sniegšanu slimnīcās un citās veselības aprūpes iestādēs.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– nodrošināt uzľēmuma, struktūrvienības vai pakalpojuma attīstību unvadību; vadīt, plānot, pārraudzīt un novērtēt medicīniskā, aprūpes, tehniskā u.c.personāla darbu; kontrolēt administratīvās darbības, piemēram, budţeta plānošanu,preču un pakalpojumu iepirkšanu; konsultēt valsts un pašvaldību iestāţu pārstāvjuspar pasākumiem veselības un sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai; pārstāvētuzľēmumu; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:1342 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (veselības aprūpesjomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma1.49.apakšnodaļā)1342 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (veselības aprūpesjomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma1.49.apakšnodaļā)1342 03 Veselības aprūpes vadības ĀRSTS1342 04 Veselības aprūpes VADĪTĀJS1342 05 Galvenā medicīnas MĀSA1342 06 Galvenā VECMĀTE – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 1.1.apakšnodaļā)1343 ATSEVIŠĶĀ GRUPAPILNGADĪGO SOCIĀLĀS APRŪPES UN SOCIĀLĀSREHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJIŠīs atsevišķās grupas vadītāji pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālāsrehabilitācijas jomā plāno, vada, koordinē un novērtē institucionālos un alternatīvos


58sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām unģimenēm, kurām tie nepieciešami, vada nelielu personisko vai cita īpašniekauzľēmumu, plāno, organizē un koordinē darījumu norisi, sniedz daţādunekomerciālu palīdzību; struktūrvienību vadītāji sniedz pilngadīgo sociālās aprūpesun sociālās rehabilitācijas pakalpojumus tiešā uzľēmuma vadītāja vadībā,konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– plānot un vadīt darbības stratēģiju (programmu) visaptverošu pakalpojumunodrošināšanā pilngadīgām personām; nodrošināt programmu izstrādi, ieviešanu unuzraudzību; plānot iestādes budţetu; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem uncitiem uzľēmumiem; plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbiniekupiesaistīšanu un apmācību; vadīt, uzraudzīt un novērtēt iestādes personāla darbu(sociālā darba speciālistu, aprūpētāju, tehniskā u.c. personāla); organizēt tiesībuaktos noteikto prasību ievērošanu un nepieciešamības gadījumā izstrādāt, ieviest unnovērtēt iestādes darbam nepieciešamos standartus un procedūras; izstrādātstruktūrvienību mērķus un darbības novērtēšanas kritērijus; plānot, vadīt unkoordinēt pasākumus daţādu pakalpojumu (kopšanas, tehnisku, garīdzniekapakalpojumu, sociālās aprūpes u.c. pakalpojumu) sniegšanai; pakalpojumusniegšanā sadarboties ar citām veselības un sociālo pakalpojumu sniedzējuinstitūcijām un finanšu institūcijām; plānot, vadīt un koordinēt pasākumus naudasuzkrājumu un nodokļu maksāšanas kontrolē, saimnieciskās darbības regulēšanā,u.tml.; sniegt pārskatus, tai skaitā statistikas, un ziľojumus par iestādes darbību;veikt citus administratīvus pienākumus; kontrolēt darba aizsardzības un citunoteikumu ievērošanu; informēt sabiedrību par sociālās aprūpes un sociālāsrehabilitācijas pakalpojumu pilngadīgām personām; izteikt priekšlikumusinstitūcijām par pasākumiem, kas uzlabotu sociālos pakalpojumus; pārstāvēt iestādipubliskos pasākumos; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:1343 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālāsrehabilitācijas jomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1343 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS/IZPILDDIREKTORS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijasjomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma1.49.apakšnodaļā)1343 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS(pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā)


591343 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (pilngadīgo sociālās aprūpes un sociālāsrehabilitācijas jomā)1344 ATSEVIŠĶĀ GRUPASOCIĀLĀS LABKLĀJĪBAS JOMAS VADĪTĀJIŠīs atsevišķās grupas vadītāji sociālās labklājības jomā plāno, vada,koordinē un nodrošina sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību pašvaldībā, vadanelielu personisko vai cita īpašnieka uzľēmumu, plāno, organizē un koordinēdarījumu norisi, sniedz daţādu nekomerciālu palīdzību; struktūrvienību vadītājisniedz sociālos pakalpojumus tiešā uzľēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties arcitu struktūrvienību vadītājiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– organizēt sociālās vides izpēti kopienā (pašvaldībā vai sociālā grupā) unsociālo problēmu noteikšanu; piedalīties pašvaldības attīstības plānu izstrādēsadarbībā ar publisko un privāto sektoru; plānot un vadīt darbības stratēģiju,nodrošināt tās izpildi; attīstīt, ieviest un pārraudzīt personāla politiku un nodrošinātpersonāla vadību, tai skaitā personāla atlasi, apmācību un pārraudzību; nodrošinātefektīvu iestādes resursu vadību, tai skaitā plānot un nodrošināt resursu piesaisti;slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzľēmumiem; sociāloproblēmu risināšanā un sociālo pakalpojumu nodrošināšanā veidot sadarbību arpublisko un privāto sektoru; uzraudzīt un novērtēt resursu izlietojumu sociālajaipalīdzībai un sociālajiem pakalpojumiem atbilstoši tiesību aktos noteiktajam, t.sk.mājokļa pakalpojumiem (dzīvokļa pabalsti, nakts patversmes, sociālie dzīvokļiu.tml.); ievērot normatīvajos aktos noteiktās prasības sociālo pakalpojumu unsociālās palīdzības sniegšanā, kā arī nepieciešamības gadījumā izstrādāt, ieviest unnovērtēt iestādes iekšējās darbības procedūras un standartus; izstrādātstruktūrvienību mērķus un darbības novērtēšanas kritērijus; plānot, vadīt unkoordinēt pasākumus daţādu pakalpojumu sniegšanā, sadarbojoties ar citiempakalpojumu sniedzējiem, finanšu institūcijām un citām iesaistītajām institūcijām;nodrošināt iestādes administratīvo darbu (piemēram, finanšu vadību, tai skaitāizdevumu pārraudzību par piegādēm, aprīkojumu un pakalpojumiem, saimnieciskodarbību u.c. administratīviem pasākumiem); kontrolēt darba aizsardzības un citunoteikumu ievērošanu; sniegt pārskatus, tai skaitā statistikas, un ziľojumus pariestādes darbību, kā arī par sociālajām problēmām kopienā (pašvaldībā vai sociālāgrupā); sniegt priekšlikumus valsts institūcijām, kas uzlabotu sociālospakalpojumus; pārstāvēt iestādi publiskos forumos; plānot, organizēt un kontrolēt


60bāriľtiesas locekļu darbu, pārstāvēt bāriľtiesu valsts un pašvaldību institūcijās,piedalīties lietu izskatīšanā bāriľtiesas sēdēs; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:1344 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS (sociālās labklājības jomā) – (Profesijai irizstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1344 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS/IZPILDDIREKTORS (sociālās labklājības jomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, untas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1344 03 Sociālā dienesta VADĪTĀJS1344 04 Sociālā dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS1344 05 Bāriľtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS1344 06 Bāriľtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS1344 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (sociālāslabklājības jomā)1344 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (sociālās labklājības jomā)1345 ATSEVIŠĶĀ GRUPAIZGLĪTĪBAS JOMAS VADĪTĀJIŠīs atsevišķās grupas vadītāji izglītības jomā vada uzľēmumu, plāno, izrīkoun koordinē darījumu norisi, sniedz daţādu nekomerciālu palīdzību,struktūrvienību vadītāji sniedz izglītības pakalpojumus tiešā uzľēmuma vadītājavadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budţetatāmi; plānot, vadīt un koordinēt darbību izglītības jomā; slēgt darījumus arpiegādātājiem, klientiem un citiem uzľēmumiem; plānot un kontrolēt resursuizlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatusuzľēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt darbību valsts vai privātāsizglītības jomā; plānot, vadīt un koordinēt pasākumus daţādu pakalpojumusniegšanā, piemēram, statistikā, mikroekonomikā, sociālajā plānošanā, naudasuzkrājumu un nodokļu maksāšanas kontrolē, saimnieciskās darbības regulēšanā, kāarī valsts dienesta vadīšanā u.tml.; veikt administratīvus pienākumus; kontrolētdarba aizsardzības un citu noteikumu ievērošanu; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:1345 01 REKTORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)


611345 02 PROREKTORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1345 03 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (izglītības jomā) –(Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1345 04 VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS/IZPILDDIREKTORS (izglītības jomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1345 05 DEKĀNS1345 06 ProDEKĀNS1345 07 Skolas PĀRZINIS1345 08 Skolas DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts,un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1345 09 Skolas DIREKTORA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS –(Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1345 10 Koledţas DIREKTORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1345 11 Koledţas DIREKTORA VIETNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts,un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1345 12 Profesionālās vidusskolas VADĪTĀJS1345 13 Skolas katedras VADĪTĀJS1345 14 Koledţas katedras VADĪTĀJS1345 15 Mācību centra VADĪTĀJS /PRIEKŠNIEKS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1345 16 Mācību centra VADĪTĀJA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKAVIETNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma1.49.apakšnodaļā)1345 17 Mācību centra daļas PRIEKŠNIEKS1345 18 Profesionālās augstākās izglītības programmas VADĪTĀJS1345 19 Profesionālās augstākās izglītības kursa VADĪTĀJS1345 20 Mācību kursu VADĪTĀJS1345 21 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (izglītībasjomā)1345 22 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (izglītības jomā)1346 ATSEVIŠĶĀ GRUPAFINANŠU UN APDROŠINĀŠANAS PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJI


62Šīs atsevišķās grupas vadītāji finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu jomāvada personisko vai citu īpašnieku finanšu un apdrošināšanas pakalpojumuuzľēmumu, plāno, izrīko un koordinē uzľēmuma darbību, sniedz daţādunekomerciālu palīdzību; struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinēuzľēmuma pamatdarbību finanšu un apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanā tiešāuzľēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budţetatāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzľēmumiem; plānot unkontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus;sniegt pārskatus uzľēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt finanšu unapdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu, piemēram, naudas noguldījumupieľemšanu, nekustamā īpašuma apdrošināšanu, datu apstrādi, tirgus izpēti,kreditēšanu; nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un pakalpojumu izpildestermiľu ievērošanu; plānot un vadīt ikdienas darījumus; kontrolēt izdevumus;organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvus pienākumus; kontrolēt darbaaizsardzības un citu noteikumu ievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus,kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vaiuzľēmumos; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:1346 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (finanšu unapdrošināšanas jomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1346 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (finanšu unapdrošināšanas jomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1346 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (finanšuun apdrošināšanas jomā)1346 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (finanšu un apdrošināšanas jomā)1349 ATSEVIŠĶĀ GRUPACITUR NEKLASIFICĒTU SPECIALIZĒTO PAKALPOJUMU JOMASVADĪTĀJIŠīs atsevišķās grupas vadītāji citur neklasificētu specializēto pakalpojumujomā vada uzľēmumu, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedz daţādunekomerciālu palīdzību; struktūrvienību vadītāji sniedz pakalpojumus videsaizsardzības, farmācijas un citās jomās tiešā uzľēmuma vadītāja vadībā,


63konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem, pašvaldībās struktūrvienībuvadītāji plāno, vada un koordinē iestādes administratīvās funkcijas; Iekšlietuministrijas sistēmas iestāţu (Valsts policija, Iekšlietu ministrijas Informācijascentrs, Valsts robeţsardze, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests)pamatdarbības struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē šo struktūrvienībudarbību paredzēto mērķu sasniegšanai un noteikto funkciju izpildei; pamatdarbībasstruktūrvienību vadītāji apcietinājuma un brīvības atľemšanas jomā plāno, vada unkoordinē iestāţu struktūrvienību darbību paredzēto mērķu sasniegšanai un noteiktofunkciju izpildei; pamatdarbības struktūrvienību vadītāji revīzijas jomā plāno, vadaun koordinē Valsts kontroles, tās struktūrvienību darbību Valsts kontroles likumāparedzētā mērķa sasniegšanai un noteikto funkciju izpildei, vada meţaugunsdzēsības stacijas darbu.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budţetatāmi; plānot, vadīt un koordinēt darbību vides aizsardzības, farmācijas un citāsjomās; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzľēmumiem; plānotun kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus;sniegt pārskatus uzľēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt darbību videsaizsardzības, farmācijas un citās jomās; plānot, vadīt un koordinēt īpašu teritoriāloorganizāciju un grupu darbību; plānot struktūrvienības, darba grupas darbu videspārvaldības jomā; novērtēt vides stāvokli, identificēt un profesionāli formulēt videsproblēmu risinājumu pašvaldībā, rūpniecībā, vides aizsardzības struktūrvienībās;izstrādāt un vadīt projektus vides pārvaldības, vides aizsardzības, videsapsaimniekošanas, vides plānošanas, vides sakaru, vides ekspertīzes jomās;pārzināt dokumentāciju un veikt administratīvo koordinēšanu struktūrvienībā;nodrošināt un organizēt vides informācijas apriti, vides sakarus pašvaldības(uzľēmuma) līmenī; pārstāvēt pašvaldību (uzľēmuma) vides aizsardzības struktūrassadarbībā ar vides pārvaldības, apsaimniekošanas vai konsultācijas institūcijām;slēgt līgumus ar vides apsaimniekošanas, vides saimniecības, pašvaldību videsuzľēmumiem, vides konsultāciju uzľēmumiem; veikt administratīvus pienākumus;kontrolēt darba aizsardzības un citu noteikumu ievērošanu; plānot, vadīt unkoordinēt zāļu klīniskos pētījumus un novērojumus; organizēt datu un informācijasvākšanu par iespējām veikt jaunus klīniskos pētījumus un novērojumus, izvēlotiespētniekus un sadarbojoties ar potenciālajiem pētījumu centriem; organizēt unsastādīt pētījumu budţetus, kā arī pārraudzīt maksājumu plūsmu; plānot, vadīt unkoordinēt medicīnisko pārstāvju grupas darbu; organizēt un veikt tirgus izpēti unanalizēt tirgus izpētes rezultātus; plānot informēšanas, reklāmas un citusnepieciešamos pasākumus produktu virzīšanai; nodrošināt regulāru saikni arattiecīgajām valsts veselības aprūpes/farmācijas institūcijām; uzraudzīt zāļu


64reģistrācijas procesu; organizēt un vadīt klīnisko pētījumu līdzstrādnieku darbu,personāla atlasi, apmācības; plānot, vadīt un koordinēt struktūrvienības darbību;plānot, vadīt un koordinēt iestādes administratīvās funkcijas; noteikt iestādespolitiku atbilstoši sabiedrības interesēm un pašvaldības uzdevumiem, plānotbudţetu; nodrošināt racionālu resursu izmantošanu; vadīt darba un pārvaldesprocedūras; plānot un vadīt ikdienas darbu, kontrolēt tā izpildi; izvēlēties unapmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; pārstāvēt struktūrvienību citāsstruktūrvienībās vai uzľēmumos; nodrošināt visu iestādes struktūrvienību darbībasatbilstību normatīvajiem aktiem, iestādes noteikumiem, rīkojumiem, norādījumiemun instrukcijām; nodrošināt materiālo un naudas vērtību saglabāšanu; nodrošinātklientu apkalpošanu augstā līmenī, klientu iesniegumu izskatīšanu; plānot, vadīt unkoordinēt Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāţu struktūrvienību darbību un atbildētpar uzticēto pienākumu izpildi; izstrādāt normatīvos aktus; veidot valsts robeţasapsardzības un kontroles politiku un attīstības stratēģiju, plānot nepieciešamosresursus; organizēt ugunsdrošības, glābšanas un civilās aizsardzības uzdevumuizpildi; plānot, vadīt un koordinēt Ieslodzījuma vietu pārvaldes iestāţustruktūrvienību darbību un atbildēt par uzticēto pienākumu izpildi; veidotIeslodzījuma vietu pārvaldes cietumu, nepilngadīgo audzināšanas iestāţu unMācību centra iestāţu darbības un kontroles politiku; organizēt brīvības atľemšanaskā kriminālsoda un apcietinājuma kā drošības līdzekļa izpildi; nodrošinātpamatfunkciju un atbalsta funkciju īstenošanu brīvības atľemšanas soda mērķasasniegšanai; plānot, vadīt un koordinēt Valsts kontroles, tās struktūrvienībudarbību; veikt revīzijas; kontrolēt rīcību ar valsts, pašvaldību, Eiropas Savienībasun citu starptautisko organizāciju un institūciju piešķirtajiem līdzekļiem; sagatavotlikumā paredzētos atzinumus un ziľojumus; pieľemt lēmumus, izdot rīkojumus;sagatavot iekšējos normatīvos aktus; apkopot un analizēt informāciju, kas saistīta arlikumā noteiktās darbības izpildi; sagatavot metodiskos dokumentus; veikt iekšējoauditu; analizēt iestāţu darbības rezultātus un sagatavot priekšlikumus to darbībasuzlabošanai; koordinēt sadarbību ar tiesībaizsardzības un citām valsts unpašvaldību iestādēm, starptautiskajām organizācijām noziedzības apkarošanas unsabiedriskās drošības garantēšanas jautājumos; uzraudzīt un kontrolēt valsts varasun pārvaldes institūciju izdoto tiesību aktu izpildi pakļautībā esošajās iestādēs;sadarboties ar citu valstu un starptautiskajām augstākajām finanšu kontrolesinstitūcijām; izskatīt iedzīvotāju iesniegumus; normatīvajos aktos noteiktajā kārtībāpieľemt darbā, iecelt amatā un atlaist no darba darbiniekus; apmācīt personālu;vadīt meţa ugunsdzēsības stacijas darbu; organizēt un vadīt meţa ugunsdzēsībaskomandas profesionālo apmācību un treniľus; nodrošināt ugunsdzēsības tehnikasun inventāra sagatavošanu atbilstoši tehniskā stāvokļa normām; piedalīties meţaugunsdzēsības operatīvā plāna izstrādāšanā; informēt un piesaistīt meţa īpašniekus


65ugunsgrēka vietas uzraudzībā; izbraukt uz ugunsgrēka vietu un vadīt dzēšanasdarbus; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:1349 01 Vides PĀRVALDNIEKS1349 02 VADĪTĀJS (personu sertificēšanas jomā)1349 03 VADĪTĀJS (inspicēšanas jomā)1349 04 VADĪTĀJS (kuģu reģistrēšanas jomā)1349 05 VADĪTĀJS (hidrogrāfijas jomā)1349 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS(farmācijas jomā)1349 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (farmācijas jomā)1349 08 Pašvaldības policijas pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS/PRIEKŠNIEKS1349 09 Pašvaldības policijas pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJAVIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS1349 10 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /KOMANDIERIS/PRIEKŠNIEKS (iekšlietu jomā)1349 11 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/KOMANDIERA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (iekšlietu jomā)1349 12 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /PRIEKŠNIEKS(apcietinājuma un brīvības atľemšanas jomā)1349 13 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS (apcietinājuma un brīvības atľemšanas jomā)1349 14 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS/PĀRVALDNIEKS (revīzijas jomā)1349 15 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS /PĀRVALDNIEKA VIETNIEKS (revīzijas jomā)1349 16 Galvenais INSPEKTORS (iekšlietu jomā)1349 17 Galvenais INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atľemšanasjomā)1349 18 Galvenais INSPEKTORS – SAPIERIS (iekšlietu jomā)1349 19 Vecākais valsts REVIDENTS (revīzijas jomā)1349 20 Operatīvais DEŢURANTS (iekšlietu jomā)1349 21 Operatīvā DEŢURANTA VIETNIEKS (iekšlietu jomā)1349 22 Sakaru VIRSNIEKS (iekšlietu jomā)1349 23 Reģiona iestādes VECĀKAIS (iekšlietu jomā)1349 24 Valsts REVIDENTS (revīzijas jomā)1349 25 Meţa ugunsdzēsības stacijas VADĪTĀJS (Valsts meţa dienestā)


6614 APAKŠGRUPAVIESMĪLĪBAS, ĒDINĀŠANAS, TIRDZNIECĪBAS UN CITUPAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJIŠīs apakšgrupas vadītāji viesmīlības, ēdināšanas, tirdzniecības un citupakalpojumu jomā vada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veidauzľēmumu, izstrādā tā tehniskās, ekonomiskās un sociālās attīstības perspektīvas;struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē raţošanas procesus, pakalpojumusniegšanu un citus savas darbības uzdevumus tiešā uzľēmuma vadītāja vadībā,konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– noteikt uzľēmuma darbības pamatvirzienus un ekonomiskos rādītājus;slēgt darījumus ar piegādātājiem un citiem uzľēmumiem; noteikt nepieciešamosresursus un kontrolēt to izlietojumu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegtpārskatus par vadītā uzľēmuma darbību īpašniekiem, ja tādi ir; veikt citusuzdevumus, piemēram, slēgt darba koplīgumus, nodrošināt vides aizsardzību;pieľemt darbiniekus darbā, tos apmācīt un vadīt.Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:141 Viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji142 Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji143 Citu pakalpojumu jomas vadītāji141 MAZĀ GRUPAVIESMĪLĪBAS UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJIŠīs mazās grupas vadītāji viesmīlības un ēdināšanas pakalpojumu jomā vadajebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzľēmumu un veic citusnepieciešamos uzdevumus, kas nodrošina uzľēmuma rentablu darbību.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– noteikt uzľēmuma darbības pamatvirzienus un ekonomiskos rādītājus;slēgt darījumus ar piegādātājiem un citiem uzľēmumiem; noteikt nepieciešamosresursus un kontrolēt to izlietojumu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegtpārskatus par vadītā uzľēmuma darbību īpašniekiem, ja tādi ir; veikt citusuzdevumus, piemēram, slēgt darba koplīgumus, nodrošināt vides aizsardzību;pieľemt darbiniekus darbā, tos apmācīt un vadīt.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:1411 Viesmīlības pakalpojumu jomas vadītāji1412 Ēdināšanas pakalpojumu jomas vadītāji


671411 ATSEVIŠĶĀ GRUPAVIESMĪLĪBAS PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJIŠīs atsevišķās grupas vadītāji vada nelielas personiskās vai cita īpašniekaviesnīcas, nometnes vai pansijas, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi, sniedzdaţādu nekomerciālu palīdzību; struktūrvienību vadītāji viesnīcās, nometnēs,pansijās plāno, vada un koordinē darbību, kas saistīta ar telpu nodrošinājumu unattiecīgu pakalpojumu sniegšanu tiešā uzľēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties arcitu struktūrvienību vadītājiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– plānot un vadīt darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi; sastādītbudţeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzľēmumiem;plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienasdarbus; sniegt pārskatus uzľēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt darbību,kas saistīta ar telpu nodrošinājumu un citiem līdzīgiem pakalpojumiem; plānottirgvedības un reklāmas projektus/kampaľas, organizēt to izstrādi un īstenošanu;nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un darba grafika ievērošanu; plānot unvadīt ikdienas darījumus; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veiktadministratīvus pienākumus; kontrolēt darba aizsardzības un citu noteikumuievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi;pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzľēmumos; vadīt citusdarbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:1411 01 Viesnīcas VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS – (Profesijaiir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1411 02 Viesnīcas VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS –(Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1411 03 Nometnes VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS – (Profesijaiir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1411 04 Nometnes VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS –(Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1411 05 Pansijas VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS – (Profesijai irizstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1411 06 Pansijas VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS –(Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1411 07 VIESNĪCNIEKS1411 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (viesnīcās)1411 09 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (viesnīcās)


681412 ATSEVIŠĶĀ GRUPAĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJIŠīs atsevišķās grupas vadītāji vada nelielus personiskos vai cita īpašniekarestorānus, kafejnīcas, ēdnīcas un bārus, plāno, izrīko un koordinē darījumu norisi,sniedz daţādu nekomerciālu palīdzību; struktūrvienību vadītāji restorānos,kafejnīcās, ēdnīcās un bāros plāno, vada un koordinē darbību, kas saistīta arattiecīgu pakalpojumu sniegšanu tiešā uzľēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties arcitu struktūrvienību vadītājiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– plānot un vadīt darbības stratēģiju un nodrošināt tās izpildi; sastādītbudţeta tāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzľēmumiem;plānot un kontrolēt resursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienasdarbus; sniegt pārskatus uzľēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt darbību,kas saistīta ar sabiedrisko ēdināšanu un citiem līdzīgiem pakalpojumiem; plānottirgvedības un reklāmas projektus/kampaľas, organizēt to izstrādi un īstenošanu;nodrošināt resursu racionālu izmantošanu un darba grafika ievērošanu; plānot unvadīt ikdienas darījumus; kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veiktadministratīvus pienākumus; kontrolēt darba aizsardzības un citu noteikumuievērošanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi;pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzľēmumos; vadīt citusdarbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:1412 01 Restorāna VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS – (Profesijaiir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1412 02 Restorāna VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS –(Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1412 03 Kafejnīcas VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS – (Profesijaiir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1412 04 Kafejnīcas VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS –(Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1412 05 Ēdnīcas VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS – (Profesijai irizstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1412 06 Ēdnīcas VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS –(Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1412 07 Ēdināšanas pakalpojumu ORGANIZATORS1412 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (restorānos)1412 09 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (restorānos)


69142 MAZĀ GRUPAMAZUMTIRDZNIECĪBAS UN VAIRUMTIRDZNIECĪBAS JOMASVADĪTĀJIŠīs mazās grupas vadītāji mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomāvada jebkuras īpašuma formas un saimnieciskās darbības veida uzľēmumu;struktūrvienību vadītāji plāno, vada un koordinē raţošanas procesus, pakalpojumusniegšanu un citus savas darbības uzdevumus tiešā uzľēmuma vadītāja vadībā,konsultējoties ar citu struktūrvienību vadītājiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– noteikt uzľēmuma darbības pamatvirzienus un ekonomiskos rādītājus;slēgt darījumus ar piegādātājiem un citiem uzľēmumiem; noteikt nepieciešamosresursus un kontrolēt to izlietojumu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegtpārskatus par vadītā uzľēmuma darbību īpašniekiem, ja tādi ir; veikt citusuzdevumus, piemēram, slēgt darba koplīgumus, nodrošināt vides aizsardzību;pieľemt darbiniekus darbā un tos apmācīt; plānot, vadīt un koordinētstruktūrvienības darbību uzľēmuma pamatdarbībā preču raţošanā un pakalpojumusniegšanā; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras; plānot un vadītikdienas darījumus un operatīvos darba procesus; plānot, organizēt un vadītlielveikalu tīkla un interneta veikala darbu; izstrādāt un īstenot iepirkumu untirgvedības politiku, noteikt cenas; nodrošināt un kontrolēt preču krājumuplānošanu, pasūtīšanu, uzskaiti un atbilstību pieprasījumam; veicināt preču unpakalpojumu reklamēšanu; izvēlēties un apmācīt darbiniekus, kontrolēt topienākumu izpildi; uzturēt sakarus ar citu struktūrvienību vadītājiem; pārstāvētstruktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzľēmumos; vadīt citus darbiniekus.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:1420 Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jomas vadītāji1420 ATSEVIŠĶĀ GRUPAMAZUMTIRDZNIECĪBAS UN VAIRUMTIRDZNIECĪBAS JOMASVADĪTĀJIŠīs atsevišķās grupas profesijas:1420 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS (mazumtirdzniecībā) – (Profesijai irizstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1420 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (mazumtirdzniecībā)– (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)


701420 03 VADĪTĀJS /DIREKTORS (vairumtirdzniecībā) – (Profesijai ir izstrādātsstandarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1420 04 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (vairumtirdzniecībā)– (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1420 05 VEIKALVEDIS1420 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (vairumtirdzniecībā)1420 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS(vairumtirdzniecībā)1420 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (mazumtirdzniecībā)1420 09 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS(mazumtirdzniecībā)143 MAZĀ GRUPACITU PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJIŠīs mazās grupas vadītāji citu pakalpojumu jomā vada jebkuras īpašumaformas un saimnieciskās darbības veida uzľēmumu; struktūrvienību vadītāji plāno,vada un koordinē raţošanas procesus, pakalpojumu sniegšanu un citus savasdarbības uzdevumus tiešā uzľēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citustruktūrvienību vadītājiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– noteikt uzľēmuma darbības pamatvirzienus un ekonomiskos rādītājus;slēgt darījumus ar piegādātājiem un citiem uzľēmumiem; noteikt nepieciešamosresursus un kontrolēt to izlietojumu; organizēt ikdienas darbu izpildi; sniegtpārskatus par vadītā uzľēmuma darbību īpašniekiem, ja tādi ir; veikt citusuzdevumus, piemēram, slēgt darba koplīgumus, nodrošināt vides aizsardzību;pieľemt darbiniekus darbā un tos apmācīt; plānot, vadīt un koordinētstruktūrvienības darbību uzľēmuma pamatdarbībā preču raţošanā un pakalpojumusniegšanā; izstrādāt un vadīt darba un pārvaldes procedūras; plānot un vadītikdienas darījumus un operatīvos darba procesus; izvēlēties un apmācītdarbiniekus, kontrolēt to pienākumu izpildi; uzturēt sakarus ar citu struktūrvienībuvadītājiem; pārstāvēt struktūrvienību citās struktūrvienībās vai uzľēmumos; vadītcitus darbiniekus.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:1431 Sporta, atpūtas un kultūras centru vadītāji1439 Citur neklasificētu pakalpojumu jomas vadītāji1431 ATSEVIŠĶĀ GRUPASPORTA, ATPŪTAS UN KULTŪRAS CENTRU VADĪTĀJI


71Šīs mazās grupas vadītāji atpūtas, kultūras un sporta pasākumu jomā vadanelielu personisko vai cita īpašnieka uzľēmumu, plāno, izrīko un koordinēdarījumu norisi, sniedz daţādu nekomerciālu palīdzību; struktūrvienību vadītājisniedz sporta, atpūtas un kultūras pakalpojumus, organizē atpūtas, kultūras unsporta pasākumus tiešā uzľēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citustruktūrvienību vadītājiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budţetatāmi; plānot, vadīt un koordinēt darbību sporta, atpūtas un kultūras jomā; slēgtdarījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzľēmumiem; plānot un kontrolētresursu izlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegtpārskatus uzľēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt tūrisma un atpūtasuzľēmumu vai tā struktūrvienību darbību; plānot, vadīt un koordinēt atpūtas,kultūras un sporta pasākumus; plānot struktūrvienības, darba grupas darbuekotūrisma pārvaldības jomā; izstrādāt un vadīt projektus ekotūrisma pārvaldībasjomā; veikt administratīvus pienākumus; kontrolēt darba aizsardzības un citunoteikumu ievērošanu; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:1431 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (kultūras jomā) –(Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1431 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (kultūras jomā) –(Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1431 03 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (sporta jomā) –(Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1431 04 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (sporta jomā) –(Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1431 05 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (tūrisma jomā) –(Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1431 06 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (tūrisma jomā) –(Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1431 07 Ekotūrisma PĀRVALDNIEKS1431 08 Tūrisma un atpūtas organizācijas VADĪTĀJS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1431 09 PRODUCENTS (kultūras jomā)1431 10 IMPRESĀRIJS1431 11 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (kultūrasjomā)


721431 12 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (kultūras jomā)1431 13 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (sportajomā)1431 14 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (sporta jomā)1431 15 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS /DIREKTORS (tūrismaun atpūtas pakalpojumu jomā)1431 16 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS/DIREKTORA VIETNIEKS (tūrisma un atpūtas pakalpojumu jomā)1439 ATSEVIŠĶĀ GRUPACITUR NEKLASIFICĒTU PAKALPOJUMU JOMAS VADĪTĀJIŠīs mazās grupas vadītāji citur neklasificētu pakalpojumu jomā vada nelielupersonisko vai cita īpašnieka uzľēmumu citu pakalpojumu jomā, plāno, izrīko unkoordinē darījumu norisi, sniedz daţādu nekomerciālu palīdzību; struktūrvienībuvadītāji sniedz pakalpojumus tiešā uzľēmuma vadītāja vadībā, konsultējoties ar citustruktūrvienību vadītājiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budţetatāmi; plānot, vadīt un koordinēt darbību citu pakalpojumu jomā; slēgt darījumus arpiegādātājiem, klientiem un citiem uzľēmumiem; plānot un kontrolēt resursuizlietojumu, darbinieku piesaistīšanu; izrīkot ikdienas darbus; sniegt pārskatusuzľēmējam, ja tāds ir; plānot, vadīt un koordinēt darbību individuālo pakalpojumu(tai skaitā skaistumkopšanas) jomā; nodrošināt individuālo pakalpojumuuzľēmuma vai tā struktūrvienību (tai skaitā frizētavu un kosmētisko salonu)materiālo apgādi; vadīt un koordinēt darbību informācijas jomā (plašsaziľaslīdzekļi); kontrolēt izdevumus; organizēt un vadīt darījumus, veikt administratīvuspienākumus; kontrolēt darba aizsardzības un citu noteikumu ievērošanu; vadīt citusdarbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:1439 01 VADĪTĀJS /DIREKTORS /PĀRVALDNIEKS (individuālopakalpojumu jomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)1439 02 VADĪTĀJA VIETNIEKS /IZPILDDIREKTORS (individuālopakalpojumu jomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 1.49.apakšnodaļā)


731439 03 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (individuālo pakalpojumujomā)1439 04 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (individuālopakalpojumu jomā)1439 05 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (automobiļu tehniskajāapkopē un remontā)1439 06 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (automobiļutehniskajā apkopē un remontā)1439 07 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (sadzīves aparatūras unpriekšmetu remontā)1439 08 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS (sadzīvesaparatūras un priekšmetu remontā)1439 09 MEISTARS (automobiļu tehniskajā apkopē un remontā)1439 10 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJS (informācijas jomā)1439 11 Pamatdarbības struktūrvienības VADĪTĀJA VIETNIEKS(informācijas jomā)


74II. Otrā pamatgrupaVECĀKIE SPECIĀLISTIVecākie speciālisti veic zinātniskus pētījumus, izglīto sabiedrību, sagatavonormatīvo aktu projektus un metodiskos dokumentus, piedalās tautas saimniecībasnozares vai darbības jomas attīstības, nepieciešamo materiālo un finanšu resursuplānošanā, veic praktisku darbu materiālo un garīgo vērtību radīšanā visos tautassaimniecības uzľēmumos, kā arī patstāvīgi.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izstrādāt zinātniskos darbus, teorijas, koncepcijas, pētniecības metodiku,sniegt konsultācijas; piedalīties nozares politikas vai attīstības stratēģijas veidošanā,dienesta darbības pamatvirzienu noteikšanā un finanšu resursu sadales (izlietojuma)kontrolē; izstrādāt normatīvo aktu projektus vai kontrolēt to ievērošanu; sagatavotadministratīvus aktus, citus ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus; nodrošinātsabiedrisko kārtību un personu drošību; organizēt Latvijas valsts robeţasapsardzību un kontroli; organizēt ārzemnieku un bezvalstnieku ieceļošanas unuzturēšanās kārtības kontroli Latvijas Republikā; apsargāt valsts robeţu,robeţzīmes un citas robeţbūves; nodrošināt brīvības atľemšanas kā kriminālsodaun apcietinājuma kā drošības līdzekļa izpildi, kontrolēt muitas lietās, akcīzes prečuaprites jomā un nodokļu (nodevu) jomā pieľemto normatīvo aktu ievērošanu;strādāt visu līmeľu tautas izglītības iestādēs, mācot, audzinot visu paaudţuiedzīvotājus; veikt praktisku darbu materiālo vērtību radīšanā, raţošanā, realizācijā;sniegt veselības un sociālās aprūpes pakalpojumus; sniegt juridiskos, reliģiskospakalpojumus.Viľu darbību vada vadītāji, atsevišķos gadījumos viľi var būt vadītāji.Šīs pamatgrupas profesijas klasificētas apakšgrupās:21 Zinātnes un inţenierzinātľu jomas vecākie speciālisti22 Veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti23 Izglītības jomas vecākie speciālisti24 Komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti25 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas vecākie speciālisti26 Juridisko, sociālo un kultūras lietu vecākie speciālisti21 APAKŠGRUPAZINĀTNES UN INŢENIERZINĀTŅU JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTIŠīs apakšgrupas vecākie speciālisti veic izglītības darbu, zinātniskāspētniecības darbus, izstrādā un pilnveido teorijas, koncepcijas un metodiku, kā arī


75praktiski izmanto savas zināšanas fizikas, astronomijas, meteoroloģijas, ķīmijas,ģeofizikas, ģeoloģijas, matemātikas, statistikas, skaitļošanas, bioloģijas, zooloģijas,botānikas, ekoloģijas, fizioloģijas, agronomijas, bioķīmijas, mikrobioloģijas,arhitektūras, būvniecības un tehnikas nozarēs.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt zinātniskus pētījumus un noformēt zinātniskos darbus; veiktraţošanas, būvniecības, transporta un citu darbu projektēšanu, racionalizāciju; veiktrūpniecības, būvniecības, transporta darbus; plānot un vadīt ēku būvniecību,pilsētas un satiksmes sistēmas vai inţeniertehniskās un rūpniecības struktūras, kāarī mašīnas un citas iekārtas; piemērot matemātiskās, statistikas un skaitļošanaskoncepcijas un metodes; padziļināt un lietot praksē zinātniskās atziľas, kas iegūtas,pētot dzīvniekus un augus kopumā, to atsevišķus orgānus, audus, šūnas unmikroorganismus, kā arī apkārtnes, medikamentu un citu vielu iedarbību uz tiem,sniegt konsultācijas; veikt dzīvnieku un augu slimību pētījumus; gatavotzinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:211 Zinātnieki, fizikas un Zemes zinātľu vecākie speciālisti212 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi213 Dabas zinātľu vecākie speciālisti214 Inţenieri (izľemot elektrotehnoloģiju inţenierus)215 Elektrotehnoloģiju inţenieri216 Arhitekti, plānotāji, ģeodēzijas un kartogrāfijas inţenieri un dizaineri211 MAZĀ GRUPAZINĀTNIEKI, FIZIKAS UN ZEMES ZINĀTŅU VECĀKIE SPECIĀLISTIŠīs mazās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus, laiiegūtu jaunas zināšanas par pētāmajām parādībām dabā, apziľas jomā unsabiedrībā, tie ietver faktu vākšanu, sistematizēšanu, teorētisko priekšstatupārbaudīšanu, popularizēšanu un sagatavošanu praktiskai izmantošanai, izstrādā unpilnveido teorijas, koncepcijas un pētniecības metodiku, izmanto praksē zināšanas,kas saistītas ar bioloģiju, botāniku, zooloģiju, ekoloģiju, anatomiju, bakterioloģiju,bioķīmiju, fizioloģiju, citoloģiju, ģenētiku, agronomiju, patoloģiju unfarmakoloģiju, kā arī veic mācību darbu fizikas, astronomijas, meteoroloģijas,ķīmijas, ģeoloģijas, ģeofizikas nozarēs.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izmantot zinātnes atziľas, pētot dabu, apziľas jomu un sabiedrību,nodrošināt pētījumu objektivitāti; informēt sabiedrību par pētījumu rezultātiem;atbilstoši savai kompetencei sniegt konsultācijas un ekspertatzinumus; popularizēt


76zinātnes sasniegumus un atziľas; veikt pētījumus un eksperimentus mehānikas,termodinamikas, optikas, magnētisma, tehniskās akustikas, elektronikas,atomfizikas, astronomijas nozarēs, daţādās ķīmijas, kā arī meteoroloģijas nozarēs;konsultēt un lietot zinātnes atziľas rūpniecības, lauksaimniecības,meţsaimniecības, farmācijas, medicīnas, kuģniecības, kosmosa pētījumu, naftas,ūdens un minerālu atradľu, radiosakaru, un citu pakalpojumu nozarēs; izmantotzinātnes atziľas, pētot dzīvniekus un augus kopumā, to atsevišķu orgānu, audu,mikroorganismu dzīvības formas, kā arī vides, medikamentu un citu vielu iedarbībuuz tiem; paplašināt zinātnisko redzesloku; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus;vadīt citus darbiniekus.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paľēmieni; darbāizmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi;veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli;darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: brīvi izvēlēties pētījumu virzienu un metodes; lietot praksēteorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par savu zinātnisko pētījumu rezultātu objektivitāti unsecinājumiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; parpaša pieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem;par informācijas neizpaušanu, ja tā ir valsts noslēpums; par citu savā darbā skartocilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vainorādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:2111 Zinātnieki, fiziķi un astronomi2112 Meteorologi2113 Ķīmiķi2114 Ģeologi un ģeofiziķi2111 ATSEVIŠĶĀ GRUPAZINĀTNIEKI, FIZIĶI UN ASTRONOMIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus,lai iegūtu jaunas zināšanas par pētāmajām parādībām dabā, apziľas jomā unsabiedrībā, tie ietver faktu vākšanu, sistematizēšanu, teorētisko priekšstatupārbaudīšanu, popularizēšanu un sagatavošanu praktiskai izmantošanai, izstrādā unattīsta teorijas, koncepcijas, pētniecības metodiku, kā arī veic praktisku darbufizikas, astronomijas, rūpniecības, medicīnas, militārajās un citās nozarēs.


77Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izmantot zinātnes atziľas, pētot dabu, apziľas jomu un sabiedrību,nodrošināt pētījumu objektivitāti; informēt sabiedrību par pētījumu rezultātiem;atbilstoši savai kompetencei sniegt konsultācijas un ekspertatzinumus; popularizētzinātnes sasniegumus un atziľas; izstrādāt un attīstīt teorijas, koncepcijas,pētniecības metodiku fizikas un astronomijas nozarēs; veikt izmēģinājumus, analīzimehānikā, termodinamikā, optikā, tehniskajā akustikā, magnētismā, elektronikā,atomfizikā un citās nozarēs; veikt izmēģinājumus un analīzi, pētot cietvielustruktūru un kvalitāti, kā arī to izmaiľas sildot, spieţot, stiepjot un citādiiedarbojoties; novērtēt izmēģinājumu rezultātus, izdarīt secinājumus, izmantojotmatemātiskās metodes un modeļus; attīstīt un pilnveidot fizikas un astronomijaslikumu un metoţu praktisko lietojumu rūpniecības, medicīnas un militārajāsnozarēs; novērot, analizēt un izskaidrot debess parādības, darboties navigācijā unkosmosa pētīšanā; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2111 01 Vadošais PĒTNIEKS2111 02 PĒTNIEKS2111 03 ASISTENTS2111 04 AERODINAMIĶIS2111 05 ASTRONOMS2111 06 RadioASTRONOMS2111 07 AstroFIZIĶIS2111 08 BALLISTIĶIS2111 09 HIDRODINAMIĶIS2111 10 FIZIĶIS2111 11 Akustikas FIZIĶIS2111 12 AtomFIZIĶIS2111 13 ElektromagnetoFIZIĶIS2111 14 Elektronikas FIZIĶIS2111 15 SiltumFIZIĶIS2111 16 Gaismas FIZIĶIS2111 17 Mehānikas FIZIĶIS2111 18 MolekulārFIZIĶIS2111 19 KodolFIZIĶIS2111 20 Optikas FIZIĶIS2111 21 Cietvielu FIZIĶIS2111 22 Skaľas FIZIĶIS2111 23 Teorētiskās fizikas FIZIĶIS2111 24 TERMODINAMIĶIS


782111 25 Radioloģijas FIZIĶIS2111 26 METROLOGS2111 27 Medicīnas FIZIĶIS2112 ATSEVIŠĶĀ GRUPAMETEOROLOGIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic pētījumus, izstrādā un attīstateorijas, koncepcijas un metodiku atmosfēras veidošanās, struktūras un tāsdinamikas nozarēs, sagatavo īslaicīgas un ilglaicīgas prognozes aviācijas,kuģniecības, lauksaimniecības un citu nozaru vajadzībām, kā arī informē par tāmsabiedrību.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt pētījumus, sagatavot teorijas, koncepcijas un metodikas atmosfērasveidošanās, tās struktūras un izmaiľu dinamikas nozarēs; pētīt gaisa kustībasvirzienu un ātrumu, spiedienu, temperatūru, mitrumu un citas parādības – mākoľuveidošanos, nokrišľu krišanu, saules radiāciju; pētīt datus, kas iegūtimeteoroloģiskajās stacijās; sagatavot laika kartes un prognozes aviācijas,kuģniecības, lauksaimniecības un citu nozaru vajadzībām un informēt par tāmsabiedrību; veikt miglas izkliedes pētījumus, kontrolēt nokrišľus; sagatavotzinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2112 01 KLIMATOLOGS2112 02 METEOROLOGS2112 03 SINOPTIĶIS2112 04 AgroMETEOROLOGS2112 05 HidroMETEOROLOGS2112 06 AEROLOGS2112 07 OKEANOLOGS2112 08 RADIOMETEOROLOGS2112 09 Meteoroloģijas RADIOMETRISTS2112 10 AeroMETEOROLOGS2113 ATSEVIŠĶĀ GRUPAĶĪMIĶIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus,izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodikas, kā arī izmanto ķīmijas


79zinātnes sasniegumus daţādās tautas saimniecības nozarēs, vispirms meklējot,izgatavojot un uzlabojot rūpniecības izejvielas, raţojumus un procesus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt pētniecības darbus, sagatavot un attīstīt teorijas, koncepcijas unpētniecības metodiku ķīmijas nozarēs; veikt izmēģinājumus un analīzi, pētotdaţādu dabisku un sintētisku materiālu, izejvielu un raţojumu ķīmisko sastāvu, kāarī to enerģētiskās un ķīmiskās izmaiľas; izvērtēt pētījumu rezultātus un izdarītsecinājumus; izstrādāt un pilnīgot farmaceitiskos un citus rūpniecības materiālus,raţojumus un procesus; izstrādāt kvalitātes pārbaudes metodiku raţotājiem unlietotājiem; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2113 01 KRISTALOGRĀFS2113 02 ĶĪMIĶIS2113 03 ANALĪTIĶIS2113 04 Kristalogrāfijas ĶĪMIĶIS2113 05 Mazgāšanas līdzekļu ĶĪMIĶIS2113 06 Krāsošanas ĶĪMIĶIS2113 07 Pārtikas ĶĪMIĶIS2113 08 Stikla ĶĪMIĶIS2113 09 Neorganisko vielu ĶĪMIĶIS2113 10 Ādu apstrādes ĶĪMIĶIS2113 11 Metalurģijas ĶĪMIĶIS2113 12 Radioaktīvo vielu ĶĪMIĶIS2113 13 Organisko vielu ĶĪMIĶIS2113 14 Krāsvielu ĶĪMIĶIS2113 15 Naftas ĶĪMIĶIS2113 16 Kosmētisko līdzekļu ĶĪMIĶIS2113 17 Radioloģijas ĶĪMIĶIS2113 18 ĶĪMIĶIS ANALĪTIĶIS2113 19 Raţošanas FARMACEITS2114 ATSEVIŠĶĀ GRUPAĢEOLOGI UN ĢEOFIZIĶIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus,izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un pētniecības metodiku, izvirza zinātniskasatziľas, praktiski izmanto tās naftas, gāzes un minerālu atradľu meklējumos, ūdensresursu aizsardzībā, būvniecībā, telekomunikācijās, kuģniecībā u.c.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:


80– veikt pētniecības darbus, izstrādāt un attīstīt teorijas, koncepcijas unpētniecības metodiku ģeoloģijas un ģeofizikas nozarēs; veikt Zemes garozassastāva un struktūras, kalnu minerālu, derīgo izrakteľu un citus pētījumus, lai, pētotpagātnes evolūcijas un ģeoloģiskos formēšanās procesus un hronoloģiju, noteiktuprocesus, kas ietekmē Zemes attīstību; analizēt pētījumos iegūtos datus, gatavotģeogrāfiskos pārskatus, sastādīt kartes, jūras kartes un diagrammas; lietot pētījumurezultātus, nosakot minerālu, gāzes, naftas atradľu un pazemes ūdeľu resursus;lietot ģeoloģiskās zināšanas dambju, tiltu, tuneļu un ēku būvniecībā; pētīt unnoteikt seismiskos, gravitāros, elektriskos, tehniskos un magnētiskos spēkus, kasiedarbojas uz Zemi; pētīt un noteikt optiskās un akustiskās parādības atmosfērā;noteikt Zemes svaru, lielumu un masu, tās iekšējo sastāvu un struktūru, kā arī veiktvulkānu, ledāju un zemestrīču darbības un citus dabas pētījumus; sastādīt Zemesmagnētiskā pola karti izmantošanai laika prognozēs un navigācijā; pētīt un noteiktjūras un atmosfēras fizikālās īpašības, kā arī to savstarpējo mijiedarbību; noteiktnaftas, gāzes un minerālu atradľu, gruntsūdeľu resursu vietas un lielumu,izmantojot seismiskās, magnētiskās un radiometriskās metodes; gatavot zinātniskosrakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2114 01 AerofotoĢEODĒZISTS2114 02 GLACIOLOGS2114 03 ĢEODĒZISTS2114 04 ĢeoFIZIĶIS2114 05 ĢEOLOGS2114 06 ĢeoMAGNĒTIĶIS2114 07 ĢeoMORFOLOGS2114 08 HidroAKUSTIĶIS2114 09 HidroĢEOLOGS2114 10 HIDROLOGS2114 11 MikroPALEONTOLOGS2114 12 MINERALOGS2114 13 OKEANOGRĀFS2114 14 PALEONTOLOGS2114 15 SEISMOLOGS2114 16 STRATOGRĀFS2114 17 HIDROGRĀFS212 MAZĀ GRUPAMATEMĀTIĶI, AKTUĀRI UN STATISTIĶI


81Šīs mazās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus,izstrādā un attīsta matemātikas un statistikas teoriju, koncepcijas, pētniecībasmetodes un lieto tās praksē, sniedz konsultācijas inţenierzinātľu, dabas, medicīnas,komerczinātľu un citās darbības jomās.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– pētīt un attīstīt matemātikas un ar to saistītās teorijas un metodes; lietotmatemātiskos principus, modeļus un metodes dabas, medicīnas, lauksaimniecības,sabiedrisko zinātľu nozarēs, kā arī inţenierzinātnēs un tehnoloģijā, sniegtkonsultācijas; veikt finanšu un citu darījumu analīzi; gatavot pensijas dokumentus,kā arī nepieciešamos dokumentus sociālajai apdrošināšanai, dzīvības un veselībasapdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus;vākt statistikas datus, apstrādāt tos ar matemātiskās statistikas metodēm, analizētrezultātus, izdarīt secinājumus, pamatot secinājumu ticamības robeţas; aprēķinātnotikumu, zaudējumu statistisko bieţumu un lielumu, salīdzināt iegūtos rezultātusar matemātiskās statistikas modeļiem, novērtēt matemātiski ticamās novirzes;aprēķināt varbūtību (risku) skaitliskās vērtības un matemātiskās novirzes; veiktspecifiskos aktuāraprēķinus – apdrošināšanas tarifu, apdrošināšanas fondu(tehnisko rezervju) aprēķinu un pietiekamības novērtējumu; veikt sociāli finansiālosistēmu (veselības apdrošināšana, pensiju apdrošināšana) ilgtspējības analīzi unnovērtējumu, sagatavot un pamatot priekšlikumus par nepieciešamajām izmaiľāmšādās sistēmās; pētīt, attīstīt un izstrādāt statistikas teorijas un metodes, lietot tāspraksē, sniegt konsultācijas; plānot un organizēt statistiskos pētījumus un citusnovērojumus; analizēt, interpretēt un novērtēt statistikas datus, sagatavot tospublicēšanai; sniegt konsultācijas datu vākšanas metoţu un statistikas metodikaslietošanā, noteikt savākto datu lietošanas mērķi dabaszinātľu, tehnisko, medicīnasun sabiedrisko zinātľu nozarēs un komercdarbībā; gatavot zinātniskos rakstus unpārskatus; vadīt citus darbiniekus.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: darba izpildes teorētiskie un praktiskie pamati; finanšu institūciju unsociāli finansiālo sistēmu finanšu vadība; finanšu institūciju grāmatvedībasprincipi; datu apstrādes un analīzes matemātiskās un statistiskās metodes unpaľēmieni; aktuāraprēķinu metodes un to pielietojums konkrētajā jomā; pētāmāsproblēmas analīzes un sintēzes metodes un paľēmieni; darbā izmantojamo tehniskolīdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; veicamā darba tehnoloģijaun organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli; darba aizsardzības un videsaizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: aprēķināt riskus, tiem atbilstošos maksājumus par riska nodošanu unapdrošināšanas fondus; pamatot secinājumus un formulēt tos vadības lēmumupieľemšanai; lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.


82Jāatbild: par aprēķinu atbilstību vispārpieľemtajām statistisko unaktuāraprēķinu metodēm, par secinājumiem, kas izdarīti, pamatojoties uz šiemaprēķiniem; par izstrādāto novērtējumu, atzinumu un priekšlikumu kompetenci; parsekām, kas radušās saskaľā ar vadības lēmumiem, kas pieľemti, pamatojoties uzizstrādātajiem priekšlikumiem; par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi unradītajām sekām; par paša pieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darbalīdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; pariekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:2120 Matemātiķi, aktuāri un statistiķi2120 ATSEVIŠĶĀ GRUPAMATEMĀTIĶI, AKTUĀRI UN STATISTIĶIŠīs atsevišķās grupas profesijas:2120 01 Darījumu operāciju ANALĪTIĶIS2120 02 Statistikas MATEMĀTIĶIS2120 03 Lietišķās matemātikas MATEMĀTIĶIS2120 04 Klasiskās matemātikas MATEMĀTIĶIS2120 05 MATEMĀTIĶIS2120 06 AKTUĀRS2120 07 BIOMETRISTS2120 08 DEMOGRĀFS2120 09 Vecākais STATISTIĶIS2120 10 Lauksaimniecības STATISTIĶIS2120 11 Lietišķās statistikas STATISTIĶIS2120 12 Biometrijas STATISTIĶIS2120 13 Demogrāfijas STATISTIĶIS2120 14 Ekonomikas STATISTIĶIS2120 15 Izglītības STATISTIĶIS2120 16 Tehnikas STATISTIĶIS2120 17 Finanšu STATISTIĶIS2120 18 Veselības aprūpes STATISTIĶIS2120 19 Pārskatu STATISTIĶIS2120 20 Medicīnas STATISTIĶIS213 MAZĀ GRUPADABAS ZINĀTŅU VECĀKIE SPECIĀLISTI


83Šīs mazās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus,izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un pētniecības metodes, kā arī izmantopraksē zināšanas, kas saistītas ar bioloģiju, botāniku, zooloģiju, ekoloģiju,anatomiju, bakterioloģiju, bioķīmiju, fizioloģiju, citoloģiju, ģenētiku, agronomiju,patoloģiju un farmakoloģiju, konsultē un vada procedūras, kas saistītas ar darba unapkārtējās vides, tajā skaitā dabas, aizsardzību, veic mācību darbu darba un vides,tajā skaitā dabas, aizsardzības nozarēs.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izmantot zinātnes atziľas, pētot cilvēkus, dzīvniekus un augus kopumā, toatsevišķu orgānu, audu, mikroorganismu dzīvības formas, kā arī vides,medikamentu un citu vielu iedarbību uz tiem; sniegt konsultācijas un lietot zinātnesatziľas lauksaimniecībā, meţsaimniecībā, farmācijā un citās raţošanas nozarēs, kāarī medicīnā; veikt darba un apkārtējās vides risku novērtēšanu, konsultēt darba unvides, tajā skaitā dabas, aizsardzības jomā; paplašināt zinātnisko redzesloku;gatavot zinātniskos rakstus; vadīt citus darbiniekus.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paľēmieni; darbāizmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi;veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli;darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; parpaša pieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem;par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu;par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:2131 Biologi, botāniķi, zoologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti2132 Lauksamniecības, meţsaimniecības un zivsaimniecības vecākie speciālisti2133 Vides aizsardzības vecākie speciālisti2131 ATSEVIŠĶĀ GRUPABIOLOGI, BOTĀNIĶI, ZOOLOGI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJUVECĀKIE SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus,izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodiku bioloģijā, mikrobioloģijā,bakterioloģijā, citoloģijā, ģenētikā, zooloģijā, botānikā, ekoloģijā, anatomijā,


84bioķīmijā, biofizikā, fizioloģijā, patoloģijā, ģeogrāfijā, lieto zinātnes atziľas praksēmedicīnas nozarē, lauksaimniecībā, farmakoloģijas rūpniecībā un citās nozarēs.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt zinātniskās pētniecības darbu, izstrādāt un attīstīt teorijas,koncepcijas un metodiku atbilstošajās nozarēs; darba rezultātus noformētzinātnisko rakstu, pārskatu un referātu, izgudrojumu un patentu veidā; analizēt unsistematizēt eksperimentālo un klīnisko izmēģinājumu rezultātus; sintezēt sistēmaskonstrukcijas un veikt nepieciešamos tehniskos aprēķinus; veikt izmēģinājumus,pētot formu, struktūru un citas anatomiskas dzīvo organismu īpašības; veiktizmēģinājumus, pētot dzīvo organismu ķīmisko sastāvu un procesus; veiktizmēģinājumus, pētot cilvēku, dzīvnieku un augu orgānu, šūnu, audu, dziedzeru unsistēmu dzīvības procesus un funkcijas normālos, anormālos vai ekstremālosapstākļos; veikt izmēģinājumus, pētot cilvēku, dzīvnieku un augu saslimšanas uncitu traucējumu raksturu, cēloľus un attīstību; veikt izmēģinājumus, pētotmedikamentu un citu vielu ietekmi uz cilvēku un dzīvnieku orgāniem, audiem unfizioloģiskiem procesiem, kā arī uzlabot esošos un radīt jaunus medikamentus;lietot zināšanas raţošanas, medicīnas un citu nozaru atbilstošās jomās; veiktizmēģinājumus laboratorijās un uz lauka, pētot visu dzīvības formu – cilvēku,dzīvnieku un augu – īpatnības ar identifikācijas un klasifikācijas paľēmieniem, kāarī pētot to izcelsmi, attīstību, ķīmisko un fizikālo formu, struktūru, sastāvu,dzīvības un reproduktīvos procesus; pētīt baktēriju, vienšūnu organismu, vīrusu untamlīdzīgu mikroorganismu attīstību, struktūru un raksturojumus; veiktizmēģinājumus, pētot dzīvo šūnu struktūru un funkcionēšanu, kā arī fizikālo unķīmisko faktoru ietekmi uz normālām un nenormālām šūnām; veiktizmēģinājumus, pētot cilvēku, dzīvnieku un augu iedzimtības raksturlielumurašanos, attīstību un pārmantošanu; veikt visu augu valsts dzīvības formu pētījumusun praktiski izmantot tos lauksaimniecībā, meţsaimniecībā un medicīnā; veikt visudzīvnieku valsts dzīvības formu pētījumus un praktiski izmantot toslauksaimniecībā un medicīnā; veikt dzīvnieku valsts, augu valsts un apkārtējāsvides faktoru mijiedarbības pētījumus un sniegt konsultācijas; izmantot zināšanasraţošanas, medicīnas un citās atbilstošās nozarēs; veikt selekcijas darbu,pārraudzību un vērtēt zirgus; trenēt un konsultēt zirgu audzēšanas, ēdināšanas,turēšanas, trenēšanas un izmantošanas jautājumos; vadīt zirgu sagatavošanasprocesu darbspēju pārbaudēm; noteikt zirgu tirgus vērtību; veikt sacensību tiesnešapienākumus valsts mēroga jātnieku sporta sacensībās; atbildēt par cilvēku drošībuun zirgu labturību viľam pakļautajā sektorā; apzināt cietzemes, ūdeľu, gaisa undzīvības sfēru mijiedarbību globālā, reģionālā un lokālā mērogā; apzināt dabas uncilvēka darbības mijiedarbību, kultūras, sociālo, ekonomisko un politisko procesu


85lomu vides veidošanā, vides tipu izvietojuma likumsakarības globālā, reģionālā unlokālā līmenī; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2131 01 ANATOMS2131 02 BAKTERIOLOGS2131 03 Lauksaimniecības BAKTERIOLOGS2131 04 Piensaimniecības BAKTERIOLOGS2131 05 Zivsaimniecības BAKTERIOLOGS2131 06 Pārtikas rūpniecības BAKTERIOLOGS2131 07 Rūpniecības BAKTERIOLOGS2131 08 Medicīnas BAKTERIOLOGS2131 09 Farmācijas BAKTERIOLOGS2131 10 Augsnes BAKTERIOLOGS2131 11 Veterinārmedicīnas BAKTERIOLOGS2131 12 BIOFIZIĶIS2131 13 BIOĶĪMIĶIS2131 14 BIOLOGS2131 15 Saldūdens BIOLOGS2131 16 Jūras BIOLOGS2131 17 Molekulārās bioloģijas BIOLOGS2131 18 BOTĀNIĶIS2131 19 Ekoloģijas BOTĀNIĶIS2131 20 Histoloģijas BOTĀNIĶIS2131 21 Mikoloģijas BOTĀNIĶIS2131 22 Augsnes BOTĀNIĶIS2131 23 CITOLOGS2131 24 Dzīvnieku CITOLOGS2131 25 Augu CITOLOGS2131 26 EKOLOGS2131 27 Dzīvnieku EKOLOGS2131 28 Augu EKOLOGS2131 29 EMBRIOLOGS2131 30 Ģenētikas INŢENIERIS2131 31 ENTOMOLOGS2131 32 EPIDEMIOLOGS2131 33 FARMAKOLOGS2131 34 ToksikoFARMAKOLOGS2131 35 FIZIOLOGS2131 36 Augu FIZIOLOGS


862131 37 Dzīvnieku FIZIOLOGS2131 38 Endokrinoloģijas FIZIOLOGS2131 39 Epidemioloģijas FIZIOLOGS2131 40 Klīniskais FIZIOLOGS2131 41 Neiroloģijas FIZIOLOGS2131 42 PsihoFIZIOLOGS2131 43 ĢENĒTIĶIS2131 44 Dzīvnieku ĢENĒTIĶIS2131 45 Augu ĢENĒTIĶIS2131 46 HISTOLOGS2131 47 Dzīvnieku HISTOLOGS2131 48 Augu HISTOLOGS2131 49 HidroBIOLOGS2131 50 IHTIOLOGS2131 51 IMUNOLOGS2131 52 MikroBIOLOGS2131 53 MIKOLOGS2131 54 ORNITOLOGS2131 55 PARAZITOLOGS2131 56 PATOLOGS2131 57 Augu PATOLOGS2131 58 Dzīvnieku PATOLOGS2131 59 HistoPATOLOGS2131 60 Ķirurģijas PATOLOGS2131 61 NeiroPATOLOGS2131 62 Medicīnas PATOLOGS2131 63 Veterinārmedicīnas PATOLOGS2131 64 SISTEMĀTIĶIS2131 65 Dzīvnieku SISTEMĀTIĶIS2131 66 Augu SISTEMĀTIĶIS2131 67 ZOOLOGS2131 68 VIRUSOLOGS2131 69 HIPOLOGS2131 70 NEMATOLOGS2131 71 TOKSIKOLOGS2131 72 ĢEOGRĀFS2132 ATSEVIŠĶĀ GRUPA


87LAUKSAIMNIECĪBAS, MEŢSAIMNIECĪBAS UN ZIVSAIMNIECĪBASVECĀKIE SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbu,izstrādā un attīsta koncepcijas, teorijas un metodiku, kā arī pielieto zinātnes atziľasgraudkopības, zivkopības, meţkopības un lopkopības nozarēs, sniedz tehniskopalīdzību un padomu lauksaimniecības, meţsaimniecības un zivsaimniecībasproblēmu un metoţu jautājumos.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– pētīt labības un lauka kultūras un attīstīt jaunas kultivācijas metodes, vadītlauksaimniecisko raţošanu; pētīt un attīstīt koku audzēšanas metodes, veikt tīrumaīpatnību, izmantošanas iespēju un raţības pētījumus un lietot iegūtos rezultātuslauksaimniecības, dārzkopības un meţkopības nozarēs, vadīt meţsaimniecībasdarbus; veikt neskartās dabas aizsardzības metoţu pētījumus un sagatavot jaunasmetodes; veikt ganību zemju ekonomiskas izmantošanas metoţu pētījumus unsagatavot jaunas metodes; veikt nekarantīnas organismu monitoringu (kaitēkļu unslimību parādīšanās attīstības un izplatības monitorings); brīdināt sabiedrību parnekarantīnas organismu izplatību; apmācīt personas, kuras ieguvušas atļauju lietot2. reģistrācijas klases augu aizsardzības līdzekļus, par nozīmīgāko galvenolauksaimniecības kultūraugu kaitēkļu un slimību izplatību un attīstību; sniegtkonsultācijas; izstrādāt ieteikumus kaitīgo organismu izplatības apkarošanai;gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; lietot lauksaimniecībai unmeţsaimniecībai piemērotas metodes un tehnoloģijas; sniegt padomus parproduktivitātes, raţības un produkcijas kvalitātes paaugstināšanas metodēm, kā arīdabas resursu un apkārtējās vides saglabāšanas jautājumiem; sniegt padomus cīľāar eroziju un lauksaimniecības kaitēkļiem; vākt datus, kas nepieciešami materiālu,darba patēriľa un pašizmaksas noteikšanai, projektu īstenošanai dzīvē; lasīt lekcijasun izplatīt materiālus par jaunākajiem sasniegumiem, metodēm un tehnoloģijulauksaimniecībā un meţsaimniecībā, organizēt to demonstrēšanu; ieviestteorētiskās un praktiskās zināšanas praksē, risinot problēmas, kas rodas darbaprocesā; nodarboties ar augkopības un lopkopības produkcijas raţošanu, raţas unprodukcijas pirmapstrādi, uzglabāšanu un realizāciju, kā arī kopt un izstrādāt meţu;reģistrēt liellopu, cūku, aitu, kazu ganāmpulku atbilstoši īpašnieka sniegtajiemdatiem; apsekot ganāmpulku dabā; noformēt dzīvnieku reģistra grāmatas undzīvnieku pases to īpašniekiem; konsultēt lopkopjus un citu dzīvnieku īpašniekus;laboratoriski pārbaudīt asinis uz infekcijas slimībām; vakcinēt dzīvniekus pretinfekcijas slimībām; sekot infekciju izplatībai valstī, novadā, pagastā; sekotdzīvnieku labturībai un produktivitātei kūtīs un fermās; kontrolēt kvalitatīvu unpatērētāju veselībai nekaitīgu dzīvnieku izcelsmes produktu apriti; pārbaudīt piena


88ieguves noteikumu ievērošanu fermās; pārbaudīt pienotavās pilnu ciklu produkcijasieguvē, pārbaudīt ūdens kvalitāti fermās, pienotavās; pārbaudīt darbu kautuvēs;konsultēt par aktualitātēm lauku attīstības un lauksaimniecības jautājumos;organizēt valsts atbalstu lauksaimniecībai un lauku attīstībai, daţādu fondu atbalstaveidu piesaisti, informatīvās dienas, iniciatīvas un interešu grupu tikšanās; vadītcitus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2132 01 Sēklkopības AGRONOMS2132 02 AGRONOMS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 1.42.apakšnodaļā)2132 03 Vecākais SPECIĀLISTS MEŢKOPIS2132 04 Vecākais SPECIĀLISTS PUĶKOPIS2132 05 Vecākais SPECIĀLISTS DĀRZKOPIS2132 06 Vecākais SPECIĀLISTS DĀRZEĽKOPIS2132 07 POMOLOGS2132 08 Vecākais SPECIĀLISTS ZIVKOPIS2132 09 Ciltslietu ZOOTEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļautsšo noteikumu 2.pielikuma 1.43.apakšnodaļā)2132 10 Zemkopības KONSULTANTS2132 11 Lauksaimniecības KONSULTANTS2132 12 Meţsaimniecības KONSULTANTS2132 13 Lauksaimniecības PADOMNIEKS2132 14 Zemkopības PADOMNIEKS2132 15 Meţsaimniecības PADOMNIEKS2133 ATSEVIŠĶĀ GRUPAVIDES AIZSARDZĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti piedalās vides, tajā skaitā dabas,aizsardzības projektu izstrādē, sniedz konsultācijas par ķīmiskiem, fizikāliem,bioloģiskiem un citiem faktoriem apkārtējā vidē.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt pētījumus, izstrādāt un attīstīt koncepcijas par vides aizsardzībuatbilstoši videi, kurā sastopami apkārtējai videi kaitīgie fizikālie, ķīmiskie,bioloģiskie un citi faktori; izstrādāt avāriju novēršanas pasākumus; ieviest un vadītapkārtējās vides aizsardzības tehnisko iekārtu un procesu tehnoloģiju; veiktorganizatoriskas, uzraudzības, kontroles un informatīvi izglītojošas funkcijasatbilstoši organizācijas darbības specifikai; nodrošināt saikni starp organizācijasadministrāciju un nodarbinātajiem vides aizsardzības jomā; analizēt un ievērot


89normatīvo aktu prasības; sadarboties ar citu profesiju speciālistiem riska faktoruizpētē un analīzē, izmantojot ķīmijas, fizikas un tām radniecīgo nozaru jaunākāszinātniskās atziľas; vadīt vides monitoringa projektu izstrādi; piedalīties vidi undabas resursus saudzējošu atkritumu vai otrreiz izmantojamās produkcijastehnoloģiju izstrādē; vadīt procedūras, kas saistītas ar raţošanas tehnoloģijudrošību; veikt konsultatīvo darbību; piedalīties dabas, tajā skaitā sugu un biotopu,aizsardzības un pārraudzības un kontroles plānu izstrādāšanā un ieviešanā; izpildītuzdevumus, kas saistīti ar vides, tajā skaitā dabas, aizsardzības normatīvo aktuprasību nodrošināšanu; piedalīties dabas, tajā skaitā sugu un biotopu, aizsardzībasplānos paredzēto darbību plānošanā un izpildē, to saskaľošanā ar teritorijas,meţsaimniecības un citiem plānošanas dokumentiem; sniegt atzinumus parmikroliegumu izveidošanu un atzinumus normatīvajos aktos par īpaši aizsargājamodabas teritoriju dabas aizsardzības plāniem un citos normatīvajos aktos noteiktajosgadījumos; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2133 01 Vides aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS2133 02 Dabas aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS2133 03 Sertificēts EKSPERTS (sugu un biotopu aizsardzības jomā)214 MAZĀ GRUPAINŢENIERI (IZŅEMOT ELEKTROTEHNOLOĢIJU INŢENIERUS)Šīs mazās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus,vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeľa teritoriju unuzľēmuma attīstības politiku un plānošanas dokumentu izstrādē, izstrādā un attīstateorijas, koncepcijas un metodes un iegūtās zināšanas izmanto praksēinţenierzinātnēs, kā arī raţošanas procesu tehnoloģiskās un ekonomiskāsefektivitātes jomā.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– vadīt, koordinēt un piedalīties attīstības politiku un attīstības plānošanasdokumentu izstrādē un ieviešanā; veikt zinātniskās pētniecības darbus, sniegtkonsultācijas, nodarboties ar ēku, inţenierbūvju un izstrādājumu – darbgaldu,mašīnu, rūpniecisko iekārtu – projektēšanu, būvniecību, apkalpošanu un remontu;izstrādāt ķīmiskos procesus un izmantot tos raţošanā; sagatavot un vadīt gāzes unnaftas produktu, sprāgstvielu, pārtikas produktu, suľu un kaķu barības,medikamentu, sintētisko materiālu raţošanu; projektēt, izstrādāt, ieviest un vadītvides aizsardzības tehnisko iekārtu un tehnoloģisko procesu, ūdens, gaisa, litosfērasattīrīšanu no piesārľojumiem, atkritumu pārstrādes iekārtas un tehnoloģijas;izstrādāt komerciāli izdevīgus paľēmienus minerālu, gāzes un naftas ieguvei no


90zemes dzīlēm, kā arī metālu ieguvei no rūdas; veikt jaunu sauszemes, jūras un citudabas zonu pētījumus un noformēt šos pētījumus grafiski, skaitliski unmākslinieciski; pētīt materiālus, izstrādājumus un tehnoloģiskos procesus, kā arīraţošanas un darba organizācijas efektivitāti un sniegt konsultācijas; gatavotzinātnisko dokumentāciju un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paľēmieni; darbāizmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi;veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli;darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas. Videsaizsardzības jomā – fizikālie un ķīmiskie procesi, kuri norit apkārtējā vidē, dabasun mākslīgo ekosistēmu attīstības enerģētika un dinamika, to likumsakarības;matemātiskās metodes vides aizsardzības un stāvokļa analīzē; vides aizsardzībastehnoloģiju, procesu, tehnisko līdzekļu būtība, uzbūve, darbības principi,optimizācijas un riska analīzes metodoloģija; vidi saudzējošo, ekoloģiski drošotehnoloģiju pamatprincipi, to projektēšanas, izveides un novērtēšanas metodoloģija,veicamo darbu tehnoloģiju būtība; vides kvalitātes kontroles, monitoringa,vērtēšanas un analīzes sistēmas, aparatūra, iekārtas, to darbības principi, lietošanasnoteikumi; dabas resursu struktūru, ieguves un pārstrādes metoţu, resursuracionālas, taupīgas, kompleksas izmantošanas pamatprincipi; darba organizācijasun plānošanas metodes, darba aizsardzības metodes, riska analīzes metodes, ar tiemsaistītie normatīvie materiāli; vides aizsardzības pasākumu, ekoloģizētotehnoloģiju, monitoringa sistēmu, dabas un antropogēno resursu izmantošanas unpārstrādes tehnoloģiju ekonomiski ekoloģisko aprēķinu metodoloģija. Transportanelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanā – aviācijas, dzelzceļa un jūrastransporta infrastruktūras uzbūve, to struktūrvienību uzdevumi un savstarpējāmijiedarbība; aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu, dzelzceļa avāriju un jūrasnegadījumu izmeklēšanas process, kas nepieciešams lai veiktu izmeklēšanuatbilstoši starptautisko standartu prasībām izmeklēšanas jomā; nelaimes gadījumuizmeklēšanas tehnika; gaisa, dzelzceļa un jūras transporta ekspluatācijas tehniskāsjomas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Vides aizsardzības jomā – analizēt un novērtēt vides kvalitātes stāvokli, izstrādātpriekšlikumus par tās saglabāšanu, kontroli un monitoringu, praktiski veikt videsparametru analīzes; veikt vides attīrīšanas un atjaunošanas analīzes tehnoloģiskosistēmu un iekārtu inţeniertehniskos aprēķinus, kas saistīti ar to projektēšanu,parametru optimizāciju un ekspluatāciju; izstrādāt un pilnveidot izejmateriālu unenerģijas patēriľa, kā arī atkritumu un piesārľojuma daudzuma samazināšanastehniku un tehnoloģiju, produktu kaitīgās ietekmes uz vidi visā tā dzīves laikā


91kontroles un samazināšanas metodes, iekārtas un tehnoloģiju; īstenot praksē unpilnveidot dabas resursu racionālas un kompleksās ieguves un pārstrādes metodes,veikt tehniski ekonomiskos aprēķinus, to ekoloģisko novērtēšanu; izmantot tautassaimniecības objektu un darbības procesu ietekmes uz vidi novērtēšanas metodes,šo objektu projektēšanas un ekspluatācijas posmos; organizēt darba kolektīvusuzdevumu izpildē, kontrolēt darba aizsardzības apstākļus, precīzi piemērot darbaorganizācijas normatīvos dokumentus; transporta nelaimes gadījumu un incidentuizmeklēšanā – spēja pielietot un pārvaldīt tehnisko nodrošinājumu un resursus, kassvarīgi sekmīgai izmeklēšanas veikšanai; savākt, dokumentēt un saglabāt lietiskospierādījumus; identificēt un analizēt iegūtos derīgos pierādījumus un liecības, lainoteiktu nelaimes gadījumu faktiskos cēloľus un izstrādātu drošībasrekomendācijas to novēršanai nākotnē; sagatavot izmeklēšanas Nobeigumaziľojumus un pārskatus atbilstoši starptautisko standartu prasībām.Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; parpaša pieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem;par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu;par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība vai augstākā profesionālā izglītība nozarē,apmācība speciālos nelaimes gadījumu izmeklēšanas kursos aviācijas jomā,dzelzceļa jomā un jūrniecības jomā.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:2141 Rūpniecības un raţošanas inţenieri2142 Būvinţenieri2143 Vides inţenieri2144 Mehānikas inţenieri2145 Ķīmijas inţenieri2146 Ieguves rūpniecības inţenieri, metalurgi un tiem radniecīgu profesiju vecākiespeciālisti2149 Citur neklasificēti inţenieri2141 ATSEVIŠĶĀ GRUPARŪPNIECĪBAS UN RAŢOŠANAS INŢENIERIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic pētījumus, konsultē vai izpildaprocedūras, kas saistītas ar raţošanas efektivitātes drošības paaugstināšanu undarba organizācijas pilnveidošanu, nosaka darbu apjomu, pēta un sniedzkonsultācijas par izstrādājumu un raţošanas procesu tehnoloģiskajiem aspektiemun lietojamiem materiāliem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:


92– sniegt konsultācijas vadošām personām par raţošanas veidiem un plānošanasjautājumiem; konsultēt vadītājus par darba organizāciju, materiālu un iekārtuekonomiskas, drošas un efektīvas izmantošanas veidiem; sagatavot ieteikumusracionālai darba organizācijai laikā un telpā, kā arī veikt darba procesu uzraudzību;sagatavot un kontrolēt stikla, keramikas, tekstila, ādas izstrādājumu raţošanas,kokapstrādes un iespieddarbu tehnoloģiju; vadīt un plānot kokapstrādestehnoloģiskos procesus un pieľemt lēmumus par šo procesu izpildi; izgatavotrasējumus un projektēt kioskus, tentus, teltis, angārus, nojumes, markīzes,pieturvietas, smago automašīnu virsbūves, daţāda veida pārsegus laivām unmotocikliem; analizēt informāciju un sagatavot priekšlikumus stratēģisko mērķudefinēšanai, plānot darbības, kas nepieciešamas vidēja termiľa (3–5 gadi) mērķusasniegšanai, un atbildēt par šo mērķu īstenošanu; nodrošināt raţošanas apstākļuatbilstību darba un vides aizsardzības prasībām; veikt pedagoģisko un zinātniskodarbību kokapstrādes nozarē; plānot tehnoloģisko procesu un darbības; sagādātpreces; pārzināt un pārraudzīt inţeniertehnisko sistēmu atslēgšanas vietas; kontrolētun vadīt pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra uzstādīšanu; analizēt informācijupar apģērbu raţošanas un tekstila nozares attīstības tendencēm; izstrādātstratēģiskās attīstības plānus un sekmēt to īstenošanu; projektēt un ieviest jaunustehnoloģiskos procesus, pamatojot tos ar attiecīgiem biznesa plāniem un tāmēm;konsultēt vadītājus par resursu ekonomiskas un efektīvas izmantošanas veidiem,par jaunākajiem apģērbu un tekstila nozares zinātnes (un tehnikas) sasniegumiem,to ieviešanas iespējām un efektivitāti; gatavot zinātniskus rakstus un pārskatus;vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2141 01 Rūpniecības projektēšanas INŢENIERIS2141 02 Raţošanas sagatavošanas INŢENIERIS2141 03 Robotu INŢENIERIS2141 04 Darba organizācijas INŢENIERIS2141 05 Cementa TEHNOLOGS2141 06 Keramikas TEHNOLOGS2141 07 Stikla TEHNOLOGS2141 08 Ādas TEHNOLOGS2141 09 Iesaiľošanas TEHNOLOGS2141 10 Iespiešanas TEHNOLOGS2141 11 Audumu TEHNOLOGS2141 12 Kokapstrādes INŢENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.2.apakšnodaļā)2141 13 Raţošanas vadības organizācijas INŢENIERIS2141 14 Darba normēšanas INŢENIERIS


932141 15 Materiālu normēšanas TEHNOLOGS2141 16 Vērpšanas TEHNOLOGS2141 17 Adīšanas TEHNOLOGS2141 18 Apģērbu KONSTRUKTORS2141 19 Šūšanas TEHNOLOGS2141 20 TEHNOLOGS2141 21 KONSTRUKTORS2141 22 Tekstilmateriālu apdares TEHNOLOGS2141 23 Projektēšanas INŢENIERIS2141 24 Raţošanas INŢENIERIS2141 25 Apģērbu un tekstila raţošanas INŢENIERIS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.3.apakšnodaļā)2141 26 KOLORISTS2142 ATSEVIŠĶĀ GRUPABŪVINŢENIERIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus,projektē, būvē, vada darbus un kontrolē ēku būvniecības apkalpošanu, pēta unsniedz konsultācijas par būvniecībā lietojamo materiālu tehnoloģiskajiemaspektiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– sagatavot jaunas būvniecības inţenierzinātľu teorijas un metodes, attīstītesošās; projektēt tiltus, dambjus, ceļus, dokus, lidostas, dzelzceļus, kanālus, cauruļvadusun tamlīdzīgas būves, kā arī ēkas un sniegt konsultācijas; projektēt atkritumunovākšanas sistēmas, raţošanas un citas būves; precīzi noteikt būvniecības metodes,materiālu atjaunošanas un kvalitātes standartus; vadīt būvdarbus; noteikt būvjuekspluatācijas efektivitātes un drošības kontroles sistēmas; noskaidrot bojājumus un tosnovērst; organizēt uzbūvēto būvju ekspluatācijas un remonta darbus un uzraudzīt tos;pārbaudīt projekta dokumentāciju; plānot visu būvobjekta īstenošanā iesaistītodalībnieku sadarbību un būvdarbu veikšanas kārtību; plānot nepieciešamospasākumus kvalitātes nodrošināšanai un darba un satiksmes drošībai objektā;sastādīt un kontrolēt būves izpilddokumentāciju; izstrādāt un izsniegt piesaistesinţenierkomunikāciju projektēšanai pie ielu sarkanajām līnijām, ēkām vai citiemapbūves elementiem, ľemot vērā normatīvās prasības, apstiprināt pilsētbūvnieciskodokumentāciju; klasificēt un kontrolēt grafiskā materiāla ievietošanu dokumentuglabātavā; veikt apgaismojuma vai augstsprieguma līniju balstu, karogmastu uncitu konstruktīvu elementu piesaisti pie ielu sarkanajām līnijām; izskatīt un pieľemtlēmumus par mazo arhitektūras formu, kiosku, pilsētas sabiedriskā transporta


94pieturvietu nojumju, skulptūru apgaismes iekārtu, vizuālās informācijas unlabiekārtošanas elementu un citu objektu izvietošanu ielu sarkanajās līnijās un joslālīdz noteiktajai apbūves līnijai; izvērtēt vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijaspieteikumus; atbildēt par ēku energoefektivitātes normatīvo aktu un piemērojamostandartu ievērošanu, ēku energoefektivitātes aprēķinam nepieciešamo datukvalitātes kontroli, ēku energoefektivitātes aprēķinu rezultātu pareizību un ēkuenergoefektivitātes novērtēšanas objektivitāti un ticamību; pētīt un sniegtkonsultācijas par daţu būvniecībā lietojamo materiālu tehnoloģiskajiem aspektiem;uzturēt tehniskos kontaktus un konsultēties ar attiecīgajiem speciālistiem; gatavotzinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2142 01 BūvINŢENIERIS2142 02 Ēku konstrukciju būvINŢENIERIS2142 03 Lidostu būvINŢENIERIS2142 04 Tiltu būvINŢENIERIS2142 05 Ēku būvINŢENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 1.30.apakšnodaļā)2142 06 Skursteľu būvINŢENIERIS2142 07 Energoauditors INŢENIERIS2142 08 Doku un ostu būvINŢENIERIS2142 09 Bagarēšanas būvINŢENIERIS2142 10 Ātrgaitas šoseju un ielu būvINŢENIERIS2142 11 Hidrotehnisko būvju būvINŢENIERIS2142 12 Hidroloģijas būvINŢENIERIS2142 13 Apūdeľošanas būvINŢENIERIS2142 14 Dzelzceļa būvINŢENIERIS2142 15 Ceļu būvINŢENIERIS2142 16 Sanitārtehnikas būvINŢENIERIS2142 17 Zemes būvju /mehānikas būvINŢENIERIS2142 18 Konstrukciju būvINŢENIERIS2142 19 Torľu būvINŢENIERIS2142 20 Tuneļu būvINŢENIERIS2142 21 Zemes rakšanas INŢENIERIS2142 22 Hidraulikas INŢENIERIS2142 23 Hidroloģijas INŢENIERIS2142 24 Apūdeľošanas INŢENIERIS2142 25 Sanitārijas INŢENIERIS2142 26 Būvmateriālu TEHNOLOGS2142 27 Būvniecības TEHNOLOGS


952142 28 Meliorācijas INŢENIERIS2142 29 Transportbūvju būvINŢENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.31.apakšnodaļā)2142 30 Būvmateriālu INŢENIERIS2142 31 Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas INŢENIERIS2142 32 Būvniecības tāmju INŢENIERIS2142 33 Inţenierkomunikāciju piesaistes INŢENIERIS2142 34 Vienkāršotās renovācijas un rekonstrukcijas objektu INŢENIERIS2143 ATSEVIŠĶĀ GRUPAVIDES INŢENIERIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic pētījumus, konsultē vai izpildaprocedūras, kas saistītas ar vides jomu.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– projektēt, izstrādāt, ieviest un vadīt vides aizsardzības tehnisko iekārtu untehnoloģisko procesu, ūdens, gaisa, litosfēras attīrīšanu no piesārľojumiem,atkritumu pārstrādes iekārtas un tehnoloģijas; izveidot vides un produkcijaskvalitātes kontroles sistēmu, vidi un dabas resursu saudzējošo mazatkritumutehnoloģiju, procesus, reţīmus, iekārtas, mehānismus un līdzekļus; realizētekoloģiski drošas un tīras produkcijas tehnoloģiju; izveidot un vadīt videsmonitoringa, vides un produkcijas kvalitātes kontroles sistēmu; nodrošinātraţošanas apstākļu atbilstību darba un vides aizsardzības prasībām; novērtētietekmi uz vidi, vides kvalitāti; kontrolēt, pārraudzīt un ieviest vides aizsardzībasun raţošanas tehnoloģijas; gatavot zinātniskus rakstus un pārskatus; vadīt citusdarbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2143 01 Vides INŢENIERIS2143 02 Vides TEHNOLOGS2144 ATSEVIŠĶĀ GRUPAMEHĀNIKAS INŢENIERIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti pēta mašīnas, iekārtas unmehāniskos agregātus, konsultē, vada raţošanas darbus, iekārtu un sistēmuapkalpošanu un remontu; pēta attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesutehnoloģiskos aspektus un sniedz konsultācijas.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:


96– izstrādāt raţošanā, ieguvē, būvniecībā, lauksaimniecībā un citur izmantojamasmašīnas, iekārtas un instrumentus un sniegt konsultācijas; izstrādāt dzelzceļalokomotīvēs, automobiļos vai lidaparātos izmantojamus iekšdedzes dzinējus un citusneelektriskus motorus un dzinējus un sniegt konsultācijas; izstrādāt kuģu vadībassistēmas, spēka agregātus, sildīšanas un ventilācijas sistēmas, stūrēšanas mehānismus,sūkľus un citas mehāniskas iekārtas un sniegt konsultācijas; izstrādāt kuģu korpusus unsniegt konsultācijas; izstrādāt lidaparātus, to šasijas un citus aviācijas rūpniecībasizstrādājumus un sniegt konsultācijas; nodrošināt nacionālo, Eiropas Savienības unvienoto starptautisko aviācijas noteikumu prasības, organizēt, plānot un kontrolētgaisa kuģu plūsmu; nodrošināt lidojumu aeronavigācijas apkalpošanu; nodrošinātgaisa kuģu apkalpi ar pirmslidojuma informatīvo, tai skaitā nepieciešamometeoroloģisko informāciju; analizēt nestandarta un avārijas situācijas un pieľemtatbilstošus lēmumus; organizēt avārijas, meklēšanas un glābšanas dienesta darbību;izstrādāt transporta ierīču virsbūves, bremzes un citus komponentus un sniegtkonsultācijas; izstrādāt sildīšanas un dzesēšanas sistēmas un sniegt konsultācijas; izstrādātatomstaciju izmēģinājuma un izslēgšanas kontroles iekārtas un mehāniskos agregātus unsniegt konsultācijas; izstrādāt valodu procesorus, precīzijas instrumentus un tamlīdzīgasierīces un aparātus; veikt lauksaimniecības un citu mehānismu, mašīnu, dzinēju, agregātuun iekārtu darba un produkcijas kontroli; izstrādāt siltumenerģijas raţošanas, sadales unpārvades sistēmas un sniegt konsultācijas; izvēlēties, projektēt un uzstādītsiltumenerģijas raţošanas, sadales un izmantošanas uzľēmuma siltumenerģētiskāsun siltumtehniskās iekārtas (termoelektrostacijas un katlu mājas, katlu agregātus,rūpnieciskas krāsnis, ţāvētavas, siltummaiľas, individuālos siltummezglus,siltumtrases, tvertnes, kompresorus, saldētavas); veikt un uzraudzīt tehnoloģiskosmērījumus un procesu automātisko vadību; sastādīt siltuma bilances; noteikt kaitīgoizmešu daudzumu, kurināmā sastāvu un patēriľu; vadīt siltumenerģētisko objektumontāţu, pārbūvi, modernizācijas un pārbaudes darbus; izstrādāt siltumenerģētiskoun siltumtehnisko projektu tehniski ekonomiskos pamatojumus un dokumentāciju;izstrādāt siltumenerģētisko iekārtu ekspluatācijas, apkopes un remontdarbuizmaksu tāmes; izvērtēt nozares projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību;izstrādāt siltuma centrāļu siltuma mehānisko iekārtu, siltuma tīklu sistēmas; noteiktmašīnu, mehānismu, darbgaldu, agregātu un citu iekārtu efektīvas izmantošanas undrošības pārbaudes kontroles standartus; izstrādāt tehnoloģisko aprīkojumu, instrumentus;noteikt un novērst bojājumus; organizēt un vadīt darbojošos mašīnu, mehānismu,darbgaldu, motoru, dzinēju, agregātu iekārtu un sistēmu apkalpošanu un remontu; veiktattiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesu tehnoloģisko aspektu pētījumus un sniegtkonsultācijas; izstrādāt mehatronikas iekārtas; vadīt kopīgu mehāniķu, elektriķu,elektroniķu un datorspeciālistu darba grupu mehatronikas sistēmu projektēšanai;veikt mehatronikas iekārtu darbības uzraudzību un mehatronikas iekārtu


97komplektēšanas uzdevumus; plānot, nodrošināt siltumenerģijas raţošanas, pārvadesun sadales, kā arī ēku iekšējo siltumsistēmu optimālu darbību; nodrošināt darbaaizsardzību raţošanas vidē; sniegt konsultācijas vadošajām personām par raţošanasveidiem un plānošanas jautājumiem, par darba organizāciju, iekārtu ekonomiskasun drošas izmantošanas veidiem; sagatavot ieteikumus racionālai darbaorganizācijai; izstrādāt un uzturēt efektīvas transporta tehnoloģiskās sistēmas untehnoloģijas, kas saistītas ar kravu un pasaţieru pārvadājumu loģistisko un tehniskonodrošinājumu; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2144 01 Kuģu dizaina INŢENIERIS2144 02 Gaisa kuģu projektēšanas INŢENIERIS2144 03 Automobiļu dizaina INŢENIERIS2144 04 Aeronavigācijas apkalpošanas INŢENIERIS2144 05 Gaisa kondicionēšanas INŢENIERIS2144 06 Automātu INŢENIERIS2144 07 Dīzeļu INŢENIERIS2144 08 Gāzes turbīnu INŢENIERIS2144 09 Iekšdedzes dzinēju INŢENIERIS2144 10 Reaktīvo dzinēju INŢENIERIS2144 11 Lokomotīves dzinēju INŢENIERIS2144 12 Eļļošanas INŢENIERIS2144 13 Kuģu būves INŢENIERIS2144 14 Mehānikas INŢENIERIS2144 15 Aeronautikas /mehānikas INŢENIERIS2144 16 Lauksaimniecības /mehānikas INŢENIERIS2144 17 Gaisa kondicionēšanas /mehānikas INŢENIERIS2144 18 Pašgājējmehānismu /mehānikas INŢENIERIS2144 19 Dīzeļu /mehānikas INŢENIERIS2144 20 Gāzes turbīnu /mehānikas INŢENIERIS2144 21 Apsildes, ventilācijas un saldēšanas /mehānikas INŢENIERIS2144 22 Rūpniecisko mašīnu un darbarīku /mehānikas INŢENIERIS2144 23 Instrumentu /mehānikas INŢENIERIS2144 24 Sauszemes motoru un mašīnu /mehānikas INŢENIERIS2144 25 Ostas mehānismu /mehānikas INŢENIERIS2144 26 Kodolenerģētikas /mehānikas INŢENIERIS2144 27 Saldēšanas iekārtu /mehānikas INŢENIERIS2144 28 Motoru INŢENIERIS2144 29 Mehānikas TEHNOLOGS2144 30 Metināšanas TEHNOLOGS


982144 31 Aprīkojuma INŢENIERIS2144 32 Mehānikas KONSTRUKTORS2144 33 Siltumenerģijas /pārvades un sadales INŢENIERIS2144 34 Medicīnas iekārtu INŢENIERIS2144 35 Dzelzceļa lokomotīvju /remonta INŢENIERIS2144 36 Vagonu /remonta INŢENIERIS2144 37 Medicīnas fizikālo tehnoloģiju INŢENIERIS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.35.apakšnodaļā)2144 38 Mehatronikas INŢENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.36.apakšnodaļā)2144 39 Siltumenerģētikas INŢENIERIS2144 40 Siltumtehnikas INŢENIERIS2144 41 Siltumsistēmu ekspluatācijas INŢENIERIS2144 42 Siltumiekārtu ekspluatācijas INŢENIERIS2144 43 Siltumenerģijas un siltumtehnikas INŢENIERIS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.69.apakšnodaļā)2144 44 Gaisa kuģu tehniskās apkopes mehānikas INŢENIERIS2144 45 Transportsistēmu INŢENIERIS2144 46 Kuģu mehānikas INŢENIERIS2144 47 Mašīnu un aparātu būves INŢENIERIS2144 48 Siltumtehnisko iekārtu INŢENIERIS2144 49 Mašīnu un aparātu būves TEHNOLOGS2144 50 Rūpniecisko iekārtu un rīku INŢENIERIS2144 51 MEHĀNIĶIS (inţenieris)2145 ATSEVIŠĶĀ GRUPAĶĪMIJAS INŢENIERIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic pētījumus, konsultē, izstrādā unvada ķīmiskos procesus naftas, gāzes, naftas produktu, sprāgstvielu, pārtikasproduktu, suľu un kaķu barības, medikamentu, sintētisko materiālu raţošanā, kā arīvada iekārtu apkalpošanu un remontu un konsultē attiecīgo materiālu, raţojumu unprocesu tehnoloģijas jautājumos.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt pētījumus, sniegt konsultācijas un izstrādāt ķīmisko procesutehnoloģiju, sagatavot un vadīt gāzes un naftas produktu, sprāgstvielu, pārtikasproduktu, suľu un kaķu barības; medikamentu, sintētisko materiālu raţošanu;noteikt ķīmijas rūpniecības raţotľu būvniecības aspektus; noteikt raţošanas veidus,materiālus un kvalitātes standartus un nodrošināt to atbilstību noteikumiem; noteiktprodukcijas raţošanas efektivitātes un drošības nodrošināšanas procedūras un


99kontroles standartus; noteikt un novērst bojājumus; organizēt un vadīt iekārtuapkalpošanu un remontu; veikt attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesutehnoloģisko aspektu pētījumus un sniegt konsultācijas; gatavot zinātniskos rakstusun pārskatus; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2145 01 Ķīmijas INŢENIERIS2145 02 Ķīmisko procesu INŢENIERIS2145 03 Naftas un dabasgāzes /ķīmijas INŢENIERIS2145 04 Dabasgāzes ieguves un sadales /ķīmijas INŢENIERIS2145 05 Naftas INŢENIERIS2145 06 Raudzēšanas TEHNOLOGS2145 07 Ķīmisko procesu TEHNOLOGS (inţenieris)2145 08 Ķīmijas TEHNOLOGS2145 09 Šķiedru TEHNOLOGS2145 10 Pārtikas un dzērienu TEHNOLOGS2145 11 Degvielas TEHNOLOGS2145 12 Krāsu TEHNOLOGS2145 13 Papīra TEHNOLOGS2145 14 Plastmasas TEHNOLOGS2145 15 Polimēru TEHNOLOGS2145 16 Gumijas TEHNOLOGS2145 17 Riepu TEHNOLOGS2145 18 Plastmasas INŢENIERIS2145 19 Farmācijas TEHNOLOGS2145 20 Ķīmisko procesu TEHNOLOGS2145 21 Suľu un kaķu barības raţošanas TEHNOLOGS2146 ATSEVIŠĶĀ GRUPAIEGUVES RŪPNIECĪBAS INŢENIERI, METALURGI UN TIEMRADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic pētījumus, attīsta un apkalpominerālu, metālu, ūdens, naftas, gāzes ieguvi, kā arī pēta un rada jaunas kausējumu,keramikas un citu materiālu raţošanas metodes, konsultē attiecīgo materiālu,izstrādājumu un procesu tehnoloģiskajos jautājumos.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt ar naftas, gāzes vai ūdens ieguvi saistītus pētījumus, sniegt konsultācijasun izstrādāt jaunas metodes vai attīstīt un pilnveidot esošās; noteikt efektīvus zemesdzīļu izrakteľu ieguves veidus un nepieciešamo mehānismu tipus; izstrādāt šahtu un


100eju būvniecības plānu un vadīt būvdarbus; noteikt urbšanas iecirkľus un izstrādāturbumos izmantojamos ūdens, gāzes un naftas izplūdes kontroles paľēmienus; plānotun vadīt gāzes, naftas un ūdens uzglabāšanu, pirmapstrādi, drošību un transportēšanu;noteikt pirmās palīdzības iekārtas un drošības līdzekļus, sevišķi pazemē; veiktpētījumus un izstrādāt tehnoloģiju metālu ieguvei no rūdas, sniegt konsultācijas par tāslietošanas veidiem; pētīt metāla un kausējumu īpašības, izstrādāt jaunus sakausējumus,uzraudzīt raţošanas procesu tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas; pētītattiecīgo materiālu un procesu tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas; gatavotzinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2146 01 Ieţguves INŢENIERIS2146 02 Metalurģijas INŢENIERIS2146 03 Ieţguves ĢEODĒZISTS2146 04 Raudzes (proves) NOTEICĒJS2146 05 Ieguves METALURGS2146 06 Lietuves METALURGS2146 07 Fizikālo procesu METALURGS2146 08 Radioaktīvo minerālu METALURGS2146 09 METALURGS (analītiķis)2146 10 Ieguves TEHNOLOGS2146 11 Velmju KALIBRĒTĀJS2149 ATSEVIŠĶĀ GRUPACITUR NEKLASIFICĒTI INŢENIERIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic pētījumus, konsultē vai izpildaprocedūras, kas saistītas ar raţošanas efektivitātes drošības paaugstināšanu undarba organizācijas pilnveidošanu, nosaka darbu apjomu, izstrādāsmarţkompozīcijas parfimērijas un kosmētikas, kā arī sadzīves ķīmijasizstrādājumiem, veic tirgus izpēti, sniedz konsultācijas parfimērijas jomā, pēta unsniedz konsultācijas par izstrādājumu un raţošanas procesu tehnoloģiskajiemaspektiem un lietojamiem materiāliem, veic aviācijas nelaimes gadījumu unnopietnu incidentu, smagu dzelzceļa avāriju un avāriju, kā arī jūras negadījumuizmeklēšanu, veic pienākumus, kas ir saistīti ar kompleksu uzľēmuma sistēmu vaizinātľietilpīgu produktu izveidi, uzturēšanu un pilnveidošanu.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– plānot energosistēmas siltumtīklu optimālu darba reţīmu; izstrādātelektrostaciju darba reţīmus, kontrolēt to maksimālo un minimālo jaudu; aprēķināt unizstrādāt metodiku ekonomiskai slodzes sadalei starp TEC agregātiem; gatavot


101būvniecības un arhitektūras projektu kalkulācijas un vadīt šo darbu; izstrādāt pastapakalpojumu sniegšanas tehnoloģijas instrukcijas, metodiskos un normatīvosdokumentus; plānot meţsaimniecības uzľēmuma darbu; kārtot finanšu ungrāmatvedības jautājumus; izstrādāt biznesa plānus un tāmes; plānot tehnoloģiskoprocesu un darbības; organizēt medību saimniecību; nodrošināt ūdenssaimniecībasun atkritumsaimniecības pārvaldības un tehnoloģisko uzdevumu izstrādi un izpildi,sniegt konsultācijas; nodrošināt ūdensapgādi, ūdens ieguvi un sateces baseinupārvaldību; izveidot integrētas un līdzsvarotas dzelzceļa transporta unautotransporta sistēmas, pilnveidot tās un vadīt; izveidot dzelzceļa transporta unautotransporta infrastruktūras un tehnisko līdzekļu ekspluatācijas un remontatehnoloģiju, ieviest un pilnveidot tās; veikt dzelzceļa transporta sistēmu tehnisko,tehnoloģisko, operacionālo un organizatorisko procesu vadību; sagādāt preces;pārzināt un pārraudzīt inţeniertehnisko sistēmu atslēgšanas vietas; kontrolēt unvadīt pamatlīdzekļu un mazvērtīgā inventāra uzstādīšanu; izstrādātsmarţkompozīcijas parfimērijas un kosmētikas, kā arī sadzīves ķīmijasizstrādājumiem; raţot smarţkompozīcijas; veikt tirgus izpēti; organizēt darbussmarţkompozīciju radīšanai, ľemot vērā to funkcionālo nozīmi, klienta vēlmi, pēcanalogiem un perspektīvas; strādāt ar izejvielām – dabīgām, sintētiskāmsmarţvielām un kompozīcijām; veikt aviācijas nelaimes gadījumu un nopietnuincidentu, smagu dzelzceļa avāriju un avāriju, kā arī jūras negadījumu izmeklēšanu,izstrādāt drošības rekomendācijas un ieteikumus to novēršanai nākotnē, veiktliecinieku iztaujāšanu, lietisko pierādījumu vākšanu un uzglabāšanu, sagatavotizmeklēšanas nobeiguma ziľojumus un pārskatus; konsultēt vadītājus par iekārtas unpersonāla racionālu izvietošanu; nodrošināt darba aizsardzības raţošanas vidē undarbinieku instruktāţu darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzībasjautājumos; izstrādāt avāriju novēršanas pasākumus; nodrošināt apkures,ūdensapgādes, kanalizācijas, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu(turpmāk – ēku sistēmas) pareizu ekspluatāciju un darbību, pārzināt to uzbūvi,principiālo darbību un reţīmu regulēšanas iespējas; plānot un veikt materiālo untehnisko resursu iegādi ēku sistēmu darbības nodrošināšanai; sagatavot līgumus arspecializētām organizācijām par ēku sistēmu apkalpošanu un remontu veikšanu,kontrolēt šo līgumu izpildi; veikt ēku sistēmu ekspluatācijā izlietoto resursuuzskaiti; sagatavot prasības ēku sistēmu pārveidošanas un pilnveidošanasprojektēšanai; veikt izstrādāto projektu pārbaudi un saskaľošanu; nodrošināt ēkusistēmu ikdienas apsekošanas rezultātu un informācijas par jebkuru apkopes vairemonta darbu pabeigšanu ierakstīšanu attiecīgās ēku sistēmas uzturēšanas ţurnālā;plānot, koordinēt un vadīt uzľēmuma sistēmu izstrādāšanu, testēšanu,ekspluatēšanu un utilizāciju; plānot, koordinēt un vadīt sistēmu inţenierijasikdienas darbu; veikt sistēmu modelēšanu un analīzi; veikt sistēmu ekonomiskos


102aprēķinus, izstrādāšanas un ekspluatācijas izmaksu analīzi; kontrolēt padotāsstruktūrvienības izdevumus un resursu racionālu izmantošanu; vadītinţeniertehnisko risinājumu izstrādāšanu un nodrošināt struktūrvienības darījumuun vadības procedūras; sniegt konsultācijas; gatavot zinātniskus rakstus unpārskatus; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2149 01 Komunikāciju /izľemot skaitļotāju ANALĪTIĶIS2149 02 Sistēmu /izľemot skaitļotāju ANALĪTIĶIS2149 03 Sistēmu /izľemot skaitļotāju dizaina INŢENIERIS2149 04 Cenu veidošanas INŢENIERIS2149 05 Plānošanas INŢENIERIS2149 06 Sistēmu /izľemot skaitļotāju INŢENIERIS2149 07 Laika un kustības pētījumu INŢENIERIS2149 08 Zinātniski tehniskās informācijas INŢENIERIS2149 09 Patentu un izgudrojumu INŢENIERIS2149 10 Personāla sagatavošanas INŢENIERIS2149 11 Standartizācijas INŢENIERIS2149 12 Energotīklu DISPEČERS2149 13 Kurināmā sagādes un sadales DISPEČERS2149 14 Energosistēmu INŢENIERIS2149 15 Kvalitātes INŢENIERIS2149 16 Meţa TEHNOLOGS2149 17 Iekārtu ekspluatācijas INŢENIERIS2149 18 Dzelzceļa ekspluatācijas INŢENIERIS2149 19 Metroloģijas INŢENIERIS2149 20 Naftas avāriju TEHNOLOGS2149 21 Sertifikācijas INŢENIERIS2149 22 KomunālINŢENIERIS2149 23 Pasta ekspluatācijas METODIĶIS2149 24 Meţsaimniecības INŢENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.32.apakšnodaļā)2149 25 Meţsaimniecības TEHNOLOGS2149 26 Ūdens un atkritumsaimniecības SPECIĀLISTS2149 27 Dzelzceļa transporta INŢENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts untas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.4.apakšnodaļā)2149 28 Automobiļu transporta INŢENIERIS2149 29 Kuģu vadīšanas INŢENIERIS2149 30 Ēku ekspluatācijas un aprīkojuma nodrošinājuma INŢENIERIS2149 31 Darba NORMĒTĀJS2149 32 Tāmju INŢENIERIS


1032149 33 Vecākais PARFIMĒRS2149 34 PARFIMĒRS2149 35 Darba aizsardzības INŢENIERIS2149 36 INŢENIERINSPEKTORS2149 37 INŢENIERKONTROLIERIS2149 38 Ugunsdrošības INŢENIERIS2149 39 Civilās aizsardzības INŢENIERIS2149 40 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības INŢENIERIS – (Profesijai irizstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.5.apakšnodaļā)2149 42 Galvenais INŢENIERIS2149 43 Posma INŢENIERIS2149 44 Ieslodzījuma vietas INŢENIERIS2149 45 Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu vecākais IZMEKLĒTĀJS2149 46 Aviācijas nelaimes gadījumu un incidentu IZMEKLĒTĀJS2149 47 Dzelzceļa avāriju vecākais IZMEKLĒTĀJS2149 48 Dzelzceļa avāriju IZMEKLĒTĀJS2149 49 Jūras negadījumu vecākais IZMEKLĒTĀJS2149 50 Jūras negadījumu IZMEKLĒTĀJS2149 51 Ēku sistēmu INŢENIERIS2149 52 Sistēmu vadības INŢENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.50.apakšnodaļā)215 MAZĀ GRUPAELEKTROTEHNOLOĢIJU INŢENIERIŠīs mazās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus,vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeľa teritoriju unuzľēmuma attīstības politiku un plānošanas dokumentu izstrādē, izstrādā un attīstateorijas, koncepcijas un metodes un iegūtās zināšanas izmanto praksēinţenierzinātnēs, kā arī raţošanas procesu tehnoloģiskās un ekonomiskāsefektivitātes jomā.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– vadīt, koordinēt un piedalīties attīstības politiku un attīstības plānošanasdokumentu izstrādē un ieviešanā; veikt zinātniskās pētniecības darbus, sniegtkonsultācijas, nodarboties ar ēku, inţenierbūvju, elektrisko un elektronisko sistēmuprojektēšanu, būvniecību, apkalpošanu un remontu; pētīt materiālus, izstrādājumusun tehnoloģiskos procesus, kā arī raţošanas un darba organizācijas efektivitāti unsniegt konsultācijas; gatavot zinātnisko dokumentāciju un pārskatus; vadīt citusdarbiniekus.


104Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paľēmieni; darbāizmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi;veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli;darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; parpaša pieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem;par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu;par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:2151 Elektroinţenieri2152 Elektronikas inţenieri2153 Telekomunikāciju inţenieri2151 ATSEVIŠĶĀ GRUPAELEKTROINŢENIERIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic pētījumus, konsultē, projektēun vada montāţas un remonta darbus, uzrauga elektrisko sistēmu, dzinēju uniekārtu darbu.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izstrādāt elektroenerģijas raţošanas, sadales un pārvades sistēmas un sniegtkonsultācijas; izstrādāt elektrisko dzinēju, elektrības ievilkšanas (instalācijas) un cituiekārtu, kā arī svarīgu elektrisko ierīču sistēmas un sniegt konsultācijas; vadītelektroiekārtu montāţas darbus; noteikt kontroles parametrus un tehnoloģiskosprocesus, lai efektīvi izmantotu elektrisko dzinēju un iekārtu sistēmas un nodrošinātu todrošību; noteikt un novērst bojājumus; organizēt darbojošos elektrisko sistēmu, dzinējuun iekārtu apkalpošanu un remontu; pētīt attiecīgo materiālu, raţojumu un procesutehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas; apkalpot, izstrādāt, regulēt unpilnveidot energotehniskās iekārtas, piesaistīt tās lauksaimniecības objektiem; veiktefektīvu dzelzceļa transporta elektrosistēmu izstrādāšanu un uzturēšanu, kassaistītas ar dzelzceļa automātikas un telemehānikas iekārtu, elektriskā transportatehnisko līdzekļu projektēšanu, ekspluatāciju un remontu; veikt dzelzceļaelektrosistēmu tehnisko, tehnoloģisko un organizatorisko procesu izstrādi unvadību; organizēt raţošanas procesu; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadītcitus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:


1052151 01 ElektroINŢENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 1.44.apakšnodaļā)2151 02 Elektroapgaismes INŢENIERIS2151 03 Elektrisko sistēmu INŢENIERIS2151 04 Elektroenerģijas sadales elektroINŢENIERIS2151 05 Ģeneratoru elektroINŢENIERIS2151 06 Elektroenerģijas pārvades elektroINŢENIERIS2151 07 Elektrovilkmes elektroINŢENIERIS2151 08 Elektromehānisko iekārtu elektroINŢENIERIS2151 09 Augstsprieguma elektroINŢENIERIS2151 10 Releju aizsardzības un automātikas INŢENIERIS2151 11 Elektrotehnisko iekārtu elektroINŢENIERIS2151 12 Galvenais ENERĢĒTIĶIS2151 13 Lauksaimniecības enerģētikas INŢENIERIS2151 14 ENERĢĒTIĶIS2151 15 Kuģu elektroautomātikas INŢENIERIS2151 16 Elektroietaišu ekspluatācijas INŢENIERIS2151 17 Elektrotehnisko iekārtu INŢENIERIS2151 18 Dzelzceļa INŢENIERIS2151 19 Apsardzes tehnisko sistēmu INŢENIERIS2151 20 Dzelzceļa elektrosistēmu INŢENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standartsun tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.6.apakšnodaļā)2152 ATSEVIŠĶĀ GRUPAELEKTRONIKAS INŢENIERIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic elektronisko sistēmu, iekārtu,datortehnikas un perifērijas ierīču, kā arī attiecīgo materiālu, izstrādājumu unprocesu tehnoloģisko aspektu pētījumus, konsultē, vada iekārtu montāţas darbus,apkalpošanu un remontu, uzstāda datortehniku un perifērijas ierīces, veic totehnisko apkalpošanu, profilakses, remonta un modernizācijas darbus, nodrošinajauno sistēmu programmu instalāciju.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt elektronisko iekārtu, sistēmu, dzinēju un iekārtu, piemēram, skaitļotāju undatortehnikas iekārtu, projektēšanu un sniegt konsultācijas; noteikt raţošanas veidus,materiālus un kvalitātes standartus, vadīt elektronisko un sistēmu raţošanu un ierīkošanu;noteikt kontroles paraugus un tehnoloģiskos procesus elektronisko sistēmu, dzinēju uniekārtu ekspluatācijas efektivitātes un drošības nodrošināšanai; noteikt un novērstbojājumus; organizēt un vadīt darbojošos elektronisko sistēmu, dzinēju un iekārtu


106apkalpošanu un remontu; uzstādīt datortehniku, veikt tās tehnisko apkalpošanu,profilakses, remonta un modernizācijas darbus, nodrošināt jauno sistēmu programmuinstalāciju; pētīt izstrādājumu un procesu tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas;gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2152 01 Elektronikas INŢENIERIS2152 02 Skaitļotāju /elektronikas INŢENIERIS2152 03 Informācijas /elektronikas INŢENIERIS2152 04 Mērinstrumentu /elektronikas INŢENIERIS2152 05 Pusvadītāju /elektronikas INŢENIERIS2152 06 Elektronikas TEHNOLOGS2152 07 Datortehnikas INŢENIERIS2152 08 Gaisa kuģu tehniskās apkopes avionikas INŢENIERIS2152 09 Radioelektronikas INŢENIERIS2153 ATSEVIŠĶĀ GRUPATELEKOMUNIKĀCIJU INŢENIERIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic elektronisko sistēmu untelekomunikāciju iekārtu, kā arī attiecīgo materiālu, izstrādājumu un procesutehnoloģisko aspektu pētījumus, konsultē, vada iekārtu montāţas darbus,apkalpošanu un remontu, nodrošina jauno sistēmu programmu instalāciju.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt elektronisko iekārtu, sistēmu, dzinēju un iekārtu, telekomunikāciju iekārtu,projektēšanu un sniegt konsultācijas; noteikt raţošanas veidus, materiālus un kvalitātesstandartus, vadīt telekomunikāciju izstrādājumu un sistēmu raţošanu un ierīkošanu;noteikt kontroles paraugus un tehnoloģiskos procesus telekomunikāciju sistēmu, dzinējuun iekārtu ekspluatācijas efektivitātes un drošības nodrošināšanai; noteikt un novērstbojājumus; organizēt un vadīt darbojošos telekomunikāciju sistēmu, dzinēju un iekārtuapkalpošanu un remontu; montēt un kopēt daţādus videomateriālus; sekotvideoaparatūras, kuru izmanto montāţā, tehniskajam stāvoklim atbilstoši prasībām;veikt montāţas videoaparatūras sīko tehnisko apkopi; reģistrēt montēto un kopētomateriālu uzskaites ţurnālā; pārraudzīt audiovizuālā materiāla kvalitāti; pētītizstrādājumu un procesu tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas; gatavotzinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2153 01 Telekomunikāciju INŢENIERIS2153 02 Kosmosa komunikāciju INŢENIERIS2153 03 Radara komunikāciju INŢENIERIS


1072153 04 Radiosakaru INŢENIERIS2153 05 Signālsistēmas (komunikāciju) INŢENIERIS2153 06 Telegrāfa (komunikāciju) INŢENIERIS2153 07 Telefona (komunikāciju) INŢENIERIS2153 08 Televīzijas (komunikāciju) INŢENIERIS2153 09 Telekomunikāciju TEHNOLOGS2153 10 Telekomunikāciju KONSTRUKTORS2153 11 VideoINŢENIERIS216 MAZĀ GRUPAARHITEKTI, PLĀNOTĀJI, ĢEODĒZIJAS UN KARTOGRĀFIJASINŢENIERI UN DIZAINERIŠīs mazās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus,vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeľa teritoriju unuzľēmuma attīstības politiku un plānošanas dokumentu izstrādē, izstrādā un attīstateorijas, koncepcijas un metodes un iegūtās zināšanas izmanto praksē arhitektūrā untopogrāfijas jomā.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– vadīt, koordinēt un piedalīties attīstības politiku un attīstības plānošanasdokumentu izstrādē un ieviešanā; veikt zinātniskās pētniecības darbus, sniegtkonsultācijas, nodarboties ar ēku, pilsētu, transporta un ainavu sistēmuprojektēšanu, apkalpošanu un remontu; veikt jaunu sauszemes, jūras un citu dabaszonu pētījumus un noformēt šos pētījumus grafiski, skaitliski un mākslinieciski;veikt iekštelpu funkcionālās shēmas un pilna apjoma interjera projektu, kā arīinterjera stila piedāvājumu izstrādi, telpisku objektu projektēšanu, projekta izpildesorganizēšanu un autoruzraudzību; pētīt materiālus, izstrādājumus un tehnoloģiskosprocesus, kā arī raţošanas un darba organizācijas efektivitāti un sniegtkonsultācijas; gatavot zinātnisko dokumentāciju un pārskatus; vadīt citusdarbiniekus.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paľēmieni; darbāizmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi;veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli;darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; parpaša pieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem;


108par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu;par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:2161 Arhitekti2162 Ainavu arhitekti2163 Izstrādājumu un apģērbu dizaineri2164 Pilsētplānotāji un satiksmes plānotāji2165 Ģeodēzijas un kartogrāfijas inţenieri2166 Grafikas un multimediju dizaineri2161 ATSEVIŠĶĀ GRUPAARHITEKTIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus,organizē, vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeľatelpiskās attīstības politiku un plānošanas dokumentu izstrādē, konsultē, projektēdzīvojamās mājas, komerciālās un raţošanas būves.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– radīt un attīstīt jaunas arhitektūras teorijas un metodes; veikt būvlaukumuapskati, konsultēt klientus un sniegt ieteikumus par būvniecības stilu un citiemaspektiem; projektēt ēkas, gatavot detalizētus zīmējumus un plānus, kasnepieciešami būvniecībai un restaurēšanai, dibināt svarīgus kontaktus, lai sekmētuprojektu īstenošanu saskaľā ar to cenu, stilu, darba laika patēriľu, instrukcijām;noteikt un atrisināt problēmas, kas saistītas ar būvju optimālu funkcionēšanu uninterjera kvalitāti, kā arī veikt nepieciešamo projektu, zīmējumu, plānu izstrādi;kontrolēt būvnormatīvus; uzturēt tehniskos sakarus un konsultēties ar attiecīgajiemspeciālistiem; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; projektēt arhitektūraskonstruktīvos mezglus; uzmērīt konkrētas telpas, izgatavot uzmērījumu rasējumusun projektēt; izstrādāt interjera arhitektūras konstruktīvos mezglus, ieskaitotmateriālu un detaļu specifikācijas; izstrādāt un apkopot darba vides optimizācijasun telpu noformējuma priekšlikumus; izstrādāt un saskaľot telpu renovācijas unrekonstrukcijas skiču un tehniskos projektus, iekārtojuma plānus; organizēt ēkurenovācijas un rekonstrukcijas un ēku teritoriju labiekārtošanas projektu izstrādi unpiedalīties būvdarbu un teritorijas labiekārtošanas darbu uzraudzībā; vadīt citusdarbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2161 01 ARHITEKTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 1.7.apakšnodaļā)


1092161 02 ARHITEKTA PALĪGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 2.15.apakšnodaļā)2161 03 Darba vides PĀRZINIS2162 ATSEVIŠĶĀ GRUPAAINAVU ARHITEKTIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus,organizē, vada un piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeľatelpiskās attīstības politiku un plānošanas dokumentu izstrādē, konsultē, projektēainavas.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt uzdevumus, kas saistīti ar ainavu, publisko un privāto ārtelpulabiekārtojuma un apstādījumu izpēti, analīzi, attīstību, saglabāšanu, atjaunošanuun pārvaldīšanu; vērtēt un pētīt ainavas telpisko struktūru un ainavas elementusavstarpējo mijiedarbību; novērtēt prognozējamo izmaiľu ietekmi uz ainavu;izstrādāt vadlīnijas, metodiku, rekomendācijas ainavu aizsardzībai, saglabāšanai unatjaunošanai; izstrādāt kultūrvēsturisko un degradēto ainavu un teritorijuatjaunošanas vai rekonstrukcijas projektus, izstrādāt ainavu un publiskās ārtelpaskompozicionālo plānojumu un telpisko struktūru, teritoriju labiekārtojuma unapstādījumu funkcionālos un kompozicionālos risinājumus, tehniskos risinājumus,darba zīmējumus un specifikācijas; konsultēt projektētājus, būvniecības procesadalībniekus un iedzīvotājus ainavu, teritorijas labiekārtojuma un apstādījumuveidošanas un saglabāšanas jautājumos; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesija:2162 01 Ainavu ARHITEKTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 1.37.apakšnodaļā)2163 ATSEVIŠĶĀ GRUPAIZSTRĀDĀJUMU UN APĢĒRBU DIZAINERIŠīs atsevišķās grupas speciālisti apgūst un izmanto daţādas mākslas metodes,veicot izstrādājumu un apģērbu projektēšanas darbus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt rūpnieciskās produkcijas dizainu; radīt jaunu veidu un stilu apģērbusun aksesuārus; piedāvāt daţāda stila tērpus un komplektēt garderobi, ľemot vērācilvēka individualitāti; plānot un organizēt savu darbu; projektēt, izstrādāt skices;modelēt, veikt materiālu aprēķinus; sagatavot un apstrādāt materiālus; īstenot ieceresun izgatavot tehnoloģiskām prasībām atbilstošu izstrādājumu; pēc savām vai klientaidejām veidot skices, modelēt, izvēlēties materiālus atbilstoši izstrādājuma


110pielietojumam; aprēķināt materiālu un darba patēriľu; veikt objektu mērīšanu;izstrādāt konstruktīvos mezglus, materiālu un detaļu specifikācijas; izgatavotrasējumus; projektēt tehnoloģiju; veikt nepieciešamos aprēķinus; noteiktizstrādājuma kopējās izmaksas; grafiski sakopot informāciju; noformētvienreizējam pasūtījumam vai mazsēriju raţotnei nepieciešamo tehniskodokumentāciju; attīstīt praktiskus dizaina risinājumus atbilstoši produktu īpašampielietojumam un produktu estētiskās pielietojamības kvalitātes uzlabošanai;izmantot radošo ideju vizualizācijas metodes, materiālu īpašību un to apstrādestehnoloģiju zinības jaunu produktu, to kolekciju vai sēriju radīšanas, projektēšanasun ieviešanas procesā rūpnieciskai un amatnieciskai tiraţēšanai; vadīt cituspeciālistu darbu; plānot un veikt jaunrades, projektēšanas, zinātniskās pētniecībasdarbu; veikt pedagoģisko darbību; vadīt darbinieku grupu, kas veic pirmo paraugutehnoloģiskās un tehniskās dokumentācijas izgatavošanu, kā arī pildīt individuāluspasūtījumus; veikt individuālu komercdarbību; sadarboties ar klientiem; plānot unorganizēt savu darbu; modelēt un konstruēt tērpus, izgatavojot rūpnieciskos lekālus,izstrādājot dizainparaugus un rūpnieciskos etalonus; izvēlēties nepieciešamospalīgmateriālus un furnitūru, mezglu apstrādes iekārtas; vest pārrunas ar pasūtītāju,noskaidrojot produkta/kolekcijas koncepciju, darbības stabilitātes un izgatavošanaskritērijus; sekot līdzi modes tendencēm; izvēlēties piemērotākos materiāluskonkrētam izstrādājumam; veidot modeli – paraugu; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2163 01 Izstrādājumu PROJEKTĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.56.apakšnodaļā)2163 02 Mēbeļu DIZAINERS2163 03 Modes DIZAINERS2163 04 Produktu DIZAINERS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 1.57.apakšnodaļā)2164 ATSEVIŠĶĀ GRUPAPILSĒTPLĀNOTĀJI UN SATIKSMES PLĀNOTĀJIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus,piedalās starptautiskā, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeľa plānošanasdokumentu izstrādē, veic pilsētu, ainavu, transporta maģistrāļu iezīmēšanu, plānoun kontrolē to būvniecību, apkalpošanu un atjaunošanu.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt pilsētu zonu attīstības iezīmju plānošanu un koordinēšanu; plānotceļu būvi un sniegt konsultācijas par šiem jautājumiem; uzturēt tehniskos sakarusun konsultēties ar attiecīgajiem speciālistiem; gatavot zinātniskos rakstus unpārskatus; veikt visa veida tehniskos darbus teritoriju plānojumu izstrādāšanā;


111izstrādāt atsevišķu plānojuma veidu iekārtojuma izvietojumu; vākt, apkopot unanalizēt informāciju; organizēt datu bāzu veidošanu; novērtēt ekonomisko, sociāloun vides situāciju, situāciju satiksmes un citās jomās; identificēt problēmas unattīstības tendences; organizēt un vadīt plānošanas procesu; piedalīties plānošanasdokumentu (attīstības programmu, stratēģiju, plānu, teritorijas plānojumu, dabasaizsardzības plānu) izstrādē; veidot sadarbību ar valsts un pašvaldību institūcijāmun sabiedrību; veikt izpētes; gatavot pētniecības darbu dokumentāciju un pārskatus;izskatīt iesniegumus par maršrutu (reisu) atklāšanu, grozīšanu vai slēgšanu unsagatavot atzinumu projektus; sagatavot nepieciešamo dokumentāciju un atzinumuprojektus maršruta atļauju izsniegšanai, anulēšanai un autobusu kustības sarakstusaskaľošanai un apstiprināšanai; gatavot līguma projektus par pasaţieru regulāropārvadājumu veikšanu ar sabiedrisko transportu; gatavot dokumentāciju unorganizēt konkursus pasaţieru regulāro pārvadājumu veikšanai ar sabiedriskotransportu; izstrādāt priekšlikumus sabiedriskā transporta rajona maršrutu tīklaizstrādei un tā turpmākai pilnveidošanai, organizēt pasaţieru plūsmas apsekošanu;gatavot nepieciešamo informāciju rajona attīstības programmai un teritorijasplānojumam par sabiedrisko transportu; koordinēt plānošanas dokumentos noteiktoattīstības politiku, nosacījumu un rīcības ieviešanu; vadīt, koordinēt un piedalītiesattīstības un telpiskās attīstības plānošanas projektu izstrādē; izvērtēt attīstībaspolitiku un telpiskās attīstības plānošanas dokumentus; ja nepieciešams, sagatavotpriekšlikumus to grozīšanai; piedalīties teritoriju attīstības plānošanā, organizēšanā,uzraudzībā un novērtēšanā, pašvaldību budţeta veidošanā; veikt nepieciešamosekonomiskos un finanšu aprēķinus; izvērtēt teritoriju inţeniertehniskāsinfrastruktūras plānošanas un ekspluatācijas problēmas; analizēt sociāliekonomiskās vides likumsakarības un urbanizācijas procesa ietekmi uz vietuattīstību, kā arī veicināt zaļās ekonomikas politikas īstenošanu; vadīt citusdarbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2164 01 Teritorijas PLĀNOTĀJS2164 02 Satiksmes PLĀNOTĀJS2164 03 Transporta /tīklu INŢENIERIS2164 04 Aeronavigācijas VADĪTĀJS2164 05 Satiksmes organizācijas INŢENIERIS2164 06 Sabiedriskā transporta ORGANIZATORS2164 07 Maršrutu tīkla PLĀNOTĀJS2164 08 Telpiskās attīstības PLĀNOTĀJS2164 09 Attīstības plānošanas INŢENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, untas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.51.apakšnodaļā)


1122165 ATSEVIŠĶĀ GRUPAĢEODĒZIJAS UN KARTOGRĀFIJAS INŢENIERIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti piemēro topogrāfijas metodes untehnoloģiju, lai noteiktu dabiskas un cilvēka radītas sauszemes, jūras, pazemeszonu un debess ķermeľu īpašības un precīzas atrašanās koordinātas un robeţas, kāarī gatavo pārskatiem skaitliskus, grafiskus un mākslinieciskus attēlus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– novērot, mērīt un aprakstīt zemes virsmu daţādiem mērķiem, ieskaitot karšusastādīšanu, būvdarbus vai īpašuma robeţu noteikšanu; izlūkot šahtas, aprakstītpazemes virsmu, norādot precīzas daţādu īpatnību vietas, kā arī gatavot plānus unkartes, lai kontrolētu pazemes izstrādľu virzienus un attālumus; veikt jūru, upju unezeru gultľu pētījumus, aprakstīt zemūdens virsmas, pievēršot uzmanību daţāduīpatnību precīzām vietām, un gatavot kartes, tai skaitā jūras kartes, nosakotkuģniecības iespējas, applūšanas vietas, kā arī plānojot būves jūrā; plānot un veiktaerofotografēšanu; analizēt gaisa joslu un citas fotogrāfijas, kā arī distantnovērojumuun citus mērījumus un izmantot tos, sastādot un izmainot topogrāfiskās, jūras,koplietošanas un citas kartes; pētīt karšu sastādīšanas estētiskos un ekonomiskos, kāarī tehnoloģiskos aspektus un sniegt konsultācijas; uzturēt tehniskos kontaktus arcitiem vecākajiem speciālistiem; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; veikt datureģistrāciju un aktualizāciju kadastrā; sagatavot kadastra dokumentu projektus;sniegt priekšlikumus darba pilnveidošanai un efektivitātes paaugstināšanai;sadarboties ar citiem speciālistiem; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2165 01 Kartogrāfijas INŢENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.8.apakšnodaļā)2165 02 Jūras ģeodēzijas INŢENIERIS2165 03 Fotogrammetrijas INŢENIERIS2165 04 Kadastra INŢENIERIS2165 05 Ģeodēzijas INŢENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļautsšo noteikumu 2.pielikuma 1.9.apakšnodaļā)2165 06 Hidrogrāfijas INŢENIERIS2165 07 Zemes ierīcības INŢENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.10.apakšnodaļā)2165 08 Aerofotogrāfijas INŢENIERIS2165 09 Ģeoinformātikas INŢENIERIS2166 ATSEVIŠĶĀ GRUPAGRAFIKAS UN MULTIMEDIJU DIZAINERI


113Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti rada oriģinālus, individuāli vaiatsevišķos gadījumos arī vairāku autoru kopīgi radītus grafikas darbus, videsobjektus, funkcionāli un konstruktīvi pamatotus, estētiski augstvērtīgus interjeraelementus un interjera ansambļus; īsteno māksliniecisku ideju, izmantojotdatortehnoloģijas un citas mūsdienu tehnoloģijas; veido videomākslas darbus,videoinstalācijas un rīko mākslinieciskas akcijas.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt iekštelpu funkcionālās shēmas un pilna apjoma interjera projektu, kāarī interjera stila piedāvājumu izstrādi, telpisku objektu projektēšanu, projektaizpildes organizēšanu un autoruzraudzību; izstrādāt projektējamā objektavizualizāciju digitālā formātā; izstrādāt, apstrādāt, stilizēt un radikāli mainītgrafisko attēlu un telpisko objektu (poligrāfijā, modelēšanā, vides dizainā unreklāmā), un kustīgo attēlu (video, animācija) ar datora palīdzību, kā arī sagatavottehnoloģiski pamatotu projekta īstenošanai nepieciešamo dokumentāciju; vadītcitus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2166 01 DatorDIZAINERS2166 02 Interjera DIZAINERS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 1.11.apakšnodaļā)22 APAKŠGRUPAVESELĪBAS APRŪPES JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTIŠīs apakšgrupas vecākie speciālisti nodarbojas ar zinātnisko pētniecību;izstrādā un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes, kā arī pielieto praksē zinātnesatziľas medicīnas, pacientu aprūpes, zobārstniecības, veterinārmedicīnas,farmācijas un veselības veicināšanas jomā.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt cilvēka un dzīvnieku slimību un traucējumu diagnostiku, ārstēšanu unprofilaksi; organizēt, koordinēt un veikt pacientu aprūpi; nodrošināt grūtniecībasaprūpi un vadīt dzemdības un aprūpi pēc dzemdībām; izmeklēt pacientafunkcionālo stāvokli un izvēlēties un lietot fizioterapijas metodes un paľēmienus,lai palīdzētu pacientam atgūt zaudēto funkciju, mazinātu tās trūkumu vai tokompensētu; izstrādāt, ieviest un uzraudzīt pasākumus, lai novērstu vai samazinātuķīmisku, fizikālu un bioloģisku faktoru radīto kaitējumu cilvēka veselībai;nodarboties ar uztura plānošanas jautājumiem; nodarboties ar pētniecību, gatavotzinātniskos rakstus; vadīt citus darbiniekus.Šīs grupas profesijas klasificētas mazajās grupās:221 Ārsti


114222 Medicīnas māsu un vecmāšu profesiju vecākie speciālisti223 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti224 Ārstu palīgi225 Veterinārārsti226 Citi veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti221 MAZĀ GRUPAĀRSTIŠīs mazās grupas vecākie speciālisti, pielietojot zinātniski pamatotasmodernās medicīnas metodes un principus, nodarbojas ar cilvēka slimību, traumuun citu fizisku un garīgu traucējumu izpēti, diagnostiku, ārstēšanu, profilaksi unpētniecību, veic pedagoģisko darbu.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izmeklēt pacientus; nozīmēt diagnostiskos izmeklējumus un analizēt torezultātus; izrakstīt un izsniegt ārstniecības un profilaktiskos līdzekļus; veiktķirurģiskās un citas medicīniskās procedūras; novērtēt pacientu veselības stāvokļaizmaiľas ārstēšanas laikā; konsultēt par veselību veicinošiem pasākumiem,nodrošināt aprūpi dzemdību un pēcdzemdību laikā; plānot, vadīt un organizētspecializētos, ilgstošas aprūpes un citus veselības aprūpes pakalpojumuspacientiem; sniegt un saľemt pacientu ārstēšanai nepieciešamo informāciju nocitiem veselības aprūpes speciālistiem; pētīt cilvēku slimības, ārstēšanas unprofilakses metodes; vadīt citus darbiniekus.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paľēmieni; darbāizmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi;veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli;darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; parpaša pieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem;par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu;par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:2211 Vispārējās prakses ārsti2212 Specialitāšu ārsti2211 ATSEVIŠĶĀ GRUPA


115VISPĀRĒJĀS PRAKSES ĀRSTIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti, pielietojot zinātniski pamatotasmodernās medicīnas metodes un principus, nodarbojas ar cilvēka slimību, traumuun citu fizisku un garīgu traucējumu izpēti, diagnostiku, ārstēšanu un profilaksi. Šīsatsevišķās grupas vecākie speciālisti nav specializējušies noteiktu slimību ārstēšanāvai noteiktu ārstēšanas metoţu pielietošanā.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izmeklēt pacientu; nozīmēt diagnostiskos izmeklējumus un analizēt torezultātus; izrakstīt ārstniecības līdzekļus, informēt par to lietošanu; veiktmedicīniskās procedūras; konsultēt pacientu par veselības veicināšanu;specializētas veselības aprūpes saľemšanai nosūtīt pacientus uz slimnīcu,rehabilitācijas centru vai citu veselības aprūpes institūciju; visaptverošas ārstēšanasun tās nepārtrauktības nodrošināšanai sniegt un saľemt pacienta ārstēšanainepieciešamo informāciju no citiem veselības aprūpes speciālistiem; novērtētpacienta veselības stāvokļa izmaiľas ārstēšanas laikā; plānot un piedalīties infekcijuslimību kontroles programmās; pētīt cilvēku slimības, ārstēšanas un profilaksesmetodes; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2211 01 ĀRSTS2211 02 ĀRSTS (STAŢIERIS)2211 03 Ģimenes (vispārējās prakses) ĀRSTS2211 04 REZIDENTS (ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitātē)2211 05 Kuģa ĀRSTS2212 ATSEVIŠĶĀ GRUPASPECIALITĀŠU ĀRSTIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti nodarbojas ar cilvēka slimību,traumu un citu fizisku un garīgu traucējumu izpēti, diagnostiku, ārstēšanu unprofilaksi izmantojot zinātniski pamatotas un specializētas modernās medicīnasmetodes. Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti ir specializējušies noteiktuslimību ārstēšanā vai noteiktu ārstniecības metoţu pielietošanā.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izmeklēt pacientu; nozīmēt specializētus diagnostiskos izmeklējumus;novērtēt pacienta veselības stāvokļa izmaiľas ārstēšanas laikā; veikt ķirurģiskasoperācijas; nodrošināt specializētu ārstēšanu pirms grūtniecības, grūtniecības,dzemdību vai pēcdzemdību laikā; informēt pacientu par pasākumiem saslimšanuprofilaksei vai ārstēšanas uzlabošanai; saľemt un sniegt pacienta ārstniecības


116procesa nodrošināšanai nepieciešamo informāciju no citiem ārstniecības procesāiesaistītajiem speciālistiem; nosūtīt pacientus uz stacionāru, pie citiemspeciālistiem; sniegt informāciju pacientam un viľa piederīgajiem; veikt autopsijasun noteikt nāves cēloni; plānot un piedalīties daţādu slimību izplatībasierobeţošanas programmās; pētīt cilvēku slimības, ārstēšanas un profilaksesmetodes; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2212 01 ALERGOLOGS2212 02 Bērnu ALERGOLOGS2212 03 ALGOLOGS2212 04 ANDROLOGS2212 05 ANESTEZIOLOGS, REANIMATOLOGS2212 06 Arodslimību ĀRSTS2212 07 Arodveselības ĀRSTS2212 08 Arodveselības un arodslimību ĀRSTS2212 09 ĀRSTS (CITOLOGS)2212 10 ĀRSTS (DIETOLOGS)2212 11 ĀRSTS (EKSPERTS)2212 12 ĀRSTS (ENDOKRINOLOGS)2212 13 ĀRSTS (ENDOSKOPISTS gastrointestinālajā endoskopijā)2212 14 ĀRSTS (klīniskais FARMAKOLOGS)2212 15 ĀRSTS (klīniskais FIZIOLOGS)2212 16 Fizikālās medicīnas ĀRSTS2212 17 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ĀRSTS2212 18 Kara medicīnas ĀRSTS2212 19 ĀRSTS (ĢENĒTIĶIS)2212 20 Hospitālās infekcijas kontroles ĀRSTS2212 21 ĀRSTS (IMUNOLOGS)2212 22 Intensīvās terapijas ĀRSTS2212 23 Katastrofu medicīnas ĀRSTS2212 24 Laboratorijas ĀRSTS2212 25 ĀRSTS (klīniskais MIKROBIOLOGS)2212 26 ĀRSTS (MIKROBIOLOGS)2212 27 Mikrobioloģijas ĀRSTS2212 28 Neatliekamās medicīnas ĀRSTS2212 29 Neatliekamās palīdzības ĀRSTS2212 30 ĀRSTS (PARAZITOLOGS)2212 31 ĀRSTS (PATOLOGS)2212 32 ĀRSTS (paliatīvās aprūpes SPECIĀLISTS)


1172212 33 ĀRSTS (PERFUZIONISTS)2212 34 ProtēţORTOPĒDS2212 35 Sociālās apdrošināšanas ĀRSTS2212 36 Sporta ĀRSTS2212 37 DERMATOLOGS, VENEROLOGS2212 38 Bērnu ENDOKRINOLOGS2212 39 Tiesu medicīnas EKSPERTS2212 40 Tiesu psihiatrijas EKSPERTS2212 41 FLEBOLOGS2212 42 FONIATRS2212 43 FTIZIOPNEIMONOLOGS2212 44 GASTROENTEROLOGS2212 45 Bērnu GASTROENTEROLOGS2212 46 GERIATRS2212 47 GINEKOLOGS, dzemdību speciālists2212 48 Bērnu GINEKOLOGS2212 49 Onkoloģijas GINEKOLOGS2212 50 HEMATOLOGS2212 51 HEPATOLOGS2212 52 Bērnu HEMATOONKOLOGS2212 53 HipnoTERAPEITS2212 54 INFEKTOLOGS2212 55 Bērnu INFEKTOLOGS2212 56 KARDIOLOGS2212 57 Bērnu KARDIOLOGS2212 58 KOMBUSTIOLOGS2212 59 KOSMETOLOGS2212 60 BALNEOLOGS (KURORTOLOGS)2212 61 ĶIRURGS2212 62 Ambulatorais ĶIRURGS2212 63 Asinsvadu ĶIRURGS2212 64 Bērnu ĶIRURGS2212 65 Endovazālais ĶIRURGS2212 66 Plastiskais ĶIRURGS2212 67 Rokas ĶIRURGS2212 68 Sirds ĶIRURGS2212 69 Torakālais ĶIRURGS2212 70 NARKOLOGS2212 71 NEFROLOGS


1182212 72 Bērnu NEFROLOGS2212 73 NEIROĶIRURGS2212 74 NEIROLOGS2212 75 Bērnu NEIROLOGS2212 76 NEONATOLOGS2212 77 OFTALMOLOGS2212 78 Onkoloģijas ĶIRURGS2212 79 ONKOLOGS ĶĪMIJTERAPEITS2212 80 ONKOLOGS2212 81 ĀRSTS (OSTEOPĀTS)2212 82 OTOLARINGOLOGS2212 83 PEDIATRS2212 84 PNEIMONOLOGS2212 85 Bērnu PNEIMONOLOGS2212 86 PSIHIATRS2212 87 Bērnu PSIHIATRS2212 88 RADIOLOGS2212 89 RADIOLOGS (TERAPEITS)2212 90 RADIOLOGS (DIAGNOSTS)2212 91 REHABILITOLOGS2212 92 REIMATOLOGS2212 93 Bērnu REIMATOLOGS2212 94 REZIDENTS (izľemot REZIDENTUS ģimenes (vispārējās prakses)ārsta specialitātē)2212 95 SEKSOLOGS, SEKSOPATOLOGS2212 96 PSIHOTERAPEITS2212 97 Manuālais TERAPEITS2212 98 OSTEOREFLEKSOTERAPEITS2212 99 TRANSPLANTOLOGS2212 100 TRANSFUZIOLOGS2212 101 TRAUMATOLOGS, ORTOPĒDS2212 102 TRIHOLOGS2212 103 UROLOGS2212 104 INTERNISTS2212 105 Veselības aprūpes ĀRSTS222 MAZĀ GRUPAMEDICĪNAS MĀSU UN VECMĀŠU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI


119Šīs mazās grupas vecākie speciālisti organizē, koordinē un veic pacientuaprūpi, organizē, koordinē un sniedz medicīnisko palīdzību grūtniecības, dzemdībuun pēcdzemdību laikā, piedalās ārstniecībā, nodarbojas ar pētniecību.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– plānot, sniegt un uzraudzīt pacientu aprūpi, kā arī aprūpi grūtniecības,dzemdību un pēcdzemdību laikā; koordinēt pacientu aprūpi sadarbojoties ar citiempacienta aprūpes procesā iesaistītajiem veselības aprūpes vecākajiem speciālistiemun speciālistiem; asistēt ārsta darbā, nodrošināt medikamentu saľemšanupacientiem; veikt ārstnieciskās un diagnostiskās procedūras un metodes, konozīmējis ārsts; piedalīties garīgi slimu cilvēku sagatavošanā fiziskam unpsiholoģiskam ārstēšanas procesam; piedalīties pacientu ar garīgās vai fiziskāsveselības traucējumiem sagatavošanā sabiedriskajai rehabilitācijai, turpmākaiattīstībai un izglītības iegūšanai; sniegt pacientiem kvalificētu medicīnisko aprūpimājās; sniegt kvalificētu medicīnisko palīdzību sabiedriskās vietās vai darba vietās;sniegt medicīniskas konsultācijas skolās, rūpnīcās un citās institūcijās; uzraudzītvispārējo mātes veselību grūtniecības laikā, konsultējot un aprūpējot viľu;organizēt un vadīt fizioloģiskas dzemdības, un palīdzēt ārstam sareţģītāsdzemdībās; veikt patronāţu pēcdzemdību periodā un sekot mātes veselībai un bērnaattīstībai, konsultēt vecākus par bērna kopšanu; sniegt konsultācijas par dzimstībaskontroles metodēm; nodarboties ar pētniecību un pedagoģisko darbu.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paľēmieni; darbāizmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi;veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli;darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; parpaša pieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem;par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu;par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējāizglītība.Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:2221 Medicīnas māsu profesiju vecākie speciālisti2222 Vecmāšu profesiju vecākie speciālisti2221 ATSEVIŠĶĀ GRUPAMEDICĪNAS MĀSU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTI


120Šīs mazās grupas vecākie speciālisti organizē, koordinē un veic medicīniskoaprūpi pacientiem, kuriem tā ir nepieciešama sakarā ar novecošanos, slimību,ievainojumu vai citiem fiziskās vai garīgās veselības traucējumiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– plānot, sniegt un uzraudzīt pacientu aprūpi; koordinēt pacientu aprūpisadarbojoties ar citiem veselības aprūpes vecākajiem speciālistiem un citiempacienta aprūpes procesā iesaistītajiem speciālistiem; veikt pacientu aprūpislimnīcās, klīnikās un citās ārstniecības iestādēs; asistēt ārsta darbā, nodrošinātmedikamentu saľemšanu pacientiem; prast ārstēšanas, kā arī diagnostiskās metodesun procedūras, ko noteicis ārsts; piedalīties garīgi slimu cilvēku sagatavošanāfiziskam un psiholoģiskam ārstēšanas procesam; piedalīties pacientu ar garīgās vaifiziskās veselības traucējumiem sagatavošanā sabiedriskajai rehabilitācijai,turpmākai attīstībai un izglītības iegūšanai; sniegt pacientiem kvalificētumedicīnisko aprūpi mājās; sniegt kvalificētu medicīnisko palīdzību sabiedriskāsvietās vai darba vietās; sniegt medicīniskas konsultācijas skolās, rūpnīcās un citāsinstitūcijās; nodarboties ar pētniecību un pedagoģisko darbu; vadīt citusdarbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2221 01 Vecākā medicīnas MĀSA2221 02 VirsMĀSA2221 03 Ambulatorās aprūpes MĀSA2221 04 Ambulatorās medicīnas MĀSA2221 05 Anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes MĀSA2221 06 Bērnu aprūpes MĀSA2221 07 Bērnu MĀSA2221 08 Dermatoveneroloģijas MĀSA2221 09 Diabēta aprūpes MĀSA2221 10 Diabetoloģijas un endokrinoloģijas MĀSA2221 11 Diētas MĀSA2221 12 Endoskopijas MĀSA2221 13 Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas MĀSA2221 14 Fizikālās terapijas MĀSA2221 15 Ftiziopulmoloģijas MĀSA2221 16 Funkcionālās diagnostikas MĀSA2221 17 Garīgās veselības aprūpes MĀSA2221 18 Ginekoloģijas MĀSA2221 19 Hemodialīzes un nieru transplantācijas MĀSA2221 20 Infektoloģijas MĀSA2221 21 Internās aprūpes MĀSA


1212221 22 Intensīvās terapijas un anestēzijas MĀSA2221 23 Ķirurģiskās aprūpes MĀSA2221 24 Ķirurģijas MĀSA2221 25 Narkoloģijas MĀSA2221 26 Neatliekamās palīdzības MĀSA2221 27 Neiroķirurģijas MĀSA2221 28 Neiroloģijas MĀSA2221 29 Oftalmoloģijas MĀSA2221 30 Onkoloģiskās aprūpes MĀSA2221 31 Onkoloģijas MĀSA2221 32 Operāciju MĀSA2221 33 Peritoneālās dialīzes MĀSA2221 34 Pirmsskolas iestāţu un skolu MĀSA2221 35 Podiatrijas MĀSA2221 36 Psihiatrijas MĀSA2221 37 Rentgenoloģijas un radioloģijas MĀSA2221 38 Sabiedrības veselības MĀSA2221 39 Terapijas MĀSA2221 40 Transfuzioloģijas MĀSA2221 41 Traumatoloģijas un ortopēdijas MĀSA2221 42 Zobārstniecības MĀSA2221 43 Uroloģijas MĀSA2222 ATSEVIŠĶĀ GRUPAVECMĀŠU PROFESIJU VECĀKIE SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti plāno, vada, novērtē, kā arī sniedzveselības aprūpes pakalpojumus pirmsgrūtniecības, grūtniecības, dzemdību unpēcdzemdību laikā, veic mātes un vesela jaundzimušā aprūpi.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– nodrošināt fizioloģiskas grūtniecības aprūpi; organizēt un vadītfizioloģiskas dzemdības un aprūpi pēc fizioloģiskām dzemdībām; veikt veselujaundzimušo aprūpi; nosūtīt pacientu pie atbilstošas specialitātes ārsta, konstatējotsavā aprūpē esošas grūtnieces, dzemdētājas, nedēļnieces, kā arī jaundzimušāveselības riska faktorus vai iespējamu patoloģiju; piedalīties ārstniecībā; sniegtinformāciju un veikt izglītošanas darbu ģimenes plānošanas un kontracepcijas,grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību, krūts barošanas, seksuālās unreproduktīvās veselības un bērna aprūpes jautājumos; nodarboties ar pētniecību.Šīs atsevišķās grupas profesijas:


1222222 01 Vecākā VECMĀTE2222 02 VECMĀTE223 MAZĀ GRUPAALTERNATĪVĀS UN PAPILDINOŠĀS MEDICĪNAS VECĀKIESPECIĀLISTIŠīs mazās grupas vecākie speciālisti nodarbojas ar cilvēka slimību, traumuun citu fizisku un garīgu traucējumu profilaksi, diagnostiku un ārstēšanu,izmantojot padziļinātās studijās iegūtas zināšanas, prasmes un iemaľas par daţādukultūru tradīcijām, ticējumiem un paľēmieniem medicīnā.Ārstēšanā izmantojamās metodes var aizvietot vai papildināt modernajāmedicīnā izmantotās.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izmeklēt pacientu, novērtēt viľa veselības stāvokli, veikt ārstēšanu,izmantojot tādas metodes, kā akupunktūra, ajūrvēda, homeopātija; dziedēt slimībasun traucējumus ar preparātiem, kuri izgatavoti no dabas produktiem, augiem,minerāliem, dzīvniekiem, un kas dziedē organismu un stimulē tā darbību; novērtētun dokumentēt personas ārstēšanas procesu; konsultēt par tādiem jautājumiem, kāveselība, uzturs, dzīvesveids; saľemt un sniegt pacienta ārstniecības procesanodrošināšanai nepieciešamo informāciju no citiem veselības aprūpesspeciālistiem; veikt pētījumus par cilvēka saslimšanām, profilakses un ārstniecībasmetodēm; vadīt citus darbiniekus.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paľēmieni; darbāizmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi;veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli;darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; parpaša pieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem;par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu;par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:2230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas vecākie speciālisti2230 ATSEVIŠĶĀ GRUPA


123ALTERNATĪVĀS UN PAPILDINOŠĀS MEDICĪNAS VECĀKIESPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas profesijas:2230 01 Ajūrvēdas medicīnas SPECIĀLISTS2230 02 HOMEOPĀTS (ĀRSTS)2230 03 Akupunktūras ĀRSTS2230 04 NEIROPĀTS224 MAZĀ GRUPAĀRSTU PALĪGIŠīs mazās grupas vecākie speciālisti konsultē slimniekus, diagnosticē, izpildaprofilaktisko darbību un ārstē, taču to darbības joma ir šaurāka nekā ārstiem.Viľi strādā patstāvīgi vai arī ārstu uzraudzībā iestādēs vai lauku apstākļos.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt medicīnisko apskati un noteikt diagnozi; izrakstīt zāles un ārstētslimības, savainojumus un citus traucējumus; nozīmēt diagnostiskos izmeklējumus;veikt vienkāršas ķirurģiskās operācijas un medicīniskās procedūras; asistēt ārstamsareţģītu ķirurģisko operāciju laikā; novērtēt un dokumentēt personas ārstēšanasprocesu; sagatavot mākslīgās asinsrites aparatūru, šķidrumus, medikamentus uncitus nepieciešamos materiālus operācijai mākslīgās asinsrites apstākļos; uzpildītun atgaisot mākslīgās asinsrites oksigenatoru; sadarbībā ar ķirurgiem unanesteziologiem uzsākt un nodrošināt mākslīgo asinsriti pacientam, sekojothemodinamikas rādītājiem operācijas laikā; sareţģītu vai netipisku saslimšanugadījumos nosūtīt pacientu pie ārsta; aptaujāt personas un kontaktpersonasinfekcijas slimības gadījumā, organizēt laboratorisko pārbaudi; veiktkontaktpersonu primāro medicīnisko pārbaudi, medicīnisko novērošanu; ľemtparaugus laboratoriskajai pārbaudei; izvērtēt vides riska faktoru ietekmi uzveselību, dzīves un darba apstākļiem; konsultēt atsevišķas personas vai iedzīvotājugrupas dzimstības regulēšanas, higiēnas, diētiskā uztura un citos medicīnasprofilakses jautājumos; izvērtēt pacientu veselības stāvokli; veikt traumu guvušucietušo primāro novērtēšanu; sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību traumuguvušiem cietušajiem; sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajiemmilitāro operāciju laikā; sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajiem aršautiem un sprādzienu izraisītiem ievainojumiem; sniegt neatliekamo medicīniskopalīdzību saslimušajiem; sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību cietušajiemķīmisko, bioloģisko, radioloģisko vielu un kodolieroču izraisītajos negadījumos unkatastrofās; veikt cietušo šķirošanu un nodrošināt neatliekamo medicīnisko


124palīdzību ārkārtas medicīniskās situācijās; organizēt un veikt cietušo evakuāciju;patstāvīgi pielietot medicīniskos preparātus, tai skaitā arī stipri iedarbīgos, pildotmilitāras operācijas un piedaloties ārkārtēju situāciju seku likvidācijā; izglītotārstniecības atbalsta personas, pacientus un sabiedrību par neatliekamāsmedicīniskās palīdzības un veselības veicināšanas jautājumiem; konstatētbioloģiskās nāves faktu, pildot militāras operācijas.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paľēmieni; darbāizmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi;veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli;darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; parpaša pieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem;par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu;par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējāizglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:2240 Ārstu palīgi2240 ATSEVIŠĶĀ GRUPAĀRSTU PALĪGIŠīs atsevišķās grupas profesijas:2240 01 ĀRSTA PALĪGS (FELDŠERIS) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.22.apakšnodaļā)2240 02 Ambulatorās aprūpes ĀRSTA PALĪGS2240 03 Militārais PARAMEDIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.25.apakšnodaļā)225 MAZĀ GRUPAVETERINĀRĀRSTIŠīs mazās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbu,izstrādā un attīsta koncepcijas, teorijas un metodiku, lieto medicīniskās zināšanasveterinārmedicīnas nozarē.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:


125– veikt zinātniskās pētniecības darbus, sagatavot koncepcijas, teorijas unmetodiku, diagnosticēt dzīvnieku slimības un ievainojumus; ārstēt dzīvniekusķirurģiski vai ar medikamentiem; veikt piena un citu lopu ganāmpulku pētījumus,kā arī potēt tos pret slimībām; sniegt ieteikumus lopu audzēšanā un pavairošanā;pētīt cilvēku patēriľam izmantojamo dzīvnieku izcelsmes produktu kvalitāti, tīrībuun derīgumu; veikt dzīvnieku veselības epidemioloģiskos un radioloģiskospētījumus; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus; vadīt citus darbiniekus.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: pamatuzdevumu izpildei nepieciešamo teorētisko zināšanu pamati unprakse, pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paľēmieni; darbāizmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi;veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli;darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; parpaša pieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem;par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību.Izglītība: augstākā izglītība.Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:2250 Veterinārārsti2250 ATSEVIŠĶĀ GRUPAVETERINĀRĀRSTIŠīs atsevišķās grupas profesijas:2250 01 VeterinārĀRSTS EPIDEMIOLOGS2250 02 VeterinārĀRSTS ĶIRURGS2250 03 VeterinārĀRSTS226 MAZĀ GRUPACITI VESELĪBAS APRŪPES JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTIŠīs mazās grupas vecākie speciālisti sniedz veselības aprūpes pakalpojumus,kas saistīti ar zobārstniecību, farmāciju, vides veselību un higiēnu, darbaaizsardzību un drošību, fizioterapiju, uzturu, dzirdes, runas un redzes rehabilitāciju,tehniskiem palīglīdzekļiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izmeklēt pacientu, diagnosticēt saslimšanu un ārstēt; novērtēt undokumentēt pacienta ārstēšanas procesu; diagnosticēt un ārstēt mutes dobuma


126orgānu un ar tiem saistīto ţokļu un sejas slimības; pagatavot, uzglabāt un izsniegtmedikamentus, kā arī konsultēt par to pareizu lietošanu un iespējamāmblakusparādībām; uzraudzīt un kontrolēt cilvēka veselību ietekmējošos videsfaktorus, konsultēt sanitārijas un higiēnas apstākļu uzlabošanas jautājumos;izmeklēt pacienta funkcionālo stāvokli, palīdzēt pacientam atgūt zaudēto funkciju,mazināt tās trūkumu vai to kompensēt, palīdzēt izvēlēties un apmācīt lietotnepieciešamos tehniskos palīglīdzekļus; diagnosticēt un ārstēt runas, dzirdes,rīšanas vai redzes traucējumus; sagatavot un lietot praksē racionālās uztura undiētas metodes; nodarboties ar pētniecību; vadīt citus darbiniekus.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paľēmieni; darbāizmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi;veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli;darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; parpaša pieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem;par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu;par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība.Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:2261 Zobārsti2262 Farmaceiti2263 Vides, darba aizsardzības un higiēnas vecākie speciālisti2264 Fizioterapeiti2265 Uzturzinātnes un uztura speciālisti2266 Audiologi un runas terapeiti2267 Optometristi2269 Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas vecākie speciālisti2261 ATSEVIŠĶĀ GRUPAZOBĀRSTIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti diagnosticē un ārstē mutes dobumaorgānu un ar tiem saistīto ţokļu un sejas slimības, traumas un patoloģijas,nodarbojas ar šo slimību etioloģijas pētīšanu un profilakses veicināšanu.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– noteikt diagnozes, ieteikt un veikt nepieciešamo stomatoloģisko ārstēšanu;veikt stomatoloģisko saslimšanu profilaksi; ārstēt ķirurģiski, ar medikamentiem vai


127citādā veidā atsevišķas zobu vai mutes dobuma slimības vai traucējumus; veiktpacienta ţokļu un zobu mērījumus un paľemt to nospiedumus; konstruēt unizgatavot mākslīgos zobus, tiltiľus vai sniegt instrukcijas to izgatavošanai; pētītzobu slimības un tām radniecīgus traucējumus un slimības, kā arī profilakses unārstniecības metodes; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2261 01 Zobu PROTĒZISTS2261 02 ZOBĀRSTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 1.58.apakšnodaļā)2261 03 ORTODONTS2261 04 ENDODONTISTS2261 05 Bērnu ZOBĀRSTS2261 06 PARADONTOLOGS2261 07 Mutes, sejas un ţokļu ĶIRURGS2262 ATSEVIŠĶĀ GRUPAFARMACEITIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti uzglabā, pagatavo, izsniedz unkonsultē par zāļu pareizu lietošanu un to blakusefektiem, ievērojot ārstu vai cituveselības aprūpes speciālistu norādījumus; nodarbojas ar pētniecību.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– sniegt farmakoterapeitiskās konsultācijas, informāciju par zālēm un tolietošanu, gatavot zāles atbilstoši ārstu receptēm vai noteiktiem priekšrakstiem vaivadīt to gatavošanu, kontrolēt zāļu identitāti un kvalitāti, izplatīt zāles un citusveselības aprūpes produktus un nodrošināt zāļu un citu preču pareizu apritiatbilstoši normatīvo aktu prasībām; piedalīties iedzīvotāju veselības veicināšanas,izglītošanas un ārstniecības procesā, veicināt racionālu zāļu lietošanu; nodarbotiesar pētniecību.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2262 01 FARMACEITS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 1.59.apakšnodaļā)2262 02 Klīniskais FARMACEITS2263 ATSEVIŠĶĀ GRUPAVIDES, DARBA AIZSARDZĪBAS UN HIGIĒNAS VECĀKIE SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti novērtē, plāno un īstenopasākumus, lai atklātu, kontrolētu un uzraudzītu kaitīgos vides faktorus,


128nodrošinātu drošu un ergonomisku darba vidi, un novērstu bioloģisku, fizikāluķīmisku un ergonomisku faktoru izraisītus veselības traucējumus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izstrādāt, ieviest un pārskatīt vides un darba aizsardzības politiku; izstrādātdokumentus visu veidu atkritumu apsaimniekošanas jomā; ieviest programmas unplānus infekciju slimību kontroles jomā, pārtikas drošuma, notekūdeľu savākšanasun attīrīšanas, peldūdeľu un dzeramā ūdens kvalitātes un citās līdzīgās jomās;identificēt, dokumentēt un ziľot par kaitīgajiem faktoriem apkārtējā vidē undarbavietās, kontrolēt riska faktorus darba un apkārtējā vidē un konsultēt parnormatīvo aktu piemērošanu vides un darba aizsardzības jomā; izstrādāt, ieviest unuzraudzīt programmas ķīmisko, fizikālo un bioloģisko faktoru radītā piesārľojumanovēršanai vai samazināšanai apkārtējā vidē; izstrādāt pasākumus sabiedrības,atsevišķu grupu un apkārtējās vides aizsardzībai pret kaitīgajiem faktoriem;nodarboties ar ergonomisko principu ieviešanu darba vidē; apmācīt, informēt unkonsultēt par darba aizsardzības un vides veselības jautājumiem; dokumentēt unizmeklēt traumu un iekārtu bojājumus; koordinēt kompensācijas saľemšanas,rehabilitācijas un darbā atgriešanās jautājumus darbiniekiem, kuri guvuši traumasdarba pienākumu pildīšanas laikā; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2263 01 Darba aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.52.apakšnodaļā)2263 02 Vides veselības ANALĪTIĶIS2263 03 Sabiedrības veselības ĀRSTS2263 04 Higiēnas ĀRSTS2263 05 HIGIĒNISTS2263 06 ĀRSTS (EPIDEMIOLOGS)2263 07 Sabiedrības veselības SPECIĀLISTS2264 ATSEVIŠĶĀ GRUPAFIZIOTERAPEITIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti, izmantojot daţādas fizikālāsterapijas metodes un paľēmienus, nodarbojas ar personas funkcionālā stāvokļaizmeklēšanu, novērtēšanu un ārstēšanu, palīdz pacientam atgūt zaudēto funkciju,mazināt tās trūkumu vai to kompensēt.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt muskuļu, nervu, locītavu un funkcionālo spēju testus, laidiagnosticētu un novērtētu fiziska rakstura traucējumus; kopā ar pacientu izstrādātārstēšanas plānu; veikt ārstēšanu, lai samazinātu sāpes, uzlabotu asinsriti, stiprinātu


129muskulatūru, uzlabotu kardiovaskulārās un respiratorās funkcijas, atjaunotulocītavu mobilitāti, uzlabotu līdzsvara sajūtu un koordināciju; ārstēšanā izmantotvingrošanas, ultraskaľas, siltuma, aukstuma, masāţas, hidroterapijas,elektroterapijas, ultravioleto un infrasarkano staru procedūras; novērtēt undokumentēt personas ārstēšanas procesu; konsultēt pacientus un viľu ģimeneslocekļus par fizikālās terapijas procedūru veikšanu mājās; sniegt un saľemtpacienta ārstēšanai nepieciešamo informāciju no citiem veselības aprūpesspeciālistiem; izstrādāt un ieviest fizisku traucējumu vai bojājumu skrīninga unprofilakses programmas; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2264 01 ElektroTERAPEITS2264 02 FIZIOTERAPEITS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 1.70.apakšnodaļā)2264 03 KINEZOTERAPEITS2264 04 ERGOTERAPEITS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 1.45.apakšnodaļā)2264 05 Fizikālais TERAPEITS2264 06 REITTERAPEITS2265 ATSEVIŠĶĀ GRUPAUZTURZINĀTNES UN UZTURA SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti nodarbojas ar uztura plānošanasjautājumiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– konsultēt personas un sabiedrības grupas par veselīga uztura un ēdienapagatavošanas jautājumiem; plānot diētas un ēdienkartes, pārraudzīt ēdienasagatavošanas un pasniegšanas procesu, uzraudzīt pārtikas kvalitāti uzľēmumos,kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumiem; iegūt un analizēt informāciju, kassaistīta ar indivīdu un sabiedrības grupu veselības un uztura jautājumiem; plānot unvadīt diētu izstrādāšanu atsevišķām personām, personu grupām vai noteiktasnozares darbiniekiem; apmācīt indivīdus un sabiedrības grupas veselīga uzturajautājumos; plānot un vadīt pētījumus uzturzinātnē; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesija:2265 01 Uztura SPECIĀLISTS2265 02 Uzturzinātnes SPECIĀLISTS2266 ATSEVIŠĶĀ GRUPAAUDIOLOGI UN RUNAS TERAPEITI


130Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti nodarbojas ar dzirdes,runas/valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu diagnostiku un ārstēšanu.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt dzirdes, runas un/vai valodas, skaľu veidošanas un rīšanastraucējumu novērtējumu, diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju personām, kurāmir daţādu etioloģiju izraisīti dzirdes, runas, valodas, balss un rīšanas traucējumi;izmantojot diagnostiskos līdzekļus un metodes noteikt bojājuma pakāpi; veiktlogopēdisko korekciju un rehabilitāciju, strādājot ar runas (artikulācijas, tempa unritma, balss) un valodas traucējumiem, orāli faringeālās funkcijas traucējumiem, kāarī ar runas un (vai) valodas traucējumiem, kuri ir sekundāri attiecībā pret citufunkciju traucējumiem; veicināt runas un valodas, kā arī komunikatīvās funkcijasattīstību; lemt par dzirdes un citu palīgierīču nepieciešamību pacientam unkonsultēt par to pareizu lietošanu; nosūtīt pacientus pie citiem speciālistiem;konsultēt, sadarboties un apmācīt personas piederīgos, citus korekcijā unrehabilitācijā iesaistītos speciālistus; veikt runas un (vai) valodas traucējumuprofilaksi; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2266 01 AudioLOGOPĒDS2266 02 Runas TERAPEITS2266 03 LOGOPĒDS2266 04 AUDIOLOGS2266 05 Bērnu AUDIOLOGS2266 06 PEDAUDIOLOGS2267 ATSEVIŠĶĀ GRUPAOPTOMETRISTIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti nodarbojas ar redzes traucējumudiagnostiku un ārstēšanu, un izraksta optiskos palīglīdzekļus vai citas redzestraucējumu ārstēšanas procedūras.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– pārbaudīt redzi un diagnosticēt redzes traucējumus un patoloģijas; izrakstītbrilles, kontaktlēcas vai citas redzes traucējumu ārstēšanas metodes; sareţģītosgadījumos nosūtīt pie ārsta; konsultēt par redzes veselības, briļļu, kontaktlēcu vaicitu redzes uzlabošanas līdzekļu lietošanas jautājumiem.Šīs atsevišķās grupas profesija:2267 01 OPTOMETRISTS


1312269 ATSEVIŠĶĀ GRUPACITUR NEKLASIFICĒTI VESELĪBAS APRŪPES JOMAS VECĀKIESPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti attiecas uz veselības aprūpesspeciālistiem, kas citur nav klasificēti, piemēram, podiatri, darba terapeiti un citi;kā arī vecākie speciālisti izstrādā un izgatavo biotehniskās, protēţu-ortoţu unbiomehāniskās sistēmas, atbilstoši kvalitātes un funkcionalitātes prasībām.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izmeklēt personu, diagnosticēt traucējumu vai slimību; sastādīt ārstēšanasplānu un dokumentēt ārstēšanas procesu; novērtēt pacienta funkcionālostraucējumus un veikt rehabilitācijas pasākumus; novērtēt personas emocionālo,psiholoģisko un fizisko stāvokli; sekmēt ārstēšanas un rehabilitācijas procesu armūzikas, mākslas un darba terapijas metodēm; plānot un īstenot terapeitiskodarbību, organizējot vingrināšanos, arodapmācības un atpūtu cilvēkiem arpsihiskiem vai fiziskiem traucējumiem; risināt neredzīgo orientēšanās problēmas;veikt pacientu pēdas kaulu locītavu sistēmas, asinsrites, jušanas, mīksto audutrofikas pārbaudi un bojājuma riska pakāpes novērtēšanu, pēdas aprūpi; konsultēt,sadarboties un apmācīt pacienta piederīgos, citus ārstēšanā un rehabilitācijāiesaistītos speciālistus; veikt medicīniski radioloģiskās procedūras, radionukleīdāsmedicīnas (kodolmedicīnas) procedūras un diagnostiskās radioloģijas(radiodiagnostiskos) izmeklējumus, izvērtēt manipulāciju nepieciešamību atbilstošiklīniskajai situācijai un mainīt to; nosūtīt personas pie citiem veselības aprūpesspeciālistiem; analizēt sabiedrības veselības stāvokli, fizisko un sociālo vidi;apzināt un analizēt veselības riska faktorus un to novēršanas iespējas; noskaidrotsabiedrības veselības vajadzības un prioritātes; piedalīties sabiedrības veselībaspolitikas veidošanā, tiesību aktu pilnveidošanā; plānot, īstenot un novērtēt daţādassabiedrības veselības programmas; izglītot atsevišķus indivīdus un sabiedrībuveselības jautājumos; veikt pētniecisko darbu; izmeklēt pacientu; noteikt protēţu unpalīglīdzekļu specifikācijas; konstruēt, izgatavot, pārveidot protēzes unpalīglīdzekļus, pārbaudīt un pielāgot tās atbilstoši pacienta vajadzībām; modificētmodeļus; izstrādāt (sagatavot tehnisko dokumentāciju un aprēķinus) un organizētbiotehnisko un protēţu sistēmu un mezglu izgatavošanu; organizēt un vadītbiotehnisko un protēţu sistēmu raţošanu un ieviest jaunas tehnoloģijas; novērtētpacienta acs dobuma veselības stāvokli; izvērtēt manipulāciju nepieciešamībuatbilstoši acs dobuma situācijai; noteikt un izgatavot atbilstošas nepieciešamībasacs protēzes (izmeklējot pacientu, nozīmēt izstrādājuma veidu, veikt mērījumus,noľemt atlējumu, noľemt izmērus, sagatavot ģipsi, apstrādāt mākslīgo plastmasuun stiklu, formēt, izgatavot gatavu formu); pārbaudīt un pielāgot acs protēzes


132atbilstoši pacienta vajadzībām; dokumentēt veikto manipulāciju procesu; konsultētpacientus par acu protēţu lietošanu un kopšanu; veikt pētniecisko darbu; noteiktacu protēţu specifikācijas; sagatavot tehnisko dokumentāciju, aprēķinus unorganizēt acu protēţu sistēmu un izgatavošanu; organizēt un vadīt acu protēţusistēmu raţošanu un ieviest jaunas tehnoloģijas.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2269 01 Sabiedrības veselības ORGANIZATORS2269 02 Sabiedrības veselības METODIĶIS2269 03 Sabiedrības veselības ANALĪTIĶIS2269 04 Veselības veicināšanas KONSULTANTS2269 05 Veselības veicināšanas KOORDINĒTĀJS2269 06 PODOLOGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 2.35.apakšnodaļā)2269 07 Darba TERAPEITS2269 08 Mākslas TERAPEITS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 1.12.apakšnodaļā)2269 09 Mūzikas TERAPEITS2269 10 Neredzīgo TERAPEITS2269 11 RADIOGRĀFERS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 1.13.apakšnodaļā)2269 12 Mākslas terapijas SPECIĀLISTS2269 13 BIONIĶIS PROTĒZISTS2269 14 Bionikas un protezēšanas INŢENIERIS2269 15 Acu PROTĒZISTS (OKULĀRISTS)23 APAKŠGRUPAIZGLĪTĪBAS JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTIŠīs apakšgrupas vecākie speciālisti māca vienas vai vairāku disciplīnu teorijuun praksi, veic zinātniskās pētniecības darbu un pilnīgo un attīsta koncepcijas,teorijas un darba metodes, kas nepieciešamas pasniedzamajās disciplīnās, rakstapedagoģiskus rakstus un mācību grāmatas, māca privāti, māca un attīsta cilvēkus argarīgu atpalicību, veido un maina mācību plānus, pārbauda un iesaka mācīšanasmetodes un uzskates līdzekļus, piedalās mācību un citu jautājumu apspriešanāskolās un universitātēs, māca bērniem mācību priekšmetus un organizē mācībaspirmsskolas līmenī, māca izglītojamiem mācību priekšmetus un organizē mācībasprofesionālajā izglītībā un profesionālajā pilnveides izglītībā, organizē interešuizglītības darbu un vada pulciľus, organizē internāta un dienesta viesnīcas darbuizglītības iestādē, kā arī māca vadīt gaisa kuģus, kuģus, automašīnas, dzelzceļa,


133metropolitēna vilcienus un citus transportlīdzekļus, darba mašīnas un veickompetences atbilstības vērtēšanas pakalpojumus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– sastādīt un pēc pieprasījuma grozīt mācību plānus un studiju programmas;lasīt lekcijas, vadīt kursus, seminārus un laboratorijas darbus studentiem; vadītstudentu praktiskos un eksperimentālos darbus un sekot šiem darbiem; rakstītmācību grāmatas, zinātniskos rakstus; piedalīties konferencēs un semināros;gatavot un mainīt mācību plānus, izstrādāt izglītības un arodizglītības,profesionālās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas; vadīt savamācību priekšmeta stundas un skolēnu darbu klasē; mācīt bērniem mācībupriekšmetus pirmsskolas izglītības līmenī; mācīt izglītojamos profesionālajāizglītībā, profesionālajā pilnveides izglītībā un interešu izglītībā; organizēt internātaun dienesta viesnīcas darbu izglītības iestādē; mācīt gaisa un sauszemestransportlīdzekļu darbības un vadīšanas principus; pavadīt audzēkľus mācībulidojumos, ceļojumos un izskaidrot veicamos uzdevumus; izskaidrot gaisa unsauszemes transportlīdzekļu kustības noteikumus; mācīt racionālas darba metodes;veikt kompetences atbilstības vērtēšanas pakalpojumus noteikto starptautisko unnacionālo profesionālās apmācības standartu prasību ievērošanā; organizēt pastaekspluatācijas darbu; konsultēt metodisko un normatīvo dokumentu piemērošanasun izmantošanas jautājumos; vadīt citus darbiniekus.Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:231 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāţu akadēmiskais personāls232 Profesionālās izglītības pedagogi233 Vidējās izglītības pedagogi234 Pamatizglītības un pirmsskolas pedagogi235 Citi izglītības jomas vecākie speciālisti231 MAZĀ GRUPAUNIVERSITĀŠU UN CITU AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŢUAKADĒMISKAIS PERSONĀLSŠīs mazās grupas vecākie speciālisti māca savu disciplīnu augstākajāsizglītības iestādēs, strādā pētniecības darbu un pilnīgo un attīsta koncepcijas,teorijas un darba metodes, kas nepieciešamas pasniedzamajās disciplīnās, gatavopedagoģiskus rakstus, kā arī raksta mācību grāmatas.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– sastādīt un pēc pieprasījuma grozīt mācību plānus un studiju programmas;lasīt lekcijas, vadīt kursus, seminārus un laboratorijas darbus studentiem; veicinātstudentu diskusiju un patstāvīgas domāšanas attīstību; vadīt studentu praktiskos un


134eksperimentālos darbus un sekot šiem darbiem; novērtēt studenta atbildi unierakstīt atzīmi studentam, kurš izgājis testēšanu vai nokārtojis eksāmenu; vadītzinātnisko darbu augstskolu beigušam studentam vai citam fakultātes loceklim;veikt mācību pētniecības darbu, attīstīt koncepcijas, teorijas un metodiku, lai lietotutās raţošanas un citās jomās; rakstīt mācību grāmatas, zinātniskos rakstus;piedalīties konferencēs un semināros, kā arī apspriedēs par skolu budţetu un citiemjautājumiem; vadīt citus darbiniekus.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paľēmieni; darbāizmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi;veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli;darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; parpaša pieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem;par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu;par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība, zinātniskais grāds atbilstoši amatam.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:2310 Universitāšu un citu augstākās izglītības iestāţu akadēmiskais personāls2310 ATSEVIŠĶĀ GRUPAUNIVERSITĀŠU UN CITU AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS IESTĀŢUAKADĒMISKAIS PERSONĀLSŠīs atsevišķās grupas profesijas:2310 01 ASISTENTS (izglītības jomā)2310 02 DOCENTS2310 03 LEKTORS2310 04 PROFESORS2310 05 Asociētais PROFESORS2310 06 Katedras VADĪTĀJS2310 07 Vecākais PASNIEDZĒJS2310 08 PASNIEDZĒJS2310 09 PEDAGOGS232 MAZĀ GRUPAPROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGI


135Šīs mazās grupas vecākie speciālisti pasniedz vienu vai vairākas disciplīnas,lai sākumskolu beigušie iegūtu aroda, profesionālo, speciālo vidējo izglītību pamatavai vidējā pakāpē un sagatavotos izglītības turpināšanai nākamajā izglītības pakāpē,kā arī īsteno profesionālās ievirzes interešu izglītības programmas.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– gatavot un mainīt mācību plānus, izstrādāt arodizglītības, profesionālāsizglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmas; vadīt sava mācībupriekšmeta stundas un skolēnu darbu klasē, nodrošināt disciplīnu klasē; gatavotmācībām nepieciešamos materiālus; gatavot skolēnu sekmju pārbaudes testus uneksāmenu materiālus; gatavot pārskatus par skolēnu darbu un apspriest tos ar citiemskolotājiem un vecākiem; piedalīties diskusijās par skolas mācību unorganizatorisko darbu; organizēt ārpusklases darbu; organizēt un vadīt individuālodarbu ar skolēniem.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: pedagoģisko problēmu analīzes un sintēzes metodes un paľēmieni;darbā izmantojamo tehnisko mācību līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanasnoteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar izglītību saistītienormatīvie materiāli; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesiskoattiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par pašapieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; parcitu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; parvadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:2320 Profesionālās izglītības pedagogi2320 ATSEVIŠĶĀ GRUPAPROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGIŠīs atsevišķās grupas profesijas:2320 01 Profesionālās izglītības SKOLOTĀJS2320 02 Profesionālās ievirzes izglītības SKOLOTĀJS233 MAZĀ GRUPAVIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGI


136Šīs mazās grupas vecākie speciālisti pasniedz vienu vai vairākas disciplīnas,lai sākumskolu beigušie iegūtu vidējo izglītību pamata vai vidējā pakāpē unsagatavotos izglītības turpināšanai nākamajā izglītības pakāpē.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– gatavot un mainīt mācību plānus, izstrādāt izglītības programmas; vadītsava mācību priekšmeta stundas un skolēnu darbu klasē, nodrošināt disciplīnuklasē; gatavot mācībām nepieciešamos materiālus; gatavot skolēnu sekmjupārbaudes testus un eksāmenu materiālus; gatavot pārskatus par skolēnu darbu unapspriest tos ar citiem skolotājiem un vecākiem; piedalīties diskusijās par skolasmācību un organizatorisko darbu; organizēt ārpusklases darbu; organizēt un vadītindividuālo darbu ar skolēniem.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: pedagoģisko problēmu analīzes un sintēzes metodes un paľēmieni;darbā izmantojamo tehnisko mācību līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanasnoteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar izglītību saistītienormatīvie materiāli; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesiskoattiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par pašapieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; parcitu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; parvadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:2330 Vidējās izglītības pedagogi2330 ATSEVIŠĶĀ GRUPAVIDĒJĀS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGIŠīs atsevišķās grupas profesija:2330 01 Vispārējās vidējās izglītības SKOLOTĀJS234 MAZĀ GRUPAPAMATIZGLĪTĪBAS UN PIRMSSKOLAS PEDAGOGIŠīs mazās grupas vecākie speciālisti māca vairākus mācību priekšmetuspamatizglītības un pirmsskolas izglītības līmenī, organizē grupu un individuālāsrotaļas un mācību nodarbības, kas palīdz bērnam fiziski un garīgi attīstīties, iegūtkomunikatīvās iemaľas.


137Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izstrādāt izglītības programmas un mācīt mācību priekšmetuspamatizglītības; organizēt un plānot pasākumus, lai bērni apgūtu runas prasmi,fiziskās un sabiedriskās iemaľas; gatavot pārskatus par skolēnu mācību darbu;plānot un organizēt darbību, kas stimulē pirmsskolas vecuma bērnu fizisko unkomunikatīvo iemaľu attīstību; veicināt bērnu valodas iemaľu attīstību, stāstotnotikumus, spēlējot teatralizētas rotaļas, dziedot, deklamējot dzejoļus, piedalotiessarunās un apspriedēs; novērot bērnu sasniegumus un apspriest radušās problēmasar bērnu vecākiem; novērot bērnu uzvedību, rūpēties par viľu drošību un risinātradušās problēmas.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: audzināšanas un mācību teorija un prakse, pētāmās problēmasanalīzes un sintēzes metodes un paľēmieni; mācību priekšmeti; darbā izmantojamotehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; izglītības procesaizpildes secība, to racionāla organizācija, darba reţīmi; veicamā darba tehnoloģijaun organizācija, ar izglītību saistītie normatīvie materiāli; darba aizsardzības unvides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi, tās nepārtrauktipapildināt, uzturēt kontaktus ar bērniem un viľu vecākiem.Jāatbild: par mācību darba norisi un rezultātiem; par paša pieľemtajiemlēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savādarbībās skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; parvadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:2341 Pamatizglītības pedagogi2342 Pirmsskolas pedagogi2341 ATSEVIŠĶĀ GRUPAPAMATIZGLĪTĪBAS PEDAGOGIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti māca daţādus mācību priekšmetuspamatizglītības līmenī.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– gatavot izglītības programmas un mācīt lasīšanu, rakstīšanu, matemātikuun citus mācību priekšmetus atbilstoši ieteiktajam mācību plānam; gatavot,izraudzīties un novērtēt testus un uzdevumus, lai attīstītu skolēnu domāšanu,noteiktu to sekmju līmeni un, ja nepieciešams, norādītu, kā šo līmeni uzlabot;organizēt un vadīt skolēnu ārpusklases darbu; veicināt skolēna individualitātes


138attīstību un apspriest attīstības sekmes ar skolēna vecākiem un citiem skolotājiem;nodrošināt skolēnu disciplīnu klasē un ārpus tās; gatavot pārskatus par mācībudarbu.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2341 01 Vispārējās pamatizglītības SKOLOTĀJS2341 02 Sākumizglītības SKOLOTĀJS2342 ATSEVIŠĶĀ GRUPAPIRMSSKOLAS PEDAGOGIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti organizē pirmsskolas programmasapguvi, grupu un individuālās spēles un mācību darbību pirmsskolas vecuma bērnufiziskās, intelektuālās un sabiedriskās attīstības veicināšanai.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– plānot un organizēt darbību, lai veicinātu bērnu fizisko, intelektuālo unsabiedrisko iemaľu attīstību; veicināt runas attīstību ar stāstu, spēļu (rotaļu),dziesmu, dzejoļu un reālu sarunu un diskusiju palīdzību; novērot bērnus, lai kopā arvecākiem novērtētu viľu attīstību un apspriestu iespējamās problēmas; uzraudzītbērnu darbību, lai nodrošinātu viľu drošību un atrisinātu konfliktus; plānot unorganizēt darbību, kas stimulē agrīnā vecuma bērnu psihomotoro un komunikatīvoiemaľu attīstību, veicināt runas attīstību, dzimtās valodas izpratni un apguvi.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2342 01 Pirmsskolas izglītības SKOLOTĀJS2342 02 Pirmsskolas izglītības mūzikas SKOLOTĀJS2342 03 Pirmsskolas izglītības sporta SKOLOTĀJS235 MAZĀ GRUPACITI IZGLĪTĪBAS JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTIŠīs mazās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbu,gatavo mācību līdzekļus, metodiku un konsultē to lietošanā; kontrolē skolotājudarbu, kā arī attiecīgo izglītības programmu rezultativitāti un, ja nepieciešams,ierosina tās mainīt vai papildināt, māca bērnus, pusaudţus un pieaugušos ar fiziskāsvai psihiskās attīstības traucējumiem vai tos, kuriem grūti mācīties kādā mācībulīmenī, māca izglītojamiem mācību priekšmetus un organizē mācībasprofesionālajā izglītībā un profesionālajā pilnveides izglītībā, organizē interešuizglītības darbu un vada pulciľus, organizē internāta un dienesta viesnīcas darbuizglītības iestādē, māca mūzikas teoriju, mūziku un tās sasniegumus, kā arī mācavadīt gaisa kuģus, kuģus, automašīnas, dzelzceļa, metropolitēna vilcienus un citus


139transportlīdzekļus, darba mašīnas un veic kompetences atbilstības vērtēšanaspakalpojumus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– pētīt izglītības programmas, mācīšanas metodiku, mācību līdzekļus un citusizglītības procesa aspektus un konsultēt par to grozījumiem vai papildinājumiem;rīkot periodiskas skolotāju darba un izglītības programmu izpildes pārbaudes un, janepieciešams, ierosināt programmu papildināšanu un grozīšanu; gatavot un mainītmācību plānus, gatavot stundas un vadīt tās saskaľā ar prasībām; mācīt speciālolīdzekļu lietošanas tehnoloģiju, Braila rakstu vai lasīšanu no lūpām atbilstošiskolēnu attīstības līmenim, kā arī uzraudzīt darbu klasē; radīt un stiprināt skolēnosticību sev, savām spējām, palīdzēt viľiem atrast un apgūt darbības metodes, kaskompensētu attīstības līmeľa dēļ radušos ierobeţojumus, radīt viľos panākumaizjūtu; gatavot un izmantot testus, novērtēt un atzīmēt katra skolēna sekmes,apspriest tās ar vecākiem, vecāko skolotāju, ārstējošo ārstu, sociālajiemdarbiniekiem; organizēt un vadīt individuālās mācības; gatavot pārskatus parskolēnu mācību darbu; mācīt izglītojamos profesionālajā izglītībā, profesionālajāpilnveides izglītībā un interešu izglītībā; organizēt internāta un dienesta viesnīcasdarbu izglītības iestādē; mācīt mūzikas teoriju, mūziku un tās sasniegumus; mācītgaisa un sauszemes transportlīdzekļu darbības un vadīšanas principus; pavadītaudzēkľus mācību lidojumos, ceļojumos un izskaidrot veicamos uzdevumus;izskaidrot gaisa un sauszemes transportlīdzekļu kustības noteikumus; mācītracionālas darba metodes; veikt kompetences atbilstības vērtēšanas pakalpojumusnoteikto starptautisko un nacionālo profesionālās apmācības standartu prasībuievērošanā; organizēt pasta ekspluatācijas darbu; konsultēt metodisko un normatīvodokumentu piemērošanas un izmantošanas jautājumos.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: pedagoģisko problēmu analīzes un sintēzes metodes un paľēmieni;darbā izmantojamo tehnisko mācību līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanasnoteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar izglītību saistītienormatīvie materiāli; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesiskoattiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par pašapieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; parcitu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; parvadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā vai atsevišķos gadījumos – vidējā izglītība.Šīs grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:2351 Izglītības metodikas speciālisti


1402352 Speciālās izglītības pedagogi2354 Citi mūzikas skolotāji2356 Informācijas tehnoloģiju, komunikāciju un transportlīdzekļu instruktori unpasniedzēji2359 Citur neklasificēti izglītības jomas vecākie speciālisti2351 ATSEVIŠĶĀ GRUPAIZGLĪTĪBAS METODIKAS SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic pētījumus un konsultēmācīšanas metodikas un mācību līdzekļu izmantošanas jautājumos, pārbaudaskolotāju darbu un atbilstošo izglītības programmu izmantošanas rezultātus un, janepieciešams, piedāvā priekšlikumus grozījumiem un papildinājumiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt pētījumus mācību plāna, mācīšanas metodikas pilnveidošanas uncitos izglītības procesa aspektos; konsultēt iespējamo papildinājumu jautājumos;konsultēt mācību kursa un eksaminēšanas metoţu jautājumos; veikt audiovizuāloun citu mācību līdzekļu izmantošanas pētījumus, konsultēt, plānot un organizēt toizmantošanu izglītības iestādēs; pārbaudīt skolotāju darbu un izglītības programmuizmantošanas rezultātus; ieteikt izdarīt būtiskus grozījumus un papildinājumus;gatavot dokumentus un pārskatus; organizēt novada pedagoģisko darbiniekutālākizglītību un koordinēt metodisko darbu; īstenot vispārējo, profesionālo,profesionālās ievirzes un interešu izglītību; organizēt pieaugušo izglītībaspasākumus; veidot un uzturēt izglītības informācijas bāzi; īstenot projektusizglītības un kultūras jomā; koordinēt interešu izglītības programmu izstrādi unizsniegt licences; organizēt novada pieaugušo izglītības konkursu; periodiskiinspicēt skolas un kopā ar skolas vadību un skolotājiem apspriest jautājumus parskolas mācību plāniem, mācību bāzi un citus jautājumus; apmeklēt nodarbības, laiiepazītos ar mācīšanas metodiku un novērtētu skolotāja darbu stundās un sasniegtosrezultātus; gatavot pārskatus un ieteikumus skolas vadībai par iespējamiem mācībuplāna, izglītības procesa un citiem grozījumiem un papildinājumiem; nodrošinātkvalitatīvu izglītošanas procesa vadību, organizāciju un iekšējo kontroli izglītībasiestādē savas kompetences ietvaros; pārzināt ar pirmsskolas izglītību saistītonormatīvo aktu bāzi, iepazīties ar izmaiľām normatīvajos aktos un nodrošināt toizpildi iestādē; izstrādāt un piedalīties izglītības iestādes izglītības procesa darbībasreglamentējošo dokumentu (pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma, pirmsskolasizglītības programmu, dienas kārtības noteikumu, pedagogu pienākumu sadales,iekšējās kārtības noteikumu u.c. dokumentu) izstrādāšanā un nodrošināt to izpildi;plānot un vadīt metodisko darbu pirmsskolas izglītības iestādē (obligāto


141dokumentāciju, pedagoģiskā darba galvenos uzdevumus, nedēļas, mēneša, gada,pedagoģisko pasākumu plānu u.c.) un nodrošināt tā izpildi; organizēt, vadīt unkoordinēt pedagoģiskā personāla pedagoģiski metodisko izglītošanu, pedagoģiskāspadomes sēdes, pedagoģiskā darba sanāksmes, metodiskās apvienības, kursus,seminārus, pieredzes skolas, konsultācijas, darba grupas, pārrunas, sarunas u.c.veida sadarbības formas ar pedagogiem par pirmsskolas izglītības jautājumiem;piedalīties izstādēs, skatēs, konferencēs u.c.; organizēt un vadīt pedagogu, bērnu,ģimeľu piedalīšanos radošajos metodisko darbu konkursos, skatēs, izstādēs, mācībuekskursijās, svētkos u.c.; sniegt metodisku palīdzību pedagogiem un vecākiemdarbā ar bērniem (pedagoģiskā procesa organizācijas, ārpusnodarbību,tālākizglītības, pašizglītības, saskarsmes, u.c. jautājumos); nodrošināt izglītībasiestādē jaunāko (pedagoģisko, bērnu u.c.) literatūru, bibliotēkas izveidi; izstrādāt,veidot, apkopot metodiskos materiālus pirmsskolas izglītības procesa kvalitātespilnveidei, papildinot tos ar jaunākajām pedagoģiskajām un psiholoģiskajāmatziľām; veikt pedagoģiskā darba pieredzes apmaiľu izglītības iestādē un ārpus tās,to apkopot, pilnveidot un popularizēt; veicināt un nodrošināt pirmsskolas unsākumskolas pēctecības jautājumu risināšanu, pedagogu sadarbību.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2351 01 Izglītības METODIĶIS2351 02 METODIĶIS2351 03 Galvenais SPECIĀLISTS METODIĶIS2351 04 Izglītības valsts INSPEKTORS2351 05 Valsts bērnu tiesību aizsardzības INSPEKTORS2351 06 Pirmsskolas izglītības METODIĶIS2352 ATSEVIŠĶĀ GRUPASPECIĀLĀS IZGLĪTĪBAS PEDAGOGIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti māca bērnus, pusaudţus unpieaugušos ar fiziskās vai psihiskās attīstības traucējumiem vai tos, kuriem grūtimācīties kādā mācību līmenī.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– gatavot un mainīt mācību plānus, gatavot stundas un vadīt tās saskaľā arprasībām; mācīt speciālo līdzekļu lietošanas tehnoloģiju, Braila rakstu vai lasīšanuno lūpām atbilstoši skolēnu attīstības līmenim, kā arī uzraudzīt darbu klasē; radīt unstiprināt skolēnos ticību sev, savām spējām, palīdzēt viľiem atrast un apgūtdarbības metodes, kas kompensētu attīstības līmeľa dēļ radušos ierobeţojumus,radīt viľos panākuma izjūtu; gatavot un izmantot testus, novērtēt un atzīmēt katraskolēna sekmes, apspriest tās ar vecākiem, vecāko skolotāju, ārstējošo ārstu,


142sociālajiem darbiniekiem; organizēt un vadīt individuālās mācības; gatavotpārskatus par skolēnu mācību darbu.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2352 01 SKOLOTĀJS LOGOPĒDS2352 02 Speciālās izglītības SKOLOTĀJS2352 03 Speciālais PEDAGOGS2354 ATSEVIŠĶĀ GRUPACITI MŪZIKAS SKOLOTĀJIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti māca mūziku un sniedz atbalstukora kolektīviem mākslinieciskā izpildījuma kvalitātes paaugstināšanā.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– novērtēt skolēnu līmeni un spējas; plānot un izstrādāt studiju programmas,mācību seminārus atsevišķiem studentiem un grupām; sagatavot un sniegtmateriālus par mūzikas teoriju un mūzikas interpretācijām; mācīt dziedāt un spēlētinstrumentus; mācīt lasīt un rakstīt notis; novērtēt audzēkľu mūzikas sniegumu unsniegt padomus; pārskatīt mācību materiālus un mācību metodes; sagatavotstudentus vai audzēkľus pārbaudēm; organizēt ekskursijas uz koncertiem; sniegtatbalstu koru kolektīviem.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2354 01 Mūzikas SKOLOTĀJS2354 02 Vokālais PEDAGOGS2356 ATSEVIŠĶĀ GRUPAINFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU, KOMUNIKĀCIJU UNTRANSPORTLĪDZEKĻU INSTRUKTORI UN PASNIEDZĒJIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti māca vadīt gaisa kuģus, kuģus,automašīnas, dzelzceļa, metropolitēna vilcienus un citus transportlīdzekļus, darbamašīnas un veic kompetences atbilstības vērtēšanas pakalpojumus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– mācīt gaisa un sauszemes transportlīdzekļu darbības un vadīšanasprincipus; pavadīt audzēkľus mācību lidojumos, ceļojumos un izskaidrot veicamosuzdevumus; izskaidrot gaisa un sauszemes transportlīdzekļu kustības noteikumus;mācīt racionālas darba metodes; veikt kompetences atbilstības vērtēšanaspakalpojumus noteikto starptautisko un nacionālo profesionālās apmācībasstandartu prasību ievērošanā; organizēt pasta ekspluatācijas darbu; konsultētmetodisko un normatīvo dokumentu piemērošanas un izmantošanas jautājumos.


143Šīs atsevišķās grupas profesijas:2356 01 Aviācijas INSTRUKTORS2356 02 Kuģu INSTRUKTORS2356 03 Glābšanas darbu INSTRUKTORS2356 04 Dzelzceļa INSTRUKTORS2356 05 Jūrnieku profesionālās apmācības PEDAGOGS (instruktors)2356 06 Jūrnieku kompetences atbilstības VĒRTĒTĀJS2356 07 Jūrnieku kompetences atbilstības PĀRRAUGS2356 08 Autoskolas teorētisko priekšmetu PASNIEDZĒJS2356 09 Autoskolas praktiskās braukšanas INSTRUKTORS2356 10 Bīstamu kravu pārvadāšanas transportlīdzekļu vadītāju apmācībasPASNIEDZĒJS2356 11 Jūrnieku praktiskās apmācības PASNIEDZĒJS (instruktors)2356 12 Jūrnieku kvalifikācijas VĒRTĒTĀJS2356 13 Atbilstības VĒRTĒTĀJS2356 14 Pasta darba organizācijas INSTRUKTORS2356 15 Bīstamo kravu pārvadājumu drošības konsultantu (padomnieku)apmācības PASNIEDZĒJS2356 16 Vecākais INSTRUKTORS (iekšlietu jomā)2356 17 INSTRUKTORS (iekšlietu jomā)2359 ATSEVIŠĶĀ GRUPACITUR NEKLASIFICĒTI IZGLĪTĪBAS JOMAS VECĀKIE SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti organizē skolēnu klases (grupas)kopīgo darbību un veic individuālo darbu ar skolēniem vai visas skolas (vairākuklašu) kopīgo darbību ārpusstundu laikā, kā arī plāno nodarbību sarakstu unsagatavo atskaites, veic sociālpedagoģisko darbību bērnu un jauniešu negatīvassocializācijas cēloľu un seku ierobeţošanā un novērtēšanā, koordinē sociālāspalīdzības, izglītības, pašvaldību iestāţu darbu jauniešu sociālās reintegrācijas mērķusasniegšanai, māca izglītojamiem mācību priekšmetus un organizē mācībasprofesionālajā izglītībā un profesionālajā pilnveides izglītībā, organizē interešuizglītības darbu un vada pulciľus, organizē internāta un dienesta viesnīcas darbuizglītības iestādē, plāno studentiem prakses.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– plānot un vadīt skolēnu papildizglītības procesu; radīt apstākļus personībasgarīgai un fiziskai attīstībai, interešu apmierināšanai; organizēt veselību veicinošuspasākumus, sporta nodarbības; veidot un attīstīt izglītības iestādes tradīcijas, taiskaitā sporta tradīcijas; nodrošināt palīdzību mācību mājas uzdevumu izpildē; vadīt


144šiem uzdevumiem atbilstošas mācībstundas, nodarbības vai pasākumus; koordinētskolēnu pašpārvaldi; organizēt un vadīt individuālo darbu ar skolēniem, sociālipedagoģisko un psiholoģisko palīdzību; sagatavot un nodrošināt izmaiľasnodarbību sarakstos, pārbaudījumu un konsultāciju grafikos, uzskaitīt nostrādātāsslodzes un sagatavot atskaites; nodrošināt pozitīvu un atbilstošu saskarsmiaudzēkľu prasmju un iemaľu apguvei konkrētā sporta veidā vai profesijā; organizētun vadīt nodarbības treniľu un audzināšanas mērķu sasniegšanai, analizēt un vērtētaudzēkľu iegūtās vispārējās speciālās profesionālās fiziskās prasmes un iemaľas;veidot audzēkľu radošo attieksmi un patstāvību treniľu procesā; izstrādātmetodiskos materiālus mācību/treniľu un audzināšanas procesa īstenošanai;apzināt, analizēt un organizēt konkrētā pašvaldībā pedagoģiski medicīniskupalīdzību ģimenēm, kurās ir pirmsskolas vecuma bērni ar fiziskās un garīgāsattīstības traucējumiem, organizējot pirmsskolas grupas daţādiem profiliem;analizēt pedagoģisko procesu pirmsskolas izglītības iestādēs un pašvaldībasteritorijā; piedalīties izglītības iestāţu un izglītības programmu sagatavošanālicencēšanai; piedalīties izglītības pārvaldes darba plānošanā; apkopot un veiktvispārizglītojošo skolu statistisko un analītisko mācību darba analīzi; konsultētizglītības iestāţu direktorus, direktoru vietniekus, metodiķus, pašvaldības skoluskolotāju metodisko apvienību vadītājus un pedagogus par izglītības satura,vērtēšanas, metodikas, pārbaudes darbu organizācijas un citiem jautājumiem;informēt sabiedrību par vispārējās izglītības jautājumiem pašvaldības teritorijā;konsultēt un koordinēt izglītības iestādes jautājumos, kas saistīti ar vērtēšanasprocesa organizāciju; uzraudzīt un apsekot bērnu tiesību nodrošinājumu un interešuievērošanu pašvaldības teritorijā; koordinēt daţādu institūciju (piemēram, mācībuun audzināšanas iestādes, bāriľtiesas, sociālās palīdzības dienesti, ārstniecībasiestādes, sabiedriskās organizācijas) sadarbību bērnu tiesību aizsardzībasjautājumos; izzināt un analizēt bērnu tiesību aizsardzības nodrošinājumupašvaldības teritorijā un veikt pasākumus, lai pilnveidotu bērnu tiesību aizsardzību;informēt un izglītot bērnus, lai veidotu iemaľas, kā izsargāties no situācijām, kurāsvar tikt apdraudēta garīgā un fiziskā veselība; veikt pasākumus bērnu tiesībupārkāpumu atklāšanā un novēršanā; kā pilnvarotai personai pārstāvēt bērnaintereses tiesu iestādēs; piedalīties bērnu dzīves un audzināšanas apstākļu izpētē unkonfliktsituāciju risināšanā; kārtot nepieciešamo dokumentāciju bērna nosūtīšanaiuz mācību un pāraudzināšanas iestādēm; piedalīties profilaktiskajā darbā ar sociālāriska ģimenēm; piedalīties pašvaldības skolas vecuma bērnu uzskaitē, noskaidrotapstākļus, ja bērni neapmeklē skolu; organizēt izglītojošo darbu bērnu tiesībuaizsardzības jautājumos; informēt sabiedrību par bērna tiesību aizsardzības stāvoklipašvaldības teritorijā; koordinēt citu darbinieku darbību; atbilstoši pedagoģiskajaikompetencei veikt riska grupas bērnu un jauniešu sociālās dzīves analīzi un pētīt


145degradācijas cēloľus; plānot un īstenot audzinošu darbu bērnu un jauniešusocializācijas vietās (piemēram, ģimenēs, pirmsskolas iestādēs, skolās uninternātskolās, ārpusskolas iestādēs, bērnunamos un patversmēs, bērnu slimnīcās unpansionātos, bērnu un jauniešu rehabilitācijas centros, bērnu un jauniešupāraudzināšanas iestādēs, profesionālās izglītības iestādēs); veikt ģimeľusociālpedagoģiskās konsultācijas un veicināt to pedagoģisko un juridisko izglītību;risināt sociālo apstākļu radītos konfliktus starp skolu, ģimeni, pašvaldību,bāriľtiesu un citām institūcijām; nodrošināt bērnu un jauniešu sociālāsreintegrācijas optimālai norisei nepieciešamo pedagoģisko vidi un līdzekļus;veicināt bērnu tiesību aizsardzības iestādēs pedagoģiski optimālu lēmumupieľemšanu un īstenošanu; īstenot sociālpedagoģisko darbu bērnu un jauniešuspecifiskajās sociālajās grupās (piemēram, narkotiku un alkohola atkarīgo jauniešugrupās); veikt sistemātisku profilakses darbu (informēšanu, atbalstu, izglītošanu unmotivāciju) ar bērniem, jauniešiem un viľu ģimenēm; veikt savlaicīgu psihoaktīvovielu lietotāju un datorspēlētāju atklāšanu, apsekošanu un situācijas novērtēšanu;vadīt nodarbības izglītības iestādēs; motivēt atkarīgos jauniešus uz ārstēšanos unpsihoaktīvo vielu lietošanas, datorspēļu un azartspēļu spēlēšanas pārtraukšanu;mācīt izglītojamos profesionālajā izglītībā, profesionālajā pilnveides izglītībā uninterešu izglītībā; organizēt internāta un dienesta viesnīcas darbu izglītības iestādē;plānot studentiem prakses; meklēt prakses darba vadītājus un prakses vietas; plānot,izstrādāt un īstenot brīvā laika, atpūtas projektus, pasākumus un programmasdaţāda vecuma un dzimuma klientiem ar mērķi atjaunot un nostiprināt cilvēkafiziskās, garīgās un emocionālās spējas, orientējoties uz tūrisma, sporta,dziednieciskām un citām rekreācijas darbībām un ievērojot konkrētā administratīvārajona rekreācijas resursus; uzsākt, vadīt un izvērtēt mentordarbības situāciju; veltītlaiku pieredzes pārľēmējam un dalīties savā pieredzē un zināšanās; iepazīstināt arskolas mācību un sociālo vidi, veicināt iekļaušanos profesionālajā vidē; palīdzētpieredzes pārľēmējam identificēt problēmas un rast risinājumus; palīdzēt plānotpieredzes pārľēmēja darbību; novērot un analizēt pieredzes pārľēmēja darbību;uzsākt, vadīt un izvērtēt mentordarbības situāciju; konsultēt izglītojamos, viľuvecākus un skolotājus (individuāli un grupu konsultācijās), lai palīdzēt apzinātiessavu potenciālu/pašrealizācijas iespējas un veicināt patstāvību lēmuma pieľemšanā;informēt izglītojamos, viľu vecākus un skolotājus karjeras veidošanas jautājumos;izglītot izglītojamos, viľu vecākus un skolotājus karjeras veidošanas jautājumos,veicinot izpratni sevis izzināšanā, izglītības iespēju un tās satura izpētes prasmjuveidošanos un sekmējot karjeras plānošanas un lēmuma pieľemšanas prasmjuveidošanos; izstrādāt nodarbību ciklu pēctecīgai profesijas izvēles jautājumuiekļaušanai klases stundās un citās aktivitātēs; piedalīties izglītības iestādesaudzināšanas programmas izstrādē, iesniedzot priekšlikumus tēmām par karjeras


146izaugsmes iespējām un profesijas izvēli; veidot, uzturēt un papildināt metodiskomateriālu bāzi skolēnu izpētē; veidot, uzturēt un papildināt datu bāzi par absolventutālāko izglītību, profesijas izvēli; veikt pētniecisko un metodisko darbu; veicinātsadarbību starp vecākiem, atbalsta personālu un citām institūcijām, kas nodarbojasar izglītojamo apmācību, audzināšanu un konsultāciju sniegšanu.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2359 01 Sociālais PEDAGOGS2359 02 Atkarību profilakses SPECIĀLISTS2359 03 Pagarinātās dienas grupas SKOLOTĀJS2359 04 Izglītības iestādes muzeju PEDAGOGS2359 05 PEDAGOGA PALĪGS2359 06 Interešu izglītības SKOLOTĀJS2359 07 Internāta, dienesta viesnīcas SKOLOTĀJS2359 08 Sporta ORGANIZATORS2359 09 Vecākais sporta TRENERIS2359 10 SPECIĀLISTS bērnu tiesību aizsardzības jautājumos2359 11 Arod(amat)mācības SKOLOTĀJS2359 12 Rekreācijas SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.14.apakšnodaļā)2359 13 PLĀNOTĀJS2359 14 SKOLOTĀJS MENTORS2359 15 PEDAGOGS karjeras KONSULTANTS24 APAKŠGRUPAKOMERCDARBĪBAS UN PĀRVALDES (ADMINISTRĀCIJAS) VECĀKIESPECIĀLISTIŠīs apakšgrupas vecākie speciālisti veic pētījumus, izstrādā un attīsta teorijasun metodes, kā arī izmanto zināšanas praksē informācijas izplatīšanas,saimnieciskās darbības organizēšanas un vadīšanas, kā arī rūpnieciskā īpašuma,filozofijas, psiholoģijas, ekonomikas, vēstures, socioloģijas, antropoloģijas, citusabiedrisko disciplīnu, lingvistikas, likumu piemērošanas, jaunrades un izrāţuorganizācijas nozarēs. Sagatavo normatīvos un metodiskos dokumentus, plānotautas saimniecības nozares vai darbības jomas attīstību, nepieciešamos materiālosun finanšu resursus, veic analītisko darbu, izskata iedzīvotāju iesniegumus,organizē un vada Latvijas valsts robeţas apsardzību un kontroli, nodrošina brīvībasatľemšanas kā kriminālsoda un apcietinājuma kā drošības līdzekļa izpildi.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:


147– izplatīt ar saimnieciskās darbības organizēšanu un vadīšanu un likumupiemērošanu saistītu informāciju un metodes; padziļināt un lietot zināšanas, kasiegūtas, analizējot filozofijas, politikas, ekonomikas, juridisko, sociālo, reliģisko uncitu zinātľu doktrīnas, teorijas, koncepcijas, sistēmas, un sniegt konsultācijas; radītvai izpildīt mākslas darbus; gatavot zinātniskus rakstus, pārskatus un dokumentus;piedalīties nozares politikas vai attīstības stratēģijas veidošanā, koordinēt nozaresdarbību, kontrolēt finanšu resursu sadali, izstrādāt normatīvo aktu projektus vaikontrolēt to ievērošanu, sagatavot administratīvus aktus, citus ar indivīda tiesībāmsaistītus lēmumus; veikt ekspertīzes; organizēt Latvijas valsts robeţas apsardzībuun kontroli; organizēt ārzemnieku un bezvalstnieku ieceļošanas un uzturēšanāskārtības kontroli Latvijas Republikā; nodrošināt brīvības atľemšanas kākriminālsoda un apcietinājuma kā drošības līdzekļa izpildi.Šīs grupas profesijas klasificētas mazajās grupās:241 Finanšu vecākie speciālisti242 Pārvaldes (administrācijas) vecākie speciālisti243 Tirdzniecības, tirgvedības un sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti241 MAZĀ GRUPAFINANŠU VECĀKIE SPECIĀLISTIŠīs mazās grupas vecākie speciālisti pilnveido un piemēro saimnieciskāsdarbības organizēšanas un vadīšanas metodes, konsultē saimnieciskās darbībasjautājumos, sniedz grāmatvedības pakalpojumus, izstrādā finansiālās darbībasstratēģiju, piesaista un izvieto finanšu resursus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– pētīt, plānot un sniegt grāmatvedības pakalpojumus un konsultēt šajājautājumā; pētīt saimnieciskās darbības aspektus un iegūtās atziľas izmantotpraksē; piemērot iekšējo ekonomikas rezervju izmantošanas principus; analizētfinanšu stāvokli; analizēt, izvērtēt kapitāla izlietojumu; plānot kapitālapalielināšanu un finansēšanas avotus; veikt finanšu plānošanu un prognozēšanu;plānot un noteikt budţeta un grāmatvedības kontroli un citus grāmatvedībasdarbības aspektus un sistēmas; veikt zinātniskās pētniecības darbu finanšuekonomikā.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paľēmieni; darbāizmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi;veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli;darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.


148Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; parpaša pieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem;par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu;par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:2411 Grāmatveţi2412 Finanšu un investīciju konsultanti2413 Finanšu analītiķi2411 ATSEVIŠĶĀ GRUPAGRĀMATVEŢIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti sniedz grāmatvedības pakalpojumus,konsultē grāmatvedības jautājumos, veic grāmatvedības grāmatu, dokumentu unpārskatu revīziju un auditu; izdara par tiem atzinumus un izstrādā metodiskusdokumentus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– plānot un noteikt budţeta un grāmatvedības kontroli un citusgrāmatvedības darbības aspektus un sistēmas, kā arī konsultēt šajos jautājumos;gatavot finanšu dokumentus apstiprināšanai pirms iesniegšanas vadībai,akcionāriem, juridiskām un citām ar likumu noteiktām personām; gatavotmaksājumu deklarācijas, konsultēt par nodokļu un maksājumu problēmām,apstrīdēt strīdīgas prasības nodokļu komisijā; gatavot budţeta ieľēmumu prognoţupārskatus; veikt finanšu pētījumus dokumentu viltošanas un bankrota jautājumos;kontrolēt pārskatus un grāmatvedības grāmatas; veikt kredītiestāţu auditu,grāmatvedības un statistikas pārskatu analīzi, izdarīt atzinumus, gatavot normatīvosun metodiskos dokumentus, veikt analītisko darbu; identificēt iestādes iekšējāaudita apjomā esošo auditējamo sistēmu kopumu; sagatavot iestādes iekšējā auditailgtermiľa attīstības plānu, stratēģisko plānu, gada plānu un iekšējo auditoramācību plānu; nodrošināt finanšu, vadības, izpildes novērtējuma, kvalitātes un cituveidu iekšējo auditu veikšanu; organizēt iekšējos auditus atbilstoši iekšējā auditastandartiem un ētikas principiem; analizēt un izvērtēt kapitāla izlietojumu; plānotkapitāla palielināšanu un finansēšanas avotus; veikt finanšu plānošanu unprognozēšanu; sagatavot investīciju projektus; plānot un veikt zinātniskāspētniecības darbu finanšu ekonomikā; sniegt metodisko palīdzību grāmatvedībasjautājumos budţeta izpildītājiem un grāmatveţiem; nodrošināt budţetagrāmatvedības reģistru kārtošanu, grāmatvedības dokumentu vai datu attēluuzglabāšanu.


149Šīs atsevišķās grupas profesijas:2411 01 Vecākais GRĀMATVEDIS2411 02 REVIDENTS2411 03 Zvērināts REVIDENTS2411 04 Aizdevumu REVIDENTS2411 05 AUDITORS2411 06 Informācijas sistēmu AUDITORS2411 07 Uzraudzības AUDITORS2411 08 Iekšējais AUDITORS2411 09 Kredītiestāţu uzraudzības EKSPERTS2411 10 Grāmatvedības EKSPERTS2411 11 Metodikas EKSPERTS2411 12 Kredītiestāţu uzraudzības ANALĪTIĶIS2411 13 Iekšējās kontroles galvenais SPECIĀLISTS2411 14 Iekšējās kontroles galvenais INSPEKTORS2411 15 Struktūrvienību koordinācijas, profilakses un informācijas uzskaitesgalvenais SPECIĀLISTS2412 ATSEVIŠĶĀ GRUPAFINANŠU UN INVESTĪCIJU KONSULTANTIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti pēta un piemēro ar finansēmsaistītus saimnieciskās darbības aspektus, kā arī darbības, kas svarīgassaimnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā un iekšējo rezervju ekonomiskāizmantošanā, sniedz konsultācijas šajos jautājumos, veido un uztur organizācijastēlu, organizē mērķtiecīgu informācijas plūsmu, kas veicina uzľēmuma darbību.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– analizēt, izvērtēt kapitāla izlietojumu; plānot kapitāla palielināšanu unfinansēšanas avotus; veikt finanšu plānošanu un prognozēšanu; kontrolēt finanšusadali un izlietojumu; sagatavot investīciju projektus; veikt zinātniskās pētniecībasdarbu finanšu ekonomikā; pētīt un organizēt ar saimnieciskās darbībasorganizēšanu un vadīšanu saistītus finanšu aspektus; pētīt un skaidrot iekšējoekonomiku un saimniekošanas iespējas, informēt par šiem jautājumiem unkonsultēt; konsultēt klientus par iepirkumu organizēšanas jautājumiem; konsultētklientus par jautājumiem, kas saistīti ar nodokļiem; organizēt saimniecisko darbībuklienta vārdā atbilstoši normatīvo aktu prasībām ar nodokļiem saistītajosjautājumos; piedalīties strīdu izšķiršanā un tiesas sēdēs; apzināt ar komercdarbībusaistītās problēmas, piedāvājot iespējamo problēmrisinājumu; piedalīties ar


150komercdarbības vidi saistīto projektu plānošanā; sagatavot, analizēt un sniegt arkomercdarbības vidi saistīto informāciju valsts un pašvaldību institūcijām.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2412 01 FINANSISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 1.33.apakšnodaļā)2412 02 Komercdarbības KONSULTANTS2412 03 Vecākais komercdarbības SPECIĀLISTS2412 04 KONSULTANTS iepirkumu SPECIĀLISTS2412 05 Nodokļu KONSULTANTS2413 ATSEVIŠĶĀ GRUPAFINANŠU ANALĪTIĶIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniski pētniecības darbu,izstrādājot un attīstot ekonomiskās teorijas, koncepcijas un metodiku, plāno unprognozē finansiālo darbību, risinot pašreizējās un nākotnes finansiālās problēmasun sniedzot konsultācijas.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– analizēt vērtspapīru, akciju, obligāciju un citu finanšu dokumentu, taiskaitā arī ārzemju valūtās, tirgus tendences; izstrādāt finansiālās darbības stratēģiju;piesaistīt un izvietot finanšu resursus; optimizēt kapitāla struktūru; sagatavotinvestīciju projektus; sagatavot un kontrolēt budţetu; plānot naudas plūsmu unfinanšu rezultātus; sagatavot finanšu pārskatus; nodrošināt uzľēmuma vadību arpilnīgu informāciju par finanšu stāvokli; izveidot finansiālās darbības novērtēšanassistēmu un kontrolēt normatīvajos aktos noteikto finansiālo darbību reglamentējošoprasību ievērošanu; vadīt finanšu plānošanas un analīzes darbu; veikt valūtas, zelta,vērtspapīru un citu finanšu instrumentu analīzi; īstenot ārvalstu valūtas un zeltarezervju pārvaldīšanas principus, ilgtermiľa ieguldījumu stratēģijas un taktiku;veikt darījumus ar ārvalstu un vietējām finanšu institūcijām; pārvaldīt ārvalstuvalūtas un zelta rezervju portfeļus; veikt valūtu kursu kotāciju pret latu; sekotjaunākajiem notikumiem pasaules finanšu tirgos, izvērtēt to ietekmi uz pārvaldāmoieguldījumu portfeli; pilnveidot ieguldījumu portfeļu pārvaldīšanas tehniku;piedalīties finanšu risku pārvaldīšanas un kontroles programmas pilnveidošanā;veikt ikdienas riska kontroli; piedalīties ieguldījumu pārvaldītāju darījumu apstrādēun kontrolē; veikt ārvalstu valūtas un zelta ieguldījumu portfeļu novērtēšanu;apkopot datus par vērtspapīru cenām un procentu likmēm; aprēķināt portfeļu peļľasrādītājus un peļľas sadalījumu; sagatavot riska pārskatus; sagatavot pārskatus parārvalstu valūtas un zelta rezervēm; analizēt riska kontroles procedūras un


151pilnveidot tās; veikt nodarbināto apmācību finanšu analīzes un plānošanasjautājumos; patstāvīgi plānot un veikt zinātniskās pētniecības darbu finanšu jomā.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2413 01 Finanšu tirgus ANALĪTIĶIS2413 02 Finanšu ANALĪTIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 1.15.apakšnodaļā)2413 03 Naudas apgrozības ANALĪTIĶIS2413 04 Naudas plūsmas ANALĪTIĶIS2413 05 Riska ANALĪTIĶIS2413 06 Finanšu ieguldījumu portfeļa VADĪTĀJS2413 07 Finanšu risku VADĪTĀJS242 MAZĀ GRUPAPĀRVALDES (ADMINISTRĀCIJAS) VECĀKIE SPECIĀLISTIŠīs mazās grupas vecākie speciālisti pilnveido un piemēro saimnieciskāsdarbības organizēšanas un vadīšanas metodes, konsultē saimnieciskās darbībasjautājumos, veic kvalitātes vadības sistēmu ieviešanu un uzturēšanu un nodrošinarisku vadības procesu, nodrošina kompleksu projektu vai programmu vadīšanu unkoordinēšanu, sagatavo normatīvo aktu projektus un metodiskos dokumentus,piedalās tautas saimniecības nozares vai darbības jomas attīstības, nepieciešamomateriālo un finanšu resursu plānošanā, veic analītisko darbu.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– pētīt, plānot un sniegt ar personāla izvēli un profesionālo orientācijusaistītus pakalpojumus un konsultēt šajos jautājumos; vadīt un kontrolēt kvalitātessistēmas ieviešanu un uzturēšanu uzľēmumā; veikt uzľēmuma risku identificēšanu,analīzi un uzraudzību, risku vadības plānošanu, kā arī nodrošināt risku vadībasprocesu pilnveidošanu atbilstoši uzľēmuma darbības stratēģijai un ikdienasvajadzībām; nodrošināt kompleksu projektu vai programmu vadīšanu unkoordinēšanu; piedalīties stratēģijas veidošanā, dienesta darbības pamatvirzienunoteikšanā un finanšu resursu sadales (izlietojuma) kontrolē un atbildēt par uzticētopienākumu izpildi.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: uzdotā darba izpildes teorētiskie un praktiskie pamati, likumi un citinormatīvie akti, analīzes un sintēzes metodes un paľēmieni; darbā lietojamo tehniskolīdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darbaprocesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba reţīmi; pakalpojumu uncitu darbības veidu izmaksu veidošanās, kvalitātes vadības teorētiskie un praktiskie


152aspekti, kā arī ISO 9000 kvalitātes standarti; darba aizsardzības un videsaizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par lēmumiem amata noteiktovalsts pārvaldes funkciju īstenošanā un amatam noteikto funkciju īstenošanāprofesionālajā jomā; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; parsagatavotās informācijas atbilstību un pareizību; par izstrādāto atzinumu unpriekšlikumu kompetenci; par materiāli tehnisko, finanšu resursu lietderīguizmantošanu; par darbības atbilstību normatīvajiem aktiem; par citu savā darbībāskarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītājarīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:2421 Vadības un organizācijas analītiķi2422 Politikas pārvaldības vecākie speciālisti2423 Personāla un karjeras, kvalitātes vadības sistēmu un risku vadības vecākiespeciālisti2424 Apmācības un personāla attīstības vecākie speciālisti2421 ATSEVIŠĶĀ GRUPAVADĪBAS UN ORGANIZĀCIJAS ANALĪTIĶIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic darbības, kas svarīgassaimnieciskās darbības organizēšanā un vadīšanā un iekšējo rezervju ekonomiskāizmantošanā, sniedz konsultācijas šajos jautājumos, veido un uztur organizācijastēlu, organizē mērķtiecīgu informācijas plūsmu, kas veicina uzľēmuma darbību.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– pētīt un organizēt ar saimnieciskās darbības organizēšanu un vadīšanusaistītus finanšu aspektus; pētīt un skaidrot iekšējo ekonomiku un saimniekošanasiespējas, informēt par šiem jautājumiem un konsultēt; izstrādāt stratēģijas unplānus, kuru mērķis ir panākt klientu apmierinātību un efektīvi izmantojotorganizācijas resursus; analizēt un izvērtēt pašreizējo sistēmu un struktūru;apspriest pašreizējo sistēmu ar personālu; risināt organizatoriskās problēmas; veiktuzľēmuma pētījumu, analizējot esošās administratīvās un lietvedības procedūras;reģistrēt un analizēt organizācijas darbu plūsmas diagrammas, protokolus,ziľojumus, rokasgrāmatas un darba aprakstus; sniegt priekšlikumus metoţu unprocedūru pārskatīšanai, lai atrisinātu organizatoriskās problēmas; īstenotapstiprinātās rekomendācijas, pārskatītās instrukcijas un procedūru rokasgrāmatas;nodrošināt incidentu, nelaimes gadījumu un citu bīstamo kravu pārvadāšanas


153noteikumu pārkāpumu izmeklēšanu un pasākumu organizēšanu, lai novērstu šādugadījumu atkārtošanos un paaugstinātu kopējo drošības stāvokli; sniegt atzinumuspar izvērtēšanai iesniegtajiem Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem; nodrošinātnepieciešamās informācijas saľemšanu no Eiropas Savienības institūcijām; analizētekonomiskās politikas stratēģiskos virzienus un izstrādāt priekšlikumus topilnveidošanai; nodrošināt analītisko produktu izvērtēšanu un uzlabošanu atbilstošilabākajai pasaules praksei; piedalīties apspriedēs, darba grupās, komisijās, kasizstrādā normatīvos aktus un kompleksus uzdevumus par uzľēmuma pamatdarbībasjautājumiem; izstrādāt un koordinēt pasākumus, kuri saistīti ar darbībasnepārtrauktības nodrošināšanu; koordinēt struktūrvienību rīcību darbībasnepārtrauktības nodrošināšanā incidenta, ārkārtas situācijas vai krīzes gadījumos;plānot, organizēt un veikt pasākumus darbības nepārtrauktības pārvaldīšanasprocesa testēšanai; organizēt notiekošo incidentu, kuru ietekme pārsniedz vienasstruktūrvienības darbības jomu, un ārkārtas situācijas gadījumu vienotu uzskaiti unanalīzi; veikt darbinieku apmācību un izglītošanu darbības nepārtrauktībaspārvaldīšanas jomā; sniegt konsultācijas darbības nepārtrauktības pārvaldīšanasjautājumos, sagatavot un iesniegt vadībai pārskatus par situāciju darbībasnepārtrauktības pārvaldīšanas jomā un priekšlikumus darbības nepārtrauktībasprocesa uzlabošanai; vadīt centralizētu darbības risku identificēšanas unnovērtēšanas procesu, nodrošinot regulāru darbības risku pārskatu sniegšanu paresošajiem riskiem, īstenotajiem un papildus nepieciešamajiem to ierobeţošanaspasākumiem un sasniegtajiem riska ierobeţošanas rezultātiem; izstrādāt unpilnveidot darbības risku analīzes metodiku un sniegt atbalstu citiem darbiniekiemdarbības risku identificēšanā un novērtēšanā; vadīt un pilnveidot darbības riskupārvaldības informācijas sistēmas izstrādi, ieviešanu un sistēmas lietotāju apmācībuun rūpēties par izveidotās sistēmas efektīvu darbību; sagatavot priekšlikumus ardarbības risku pārvaldīšanu saistīto iekšējo normatīvo aktu pilnveidei un kontrolētattiecīgo spēkā esošo normatīvo aktu ievērošanu, apmācīt un konsultēt darbiniekusdarbības risku pārvaldīšanas jomā; vadīt stratēģijas izstrādes un aktualizēšanasprocesu, nodrošinot, ka stratēģiskās vadības sistēma sekmē mērķu sasniegšanu unuzdevumu efektīvu izpildi, ľemot vērā labāko zināmo praksi un rīcībā esošosresursus; nodrošināt, ka stratēģisko vadību reglamentējošo iekšējo normatīvo aktuprasības ir aktuālas un adekvātas; nodrošināt, ka plānošanā un apstiprināto plānuizpildes kontrolē tiek lietderīgi izmantoti citu vadības procesu rezultāti, t.sk. riskupārvaldīšanas, darbības nepārtrauktības nodrošināšanas, vadības uzskaites, iekšējāun ārējā audita rezultāti; koordinēt stratēģiskās attīstības plāna izstrādi unsavlaicīgu tā aktualizēšanu; nodrošināt ar darbu plānošanu un plānu izpildeskontroli saistītās informācijas regulāru un savlaicīgu sagatavošanu un sniegšanu


154vadībai; uzturēt funkciju un procesu katalogu, nodrošinot tā aktualitāti unpilnīgumu; vadīt uzľēmuma vadības sistēmu pilnveidošanu.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2421 01 Vecākais KONSULTANTS2421 02 KONSULTANTS2421 03 Šūšanas raţošanas KONSULTANTS2421 04 Medicīnas KONSULTANTS2421 05 Zinātniskais KONSULTANTS2421 06 Bīstamo kravu pārvadājumu drošības KONSULTANTS (padomnieks)2421 07 Drošības KONSULTANTS (padomnieks)2421 08 PADOMNIEKS (konsultants)2421 09 Darbības nepārtrauktības VADĪTĀJS2421 10 Darbības risku VADĪTĀJS2421 11 Stratēģiskās vadības procesa VADĪTĀJS2422 ATSEVIŠĶĀ GRUPAPOLITIKAS PĀRVALDĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti pēta un piemēro saimnieciskāsdarbības aspektus, kā arī darbības, kas svarīgas saimnieciskās darbībasorganizēšanā un vadīšanā un iekšējo rezervju ekonomiskā izmantošanā, sniedzkonsultācijas šajos jautājumos, veido un uztur organizācijas tēlu, organizēmērķtiecīgu informācijas plūsmu, kas veicina uzľēmuma darbību, nodrošinakompleksu projektu vai programmu vadīšanu un koordinēšanu, nodarbojas arlietisko pierādījumu, notikumu situāciju un tajos esošo objektu un pēdu izpēti,izmantojot zinātniski pamatotas un specializētas izpētes metodes nolūkā noskaidrotkriminālprocesam, administratīvajam procesam vai civilprocesam nozīmīgus faktusun apstākļus, dodot eksperta atzinumu, izstrādā attiecīgās nozares normatīvo aktuprojektus un metodiskos dokumentus, piedalās tautas saimniecības nozares vaidarbības jomas attīstības, nepieciešamo materiālo un finanšu resursu plānošanā,veic analītisku darbu, noformē dokumentus, izpilda kontroles funkcijas, veicpārbaudes un ekspertīzes, sastāda pārskatus, izskata iedzīvotāju iesniegumus unsūdzības; analizē institūcijas vai struktūrvienības darbību un attīstības tendencesatbilstoši Latvijas Republikas, Eiropas Savienības un citiem ilgtspējīgas attīstībaskritērijiem un principiem, definē institūcijas vai struktūrvienības prioritārās unkompleksās problēmas, iesaka jaunas konceptuālas idejas un risinājumus, attīstateritoriālo struktūrvienības ekonomisko, sociālo un dabas vidi atbilstoši institūcijaskompetencei, veicina pilsoniskas sabiedrības attīstību, nodrošina ar brīvībasatľemšanu notiesāto un probācijas klientu resocializācijas pasākumu izpildi.


155Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izstrādāt programmas stratēģiju (mērķus, uzdevumus, plānotās aktivitātesun to rezultātus) un piedalīties programmas izvērtēšanā; nodrošināt programmāiesniegto projektu pieteikumu izskatīšanu, vērtēšanu, koriģēšanu, veicinātpotenciālo partneru identificēšanu; pārraudzīt un vadīt programmā apstiprinātosprojektus; definēt attiecīgās nozares projektu, tai skaitā noteikt projekta kvalitāti,laiku un izmaksas, veikt attiecīgās nozares projekta finanšu analīzi, nosakot tāsaimniecisko derīgumu un ekonomisko efektivitāti; organizēt attiecīgās nozaresprojektu; plānot attiecīgās nozares projektu; veikt attiecīgās nozares projektauzraudzību un tālākvirzīšanu; sastādīt attiecīgās nozares projekta dokumentāciju,ziľojumus; prezentēt attiecīgās nozares projekta starprezultātus; noslēgt attiecīgāsnozares projektu; novērot uzľēmuma ārējās darbības vides attīstību (īpaši nozareskontekstā) un iekšējos sakaru procesus; sniegt informāciju, pārliecināt, veicinātsaprašanos, radīt un saglabāt uzticēšanos, prognozēt un novērst konfliktus, sekmētsabiedrības atbalstu uzľēmuma darbībai; vadīt uzľēmuma noliktavu un transportasaimniecību, sekot informācijas sistēmas darbībai; pētīt un organizēt arsaimnieciskās darbības organizēšanu un vadīšanu saistītus finanšu, juridiskos unorganizatoriskos aspektus; pētīt un skaidrot iekšējo ekonomiku un saimniekošanasiespējas, informēt par šiem jautājumiem un konsultēt; piedalīties nozares politikasvai attīstības stratēģijas veidošanā, koordinēt nozares darbību, izstrādāt normatīvoaktu projektus, kontrolēt normatīvo aktu ievērošanu, sagatavot administratīvosaktus, citus ar indivīda tiesībām saistītus lēmumus kontroles un uzraudzības jomā;izskatīt un analizēt Eiropas Savienības un starptautisko organizāciju materiālus,nodrošināt informācijas apriti; sagatavot starptautisko sadarbības līgumu projektus;organizēt ārvalstu delegāciju vizītes; sagatavot starptautiskajām organizācijāmnepieciešamos pārskatus; sadarboties ar citu valstu organizācijām; koordinētstruktūrvienību darbību un atbildēt par uzticēto pienākumu izpildi; apkopot unanalizēt informāciju, kas saistīta ar normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi;sniegt pārskatus un priekšlikumus par iestādes darbību; sagatavot likumāparedzētos atzinumus un ziľojumus; nodrošināt starptautisko sadarbības saraksti unpiedalīties starptautisko projektu dokumentu tehniskajā sagatavošanā; izskatītiedzīvotāju iesniegumus, priekšlikumus un sūdzības; izmantot informācijastehnoloģijas sistēmas; nodrošināt nepieciešamo izmaiľu izstrādi un ieviešanu,līgumu izpildi; sniegt informāciju par savu uzľēmumu un konsultēt par raţošanasorganizācijas produktivitātes paaugstināšanu un kvalitāti; veikt savstarpējo tiesībuun pienākumu nodrošināšanu; organizēt un kontrolēt raţošanas procesus; organizētpreču prezentāciju norisi; sadarboties ar esošajiem un potenciāliem sadarbībaspartneriem; piesaistīt jaunus klientus; veikt ekspertīzes; risināt klīnisko pētījumuproblēmas; organizēt datu vākšanu par jaunu pētījumu veikšanas iespējām,


156izvēloties pētniekus un sazinoties ar potenciālajiem pētījumu centriem; organizēt unsastādīt pētījumu budţetus; pārraudzīt maksājumu plūsmu; organizēt datuievadīšanu datubāzēs; organizēt monitorēšanas vizītes un piedalīties tajās, veicinotaugstas kvalitātes pētījumu datu iegūšanu; sadarboties ar centrālajām zāļureģistrācijas struktūrvienībām, lai saľemtu informāciju, kas nepieciešama zāļu(produktu) reģistrācijai vai izmaiľām reģistrācijas dokumentācijā; laikus sagatavotzāļu reģistrācijas dokumentāciju iesniegšanai institūcijās; organizēt pienākumusadali starp zāļu reģistrācijas speciālistiem; organizēt zāļu iepakojumu maketunosūtīšanu raţotnēm; sagatavot iepakojumu apstiprināšanu; organizēt zāļulietošanas instrukciju un aprakstu veidošanu un (vai) adaptēšanu; organizēttehniskās piegādes nosacījumu salīdzināšanu ar reģistrētajām specifikācijām;iesniegt ziľojumus par zāļu reģistrāciju; apstiprināt sagatavotos reklāmasmateriālus zāļu reģistrācijas jomā; ievadīt vietējos reģistros informāciju parziľojumiem; apkopot informāciju par spontāniem nevēlamiem notikumiem unincidentiem ar zālēm (produktiem); organizēt periodisko drošības ziľojumuiesniegšanu; apzināt ar komercdarbību saistītās problēmas, piedāvājot iespējamoproblēmrisinājumu; piedalīties ar komercdarbības vidi saistīto projektu plānošanā;sagatavot, analizēt un sniegt ar komercdarbības vidi saistīto informāciju valsts unpašvaldību institūcijām; organizēt zinātnisko institūciju (augstskolu un zinātniskoinstitūtu) augstāko koleģiālo orgānu (Senāts, zinātniskā padome, promocijaspadome) darbu un koordinēt dokumentu apriti; plānot koleģiālo orgānu perspektīvodarbu; organizēt sēţu darbu un kontrolēt sēdē izskatāmos dokumentus, sagatavotsēţu izrakstus; kontrolēt lēmumu izpildes termiľus un rezultātus; organizētpersonāla zinātnisko atestāciju, vēlēšanas uz akadēmiskajiem amatiem; koordinētzinātnisko institūciju darbības pārskatu sagatavošanu, zinātnisko darbu izdošanu;organizēt projektu pieteikumu ekspertīzes komisiju darbu; koordinēt koleģiāloorgānu sadarbību augstskolu pētniecības stratēģijas īstenošanai; kontrolēt unorganizēt kontrolieru darbības un taktiku pārbaudes vietās; vadīt un organizētkontrolieru darbu; aizturēt un izľemt dokumentus, izsniegt pagaidu atļaujas;pieľemt lēmumu par administratīvās lietas uzsākšanu, sastādīt protokolus un citusadministratīvos dokumentus; veikt darbu ar jaunatni; sadarbojoties ar jaunatnespolitikas īstenošanā iesaistītajām personām, izstrādāt priekšlikumus jaunatnespolitikas pilnveidei; īstenot un koordinēt informatīvus un izglītojošus pasākumus,projektus un programmas jaunatnes politikas jomā; sekmēt jauniešu pilsoniskoaudzināšanu; veicināt jauniešu brīvprātīgo darbu un līdzdalību lēmumu pieľemšanāun sabiedriskajā dzīvē; konsultēt jauniešus jaunatnes politikas jomā, tajā skaitā parpasākumu, projektu un programmu izstrādi un īstenošanu, kā arī veicināt jauniešupersonības attīstību; plānot, vadīt un organizēt „„Sanus per Aquam” jeb „veselībacaur ūdeni”” (turpmāk – SPA) pakalpojumu sniegšanu; plānot un vadīt ikdienas


157darījumus; veikt darbus, kas saistīti ar dzīvojamo māju, nedzīvojamo namu un citaveida nekustamā īpašuma pārvaldīšanu atbilstoši lietošanas mērķiem un tehniskajādokumentācijā noteiktajiem tehnoloģiskiem un procesuāliem aspektiem; pārzinātun analizēt nekustamā īpašuma pārvaldīšanas, rekonstrukcijas vai renovācijas darbuplānošanu un izpildi, pārzināt būvdarbu vadīšanu, būvniecības materiālutehnoloģiju un būvju ekspluatāciju; pārbaudīt, vai ceļamās un jau uzceltās, unnodošanai sagatavotās būves atbilst būvniecības likumiem, apstiprinātajiemplāniem, specifikācijām un standartiem, kā arī citiem normatīviem par ēku kvalitāti,drošību un drošības zonām; pārbaudīt uzbūvētās ēkas un celtnes, lai konstatētuekspluatācijas pārkāpumus, atkāpes, kas var radīt bīstamus darba un sadzīvesapstākļus; pārzināt nekustamā īpašuma pārvaldīšanu ietekmējošos faktorus;izvēlēties efektīvākos attiecīgā nekustamā īpašuma pārvaldīšanas paľēmienus,pamatojoties uz noteiktajām prognozēm par nekustamā īpašuma tirgus attīstībastendencēm, tehnoloģisko procesu izvērtēšanas rezultātiem, pārvaldīšanas unapsaimniekošanas inţenierekonomiskajiem aprēķiniem; veikt zinātniskāspētniecības darbus un izstrādāt jaunas nekustamā īpašuma pārvaldīšanas formas unmetodes; veikt savu izstrādājumu un pakalpojumu cenu noteikšanas pētījumus,konsultēt šajos jautājumos; lietot praksē teorētiskās un praktiskās zināšanas un tāsnepārtraukti papildināt, piedaloties prasmju pārbaudes testos; gatavot zinātniskosrakstus un pārskatus; gatavot pārskatus atbildīgiem administrācijas darbiniekiem;nodrošināt informācijas sagatavošanu vides aizsardzības un videsapsaimniekošanas jomās; identificēt un formulēt vides problēmas pašvaldībā,pašvaldības kapitālsabiedrībās, lauku attīstību noteicošās jomās; konsultētpašvaldības vadību par iespējamiem risinājumiem noteiktos videsapsaimniekošanas sektoros; pārzināt pašvaldības vai uzľēmumu dokumentāciju unveikt iekšējo administratīvo koordinēšanu struktūrvienībā; papildināt arnepieciešamo informāciju jebkuru no esošajām sistēmām, reģistriem vaiprogrammām; sagatavot nepieciešamo dokumentāciju no jebkura uzľēmuma vaistruktūrvienības datu bāzes vai reģistra; piedalīties projektu izstrādē unkoordinēšanā vides aizsardzības, vides apsaimniekošanas, lauku attīstību pasākumujomās; organizēt vides informācijas apriti pašvaldībā; pārstāvēt pašvaldību vaiuzľēmumu sadarbībā ar vides apsaimniekošanas vai tehnoloģiju piegādātājuinstitūciju; organizēt un vadīt saimniecību iestādēs, privātās mājās; novērtēt unveidot darbinieku motivācijas sistēmu; konsultēt darbiniekus; organizēt produktupārdošanu un pakalpojumu sniegšanu viesiem; veikt pasta sūtījumu pieľemšanu,apstrādi, izsniegšanu un sniegt citus pasta pakalpojumus; veikt ekspluatācijas darbakontroli; organizēt un veikt namu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu; uzturēt namuun tam funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu labā tehniskā kārtībā; nodrošināt tosanitāro apkopi; sistemātiski pārbaudīt nama vispārējo stāvokli un ugunsdrošību;


158pārzināt un uzraudzīt remontdarbu norisi; kontrolēt izpildīto darbu apjomus,kvalitāti un termiľus; organizēt namu renovāciju; aprēķināt un iekasēt īres, nomasun apsaimniekošanas maksas; sagatavot materiālus tiesvedības vajadzībām; kārtotvisus nodokļu maksājumus, kuri attiecas uz namiem; slēgt līgumus ar komunālopakalpojumu piegādātājiem un nodrošināt šajos līgumos paredzēto saistību izpildi;veikt kontroli par esošajos namos deklarētajām un iemitinātajām personām;izvēlēties darbiniekus; izskatīt iedzīvotāju iesniegumus, sūdzības un priekšlikumusun sniegt atbildes uz tiem; veikt izskaidrošanas darbu licences saľēmējam;izskaidrot licences saľēmēja un licences izsniedzēja pienākumus un tiesības;sagatavot un izsniegt licences; apkopot datus par izsniegtajām licencēm;kontrolēt licenču nepieciešamību attiecīgajos objektos un veikt izskaidrošanasdarbu par licences nepieciešamību, veidiem un citiem nosacījumiem; veiktdarbības, kas attiecas uz preču muitošanu, īstenojot muitas kontroles pasākumus, taiskaitā preču aplikšanu ar muitas maksājumiem un muitas maksājumu iekasēšanu;novērtēt ekonomisko un sociālo vidi un tās attīstības tendences; organizēt problēmusabiedrisko apspriešanu; noteikt un analizēt institūcijas vai struktūrvienībasdarbības un attīstības problēmas un to risinājumus; izstrādāt stratēģisko, taktisko unoperatīvo plānu projektus, pārskatus un ziľojumus; noteikt sociālās videsproblēmas un sniegt priekšlikumus to risinājumam; pārbaudīt deklarētājapersonību, adreses esību un tiesisko pamatu; deklarēt dzīvesvietu, anulēt deklarētodzīvesvietu; konsultēt; izsniegt izziľas; pieľemt iedzīvotāju iesniegumusiedzīvotāju deklarēšanas jautājumos; reģistrēt personu deklarēto dzīvesvietu;noformēt darbinieku personas lietas; organizēt apsaimniekošanā nodoto dzīvojamoēku apsaimniekošanu; koordinēt dzīvojamo māju apsaimniekotāju darbību;organizēt apsaimniekošanā nodoto ēku renovācijas projektu izstrādi unkredītresursu piesaisti; uzskaitīt pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu;reģistrēt un likumā noteiktajā kārtībā pieľemt izskatīšanai nekustamo īpašumupirkumu līgumus pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanai; uzskaitītnoslēgtos zemes nomas līgumus; organizēt un kontrolēt nomas maksas iekasēšanu,uzskaitīt mazdārziľus; slēgt mazdārziľu nomas līgumus; organizēt un kontrolētpašvaldības dzīvojamā fonda piešķiršanu, organizēt kapitāli remontējamo telpuapsekošanu, uzskaiti un piešķiršanu iedzīvotājiem; apsekot pašvaldības īpašumus;reģistrēt jaundzimušos bērnus; pieľemt un reģistrēt paternitātes iesniegumus;noformēt adopcijas dokumentus atbilstoši tiesas spriedumam; reģistrēt personumiršanu, risinot ar to saistītos jautājumus; noformēt īpašos miršanas reģistrus;normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieľemt un izsludināt laulību pieteikumus;svinīgi reģistrēt laulības, noformēt laulību zāli, sagatavot laulību ceremonijasscenāriju; pieľemt personu pieteikumus uzvārda, vārda vai tautības ieraksta maiľai;veikt nekustamā īpašuma tiesisko reģistrāciju; apkopot pašvaldības


159kapitālsabiedrību sniegto informāciju par brīvajām nomas telpām, organizēt šobrīvo telpu nodošanu nomā; kontrolēt neapdzīvojamo telpu nomas līgumunosacījumu izpildi; organizēt telpu nomas līgumu noslēgšanu; uzskaitīt pašvaldībasteritorijā deklarētos pirmsskolas un obligātā skolas vecuma bērnus un izglītībasiestāţu audzēkľus; pieľemt un reģistrēt iedzīvotāju iesniegumus un izsniegtnorīkojumus bērnu ievietošanai pirmsskolas izglītības iestādēs; sagatavotizglītojamo sarakstus līgumu slēgšanai par pašvaldības izglītības iestāţusniegtajiem pakalpojumiem citu pašvaldību teritorijās deklarētajiem iedzīvotājiemun vietējās pašvaldības iedzīvotāju saľemtajiem izglītības pakalpojumiem citupašvaldību izglītības iestādēs; organizēt kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi unaudzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi; organizēt unīstenot izlīgumu starp cietušo un personu, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu;vākt informāciju izvērtēšanas ziľojumam par probācijas klientu; veikt nosacītinotiesāto un nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu, kurām noteikta zemauzraudzības intensitāte, uzraudzību; informēt ar brīvības atľemšanas sodunotiesātos par iespēju noslēgt vienošanos par postpenitenciārās palīdzībassaľemšanas kārtību un veidiem; organizēt brīvības atľemšanas kā kriminālsoda unapcietinājuma kā drošības līdzekļa pasākumu izpildi; aizstāvēt Latvijas valsts, tāspilsoľu un juridisko personu intereses un tiesības ārvalstīs; koordinēt LatvijasRepublikas valsts iestāţu starptautiskos sakarus; informēt ārvalstu oficiālās iestādesun sabiedrību par norisēm Latvijas Republikā; sekot ārvalstu saimnieciskās,politiskās un kultūras dzīves norisēm un informēt par tām Latvijas valsts iestādesun sabiedrību; veicināt Latvijas ekonomiskos un kultūras sakarus ar ārvalstīm;izsniegt ārvalstniekiem Latvijas Republikas vīzas.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2422 01 Projekta VADĪTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 1.46.apakšnodaļā)2422 02 Projekta KOORDINATORS2422 03 Vecākais REFERENTS2422 04 REFERENTS2422 05 Jaunākais REFERENTS2422 06 Vecākais INSPEKTORS2422 07 INSPEKTORS2422 08 Jaunākais INSPEKTORS2422 09 Vecākais EKSPERTS2422 10 EKSPERTS2422 11 Jaunākais EKSPERTS2422 12 Klīnisko pētījumu VADĪTĀJS2422 13 Zāļu reģistrācijas VADĪTĀJS


1602422 14 SPA VADĪTĀJS2422 15 Zinātniskais SEKRETĀRS2422 16 Galvenais SPECIĀLISTS sadarbības jautājumos starp valsts unpašvaldību iestādēm2422 17 Vecākais KONTROLIERIS (pašvaldībās)2422 18 KONTROLIERIS (pašvaldībās)2422 19 Jaunākais KONTROLIERIS (pašvaldībās)2422 20 Nekustamā īpašuma PĀRVALDNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standartsun tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.17.apakšnodaļā)2422 21 Namu PĀRVALDNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļautsšo noteikumu 2.pielikuma 2.2.apakšnodaļā)2422 22 Kancelejas PĀRZINIS2422 23 Civilaizsardzības ORGANIZATORS2422 24 Ārējo sakaru ORGANIZATORS2422 25 Viesnīcu pakalpojumu ORGANIZATORS2422 26 Pašvaldības /finanšu stabilizācijas procesa UZRAUGS2422 27 Jaunatnes lietu SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.16.apakšnodaļā)2422 28 Penitenciārā un probācijas darba SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.3.apakšnodaļā)2422 29 Dzimtsarakstu INSPEKTORS2422 30 Arodbiedrību /darba KOORDINĒTĀJS2422 31 Vides pārvaldības SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.38.apakšnodaļā)2422 32 Pasta SPECIĀLISTS2422 33 Licencēšanas SPECIĀLISTS2422 34 Muitošanas SPECIĀLISTS2422 35 Sabiedrības pārvaldes SPECIĀLISTS2422 36 Iedzīvotāju reģistrēšanas SPECIĀLISTS2422 37 Dzīvojamo māju (īpašumu) apsaimniekošanas SPECIĀLISTS2422 38 SPECIĀLISTS zemes nomas jautājumos2422 39 SPECIĀLISTS mājokļu jautājumos2422 40 Dzimtsarakstu SPECIĀLISTS2422 41 Nekustamā īpašuma tiesiskās reģistrācijas SPECIĀLISTS2422 42 Izglītības darba SPECIĀLISTS2422 43 Pirmais SEKRETĀRS2422 44 KONSULS2422 45 Otrais SEKRETĀRS2422 46 Trešais SEKRETĀRS2422 47 VICEKONSULS


1612422 48 ATAŠEJS2422 49 ATAŠEJS –VĒSTNIEKA SEKRETĀRS2422 50 Virsmeţniecības INŢENIERIS2422 52 Galvenais SPECIĀLISTS starptautiskās sadarbības jautājumos2422 53 Programmu DIREKTORS /VADĪTĀJS2422 54 BūvINSPEKTORS2422 55 BūvINSPEKTORA PALĪGS2422 56 MEŢZINIS2423 ATSEVIŠĶĀ GRUPAPERSONĀLA UN KARJERAS, KVALITĀTES VADĪBAS SISTĒMU UNRISKU VADĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti sniedz profesionālus saimnieciskāsdarbības pakalpojumus, kas saistīti ar tādu personāla politiku kā darbinieku līgšanaun kvalifikācijas celšana, profesionālā analīze, atlase un orientācija, veic kvalitātesvadības sistēmu ieviešanu un uzturēšanu un nodrošina risku vadības procesus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– noteikt un formulēt uzľēmuma personāla vadības stratēģiju un politiku;plānot un vadīt darbu atbilstoši uzľēmuma mērķiem; plānot un prognozētuzľēmuma personāla resursus; izstrādāt iekšējos normatīvos aktus un rīkojumusuzľēmuma personāla jautājumos un kontrolēt iekšējo normatīvo aktu ievērošanu;īstenot uz klientu vērstu pieeju; analizēt klientu iegūtās vispārējās vai profesionālāszināšanas un prasmes; palīdzēt klientiem apzināties savu potenciālu un aktivizētpatstāvību izglītības un profesionālās darbības izvēles procesā; sniegt psiholoģiskuatbalstu; pārzināt un kārtot darbinieku līgšanu, norīkošanu vai izvirzīšanu amatā,mācības, darba samaksu, stimulēšanu un citus personāla politikas jautājumus unsniegt konsultācijas šajos jautājumos; pētīt un analizēt izpildāmo darbu, izmantojotpārrunas ar darbiniekiem, kontrolieriem un vadību, kā arī līdzīgas pētīšanasmetodes un detalizēti aprakstīt šo pētījumu rezultātā veicamo darbu; gatavotinformatīvos biļetenus par profesijām vai profesiju klasifikācijas sistēmām;izstrādāt iepriekš minētos un citus vadošā personāla darba profesionālās analīzesaspektus un konsultēt to, plānot tā personālu; konsultēt, informēt un izglītotklientus karjeras veidošanas jautājumos; konsultēt, informēt un izglītot klientus(skolēni un viľu vecāki, skolotāji, nodarbinātie, bezdarbnieki, personas arinvaliditāti) un darba devējus karjeras attīstības jautājumos; sniegt atbalstuklientiem viľu karjeras plānošanā un veidošanā, tai skaitā atbalsta lēmumapieľemšanā par profesijas, darba, formālās un neformālās izglītības izvēli; palīdzētattīstīt karjeras vadības, tai skaitā darba meklēšanas prasmes; konsultēt daţādu


162vecumu, sociālās un kultūras izcelsmes cilvēkus individuālu pārrunu veidā ungrupās; informēt un izglītot sabiedrību jautājumos, kas saistīti ar karjeras attīstībasatbalsta pakalpojumiem: veikt pētniecisko un metodisko darbu karjeras veidošanasjautājumos; vadīt un kontrolēt kvalitātes sistēmas ieviešanu un uzturēšanuuzľēmumā; nodrošināt uzľēmuma risku vadības procesus, t.sk., risku vadībasplānošanu, risku identificēšanu, risku analīzi un risku uzraudzību, kā arī nodrošinātrisku vadības procesu pilnveidošanu atbilstoši uzľēmuma darbības stratēģijai unikdienas vajadzībām; organizēt tehnisko, tehnoloģisko un organizatorisko procesuvadības metoţu, mērīšanas, vērtēšanas, atbilstības novērtēšanas un pilnveidesmetodoloģiju izstrādāšanu, kvalitātes risku identifikāciju un vadību; analizēt,izvērtēt, veidot, izplatīt un ieviest praksē kvalitātes vadības un pilnveides metodes,lai sekmētu pastāvīgu uzľēmuma darbības efektivitātes un kvalitātespaaugstināšanu; rūpēties, lai uzľēmuma procesi un produkti apmierinātu klientuprasības, vajadzības, vēlmes, neradītu kaitējumu sabiedrībai un videi; pārzinātuzľēmuma vadības, klientu, īpašnieku un sabiedrības intereses; vadīt un īstenotkvalitātes vadības sistēmu ieviešanu un pilnveidi; veikt savu darbu, ievērojotsaistošās, nozares specifiskās, uz procesiem un produktiem attiecināmās normatīvoaktu un standartu prasības; rosināt konkurentu un citu uzľēmumu pieredzesapgūšanu un prasmīgas saimniekošanas izpratni; gatavot materiālus kvalitātessistēmas izmaiľām; piedalīties kvalitātes audita procesos.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2423 01 Nodarbinātības ANALĪTIĶIS2423 02 Darba satura ANALĪTIĶIS2423 03 Personāla VADĪTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 1.18.apakšnodaļā)2423 04 Vecākais personāla INSPEKTORS2423 05 Personāla INSPEKTORS2423 06 Personāla atlases SPECIĀLISTS2423 07 Personāla SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļautsšo noteikumu 2.pielikuma 2.7.apakšnodaļā)2423 08 Personāla lietu PĀRZINIS2423 09 <strong>Profesiju</strong> izvēles KONSULTANTS2423 10 Karjeras KONSULTANTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.60.apakšnodaļā)2423 11 Kvalitātes vadības sistēmu VADĪTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts,un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.53.apakšnodaļā)2423 12 Kvalitātes vadības sistēmu KONSULTANTS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.53.apakšnodaļā)2423 13 Kvalitātes vadības sistēmu SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.53.apakšnodaļā)


1632423 14 Kvalitātes VADĪTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 1.53.apakšnodaļā)2423 15 Risku vadības SPECIĀLISTS2424 ATSEVIŠĶĀ GRUPAAPMĀCĪBAS UN PERSONĀLA ATTĪSTĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti sniedz profesionālus saimnieciskāsdarbības pakalpojumus, kas saistīti ar personāla apmācību un kvalifikācijaspaaugstināšanu.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– noteikt un formulēt uzľēmuma personāla vadības stratēģiju un politiku;analizēt klientu iegūtās vispārējās vai profesionālās zināšanas un prasmes; palīdzētklientiem apzināties savu potenciālu un aktivizēt patstāvību izglītības unprofesionālās darbības izvēles procesā; sniegt psiholoģisku atbalstu; apmācīt,informēt par profesijām un veikt profesionālo orientāciju vai atlasi; pētīt darbālīgšanas iespējas un konsultēt personālu profesionālās karjeras, tālākaskvalifikācijas celšanas vai pārkvalifikācijas jautājumos; organizēt un vadīt mācībucentra darbu, plānot, organizēt un koordinēt personāla mācības; veikt personālaatlasi un novērtēšanu; izstrādāt personāla mācību programmas; organizēt personālaapmācības; apmācīt personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi; analizēt unnovērtēt uzľēmuma darbinieku darbību, tās rezultātus un ziľot par to uzľēmumavadībai; kārtot un uzraudzīt personāla lietas rakstiskā un elektroniskā veidā;konsultēt klientus individuāli un grupās karjeras izvēlē un veidošanā.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2424 01 Personāla mācību KOORDINĒTĀJS2424 02 Mācību projekta VADĪTĀJS2424 03 Mācību centra vecākais PASNIEDZĒJS2424 04 Mācību centra PASNIEDZĒJS2424 05 Personāla apmācības SPECIĀLISTS243 MAZĀ GRUPATIRDZNIECĪBAS, TIRGVEDĪBAS UN SABIEDRISKO ATTIECĪBUVECĀKIE SPECIĀLISTIŠīs mazās grupas vecākie speciālisti pilnveido un piemēro saimnieciskāsdarbības organizēšanas un vadīšanas metodes, konsultē saimnieciskās darbībasjautājumos, nodrošina kompleksu projektu vai programmu vadīšanu unkoordinēšanu.


164Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– pētīt tirgvedības, reklāmas, sabiedrības informēšanas, ar patentiem saistītunoteikumu piemērošanas, kā arī citus saimnieciskās darbības aspektus un iegūtāsatziľas izmantot praksē; piemērot iekšējo ekonomikas rezervju izmantošanasprincipus; vadīt citus darbiniekus.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paľēmieni; darbāizmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi;veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli;darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; parpaša pieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem;par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu;par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:2431 Reklāmas un tirgvedības vecākie speciālisti2432 Sabiedrisko attiecību vecākie speciālisti2433 Tehnisko un medicīnas preču tirdzniecības vecākie speciālisti (izľemotinformācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT))2434 Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju tirdzniecības vecākie speciālisti2431 ATSEVIŠĶĀ GRUPAREKLĀMAS UN TIRGVEDĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti pēta un piemēro tirgvedības un citussaimnieciskās darbības aspektus, kā arī darbības, kas svarīgas saimnieciskāsdarbības organizēšanā un vadīšanā un iekšējo rezervju ekonomiskā izmantošanā,sniedz konsultācijas šajos jautājumos, veido un uztur organizācijas tēlu, organizēmērķtiecīgu informācijas plūsmu, kas veicina uzľēmuma darbību, izstrādā tūrismaun ekskursiju maršrutus, to aprakstus, vada ekskursijas, nodrošina ārzemju tūristusakaru iespējas.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt savu izstrādājumu un pakalpojumu cenu noteikšanas pētījumus,konsultēt šajos jautājumos, kā arī noteikt tirgus potenciāla un tā turpmākāsattīstības tendences; plānot, konsultēt, vadīt un koordinēt reklāmas kampaľu;novērot uzľēmuma ārējās darbības vides attīstību (īpaši nozares kontekstā) uniekšējos sakaru procesus; sniegt informāciju, pārliecināt, veicināt saprašanos, radīt


165un saglabāt uzticēšanos, prognozēt un novērst konfliktus, sekmēt sabiedrībasatbalstu uzľēmuma darbībai; vadīt uzľēmuma noliktavu un transporta saimniecību,sekot informācijas sistēmas darbībai; veidot un uzraudzīt iepērkamo kārtējokrājumu piegāţu pasūtīšanas kārtību; kontrolēt krājumus iepērkamām izejvielām unpārdodamām precēm; vadīt pārdodamo preču sadales sistēmas darbību; pētīt ungatavot sabiedrības informēšanas programmas, pētīt un veidot uzľēmuma tēlu;sagatavot pētījuma piedāvājumus klientiem un pēc klientu apstiprinājuma koordinētpētījuma sagatavošanu un prezentēt klientam rezultātu, ja nepieciešams, piesaistotvajadzīgos speciālistus; sadarboties ar citiem speciālistiem, lai identificētu klientapētījumu vajadzības; izstrādāt radošās koncepcijas komunikāciju stratēģijasīstenošanai atbilstoši radošajam uzdevumam un prezentēt tās klientam; vadītdrukāto, video un citu reklāmas materiālu izstrādes procesu, sadarbojoties armāksliniekiem un teksta autoriem, kā arī ar videostudijām, fotostudijām un skaľasstudijām; piedalīties auditorijas izpētes pasākumos; organizēt un kontrolētpārdošanas pakalpojumu procesus; organizēt sadarbību ar korporatīvajiem(lielajiem) klientiem; sagatavot un iesniegt pakalpojumu piedāvājumus; konsultētpatentu un licenču jautājumos, palīdzēt sagatavot iesniegumus, izskatīt tos ungatavot pārskatus par patentu un licenču izsniegšanu vai noraidīšanu, normatīvajosaktos noteiktajos gadījumos un kārtībā izsniegt licences un atļaujas komercdarbībasuzsākšanai un veikšanai; sadarboties ar esošajiem un potenciāliem sadarbībaspartneriem; piesaistīt jaunus klientus; piedalīties normatīvo aktu projektu izstrādē;veikt zinātniskās pētniecības darbus tūrisma jomā, veikt pētniecības darbu jaunuekskursiju maršrutu izstrādē; sagatavot ekskursiju tekstus; vadīt ekskursijas;nodrošināt ārzemju tūristu sakaru iespējas; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2431 01 Vecākais reklāmas AĢENTS2431 02 Reklāmas VADĪTĀJS2431 03 Tirgvedības VADĪTĀJS2431 04 Tirdzniecības VADĪTĀJS2431 05 Pārdošanas VADĪTĀJS2431 06 Eksporta VADĪTĀJS2431 07 Klientu apkalpošanas VADĪTĀJS2431 08 Vecākais tirgus pētījumu ANALĪTIĶIS2431 09 Patentu AĢENTS2431 10 Loģistikas vecākais SPECIĀLISTS2431 11 Tūristu GIDS2431 12 Tūrisma ORGANIZATORS2431 13 Ekskursiju ORGANIZATORS


1662432 ATSEVIŠĶĀ GRUPASABIEDRISKO ATTIECĪBU VECĀKIE SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti pēta un piemēro tirgvedības un citussaimnieciskās darbības aspektus, kā arī darbības, kas svarīgas saimnieciskāsdarbības organizēšanā un vadīšanā un iekšējo rezervju ekonomiskā izmantošanā,sniedz konsultācijas šajos jautājumos, veido un uztur organizācijas tēlu, organizēmērķtiecīgu informācijas plūsmu, kas veicina uzľēmuma darbību.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– sniegt informāciju, pārliecināt, veicināt saprašanos, radīt un saglabātuzticēšanos, prognozēt un novērst konfliktus, sekmēt sabiedrības atbalstuuzľēmuma darbībai; pārvaldīt attiecību veidošanu ar plašsaziľas līdzekļiem,koordinēt sadarbību ar plašsaziľas līdzekļu aģentūrām; pārzināt gan drukāto, ganelektronisko plašsaziľas līdzekļu darba organizāciju un ţurnālista profesijasspecifiku; vadīt sabiedrisko attiecību projektu izstrādi; izstrādāt komunikācijuun/vai masu mediju stratēģiju un sniegt konsultācijas klientiem par šo stratēģiju;plānot, konsultēt, vadīt un koordinēt sabiedrības informēšanas kampaľas; pārzinātsabiedriskās domas veidošanas un uzľēmuma auditorijas specifiku; veidotuzľēmumam labvēlīgu informācijas vidi; sadarboties ar esošajiem un potenciāliemsadarbības partneriem; piesaistīt jaunus klientus; piedalīties normatīvo aktuprojektu izstrādē.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2432 01 Sabiedrisko attiecību VADĪTĀJS (MENEDŢERIS)2432 02 Preses SEKRETĀRS2432 03 Ministru PREZIDENTA preses SEKRETĀRS2432 04 Ministru PREZIDENTA BIEDRA preses SEKRETĀRS2432 05 Ministru kabineta preses SEKRETĀRS2432 06 MINISTRA preses SEKRETĀRS2432 07 Valsts KONTROLIERA preses SEKRETĀRS2432 08 Sabiedrisko attiecību SPECIĀLISTS2433 ATSEVIŠĶĀ GRUPATEHNISKO UN MEDICĪNAS PREČU TIRDZNIECĪBAS VECĀKIESPECIĀLISTI (IZŅEMOT INFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJASTEHNOLOĢIJU (IKT))Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti organizē lietišķus kontaktus,reklamē savu produkciju un pārdod to, piedāvā kredīta un citu komercinformācijuun tamlīdzīgus komerciālus pakalpojumus.


167Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– sagādāt informāciju par pārdodamajiem pakalpojumiem un iespējamopircēju prasībām; veikt sarunas par kontraktu slēgšanu pārdevēja vai pircēja vārdāun izskaidrot klientam pārdošanas, kā arī samaksas noteikumus; parakstīt līgumupircēja vai pārdevēja vārdā un nodrošināt līguma izpildi; rūpēties, lai savāktāinformācija pircējam tiktu sniegta norunātajā veidā un laikā; apkalpot pircējus;organizēt preču iepirkšanu un pārdošanu; uzskaitīt un kontrolēt preču apgrozījumu;nodrošināt preču iepirkšanu, uzglabāšanu un kvalitātes kontroli, saimnieciskāsdarbības grāmatvedības uzskaiti; apkalpot klientus, izstrādāt projektus, uzskaitīt unkontrolēt materiālās vērtības.Šīs atsevišķās grupas profesija:2433 01 Medicīniskais PĀRSTĀVIS2434 ATSEVIŠĶĀ GRUPAINFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJUTIRDZNIECĪBAS VECĀKIE SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti apzina tirgū piedāvātos informācijasun komunikācijas tehnoloģiju produktus, organizē lietišķus kontaktus, reklamēsavu produkciju un pārdod to, piedāvā kredīta un citu komercinformāciju untamlīdzīgus komerciālus pakalpojumus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– nodrošināt informāciju klientu vajadzību pētīšanai; sagādāt informāciju parpārdodamajiem pakalpojumiem un iespējamo pircēju prasībām; noteiktnepieciešamo resursu daudzumu un apjomu; apkopot informāciju par cenām unpreču krājumiem; veikt sarunas par kontraktu slēgšanu pārdevēja vai pircēja vārdāun izskaidrot klientam pārdošanas, kā arī samaksas noteikumus; parakstīt līgumupircēja vai pārdevēja vārdā un nodrošināt līguma izpildi; rūpēties, lai savāktāinformācija pircējam tiktu sniegta norunātajā veidā un laikā; konsultēt klientusdarbam ar informatīvajām sistēmām un to elementiem; apkalpot pircējus; organizētinformācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu iepirkšanu un pārdošanu;uzskaitīt un kontrolēt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktuapgrozījumu; nodrošināt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktuiepirkšanu, uzglabāšanu un kvalitātes kontroli, saimnieciskās darbībasgrāmatvedības uzskaiti; apkalpot klientus, intervēt informatīvās sistēmas projektapasūtītāju un apkopot interviju rezultātus; izstrādāt projektus, uzskaitīt un kontrolētmateriālās vērtības.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2434 01 Komercdarbības SPECIĀLISTS (informātikā)


1682434 02 Elektroniskās komercijas SPECIĀLISTS25 APAKŠGRUPAINFORMĀCIJAS UN KOMUNIKĀCIJAS TEHNOLOĢIJU JOMASVECĀKIE SPECIĀLISTIŠīs apakšgrupas vecākie speciālisti veic pētījumus, plāno informācijas unkomunikācijas tehnoloģiju dizainu, raksta testus, sniedz konsultācijas un uzlaboinformācijas tehnoloģiju sistēmas, aparatūru un programmatūru un ar to saistītopielietojumu, izstrādā, uztur un atbalsta datubāzes un citas informācijas sistēmas,lai nodrošinātu optimālu darbību un datu integritāti un drošību.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt zinātniski pētniecisku darbu informācijas tehnoloģiju jomā;identificēt jomas, kurās vajadzīgi uzlabojumi un izpētes teorētiskie aspekti undarbības metodes, lai varētu izmantot datorus; novērtēt, plānot un izstrādātdatortehnikas vai programmatūras konfigurācijas īpašiem pieteikumiem, tai skaitāinternetu, Intranetu un multivides sistēmas; projektēt, izstrādāt, testēt un uzturētdatorprogrammas; izstrādāt datubāzes dizainu un datu bāzes pārvaldības sistēmas,izstrādāt un ieviest drošības plānus un datu ievades politiku un administrēt datorutīklus esošajā skaitļošanas vidē; analizēt, izstrādāt, interpretēt un izvērtēt sareţģītassistēmas un to specifikācijas un datu modeļus un diagrammas datorsistēmām;gatavot zinātniskos rakstus, pārskatus, dokumentus un mācību grāmatas.Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:251 Programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji un analītiķi252 Datu bāzu un tīklu vecākie speciālisti251 MAZĀ GRUPAPROGRAMMĒTĀJI UN LIETOJUMPROGRAMMU VEIDOTĀJI UNANALĪTIĶIŠīs mazās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus,plāno, izstrādā, raksta, testē un sniedz padomus, kā uzlabot informācijastehnoloģiju sistēmas, kā aparatūru, programmatūru un lietojumprogrammas, kamjāatbilst noteiktām specifiskām prasībām.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt zinātniskās pētniecības darbus skaitļošanas sistēmu koncepcijuizstrādē; identificēt jomas, kurās vajadzīgi uzlabojumi un izpētes teorētiskie aspektiun darbības metodes, lai varētu izmantot datorus; novērtēt, plānot un izstrādātdatortehniku vai programmatūras konfigurāciju, tostarp internetu, Intranet un


169multimediju sistēmas; projektēt un testēt datorprogrammas ar īpašām prasībām;gatavot zinātniskos rakstus, pārskatus, dokumentus un mācību grāmatas.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paľēmieni; darbāizmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi;veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli;darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; parpaša pieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem;par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu;par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:2511 Sistēmanalītiķi2512 Programmētāji2513 Tīmekļa lapu un multimediju veidotāji2514 Lietojumprogrammu izstrādātāji2519 Citur neklasificēti programmētāji un lietojumprogrammu veidotāji unanalītiķi2511 ATSEVIŠĶĀ GRUPASISTĒMANALĪTIĶIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus,analizē un izvērtē klientu prasības attiecībā uz informācijas tehnoloģijām,procedūrām vai problēmām, kā arī attīsta un īsteno priekšlikumus, ieteikumus unizstrādā plānus, lai uzlabotu pašreizējo vai jaunās informācijas sistēmas.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– konsultēties ar informācijas tehnoloģiju lietotājiem, lai formulētunepieciešamo dokumentu prasības un pārvaldību, lai panāktu vienošanos parsistēmas darbības un pārvaldības principiem; noteikt un analizēt biznesa procesus,procedūras un darba pieredzi; identificēt un novērst nepilnības un ieteikt optimālurisinājumu komercdarbībā, lai sistēma būtu funkcionāla un pārskatāma; uzľemtiesatbildību par funkcionālo risinājumu, piemēram, radot, pieľemot un īstenojotsistēmas testēšanas plānus; attīstīt funkcionālo specifikāciju, ko var izmantotsistēmas attīstītāji; paplašināt vai mainīt esošās sistēmas, lai uzlabotu to darbu vai,lai tās kalpotu jauniem mērķiem; koordinēt un uzlabot datoru sistēmu organizāciju,lai palielinātu savietojamību.


170Šīs atsevišķās grupas profesijas:2511 01 Skaitļotāju /sistēmu ANALĪTIĶIS2511 02 SistēmANALĪTIĶIS2511 03 Skaitļošanas sistēmu ANALĪTIĶIS2512 ATSEVIŠĶĀ GRUPAPROGRAMMĒTĀJIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus,analizē un izvērtē prasības attiecībā uz esošu vai jaunu lietojumprogrammu,operētājsistēmu dizainu, izstrādā, pārbauda un uztur programmatūras, lainodrošinātu sistēmu lietotāju vajadzības.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– pētīt, analizēt un novērtēt programmatūras prasības un darbības sistēmas;izstrādāt datoru programmatūru sistēmas; konsultēties par šiem jautājumiem arsistēmu konstruktoriem, analītiķiem un citiem speciālistiem; attīstītprogrammatūras testēšanas un apstiprināšanas procedūras; izstrādāt un pārveidotesošās programmatūras atbilstoši funkcionalitātes, kvalitātes un resursietilpībasnosacījumiem, konfigurējot izstrādes vidi un rakstot programmas kodu saskaľā arprojektējuma un kodēšanas vadlīnijām; ieviest un uzturēt programmatūru unkonsultēt tās lietotājus; veikt vides sagatavošanu programmatūras ieviešanai, kā arīsagatavot programmatūras testēšanas plānu un veikt nepieciešamāsprogrammatūras izmaiľas; analizēt esošo situāciju; plānot programmatūrasprojektus; izstrādāt programmatūras plānošanas un attīstības dokumentāciju;organizēt un vadīt programmētāju darba grupu; konsultēt klientus par sistēmuuzturēšanu.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2512 01 Skaitļotāju /sistēmu KONSTRUKTORS2512 02 Programmēšanas INŢENIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.19.apakšnodaļā)2512 03 Mehanizētās apstrādes projektēšanas INŢENIERIS2512 04 Datorvadības tehnoloģiju INŢENIERIS2512 05 PROGRAMMĒTĀJS2512 06 Skaitļošanas sistēmu PROJEKTĒTĀJS2513 ATSEVIŠĶĀ GRUPATĪMEKĻA LAPU UN MULTIMEDIJU VEIDOTĀJI


171Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti apvieno projektēšanas un tehniskāszināšanas, lai izpētītu, analizētu, novērtētu, izstrādātu, programmētu un uzlabotumājas lapas un lietojumprogrammas programmas, kas satur tekstu, grafiku,animāciju, attēlu, audio un video pārraidi un citus interaktīvus plašsaziľaslīdzekļus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– analizēt, plānot un attīstīt interneta mājas lapām piemērotu vidi, apvienojotmāksliniecisku un radošu pieeju ar programmēšanas un skriptu valodas palīdzībuesošajai darbība videi; izstrādāt un attīstīt digitālo animāciju, attēlu, prezentācijas,spēles, audio un video klipus, un interneta lietojumprogrammas, izmantojotmultivides programmas, rīkus un pakalpojumus, interaktīvās grafikas unprogrammēšanas valodas; sazināties ar tīkla speciālistiem par jautājumiemsaistītiem ar drošību interneta portālos; kontrolēt un uzturēt interneta un tīmekļaservera drošību, atbilstošu telpu izmantošanu, lietotāju piekļuvi, komercdarbībasnepārtrauktības nodrošināšanu, arhīvu nodrošināšanu un plānošanu katastrofugadījumā; izstrādāt, attīstīt un integrēt datora programmu kodus citiemspecializētiem gadījumiem, piemēram, attēlu failiem, audio failiem un skriptuvalodām, kā arī izveidot, uzturēt un atbalstīt tīmekļa vietnes; analizēt, precizēt unattīstīt interneta stratēģijas, tīmekļa balstītas metodoloģijas un attīstības plānus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2513 01 Skaitļotāju /komunikāciju ANALĪTIĶIS2513 02 Informatīvo sistēmu PROJEKTĒTĀJS2513 03 DATORGRAFIĶIS2514 ATSEVIŠĶĀ GRUPALIETOJUMPROGRAMMU IZSTRĀDĀTĀJIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti raksta un uztur programmas kodus,tos iestrādājot tehniskajās instrukcijās un specifikācijās lietojumprogrammuprogrammās un operētājsistēmās.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– rakstīt un uzturēt programmas kodus instrukcijās un specifikācijas saskaľāar noteiktiem kvalitātes standartiem; pārskatīt, atjaunot vai paplašināt esošāsprogrammas, lai uzlabotu to darbības efektivitāti vai pielāgotos jaunajām prasībām;izmēģināt programmu un lietojumprogrammu darbību, lai apstiprinātu, ka panāktsvēlamais efekts; apkopot un rakstīt programmu dokumentāciju; identificēttehniskas problēmas daţādiem procesiem un risinājumiem.Šīs atsevišķās grupas profesija:2514 01 Lietojumprogrammu IZSTRĀDĀTĀJS


1722519 ATSEVIŠĶĀ GRUPACITUR NEKLASIFICĒTI PROGRAMMĒTĀJI UNLIETOJUMPROGRAMMU VEIDOTĀJI UN ANALĪTIĶIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti apkalpo datu bankas un datu bāzessistēmas, lai nodrošinātu datu apstrādi, to ticamību un drošības saglabāšanu.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– apkalpot datu bankas un datu bāzes sistēmas, lai nodrošinātu datu apstrādi,to ticamību un datu drošības saglabāšanu; izstrādāt un dokumentēt programmatūrastestēšanas plānus; instalēt programmatūru un operētājsistēmu, konfigurēt, veikttestēšanu; pārliecināties, ka programmas darbojas saskaľā ar lietotāja prasībām unatbilst pamatnostādnēm; izpildīt, analizēt un dokumentēt lietojumprogrammutestēšanas rezultātus un arī informāciju un telekomunikāciju sistēmu testus;izstrādāt un īstenot programmatūras un informāciju sistēmu testēšanas politiku,procedūru un programmas kodus; projektēt un izstrādāt internetapārlūkprogrammās un mobilajās komunikāciju ierīcēs izmantojamus informācijaskomunikāciju tehnoloģijas produktus, tajā skaitā Web 2.0 programmatūru; realizētWeb programmatūras izskata māksliniecisko ideju; projektēt, uzstādīt, konfigurētun ekspluatēt Web serverus, nodrošināt to drošību un sniegt atbalstu lietotājiem;veidot serveru un programmatūras tehnisko dokumentāciju.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2519 01 Skaitļotāju lietošanas INŢENIERIS2519 02 Komunikāciju PROGRAMMĒTĀJS2519 03 Tehnisko sistēmu apsardzes programmēšanas INŢENIERIS2519 04 Elektroniskās komunikāciju vides IZSTRĀDĀTĀJS2519 05 Informācijas sistēmu TESTĒTĀJS252 MAZĀ GRUPADATUBĀZU UN TĪKLU VECĀKIE SPECIĀLISTIŠīs mazās grupas vecākie speciālisti izstrādā, attīstīta, kontrolē, uztur unatbalsta optimālu informācijas tehnoloģiju sistēmu un tās infrastruktūras darbu undrošību, tai skaitā datu bāzes, aparatūru un programmatūru, tīklu unoperētājsistēmas.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izstrādāt un pilnveidot datu bāzu arhitektūru, datu struktūras, datu vārdnīcuun terminu iekļaušanu informācijas sistēmu projektos; projektēt, izstrādāt, uzlabot,integrēt, ieviest un testēt datu bāzu pārvaldības sistēmas, izstrādāt un ieviest


173drošības plānus, datu pārvaldes politiku atbilstoši dokumentācijai un standartiem;uzturēt un administrēt datoru tīklus; analizēt, izstrādāt, interpretēt un izvērtētsareţģītu sistēmu projektēšanas un arhitektūras specifikācijas, datu modeļus undiagrammas, attīstīt, konfigurēt un integrēt tās datorsistēmās.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: pētāmās problēmas sistēmanalīzes un sintēzes metodes un paľēmieni;darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanasnoteikumi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīviemateriāli; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; parpaša pieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem;par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu;par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:2521 Datu bāzu veidotāji un administratori2522 Sistēmu administratori2523 Datortīklu vecākie speciālisti2529 Citur neklasificēti datu bāzu un tīklu vecākie speciālisti2521 ATSEVIŠĶĀ GRUPADATU BĀZU VEIDOTĀJI UN ADMINISTRATORIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti izstrādā, attīstīta, kontrolē, uztur unatbalsta optimālu datu bāzu darbību un drošību.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izstrādāt datu bāzu arhitektūru, datu struktūras, tabulas, vārdnīcas unterminoloģiju informācijas sistēmu projektiem; projektēt, izstrādāt, uzlabot,integrēt, ieviest un testēt datu bāzu pārvaldības sistēmas; veikt pētījumus, atlasi unsniegt konsultācijas par datu bāzu pārvaldības instrumentu piemērošanu; izstrādātun ieviest datu administrēšanas politiku, dokumentāciju, standartus un modeļus;izstrādāt metodes un procedūras, lai nodrošinātu piekļuvi datu bāzēm un toizmantošanu, kā arī veidotu rezerves kopijas un nodrošinātu datu atjaunošanu; veiktprofilaktisko apkopi, veidot rezerves kopijas, nodrošināt reģenerācijas procesus,īstenot un nodrošināt integritātes kontroli.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2521 01 Skaitļotāju /datu bāzes ANALĪTIĶIS2521 02 Skaitļotāju /datu bāzes VADĪTĀJS


1742521 03 Informācijas tehnoloģijas projektu VADĪTĀJS2521 04 Datu bāzes PROGRAMMĒTĀJS2521 05 Datu bāzu INŢENIERIS2521 06 Datu bāzu ADMINISTRATORS2522 ATSEVIŠĶĀ GRUPASISTĒMU ADMINISTRATORIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti izstrādā, kontrolē, uztur un atbalstaoptimālu un drošu informācijas tehnoloģiju sistēmu darbību.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– uzturēt un administrēt datoru tīklus un to skaitļošanas vidi, tai skaitādatortehniku, sistēmas programmatūru, lietojumprogrammas un visa veidakonfigurācijas; veikt izmaiľas, lai uzlabotu sistēmu, tīklu konfigurāciju atbilstošiaparatūras vai programmatūras prasībām; diagnosticēt problēmas aparatūrai unprogrammatūrai; nodrošināt datu kopijas un datu atjaunošanu; nodrošinātdatortehnikas un programmatūras, kā arī datortīkla optimālo darbspēju lietotājuvajadzībām; projektēt, konfigurēt un administrēt datorsistēmas un datortīklus;nodrošināt informācijas aizsardzību un drošību; sniegt tehnisko un konsultatīvoatbalstu lietotājiem; sagatavot nepieciešamo lietotāja dokumentāciju un darbainstrukcijas; uzraudzīt datorsistēmas un tīklus, kā arī koordinēt piekļuvi datortīklamun tā izmantošanu.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2522 01 Datorsistēmu un datortīklu ADMINISTRATORS – (Profesijai irizstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.26.apakšnodaļā)2522 02 Informācijas tehnoloģiju ADMINISTRATORS2522 03 Informācijas sistēmu ADMINISTRATORS2522 04 Informācijas sistēmu UZTURĒTĀJS2523 ATSEVIŠĶĀ GRUPADATORTĪKLU VECĀKIE SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti pēta, analizē un iesaka tīklu struktūrustratēģiju un attīstību, kā arī īsteno, pārvalda, uztur un konfigurē tīkla aparatūru unprogrammatūru, meklē traucējumus un uztur tīklu optimizētu darbību.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– analizēt, izstrādāt, interpretēt un izvērtēt sareţģītu sistēmu projektēšanas unarhitektūras specifikācijas, datu modeļus un diagrammas, attīstīt, konfigurēt unintegrēt datorsistēmas; pētīt, analizēt, izvērtēt un uzraudzīt tīklu infrastruktūru,


175konfigurēt, lai nodrošinātu tīklu optimālu darbību; novērtēt un ieteikt uzlabojumustīkla darbībā un integrēt aparatūru, programmatūru, komunikācijas un vadībassistēmas; risināt problēmas tīklu traucējumu un ārkārtas situāciju; instalēt,konfigurēt, testēt, uzturēt, administrēt un modernizēt tīklus, datu bāzesprogrammas, serverus un darba stacijas; sagatavot un uzturēt procedūras undokumentāciju, veikt tīkla inventarizāciju, ierakstu diagnozi tīkla traucējumugadījumā, veikt uzlabojumus un modifikācijas tīkliem un apkopes instrukcijās;uzraudzīt tīkla darbību, jaudas izmantošanu, lai nodrošinātu nepārtrauktu integritātiun optimālu tīkla veiktspēju.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2523 01 Skaitļotāju /sistēmu INŢENIERIS2523 02 Vecākais datortīkla ADMINISTRATORS2523 03 Operāciju sistēmu INŢENIERIS2523 04 Informācijas sistēmINŢENIERIS2529 ATSEVIŠĶĀ GRUPACITUR NEKLASIFICĒTI DATU BĀZU UN TĪKLU VECĀKIESPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti vada informācijas tehnoloģijupakalpojumu pārvaldības procesus un sniedz konsultācijas, īsteno informācijassistēmu drošības pārvaldības plāna ieviešanu, administrē bankomāta tīklus uninterneta bankas, izstrādā un uztur plānojuma ģeogrāfiskās informācijas sistēmas(ĢIS).Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– vadīt informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības procesus un sniegtkonsultācijas; administrēt bankomāta tīklus un interneta bankas; izstrādāt plānus,lai nodrošinātu datora failus pret nejaušu vai neatļautu piekļuvi, iznīcināšanu vaiizpaušanu un nodrošinātu datu apstrādi ārkārtas situācijās; apmācīt lietotājus unnodrošināt sistēmas drošību, kā arī uzlabot serveru un tīklu efektivitāti; arlietotājiem apspriest jautājumus, piemēram, par datoru datu piekļuves vajadzībām,drošības pārkāpumiem un izmaiľām programmās; uzraudzīt ziľojumus par datoruvīrusiem, atjaunināt vīrusu aizsardzības sistēmas; uzlabot datoru drošības failus,iekļaut jaunā programmatūrā, labot kļūdas, mainīt individuālās pieejas statusu;uzraudzīt datu izmantošanu, regulētu piekļuvi failiem; veikt riska novērtējumu untestēt datu apstrādes sistēmu, lai nodrošinātu to darbību un drošības pasākumus;īstenot informācijas sistēmu drošības pārvaldības plāna ieviešanu, ievērojotnormatīvajos aktos noteiktās prasības; izstrādāt un uzturēt plānojuma ģeogrāfiskāsinformācijas sistēmas (ĢIS); piedalīties teritorijas plānojuma grafiskās daļas


176izstrādes uzraudzībā un sabiedriskā transporta ģeogrāfiskās informācijas sistēmas(ĢIS) izveidē un uzturēšanā; pārraudzīt ar informācijas sistēmu drošību saistītoiekšējo normatīvo aktu ieviešanu un ievērošanu; pārraudzīt ārējo normatīvo aktu,kas attiecas uz informācijas sistēmu jomu, ievērošanu uzľēmumā; veikt personasdatu aizsardzības speciālista pienākumus; veikt valsts noslēpuma informācijassistēmas drošības pārziľa pienākumus saskaľā ar ārējiem normatīvajiem aktiem,kuri regulē valsts noslēpuma aizsardzību; piedalīties ar informācijas sistēmudrošību saistītajos projektos, piedalīties informācijas sistēmu risku analīzesveikšanā, sniegt pilnveides ieteikumus minēto sistēmu pārvaldībai un pārraudzīt toīstenošanu, veikt informācijas sistēmu īpašnieku, kā arī pārējo darbiniekuizglītošanu informācijas sistēmu drošības jomā; sekot līdzi jaunumiem informācijassistēmu drošības jomā, izvērtēt to iespējamo ietekmi uz uzľēmuma darbību unsniegt priekšlikumus vadībai.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2529 01 Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu VADĪTĀJS2529 02 Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesuVADĪTĀJS2529 03 Informācijas tehnoloģiju (IT) pakalpojumu pārvaldības procesuKONSULTANTS2529 04 Interneta portāla REDAKTORS2529 05 Bankomātu tīkla ADMINISTRATORS2529 06 Interneta bankas ADMINISTRATORS2529 07 Informācijas sistēmas drošības SPECIĀLISTS2529 08 Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas SPECIĀLISTS26 APAKŠGRUPATIESĪBU, SOCIĀLO UN KULTŪRAS LIETU VECĀKIE SPECIĀLISTIŠīs apakšgrupas vecākie speciālisti veic pētījumus, izstrādā un attīsta teorijasun metodes, kā arī izmanto zināšanas praksē informācijas izplatīšanas,saimnieciskās darbības organizēšanas un vadīšanas, kā arī filozofijas, psiholoģijas,vēstures, socioloģijas, antropoloģijas, citu sabiedrisko disciplīnu, lingvistikas,likumu piemērošanas, jaunrades un izrāţu organizācijas nozarēs, veic analītiskodarbu.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– padziļināt un lietot zināšanas, kas iegūtas, analizējot filozofijas, politikas,juridisko, sociālo, reliģisko un citu zinātľu doktrīnas, teorijas, koncepcijas,sistēmas, un sniegt konsultācijas; radīt vai izpildīt mākslas darbus vai skaľdarbus;gatavot zinātniskus rakstus, pārskatus un dokumentus; piedalīties nozares politikas


177vai attīstības stratēģijas veidošanā, koordinēt nozares darbību; vadīt citusdarbiniekus.Šīs grupas profesijas klasificētas mazajās grupās:261 Juridisko lietu vecākie speciālisti262 Bibliotekāri, arhīvisti un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti263 Sociālo un reliģisko lietu vecākie speciālisti264 Rakstnieki, ţurnālisti un lingvisti265 Radošo un izpildītājmākslu mākslinieki261 MAZĀ GRUPAJURIDISKO LIETU VECĀKIE SPECIĀLISTIŠīs mazās grupas vecākie speciālisti veic pētījumus juridiskajā jomā, gatavotiesību aktu projektus, konsultē klientus juridiskajos jautājumos, tiesās veicaizstāvja vai apsūdzētāja funkcijas, kā arī vada tiesas sēdes un pasludina tiesasspriedumu.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– konsultēt klientus juridiskajos jautājumos, organizēt likumīgu saimnieciskodarbību klientu vārdā, piedalīties strīdu izšķiršanā un tiesas sēdēs, vadīt tiesassēdes, pasludināt tiesas spriedumus; vadīt citus darbiniekus.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paľēmieni; darbāizmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi;veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli;darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; parpaša pieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem;par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu;par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:2611 Juristi2612 Tiesneši2619 Citur neklasificēti juridisko lietu vecākie speciālisti2611 ATSEVIŠĶĀ GRUPAJURISTI


178Šīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti konsultē klientus daţādosjuridiskajos jautājumos, tiesā veic aizstāvja funkcijas un veic kriminālvajāšanu unuztur valsts apsūdzību tiesā.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– uzraudzīt izmeklēšanas un operatīvo iestāţu darbu; organizēt, vadīt unveikt izmeklēšanu krimināllietās; pieľemt lēmumu par apsūdzētā saukšanu piekriminālatbildības; veikt apsūdzības funkcijas tiesā; pētīt juridiskās teorijas unprincipus; gatavot ar spēkā esošiem likumiem saskaľotus likumprojektus unvaldības lēmumus, konsultēt klientus, tai skaitā valdību, juridiskajos jautājumos unorganizēt likumīgu saimniecisko darbību klientu vārdā; palīdzēt klientiem tiesasprāvās gadījumos, kad iespējama juridiska polemika; gatavot prasītāja vaiatbildētāja iesniegumus, konstatēt faktus; gatavot juridiskos dokumentus; sniegtjuridisko palīdzību personām, aizstāvēt un pārstāvēt tiesā un pirmstiesasizmeklēšanā personu likumīgās intereses, sniegt juridiskas konsultācijas un veiktcitas juridiskas darbības; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2611 01 JURISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 1.20.apakšnodaļā)2611 02 Zvērināts ADVOKĀTS2611 03 Zvērināta ADVOKĀTA PALĪGS2611 04 VirsPROKURORS2611 05 VirsPROKURORA VIETNIEKS2611 06 PROKURORS2612 ATSEVIŠĶĀ GRUPATIESNEŠIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti vada prāvu un pasludina spriedumutiesā.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izskatīt likumu, Ministru kabineta tiesību aktu un citu normatīvo aktuatbilstību Satversmei; izskatīt civillietas, administratīvās lietas un krimināllietas,pasludināt spriedumu; vadīt tiesas sēdes; izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas,pieľemt šajās lietās lēmumus; tiesas procesos izskaidrot pusēm viľu pienākumusun tiesības; izskaidrot pasludinātos spriedumus un pieľemtos lēmumus; vadīt citusdarbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2612 01 Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJS2612 02 TIESNESIS


1792612 03 SENATORS2612 04 Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKS2612 05 Tiesu palātas PRIEKŠSĒDĒTĀJS2612 06 Tiesu kolēģijas PRIEKŠSĒDĒTĀJS2619 ATSEVIŠĶĀ GRUPACITUR NEKLASIFICĒTI JURIDISKO LIETU VECĀKIE SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic ar apsūdzību un aizstāvībunesaistītas juridiskas funkcijas.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– konsultēt daţādos darba, personiskos un pārvaldes problēmu juridiskajosaspektos; veikt tiesu ekspertīzes noteiktās tiesu eksperta specialitātēs, izstrādātjaunas pētīšanas metodes un līdzekļus, apmācīt un sniegt konsultācijas ekspertīţunoteicējiem par lietisko pierādījumu, ekspertīzes objektu, t.sk. pēdu, izľemšanu unsagatavošanu ekspertīzei un ekspertīzē iespējamajiem risināmajiem jautājumiem;pārstāvēt klientu tiesas procesā; gatavot un apliecināt juridiskos dokumentus;organizēt mantas nodošanu; noskaidrot nedabiskas nāves iemeslus; veikt tiesiskāsaizsardzības procesa un juridisko un fizisko personu maksātnespējas procesaadministratora pienākumus; vadīt sabiedrības likvidācijas procesu; pieteiktsabiedrības izslēgšanu no komercreģistra; sabiedrības grāmatvedības un citusdokumentus nodot glabāšanā Latvijā vienam no sabiedrības biedriem, trešajaipersonai vai valsts arhīvam; izstrādāt lēmumus un līgumus; pārbaudīt sagatavoto uniesniegto projektu tiesiskumu; sniegt juridiskas konsultācijas valsts pārvaldes unpašvaldību institūcijām un iedzīvotājiem valsts pārvaldes un pašvaldības darbībasjomā; nodrošināt valsts pārvaldes institūciju un pašvaldību pārstāvniecībutiesvedības procesos; taisīt notariālos aktus; taisīt apliecinājumus; pieľemtglabājumā naudu, vērtspapīrus un dokumentus; vest mantojuma lietas; sastādītmantas dalīšanas projektus likumā paredzētajos gadījumos; gādāt par tiesību untiesību nodrošinājumu nostiprināšanu zemesgrāmatās; gādāt no valsts, pašvaldībasun privātām iestādēm, kā arī no amatpersonām un privātām personām atļaujas,apliecības un citus dokumentus, kas vajadzīgi notariāli taisāmo un apliecināmo aktunoslēgšanai vai nostiprināšanai; sastādīt aktu, līgumu un citu ar zvērināta notāradarbību saistītu dokumentu projektus, kā arī izgatavot norakstus un tulkojumus;vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2619 01 JURISKONSULTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 1.21.apakšnodaļā)2619 02 Tieslietu KONSULTANTS


1802619 03 Vecākais tiesu EKSPERTS2619 04 Tiesu EKSPERTS2619 05 Zvērināts NOTĀRS2619 06 Zvērināta NOTĀRA PALĪGS2619 07 Zvērināts tiesu IZPILDĪTĀJS2619 08 ĢENERĀLPROKURORA PADOMNIEKS2619 09 Maksātnespējas procesa ADMINISTRATORS2619 10 LIKVIDATORS2619 11 Valsts NOTĀRS262 MAZĀ GRUPABIBLIOTEKĀRI, ARHĪVISTI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJUVECĀKIE SPECIĀLISTIŠīs mazās grupas vecākie speciālisti apkalpo arhīvu, bibliotēku, muzeju,mākslas galeriju un citu līdzīgu organizāciju krājumus un to lietotājus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– nodrošināt informācijas un dokumentu brīvu pieejamību, ieguvi unlietošanu sabiedrībā, izmantojot informācijas tehnoloģijas; vākt, novērtētmateriālus, dokumentus un faktus, kam ir sociāla, zinātniska, vēsturiska, arhīviska,kultūras, ekonomiska vai mākslas vērtība, veikt pētījumus, kā arī garantēt krājumudrošību un saglabāšanu; uzkrāt Nacionālo dokumentāro mantojumu; veikt arhīvu,bibliotēku, informācijas iestāţu vai studiju resursu centru informācijas sistēmu uninformācijas infrastruktūras pārvaldīšanu, integrēto informācijas sistēmu (IIS)izvēles, ieviešanas un attīstīšanas stratēģijas izstrādi un īstenošanu, informācijaspakalpojumu sniegšanu, informācijas resursu organizēšanu; veidot muzeju, mākslasgaleriju un līdzīgu iestāţu kolekcijas un ekspozīcijas, gatavot informācijas avotuslietotāju izmantošanai.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: informācijas un dokumentu pārvaldības politikas pamatprincipi unproblēmas; pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paľēmieni; darbāizmantojamo tehnoloģiju darbības izmantošanas iespējas, lietošanas nosacījumi;informācijas kvalitātes izvērtēšanas principi; informācijas iegūšanas, sakārtošanas,ieguves un nodošanas lietotājiem principi un metodes; informācijas lietotājuvajadzību noteikšanas un apmierināšanas sistēma; informācijas resursu veidošanasmetodes un principi; veicamā darba tehnoloģija un organizācija; nozaresterminoloģija; pārvaldības, personālvadības un sabiedrisko attiecību organizācijasprincipi un realizācijas metodes, ar nozari saistītie normatīvie akti un standarti;darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.


181Jāprot: strādāt ar datorprogrammām, lietot praksē teorētiskās zināšanas un tāsnepārtraukti papildināt.Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; parpieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; parpakļautībā esošo darbinieku darbību; par apmeklētāju drošību; par iekšējās darbakārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:2621 Arhīvisti un muzeju vecākie speciālisti2622 Bibliotekāri un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti2621 ATSEVIŠĶĀ GRUPAARHĪVISTI UN MUZEJU VECĀKIE SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti muzejos un mākslas galerijās veiczinātniskās pētniecības darbu, vāc un novērtē dokumentus, materiālus un faktus,kam ir vēsturiska, kultūras un mākslas un (vai) arhīviska vērtība, kā arī mākslasdarbus un citas lietas, rūpējas par to dokumentēšanu, drošību un saglabāšanu,nodrošina sabiedrības izglītošanu, kā arī materiālās un nemateriālās kultūras undabas vērtību popularizēšanu, strādā valsts arhīvos, publisko un privāto tiesībujuridisko personu arhīvos un struktūrvienībās, kas nodarbojas ar dokumentupārvaldību, organizē un pārvalda attiecīgās institūcijas dokumentu sistēmas unprocesus: nodrošina Latvijas Nacionālā arhīva fonda/Nacionālā dokumentārāmantojuma (LNAF/NDM) saglabāšanu un pieejamību, veic dokumentukomplektēšanu iestādēs, arhīvu darbības analīzi, piedalās arhīvu darbībaspilnveidošanā un arhīvu informācijas sistēmas izstrādē, akceptēšanā unpilnveidošanā.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt zinātniskās pētniecības darbu, vākt, novērtēt, komplektēt un sargātvēsturiski svarīgus dokumentus, fotogrāfijas, filmas, skaľu ierakstus un muzejiskospriekšmetus; organizēt un vadīt savāktā materiāla bibliogrāfijas, mikrofilmu kopijuun citu informācijas līdzekļu sagatavošanu, kā arī nodrošināt to pieejamību;organizēt, vadīt un (vai) pārraudzīt dokumentu pārvaldību publiskās un privātāsinstitūcijās; noteikt uzľēmuma dokumentēšanas un dokumentu pārvaldībasvajadzības; nodrošināt dokumentu pārvaldības procesu norisi; vadīt dokumentusistēmu veidošanu; veikt dokumentu sistēmu auditus un darbības kontroli;nodrošināt dokumentu sistēmu atbilstību normatīvajiem aktiem un uzľēmumavajadzībām; plānot un vadīt dokumentu pārvaldību atbilstoši uzľēmuma mērķiemtiešā uzľēmuma vadības pakļautībā un sadarbībā ar citu struktūrvienību vadītājiem;


182organizēt dokumentu sakārtošanu, izvērtēšanu, atlasi iznīcināšanai un dokumentuar arhīvisku vērtību nodošanu/pieľemšanu valsts arhīvā; veikt arhīvu dokumentusistematizāciju un aprakstīšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem un pieľemtajiemstandartiem; pētīt oriģinālus, izmantot un sadalīt materiālus un priekšmetus, kam irkultūras un mākslas vērtība; organizēt mākslas, kultūras un vēsturisko priekšmetudokumentēšanu, sargāšanu un saglabāšanu muzejos un mākslas galerijās;nodrošināt dokumentu preventīvo aizsardzību un nodrošinājuma fondapapildināšanu arhīvos; gatavot savākto materiālu klasifikatorus un katalogusmuzejos un galerijās, veidot un papildināt arhīvu uzziľu sistēmu (rokasgrāmatas,ceļveţus, katalogus), piedalīties valsts arhīvu Centrālā reģistra (LNAF Centrālākataloga) aktualizēšanā; vadīt šo darbu un organizēt izstādes; vadīt un organizētdokumentu izmantošanas procesus un projektus; stiprināt saikni ar sabiedrību;gatavot zinātniskos rakstus, pārskatus un dokumentu krājumus; organizētdokumentu komplektēšanu iestādes arhīvā; izvērtēt iestādes dokumentus; organizētpastāvīgi glabājamo un uz laiku glabājamo dokumentu sakārtošanu; piedalītiesinformācijas sistēmas datu izvērtēšanā un glabāšanas termiľu noteikšanā;piedalīties iestādes lietu saraksta ar glabāšanas termiľiem (nomenklatūras) izstrādē;sniegt konsultācijas arhīvu un dokumentu glabātavu darbiniekiem par dokumentuapstrādi, saglabāšanu un informācijas sistēmas lietošanu; recenzēt zinātniskipētnieciskos un metodiskos darbus; piedalīties Nacionālā muzeju krājumakopkataloga veidošanā; veidot ekspozīcijas un izstādes muzejos; izstrādāt un vadītmuzejpedagoģiskās programmas un citus izglītojošos pasākumus muzejos; īstenotuzľēmuma apmeklētāju centra (turpmāk – centrs) darbības koncepciju saskaľā aruzľēmuma darbības un sabiedrisko attiecību mērķiem; gatavot centra darba plānus;nodrošināt centra objektu kolekcionēšanu, saglabāšanu, pētīšanu un eksponēšanu;sekot centra attīstības izdevumu izlietojumam atbilstoši apstiprinātajam budţetam;kontrolēt centra stendu un multimediju tekstuālo un vizuālo saturu; vadīt centrasatura un uzskates materiālu izstrādi un pilnveidošanu; plānot un nodrošinātekspozīcijas materiāltehniskās bāzes pietiekamību un centra darba nepārtrauktību,kā arī organizēt ekspozīcijas sastāvdaļu sagādi, montāţu un tehnisko apkalpošanu,vadīt centra apmeklētāju grupas un individuālos apmeklētājus, vadot ekskursijaslatviešu, krievu un angļu valodā; organizēt un nodrošināt skaľas pastiprināšanas uninformācijas elektroniskās vizualizācijas sistēmu darbību; plānot un īstenot centradarbu ārpus ekspozīcijas – seminārus, izstādes u.tml.; organizēt un īstenot centrasadarbību ar starptautiskajām un nacionālajām muzeju un naudas muzejuorganizācijām un apkopot to pieredzi; pārzināt uzľēmuma centra struktūru unīstenot tā darbības koncepciju; vadīt centra apmeklētāju grupu un individuālāsekskursijas latviešu, krievu un angļu valodā; regulāri papildināt zināšanas unizpratni par globālās un valsts ekonomikas procesiem, finanšu aktualitātēm un


183uzľēmuma lomu tajās; paaugstināt ekskursiju vadīšanas kvalifikāciju; kontrolētcentra stendu un multimediju tekstuālo un vizuālo saturu; piedalīties centraekspozīcijas un darbības attīstības plānošanas procesā; veikt centra vajadzībāmnepieciešamā satura un ilustratīvā materiāla atlasi un izstrādi; sagatavot stendu unmultimediju aplikāciju skices un projektus; koordinēt un īstenot sadarbību ar saturaun ilustratīvā materiāla atainotājiem stendu un multimediju radīšanas vai pārveidesprocesā; piedalīties interneta vietnes ekonomikas izglītības sadaļas izveidē unsatura uzturēšanā, regulāri veikt centra darbības un satura kvantitatīvu unkvalitatīvu novērtējumu, apkopojot apmeklētāju statistiku, veicot apmeklētājuaptaujas u.tml.; organizēt sadarbību ar izglītības sistēmas darbiniekiem un turpinātuzlabot apmeklējuma metodisko materiālu; plānot, organizēt un vadīt centrānotiekošos pasākumus; piedalīties centra darbā ārpus ekspozīcijas – semināru,izstāţu u.tml. organizēšanā.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2621 01 ARHĪVISTS2621 02 Mākslas EKSPERTS (muzejos)2621 03 Krājuma GLABĀTĀJS (muzejos)2621 04 Fondu GLABĀTĀJS (arhīvos)2621 05 Ekspozīciju un izstāţu KURATORS2621 06 MUZEJPEDAGOGS2621 07 Galvenais ARHĪVISTS2621 08 Dokumentu sistēmu VADĪTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.61.apakšnodaļā)2621 09 Arhīva EKSPERTS2621 10 Galvenais krājuma GLABĀTĀJS (muzejos)2621 11 Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem VADĪTĀJS (muzejos)2621 12 Apmeklētāju centra VADĪTĀJS2621 13 Apmeklētāju centra SPECIĀLISTS2622 ATSEVIŠĶĀ GRUPABIBLIOTEKĀRI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIESPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti strādā zinātniskajā, publiskajā,speciālajā vai izglītības iestādes bibliotēkā, informācijas iestādē (centrā), tāsstruktūrvienībā vai arī studiju resursu centrā, pārvalda attiecīgās institūcijasinformācijas sistēmas un informācijas infrastruktūru, izstrādā un īsteno bibliotēkuintegrētās informācijas sistēmas izvēles, ieviešanas un attīstības stratēģiju; vāc un


184uzglabā rokrakstus un iespieddarbus, atjauno tos un apgādā pasūtītājus arinformāciju par tiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veicināt informācijas tehnoloģiju (IT) ieviešanu institūcijā; organizētdatortehnikas un programmatūras iegādi, interneta pieslēgumu, lokālā tīkla izveidi,integrētās informācijas sistēmas (IIS) izvēli, iegādi un ieviešanu; administrēt unkonfigurēt IIS, informēt IIS izstrādātājus/piegādātājus par sistēmas nepilnībām,uzlabošanas vēlmēm un prasībām; sekmēt IIS adaptāciju, apgūšanu, attīstību;atbildēt par standartu, noteikumu, formātu protokolu, datu ieguves sistēmuieviešanu un ievērošanu; sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajāmorganizācijām institūcijas automatizācijas pilnveidošanā; nodrošināt kvalitatīvusinformācijas pakalpojumus, izmantojot visus pieejas punktus un datu ieguvesiespējas; organizēt datu bāzu un elektronisko katalogu izveidi, nodrošinotbibliogrāfisko ierakstu funkcionālās prasības; papildināt zināšanas un organizētklientu apmācību IT izmantošanā, informācijas ieguvē un apstrādē; sistemātiskiveidot, gatavot un sargāt grāmatu, periodisko izdevumu un citu iespieddarbu vaiaudiovizuālo materiālu kolekcijas; izvēlēties un ieteikt bibliotēkas grāmatu un citusiespieddarbus vai audiovizuālos materiālus, klasificēt bibliotēkas materiālu unveidot katalogu; organizēt un vadīt grāmatu pagaidu lietošanas sistēmu uninformācijas tīklu; pētīt bibliotēkas u.tml. pakalpojumu izmantotāju intereses unatbilstoši tām veikt nepieciešamos grozījumus pakalpojumu sistēmā; vākt, novērtēt,komplektēt un sargāt grāmatas, periodiskos izdevumus, bibliogrāfiskas vēsturiskasvērtības un citus iespieddarbus; organizēt un vadīt savāktā materiāla sagatavošanu,sargāšanu un glabāšanu; nodrošināt materiālu pieejamību; nodarboties arelektroniskās informācijas resursu detalizētu aprakstīšanu; veidot metadatus (datipar elektroniskās informācijas objektu datiem); organizēt izstādes.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2622 01 BIBLIOGRĀFS2622 02 Vecākais BIBLIOTEKĀRS2622 03 DOKUMENTĀLISTS2622 04 INFORMĀTIĶIS2622 05 SistēmBIBLIOTEKĀRS2622 06 Fondu GLABĀTĀJS (bibliotēkās)2622 07 Izglītības iestādes BIBLIOTEKĀRS2622 08 Metadatu REDAKTORS2622 09 Metadatu VEIDOTĀJS263 MAZĀ GRUPASOCIĀLO UN RELIĢISKO LIETU VECĀKIE SPECIĀLISTI


185Šīs mazās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbus,pilnveido un attīsta teorijas, koncepcijas un metodes, izmanto savas zināšanasekonomikas, socioloģijas, antropoloģijas, vēstures, psiholoģijas, reliģijas un citusociālo zinātľu nozarēs, kā arī sniedz sociālus pakalpojumus, veic zinātniskāspētniecības darbus teoloģijas jomā, attīsta un skaidro reliģiskas koncepcijas,piedalās to īstenošanā un sniedz konsultācijas, sniedz palīdzību daţādām klientugrupām ar sociālo un kultūras adaptāciju saistītu dzīves problēmu un grūtībupārvarēšanā.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– pieľemt lēmumus pašreizējo un nākotnes ekonomisko, politisko un sociāloproblēmu risināšanai; pētīt un aprakstīt pagājušus notikumus un darbību; pētītcilvēces izcelšanos un evolūciju; pētīt personības un grupas psiholoģiskos procesus;sniegt sociālos pakalpojumus; gatavot zinātniskos rakstus, pārskatus undokumentus; veikt zinātniskās pētniecības darbu, pētīt, skaidrot un attīstīt reliģiskāskoncepcijas; sniegt palīdzību reliģiskās politikas veidošanā, izvēlē un praksē; veiktpreventīvo garīgo darbu; sniegt garīgu palīdzību un aprūpi personisko krīţu unnevarības situācijās; veikt vienas vai vairāku personu, ģimeľu un grupu garīgoaprūpi un konsultēšanu, integrējot reliģiskos resursus un humanitāro, sociālo unizglītības zinātľu atziľas, lai veicinātu personības vispusīgu garīgo un psiholoģiskoattīstību, kā arī lai sniegtu atbalstu daudzveidīgu garīgu, psiholoģisku un sociāluproblēmu risināšanā.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paľēmieni; darbāizmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi;veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli;darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: pielietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; parpaša pieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem;par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu;par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:2631 Ekonomisti2632 Sociologi, antropologi un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti2633 Filozofi, vēsturnieki un politologi2634 Psihologi2635 Sociālā darba un konsultāciju vecākie speciālisti


1862636 Reliģisko lietu vecākie speciālisti2631 ATSEVIŠĶĀ GRUPAEKONOMISTIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbu,izstrādājot un attīstot ekonomiskās teorijas, koncepcijas un metodiku, ko izmanto,nosakot un aprakstot nacionālo un starptautisko preču, pakalpojumu un darbaizvēles stāvokli, kā arī izmanto zināšanas, veidojot ekonomisko politiku, risinotpašreizējās un nākotnes ekonomiskās problēmas un sniedzot konsultācijas.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– pētīt daţādas ekonomiskās problēmas – makroekonomiskos procesus,naudas apgrozību, raţošanas veidus un tirgvedību, nacionālās un starptautiskāstirdzniecības tendences, valūtas finansiālo politiku un cenu politiku, nodarbinātību,darba raţīgumu un samaksu, raţošanas izdevumus, kā arī konsultēt šajosjautājumos; vākt, analizēt un interpretēt ekonomikas datus, izmantojot ekonomikasteorijas, kā arī daţādas statistikas un citas metodes; konsultēt ekonomiskās politikasun darbības virziena izvēles jautājumos, ľemot vērā iepriekšējos, esošos unsagaidāmos ekonomiskos faktorus un tendences; gatavot zinātniskos rakstus unpārskatus; veikt darbus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu darījumu vadīšanas,vērtēšanas, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas ekonomiskajiem un vadīšanasaspektiem; analizējot un sintezējot nekustamā īpašuma tirgū esošos ekonomiskosprocesus, to ietekmējošos faktorus, noteikt komercsabiedrības mērķus, izvēlētiesefektīvākos projektus investīciju ieguldījumiem nekustamā īpašuma jomā,pamatojoties uz noteiktajām prognozēm nekustamā īpašuma tirgus attīstībastendencēs, vērtēšanas rezultātiem, pārvaldīšanas un apsaimniekošanasekonomiskajiem aprēķiniem daţādos īpašumu veidos.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2631 01 EKONOMETRISTS2631 02 EKONOMISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 1.47.apakšnodaļā)2631 03 Lauksaimniecības EKONOMISTS2631 04 Ekonometrijas EKONOMISTS2631 05 Finanšu EKONOMISTS2631 06 Ārējās tirdzniecības EKONOMISTS2631 07 Darba EKONOMISTS2631 08 Cenu EKONOMISTS2631 09 Nodokļu EKONOMISTS2631 10 Darba algas EKONOMISTS


1872631 11 Makroekonomikas ANALĪTIĶIS2631 12 Budţeta EKONOMISTS2631 13 Starptautisko ekonomisko attiecību SPECIĀLISTS2631 14 Nekustamā īpašuma EKONOMISTS2631 15 Galvenais EKONOMISTS2632 ATSEVIŠĶĀ GRUPASOCIOLOGI, ANTROPOLOGI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJUVECĀKIE SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti pēta un apraksta sabiedrības sociālostruktūru, cilvēces izcelšanos un evolūciju, apkārtējās vides un cilvēku darbībassavstarpējās attieksmes un izmanto iegūtās ziľas par pamatu politisku lēmumupieľemšanā.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt cilvēku sabiedrības izcelšanās, struktūras, sociālo normu,organizācijas un savstarpējo attiecību pētījumus; skaidrot cilvēces izcelšanos unevolūciju, pētot mainīgas kultūras un sociālās problēmas un parādības; skaidrotcilvēces attīstību, pētot pagātnes materiālās kultūras paliekas, piemēram,dzīvojamās telpas, tempļus, instrumentus, monētas, ieročus, skulptūras; pētīt zonuun apgabalu fizikālos un klimatiskos apstākļus un pieskaľot tiem ekonomisko,sociālo un kultūras darbību; konsultēt par šo pētījumu praktisko izmantošanu,veidojot ekonomisko un sociālo politiku; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2632 01 ANTROPOLOGS2632 02 ARHEOLOGS2632 03 KRIMINOLOGS2632 04 ETNOLOGS2632 05 EkonomĢEOGRĀFS2632 06 FizioĢEOGRĀFS2632 07 PolitoĢEOGRĀFS2632 08 PENOLOGS2632 09 SOCIĀLPATOLOGS2632 10 SOCIOLOGS2632 11 KriminoSOCIOLOGS2632 12 Rūpniecības SOCIOLOGS2632 13 PenoSOCIOLOGS2632 14 Izglītības SOCIOLOGS


1882633 ATSEVIŠĶĀ GRUPAFILOZOFI, VĒSTURNIEKI UN POLITOLOGIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbu,aprakstot pagājušus notikumus un darbību, aplūkojot sociālo un ekonomiskostruktūru, kultūras un politisko institūtu attīstību, un izmanto iegūtās zināšanas parpamatu valsts, diplomātiskā un tamlīdzīgā politikā.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– pētīt un pamatot pasaules un sabiedrības darbības, pieredzes unpastāvēšanas galvenos cēloľus, principus un līdzekļus, kā arī skaidrot un attīstītfilozofiskās koncepcijas un teorijas; salīdzināt pagātnes liecību oriģinālus, šolaikupierakstus un tamlīdzīgus pirmavotus, kā arī sekundāros avotus, arheoloģiskos unantropoloģiskos un citus atradumus un konsultēt šajos jautājumos; iegūt materiālus,pārbaudīt to autentiskumu, pētīt un aprakstīt attiecīgā perioda, valsts vai apgabalavai attiecīgā ekonomiskā, sociālā vai politiskā aspekta vēsturi; veikt politiskāsfilozofijas, politisko sistēmu, institūciju un rīcības iepriekšējās un pašreizējāsteorijas un prakses pētījumus; pētīt pastāvošos politiskos institūtus un vākt datus nodaţādiem avotiem, ieskaitot sarunas ar oficiālām valdības un politisko partijupersonām; iesniegt publicēšanai vai izmantošanai atradumus un secinājumusbiedrībām un nodibinājumiem, organizācijām, politiskajām partijām,ieinteresētajām personām; gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2633 01 ĢENEALOGS2633 02 VĒSTURNIEKS2633 03 Ekonomikas VĒSTURNIEKS2633 04 Politikas VĒSTURNIEKS2633 05 Sabiedrības VĒSTURNIEKS2633 06 Mākslas VĒSTURNIEKS2633 07 Medicīnas VĒSTURNIEKS2633 08 FILOZOFS2633 09 Politikas FILOZOFS2633 10 POLITOLOGS2634 ATSEVIŠĶĀ GRUPAPSIHOLOGIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti veic zinātniskās pētniecības darbuun pēta psiholoģiskos procesus un cilvēku – atsevišķu personu un grupu –


189izturēšanos, konsultē šajos jautājumos un lieto zināšanas, atbalstot personības,sociālo, izglītības un profesionālo atlasi un attīstību.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izstrādāt testus, lai noteiktu psihiskos, fiziskos un citus raksturlielumus(piemēram, intelektu, spējas, noslieces, iespējas), interpretēt un novērtētkonsultēšanas rezultātus; analizēt iedzimtības, sociālo, profesionālo un citu faktoruietekmi uz personības domāšanu un izturēšanos; konsultēt psiholoģijas jautājumos,sarunāties ar atsevišķām personām un grupām, kā arī sniegt no tā izrietošospakalpojumus; uzturēt nepieciešamos kontaktus ar saskarpersonām, piemēram, arģimenes locekļiem, izglītības iestāţu vadītājiem, darba devējiem, un dot ieteikumusjautājumu atrisināšanai un problēmu noregulēšanai; veikt klientu psiholoģiskoizpēti saskaľā ar psihologa norādījumiem: psiholoģisku testēšanu, anketēšanu,intervēšanu, kā arī konsultēšanu vienkāršākās klienta problēmsituācijās,nobeigumposmā apstrādājot un apkopojot ievāktos datus atbilstoši psiholoģijaszinātnes prasībām, sagatavojot pārskatus par tiem un piedaloties to analīzē kopā arpsihologu; informēt klientu par izpētes vai konsultēšanas gaitu un psihologapārraudzībā izvērtēt rezultātus; piedalīties psiholoģiskās adaptācijas un attīstībasveicināšanas un rehabilitācijas programmu īstenošanā psihologa pārraudzībā; veiktzinātniskos pētījumus, prezentēt to rezultātus; strādājot psihologa vadībā, analizētun piemērot psihologa profesionālajā darbībā psiholoģijas zinātnes teorētiskos unempīriski pamatotos principus; izvirzīt psiholoģiskās palīdzības sniegšanas mērķus;veikt indivīda, grupas vai organizāciju psiholoģisko izpēti (novērtēšanu); veiktatbalsta psiholoģisko konsultēšanu un pielietot citas psiholoģiskās palīdzībassniegšanas metodes atbilstoši izvirzītajiem mērķiem; novērtēt psiholoģiskāspalīdzības sniegšanas efektivitāti; rakstīt un sniegt atzinumus; veikt zinātniskuspētījumus psiholoģijas jomā; pētīt psiholoģiskos faktorus, kā arī emocionālospersonības traucējumus, konsultēties ar radniecīgu profesiju speciālistiem; veicinātcilvēka resursu optimizāciju izglītībā, raţošanā, tirdzniecībā, ģimenē, pārvaldē uncitās sociālajās jomās, kur īpaša nozīme ir cilvēkam kā darbības subjektam; gatavotzinātniskos rakstus un pārskatus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2634 01 PSIHOLOGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 1.34.apakšnodaļā)2634 02 Klīniskais PSIHOLOGS2634 03 Izglītības PSIHOLOGS2634 04 Eksperimentālo procesu PSIHOLOGS2634 05 Raţošanas PSIHOLOGS2634 06 <strong>Profesiju</strong> (amatu) PSIHOLOGS2634 07 SocioPSIHOLOGS


1902634 08 Organizācijas PSIHOLOGS2634 09 Praktiskais PSIHOLOGS2634 10 PSIHOLOGA ASISTENTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.62.apakšnodaļā)2634 11 PSIHOLOGS KONSULTANTS2635 ATSEVIŠĶĀ GRUPASOCIĀLĀ DARBA UN KONSULTĀCIJU VECĀKIE SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti nodrošina konsultācijas un padomupersonām individuāli, grupā un organizācijā, kā arī ģimenēm, lai risinātu sociālāsun individuālās problēmas, palīdz klientiem attīstīt prasmi piekļūt resursiem unatbalsta pakalpojumiem, kas nepieciešami, lai risinātu sociālās problēmas.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– vadīt klienta sociālo problēmu risināšanu sadarbībā ar klientu, piesaistotnepieciešamos speciālistus; izmantot atbilstošas metodes darbam ar klientuindividuāli vai grupā, vai darbam ar ģimeni, lai identificētu sociālo problēmu unnoteiktu atbilstošo sociālā pakalpojuma veidu; analizēt klienta sociālo problēmu unpalīdzēt rast alternatīvas problēmu risinājuma iespējas; pārstāvēt klienta tiesības;nodrošināt klienta sociālā atbalsta tīkla veidošanu, strādāt ar ģimeni, lai rasturisinājumus savstarpējo attiecību, mijiedarbības, sociālo lomu un aprūpesproblēmām; strādāt ar grupu, lai palīdzētu klientam attīstīt nepieciešamās prasmes,lai atrisinātu klienta sociālās un individuālās problēmas; aizstāvēt atsevišķu klientugrupas intereses pašvaldībā, iesaistot šīs klientu grupas savu interešu pārstāvēšanā;attīstīt preventīvās un intervences programmas, lai veicinātu iedzīvotāju vajadzībuapmierināšanu; veidot sadarbību ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem,izglītības un veselības aprūpes iestādēm, kas iesaistītas klienta sociālās problēmasrisināšanā, lai iegūtu visaptverošu atgriezenisko informāciju par klienta sociālāsproblēmas dinamiku; veicot karitatīvo sociālo darbu, konsultēt personasstarppersonu attiecību problēmu un reliģijas jautājumos un īstenot uz personasizaugsmi orientētu sociālā un garīgā līdzsvara piedāvājumu, līdzdarboties personasētisko vērtību veidošanā.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2635 01 Sociālais DARBINIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļautsšo noteikumu 2.pielikuma 1.39.apakšnodaļā)2635 02 Karitatīvais sociālais DARBINIEKS2635 03 Sociālais DARBINIEKS darbam ar ģimeni un bērniem2635 04 Sociālais DARBINIEKS darbam ar veciem cilvēkiem2635 05 Sociālais DARBINIEKS darbam ar bezpajumtniekiem


1912635 06 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar atkarības problēmām2635 07 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām brīvības atľemšanasiestādēs un personām, kuras atbrīvotas no šīm iestādēm2635 08 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personām ar funkcionāliemtraucējumiem2635 09 Sociālais DARBINIEKS darbam ar klientiem ārstniecības iestādēs2635 10 Sociālais DARBINIEKS darbam ar vardarbībā cietušām personām2635 11 Sociālais DARBINIEKS darbam ar personu grupām2635 12 Kopienas sociālais DARBINIEKS2636 ATSEVIŠĶĀ GRUPARELIĢISKO LIETU VECĀKIE SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti ir profesionāli garīgi praktiskāspalīdzības sniedzēji, kuri praksē aktualizē kristietības vērtības un savāprofesionālajā kalpošanā ievēro kristīgās ticības likumus, vērtības un simbolus, unticības praksi atzīst par cilvēku garīgās dzīvības rekreācijas avotu un tās inkubācijas(saudzēšanas un briedināšanas) metodi, praktizē to kā sociālās terapijas metodidarbā ar sociālo un kultūras adaptāciju saistītu dzīves problēmu un grūtībupārvarēšanā darbā ar daţādām klientu grupām, veic zinātniskās pētniecības darbusteoloģijas jomā, attīsta un skaidro reliģiskas koncepcijas, piedalās to īstenošanā unsniedz konsultācijas.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt zinātniskās pētniecības darbu, pētīt, skaidrot un attīstīt reliģiskāskoncepcijas; sniegt palīdzību reliģiskās politikas veidošanā, izvēlē un praksē; pildītdaţādus administratīvos un sabiedriskos pienākumus; veikt reliģiskos rituālus;izplatīt reliģiskās doktrīnas savā valstī vai ārzemēs; radīt reliģiskos darbus vaipārskatus; veikt zinātnisku izpēti par garīgās aprūpes un tās izglītības uzlabošanuun integrāciju veselības aprūpes nozarē; veidot un attīstīt konceptuālās nostādnesun politiku garīgās aprūpes jomā veselības aprūpes iestādēs; organizēt un sniegtprofesionālas, uz rezultātu orientētas garīgās aprūpes pakalpojumus daţādās arveselības aprūpi saistītās situācijās visu ticību, kā arī konkrētas ticības tradīcijāmnepiederošiem pacientiem, viľu tuviniekiem, kā arī veselības aprūpes iestāţupersonālam; plānot, vadīt un attīstīt klīniskās garīgās mācību programmas un praksigarīdzniekiem, lajiem un teoloģijas studentiem, kā arī tālākizglītības programmaskapelāniem un vietējo reliģisko organizāciju brīvprātīgajiem; organizēt unkoordinēt garīdznieku, citu ārpusinstitūciju garīgās aprūpes sniedzēju unbrīvprātīgo darbu veselības aprūpes iestādē; plānot un vadīt atbalsta programmasdaţādām pacientu, viľu tuvinieku un personāla grupām; sagatavot un vadīt mācību


192programmas veselības aprūpes iestādes personālam par tēmām, kas saistītas argarīgo aprūpi veselības aprūpes iestādēs; piedalīties veselības aprūpes iestāţu ētikaskomiteju darbā; veikt vienas vai vairāku personu, ģimeľu un grupu garīgo aprūpiun konsultēšanu, integrējot reliģiskos resursus un humanitāro, sociālo un izglītībaszinātľu atziľas, lai veicinātu personības vispusīgu garīgo un psiholoģisko attīstību,kā arī lai sniegtu atbalstu daudzveidīgu garīgu, psiholoģisku un sociālu problēmurisināšanā; veikt savu profesionālo darbību patstāvīgi vai arī multiprofesionālas undaudzdisciplināras komandas sastāvā; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2636 01 ARHIBĪSKAPS2636 02 BĪSKAPS2636 03 BONZA2636 04 GARĪDZNIEKS2636 05 IMAMS2636 06 MĀCĪTĀJS2636 07 MISIONĀRS2636 08 PRIESTERIS2636 09 Katoļu PRIESTERIS2636 10 RABĪNS2636 11 TEOLOGS2636 12 VIKĀRS2636 13 PRĀVESTS2636 14 KARDINĀLS2636 15 Sociālās aprūpes karitatīvais darbinieks, DIAKONS2636 16 Garīgās aprūpes dienesta VADĪTĀJS2636 17 Profesionālais veselības aprūpes KAPELĀNS2636 18 Asociētais veselības aprūpes KAPELĀNS2636 19 KAPELĀNS2636 20 Baznīcas MŪZIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 1.22.apakšnodaļā)2636 21 VIRSKAPELĀNS (Nacionālajos bruľotajos spēkos un apcietinājumaun brīvības atľemšanas jomā)2636 22 Pastorālais KONSULTANTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.40.apakšnodaļā)264 MAZĀ GRUPARAKSTNIEKI, ŢURNĀLISTI UN LINGVISTI


193Šīs mazās grupas vecākie speciālisti rada vai izpilda literārus, dramatiskus uncitus mākslas darbus, veic zinātniskās pētniecības darbus, pilnveido un attīstateorijas, koncepcijas un metodes, izmanto savas zināšanas filoloģijas jomā.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izpildīt literāru darbu, nodarboties ar literatūras un mākslas kritiku; vāktinformāciju par notikumiem un aprakstīt tos; veidot reţiju; pētīt valodu sākotni unattīstību, organizēt tulkošanas darbu un sazināšanos starp atšķirīgās valodāsrunājošiem cilvēkiem; gatavot zinātniskos rakstus, pārskatus un dokumentus.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paľēmieni; darbāizmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi;veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli;darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; parpaša pieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem;par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu;par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:2641 Rakstnieki un tiem radniecīgu profesiju vecākie speciālisti2642 Ţurnālisti2643 Tulkotāji, tulki un citi lingvisti2641 ATSEVIŠĶĀ GRUPARAKSTNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU VECĀKIESPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti rada literārus darbus publicēšanaivai dramatiskiem uzvedumiem, vērtē literārus, citus mākslas darbus un mākslasizstrādājumus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– iecerēt un radīt literārus darbus publicēšanai vai dramatiskiemuzvedumiem; veidot scenārijus un iestudēt programmas teātrī, kino, radio vaitelevīzijā; recenzēt literārus, muzikālus un citus mākslas darbus, aktieru darbu;izveidot audiovizuāla darba vai pasākuma scenāriju; kopīgi ar reţisoru, redaktoru,audiovizuāla ieraksta, tiešraides vai pasākuma dalībniekiem atbilstoši radošajaikoncepcijai piedāvāt optimālo saturisko risinājumu.Šīs atsevišķās grupas profesijas:


1942641 01 AUTORS2641 02 BIOGRĀFS2641 03 DRAMATURGS2641 04 DZEJNIEKS2641 05 ESEJISTS2641 06 FEĻETONISTS2641 07 KRITIĶIS2641 08 LIRIĶIS2641 09 RAKSTNIEKS2641 10 SCENĀRISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 1.23.apakšnodaļā)2642 ATSEVIŠĶĀ GRUPAŢURNĀLISTIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti raksta, rediģē ziľas, stāstus unkomentārus, literāri rediģē daţādus runātus un rakstītus tekstus, sagatavo tekstuspublicēšanai.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– intervēt politiskos un citus sabiedriskos darbiniekus preses konferencēs uncitos pasākumos, gatavot individuālās intervijas raidīšanai radio vai televīzijā; radīt,atlasīt, labot, rediģēt rakstus iespiešanai periodikā; novērtēt un rediģēt grāmatu,brošūru rokrakstus vai vadīt materiālu rediģēšanu; novērtēt un rediģēt iespieddarbu– grāmatu, brošūru, prospektu, bukletu – manuskriptus, normatīvo aktu projektusu.c. informatīvos materiālus vai vadīt materiālu rediģēšanu; veidot attiecīgāizstrādājuma vai pakalpojuma reklāmu; atlasīt, gatavot publicēšanai presē, radio,televīzijā vai citos plašsaziľas līdzekļos reklāmas materiālus par uzľēmumu,gatavot publicēšanai presē normatīvos aktus un citus informatīvos materiālus;gatavot brošūras, ziľas un citus speciālos izdevumus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2642 01 ŢURNĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 1.24.apakšnodaļā)2642 02 KOMENTĒTĀJS2642 03 KOREKTORS2642 04 KORESPONDENTS2642 05 REDAKTORS2642 06 Galvenais REDAKTORS2642 07 REPORTIERIS2642 08 Literārais REDAKTORS


1952643 ATSEVIŠĶĀ GRUPATULKOTĀJI, TULKI UN CITI LINGVISTIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti pēta valodas izcelšanos, attīstību unstruktūru, kā arī veic mutiskus un rakstiskus tulkojumus no vienas valodas otrā.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– pētīt seno un mūsdienu valodu sakarus, dialektu un izlokšľu attiecības unvēsturi; skaidrot vārdu, to gramatisko un leksisko formu cilmi un attīstību; izstrādātvalodas klasifikācijas, gramatikas, vārdnīcu un līdzīga materiāla sistēmas unkonsultēt šajos jautājumos; rakstiski tulkot no vienas valodas otrā, nodrošinātjuridisku, tehnisku un zinātnisku oriģinālu satura kvalitatīvu atveidi; tulkot daţādatipa tekstus atbilstoši izvirzītajām prasībām un teksta lietojuma īpatnībām;orientēties tulkojamo dokumentu nozarē un izmantot nozarē lietoto terminoloģiju;rediģēt paša un citu tulkotos tekstus; attīstīt skaitļotāju izmantošanas metodiku, laipilnveidotu tulkošanas kvalitāti un produktivitāti; mutiski tulkot no vienas valodasotrā, sevišķi sanāksmēs, sēdēs un līdzīgos pasākumos; sniegt pakalpojumusstarptautiskās konferencēs, vietējo organizāciju organizētajās sēdēs un pasākumosar ārzemju pārstāvju piedalīšanos; piedalīties uzľēmuma reprezentācijā, tulkotsarunas, lietišķos un cita veida rakstiskos tekstus, privātas un darījuma vēstules;organizēt darījuma braucienus un piedalīties tajos; kārtot lietvedību svešvalodās;gatavot zinātniskos rakstus un pārskatus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2643 01 ETIMOLOGS2643 02 GRAFOLOGS2643 03 TULKS2643 04 LEKSIKOGRĀFS2643 05 LINGVISTS2643 06 MORFOLOGS2643 07 FILOLOGS2643 08 SEMANTIĶIS2643 09 FONOLOGS2643 10 TULKOTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 1.63.apakšnodaļā)2643 11 Tiesas TULKS2643 12 Zīmju valodas TULKS2643 13 TERMINOLOGS2643 14 TULKS REFERENTS265 MAZĀ GRUPA


196RADOŠO UN IZPILDĪTĀJMĀKSLU MĀKSLINIEKIŠīs mazās grupas vecākie speciālisti rada vai izpilda literārus, dramatiskus,muzikālus un citus mākslas darbus vai skaľdarbus, izklaidē publiku, iestudējotuzvedumus uz skatuves, ielās, stadionos u.c.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izpildīt literāru darbu, radīt skulptūras, gleznas, gravīras, karikatūras;restaurēt gleznas, komponēt mūziku; dejot vai spēlēt dramatiskajos darbos unveidot reţiju; veikt cirka trikus; sniegt muzikālus un teatrālus priekšnesumus.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: pētāmās problēmas analīzes un sintēzes metodes un paľēmieni; darbāizmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi;veicamā darba tehnoloģija un organizācija, ar to saistītie normatīvie materiāli;darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un radītajām sekām; parpaša pieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem;par citu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu;par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:2651 Vizuālo mākslu mākslinieki2652 Mūziķi, dziedātāji, komponisti un muzikologi2653 Dejotāji un horeogrāfi2654 Kino, teātru un tiem radniecīgu jomu reţisori un producenti2655 Aktieri2656 Radio, televīzijas un citu mediju diktori2659 Citur neklasificēti radošo un izpildītājmākslu jomas mākslinieki2651 ATSEVIŠĶĀ GRUPAVIZUĀLO MĀKSLU MĀKSLINIEKIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti rada oriģinālus, individuāli vaiatsevišķos gadījumos arī vairāku autoru kopīgi radītus glezniecības, tēlniecības ungrafikas darbus, grāmatu ilustrācijas, lietišķās mākslas priekšmetus, vides objektus,funkcionāli un konstruktīvi pamatotus, estētiski augstvērtīgus interjera elementusun interjera ansambļus; īsteno māksliniecisku ideju, izmantojot datortehnoloģijasun citas mūsdienu tehnoloģijas; veido videomākslas darbus, videoinstalācijas unrīko mākslinieciskas akcijas.


197Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veicināt tēlotājas mākslas un lietišķās mākslas, kā arī citu vizuālās mākslasveidu profesionāli augstvērtīgu attīstību; radīt tēlainas vai abstraktas trīsdimensijuvai reljefas formas objektus, izmantojot koku, akmeni, metālu vai citu materiālu;radīt tēlainus vai abstraktus zīmējumus un gleznas jebkurā tehnikā; radīt zīmējumusvai gravīras metālā, kokā vai citos materiālos; radīt cilvēkus un notikumus attēlojošumultiplikāciju; radīt zīmējumus un ilustrācijas grāmatām, ţurnāliem, reklāmai uncitiem nolūkiem; restaurēt mākslas priekšmetus, vēstures un kultūras pieminekļus;radīt miniatūras; veikt iekštelpu funkcionālās shēmas un pilna apjoma interjeraprojektu, kā arī interjera stila piedāvājumu izstrādi, telpisku objektu projektēšanu,projekta izpildes organizēšanu un autoruzraudzību; izstrādāt projektējamā objektavizualizāciju digitālā formātā; izstrādāt, apstrādāt, stilizēt un radikāli mainītgrafisko attēlu un telpisko objektu (poligrāfijā, modelēšanā un reklāmā), un kustīgoattēlu (video, animācija) ar datora palīdzību, kā arī sagatavot tehnoloģiski pamatotuprojekta īstenošanai nepieciešamo dokumentāciju.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2651 01 BrīvMĀKSLINIEKS2651 02 GLEZNOTĀJS2651 03 GRAFIĶIS2651 04 KARIKATŪRISTS2651 05 MĀKSLINIEKS2651 06 Galvenais MĀKSLINIEKS2651 07 MULTIPLIKATORS2651 08 RESTAURĒTĀJS2651 09 TĒLNIEKS (SKULPTORS)2651 10 Mākslinieciskais VADĪTĀJS2651 11 Teātra apavu MODELĒTĀJS2651 12 Teātra kostīmu MODELĒTĀJS2651 13 MĀKSLINIEKS INSCENĒTĀJS2651 14 MODELĒTĀJS2651 15 Ādas apdares MĀKSLINIEKS2651 16 Dzintara apstrādes MĀKSLINIEKS2651 17 Kinofilmu MĀKSLINIEKS2651 18 KokTĒLNIEKS2651 19 INSTALATORS2651 20 INTERJERISTS2651 21 JuvelierMĀKSLINIEKS2651 22 Mākslas KERAMIĶIS2651 23 Porcelāna APGLEZNOTĀJS


1982651 24 MetālMĀKSLINIEKS2651 25 PLAKĀTISTS2651 26 SCENOGRĀFS2651 27 Stikla apstrādes MĀKSLINIEKS2651 28 TekstilMĀKSLINIEKS2651 29 VideoMĀKSLINIEKS2651 30 Vides MĀKSLINIEKS2651 31 VITRĀŢISTS2651 32 Teātra kostīmu MĀKSLINIEKS2651 33 Vecākais mākslas pasākumu ORGANIZATORS2652 ATSEVIŠĶĀ GRUPAMŪZIĶI, DZIEDĀTĀJI, KOMPONISTI UN MUZIKOLOGIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti analizē, komponē vai aranţēmuzikāli dramatiskus darbus vai skaľdarbus, raksta recenzijas, diriģē vai izpildaskaľdarbus vai muzikāli dramatiskus darbus, organizē un vada orķestra, kora,ansambļa un citu kolektīvu darbu, spēlē mūzikas instrumentus, dzied muzikālospasākumos vai koncertos, uzstājas koncertzālēs, klubos, brīvdabas estrādēs untamlīdzīgās vietās.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– analizēt, izdomāt un komponēt daţādu stilu, ţanru un formu skaľdarbus,muzikāli dramatiskus un multimediālus darbus, pielietojot klasiskās un mūsdienukompozīcijas tehnikas; rakstīt recenzijas; adaptēt vai instrumentēt un aranţētmūziku attiecīgajām instrumentu grupām, orķestriem, instrumentiem, vokālajiemkolektīviem (koriem, ansambļiem); veikt skaľdarba pārlikumus; spēlēt vienu vaivairākus mūzikas instrumentus; patstāvīgi iestudēt un publiski atskaľot daţādassareţģītības pakāpes instrumentālos skaľdarbus – solo, ansamblī, orķestrī,instrumenta vai orķestra pavadījumā; novērtēt atskaľojuma tehnisko unmāksliniecisko līmeni, skaľdarba interpretāciju; atlasīt instrumentālā ţanramāksliniecisko repertuāru un sastādīt koncertprogrammas; kompozīcijuiestudēšanas procesā sadarboties ar mūziķiem, mūziķu kolektīviem un tovadītājiem, horeogrāfiem; novērtēt kompozīcijas atskaľojuma tehnisko unmāksliniecisko līmeni; dziedāt solo vai vokālajos kolektīvos; piedalīties vokālāsmākslas attīstības procesos; pārvaldīt daţādu laikmetu vokālās mūzikas stilus,dziedāšanas tehnikas; patstāvīgi, diriģenta vai reţisora vadībā, vai kopā ar citiemmūziķiem iestudēt un publiski atskaľot daţādas sareţģītības pakāpes vokālos,vokāli instrumentālos un vokāli simfoniskos darbus; novērtēt dziedājuma tehniskoun māksliniecisko līmeni, skaľdarba interpretāciju; izvērtēt sasniegumus un izdarīt


199korekcijas; atlasīt vokālā ţanra spilgtāko māksliniecisko repertuāru un sastādītkoncertprogrammas; organizēt un vadīt orķestra, kora, ansambļa un citu muzikālukolektīvu darbu; pētīt un izskaidrot mūzikas attīstības procesus, mūzikas attīstībaslikumsakarības; savākt un analizēt muzikoloģijas jomas nepieciešamos datus;izdarīt slēdzienus, kas ietver mūzikas sociālo, zinātnisko vai ētisko aspektuatspoguļojumu; sniegt informāciju, idejas un risinājumus gan speciālistu, gannespeciālistu auditorijā; analizēt un izvērtēt daţādu laikmetu un stilu skaľdarbus;vadīt koncertlekcijas; spēlēt vismaz vienu mūzikas instrumentu; lasīt lekcijas;sastādīt koncertprogrammas; sniegt informāciju par mūzikas dzīves notikumiem;novērtēt atskaľojuma tehnisko un māksliniecisko līmeni, skaľdarba interpretāciju;veicināt latviešu mūzikas iekļaušanos pasaules kultūras apritē; rūpēties par Latvijasmūzikas kultūras mantojuma saglabāšanu; pielietot masu mediju mūsdienīgostehniskos līdzekļus, kas nepieciešami muzikologa pamatuzdevumu veikšanai; vadītfolkloras kopas nodarbības; veicināt folkloras kopu kolektīvu profesionāloizaugsmi, nodrošinot attiecīgās folkloras kopas novirzienam atbilstošu, repertuāru;organizēt un nodrošināt folkloras kopu dalību pasākumos, konkursos, skatēs unfestivālos; veicinot folkloras kopu izaugsmi, piesaistīt jaunus folkloras kopudalībniekus; veikt darbu tautasdziesmu atlasīšanai folkloras krātuvēs; veikt novadadziesmu pūra izzināšanu un pētīt reģiona tradīcijas; izpildīt skaľdarbus vai muzikālidramatiskus darbus koncertos, muzikālos uzvedumos vai citos pasākumos; vadīt citusdarbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2652 01 DIRIĢENTS2652 02 Galvenais DIRIĢENTS2652 03 Orķestra KONCERTMEISTARS2652 04 MUZIKOLOGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 1.64.apakšnodaļā)2652 05 Instrumentu MŪZIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 1.65.apakšnodaļā)2652 06 Pūšaminstrumentu MŪZIĶIS2652 07 Sitaminstrumentu MŪZIĶIS2652 08 Stīginstrumentu MŪZIĶIS2652 09 Taustiľinstrumentu MŪZIĶIS2652 10 SOLISTS2652 11 Operas VOKĀLISTS2652 12 Galvenais KORMEISTARS2652 13 KOMPONISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 1.66.apakšnodaļā)2652 14 Vecākais mūzikas pasākumu ORGANIZATORS2652 15 Kora MĀKSLINIEKS


2002652 16 Orķestra VADĪTĀJS2652 17 Orķestra DIRIĢENTS2652 18 Ansambļa VADĪTĀJS2652 19 MŪZIĶIS2652 20 DZIEDĀTĀJS2652 21 KORMEISTARS2652 22 Operas trupas VADĪTĀJS2652 23 Baznīcas mūzikas dzīves ORGANIZATORS2652 24 Kora DIRIĢENTS2652 25 KONCERTMEISTARS2652 26 VOKĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 1.67.apakšnodaļā)2652 27 Folkloras kopas VADĪTĀJS2653 ATSEVIŠĶĀ GRUPADEJOTĀJI UN HOREOGRĀFIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti iecer un rada dejas vai dejo,organizē un vada deju kolektīva darbu, dejo muzikālos pasākumos, ielās, klubos,cirkā un tamlīdzīgās vietās.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– iecerēt un radīt dejas, kas ar attiecīgiem soļiem, kustībām atspoguļovēsturi, tēmu, ideju, garastāvokli; izpildīt dejas solo, divatā ar partneri vai dejukolektīvā; organizēt un vadīt deju kolektīva darbu; veikt horeogrāfa, deju kolektīvavadītāja, repetitora darbu, kā arī dejot teātros, aktiermākslas grupās un kolektīvos,kuri savā darbībā izmanto horeogrāfiju, īstenot kultūrizglītības konkrētos projektus;dejot solo vai divatā ar partneri, vai arī deju grupās klubos, estrādē; izdomāt un radīthoreogrāfijas iestudējumus; ar horeogrāfijas mākslas izteiksmes līdzekļu palīdzībupaust idejas un realizēt radošus projektus; piedalīties horeogrāfijas mākslasattīstības procesos; pārzināt un orientēties izvēlētajā dejas mākslas ţanrā, to izkoptun pilnveidot; orientēties dejas mākslas stilu un ţanru daudzveidībā; apgūtteorētiskās zināšanas un iegūt praktiskās iemaľas dejas tehnikās; vadīt citusdarbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2653 01 Baleta SOLISTS2653 02 DEJOTĀJS2653 03 HOREOGRĀFS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 1.68.apakšnodaļā)2653 04 Baleta MĀKSLINIEKS2653 05 Baleta REPETITORS


2012653 06 BALETMEISTARS2653 07 Baleta REŢISORS2653 08 Deju kolektīvu, kopu un naktsklubu DEJOTĀJS2653 09 Baleta trupas VADĪTĀJS2653 10 Deju kopu VADĪTĀJS2653 11 Deju ansambļa VADĪTĀJS2653 12 Deju kolektīva VADĪTĀJS2654 ATSEVIŠĶĀ GRUPAKINO, TEĀTRU UN TIEM RADNIECĪGU JOMU REŢISORI UNPRODUCENTIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti vada filmēšanu, televīzijas, radio vaiskatuves uzvedumus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– pētīt scenāriju, lai pamatoti raksturotu aktieru māksliniecisko pārvēršanos,skaidrotu aktiera tēlošanas, kā arī visa dramatiskā uzveduma veidošanas metodesdarbam teātrī, televīzijā, radio vai kino, pieľemt galīgo lēmumu par aktieru izvēli,kostīmiem, skaľas un gaismas efektiem u.c.; piedalīties audiovizuālo darbuveidošanā, sadarbībā ar scenāristu vai ţurnālistu izstrādājot audiovizuālā darbaradošo koncepciju, un darboties radošajā komandā kopīgi ar operatoru, redaktoru,mākslinieku, skaľu reţisoru, stilistu, grimētāju, apgaismotāju un citiemtehniskajiem darbiniekiem, kā arī ieraksta vai tiešraides dalībniekiem, veidojotaudiovizuālo darbu; atbilstoši radošajai koncepcijai realizēt optimālu audiovizuālādarba risinājumu; veikt kvalitatīvu uzľemšanas objekta fiksāciju un sadarbībā arvideoinţenieri veikt videomateriāla pēcapstrādi un montāţu; lietotāja līmenīpārzināt video reţijas daudzkameru komutācijas pulti, daţādu videoefektupielietošanas tehniku, kadra kompozīcijas veidošanu, dramaturģijaspamatprincipus, inscenējuma veidošanu, darbu ar aktieriem, daţādu ţanru videoestētiku, daţādus audiovizuālo darbu formātus, videomontāţas principus,dokumentālā un mākslinieciskā tēla vizuālo veidošanu; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2654 01 Kinofilmas DIREKTORS2654 02 Radiouzveduma DIREKTORS2654 03 Izrādes DIREKTORS2654 04 Televīzijas uzveduma DIREKTORS2654 05 Izrādes REŢISORS2654 06 Kinofilmas REŢISORS


2022654 07 Skaľu REŢISORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 1.25.apakšnodaļā)2654 08 Kustību REŢISORS2654 09 REŢISORA ASISTENTS2654 10 Dramatisko kopu VADĪTĀJS2654 11 Amatierteātra kolektīva VADĪTĀJS2654 12 Televīzijas REŢISORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 1.26.apakšnodaļā)2654 13 Televīzijas un kino PRODUCENTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts untas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.27.apakšnodaļā)2655 ATSEVIŠĶĀ GRUPAAKTIERIŠīs atsevišķās grupas vecākie speciālisti atveido lomas.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– lasīt dzejoļus vai replikas, tēlot lomu dramatiskajos uzvedumos teātrī, televīzijā,radio vai filmās; stāstīt stāstus vai lasīt literārus darbus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2655 01 AKTIERIS2655 02 Leļļu teātra AKTIERIS2656 ATSEVIŠĶĀ GRUPARADIO, TELEVĪZIJAS UN CITU MEDIJU DIKTORIŠīs atsevišķās grupas speciālisti lasa ziľas vai citus ziľojumus radio,televīzijā, teātrī un citās vietās.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– lasīt jaunākos un citus ziľojumus radio un televīzijā; pieteikt aktierus vaicilvēkus, kurus intervē radio, televīzijā, teātros, klubos un citās vietās; publiskiintervēt personas radio, televīzijā.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2656 01 Televīzijas DIKTORS2656 02 Radio DIKTORS2656 03 DISKŢOKEJS2656 04 Radio un televīzijas KOMENTĒTĀJS2656 05 KONFERANSJĒ2656 06 Radio un televīzijas INTERVĒTĀJS2656 07 SUFLIERIS


2032659 ATSEVIŠĶĀ GRUPACITUR NEKLASIFICĒTI RADOŠO UN IZPILDĪTĀJMĀKSLU JOMASMĀKSLINIEKIŠīs atsevišķās grupas speciālisti izklaidē publiku cirkos un citās vietās,izpildot daţādus priekšnesumus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izpildīt izklaidējošus trikus un stāstīt uzjautrinošus atgadījumus;demonstrēt trikus, roku veiklību, hipnozes mākslu; izpildīt sareţģītus akrobātiskus,vingrošanas un ţonglēšanas trikus; dresēt dzīvniekus un piedalīties ar tiempriekšnesumos.Šīs atsevišķās grupas profesijas:2659 01 AKROBĀTS2659 02 Cirka MĀKSLINIEKS2659 03 Striptīza MĀKSLINIEKS2659 04 KLAUNS2659 05 KOMIĶIS2659 06 HIPNOTIZĒTĀJS2659 07 ILUZIONISTS2659 08 IMITĒTĀJS2659 09 ŢONGLIERIS2659 10 Burvju MĀKSLINIEKS2659 11 Triku MEISTARS2659 12 Leļļu MEISTARS2659 13 DRESĒTĀJS2659 14 VēderRUNĀTĀJS


204III. Trešā pamatgrupaSPECIĀLISTISpeciālisti veic pēc satura līdzīgas tehniskās funkcijas, kas saistītas arzinātnisko, sociālo, valstisko, komerciālo vai māksliniecisko koncepciju, principu,likumu un metoţu sagatavošanu un lietošanu, kā arī vada attiecīga līmeľa mācības.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt tehnisko darbību, kas attiecas uz koncepciju un pētīšanas metoţusagatavošanu un lietošanu dabas, medicīnas, lauksaimniecības un sabiedriskozinātľu jomās, kā arī inţenierzinātnēs un humanitārajās zinātnēs; veikt daţādutehnisko darbību tirdzniecības, finanšu, pārvaldes jomā, lai panāktu daţu valstslikumu un lēmumu iedarbīgu izmantošanu; darboties ar mākslu un sportu saistītāsociālajā jomā; īstenot daţas reliģiskās darbības funkcijas.Viľu darbību vada vadītāji vai vecākie speciālisti, atsevišķos gadījumos viľivar būt vadītāji.Šīs pamatgrupas profesijas klasificētas apakšgrupās:31 Zinātnes un inţenierzinātľu speciālisti32 Veselības aprūpes jomas speciālisti33 Komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) speciālisti34 Juridisko, sociālo, kultūras lietu un tām radniecīgu lietu speciālisti35 Informācijas tehnoloģiju jomas speciālisti31 APAKŠGRUPAZINĀTNES UN INŢENIERZINĀTŅU SPECIĀLISTIŠīs apakšgrupas speciālisti veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti arzinātniskās pētniecības darbu, ar koncepciju un darba metoţu lietošanu tehnikaszinātľu, dabaszinātľu, kā arī skaitļošanas un inţenierzinātľu jomā, strādā artehniskām iekārtām, kontrolē gaisa kuģu un kuģu iekārtu darbību, pēta raţošanasun citus procesus, kā arī izgatavoto produktu drošumu un lietojumderīgumu.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt tehnisku darbu fizikas zinātľu, dabaszinātľu nozarē, kā arīskaitļošanas un būvniecības jomā; pārzināt optiskās, elektroniskās un citas iekārtasun sistēmas; kontrolēt gaisa kuģu un kuģu iekārtu darbību; pārbaudīt procesu unraţojumu drošības un izturības atbilstību standartiem; vadīt citus darbiniekus.Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:311 Fizikas un inţenierzinātľu speciālisti312 Ieguves, apstrādes rūpniecības un būvniecības uzraugi


205313 Tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti314 Dabas zinātľu un tām radniecīgu zinātľu speciālisti315 Kuģu un gaisa kuģu vadītāji un tehniskie speciālisti311 MAZĀ GRUPAFIZIKAS UN INŢENIERZINĀTŅU SPECIĀLISTIŠīs mazās grupas speciālisti veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti arzinātniskās pētniecības darbību vai ar praktisko koncepciju, principu un darbametoţu lietošanu fizikas zinātnēs, kā arī inţenierzinātnēs, tehniskās rasēšanasnozarēs.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt tehniska rakstura darbus, kas saistīti ar atsevišķu fizikas uninţenierzinātľu virzienu attīstību, eksperimentu izdarīšanu, pētniecības iekārtupalaidi u.c.; veikt būvobjektu projektēšanas un projektu īstenošanas aprēķinus;veikt tehniskās funkcijas elektronikas un telekomunikāciju projektu izstrādāšanā unīstenošanā; veikt tehniskos uzdevumus ģeogrāfiskajā un topogrāfiskajā izlūkošanā,naftas, gāzes un citu atradľu meklēšanā un izmantošanā; strādāt ar rasēšanasdatoriekārtām; vadīt citus darbiniekus.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: pētāmās problēmas teorētiskie un praktiskie aspekti, analīzes unsintēzes metodes un paľēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbībasprincipi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, toracionāla organizācija, darba reţīmi; produkcijas, pakalpojumu un citu darbībasveidu izmaksu veidošanās, ēku un inţenierbūvju kadastrālās uzmērīšanas metodes,mērījumu veikšanā nodrošināmā precizitāte un kadastrālajai vērtēšanainepieciešamie tehniskie dati; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darbatiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieľemtajiemlēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par ēku uninţenierbūvju kvalitatīvu kadastrālo uzmērīšanu un tehniskā stāvokļa novērtēšanu;par citu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtībasievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējāizglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:3111 Ķīmijas un fizikas zinātľu speciālisti3112 Būvniecības speciālisti


2063113 Elektrotehnikas speciālisti3114 Elektronikas speciālisti3115 Inţeniermehānikas speciālisti3116 Inţenierķīmijas speciālisti3117 Ieguves rūpniecības un metalurģijas speciālisti3118 Rasētāji3119 Citur neklasificēti fizikas un inţenierzinātľu speciālisti3111 ATSEVIŠĶĀ GRUPAĶĪMIJAS UN FIZIKAS ZINĀTŅU SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti arpētniecības darbiem ķīmijas, fizikas, ģeoloģijas, ģeofizikas, meteoroloģijas unastronomijas nozarē, kā arī ar šo pētniecības darbības rezultātu lietošanurūpniecības, medicīnas un militārajās nozarēs.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– vākt paraugus, gatavot materiālus un iekārtas eksperimentiem, veiktizmēģinājumus un pētījumus; piedalīties mēģinājumu un pētniecības darbugatavošanā un īstenošanā; atbilstoši instrukcijām gatavot vispusīgus aprēķinus parmateriāliem, to daudzumu, cenām, kā arī par darba patēriľu, kas nepieciešamsprojekta īstenošanai; lietot tehniskās iemaľas darba procesā; organizēt pētniecībasiekārtu apkalpi un remontu.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3111 01 Astronomijas TEHNIĶIS3111 02 Fizikas TEHNIĶIS3111 03 Ģeofizikas TEHNIĶIS3111 04 Ģeoloģijas TEHNIĶIS3111 05 Ķīmijas TEHNIĶIS3111 06 Meteoroloģijas TEHNIĶIS3111 07 Okeanogrāfijas TEHNIĶIS3111 08 Ķīmijas un fizikas LABORANTS3111 09 Metroloģijas TEHNIĶIS3111 10 Hidroloģijas TEHNIĶIS3111 11 Hidrogrāfijas TEHNIĶIS3112 ATSEVIŠĶĀ GRUPABŪVNIECĪBAS SPECIĀLISTI


207Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti arpētniecības darbu būvniecībā, kā arī ar civilo un rūpniecības ēku un tamlīdzīgubūvobjektu ūdens padeves, attīrīšanas iekārtu, tiltu, ceļu un lidostu projektēšanu,konstruēšanu, būvniecību, ekspluatāciju, aprūpi un remontu; veic būvju, tai skaitā ēkuun inţenierbūvju, kadastrālo uzmērīšanu, lai iegūtu datus par kadastrālās uzmērīšanasobjektu, inspicē jaunas vai jau esošas dzīvojamās ēkas, rūpniecības objektus,iestādes, viesnīcas un citas celtnes un būves, lai nodrošinātu būvnormatīvu unbūvniecības noteikumu, apstiprināto plānu, specifikāciju un standartu,pretugunsgrēka aizsardzības nolikumu un citu normatīvu ievērošanu, izlūkougunsgrēku vietas, konstatē to cēloľus, sniedz ieteikumus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt grunts un būvmateriālu pārbaudi lauka vai laboratorijas apstākļos vaisniegt palīdzību šo darbu izpildē; sniegt tehnisko palīdzību celtľu un citubūvkonstrukciju vai būvlaukumu inspicēšanā vai inspicēšanas pārskatu gatavošanā;iepazīstināt arhitektus un celtniekus ar būvlaukumu, lai panāktu garantētu materiālu undarba standartu atbilstību; izstrādāt ceļamo objektu projektus, darba zīmējumus; lietottehniskos būvniecības principus un praktiskās atziľas, risinot problēmas, kas rodasdarba procesā; gatavot vispusīgus datus par projekta īstenošanai nepieciešamo materiāluun darba patēriľu un aprēķinus pēc spēkā esošajām instrukcijām; organizēt ietaišuaprūpi un remontu; veikt konkrētu ēku inţeniertīklu montāţas darbu organizēšanu,pamatojoties uz projekta dokumentāciju, objekta realizācijas līguma nosacījumiem;organizēt ceļu būves konkrēta iecirkľa darbu īstenošanu, pamatojoties uz projektadokumentāciju un ceļu būves darbu vadītāja norādījumiem; vadīt atsevišķuinţeniertīklu montāţas darbu veidu un apjomu strādnieku posmus; vadīt ceļu būvesstrādnieku posmus atsevišķu darba apjomu veikšanai; izpildīt apdares darbusjaunbūvēs, remontējamās un rekonstruējamās ēkās; lasīt rasējumus, izplānotveicamā darba operācijas un darba vietu; izvēlēties instrumentus un aprīkojumu šodarbu veikšanai atbilstoši projektā paredzētajiem materiāliem un iekārtām; plānotto piegādi, novietojumu un glabāšanu būvobjektā; saskaľot savu darbu ar visuprojekta īstenošanā iesaistīto dalībnieku darbu veikšanas kārtību un grafiku; veiktģeodēziskos uzmērījumus un ģeodēzisko kontroli; rūpēties, lai darbi tiktu veiktiatbilstoši būvprojekta, būvnormatīvu un standartu prasībām un izdevumi iekļautosapstiprinātās tāmes ietvaros; veikt nepieciešamos pasākumus kvalitātesnodrošināšanai un darba aizsardzībai objektā; izgatavot nepieciešamoizpilddokumentāciju; sagatavot un iesniegt vadībai nepieciešamās atskaites; veiktēku un inţenierbūvju kadastrālo uzmērīšanu un tehniskā stāvokļa novērtēšanu;sagatavot atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem; sagatavotadministratīvos aktus; konsultēt apmeklētājus; piedalīties priekšlikumu izstrādēindustriālā mantojuma saglabāšanai un aizsardzībai; piedalīties iesniegto


208būvprojektu izvērtēšanā, saskaľošanā un akceptēšanā; piedalīties vienotasinformatīvās bāzes izveidē par esošajām un projektējamām apakšzemesinţenierkomunikācijām; konsultēt uzľēmumus, kas veic būvniecības un montāţasdarbus, par likumu, normatīvu izpratni un ievērošanu būvniecībā, nodrošinot celtľukvalitāti un drošību; inspicēt rūpniecības objektus, iestādes, viesnīcas, kinoteātrusun citas būves, lai noskaidrotu ugunsgrēka izcelšanās un tā likvidēšanas iespējas;konsultēt ugunsgrēka signalizācijas montāţas, ugunsdrošo materiālu untransportēšanas līdzekļu izvēlē; izlūkot ugunsgrēka vietas un noteikt ugunsgrēkacēloľus; organizēt konkrētu ikdienas darbu izpildi ceļu būvniecības jomā, kontrolētdarba aizsardzības un citu noteikumu ievērošanu, vadīt ceļu uzturēšanas darbuskonkrētu darba apjomu veikšanai pēc darbu vadītāja norādījumiem; organizēt uztiltiem, satiksmes pārvadiem un gājēju tuneļos (mākslīgās būves) avārijas dienestadeţūru nodrošināšanu un remontdarbus (piemēram, asfaltbetona seguma remontuun frēzēšanu, bruģakmens ieklāšanu un iesēdumu remontu, profilēto metāla barjeruuzstādīšanu un remontu, triecienabsorbējošu sistēmu remontu, norobeţojošā stiepļuţoga uzstādīšanu un remontu, metāla durvju izgatavošanu, uzstādīšanu un remontu,metāla un dzelzsbetona margu remontu, mākslīgo būvju konusu remontu un tonostiprināšanu, deformācijas šuvju remontu un izbūvi, kāpľu remontu, lietusūdenspieľēmēju restu, kolektoru un aku tīrīšanu, izbūvi un remontu, atbalsta sienuremontu, margu tīrīšanu, krāsošanu, uzstādīšanu un remontu, bērnu ratiľunobrauktuvju izbūvi un remontu, nogāţu izskalojumu remontu, grīdas flīţuieklāšanu un remontu); organizēt ceļu satiksmes negadījumu seku likvidācijasdarbus; organizēt sniega izvešanu no mākslīgām būvēm, smilts un nogulšľusavākšanu no mākslīgām būvēm un ielām, zāles pļaušanas darbus, metināšanasdarbus un atkritumu urnu uzstādīšanu.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3112 01 Būvniecības KALKULĒTĀJS3112 02 BūvTEHNIĶIS3112 03 Mērniecības būvTEHNIĶIS3112 04 Uzraudzības būvTEHNIĶIS3112 05 Apūdeľošanas būvTEHNIĶIS3112 06 Meliorācijas būvTEHNIĶIS3112 07 Ēku inţeniertīklu TEHNIĶIS3112 08 Bagarēšanas būvTEHNIĶIS3112 09 Konstrukciju būvTEHNIĶIS3112 10 Hidroloģijas būvTEHNIĶIS3112 11 Iekšējo iekārtu būvTEHNIĶIS3112 12 Hidrotehnikas būvTEHNIĶIS3112 13 Pazemes darbu būvTEHNIĶIS


2093112 14 Arhitektūras TEHNIĶIS3112 15 ĢeoTEHNIĶIS3112 16 Ceļu būvTEHNIĶIS3112 17 Apdares darbu TEHNIĶIS3112 18 Būvju kadastrālās uzmērīšanas SPECIĀLISTS3112 19 Industriālās apbūves SPECIĀLISTS3112 20 Apbūves aizsardzības zonu SPECIĀLISTS3112 21 Inţenierkomunikāciju piesaistes galvenais SPECIĀLISTS3112 22 Ēku iekšējo komunikāciju montāţas un apkalpošanas SPECIĀLISTS3112 23 Ugunsdrošības INSPEKTORS3112 25 Ugunsdrošības TEHNIĶIS3112 26 Civilās aizsardzības TEHNIĶIS3112 27 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības TEHNIĶIS – (Profesijai irizstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.5.apakšnodaļā)3112 29 Būvdarbu VADĪTĀJA PALĪGS3112 30 Nomnieku KOORDINATORS3112 31 Ceļu MEISTARS3112 32 Ceļu MEISTARA PALĪGS3112 33 Mākslīgo būvju MEISTARS3113 ATSEVIŠĶĀ GRUPAELEKTROTEHNIKAS SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti arpētniecības darbu elektrotehnikas jomā, kā arī ar elektropievades ierīkošanu, ietaišuun sadales sistēmu projektēšanu, raţošanu, montāţu, ieviešanu, lietošanu, tehniskoapkopi un remontu.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– sniegt palīdzību tehniskos darbos ar elektriskām ietaisēm vai toizmēģinājuma paraugu pētīšanā un pilnveidošanā; gatavot elektriskās instalācijasrasējumus pēc spēkā esošajām instrukcijām; veikt vispusīgus aprēķinus pēc spēkāesošajām instrukcijām par materiāliem un darba izdevumiem, kas nepieciešamielektrības sistēmu un ierīču izgatavošanai un ieviešanai; veikt tehniskās funkcijaselektrosistēmu un ierīču raţošanā, ieregulēšanā, tehniskajā apkopē, instalācijaslietošanā, uzraudzībā un remontā, lai garantētu drošu darbību, kā arī atbilstībuspēkā esošajām instrukcijām un norādījumiem; lietot elektronikas principus unpraktiskās iemaľas, risinot darba procesā radušās problēmas; veikt elektriskoiekārtu montāţu, apkalpošanu un remontu; organizēt un vadīt nepieciešamosmērījumus un elektroiekārtu regulēšanu; organizēt un vadīt iekšējo instalāciju,


210kabeļu līniju, gaisvada elektrolīniju un piekarkabeļu montāţu; izstrādātelektroietaišu projektus; izsniegt rakšanas darbu atļaujas; iezīmēt planšetēs jaunasapgaismojuma kabeļu līnijas; izgatavot planšetu kopijas pazemes komunikācijuuzrādīšanai un to skiču iesniegšanai būvdarbu objektos; ja nepieciešams, veiktkabeļu piesaistēm kontrolmērījumus; konstruēt jaunas planšetes; veikt materiālukopēšanas darbus, uzraudzīt aģentūras tehnisko arhīvu un materiālu izsniegšanaskārtību.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3113 01 Elektrības KALKULĒTĀJS3113 02 ElektroTEHNIĶIS3113 03 Elektroapgaismes TEHNIĶIS3113 04 Elektrosprieguma sadales TEHNIĶIS3113 05 Elektriskās vilces TEHNIĶIS3113 06 Elektrosistēmas TEHNIĶIS3113 07 Augstsprieguma TEHNIĶIS3113 08 Elektrosprieguma pārvades TEHNIĶIS3113 09 ElektroTEHNIĶIS (elektrisko iekārtu speciālists)3113 10 Tehniskais SPECIĀLISTS3113 11 Elektrisko iekārtu SPECIĀLISTS3114 ATSEVIŠĶĀ GRUPAELEKTRONIKAS SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti arpētniecības darbu elektronikas un telekomunikāciju nozarē, kā arī ar elektroniskoiekārtu un elektronisko sistēmu projektēšanu, raţošanu, montāţu, komunikācijulietošanu, uzraudzību un remontu.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt tehniska rakstura darbus, kas saistīti ar elektronikas iekārtām un toizmēģinājuma paraugu izpēti un pilnveidošanu; pēc spēkā esošajām instrukcijāmgatavot elektronisko shēmu rasējumus; pēc spēkā esošajām instrukcijām veiktvispusīgu materiālu un darba patēriľa aprēķinu nepieciešamo elektronisko iekārtuizgatavošanai un ieviešanai; sniegt tehnisku palīdzību elektronisko sistēmuizgatavošanā, lietošanā, uzraudzībā un remontā, lai nodrošinātu to apmierinošudarbību un atbilstību pastāvošajiem standartiem un norādījumiem; piemērottehniskos elektronikas principus un praktiskās iemaľas, risinot darba procesāradušās problēmas; veikt tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar elektroniskokomunikāciju sistēmu projektēšanu, uzstādīšanu, montāţu, programmēšanu,trenēšanu un apkalpošanu; pārbaudīt, remontēt, regulēt signalizācijas,


211centralizācijas un bloķēšanas (SCB) iekārtas; veikt elektromontāţas darbus,mērījumus un ierakstus speciālos ţurnālos; izgatavot, montēt, regulēt, remontēt,uzstādīt, testēt un apkalpot elektroniskās iekārtas; programmēt un apkalpotelektroniskās sistēmas; veikt kabeļu instalācijas.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3114 01 Elektronikas KALKULĒTĀJS3114 02 Elektronikas TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļautsšo noteikumu 2.pielikuma 3.41.apakšnodaļā)3114 03 Elektronikas /kontrolmēraparātu TEHNIĶIS3114 04 Aerokosmisko /iekārtu elektronikas TEHNIĶIS3114 05 Informātikas /elektronikas TEHNIĶIS3114 06 Pusvadītāju /elektronikas TEHNIĶIS3114 07 Televīzijas komunikāciju (elektronikas) TEHNIĶIS3114 08 Telefona komunikāciju (elektronikas) TEHNIĶIS3114 09 Telegrāfa komunikāciju (elektronikas) TEHNIĶIS3114 10 Elektroiekārtas vecākais TEHNIĶIS3114 11 Elektronisko komunikāciju SPECIĀLISTS3114 12 Elektronikas SPECIĀLISTS3114 13 Dzelzceļa transporta automātikas, telemehānikas un komunikācijuTEHNIĶIS3115 ATSEVIŠĶĀ GRUPAINŢENIERMEHĀNIKAS SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti arpētniecības darbu inţeniermehānikas nozarē, kā arī ar iekārtu un mehānisko ierīčuprojektēšanu, izgatavošanu, montāţu, lietošanu, uzraudzību un remontu, valdībasun iestāţu vārdā inspicē energoietaišu, elektrotehnisko, siltumtehnisko rūpniecībasobjektu vai transporta līdzekļu lietošanu, lai konstatētu bīstamus un veselībaikaitīgus apstākļus transporta līdzekļu lietošanā, raţošanas produkcijas unpakalpojumu jomā, kā arī valdības nolikumu un lēmumu pārkāpumus, kas skarraţošanas teritoriju, transporta līdzekļu, mehānismu un iekārtu ekspluatāciju, videspiesārľošanas un kaitīgo vielu glabāšanas aspektus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt tehniskos darbus, kas saistīti ar mehānisko iekārtu, ierīču, to mezglu,izmēģinājuma paraugu pētīšanu un pilnveidošanu; pēc spēkā esošajām instrukcijāmgatavot ierīču un mehānisko iekārtu, aparātu un to mezglu maketus; lietojotspeciālas datorprogrammas, konstruēt detaļas un mezglus, projektēt toizgatavošanas un montāţas tehnoloģiskos procesus, nodrošinot ar programmām


212automatizētos ciparu programmas vadības darbgaldus; uzraudzīt mehāniķu, iekārtuatslēdznieku un izstrādājumu montētāju darbu; pēc spēkā esošajām instrukcijāmveikt vispusīgus materiālu un darba patēriľa aprēķinus; saskaľā ar spēkā esošajāminstrukcijām un norādījumiem īstenot tehnisko ierīču un mehānisko iekārtu,aparatūras un to mezglu raţošanu, lietošanu, uzraudzību un remontu; lietottehniskās ierīces un mehāniskos principus, kā arī tehniskās iemaľas, risinot darbaprocesā radušās problēmas; īstenot drošības prasības darbu uzraudzībā; izstrādātsiltumraţojošo iekārtu, ēku siltumapgādes un siltumtīklu projektus; organizēt unizpildīt siltumraţojošo un siltumapgādes iekārtu montāţu; veikt siltumtīklu būvesun montāţas darbus; veikt mērījumus un procesu automātisko vadību; veiktsiltumenerģētisko iekārtu ekspluatāciju un remontu; veikt mehāniskās apstrādes,salikšanas, iepakošanas un citos tehnoloģiskajos procesos izmantojamoautomātisko iekārtu projektēšanu, ieviešanu, uzstādīšanu un salikšanu; organizēt unveikt automātisko iekārtu apkalpošanas un remonta darbus; veikt mehatroniskosistēmu iestādīšanas, programmēšanas, mērīšanas un regulēšanas darbus; vadīt unorganizēt darbu automobiļu un to mezglu tehniskās apkopes un remontauzľēmumos, automobiļu diagnostikas centros, automobiļu tehniskās apskatespunktos un tam radniecīgos uzľēmumos; sniegt konsultācijas automobiļutirdzniecības uzľēmumos; veikt tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar aukstumaiekārtu un mehānisko ierīču izgatavošanu, montāţu, lietošanu, uzraudzību unremontu; veikt materiālu un darba patēriľa aprēķinus, risināt uzdevumus aukstumaiekārtu optimālā darba reţīma sasniegšanai; nodarboties ar aukstuma iekārtu unsistēmu projektēšanu, raţošanu, uzstādīšanu, regulēšanu, apkalpošanu unkomplektāciju, ievērojot jaunākos aukstumtehnikas attīstības sasniegumus; praststrādāt atbilstoši Eiropas standartu prasībām; nodrošināt normatīvo aktu ievērošanuaukstuma nozarē; organizēt un kontrolēt cilvēkiem un videi drošu aukstumiekārtuekspluatāciju; veikt kvalitātes vadību un kontroli; noteikt lokomotīves agregātudarbības bojājumus un novērst tos vilciena braukšanas laikā; veikt vagonutehniskās uzturēšanas, apkalpes un remonta darbus; nodrošināt vilcienu kustībasgrafika un vilcienu formēšanas plāna ievērošanu, kravu pieľemšanu un izsniegšanu,noformēt pārvadājumu dokumentus, saľemt tarifos paredzēto maksu; kontrolētkravu iekraušanu un kravu pārvadājumu noteikumu ievērošanu; veikt vagonukomerciālo apskati, bīstamo un negabarīta kravu pārvadāšanu, starptautiskonolīgumu un robeţu līgumu izpildi; izstrādāt pārkraušanas tehnoloģiju atbilstošikravas īpašībām; organizēt un vadīt dokeru darbu; kontrolēt kravas pārkraušanasprocesu; veikt transportlīdzekļu bojājumu identificēšanu, novērtēšanu, atjaunošanasizdevumu aprēķināšanu; noteikt bojājumu un lūzumu rašanās iemeslus; pārbaudītizstrādājumu kvalitāti; piedalīties ceļu satiksmes negadījumu izpētē; veikttehnoloģisko iekārtu un ierīču montāţu, ekspluatāciju, apkalpošanu un remontu;


213plānot un organizēt iekārtu montāţas un remonta darbus; nodrošināt darbaaizsardzību iekārtu montāţas, ekspluatācijas un remonta laikā; konsultētuzľēmumus par automobiļu, gaisa kuģu, citu transportlīdzekļu apkalpi un remontu;par pareizu valdības rīkojumu, normu tehnisko standartu ievērošanu un lietošanu,par pareizu jautājumu izpratni un rīcību raţojamo un realizējamo vai izmantojamopreču un pakalpojumu kvalitāti saistītu lēmumu un noteikumu ievērošanā; kā arīkonsultēt uzľēmumus par pareizu valdības lēmumu izpratni higiēnas, sanitārijas,izejvielu tīrības un kvalitātes jautājumos, lauksaimniecības, pārtikas, medikamentu,parfimērijas un tamlīdzīgas produkcijas raţošanā un tirdzniecībā; pārbaudītekspluatācijā esošos transportlīdzekļus, lai konstatētu, vai tie atbilst valststehniskajiem standartiem; inspicēt transportlīdzekļu apkalpes un remonta vietas;konsultēt darba devējus un darbiniekus raţošanas apstākļu un rūpnieciskās videsdrošuma jautājumos; kontrolēt pašvaldības normatīvo aktu ievērošanu attiecīgajāadministratīvajā teritorijā; konstatēt pārkāpumus; sastādīt administratīvosprotokolus; pārbaudīt vizuāli transporta kravas tilpnes, pārkraušanas iekārtas,noliktavu tīrību; pārbaudīt svaru verifikācijas dokumentus, svarus, kravasdokumentus, kravas plombu un citu drošības nosacījumu izpildi, citu kravas fiziskoaspektu, kas var būt būtiski no fitosanitārā viedokļa; pārbaudīt kravas identitāti unviendabīgumu (pārliecināties, vai auga vai auga produkta vai sugas veids atbilstsaľemtajam vai izsniedzamajam fitosanitārajam sertifikātam); apskatīt vizuālikravas, lai konstatētu kaitīgos organismus un citus fitosanitāro prasību aspektus(piemēram, augsnes vai iepriekš transportētas kravas atlikuma neesamību); ľemt unnoformēt paraugus uzglabāšanai atbilstoši starptautiskajiem standartiem.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3115 01 Mehānikas darbu KALKULĒTĀJS3115 02 Sausā doka PRIEKŠNIEKS3115 03 Zemūdens tīrīšanas doka PRIEKŠNIEKS3115 04 Kuģu PĀRVALDNIEKS3115 05 Aeronautikas MEHĀNIĶIS3115 06 Mehānismu MEHĀNIĶIS3115 07 Lauksaimniecības tehnikas MEHĀNIĶIS3115 08 Gaisa kondicionēšanas /mehānismu MEHĀNIĶIS3115 09 Automobiļu MEHĀNIĶIS3115 10 Dīzeļdzinēju MEHĀNIĶIS3115 11 Gāzes turbīnu MEHĀNIĶIS3115 12 Apkures, ventilācijas un saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS3115 13 Rūpniecisko iekārtu un rīku MEHĀNIĶIS3115 14 Instrumentu MEHĀNIĶIS3115 15 Iekšdedzes dzinēju MEHĀNIĶIS


2143115 16 Reaktīvo dzinēju MEHĀNIĶIS3115 17 Transporta lokomotīvju dzinēju MEHĀNIĶIS3115 18 Eļļošanas /mehānismu MEHĀNIĶIS3115 19 Jūras /mehānismu MEHĀNIĶIS3115 20 Dzinēju /mehānismu MEHĀNIĶIS3115 21 Ostas /mehānismu MEHĀNIĶIS3115 22 Atomenerģijas /mehānismu MEHĀNIĶIS3115 23 Kuģu būves MEHĀNIĶIS3115 24 Motoru MEHĀNIĶIS3115 25 Atomenerģijas TEHNIĶIS3115 26 Ceha /iekārtu MEHĀNIĶIS3115 27 Siltumenerģētikas TEHNIĶIS3115 28 Pazemes darbu mehānismu un iekārtu MEHĀNIĶIS3115 29 Energosistēmu TEHNIĶIS3115 30 Siltumapgādes, ventilācijas un saldēšanas TEHNIĶIS3115 31 Dzelzceļa automātisko sistēmu TEHNIĶIS3115 32 Transporta lokomotīvju TEHNIĶIS3115 33 Slieţu ceļu saimniecības TEHNIĶIS3115 34 Mēriekārtu TEHNIĶIS3115 35 Mašīnbūves TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 3.1.apakšnodaļā)3115 36 Siltumenerģētikas SPECIĀLISTS3115 37 MEHATRONIĶIS3115 38 Autoapkopes SPECIĀLISTS3115 39 Lokomotīvju saimniecības TEHNIĶIS3115 40 Transporta vagonu TEHNIĶIS3115 41 Dzelzceļa transporta pārvadājumu organizācijas un kustības drošībasTEHNIĶIS3115 42 Kraušanas darbu VADĪTĀJS (stividors)3115 43 Gaisa kuģu tehniskās apkopes MEHĀNIĶIS3115 44 Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas TEHNIĶIS3115 45 Gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas TEHNIĶIS3115 46 Mehatronisku sistēmu TEHNIĶIS3115 47 Kuģa TEHNIĶIS3115 48 Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais EKSPERTS – (Profesijai irizstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.6.apakšnodaļā)3115 49 Ķīmiskās un bioķīmiskās rūpniecības iekārtu MEHĀNIĶIS3115 50 Gāzes iekārtu TEHNIĶIS3115 51 Ritošā sastāva PIEĽĒMĒJS3115 52 Valsts /tehniskās uzraudzības INSPEKTORS


2153115 53 Energouzraudzības INSPEKTORS3115 54 Tehniskās drošības INSPEKTORS3115 55 Katlu uzraudzības INSPEKTORS3115 56 Kuģošanas drošības INSPEKTORS3115 57 Tehniskās uzraudzības INSPEKTORS3115 58 Avāriju izmeklēšanas INSPEKTORS3115 59 Glābšanas darbu koordinācijas INSPEKTORS3115 60 Transportlīdzekļu tehniskās kontroles INSPEKTORS3115 61 Civilās aviācijas drošības uzraudzības INSPEKTORS3115 62 Dzelzceļa INSPEKTORS3115 63 Tehniskais INSPEKTORS3115 64 Kravas INSPEKTORS3115 65 Dzelzceļa MEISTARS3115 66 Mašīnbūves SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.18.apakšnodaļā)3115 67 Aukstumtehnikas SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.27.apakšnodaļā)3116 ATSEVIŠĶĀ GRUPAINŢENIERĶĪMIJAS SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti veic tehniskus darbus, kas saistīti arpētniecību ķīmijas nozarē, kā arī šai nozarē izmantojamo ierīču projektēšanu,izgatavošanu, lietošanu, uzraudzību un remontu.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt tehniskos darbus, kas saistīti ar rūpniecisko ķīmijas procesuiekārtošanu vai to izmēģinājuma paraugu pētīšanu un pilnveidošanu; pēcpastāvošām instrukcijām un norādījumiem gatavot ķīmiskās rūpniecības iekārtumaketus; realizēt ķīmijas rūpniecības iekārtu un konstrukciju ieviešanu,izmantošanu, uzraudzību un remontu; lietot ķīmijas principus un praktiskāsiemaľas, risinot darba procesā radušās problēmas; sniegt tehnisko palīdzībuatsevišķos tehnoloģisko materiālu, raţojumu vai procesu aspektos; veikt ķīmiskasanalīzes; veikt ķīmiskās, fizikāli ķīmiskās, bioķīmiskās un mikrobioloģiskāsanalīzes, izmantojot klasiskās un instrumentālās analīzes metodes atbilstošistandartu un citu normatīvo aktu prasībām; apkopot un izvērtēt analīţu rezultātus;sagatavot paraugus analīzes veikšanai; sekot izmantojamās aparatūras darbastāvoklim; apkopot materiālus un piedalīties atskaišu sagatavošanā, veikt metoţustatistisku apstrādi; veikt starpproduktu un neiepakotu produktu paraugu vispusīgu


216pārbaudi atbilstoši apstiprinātajai dokumentācijai; veikt ķīmisko reaģentu, darbašķīdumu gatavošanu un kvalitātes kontroles analīzes.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3116 01 Ķīmijas KALKULĒTĀJS3116 02 Inţenierķīmijas TEHNIĶIS3116 03 Dabasgāzes pārvades TEHNIĶIS3116 04 Ķīmisko procesu TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.2.apakšnodaļā)3116 05 Naftas TEHNIĶIS3116 06 Ķīmijas LABORANTS3116 07 Ķīmijas TEHNOLOGA PALĪGS3116 08 Analītiskās ķīmijas TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.3.apakšnodaļā)3117 ATSEVIŠĶĀ GRUPAIEGUVES RŪPNIECĪBAS UN METALURĢIJAS SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti veic tehniska rakstura uzdevumus, kassaistīti ar pētniecības darbu ieţguves, kalnrūpniecības un metalurģijas nozarē,pilnveidojot cieto minerālu, naftas un gāzes ieguvju veidus, kā arī ar naftas ungāzes transporta un izmantošanas sistēmām un iekārtām un metāla rūdu ieguvi noraktuvēm.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt tehniskos darbus, kas saistīti ar metālu un jaunu sakausējumu īpašībupētīšanu un raţošanas procesu pilnveidošanu, dārgmetālu raudzes noteikšanu;meklēt jaunus minerālu, naftas un gāzes ieguves paľēmienus; veikt ģeoloģiskās untopogrāfiskās izlūkošanas tehniskos uzdevumus, plānojot naftas, gāzes un rūdasieguves un transportēšanas sistēmas, minerālu un metālu apstrādes un rafinēšanasrūpnīcas; gatavot vispusīgus materiālu un darba patēriľa aprēķinus, kasnepieciešami minerālu, naftas, gāzes atradľu izpētei, šo produktu ieguvei untransportēšanai minerālu apstrādes rūpnīcām; izmantot, uzraudzīt un remontētnaftas un gāzes atradľu meklēšanas, ieguves, transportēšanas, aizsardzības,apstrādes iekārtas; lietot tehniskos kalnu raktuvju, naftas un gāzes ieguves,transportēšanas un uzraudzības paľēmienus, kā arī praktiskās iemaľas, risinot darbaprocesā radušās problēmas.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3117 01 Naftas un gāzes /urbumu CEMENTĒTĀJS3117 02 Urbumu SKĀBJOTĀJS3117 03 Metalurģijas TEHNIĶIS3117 04 Metālraudzes TEHNIĶIS


2173117 05 Naftas un gāzes /urbumu URBĒJS3117 06 Proves (raudzes) NOTEICĒJS3118 ATSEVIŠĶĀ GRUPARASĒTĀJIŠīs atsevišķās grupas speciālisti gatavo tehniskos rasējumus, kartes unzīmējumus, kartes un ilustrācijas pēc skicēm, veicot mērīšanu un izmantojot cituspaľēmienus, kā arī kopē zīmējumus un rasējumus uz iespiedplatēm.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– gatavot un pārbaudīt darba rasējumus pēc skicēm un instrukcijām, kosagatavojuši inţenieri un projektētāji; strādāt ar rasēšanas skaitļotājiem, radot,pārveidojot un izgatavojot darba rasējumus skaitļu izteiksmē un uz papīra; strādātar citām ierīcēm, ar kurām darba rasējumus, kartes un citus zīmējumus atveido uzpapīra un skaitļu izteiksmē; lietot stereoinstrumentus, vācot topogrāfijas datusanalogu jeb skaitļu formā, kā arī izmantot šos un citus faktus, gatavojot un pētottopogrāfiskās, hidrogrāfiskās, vispārējās lietošanas un citas kartes; iekārtot unpārbaudīt ilustrācijas, kas paredzētas tehniskiem rakstu krājumiem, brošūrām,informācijas izdevumiem; kopēt rasējumus, zīmējumus; veikt ģeogrāfiskonosaukumu lauku apsekošanas darbus, ja nepieciešams, arī situācijas pārbaudi unpunktu koordinātu noteikšanu un pārbaudi; vākt, apkopot, pārbaudīt un uzturētdarbam nepieciešamo informāciju; tehniski apstrādāt darba nodrošināšanainepieciešamos materiālus; tehniski sagatavot datus karšu, ģeotelpisko datu,datubāzes, katalogu un vārdnīcu un tamlīdzīgām vajadzībām; ievadīt, tehniskiapstrādāt, pārbaudīt un koriģēt informāciju datubāzē; kārtot, uzskaitīt un reģistrētdarbam nepieciešamos materiālus, literatūru un dokumentus; reģistrēt veiktosdarbus un uzturēt aktuālus reģistrācijas ţurnālus; ja nepieciešams, veikt vienkāršuskamerālos un lauka darbus toponīmu un ar tiem saistītās informācijas vākšanā,precizēšanā un aktualizācijā; veikt karšu lauku apsekošanas darbus un noformētlauku darbu rezultātus; sastādīt, digitizēt un noformēt kartes; dešifrēt aerofotoainasvai ortofotokartes; veikt darbus, saistītus ar kartogrāfisko datubāzu aizpildīšanu unpapildināšanu; izveidot un rediģēt digitālā augstuma modeļus; salīdzinātortofotokartes ar agrāk izgatavotajām ortofotokartēm; labot kļūdas ortofotokartēs.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3118 01 RASĒTĀJS3118 02 Tehnikas ILUSTRĒTĀJS3118 03 Arhitektūras RASĒTĀJS3118 04 Kartogrāfijas RASĒTĀJS3118 05 Spiedveidnes RASĒTĀJS


2183118 06 Tehnikas RASĒTĀJS3118 07 Būvtehnikas RASĒTĀJS3118 08 Elektrosistēmu RASĒTĀJS3118 09 Elektronikas RASĒTĀJS3118 10 Apsildes un ventilācijas sistēmu RASĒTĀJS3118 11 Kuģu /tehnikas RASĒTĀJS3118 12 Mehānikas RASĒTĀJS3118 13 Aeronautikas RASĒTĀJS3118 14 Ģeoloģijas RASĒTĀJS3118 15 Ierīču un instrumentu RASĒTĀJS3118 16 Litogrāfijas RASĒTĀJS3118 17 Topogrāfijas RASĒTĀJS3118 18 Zīmējumu un rasējumu KOPĒTĀJS3118 19 Tehniskais REDAKTORS3118 20 KARTOGRĀFS3118 21 FOTOGRAMMETRISTS3119 ATSEVIŠĶĀ GRUPACITUR NEKLASIFICĒTI FIZIKAS UN INŢENIERZINĀTŅUSPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti palīdz inţenieriem produkcijas raţošanasinţeniertehniskajās lietās, darba laika un kustības pētīšanā vai raţošanaspašizmaksas un apjoma aprēķinu gatavošanā.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– vākt datus un piedalīties tehniskos darbos, kas saistīti ar raţošanas metoţuplānošanu, efektīvu, drošu un ekonomisku personāla, izejvielu un iekārtu izmantošanuun darbu veikšanas kārtības noteikšanu; veikt elektrotīklu darbības reţīmu uzraudzību,regulēšanu un kontroli; vadīt operatīvos pārslēgumus, bojājumu novēršanu; piedalītiesdarbos, kas saistīti ar potenciālu nelaimes gadījumu analīzi, aizsardzības nodrošināšanuun drošas tehnoloģijas ieviešanu; vākt datus un palīdzēt ar būvniecības un arhitektūrasprojektu pašizmaksas, apjoma aprēķinu gatavošanu un pārbaudi saistītu tehniskuuzdevumu izpildē; veikt darba aizsardzības sistēmas organizēšanu un darba videsiekšējo uzraudzību, kā arī darba aizsardzības pasākumu plānošanu un izpildesuzraudzību atbilstoši kvalitātes un resursietilpības nosacījumiem; spēt novērtētdarba vides riskus un veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzľēmumos; veikttehnoloģiskos uzdevumus, kas saistīti ar raţošanas efektivitātes paaugstināšanu undarba organizācijas pilnveidošanu koksnes mehāniskās apstrādes jomā, kokaizstrādājumu projektēšanu un izgatavošanu, kā arī iekārtu un mehānisko ierīču


219lietošanu, uzraudzību un remontu; veikt materiāla un darba patēriľa aprēķinus;risināt darba procesā radušās problēmas un īstenot darba un vides aizsardzībasprasības; organizēt poligrāfijas produkcijas raţošanu; organizēt darba vietas,izkārtot tās; izvēlēties un aprēķināt raţošanā nepieciešamo materiālu apjomu,sastādīt pasūtījuma specifikāciju; noteikt adījuma tehnoloģiskos parametrus, adītāsdrānas, kuponu un detaļu defektus; izgatavot iespieddarba maketu; nodrošināttehnoloģisko procesu norisi, izejvielu pieľemšanu, uzglabāšanu, kā arī higiēnasnoteikumu ievērošanu; palīdzēt nodrošināt kvalitātes vadību un kontroli; izstrādātsanitārās normas un programmas atsevišķiem raţošanas iecirkľiem; noformētdokumentāciju; veikt ekonomiskos aprēķinus atbilstoši izvēlētajam tehnoloģijas uniekārtu veidam; piedalīties jaunu tehnoloģisko procesu ieviešanā, jaunu produktuizstrādē, jaunu raţošanas iekārtu raţošanā un kvalitātes vadības sistēmasuzlabojumu izstrādē; atbildēt par raţošanas sanitāriju un personāla higiēnu, undarba aizsardzības ievērošanu darba vietā; prast strādāt ar raţošanas tehnoloģijām;izprast uzľēmuma normatīvi tehnisko dokumentāciju; organizēt ar projektiemsaistīto dokumentu apriti saskaľā ar noteikto kārtību; projektu vadītāju uzdevumāpiedalīties projektu tehniskajā vadībā; organizēt apaļkoku krautuves darbus;uzraudzīt apaļkoku zāģēšanu un nodrošināt zāģmateriālu šķirošanu, ţāvēšanu unaizsardzību; izstrādāt tehnoloģisko dokumentāciju, reţīmus un tehnoloģiskāskartes; koordinēt ar projekta vadītāju, darbuzľēmējiem un pašnodarbinātajiemnoteikto prasību izpildi; sagatavot atbilstošu dokumentāciju, iekļaujot informācijupar darba aizsardzības prasībām; izstrādāt darba aizsardzības plānu; koordinētdarba aizsardzības vispārīgo principu īstenošanu, lemjot par tehniskajiem vaiorganizatoriskajiem pasākumiem, plānojot daţādu būvdarbu veikšanu vienlaikusvai secīgi un aprēķinot to izpildei nepieciešamo laiku; sagatavot plānošanas unarhitektūras uzdevumus labiekārtojuma projektu izstrādei; konsultēt apmeklētājusjautājumos, kas saistīti ar tradicionālas pilsētvides saglabāšanu, aizsardzību unatjaunošanu; izvērtēt un saskaľot reklāmas un vizuālās informācijas izveidespriekšlikumus; sniegt rakstiskus atzinumus; piedalīties iesniegto būvprojektuizvērtēšanā, saskaľošanā un akceptēšanā; apsekot aizsargājamos kultūraspieminekļus pirms jebkādu darbu sākšanas vai lai noskaidrotu kultūras pieminekļasaglabāšanas stāvokli; konstatēt laika gaitā radušās pārmaiľas; pārzināt situācijutradicionālās pilsētvides dizaina objektu saglabāšanā un aizsardzībā; piedalītiesizstrādājumu raţošanas tehnoloģijas uzlabošanā un pilnveidošanā; kontrolētizstrādājumu atbilstību pasūtītāja prasībām un kontrolēt prasību izpildi; kontrolēttehnoloģisko operāciju izpildi; pārbaudīt ķīmisko, fizikālo, tehnisko, mehānisko uncitu procesu norises, stāvokļa, kā arī kvalitātes kritēriju atbilstību tehniskajai untehnoloģiskajai dokumentācijai un instrukcijām; reģistrēt konstatētās parametrunovirzes; laboratoriski pārbaudīt tehnoloģiskā procesa norises; novērtēt sanitāro


220normu ievērošanu, apstrādājot pārtikas produktus, kontrolēt pārpalikumuiznīcināšanu un sabiedrisko vietu tīrību; noľemt pārtikas produktu un to izejvieluanalīţu paraugus; veikt pārtikas produktu ķīmiskās, organoleptiskās unmikrobioloģiskās analīzes; aprēķināt un noformēt analīţu rezultātus; pārbaudītpārtikas produktu kvalitātes atbilstību valsts standartu prasībām; piedalīties pārtikasraţošanas tehnoloģijas uzlabošanā un pilnveidošanā; kontrolēt higiēnas prasībuievērošanu pārtikas apritē; ierīkot videonovērošanas sistēmas objektos; konfigurētanalogās un digitālās videonovērošanas iekārtas; ierīkot apsardzes signalizācijassistēmas un ugunsdrošības signalizācijas sistēmas objektos, novērst to bojājumusun veikt remonta darbus; remontēt apsardzes tehniskās sistēmas, drošībassignalizācijas sistēmas un centralizētās apsardzes pults signalizācijas sistēmas, kāarī ierīkot šīs sistēmas objektos; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3119 01 Metoţu TEHNIĶIS3119 02 Plānošanas TEHNIĶIS3119 03 Raţošanas TEHNIĶIS3119 04 Darba aizsardzības SPECIĀLISTS3119 05 Nedatorizēto /sistēmu TEHNIĶIS3119 06 Telekomunikāciju (darba normēšanas) TEHNIĶIS3119 07 Izmaksu TEHNIĶIS3119 08 Darba izpētes TEHNIĶIS3119 09 Kvantitatīvās analīzes TEHNIĶIS3119 10 Elektrotīklu DISPEČERS3119 11 TEHNOLOGA PALĪGS3119 12 Tehniskās informācijas TEHNIĶIS3119 13 Kvalitātes TEHNIĶIS3119 14 Krimināllietu TEHNIĶIS3119 15 Ieroču TEHNIĶIS3119 16 TEHNIĶIS – KRIMINĀLISTS (iekšlietu jomā)3119 17 TEHNIĶIS (iekšlietu jomā)3119 18 Kokapstrādes TEHNOLOGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.7.apakšnodaļā)3119 19 Poligrāfijas raţošanas TEHNIĶIS3119 20 Pārtikas produktu raţošanas TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standartsun tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.4.apakšnodaļā)3119 21 Trikotāţas izstrādājumu raţošanas TEHNIĶIS3119 22 Tekstila izstrādājumu raţošanas TEHNIĶIS3119 23 Šūto izstrādājumu raţošanas TEHNIĶIS3119 24 Pārtikas produktu pārstrādes SPECIĀLISTS3119 25 Projektu ASISTENTS


2213119 26 Zāģmateriālu raţošanas TEHNIĶIS3119 27 Koka izstrādājumu raţošanas TEHNIĶIS3119 28 Darba aizsardzības KOORDINATORS3119 29 Darbu VADĪTĀJS (dzelzceļā)3119 30 EnergoDISPEČERS3119 31 Saldumu un šokolādes izstrādājumu raţošanas TEHNIĶIS – (Profesijaiir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.5.apakšnodaļā)3119 32 Administratīvās inspekcijas INSPEKTORS3119 33 Pieminekļu aizsardzības INSPEKTORS3119 34 Apģērbu PĀRBAUDĪTĀJS3119 35 Audumu PĀRBAUDĪTĀJS3119 36 Kvalitātes KONSULTANTS3119 37 Šūšanas kvalitātes KONSULTANTS3119 38 Produkcijas KONTROLIERIS3119 39 Produkcijas drošuma INSPEKTORS3119 40 Produkcijas kvalitātes INSPEKTORS3119 41 Pārtikas produktu kvalitātes INSPEKTORA PALĪGS3119 42 Pārtikas kvalitātes SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, untas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.36.apakšnodaļā)3119 43 DISPEČERS (enerģētikā)3119 44 TEHNIĶIS3119 45 Apsardzes sistēmu TEHNIĶIS312 MAZĀ GRUPAIEGUVES, APSTRĀDES RŪPNIECĪBAS UN BŪVNIECĪBAS UZRAUGIŠīs mazās grupas speciālisti koordinē, pārrauga un kontrolē ieguves unapstrādes rūpniecības un būvniecības raţošanas procesus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– pārraudzīt un koordinēt vadības procesu; organizēt un plānot ikdienasdarbu; sagatavot tāmes, protokolus un ziľojumus par darba izpildi; nodrošinātraţošanas procesos radušos atkritumu glabāšanu un izvietošanu, darba operācijudrošību, darba apstākļiem, ēku un būvju, raţojamo un realizējamo vai lietojamopreču un pakalpojumu kvalitāti saistītu lēmumu un noteikumu ievērošanu; apmācītun vadīt citus darbiniekus.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: pētāmās problēmas teorētiskie un praktiskie aspekti, analīzes unsintēzes metodes un paľēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbībasprincipi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, toracionāla organizācija, darba reţīmi; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības


222veidu izmaksu veidošanās; vispārējās izglītības mācību priekšmeti un profesionāliemācību priekšmeti; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesiskoattiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt; prastrīkoties ar pārtikas produktu kontroles laboratorijās lietojamām iekārtām unaparātiem; orientēties pārtikas produktu kvalitātes nodrošināšanas standartos untehniskajos noteikumos, orientēties pārtikas produktu raţošanas tehnoloģijasprocesos.Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieľemtajiemlēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savādarbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītājarīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējāizglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:3121 Ieguves rūpniecības uzraugi3122 Apstrādes rūpniecības uzraugi3123 Būvniecības uzraugi3121 ATSEVIŠĶĀ GRUPAIEGUVES RŪPNIECĪBAS UZRAUGIŠīs atsevišķās grupas speciālisti koordinē, pārrauga un kontrolē ieguvesrūpniecības raţošanas procesus karjeros un raktuvēs.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– pārraudzīt un koordinēt vadības procesu karjeros; izstrādāt metodes unorganizēt pasākumus, lai uzlabotu produktivitāti; risināt tehniskā personāla darbaproblēmas; sniegt ziľojumus un citu informāciju ieguves rūpniecības vadītājiem pardarba rezultātiem; noteikt raktuvju vai karjeru personāla un nepieciešamāsmateriālās vērtības; apmācīt un vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3121 01 Ieguves rūpniecības UZRAUGS3121 02 Karjera UZRAUGS3122 ATSEVIŠĶĀ GRUPAAPSTRĀDES RŪPNIECĪBAS UZRAUGIŠīs atsevišķās grupas speciālisti koordinē, pārrauga un kontrolē apstrādesrūpniecības raţošanas procesus.


223Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– pārraudzīt un koordinēt vadības procesu apstrādes rūpniecības uzľēmumos;organizēt un plānot ikdienas darbu attiecībā uz darba plāniem, ekonomiku, darba unvides aizsardzību; sagatavot tāmes, nepieciešamos dokumentus un ziľojumus;nodrošināt raţošanas procesu ar nepieciešamajiem materiāliem; nodrošinātdarbinieku darba aizsardzību darba vietā; instruēt un apmācīt jaunos darbiniekus;vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3122 01 Apstrādes rūpniecības UZRAUGS3122 02 Montāţu UZRAUGS3122 03 Raţošanas VADĪTĀJS3123 ATSEVIŠĶĀ GRUPABŪVNIECĪBAS UZRAUGIŠīs atsevišķās grupas speciālisti koordinē, pārrauga un kontrolē būvniecībasun ēku, ceļu un citu celtľu un būvju remontu raţošanas procesus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– pārraudzīt un koordinēt vadības procesu būvniecības uzľēmumos;organizēt un plānot ikdienas darbu; nodrošināt būvniecības procesu arnepieciešamajiem materiāliem un cilvēkresursiem; nodrošināt celtľu kvalitāti undrošību; pārbaudīt, vai ceļamās un jau uzceltās, un nodošanai sagatavotās būvesatbilst būvniecības likumiem, apstiprinātajiem plāniem, specifikācijām unstandartiem, kā arī citiem normatīviem par ēku kvalitāti, drošību un drošībaszonām; pārbaudīt uzbūvētās ēkas un celtnes, lai konstatētu ekspluatācijaspārkāpumus, atkāpes, kas var radīt bīstamus darba un sadzīves apstākļus; instruētun apmācīt jaunos darbiniekus; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3123 01 BūvUZRAUGS3123 02 Ceļu būvUZRAUGS3123 03 Tiltu būvUZRAUGS313 MAZĀ GRUPATEHNOLOĢISKO PROCESU KONTROLES SPECIĀLISTIŠīs mazās grupas speciālisti vada, kontrolē un uzrauga komutatorus,datorizētas kontroles sistēmas, elektrostacijas, vairāku funkciju procesa kontrolesmašīnas, meţa apsaimniekošanas darbiem paredzētās speciālās meţa mašīnas un


224uztur tvaika dzinējus, turbīnas, katlus, termokrāsnis, ūdens un notekūdeľuattīrīšanas un ūdens sūkľu stacijas un citas iekārtas.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– uzraudzīt un optimizēt vadības procesus; kontrolēt procesa uzsākšanas unbeigšanas darbības komutatoros un citās iekārtās, sistēmās; vadīt un uzraudzīt meţaapsaimniekošanas darbiem paredzētās speciālās meţa mašīnas (harvesteru,forvarderu, augsnes gatavotāju, šķeldotāju, saiľotāju, celmu rāvēju, stādītāju); veiktkoku zāģēšanu un apstrādi; noteikt darbības traucējumus; nolasīt mērījumus nomēraparātiem un veikt korekcijas; sagatavot ziľojumus; sadarboties ar citiemuzraudzības iekārtu un mašīnu speciālistiem un darbiniekiem.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: apkalpojamo iekārtu un mašīnu darbības principi, ekspluatācijas,kontroles un apkopes noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība,to racionāla organizācija, darba reţīmi; darba aizsardzības un vides aizsardzības,darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas, ja nepieciešams, tās papildinot.Jāatbild: par noteiktā darba norisi un rezultātiem; par paša pieľemtajiemlēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem, iekārtām un mašīnām; par drošībasnoteikumu izpildi; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vainorādījumu pildīšanu.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:3131 Elektrostaciju operatori3132 Atkritumu dedzināšanas, ūdens un notekūdeľu attīrīšanas un ūdenspārstrādes iekārtu operatori3133 Ķīmiskās pārstrādes rūpnīcu operatori3134 Naftas un dabasgāzes pārstrādes rūpnīcu operatori3135 Metāla raţošanas procesu speciālisti3139 Citur neklasificēti tehnoloģisko procesu kontroles speciālisti3131 ATSEVIŠĶĀ GRUPAELEKTROSTACIJU OPERATORIŠīs atsevišķās grupas speciālisti vada un uzrauga komutatorus un saistītāsiekārtas, elektriskās kontroles centru, kas kontrolē raţošanu un izplatīšanuelektriskas vai cita veida elektroenerģijas pārvades tīklos, darbina reaktoru,turbīnas, ģeneratorus un citas papildu iekārtas elektriskās strāvas ģenerēšanai.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:


225– vadīt un uzraudzīt siltuma elektrostacijas, kurās par kurināmo izmantoogles un mazutu; vadīt un uzraudzīt atomstacijas un hidroelektrostacijas, saules,paisuma un bēguma, ģeotermiskās, vēja un citu veidu enerģijas ģenerēšanasstacijas.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3131 01 Elektrospēkstacijas OPERATORS3131 02 Hidroelektrospēkstacijas OPERATORS3131 03 Elektrospēkstacijas /komutatora OPERATORS3131 04 Atomenerģijas /reaktora OPERATORS3131 05 Elektroģeneratora /turbīnas OPERATORS3131 06 Spēkstacijas /turbīnas OPERATORS3131 07 Tvaika /spēkstacijas OPERATORS3131 08 Vēja /elektrostacijas OPERATORS3131 09 Dīzeļģeneratora OPERATORS3132 ATSEVIŠĶĀ GRUPAATKRITUMU DEDZINĀŠANAS, ŪDENS UN NOTEKŪDEŅUATTĪRĪŠANAS UN ŪDENS PĀRSTRĀDES IEKĀRTU OPERATORIŠīs atsevišķās grupas speciālisti kontrolē un vada atkritumu dedzināšanas,notekūdeľu un šķidro atkritumu attīrīšanas iekārtas, ūdens filtrēšanas un attīrīšanasiekārtas, saldēšanas iekārtas un citas iekārtas, kas regulē ūdens pārstrādi un sadali.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– vadīt un uzraudzīt augstas temperatūras krāsnis un iekārtas, kas paredzētasatkritumu un citu atlieku dedzināšanai; vadīt un uzraudzīt dzeramā ūdenssagatavošanas, ūdens un notekūdeľu attīrīšanas iekārtas; vadīt un uzraudzīt gaisaun gāzes kompresorus, sūkľus, kas pārsūknē šķidrumus, gāzes, pusšķidrus unsmalknes materiālus refriţeratoru sistēmās; vadīt un uzraudzīt ventilācijas unapsildes sistēmas; vadīt un uzraudzīt saldēšanas un ūdens pārstrādes iekārtas; vadītun uzraudzīt vārtu un aizbīdľu iekārtas ūdensvados, kanālos un slūţās; pārbaudītiekārtas un atklāt darbības traucējumus, lai nodrošinātu attīrīšanas sistēmu normāludarbību.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3132 01 Dzesēšanas iekārtas OPERATORS3132 02 Karsēšanas iekārtas OPERATORS3132 03 Kompresora OPERATORS3132 04 Atkritumu sadedzināšanas /krāsns OPERATORS3132 05 Ledus raţošanas iekārtas OPERATORS3132 06 Saldēšanas iekārtas OPERATORS


2263132 07 Ūdens aizsprosta OPERATORS3132 08 Ventilācijas iekārtas OPERATORS3132 09 Skābekļa raţošanas iekārtas OPERATORS3132 10 Skābekļa balonu PILDĪTĀJS3132 11 Ūdens ķīmiskās apstrādes OPERATORS3132 12 Ķīmisko reaģentu SAGATAVOTĀJS3132 13 Automatizētas kurināmā padeves OPERATORS3132 14 Slāpekļa /raţošanas iekārtas OPERATORS3132 15 Sūknēšanas iekārtas APKALPOTĀJS3132 16 Spiedieniekārtu OPERATORS3132 17 Attīrīšanas iekārtas OPERATORS3132 18 Filtrēšanas OPERATORS3132 19 Notekūdeľu rūpnieciskās pārstrādes OPERATORS3132 20 Rezervuāra OPERATORS3132 21 Sūknēšanas iekārtas OPERATORS3132 22 Ūdens pārstrādes OPERATORS3133 ATSEVIŠĶĀ GRUPAĶĪMISKĀS PĀRSTRĀDES RŪPNĪCU OPERATORIŠīs atsevišķās grupas speciālisti vada un uzrauga ķīmiskās pārstrādesiekārtas, kas destilē un filtrē ķīmiskos materiālus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– vadīt un uzraudzīt iekārtas, kas paredzētas ķīmisko un līdzīgu materiāluapstrādei, iekārtas, kurās šķīdinājumi (ar lielu spiedienu) tiek izlaisti cauri filtriem,iekārtas, kurās šķīdinājumi ar vakuuma metodi tiek izlaisti cauri filtriem uz rotējošaveltľa; vadīt un uzraudzīt iekārtas, kas atdala materiālus ar centrifūgu; vadīt unuzraudzīt iekārtas, kas nerafinēto naftu atbrīvo no nogulsnēm un ūdens, iekārtas,kurās šķidras nerafinētas ķīmiskās vielas tiek rafinētas vai sadalītaspamatkomponentos; vadīt un uzraudzīt iekārtas, kurās tiek veiktas vairākasoperācijas ar ķīmiskām reakcijām un iekārtas radioaktīvo elementu atdalīšanai norūdas un tamlīdzīgiem minerāliem; pārbaudīt iekārtas un atklāt darbībastraucējumus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3133 01 Ķīmisko vielu /karstās apstrādes OPERATORS3133 02 Ķīmisko vielu /filtrpreses OPERATORS3133 03 Ķīmisko vielu /separatora OPERATORS3133 04 Ķīmijas destilēšanas iekārtas OPERATORS3133 05 Reaktora OPERATORS


2273133 06 Radioaktīvo atkritumu /pārstrādes OPERATORS3134 ATSEVIŠĶĀ GRUPANAFTAS UN DABASGĀZES PĀRSTRĀDES RŪPNĪCU OPERATORIŠīs atsevišķās grupas speciālisti vada un uzrauga naftas un dabasgāzespārstrādes iekārtas.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– vadīt un uzraudzīt iekārtas, kas atdala sēru no naftas un naftas produktiem,kā arī no tās blakusproduktiem; vadīt un uzraudzīt sūkľus, kas pārsūknē naftasproduktus, ūdeni, ķīmiskos šķīdumus naftas attīrīšanas rūpnīcās; vadīt un uzraudzītdestilēšanas iekārtas, kurās destilē un rafinē naftas produktus; vadīt un uzraudzītiekārtas, kas sajauc benzīnu ar ķīmiskām vielām un citām piedevām; pārbaudītiekārtas un atklāt darbības traucējumus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3134 01 Benzīna /kontrolierīču OPERATORS3134 02 Gāzes /kontrolierīču OPERATORS3134 03 Benzīna /pārsūknēšanas OPERATORS3134 04 Gāzes /pārsūknēšanas OPERATORS3135 ATSEVIŠĶĀ GRUPAMETĀLA RAŢOŠANAS PROCESU SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti vada un uzrauga metāla apstrādes iekārtas,krāsnis, metāla velmētavas un citas iekārtas.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– vadīt un uzraudzīt melno un krāsaino metālu kausēšanas krāsnis, krāsnismetāla atkārtotai karsēšanai pirms kalšanas, presēšanas, valcēšanas vai citādasapstrādes; vadīt un uzraudzīt velmēšanas iekārtas, kas piešķir karstiem un aukstiemkrāsainajiem metāliem attiecīgo formu, veidojot plāksnes, loksnes, foliju; vadīt unuzraudzīt iekārtas, kas veido liela un maza diametra bezšuvju caurules; vadīt unuzraudzīt liešanas mašīnas un iekārtas izkausētā metāla liešanai veidnēs; pārbaudītiekārtas un atklāt darbības traucējumus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3135 01 Kausēšanas OPERATORS3135 02 Spiedliešanas iekārtas OPERATORS3135 03 Metāla LĒJĒJS3135 04 Metāla ţāvēšanas iekārtas OPERATORS3135 05 Metāla apstrādes iekārtas OPERATORS


2283139 ATSEVIŠĶĀ GRUPACITUR NEKLASIFICĒTI TEHNOLOĢISKO PROCESU KONTROLESSPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti vada un uzrauga citur neklasificētas iekārtas,piemēram, raţošanas montāţas līnijas, papīra un celulozes raţošanas iekārtas uncitas iekārtas.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– vadīt un uzraudzīt iekārtas un defiberus, kas smalcina baļķus un pulpu;iekārtas autoklāvu pulpas izgatavošanai no koksnes, lupatām, skaidām, salmiem,papīra atliekām; iekārtas, kas balina koksnes pulpu; iekārtas, kas samaisa, samaļ unhidratē pulpu un citus ingradientus, lai iegūtu pamatmasu papīra izgatavošanai,automātiskās un pusautomātiskās montāţas līnijas, rūpniecisko robotu darbu,programmējot vai pārprogrammējot robotu programmas, risinot speciālosuzdevumus un nodrošinot rūpniecisko robotu darba uzsākšanu.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3139 01 Papīra masas /raţošanas iekārtas OPERATORS3139 02 Papīra masas /pārstrādāšanas OPERATORS3139 03 Papīra masas /rafinēšanas OPERATORS3139 04 Papīra masas /sijāšanas OPERATORS3139 05 Papīra masas /vārīšanas OPERATORS3139 06 Robotu UZRAUGS3139 07 Robotu TEHNIĶIS3139 08 Automatizētās /montāţas līnijas OPERATORS314 MAZĀ GRUPADABAS ZINĀTŅU UN TĀM RADNIECĪGU ZINĀTŅU SPECIĀLISTIŠīs mazās grupas speciālisti veic tehniskos darbus, kas saistīti ar koncepciju,teoriju, principu, metoţu izstrādāšanu un praktisku lietošanu bioloģijā, botānikā,zooloģijā, bakterioloģijā, bioķīmijā un tamlīdzīgās dabaszinātnēs, kā arīlauksaimniecībā un ainavas veidošanā.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt tehnisko darbu, kas saistīts ar pētījumu veikšanu dabas unlauksaimniecības zinātnēs; veikt tehnisko darbu, kas saistīts ar izstrādātokoncepciju, principu, teoriju, metoţu praktisku lietošanu medicīnā, ainavasveidošanā, lauksaimniecībā vai farmaceitiskajā rūpniecībā.Kvalifikācijas pamatprasības:


229Jāzina: pētāmās problēmas teorētiskie un praktiskie aspekti; vispārējāsvidējās izglītības mācību un profesionālie mācību priekšmeti; vides aizsardzībasnormatīvie akti; vides problēmas ūdenssaimniecības un atkritumu saimniecības, kāarī citās jomās; analīzes un sintēzes metodes un paľēmieni; darbā lietojamotehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpējisaistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba reţīmi;produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās; darbaaizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt;rīkoties ar automātiskajām savākšanas un kontroles ierīcēm, ar datortehnikassistēmām; orientēties vides aizsardzības tehnoloģiju problemātikā.Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieľemtajiemlēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savādarbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītājarīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējāizglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:3141 Dabas zinātľu speciālisti (izľemot medicīnu)3142 Lauksaimniecības un nekustamā īpašuma speciālisti3143 Meţsaimniecības speciālisti3141 ATSEVIŠĶĀ GRUPADABAS ZINĀTŅU SPECIĀLISTI (IZŅEMOT MEDICĪNU)Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti arpētniecību bioloģijas un citās dabaszinātnēs, kā arī ar praktisko pētniecībasrezultātu lietošanu rūpniecībā, lauksaimniecībā, medicīnā, veselības aizsardzībāu.tml.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– sagatavot materiālus un ierīces eksperimentiem, izmēģinājumiem,analīzēm; vākt un sagatavot augu, dzīvnieku un cilvēku šūnu, audu un orgānuparaugus, preparātus mēģinājumu un analīţu veikšanai; veikt eksperimentus,izmēģinājumus un analīzes savā nozarē vai asistēt speciālistiem; vākt datus unmateriālus, noteikt darba patēriľu un pašizmaksu projekta ieviešanai dzīvē; lietotteorētiskās un praktiskās zināšanas, risinot problēmas, kas radušās darba procesā;apkopt un remontēt pētījumos izmantojamo aparatūru; veikt tehnisko darbu videsaizsardzības centru laboratorijās, uzľēmumu sanitārijas laboratorijās un notekūdeľuattīrīšanas iekārtās un atkritumu saimniecībās; risināt pašvaldību vides sakopšanas


230un vides aizsardzības problēmas; veikt tehnisko un pētniecisko darbu bioloģiskiaktīvu vielu raţošanas uzľēmumos ar mikrobioloģisko sintēzi un bioķīmijas,mikrobioloģijas laboratorijās.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3141 01 TAKSIDERMISTS3141 02 Dabaszinātľu LABORANTS3141 03 Anatomijas TEHNIĶIS3141 04 Bakterioloģijas TEHNIĶIS3141 05 Bioķīmijas TEHNIĶIS3141 06 Biofizikas TEHNIĶIS3141 07 Asins pārliešanas TEHNIĶIS3141 08 Botānikas TEHNIĶIS3141 09 Citoloģijas TEHNIĶIS3141 10 Ekoloģijas TEHNIĶIS3141 11 Ģenētikas TEHNIĶIS3141 12 Hematoloģijas TEHNIĶIS3141 13 Histoloģijas TEHNIĶIS3141 14 Farmakoloģijas TEHNIĶIS3141 15 Fizioloģijas TEHNIĶIS3141 16 Seroloģijas TEHNIĶIS3141 17 Audu TEHNIĶIS3141 18 Zooloģijas TEHNIĶIS3141 19 MikroBIOLOGA PALĪGS3141 20 VIRUSOLOGA PALĪGS3141 21 Pārtikas un dzērienu TEHNOLOGA PALĪGS3141 22 PARAZITOLOGA PALĪGS3141 23 ENTOMOLOGA PALĪGS3141 24 Lopkopības PĀRRAUGS3141 25 Vides TEHNIĶIS3141 26 BioTEHNOLOGS3141 27 BioTEHNOLOGA PALĪGS3141 28 Piena un piena produktu TEHNOLOGA PALĪGS3141 29 Vides iekārtu TEHNIĶIS3141 30 Dzīvnieku PĀRRAUGS3141 31 Dzīvnieku vērtēšanas EKSPERTS3141 32 KINOLOGS3142 ATSEVIŠĶĀ GRUPALAUKSAIMNIECĪBAS UN NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA SPECIĀLISTI


231Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti arpētījumiem un to izmantošanu lauksaimniecības, nekustamo īpašumu jomā, kā arīainavu veidošanā.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– sagatavot materiālus un iekārtas izmēģinājumiem un analīzei; vākt unsagatavot augu, šūnu un audu paraugus izmēģinājumiem un analīzei; lietotattiecīgās metodes un tehnoloģijas ainavu un apstādījumu veidošanā un kopšanā,zemes ierīcībā, agronomijā, zemkopībā; konsultēt produkcijas kvalitātes, raţaspalielināšanas metoţu un dabas rezervju un apkārtējās vides saglabāšanas, ainavuun apstādījumu veidošanas un kopšanas jautājumos; konsultēt erozijas unlauksaimniecības kaitēkļu apkarošanas jautājumos; veikt izmēģinājumus savasspecialitātes jomā vai asistēt speciālistiem; veikt sēklu paraugu kvalitātes, tīrības undīgtspējas analīzi; vākt datus un materiālus, noteikt darba patēriľu un pašizmaksuprojektu ieviešanai dzīvē; apkalpot un remontēt pētniecības ierīces; izstrādātdārzkopības produkcijas raţošanas tehnoloģijas un organizēt to izpildi; izstrādātmēslošanas un augu aizsardzības programmas; nodrošināt darbu mehanizācijasiespējas un konkurētspējīgas kvalitātes standartiem atbilstošas produkcijasraţošanu; plānot, organizēt un vadīt darbus stādu audzētavā; lasīt lekcijas unizplatīt materiālus par jaunākajiem sasniegumiem, metodēm un tehnoloģijulauksaimniecībā, organizēt to demonstrēšanu; ieviest teorētiskās un praktiskāszināšanas praksē, risinot problēmas, kas rodas darba procesā; nodarboties araugkopības un lopkopības produkcijas raţošanu, raţas un produkcijas pirmapstrādi,uzglabāšanu un realizāciju, kā arī kopt un reģistrēt liellopu, cūku, aitu, kazuganāmpulku atbilstoši īpašnieka sniegtajiem datiem; apsekot ganāmpulku dabā;noformēt dzīvnieku reģistra grāmatas un dzīvnieku pases to īpašniekiem; konsultētlopkopjus un citu dzīvnieku īpašniekus; laboratoriski pārbaudīt asinis uz infekcijasslimībām; vakcinēt dzīvniekus pret infekcijas slimībām; sekot infekciju izplatībaivalstī, rajonā, pagastā; sekot dzīvnieku labturībai un produktivitātei kūtīs unfermās; kontrolēt kvalitatīvu un patērētāju veselībai nekaitīgu dzīvnieku izcelsmesproduktu apriti; pārbaudīt piena ieguves noteikumu ievērošanu fermās; pārbaudītpienotavās pilnu ciklu produkcijas ieguvē, pārbaudīt ūdens kvalitāti fermās,pienotavās; pārbaudīt darbu kautuvēs; konsultēt par aktualitātēm lauku attīstības unlauksaimniecības jautājumos; organizēt valsts atbalstu lauksaimniecībai un laukuattīstībai, daţādu fondu atbalsta veidu piesaisti, informatīvās dienas, iniciatīvas uninterešu grupu tikšanās; vērtēt nekustamo īpašumu pasūtītāja – nekustamā īpašumaīpašnieka, pircēja, valsts vai pašvaldības iestādes, kredītiestādes – uzdevumā,vērtējumu saskaľot ar sertificēšanas institūcijas apstiprināto prakses vadītāju(sertificētu personu); izpētīt problēmas un piedāvāt to risinājumu nekustamā


232īpašuma ietvaros; atlasīt informāciju, izmantojot normatīvos aktus un starptautiskosnoteikumus; organizēt lietišķo saraksti un nodrošināt lietvedības prasībuievērošanu; nodrošināt pasūtījuma izpildi; sagatavot domes lēmumu projektus parlauku teritorijas zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā vai tās atsavināšanā;sagatavot nepieciešamo dokumentāciju par lauku teritorijas brīvo valstij piekrītošozemi; sagatavot domes lēmumu projektus par lauku teritorijas nekustamā īpašumalietošanas tiesību pāreju, par pilsētas un lauku teritorijas nekustamā īpašumasadalīšanu/apvienošanu, nosaukuma/adrešu piešķiršanu un maiľu; noformētdokumentus par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu; aktualizēt zemes nekustamāīpašuma lietošanas mērķus; veikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiľu;sagatavot nepieciešamos materiālus ar zemes lietām saistītām tiesvedībām; izskatītfizisko, juridisko personu un valsts institūciju iesniegumus; apzināt, noformēt,sagatavot reģistrācijai un uzskaitīt pašvaldības nekustamos īpašumus, pašvaldībaszemes fondu, kas nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai; veikt darbībaspašvaldības īpašumu un pašvaldības dzīvojamo māju reģistrācijai zemesgrāmatā;veikt darbības ar zemesgrāmatā reģistrēto pašvaldības īpašumu un pašvaldībasdzīvojamo māju uzľemšanu domes grāmatvedības bilancē, bilances vērtību maiľu,privatizēto daļu svītrošanu no bilances; koordinēt jautājumus, kas saistīti arpašvaldības īpašumu maiľu, citām personām piederošu īpašumu atsavināšanupašvaldības vajadzībām, valstij piekrītošo īpašumu nodošanu pašvaldības īpašumā,pašvaldības nekustamā īpašuma izmantošanu; sekot nekustamo īpašumu nomas unīres līgumu termiľiem un nosacījumu izpildei; pildīt zemes komisijas locekļapienākumus; veikt augu aizsardzības pasākumus pret daţādām augu slimībām unkaitēkļiem, veikt augu kolekciju fitosanitāro novērošanu un stāvokļa novērtēšanu;sekot līdzi augu aizsardzības līdzekļu sortimenta izmaiľām.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3142 01 Agronomijas TEHNIĶIS3142 02 Kokaudzēšanas TEHNIĶIS3142 03 Puķkopības TEHNIĶIS3142 04 Dārzkopības TEHNIĶIS3142 05 Sakľkopības TEHNIĶIS3142 06 Pomoloģijas TEHNIĶIS3142 07 Augsnes TEHNIĶIS3142 08 MĒRNIEKS3142 09 ZOOTEHNIĶIS3142 10 Ainavu TEHNIĶIS3142 11 Zvērināts MĒRNIEKS3142 12 Nekustamā īpašuma VĒRTĒTĀJS3142 13 Dārzkopības SPECIĀLISTS


2333142 14 Stādaudzēšanas TEHNIĶIS3142 15 Nekustamā īpašuma VĒRTĒTĀJA ASISTENTS3142 16 Zemes lietu SPECIĀLISTS3142 17 Nekustamā īpašuma SPECIĀLISTS3142 18 Zemkopības LABORANTS3142 19 Sēklkopības TEHNIĶIS3142 20 Lauksaimniecības ORGANIZATORS3142 21 Lauku īpašuma APSAIMNIEKOTĀJS3142 22 Zemnieku KONSULTANTS3142 23 Lauku attīstības SPECIĀLISTS3142 24 Augu aizsardzības SPECIĀLISTS3143 ATSEVIŠĶĀ GRUPAMEŢSAIMNIECĪBAS SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti arpētījumiem un to izmantošanu meţsaimniecības jomā.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– sagatavot materiālus un iekārtas izmēģinājumiem un analīzei; vākt unsagatavot augu, šūnu un audu paraugus izmēģinājumiem un analīzei; lietotattiecīgās metodes un tehnoloģijas meţsaimniecībā; veikt izmēģinājumus savasspecialitātes jomā vai asistēt speciālistiem; plānot, organizēt, kontrolēt un sniegtkonsultācijas meţa atjaunošanas, meţa kopšanas un meţizstrādes darbos atbilstošidarba aizsardzības un vides aizsardzības prasībām; piedalīties biznesa plānu untāmju izstrādē; veikt meţa atjaunošanu, kopšanu, kokmateriālu sagatavošanu unpievešanu; lasīt lekcijas un izplatīt materiālus par jaunākajiem sasniegumiem,metodēm un tehnoloģiju meţsaimniecībā, organizēt to demonstrēšanu; ieviestteorētiskās un praktiskās zināšanas praksē, risinot problēmas, kas rodas darbaprocesā; kopt meţu; plānot, veikt, organizēt un uzraudzīt meţkopību (meţaatjaunošanu, uzmērīšanu, novērtēšanu, aizsardzību, kopšanu), stādāmā materiālaaudzēšanu, šķirošanu, pirmapstrādi, sagatavošanu realizācijai, stādīšanu, meţainfrastruktūras ikdienas uzturēšanu; pārzināt veicamo darbu paľēmienus unpašizmaksu kalkulēšanu; pārzināt meţa dzīvnieku un putnu bioloģiju, videsaizsardzību; izprast un spēt uzraudzīt meţizstrādes procesus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3143 01 Meţa TEHNIĶIS3143 02 Meţkopības TEHNIĶIS3143 03 Meţsaimniecības TEHNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.37.apakšnodaļā)


2343143 04 Meţsaimniecības LABORANTS315 MAZĀ GRUPAKUĢU UN GAISA KUĢU VADĪTĀJI UN TEHNISKIE SPECIĀLISTIŠīs mazās grupas speciālisti komandē un vada kuģus un gaisa kuģus,kontrolē kuģu un gaisa kuģu iekārtu darbību, izpilda funkcijas, kas nodrošinakustības drošību un ekspluatācijas efektivitāti.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– komandēt un vadīt kuģus un gaisa kuģus; noteikt kuģa vai gaisa kuģakustības reţīmus un virzienus; kontrolēt kuģu un gaisa kuģu mehānisko, elektriskoun elektronisko iekārtu darbību; veikt tehniskās funkcijas, kas nodrošina drošu unefektīvu kuģu un gaisa kuģu kustību un to ekspluatāciju; vadīt citus darbiniekus.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: darba izpildes teorētiskie un praktiskie pamati un to pielietojumskonkrētajā jomā; darbībai saistošie normatīvie akti; darbā izmantojamo tehniskolīdzekļu uzbūve, darbības principi un lietošanas noteikumi; darba aizsardzības unvides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi, tās nepārtrauktipapildināt.Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieľemtajiemlēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem; par citu savā darbībā skarto personudrošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vainorādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā profesionālā izglītība nozarē, atsevišķos gadījumos –profesionālā vidējā izglītība vai 3. profesionālās kvalifikācijas līmenim atbilstošaprofesionālā tālākizglītība nozarē.Jūrniecības jomā, lai iegūtu tiesības strādāt uz kuģiem, nepieciešams izpildītjūrnieku sertificēšanas noteikumu prasības un saľemt attiecīgu profesionālāskvalifikācijas sertifikātu Latvijas Republikas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:3151 Kuģu mehāniķi3152 Kuģu vadītāji un loči3153 Gaisa kuģu piloti un tiem radniecīgu profesiju speciālisti3154 Gaisa satiksmes vadības dispečeri3155 Gaisa satiksmes drošības elektronikas speciālisti3151 ATSEVIŠĶĀ GRUPAKUĢU MEHĀNIĶI


235Šīs atsevišķās grupas speciālisti strādā uz daţādu tipu kuģiem, plāno,organizē un patstāvīgi veic savā pārzināšanā esošo mehānisko, elektrisko unelektronisko iekārtu ekspluatāciju un remontu, kā arī pilda citas ar kuģa darbībusaistītas operācijas uz kuģa vai krastā, kā to pieprasa starptautiskie un LatvijasRepublikas normatīvie akti.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– plānot, organizēt un veikt savā pārzināšanā esošo mehānisko, elektrisko unelektronisko sistēmu ekspluatāciju un remontu; nodrošināt degvielas un citumateriālu pasūtīšanu un saľemšanu un attiecīgu pierakstu uzturēšanu; veikttehnisko uzraudzību pār kuģu mašīnu un aprīkojuma uzstādīšanu, apkopi unremontu, lai nodrošinātu atbilstību specifikācijām un normatīvu aktu prasībām;veikt mašīnu, mehānismu un aprīkojuma apskates, apkopi un, nepieciešamībasgadījumā, remontu; pildīt sardzi mašīntelpās, kontrolēt un pierakstīt mašīnu,mehānismu un sistēmu darba parametrus; uzraudzīt citu darbinieku darbumašīntelpās.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3151 01 Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW unlielāku3151 02 Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000 kW unlielāku3151 03 Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu3000 kW un lielāku3151 04 Otrais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 3000kW un lielāku3151 05 Vecākais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazākupar 3000 kW3151 06 Otrais MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par3000 kW3151 07 Sardzes MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēju jaudu 750 kW unlielāku3151 08 MEHĀNIĶIS uz kuģiem ar galveno dzinēja jaudu, mazāku par 750kW3151 09 Vecākais MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeľu kuģiem, mazākiem par 3000kW3151 10 Vecākais MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeľu kuģiem, mazākiem par 1000kW3151 11 MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeľu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu,mazāku par 3000 kW


2363151 12 MEHĀNIĶIS uz iekšējo ūdeľu kuģiem ar galveno dzinēju jaudu,mazāku par 1000 kW3151 13 Vecākais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu,mazāku par 3000 kW3151 14 Otrais MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu,mazāku par 3000 kW3151 15 Sardzes MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem3151 16 MEHĀNIĶIS uz zvejas kuģiem ar galveno dzinēju jaudu, mazāku par750 kW3151 17 Kuģa galvenais elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā)3151 18 Kuģa elektroMEHĀNIĶIS3151 19 Kuģa elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā)3151 20 Kutera elektroMEHĀNIĶIS (iekšlietu jomā)3152 ATSEVIŠĶĀ GRUPAKUĢU VADĪTĀJI UN LOČIŠīs atsevišķās grupas speciālisti komandē un vada kuģus un citus peldošoslīdzekļus un pilda citas ar kuģa darbību saistītas funkcijas uz kuģa vai krastā, kā topieprasa starptautiskie un Latvijas Republikas normatīvie akti.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– komandēt un vadīt kuģus vai citus peldošos līdzekļus jūrā vai iekšējosūdeľos; kontrolēt uz klāja vai uz tiltiľa veicamas darbības un piedalīties tajās; vadītkuģus, uzbraucot un iebraucot ostās, braucot pa kanāliem, šaurumiem un citiemūdeľiem, kur vajadzīgas speciālās zināšanas; nodrošināt drošas iekraušanas unizkraušanas operācijas un kontrolēt darba aizsardzības noteikumu ievērošanu arkuģa apkalpes locekļiem un pasaţieriem; veikt tehnisko uzraudzību pār kuģaapkopi un remontu, lai nodrošinātu atbilstību specifikācijām un normatīvo aktuprasībām; izmantot teorijas un prakses zināšanas ar kuģiem un kuģošanu saistītoproblēmu noteikšanā un novēršanā; nodrošināt nepieciešamo materiālu piegādi uzkuģi, komplektēt kuģa apkalpi atbilstoši visām prasībām un uzturēt nepieciešamuspierakstus par veiktām darbībām; uzturēt radio sakarus ar krasta stacijām un citiemkuģiem, pārraidīt un saľemt ikdienas un ārkārtas informāciju; uzraudzīt kuģaapkalpes locekļu un citu darbinieku darbu uz kuģa.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3152 01 KAPTEINIS uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem3152 02 Vecākais STŪRMANIS uz kuģiem ar 3000 BT un lielākiem3152 03 KAPTEINIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un garākiemneierobeţotā zvejas rajonā


2373152 04 Vecākais STŪRMANIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m ungarākiem neierobeţotā zvejas rajonā3152 05 KAPTEINIS uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT3152 06 KAPTEINIS uz kuģiem, mazākiem par 500 BT3152 07 KAPTEINIS uz kuģiem, mazākiem par 200 BT3152 08 Vecākais STŪRMANIS uz kuģiem, mazākiem par 3000 BT3152 09 Sardzes STŪRMANIS uz kuģiem ar 500 BT un lielākiem3152 10 Sardzes STŪRMANIS uz kuģiem, mazākiem par 500 BT piekrasteskuģošanā3152 11 KAPTEINIS uz iekšējo ūdeľu kuģiem, mazākiem par 3000 BT3152 12 KAPTEINIS uz iekšējo ūdeľu kuģiem, mazākiem par 500 BT3152 13 Iekšējo ūdeľu kuģa STŪRMANIS3152 14 Tāljūras LOCIS3152 15 LOCIS3152 16 Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem ar garumu 45 m un garākiemneierobeţotā zvejas rajonā3152 17 KAPTEINIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, neierobeţotā zvejasrajonā3152 18 Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m,neierobeţotā zvejas rajonā3152 19 KAPTEINIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, ierobeţotā zvejasrajonā3152 20 Sardzes STŪRMANIS uz zvejas kuģiem, īsākiem par 45 m, ierobeţotāzvejas rajonā3152 21 Kuģu satiksmes OPERATORS3152 22 Kuģa KAPTEINIS (iekšlietu jomā)3152 23 Kutera KAPTEINIS (iekšlietu jomā)3152 24 Kuģa klāja VIRSNIEKS (iekšlietu jomā)3152 25 Kuģa STŪRMANIS (iekšlietu jomā)3152 26 Kuģa STŪRESVĪRS (iekšlietu jomā)3152 27 Peldošā celtľa MEISTARS (KAPTEINIS)3152 28 Kuģa VADĪTĀJS uz kuģiem līdz 500 BT piekrastes kuģošanā3153 ATSEVIŠĶĀ GRUPAGAISA KUĢU PILOTI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJUSPECIĀLISTI


238Šīs atsevišķās grupas speciālisti kontrolē gaisa kuģu iekārtu darbību,komandē un vada gaisa kuģus, nodrošinot pasaţieru, pasta un kravas pārvadājumus,veic noteiktus pienākumus lidojuma sagatavošanā un lidojuma laikā.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– kontrolēt gaisa kuģu iekārtu darbību; komandēt un vadīt gaisa kuģus; vadītgaisa kuģus atbilstoši ekspluatācijas un kontroles procedūrām; gatavot unapstiprināt lidojuma plānu vai pieľemt lidojuma standartplānu; garantēt normāluierīču un vadības institūciju darbību; lietot teorētiskās un praktiskās lidošanaszināšanas, konstatējot problēmas un pieľemot risinājumus; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3153 01 Gaisa kuģa KAPTEINIS3153 02 Lidojumu INŢENIERIS3153 03 Gaisa kuģa STŪRMANIS3153 04 Gaisa kuģa PILOTS3153 05 Helikoptera PILOTS3153 06 Helikoptera jaunākais PILOTS3153 07 Hidroplāna PILOTS3153 08 Gaisa kuģa komercPILOTS3153 09 Helikoptera komercPILOTS3153 10 Aviolīniju transporta gaisa kuģa PILOTS3153 11 Aviolīniju transporta helikoptera PILOTS3153 12 Planiera PILOTS3153 13 Gaisa balona PILOTS3153 14 Vecākais LIDOTĀJS (iekšlietu jomā)3153 15 LIDOTĀJS (iekšlietu jomā)3153 16 LIDOTĀJS (inţenieris)3153 17 STŪRMANIS3153 18 LIDOTĀJS (radiotelefona operators)3153 19 Gaisa kuģa PILOTS (instruktors)3153 20 Helikoptera PILOTS (instruktors)3153 21 Planiera PILOTS (instruktors)3153 22 Gaisa balona PILOTS (instruktors)3153 23 PILOTS3153 24 Deltaplāna LIDOTĀJS3153 25 LIDOTĀJS (bortmehāniķis operators)3153 26 LIDOTĀJS (operators)3154 ATSEVIŠĶĀ GRUPAGAISA SATIKSMES VADĪBAS DISPEČERI


239Šīs atsevišķās grupas speciālisti pārvalda gaisa kuģu kustību gaisā un uzzemes, pielietojot radio, radiolokatoru un gaismas sistēmas, un sniedz informācijupar lidojumiem, kā arī sniedz aeronavigācijas pakalpojumus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– vadīt un kontrolēt gaisa kuģu kustību, tuvojoties aerodromam vai izlidojotno tā; vadīt un kontrolēt gaisa kuģus, kas atrodas noteiktā gaisa telpas sektorā;apspriest un apstiprināt lidojuma plānu; informēt apkalpi par meteoroloģiskajiemapstākļiem, aparatūras darbību, lidojuma plānu un gaisa kuģa kustību; izmantotteorētiskās un praktiskās zināšanas gaisa kuģu kustības jomā, risinot problēmas, kasrodas darbā; organizēt avārijas, meklēšanas un glābšanas dienesta darbību; sniegtaeronavigācijas pakalpojumus un speciālus paziľojumus lidotājiem (NOTAM), kastiek nosūtīti, izmantojot elektroniskos sakaru līdzekļus, un kas satur informāciju parjebkuru aeronavigācijas iekārtu, pakalpojumu un noteikumu ieviešanu, izmaiľāmvai informāciju par briesmām; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3154 01 Gaisa satiksmes DISPEČERS3154 02 Gaisa satiksmes kontroliekārtu OPERATORS3154 03 Gaisa satiksmes vadības DISPEČERS3154 04 Lidojumu VADĪTĀJS3154 05 Lidlauka rajona lidojumu informācijas dienesta (AFIS) OPERATORS3154 06 Speciālu ziľojumu sniegšanas lidotājiem (NOTAM) sistēmuINŢENIERIS3154 07 Speciālu ziľojumu sniegšanas lidotājiem (NOTAM) sistēmuTEHNIĶIS3155 ATSEVIŠĶĀ GRUPAGAISA SATIKSMES DROŠĪBAS ELEKTRONIKAS SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti argaisa kuģu kustības un aeronavigācijas kontroles sistēmu projektēšanu,izstrādāšanu, iekārtošanu, ekspluatāciju, apkalpi un remontu.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt tādus tehniskos uzdevumus, kas saistīti ar elektronisko unelektrotehnisko aeronavigācijas sistēmu ierīču izstrādāšanu un prototipuizmēģināšanu; sniegt tehnisko palīdzību, projektējot un sagatavojot vispārējāsdarbības aeronavigācijas un gaisa kuģu vietas noteikšanas sistēmas, kā arī norādotkursu; sadarboties, gatavojot tāmes, iekārtu tehniskās un apmācības specifikācijas,kas paredzētas gaisa kuģu kustības drošībai un kontrolei; izmantot teorētiskās un


240praktiskās zināšanas gaisa kuģu kustības drošuma jomā; modificēt darbojošāsvirszemes iekārtas, pielāgojot tās jaunām gaisa kuģu kustības kontroles operācijām;kontrolēt un saskaľot virszemes aeronavigācijas aparatūru, cenšoties panāktmaksimālo precizitāti un drošu pacelšanos, lidojumu vai nolaišanos; sniegtpalīdzību tehniskās uzraudzības jomā virszemes aeronavigācijas iekārtuizstrādāšanas, uzstādīšanas, ekspluatācijas, apkalpes un remonta laikā, kā arīapkalpot radionavigācijas un radiolokācijas aparatūru un sistēmas, lai nodrošinātustarptautisko standartu un ieteikumu ievērošanu; izmeklēt aviācijas nelaimesgadījumus un incidentus; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3155 01 Gaisa satiksmes drošības TEHNIĶIS3155 02 Lidojumu nodrošināšanas INŢENIERIS3155 03 Elektronavigācijas INŢENIERIS3155 04 Radiolokācijas un radionavigācijas INŢENIERIS3155 05 Radiolokācijas un radionavigācijas TEHNIĶIS3155 06 Radiolokācijas un radionavigācijas iekārtu MEHĀNIĶIS3155 07 Radiolokācijas INŢENIERIS3155 08 Radionavigācijas INŢENIERIS3155 09 Radiolokācijas TEHNIĶIS3155 10 Radionavigācijas TEHNIĶIS3155 11 Radiolokācijas OPERATORS3155 12 Radionavigācijas OPERATORS3155 13 Gaisa kuģu tehniskās apkopes SPECIĀLISTS3155 14 Radiokontroles punkta OPERATORS3155 15 LIDOTĀJS (kravas operators)3155 16 Aeronavigācijas datu apstrādes sistēmu INŢENIERIS3155 17 Aviācijas mobilo sakaru INŢENIERIS3155 18 Aviācijas mobilo sakaru TEHNIĶIS3155 19 Aviācijas fiksēto sakaru (datu pārraides tīkla) INŢENIERIS3155 20 Aviācijas fiksēto sakaru (datu pārraides tīkla) TEHNIĶIS3155 21 Aviācijas fiksēto sakaru (datu pārraides tīkla) OPERATORS32 APAKŠGRUPAVESELĪBAS APRŪPES JOMAS SPECIĀLISTIŠīs apakšgrupas speciālisti veic tehniskās funkcijas medicīnas,veterinārmedicīnas, sanitārijas, farmācijas un radniecīgās nozarēs.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:


241– veikt tehnisko darbu sanitārijas, medicīnas, veterinārmedicīnas, farmācijasun tām radniecīgu nozaru jomās.Šo profesiju darbiniekus vada vadītāji vai vecākie speciālisti.Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:321 Medicīnas un farmācijas speciālisti322 Medicīnas māsu un vecmāšu profesiju speciālisti323 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti324 Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti325 Citi veselības aprūpes jomas speciālisti321 MAZĀ GRUPAMEDICĪNAS UN FARMĀCIJAS SPECIĀLISTIŠīs mazās grupas speciālisti veic tehniskās funkcijas medicīnas un farmācijasnozarēs.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– strādāt ar tehniskajām iekārtām, kas tiek lietotas diagnozes noteikšanai vaiārstēšanai, kā arī anestezioloģijā un radiogrāfijā; veikt cilvēka ķermeľa audu unšķidrumu laboratoriskos izmeklējumus; piedalīties zāļu izgatavošanā, izsniegtzāles; izgatavot, pielāgot un labot medicīniskās protēzes, palīglīdzekļus unstomatoloģiskās protēzes.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: pamatuzdevumu izpildei nepieciešamo teorētisko zināšanu pamati unprakse, analīzes un sintēzes metodes un paľēmieni; darbā lietojamo tehnisko u.c.līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistītoārstēšanas procesu izpildes secība, to racionāla organizācija; darba aizsardzības unvides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieľemtajiemlēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savādarbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītājarīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējāizglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:3211 Vizuālās diagnostikas un terapijas iekārtu speciālisti3212 Klīnisko un patoloģijas laboratoriju speciālisti3213 Farmaceitu asistenti3214 Medicīnisko protēţu un palīglīdzekļu un zobu protēţu speciālisti


2423211 ATSEVIŠĶĀ GRUPAVIZUĀLĀS DIAGNOSTIKAS UN TERAPIJAS IEKĀRTU SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti kontrolē tādu tehnisko iekārtu darbību, kurasizmanto slimību diagnozes noteikšanai un ārstēšanai. Radiologa vai cita veselībasaprūpes vecākā speciālista pārraudzībā var veikt medicīniski radioloģiskāsprocedūras un diagnostiskās radioloģijas (radiodiagnostiskos) izmeklējumus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izskaidrot pacientam procedūras norisi, novērot pacientu un nodrošinātviľa drošību un komfortu izmeklēšanas vai ārstēšanas laikā; veikt medicīniskiradioloģiskās procedūras un diagnostiskās radioloģijas (radiodiagnostiskos)izmeklējumus; kontrolēt tehniskās iekārtas, kas tiek lietotas dzirdes, sirdsdarbības,nieru, nervu sistēmas un citu slimību diagnozes noteikšanai vai ārstēšanai, kā arīanestezioloģijā un radiogrāfijā; nodrošināt radiācijas drošumu; stingri ievērotradiācijas drošību un starojuma dozas optimizāciju; nepārtraukti veicināt nozaresattīstību, pilnveidojot savas zināšanas un profesionālās prasmes; piedalītiesizglītības programmu ieviešanā ārstniecības iestādē; izvēlēties izmeklējumamatbilstošu ekspozīcijas reţīmu un parametrus; novērtēt sagatavoto uzľēmumukvalitāti un saglabāt iegūtos rezultātus; mērīt, aprēķināt un dokumentēt jonizējošāstarojuma dozu, lietot teorētiskās un praktiskās zināšanas medicīnas iekārtu jomā,risinot problēmas, kas rodas darba procesā un iekārtas apkalpošanā.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3211 01 RADIOLOGA ASISTENTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.28.apakšnodaļā)3211 02 Elektrokardiogrāfijas OPERATORS3211 03 Elektroencefalogrāfijas OPERATORS3211 04 Rentgenstaru iekārtas OPERATORS3212 ATSEVIŠĶĀ GRUPAKLĪNISKO UN PATOLOĢIJAS LABORATORIJU SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti izmeklē cilvēka ķermeľa audus unšķidrumus, lai iegūtu informāciju par personas veselības stāvokli vai nāves cēloni.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt ķīmiskās asins, urīna un mugurkaulāja šķidruma analīzes; apkalpotun kalibrēt iekārtas izmeklējumu veikšanai; ievadīt datus laboratoriskoizmeklējumu uzskaites sistēmās un informēt ārstus un citus veselības aprūpesvecākos speciālistus par analīţu rezultātiem; organizēt un sagatavot darba vietu


243izmeklējumu veikšanai, uzturēt kārtībā laboratorijas iekārtas; informēt pacientu vaipacienta aprūpes personālu, kā noľemt vai sagatavoties izmeklējamā materiālanoľemšanai; ja nepieciešams noľemt, pieľemt, un izvērtēt izmeklējamo materiālu;laboratorijā piedalīties izmeklējamā materiāla izmeklēšanā; izvērtēt un dokumentētiegūtos testēšanas rezultātus; izveidot un uzraudzīt programmas, lai nodrošinātuanalīţu rezultātu precizitāti; izstrādāt, standartizēt, novērtēt un uzlabot parauguizmeklēšanā pielietojamās procedūras un metodes.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3212 01 Patoloģijas TEHNIĶIS3212 02 Medicīnas LABORANTS3212 03 Biomedicīnas LABORANTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.19.apakšnodaļā)3212 04 Laboratorijas SPECIĀLISTS3213 ATSEVIŠĶĀ GRUPAFARMACEITU ASISTENTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti sagatavo un izsniedz zāles farmaceituvadībā.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– sagatavot iekārtas un aparatūru zāļu pagatavošanai; pagatavot un izsniegtzāles un citus ārstniecības līdzekļus farmaceitu vadībā; saskaľā ar ārstanorādījumiem informēt pacientus par zāļu lietošanu.Šīs atsevišķās grupas profesija:3213 01 FARMACEITA ASISTENTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.20.apakšnodaļā)3214 ATSEVIŠĶĀ GRUPAMEDICĪNISKO PROTĒŢU UN PALĪGLĪDZEKĻU UN ZOBU PROTĒŢUSPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti izgatavo, pielāgo un labo medicīniskāsprotēzes, palīglīdzekļus un stomatoloģiskās protēzes atbilstoši veselības aprūpesvecāko speciālistu norādījumiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izmeklēt pacientu; sadarbībā ar veselības aprūpes vecākajiem speciālistiemnoteikt protēţu un palīglīdzekļu specifikācijas; konstruēt, izgatavot, labot,pārveidot un pielaikot protēzes un palīglīdzekļus, pārbaudīt un pielāgot tās


244atbilstoši pacienta vajadzībām; noľemt ģipša nospiedumus, modificēt modeļus;instruēt pacientus par protēţu un palīgierīču lietošanu.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3214 01 Protēţu MEISTARS3214 02 Tehniskais ORTOPĒDS3214 03 Ortopēdijas TEHNIĶIS3214 04 Protēţu PIELĀGOTĀJS3214 05 Zobu /protēţu MEISTARS3214 06 Zobu TEHNIĶIS322 MAZĀ GRUPAMEDICĪNAS MĀSU UN VECMĀŠU PROFESIJU SPECIĀLISTIŠīs mazās grupas speciālisti veselības aprūpes vecākā speciālista vadībānodrošina medicīnisko aprūpi personām, kurām tā nepieciešama vecuma, slimībasvai ievainojuma dēļ, kā arī sievietēm grūtniecības, dzemdību un pēcdzemdību laikā.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt slimnieku, ievainoto, invalīdu un citu personu medicīnisko aprūpi;izsniegt medikamentus un veikt citas ārstēšanas procedūras, atbilstoši vecākoveselības aprūpes speciālistu norādījumiem; konsultēt grūtnieces par uztura unfizisko aktivitāšu nozīmi un uzraudzīt viľu veselības stāvokli; pieľemt dzemdībasvai palīdzēt ārstam dzemdību gaitas vadīšanā; apmeklēt māmiľas pēcdzemdībuperiodā, vērot jaundzimušo attīstību un konsultēt vecākus bērnu kopšanā; izglītotģimenes plānošanas jautājumos.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: slimību ārstēšanas, slimnieku un dzemdību aprūpes teorētiskie pamatiun prakse, ārstēšanas un aprūpes paľēmieni; darbā lietojamo līdzekļu darbībasprincipi, lietošanas noteikumi; ārstēšanas un aprūpes procesu izpildes secība, toracionāla organizācija; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesiskoattiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un iegūto prasmi, tās nepārtrauktipapildināt.Jāatbild: par uzdotā aprūpes darba norisi un rezultātiem; par pašapieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; parcitu personu drošību savas darbības rezultātā; par iekšējās darba kārtībasievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējāizglītība.Šīs grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:


2453221 Medicīnas māsu profesiju speciālisti3221 ATSEVIŠĶĀ GRUPAMEDICĪNAS MĀSU PROFESIJU SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti veselības aprūpes vecākā speciālista vadībāveic medicīnisko aprūpi personām, kurām tā nepieciešama sakarā ar novecošanos,slimību, ievainojumu vai citiem fiziskās vai garīgās veselības traucējumiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt slimnieku, ievainoto, invalīdu un citu personu medicīnisko aprūpi;izsniegt medikamentus un veikt ārstēšanas procedūras, atbilstoši ārsta vai citaveselības aprūpes vecākā speciālista norādījumiem; uzraudzīt, novērot undokumentēt pacienta veselības stāvokli; piedalīties pirmās medicīniskās palīdzībassniegšanā; palīdzēt gatavot ārstēšanai pacientus ar psihiskām slimībām; palīdzētcilvēkiem ar fiziskiem un garīgiem traucējumiem sociālās adaptācijas jomā; sniegtmedicīnisko palīdzību mājās; sniegt medicīnisko palīdzību iedzīvotāju grupām vaicilvēkiem viľu darbavietās, konsultēt medicīniskās palīdzības jautājumos.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3221 01 Medicīnas MĀSA3221 02 Iecirkľa MĀSA323 MAZĀ GRUPAALTERNATĪVĀS UN PAPILDINOŠĀS MEDICĪNAS SPECIĀLISTIŠīs mazās grupas speciālisti, izmantojot augu valsts preparātus, jogu un citasmetodes un principus, kas balstītas zināšanās par daţādu kultūru tradīcijām unmetodēm, nodarbojas ar cilvēka slimību, traucējumu un traumu profilaksi unārstēšanu.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izmeklēt pacientus, lai noteiktu slimības vai sūdzības raksturu unnepieciešamo ārstēšanu; ārstēt slimības un traumas, izmantojot dabas dziedniecībaslīdzekļus (augus, kukaiľus, dzīvnieku ekstraktus u.c.) un citas tautas ārstniecībasmetodes, kas stimulē organisma darbību; dziedināt un palīdzēt, lai veicinātuatveseļošanās un psihofiziskā stāvokļa uzlabošanas procesus, izmantojot jogasterapijas metodes, vadīt individuālās un grupu jogas nodarbības, mācīt, kā izpildītjogas vingrinājumus, kā izmantot relaksācijas un vizualizācijas tehnikas,meditāciju, elpošanas vingrinājumus un pašmasāţas paľēmienus vispārējā fiziskāun psihiskā stāvokļa uzlabošanai un nostiprināšanai, konsultēt par jogas uzturaizvēli, masāţas un pašmasāţas eļļu un citu preparātu izvēli, pašmasāţas veikšanu


246un citiem jautājumiem, kas saistīti ar psihofiziskā stāvokļa uzlabošanu unnostiprināšanu; nosūtīt pacientus un konsultēties ar citiem veselības aprūpesspeciālistiem.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: pamatuzdevumu izpildei nepieciešamo teorētisko zināšanu pamati unprakse, analīzes un sintēzes metodes un paľēmieni; darbā lietojamo tehnisko u.c.līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistītoārstēšanas procesu izpildes secība, to racionāla organizācija; darba aizsardzības unvides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un iegūto prasmi, tās nepārtrauktipapildināt.Jāatbild: par uzdotā aprūpes darba norisi un rezultātiem; par pašapieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; parcitu personu drošību savas darbības rezultātā; par iekšējās darba kārtībasievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējāizglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:3230 Alternatīvās un papildinošās medicīnas speciālisti3230 ATSEVIŠĶĀ GRUPAALTERNATĪVĀS UN PAPILDINOŠĀS MEDICĪNAS SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas profesijas:3230 01 DZIEDNIEKS3230 02 FITOTERAPEITS3230 03 Jogas TERAPEITS3230 04 Jogas MEISTARS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 2.8.apakšnodaļā)3230 05 Jogas SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 3.6.apakšnodaļā)324 MAZĀ GRUPAVETERINĀRFELDŠERI UN VETERINĀRĀRSTU ASISTENTIŠīs mazās grupas speciālisti konsultē, diagnosticē, veic profilakses darbuveterinārmedicīnas jomā, bet viľu darbības joma ir ierobeţota, un viľi veic mazāksareţģītus darbus nekā veterinārārsti, palīdz veterinārārstiem, sagatavo un uzraugainstrumentus un ierīces, sagatavo materiālus un dzīvniekus apskatei un ārstēšanai.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:


247– konsultēt iedzīvotājus un atsevišķas personas dzīvnieku ārstēšanasjautājumos; apskatīt dzīvniekus un noteikt diagnozi, ja nepieciešams, nosūtīt pieveterinārārsta; ārstēt slimus vai savainotus dzīvniekus; sagatavot dzīvniekuārstēšanai nepieciešamos instrumentus un materiālus; veikt tehniskus uzdevumusdzīvnieku mākslīgajā apsēklošanā; sagatavot dzīvniekus apskatei un ārstēšanai un,ja nepieciešams, nodrošināt miera stāvokli.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: pamatuzdevumu izpildei nepieciešamo teorētisko zināšanu pamati unprakse, analīzes un sintēzes metodes un paľēmieni; darbā lietojamo tehnisko u.c.līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistītoārstēšanas procesu izpildes secība, to racionāla organizācija; darba aizsardzības unvides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un iegūto prasmi, tās nepārtrauktipapildināt.Jāatbild: par uzdotā aprūpes darba norisi un rezultātiem; par pašapieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; parcitu personu drošību savas darbības rezultātā; par iekšējās darba kārtībasievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējāizglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:3240 Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti3240 ATSEVIŠĶĀ GRUPAVETERINĀRFELDŠERI UN VETERINĀRĀRSTU ASISTENTIŠīs atsevišķās grupas profesijas:3240 01 VeterinārĀRSTA ASISTENTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.7.apakšnodaļā)3240 02 VeterinārFELDŠERIS3240 03 Mākslīgās apsēklošanas TEHNIĶIS325 MAZĀ GRUPACITI VESELĪBAS APRŪPES JOMAS SPECIĀLISTIŠīs mazās grupas speciālisti veic tehniskās funkcijas medicīnas,stomatoloģijas, sanitārijas, veselības aizsardzības un radniecīgās nozarēs.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:


248– asistēt zobārstam zobārstniecisko manipulāciju laikā, konsultēt sanitārijasun higiēnas apstākļu uzlabošanas jautājumos; piedalīties medikamentu un citufarmācijas produktu gatavošanā un sadalē; izgatavot optiskās lēcas; uzraudzīt unkontrolēt normatīvo prasību ievērošanu veselības un darba aizsardzības un preču unpakalpojumu drošības jomā; sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: pamatuzdevumu izpildei nepieciešamo teorētisko zināšanu pamati unprakse, analīzes un sintēzes metodes un paľēmieni; darbā lietojamo tehnisko u.c.līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistītoārstēšanas procesu izpildes secība, to racionāla organizācija; darba aizsardzības unvides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieľemtajiemlēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savādarbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītājarīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējāizglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:3251 Zobārstu asistenti un palīgi3252 Medicīniskās dokumentācijas un informācijas apstrādes speciālisti3254 Optiķi3255 Fizioterapijas speciālisti3257 Vides un darba aizsardzības inspektori un asistenti3258 Neatliekamās medicīniskās palīdzības darbinieki3259 Citur neklasificēti veselības aprūpes jomas speciālisti3251 ATSEVIŠĶĀ GRUPAZOBĀRSTU ASISTENTI UN PALĪGIŠīs atsevišķās grupas speciālisti asistē zobārstam mutes dobuma ārstēšanasprocesā, veic profilakses darbu, pēc zobārsta norādījumiem sagatavo darbaminstrumentus, iekārtas un materiālus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– informēt iedzīvotāju grupas un atsevišķas personas mutes dobumahigiēnas, diētiskā uztura un citos profilakses jautājumos; veikt pirmreizējozobārstniecisko apskati; sagatavot medicīnas dokumentāciju, instrumentus, iekārtasun zobārstniecības materiālus; diagnosticēt, konsultēt un ārstēt vienkāršās zobu


249kariesa formas, kā arī izdarīt zobu ekstrakcijas, strādājot zobārsta vadībā unuzraudzībā.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3251 01 Zobu FELDŠERIS3251 02 Zobu HIGIĒNISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 2.37.apakšnodaļā)3251 03 ZOBĀRSTA ASISTENTS3252 ATSEVIŠĶĀ GRUPAMEDICĪNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS UN INFORMĀCIJAS APSTRĀDESSPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti atbilstoši medicīniskajām, juridiskajām,ētikas un administratīvajām prasībām veselības aprūpes pakalpojumu jomā vāc,apstrādā un uztur pacientu medicīniskos datus slimnīcās un citās veselības aprūpesinstitūcijās.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– plānot, izveidot, uzturēt un strādāt ar veselības datu glabāšanas unapstrādes sistēmām; apkopot, klasificēt, kodēt, uzglabāt un analizēt pacientumedicīnisko informāciju; pārbaudīt datu pareizību un atbilstību; nodrošināt datukonfidencialitāti atbilstoši fizisko personu datu aizsardzības prasībām; pārraudzītlietvedības un administratīvos darbiniekus, kas iesaistīti medicīniskāsdokumentācijas apstrādē.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3252 01 Medicīniskās uzskaites un veselības aprūpes informācijas KODĒTĀJS3252 02 Medicīniskās uzskaites un veselības aprūpes KOREKTORS3254 ATSEVIŠĶĀ GRUPAOPTIĶIŠīs atsevišķās grupas speciālisti izgatavo optiskās lēcas atbilstošioftalmologa vai optometrista izrakstītai receptei, veic briļļu un citu redzeskorekcijas līdzekļu labošanu un atjaunošanu.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– atbilstoši optisko līdzekļu receptei izgatavot briļļu lēcas, pieslīpēt uniemontēt tās briļļu ietvaros, pielāgot briļļu rāmi personas sejas un acu īpatnībām;informēt par briļļu, kontaktlēcu vai citu redzes uzlabošanas līdzekļu pareizulietošanu; palīdzēt klientiem pareizi izvēlēties ietvarus vai kontaktlēcas.Šīs atsevišķās grupas profesija:


2503254 01 OPTIĶIS3255 ATSEVIŠĶĀ GRUPAFIZIOTERAPIJAS SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti veic fizikālās terapijas procedūras saskaľā arfizioterapeita vai cita veselības aprūpes vecākā speciālista norādījumiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt masāţu, lai uzlabotu asinsriti, nomierinātu nervu sistēmu, likvidētusauso dzīslu savilkšanos un sniegtu citādus terapeitiskos efektus; instruēt, motivētun palīdzēt pacientiem fizisko vingrinājumu laikā; veikt manuālās terapijas,sildīšanas, gaismas, skaľas, ūdens, ultraskaľas un citas fizikālās terapijasprocedūras; novērot pacienta stāvokli ārstniecisko procedūru laikā, novērtēt toefektivitāti; kopā ar veselības aprūpes vecāko speciālistu pārrunāt pacientaārstēšanas gaitu un nepieciešamības gadījumā lemt par ārstēšanas plāna koriģēšanu;apmācīt pacientus tehnisko palīglīdzekļu lietošanā; veikt akupresūras vai Šiatsu uncitas atveseļošanos veicinošas procedūras, piemēram, ar infrasarkanajiem stariem,mitrajām kompresēm, ledu, ēteriskajām eļļām, augiem un minerāliem; konsultētiedzīvotāju grupas vai atsevišķas personas par pareizu ķermeľa stāvokli darbaprocesā, lai izvairītos no traumām, liekas spriedzes, kā arī lai nostiprinātumuskulatūru.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3255 01 MASIERIS3255 02 FIZIOTERAPEITA ASISTENTS3255 03 Bērnu MASIERIS3255 04 ERGOTERAPEITA ASISTENTS3255 05 REITTERAPEITA ASISTENTS3255 06 Akupresūras SPECIĀLISTS3255 07 Siatsu SPECIĀLISTS3257 ATSEVIŠĶĀ GRUPAVIDES UN DARBA AIZSARDZĪBAS INSPEKTORI UN ASISTENTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti uzrauga un kontrolē normatīvajos aktosnoteiktās prasības apkārtējās vides faktoriem, kas var ietekmēt cilvēka veselību,veselību un drošību darbavietā, kā arī preču un pakalpojumu drošību. Veselībasaprūpes vecāko speciālistu uzraudzībā ievieš un novērtē sanitārijas pasākumus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:


251– konsultēt par normatīvajos aktos noteiktajām prasībām darba un produktudrošības un higiēnas jomā; kontrolēt higiēnas un darba aizsardzības normatīvoprasību ievērošanu darbavietās; veikt nepieciešamos pasākumus sanitārijas apstākļuuzlabošanai un gaisa, ūdens, augsnes, pārtikas produktu piesārľojuma novēršanai;novērtēt sanitāro normu ievērošanu, apstrādājot pārtikas produktus, kontrolētpārpalikumu iznīcināšanu un sabiedrisko vietu tīrību; veikt profilakses unneitralizēšanas pasākumus, likvidēt slimību pārnēsātāju organismus vai kaitīgāsvielas; noteikt apjomu un izmaksas projektiem darba aizsardzības un higiēnas jomā.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3257 01 Valsts /darba INSPEKTORS3257 02 Darba INSPEKTORS3257 03 Vides aizsardzības INSPEKTORS3257 04 Sanitārais INSPEKTORS3257 05 Higiēnas DEZINFEKTORS3257 06 Higiēnas ĀRSTA PALĪGS3257 07 ĀRSTA (EPIDEMIOLOGA) PALĪGS3258 ATSEVIŠĶĀ GRUPANEATLIEKAMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS DARBINIEKIŠīs atsevišķās grupas speciālisti sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību untransportē personas uz ārstniecības iestādēm.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību dzīvībai vai veselībai bīstamākritiskā stāvoklī; izmeklēt pacientu, noteikt diagnozi un izvērtēt pacienta veselībasstāvokļa smaguma pakāpi; saskaľā ar protokolu veikt ārstnieciskās procedūras;atdzīvināt un defibrilēt pacientus un lietot dzīvības uzturēšanas iekārtas; transportētpacientus uz/no ārstniecības iestādēm; apmācīt pirmās palīdzības sniegšanā.Šīs atsevišķās grupas profesija:3258 01 Neatliekamās palīdzības ĀRSTA PALĪGS (FELDŠERIS)3259 ATSEVIŠĶĀ GRUPACITUR NEKLASIFICĒTI VESELĪBAS APRŪPES JOMAS SPECIĀLISTIŠajā atsevišķajā grupā klasificē pārējos, citur neklasificētos veselības aprūpesspeciālistus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izmeklēt pacientu un diagnosticēt saslimšanu vai problēmu; novērot undokumentēt ārstēšanas gaitu un rezultātus; veikt sejas un ķermeľa ādas apstrādes


252procedūras; nepieciešamības gadījumā nosūtīt pacientu pie veselības aprūpesvecākā speciālista vai speciālista; strādāt ar veseliem cilvēkiem, veicot sejas unķermeľa SPA un estētisko kopšanu; veikt profilaktisko un kosmētisko masāţu unķermeľa kopšanas procedūras; pārvaldīt SPA masāţas tehnikas („Stoun” masāţa,šokolādes ietīšana, dzintaru terapija, krāsu terapija, Latvijas un citu tautu sejas unķermeľa kopšanas tradīcijas); veikt SPA, izmantojot vingrojumus un fizisko slodzi,galvaniku, jonofrēzi, press- un vakuumaparātus; veikt ūdens un termālāsprocedūras, kā arī etniskos un rituālos SPA.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3259 01 ORTOĒPISTS3259 02 ORTOFONISTS3259 03 ORTOOPTIĶIS3259 04 Skaistumkopšanas SPECIĀLISTS (kosmetoloģijā) – (Profesijai irizstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.17.apakšnodaļā)3259 05 KOSMĒTIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 3.8.apakšnodaļā)3259 06 Solārija DARBINIEKS3259 07 SPA MEISTARS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 3.27.apakšnodaļā)33 APAKŠGRUPAKOMERCDARBĪBAS UN PĀRVALDES (ADMINISTRĀCIJAS)SPECIĀLISTIŠīs apakšgrupas speciālisti veic tehniskus darbus finanšu, tirdzniecības,uzľēmuma pārvaldes, grāmatvedības uzskaites praktiskās realizācijas, kā arījuridisko, statistisko un citu pakalpojumu veidu jomā, veic valstisku darbībupersonāla sadalē, Latvijas Republikas valsts robeţas apsardzībā un kontrolē, muitasdarbībā, aplikšanā ar nodokļiem, sociālajā nodrošināšanā, licenču izsniegšanā,policijas darbībā.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt speciālu komerciālo darbību, kas saistīta ar vērtspapīriem,apdrošināšanu un īpašumu; organizēt ceļojumus; organizēt tehnisko un citu prečuvairumtirdzniecību; veikt novērtētāju un izsolītāju funkcijas; veikt darbību, kassaistīta ar uzľēmuma pārvaldīšanu, grāmatvedības uzskaiti, juridiskiem,statistiskiem un cita veida pakalpojumiem; veikt valstisku darbību šādās jomās –personāla sadale, Latvijas Republikas valsts robeţas apsardzība un kontrole, muitunodevas, sociālā nodrošināšana, policija; vadīt citus darbiniekus.Šīs apakšgrupas speciālistus vada vadītāji vai vecākie speciālisti.Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:


253331 Finanšu un matemātikas speciālisti332 Tirdzniecības un iepirkumu aģenti un starpnieki333 Komercpakalpojumu speciālisti334 Administratīvie un specializētie sekretāri335 Valsts varas īstenošanas speciālisti331 MAZĀ GRUPAFINANŠU UN MATEMĀTIKAS SPECIĀLISTIŠīs mazās grupas speciālisti pērk un pārdod finanšu vērtspapīrus, ārzemjuvalūtu, noformē daţādus apdrošinājuma veidus, nekustamo īpašumu, veic ceļojumupakalpojumus, darbojas kā vairumtirdzniecības aģenti, novērtē preces, nekustamoun citu īpašumu un pārdod to izsolē.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– analizēt finanšu vērtspapīru, ārzemju valūtas, preču un nekustamā īpašumatirgus tendences; sniegt konsultācijas; veikt daţādu preču, tehnisko iekārtu unierīču vairumtirdzniecību raţotāja vai importētāja uzdevumā; novērtēt nekustamovai cita veida īpašumu un pārdot to izsolē; vadīt citus darbiniekus.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: uzdotā darba izpildes teorētiskie pamati, analīzes un sintēzes metodesun paľēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi,lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionālaorganizācija, darba reţīmi; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veiduizmaksu veidošanās; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesiskoattiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieľemtajiemlēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savādarbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītājarīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējāizglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:3311 Vērtspapīru un finanšu mākleri un brokeri3312 Kredītu un aizľēmumu speciālisti3313 Grāmatvedības speciālisti3314 Statistikas, matemātikas un tām radniecīgu jomu speciālisti3315 Novērtētāji un izsolītāji


2543311 ATSEVIŠĶĀ GRUPAVĒRTSPAPĪRU UN FINANŠU MĀKLERI UN BROKERIŠīs atsevišķās grupas speciālisti pērk un pārdod vērtspapīrus, akcijas,obligācijas un citus finanšu dokumentus, pērk un pārdod ārzemju valūtu birţās,pamatojoties uz klientu pilnvarām, vai pilnvaro darījumu ar klientiem vai tovecākajiem administratoriem, pilnveido kredītiestāţu korespondentattiecību tīklus,analizē korespondētājbanku finanšu stāvokli, kontrolē reģiona filiāļu darbības visusvirzienus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– iegūt informāciju par klienta vai sabiedrības materiālo stāvokli pirmsinvestīcijas darījuma; analizēt vērtspapīru, akciju, obligāciju un citu finanšudokumentu, tai skaitā arī ārzemju valūtās, tirgus tendences, pārvaldīt finanšuinstitūciju aktīvu kopumu; informēt iespējamos pircējus par tirgus apstākļiem unperspektīvām; veikt darījumus ar vērtspapīriem un obligācijām; sadalīt akcijas unobligācijas tirgū, lai palielinātu klienta kapitālu; reģistrēt orderus un tos nodot,pērkot un pārdodot vērtspapīrus, akcijas, obligācijas un citus finanšu dokumentus;veikt valdības finanšu aģenta funkcijas ārvalstu kredītu uzskaitē un apkalpošanā,veikt dokumentāros norēķinus starptautiskā tirdzniecībā, veikt ārzemju valūtasoperāciju darījumus; optimizēt korespondētājbanku tarifus; analizēt ekonomisko unsociālo situāciju reģionā vai pilsētā un novērtēt uzľēmuma pakalpojumu sniegšanasnepieciešamību un pilnveidošanas iespējas; uzturēt sakarus ar esošajiem klientiem,piesaistīt jaunus, izvēlēties klientam vispiemērotākos pakalpojumus; nodrošinātbankas un tās klientu norēķinus; konsultēt klientus par bankas pakalpojumiem unproduktiem; esošajiem un potenciālajiem klientiem sniegt vispārēju informāciju parbanku darbību un to veidošanās vēsturi, par bankas īpašniekiem (akcionāriem) unpar bankas piedāvātajiem finanšu pakalpojumiem; prast atvērt un apkalpotnoguldījumu un norēķinu kontus; veikt klientu padziļinātu izpēti; veikt kreditēšanasoperācijas un nodrošināt to kvalitatīvu novērtējumu; izpildīt kases operācijas,ārvalstu valūtu operācijas; nodrošināt bankas operāciju uzskaiti; pielietotinformācijas tehnoloģijas; pārzināt banku attālinātos norēķinus; pārzināt bankudarbību reglamentējošos normatīvos dokumentus un banku komercdarbības vidi;informēt un konsultēt klientus par maksājumu karšu pakalpojumiem, analizēt datuspar maksājumu karšu darbību un izmantošanu; izgatavot maksājumu kartes,nodrošināt to darbību; vadīt maksājumu karšu izplatīšanu un apkalpošanu; veiktrisku analīzi; vadīt esošo bankas produktu attīstību un uzlabošanu, izstrādāt jaunusproduktus un pakalpojumus, pārraudzīt to ieviešanu; izstrādāt finanšu institūcijasprocedūras, sniegt konsultācijas metodikā; sniegt konsultācijas, izpildīt pa telefonusaľemtos klienta uzdevumus; bloķēt kartes; aizpildīt deklarācijas; nodrošināt


255bankas maksājumu sistēmu operacionālo darbību un risināt visus ar sistēmufunkcionēšanu saistītos jautājumus; nodrošināt nepieciešamās maksājumuinformācijas nosūtīšanu sistēmu dalībniekiem (kredītiestādēm, Latvijas RepublikasValsts kasei un citiem), konsultēt sistēmu dalībniekus par visiem ar bankasmaksājumu sistēmu darbu saistītiem jautājumiem; uzkrāt un apkopot sistēmasstatistiku; veikt dalībnieku bloķēšanu, izslēgšanu vai atjaunošanu, maksājumusistēmās sekot dalībnieku likviditātei, sekot bloķēto maksājumu rindām;sadarboties ar maksājumu sistēmu dalībniekiem vai, ja nepieciešams, sākt šājautājuma risināšanu; sniegt atzinumu par sistēmas darbību bloķējošām situācijāmun pieľemt lēmumus par situācijas novēršanu; sekot uz dienas daļu izsniegto(intraday) kredītu izmantošanas un uz nakti izsniegto (overnight) kredītupiešķiršanas un atmaksas procesiem; nodrošināt Kredītu reģistra operācijas;piedalīties Kredītu reģistra sistēmas risku novērtēšanā; vadīt Kredītu reģistradalībnieku un to pilnvaroto personu mācības darbā ar Kredītu reģistru; konsultētKredītu reģistra dalībniekus un citas juridiskās un fiziskās personas jautājumos parKredītu reģistru; sagatavot atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiemun pretenzijām; risināt visus ar Kredītu reģistra sistēmas funkcionēšanu saistītosjautājumus; sagatavot un analizēt Kredītu reģistra statistiku.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3311 01 STARPNIEKS3311 02 Valūtas maiľas STARPNIEKS3311 03 Investīciju STARPNIEKS3311 04 Obligāciju STARPNIEKS3311 05 Vērtspapīru un akciju STARPNIEKS3311 06 Birţas MĀKLERIS3311 07 Parādzīmju PĀRDEVĒJS3311 08 Vērtspapīru TIRGOTĀJS3311 09 Akciju STARPNIEKS3311 10 DĪLERIS3311 11 Banku SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 2.29.apakšnodaļā)3311 12 Vērtspapīru INSPEKTORS3311 13 Ārējā parāda ANALĪTIĶIS3311 14 BROKERIS3311 15 Reģiona VADĪTĀJS3311 16 Vērtspapīru EKSPERTS3311 17 Akreditīvu EKSPERTS3311 18 Klientu apkalpošanas PĀRZINIS3311 19 Norēķinu karšu PĀRZINIS


2563311 20 Norēķinu karšu izpārdošanas PĀRZINIS3311 21 Korespondentattiecību ADMINISTRATORS3311 22 Klientu (korporatīvo klientu) VADĪTĀJS (privātbaľķieris)3311 23 Kontu ADMINISTRATORS (finanšu un tirdzniecības jomā)3311 24 Testa atslēgu ADMINISTRATORS (pārzinis)3311 25 Norēķinu ADMINISTRATORS3311 26 Klientu KONSULTANTS3311 27 Maksājumu karšu SPECIĀLISTS3311 28 Maksājumu karšu izgatavošanas SPECIĀLISTS3311 29 Maksājumu karšu ADMINISTRATORS3311 30 Maksājumu karšu projektu VADĪTĀJS3311 31 Finanšu produktu attīstības projektu VADĪTĀJS3311 32 METODIĶIS (finanšu un tirdzniecības jomā)3311 33 Deţurējošais maksājumu karšu ADMINISTRATORS3311 34 Tirdzniecības finansēšanas SPECIĀLISTS3311 35 Dokumentāro operāciju SPECIĀLISTS3311 36 Muitas BROKERIS3311 37 DEKLARANTS3311 38 Maksājumu sistēmu EKSPERTS3311 39 Kredītu reģistra EKSPERTS3312 ATSEVIŠĶĀ GRUPAKREDĪTU UN AIZŅĒMUMU SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti analizē un novērtē finanšu informāciju parkredīta vai aizdevuma pieteikumiem un izsaka savu viedokli par piekrišanu(noraidīšanu) aizdevuma vai kredīta piešķiršanai.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– iegūt informāciju par klienta vai sabiedrības materiālo stāvokli pirmskredīta vai aizdevuma darījuma sākšanas; konsultēt un piedalīties aizdevumunoteikumu apspriešanā, aizdevumu pieprasījumu dokumentu analīzē un aizdevumuizsniegšanas organizēšanā; sekot aizľēmēju finansiālā stāvokļa līmenim unnodrošinājumu (ķīlu) stāvoklim; veikt valsts ārējā parāda analīzi, izstrādāt ārējoaizľēmumu stratēģiju; attīstīt un izstrādāt līzinga projektus; attīstīt un izstrādātfaktūrkreditēšanas pakalpojumus; nodarboties ar klientiem izsniegto aizdevumuatgūšanu un restrukturizāciju; izstrādāt kredītreitinga noteikšanaskritērijus/metodikas, analizēt potenciālo un esošo darījumu partneru kredītspēju.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3312 01 Kredītu INSPEKTORS


2573312 02 Kredītprojektu VADĪTĀJS3312 03 Kredītu ANALĪTIĶIS3312 04 Kredītportfeļa ADMINISTRATORS3312 05 Aizdevumu ADMINISTRATORS3312 06 Līzinga SPECIĀLISTS3312 07 Faktūrkreditēšanas SPECIĀLISTS3312 08 Kredītu piedziľas SPECIĀLISTS3313 ATSEVIŠĶĀ GRUPAGRĀMATVEDĪBAS SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti veic pilnu finanšu operāciju uzskaitiuzľēmumos un pārbauda dokumentu noformēšanas pareizību, seko bankas finanšuresursu stāvoklim, nodrošina valūtas darījumu grāmatvedības darbību, veic jebkuraveida dokumentu norēķinus starptautiskā tirdzniecībā.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt pilnu uzľēmuma finansiālo operāciju uzskaiti grāmatvedības ekspertuvadībā, pamatojoties uz vispārējiem grāmatvedības uzskaites principiem; nodrošinātfinanšu informācijas apkopošanu un apstrādi, finanšu rādītāju aprēķināšanu unanalīzi; plānot un kontrolēt finanšu resursu sadali; izstrādāt priekšlikumusuzľēmuma finansiālās darbības pilnveidošanai; veikt uzľēmuma finansiālooperāciju pilnu uzskaiti; nodrošināt savlaicīgu finanšu informācijas apkopošanu,apstrādi un finanšu rādītāju aprēķināšanu; analizēt uzľēmuma finansiālās darbībasrādītājus; gatavot finanšu pārskatus un nodokļu deklarācijas; apkopot, plānot unkontrolēt finanšu resursu sadali; izstrādāt priekšlikumus uzľēmuma finansiālāsdarbības pilnveidošanai; nodrošināt Latvijas Republikas normatīvo aktu unstarptautisko tiesību normu ievērošanu un piemērošanu grāmatvedības jomā;organizēt un vadīt citus darbiniekus; izstrādāt iekšējos normatīvos aktus unrīkojumus finanšu jomā; kontrolēt valūtas darījumu grāmatvedības darbību, veiktdokumentāros norēķinus starptautiskajā tirdzniecībā; pārbaudīt naudas maksājumus,ienākumus un citu finanšu operāciju dokumentu pareizību; uzskaitīt ilgtermiľaieguldījumus un krājumus, pārcenot un norakstīt tos, uzskaitīt pilnvaras unkreditorus; kontrolēt un aprēķināt darba samaksu; gatavot finanšu pārskatus; lietotteorētiskās un praktiskās grāmatvedības zināšanas, risinot problēmas, kas radušāsdarba procesā; konsultēt grāmatveţus grāmatvedības programmas lietošanā; sniegtvispārēju informāciju esošajiem un potenciālajiem klientiem; apkalpot noguldījumuun norēķinu kontus; izpildīt kases operācijas un vienkāršākās valūtas operācijas;nodrošināt finanšu operāciju uzskaiti; veikt maksājumu un vērtspapīru norēķinuoperācijas, kas saistītas ar ārvalstu rezervju pārvaldīšanas darījumiem, monetārās


258politikas darījumiem, kā arī ar klientu darījumu apkalpošanu; nodrošinātinformācijas apriti ar korespondentbankām un citām bankām; uzskaitīt un pārbaudītmaksājumu un darījumu apstiprinājumu dokumentāciju; veikt ārvalstukorespondentkontu transakciju uzskaiti un kontroli; veikt norēķinus valdībasfinanšu aģenta funkcijas valdības līdzekļu (valdības aizľēmumi, Eiropas Savienībasstruktūrfondi un citi) apkalpošanā, gatavot pārskatus par valdības līdzekļuapkalpošanu.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3313 01 GRĀMATVEDIS (ceturtā līmeľa kvalifikācija) – (Profesijai ir izstrādātsstandarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.30.apakšnodaļā)3313 02 Valūtas darījumu GRĀMATVEDIS3313 03 Vērtspapīru GRĀMATVEDIS3313 04 Valūtas operāciju GRĀMATVEDIS3313 05 Kontu OPERATORS3313 06 Kontu ADMINISTRATORS3313 07 Finanšu SPECIĀLISTS3313 08 GRĀMATVEDIS (KONSULTANTS)3313 09 Finanšu DARBINIEKS3313 10 Materiālu uzskaites GRĀMATVEDIS3313 11 Tirgus operāciju un maksājumu SPECIĀLISTS3314 ATSEVIŠĶĀ GRUPASTATISTIKAS, MATEMĀTIKAS UN TĀM RADNIECĪGU JOMUSPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti sniedz palīdzību, plānojot un veicotmatemātisko, statistisko un apdrošināšanas datu vākšanu, apstrādi un iesniegšanu,kuru darbību vada vecākie statistikas speciālisti.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– vākt un apstrādāt valsts statistiskās informācijas datus; sniegt palīdzību,plānojot un veicot statistiskos, matemātiskos un apdrošināšanas rēķinus un ar tiemsaistītos aprēķinus; gatavot darba apjomu, izmaksu un materiālu detalizētunovērtējumu; pildīt uzdevumus, kas saistīti ar datu vākšanu un reģistrācijas, arīpētījumu kvalitātes kontroli; lietot standarta skaitļotāju programmu kompleksusapdrošināšanas, statistikas un matemātikas aprēķinu izpildei; gatavotapdrošināšanas, statistikas un matemātikas aprēķinus grafiski un tabulu veidā; veikttehniskos uzdevumus, kas saistīti ar skaitļotāju un modelējošo sistēmu izmantošanuun apkalpošanu uzskaitē un pētījumos; veikt tehniskos uzdevumus, kas saistīti ardatu vākšanu uzskaitei un pētījumiem, un to kvalitātes kontroli; lietot teorētiskās un


259praktiskās zināšanas statistikas, matemātikas un apdrošināšanas aprēķinos; vākt,gatavot un analizēt statistikas un citus datus; plānot un veikt matemātisko,statistisko un apdrošināšanas datu apstrādi.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3314 01 STATISTIĶA PALĪGS3314 02 GRĀMATVEŢA PALĪGS3314 03 STATISTIĶIS3314 04 AKTUĀRA ASISTENTS3315 ATSEVIŠĶĀ GRUPANOVĒRTĒTĀJI UN IZSOLĪTĀJIŠīs atsevišķās grupas speciālisti novērtē mantu un daţādas preces, kā arīzaudējumus atbilstoši apdrošināšanas līgumam, pārdod mantu un precesvairāksolīšanā.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– novērtēt izejvielas, nekustamās mantas, rūpnieciskās iekārtas, personiskāsmājas, mantas, mākslas priekšmetus, dārgakmeľus un citus objektus, ko piedāvāpārdošanai vai apdrošināšanai, un noteikt to vērtību; noteikt zaudējumu unkaitējuma apmērus, apdrošināšanas sabiedrību un apdrošinātāju atbildību, kadjāatlīdzina zaudējumi, pamatojoties uz apdrošināšanas līgumu; pārdot izsolēsdaţādus īpašuma veidus, automobiļus, preces, mājlopus, mākslas un juvelieruizstrādājumus; identificēt, novērtēt transportlīdzekļu bojājumus, aprēķināt unpamatot atjaunošanas izdevumus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3315 01 Apdrošināšanas INSPEKTORS3315 02 Prasību INSPEKTORS3315 03 IZSOLĪTĀJS3315 04 Prasību KONSULTANTS3315 05 NOVĒRTĒTĀJS3315 06 Apdrošināšanas KONSULTANTS3315 07 Sauszemes transportlīdzekļu tehniskais VĒRTĒTĀJS332 MAZĀ GRUPATIRDZNIECĪBAS UN IEPIRKUMU AĢENTI UN STARPNIEKIŠīs mazās grupas speciālisti pērk un pārdod finanšu vērtspapīrus, ārzemjuvalūtu, noformē daţādus apdrošinājumu veidus, nekustamo īpašumu, veic ceļojumu


260pakalpojumus, darbojas kā vairumtirdzniecības aģenti, novērtē preces, nekustamoun citu īpašumu un pārdod to izsolē.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– pirkt un pārdot patstāvīgi vai klienta uzdevumā; sniegt konsultācijas; veiktdaţādu preču, tehnisko iekārtu un ierīču vairumtirdzniecību raţotāja vai importētājauzdevumā; novērtēt nekustamo vai cita veida īpašumu un pārdot to izsolē.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: uzdotā darba izpildes teorētiskie pamati, analīzes un sintēzes metodesun paľēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi,lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionālaorganizācija, darba reţīmi; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veiduizmaksu veidošanās; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesiskoattiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieľemtajiemlēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savādarbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītājarīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējāizglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:3321 Apdrošināšanas pārstāvji3322 Tirdzniecības pārstāvji3323 Iepirkumu speciālisti3324 Tirdzniecības starpnieki3321 ATSEVIŠĶĀ GRUPAAPDROŠINĀŠANAS PĀRSTĀVJIŠīs atsevišķās grupas speciālisti sniedz konsultācijas par visiemapdrošināšanas jautājumiem un noformē daţādus dzīvības un īpašumaapdrošināšanas veidus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– iegūt informāciju par klientu materiālo stāvokli, kas nepieciešama, nosakotpiemērotus apdrošināšanas veidus un to noteikumus; veikt pārrunas ar klientu,nosakot riska pakāpi un veidu, kādā tiek apdrošināts, noteikt apdrošināšanassummu un maksāšanas noteikumus; apspriest noteikumus un sastādīt atkārtotusapdrošināšanas līgumus; apspriest lielu un speciālu projektu vai būvjuapdrošināšanas noteikumus, sastādīt līgumus un konsultēt šajos jautājumos.


261Šīs atsevišķās grupas profesijas:3321 01 Apdrošināšanas AĢENTS3321 02 Apdrošināšanas SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.16.apakšnodaļā)3321 03 Apdrošināšanas STARPNIEKS3321 04 INSPEKTORS (apdrošināšanā)3322 ATSEVIŠĶĀ GRUPATIRDZNIECĪBAS PĀRSTĀVJIŠīs atsevišķās grupas speciālisti vairumā pārdod daţādas preces, tai skaitāiekārtas, ierīces un citu tehnisko produkciju, vai veic ar pārdošanu saistītospakalpojumus un sniedz nepieciešamo speciālo informāciju.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– iegūt pasūtījumus un pārdot preces rūpniecības, mazumtirdzniecības,vairumtirdzniecības uzľēmumiem; pārdot tehniskās iekārtas, produkciju un ar tosaistītos pakalpojumus komerciestādēm vai atsevišķām personām; sniegtiespējamiem pircējiem vispārējo un speciālo informāciju, kas raksturo iekārtudarbību, demonstrēt ietaišu darbību, paziľot klientu iebildumus un pretenzijasizgatavotājiem; apkalpot un piesaistīt jaunus klientus; konsultēt klientus pardatortīklu tehnoloģijām; pārdot pa tālruni produkciju un pakalpojumu; piedalītiesuzľēmuma darbības plāna un citu plānu sastādīšanā; kontrolēt rezultātu atbilstībunoteiktajiem mērķiem; organizēt un kontrolēt pārdošanas pakalpojumu procesus;sadarboties ar esošajiem un potenciālajiem sadarbības partneriem; sniegtinformāciju par pakalpojumu produktivitātes paaugstināšanu un kvalitāti.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3322 01 Garantijas pakalpojumu KONSULTANTS3322 02 Tirdzniecības AĢENTS3322 03 Izpārdošanas PĀRSTĀVIS3322 04 Tirdzniecības PĀRDEVĒJS3322 05 Ceļojošais PĀRDEVĒJS3322 06 TIRGOTĀJS3322 07 Tirdzniecības PĀRSTĀVIS3322 08 Klientu /pārdošanas KONSULTANTS3322 09 Pārdošanas SPECIĀLISTS3322 10 Telefonbankas OPERATORS3323 ATSEVIŠĶĀ GRUPAIEPIRKUMU SPECIĀLISTI


262Šīs atsevišķās grupas speciālisti uzpērk preces un sniedz pakalpojumusrūpniecības, komerciālo un citu iestāţu un organizāciju vārdā.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt sarunas un noslēgt līgumus par iekārtu, izejvielu un produkcijasiepirkšanu rūpniecības uzľēmumiem, kā arī iepirkt preces, lai tās pārdotu; iegūtinformāciju par tirgus konjunktūru, nepieciešamajām un esošajām rezervēm unnoteikt iegādājamo preču daudzumu un kvalitāti, to vērtību, piegādes termiľu uncitus līguma noteikumus; sastādīt regulāri papildināmo izejvielu un prečupasūtīšanas shēmas saskaľā ar apstiprinātajiem modeļiem, nosūtīt pasūtījumus;organizēt piegādājamo preču pieľemšanu; uzkrāt informāciju par izejvielu un prečupieprasījuma izmaiľām un daţādu piegādātāju darbības kvalitāti; analizēt izejvieluun preču krājumus uzľēmumā un to kustību noliktavās; veikt pircēju pasūtījumuapstrādi un sagatavot preces nosūtīšanai; analizēt preču nosūtīšanas maršrutus,sekot pārvadātāju darba kvalitātei; koordinēt preču plūsmas un krājumus; analizētuzľēmuma loģistikas izmaksas sadarbībā ar tirgvedības, iepirkumu vai pārdošanasspeciālistiem un koordinēt pasūtījumus krājumu papildināšanai; sekot pasūtītopiegāţu atrašanās vietai piegādes procesā un pēc nepieciešamības nodrošināt toizkraušanu un glabāšanu uzľēmuma noliktavā; organizēt preču glabāšanunoliktavā, to komplektāciju un savlaicīgu sadali un nosūtīšanu pircējiem; veiktpasūtīto preču komplektēšanu; kārtot preču transportēšanas pavaddokumentāciju,attiecības ar ekspeditoriem, transporta organizācijām; kontrolēt preču virzībustarptautiskajā un nacionālajā līmenī līdz pircējam; pasūtīt un koordinētstarptautiskus jūras, gaisa, sauszemes vai multimodālus kravu pārvadājumus;pasaţieru pārvadājumos veikt pasaţieru plūsmas analīzi, izmaksu kontroli;sadarbībā ar kvalitātes vadības speciālistiem analizēt pasaţieru apmierinātībaslīmeni; veikt maršrutu plānošanu un izstrādi atbilstoši pasaţieru plūsmai; sekotpasaţieru pārvadājumu regularitātes un pietiekamības nodrošināšanai vietējos unstarptautiskos jūras, gaisa, sauszemes vai dzelzceļa pasaţieru pārvadājumos;izstrādāt atbilstošo iepirkumu dokumentāciju; kontrolēt iepirkumu virzību unizpildi; organizēt un vadīt iepirkumu konkursus (organizēt un izsludināt iepirkumuprocedūras, organizēt un protokolēt iepirkumu komisijas sanāksmes); sastādīt unslēgt līgumus ar telpu iznomātājiem un citiem piegādātājiem; plānot savas darbībasjomas attīstību un nepieciešamos materiālos resursus; organizēt un kontrolētmantisko vērtību pasūtīšanu, saľemšanu, uzskaiti un izsniegšanu; pārbaudītsaľemto mantisko vērtību atbilstību pamatdokumentiem; organizēt mantiskovērtību izvietošanu telpās un uzglabāšanu; organizēt, saskaľot un kontrolētuzľēmuma autoparka un degvielas karšu uzskaiti un dokumentācijas apriti.Šīs atsevišķās grupas profesijas:


2633323 01 Iepirkumu SPECIĀLISTS3323 02 Loģistikas SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļautsšo noteikumu 2.pielikuma 2.31.apakšnodaļā)3323 03 Iepirkumu AĢENTS3323 04 Sagādes AĢENTS3323 05 SAGĀDNIEKS3323 06 Mazumtirdzniecības SAGĀDNIEKS3323 07 Vairumtirdzniecības SAGĀDNIEKS3323 08 Preču IEPIRCĒJS3323 09 Vairumtirdzniecības preču IEPIRCĒJS3323 10 Mazumtirdzniecības preču IEPIRCĒJS3323 11 TIRGZINIS3323 12 Vairumtirdzniecības AĢENTS3324 ATSEVIŠĶĀ GRUPATIRDZNIECĪBAS STARPNIEKIŠīs atsevišķās grupas speciālisti pērk un pārdod preces, parasti vairumā,preču tirgus izsolēs vai tieši tirgū.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– nodibināt kontaktus starp preču produkcijas un pakalpojumu pircējiem unpārdevējiem; analizēt klienta prasības pērkot vai pārdodot, kā arī sniegtkonsultācijas; organizēt izsoļu katalogu iesniegšanu, noteikt preču nosūtīšanascenu; apmeklēt izsoles un tirgu un celt cenas izsolēs klienta vārdā; veikt sarunas arklientu par izsolēs nepārdoto preču uzpirkšanu un pārdošanu; saľemt kravas vietas,noteikt pārtransportēšanas cenu un piedzīt to no klienta.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3324 01 Pārtikas preču STARPNIEKS3324 02 Tirdzniecības STARPNIEKS3324 03 Transporta STARPNIEKS3324 04 Tirdzniecības BROKERIS333 MAZĀ GRUPAKOMERCPAKALPOJUMU SPECIĀLISTIŠīs mazās grupas speciālisti veido kontaktus starp pircējiem un pārdevējiem,ja tiek pirktas un pārdotas preces vairumā, veic muitas nodevu procedūras, noformēapdrošināšanas un eksporta licences, meklē darba vietas darba meklētājiem, kā arīmeklē darbiniekus vakantām darba vietām vai slēdz darba līgumus ar personām par


264noteikta darba veikšanu atbilstoši darbuzľēmēja lūgumam, konsultē klientusatbilstoši apģērba etiķetes standartiem, piedāvā citus komercpakalpojumus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– pirkt un pārdot preces vairumā; veikt muitas nodevu noformēšanasoperācijas; nodrošināt eksporta un apdrošināšanas licenču noformēšanu; sameklētvakantas darba vietas darba meklētājiem; meklēt darbiniekus vakantām darbavietām vai darba līguma noslēgšanai noteiktam darbam uzľēmumā; meklētvakantas darba vietas darba meklētājiem; pārdot reklāmas vietu plašsaziľaslīdzekļos, komercinformāciju un tamlīdzīgus komercpakalpojumus; organizētkontraktu slēgšanu ar sportistiem, aktieriem, kā arī grāmatu izdevējiem luguiestudēšanai, muzikālu mākslas darbu atskaľošanai, ierakstīšanai un muzikālāsprodukcijas pārdošanai; sniegt konsultācijas klientiem, izvēloties apģērbu atbilstošietiķetei; sekot jaunākajām modes tendencēm, pilnveidot savas zināšanas unsadarboties ar apģērbu māksliniekiem – dizaineriem, krāsu stilistiem.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: uzdotā darba izpildes teorētiskie un praktiskie pamati, problēmasanalīzes un sintēzes metodes un paľēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļuuzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesuizpildes secība, to racionāla organizācija, darba reţīmi; produkcijas, pakalpojumuun citu darbības veidu izmaksu veidošanās; darba aizsardzības un videsaizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieľemtajiemlēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savādarbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītājarīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējāizglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:3331 Preču pārvadājumu aģenti3332 Konferenču un pasākumu organizatori3333 Nodarbinātības aģenti3334 Nekustamā īpašuma mākleri un īpašumu pārvaldes speciālisti3339 Citur neklasificēti komercpakalpojumu jomas speciālisti3331 ATSEVIŠĶĀ GRUPAPREČU PĀRVADĀJUMU AĢENTI


265Šīs atsevišķās grupas speciālisti veic preču pārvadājumu muitas procedūrasun nodrošina apdrošināšanas, eksporta un importa licenču un citu dokumentunoformēšanu.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– realizēt importa un eksporta pārvadājumus, atbrīvojot preces no muitasnodevas, noformēt apdrošināšanas dokumentus; nodrošināt importa un eksportalicenču noformēšanu; parakstīt un izsniegt dokumentus, kuros fiksēti kravaspārvadāšanas līguma noteikumi.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3331 01 Ekspedīcijas AĢENTS3331 02 Realizācijas AĢENTS3331 03 EKSPEDITORS3331 04 DEKLARĒTĀJS3332 ATSEVIŠĶĀ GRUPAKONFERENČU UN PASĀKUMU ORGANIZATORIŠīs atsevišķās grupas speciālisti plāno un organizē konferences, seminārus,banketus un daţāda veida pasākumus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– plānot un organizēt konferences, seminārus, banketus, kāzas un cituspasākumus; risināt jautājumus par telpu un iekārtu īri, ēdināšanas pakalpojumiem,transportu un pasākuma dalībnieku izmitināšanu; apzināt klientu vajadzības;organizēt pasākuma dalībnieku reģistrāciju; pārzināt pasākuma budţetu uniekļauties tajā.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3332 01 Konferenču un pasākumu ORGANIZATORS3332 02 Kāzu PLĀNOTĀJS3333 ATSEVIŠĶĀ GRUPANODARBINĀTĪBAS AĢENTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti meklē vakantas vietas personām, kas meklēdarbu, meklē darbiniekus darba devējam, izstrādā līgumus noteiktu darbu veikšanaiatbilstoši iestāţu, tai skaitā arī valsts iestāţu, pieprasījumam.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– sniegt darbiekārtošanas pakalpojumus personām, kas meklē darbu; sniegtdarbiekārtošanas pakalpojumus darba devēja vai darbinieka uzdevumā; apspriestkvalifikācijas un citus noteikumus, kas tiek izvirzīti nolīgstamajiem darbiniekiem,


266slēdzot līgumus ar darba devēju pārstāvjiem; meklēt darbiniekus ar noteiktukvalifikāciju un nokārtot nepieciešamās formalitātes, ievērojot nacionālās unstarptautiskās tiesību normas; nodrošināt darba līgumu atbilstību tiesību normām,sagatavot to projektus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3333 01 Nodarbinātības AĢENTS3333 02 Nodarbinātības ORGANIZATORS3334 ATSEVIŠĶĀ GRUPANEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA MĀKLERI UN ĪPAŠUMU PĀRVALDESSPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti pērk, pārdod, nomā nekustamo īpašumu unmaksā nomu, parasti klientu vārdā un ar viľu pilnvarām.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– vākt informāciju par pārdodamo vai iznomājamo īpašumu, tā īpašniekamateriālo stāvokli un noteikumiem iespējamiem pircējiem vai nomātājiem; parādītpārdodamo vai iznomājamo īpašumu un paskaidrot pārdošanas vai nomasnoteikumus iespējamiem pircējiem vai nomātājiem; organizēt īpašuma vai nomastiesību nodošanu un līguma parakstīšanu; vākt nomas maksu un naudas summas parobligācijām, ar īpašnieka pilnvaru apskatīt īpašumu pirms nomas līgumanoslēgšanas, nomāšanas laikā un pēc nomas līguma izbeigšanās; izvērtēt situācijunekustamā īpašuma tirgū; organizēt un piedalīties reklāmas pasākumos; noteiktkomercsabiedrības mērķus; izvēlēties efektīvākos projektu ieguldījumus nekustamāīpašuma jomā; konsultēt klientus; strādāt pārdevēja, pircēja vai nomnieka interesēs.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3334 01 Īpašuma AĢENTS3334 02 Nekustamā īpašuma AĢENTS3334 03 Īpašuma PĀRDEVĒJS3334 04 Nekustamā īpašuma PĀRDEVĒJS3334 05 Dzīvokļu AĢENTS3334 06 Nekustamā īpašuma darījumu STARPNIEKS3339 ATSEVIŠĶĀ GRUPACITUR NEKLASIFICĒTI KOMERCPAKALPOJUMU JOMASSPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti organizē lietišķus kontaktus, piedāvāreklāmas plašsaziľas līdzekļos, transporta pakalpojumus, kredīta un citu


267komercinformāciju un tamlīdzīgus komerciālus pakalpojumus, nodrošinakomercpakalpojumu iestāţu grafiskās identitātes ievērošanu un pielietojumu tovizuālajā noformējumā un reklāmpasākumos, organizē un kontrolēkomercpakalpojumu iestāţu reklāmpasākumus, organizē kontraktu slēgšanu arsportistiem, aktieriem, kā arī ar grāmatizdevējiem par lugu iestudēšanu, muzikālomākslas darbu atskaľošanu, to ierakstu un muzikālās produkcijas pārdošanu,konsultē klientus atbilstoši apģērba etiķetes standartiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– plānot, organizēt un kontrolēt procesus raţošanas un pakalpojumu nozarēs;analizēt un novērtēt uzľēmuma darbību, tās rezultātus; pārstāvēt uzľēmumudarījumos ar citiem uzľēmumiem un institūcijām; sniegt konsultācijas parsaimnieciskās darbības organizēšanu un rezultativitātes paaugstināšanu; piedalītiesnepieciešamo resursu plānošanā, sagādē un produkcijas realizācijā; organizēt vaiveikt struktūrvienības iekšējo pārskatu un atskaišu sagatavošanu un prezentēšanuuzľēmuma vadībai; sagādāt informāciju par pārdodamajiem pakalpojumiem uniespējamo pircēju prasībām; sagatavot reklāmas kampaľu; pieskaľotreklāmpasākumus sabiedriskajiem pasākumiem; administratīvi nodrošinātapstiprināto reklāmas kampaľu un budţetu, kontrolēt un optimizēt izdevumus; pētītreklāmas kampaľu efektivitāti; kontrolēt komercpakalpojumu iestāţu grafiskāsidentitātes ievērošanu, nodrošināt nepieciešamo izmaiľu izstrādi un ieviešanu; veikttirgvedības un reklāmas komunikācijas projektu/kampaľu plānošanu, to izstrādesun īstenošanas organizēšanu; organizēt lietišķus kontaktus; piedāvāt reklāmasplašsaziľas līdzekļos; nodrošināt komercpakalpojumu iestāţu grafiskās identitātesievērošanu un pielietojumu to vizuālajā noformējumā un reklāmpasākumos;organizēt un kontrolēt komercpakalpojumu iestāţu reklāmpasākumus, organizētlīgumu slēgšanu; konsultēt klientus atbilstoši komercdarbības etiķetes standartiem;veikt sarunas par kontraktu slēgšanu pārdevēja vai pircēja vārdā un izskaidrotklientam pārdošanas, kā arī samaksas noteikumus; parakstīt līgumu pircēja vaipārdevēja vārdā un nodrošināt līguma izpildi; rūpēties, lai savāktā informācijapircējam tiktu sniegta norunātajā veidā un laikā; mācēt pareizi redzētproporcionālas attiecības starp apģērbiem: ţakete un svārki, ţakete un bikses unprecīzi noteikt pareizās proporcijas, pareizu savstarpējo toľu gammu individuālikatram klientam, izvēloties apģērbu atbilstoši etiķetei; sadarboties ar apģērbumāksliniekiem – dizaineriem, krāsu stilistiem; novērot sava uzľēmuma darbībasārējās vides un iekšējā stāvokļa attīstību; vākt un apkopot aktuālo informāciju parpubliskajiem viedokļiem, to galvenajām iezīmēm; piedalīties bukletu, brošūru, ziľukopu, gada atskaišu un citu speciālo informatīvo materiālu sagatavošanā un preseskonferenču, prezentāciju, īpašu pasākumu organizēšanā; sniegt informāciju parsavu uzľēmumu, pārliecināt un veicināt saprašanos, radīt un saglabāt uzticēšanos;


268sekmēt daţādu publisku atbalstu uzľēmuma darbībai; veicināt darbinieku lojalitātiuzľēmumam; organizēt un veikt tirgus izpēti un analizēt tirgus izpētes rezultātus;plānot tirgvedības un reklāmas projektus/kampaľas, organizēt to izstrādi unīstenošanu; nodarboties ar dārzkopības produkcijas raţošanu nelielā uzľēmumā vailielākā uzľēmumā ar raţošanas materiālu sagādi un saraţotās produkcijasrealizāciju, kā arī grāmatvedības datu uzskaiti un apstrādi; nodarboties arlauksaimniecisko raţošanu; organizēt lauksaimniecības produktu raţošanu unpārdošanu; koordinēt lauksaimniecības darbības veikšanai nepieciešamo resursu(tai skaitā Eiropas Savienības finansējuma) ieguvi un sadali; organizētlauksaimniecības darbu, tehnoloģiskos procesus; sekot līdzi aktivitātēmlauksaimniecības nozarē gan Latvijā, gan pasaulē; orientēties lauksaimniecībasproduktu attīstības tendencēs un galvenajos statistikas rādītājos; organizētsaimniecisko darbību; plānot komercdarbību struktūrvienībā vai uzľēmumā; sniegtkonsultācijas par raţošanas organizāciju, produktivitātes paaugstināšanu unkvalitāti; īstenot projektus; veikt stratēģisko plānošanu, administrēšanu, klientu(patērētāju un raţotāju) tirdzniecības pakalpojumu savstarpējo tiesību unpienākumu nodrošināšanu; plānot, organizēt un kontrolēt raţošanas unapkalpošanas procesus, nodrošināt personāla vadīšanu; plānot uzľēmuma attīstību;apkalpot pircējus; organizēt preču iepirkšanu un pārdošanu; uzskaitīt un kontrolētpreču apgrozījumu; nodrošināt preču iepirkšanu, uzglabāšanu un kvalitāteskontroli, saimnieciskās darbības grāmatvedības uzskaiti; uzkrāt, grupēt un apstrādātekonomikas informācijas datus; nodrošināt informāciju uzľēmuma mērķu unuzdevumu sasniegšanai; iepirkt un pārdot gatavo produkciju mākslas unamatniecības jomā; apkalpot klientus, izstrādāt projektus, uzskaitīt un kontrolētmateriālās vērtības; piedalīties kultūras preču izstāţu un reklāmas kampaľuorganizēšanā; sagatavot dokumentus zāļu reģistrācijai; veidot un nosūtīt raţotnēmzāļu iepakojumu maketus, pārbaudīt un apstiprināt gatavos iepakojumus; veidot unadaptēt zāļu marķējumus, lietošanas instrukcijas un aprakstus; organizēt zāļureģistrācijas dokumentācijas tulkošanu no angļu valodas latviešu valodā; sagatavotreklāmas materiālus; izstrādāt ilgtermiľa tirgvedības, sabiedrības izglītošanas unreklāmas plānus, tos īstenot un novērot; organizēt un īstenot daţādās auditorijāstirgvedības, sabiedrības informēšanas un reklāmas pasākumus; nodrošinātspeciālistu un darbinieku sagatavotību produktu ieviešanas un citu kampaľas plānuizpildei; pasūtīt un veikt tirgus pētījumus; analizēt daţādus pētījumu un statistikasdatus; apkopot un apstrādāt informāciju; piedalīties pētnieku un pētījumu centruizvēlē, novērtēt to piemērotību; būt atbildīgiem par pētnieku sanāksmjuorganizēšanu un norisi; piedalīties starptautiskās pētījumu novērotāju sanāksmēs;sagatavot dokumentāciju, kas nepieciešama atļauju saľemšanai klīnisko pētījumusākšanai; sagatavot korespondenci pētījuma laikā; būt atbildīgiem par savlaicīgiem


269pētījumu materiālu pasūtījumiem, šo pētījumu materiālu savlaicīgu izsniegšanupētījumu centriem un neizlietoto pētījumu materiālu izľemšanu no pētījumucentriem; regulāri novērot pētījumus; iepirkt izejvielas, materiālus, pusfabrikātusun gatavos produktus; nodrošināt atbilstošu glabāšanu, raţošanas apgādi un gatavoproduktu realizāciju; nodrošināt kravu, izejmateriālu, preču marķēšanu,komplektēšanu un nosūtīšanu; sekot krājumu glabāšanai un noformēšanaiuzľēmuma struktūrvienībās.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3339 01 Grāmatu tirdzniecības AĢENTS3339 02 Muzikālo priekšnesumu AĢENTS3339 03 Sporta AĢENTS3339 04 Teātra AĢENTS3339 05 Reklāmas komercdarbības pakalpojumu SPECIĀLISTS – (Profesijai irizstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.32.apakšnodaļā)3339 06 Sludinājumu ievietošanas /komercdarbības pakalpojumu PĀRSTĀVIS3339 07 Reklāmas /komercpakalpojumu PĀRDEVĒJS3339 08 Reklāmas AĢENTS3339 09 Reklāmas KONSULTANTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.32.apakšnodaļā)3339 10 Monētu tirdzniecības AĢENTS3339 11 Saziľas līdzekļu KOORDINĒTĀJS3339 12 Tirgus pētījumu ANALĪTIĶIS3339 13 Apģērba etiķetes KONSULTANTS3339 14 Reklāmas VADĪTĀJA ASISTENTS3339 15 Tirgvedības VADĪTĀJA ASISTENTS3339 16 Loģistikas DARBINIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļautsšo noteikumu 2.pielikuma 3.9.apakšnodaļā)3339 17 Dārzkopības KOMERCDARBINIEKS3339 18 Mazumtirdzniecības KOMERCDARBINIEKS3339 19 Komercdarbības SPECIĀLISTS (lauksaimniecībā) – (Profesijai irizstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.23.apakšnodaļā)3339 20 Komercdarbības SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.33.apakšnodaļā)3339 21 Tirgvedības un tirdzniecības SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.21.apakšnodaļā)3339 22 Agrārā sektora KOMERCDARBINIEKS3339 23 Transporta pārvadājumu KOMERCDARBINIEKS3339 24 Reklāmas pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS3339 25 Viesnīcu pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS


2703339 26 Restorāna pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS3339 27 Rūpniecības KOMERCDARBINIEKS3339 28 Komercdarījumu DARBINIEKS3339 29 Komercpakalpojumu DARBINIEKS3339 30 Tūrisma pakalpojumu KOMERCDARBINIEKS3339 31 Mākslas KOMERCDARBINIEKS3339 32 Zāļu reģistrācijas SPECIĀLISTS3339 33 Produktu SPECIĀLISTS3339 34 Klīnisko pētījumu SPECIĀLISTS3339 35 Reklāmas SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļautsšo noteikumu 2.pielikuma 2.32.apakšnodaļā)3339 36 Reklāmas un tirgvedības projektu PLĀNOTĀJS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.31.apakšnodaļā)3339 37 Eksporta SPECIĀLISTS334 MAZĀ GRUPAADMINISTRATĪVIE UN SPECIALIZĒTIE SEKRETĀRIŠīs mazās grupas speciālisti pārzina dokumentāciju, nodrošina informācijasapmaiľu starp daţādām struktūrvienībām, veic struktūrvienības iekšējoorganizatorisko koordināciju.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– organizēt un vadīt sekretariāta/biroja darbu kopumā; veikt resoru vadītājuatbildīgo sekretāru pienākumus; nodrošināt informācijas komunikāciju, pārzinātdokumentāciju un veikt iekšējo administratīvo koordinēšanu struktūrvienībā, laipalīdzētu struktūrvienības vadītājam un darbiniekiem; protokolēt apspriedes; analizēt unnovērtēt juridiskos dokumentus; veikt visu finanšu operāciju pilnu uzskaiti; vākt,gatavot, analizēt un iesniegt statistikas un citus aktuālus datus; pieľemt un reģistrētklientus un pacientus; sniegt vajadzīgo informāciju, arī pa tālruni; sagatavotnepieciešamo dokumentāciju no jebkura uzľēmuma vai struktūrvienības datubāzes vai reģistra; piedalīties projektu izstrādē un koordinēšanā vides aizsardzības,vides apsaimniekošanas, lauku attīstību pasākumu jomās; izskatīt iedzīvotājuiesniegumus, sūdzības un priekšlikumus un sniegt atbildes uz tiem; veiktizskaidrošanas darbu licences saľēmējam; organizēt un veikt namu pārvaldīšanuun apsaimniekošanu; uzturēt namu un tam funkcionāli nepieciešamo zemesgabalulabā tehniskā kārtībā; organizēt kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi unaudzinoša rakstura piespiedu līdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi; organizēt unīstenot izlīgumu starp cietušo un personu, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu;veikt to nosacīti notiesāto un nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu


271uzraudzību, kurām noteikta zema uzraudzības intensitāte; organizēt brīvībasatľemšanas kā kriminālsoda un apcietinājuma kā drošības līdzekļa pasākumuizpildi.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: uzdotā darba izpildes teorētiskie un praktiskie pamati, normatīvie akti,analīzes un sintēzes metodes un paľēmieni; profesionālās darbības metodes unpaľēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanasnoteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionālaorganizācija, darba reţīmi; produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veiduizmaksu veidošanās; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesiskoattiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par darba un veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem;par pieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; parsagatavotās informācijas atbilstību un pareizību; par izstrādāto atzinumu unpriekšlikumu kvalitāti; par materiāli tehnisko, finanšu resursu lietderīguizmantošanu; par darbības atbilstību normatīvajiem aktiem; par citu savā darbībāskarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītājarīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējāizglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:3341 Biroja vadītāji3342 Juridiskie sekretāri3343 Administratīvie sekretāri un izpildsekretāri3344 Medicīnas jomas sekretāri3341 ATSEVIŠĶĀ GRUPABIROJA VADĪTĀJIŠīs atsevišķās grupas darbinieki veic uzľēmuma vai tā struktūrvienībasvadītāja darba apkalpošanu, lietojot datoru un citus tehniskos līdzekļus, apgādāvadītāja darba vietu ar kancelejas piederumiem un rada apstākļus vadītāja darbaefektīvai izpildei; apstrādā saľemto un nosūtāmo pastu, organizē lietišķās tikšanās,kārto lietvedību, patstāvīgi atbild uz korespondenci.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– organizēt un vadīt sekretariāta/biroja darbu kopumā; koordinēt un īstenotuzľēmuma politiku personāla jautājumos; kārtot personāla lietvedību; sagatavot,noformēt, reģistrēt, uzskaitīt, sadalīt un nosūtīt dokumentus; veidot lietas saskaľā ar


272lietu nomenklatūru; sagatavot dokumenta atvasinājumus; pārzināt un nodrošinātdokumentu arhivēšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izmantojot informācijastehnoloģijas un biroja tehniku; kontrolēt dokumentu un iesniegumu izpildestermiľus; gatavot pārskatus, apkopot materiālus; organizēt un tehniski nodrošinātinformatīvās sanāksmes un lietišķās tikšanās; izstrādāt darbinieku aptaujas anketas,apkopot, analizēt un sistematizēt iegūtos rezultātus; organizēt darbinieku atlasesprocedūru, atlasi un pienākumu pildīšanai nepieciešamo apmācību; rediģēt unkārtot korespondenci, protokolus un paziľojumus, normatīvo aktu projektus;reģistrēt un organizēt telefonsarunas un apmeklētāju pieľemšanu; drukāt (ievadītvai izvadīt no datora) dokumentus vai informāciju; sekot vadītāja rīkojumu unpavēļu izpildei; stenografēt tekstu, atšifrēt stenogrammas; pierakstīt daţādusziľojumus vadītāja prombūtnes laikā un informēt par tiem vadītāju; pieľemtiesniegumus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3341 01 Biroja ADMINISTRATORS3341 02 Sekretariāta VADĪTĀJS3341 03 Vecākais LIETVEDIS3341 04 LIETVEDIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 4.12.apakšnodaļā)3341 05 Lietvedības galvenais INSPEKTORS3341 06 Lietvedības INSPEKTORS3341 07 Administratīvās lietvedības INSPEKTORS3342 ATSEVIŠĶĀ GRUPAJURIDISKIE SEKRETĀRIŠīs atsevišķās grupas speciālisti pārstāv uzľēmumu starptautiskajāsorganizācijās un veic tehniskās funkcijas kā atbildīgie sekretāri, analizēinformācijas avotu datus, gatavo pārskatus atbildīgiem administrācijasdarbiniekiem, sniedz nepieciešamo informāciju un konsultē politikas, resoruprogrammu, darba organizācijas un citos jautājumos.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt uzľēmumu vadītāju atbildīgo sekretāru pienākumus; veiktdiplomātisko un konsulāro pārstāvniecību atbildīgo sekretāru pienākumus;pārstāvēt uzľēmumu starptautiskajās organizācijās un piedalīties starptautiskajosprojektos un starptautiskās ietvaru programmās; veikt pētījumus, izmantojotdaţādus informācijas avotus, un gatavot pārskatus atbildīgiem administrācijasdarbiniekiem; pārzināt pašvaldības vai uzľēmuma dokumentāciju un veikt iekšējoadministratīvo koordinēšanu struktūrvienībā; papildināt ar nepieciešamo


273informāciju jebkuru no esošajām sistēmām, reģistriem vai programmām;sagatavot nepieciešamo dokumentāciju no jebkura uzľēmuma vai struktūrvienībasdatu bāzes vai reģistra.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3342 01 Atbildīgais SEKRETĀRS3342 02 Komitejas SEKRETĀRS3342 03 Pašvaldības SEKRETĀRS3342 04 Valdības administrācijas SEKRETĀRS3342 05 Vēstniecības SEKRETĀRS3342 06 Komitejas izpildSEKRETĀRS3342 07 Valsts pārvaldes izpildSEKRETĀRS3342 08 Pašvaldības administrācijas /izpildSEKRETĀRS3342 09 Valdības administrācijas /izpildSEKRETĀRS3342 10 Komisijas SEKRETĀRS3342 11 Sabiedrības SEKRETĀRS3343 ATSEVIŠĶĀ GRUPAADMINISTRATĪVIE SEKRETĀRI UN IZPILDSEKRETĀRIŠīs atsevišķās grupas speciālisti veic tehniskās funkcijas diplomātiskajās unkonsulārajās pārstāvniecībās, atbildīgos resoros un valsts komitejās kā atbildīgiesekretāri, analizē kartīšu un citu informācijas avotu datus, gatavo pārskatusatbildīgiem administrācijas darbiniekiem, sniedz nepieciešamo informāciju unkonsultē politikas, resoru programmu, administrācijas problēmu un citosjautājumos, darbības, kas saistītas ar informācijas komunikāciju nodrošināšanu,dokumentu pārzināšanu, sēţu protokolēšanu un organizatoriskās struktūrvienībasiekšējo administratīvo koordināciju, lai palīdzētu struktūrvienības vadītājam uncitiem darbiniekiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– kārtot administratīvo saraksti un protokolēt; kontrolēt un saskaľotatsevišķu pasākumu izpildes termiľus, ja nepieciešama izpildes atlikšana uz vēlākulaiku; apkopot iesniegumus sēdēm, plānot, organizēt sēdes, plānot un kārtotvadītāja un citu darbinieku dienesta braucienus; izsniegt dokumentus; izliktsludinājumus; saľemt piedzītos naudas līdzekļus līdz 500 latiem vienā izpildu lietā;veikt mantas apraksti un mantas izvešanu lietās par telpu atbrīvošanu (izlikšanu);veikt izpildu darbības lietās par atjaunošanu darbā un par mantas konfiskāciju;veikt mantas apraksti kopīgas mantas dalīšanas nolūkā vai mantojuma lietā;kontrolēt budţeta projektu izdevumus, sagatavot līgumu un pirkšanas pasūtījumuprojektus; sniegt administratīvas un organizatoriskas izziľas vadītājam un citiem


274darbiniekiem, organizēt vadītājam apmeklētāju vai darbinieku pieľemšanu; veiktdiplomātisko un konsulāro pārstāvniecību resoru vadītāju palīgu pienākumus; veiktiekšlietu jomas iestāţu un to resoru vadītāju palīgu pienākumus; noformēt valstspārvaldes iestāţu, iekšlietu iestāţu, tiesu un citu iestāţu sēţu protokolus; kārtotlietišķo, tehnisko vai cita veida saraksti; nodrošināt informācijas sagatavošanu unapriti, novērtēt vides stāvokli, izstrādāt projektus vides aizsardzības jomā, pārzināt,analizēt un novērtēt dokumentāciju un veikt darba organizācijas koordinēšanustruktūrvienībā; palīdzēt projekta vadītājam veikt projekta organizēšanu unvadīšanu; analizēt un novērtēt dokumentāciju un kontrolēt dokumentu apritibāriľtiesā; veikt iekšējo administratīvo koordinēšanu; kontrolēt un saskaľotbāriľtiesas priekšsēdētāja daţādu pasākumu izpildi; koordinēt un kontrolētpastāvīgo komiteju sekretāru darbu; protokolēt, reģistrēt domē pieľemtos lēmumus;sagatavot protokollēmumus, lēmumu norakstus un organizēt to nosūtīšanuadresātiem; kontrolēt domes lēmumu izpildi un ziľot par to vadībai; organizēt unnodrošināt reprezentācijas pakalpojumus, sadarbības partneru un klientuuzľemšanas pakalpojumus (t.sk. rezervēt viesnīcas, organizēt lietišķās tikšanās,kultūras pasākumus, nodrošināt reprezentācijas priekšmetu izgatavošanu un iegādi,sniegt gida pakalpojumus uzľēmuma organizēto starptautisko semināru unkonferenču dalībniekiem un viesiem, nodrošināt transporta pakalpojumus);organizēt sadarbību protokola pakalpojumu jomā ar Eiropas Centrālo banku unEiropas Centrālo banku sistēmu atbilstoši tiesību aktu prasībām; organizēt EiropasCentrālo banku sistēmas komiteju un darba grupu sanāksmes atbilstoši nacionālocentrālo banku pamatfunkciju specifikai; veikt reprezentācijas, konferenčuorganizēšanas u.tml. pakalpojumu tirgus izpēti un sadarbības partneru izvēli;nodrošināt struktūrvienības operatīvo darbu izpildes organizēšanu un kontroli;nodrošināt struktūrvienības pārraudzībā esošo budţeta līdzekļu izlietošanasuzskaiti, nodrošināt struktūrvienības risku vadības sistēmas un kvalitātes vadībassistēmas uzturēšanu; sagatavot struktūrvienības iekšējo normatīvo aktu projektus,nodrošināt struktūrvienības darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas mācībuplānošanu un uzskaiti; nodrošināt struktūrvienības vadītāja rīkoto sanāksmjuprotokolēšanu; organizēt struktūrvienības vadītāja tikšanās un daţādu arpamatdarbību saistītu komiteju, darba grupu sēdes, protokolēt šīs sēdes; veiktstruktūrvienības saraksti ar organizācijām Latvijā un ārvalstīs, veikt arstruktūrvienības darbu saistītus tulkošanas darbus, sagatavot daţādu veidu arpamatdarbību saistītus pārskatus vadītāja uzdevumā, piedalīties līgumu (un togrozījumu) ar ārvalstu rezervju pārvaldītājiem sagatavošanā un tulkošanā.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3343 01 Pārvaldes SEKRETĀRS3343 02 Tiesas sēţu SEKRETĀRS


2753343 03 Tiesas SEKRETĀRS3343 04 SEKRETĀRS – KONSULTANTS (tiesu varas jomā)3343 05 Ministru PREZIDENTA SEKRETĀRS3343 06 Ārējo sakaru KOORDINĒTĀJS3343 07 Diplomātiskais KURJERS3343 08 VĒSTNIEKA PALĪGS3343 09 Ekspedīcijas PĀRZINIS3343 10 Arhīva PĀRZINIS3343 11 Lietvedības PĀRZINIS3343 12 Vides pārvaldības KONSULTANTS3343 13 Projekta VADĪTĀJA ASISTENTS3343 14 Bāriľtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS3343 15 Bāriľtiesas sēţu SEKRETĀRS3343 16 Sēţu protokolu VADĪTĀJS3343 17 Ministru PREZIDENTA preses SEKRETĀRA PALĪGS3343 18 MINISTRA PALĪGS3343 19 Īpašu uzdevumu ministra sekretariāta VADĪTĀJA PALĪGS3343 20 Valsts SEKRETĀRA PALĪGS3343 21 Valsts SEKRETĀRA VIETNIEKA PALĪGS3343 22 Valsts kancelejas DIREKTORA PALĪGS3343 23 VADĪTĀJA /DIREKTORA /ĢENERĀLDIREKTORA PALĪGS3343 24 DIREKTORA PALĪGS (revīzijas jomā)3343 25 Valdes PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS3343 26 VADĪTĀJA PADOMNIEKS3343 27 Iestādes VADĪTĀJA PALĪGS3343 28 Koledţas DIREKTORA PALĪGS3343 29 Zvērināta tiesu IZPILDĪTĀJA PALĪGS3343 30 PRIEKŠNIEKA PALĪGS (iekšlietu jomā)3343 31 PRIEKŠNIEKA deţurējošais PALĪGS (iekšlietu jomā)3343 32 KOMANDIERA PALĪGS (iekšlietu jomā)3343 33 Operatīvā DEŢURANTA PALĪGS (iekšlietu jomā)3343 34 PRIEKŠNIEKA PALĪGS (apcietinājuma un brīvības atľemšanasjomā)3343 35 Ieslodzījuma vietas PRIEKŠNIEKA deţurējošais PALĪGS(apcietinājuma un brīvības atľemšanas jomā)3343 36 Valsts KONTROLIERA PALĪGS (revīzijas jomā)3343 37 Valsts REVIDENTA PALĪGS (revīzijas jomā)3343 38 DEŢURANTA PALĪGS (iekšlietu jomā)3343 39 INSPEKTORA PALĪGS (iekšlietu jomā)


2763343 40 EKSPERTA PALĪGS (iekšlietu jomā)3343 41 Padomes SEKRETĀRS3343 42 Valdes SEKRETĀRS3343 43 Senāta PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS3343 44 Protokola SPECIĀLISTS3343 45 Struktūrvienības VADĪTĀJA PALĪGS3344 ATSEVIŠĶĀ GRUPAMEDICĪNAS JOMAS SEKRETĀRIŠīs atsevišķās grupas speciālisti veic darbības, kas saistītas ar informācijaskomunikāciju nodrošināšanu, dokumentu pārzināšanu, izmantojot zināšanasārstniecības tehnoloģijas un veselības aprūpes jomā, un organizatoriskāsstruktūrvienības iekšējo administratīvo koordināciju, lai palīdzētu struktūrvienībasvadītājam un citiem darbiniekiem, pieľem klientus un pacientus, sniedz tieminformāciju, organizē tikšanos ar vajadzīgām amatpersonām iestādēs, slimnīcās,poliklīnikās u.c.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– pieľemt un reģistrēt klientus un pacientus; sniegt vajadzīgo informāciju, arīpa tālruni; noteikt klientiem un pacientiem pieľemšanas laiku pie attiecīgāmamatpersonām; organizēt tikšanos ar vajadzīgajām amatpersonām; rediģēt un kārtotkorespondenci, protokolus un paziľojumus; reģistrēt un organizēt telefonsarunas unapmeklētāju pieľemšanu; drukāt (ievadīt vai izvadīt no datora) dokumentus vaiinformāciju; sekot vadītāja rīkojumu un pavēļu izpildei; stenografēt tekstu, atšifrētstenogrammas; pierakstīt daţādus ziľojumus vadītāja prombūtnes laikā un informētpar tiem vadītāju; pieľemt personiskos iesniegumus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3344 01 Ārstniecības iestādes SEKRETĀRS3344 02 Ārstniecības iestādes klientu un pacientu REĢISTRATORS335 MAZĀ GRUPAVALSTS VARAS ĪSTENOŠANAS SPECIĀLISTIŠīs mazās grupas speciālisti nodrošina praktisko lietojumu valsts lēmumiemun noteikumiem, kas attiecas uz valsts robeţu, nodokļiem, sociālās nodrošināšanasmaksājumiem, veic valsts ekonomiskās robeţas aizsardzību; veic noziedzīgunodarījumu un likumpārkāpumu atklāšanu valsts ieľēmumu un muitas jomā;pārbauda nodokļu deklarācijas, ķīlu aktus un citus dokumentus, nosaka nodokļuveidu un summu, muitas nodevas un citus ieľēmumus, kas pienākas no fiziskām un


277juridiskām personām, sagatavo administratīvos aktus un metodiskos dokumentus;veic analītisko darbu; izskata iedzīvotāju iesniegumus un sūdzības, nodrošina vaikontrolē licenču, iebraukšanas un izbraukšanas atļauju izsniegšanu, preču ievešanuun izvešanu, ēku būvniecību, licenču un citu darbību, ko regulē valsts, organizēpolicijas dienestu, izmeklē nozieguma vai likumpārkāpuma faktus un apstākļus, vācinformāciju par personām un iestādēm, ko izmanto, lai novērstu noziedzīganodarījuma izdarīšanu; organizē uzľēmuma, tā īpašuma un personāla drošību unaizsardzību, novērš un dzēš ugunsgrēkus, glābj cilvēkus un materiālās vērtības, kāarī veic Latvijas valsts robeţas apsardzību un kontroli.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– kontrolēt muitas lietās, akcīzes preču aprites jomā un nodokļu (nodevu)jomā pieľemto normatīvo aktu ievērošanu; piemērot muitas tarifus, kontrolēt prečuun citu priekšmetu ievešanas un izvešanas atļaujas sistēmas ievērošanu; iekasētvalsts nodokļus un nodevas, kā arī citus valsts noteiktos obligātos maksājumusLatvijas Republikas teritorijā, kā arī iekasēt nodokļus, nodevas un citus obligātosmaksājumus Eiropas savienības budţetam; veikt preču pārbaudi, lai nodrošinātunormatīvajos aktos noteikto prasību izpildi; pārbaudīt fizisko un juridisko personunodokļu maksājumu pareizību; izskatīt un pieľemt lēmumus par iesniegtajiemsociālās nodrošināšanas un palīdzības iesniegumiem; izskatīt un pieľemt lēmumuspar ceļojumu, ievedamo vai izvedamo preču, kā arī tirdzniecības un rūpniecībasuzľēmuma ēku būvniecības licenču izsniegšanas pieprasījumiem vai veikt citudarbību, ko regulē valsts; izveidot informācijas avotus par noziedzīgiemnodarījumiem, citiem likumpārkāpumiem, veikt profilaktisko darbu, izsekotlikumpārkāpējus; izmeklēt aizdomīgus krimināla rakstura notikumus un apstākļus,lai savāktu pierādījumus un atklātu likumpārkāpējus; izmeklēt lietas pariespējamām preču, naudas vai informācijas zādzībām komerciālās iestādēs, kā arīcitu veidu lietas; izmeklēt apstākļus un personas uzvedību; arestēt vai palīdzētarestēšanā, ja ir pilnvara to darīt; dot liecību tiesā vai ziľot augstākām instancēmvai klientiem par izmeklēšanas rezultātiem; organizēt uzľēmuma, tā īpašuma unpersonāla drošību un aizsardzību; organizēt un veikt robeţkontroli unrobeţuzraudzību; uzraudzīt personu robeţšķērsošanas kārtību; veikttransportlīdzekļu robeţkontroli; veikt meklējamo personu, transportlīdzekļu, kā arīieroču un sprāgstvielu meklēšanu un aizturēšanu; organizēt ārzemnieku unbezvalstnieku ieceļošanas un uzturēšanās kārtības kontroli Latvijas Republikā;novērst un dzēst ugunsgrēkus; izmantot speciālo tehniku glābšanā, ugunsgrēkadzēšanā un avāriju seku likvidēšanā; īstenot civilās aizsardzības uzdevumus;organizēt kriminālsoda – piespiedu darbs – izpildi un audzinoša rakstura piespiedulīdzekļa – sabiedriskais darbs – izpildi; organizēt un īstenot izlīgumu starp cietušoun personu, kura izdarījusi noziedzīgu nodarījumu; veikt nosacīti notiesāto un


278nosacīti no kriminālatbildības atbrīvoto personu, kurām noteikta zema uzraudzībasintensitāte, uzraudzību; organizēt brīvības atľemšanas kā kriminālsoda unapcietinājuma kā drošības līdzekļa pasākumu izpildi.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: uzdotā darba izpildes teorētiskie un praktiskie pamati, analīzes unsintēzes metodes un paľēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principi,lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionālaorganizācija; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecībunormas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi, tās nepārtrauktipapildināt; lietot ieroci un aizsargāt sevi un citus no iespējamiem uzbrukumiem;sniegt pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību, veikt administratīvo pārkāpumuprofilaksi, atklāt administratīvo pārkāpumu un citu likumpārkāpumu cēloľus un tosveicinošos apstākļus, organizēt robeţkontroli un robeţuzraudzību; vadīt personālu;sadarboties ar juridiskajām un fiziskajām personām; vadīt personāla profesionālosagatavošanu; sagatavot dokumentāciju.Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieľemtajiemlēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savādarbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītājarīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – vidējā profesionālāizglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:3351 Muitnieki3352 Valsts nodokļu inspektori3353 Valsts sociālās apdrošināšanas speciālisti3354 Valsts licencēšanas speciālisti3355 Iekšlietu inspektori un izmeklētāji3359 Citur neklasificēti valsts varas īstenošanas speciālisti3351 ATSEVIŠĶĀ GRUPAMUITNIEKIŠīs atsevišķās grupas speciālisti veic valsts ekonomiskās robeţas aizsardzību;veic noziedzīgu nodarījumu un likumpārkāpumu atklāšanu muitas jomā; veic prečuun citu priekšmetu muitas kontroli, to aplikšanu ar muitas nodokli un muitasnodevām, muitas nodokļa un muitas nodevu iekasēšanu un muitas kontrolesnoformēšanu, kā arī valsts ekonomiskās robeţas aizsardzību, izziľu kontrabandas


279lietās, kā arī pārbauda personas un transportlīdzekļus, kas šķērso valsts robeţu, lainodrošinātu valsts lēmumu un normatīvo aktu ievērošanu.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– kontrolēt muitas lietās, akcīzes preču aprites jomā un nodokļu (nodevu)jomā pieľemto normatīvo aktu ievērošanu; piemērot muitas tarifus; sagatavot unizsniegt muitas atļaujas, kontrolēt preču un citu priekšmetu ievešanas un izvešanasatļaujas sistēmas ievērošanu; iekasēt valsts nodokļus, muitas nodokli un muitasnodevas, kā arī citus valsts noteiktos obligātos maksājumus, kas saskaľā arnormatīvajiem aktiem maksājami uz muitas robeţas; pārbaudīt dokumentus, bagāţupersonām, kas šķērso valsts robeţu, lai noskaidrotu, vai tām ir nepieciešamāsatļaujas un vajadzīgie dokumenti preču ievešanai vai izvešanai; pārbaudīttransportlīdzekļu dokumentus un kravu, lai konstatētu, vai netiek pārkāptipastāvošie preču ievešanas un izvešanas noteikumi, kā arī pārbaudīt nodokļusamaksu; ja nepieciešams, atkarībā no apstākļiem un izdarīto pārbauţu rezultātiempiedalīties tiesā kā lieciniekiem, veikt likumā noteikto operatīvo darbību un cituskontroles pasākumus, lai atklātu un novērstu noziedzīgos nodarījumus muita jomā,veikt izziľu muitas jomā.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3351 01 Vecākais muitas EKSPERTS3351 02 Vecākais muitas UZRAUGS3351 03 Muitas EKSPERTS3351 04 Muitas UZRAUGS3351 05 Jaunākais muitas EKSPERTS3351 06 Jaunākais muitas UZRAUGS3352 ATSEVIŠĶĀ GRUPAVALSTS NODOKĻU INSPEKTORIŠīs atsevišķās grupas speciālisti pārbauda nodokļu deklarācijas, ķīlu aktus uncitus dokumentus, nosaka nodokļu veidu un summu, muitas nodevas un citusieľēmumus, kas pienākas no fiziskām un juridiskām personām, sagatavoadministratīvos aktus un metodiskos dokumentus; veic analītisko darbu; izskataiedzīvotāju iesniegumus un sūdzības.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izstrādāt nodokļu aprēķināšanas metodiku un reglamentēt uzskaiti nodokļuaprēķināšanas vajadzībām, izstrādāt nodokļu uzskaites metodiku nodokļu pārskatuun deklarāciju sastādīšanai, izstrādāt nodokļu aplikšanas jautājumos noslēgtostarpvalstu līgumu piemērošanas metodiku; uzskaitīt un reģistrēt nodokļumaksātājus un ar nodokļiem apliekamos objektus; iekasēt valsts nodokļus un


280nodevas, kā arī citus valsts noteiktos obligātos maksājumus Latvijas Republikasteritorijā, kā arī iekasēt nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropassavienības budţetam; konsultēt nodokļu maksātājus nodokļu normatīvo aktupiemērošanas jautājumos; kontrolēt nodokļu (nodevu) aprēķināšanas unmaksāšanas kārtību; veikt uzľēmumu nodokļu aprēķinu un nodokļu maksājumurevīziju (auditu); veikt uzdevumus, kas saistīti ar nodokļu un citu maksājumureģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanu; izsniegt, reģistrēt unpārreģistrēt speciālās atļaujas (licences), atļaujas un izziľas saimnieciskajaidarbībai, kas saistīta ar akcīzes preču apriti; organizēt un veikt kontrolespasākumus akcīzes preču aprites jomā; piedzīt Valsts ieľēmumu dienestaadministrētos nodokļu un nodevu parādus, kā arī citu valsts noteikto obligātomaksājumu parādus, kuru iekasēšana saskaľā ar normatīvajiem aktiem piekrītValsts ieľēmumu dienestam; uzskaitīt konfiscēto, bezīpašnieka un atbilstošimantošanas tiesībām valsts īpašumā pārgājušo mantu, nodrošināt kontroli pār tāsrealizāciju un ieľēmumu iemaksu valsts budţetā; sadarboties ar tiesībaizsardzības,valsts kontroles un valsts pārvaldes iestādēm, kā arī citām institūcijām.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3352 01 Galvenais nodokļu INSPEKTORS3352 02 Vecākais nodokļu INSPEKTORS3352 03 Galvenais INSPEKTORS (nodokļu administrēšanas jomā)3352 04 Vecākais INSPEKTORS (nodokļu administrēšanas jomā)3352 05 Nodokļu INSPEKTORS3352 06 INSPEKTORS (nodokļu administrēšanas jomā)3353 ATSEVIŠĶĀ GRUPAVALSTS SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti apsprieţ iesniegumus, kas skar valsts sociāloapdrošināšanu un palīdzību naudas vai naturālā izteiksmē, un iesniegumus valstspensijas nodrošināšanai vai pensijas un tās lieluma noteikšanai, nosūtot sevišķisvarīgus iesniegumus izskatīšanai valsts vecākajiem speciālistiem vai vadītājiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– konsultēt atsevišķus pilsoľus jautājumos, kas skar valsts sociālās unpensiju apdrošināšanas programmas, izmaksājamo summu noteikšanu, kā arīpilsoľu tiesību un pienākumu jautājumos; izskatīt līgumus un citus dokumentus, lainoteiktu sociālās apdrošināšanas vai palīdzības veidu un pensiju vai izmaksulielumu.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3353 01 Pabalstu INSPEKTORS


2813353 02 Pensiju INSPEKTORS3353 03 Pensiju un pabalstu INSPEKTORS3354 ATSEVIŠĶĀ GRUPAVALSTS LICENCĒŠANAS SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti izskata pieteikumus par preču ievešanas unizvešanas, uzľēmumu dibināšanas, namu vai citu būvju celšanas licenčupiešķiršanu, kā arī vīzu vai pases saľemšanas jautājumiem vai arī nosaka šādulicenču piešķiršanas sevišķus noteikumus, vai sevišķi svarīgos gadījumospieteikumus nosūta izlemšanai valsts vecākajiem speciālistiem vai vadītājiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– konsultēt atsevišķas personas jautājumos, kas skar licenču veidus unizsniegšanas noteikumus, kā arī personu tiesību un pienākumu jautājumos; iztirzātlūgumu un cita veida dokumentu licenču piešķiršanas noteikumus un iespējas.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3354 01 Licenču INSPEKTORS3354 02 PATENTVEDIS3354 03 Imigrācijas INSPEKTORS3354 04 Licencēšanas EKSPERTS3355 ATSEVIŠĶĀ GRUPAIEKŠLIETU INSPEKTORI UN IZMEKLĒTĀJIŠīs atsevišķās grupas speciālisti izmeklē noziedzīgu nodarījumu faktus unapstākļus, vāc informāciju par personām un iestādēm, ko izmanto, lai novērstunoziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, veic noziedzīgu nodarījumu unlikumpārkāpumu atklāšanu valsts ieľēmumu jomā; Iekšlietu ministrijas sistēmasiestāţu (Valsts policija, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Valstsrobeţsardze, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests) speciālisti aizsargāpersonu dzīvību, veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valstsintereses no noziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, kā arī sniedzpersonām neatliekamo palīdzību, nodrošina valsts robeţas neaizskaramību unnovērš nelegālo migrāciju, novērš un dzēš ugunsgrēkus, glābj cilvēkus unmateriālās vērtības, pilda ugunsdrošības, ugunsdzēsības, glābšanas un civilāsaizsardzības uzdevumus; pašvaldības policijas speciālisti aizsargā personu dzīvību,veselību, tiesības un brīvības, īpašumu, sabiedrības un valsts intereses nonoziedzīgiem un citiem prettiesiskiem apdraudējumiem, kā arī sniedz personāmneatliekamo palīdzību.


282Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izveidot informācijas avotus par noziedzīgiem nodarījumiem, veiktprofilaktisko darbu, izsekot likumpārkāpējus; dot liecību tiesā vai ziľot augstākāminstancēm vai klientiem par izmeklēšanas rezultātiem; veikt likumā noteiktooperatīvo darbību, lai atklātu un novērstu noziedzīgos nodarījumus valstsieľēmumu jomā; sadarboties ar tiesībaizsardzības, valsts kontroles un valstspārvaldes iestādēm, kā arī citām institūcijām; piedalīties dienesta darbībaspamatvirzienu noteikšanā un finanšu resursu sadales (izlietojuma) kontrolē unatbildēt par uzticēto pienākumu izpildi; nodrošināt sabiedrisko kārtību un personudrošību; organizēt un vadīt robeţkontroli un robeţuzraudzību; organizēt personurobeţas šķērsošanas kārtību; organizēt ieroču, munīcijas kravu, indīgo unradioaktīvo vielu, priekšmetu un citu mantu robeţas šķērsošanas kārtību; organizēttransportlīdzekļu robeţkontroli; organizēt un vadīt meklējamo personu,transportlīdzekļu, kā arī ieroču un sprāgstvielu meklēšanu un aizturēšanu, kā arīcitu aizliegto vielu un priekšmetu meklēšanu un aizturēšanu; kontrolēt dienestadokumentāciju; organizēt ārzemnieku un bezvalstnieku ieceļošanas un uzturēšanāskārtības kontroli Latvijas Republikā, nelegālo imigrantu aizturēšanu un izraidīšanuno valsts; organizēt sadarbību ar juridiskām un fiziskām personām; apsargāt valstsrobeţu, robeţzīmes un citas robeţbūves; novērst un atvairīt bruľotus iebrukumus,provokācijas uz valsts robeţas; veikt personu, transportlīdzekļu, kravurobeţkontroli; dzēst ugunsgrēkus un veikt glābšanas darbus avāriju gadījumos;īstenot civilās aizsardzības uzdevumus noziegumu novēršanā un atklāšanā; novērtētun prognozēt operatīvo situāciju; apkopot un analizēt informāciju, kas saistīta arnormatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildi; sniegt pārskatus un priekšlikumuspar iestādes darbību; sadarboties ar tiesībaizsardzības un citām valsts un pašvaldībuiestādēm; kontrolēt dienestu un darbinieku darbību; gatavot pavēles un rīkojumus;izvēlēties un apmācīt personālu un kontrolēt tā pienākumu izpildi; veikt dienestapārbaudes; organizēt policijas dienesta darbību; organizēt sabiedriskās kārtībassargāšanu; uzturēt kārtību sabiedriskajās vietās un masu pasākumos; sargātiedzīvotājus un to likumiskās intereses no prettiesiskiem apdraudējumiem; sniegtpersonām neatliekamo palīdzību; veikt pasākumus likumpārkāpēju saukšanai pieatbildības; dokumentēt likumpārkāpumus; uzraudzīt un kontrolēt ceļu satiksmesdrošību; vadīt personāla profesionālo sagatavotību; organizēt, vadīt un veiktrobeţkontroli; uzraudzīt personu robeţas šķērsošanas kārtību; uzraudzīt ieroču,munīcijas kravu, indīgo un radioaktīvo vielu, priekšmetu un citu mantu robeţasšķērsošanas kārtību; organizēt meklējamo personu, transportlīdzekļu, kā arī ieročuun sprāgstvielu meklēšanu un aizturēšanu; vadīt indīgo, narkotisko un radioaktīvovielu, kā arī citu aizliegto priekšmetu meklēšanu un aizturēšanu; pārzināt untehniski pareizi ekspluatēt kuģošanas līdzekļa vai gaisa kuģa navigācijas ierīces un


283piederumus; sagatavot dienesta dokumentāciju; organizēt un kontrolēt ārzemniekuieceļošanas, uzturēšanās, izceļošanas un tranzīta noteikumu ievērošanas kontrolivalsts teritorijā, nelegālo imigrantu aizturēšanu un izraidīšanu no valsts; novērst undzēst ugunsgrēkus; izmantot speciālu tehniku ugunsgrēka dzēšanā un avārijulikvidēšanā; glābt cilvēkus, dzīvniekus, mantu un citas materiālās vērtībasugunsgrēka un citu avāriju laikā; īstenot civilās aizsardzības uzdevumus;sadarboties ar juridiskām un fiziskām personām; organizēt pašvaldības policijasdienesta darbību; organizēt sabiedriskās kārtības sargāšanu pašvaldības teritorijā;uzturēt kārtību sabiedriskās vietās un masu pasākumos; sargāt iedzīvotājus un tolikumiskās intereses no prettiesiskiem apdraudējumiem; veikt glābšanas darbus uzūdens; aizturēt likumpārkāpējus; veikt pasākumus likumpārkāpēju saukšanā pieatbildības; uzlikt un iekasēt naudas sodus, nodrošināt skaidrās naudas glabāšanu unieskaitīšanu pašvaldības policijas kontā; sagatavot dienesta dokumentus, atbilstošikompetencei veikt darbības administratīvo pārkāpumu lietu lietvedībā; veiktlikumpārkāpumu profilaksi; uzraudzīt un kontrolēt ceļu satiksmes drošību;organizēt, uzturēt un vadīt operatīvo transportu; apsargāt objektus; vadīt personālaprofesionālo pilnveidošanu; pārbaudīt iesniegumus un sūdzības; novērstprovokācijas, ugunsgrēkus un avārijas situācijas, novērtēt un prognozēt operatīvosituāciju; apkopot un analizēt informāciju, kas saistīta ar normatīvajos aktosnoteikto pienākumu izpildi; sniegt pārskatus un priekšlikumus par iestāţu darbību;sadarboties ar tiesībaizsardzības un citām valsts un pašvaldību iestādēm.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3355 01 Policijas INSPEKTORS3355 02 Vecākais IZMEKLĒTĀJS (nodokļu administrēšanas jomā)3355 03 IZMEKLĒTĀJS (nodokļu administrēšanas jomā)3355 04 Jaunākais IZMEKLĒTĀJS (nodokļu administrēšanas jomā)3355 05 Vecākais INSPEKTORS (iekšlietu jomā)3355 06 Vecākais INSPEKTORS - posteľa KOMANDIERIS (iekšlietu jomā)3355 07 Valsts robeţsardzes INSPEKTORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts untas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.10.apakšnodaļā)3355 08 Pašvaldības policijas vecākais INSPEKTORS3355 09 Valsts robeţsardzes vecākais VIRSNIEKS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 1.48.apakšnodaļā)3355 10 Sevišķi svarīgu lietu INSPEKTORS (iekšlietu jomā)3355 11 Vecākais iecirkľa INSPEKTORS (iekšlietu jomā)3355 12 Sevišķi svarīgu uzdevumu INSPEKTORS (iekšlietu jomā)3355 13 INSPEKTORS (iekšlietu jomā)3355 14 Pašvaldības policijas INSPEKTORS3355 15 INSPEKTORS – KRIMINĀLISTS (iekšlietu jomā)


2843355 16 INSPEKTORS – SAPIERIS (iekšlietu jomā)3355 17 INSPEKTORS – SNAIPERIS (iekšlietu jomā)3355 18 INSPEKTORS –KINOLOGS (iekšlietu jomā)3355 19 DeţūrINSPEKTORS (iekšlietu jomā)3355 20 DeţūrINSPEKTORS - vada KOMANDIERIS (iekšlietu jomā)3355 21 Iecirkľa INSPEKTORS (iekšlietu jomā)3355 22 Ceļu policijas INSPEKTORS (iekšlietu jomā)3355 23 Administratīvās prakses INSPEKTORS (iekšlietu jomā)3355 24 INSPEKTORS –DEŢURANTS (iekšlietu jomā)3355 25 INSPEKTORS (KINOLOGS – SAPIERIS) (iekšlietu jomā)3355 26 Pašvaldības policijas civilās aizsardzības vecākais SPECIĀLISTS3355 27 Pašvaldības policijas civilās aizsardzības SPECIĀLISTS3355 28 Valsts robeţsardzes jaunākais VIRSNIEKS (iekšlietu jomā) –(Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.9.apakšnodaļā)3355 29 Jaunākais INSPEKTORS (iekšlietu jomā)3355 30 Jaunākais INSPEKTORS – SAPIERIS (iekšlietu jomā)3355 31 Jaunākais INSPEKTORS – KINOLOGS (iekšlietu jomā)3355 32 Pašvaldības policijas jaunākais INSPEKTORS3355 33 Pašvaldības policijas vecākais KĀRTĪBNIEKS3355 34 Pašvaldības policijas KĀRTĪBNIEKS3355 35 KĀRTĪBNIEKS (iekšlietu jomā)3355 36 Jaunākais KĀRTĪBNIEKS (iekšlietu jomā)3355 37 Pašvaldības policijas jaunākais KĀRTĪBNIEKS3355 38 Koledţas KADETS (iekšlietu jomā)3359 ATSEVIŠĶĀ GRUPACITUR NEKLASIFICĒTI VALSTS VARAS ĪSTENOŠANAS SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti inspicē tirdzniecības vietas, lai nodrošinātulikumīgu un pareizu mērīšanas un svēršanas līdzekļu lietošanu tirdzniecībā, unkontrolē cenu un darba samaksas noteikumu ievērošanu, sevišķi svarīgas lietasnosūtot izlemšanai valsts vecākajiem speciālistiem vai vadītājiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– inspicēt tirdzniecības vietas, lai nodrošinātu pareizu mērīšanas unsvēršanas līdzekļu lietošanu tirdzniecībā; kontrolēt cenu un darba samaksasnoteikumu ievērošanu.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3359 01 Cenu INSPEKTORS3359 02 Algu INSPEKTORS


2853359 03 Svaru un mēru INSPEKTORS34 APAKŠGRUPAJURIDISKO, SOCIĀLO UN KULTŪRAS LIETU UN TĀM RADNIECĪGULIETU SPECIĀLISTIŠīs apakšgrupas speciālisti veic tehniskus darbus juridisko, statistisko un citupakalpojumu veidu jomā, veic valstisku darbību sociālajā, atpūtas, sporta unreliģijas jomā.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt darbību, kas saistīta ar uzľēmumu juridiskiem, statistiskiem un citaveida pakalpojumiem; veikt valstisku darbību sociālajā jomā; darboties interjeraapdarē; veikt darbību sporta un atpūtas jomā; darboties atsevišķās reliģiskāsdarbības nozarēs; vadīt citus darbiniekus.Šīs apakšgrupas speciālistus vada vadītāji vai vecākie speciālisti.Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:341 Juridisko, sociālo un reliģijas lietu speciālisti342 Sporta un fiziskās sagatavotības speciālisti343 Mākslas, kultūras un kulinārijas speciālisti341 MAZĀ GRUPAJURIDISKO, SOCIĀLO UN RELIĢIJAS LIETU SPECIĀLISTIŠīs mazās grupas speciālisti palīdz daţādu institūciju vadītājiem, kā arīvecākajiem speciālistiem juridiskās lietās, kas saistītas ar apdrošināšanas līgumiem,aizdevumu izsniegšanu un citiem finanšu darījumiem, sniedz konsultatīvu,organizatorisku palīdzību klientiem sociālo problēmu risināšanas procesā, sniedzsociālās palīdzības pakalpojumus, kā arī palīdzību personām ar īpašām vajadzībām,speciālisti veic vai palīdz veikt reliģiskos rituālus, sprediķo vai palīdz reliģiskosanāksmju laikā un māca bērnus un citus, kas gatavojas pieľemt ticību.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– konsultēt klientus vai aģentus juridiskajos vai tehniskajos jautājumos;gatavot dokumentus, kas saistīti ar nekustamā īpašuma, akciju vai citu lietunodošanas formālu reģistrāciju; pārbaudīt dokumentu likumību un tos nosūtīt;rediģēt juridiska satura tekstus, pārbaudot to atbilstību gan no juridiskā, ganfiloloģiskā viedokļa un nodrošinot to korektūru; novērtēt, kā mainās klientaiespējas aprūpēt sevi, un attiecīgi mainīt sociālās aprūpes pakalpojumu kompleksaapjomu un saturu; palīdzēt sociālajam darbiniekam sadarbībā ar citiemspeciālistiem izstrādāt un īstenot klientu individuālos sociālās rehabilitācijas


286plānus, mainīt un papildināt tos atbilstoši pārmaiľām klienta dzīves situācijā;palīdzēt klientam uzlabot esošās un apgūt jaunas sociālās prasmes; novērtētpersonas (ģimenes) sociālo un materiālo situāciju un noteikt nepieciešamās sociālāspalīdzības veidu, apjomu, saľemšanas ilgumu un līdzdarbības pienākumus;informēt klientus par viľu tiesībām uz sociālo palīdzību un sociāliempakalpojumiem un par šo tiesību īstenošanas iespējām, kā arī līdzdarbībaspienākumiem; tulkot tekstus no latviešu zīmju valodas latviešu skaľu valodā unotrādi publiskos pasākumos, individuālās sarunās; sludināt reliģisko ticību ticīgo unneticīgo sanāksmēs vai nodarbībās; propagandēt reliģisko mācību starpneticīgajiem; mācīt bērnus un citus, kas gatavojas pieľemt ticību.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: uzdoto uzdevumu izpildes teorētiskie pamati; risināmās problēmasgan teorētiska, gan uz praktiskiem pētījumiem pamatota izpratne; sociālā darbaprocess; sociālā darba formas un metodes; nedzirdīgo cilvēku kultūra unpsiholoģija; darbā izmantojamās komunikāciju tehnikas un datortehnikas darbībasprincipi un lietošanas noteikumi; veicamā darba organizācija un tehnoloģija;normatīvie akti sociālajos jautājumos, citi normatīvie akti; darba aizsardzības unvides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: veidot kontaktu ar klientu un piemēroties apstākļiem; nodrošināttulkojamā satura pilnīgu atveidi, stilistisku atbilstību un gramatisko pareizību;izmantot komunikāciju tehniku un datortehniku; noteikt problēmu un tāsrisināšanas fāzes; motivēt klientu pārmaiľām; risināt konfliktsituācijas; pielietotpraksē teorētiskās zināšanas; sadarboties un strādāt komandā ar citiemspeciālistiem; novērtēt savu darbu.Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem, par paša pieľemtajiemlēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savādarbībā skarto personu drošību; par profesionālās ētikas ievērošanu; par iekšējāsdarba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējāizglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:3411 Juristi un tiem radniecīgu profesiju speciālisti3412 Sociālā darba speciālisti3411 ATSEVIŠĶĀ GRUPAJURISTI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU SPECIĀLISTI


287Šīs atsevišķās grupas speciālisti palīdz korporāciju, iestāţu un organizācijuvadītājiem, kā arī vecākajiem speciālistiem juridiskās lietās, kas saistītas arapdrošināšanas līgumiem, aizdevumu izsniegšanu un citiem finanšu darījumiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izpētīt juridiskos vai tamlīdzīgus dokumentus vai organizēt to izpēti;gatavot dienesta rakstus un ziľojumus, kas apkopo juridisko stāvokli,apdrošināšanas vai aizdevuma izsniegšanas apstākļu izklāstu; konsultēt klientus vaiaģentus juridiskajos vai tehniskajos jautājumos; gatavot dokumentus, kas saistīti arnekustamā īpašuma, akciju vai citu lietu nodošanas formālu reģistrāciju; pārbaudītdokumentu likumību un tos nosūtīt; rediģēt juridiska satura tekstus, pārbaudot toatbilstību gan no juridiskā, gan filoloģiskā viedokļa un nodrošinot to korektūru;pārbaudīt tekstā sastopamo tiesību aktu izmantošanas juridisko pamatotību, tonosaukumu un satura valodisko precizitāti; izvērtēt no citām valodām tulkotojuridisko tekstu un tiesību aktu satura atbilstību juridiskajai terminoloģijai latviešuvalodā.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3411 01 PROKURORA PALĪGS3411 02 JURISTA PALĪGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 2.10.apakšnodaļā)3411 03 TIESNEŠA PALĪGS3411 04 Tiesas KONSULTANTS3411 05 Tiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS3411 06 Tiesu kolēģijas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS3411 07 SENATORA PALĪGS3411 08 Tiesu EKSPERTA PALĪGS3411 09 JURISTS LINGVISTS3412 ATSEVIŠĶĀ GRUPASOCIĀLĀ DARBA SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti administrē un ievieš sociālās palīdzībasprogrammas un valsts un pašvaldību sociālos pakalpojumus, kā arī sniedzkonsultatīvu, organizatorisku palīdzību klientiem personīgo individuālo un sociāloproblēmu risināšanas procesā; sniedz palīdzību personām ar speciālām vajadzībām;aizstāv bērna vai citas rīcībnespējīgas personas personiskās un mantiskās interesesun tiesības, māca klientiem nepieciešamās sociālās un darba prasmes, organizēinterešu izglītības darbu un vada interešu pulciľus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:


288– ievākt informāciju par klienta pamatvajadzībām un novērtēt viľabūtiskākās iemaľas, stiprās un vājās puses; palīdzēt personām ar fiziskās un garīgāsattīstības traucējumiem saľemt sociālos pakalpojumus un uzlabot viľu sociālāsfunkcionēšanas spējas; novērtēt, kā mainās klienta iespējas aprūpēt sevi, unattiecīgi mainīt sociālās aprūpes pakalpojumu kompleksa apjomu un saturu;palīdzēt sociālajam darbiniekam sadarbībā ar citiem speciālistiem izstrādāt unīstenot klientu individuālos sociālās rehabilitācijas plānus sociālās palīdzības unsociālo pakalpojumu saľemšanas laikā, mainīt un papildināt tos atbilstošipārmaiľām klienta dzīves situācijā; palīdzēt klientam atrast alternatīvus risinājumavariantus un attīstīt rīcības plānus sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības jomā,nodrošinot nepieciešamo atbalstu un palīdzību; palīdzēt klientam atrast un piekļūtvalsts un pašvaldības resursiem, tai skaitā juridiskiem, medicīnas un finansiālaipalīdzībai, mājokļa jautājumu risināšanai, nodarbinātībai, pārvietošanās iespējām,palīdzībai pārvākties uz citu mājokli, dienas aprūpei un citiem nepieciešamajiempakalpojumiem; novērtēt personas (ģimenes) sociālo un materiālo situāciju unnoteikt nepieciešamās sociālās palīdzības veidu, apjomu, saľemšanas ilgumu unlīdzdarbības pienākumus; informēt klientu par viľa tiesībām uz sociālo palīdzībuun par šo tiesību īstenošanas iespējām, kā arī līdzdarbības pienākumiem; konsultētgrupu māju un pusceļa māju klientus, uzraudzīt viľu aktivitātes un piedalītiesizmaiľu plānošanā; piedalīties klientu atlases un novērtēšanas procesā, piemeklējotpiemērotas sociālās programmas; nodrošināt palīdzību krīzes situācijā; īstenotdzīves prasmju darbnīcu, vardarbības terapijas programmas, uzvedības prasmjuprogrammas, pakalpojumu programmas jauniešiem, kā arī citas sociālopakalpojumu programmas sociālā darbinieka vai veselības aprūpes profesionāļavadībā; palīdzēt klientam uzlabot esošās un apgūt jaunas sociālās prasmes;piedalīties intervences novērtēšanā un klienta progresa ziľojuma sagatavošanā;uzturēt kontaktu ar citiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem, izglītības iestādēm unveselības aprūpes institūcijām, kas var nodrošināt informāciju un atgriezenisko saitipar klienta visaptverošu sociālo situāciju un progresu; nodrošināt komunikācijasiespējas personām ar dzirdes traucējumiem izmantojot simultāno/sihhrono,konsekutīvo/secīgo vai rakstveida tulkošanu; tulkot tekstus no latviešu zīmjuvalodas latviešu skaľu valodā un otrādi publiskos pasākumos, individuālās sarunās;tulkot no latviešu zīmju valodas svešvalodā un otrādi; tulkot latviešu valodā rakstītotekstu zīmju valodā; zīmju valodā izteikto tekstu uzrakstīt latviešu valodā;komunikācijā ar klientu nodot un iegūt informāciju, izmantojot komunikācijulīdzekļus un datortehniku; uzturēt kontaktu ar sociālo pakalpojumu sniedzējiem;risināt ar aizbildnības, aizgādības, adopcijas vai aizgādnības lietām saistītosjautājumus atbilstoši bāriľtiesas kompetencei; izskatīt iesniegumus par vecāka,aizbildľa, aizgādľa vai audţuģimenes rīcību; aizstāvēt bērna personiskās intereses


289attiecībās ar vecākiem, aizbildľiem un citām personām; izšķirt vecākudomstarpības bērna aprūpes un aizgādības jautājumos (izľemot domstarpības parbērna dzīvesvietas noteikšanu), bērna un vecāku domstarpības, bērna un aizbildľa,kā arī aizbildľa un bērna vecāku domstarpības; sadarboties ar citām valsts unpašvaldības institūcijām un speciālistiem; veikt amatpersonu un iedzīvotājuaptaujas, uzaicināt personas uz pārrunām, veikt pārrunas ar bērnu bez citu personuklātbūtnes, pārbaudīt bērna un citas rīcībnespējīgas personas dzīves apstākļus, kāarī pieprasīt un bez maksas saľemt ziľas un citu informāciju, lai prioritārinodrošinātu bērna vai citas rīcībnespējīgas personas tiesību un interešu aizstāvībuun izlemtu bāriľtiesas kompetencē esošus jautājumus; izvērtēt personas vaiģimenes atbilstību audţuģimenes pienākumu veikšanai un audţuģimenes statusapiešķiršanai; izvērtēt personas atbilstību aizbildľa pienākumu pildīšanai; izvērtēt unlemt par personas atzīšanu par adoptētāju; uzraudzīt aizbildľu rīcību bērnapersonisko un mantisko interešu un tiesību nodrošināšanā un aizgādľu rīcībuaizgādľa pienākumu izpildē, pārbaudīt audţuģimenē un ilgstošas sociālās aprūpesinstitūcijā ievietota bērna aprūpi un viľa tiesību ievērošanu; uzraudzīt bērna aprūpiģimenē divus gadus pēc adopcijas apstiprināšanas; risināt ar bērna vai citasrīcībnespējīgas personas mantas pārvaldību saistītos jautājumus; sniegt palīdzībumantojuma lietu kārtošanā, gādāt par mantojuma apsardzību, izdarīt apliecinājumusun pildīt citus uzdevumus; piedalīties lietas izskatīšanā tiesā un sniegt atzinumu, janormatīvie akti nosaka vai tiesa atzīst bāriľtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā parnepieciešamu; informēt pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūcijupar ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana unkurām nepieciešama palīdzība; pārstāvēt bērnu vai citu rīcībnespējīgu personukriminālprocesā; mācīt klientiem prasmi saskatīt resursus sevī, nepieciešamāsprasmes saskarsmei, uzľemties daţādas sociālās lomas; veicināt klientu līdzdalībusavu sociālo un interešu prasmju apgūšanā; mācīt klientiem uzľemties atbildību parsavu rīcību un lēmumiem; organizēt interešu izglītības darbu un vadīt interešupulciľus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3412 01 Sociālais APRŪPĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļautsšo noteikumu 2.pielikuma 2.34.apakšnodaļā)3412 02 Sociālais REHABILITĒTĀJS3412 03 Sociālās palīdzības ORGANIZATORS3412 04 SurdoTULKS3412 05 Latviešu nedzirdīgo zīmju valodas TULKS3412 06 Bāriľtiesas LOCEKLIS3412 07 Bāriľtiesas LOCEKĻA PALĪGS3412 08 Bāriľtiesas struktūrvienības VADĪTĀJA PALĪGS


2903412 09 Interešu pulciľa AUDZINĀTĀJS3413 ATSEVIŠĶĀ GRUPARELIĢISKO LIETU SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti veic vai palīdz veikt reliģiskos rituālus,sprediķo vai palīdz reliģisko sanāksmju laikā un māca bērnus un citus, kasgatavojas pieľemt ticību.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– dzīvot noteiktā atšķirtībā no pasaulīgās sabiedrības, apgūstot reliģiskāsmācības, sludināt reliģisko ticību ticīgo un neticīgo sanāksmēs vai nodarbībās;propagandēt reliģisko mācību starp neticīgajiem; mācīt bērnus un citus, kasgatavojas pieľemt ticību.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3413 01 Pestīšanas armijas DARBINIEKS3413 02 EVAĽĢĒLISTS3413 03 ĶESTERIS3413 04 MŪKS3413 05 MŪĶENE3413 06 SLUDINĀTĀJS342 MAZĀ GRUPASPORTA UN FIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS SPECIĀLISTIŠīs mazās grupas speciālisti trenē sportistus, organizē sporta pasākumus,vada fiziskās sagatavotības nodarbības, piedalās sporta sacensībās un veicina sportaattīstību, kā arī veic citas atpūtas pasākumus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– piedalīties sporta sacensībās; organizēt un vadīt mācību /treniľu procesu;ievērot sporta noteikumus; izstrādāt sporta veidu programmas; vadīt fiziskāssagatavotības nodarbības; veicināt sporta un sporta iemaľu attīstību; iesaistītjauniešus sportā.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: uzdevumu izpildes teorētiskie pamati, analīzes un sintēzes metodesun paľēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi,lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionālaorganizācija, darba reţīmi; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesiskoattiecību normas.


291Jāprot: lietot praksē iegūtās teorētiskās zināšanas un tās nepārtrauktipapildināt.Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieľemtajiemlēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savādarbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītājarīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējāizglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:3421 Individuālo un komandu sporta veidu sportisti3422 Sporta treneri, sporta instruktori un sporta speciālisti3423 Fiziskās sagatavotības instruktori un sporta pasākumu organizatori3421 ATSEVIŠĶĀ GRUPAINDIVIDUĀLO UN KOMANDU SPORTA VEIDU SPORTISTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti piedalās sporta sacensībās, atsevišķi vaikomandā.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– piedalīties daţāda veida sporta sacensībās; piedalīties regulāros treniľos;sniegt intervijas plašsaziľas medijiem; uzturēt augsta līmeľa zināšanas parkonkrētu sporta veidu; pieľemt lēmumus par stratēģijām, konsultējoties ar treneri;novērtēt citus konkurentus un vietas apstākļus, konkurēt sporta pasākumos; ievērotnoteikumus, kas saistīti ar konkrētu sporta veidu.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3421 01 ATLĒTS3421 02 Sacīkšu BRAUCĒJS3421 03 ŢOKEJS3421 04 Profesionāls SPORTISTS3421 05 ALPĪNISTS3422 ATSEVIŠĶĀ GRUPASPORTA TRENERI, SPORTA INSTRUKTORI UN SPORTASPECIĀLISTIIŠīs atsevišķās grupas speciālisti trenē sportistus un tiesā sporta sacensības.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– trenēt sportistus; identificēt sportistu vai sportistu komandu vājās un stiprāspuses; plānot un vadīt mācību /treniľu procesu; motivēt sportistus uzvarai sporta


292sacensībās; tiesāt sporta sacensības; analizēt un novērtēt sportistu vai sportistukomandas rezultatīvos rādītājus un pilnveidot sporta veidu treniľu programmas;uzraudzīt un analizēt sportistu tehniku, nākotnē veicot uzlabojumus; nodrošināt, laitiktu ievēroti sporta sacensību noteikumi; reģistrēt laika un citus rezultatīvosrādītājus sporta sacensībās; apkopot rezultatīvos rādītājus un sporta sacensībuierakstus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3422 01 Sporta INSTRUKTORS3422 02 Sporta TIESNESIS3422 03 Sporta TRENERIS3422 04 Sporta METODIĶIS3422 05 Sporta SPECIĀLISTS3423 ATSEVIŠĶĀ GRUPAFIZISKĀS SAGATAVOTĪBAS INSTRUKTORI UN SPORTA PASĀKUMUORGANIZATORIŠīs atsevišķās grupas speciālisti vada fiziskās sagatavotības nodarbības unapmāca daţāda veida vingrinājumus, organizē sporta pasākumus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– plānot un veikt atpūtas un sporta aktivitātes, kā arī organizēt sportapasākumus; vadīt fiziskās sagatavotības nodarbības; nodrošināt drošību unnepieciešamības gadījumā sniegt pirmo palīdzību; konsultēt, ieteikt un vadītvingrošanas veidam atbilstošas grupu nodarbības un klienta fiziskai sagatavotībai,veselības stāvoklim un vēlmēm atbilstošas individuālās vingrošanas nodarbības arinventāru vai bez tā; demonstrēt nepieciešamos vingrinājumus un sniegtnorādījumus, kā lietot sporta inventāru vai aprīkojumu; skaidrot sporta nodarbībunoteikumus un ieviest drošības pasākumus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3423 01 Vingrošanas nodarbību INSTRUKTORS3423 02 Trenaţieru zāles INSTRUKTORS3423 03 Sporta pasākumu ORGANIZATORS3423 04 Sporta spēļu VADĪTĀJS343 MAZĀ GRUPAMĀKSLAS, KULTŪRAS UN KULINĀRIJAS SPECIĀLISTIŠīs mazās grupas speciālisti nodarbojas ar preču dizainu un interjerunoformēšanu, fotografē, sniedz informāciju plašsaziľas līdzekļos, sniedz bibliotēku


293un informācijas centru lietotājiem nepieciešamo informāciju un informācijaspakalpojumus, izklaidē publiku, iestudējot uzvedumus uz skatuves, ielās, stadionosu.c., izstrādā ēdienkartes, plāno un organizē virtuves darbu.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt rūpniecisko dizainu un interjeru noformēšanu; izgatavot fotogrāfijasreklāmas, mākslas, komerciāliem, raţošanas, zinātniskiem un citiem nolūkiem,ilustratīviem materiāliem preses un citos izdevumos; sniegt informāciju plašsaziľaslīdzekļos; veidot bibliotēku un informācijas centru krājumus un datu bāzes; sniegtbibliotēku un informācijas centru lietotājiem nepieciešamo informāciju uninformācijas pakalpojumus; veikt cirka trikus; sniegt muzikālus un teatrāluspriekšnesumus; piedalīties sporta sacensībās; plānot ēdienkartes; gatavot ēdienusun dzērienus; plānot un koordinēt virtuves darbu; vadīt citus darbiniekus.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: uzdevumu izpildes teorētiskie pamati, analīzes un sintēzes metodesun paľēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi,lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionālaorganizācija, darba reţīmi; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesiskoattiecību normas.Jāprot: lietot praksē iegūtās teorētiskās zināšanas un tās nepārtrauktipapildināt.Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieľemtajiemlēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savādarbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītājarīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējāizglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:3431 Fotogrāfi3432 Dizaina speciālisti un dekoratori3433 Galeriju, muzeju un bibliotēku speciālisti3434 Šefpavāri3435 Citi mākslas un kultūras speciālisti3431 ATSEVIŠĶĀ GRUPAFOTOGRĀFIŠīs atsevišķās grupas speciālisti fotografē.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:


294– izgatavot fotogrāfijas reklāmas, mākslas, komerciāliem, raţošanas,zinātniskiem un citiem nolūkiem, ilustratīviem materiāliem preses un citosizdevumos; izgatavot atsevišķu personu vai personu grupu fotogrāfijas; piedalītiesvizuālo darbu veidošanā visās jomās, kurās lieto fotogrāfiskus attēlus; darbojotiesgan patstāvīgi, gan radošajā komandā kopīgi ar redaktoru, ţurnālistu, mākslinieku,stilistu, grimētāju, apgaismotāju, fotosesiju dalībniekiem; atbilstoši radošajaikoncepcijai piedāvāt optimālu vizuālo risinājumu un, izmantojot fotokameru, veiktkvalitatīvu uzľemšanas objekta vai subjekta fiksāciju un fotogrāfisko attēluapstrādi; lietotāja un projektu vadītāja līmenī pārzināt foto uzľemšanas un attēluveidošanas tehniku, kadra kompozīcijas veidošanu, krāsu mācību, apgaismošanaspamatprincipus; izvēlēties atbilstošas tehnoloģijas un atbildēt par attēla galakvalitāti; izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas skaľas un attēla ierakstujomā, risināt problēmas, kas rodas darba procesā.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3431 01 MikroFOTOGRĀFS3431 02 Mākslas FOTOGRĀFS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 1.28.apakšnodaļā)3432 ATSEVIŠĶĀ GRUPADIZAINA SPECIĀLISTI UN DEKORATORIŠīs atsevišķās grupas speciālisti apgūst un izmanto daţādas mākslas metodes,veicot dizainu, interjeru noformēšanu, preču realizācijas stimulēšanas darbus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt rūpnieciskās produkcijas dizainu; radīt jaunu veidu un stilu apģērbusun aksesuārus; radīt interjeru, dzīvojamo un sabiedrisko ēku un celtľu noformēšanasun citu objektu izdaiļošanas projektus; veidot teātra izrāţu dekorācijas;mākslinieciski noformēt skatlogus vai citas vietas, kur tiek izstādītas preces;noformēt un ilustrēt grāmatas, kalendārus, katalogus un citus izdevumus, kā arī visusar vizuālo noformējumu saistītos darbus; izstrādāt reklāmas produkciju, noformētskatlogus, izgatavot izkārtľu projektus (bukleti, plakāti, vizītkartes, uzlīmes)atbilstoši dizainera skicei vai dizainera vadībā; piedāvāt daţāda stila tērpus unkomplektēt garderobi, ľemot vērā cilvēka individualitāti; plānot un organizēt savudarbu; projektēt, izstrādāt skices; modelēt, veikt materiālu aprēķinus; sagatavot unapstrādāt materiālus; īstenot ieceres un izgatavot tehnoloģiskām prasībām atbilstošuizstrādājumu; veikt individuālu komercdarbību; sadarboties ar klientiem; plānot unorganizēt savu darbu; veikt ar kultūrvidi saistītu pasūtījumu (vizuālā reklāma, ēkueksterjera un interjera noformējums) izpēti, skiču piedāvājuma izstrādi, projektaprezentāciju, tā izpildes organizēšanu un autoruzraudzību; modelēt un konstruēt


295tērpus, izgatavojot rūpnieciskos lekālus, izstrādājot dizainparaugus un rūpnieciskosetalonus; izvēlēties nepieciešamos palīgmateriālus un furnitūru, mezglu apstrādesiekārtas; vest pārrunas ar pasūtītāju, noskaidrojot produkta/kolekcijas koncepciju,darbības stabilitātes un izgatavošanas kritērijus; attīstīt dizaina koncepcijas, lietojotautomatizētās projektēšanas sistēmas; projektēt konstruktīvos mezglus, veidotdetalizētus galīgos rasējumus un specifikācijas, lietojot atbilstošas datorprogrammas(CAD), tai skaitā sastādīt materiālu un detaļu specifikācijas un izmaksu vērtējumus;veidot paraugus vai darba modeļus ar rokām vai lietojot speciālas datorizētasprototipu iekārtas vai vadīt to izgatavošanu; testēt dizaina koncepcijas, lietojotmatemātisko vai fizikālo modelēšanu; daţādās projektēšanas stadijās sagatavotprezentācijas augstākai vadībai vai klientiem, kā arī sagatavot priekšlikumuskonkursiem, dizaina projektu pieteikumus; radīt interjerus; veikt dzīvojamo unsabiedrisko ēku un celtľu noformēšanas un citus objektu izdaiļošanas projektus, taiskaitā arī atbilstošo priekšmetu restaurāciju; sadarbībā ar citiem speciālistiem plānotun izstrādāt vizuāli, tehnoloģiski, ergonomiski sakārtotus un pamatotus interjerusun reklāmas vai to daļas, kā arī atsevišķu elementu projektus ar estētiskāmpazīmēm; piedalīties projekta izpildes organizēšanā un sagatavošanā; sekot līdzimodes tendencēm; izvēlēties piemērotākos materiālus konkrētam izstrādājumam;veidot modeli – paraugu; radīt daţādu stilu mēbeles vienā eksemplārā, ievērojotdaţādu stilu prasības un to izmaiľas atbilstoši klienta vēlmēm; noskaidrot klientavēlmes; sagatavot nepieciešamos materiālus; aprēķināt materiālu daudzumu;noformēt dāvanas; sagatavot skatlogu noformēšanas skices (vizualizācija); izstrādātatbilstošas konstrukcijas projektu; iegādāties materiālus; noformēt skatlogus unvitrīnas; veikt iespieddarbu digitālo noformēšanu, to sagatavošanu iespiešanai unpēcapstrādei; plānot un izstrādāt iespieddarbu digitālā noformējuma projektusindividuāli vai sadarbībā ar citiem speciālistiem.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3432 01 DEKORĒTĀJS3432 02 Izstādes DEKORĒTĀJS3432 03 Skatlogu DEKORĒTĀJS3432 04 Dizaina SPECIĀLISTS3432 05 Juvelierizstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS3432 06 Iesaiľojuma dizaina SPECIĀLISTS3432 07 Plakātu dizaina SPECIĀLISTS3432 08 Audumu dizaina SPECIĀLISTS3432 09 ILUSTRATORS3432 10 Teātra DEKORĒTĀJS3432 11 Noformēšanas MĀKSLINIEKS3432 12 Mākslas pasākumu ORGANIZATORS


2963432 13 Augu valsts dizaina SPECIĀLISTS3432 14 Apģērbu dizaina SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.11.apakšnodaļā)3432 15 Ādas izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS3432 16 Keramikas izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS3432 17 Koka izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS3432 18 Metāla izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS3432 19 Stikla izstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS3432 20 Tekstilizstrādājumu dizaina SPECIĀLISTS3432 21 Interjera un reklāmas dizaina SPECIĀLISTS3432 22 Ādas izstrādājumu MODELĒTĀJS3432 23 Tekstilizstrādājumu MODELĒTĀJS3432 24 Rokdarbu MODELĒTĀJS3432 25 Dekoratīvo objektu TĒLNIEKS3432 26 Lietišķās mākslas izstrādājumu MODELĒTĀJS3432 27 Vides DIZAINERS3432 28 Apģērbu modelēšanas un konstruēšanas SPECIĀLISTS3432 29 Tērpu stila SPECIĀLISTS3432 30 Interjera NOFORMĒTĀJS3432 31 Vizuālās reklāmas NOFORMĒTĀJS3432 32 Produkta dizaina SPECIĀLISTS3432 33 Vizuālās reklāmas dizaina SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.12.apakšnodaļā)3432 34 Interjera dizaina SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.13.apakšnodaļā)3432 35 Multimediju dizaina SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts untas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.14.apakšnodaļā)3432 36 Mēbeļu dizaina SPECIĀLISTS3432 37 Ādas materiālu dizaina SPECIĀLISTS3432 38 Keramikas dizaina SPECIĀLISTS3432 39 Koksnes materiālu dizaina SPECIĀLISTS3432 40 Stikla dizaina SPECIĀLISTS3432 41 Tekstilmateriālu dizaina SPECIĀLISTS3432 42 Metālmateriālu dizaina SPECIĀLISTS3432 43 Materiālu dizaina SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.15.apakšnodaļā)3432 44 Stila mēbeļu MODELĒTĀJS3432 45 Dāvanu NOFORMĒTĀJS3432 46 Skatlogu NOFORMĒTĀJS


2973432 47 Foto dizaina SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.16.apakšnodaļā)3432 48 Tēlniecības objektu dizaina SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.17.apakšnodaļā)3432 49 Apģērbu MODELĒTĀJS3432 50 Iespieddarbu digitālā noformējuma SPECIĀLISTS – (Profesijai irizstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.31.apakšnodaļā)3433 ATSEVIŠĶĀ GRUPAGALERIJU, MUZEJU UN BIBLIOTĒKU SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti strādā zinātniskajās, speciālajās, publiskajāsun izglītības iestāţu bibliotēkās, kā arī informācijas centros un sniedz bibliotēku uninformācijas centru lietotājiem nepieciešamo informāciju un informācijaspakalpojumus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veidot bibliotēku un informācijas centru krājumus un datu bāzes; sniegtbibliotēku un informācijas centru lietotājiem nepieciešamo informāciju uninformācijas pakalpojumus, izmantojot daţādus informācijas resursus untehnoloģijas.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3433 01 BIBLIOTEKĀRS3433 02 Bibliotēku informācijas SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standartsun tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.11.apakšnodaļā)3433 03 Izglītības iestādes BIBLIOTEKĀRS (ceturtā un trešā līmeľakvalifikācija)3434 ATSEVIŠĶĀ GRUPAŠEFPAVĀRIŠīs atsevišķās grupas darbinieki izstrādā ēdienkartes, plāno un organizēvirtuves darbu, gatavo ēdienus un dzērienus viesnīcās, restorānos un citās iestādēs,uz kuģiem, vilcienos un privātās mājās.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– novērtēt pārtikas produktu kvalitāti; plānot receptes un ēdienkartes; pasūtītpārtikas piegādi; uzraudzīt ēdiena kvalitāti un noformējumu; pārraudzīt citu pavārudarbu; apmācīt un instruēt citus pavārus par ēdinu gatavošanas, higiēnas un pārtikasdrošības jautājumiem; gatavot un noformēt ēdienus un dzērienus; plānot unkoordinēt virtuves darbu; atbildēt par sava darba kvalitāti vadības un kontrolesnodrošināšanā; vadīt citus darbiniekus.


298Šīs atsevišķās grupas profesija:3434 01 ŠEFPAVĀRS3435 ATSEVIŠĶĀ GRUPACITI MĀKSLAS UN KULTŪRAS SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti atjauno agrāk radītus mākslas darbus,vēstures un kultūras pieminekļus, piešķirot tiem sākotnējo veidu, organizē kultūrasun atpūtas pasākumus uzľēmumā, izstrādā tūrisma un ekskursiju maršrutus,sagatavo ekskursiju tekstus, vada ekskursijas, nodrošina ārzemju tūristu sakaruiespējas.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– noteikt restaurējamā objekta defektu rašanās iemeslus un to novēršanaspaľēmienus un metodes; novērtēt un dokumentēt objekta stāvokli; veikt objektaprofilaktisko nostiprināšanu, konservāciju, dezinfekciju un tīrīšanu; izgatavot darbaobjekta uzmērījumu, zīmējumu un dokumentālo foto; restaurēt mākslas priekšmetus,vēstures un kultūras pieminekļus, piešķirot tiem sākotnējo veidu; sagatavotrestaurācijas darbu programmu un nodrošināt tās īstenošanu; plānot, organizēt unvadīt daţādus kultūras un atpūtas pasākumus; izstrādāt ar kultūras un izglītībasjomām saistītus radošus projektus; rūpēties par mākslinieciskā līmeľa kvalitāti;piedalīties valstiski un starptautiski nozīmīgu kultūras pasākumu īstenošanā;kontrolēt šiem mērķiem izdalīto līdzekļu izlietojumu; izstrādāt jaunus tūrisma unekskursiju maršrutus; sagatavot ekskursiju tekstus; vadīt ekskursijas, nodrošinātārzemju tūristu sakaru iespējas; izstrādāt un īstenot kultūras tūrisma projektus;sagatavot tūrisma objektus un apkalpot tos; organizēt viesu uzľemšanu unapkalpošanu lauku tūrisma saimniecībā; sagatavot un prezentēt ekotūrismaproduktu; apkalpot ekotūrisma objektus; piedalīties ekotūrisma maršrutu plānošanā,izstrādē un iekārtošanā, ekotūrisma ekskursiju sagatavošanā un grupu vaiindividuālu apmeklētāju pavadīšanā; piedalīties videi draudzīgu tehnoloģijuieviešanā.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3435 01 Monumentālo gleznu RESTAURATORS3435 02 Stājgleznu RESTAURATORS3435 03 Monumentāli dekoratīvās tēlniecības objektu RESTAURATORS3435 04 Grafikas RESTAURATORS3435 05 Rokrakstu, dokumentu, grāmatu RESTAURATORS3435 06 Polihroma koka, zeltījumu RESTAURATORS3435 07 Mēbeļu, kokgriezumu RESTAURATORS3435 08 Keramikas, stikla izstrādājumu RESTAURATORS


2993435 09 Tekstiliju RESTAURATORS3435 10 Ādas, pergamenta izstrādājumu RESTAURATORS3435 11 Metāla izstrādājumu RESTAURATORS3435 12 Foto un kino materiālu RESTAURATORS3435 13 Koka būvju RESTAURATORS3435 14 Akmens būvju RESTAURATORS3435 15 Arheoloģiskā materiāla RESTAURATORS3435 16 RESTAURATORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 2.12.apakšnodaļā)3435 17 ZELTĪTĀJS3435 18 RESTAURATORA ASISTENTS3435 19 Kultūras METODIĶIS3435 20 Kultūras pasākumu ORGANIZATORS – (Profesijai ir izstrādāts standartsun tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.13.apakšnodaļā)3435 21 Kultūras pasākumu VADĪTĀJS3435 22 Svētku REŢISORS3435 23 Kultūras VADĪTĀJS (MENEDŢERIS)3435 24 Kultūras tūrisma GIDS3435 25 Kultūras tūrisma ORGANIZATORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, untas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.24.apakšnodaļā)3435 26 Lauku tūrisma SPECIĀLISTS3435 27 Ekotūrisma SPECIĀLISTS3435 28 Interešu pulciľa VADĪTĀJS35 APAKŠGRUPAINFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU SPECIĀLISTIŠīs apakšgrupas speciālisti sniedz tehnisko palīdzību komunikāciju sistēmas,datoru sistēmu un tīklu lietotājiem, veic tehniskos uzdevumus, kas saistīti artelekomunikāciju, attēlu un skaľu pārraidi, kā arī cita veida telekomunikācijusignāliem uz zemes, jūras vai gaisa kuģos.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– sniegt palīdzību informācijas un komunikāciju sistēmas lietotājiem;uzstādīt un uzturēt jaunas programmas un iekārtas, tīklus un citu datu komunikācijusistēmas; ierīkot un uzraudzīt interneta un intraneta mājas lapas vai tīmekļa serveraaparatūras vai programmatūras; pārveidot interneta lapas un veikt interneta serverareģenerēšanu; filmēt, ierakstīt skaľu; rediģēt un sajaukt attēlu un skaľu ierakstus;kontrolēt un saglabāt apraides sistēmas un satelītu sistēmas, radio un televīzijasprogrammas, radio sakaru sistēmas, satelīta pakalpojumus un cita veidatelekomunikāciju sistēmas uz zemes, jūras vai gaisa kuģos; nodrošināt tehnisko


300palīdzību, kas saistīta ar pētniecības un attīstības datorsistēmu un telekomunikācijuiekārtām; izstrādāt rasējumu shēmas saskaľā ar specifikācijām; nodrošināttelekomunikāciju sistēmu tehnisko uzraudzību, raţošanu, uzturēšanu un remontu.Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:351 Informācijas tehnoloģiju darbības un lietotāju atbalsta speciālisti352 Telekomunikāciju un radiosakaru iekārtu speciālisti351 MAZĀ GRUPAINFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU DARBĪBAS UN LIETOTĀJUATBALSTA SPECIĀLISTIŠīs mazās grupas speciālisti sniedz tehnisko palīdzību komunikācijusistēmas, datoru sistēmu un tīklu lietotājiem, veic ar informācijas ievadīšanusaistītus pienākumus programmēšanā, nodrošina programmu un aparatūrasapkalpošanu.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– palīdzēt komunikāciju sistēmas, datoru sistēmu un tīklu lietotājiemprogrammu ievadīšanā vai citos gadījumos; sasaistīt standartprogrammas arnoteiktas konfigurācijas aparatūru un piesaistīt jaunas periferiālās ierīces; nedaudzmainīt vai koriģēt izmantojamās programmas, lai tās varētu labāk ievadīt, apkalpotun pilnveidot; kontrolēt perifērijas (piemēram, printeri) un citu ierīču darbu unveikt to ekspluatāciju; reģistrēt programmēšanas operācijas; izpildīt dublējošāsoperācijas; veikt datortehnikas, programmatūras vai perifērijas iekārtas sīkusremontus pēc dizaina vai uzstādīšanas specifikācijām; izveidot, pārvaldīt un uzturēttīklu un citu datu komunikāciju sistēmas; ierīkot un uzraudzīt interneta un intranetamājas lapas vai tīmekļa servera aparatūru vai programmatūru; pārveidot internetalapas un veikt tīmekļa servera rezerves un reģenerācijas darbības.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: pētāmās problēmas teorētiskie un praktiskie aspekti, analīzes unsintēzes metodes un paľēmieni; darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu uzbūve,darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildessecība, to racionāla organizācija, darba reţīmi; produkcijas, pakalpojumu un citudarbības veidu izmaksu veidošanās; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darbatiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieľemtajiemlēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savādarbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītājarīkojumu vai norādījumu pildīšanu.


301Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējāizglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:3511 Informācijas tehnoloģiju darbības speciālisti3512 Informācijas tehnoloģiju lietotāju atbalsta speciālisti3513 Datortīklu un datorsistēmu speciālisti3514 Tīklu speciālisti3511 ATSEVIŠĶĀ GRUPAINFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU DARBĪBAS SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti apkalpo informācijas tehnoloģiju sistēmas,aparatūras, programmatūras un ar to saistīto datoru aprīkojumu, kā arī perifērijasiekārtas, kas tiek lietotas skaitļu datu pierakstam, saglabāšanai, pārraidei, apstrādeiun to pārveidošanai grafiskā attēlā uz ekrāna, papīra vai lentes, apkalpo S.W.I.F.T.(Society worldwide interbank financial telecomunication) sistēmu.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– apkalpot un kontrolēt informācijas tehnoloģiju sistēmas, aparatūras,programmatūras un ar to saistīto datoru aprīkojumu; ekspluatēt un kontrolētperifērijas iekārtas, kas atbilstoši lietotāja prasībām tiek izmantotas skaitlisko datupierakstīšanai, saglabāšanai, pārraidei un to pārveidošanai grafiskā attēlā uz ekrāna,papīra vai lentē; sekot S.W.I.F.T. sistēmas darbībai, nodrošināt datu ievadīšanuS.W.I.F.T. sistēmā un to pārraidi, pārbaudīt sagatavotos S.W.I.F.T. ziľojumus pirmsto pārraidīšanas, pārbaudīt pa elektronisko pastu saľemtos maksājumu uzdevumus,ievadīt tos programmā un nosūtīt; organizēt un savlaicīgi, efektīvi izpildīt lietotājanorādītos skaitļošanas darbus; uzstādīt magnētlentes un magnētdiskus, kasnepieciešami datu apstrādei un pierakstam tādā veidā, kas piemērots mašīnlasīšanaivai ierakstīšanai, kā arī saglabāt diskus un lentes; kārtot skaitļošanas operācijuţurnālu; izpildīt dublējošās operācijas atbilstoši procedūrām; lietot teorētiskās unpraktiskās atziľas skaitļotāju un perifērijas iekārtu jomā, konstatējot un risinotproblēmas, kas radušās skaitļošanas ierīču izmantošanā vai neliela remonta rezultātā,un veikt korekcijas.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3511 01 Skaitļotāja OPERATORS3511 02 Perifērijas iekārtu OPERATORS3511 03 Datora OPERATORS3511 04 S.W.I.F.T. OPERATORS3511 05 Mijieskaita norēķinu OPERATORS3511 06 S.W.I.F.T. ADMINISTRATORS


3023512 ATSEVIŠĶĀ GRUPAINFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU LIETOTĀJU ATBALSTASPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti palīdz standarta programmu sistēmu pakešulietotājiem, ievadot programmas un risinot problēmas to darbā, ievieš jaunasprogrammas, izdara nelielas izmaiľas, vecāko speciālistu vadībā izmantojot unpilnveidojot esošās programmas, reģistrē un sankcionē informatīvo sistēmulietotājus, kontrolē starptautiska datortīkla lietotājus, testē un uztur no jaunaizstrādātās un jau esošās informācijas sistēmas, kontrolē un nodrošina to kvalitātiun drošību, veido interneta lapas.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– palīdzēt speciālistiem, kas izmanto standartprogrammu sistēmas, ievadotprogrammas un risinot to izmantošanas problēmas; pievienot jaunas programmasattiecīgās aparātu apgādes un darbojošos konfigurāciju sistēmas ietvaros; ieviestjaunas periferiālās iekārtas un izpildīt nepieciešamo labojumu darbojošos sistēmuparametros; ievadīt, apkalpot un pilnveidot programmas, vecāko speciālistu vadībāizpildot nelielus labojumus un korekcijas; kārtot un pilnveidot programmas un toievadīšanas dokumentāciju; uzstādīt interneta bankas programmas un apmācīt tolietotājus; pilnveidot interneta bankas datu bāzi; pilnveidot un attīstīt internetabankas programmatūru; konsultēt interneta bankas lietotājus; uzraudzīt POSterminālu (dators (parasti nestandarta „kases” veidā), kas ietver sevī kasieramonitoru, pircēja displeju čeka datu atspoguļošanai, čeku printeri un fiskālāsatmiľas moduli čeka rezultātu reģistrācijai) un bankomātu tīkla darbību; izmantotteorētiskās un praktiskās zināšanas programmēšanā un skaitļotāju izmantošanā;plānot, sagatavot un veikt programmatūras īpašību pārbaudi; analizēt rezultātus,dokumentēt reālo stāvokli un atbilstību noteiktajām prasībām; izstrādāt un noformētdokumentus; organizēt pakalpojumu un dokumentu aprites procedūru aprakstīšanu;iegūt, analizēt un klasificēt informāciju; nodrošināt mājas lapas internetāpastāvēšanu un (vai) strādāt ar attēla rediģēšanu un izstrādāt vienkāršasprogrammas; veikt nepieciešamās izmaiľas mājas lapas internetā saturā saskaľā arpasūtītāja prasībām; izvietot tekstu, attēlus, virsrakstus, kadrēt un veikt citaslīdzīgas darbības; attīstīt mājas lapas internetā dizainu, lietojot speciālasprogrammatūras; attīstīt iestādes tīmekļa vidi un atbildēt par tehniskiemrisinājumiem; veikt mājas lapas izstrādei nepieciešamo programmēšanu;programmēt vai attīstīt satura vadības sistēmas; strādāt ar dizaina un attēluapstrādes programmām; sniegt konsultācijas darbā ar datortehniku, programmatūruun biroja tehniku.


303Šīs atsevišķās grupas profesijas:3512 01 DatorTEHNIĶIS3512 02 Datu bāzu TEHNIĶIS3512 03 Programmēšanas TEHNIĶIS3512 04 Informācijas vadības SPECIĀLISTS3513 ATSEVIŠĶĀ GRUPADATORTĪKLU UN DATORSISTĒMU SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti izstrādā, uztur un darbojas ar tīklu un citudatu komunikāciju sistēmām.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– uzstādīt, konfigurēt, diagnosticēt un modernizēt datortehniku, vienkāršusdatortīklus un programmatūru, novērst kļūmes to darbībā; palīdzēt lietotājiem artīklu un datu komunikācijas problēmām; modernizēt iekārtas un programmatūru;ierīkot datortehnikas, tīkla programmatūru, operētājsistēmas programmatūru unlietojumprogrammu programmatūru.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3513 01 Datorsistēmu TEHNIĶIS3513 02 Operāciju sistēmu TEHNIĶIS3513 04 Informācijas sistēmu kvalitātes KONTROLIERIS3513 05 Informācijas sistēmu drošības KONTROLIERIS3513 06 Informācijas sistēmu drošības ADMINISTRATORS3513 07 Datorsistēmu TESTĒTĀJS3514 ATSEVIŠĶĀ GRUPATĪKLU SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti uzrauga un apkalpo interneta un intranetamājas lapas, tīmekļa servera aparatūru un programmatūru.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– ierīkot, uzraudzīt un apkalpot interneta un intraneta mājas lapas, tīmekļaservera aparatūru un programmatūru; pilnveidot un uzturēt dokumentāciju uninstrukcijas; attīstīt, koordinēt, īstenot un uzraudzīt drošības pasākumus; analizēt unsniegt priekšlikumus, lai uzlabotu tīklu darbības rezultātus, tostarp modernizēt unapgūt jaunas sistēmas; sniegt konsultācijas klientiem un lietotājiem; modificētinterneta lapas; veikt tīmekļa servera rezerves un reģenerācijas darbības; apkalpotbiroja tehniku, uzpildīt lāzerprintera kasetnes; uzstādīt datorprogrammas; novērstneatļautas programmatūras lietošanu.


304Šīs atsevišķās grupas profesijas:3514 01 Informācijas tīkla PĀRZINIS3514 02 Datortīkla ADMINISTRATORS3514 03 Mājas lapas ADMINISTRATORS352 MAZĀ GRUPATELEKOMUNIKĀCIJU UN RADIOSAKARU IEKĀRTU SPECIĀLISTIŠīs mazās grupas speciālisti darbojas ar kinofilmu iekārtām unvideokamerām vai citām ierīcēm, ar kurām tiek ierakstīts un rediģēts attēls unskaľa, apkalpo radiotranslācijas un televīzijas translācijas iekārtas untelekomunikāciju sistēmas.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– filmēt, ierakstīt skaľu; rediģēt un sajaukt attēlu un skaľu ierakstus;kontrolēt kinokameru un videokameru, kā arī citas attēla un skaľas ieraksta,montāţas un rediģēšanas aparatūras darbu; kontrolēt radioraidījumu, televīzijasraidījumu un tālsakaru sistēmu aparatūras darbu; izstrādāt rasējumu shēmas saskaľāar specifikācijām; nodrošināt telekomunikāciju sistēmu tehnisko uzraudzību,raţošanu, uzturēšanu un remontu.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: pētāmās problēmas teorētiskie un praktiskie aspekti, analīzes unsintēzes metodes un paľēmieni; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbībasprincipi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, toracionāla organizācija, darba reţīmi; produkcijas, pakalpojumu un citu darbībasveidu izmaksu veidošanās; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesiskoattiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieľemtajiemlēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savādarbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītājarīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: augstākā izglītība, atsevišķos gadījumos – profesionālā vidējāizglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:3521 Radiosakaru un audiovizuālās jomas speciālisti3522 Telekomunikāciju tehniskās attīstības speciālisti3521 ATSEVIŠĶĀ GRUPARADIOSAKARU UN AUDIVIZUĀLĀS JOMAS SPECIĀLISTI


305Šīs atsevišķās grupas speciālisti kontrolē kino, videokameru un citas attēlaun skaľas ieraksta un montēšanas aparatūras darbu, radiotranslācijas un televīzijastranslācijas aparatūras, kas pārraida iepriekš ierakstītu vai tiešā ētera attēlu unskaľu, kā arī citādus radiosakaru signālus uz sauszemes, ūdenī un gaisā.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izgatavot attēla un skaľu ierakstus reklāmas, mākslas, komerciāliem,raţošanas, zinātniskiem un citiem nolūkiem, ilustratīviem materiāliem preses uncitos izdevumos; iestatīt un izmantot kinokameras un videokameras, kā arīmikrouzľemšanas, aerouzľemšanas un citus speciālu attēlu ierakstīšanas aparātus;kontrolēt kinofilmām, videolentēm, platēm, diskiem, lentēm, skaitliskāsinformācijas diskiem tiešā ētera vai citiem mērķiem paredzēto skaľu iekārtuaparatūru darbu; izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas skaľas un attēlaierakstu jomā, risinot problēmas, kas rodas darba procesā; kontrolēt pārraides untranslācijas sistēmu un pavadoľu komunikāciju sistēmu darbību, translējottālsarunas, radio un televīzijas programmas; kontrolēt kinoprojekcijas aparatūrasdarbību; plānot un izstrādāt vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski un komunikatīvisakārtotus un pamatotus videoproduktus (filma, televīzijas raidījums,videoinstalācija, videoklips u.c.), to daļu vai atsevišķus elementus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3521 01 Radio (elektronikas) TEHNIĶIS3521 02 Radioiekārtas vecākais TEHNIĶIS3521 03 KinoOPERATORA ASISTENTS3521 04 KinoOPERATORS3521 05 Audio iekārtu OPERATORS3521 06 Kinofilmu /skaľu REDAKTORS3521 07 Televīzijas OPERATORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļautsšo noteikumu 2.pielikuma 1.29.apakšnodaļā)3521 08 Ieskaľošanas iekārtas OPERATORS3521 09 Mikrofona OPERATORS3521 10 Ierakstīšanas iekārtas OPERATORS3521 11 Skaľu OPERATORS3521 12 Kuģa RADISTS3521 13 Pārraides iekārtas OPERATORS3521 14 Studijas tehniskās iekārtas OPERATORS3521 15 Morzes alfabēta OPERATORS3521 16 Aviācijas /radioiekārtas OPERATORS3521 17 Sauszemes /radioiekārtas OPERATORS3521 18 Jūras /radioiekārtas OPERATORS


3063521 19 Telegrāfa OPERATORS3521 20 KinoPROJICĒTĀJS3521 21 TELEGRĀFISTS3521 22 Kuģa radioOPERATORS3521 23 GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma)universālais OPERATORS3521 24 GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma)ierobeţotais OPERATORS3521 25 Kultūras pasākumu tehniskais REŢISORS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 2.14.apakšnodaļā)3521 26 VideoOPERATORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 3.38.apakšnodaļā)3522 ATSEVIŠĶĀ GRUPATELEKOMUNIKĀCIJU TEHNISKĀS ATTĪSTĪBAS SPECIĀLISTIŠīs atsevišķās grupas speciālisti veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti arpētniecības darbu telekomunikāciju jomā, kā arī ar elektromehāniskotelekomunikāciju sistēmu projektēšanu, raţošanu, montāţu, komunikācijulietošanu, uzraudzību un remontu.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt tehniska rakstura darbus, kas saistīti ar telekomunikāciju iekārtām unto izmēģinājuma paraugu izpēti un pilnveidošanu; pēc spēkā esošajām instrukcijāmgatavot elektronisko shēmu rasējumus; pēc spēkā esošajām instrukcijām veiktvispusīgu materiālu un darba patēriľa aprēķinu nepieciešamo telekomunikācijuiekārtu izgatavošanai un ieviešanai; sniegt tehnisku palīdzību telekomunikācijusistēmu izgatavošanā, lietošanā, uzraudzībā un remontā, lai nodrošinātu toapmierinošu darbību un atbilstību pastāvošajiem standartiem un norādījumiem;piemērot tehniskos telekomunikāciju principus un praktiskās iemaľas, risinot darbaprocesā radušās problēmas; veikt tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar elektroniskokomunikāciju sistēmu projektēšanu, uzstādīšanu, montāţu, programmēšanu,trenēšanu un apkalpošanu.Šīs atsevišķās grupas profesijas:3522 01 Telekomunikāciju TEHNIĶIS3522 02 Aerokosmisko telekomunikāciju (elektronikas) TEHNIĶIS3522 03 Radara telekomunikāciju (elektronikas) TEHNIĶIS3522 04 Signālsistēmu telekomunikāciju (elektronikas) TEHNIĶIS3522 05 Telekomunikāciju SPECIĀLISTS3522 06 Tālsakaru OPERATORS


3073522 07 GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma) Iklases radioELEKTRONIĶIS3522 08 GMDSS (globālās jūras negadījumu un drošības sakaru sistēma) IIklases radioELEKTRONIĶIS


308IV. Ceturtā pamatgrupaKALPOTĀJIKalpotāji organizē, sistematizē, novērtē, glabā attiecīgas problēmasrisināšanai nepieciešamo informāciju, ievada un meklē to datortehnikā, veicpienākumus, kas saistīti ar kancelejas darbu, naudas operācijām, ceļojumuorganizēšanu, informē klientus, organizē lietišķas tikšanās.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– stenografēt; rakstīt ar datoru; ievadīt datus datorā un izvadīt no tā; veiktsekretāra pienākumus, kārtot lietvedību; uzskaitīt noliktavas produkciju, raţošanasrezerves, reģistrēt transporta kustību; veikt bibliotēkas un pasta pakalpojumus;aizpildīt dokumentus; veikt naudas operācijas; organizēt ceļojumus; informētklientus, reģistrēt pacientus.Viľu darbību vada vadītāji vai vecākie speciālisti.Šīs pamatgrupas profesijas klasificētas apakšgrupās:41 Iestāţu kalpotāji un kancelejas tehnikas operatori42 Klientu apkalpotāji43 Uzskaites un materiālo vērtību reģistrēšanas darbinieki44 Citi kalpotāji41 APAKŠGRUPAIESTĀŢU KALPOTĀJI UN KANCELEJAS TEHNIKAS OPERATORIŠīs apakšgrupas darbinieki veic darbus, kas nepieciešami iestādes vadībai, laiefektīvi un sekmīgi risinātu raţošanas vai apgādes problēmas; veic finanšu,statistikas, grāmatvedības un citas informācijas apstrādi un sistematizēšanu ardatortehnikas vai citas kancelejas tehnikas palīdzību.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– stenografēt, rakstīt ar datoru; rediģēt tekstu; apkalpot datoru, pavairošanastehniku un citu organizācijas tehniku; vākt un sistematizēt statistikas,grāmatvedības, finanšu un citu skaitlisko informāciju; veikt sekretāra pienākumus;uzskaitīt noliktavas produkciju, raţošanas rezerves; kārtot lietvedību; koordinētpasaţieru un kravas transporta kustības grafiku; veikt bibliotēkas un pastadarbinieku pienākumus; aizpildīt dokumentus.Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:411 Iestāţu kalpotāji412 Sekretāri413 Kancelejas tehnikas operatori


309411 MAZĀ GRUPAIESTĀŢU KALPOTĀJIŠīs mazās grupas darbinieki veic virkni lietvedības un administratīvosuzdevumus saskaľā ar noteiktajām procedūrām.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– reģistrēt, sagatavot, šķirot un klasificēt iesniegto informāciju; atvērt unnosūtīt pastu; strādāt ar datortehniku, veicot korespondences un citu dokumentuteksta maketēšanu, rediģēšanu un izdrukāšanu; strādāt ar faksu vai citiemtehniskiem līdzekļiem; veikt kancelejas darbus; rediģēt un kārtot korespondenci,protokolus un paziľojumus; reģistrēt un organizēt telefonsarunas un apmeklētājupieľemšanu.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: kancelejas darba metodes un paľēmieni; darbā lietojamo tehniskolīdzekļu darbības principi un lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darbaprocesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba reţīmi; darba aizsardzībasun vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās papildināt.Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par pieľemtajiemlēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par iekšējās darbakārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:4110 Iestāţu kalpotāji4110 ATSEVIŠĶĀ GRUPAIESTĀŢU KALPOTĀJIŠīs atsevišķās grupas profesija:4110 01 Vadošais biroja SEKRETĀRS412 MAZĀ GRUPASEKRETĀRIŠīs mazās grupas darbinieki veic uzľēmuma vai tā struktūrvienības vadītājadarba apkalpošanu, lietojot datoru un citus tehniskos līdzekļus, apgādā vadītājadarba vietu ar kancelejas piederumiem un rada apstākļus vadītāja darba efektīvai


310izpildei; apstrādā saľemto un nosūtāmo pastu, organizē lietišķās tikšanās, kārtolietvedību, patstāvīgi atbild uz korespondenci.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– kvalificēti organizēt un vadīt dokumentu pārvaldības procesu uzľēmumā;nodrošināt efektīvu informācijas un dokumentu apriti; operatīvi vadīt un koordinētuzľēmuma informācijas apmaiľas plūsmu, saľemt, reģistrēt un nosūtītdokumentus; organizēt un nodrošināt raitu sanāksmju norisi un protokolēšanu,lietišķās tikšanās un darījuma braucienus; pārzināt un nodrošināt dokumentusagatavošanu nodošanai arhīvam un arhivēšanu, izmantojot informācijastehnoloģijas un biroja tehniku; pārzināt uzľēmuma struktūru un procesus,sazināties gan ar uzľēmuma darbiniekiem, gan ar klientiem atbilstoši savaikompetencei; rediģēt un kārtot korespondenci, protokolus un paziľojumus; reģistrētun organizēt telefonsarunas un apmeklētāju pieľemšanu; drukāt (ievadīt vai izvadītno datora) dokumentus vai informāciju; sekot vadītāja rīkojumu un pavēļu izpildei;stenografēt tekstu, atšifrēt stenogrammas; pierakstīt daţādus ziľojumus vadītājaprombūtnes laikā un informēt par tiem vadītāju; pieľemt personiskos iesniegumus.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: kancelejas darba metodes un paľēmieni; darbā lietojamo tehniskolīdzekļu darbības principi un lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darbaprocesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba reţīmi; darba aizsardzībasun vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās papildināt.Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par pieľemtajiemlēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par iekšējās darbakārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:4120 Sekretāri4120 ATSEVIŠĶĀ GRUPASEKRETĀRIŠīs atsevišķās grupas profesijas:4120 01 SEKRETĀRS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 3.39.apakšnodaļā)4120 02 Tehniskais SEKRETĀRS4120 03 Lietvedības SEKRETĀRS413 MAZĀ GRUPA


311KANCELEJAS TEHNIKAS OPERATORIŠīs mazās grupas darbinieku profesionālā darbība ir saistīta ar tehniskāmierīcēm, tie pieraksta, stenografē diktēto materiālu, to atšifrē un pārraksta ar datoru;sagatavo informāciju un apstrādā to ar datoru atbilstoši iepriekš sagatavotaiprogrammai.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– strādāt ar skaitļošanas tehniku, veicot korespondences un citu dokumentuteksta maketēšanu, rediģēšanu un izdrukāšanu; strādāt ar faksu vai citiemtehniskiem līdzekļiem; veikt informācijas pavaddokumentu apstrādi; stenografētvai pierakstīt runas, lekcijas, sēţu protokolus, vēstules, pavēles, instrukcijas,atzinumus, telefonogrammas un citu dokumentālu informāciju, atšifrētstenogrammas; rakstīt no iespieddarba oriģināla vai rokraksta.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: kancelejas darba metodes un paľēmieni; darbā lietojamo tehniskolīdzekļu darbības principi un lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darbaprocesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba reţīmi; darba aizsardzībasun vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās papildināt.Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par pieľemtajiemlēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par iekšējās darbakārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:4131 Mašīnrakstītāji un dokumentu sagatavošanas darbinieki4132 Datu ievadīšanas operatori4131 ATSEVIŠĶĀ GRUPAMAŠĪNRAKSTĪTĀJI UN DOKUMENTU SAGATAVOŠANASDARBINIEKIŠīs atsevišķās grupas darbinieki stenografē un veic mašīnrakstīšanas darbus,pierakstot teikto vai tehniski sniegto informāciju, redakcionāli sagatavo daţādusdokumentus, lietojot speciālu tehniku, nosūta un pieľem informāciju undokumentus pa telefaksu vai ar citiem tehniskiem līdzekļiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– stenografēt vai pierakstīt runas, lekcijas, sēţu protokolus, vēstules, pavēles,instrukcijas, atzinumus, telefonogrammas un citu dokumentālu informāciju, atšifrētstenogrammas; strādāt ar jebkuras sistēmas rakstāmmašīnām, ar tekstiem no


312iespieddarbu oriģināliem vai rokraksta; veikt kancelejas darbus, dokumentuiešūšanu vai to kopēšanu; ar skaitļošanas tehnikas palīdzību maketēt, rediģēt unizdrukāt korespondences un citu dokumentu tekstus; strādāt ar telefaksu un citiemtehniskiem līdzekļiem; apstrādāt informācijas pavaddokumentus, sagatavot unkontrolēt informācijas mehanizētās apstrādes datus; izpildīt daţus kancelejasdarbus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:4131 01 MAŠĪNRAKSTĪTĀJS4131 02 STENOGRĀFS4131 03 Telefaksa OPERATORS4131 04 Teleksa OPERATORS4131 05 Teletaipa OPERATORS4131 06 Datu ievades OPERATORS4131 07 Teksta redaktora OPERATORS4132 ATSEVIŠĶĀ GRUPADATU IEVADĪŠANAS OPERATORIŠīs atsevišķās grupas darbinieki ievada kodētus, statistikas, finanšu un citusskaitliskos datus vai informāciju elektroniskās iekārtās, kas paredzētas informācijasapstrādei un pārraidei, veic matemātiskus aprēķinus ar elektronisko ierīčupalīdzību.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– ievadīt un labot informāciju elektroniskajās iekārtās; strādāt ar uzskaiteselektroniskām iekārtām; ievadīt datus no daţādām datu bāzēm, sistēmām unprogrammatūrām; strādāt ar kalkulatoru; veikt līdzīga satura uzdevumus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:4132 01 Informācijas ievadīšanas OPERATORS4132 02 Elektroniskā pasta OPERATORS4132 03 Pārkodēšanas OPERATORS4132 04 Signalizācijas pults OPERATORS4132 05 Energosistēmas vadības pults OPERATORS4132 06 Teksta MAKETĒTĀJS4132 07 Uzskaites OPERATORS4132 08 Kalkulatoru OPERATORS4132 09 Summatoru OPERATORS42 APAKŠGRUPAKLIENTU APKALPOTĀJI


313Šīs apakšgrupas darbinieki tieši apkalpo klientus, veic daţādas naudasoperācijas, organizē ceļojumus, informē klientus, organizē lietišķas tikšanās. Šajāapakšgrupā iekļauti arī darbinieki, kas strādā pie telefona komutatora pults.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt naudas operācijas bankās, pastā, derību un azartspēļu norises vietās;sniegt informāciju klientiem; organizēt lietišķas tikšanās; apkalpot telefonakomutatoru.Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:421 Kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki422 Klientu informētāji421 MAZĀ GRUPAKASIERI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKIŠīs mazās grupas darbinieki tieši no klientiem iekasē naudu par precēm unpakalpojumiem; izsniedz skaidru naudu bankās un tām radniecīgās iestādēs, sniedzdaţādus finansiālus pakalpojumus tieši klientiem bankās, pastā, pieľemot, mainot,izmaksājot naudu; pieľem un izmaksā derību likmes sporta un citās sacensībās, kāarī vada azarta spēles spēļu namos; izsniedz naudu pret ieķīlātām mantām,priekšmetiem un vērtspapīriem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– pieľemt maksājumus skaidrā naudā un ar kredītkarti vai čeku par pirkumuveikalā, biļešu kasē, citā iestādē; pārdot biļetes kasēs; izsniegt skaidru naudu vainaudas čeku rakstveida orderu un kredītkaršu uzrādītājiem; uzskaitīt naudaslīdzekļus; samaksāt rēķinus vai noformēt pārvedumus pēc klientu lūguma; formētklientu bankas konta debetu un kredītu; mainīt naudu no viena valūtas veida citā;veikt kases atlikuma sabalansētības uzskaiti; novērtēt ieķīlāto mantu, aprēķinātaizdevuma procentu un izmaksāt naudu; atdot mantu, ja parāds tiek dzēsts, unpārdot mantu, ja parāds nav dzēsts.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: profesionālās darbības metodes un paľēmieni; darbā lietojamotehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpējisaistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija; darba reţīmi;produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās noteikumi;darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās papildināt.


314Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par pašu pieľemtajiemlēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par iekšējās darbakārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:4211 Bankas kasieri un tiem radniecīgu profesiju darbinieki4212 Bukmeikeri, krupjē un tiem radniecīgu profesiju spēļu industrijas darbinieki4213 Lombardu darbinieki un augļotāji4214 Parādu piedzinēji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki4211 ATSEVIŠĶĀ GRUPABANKAS KASIERI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKIŠīs atsevišķās grupas darbinieki apkalpo klientus bankās un pasta iestādēs,pieľem, maina un izmaksā naudu, pērk un pārdod skaidro ārzemju valūtu, šķiro uniesaiľo naudas vienības pēc to nosaukuma, veida, nomināla un skaita, sniedz pastapakalpojumus, tieši no klientiem pieľem samaksu par pārdotajām precēm unsniegtajiem pakalpojumiem veikalos un biļešu kasēs, iemaksā skaidru naudubankās un tām līdzīgās iestādēs.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– organizēt un plānot darbu centrālajā kasē, kontrolēt naudas plūsmu starpfiliālēm; nodrošināt pietiekamu skaidras naudas apjomu darbam; pieľemt noklientiem naudu vai čekus; izmaksāt klientiem naudu; samaksāt klientu uzdevumārēķinus un naudas pārvedumus; debetēt un kreditēt klientu rēķinus; mainīt klientunaudu no vienas valūtas citā; veikt naudas operāciju sabalansēšanu; pirkt un pārdotskaidro ārzemju valūtu; veikt nolietotu un novecojušu naudas banknošu apmaiľu;pieľemt un uzglabāt klientu vērtības bankas depozītglabātavās; nodrošināt naudaslīdzekļu, vērtspapīru, stingrās uzskaites veidlapu un citu vērtību glabāšanu;saľemot (nododot) naudas līdzekļus vai citas materiālās vērtības naudas glabātavā,no cita kasiera vai inkasācijas, kontrolēt kases dokumentu precīzu noformēšanu;pieľemt naudu no kasēm, veikt naudas apstrādi – skaitīšanu, pārbaudi, šķirošanu,iesaiľošanu; noformēt naudas pārvedumus un pārdot pastmarkas; pieľemt samaksuskaidrā naudā un ar kredītkartēm vai čekiem par pirkumiem veikalā, biļešu kasē,citā līdzīgā iestādē; pārdot biļetes kasēs; iemaksāt skaidru naudu bankās pēcorderiem, kredītzīmēm; pieľemt no uzľēmumiem skaidru naudu un pārbaudīt topēc dokumentiem; izmaksāt darba algas uzľēmuma darbiniekiem; strādāt arelektronisko kases aparātu (EKA); reģistrēt EKA saľemto un izsniegto naudu;aizpildīt un pārbaudīt EKA ţurnālu.Šīs atsevišķās grupas profesijas:


3154211 01 Bankas KASIERIS4211 02 Naudas MAINĪTĀJS4211 03 Pastmarku PĀRDEVĒJS4211 04 Valūtas KASIERIS4211 05 KontrolKASIERIS4211 06 Naudas SADALĪTĀJS4211 07 Naudas APSTRĀDĀTĀJS4211 08 Kases kontu OPERATORS4211 09 Galvenais KASIERIS4211 10 Kases VADĪTĀJS4211 11 Pasta OPERATORS4211 12 Bankas INKASENTS4211 13 Naudas izmaksas KASIERIS4211 14 Veikala KASIERIS4211 15 Bagāţas KASIERIS4211 16 Preču KASIERIS4211 17 Lietvedības INSPEKTORS KASIERIS4211 18 KASIERIS OPERATORS4212 ATSEVIŠĶĀ GRUPABUKMEIKERI, KRUPJĒ UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU SPĒĻUINDUSTRIJAS DARBINIEKIŠīs atsevišķās grupas darbinieki aprēķina laimestu apmērus, pieľem unizmaksā derību summas sporta un citās sacensībās, kā arī vada azartspēlesazartspēļu norises vietās, no klientiem pieľem samaksu par pārdotajām bingokartītēm.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– noteikt riska pakāpi azartspēlēs; aprēķināt iemaksu likmes, organizēt unvadīt ruletes spēli; izskaidrot azartspēļu noteikumus; izziľot laimējušos numurus,izmaksāt laimestus, iekasēt naudu no zaudētājiem; iepazīstināt apmeklētājus arazartspēļu automātu noteikumiem; mainīt naudu; izsniegt ţetonus; kontrolēt, lai pieazartspēļu automātiem nespēlētu personas, kas jaunākas par 18 gadiem; sekotazartspēļu automātu tehniskajam stāvoklim un informēt par to bojājumiemtehniskos darbiniekus; izskaidrot bingo spēles noteikumus un pārdot bingo kartītesapmeklētājiem.Šīs atsevišķās grupas profesijas:4212 01 BUKMEIKERS4212 02 KRUPJĒ


3164212 03 Totalizatora BUKMEIKERS4212 04 Spēļu iekārtu PĀRRAUGS4212 05 Bingo kartīšu PĀRDEVĒJS4213 ATSEVIŠĶĀ GRUPALOMBARDU DARBINIEKI UN AUGĻOTĀJIŠīs atsevišķās grupas darbinieki izsniedz naudu pret ieķīlātajām mantām,priekšmetiem un vērtspapīriem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– novērtēt ieķīlātās mantas, aprēķināt procentus un veikt naudas izmaksas;atdot mantas, ja parāds tiek dzēsts, un pārdot mantas, ja parāds nav atdots; izsniegtaizdevumu ar nosacījumu, ka tas tiks dzēsts no nākamā gada raţas, vai ar citiemnosacījumiem.Šīs atsevišķās grupas profesijas:4213 01 AUGĻOTĀJS4213 02 NOVĒRTĒTĀJS (lombardos)4214 ATSEVIŠĶĀ GRUPAPARĀDU PIEDZINĒJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJUDARBINIEKIŠīs atsevišķās grupas darbinieki savāc parādus un veic ar to saistītospienākumus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– atgādināt klientiem pa tālruni vai vēstulēs par parāda atdošanas termiľu vaipar tā pārcelšanu; noskaidrot parādnieku adreses un tos personiski apmeklēt;aprēķināt savāktās summas un soda naudas; kārtot dokumentus par parādunemaksātāju nodošanu tiesai; organizēt un savākt labdarības ziedojumus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:4214 01 Parāda PIEDZINĒJS4214 02 Ziedojumu VĀCĒJS422 MAZĀ GRUPAKLIENTU INFORMĒTĀJIŠīs mazās grupas darbinieki uztur tiešus sakarus ar klientiem, organizējotceļojumus un pasūtot transportlīdzekļus, rezervē vietas viesnīcās; reģistrē klientusun ārstnieciskās iestādes pacientus, sniedzot tiem nepieciešamo informāciju,


317organizējot tikšanos ar amatpersonām, ārstiem, informē klientus un pacientus patālruni; veic deţūrdienestu pie telefona komutatora pults.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– dot padomus klientiem, izvēloties maršrutus un ceļošanas veidus; izstrādātmaršrutus; rezervēt vietas transportlīdzekļos; izsniegt biļetes un nokārtot citudokumentu iegādi; kārtot vīzas; izrakstīt rēķinu un iekasēt naudu parpakalpojumiem; reģistrēt klientus un pacientus; pasūtīt vai rezervēt vietasviesnīcās; izsniegt vajadzīgās veidlapas un bukletus; izsaukt abonentus vietējās unstarppilsētu telefonlīnijās; fiksēt sarunu ilgumu un samaksu; atbildēt pa tālruni uzizziľas rakstura jautājumiem.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: profesionālās darbības metodes un paľēmieni; klientu apkalpošanasiestāţu darba grafiki un darbības principi; dokumentu noformēšanas kārtība;lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi un lietošanas noteikumi;darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās papildināt, nodibinātlietišķus kontaktus ar klientiem.Jāatbild: par laikā veiktu, precīzu pienākumu izpildi; par uzticētajiem darbalīdzekļiem un priekšmetiem; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītājarīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:4221 Ceļojumu konsultanti un ceļojumu biroju darbinieki4222 Apmeklētāju pieľemšanas un informēšanas darbinieki4223 Telefona komutatoru operatori4224 Viesnīcu administratori4225 Uzziľu operatori4226 Reģistratori4227 Aptauju un tirgus pētījumu intervētāji4229 Citur neklasificēti klientu informēšanas darbinieki4221 ATSEVIŠĶĀ GRUPACEĻOJUMU KONSULTANTI UN CEĻOJUMU BIROJU DARBINIEKIŠīs atsevišķās grupas darbinieki plāno ceļojumu maršrutus un sarakstus,ceļotāju izmitināšanu, organizē un pārdod atpūtas un lietišķo ceļojumu ceļazīmes,sniedz informāciju, izstrādā ceļojumu maršrutus, rezervē vietas viesnīcās,transportlīdzekļos u.c.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:


318– iegūt informāciju par daţādu veidu transportlīdzekļu skaitu unizmantošanas maksu, kā arī par telpām ceļotāju izmitināšanai; noskaidrot ceļotājuprasības un informēt par organizatoriskiem jautājumiem, kas saistīti ar ceļojumu;rezervēt un pārbaudīt iepriekš pasūtītās biļetes un istabas viesnīcās, izsniegtceļotājiem biļetes un talonus; organizēt grupām dienesta un atpūtas braucienus unnodot lietas atbildīgajām personām vai personu grupām; organizēt ceļamnepieciešamo apliecību un dokumentu iegūšanu; palīdzēt klientiem izvēlētiesceļojuma maršrutu un ceļošanas veidu; rezervēt vietas transportlīdzekļos unviesnīcās; izsniegt biļetes un citus dokumentus; kārtot vīzas; izrakstīt rēķinus uniekasēt naudu par pakalpojumiem.Šīs atsevišķās grupas profesijas:4221 01 Ceļojumu KONSULTANTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.32.apakšnodaļā)4221 02 Ceļojumu ORGANIZATORS4221 03 Tūrisma informācijas KONSULTANTS4221 04 Ceļojumu AĢENTS4222 ATSEVIŠĶĀ GRUPAAPMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS UN INFORMĒŠANAS DARBINIEKIŠīs atsevišķās grupas darbinieki pieľem klientus un pacientus, sniedz tieminformāciju, organizē tikšanos ar vajadzīgām amatpersonām iestādēs, slimnīcās,poliklīnikās u.c.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– pieľemt klientus un pacientus; sniegt vajadzīgo informāciju, arī pa tālruni;noteikt klientiem un pacientiem pieľemšanas laiku pie attiecīgām amatpersonām;organizēt tikšanos ar vajadzīgajām amatpersonām; rezervēt klientiem unpacientiem vietas viesnīcās un transportlīdzekļos; izsniegt reklāmas prospektus,bukletus un informācijas lapas; pieľemt no klientiem pasūtījumus, apstrādāt tos,lietojot datorprogrammu; sniegt informāciju par preču cenām, iespēju iegādāties,raksturot preces, to īpašības; saskaľot ar klientu preču piegādes laiku, vietu, adresi,informēt par to loģistikas nodaļu; informēt klientus par izmaiľām pasūtījumā,saskaľot izmaiľas; noformēt un izrakstīt rēķinus un preču pavadzīmes; informētpreču iepircēju par precēm, kas jāiepērk klienta vajadzībām; atbildēt pa tālruni uzklientu jautājumiem, sniegt konsultācijas, izpildīt pa tālruni saľemtos klientauzdevumus; konsultēt pa tālruni klientus par maksājumu kartēm, bloķēt kartes;strādāt ar datortehniku, izstrādājot, rediģējot, apstrādājot korespondenci un cituspārvaldes dokumentus; strādāt ar faksu un citu biroja tehniku; pierakstīt unapstrādāt datorsalikumā runas, sēţu protokolus, vēstules, rīkojumus, instrukcijas,


319atzinumus un citu dokumentāru informāciju; veikt biroja un kancelejas darbus;organizēt telefonsarunas un personu pieľemšanu.Šīs atsevišķās grupas profesijas:4222 01 PASZINIS4222 02 Izziľu SNIEDZĒJS4222 03 INFORMĒTĀJS (transportā)4222 04 Klientu apkalpošanas OPERATORS4222 05 Telefona informācijas dienesta KONSULTANTS4222 06 Telefonbankas KONSULTANTS4222 07 Klientu apkalpošanas SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādāts standarts untas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.18.apakšnodaļā)4223 ATSEVIŠĶĀ GRUPATELEFONA KOMUTATORU OPERATORIŠīs atsevišķās grupas darbinieki strādā pie komutatora pults vai komutatorasekcijām vietējās un starptautiskajās telefonu centrālēs.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– savienot abonentus; izsaukt abonentus vietējās un starptautiskās līnijās;fiksēt maksu par sarunām; sniegt izziľas pa telefonu, konsultēt pa telefonu,pierakstīt abonentu norādījumus un paziľot tos adresātiem.Šīs atsevišķās grupas profesijas:4223 01 Telefona komutatora OPERATORS4223 02 TELEFONISTS4223 03 Abonentu daļas OPERATORS (konsultants)4224 ATSEVIŠĶĀ GRUPAVIESNĪCU ADMINISTRATORIŠīs atsevišķās grupas darbinieki organizē un vada saimniecību viesnīcās,reģistrē klientus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– salīgt, mācīt un atbrīvot darbiniekus, kas veic kalpotāju pienākumus,organizēt un vadīt viľu darbu; iegādāties produktus un citus materiālus, kontrolēt toizlietošanu un uzglabāšanu; nodarboties ar viesu uzľemšanu; veikt vieturezervēšanu, reģistrēt viesus, sniegt informāciju un papildpakalpojumus; veiktnorēķinus; sagatavot telpas, uzľemt viesus; rezervēt klientiem un pacientiem vietasviesnīcās.Šīs atsevišķās grupas profesijas:


3204224 01 Viesu uzľemšanas ORGANIZATORS4224 02 Viesnīcas ADMINISTRATORS4224 03 Viesnīcas klientu REĢISTRATORS4225 ATSEVIŠĶĀ GRUPAUZZIŅU OPERATORIŠīs atsevišķās grupas darbinieki pieľem iesniegumus, sūdzības parorganizācijas precēm un pakalpojumiem, sniedz tiem informāciju un nododinformāciju attiecīgām amatpersonām.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– sniegt informāciju par preču cenām, iespēju iegādāties, raksturot preces, toīpašības; saskaľot ar klientu preču piegādes laiku, vietu, adresi, informēt par toloģistikas nodaļu; informēt klientus par izmaiľām pasūtījumā, saskaľot izmaiľas;noformēt un izrakstīt rēķinus un preču pavadzīmes; informēt preču iepircēju parprecēm, kas jāiepērk klienta vajadzībām; sniegt palīdzību un padomu; atbildēt patālruni uz klientu jautājumiem; reģistrēt sūdzības; sniegt informāciju, atsaucoties uzekspertu viedokli; izsniegt reklāmas prospektus, bukletus un informācijas lapas;sniegt un izplatīt informāciju tirdzniecības centra veikalos; tirgot elektroniskāsdāvanu kartes un elektroniskās lojalitātes kartes.Šīs atsevišķās grupas profesija:4225 01 Uzziľu OPERATORS4226 ATSEVIŠĶĀ GRUPAREĢISTRATORIŠīs atsevišķās grupas darbinieki pieľem apmeklētājus, klientus, pacientus vaiviesus, reģistrē tos un sniedz tiem informāciju, organizē tikšanos ar vajadzīgāmamatpersonām iestādēs, slimnīcās, poliklīnikās, spēļu zālēs un citos uzľēmumos.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– pieľemt un reģistrēt klientus un pacientus; sniegt vajadzīgo informāciju, arīpa tālruni; noteikt klientiem un pacientiem pieľemšanas laiku pie attiecīgāmamatpersonām; organizēt tikšanos ar vajadzīgajām amatpersonām; rezervētklientiem un pacientiem vietas transportlīdzekļos; izsniegt reklāmas prospektus,bukletus un informācijas lapas; pieľemt no klientiem pasūtījumus, apstrādāt tos,lietojot datorprogrammu; atbildēt pa tālruni uz klientu jautājumiem, sniegtkonsultācijas, izpildīt pa tālruni saľemtos klienta uzdevumus; reģistrēt un organizēttelefonsarunas un personu pieľemšanu.Šīs atsevišķās grupas profesijas:


3214226 01 Klientu un pacientu REĢISTRATORS4226 02 REĢISTRATORS4227 ATSEVIŠĶĀ GRUPAAPTAUJU UN TIRGUS PĒTĪJUMU INTERVĒTĀJIŠīs atsevišķās grupas darbinieki intervē iedzīvotājus un ieraksta viľu atbildespar aptaujas vai tirgus pētījuma jautājumiem par vairākām tēmām.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– sazināties ar personām pa tālruni vai personīgi un paskaidrot intervijasnolūkus; uzdot konkrētus aptaujas vai apsekojuma jautājumus; pierakstīt atbildes uzpapīra vai ievadīt tieši datu bāzē, izmantojot datoru; identificēt un atrisinātpretrunīgas atbildes; nodrošināt atgriezenisko saiti ar apsekojuma sponsoriem parproblēmām, lai saľemtu ticamus datus.Šīs atsevišķās grupas profesija:4227 01 INTERVĒTĀJS4229 ATSEVIŠĶĀ GRUPACITUR NEKLASIFICĒTI KLIENTU INFORMĒŠANAS DARBINIEKIŠīs atsevišķās grupas darbinieki iegūst un apstrādā informāciju no klientiem,kas nepieciešama, lai noteiktu tiesības saľemt pakalpojumus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– iegūt un apstrādāt informāciju par pacientu aptaujas rezultātiem, kasnepieciešama, lai nodrošinātu slimnīcu ārstniecības pakalpojumus; intervētpretendentus par valsts palīdzību, lai vāktu informāciju, kas attiecas uz topiemērošanu; pārbaudīt informāciju; piešķirt, pārtraukt vai atteikt palīdzību; sniegtinformāciju saistībā ar pabalstiem un citām sociālajām garantijām; sniegtinformāciju par citām ārstniecības iestādēm.Šīs atsevišķās grupas profesija:4229 01 Ārstniecības pakalpojumu informēšanas OPERATORS43 APAKŠGRUPAUZSKAITES UN MATERIĀLO VĒRTĪBU REĢISTRĒŠANASDARBINIEKIŠīs apakšgrupas darbinieki veic finanšu, statistikas, grāmatvedības un citasinformācijas apstrādi un sistematizēšanu ar skaitļošanas tehnikas vai citaskancelejas tehnikas palīdzību.


322Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– vākt un sistematizēt statistikas, grāmatvedības, apdrošināšanas, finanšu uncitu skaitlisko informāciju; uzskaitīt noliktavas produkciju, raţošanas rezerves;kārtot lietvedību; koordinēt pasaţieru un kravas transporta kustības grafiku.Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:431 Uzskaites darbinieki432 Materiālo vērtību un transporta darbības uzskaites darbinieki431 MAZĀ GRUPAUZSKAITES DARBINIEKIŠīs mazās grupas darbinieki vāc, klasificē un sistematizē grāmatvedības,finanšu un statistikas informāciju, veic apdrošināšanas un bankas finanšuoperācijas.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– uz nosūtāmo un saľemto grāmatvedības dokumentu pamata veikt ierakstusgrāmatvedības grāmatās un sagatavot kases pārskatu; saľemt noteiktā kārtībānoformētus dokumentus, naudas līdzekļus un vērtspapīrus bankas iestādē, laiizmaksātu algu un samaksātu citus izdevumus; aprēķināt produkcijas pašizmaksuatbilstoši esošajām reģistrācijas grāmatām; aprēķināt algu atbilstoši strādājošānostrādāto stundu skaitam vai individuāli paveiktajam darbam; sistemātiski uzpārskatu un citu dokumentu kopsavilkuma pamata uzkrāt informāciju par raţošanasuzdevumu izpildi un ziľas par personāla sastāva, tehnikas un transporta raksturu;sistematizēt un apstrādāt skaitlisko informāciju; piedalīties uzľēmuma darbībasanalīzē; sagatavot finanšu dokumentus un aprēķināt starpnieku maksājumus;uzskaitīt vērtspapīrus, kas tiek pirkti vai pārdoti.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: profesionālās darbības metodes un paľēmieni; darbā lietojamotehnisko līdzekļu darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darbaprocesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba reţīmi; produkcijas,pakalpojumu un citas darbības veidu izmaksu veidošanās; darba aizsardzības unvides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās papildināt.Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieľemtajiemlēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par iekšējās darbakārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:4311 Uzskaites un grāmatvedības darbinieki


3234312 Statistikas, finanšu un apdrošināšanas darbinieki4313 Algu aprēķināšanas darbinieki4311 ATSEVIŠĶĀ GRUPAUZSKAITES UN GRĀMATVEDĪBAS DARBINIEKIŠīs atsevišķās grupas darbinieki palīdz veikt uzskaiti un grāmatvedībasoperācijas, aprēķināt pašizmaksu un algas, saľemt naudu no abonentiem, kā arīizmaksāt algas un veikt inventarizācijas.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izdarīt ierakstus uzskaites un grāmatvedības dokumentos; veiktnepieciešamos aprēķinus; veikt citas, mazāk atbildīgas, uzskaites un grāmatvedībasfunkcijas; atbilstoši spēkā esošajām instrukcijām rēķināt produkcijas pašizmaksu;saľemt naudu no abonentiem; aprēķināt pašvaldības nodokļus un nodevas; pieľemtun reģistrēt ziľojumus par visu veidu bojājumiem; veikt izpildīto remontdarbuuzskaiti; sagatavot aprēķinus objekta remonta, renovācijas vai rekonstrukcijasdarbu tāmēm; aprēķināt objekta telpu remonta, renovācijas vai rekonstrukcijasdarbu apjomus; pārbaudīt iestāţu vai būvuzľēmumu sagatavotās objekta remonta,renovācijas un rekonstrukcijas darbu tāmes un sniegt atzinumu par tām; piedalītiesobjektu apsekošanā un to tehniskā stāvokļa novērtēšanā; periodiski braukt uzveikaliem; veikt inventarizācijas veikalos; konstatēt preču atlikumus vaiiztrūkumus; nodot atskaites par inventarizācijas rezultātiem.Šīs atsevišķās grupas profesijas:4311 01 GRĀMATVEDIS (trešā līmeľa kvalifikācija)4311 02 KASIERIS4311 03 Grāmatvedības UZSKAITVEDIS4311 04 Pašizmaksas RĒĶINĀTĀJS4311 05 Remontdarbu DISPEČERS4311 06 Nodokļu (nodevu) ADMINISTRATORS4311 07 RĒĶINVEDIS4311 08 TĀMĒTĀJS4311 09 INVENTARIZATORS4312 ATSEVIŠĶĀ GRUPASTATISTIKAS, FINANŠU UN APDROŠINĀŠANAS DARBINIEKIŠīs atsevišķās grupas darbinieki uzskaita un apstrādā statistikas, finanšu unapdrošināšanas informāciju, veic ar bankas operācijām saistītus kancelejas darbus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:


324– saľemt un sakārtot statistikas informāciju; saskaitīt skaitļus, aprēķinātprocentus un ierakstīt tos tabulās; sagatavot finanšu dokumentus; aprēķinātstarpnieku maksājumus; uzskaitīt vērtspapīrus; intervēt iedzīvotājus, lai īstenotuValsts statistikas likumā noteiktās funkcijas.Šīs atsevišķās grupas profesijas:4312 01 TAKSĒTĀJS4312 02 Statistikas un finanšu UZSKAITVEDIS4312 03 Apdrošināšanas DARBINIEKS4313 ATSEVIŠĶĀ GRUPAALGU APRĒĶINĀŠANAS DARBINIEKIŠīs atsevišķās grupas darbinieki veic darba algas aprēķinu un izmaksu uncitas grāmatvedības operācijas.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt uzskaiti par darbinieka nostrādāto laiku, atvaļinājuma laiku unvirsstundām; aprēķināt darbinieku darba samaksu un pabalstus izmantojotdatorprogrammas; aprēķināt un sagatavot izziľas par darbinieku vidējo izpeļľu;veikt darba samaksas un pabalstu maksājumus.Šīs atsevišķās grupas profesija:4313 01 Algu GRĀMATVEDIS432 MAZĀ GRUPAMATERIĀLO VĒRTĪBU UN TRANSPORTA DARBĪBAS UZSKAITESDARBINIEKIŠīs mazās grupas darbinieki uzskaita novietoto, pasūtīto vai uzkrājamoprodukcijas daudzumu; plāno raţošanai nepieciešamo materiālu daudzumu; veicnepārtrauktu raţošanas uzskaiti; koordinē pasaţieru un kravas transporta darbību.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– organizēt un kontrolēt preču saľemšanu un izsniegšanu; veikt noliktavāsnovietoto preču uzskaiti; veikt preču un materiālu komplektēšanu un pasūtījumupārbaudi; veikt visu pasaţieru un kravas pārvadājumu veidu un transporta kustībasuzskaiti un koordinēšanu.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: profesionālās darbības metodes un paľēmieni; darbā lietojamotehnisko līdzekļu darbības principi, lietošanas noteikumi; darba drošības noteikumijūras ostās, kravu iekraušanas un nostiprināšanas tehniskie noteikumi, kravupārvadāšanas noteikumi, ostas iekārtu un ostas akvatorijas ekspluatācijas tehniskie


325noteikumi, jūras ostu pacēlājtransporta iekārtu ekspluatācijas tehniskie noteikumi;savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darbareţīmi; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās papildināt.Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieľemtajiemlēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par iekšējās darbakārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.Šīs grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:4321 Noliktavu darbinieki4322 Raţošanas uzskaites darbinieki4323 Transporta uzskaites darbinieki4321 ATSEVIŠĶĀ GRUPANOLIKTAVU DARBINIEKIŠīs atsevišķās grupas darbinieki uzskaita noliktavā saľemto gatavoprodukciju, saľemtos, nosvērtos, sakrautos un novietotos materiālus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– organizēt un kontrolēt preču saľemšanu un izsniegšanu; pārbaudīt pieľemtovērtību atbilstību pamatdokumentiem; organizēt izkraušanas, iekraušanas unnovietošanas darbus; komplektēt preces atbilstoši pasūtītāja pavadrakstam; uzskaitītnoliktavā novietotās preces; rakstīt inventarizācijas sarakstus; pieľemt preci (pienu)savākšanas maršrutā; pieľemt produkciju (preces) uzglabāšanai noliktavā, saskaitīt toun apskatīt, vai tā nav bojāta, atbilst pēc daudzuma, pēc svara un iepakojumaatbilstoši pavadzīmei; parakstīt pavadzīmi par produkcijas (preču) pieľemšanu;pirms nosūtīšanas pārbaudīt nokomplektētās produkcijas (preces) atbilstībuprodukcijas (preces) saľēmēja (klienta) iesniegtajiem pieprasījuma dokumentiem;ziľot savam tiešajam vadītājam par nepareizu produkcijas (preču) nokomplektēšanu;būt materiāli atbildīgam par precēm; uzskaitīt (numurēt un reģistrēt kostīmureģistrā) kostīmus; labot kostīmus; nodrošināt kostīmu apriti; uzturēt noliktavaslabā darba kārtībā.Šīs atsevišķās grupas profesijas:4321 01 Noliktavu EKSPEDITORS4321 02 MANTZINIS4321 03 Noliktavas PĀRZINIS4321 04 SVĒRĀJS4321 05 Kravas NOFORMĒTĀJS4321 06 PREČZINIS


3264321 07 Produkcijas (preces) PIEĽĒMĒJS4321 08 Noliktavas DARBINIEKS4321 09 Komplektēšanas KONTROLIERIS4322 ATSEVIŠĶĀ GRUPARAŢOŠANAS UZSKAITES DARBINIEKIŠīs atsevišķās grupas darbinieki plāno un aprēķina raţošanas programmasizpildei nepieciešamo materiālu, enerģijas un kurināmā daudzumu, kā arī sekoprodukcijas piegādes grafikam, enerģijas sadalei un patēriľam.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– aprēķināt raţošanai vai iestādes darbībai nepieciešamo materiālo resursudaudzumu, kvalitāti un sortimentu; sastādīt materiālo resursu pasūtīšanas grafikuun sekot to piegādei; organizēt resursu sadali; kontrolēt saimniecisko līgumusaistību izpildi; veikt produkcijas operatīvo uzskaiti; pārbaudīt raţošanaspasūtījumus; pieľemt preču un materiālu vērtības pēc daudzuma, kvalitātes unnomenklatūras; noformēt materiālu un izejvielu pieľemšanas dokumentus; izvietotun sašķirot ienākošos materiālus; nosūtīt un izsniegt materiālus uz atbilstošodokumentu pamata; noformēt pasūtījumus; nodrošināt degvielas uzpildes operācijasun iekraušanas darbu drošību; strādāt ar datorprogrammām, ievadot ienākošas unizejošas pārvietošanas dokumentus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:4322 01 Materiālu PLĀNOTĀJS4322 02 Raţošanas PLĀNOTĀJS4322 03 Raţošanas DISPEČERS4322 04 Darbu RĪKOTĀJS4322 05 Raţošanas KONTROLIERIS4322 06 Galvenais saimniecības PĀRZINIS4322 07 Vecākais saimniecības PĀRZINIS4322 08 Degvielas UZSKAITVEDIS4323 ATSEVIŠĶĀ GRUPATRANSPORTA UZSKAITES DARBINIEKIŠīs atsevišķās grupas darbinieki veic visu transportlīdzekļu veidu uzskaiti,koordinē pasaţieru un kravas pārvadājumu kustību pa autoceļiem, dzelzceļu, gaisa,ūdens līnijām, gatavo informāciju iestādes vadībai; uzskaita, nodrošina un organizētransportlīdzekļu iekraušanas/izkraušanas darbus, kā arī veic kuģu ienākšanas un


327iziešanas formalitātes ostās un citās valsts vai pašvaldības institūcijās; pieľem unuzskaita kokmateriālus un citu kravu.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt visas transporta kustības (tai skaitā kravas pārvadājumu) uzskaiti unkoordinēšanu; pieľemt un uzskaitīt kokmateriālus; veikt kokmateriālu kontroli;organizēt kokmateriālu nosūtīšanas darbus; noskaidrot un noteikt vilcienu kustībasgrafiku attiecīgajā dzelzceļa zonā; uzskaitīt un kontrolēt kravas pārvadājumus; sastādītun koordinēt kravu iekraušanas un izkraušanas grafikus; koordinēt pasaţierupārvadāšanu; nodrošināt autotransporta savlaicīgu tehnisko apkopju un remontdarbuveikšanu; kontrolēt autotransporta tehnisko stāvokli; plānot autovadītāju darbu;kontrolēt ceļazīmes un degvielas izlietojumu; novērot un kontrolēt satiksmesplūsmu un satiksmes organizāciju svarīgākajos satiksmes mezglos konkrētāspilsētas vietās, kur uzstādītas videonovērošanas sistēmas; pieľemt informāciju parnovērotajiem satiksmes traucējumiem pa diennakts bezmaksas tālruni; saľemotinformāciju par būtiskiem satiksmes traucējumiem pilsētas ielās, nodot to iestādēmun uzľēmumiem, kuru darbība ir saistīta ar satiksmi, tās organizāciju, sabiedriskātransporta pakalpojumiem pilsētā, kā arī informēt plašsaziľas līdzekļus; būtinformētam par satiksmes ierobeţojumiem pilsētā, kas saistīti ar satiksmes slēgšanuun satiksmes organizācijas izmaiľām sakarā ar objektu uzturēšanas un būvniecībasdarbu izpildi ielu tīklā, sabiedriskajiem pasākumiem; informēt vadību par notiekošo;nodrošināt efektīvu un kvalitatīvu transportlīdzekļu (kuģu, dzelzceļa vagonu,autotransporta) iekraušanu/izkraušanu noteiktā laikā; sniegt ieinteresētajām pusēmatskaiti par uzskaitītās kravas stāvokļa atbilstību noteiktu standartu prasībām;nodrošināt izstrādes normu izpildi; kontrolēt ostas teritorijā esošo būvju, iekārtu,inventāra, slieţu ceļu un noliktavu stāvokli; novērtēt pārkraušanai paredzētāskravas īpatnības un stāvokli, pārkraušanas kārtību; veikt instruktāţu; kontrolētdarba aizsardzības instrukciju un tehnoloģijas ievērošanu; saľemt pārkraušanasdokumentus; noteikt iekrautās/izkrautās kravas daudzumu; noformēt kravasapstrādes dokumentus; vadīt kuģu pietauvošanos (attauvošanos no) piestātnēm;nodrošināt kravu uzskaiti; veikt paveikto darbu uzskaiti; pārstāvēt kuģa īpašniekaintereses darbībās ar citām juridiskām un fiziskām personām; veikt kuģuienākšanas un iziešanas formalitātes ostās un citās valsts un pašvaldībasinstitūcijās; īstenot kuģa apkalpes interesēs konsulārās formalitātes un finanšuoperācijas pēc kuģa īpašnieka pilnvarojuma; pieľemt no kuģu aģentiem kuģuienākšanas un iziešanas dokumentus; veikt kuģu kustības uzskaiti; pieľemt unizziľot kuģiem un ostā esošajiem uzľēmumiem meteoroloģijas prognozes unūdenslīmeľa svārstības; nodrošināt kuģu ţurnālu reģistrēšanu; organizēt ostasakvatorijā piesārľojumu seku likvidēšanu, glābšanas un avārijas darbus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:


3284323 01 Transporta DISPEČERS4323 02 Galvenais transporta INSPEKTORS4323 03 Transporta INSPEKTORS4323 04 Transporta KONTROLIERIS4323 05 Transporta biroja PĀRVALDNIEKS4323 06 Dzelzceļa pārvadājumu un kustības ORGANIZATORS4323 07 Maršruta PĀRRAUGS4323 08 Transportlīdzekļu manevru PĀRRAUGS4323 09 Transportlīdzekļu PIEĽĒMĒJS4323 10 Kravas PIEĽĒMĒJS NOSŪTĪTĀJS4323 11 Ātrummērīšanas lenšu NOLASĪTĀJS4323 12 Stacijas DEŢURANTS4323 13 Transportlīdzekļu REĢISTRĒTĀJS4323 14 Līnijas dzelzceļa stacijas PRIEKŠNIEKS4323 15 Dzelzceļa DISPEČERS4323 16 Dzelzceļa depo DEŢURANTS4323 17 Transporta grafika ANALĪTIĶIS4323 18 Lokomotīvju NORĪKOTĀJS4323 19 Autoremonta darbnīcas VADĪTĀJS4323 20 Dzelzceļa DISPEČERA PALĪGS4323 21 Dzelzceļa OPERATORS4323 22 Dzelzceļa OPERATORA PALĪGS4323 23 Dzelzceļa DEŢURANTS4323 24 Dzelzceļa DEŢURANTA PALĪGS4323 25 Pasaţieru vilciena KONTROLIERIS (revidents)4323 26 Transporta PĀRRAUGS4323 27 Videonovērošanas OPERATORS4323 28 Kravas pārkraušanas darbu ORGANIZATORS ostā4323 29 TĀLMANIS4323 30 Kuģu AĢENTS4323 31 BRIGADIERIS (ostās)4323 32 Ostas UZRAUGS44 APAKŠGRUPACITI KALPOTĀJIŠīs apakšgrupas darbinieki veic informācijas apstrādi un sistematizēšanu arskaitļošanas tehnikas vai citas kancelejas tehnikas palīdzību.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:


329– rakstīt ar datoru; rediģēt tekstu; apkalpot datoru, pavairošanas tehniku uncitu organizācijas tehniku; vākt un sistematizēt skaitlisko informāciju; veiktbibliotēkas un pasta darbinieku pienākumus; aizpildīt dokumentus.Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajā grupā:441 Citi kalpotāji441 MAZĀ GRUPACITI KALPOTĀJIŠīs mazās grupas darbinieki reģistrē, komplektē, izsniedz un saľem grāmatasno lasītājiem; klasificē un aizpilda kartotēkas; šķiro un iznēsā pastu; šifrē un koriģētekstus; aizpilda dokumentus; veic citus pienākumus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– saľemt, šķirot un sagatavot nosūtīšanai korespondenci, bandroles,iespiedizdevumus; noteiktā laikā nogādāt adresātiem pasta sūtījumus; uzglabāt,komplektēt, reģistrēt grāmatas un dokumentus; reģistrēt bibliotēkas apmeklētājus,izsniegt un saľemt literatūru.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: profesionālā darba metodes un paľēmieni; darbā lietojamo tehniskolīdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darbaprocesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba reţīmi; darba aizsardzībasun vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās papildināt.Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par paša pieľemtajiemlēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par iekšējās darbakārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:4411 Bibliotēku darbinieki4412 Pasta piegādes un šķirošanas darbinieki4413 Informācijas kodētāji, korektori un tiem radniecīgu profesiju darbinieki4414 Rakstveţi un tiem radniecīgu profesiju darbinieki4415 Arhivēšanas un kopēšanas darbu darbinieki4416 Personāla uzskaites darbinieki4419 Citur neklasificēti kalpotāji4411 ATSEVIŠĶĀ GRUPABIBLIOTĒKU DARBINIEKI


330Šīs atsevišķās grupas darbinieki veic bibliotēkas dienesta darbus, kā arīaizpilda un klasificē lietvedības kartotēku reģistrācijas dokumentus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– uzglabāt, komplektēt vai reģistrēt grāmatas un dokumentus; reģistrētbibliotēkas apmeklētājus, izsniegt un saľemt grāmatas; gatavot dokumentu vaiizziľu kopijas; sastādīt, sistematizēt un ierakstīt izziľas, pamatojoties uz arhīvadokumentiem; uzskaitīt dokumentus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:4411 01 REĢISTRĒTĀJS4411 02 Bibliotēku LIETVEDIS4411 03 Kopēšanas mašīnu OPERATORS4412 ATSEVIŠĶĀ GRUPAPASTA PIEGĀDES UN ŠĶIROŠANAS DARBINIEKIŠīs atsevišķās grupas darbinieki veic pasta sūtījumu pieľemšanu un apstrādi,šķiro, reģistrē pasta korespondenci un piegādā to adresātiem no pasta nodaļām, kāarī paša uzľēmuma ietvaros.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– saľemt, šķirot, reģistrēt un sagatavot piegādei korespondenci, bandroles,iespiedizdevumus; noteiktā laikā piegādāt adresātiem visu veidu pasta sūtījumus;koordinēt iestāţu un organizāciju pasta piegādes laika grafiku; sniegt pastanorēķinu sistēmas (PNS) un citus pakalpojumus klientiem; pieľemt sūdzības unpriekšlikumus no klientiem; sagatavot darba dienas/maiľas un mēneša atskaites;veikt skaidras naudas, pasta sūtījumu un mantisko vērtību apgrozījuma uzskaiti.Šīs atsevišķās grupas profesijas:4412 01 Pasta NOSŪTĪTĀJS4412 02 Pasta KURJERS4412 03 PASTNIEKS4412 04 Tiesas ZIĽNESIS4412 05 Pasta ŠĶIROTĀJS4412 06 Pasta DARBINIEKS4413 ATSEVIŠĶĀ GRUPAINFORMĀCIJAS KODĒTĀJI, KOREKTORI UN TIEM RADNIECĪGUPROFESIJU DARBINIEKIŠīs atsevišķās grupas darbinieki kodē informāciju, pārbauda un labo kļūdas,kā arī veic citus kancelejas darbus.


331Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– kodēt, klasificēt informāciju turpmākai apstrādei; salīdzināt iespiešanaiparedzēto tekstu ar oriģinālo tekstu, labot kļūdas; šķirot un apzīmēt ar atšķirībaszīmēm veidlapas; uzrakstīt adreses uz reklāmas un cirkulārām vēstulēm.Šīs atsevišķās grupas profesijas:4413 01 Informācijas KODĒTĀJS4413 02 Informācijas KOREKTORS4413 03 Dokumentu ZĪMOGOTĀJS4413 04 Dokumentu ŠĶIROTĀJS4414 ATSEVIŠĶĀ GRUPARAKSTVEŢI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKIŠīs atsevišķās grupas darbinieki raksta vēstules un aizpilda veidlapasrakstītnepratēju vārdā.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– lasīt un paskaidrot dokumentus lasītnepratējiem; rakstīt vēstules unaizpildīt veidlapas rakstītnepratēju vārdā.Šīs atsevišķās grupas profesija:4414 01 RAKSTVEDIS4415 ATSEVIŠĶĀ GRUPAARHIVĒŠANAS UN KOPĒŠANAS DARBU DARBINIEKIŠīs atsevišķās grupas darbinieki arhivē korespondenci, kartes, rēķinus, kvītisun citu informāciju uzskaites alfabēta vai numerācijas kārtībā vai izmantoreģistrācijas sistēmu, sniedz pieprasītos dokumentus, fotokopijas un citusmateriālus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– šķirot vai klasificēt materiālus saskaľā ar noteiktiem kritērijiem vaihronoloģiskā, alfabētiskā vai skaitliskā secībā; uzglabāt materiālus speciālosskapjos, uzglabāšanas kastēs; atrast un izľemt nepieciešamos materiālus no datorafailiem pēc pieprasījuma; kopēt un skenēt dokumentus; sūtīt dokumentus pa faksu.Šīs atsevišķās grupas profesijas:4415 01 ARHIVĀRS4415 02 KOPĒTĀJS4416 ATSEVIŠĶĀ GRUPAPERSONĀLA UZSKAITES DARBINIEKI


332Šīs atsevišķās grupas darbinieki uztur un atjauno personāla dokumentus,informāciju par pārcelšanu un paaugstināšanu, darbinieku atvaļinājumu, uzkrātodarba samaksu, apmācību un citu informāciju.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– atjaunot informāciju par darbinieku nodarbinātības vēsturi, algu,kvalifikāciju un apmācību, atvaļinājumu; uzskaitīt darbiniekus; izsūtīt darbapieteikumus; apstrādāt darba pieteikumus un sniegt atbildi par konkursarezultātiem; uzturēt un atjaunot reģistrācijas sistēmas; sagatavot ziľojumus undokumentus par personāla darbību; informēt potenciālos darbiniekus par darbaiespējām uzľēmumā; sagatavot un uzturēt personāla uzskaites dokumentāciju.Šīs atsevišķās grupas profesija:4416 01 Personāla uzskaites DARBINIEKS4419 ATSEVIŠĶĀ GRUPACITUR NEKLASIFICĒTI KALPOTĀJIŠajā atsevišķajā grupā iekļauti citur neklasificētie kancelejas darbinieki.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– uzskaitīt uzľēmumā strādājošos un reģistrēt no darba atbrīvotosstrādājošos; rakstīt organizācijai nepieciešamo adrešu un tālruľa numuru sarakstusun reģistrēt izmaiľas tajos; rakstīt un nosūtīt vēstules, aizpildīt dokumentuveidlapas; tulkot tekstu.Šīs atsevišķās grupas profesija:4419 01 TABEĻVEDIS4419 02 UZSKAITVEDIS


333V. Piektā pamatgrupaPAKALPOJUMU UN TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKIPakalpojumu un tirdzniecības darbinieki sniedz pakalpojumus ceļojumos unmājsaimniecībā, aprūpē bērnus, slimniekus, invalīdus un vecos cilvēkus, strādāsabiedriskajā ēdināšanā, dzēš ugunsgrēkus, sargā sabiedrisko kārtību, mantu uncilvēkus, pārdod un demonstrē preces, strādā par modeļiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– sniegt individuālos pakalpojumus ceļojumos; organizēt mājsaimniecību;sagatavot un pasniegt ēdienus un dzērienus; apkalpot frizētavās unskaistumkopšanas salonos; kopt bērnus, slimniekus, invalīdus un vecos cilvēkus;organizēt bēres, iezārkot, balzamēt; sargāt cilvēkus, mantu un sabiedrisko kārtību;pārdot preces vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības iestādēs, kioskos, tirguslaukumos; demonstrēt preces pircējiem; pozēt fotogrāfiem, skulptoriem ungleznotājiem; demonstrēt tērpus; vadīt citus darbiniekus.Viľu darbību vada vadītāji vai vecākie speciālisti, atsevišķos gadījumos viľivar būt vadītāji.Šīs pamatgrupas profesijas klasificētas apakšgrupās:51 Individuālo pakalpojumu jomas darbinieki52 Tirdzniecības darbinieki53 Individuālās aprūpes darbinieki54 Apsardzes pakalpojumu jomas darbinieki51 APAKŠGRUPAINDIVIDUĀLO PAKALPOJUMU JOMAS DARBINIEKIŠīs apakšgrupas darbinieki sniedz individuālos pakalpojumus, organizēceļojumus, vada saimniecību, strādā sabiedriskajā ēdināšanā.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– organizēt ceļojumus un pavadīt tūristus; vadīt saimniecību; sagatavot unpasniegt ēdienus un dzērienus; apkalpot klientus frizētavās un skaistumkopšanassalonos; nodarboties ar astroloģiju, zīlēšanu un buršanu; organizēt bēres, iezārkot,balzamēt; vadīt citus darbiniekus.Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:511 Ceļojumu pavadoľi, konduktori un gidi512 Pavāri513 Viesmīļi un bārmeľi514 Frizieri, skaistumkopšanas darbinieki un tiem radniecīgu profesiju darbinieki


334515 Namu pārziľi un saimniecības vadītāji516 Citi individuālo pakalpojumu jomas darbinieki511 MAZĀ GRUPACEĻOJUMU PAVADOŅI, KONDUKTORI UN GIDIŠīs mazās grupas darbinieki sniedz daţādus individuālus pakalpojumusceļojumos ar gaisa kuģi, vilcienu, kuģi, autobusu un citiem transportlīdzekļiem,pavada tūristu grupas vai atsevišķus tūristus tūrisma ceļojumos, ievērojamo vietuapskatē un ekskursijās.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– nodrošināt pasaţieru komfortu un drošību vilcienos, gaisa kuģos unautobusos; ierādīt vietas gaisa kuģos, skaidrot uzvedības noteikumus un nodrošinātto izpildi; skaidrot drošības jostu un citu glābšanas līdzekļu lietošanas noteikumus;piedāvāt ceļotājiem avīzes, ţurnālus u.tml. un sniegt nepieciešamo vai pasaţierusinteresējošo informāciju vilcienos, gaisa kuģos un autobusos; pasniegt iepriekšsagatavotus ēdienus un dzērienus; pārdot daţādas preces; ja nepieciešams, sniegtceļotājiem pirmo medicīnisko palīdzību; veikt nepieciešamos pasākumusneparedzētās situācijās vai nelaimes gadījumos; apkalpot ceļotājus lidostās;apkalpot pasaţierus vilcienos, uz kuģiem, nodrošinot komfortu un drošību,pasniedzot ēdienu kajītēs, organizējot izklaidēšanos; savākt un izsniegt biļetes vaikontrolēt agrāk nopirktās biļetes pilsētas un piepilsētas transportlīdzekļos; sniegtceļotājiem informāciju par pieturām un pārsēšanos; pavadīt tūristu grupas vaiatsevišķus tūristus tūrisma ceļojumos, ievērojamo vietu apskatē un ekskursijās,sniedzot viľiem interesējošo informāciju; veikt gida pienākumus muzejos unizstāţu zālēs; pavadīt tūristu grupas ekskursijās pa uzľēmumiem u.tml. vietām unsniegt viľiem interesējošo informāciju; rīkot ekskursijas uz kalniem, medību unmakšķerēšanas vietām.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: profesionālās darbības metodes un paľēmieni; darbā izmantojamotehnisko līdzekļu darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darbaprocesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba reţīmi; darba aizsardzībasun vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par pašapieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; parcitu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; parvadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.


335Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:5111 Ceļojumu pavadoľi un stjuarti5112 Transporta konduktori5113 Ceļojumu gidi5111 ATSEVIŠĶĀ GRUPACEĻOJUMU PAVADOŅI UN STJUARTIŠīs atsevišķās grupas darbinieki sniedz individuālos pakalpojumusceļojumos, lai nodrošinātu ceļotāju komfortu un drošību, apkalpo tūristustransportlīdzekļos, nodrošina tajos kārtību.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– sniegt pakalpojumus gaisa kuģos un citos transportlīdzekļos; skaidrotuzvedības noteikumus tajos; piedāvāt ceļotājiem avīzes, ţurnālus u.tml.; sniegtnepieciešamo un interesējošo informāciju; pasniegt iepriekš sagatavotus ēdienus undzērienus salonā, kajītēs, kupejās un citur; pārdot daţādas preces; ja nepieciešams,sniegt pirmo medicīnisko palīdzību ceļotājiem; apkalpot ceļotājus lidostās, stacijāsun citur; apkalpot ceļotājus vilcienos, nodrošinot viľu drošību, komfortu; sniegtnepieciešamo informāciju vilcienos; sniegt pakalpojumus guļamvagonos; apkalpotceļotājus uz kuģiem, nodrošinot komfortu un drošību.Šīs atsevišķās grupas profesijas:5111 01 Lidostas pasaţieru apkalpošanas AĢENTS5111 02 Ielidošanas servisa AĢENTS5111 03 Vilciena PAVADONIS5111 04 Kuģa vecākais STJUARTS5111 05 Kuģa STJUARTS5111 06 Gaisa kuģa STJUARTS5111 07 Vagonu PAVADONIS5111 08 Dienesta vagona PAVADONIS5112 ATSEVIŠĶĀ GRUPATRANSPORTA KONDUKTORIŠīs atsevišķās grupas darbinieki pārdod un pārbauda biļetes, kā arī nodrošinaceļotāju komfortu un drošību vilcienos, autobusos un citos transportlīdzekļos.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– pārdot biļetes vai pārbaudīt agrāk nopirktās biļetes; informēt ceļotājus parpieturām un pārsēšanos; veikt nepieciešamos pasākumus nelaimes gadījumā.Šīs atsevišķās grupas profesijas:


3365112 01 Autobusa KONDUKTORS5112 02 Pārceltuves KONDUKTORS5112 03 Tramvaja KONDUKTORS5112 04 Trošu vagona KONDUKTORS5112 05 Pasaţieru vilciena KONDUKTORS (kontrolieris)5113 ATSEVIŠĶĀ GRUPACEĻOJUMU GIDIŠīs atsevišķās grupas darbinieki pavada atsevišķas personas vai grupas,apskatot vietējas nozīmes ievērojamās vietas (piemēram, muzejus, arhitektūraspieminekļus, dabas mantojumu), un sniedz interesējošo informāciju.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– pavadīt tūristus, nodrošinot viľu komfortu un drošību, kā arī apskatotvietējas nozīmes ievērojamās vietas; sniegt informāciju par tūrisma objektiem,atbildēt uz tūristu jautājumiem; organizēt izklaidēšanos; pavadīt tūristu grupas vaiindividuālos tūristus ceļojumu laikā; veikt ceļojumam nepieciešamo savu darbuplānošanu un organizēšanu.Šīs atsevišķās grupas profesijas:5113 01 Tūristu grupas VADĪTĀJS5113 02 Ekskursiju GIDS5113 03 Tūrisma GIDS512 MAZĀ GRUPAPAVĀRIŠīs mazās grupas darbinieki plāno un organizē virtuves darbu, gatavoēdienus un dzērienus viesnīcās, restorānos un citās iestādēs, komercsabiedrībās,ārstniecības iestādēs, raţojot sviestmaizes un citus ātri pagatavojamus vai uzreizlietojamus produktus pārtikas rūpniecībā un pārtikas tirdzniecības uzľēmumukulinārijas nodaļās, kā arī privātās mājās, kuģos, vilcienos un citur.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– novērtēt pārtikas produktu kvalitāti un veikt to pirmapstrādi; gatavot unnoformēt ēdienus, t.sk., ievērot ēdienu porciju lieluma, noformēšanas unpasniegšanas noteikumus, zināt ārzemju virtuves raksturīgākās īpatnības, daţādudiētu raksturojumu un šo diētu produktus; plānot un koordinēt virtuves darbu vaiveikt šos uzdevumus citu speciālistu uzraudzībā.Kvalifikācijas pamatprasības:


337Jāzina: uzdotā darba izpildes teorētiskie un praktiskie pamati, normatīvieakti, profesionālās darbības metodes un paľēmieni; darbā lietojamo tehniskolīdzekļu darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesuizpildes secība, to racionāla organizācija, darba reţīmi, pārtikas produktu un citupreču cenas un glabāšanas termiľi; higiēnas, darba aizsardzības un videsaizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par pašapieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; parcitu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; parvadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:5120 Pavāri5120 ATSEVIŠĶĀ GRUPAPAVĀRIŠīs atsevišķās grupas profesijas:5120 01 Vecākais PAVĀRS5120 02 PAVĀRS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 4.1.apakšnodaļā)5120 03 Kuģa PAVĀRS513 MAZĀ GRUPAVIESMĪĻI UN BĀRMEŅIŠīs mazās grupas darbinieki klāj galdu, pasniedz ēdienus un dzērienusrestorānos, ēdnīcās un citās iestādēs, komercsabiedrībās, ārstniecības iestādēs,restorānvagonos, klubos, kā arī privātās mājās, kuģos, pasaţieru vilcienos un citur.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– palīdzēt uzturēt bāra leti, izmantojot tīrīšanas līdzekļus; apkalpot klientuspie bāra letes; klāt galdus, aprīkot galdus ar nepieciešamajiem galda piederumiemun traukiem; novākt tukšos traukus, rūpēties par galdu tīrību; pārzināt un spētraksturot ēdienus un dzērienus, kuri tiek piedāvāti ēdienkartē; ieteikt klientiemēdienus un dzērienus un viľus apkalpot; izsniegt rēķinus un pieľemt samaksu.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: uzdotā darba izpildes teorētiskie un praktiskie pamati, normatīvieakti, profesionālās darbības metodes un paľēmieni; darbā lietojamo tehnisko


338līdzekļu darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesuizpildes secība, to racionāla organizācija, darba reţīmi, pārtikas produktu un citupreču cenas un glabāšanas termiľi; higiēnas, darba aizsardzības un videsaizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par pašapieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; parcitu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; parvadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: pamata, vidējā vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:5131 Viesmīļi5132 Bārmeľi5131 ATSEVIŠĶĀ GRUPAVIESMĪĻIŠīs atsevišķās grupas darbinieki piedāvā un pasniedz ēdienus un dzērienussabiedriskās ēdināšanas iestādēs vai klubos, ārstniecības iestādēs, uz kuģiem,vilcienos un citur.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– apkalpot viesus; klāt galdus ikdienā un raksturot galda klājumus svētkugadījumos; pasniegt ēdienus un dzērienus; konsultēt par pārtikas un dzērienu izvēli;kopt aprīkojumu; orientēties noliktavu saimniecībā; raksturot raţošanas uzskaiti;izsniegt rēķinus un pieľemt samaksu.Šīs atsevišķās grupas profesijas:5131 01 VIESMĪLIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 4.2.apakšnodaļā)5131 02 Bistro pakalpojumu DARBINIEKS5131 03 Bufetes KALPOTĀJS5132 ATSEVIŠĶĀ GRUPABĀRMEŅIŠīs atsevišķās grupas darbinieki sagatavo un pasniedz alkoholiskos unbezalkoholiskos dzērienus sabiedriskās ēdināšanas iestādēs vai klubos, uz kuģiem,vilcienos un citur.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:


339– sagatavot alkoholiskos un bezalkoholiskos dzērienus un apkalpot klientuspie bāra letes; kopt bāra leti, tējkannas, kafijas automātus un citas dzērienugatavošanas ierīces, izmantojot mazgāšanas līdzekļus; izsniegt rēķinu un pieľemtsamaksu par pakalpojumu; pārdot uzkodas un citas pārtikas preces.Šīs atsevišķās grupas profesija:5132 01 Vecākais BĀRMENIS5132 02 BĀRMENIS5132 03 Minibāru PĀRZINIS514 MAZĀ GRUPAFRIZIERI, SKAISTUMKOPŠANAS DARBINIEKI UN TIEMRADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKIŠīs mazās grupas darbinieki apkalpo klientus skaistumkopšanas salonos,frizētavās, pirtīs, veic kalpotāju pienākumus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– griezt, mazgāt, krāsot un ieveidot matus; skūt bārdu; pēc klientupieprasījuma piemērīt parūkas; tīrīt ādu, ieziest to ar krēmiem, losjoniem untamlīdzīgiem līdzekļiem; izdarīt sejas, galvas un ķermeľa ādas kosmētisko aprūpi;grimēt klientus skaistumkopšanas salonos; izdarīt pedikīru un manikīru; sniegtpalīdzību klientiem pirtīs.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: profesionālās darbības metodes un paľēmieni; darbā lietojamotehnisko līdzekļu darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darbaprocesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba reţīmi, daţādupakalpojumu veidu izmaksu veidošanās; darba aizsardzības un vides aizsardzības,darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi, tās nepārtrauktipapildināt.Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par pašapieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; parcitu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; parvadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:5141 Frizieri5142 Skaistumkopšanas un tai radniecīgu profesiju darbinieki5141 ATSEVIŠĶĀ GRUPA


340FRIZIERIŠīs atsevišķās grupas darbinieki grieţ un ieveido matus vai suľa spalvas, skujbārdas un veic citus līdzīgus darbus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– griezt, mazgāt, krāsot un ieveidot matus; skūt bārdu; pēc klientapieprasījuma piemērīt parūkas; tīrīt ādu, ieziest ar krēmu, losjonu un tamlīdzīgiemlīdzekļiem; noteikt un veidot klienta individuālo krāsu paleti; modelēt un veidotfrizūras; modelēt un veidot frizūras un frizūru modes kolekcijas; lietot jaunākāstehnoloģijas un izmantot daudzveidīgus instrumentus, profesionālo matu undekoratīvo kosmētiku; ievērot sanitāri higiēniskos noteikumus; patstāvīgi plānot unorganizēt savu darbu; strādāt komandā; griezt, mazgāt, krāsot suľa spalvas unveidot frizūras suľiem; pārzināt suľu šķirnes; atbilstoši suľu izskata standartamgatavot suľus izstādēm.Šīs atsevišķās grupas profesijas:5141 01 FRIZIERIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 4.13.apakšnodaļā)5141 02 Parūku MEISTARS5141 03 Frizūru MODELĒTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 3.19.apakšnodaļā)5141 04 Dāmu FRIZIERIS5141 05 Kungu FRIZIERIS5141 06 Suľu FRIZIERIS5142 ATSEVIŠĶĀ GRUPASKAISTUMKOPŠANAS UN TAI RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKIŠīs atsevišķās grupas darbinieki sniedz kosmētiskos pakalpojumus, grimē unveic citus līdzīgus darbus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izdarīt sejas, galvas ādas un ķermeľa ādas kosmētisko aprūpi; noteikt sejasādas īpašības un īpatnības, izvēlēties atbilstošus dekoratīvās kosmētikas līdzekļus,aprīkojumu, sagatavot seju un veikt daţādus sadzīviskus grimus (meikapus),saskaľojot tos ar tēlu (piemēram, dienas, vakara, svētku, konkursu, modes skatēm,izklaides programmām, fotogrāfijām) modes un skaistumkopšanas salonos un citāspakalpojumu jomās; grimēt klientus skaistumkopšanas salonos; grimēt aktierus uncitus māksliniekus; strādāt pie konkrēta tēla (piemēram, sociālais, vēsturiskais,nacionālais) veidošanas, izvēloties atbilstošus līdzekļus, aprīkojumu; veidot savudarbu kolekciju; izdarīt pedikīru un manikīru; sniegt palīdzību klientiem pirtīs;


341veikt specifiskās pirts masāţas tehnikas („Stoun” masāţa, šokolādes ietīšana,dzintaru terapija, krāsu terapija, fitoterapija, Latvijas un citu tautu sejas un ķermeľakopšanas tradīcijas), veikt pirts procedūras, izmantojot vingrojumus un fiziskoslodzi, galvaniku, jonofrēzi, press- un vakuumaparātus; izmantot dabiskas vielas(augus, mālus, eļļas u.c.) atbilstoši klienta vajadzībām, apkalpot, veidot klientaindividuālo vizuālo tēlu; zīmēt savu priekšlikumu skices; grimēt klienta ķermeni unseju; izpildīt vizāţas elementus; veidot auguma proporcijām atbilstošu tērpa skiciun mulāţu; veidot tēlus reklāmas klipiem, modes kolekciju izrādēm; caurdurt ādu,dekoratīvi izdaiļojot ķermeni ar juvelierizstrādājumiem; veikt mikropigmentācijasprocedūru (ievadot krāsu zem ādas un izmantojot speciālu aparatūru un krāsas);izvēlēties piemērotākas tehnikas, adatu tipus, pigmentu krāsas atbilstoši klientaprasībām un vēlmēm; apkalpot klientu un sadarboties individuālā vizuālā tēlaveidošanā un kopšanā; patstāvīgi plānot un organizēt savu darbu; strādāt komandā.Šīs atsevišķās grupas profesijas:5142 01 STILISTS5142 02 Vizuālā tēla STILISTS5142 03 ĢĒRBĒJS5142 04 GRIMĒTĀJS5142 05 VIZĀŢISTS5142 06 ESTĒTISTS5142 07 Nagu kopšanas SPECIĀLISTS5142 08 MANIKĪRS5142 09 PEDIKĪRS5142 10 Mikropigmentācijas SPECIĀLISTS5142 11 TETOVĒTĀJS5142 12 Dekoratīvās caurduršanas MEISTARS5142 13 PIRTNIEKS5142 14 Pirts MEISTARS5142 15 Pirts MEISTARA PALĪGS515 MAZĀ GRUPANAMU PĀRZIŅI UN SAIMNIECĪBAS VADĪTĀJIŠīs mazās grupas darbinieki organizē un vada saimniecību, uzrauga tīrīšanasdarbus birojos, viesnīcās un citās institūcijās, pārvalda tiem nodotās ēkas, būves untām piegulošo teritoriju, veic mājsaimniecības darbus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– salīgt, mācīt, atbrīvot darbiniekus, organizēt un vadīt viľu darbu; veikt unorganizēt to darbu izpildi, kas saskaľā ar dzīvojamo telpu īres un nedzīvojamo


342telpu nomas līgumiem veicami izīrētājam (iznomātājam); veikt tīrīšanas unmājsaimniecības darbus; vadīt citus darbiniekus.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: uzdotā darba izpildes teorētiskie un praktiskie pamati, normatīvieakti, profesionālās darbības metodes un paľēmieni; darbā lietojamo tehniskolīdzekļu darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesuizpildes secība, to racionāla organizācija, darba reţīmi, pārtikas produktu un citupreču cenas un glabāšanas termiľi; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darbatiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par pašapieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; parcitu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; parvadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:5151 Uzkopšanas un saimniecības daļas vadītāji birojos, viesnīcās un citās iestādēs5152 Saimniecības vadītāji mājsaimniecībās5153 Namu apsaimniekotāji5151 ATSEVIŠĶĀ GRUPAUZKOPŠANAS UN SAIMNIECĪBAS DAĻAS VADĪTĀJI BIROJOS,VIESNĪCĀS UN CITĀS IESTĀDĒSŠīs atsevišķās grupas darbinieki organizē un vada saimniecību birojos,viesnīcās, viesu mājās, moteļos, ēdināšanas uzľēmumos, klubos, izglītības iestādēsun citur.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– salīgt, mācīt un atbrīvot darbiniekus, kas veic kalpotāju pienākumus,organizēt un vadīt viľu darbu; iegādāties produktus un citus materiālus, kontrolēt toizlietošanu un uzglabāšanu; nodarboties ar viesu uzľemšanu; veikt vieturezervēšanu, reģistrēt viesus, sniegt informāciju un papildpakalpojumus; veiktnorēķinus; plānot, organizēt, vadīt lauku tūrismam izmantojamo māju viesuuzľemšanas un apkalpošanas darba procesus; sagatavot telpas, uzľemt viesus;gatavot un pasniegt vienkāršus ēdienus un dzērienus; apkalpot viesus; plānot unorganizēt viesu apkalpošanu banketos; pieľemt pasūtījumus; organizēt pasūtījumuizpildi; sastādīt ēdienkarti, vīnu un dzērienu kartes; veikt kalkulāciju; pārzināt bāraun restorāna tehnoloģiskās iekārtas; strādāt ar dokumentiem; uz kuģiem vadītēdināšanas un apkalpošanas procesus; organizēt uzskaiti un pārskatu sniegšanu;


343plānot un organizēt darba uzdevumu izpildi; kontaktēties ar kuģa komandu; sadalītdarba uzdevumus un kontrolēt to izpildi; veikt ēdināšanas procesa paškontroli;plānot kapsētas darbu; kārtot un saglabāt kapsētas lietvedības dokumentāciju;uzskaitīt un saglabāt kapsētas materiālās vērtības; iekasēt maksu par kapsētāsniegtajiem pakalpojumiem; nospraust, uzmērīt un ierādīt kapa vietu, to precīziuzskaitīt un reģistrēt; nodrošināt apbedīšanu, kapsētas apgādi ar atkritumuizvešanas konteineriem un ūdenssūkľiem; kontrolēt kapsētas teritorijas un taipiegulošo teritoriju kopšanu un tīrību; noformēt un izsniegt izziľas parapbedījumiem; pieľemt un reģistrēt iesniegumus; izskatīt sūdzības un sniegtatbildes normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā; piedalīties saimniecībasstruktūrvienības darba organizēšanā; uzturēt un pilnveidot saimniecībasstruktūrvienības kvalitātes vadības procesus; kontrolēt pakļauto darbinieku darbakvalitāti; organizēt administrācijas īpašuma saglabāšanu, racionālu izmantošanu unprecīzu uzskaiti; piedalīties kancelejas un prezentācijas preču iegādes, uzskaites unizsniegšanas organizēšanā; pieľemt un reģistrēt no citām struktūrvienībāmtransporta pieteikumus un izsniegt automobiļu vadītājiem maršrutu norīkojumus;pierakstīt klientus pie SPA speciālistiem; koordinēt SPA centra klientu plūsmu;vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:5151 01 ADMINISTRATORS5151 02 Nometnes PRIEKŠNIEKS5151 03 Saimniecības VADĪTĀJS5151 04 Teātra /galvenais ADMINISTRATORS5151 05 Virtuves VADĪTĀJS5151 06 Sporta zāles PĀRZINIS5151 07 Atpūtas bāzes PĀRZINIS5151 08 Tiesas ADMINISTRATORS5151 09 Veļas mazgātavas VADĪTĀJS5151 10 Mājas PĀRVALDNIEKS5151 11 Saimniecības PĀRZINIS5151 12 Dienesta viesnīcas VADĪTĀJS5151 13 Viesu uzľemšanas dienesta SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.33.apakšnodaļā)5151 14 Viesmīlības pakalpojumu SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.28.apakšnodaļā)5151 15 Viesnīcu pakalpojumu SPECIĀLISTS5151 16 Restorānu pakalpojumu SPECIĀLISTS5151 17 Ēdināšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.20.apakšnodaļā)5151 18 Zāles ADMINISTRATORS


3445151 19 Uzkopšanas darba VADĪTĀJS5151 20 Kapsētas PĀRZINIS5151 21 Kapsētas PĀRZIĽA PALĪGS5151 22 SPA ADMINISTRATORS5151 23 Viesnīcas stāva PĀRZINIS5152 ATSEVIŠĶĀ GRUPASAIMNIECĪBAS VADĪTĀJI MĀJSAIMNIECĪBĀSŠīs atsevišķās grupas darbinieki organizē un vada saimniecību privātās mājāsvai līdzīgās saimniecībās.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– pārraudzīt un mācīt mājkalpotājus; organizēt un vadīt viľu darbu;iegādāties produktus un citas preces, kontrolēt to izlietošanu un uzglabāšanu;nodarboties ar viesu uzľemšanu; pārraudzīt tīrīšanas darbus; rūpēties parmājsaimniecības mājdzīvniekiem; atbildēt uz telefona zvaniem; organizētēdienreizes.Šīs atsevišķās grupas profesijas:5152 01 EKONOMS5152 02 MĀJSAIMNIECE5153 ATSEVIŠĶĀ GRUPANAMU APSAIMNIEKOTĀJIŠīs atsevišķās grupas darbinieki pārvalda un apsaimnieko tiem nodotosnamus, būves un tiem funkcionāli nepieciešamos zemesgabalus, rūpējas pardzīvojamo ēku, viesnīcu, iestāţu, baznīcu, citu ēku, mākslīgo būvju un to teritorijusaglabāšanu un uzturēšanu kārtībā.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– nodrošināt un veikt namu pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, nodrošinātnamu un tiem funkcionāli nepieciešamo zemesgabalu uzturēšanu tehniskā kārtībā,sanitāro apkopi un labiekārtošanu; veikt namu ārējo fasāţu apkopi; nodrošinātkoplietošanas telpu uzkopšanu; sistemātiski pārbaudīt nama vispārējo stāvokli unugunsdrošību; plānot un uzraudzīt namu remonta, rekonstrukcijas un renovācijasdarbu veikšanu, pārzināt un uzraudzīt remontdarbu norisi, kontrolēt izpildīto darbuapjomus, kvalitāti un termiľus; sagatavot materiālus tiesvedības vajadzībām, veiktnepieciešamos pasākumus pret likumpārkāpumiem, kas vērsti pret pārvaldāmo unapsaimniekojamo īpašumu; slēgt līgumus, kas saistīti ar namu pārvaldīšanu unapsaimniekošanu, tai skaitā ar pakalpojumu piegādātājiem, kontrolēt noslēgto


345līgumu saistību izpildi; veikt darbības, kas saistītas ar namu pārvaldīšanas unapsaimniekošanas maksājumu aprēķināšanu un iekasēšanu; nodrošināt darbadrošības, ugunsdrošības, elektrodrošības un citu noteikumu ievērošanu; nodrošinātiedzīvotāju iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanu un atbilţusagatavošanu uz tiem; nodrošināt informācijas pakalpojumu sniegšanu īpašniekiemun pārvaldniekam; piedalīties ēku interjeru uzpošanā un sīkajā remontā; rūpētiespar apkures un ūdensapgādes sistēmas uzturēšanu kārtībā; uzturēt kontaktus arīrniekiem, lai saglabātu ēkas un citu īpašumu; organizēt uz tiltiem, satiksmespārvadiem un gājēju tuneļos (mākslīgās būves) atkritumu urnu iegādi un touzstādīšanu, grafitī zīmējumu notīrīšanu no sienām, melnzemes slāľa atjaunošanu,gājēju tuneļu informatīvo norāţu atjaunošanu, ielu slaucīšanas un sniega un laputīrīšanas darbus, sniega izvešanu, atkritumu savākšanu un izvešanu, sienu un grīdumazgāšanu, lietusūdens noteces un savākšanas sistēmu tīrīšanu un skalošanu, zālespļaušanas darbus; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:5153 01 Namu PĀRZINIS5153 02 Ēku un apsaimniekojamās teritorijas PĀRZINIS5153 03 Namu APSAIMNIEKOTĀJS5153 04 Uzkopšanas darbu MEISTARS516 MAZĀ GRUPACITU INDIVIDUĀLO PAKALPOJUMU JOMAS DARBINIEKIŠīs mazās grupas darbinieki apkalpo klientus, kavē laiku, veic kalpotājupienākumus, sniedz apbedīšanas pakalpojumus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– mācīt sauszemes transportlīdzekļu darbības un vadīšanas principus;izskaidrot sauszemes transportlīdzekļu kustības noteikumus; veikt kremēšanu,balzamēšanu, organizēt bēres; veikt mājdzīvnieku un citu dzīvnieku kopšanas unaprūpes darbus; pavadīt darba devēju uz daţādām vietām, lasīt priekšā, sarunātiesar viľu, piedalīties kopā ar darba devēju daţādos pasākumos; palīdzēt uzľemtviesus; rūpēties par darba devēja apģērbu un citām personiskajām lietām; pavadītklientus uz restorāniem un citām izklaidēšanās vietām; sagaidīt klientus klubos unnodrošināt izklaidēšanos; palīdzēt personai pārvietoties un veikt pašaprūpiizglītības iestādē, algota darba vietā.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: profesionālās darbības metodes un paľēmieni; darbā lietojamotehnisko līdzekļu darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darbaprocesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba reţīmi, daţādu


346pakalpojumu veidu izmaksu veidošanās; darba aizsardzības un vides aizsardzības,darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi, tās nepārtrauktipapildināt.Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par pašapieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; parcitu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; parvadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:5161 Astrologi, zīlnieki un tiem radniecīgu profesiju darbinieki5162 Pavadoľi un sulaiľi5163 Apbedīšanas pakalpojumu darbinieki5164 Mājdzīvnieku kopēji un dzīvnieku aprūpes darbinieki5165 Braukšanas apmācības instruktori5169 Citur neklasificēti individuālo pakalpojumu jomas darbinieki5161 ATSEVIŠĶĀ GRUPAASTROLOGI, ZĪLNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJUDARBINIEKIŠīs atsevišķās grupas darbinieki sastāda klientiem horoskopus, kuros arastroloģiskām un tamlīdzīgām metodēm skaidro viľu pagātnes notikumus unpareģo nākotni, skaidro pagātnes notikumus un pareģo nākotni pēc klienta plaukstulīnijām, spēļu kārtīm un ar citām metodēm, dziedē fizisko un psihisko nespēku argarīgu ietekmi, iedvesmu, biostrāvu un biolauku palīdzību.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– sastādīt klientiem horoskopus, sniedzot informāciju par viľu pagātni unnākotni; noteikt piemērotāko laiku daţādu veidu darbībai; pētīt zvaigznāju unzvaigţľu ietekmi uz klienta dzīvi; dot padomus par attiecīgu aizsardzības līdzekļulietošanu; atšifrēt klienta plaukstu līniju nozīmi; interpretēt klienta izvilkto kāršunozīmi, tējas vai kafijas biezumu izvietojumu tasītē u.tml. un, pamatojoties uz šointerpretāciju, paredzēt nākotnes notikumus; brīdināt klientu par draudošāmbriesmām un dot padomus par vēlamo rīcību; dziedēt psihisko un fizisko nespēkuar iedvesmu, garīgu ietekmi, lūgšanām, biostrāvām, biolauku; konsultētiedzīvotājus un atsevišķas personas par pareizas uzvedības veidiem, stiprinotpārliecību par sekmīgu izārstēšanos; apmācīt uztvert pasaules uzbūves kopainuvienā veselumā; koriģēt un harmonizēt cilvēka enerģijas lauka struktūru.Šīs atsevišķās grupas profesijas:


3475161 01 ASTROLOGS5161 02 HIROMANTS5161 03 OKULTISTS5161 04 ZĪLNIEKS5161 05 EKSTRASENSS5161 06 BIOENERĢĒTIĶIS5162 ATSEVIŠĶĀ GRUPAPAVADOŅI UN SULAIŅIŠīs atsevišķās grupas darbinieki strādā par laika kavētājiem, pavadoľiem unizpilda daţādus darba devēja uzdevumus vai asistentiem un sniedz atbalstupersonām ar I vai II invaliditātes grupu un bērniem invalīdiem, kuriem konstatētsļoti smagas vai smagas pakāpes funkcionēšanas ierobeţojums, ārpus mājokļa.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– pavadīt darba devēju daţādās dzīves situācijās, lasīt priekšā, sarunāties unpiedalīties ar viľu daţādos pasākumos, piemēram, sporta sacensībās; palīdzētuzľemt viesus darba devēja mājās; kārtot darba devēja apģērbu un citas personiskāslietas; palīdzēt personai nokļūt vietā, kur tā mācās, strādā vai saľem pakalpojumus;palīdzēt personai pārvietoties un veikt pašaprūpi izglītības iestādē, algota darbavietā; sniegt personai atbalstu saskarsmē ar citām fiziskajām un juridiskajāmpersonām; palīdzēt personai ar redzes invaliditāti piedalīties profesionālāspamatizglītības, profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības programmasapgūšanā; palīdzēt identificēt un izvērtēt vajadzības, apzināt, piesaistīt un ieteiktnepieciešamos resursus, respektējot šo personu pašnoteikšanos; uzlabot un veicināttiešās saziľas prasmes ar dzirdīgajiem un nedzirdīgajiem cilvēkiem, kompensējotiztrūkstošo maľu – dzirdi; būt vārdiskās informācijas starpniekam un precīzaminterpretētājam.Šīs atsevišķās grupas profesijas:5162 01 PAVADONIS5162 02 ASISTENTS personām ar invaliditāti5162 03 ASISTENTS personām ar dzirdes traucējumiem – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.14.apakšnodaļā)5163 ATSEVIŠĶĀ GRUPAAPBEDĪŠANAS PAKALPOJUMU DARBINIEKIŠīs atsevišķās grupas darbinieki sniedz daţādus apbedīšanas pakalpojumus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:


348– kremēt, balzamēt, iezārkot; apglabāt, kremēt cilvēku līķus (mirušāsaglabāšana, sagatavošana apglabāšanai vai kremācijai, apbedīšanas un kremēšanaspakalpojumu nodrošināšana); noformēt sēru ceremonijas telpu, iznomāt to;transportēt mirušo (cilvēku mirstīgo atlieku transportēšana Latvijas teritorijā,cilvēku mirstīgo atlieku transportēšana ārpus Latvijas teritorijas un šīs procedūrasveikšanai nepieciešamo dokumentu noformēšana); tirgot apbedīšanas piederumus;raţot zārkus (koka un tapsētos), raţot apbedīšanas piederumus – šūtosizstrādājumus un citur nekvalificētos apbedīšanas piederumus; vadīt sēruceremonijas; teikt sēru runas un izpildīt sēru ceremonijas mūziku.Šīs atsevišķās grupas profesijas:5163 01 BALZAMĒTĀJS5163 02 IEZĀRKOTĀJS5163 03 KAPRACIS5163 04 Apbedīšanas pakalpojumu SPECIĀLISTS5163 05 Sēru ceremoniju MĀKSLINIEKS (vadītājs)5164 ATSEVIŠĶĀ GRUPAMĀJDZĪVNIEKU KOPĒJI UN DZĪVNIEKU APRŪPES DARBINIEKIŠīs atsevišķās grupas darbinieki veic mājdzīvnieku un citu dzīvniekuapmācību, aprūpi un kopšanu.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt mājdzīvnieku un citu dzīvnieku kopšanas darbus; mācīt dzīvniekus,lai attīstītu un saglabātu vēlamo dzīvnieku uzvedību un paklausību; dresētdzīvniekus sacīkstēm, cirka priekšnesumiem u.tml.; vākt un reģistrēt informācijupar dzīvniekiem, piemēram, par svaru, lielumu, fizisko stāvokli un saľemtās zālesārstēšanas gadījumā; uzraudzīt, barot un aizsargāt dzīvniekus zooloģiskajā dārzā,dzīvnieku rezervātā, vivārijā, suľu audzētavā u.c.Šīs atsevišķās grupas profesijas:5164 01 Zirgu TRENERIS5164 02 Suľu PAVADONIS5164 03 Zooloģiskā dārza UZRAUGS5164 04 Zooloģiskā dārza STRĀDNIEKS5164 05 Dzīvnieku rezervāta UZRAUGS5164 06 Suľu audzētavas UZRAUGS5164 07 Vivārija dzīvnieku KOPĒJS5164 08 Suľu un kaķu KOPĒJS5165 ATSEVIŠĶĀ GRUPA


349BRAUKŠANAS APMĀCĪBAS INSTRUKTORIŠīs atsevišķās grupas darbinieki māca, kā vadīt transportlīdzekļus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– instruēt apmācāmos, izskaidrot un demonstrēt viľiem, kā darbojasbremzes, sajūgs un inventāra izvēle, automātiskā pārnesumkārba, signāli ungaismas; mācīt ceļa satiksmes noteikumus; sniegt konsultācijas.Šīs atsevišķās grupas profesija:5165 01 Autovadīšanas INSTRUKTORS5169 ATSEVIŠĶĀ GRUPACITUR NEKLASIFICĒTI INDIVIDUĀLO PAKALPOJUMU JOMASDARBINIEKIŠīs atsevišķās grupas darbinieki strādā par darba devēju pavadoľiem, dejupartneriem, pavada klientus uz daţādiem izklaidējošiem pasākumiem vai arī strādāklubos par maksas partneriem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– piedalīties kopā ar darba devēju daţādos pasākumos; pavadīt klientus uzrestorāniem un citām izklaidēšanās vietām; pavadīt klientu uz dejām, būt par viľadeju partneri; sagaidīt klientus klubos un nodrošināt izklaidēšanos.Šīs atsevišķās grupas profesijas:5169 01 Kluba SAIMNIEKS5169 02 PAVADONIS (izklaides pasākumos)5169 03 Deju PARTNERIS52 APAKŠGRUPATIRDZNIECĪBAS DARBINIEKIŠīs apakšgrupas darbinieki pārdod daţādas preces, mākslas izstrādājumus,adījumus, avīzes, periodiskos izdevumus vairumtirdzniecības unmazumtirdzniecības uzľēmumos, kioskos, tirgus laukumos un ielās; demonstrēpreces, skaidro to iedalījumu un kvalitāti, kā arī demonstrē apģērbu; pozēfotogrāfiem, skulptoriem un māksliniekiem vai filmējas reklāmas filmā.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– transportēt pārdošanai paredzētās preces uz tirdzniecības zālēm un izvietottās vitrīnās; noteikt preču iedalījumu un kvalitāti; palīdzēt pircējam izvēlēties preci;iepazīstināt pircēju ar cenām, kredīta noteikumiem; iesaiľot preces un nogādāt tāspasūtītājam; izrakstīt rēķinus, kvītis; demonstrēt tirdzniecībā esošās preces; ja


350nepieciešams, pārbaudīt kasiera ieľēmumus; iegūt vietējās pašvaldības atļaujukioska atvēršanai noteiktā (ielas) vietā; parakstīt līgumu par produktu derīgumupārdošanai; iepirkt preces vai noslēgt kontraktu par daţādu preču un pārtikasproduktu regulāru piegādi, noteikt cenas un pārdot preces; iepirkt nolauksaimniekiem augļus un dārzeľus un pārdot tos tirgū; iekraut un izkrauttirdzniecībai paredzētās preces; veikt uzskaiti; demonstrēt jaunu vai modernuapģērbu paraugus; demonstrēt apģērbu, lai noskaidrotu iespējamo pircēju vēlmes;pozēt fotogrāfiem, skulptoriem un gleznotājiem, kā arī filmēties reklāmas filmā;vadīt citus darbiniekus.Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:521 Ielu un tirgus pārdevēji522 Veikalu pārdevēji523 Kasieri un biļešu pārdevēji524 Citi tirdzniecības darbinieki521 MAZĀ GRUPAIELU UN TIRGUS PĀRDEVĒJIŠīs mazās grupas pārdevēji pārdod daţādas preces – mākslas izstrādājumus,adījumus, avīzes, augļus un dārzeľus, kā arī citas preces tirgus teritorijā unpašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaľotās publiskās vietās.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– parakstīt līgumu par produktu derīgumu pārdošanai; iepirkt preces vainoslēgt līgumu par preču un pārtikas produktu regulāru piegādi; noteikt cenas unpārdot preci; iepirkt no lauksaimniekiem augļus un dārzeľus un pārdot tos tirgū;iekraut un izkraut tirdzniecībai paredzētās preces; veikt uzskaiti; pārdošanas vietāvai pirms pārdošanas sagatavot pārtikas preces un dzērienus; iekraut pārtikas precesun dzērienus stumjamos ratiľos vai citos transportlīdzekļos un izkraut no tiem,nogādājot preces pārdošanas vietās; demonstrēt preci; iekasēt naudu par precēmtirgošanās vietās.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: profesionālās darbības metodes un paľēmieni; darbā lietojamotehnisko līdzekļu darbības principi, lietošanas nosacījumi; savstarpēji saistīto darbaprocesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba reţīmi; pakalpojumu unpreču cenu veidošanās pamatprincipi; darba aizsardzības un vides aizsardzības,darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi, tās nepārtrauktipapildināt.


351Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; paruzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēkudrošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vainorādījumu pildīšanu.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:5211 Tirgus pārdevēji5212 Ielu tirgotāji5211 ATSEVIŠĶĀ GRUPATIRGUS PĀRDEVĒJIŠīs atsevišķās grupas darbinieki pārdod daţādas preces – mākslasizstrādājumus, adījumus, augļus un dārzeľus, kā arī citas preces tirgus teritorijā(tirgus paviljoni, kioski, novietnes un citas tirdzniecības ēkas, nojumes,tirdzniecības galdi (letes) vai citas speciāli iekārtotas tirdzniecības vietas, kā arībrīva tirgus teritorija tirdzniecībai no transportlīdzekļiem un noliktavas).Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– parakstīt līgumu par produktu derīgumu pārdošanai; iepirkt preces vainoslēgt līgumu par preču un pārtikas produktu regulāru piegādi; noteikt cenas unpārdot preci; iepirkt no lauksaimniekiem augļus un dārzeľus un pārdot tos tirgū;iekraut un izkraut tirdzniecībai paredzētās preces; veikt uzskaiti.Šīs atsevišķās grupas profesijas:5211 01 Kioska PĀRDEVĒJS5211 02 Tirgus PĀRDEVĒJS5212 ATSEVIŠĶĀ GRUPAIELU TIRGOTĀJIŠīs atsevišķās grupas darbinieki pārdod preces pašvaldības iekārtotās vai arpašvaldību saskaľotās publiskās vietās, tai skaitā no pārvietojamāmazumtirdzniecības punkta.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– pārdošanas vietā vai pirms pārdošanas sagatavot preces, pārtikas produktusun dzērienus; iekraut preces, pārtikas produktus un dzērienus stumjamos ratiľos vaicitos transportlīdzekļos un izkraut no tiem, nogādājot preces pārdošanas vietās;demonstrēt preci; iekasēt naudu par precēm tirgošanās vietās.Šīs atsevišķās grupas profesijas:5212 01 Preču /ielas PĀRDEVĒJS


3525212 02 Bufetes PĀRDEVĒJS522 MAZĀ GRUPAVEIKALU PĀRDEVĒJIŠīs mazās grupas darbinieki pārdod preces mazumtirgotājiem unvairumtirgotājiem vairumtirdzniecības uzľēmumos vai pircējiemmazumtirdzniecības uzľēmumos.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– transportēt pārdošanai paredzētās preces no noliktavas uz tirdzniecībaszālēm un izvietot vitrīnās; izskaidrot pircējiem preces īpašības un kvalitāti; palīdzētizvēlēties preci; iepazīstināt pircējus ar cenām, kredīta un diskontēšanasnoteikumiem; iesaiľot preces un nogādāt tās pasūtītājiem; izrakstīt rēķinus, kvītis;ja nepieciešams, pārbaudīt kasiera ieľēmumus; vadīt citus darbiniekus.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: profesionālās darbības metodes un paľēmieni; darbā lietojamotehnisko līdzekļu darbības principi, lietošanas nosacījumi; savstarpēji saistīto darbaprocesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba reţīmi; pakalpojumu unpreču cenu veidošanās pamatprincipi; darba aizsardzības un vides aizsardzības,darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi, tās nepārtrauktipapildināt.Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; paruzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēkudrošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vainorādījumu pildīšanu.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:5222 Vecākie pārdevēji5223 Veikalu pārdevēji un pārdevēju palīgi5222 ATSEVIŠĶĀ GRUPAVECĀKIE PĀRDEVĒJIŠīs atsevišķās grupas darbinieki uzrauga un koordinē mazumtirdzniecības unvairumtirdzniecības veikala pārdevēju darbu, pārdod preces mazumtirgotājiem unvairumtirgotājiem vairumtirdzniecības uzľēmumos vai pircējiemmazumtirdzniecības uzľēmumos.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:


353– uzraudzīt un vadīt pakļauto darbinieku efektīvu darbu; analizēt veikalapārdošanas rādītājus un preču krājumus, sekot, lai savlaicīgi tiktu pasūtīta jaunā unklientus interesējoša prece; uzraudzīt, lai preces būtu pārskatāmi un kolekcijām/sekcijām atbilstoši izvietotas tirdzniecības zālē; organizēt un nepieciešamībasgadījumā veikt preču pasūtīšanu, pieľemšanu, nodošanu, pārbaudi, marķēšanu unsagatavošanu pārdošanai; izskaidrot pircējiem preces īpašības un kvalitāti; palīdzētizvēlēties preci; iepazīstināt pircējus ar cenām, kredīta un diskontēšanasnoteikumiem; iesaiľot preces un nogādāt tās pasūtītājiem; izrakstīt rēķinus, kvītis;ja nepieciešams, kontrolēt elektroniskā kases aparāta ţurnāla aizpildīšanu, aktunoformēšanu un citas uzskaites dokumentācijas aizpildīšanas precizitāti saskaľā ardokumentu aprites noteikumiem; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:5222 01 Vecākais PĀRDEVĒJS5222 02 Mazumtirdzniecības veikala VADĪTĀJS5222 03 Mazumtirdzniecības veikala VADĪTĀJA VIETNIEKS5223 ATSEVIŠĶĀ GRUPAVEIKALU PĀRDEVĒJU UN PĀRDEVĒJU PALĪGIŠīs atsevišķās grupas darbinieki pārdod daţādas preces un sniedz nomas uncitus pakalpojumus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– konsultēt pircējus par preču klāstu, cenām, piegādi, garantiju un prečulietošanu, un aprūpi; izskaidrot tirdzniecības uzľēmuma pakalpojumus; pārdotpreces un sniegt pakalpojumus; transportēt pārdošanai paredzētās preces nonoliktavas uz tirdzniecības zālēm un izvietot vitrīnās; palīdzēt izvēlēties preci;iesaiľot preces un nogādāt tās pasūtītājiem; iznomāt preces pret atlīdzībuiedzīvotājiem; pieľemt atpakaļ iznomātās preces.Šīs atsevišķās grupas profesijas:5223 01 Mazumtirdzniecības veikala PĀRDEVĒJS5223 02 Vairumtirdzniecības veikala PĀRDEVĒJS5223 03 PĀRDEVĒJS KONSULTANTS5223 04 Mazumtirdzniecības AĢENTS5223 05 PĀRDEVĒJA PALĪGS5223 06 Nomas punkta DARBINIEKS523 MAZĀ GRUPAKASIERI UN BIĻEŠU PĀRDEVĒJI


354Šīs mazās grupas darbinieki tieši no klientiem pieľem samaksu parpārdotajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem biļešu kasēs, iemaksā skaidrunaudu bankās un tām līdzīgās iestādēs.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– pieľemt samaksu skaidrā naudā un ar kredītkartēm vai čekiem parpirkumiem biļešu kasē; pārdot biļetes kasēs; iemaksāt skaidru naudu bankās pēcorderiem, kredītzīmēm; pieľemt no uzľēmumiem skaidru naudu un pārbaudīt topēc dokumentiem.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: profesionālās darbības metodes un paľēmieni; darbā lietojamotehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpējisaistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija; darba reţīmi;produkcijas, pakalpojumu un citu darbības veidu izmaksu veidošanās noteikumi;darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās papildināt.Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par pašu pieľemtajiemlēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par iekšējās darbakārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:5230 Kasieri un biļešu pārdevējiŠīs atsevišķās grupas profesijas:5230 01 Biļešu kases KASIERIS5230 02 Biļešu PĀRDEVĒJS5230 ATSEVIŠĶĀ GRUPAKASIERI UN BIĻEŠU PĀRDEVĒJI524 MAZĀ GRUPACITI TIRDZNIECĪBAS DARBINIEKIŠīs mazās grupas darbinieki demonstrē apģērbus un to piederumus pircējiem,pozē fotogrāfiem vai māksliniekiem, pārdod preces un citus produktus, apkalpodegvielas uzpildes un tehniskās apkopes stacijas.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– demonstrēt apģērbus vai to piederumus pircējiem fabriku modeļudemonstrācijas zālēs, vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības uzľēmumos vaispeciālās modes skatēs; pozēt fotomāksliniekiem, skulptoriem un gleznotājiem, kā


355arī fotogrāfiem un filmu operatoriem reklāmas veidošanai; pārdot preces un citusproduktus; sniegt padomus par preču lietošanu; saľemt rēķinus par preču piegādi;sniegt konsultācijas par preču iegādi atvērto durvju dienās un citos informatīvospasākumos; pārdot degvielu, smērvielas un sniegt pakalpojumus degvielas uzpildesun tehniskās apkopes stacijās.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: profesionālās darbības metodes un paľēmieni; darbā lietojamotehnisko līdzekļu darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darbaprocesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba reţīmi; pakalpojumu unpreču cenu veidošanās pamatprincipi; darba aizsardzības un vides aizsardzības,darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi, tās nepārtrauktipapildināt.Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; paruzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto cilvēkudrošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vainorādījumu pildīšanu.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:5241 Tērpu demonstrētāji un citi modeļi5242 Preču demonstrētāji5243 Komivojaţieri5244 Pārdevēji pa elektroniskiem saziľas līdzekļiem5245 Pārdevēji degvielas uzpildes stacijā5246 Ēdināšanas uzľēmuma kasieri-pārdevēji5241 ATSEVIŠĶĀ GRUPATĒRPU DEMONSTRĒTĀJI UN CITI MODEĻIŠīs atsevišķās grupas darbinieki demonstrē apģērbus un to piederumuspircējiem, pozē fotogrāfiem vai māksliniekiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– demonstrēt apģērbus vai to piederumus pircējiem fabriku modeļudemonstrācijas zālēs, vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības uzľēmumos vaispeciālās modes skatēs; pozēt fotomāksliniekiem, skulptoriem un gleznotājiem, kāarī fotogrāfiem un filmu operatoriem reklāmas veidošanai; demonstrēt apģērbus vaiaksesuārus televīzijas, video un kino reklāmas un citos iestudējumos; izrādīt unreklamēt tērpus, preces, pakalpojumus, izmantojot savu izskatu un spēju iejustiesmodes skates, reklāmas vēstījumā; sadarbojoties ar modes dizaineriem, stilistiem,


356horeogrāfiem un reţisoriem, uz mēles (modes skatēm pielāgotas skatuves)demonstrēt tērpus vai aksesuārus, savu gaitu (defilē), kustības un sejas izteiksmipiemērojot modes mākslinieka un reţisora kopējai idejai; izmantojot daţādusprofesionālus paľēmienus, izcelt demonstrējamā tērpa kopskatu un tā detaļas;piedalīties fotosesijās vai filmēšanā; piedalīties daţādos izklaides un reklāmaspasākumos, ar savu izskatu, manierēm un darbībām palīdzot radīt pasākuma vaivietas tēlu un gaisotni; pārzināt gan savas profesijas iemaľas, gan arī stilista,friziera, modes mākslinieka darbu, lai veiksmīgi sadarbotos ar pārējiem modesskatē vai reklāmā iesaistītajiem darbiniekiem un kopīgi radītu labu rezultātu; spētiejusties daţādos tēlos, pārliecinoši rādīt tos publikas priekšā vai fotosesijā.Šīs atsevišķās grupas profesijas:5241 01 Mākslas MODELIS5241 02 Reklāmas MODELIS5241 03 Tērpu DEMONSTRĒTĀJS5242 ATSEVIŠĶĀ GRUPAPREČU DEMONSTRĒTĀJIŠīs atsevišķās grupas darbinieki demonstrē preces mazumtirgotājiem unvairumtirgotājiem vairumtirdzniecības uzľēmumos vai pircējiemmazumtirdzniecības uzľēmumos.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– demonstrēt preces, lai iepazīstinātu pircējus ar to labajām īpašībām unveicinātu to pārdošanu; sniegt padomus par prešu lietošanu; piedāvāt prečukatalogus un reklāmas bukletus.Šīs atsevišķās grupas profesija:5242 01 Preču DEMONSTRĒTĀJS5243 ATSEVIŠĶĀ GRUPAKOMIVOJAŢIERIŠīs atsevišķās grupas darbinieki, kas ir ceļojoši pārdevēji, pārdod preces unpakalpojumus, apmeklējot klientus mājās vai darba vietās.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– pārdot preces un pakalpojumus, apmeklējot klientus mājās vai darba vietās;sniegt informāciju par daţādām precēm un pakalpojumiem, pārdošanasnoteikumiem, apmeklējot klientus mājās vai darba vietās; reģistrēt pasūtījumus vaidarījumus un pasūtījumus no piegādātājiem; sagatavot rēķinus un pārdošanas


357līgumus un saľemt samaksu no klientiem; izplātīt informatīvās lapas, vēstules uncita veida informāciju par precēm un pakalpojumiem.Šīs atsevišķās grupas profesija:5243 01 KOMIVOJAŢIERIS5244 ATSEVIŠĶĀ GRUPAPĀRDEVĒJI PA ELEKTRONISKIEM SAZIŅAS LĪDZEKĻIEMŠīs atsevišķās grupas darbinieki sazinās ar esošajiem un potenciālajiempircējiem pa telefonu vai citiem elektronisko sakaru līdzekļiem, organizētirdzniecības vizītes, piedāvā preces pircēju dzīvesvietā tieši vai pa tālruni.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– sazināties ar esošajiem un potenciālajiem pircējiem pa telefonu vai citiemelektronisko sakaru līdzekļiem; radīt interesi par precēm un citiem produktiem;organizēt tikšanos ar tirdzniecības pārstāvjiem; apmeklēt pircējus personiski vaizvanīt tiem pa tālruni, piedāvājot un sīki raksturojot preces, pakalpojumu veidus,pārdošanas noteikumus; demonstrēt preces un to īpašības; pierakstīt pasūtījumus unnogādāt tos firmā; izplatīt reklāmliteratūru un preču paraugu bukletus; janepieciešams, pārdot preces uz kredīta; uzturēt preču reģistrus; veikt statistiku unuzskaiti par preču pārdošanu; sniegt ziľojumus par tirdzniecības rezultātiem.Šīs atsevišķās grupas profesija:5244 01 Pasūtījumu pieľemšanas OPERATORS5245 ATSEVIŠĶĀ GRUPAPĀRDEVĒJI DEGVIELAS UZPILDES STACIJĀŠīs atsevišķās grupas darbinieki pārdot degvielu un citas preces degvielasuzpildes stacijā; apkalpo degvielas uzpildes un tehniskās apkopes stacijas.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– pārdot degvielu un iepildīt degvielu tvertnēs; uzskaitīt degvielas uzpildesstacijā esošo degvielas krājumu; vadīt automātisku degvielas izsniegšanas procesuar vienotā sistēmā saslēgtām nepieciešamām ierīcēm un iekārtām; strādāt ar kasesaparātu; uzskaitīt saľemto degvielu atsevišķi no citu preču un pakalpojumuuzskaites; apkopt un mazgāt transportlīdzekļus; veikt nelielus transportlīdzekļuremontdarbus; pārdot citas preces degvielas uzpildes stacijās; saľemt rēķinus; tīrītapkārtējo uzpildes un tehniskās apkopes stacijas teritoriju, veikalu un iekārtas.Šīs atsevišķās grupas profesija:5245 01 Degvielas uzpildes stacijas PĀRDEVĒJS


3585246 ATSEVIŠĶĀ GRUPAĒDINĀŠANAS UZŅĒMUMA KASIERI-PĀRDEVĒJIŠīs atsevišķās grupas darbinieki sniedz vienkāršus pārtikas pārdošanaspakalpojumus klientiem restorānos, kafejnīcās, viesnīcās, slimnīcās un citāsinstitūcijās.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– palīdzēt klientiem izdarīt pārtikas izvēli; veikt pārtikas iepakojumalabošanu un tīrīšanu; sagatavot pārtikas pasūtījumus; iesaiľot pārtiku; pieľemtsamaksu skaidrā naudā un ar kredītkartēm vai čekiem par pirkumiem ēdnīcas kasē.Šīs atsevišķās grupas profesija:5246 01 Ēdināšanas uzľēmuma KASIERIS-PĀRDEVĒJS53 APAKŠGRUPAINDIVIDUĀLĀS APRŪPES DARBINIEKIŠīs apakšgrupas darbinieki nodrošina aprūpi, uzraudzību un palīdzībubērniem, pacientiem, slimniekiem, invalīdiem un veciem cilvēkiem mājās,ārstniecības un sociālajās institūcijās, palīdz ārstiem, medicīnas māsām, sociālādarba speciālistiem, veterinārārstiem, farmaceitiem un citam medicīniskajampersonālam slimnīcās, citās ārstniecības institūcijās un sociālajās institūcijās.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– aprūpēt un palīdzēt bērniem; uzraudzīt skolēnus; sagatavot pacientus ārstaapskatei vai ārstēšanai; sniegt palīdzību ārstiem, medicīnas māsām, vecmātēm,veterinārārstiem un zobārstiem, pasniedzot vajadzīgos instrumentus; veikt klientuaprūpi sociālā darba speciālistu uzraudzībā; palīdzēt personām, kuras pašas sevinevar aprūpēt; novērot pacientu veselības stāvokli un informēt par to ārstējošo ārstuvai sociālā darba speciālistu; mazgāt un barot dzīvniekus; nogādāt dzīvniekusārstniecības iestādē; papildināt ķīmisko un citu farmācijas līdzekļu krājumusplauktos.Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:531 Bērnu pieskatītāji un skolotāju palīgi532 Individuālās aprūpes darbinieki531 MAZĀ GRUPABĒRNU PIESKATĪTĀJI UN SKOLOTĀJU PALĪGIŠīs mazās grupas darbinieki uzrauga bērnus un skolēnus, aprūpē viľus mājās,sociālajās un ārstniecības institūcijās.


359Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– mazgāt, apģērbt un barot bērnus; pavadīt bērnus uz skolu un no skolas;rotaļāties ar bērniem, lasīt viľiem grāmatas, stāstīt pasakas; palīdzēt skolēnamsocializēties izglītības iestādes vidē; nodrošināt kārtību bērnu istabās; uzraudzītskolēnus ekskursijās, muzeju apmeklējumos un citur.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: profesionālās darbības metodes un paľēmieni; darbā lietojamotehnisko līdzekļu darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darbaprocesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba reţīmi, pārtikas produktuun citu preču cenas un glabāšanas termiľi; darba aizsardzības un vides aizsardzības,darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par pašapieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; parcitu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; parvadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:5311 Bērnu aprūpes darbinieki5312 Skolotāju palīgi5311 ATSEVIŠĶĀ GRUPABĒRNU APRŪPES DARBINIEKIIŠīs atsevišķās grupas darbinieki audzina un aprūpē bērnus, organizē viľuikdienas darbību.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– ēdināt, aprūpēt, mazgāt, ģērbt bērnus, rūpēties par bērnu dienas reţīmaievērošanu; veidot bērnos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaľas; sniegtnepieciešamo medicīnisko palīdzību; nodrošināt bērnam bārenim, bez vecākugādības palikušam bērnam viľa vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu sociāloaudzināšanu, izglītību un aprūpi ģimenes apstākļiem pietuvinātā vidē; sadarbībā arsociālā darba speciālistu veidot ilglaicīgas attiecības ar audzināmo bērnu un viľabioloģisko ģimeni, rūpēties par bērnu un viľa vajadzību apmierināšanu, atbalstītbērnu rehabilitācijas un ārstēšanās laikā, veidot higiēnas un kulturālas uzvedībasiemaľas, mājsaimniecības prasmes; vadīt bērna individuālo attīstību, pamatojotiesuz individuālās attīstības plānošanu un īstenojot plānā izvirzītos uzdevumus; plānotun nodrošināt bērna spējām atbilstošas radošās un sporta nodarbības, saturīgu brīvālaika pavadīšanu, nodarbinātības pasākumus; sekot pusaudţu un jauniešu profesijas


360izvēles un ieguves procesam, līdz bērns kļūst patstāvīgs (viľam ir profesija, stabiliienākumi un sava dzīvesvieta).Šīs atsevišķās grupas profesijas:5311 01 AUKLIS5311 02 GUVERNANTS5311 03 Skolēnu PAVADONIS5311 04 Bērnu aprūpes un audzināšanas iestādes AUDZINĀTĀJS5311 05 Bērnu APRŪPĒTĀJS (diennakts)5311 06 Sociālais AUDZINĀTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļautsšo noteikumu 2.pielikuma 3.21.apakšnodaļā)5312 ATSEVIŠĶĀ GRUPASKOLOTĀJU PALĪGIŠīs atsevišķās grupas darbinieki palīdz audzinātājiem vai skolotājiemaudzināt un aprūpēt bērnus, organizēt viľu ikdienas darbību.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– ēdināt, aprūpēt, mazgāt, ģērbt bērnus, rūpēties par bērnu dienas reţīmaievērošanu; veidot bērnos kulturālas uzvedības un higiēnas iemaľas; sniegtnepieciešamo medicīnisko palīdzību; palīdzēt bērniem apgūt skolas mācībupriekšmetus; nodrošināt bērna spējām atbilstošas radošās un sporta aktivitātes,saturīgu brīvā laika pavadīšanu; sadarbojoties ar izglītības iestādi, sniegtpedagoģisku atbalstu bērnam mācību priekšmetu apguvē.Šīs atsevišķās grupas profesija:5312 01 SKOLOTĀJA PALĪGS532 MAZĀ GRUPAINDIVIDUĀLĀS APRŪPES DARBINIEKIŠīs mazās grupas darbinieki aprūpē slimniekus, invalīdus un vecos cilvēkusmājās, ārstniecības iestādēs un sociālajās institūcijās, palīdz ārstiem, medicīnasmāsām, sociālā darba speciālistiem, veterinārārstiem, farmaceitiem un citammedicīniskajam personālam slimnīcās, citās ārstniecības iestādēs un sociālajāsinstitūcijās.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– sagatavot pacientus ārsta apskatei vai ārstēšanai; apmainīt gultas veļu unpalīdzēt pacientam (klientam) pārģērbties; barot pacientus (klientus); izsniegtmedikamentus; sterilizēt medicīnas instrumentus, tai skaitā veterināros; sniegtpalīdzību ārstiem, medicīnas māsām, vecmātēm, veterinārārstiem un zobārstiem,


361pasniedzot vajadzīgos instrumentus; novērot pacientu (klientu) veselības stāvokliun informēt par to ārstējošo ārstu vai sociālā darba speciālistu; mazgāt un barotdzīvniekus; nogādāt dzīvniekus ārstniecības iestādē; līmēt etiķetes uz zāļu kastītēm;papildināt ķīmisko un citu farmācijas līdzekļu krājumus plauktos.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: profesionālās darbības metodes un paľēmieni; darbā lietojamotehnisko līdzekļu darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darbaprocesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba reţīmi, pārtikas produktuun citu preču cenas un glabāšanas termiľi; darba aizsardzības un vides aizsardzības,darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par pašapieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; parcitu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; parvadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:5321 Sanitāri5322 Individuālās mājaprūpes darbinieki5329 Citur neklasificēti individuālās aprūpes darbinieki5321 ATSEVIŠĶĀ GRUPASANITĀRIŠīs atsevišķās grupas darbinieki slimnīcās, rehabilitācijas centros,neatliekamajā medicīnas palīdzībā un citās veselības aprūpes iestādēs veselībasaprūpes vecākā speciālista vai veselības aprūpes speciālista vadībā palīdzpacientiem ikdienas aktivitāšu veikšanā un personīgās higiēnas nodrošināšanā.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt nozīmētās darbības pacienta pamata vajadzību nodrošināšanai; veikthigiēnas procedūras pacientiem; palīdzēt veikt pacienta sagatavošanudiagnostiskajām un ārstnieciskām procedūrām un izmeklēšanām; sagatavotpacientu ārsta apskatei vai ārstēšanai; apmainīt gultas veļu; palīdzēt pacientampārģērbties; pabarot pacientu; uzkopt, tīrīt un dezinficēt darba virsmas, aprīkojumu,kā arī sanitāros mezglus telpās, kur notiek darbs ar biomateriālu; savākt vairākkārtizmantojamos laboratorijas traukus un nogādāt mazgātavā, kā arī nogādāt tīroslaboratorijas traukus laboratoriju telpās; sterilizēt medicīnas instrumentus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:5321 01 SANITĀRS


3625321 02 Neatliekamās palīdzības SANITĀRS5321 03 MĀSAS PALĪGS5321 04 Sterilizācijas tehniskais DARBINIEKS5322 ATSEVIŠĶĀ GRUPAINDIVIDUĀLĀS MĀJAPRŪPES DARBINIEKIŠīs atsevišķās grupas darbinieki aprūpē klientus mājās, sociālajās institūcijās,kā arī pavada ārpus mājas, nodrošinot viľiem nepieciešamo palīdzību.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt klientu aprūpi sociālā darba speciālistu uzraudzībā; palīdzētpersonām, kuras pašas sevi nevar aprūpēt, t.i., palīdzēt apgulties vai piecelties nogultas; palīdzēt apģērbties, nomazgāties; apmainīt gultas veļu; sagatavot un uzņemtēdienu; pasniegt ēdienu un, ja nepieciešams, pabarot; uzraudzīt medikamentulietošanu; pavadīt daţādu institūciju un pasākumu apmeklēšanas laikā; novērotpacientu veselības stāvokli un informēt par to ārstējošo ārstu vai sociālo darbinieku,apkopt telpas ar rokām vai putekļsūcēju; mazgāt grīdas; gludināt veļu; maksāt pardzīvokļa īri un komunālajiem pakalpojumiem; pirkt pārtikas produktus un citassaimniecībā nepieciešamās preces; veikt starpnieka funkcijas.Šīs atsevišķās grupas profesijas:5322 01 Slimu bērnu AUKLIS5322 02 APRŪPĒTĀJS5329 ATSEVIŠĶĀ GRUPACITUR NEKLASIFICĒTI INDIVIDUĀLĀS APRŪPES DARBINIEKIŠīs atsevišķās grupas darbinieki palīdz farmaceitiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– līmēt etiķetes uz zāļu pudelītēm un kastītēm; papildināt ķīmisko un citufarmācijas līdzekļu krājumus plauktos; sterilizēt pudeles un citus trauciľus.Šīs atsevišķās grupas profesija:5329 01 FARMACEITA PALĪGS54 APAKŠGRUPAAPSARDZES PAKALPOJUMU JOMAS DARBINIEKIŠīs apakšgrupas darbinieki dzēš ugunsgrēkus, glābj cilvēkus, mantu unmateriālās vērtības ugunsgrēka laikā un pēc tā, sargā sabiedrisko kārtību, aizturpersonas, kas pārkāpj likumus, sniedz kvalificētus apsardzes pakalpojumus


363juridiskām un fiziskām personām, nodrošina nepārtrauktu ieslodzīto personudiennakts apsardzi, izolāciju un uzraudzību ieslodzījuma vietās.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– novērst un dzēst ugunsgrēkus; glābt cilvēkus, mantu un materiālās vērtībasugunsgrēka laikā un pēc tā likvidēšanas; sargāt sabiedrisko kārtību; sargāt cilvēkusun mantu no pretlikumīgas rīcības; aizturēt likumpārkāpējus; regulēt satiksmi unvadīt operācijas nelaimes gadījumu laikā; izdarīt jaunatnākušo ieslodzītopārmeklēšanu, nodot uzglabāšanā tiem piederošās vērtīgās lietas, pavadītieslodzītos uz kamerām, aizslēgt kameras; uzraudzīt ieslodzītos darba laikā,ēdienreizēs, pastaigās, lai novērstu bēgšanas mēģinājumus; patrulēt pie ēkām,teritorijās, lai novērstu zādzības un vardarbību; veikt personu individuālāsapsardzes pienākumus; patrulēt pludmalēs un peldbaseinos, lai novērstu nelaimesgadījumus un glābtu slīcējus; patrulēt liegumos, meţos, lai novērstu zādzības unmalumedniecību; vadīt citus darbiniekus.Šīs apakšgrupas grupas profesijas klasificētas mazajā grupā:541 Apsardzes pakalpojumu jomas darbinieki541 MAZĀ GRUPAAPSARDZES PAKALPOJUMU JOMAS DARBINIEKIŠīs mazās grupas darbinieki dzēš ugunsgrēkus, glābj cilvēkus, mantu unmateriālās vērtības ugunsgrēka laikā un pēc tā, sargā sabiedrisko kārtību, aizturpersonas, kas pārkāpj likumus, sniedz kvalificētus apsardzes pakalpojumusjuridiskām un fiziskām personām, organizē, nodrošina apsargājamo objektuīpašuma vērtību saglabāšanu un aizsardzību, regulē ceļu satiksmi, vada operācijasnelaimes gadījumu laikā, nodrošina kārtību un disciplīnu notiesāto cietumos unkolonijās.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– novērst un dzēst ugunsgrēkus; glābt cilvēkus, mantu un materiālās vērtībasugunsgrēka laikā un pēc tā likvidēšanas; sargāt sabiedrisko kārtību; sargāt cilvēkusun mantu no pretlikumīgas rīcības; aizturēt likumpārkāpējus; regulēt satiksmi unvadīt operācijas nelaimes gadījumu laikā; izdarīt jaunatnākušo ieslodzītopārmeklēšanu, nodot uzglabāšanā tiem piederošās vērtīgās lietas, pavadītieslodzītos uz kamerām, aizslēgt kameras; uzraudzīt ieslodzītos darba laikā,ēdienreizēs, pastaigās, lai novērstu bēgšanas mēģinājumus; patrulēt cietumateritorijā; patrulēt pie ēkām, teritorijās, lai novērstu zādzības un vardarbību; veiktpersonu individuālās apsardzes pienākumus; patrulēt pludmalēs un peldbaseinos,lai novērstu nelaimes gadījumus un glābtu slīcējus; patrulēt liegumos, meţos, lainovērstu zādzības un malumedniecību; vadīt citus darbiniekus.


364Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: profesionālās darbības metodes un paľēmieni; darbā lietojamotehnisko līdzekļu darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darbaprocesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba reţīmi; darba aizsardzībasun vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: lietot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi, tās nepārtrauktipapildināt.Jāatbild: par veikto pamatuzdevumu izpildes norisi un rezultātiem; par pašapieľemtajiem lēmumiem; par uzticētajiem darba līdzekļiem un priekšmetiem; parcitu savā darbībā skarto cilvēku drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; parvadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:5411 Ugunsdzēsēji un glābēji5412 Policisti5413 Ieslodzījuma vietu apsardzes un uzraudzības darbinieki5414 Apsargi5419 Citur neklasificēti apsardzes pakalpojumu jomas darbinieki5411 ATSEVIŠĶĀ GRUPAUGUNSDZĒSĒJI UN GLĀBĒJIŠīs atsevišķās grupas darbinieki novērš un dzēš ugunsgrēkus, glābj cilvēkusun materiālās vērtības.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– novērst un dzēst ugunsgrēkus; atklāt meţa ugunsgrēku atrašanās vietas;izmantot speciālo tehniku ugunsgrēka atklāšanā, dzēšanā un avāriju likvidēšanā;veikt neatliekamos avārijas seku likvidēšanas un glābšanas darbus pēc ceļusatiksmes negadījumiem, ķīmiskām avārijām, sprādzieniem, kā arī radiācijasavārijām, veikt glābšanas darbus augstumā, nogruvumos, ūdeľos, uz ledus un citusglābšanas darbus; glābt cilvēkus, dzīvniekus, mantu un citas materiālās vērtībasugunsgrēka un citu avāriju laikā; vadīt operatīvo transportlīdzekli.Šīs atsevišķās grupas profesijas:5411 01 UGUNSDZĒSĒJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 4.3.apakšnodaļā)5411 02 Meţa UGUNSDZĒSĒJS5411 03 GLĀBĒJS5411 04 UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS5411 05 Meţa ugunsnovērošanas torľa DEŢURANTS


3655411 06 Operatīvais DEŢURANTS (Valsts meţa dienestā)5411 08 Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS –(Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.22.apakšnodaļā)5411 09 GLĀBĒJS ŪDENSLĪDĒJS5411 10 KĀRTĪBNIEKS GLĀBĒJS5411 11 GLĀBĒJS MOTORISTS5411 12 Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta UGUNSDZĒSĒJS GLĀBĒJS(autovadītājs)5412 ATSEVIŠĶĀ GRUPAPOLICISTIŠīs atsevišķās grupas darbinieki sargā sabiedrisko kārtību, nodrošina likumuun instrukciju izpildi.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– sargāt sabiedrisko kārtību; sargāt cilvēkus un mantu no pretlikumīgasrīcības; aizturēt likumpārkāpējus; regulēt satiksmi un vadīt operācijas nelaimesgadījumu laikā; pildīt sabiedriskās kārtības sargāšanas funkcijas; uzturēt kārtībusabiedriskās vietās un masu pasākumos; sargāt iedzīvotājus un to likumiskāsintereses no prettiesiskiem apdraudējumiem; sniegt personām neatliekamopalīdzību; veikt pasākumus likumpārkāpēju saukšanā pie atbildības; dokumentētlikumpārkāpumus.Šīs atsevišķās grupas profesija:5412 01 Sabiedriskās kārtības SARGS5413 ATSEVIŠĶĀ GRUPAIESLODZĪJUMA VIETU APSARDZES UN UZRAUDZĪBAS DARBINIEKIŠīs atsevišķās grupas darbinieki apcietinājuma un brīvības atľemšanas jomākoordinē iestāţu vai apakšvienību darbību noziedzības novēršanā, nodrošinabrīvības atľemšanas kā kriminālsoda un apcietinājuma kā drošības līdzekļa izpildi,sagatavo normatīvo aktu projektus un metodiskos dokumentus, piedalās tautassaimniecības nozares vai darbības jomas attīstības, nepieciešamo materiālo unfinanšu resursu plānošanā, veic analītisko darbu, izskata iedzīvotāju iesniegumus;nodrošina nepārtrauktu ieslodzīto personu diennakts apsardzi, izolāciju unuzraudzību ieslodzījuma vietās, kontrolē ieslodzītajām personām noteiktopienākumu precīzu bezierunu izpildi, kā arī uzvedības normu un tiesību ievērošanuieslodzījuma vietās.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:


366– piedalīties dienesta, cietumu un Mācību centra, daļu darbībaspamatvirzienu noteikšanā un finanšu resursu sadales (izlietojuma) kontrolē unatbildēt par uzticēto pienākumu izpildi; nodrošināt brīvības atľemšanas kākriminālsoda un apcietinājuma kā drošības līdzekļa izpildi; ieslodzījuma vietāsveikt nepārtrauktu ieslodzīto diennakts apsardzi, lai nepieļautu ieslodzīto bēgšanu,neatļautu priekšmetu nonākšanu ieslodzījuma vietas teritorijā; nepieļautunormatīvajos aktos aizliegtos kontaktus; nodrošinātu aizliegtās teritorijas apsardzi,caurlaides reţīma ievērošanu, ieslodzīto izolāciju no ārpasaules, sabiedrībasdrošību, kā arī novērstu uzbrukumu ieslodzījuma vietai; veikt nepārtrauktuieslodzīto uzraudzību, lai nebūtu iespējams izdarīt jaunus noziedzīgus nodarījumus;kontrolēt ieslodzītajiem noteikto pienākumu precīzu bezierunu izpildi, kā arīuzvedības normu un tiesību ievērošanu ieslodzījuma vietās.Šīs atsevišķās grupas profesijas:5413 01 Vecākais INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atľemšanas jomā)5413 02 Ieslodzījuma vietas vecākais INSPEKTORS5413 03 INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atľemšanas jomā)5413 04 Ieslodzījuma vietas INSPEKTORS5413 05 Mācību centra INSPEKTORS (apcietinājuma un brīvības atľemšanasjomā)5413 06 Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta jaunākais INSPEKTORS5413 07 Ieslodzījuma vietas vecākais UZRAUGS5413 08 Ieslodzījuma vietas UZRAUGS5413 09 Ieslodzījuma vietas vecākais APSARGS5413 10 Ieslodzījuma vietas APSARGS5413 11 Ieslodzījuma vietas jaunākais INSPEKTORS – (Profesijai ir izstrādātsstandarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.40.apakšnodaļā)5414 ATSEVIŠĶĀ GRUPAAPSARGIŠīs atsevišķās grupas darbinieki patrulē pie ēkām, dienesta autostāvvietām,teritorijās un dienesta telpās, lai novērstu zādzības, vardarbību, apsargā īpašumu unmateriālās vērtības no izlaupīšanas un uzbrukumiem, nodrošina apsargājamo objektunoteikto darba dienas reţīmu, šo objektu apmeklētāju, klientu un darbinieku drošību,aiztur noziedzniekus un veic miesassargu funkcijas, un veic vienotā ārkārtaspalīdzības izsaukumu numura „112” un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestatālruľa numura „01” ienākošo zvanu apstrādi un pāradresāciju.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:


367– patrulēt pie ēkām, dienesta autostāvvietām, teritorijās un dienesta telpās, lainovērstu zādzības un vardarbību; veikt īpašuma un materiālo vērtību apsardzi;nodrošināt naudas līdzekļu pārvietošanu apsargājamās dienesta telpās, pavadītinkasāciju; veikt klienta skaidras naudas, algu, avansu un deponentu saľemšanu unnogādāšanu uz/no bankām vai banku nodaļām Latvijas teritorijā; nogādāt maiľasnaudu tirdzniecības vietās, nogādāt kases atlikumu bankās vai banku nodaļās;pārvadāt dokumentus un citu vērtīgu kravu; veikt naudas apstrādi un cituspakalpojumus; ja nepieciešams, lietot spēku likumpārkāpēju aizturēšanā; nodrošinātapsardzes ieroču uzskaiti un glabāšanu, veikt citus personu apsardzes pienākumus;dienesta pienākumu izpildes laikā nēsāt noteikto formas tērpu un emblēmas; vadītautomašīnu; sastādīt un saskaľot ar vadību kontroles pasākumu grafikus klientuobjektos; veikt kontroles pasākumus uzľēmuma apsargājamos objektos; ziľotvadībai par notiekošajiem pārkāpumiem uzľēmuma apsargājamos objektos, kā arīpar citiem ārkārtas notikumiem objektā; piedalīties ārkārtas situāciju izmeklēšanāapsargājamos objektos; koordinēt objektu patrulēšanu; strādāt ar centrālo apsardzespulti un pieľemt informāciju no apsargājamiem objektiem par šo objektu operatīvostāvokli; apstrādāt un pārbaudīt trauksmes signalizāciju; garantēt trauksmessituāciju operatīvu, juridiski un psiholoģiski korektu risināšanu; nodot un pieľemtdeţuranta maiľas; uzturēt sakarus ar deţurantu un nekavējoties informēt viľu parpieļautajiem objektu apsardzes reţīma pārkāpumiem un notikumiem; darbapienākumu pildīšanas laikā novērst noziedzīgus uzbrukumus, un normatīvajosaktos noteiktajā kārtībā izmantot tiesības pielietot fizisko spēku, speciāloslīdzekļus, kā arī ārkārtēju līdzekli – šaujamieroci (ja ir tā nēsāšanas atļauja); veiktvienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu numura „112” un Valsts ugunsdzēsības unglābšanas dienesta tālruľa numura „01” ienākošo zvanu apstrādi un pāradresāciju;pieľemt pieteikumus par ugunsgrēkiem un glābšanas darbiem, izsūtīt Valstsugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienības uz notikuma vietu; organizētinformācijas apmaiľu ar citām notikumā iesaistītajām institūcijām un dienestiem;sniegt informāciju iedzīvotājiem apdraudējuma gadījumos; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:5414 01 Apsardzes dienesta VADĪTĀJS5414 02 Apsardzes dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS5414 03 Apsardzes ORGANIZATORS5414 04 APSARGS5414 05 Apsardzes DARBINIEKS5414 06 Apsardzes pults DEŢURANTS5414 07 Apsardzes galvenais INSPEKTORS5414 08 Apsardzes INSPEKTORS5414 09 Apsardzes DISPEČERS


3685414 10 Apsardzes DEŢURANTS5414 11 Apsardzes dienesta KONTROLIERIS5414 12 Dzelzceļa apsardzes grupas VADĪTĀJS5414 13 Dzelzceļa apsardzes grupas VADĪTĀJA VIETNIEKS5414 14 Dzelzceļa sardzes PRIEKŠNIEKS5414 15 Dzelzceļa apsardzes grupas INSTRUKTORS5414 16 Dzelzceļa apbruľots SARGS5414 18 MIESASSARGS5414 19 PATRUĻNIEKS5414 20 Videonovērošanas iekārtu OPERATORS5414 21 DISPEČERS (iekšlietu jomā) – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.11.apakšnodaļā)5414 22 Centralizētā apsardzes punkta DEŢURANTS (iekšlietu jomā)5414 23 INKASENTS5414 24 Inkasācijas DISPEČERS5414 25 Inkasācijas dienesta VADĪTĀJS5414 26 Inkasācijas dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS5419 ATSEVIŠĶĀ GRUPACITUR NEKLASIFICĒTI APSARDZES PAKALPOJUMU JOMASDARBINIEKIŠīs atsevišķās grupas darbinieki patrulē pie ēkām, dienesta autostāvvietām,teritorijās un dienesta telpās, lai novērstu zādzības, vardarbību, apsargā īpašumu unmateriālās vērtības no izlaupīšanas un uzbrukumiem, organizē uzľēmuma, tāīpašuma un personāla drošību un aizsardzību, nodrošina apsargājamo objektunoteikto darba dienas reţīmu, šo objektu apmeklētāju, klientu un darbinieku drošību.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– organizēt uzľēmuma, tā īpašuma un personāla drošību un aizsardzību;organizēt uzľēmuma drošībai nepieciešamo inţeniertehnisko līdzekļu pasūtīšanu;veikt uzľēmuma materiālo un komerciālo interešu aizsardzību; organizētuzľēmuma vadības un uzľēmuma rīkoto pasākumu drošību; veidot un uzturētattiecības ar valsts institūcijām drošības un apsardzes jomā; uzraudzīt drošībastehnikas noteikumu ievērošanu uzľēmumā; nodrošināt efektīvu un kvalitatīvudrošības dienesta darbību, rīkoties ar sareţģītām drošības sistēmām; atbildēt pardrošības sistēmu tehnisko apkopi; organizēt un vadīt apsardzes dienesta darbu;plānot un vadīt apsardzes un drošības dienesta darbu; analizēt pastāvošos riskus,atbildēt par drošības ievērošanu; apstrādāt un glabāt dienesta darba nodrošināšanainepieciešamo informāciju; nodrošināt caurlaiţu reţīmu apsargājamo objektu


369darbiniekiem un šo objektu apmeklētājiem; pārzināt apsargājamo objektu apsardzesun ugunsdrošības signalizāciju; uz centrālās apsardzes pults pieľemt informāciju noapsargājamiem objektiem par šo objektu operatīvo stāvokli, apstrādāt un pārbaudīttrauksmes signalizāciju, uzraudzīt apsargājamo objektu monitorus; nodrošinātapsargājamās personas fizisko neaizskaramību, nodrošināt apsardzes ieročuuzskaiti un glabāšanu, veikt citus personu apsardzes pienākumus; patrulētpludmalēs un peldbaseinos, lai novērstu nelaimes gadījumus un glābtu slīcējus;patrulēt liegumos, meţos, lai novērstu zādzības un malumedniecību; vākt ziľascivillietās un krimināllietās; meklēt noziedzīgu nodarījumu izdarījušās vai bezvēstspazudušās personas; noskaidrot ar noziedzīgu darbību saistītus faktus, lietas vaipersonas; sniegt konsultācijas fiziskajām un juridiskajām personām drošībasjautājumos; noskaidrot negodīgas konkurences, nelikumīgas komercdarbības vaicitas nelikumīgas saimnieciskās darbības faktus; vākt personu raksturojošas ziľaspirms darba līguma vai cita civiltiesiskā līguma noslēgšanas un ziľas par personasmaksātspēju; pārbaudīt ar apdrošināšanas līguma saistību izpildīšanu un materiālozaudējumu atlīdzināšanu saistītas ziľas; meklēt fizisko un juridisko personunozaudēto vai prettiesiski atsavināto mantu; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:5419 01 Drošības SPECIĀLISTS5419 02 Lidostas aviodrošības dienesta DARBINIEKS5419 03 Drošības dienesta VADĪTĀJS5419 04 Drošības dienesta VADĪTĀJA VIETNIEKS5419 05 Drošības dienesta SPECIĀLISTS5419 06 Civilās aviācijas drošības uzraudzības SPECIĀLISTS5419 07 Bruľojuma un sakaru galvenais SPECIĀLISTS5419 08 Galvenais deţūrINSPEKTORS5419 09 MEŢSARGS5419 10 Rezervāta UZRAUGS5419 11 DEŢURANTS5419 12 Eksponātu UZRAUGS5419 13 Caurlaiţu INSPEKTORS5419 14 Reţīma UZRAUGS5419 15 Drošības galvenais INSPEKTORS5419 16 Drošības INSPEKTORS5419 17 Bruľojuma INSPEKTORS5419 18 Bākas UZRAUGS5419 19 DETEKTĪVS


370VI. Sestā pamatgrupaKVALIFICĒTI LAUKSAIMNIECĪBAS, MEŢSAIMNIECĪBAS UNZIVSAIMNIECĪBAS DARBINIEKIKvalificēti lauksaimniecības, meţsaimniecības un zivsaimniecības darbiniekiaudzē lauksaimniecības kultūras, novāc raţu, raţo lopkopības produkciju, audzē,apsargā un izmanto meţu, audzē un zvejo zivis, medī dzīvniekus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– sagatavot, mēslot zemi sēšanai, stādīšanai; sēt, stādīt, novākt raţu; audzētaugļu kokus, ogu krūmus, sakľaugus, novākt raţu; audzēt, uzraudzīt un izmantotmeţu; uzraudzīt meţa zvērus un organizēt to medīšanu; audzēt un zvejot zivis;pārstrādāt, glabāt, realizēt lopkopības, lauksaimniecības, zivsaimniecībasprodukciju; vadīt citus darbiniekus.Šīs pamatgrupas profesijas klasificētas apakšgrupās:61 Kvalificēti tirgus lauksaimniecības darbinieki62 Kvalificēti tirgus meţsaimniecības, zivsaimniecības un medību saimniecībasdarbinieki63 Personiskā patēriľa lauksaimnieki, zvejnieki, mednieki un vācēji61 APAKŠGRUPAKVALIFICĒTI TIRGUS LAUKSAIMNIECĪBAS DARBINIEKIKvalificēti lauksaimniecības darbinieki audzē un novāc Latvijas apstākļiempiemērotu lauksaimniecības kultūru raţu, raţo lopkopības produkciju, audzēdzīvniekus, audzē, apsargā un izmanto meţu, nodarbojas ar biškopību. Produkcijupiegādā realizācijas organizācijām vai pārdod tirgū.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– mēslot, sagatavot zemi, sēt, stādīt; kopt tīrumus, dārzus un meţus; audzētaugļu kokus un ogu krūmus; novākt lauksaimniecības kultūraugu un augļu kokuraţu; vākt savvaļas kultūru raţu, audzēt ārstniecības augus; audzēt mājlopus unputnus; raţot biškopības produktus; veikt produkcijas pirmapstrādi un realizāciju;vadīt citus darbiniekus.Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:611 Kultūraugu audzētāji612 Lopkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki613 Jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji611 MAZĀ GRUPA


371KULTŪRAUGU AUDZĒTĀJIŠīs mazās grupas darbinieki audzē lauksaimniecības kultūras, piemēram,kviešus, rudzus un citas graudaugu kultūras, saknes, kartupeļus, augļu kokus, ogukrūmus, puķes, koku un krūmu stādus, sīpolus, dārzeľus, āra platībās vaisiltumnīcās, novāc raţu un piegādā to realizācijas organizācijām vai pārdod tirgū.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– noteikt audzēšanai nepieciešamo kultūraugu – sakľaugu, augļu koku unogu krūmu, dārzeľu, stādu un citas lauksaimniecības un dārzkopības produkcijasdaudzumu un šķirnes; iegādāties sēklas, mēslojumu un materiālus; sagatavot zemi;stādīt kultūraugus, mēslot zemi; audzēt kultūraugus; novākt raţu; vākt savvaļaskultūraugus; aprūpēt darba lopus; saglabāt un pārstrādāt produkciju; veikt ēku,mašīnu mazo remontu; vadīt citus darbiniekus.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: augkopības agronomija; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve,darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildessecība, to racionāla organizācija, darba reţīmi; produkcijas izmaksu veidošanās;tirgzinība; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecībunormas.Jāprot: izmantot praksē augkopības teorētiskās zināšanas un prasmi, tāsnepārtraukti papildināt.Jāatbild: par veiktā darba norisi un rezultātiem; par uzticētajiem darbalīdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; pariekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:6111 Labības un sakľaugu audzētāji6112 Koku un krūmu audzētāji6113 Dārznieki, dārza kultūru un stādu audzētāji6114 Jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji6111 ATSEVIŠĶĀ GRUPALABĪBAS UN SAKŅAUGU AUDZĒTĀJIŠīs atsevišķās grupas darbinieki audzē kviešus, rudzus un citas graudaugukultūras, sakľaugus, piemēram, bietes, cukurbietes, kartupeļus, novāc raţu unpiegādā to realizācijas organizācijām vai pārdod tirgū.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:


372– noteikt audzēšanai paredzēto lauksaimniecības kultūru un sakľaugudaudzumu un šķirnes; iegādāties sēklas, mēslojumu un citus nepieciešamosmateriālus; sagatavot zemi; mēslot zemi; stādīt, audzēt kultūraugus; novākt raţu;vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:6111 01 Graudaugu audzēšanas laukSAIMNIEKS6111 02 Linu audzēšanas laukSAIMNIEKS6111 03 Dārzeľu audzēšanas laukSAIMNIEKS6111 04 Cukurbiešu audzēšanas laukSAIMNIEKS6111 05 Kartupeļu audzēšanas laukSAIMNIEKS6111 06 Graudaugu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS6111 07 Linu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS6111 08 Dārzeľu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS6111 09 Cukurbiešu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS6111 10 Kartupeļu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS6112 ATSEVIŠĶĀ GRUPAKOKU UN KRŪMU AUDZĒTĀJIŠīs atsevišķās grupas darbinieki audzē augļu kokus un ogu krūmus, novācraţu un veic tās pirmapstrādi, spieţ sulu, piegādā produkciju realizācijasorganizācijām vai pārdod tirgū.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– noteikt audzēšanai paredzēto augļu koku un ogu krūmu daudzumu unšķirnes; iegādāties sēklas, stādus, mēslojumu un citus nepieciešamos materiālus;sagatavot zemi; mēslot zemi; stādīt augļu kokus un ogu krūmus; novākt raţu; spiestsulu un veikt citus produkcijas pirmapstrādes darbus; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:6112 01 Augļu koku APGRIEZĒJS6112 02 Kokaudzētavas SAIMNIEKS6112 03 Augļu koku POTĒTĀJS6112 04 Augļu audzēšanas laukSAIMNIEKS6112 05 Krūmu kultūru audzēšanas laukSAIMNIEKS6112 06 Apiľu audzēšanas laukSAIMNIEKS6112 07 Augļu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS6112 08 Krūmu kultūru audzēšanas laukSTRĀDNIEKS6112 09 Apiľu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS6113 ATSEVIŠĶĀ GRUPA


373DĀRZNIEKI, DĀRZA KULTŪRU UN STĀDU AUDZĒTĀJIŠīs atsevišķās grupas darbinieki audzē dārzeľus ar intensīvām metodēm,audzē kokus, krūmus, puķes un citus augus, audzē stādus, sīpolus, iegūst sēklas,piegādā produkciju realizācijas organizācijām vai pārdod tirgū.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– noteikt audzēšanai paredzēto dārzeľu, augļkopības un siltumnīcuprodukcijas daudzumu un šķirnes; iegādāties sēklas, stādus, mēslojumu un citusnepieciešamos materiālus; sagatavot un mēslot zemi; audzēt dārzeľus ar intensīvāmmetodēm; audzēt puķes, koku un krūmu stādus, sīpolaugus; audzēt puķes, kokus unkrūmus parkos un izstādēm; audzēt ārstniecības augus un sēnes; sabiedriskos unindividuālos apstādījumos stādīt, kopt, formēt un izzāģēt kokus un krūmus, veidotto vainagus; likvidēt vēja vai citādā veidā nodarītos postījumus un novākt bīstamoskokus, kas apdraud ēkas, elektrolīnijas, autoceļus un citus objektus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:6113 01 DĀRZNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 3.23.apakšnodaļā)6113 02 Dārzniecības LAUKKOPIS6113 03 Parka DĀRZNIEKS6113 04 Siltumnīcas DĀRZNIEKS6113 05 Sēklu audzēšanas DĀRZNIEKS6113 06 Puķu AUDZĒTĀJS6113 07 Sēľu AUDZĒTĀJS6113 08 DĀRZKOPIS (stādu audzētājs)6113 09 Apstādījumu KOPĒJS6113 10 DaiļDĀRZNIEKS6113 11 KOKKOPIS (arborists)6114 ATSEVIŠĶĀ GRUPAJAUKTU LAUKSAIMNIECĪBAS KULTŪRU AUDZĒTĀJIŠīs atsevišķās grupas darbinieki audzē graudaugus, sakľaugus, augļu kokusun ogu krūmus nespecializētās saimniecībās, piegādā produkciju realizācijasorganizācijām vai pārdod to tirgū.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– noteikt audzēšanai paredzēto kultūru daudzumu un šķirnes; iegādātiessēklas, stādus, mēslojumu un citus nepieciešamos materiālus; sagatavot un mēslotzemi; stādīt un audzēt kultūraugus; novākt raţu; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:


3746114 01 LaukSAIMNIEKS6114 02 LaukSTRĀDNIEKS612 MAZĀ GRUPALOPKOPJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKILopkopji un radniecīgu profesiju darbinieki audzē un kopj mājlopus,piemēram, govis, aitas, cūkas, kazas, zirgus, kā arī mājputnus, bites, kaţokzvērus,meţa putnus, meţa zvērus un iegūto produkciju regulāri piegādā realizācijasorganizācijām vai pārdod tirgū.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– noteikt audzējamo dzīvnieku, putnu un bišu šķirnes un daudzumu; noteiktlopkopības, putnkopības, biškopības produktu raţošanai nepieciešamo barībasdaudzumu; iegādāties barību un citus produktus; audzēt un uzraudzīt dzīvniekus,putnus, bites; slaukt, cirpt, kaut mājlopus; saglabāt, pārstrādāt un realizētprodukciju; veikt ēku, mašīnu mazo remontu; vadīt citus darbiniekus.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: lopkopības teorija un prakse; darbā lietojamo tehnisko līdzekļuuzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesuizpildes secība, to racionāla organizācija, darba reţīmi; produkcijas izmaksuveidošanās; tirgzinība; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesiskoattiecību normas.Jāprot: izmantot praksē lopkopības teorētiskās zināšanas un prasmi, tāsnepārtraukti papildināt.Jāatbild: par veiktā darba norisi un rezultātiem; par uzticētajiem darbalīdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; pariekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:6121 Piena lopu un citu mājdzīvnieku audzētāji6122 Mājputnu audzētāji6123 Biškopji un zīdtārpiľu audzētāji6129 Citur neklasificēti lopkopji6121 ATSEVIŠĶĀ GRUPAPIENA LOPU UN CITU MĀJDZĪVNIEKU AUDZĒTĀJIŠīs atsevišķās grupas darbinieki audzē un kopj mājlopus – govis, aitas,cūkas, kazas, darba un sporta zirgus, kā arī citus mājdzīvniekus, piemēram, suľus,


375kaķus, pienu, gaļu, vilnu, ādas un citu produkciju piegādā realizācijasorganizācijām vai pārdod tirgū.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– noteikt audzēšanai paredzēto dzīvnieku skaitu un sugas; audzēt un pārdotlopbarību; audzēt un kopt lopus; slaukt govis un kazas, cirpt aitas, kaut mājlopus;glabāt produkciju un veikt tās pirmapstrādi; nomāt ēkas, mašīnas un inventāru,veikt to mazo remontu; piegādāt un realizēt produkciju; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:6121 01 LOPKOPIS6121 02 Mājdzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS6121 03 Liellopu audzēšanas laukSAIMNIEKS6121 04 Aitu CIRPĒJS6121 05 GANS6121 06 Gaļas un ādu APSTRĀDĀTĀJS6121 07 Mehanizētās slaukšanas OPERATORS6121 08 Liellopu LOPKOPIS6121 09 CŪKKOPIS6121 10 AITKOPIS6121 11 Zirgaudzētavas laukSAIMNIEKS6121 12 Cūku audzēšanas laukSAIMNIEKS6121 13 Aitu audzēšanas laukSAIMNIEKS6121 14 Kaţokādu mājdzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS6121 15 Suľu AUDZĒTĀJS6121 16 Sporta zirgu TRENERIS6121 17 Jaunlopu KOPĒJS6121 18 ZIRGKOPIS6121 19 Lauku STRĀDNIEKS (lopkopībā)6122 ATSEVIŠĶĀ GRUPAMĀJPUTNU AUDZĒTĀJIŠīs atsevišķās grupas darbinieki audzē un kopj mājputnus, olas, gaļu unspalvas piegādā realizācijas organizācijām vai pārdod tirgū.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– noteikt audzēšanai paredzēto mājputnu skaitu un sugas; audzēt vai iepirktbarību un nepieciešamos putnkopības materiālus; vairot putnus, tos audzēt unuzraudzīt, savākt olas; kaut putnus, apstrādāt, iesaiľot un transportēt gaļu; nomātēkas, mašīnas un inventāru, veikt to mazo remontu; piegādāt un realizēt produkciju;vadīt citus darbiniekus.


376Šīs atsevišķās grupas profesijas:6122 01 Mājputnu audzēšanas laukSAIMNIEKS6122 02 Mājputnu audzēšanas laukSTRĀDNIEKS6122 03 Inkubatora OPERATORS6122 04 PUTNKOPIS6122 05 Olu raţošanas laukSAIMNIEKS6122 06 Spalvu ŠĶIROTĀJS6123 ATSEVIŠĶĀ GRUPABIŠKOPJI UN ZĪDTĀRPIŅU AUDZĒTĀJIŠīs atsevišķās grupas darbinieki vairo, audzē un uzrauga bites, iegūstbiškopības produkciju, piegādā to realizācijas organizācijām vai pārdod tirgū.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– noteikt audzēšanai paredzēto bišu saimju daudzumu un šķirnes; audzēt vaiiepirkt bišu barību un nepieciešamos materiālus; vairot bites, tās audzēt unuzraudzīt; ievākt medu, vasku un citu biškopības produkciju, veikt tās pirmapstrādi;piegādāt un realizēt produkciju.Šīs atsevišķās grupas profesijas:6123 01 BIŠKOPIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 3.24.apakšnodaļā)6123 02 DRAVNIEKS6129 ATSEVIŠĶĀ GRUPACITUR NEKLASIFICĒTI LOPKOPJIŠīs atsevišķās grupas darbinieki audzē un kopj meţa zvērus, meţa putnus,meţa kaţokzvērus, piegādā tos un to produkciju realizācijas organizācijām,zooloģiskiem dārziem, cirkiem vai arī pārdod tirgū, nodarbojas ar dzīvniekudresēšanu.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– nomāt vai iepirkt zemi, ēkas, inventāru un to izmantot; noteikt audzēšanaiparedzēto meţa dzīvnieku skaitu un sugas; iepirkt barību un nepieciešamosmateriālus; audzēt, vairot un kopt dzīvniekus; kaut dzīvniekus, dīrāt ādas, veiktprodukcijas pirmapstrādi u.tml., sagatavot un piegādāt to realizācijai; aizsargāt unbarot dzīvniekus medību saimniecībās; vadīt citus darbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:6129 01 Laboratorijas dzīvnieku AUDZĒTĀJS6129 02 Savvaļas /putnu AUDZĒTĀJS


3776129 03 Savvaļas /kaţokādu dzīvnieku KOPĒJS6129 04 Savvaļas /kaţokādu dzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS6129 05 Dzīvnieku KĀVĒJS613 MAZĀ GRUPAJAUKTU LAUKSAIMNIECĪBAS KULTŪRU AUDZĒTĀJI UN LOPKOPJIŠīs atsevišķās grupas darbinieki audzē un kopj daţādus mājlopus,mājdzīvniekus, mājputnus, bites, gliemeţus, kā arī citus dzīvniekus un produkcijupiegādā realizācijas organizācijām vai pārdod tirgū.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– noteikt optimālu jauktā ganāmpulka lielumu un sastāvu; audzēt vai iepirktlabību un nepieciešamos materiālus; audzēt, kopt, vairot mājlopus, mājdzīvniekus,mājputnus, bites, gliemeţus un citus dzīvniekus; slaukt govis un kazas, cirpt aitas,savākt olas, ievākt medu un citu produkciju; uzglabāt produkciju un veikt tāspirmapstrādi; nomāt ēkas, mašīnas un inventāru, veikt to mazo remontu; piegādātun realizēt produkciju; vadīt citus darbiniekus.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: augkopības agronomija; lopkopības teorija un prakse; darbā lietojamotehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi; savstarpējisaistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darba reţīmi;produkcijas izmaksu veidošanās; tirgzinība; darba aizsardzības un videsaizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: izmantot praksē augkopības un lopkopības teorētiskās zināšanas unprasmi, tās nepārtraukti papildināt.Jāatbild: par veiktā darba norisi un rezultātiem; par uzticētajiem darbalīdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; pariekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:6130 Jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji6130 ATSEVIŠĶĀ GRUPAJAUKTU LAUKSAIMNIECĪBAS KULTŪRU AUDZĒTĀJI UN LOPKOPJIŠīs atsevišķās grupas profesijas:6130 01 Daţādu sugu dzīvnieku LOPKOPIS6130 02 Daţādu sugu dzīvnieku audzēšanas laukSAIMNIEKS6130 03 Gliemeţu AUDZĒTĀJS


37862 APAKŠGRUPAKVALIFICĒTI TIRGUS MEŢSAIMNIECĪBAS, ZIVSAIMNIECĪBAS UNMEDĪBU SAIMNIECĪBAS DARBINIEKIKvalificēti meţsaimniecības, medību saimniecības un zivsaimniecībasdarbinieki medī dzīvniekus, audzē un zvejo zivis, audzē, apsargā un izmanto meţuun produkciju piegādā realizācijas organizācijām vai pārdod tirgū.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– audzēt, uzraudzīt un medīt zvērus, audzēt un zvejot zivis; audzēt, uzraudzītun izmantot meţu; veikt produkcijas pirmapstrādi un realizāciju; vadīt citusdarbiniekus.Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:621 Meţkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki622 Zivsaimniecības darbinieki un mednieki621 MAZĀ GRUPAMEŢKOPJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKIŠīs mazās grupas darbinieki plāno un veic nepieciešamos meţa audzēšanas,aizsargāšanas un izmantošanas darbus, stāda, kopj meţu, izstrādā cirsmas, cērtkokus, tos atzaro, izved no cirsmām, sazāģē, sakrauj, sien un pludina plostus, sargāmeţu, dzēš ugunsgrēku, iegūst kokogles un terpentīnu, piegādā meţa produkcijurealizācijas organizācijām.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– stādīt un kopt kokus; novērtēt koksnes rezerves; cirst un zāģēt kokus;strādāt ar motorzāģi kokmateriālu sagatavošanā; krautnēt un uzmērīt apaļoskokmateriālus cirsmā; strādāt ar krūmgriezi; apstrādāt baļķus cirsmās; izvest, krautbaļķus, siet plostus un pludināt tos pa upēm; uzraudzīt meţu; dzēst meţaugunsgrēkus; iegūt kokogles, vienkāršos cepļos lēni sadedzinot koksni; iegūtterpentīnu, ar vienkāršas iekārtas palīdzību termiski apstrādājot koksni.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: meţu audzēšanas, kopšanas un izstrādes teorija un prakse; darbālietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanas noteikumi;savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla organizācija, darbareţīmi; produkcijas izmaksu veidošanās; tirgzinība; darba aizsardzības un videsaizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: izmantot praksē meţsaimniecības un meţu izstrādes teorētiskāszināšanas un prasmi, lietot medību ieroci.


379Jāatbild: par veiktā darba norisi un rezultātiem; par uzticētajiem darbalīdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; pariekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:6210 Meţkopji un tiem radniecīgu profesiju darbinieki6210 ATSEVIŠĶĀ GRUPAMEŢKOPJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU DARBINIEKIŠīs atsevišķās grupas profesijas:6210 01 Koku AIZZĪMĒTĀJS6210 02 Koku ATZAROTĀJS6210 03 Koku VEDĒJS6210 04 MEŢCIRTĒJS6210 05 MEŢSTRĀDNIEKS6210 06 PLOSTNIEKS6210 07 Koku PLUDINĀTĀJS6210 08 Malkas SKALDĪTĀJS6210 09 ZĀĢĒTĀJS6210 10 Plostu SĒJĒJS6210 11 Meţa STĀDĪTĀJS6210 12 Kokmateriālu MARĶĒTĀJS6210 13 Koku KRĀVĒJS6210 14 Koksnes ŠĶIROTĀJS6210 15 Zāģu SAGATAVOTĀJS6210 16 Pašgājēja transporta līdzekļu VADĪTĀJS6210 17 Vinčas VADĪTĀJS6210 18 Treilēšanas un iekraušanas iekārtu MAŠĪNISTS6210 19 Automatizēto meţa transportlīdzekļu OPERATORS6210 20 Motorzāģa VADĪTĀJS6210 21 ATSVEĶOTĀJS6210 22 OGĻDEĢIS622 MAZĀ GRUPAZIVSAIMNIECĪBAS DARBINIEKI UN MEDNIEKI


380Šīs mazās grupas darbinieki audzē zivis, kultivē ūdens floru un faunu, zvejozivis iekšējos ūdeľos, piekrastes zonā un jūrā, tāljūrā, medī zvērus, piegādāprodukciju realizācijas organizācijām.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– audzēt zivis; iegādāties barību un citus produktus; sagatavot un labot tīklus,zvejas rīkus, iekārtas; vadīt zvejas kuģus un laivas uz zvejas vietām, no tām untajās; zvejot zivis; veikt zivju pirmapstrādi; realizēt produkciju; labot tīklus unzvejas rīkus, veikt iekārtu un būvju mazo remontu; medīt zvērus; vadīt citusdarbiniekus.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: zivkopības, medību saimniecības teorija un prakse, ūdens flora unfauna; darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi, lietošanasnoteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionālaorganizācija, darba reţīmi; produkcijas izmaksu veidošanās; tirgzinība; darbaaizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: izmantot praksē zvejniecības, medību saimniecības, akvakultūrasteorētiskās zināšanas un prasmi un tās papildināt, lietot medību ieroci.Jāatbild: par veiktā darba norisi; par darba līdzekļiem un priekšmetiem; parcitu savā darbībā skarto personu drošību; par iekšējās darba kārtības ievērošanu;par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:6221 Akvakultūras darbinieki6222 Iekšējo ūdeľu un piekrastes zvejnieki6223 Jūras, tāljūras zvejnieki6224 Mednieki6221 ATSEVIŠĶĀ GRUPAAKVAKULTŪRAS DARBINIEKIŠīs atsevišķās grupas darbinieki audzē un vairo zivis, ūdens augus undzīvniekus, piegādā tos realizācijas organizācijām vai pārdod tirgū.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– audzēt un uzraudzīt audzējamās zivis, ūdens augus un dzīvniekus; sagādāttiem barību un citus produktus; veikt zivju, ūdens augu un dzīvnieku pirmapstrādiun sagatavot tos transportēšanai; veikt ēku un tehnisko līdzekļu mazo remontu;piegādāt zivis, ūdens augus un dzīvniekus realizācijas organizācijām; vadīt citusdarbiniekus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:


3816221 01 Zivsaimniecības ZIVKOPIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.25.apakšnodaļā)6221 02 Akvakultūras ZIVKOPIS6221 03 Zivsaimniecības SAIMNIEKS6221 04 Zivju /inkubatora STRĀDNIEKS6222 ATSEVIŠĶĀ GRUPAIEKŠĒJO ŪDEŅU UN PIEKRASTES ZVEJNIEKIŠīs atsevišķās grupas darbinieki individuāli vai zvejas kuģu ekipāţu sastāvāzvejo iekšējās ūdenskrātuvēs vai piekrastes zonā jūras ūdeľos un produkcijupiegādā realizācijas organizācijām vai pārdod tirgū.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– sagatavot un labot tīklus un citus zvejas rīkus; vadīt zvejas kuģus un laivasuz zvejas vietām, no tām un tajās; iemest tīklus, ievietot citus zvejas rīkus un tosizľemt; tīrīt, saldēt, atlaidināt un sālīt zivis uz kuģa vai krastā; realizēt produkciju.Šīs atsevišķās grupas profesijas:6222 01 Saldūdens un piekrastes zivju APSTRĀDĀTĀJS6222 02 Iekšējo ūdeľu un piekrastes ZVEJNIEKS6222 03 ŠĶIPERIS6222 04 Iekšējo ūdeľu un piekrastes zvejniecības STRĀDNIEKS6223 ATSEVIŠĶĀ GRUPAJŪRAS, TĀLJŪRAS ZVEJNIEKIŠīs atsevišķās grupas darbinieki zvejas kuģu ekipāţu sastāvā zvejo zivis jūrā,tāljūrā un piegādā tās realizācijas organizācijām.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– sagatavot tīklus un citus zvejas rīkus; vadīt zvejas kuģus uz zvejas vietām ,no tām un tajās; iemest tīklus, ievietot citus zvejas rīkus un tos izľemt; tīrīt, saldēt,atlaidināt un sālīt zivis uz kuģa vai krastā; realizēt produkciju.Šīs atsevišķās grupas profesijas:6223 01 Zivju apstrādes OPERATORS (tāljūras zvejā)6223 02 Jūras, tāljūras ZVEJNIEKS6223 03 Vecākais TRAĻMEISTARS6223 04 TRAĻMEISTARS6223 05 Zivju apstrādes iekārtu STRĀDNIEKS6224 ATSEVIŠĶĀ GRUPA


382MEDNIEKIŠīs atsevišķās grupas darbinieki medību saimniecībā vada nelielaspersoniskas vai cita īpašnieka lauku saimniecības vai komercdarījumus, kas saistītiar medībām, medī un ķer lamatās zvērus un putnus, lai iegūtu gaļu, ādas, spalvas uncitus produktus, ko piegādā realizācijas organizācijām vai pārdod tirgū.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– plānot un vadīt darbības stratēģiju, nodrošināt tās izpildi; sastādīt budţetatāmi; slēgt darījumus ar piegādātājiem, klientiem un citiem uzľēmumiem; plānot unkontrolēt resursu izmantošanu, kā arī darbinieku piesaistīšanu; organizēt ikdienasdarbu izpildi; sniegt pārskatus uzľēmējam, ja tāds ir; medīt zvērus un putnus; izliktlamatas zvēru un putnu ķeršanai; veikt medījumu pirmapstrādi; realizēt produkciju.Šīs atsevišķās grupas profesijas:6224 01 Medību DZINĒJS6224 02 MEDNIEKS63 APAKŠGRUPAPERSONISKĀ PATĒRIŅA LAUKSAIMNIEKI, ZVEJNIEKI, MEDNIEKIUN VĀCĒJIPersoniskā patēriľa lauksaimnieki, zvejnieki, mednieki un vācēji, kas raţopersoniskam patēriľam, audzē labību, dārzeľus, augļus un citas kultūras, audzēmājlopus, vāc savvaļas augļus un augus, medī zvērus un zvejo zivis.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– sagatavot augsni, sēt, stādīt, kopt lauksaimniecības kultūras, novākt raţu;audzēt un novākt dārzeľus, augļus; audzēt un vākt ārstniecības augus; audzēt unkopt mājlopus un citus mājdzīvniekus; iegūt pienu, gaļu, vilnu, ādas un citusproduktus; medīt zvērus; zvejot zivis; sagādāt malku; celt dzīvojamās unsaimniecības ēkas; izgatavot vienkāršus darbarīkus, traukus un apģērbu; daļuproduktu pārdot vietējā tirgū.Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajā grupā:633 Personiskam patēriľam paredzētu jauktu lauksaimniecības kultūru audzētājiun lopkopji633 MAZĀ GRUPAPERSONISKAM PATĒRIŅAM PAREDZĒTU JAUKTULAUKSAIMNIECĪBAS KULTŪRU AUDZĒTĀJI UN LOPKOPJI


383Šīs mazās grupas darbinieki audzē labību, dārzeľus, augļus un citas kultūrasun mājlopus, vāc savvaļas augļus un augus, medī zvērus un zvejo zivis savam unsavas ģimenes patēriľam.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– sagatavot augsni, sēt, stādīt, kopt lauksaimniecības kultūras, novākt raţu;audzēt un novākt dārzeľus, augļus; audzēt un vākt ārstniecības augus; audzēt unkopt mājlopus un citus mājdzīvniekus; iegūt pienu, gaļu, vilnu, ādas un citusproduktus; medīt zvērus; zvejot zivis; sagādāt malku; celt dzīvojamās unsaimniecības ēkas; izgatavot vienkāršus darbarīkus, traukus, apģērbu; daţusproduktus pārdot vietējā tirgū; veikt līdzīga satura uzdevumus.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: agronomijas, dārzkopības un lopkopības pamatprincipi; darbālietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve un darbības principi, darba procesu izpildessecība un to organizācija, darba drošības noteikumi.Jāprot: izmantot praksē agronomijas, dārzkopības un lopkopības teorētiskāszināšanas.Jāatbild: par veiktā darba norisi un rezultātiem, par citu darba procesānodarbināto personu drošību.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajā grupā:6330 Personiskam patēriľam paredzētu jauktu lauksaimniecības kultūru audzētājiun lopkopji6330 ATSEVIŠĶĀ GRUPAPERSONISKAM PATĒRIŅAM PAREDZĒTU JAUKTULAUKSAIMNIECĪBAS KULTŪRU AUDZĒTĀJI UN LOPKOPJIŠīs atsevišķās grupas profesija:6330 01 ZEMNIEKS


384VII. Septītā pamatgrupaKVALIFICĒTI STRĀDNIEKI UN AMATNIEKIKvalificēti strādnieki un amatnieki savas speciālās zināšanas izmantobūvniecības, metālapstrādes un mašīnu apkalpošanas nozarēs, mašīnu un darbarīkuraţošanā, veicot iespieddarbus, pārstrādājot produktus, kā arī raţojot izstrādājumusno auduma, ādas, māla, metāla, ziediem vai citiem materiāliem.Darbi tiek veikti ar rokām vai mehāniskām ierīcēm, ko izmanto fiziskā spēkaun laika patēriľa samazināšanai, kā arī izstrādājumu kvalitātes uzlabošanai. Šīspamatgrupas strādniekiem un amatniekiem jāzina raţošanas process, izmantojamiemateriāli un ierīces, kā arī galaprodukta īpašības un lietojamība.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt ēku un citu būvju būvniecību, tehnisko aprūpi un remontu; izgatavotmetāla konstrukcijas, iekārtas un ierīces, pārklāt, pulēt metāla virsmas, uzstādīt unvadīt darbgaldus; apkalpot un remontēt transportlīdzekļus, dzinējus, raţošanasiekārtas; montēt, regulēt un remontēt elektromehāniskās un elektrotehniskāsmašīnas un instrumentus; izgatavot precīzijas instrumentus, dārgmetāla, stikla,keramikas, koka, ziedu, ādas, auduma vai citu materiālu izstrādājumus, mākslaspriekšmetus; veikt iespieddarbus; veikt pārtikas produktu pārstrādi.Šīs pamatgrupas profesijas klasificētas apakšgrupās:71 Būvnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki (izľemot elektriķus)72 Metālapstrādes, mašīnbūves un tām radniecīgu jomu strādnieki73 Amatnieki un iespieddarbu strādnieki74 Elektrisko un elektronisko iekārtu strādnieki75 Pārtikas produktu pārstrādes un kokapstrādes strādnieki, apģērbuizgatavošanas un citi amatnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki71 APAKŠGRUPABŪVNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKI(IZŅEMOT ELEKTRIĶUS)Šīs apakšgrupas strādnieki būvē, uzrauga un remontē ēkas un citas būves,skalda un sagatavo akmeľus būvniecībai vai citiem mērķiem.Darbs veicams ar rokām vai ierīcēm, kas samazina fiziskā darba un laikapatēriľu. Šīs apakšgrupas strādniekiem jāzina sava darba procesa organizācija,izmantojamie materiāli un ierīces, galaprodukta īpašības un tā izmantošana.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:


385– būvēt, remontēt ēkas, veikt to tehnisko apkopi; apstrādāt un smalcinātakmeľus.Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:711 Būvnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki712 Apdares būvdarbu strādnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki713 Krāsotāji, būvju konstrukciju tīrītāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki711 MAZĀ GRUPABŪVNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKIŠīs mazās grupas strādnieki veic būvdarbus, ēku remontu un tehniskoapkalpi, no tradicionāliem un netradicionāliem būvmateriāliem ceļ un remontē ēkasun citas celtnes; veido nesējkonstrukcijas (pamatus, sienas); noklāj ēku sienas,grīdas un griestus ar plāksnēm; mūrē krāsnis (arī rūpnieciskās), dūmvadus unkamīnus; bruģē celiľus, mūrē dārzu mūrus un citus dekoratīvos elementus; būvēdzelzsbetona karkasus un citas konstrukcijas, gatavo veidnes dzelzsbetonalējumiem, veic cementēšanas darbus, lej aku grodus; veic būvgaldniecības darbus,ceļ koka ēkas, izgatavo koka izstrādājumus būvniecībai, izgatavo koka detaļasgaisa kuģiem, kuģiem, vilcieniem; iestiklo logus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– sagatavot būvlaukumu būvniecībai; komplektēt nepieciešamosbūvmateriālus; būvēt ēku pamatus un sienas; veidot betona lējuma veidnes, lietbetona veidojumus (arī aku grodus); mūrēt krāsnis (arī rūpnieciskās), dūmvadus unkamīnus; noklāt ēku sienas, grīdas un griestus ar plāksnēm; bruģēt celiľus, mūrētdārzu mūrus un citus dekoratīvos elementus; izgatavot daţādus koka izstrādājumusbūvniecībai un transportam, izmantojot kokapstrādes darbmašīnas; montēt kokabūvkonstrukcijas, ielikt logus, durvis, palodzes, koka sienas; veikt daţādastehnoloģiskas operācijas augstumā un grūti pieejamās vietās, izmantojot alpīnismaiemaľas un alpīnismam paredzēto aprīkojumu, kā arī vadīt būvniecības procesu.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi,lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionālaorganizācija, darba reţīmi; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesiskoattiecību normas.Jāprot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi, tās nepārtrauktipapildināt.Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par uzticētajiem darbalīdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; pariekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.


386Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība, amatizglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:7111 Ēku būvnieki7112 Mūrnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki7113 Akmeľu mūrnieki un akmeľkaļi7114 Betonētāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki7115 Namdari un būvgaldnieki7119 Citur neklasificēti būvnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki7111 ATSEVIŠĶĀ GRUPAĒKU BŪVNIEKIŠīs atsevišķās grupas strādnieki sagatavo būvlaukumus, būvē ēkas un citasceltnes, veido sienas, liek grīdas un klāj jumtus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– sagatavot būvlaukumus; veikt būvdarbus; atlasīt materiālus un veikt topirmapstrādi; ierīkot ēku pamatus; uzstādīt metāla un koka sienu, starpsienu ungriestu karkasus; montēt ģipškartona plāksnes; ierīkot sausās grīdas, uzstādīt loguun durvju blokus, palodzes; būvēt daţāda veida un konstrukciju ēku pamatus,sienas, ēkas stāvus, starpsienas, griestus, vienkāršas grīdas, jumta konstrukcijas;siltināt sienas un grīdas; uzstādīt logu un durvju blokus, palodzes; veikt ēkasbūvelementu ķīmiskās apstrādes darbus; veikt ēkas būvelementu konservācijasdarbus; montēt būvniecības detaļas, kas izgatavotas no koka un koka materiāliem,alumīnija, nerūsējošā tērauda, krāsainajiem metāliem, keramikas, plastmasas uncitiem materiāliem; veikt izolācijas darbus; lasīt darba rasējumus; pārzināt darbutehnoloģisko procesu un to pareizu secību; plānot darba procesu; atlasīt materiālusun veikt to pirmapstrādi.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7111 01 Ēku CELTNIEKS7111 02 BŪVNIEKS7111 03 Būvkonstrukciju MONTĒTĀJS7111 04 Sausās būves CELTNIEKS7112 ATSEVIŠĶĀ GRUPAMŪRNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKIŠīs atsevišķās grupas strādnieki būvē un remontē ķieģeļu un citu materiāluceltnes, klāj bruģakmeni, gājēju celiľu plāksnes, mūrēt dārzu mūrus un citusdekoratīvos elementus.


387Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt daţādu mūru būvkonstrukciju (armētu un nearmētu pamatu, sienu,stabu, starpsienu, pārsedţu, arku, velvju u.c.) mūrēšanu, kā arī mūra remontdarbus;mūrēt kamīnus, krāsnis, dūmeľus; klāt celiľus; klāt no ugunsizturīgiem ķieģeļiemvelves un arkas kuģu katlos un krāsnīs; aplikt ar ugunsizturīgu materiālu kuģu katluun krāšľu dūmvadus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7112 01 BRUĢĒTĀJS7112 02 Krāšľu PODNIEKS7112 03 MŪRNIEKS7112 04 Akmeľu MŪRNIEKS7112 05 Kausu ODERĒTĀJS7112 06 Kamīnu LICĒJS7112 07 Kuģu katlu un krāšľu MŪRNIEKS7113 ATSEVIŠĶĀ GRUPAAKMEŅU MŪRNIEKI UN AKMEŅKAĻIŠīs atsevišķās grupas strādnieki šķeļ akmens bluķus, apstrādā tos ar rokasinstrumentiem, lai veidotu skulptūras vai izmantotu tos būvniecībā.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– šķelt, griezt, urbt un slīpēt granīta, marmora un citus akmens bluķus;uzstādīt skulptūras un pieminekļus; griezt akmens plāksnes.Šīs atsevišķās grupas profesija:7113 01 AKMEĽKALIS7114 ATSEVIŠĶĀ GRUPABETONĒTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKIŠīs atsevišķās grupas strādnieki izgatavo betona grīdas, bunkurus un citasbūves un veic citus betonēšanas darbus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– betonēt grīdas; betonēt sienas; veikt līdzīga satura uzdevumus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7114 01 BETONĒTĀJS7114 02 STIEGROTĀJS7115 ATSEVIŠĶĀ GRUPANAMDARI UN BŪVGALDNIEKI


388Šīs atsevišķās grupas strādnieki izgatavo un montē daţādu konstrukciju kokaēkas, veido koka sienas, jumta konstrukcijas, izgatavo un uzstāda koka, alumīnija,nerūsējošā tērauda, plastmasas, krāsaino metālu un cita materiāla logus un durvis,veic koka ēku remontdarbus; ierīko siltumizolācijas, skaľas, ugunsdrošības un citasizolācijas, montē gatavās detaļas, galvenokārt plākšľu veida būvniecības detaļas,kas paredzētas griestu un sienas apšūšanai, vieglo starpsienu ierīkošanai; montē undemontē dramatisko uzvedumu dekorācijas uz skatuves.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izgatavot un uzstādīt daţādu konstrukciju koka ēkas un būvelementus;veidot skices; atlasīt kokmateriālus atbilstoši projektam un veikt to pirmapstrādi;būvēt ēkas pamatus, koka karkasa, vairoga un guļbūves ēku stāvus, starpsienas,griestus, vienkāršas grīdas, jumta konstrukcijas; siltināt sienas un grīdas; veikt kokaizstrādājumu remontdarbus; izgatavot un montēt būvniecības detaļas, tai skaitālogus un durvis, kas izgatavotas no koka un koka materiāliem, alumīnija,nerūsējošā tērauda, krāsainajiem metāliem, keramikas, plastmasas, azbestcementa,savienot celtnes daļas, kas sastāv no ģipškartona plāksnēm, minerālšķiedrasmateriāliem; izgatavot vieglās starpsienas, ieskaitot nepieciešamo durvju unstiklojumu iebūvēšanu, kam arī jānodrošina skaľas izolācija un ugunsdrošība;iebūvēt izolācijas materiālus; montēt un demontēt dramatisko uzvedumudekorācijas uz skatuves.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7115 01 NAMDARIS7115 02 Guļbūves ēku CELTNIEKS7115 03 Koka ēku CELTNIEKS7115 04 BūvGALDNIEKS7115 05 Skatuves MONTĒTĀJS7115 06 Skatuves MEISTARS7115 07 Sausās būves MONTIERIS7119 ATSEVIŠĶĀ GRUPACITUR NEKLASIFICĒTI BŪVNIEKI UN TIEM RADNIECĪGUPROFESIJU STRĀDNIEKIŠīs atsevišķās grupas strādnieki veic daţādus māju, pagrabu, garāţu un citutelpu būvdarbus un remontdarbus, veic tiltu, satiksmes pārvadu un gājēju tuneļu(mākslīgo būvju) remontdarbus, veic ūdensvadu un kanalizācijas tīklu izbūvi unremontu, veic daţādas tehnoloģiskas operācijas augstumā un grūti pieejamās vietās,


389izmantojot alpīnisma iemaľas un alpīnismam paredzēto aprīkojumu, kā arī vadaraţošanas procesu.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt daţādu palīgtelpu būvdarbus; veikt remontdarbus; sagatavotbūvlaukumus, montēt sastatnes; montēt drenāţas un kanalizācijas būves; veiktremonta būvdarbus, pārbaudes un tehnisko uzraudzību augstceltnēs, konstrukcijās,radiotorľos, balstos, uz tiltiem, skursteľos, šahtās, tuneļos un citur; veikt kravupacelšanu, izmantojot pacelšanas mehānismus/sistēmas; veikt ēku nojaukšanu;veikt tīrīšanas darbus (piemēram, logu mazgāšanu, jumtu atbrīvošanu no sniega unlāstekām); veikt montāţas, demontāţas darbus (piemēram, kondicionieri,pacelšanas iekārtas, plakāti, antenas, zibensnovedēji); vadīt raţošanas procesu,atbildēt par uzdevumu savlaicīgu izpildi, darbu kvalitāti; atlasīt materiālus un veiktto pirmapstrādi; montēt koka kuģu būvkonstrukcijas; sagatavot koka kuģustransportēšanai pa sauszemi un nogādāšanai pasūtītājam; veikt hidroizolācijasdarbus un betonēšanas darbus; piedalīties pāļu dzīšanas darbos; mūrēt; gatavotveidľus; montēt metāla un dzelzsbetona konstrukcijas; siet stiegras; būvēt caurtekasun hidrobūves; veikt uz tiltiem, satiksmes pārvadiem un gājēju tuneļos (mākslīgāsbūves) avārijas dienesta deţūras un remontdarbus (piemēram, asfaltbetona segumaremontu un frēzēšanu, bruģakmens ieklāšanu un iesēdumu remontu, profilētometāla barjeru uzstādīšanu un remontu, triecienabsorbējošu sistēmu remontu,norobeţojošā stiepļu ţoga uzstādīšanu un remontu, metāla durvju izgatavošanu,uzstādīšanu un remontu, metāla un dzelzsbetona margu remontu, mākslīgo būvjukonusu remontu un to nostiprināšanu, deformācijas šuvju remontu un izbūvi, kāpľuremontu, lietusūdens pieľēmēju restu, kolektoru un aku tīrīšanu, izbūvi un remontu,atbalsta sienu remontu, margu tīrīšanu, krāsošanu, uzstādīšanu un remontu, bērnuratiľu nobrauktuvju izbūvi un remontu, nogāţu izskalojumu remontu, grīdas flīţuieklāšanu un remontu); veikt ceļu satiksmes negadījumu seku likvidācijas darbus;veikt sniega izvešanu no mākslīgām būvēm, smilts un nogulšľu savākšanu nomākslīgām būvēm un ielām, zāles pļaušanas darbus, metināšanas darbus unatkritumu urnu uzstādīšanu; būvēt un kvalificēti remontēt ūdensapgādes unkanalizācijas maģistrālo cauruļvadu tīklus un ar tiem saistītās sistēmas; veiktdemontāţas un montāţas, regulēšanas, pielāgošanas, testēšanas un pārbaudesdarbus saskaľā ar normatīvajiem aktiem, būvnormatīviem, tehnisko projektu undarba devēja prasībām; uzraudzīt un organizēt būvniecības procesu; izstrādātnepieciešamo dokumentāciju.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7119 01 Drenu LICĒJS7119 02 Sastatľu MONTĒTĀJS7119 03 BRIGADIERIS


3907119 04 Inţeniertehnisko būvju BRIGADIERIS7119 05 Industriālais ALPĪNISTS7119 06 Koka kuģu BŪVĒTĀJS7119 07 Mākslīgo būvju būvSTRĀDNIEKS7119 08 Mākslīgo būvju STRĀDNIEKS7119 09 Cauruļvadu MONTĒTĀJS712 MAZĀ GRUPAAPDARES BŪVDARBU STRĀDNIEKI UN TIEM RADNIECĪGUPROFESIJU STRĀDNIEKIŠīs mazās grupas strādnieki veic noslēguma būvdarbus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– klāt daţāda materiāla jumtus; sagatavot grīdas parketa likšanai; liktparketu, flīzes un tamlīdzīgus materiālus; veikt apmetēja darbus; veikt izolācijasdarbus; veikt stiklinieka darbus; griezt caurules; montēt cauruļvadus un montētkuģa galveno mehānismu sistēmas (degvielas sistēmas, atdzesēšanas sistēmas,saspiestā gaisa sistēmas, izplūdes gāzu un gaisa padeves sistēmas); veiktelektromontāţas un elektroapkalpes darbus.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principi, lietošanasnoteikumi, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, darba reţīmi; darbaaizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas un tās papildināt.Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem, par uzticētajiem darbalīdzekļiem un priekšmetiem; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītājarīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība, amatizglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:7121 Jumiķi7122 Grīdu seguma klājēji un flīzētāji7123 Apmetēji7124 Izolācijas darbu veicēji7125 Stiklinieki7126 Sanitārtehniķi7127 Gaisa kondicionēšanas un atdzesēšanas iekārtu mehāniķi7121 ATSEVIŠĶĀ GRUPAJUMIĶI


391Šīs atsevišķās grupas strādnieki veic jumtu konstrukciju izbūvi un ierīkodakstiľu, bitumena, metāla, akmens šķeldas, koka skaidu un dēlīšu, niedru,sintētiskās šķiedras materiālu u.c. segumu jumtus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– sagatavot sastatnes vai kāpnes; noteikt nepieciešamos materiālus; izbūvētjumta konstrukcijas; klāt daţādu materiālu jumtus; iestrādāt jumta logus, skursteľusun ventilācijas šahtas; ierīkot daţāda veida hidroizolāciju, siltumizolāciju un skaľasizolāciju; montēt ūdens novadīšanas sistēmas.Šīs atsevišķās grupas profesija:7121 01 JUMIĶIS7122 ATSEVIŠĶĀ GRUPAGRĪDU SEGUMA KLĀJĒJI UN FLĪZĒTĀJIŠīs atsevišķās grupas strādnieki sagatavo grīdas laukumu parketa, plāksnīšuvai cita seguma likšanai un liek grīdas, klāj sienas ar plāksnītēm, flīzēm vai citusegumu.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– sagatavot pamatnes grīdu ieklāšanai, sienas flīzēšanai; klāt parketu,paklāju, linoleju un citus grīdas segumus, klāt flīzes un tamlīdzīgus apdaresmateriālus; veikt mozaīkas darbus; organizēt darbu atbilstoši darba aizsardzībasnoteikumiem un tehnoloģijas prasībām; izvēlēties un sagatavot materiālus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7122 01 Grīdas KLĀJĒJS7122 02 FLĪZĒTĀJS7122 03 Mozaīkas KLĀJĒJS7122 04 Parketa KLĀJĒJS7123 ATSEVIŠĶĀ GRUPAAPMETĒJIŠīs atsevišķās grupas strādnieki apmet sienas un griestus, veido un atjaunodekoratīvos ornamentus, veido ārējo apmetumu.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– sagatavot virsmu apmešanai; veikt apmetēja darbus; montēt un atjaunotdekoratīvās detaļas.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7123 01 APMETĒJS


3927123 02 Apdares darbu STRĀDNIEKS7123 03 Dekoratīvo būvelementu VEIDOTĀJS7124 ATSEVIŠĶĀ GRUPAIZOLĀCIJAS DARBU VEICĒJIŠīs atsevišķās grupas strādnieki veido sienu un griestu, kā arī cauruļu unkatlu izolāciju ar uzpūšanas un citiem paľēmieniem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– noteikt izolācijas materiālu daudzumu; griezt izolācijas materiālus pēclieluma un formas; iestrādāt izolācijas materiālus; veikt izolācijas darbus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7124 01 Hidro un siltumIZOLĒTĀJS7124 02 Akustikas IZOLĒTĀJS7124 03 Ēku SILTINĀTĀJS7124 04 IZOLĒTĀJS7125 ATSEVIŠĶĀ GRUPASTIKLINIEKIŠīs atsevišķās grupas strādnieki stiklo logus, durvis, izgatavo dekoratīvoslogus un vitrāţas.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izvēlēties stikla veidu; griezt stiklu; veikt stiklošanas darbus; uzstādīt vaiaizstāt stiklus transportlīdzekļos.Šīs atsevišķās grupas profesija:7125 01 STIKLINIEKS7126 ATSEVIŠĶĀ GRUPASANITĀRTEHNIĶIŠīs atsevišķās grupas strādnieki veic ūdensvadu un kanalizācijas iekārtu,ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu, iekārtu montēšanu un remontu, iekārtokolektorus un ūdens maģistrāles.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– griezt, liekt caurules, uzgriezt vītnes; montēt cauruļvadus; veikt ēkuūdensapgādes, kanalizācijas un ventilācijas tīklu, iekārtu un ēku iekšējosiltumapgādes tīklu, iekārtu un individuālo ēku siltuma avotu, apkures cauruļvaduun armatūras montāţu, apkopi un remontu.


393Šīs atsevišķās grupas profesijas:7126 01 SANTEHNIĶIS7126 02 Sanitārtehnisko iekārtu MONTĒTĀJS7127 ATSEVIŠĶĀ GRUPAGAISA KONDICIONĒŠANAS UN ATDZESĒŠANAS IEKĀRTUMEHĀNIĶIŠīs atsevišķās grupas strādnieki apkalpo, regulē un remontē ventilācijas,gaisa kondicionēšanas un dzesēšanas sistēmas un aprīkojumu.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– apkalpot un remontēt gaisa kondicionēšanas un dzesēšanas iekārtas;izpildīt metālapstrādes darbus – metināšanas, virpošanas, kniedēšanas vaiaizlodēšanas darbus; konstatēt defektus un veikt iekārtu ikdienas uzturēšanu vaiapkopi.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7127 01 Gaisa kondicionēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS7127 02 Saldējamo iekārtu MEHĀNIĶIS7127 03 Aukstuma iekārtu MEHĀNIĶIS7127 04 Ventilācijas, kondicionēšanas un saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS7127 05 Kuģa saldēšanas iekārtu MEHĀNIĶIS713 MAZĀ GRUPAKRĀSOTĀJI, BŪVJU KONSTRUKCIJU TĪRĪTĀJI UN TIEMRADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKIŠīs mazās grupas strādnieki sagatavo, krāso vai pārklāj ēku, transportlīdzekļuvai rūpniecības izstrādājumu virsmas.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– sagatavot virsmas krāsošanas darbiem; krāsot ēku sienas,transportlīdzekļus, metāla un citus izstrādājumus; līmēt tapetes un citus materiālus;tīrīt daţādas virsmas.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: darbā lietojamo tehnisko līdzekļu darbības principi, lietošanasnoteikumi, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, darba reţīmi; darbaaizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesisko attiecību normas.Jāprot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas un tās papildināt.


394Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem, par uzticētajiem darbalīdzekļiem un priekšmetiem; par iekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītājarīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība, amatizglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:7131 Krāsotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki7132 Apsmidzinātāji un lakotāji7133 Būvju konstrukciju tīrītāji7131 ATSEVIŠĶĀ GRUPAKRĀSOTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKIŠīs atsevišķās grupas strādnieki sagatavo un krāso ēku sienas un citaskonstrukcijas vai aplīmē tās ar tapetēm, zīdu un citu materiālu.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– sagatavot virsmas krāsošanas darbiem; krāsot ēku sienas un citaskonstrukcijas; līmēt tapetes un citus materiālus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7131 01 KRĀSOTĀJS7131 02 BALSINĀTĀJS7131 03 Tapešu LĪMĒTĀJS7132 ATSEVIŠĶĀ GRUPAAPSMIDZINĀTĀJI UN LAKOTĀJIŠīs atsevišķās grupas strādnieki krāso un lako transportlīdzekļus, metāla unkoka izstrādājumus, strādā ar smidzinātājiem, tonē stikla izstrādājumus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– sagatavot virsmas krāsošanas darbiem, krāsot transportlīdzekļus; krāsotmetāla un citus izstrādājumus; tonēt stikla izstrādājumus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7132 01 Transportlīdzekļu KRĀSOTĀJS7132 02 LAKOTĀJS7132 03 TONĒTĀJS7133 ATSEVIŠĶĀ GRUPABŪVJU KONSTRUKCIJU TĪRĪTĀJI


395Šīs atsevišķās grupas strādnieki tīra akmens, ķieģeļu, metāla virsmas arķimikālijām, tvaiku, ūdens strūklu un citiem līdzekļiem.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– tīrīt daţādas virsmas; izmantot ķīmiskos un citus tīrīšanas līdzekļus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7133 01 Būvju TĪRĪTĀJS7133 02 Konstrukciju TĪRĪTĀJS7133 03 SKURSTEĽSLAUĶIS72 APAKŠGRUPAMETĀLAPSTRĀDES, MAŠĪNBŪVES UN TĀM RADNIECĪGU JOMUSTRĀDNIEKIŠīs apakšgrupas strādnieki izgatavo veidnes un veidľu serdeľus metālakausēšanai un liešanai; metina, grieţ un veido metālu; ceļ smagas metālakonstrukcijas; veic līdzīgus darbus zem ūdens; kaļ tēraudu un citus metālus daţāduinstrumentu, mašīnu, izstrādājumu raţošanai; regulē un vada daţādus darbgaldus,montē, izdara mašīnu dzinēju, kā arī elektrisko un elektronisko ierīču kārtējo unkapitālo remontu.Darbu veic ar rokām vai darbarīkiem, kas samazina izmantojamā laika unfiziskā spēka patēriľu, sekmējot specifisko uzdevumu veikšanu un produkcijaskvalitātes uzlabošanu. Šīs grupas strādniekiem jāzina raţošanas procesaorganizācija, izmantojamie materiāli un ierīces, kā arī gatavās konstrukcijaslietojamība.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izgatavot metālliešanas veidnes un veidľu serdeľus; metināt, griezt unveidot metālu; uzstādīt celtľus un citas metāla konstrukcijas; veikt analoģiskusdarbus zem ūdens; kalt un veidot tēraudu un citus vienkāršus metālus instrumentuun citu izstrādājumu izgatavošanai; regulēt un vadīt darbgaldus; pārklāt, slīpēt unpulēt metāla virsmas; regulēt un remontēt dzinējus; regulēt un remontētelektromehāniskās un elektroniskās ierīces, mašīnas un iekārtas.Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:721 Valcētāji, skārdnieki un metāla konstrukciju montētāji, metāllējēji, metinātājiun tiem radniecīgu profesiju strādnieki722 Kalēji, instrumentu izgatavotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki723 Mašīnu mehāniķi un remontatslēdznieki721 MAZĀ GRUPA


396VALCĒTĀJI, SKĀRDNIEKI UN METĀLA KONSTRUKCIJUMONTĒTĀJI, METĀLLĒJĒJI, METINĀTĀJI UN TIEM RADNIECĪGUPROFESIJU STRĀDNIEKIŠīs mazās grupas strādnieki izgatavo veidnes un serdeľus metālliešanai;metina un grieţ metālu ar gāzes liesmas vai elektrisko loku; velmē, izgatavo, montēun remontē metāla lokšľu izstrādājumus vai to daļas; gatavo biezas metāla plāksnesun montē tās karkasos un konstrukcijās; uzstāda un apkalpo celtľus, funikulierus,urbšanas iekārtas.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izgatavot metālliešanas veidnes un serdeľus; veikt lējumu pirmapstrādi;veikt gāzmetināšanas; veikt gāzes, termīta un elektrometināšanu; salodēt metālu armīkstlodi vai cietlodi; griezt metālu ar gāzes degli; izgatavot un remontētizstrādājumus no metāla loksnēm; veikt fasonu tērauda konstrukciju griešanas,urbšanas un citus darbus; montēt un remontēt trošu ceļus, celtľus un tamlīdzīgasiekārtas; montēt un apkalpot urbšanas iekārtas.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi,lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionālaorganizācija, darba reţīmi; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesiskoattiecību normas.Jāprot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi, tās nepārtrauktipapildināt.Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par uzticētajiem darbalīdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; pariekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība, amatizglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:7211 Metālliešanas veidľu izgatavotāji7212 Metinātāji un griezēji7213 Valcētāji un skārdnieki7214 Metāla konstrukciju sagatavotāji un montētāji7215 Takelētāji7211 ATSEVIŠĶĀ GRUPAMETĀLLIEŠANAS VEIDŅU IZGATAVOTĀJIŠīs atsevišķās grupas strādnieki izgatavo veidnes un serdeľus metālliešanai.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:


397– izgatavot liešanas veidnes; izgatavot serdeľus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7211 01 Veidľu IZGATAVOTĀJS7211 02 Serdeľu IZGATAVOTĀJS7211 03 Metāllējumu VEIDOTĀJS7211 04 Metāllējumu APCIRTĒJS7211 05 Metāllējumu IZSITĒJS7212 ATSEVIŠĶĀ GRUPAMETINĀTĀJI UN GRIEZĒJIŠīs atsevišķās grupas strādnieki veic kausēšanas, kontaktmetināšanas,lodēšanas un termiskās griešanas darbus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt gāzmetināšanas un elektrometināšanas darbus; veiktkontaktmetināšanu; griezt metālu; griezt metālu un metāla velmējumus ar gāzesplazmu; alvot un lodēt; veikt līdzīga satura uzdevumus (piemēram, slīpripām,metāla griešanas šķērēm, kas nepieciešams profesionālās darbības pamatuzdevumuizpildei).Šīs atsevišķās grupas profesijas:7212 01 GāzMETINĀTĀJS (OAW)7212 02 LODĒTĀJS7212 03 KontaktMETINĀTĀJS7212 04 Rokas lokMETINĀTĀJS (MMA)7212 05 LokMETINĀTĀJS metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzesvidē (MAG)7212 06 LokMETINĀTĀJS metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzesvidē (MIG)7212 07 LokMETINĀTĀJS metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzesvidē (TIG)7212 08 LokMETINĀTĀJS metināšanā ar automātiskām iekārtām7212 09 LāzerMETINĀTĀJS7212 10 TermoGRIEZĒJS7212 11 Plastmasas METINĀTĀJS7212 12 Metālmateriālu METINĀTĀJS7212 13 Dzelzceļa METINĀTĀJS7212 14 Gāzes plazmas GRIEZĒJS7213 ATSEVIŠĶĀ GRUPA


398VALCĒTĀJI UN SKĀRDNIEKIŠīs atsevišķās grupas strādnieki apstrādā daţādu metālu loksnes un izgatavono tām daţādus izstrādājumus, veic transportlīdzekļu virsbūvju un to sastāvdaļunomaiľu, remontu, restaurāciju.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– iezīmēt loksnes; izgatavot no skārda sadzīves priekšmetus; izgatavotdaţādas skārda detaļas; nomaina, remontē, restaurē transportlīdzekļu virsbūves unto sastāvdaļas.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7213 01 Skārda VALCĒTĀJS7213 02 SKĀRDNIEKS7213 03 Jumtu SKĀRDNIEKS7213 04 Skārda LIECĒJS7213 05 Transportlīdzekļu SKĀRDNIEKS7213 06 Automobiļu SKĀRDNIEKS7214 ATSEVIŠĶĀ GRUPAMETĀLA KONSTRUKCIJU SAGATAVOTĀJI UN MONTĒTĀJIŠīs atsevišķās grupas strādnieki apstrādā un montē smagas metāla detaļas unplāksnes, piemēram, kuģu un tiltu būvniecībā.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– iezīmēt metāla detaļas; montēt metāla detaļas; sastiprināt metāla detaļas(tai skaitā kniedējot); montēt kuģa galveno mehānismu sistēmas (degvielassistēmas, atdzesēšanas sistēmas, saspiestā gaisa sistēmas, izplūdes gāzu un gaisapadeves sistēmas).Šīs atsevišķās grupas profesijas:7214 01 Metāla konstrukciju ATSLĒDZNIEKS7214 02 Kuģubūves ATSLĒDZNIEKS7214 03 Kuģu remontATSLĒDZNIEKS7214 04 KNIEDĒTĀJS7214 05 Metāla GRIEZĒJS7214 06 AIZZĪMĒTĀJS7214 07 Kuģu cauruļu ATSLĒDZNIEKS7215 ATSEVIŠĶĀ GRUPATAKELĒTĀJI


399Šīs atsevišķās grupas strādnieki nostiprina troses un apkalpo daţāduscēlējmehānismus uz kuģiem, gaisa kuģiem, gāzes un naftas ieguves vietās, trošuceļos, uz skatuves un citur.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– montēt daţādus celšanas mehānismus trošu ceļos; novietot un pārvietotdekorācijas uz skatuves un citur, veikt to izkraušanu un iekraušanu; nostiprinātdetaļas ar trosēm; montēt kabeļus; vīt troses.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7215 01 TAKELĒTĀJS7215 02 Kuģu TAKELĒTĀJS7215 03 Trošu VIJĒJS722 MAZĀ GRUPAKALĒJI, INSTRUMENTU IZGATAVOTĀJI UN TIEM RADNIECĪGUPROFESIJU STRĀDNIEKIŠīs mazās grupas strādnieki kaļ, presē, velk dzelzs, tērauda vai cita metālastiepli, veido stieľus, plāksnes un citus izstrādājumus, lai izgatavotu un remontētutehniku; izgatavo un remontē metāla instrumentus, sporta ieročus, štances, atslēgasun citus izstrādājumus, izmantojot rokas instrumentus un precīzas metāla apstrādesmehānismus; uzstāda un regulē precīzas metāla apstrādes darbgaldus; regulē, veictehnisko apkopi un remontē iekārtas, dzinējus un citus mehānismus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– kalt un presēt sakarsētu metālu; pārklāt virsmu ar metālu; izgatavot unremontēt štances, lekālus, matrices un instrumentus; remontēt sporta un medībuieročus; izgatavot un remontēt liešanas presformas; veikt galvanisko virsmasapstrādi; iestatīt un apkalpot metālapstrādes darbgaldus; veikt atslēdznieka darbus.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi,lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionālaorganizācija, darba reţīmi; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesiskoattiecību normas.Jāprot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi, tās nepārtrauktipapildināt.Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par uzticētajiem darbalīdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; pariekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība, amatizglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:


4007221 Kalēji un presētāji7222 Instrumentatslēdznieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki7223 Metālapstrādes un citu darbgaldu strādnieki un operatori7224 Metāla pulētāji, slīpētāji un instrumentu asinātāji7221 ATSEVIŠĶĀ GRUPAKALĒJI UN PRESĒTĀJIŠīs atsevišķās grupas strādnieki veido metāla izstrādājumus ar aukstās unkarstās kalšanas un presēšanas metodēm, kā arī izmantojot metāla velmēšanu.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– kalt, štancēt, presēt metālu; velmēt metālu; liet metālu; veikt metālatermoapstrādi kalšanā, t.sk., metāla rūdīšanu.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7221 01 KALĒJS7221 02 Metāla ŠTANCĒTĀJS7221 03 Metāla PRESĒTĀJS7221 04 VELMĒTĀJS7221 05 ATSPEROTĀJS7221 06 TERMISTS7221 07 METĀLLĒJĒJS7221 08 VARKALIS7222 ATSEVIŠĶĀ GRUPAINSTRUMENTATSLĒDZNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJUSTRĀDNIEKIŠīs atsevišķās grupas strādnieki ar rokas un precīzās apstrādes instrumentiemizgatavo un remontē slēdzenes, štances, sporta inventāru un citus izstrādājumus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izgatavot spiedveidnes; veikt precīzus atslēdznieka darbus; izgatavotliešanas presformas; veikt līdzīga satura uzdevumus (piemēram, darbs arurbjmašīnu, slīpripām, metāla griešanas šķērēm, kas nepieciešams profesionālāsdarbības pamatuzdevumu izpildei).Šīs atsevišķās grupas profesijas:7222 01 ATSLĒDZNIEKS7222 02 Slēdzeľu ATSLĒDZNIEKS7222 03 Instrumentu ATSLĒDZNIEKS7222 04 Ieroču ATSLĒDZNIEKS


4017223 ATSEVIŠĶĀ GRUPAMETĀLAPSTRĀDES UN CITU DARBGALDU STRĀDNIEKI UNOPERATORIŠīs atsevišķās grupas strādnieki apkalpo un regulē darbgaldus (arī arprogrammvadību), apstrādā metālu un visus materiālus, kas pakļaujas šādaiapstrādei, raţo vidējas sareţģītības pakāpes metāla produkciju, izmantojotmetālapstrādes tehnoloģiskās līnijas un ievērojot produkcijas tehniskās untehnoloģiskās prasības; organizē darba izpildi saskaľā ar darba uzdevumu,ievērojot operāciju secību; sagatavo darbam metālapstrādes tehnoloģiskās līnijas;regulē metālapstrādes tehnoloģisko līniju darba iekārtas, palīgierīces uninstrumentus; nodrošina iekārtu un instrumentu darbspēju.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– iestatīt un regulēt daţādus metālapstrādes un citus darbgaldus; veiktdaţādus metāla un tamlīdzīgu materiālu apstrādes darbus; veikt atslēdznieka,virpotāja, frēzētāja uzdevumus; sastādīt vadības programmu; sagatavot darbgaldudarbam; ievadīt, pārbaudīt un rediģēt vadības programmu; veikt darbgalda darbasastāvdaļu un instrumentu regulēšanu; veikt operatora darbu, vadot un uzraugotvienu vai vairākus metālapstrādes darbagaldus (piemēram, virpas, frēzes, metālazāģus, ciparu vadības darbagaldus); atbilstoši darba uzdevumam sagatavotdatorizētās ciparu vadības CNC darbgaldus, izejmateriālus un instrumentusprodukcijas raţošanai; kontrolēt produkcijas kvalitāti; veikt metāla skaidasgriešanas un cita veida darbus ar CNC metāla apstrādes iekārtām; vadīt unuzraudzīt cauruļu liekšanas iekārtas; izgatavot izstrādājumu karkasus un smagoautomašīnu virsbūves; sagatavot zāģripas, gaterzāģus un zāģlentes darbam; valcēt,veserot, spriegot, iztaisnot zāģripas un labot zāģripu plātľu defektus; veikt līdzīgasatura uzdevumus, kas nepieciešams profesionālās darbības pamatuzdevumuizpildei.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7223 01 FRĒZĒTĀJS7223 02 URBĒJS7223 03 VIRPOTĀJS7223 04 ĒVELĒTĀJS7223 05 TĒSĒJS7223 06 Darbgaldu IESTATĪTĀJS7223 07 MetālAPSTRĀDĀTĀJS7223 08 Ciparu programmas vadības darbgaldu IESTATĪTĀJS7223 09 BRIGADIERIS (dzelzceļā)


4027223 10 Slieţu ceļu BRIGADIERIS7223 11 Zemes klātnes uzturēšanas BRIGADIERIS7223 12 Zāģripu LABOTĀJS7223 13 Metālapstrādes tehnoloģisko līniju OPERATORS – (Profesijai irizstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.4.apakšnodaļā)7223 14 Stiegrojuma raţošanas OPERATORS7223 15 Ciparu vadības frēzēšanas OPERATORS7223 16 Metāla gravēšanas OPERATORS7223 17 Metāla griešanas OPERATORS7223 18 Kabeļu raţošanas OPERATORS7223 19 Kniedēšanas OPERATORS7223 20 Metāla liekšanas iekārtas OPERATORS7223 21 Štancēšanas OPERATORS7223 22 Ciparu vadības virpošanas OPERATORS7223 23 Metāla zāģēšanas OPERATORS7223 24 Metālapstrādes darbgaldu OPERATORS7223 25 Vītľu griešanas OPERATORS7223 26 Grātēšanas iekārtas OPERATORS7223 27 Lodēšanas iekārtu OPERATORS7223 28 ELEKTROEROZISTS7223 29 Atsperu tīšanas OPERATORS7223 30 Erozijas mašīnas iekārtu OPERATORS7223 31 Cauruļu liekšanas iekārtas OPERATORS7223 32 IZVIRPOTĀJS7223 33 Raţošanas BRIGADIERIS7223 34 Datorizētās ciparu vadības (CNC) metālapstrādes darbgalduOPERATORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma4.15.apakšnodaļā)7224 ATSEVIŠĶĀ GRUPAMETĀLA PULĒTĀJI, SLĪPĒTĀJI UN INSTRUMENTU ASINĀTĀJIŠīs atsevišķās grupas strādnieki veic slīpēšanas, pulēšanas un asināšanasdarbus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– asināt, slīpēt un pulēt darbarīkus un instrumentus, izmantojot slīpēšanasripas vai mehāniski vadāmas pulēšanas mašīnas; veikt līdzīga satura uzdevumus(piemēram, darbs ar urbjmašīnu, slīpripu, metāla griešanas šķērēm, kasnepieciešams profesionālās darbības pamatuzdevumu izpildei).


403Šīs atsevišķās grupas profesijas:7224 01 PULĒTĀJS7224 02 Instrumentu ASINĀTĀJS7224 03 SLĪPĒTĀJS7224 04 SMIRĢELĒTĀJS7224 05 Metāla RŪDĪTĀJS723 MAZĀ GRUPAMAŠĪNU MEHĀNIĶI UN REMONTATSLĒDZNIEKIŠīs mazās grupas strādnieki regulē, uzrauga, apkalpo un remontē mašīnas uniekārtas rūpniecībā, lauksaimniecībā, meţsaimniecībā, ceļu būvē, aviācijā,automobiļus un citus transporta līdzekļus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt mototransporta līdzekļu regulēšanu, izmēģināšanu, apkalpi, dzinēju,bremţu, stūres un citu sastāvdaļu montēšanu un regulēšanu; veikt lidaparātu motoruregulēšanu, izmēģināšanu, apkalpi; veikt rūpniecības mašīnu un mehānisko iekārtumontāţu, regulēšanu, apkalpošanu un remontu.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi,lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionālaorganizācija, darba reţīmi; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesiskoattiecību normas.Jāprot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi, tās nepārtrauktipapildināt.Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par uzticētajiem darbalīdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; pariekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība, amatizglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:7231 Mehānisko transportlīdzekļu mehāniķi un remontatslēdznieki7232 Gaisa kuģu mehāniķi un remontatslēdznieki7233 Lauksaimniecības un rūpniecības mašīnu mehāniķi un remontatslēdznieki7234 Velosipēdu atslēdznieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki7231 ATSEVIŠĶĀ GRUPAMEHĀNISKO TRANSPORTLĪDZEKĻU MEHĀNIĶI UNREMONTATSLĒDZNIEKI


404Šīs atsevišķās grupas strādnieki apkalpo, regulē un remontē automobiļu uncitu transportlīdzekļu dzinējus un mehāniskos mezglus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– montēt, remontēt un regulēt mehāniskos mezglus; remontēt un regulētdzinējus; veikt automobiļu un citu transportlīdzekļu tehnisko apkopi; veiktuzľēmuma dzelzceļa slieţu ceļu uzturēšanai nepieciešamos remontdarbus atbilstošinormatīvajos aktos par dzelzceļa tehnisko ekspluatāciju noteiktajām prasībām; spētdiagnosticēt detaļu nomaiľas nepieciešamību un pasūtīt nepieciešamās detaļas.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7231 01 Transporta MEHĀNIĶIS7231 02 AutoMEHĀNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 3.34.apakšnodaļā)7231 03 Transportlīdzekļu dzinēju REGULĒTĀJS7231 04 AutoATSLĒDZNIEKS7231 05 Ritošā sastāva ATSLĒDZNIEKS7231 06 Kuģu motoru MEHĀNIĶIS7231 07 Slieţu ceļu /mašīnu un mehānismu REGULĒTĀJS7231 08 AutoMEHĀNIĶA PALĪGS7231 09 Refriţeratorsekciju MEHĀNIĶIS7231 10 Transportlīdzekļu motoru MEHĀNIĶIS7231 11 Kuģa ATSLĒDZNIEKS7231 12 Motociklu MEHĀNIĶIS7231 13 Kuģa armatūras REMONTATSLĒDZNIEKS7232 ATSEVIŠĶĀ GRUPAGAISA KUĢU MEHĀNIĶI UN REMONTATSLĒDZNIEKIŠīs atsevišķās grupas strādnieki apkalpo, regulē un remontē gaisa kuģudzinējus un mehāniskos mezglus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– apkalpot un remontēt gaisa kuģu mehāniskos mezglus; apkalpot unremontēt gaisa kuģu dzinējus.Šīs atsevišķās grupas profesija:7232 01 Gaisa kuģa MEHĀNIĶIS7233 ATSEVIŠĶĀ GRUPALAUKSAIMNIECĪBAS UN RŪPNIECĪBAS MAŠĪNU MEHĀNIĶI UNREMONTATSLĒDZNIEKI


405Šīs atsevišķās grupas strādnieki apkalpo, regulē un remontē rūpniecības unlauksaimniecības mašīnu dzinējus un mehāniskos mezglus, siltuma un ūdenspadeves iekārtas.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– apkalpot un remontēt rūpniecības un lauksaimniecības mašīnas; apkalpotun remontēt rūpniecības un lauksaimniecības mašīnu dzinējus; apkalpot unremontēt siltuma un citas iekārtas; veikt vēja turbīnu vai ģeneratoru uzstādīšanas,apkopes un remonta darbus (detaļu savākšana un samontēšana uz sauszemes,mehāniski uzstādīšanas darbi jūrā, pamatdetaļu nomainīšana, mehānikas remontspēc turbīnu uzstādīšanas, regulāri apkopes darbi u.c.); veikt līdzīga saturauzdevumus (piemēram, darbs ar urbjmašīnu, slīpmašīnu, kas nepieciešamsprofesionālās darbības pamatuzdevumu izpildei); veikt tehnikas tehniskā stāvokļanovērtēšanu, demontāţu, detaļu un agregātu defektēšanu, detaļudemontāţu/montāţu, regulēšanu; veikt tehnikas un traktortehnikas tehniskāsapkopes un remontdarbus; apkalpot, regulēt un remontēt metālapstrādes mašīnu uncitu mehānisko iekārtu mezglus; vadīt, apkalpot un remontēt meţaapsaimniekošanas darbiem paredzētās speciālās meţa mašīnas, kuras izmanto meţaaugsnes sagatavošanai, kociľu stādīšanai, koku zāģēšanai un apstrādei,kokmateriālu pievešanai līdz ceļmalas krautuvei, celmu raušanai, ciršanas atliekusaiľošanai, kā arī pārstrādei kurināmās koksnes šķeldā.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7233 01 MEHĀNIĶIS7233 02 REMONTATSLĒDZNIEKS7233 03 Lauksaimniecības mašīnu MEHĀNIĶIS7233 04 Lauksaimniecības tehnikas REMONTATSLĒDZNIEKS7233 05 MONTĒTĀJS7233 06 EĻĻOTĀJS7233 07 Poligrāfisko iekārtu MEHĀNIĶIS7233 08 Celtniecības un ceļu būves mašīnu MEHĀNIĶIS7233 09 Celtniecības un ceļu būves mašīnu REMONTATSLĒDZNIEKS7233 10 Tekstilraţošanas iekārtas MEHĀNIĶIS7233 11 Siltumiekārtu REMONTATSLĒDZNIEKS7233 12 Siltumiekārtu apkalpošanas ATSLĒDZNIEKS7233 13 Gāzes iekārtu REMONTATSLĒDZNIEKS7233 14 MEISTARA PALĪGS7233 15 Kokapstrādes iekārtu MEHĀNIĶIS7233 16 Metālapstrādes iekārtu MEHĀNIĶIS7233 17 Metālapstrādes iekārtu REMONTATSLĒDZNIEKS


4067233 18 Meţa mašīnu MEHĀNIĶIS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.35.apakšnodaļā)7233 19 Ķīmisko iekārtu MEHĀNIĶIS7234 ATSEVIŠĶĀ GRUPAVELOSIPĒDU ATSLĒDZNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJUSTRĀDNIEKIŠīs atsevišķās grupas strādnieki apkalpo, regulē un remontē velosipēdu unlīdzīgu transportlīdzekļu dzinējus un mehāniskos mezglus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– montēt, remontēt un regulēt mehāniskos mezglus; remontēt un regulētdzinējus; pazīt velosipēdu un līdzīgu transportlīdzekļu markas un to konstrukciju;spēt diagnosticēt detaļu nomaiľas nepieciešamību un pasūtīt nepieciešamās detaļas;remontēt un regulēt velosipēdus, dzinējus, to konstrukcijas un ritošo daļu.Šīs atsevišķās grupas profesija:7234 02 Velosipēdu MEHĀNIĶIS73 APAKŠGRUPAAMATNIEKI UN IESPIEDDARBU STRĀDNIEKIŠīs apakšgrupas strādnieki un amatnieki izgatavo un remontē precīzijasinstrumentus – navigācijas, meteoroloģijas, optikas un citas ierīces, daţādusdārgakmens un dārgmetāla izstrādājumus; izgatavo, krāso un rotā porcelāna,keramikas un stikla traukus; izgatavo mākslas izstrādājumus no koka, ziediem,tekstilijām, ādas un līdzīgiem materiāliem; veic iespiešanas darbus.Darbi tiek veikti ar rokām vai ar mehānismiem, kas tiek izmantoti, laiietaupītu laiku, spēka patēriľu un uzlabotu izstrādājumu kvalitāti.Šīs apakšgrupas strādniekiem un amatniekiem jāzina raţošanas procesaorganizācija, izmantojamie materiāli un galaprodukcijas izmantojamība.Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:731 Amatnieki732 Iespieddarbu strādnieki731 MAZĀ GRUPAAMATNIEKIŠīs mazās grupas amatnieki izgatavo un labo mūzikas instrumentus,dārgmetāla izstrādājumu rotājumus, navigācijas, meteoroloģijas, optikas, ķirurģijas,


407stomatoloģijas, ortopēdijas, un citus precīzijas instrumentus un ierīces; izgatavoizstrādājumus no māla, fajansa, porcelāna, veido ķieģeļus, dakstiľus, abrazīvosdiskus; veic stikla pūšanas un veidošanas darbus, grieţ, slīpē un pulē stiklaizstrādājumus, veic stikla gravēšanas un kodināšanas darbus; dekorē koka, metāla,stikla, keramikas un citu materiālu izstrādājumus; izmantojot tradicionālo tehnikuun modeļus, sagatavo koku, akmeľus, mālu, ziedus un citus materiālus un izgrieţ,veido, komplektē, pin vai apglezno daţādus izstrādājumus, kas izmantojamimājsaimniecībā kā personiskie vai dekoratīvie priekšmeti; izgatavo austusmateriālus, adītus, šūtus, austus apģērbus, kā arī mājsaimniecības un personiskāslietošanas priekšmetus, senu paraugu apavus, ortopēdiskos apavus, ortopēdiskāszolītes un apavu ieliktľus, rokassomiľas, jostas un citus priekšmetus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izgatavot un labot mehāniskos pulksteľus un precīzijas instrumentus;izgatavot un labot optiskās iekārtas; izgatavot un labot medicīnas, ortopēdijas,stomatoloģijas instrumentus un protēzes; izgatavot un labot mūzikas instrumentus;skaľot mūzikas instrumentus; veikt dārgmetālu liešanu (roku darbs); izgatavotjuvelierizstrādājumus; slīpēt un ievietot izstrādājumā dārgakmeľus; izgatavot nodārgmetāliem traukus un tos labot; gravēt dārgmetālus; izmantojot tradicionālotehniku un modeļus, sagatavot koku, akmeľus, mālu, ziedus un citus materiālus unizgriezt, veidot, komplektēt, pīt vai apgleznot daţādus izstrādājumus, kasizmantojami mājsaimniecībā kā personiskie vai dekoratīvie priekšmeti; izgatavotaustus materiālus, adītus, šūtus, austus apģērbus, kā arī mājsaimniecības unpersoniskās lietošanas priekšmetus, senu paraugu apavus, ortopēdiskos apavus,ortopēdiskās zolītes un apavu ieliktľus, rokassomiľas, jostas un citus priekšmetus;veikt koka, ādas, ziedu, akmens un citu materiālu sagatavošanu turpmākamdarbam; izgriezt, komplektēt, aust, pīt, izkrāsot daţādus personiskās lietošanas vaimājsaimniecības priekšmetus, piemēram, salātu traukus, dēlīšus griešanai, grozus,salmu cepures, paklājus un citus priekšmetus; izgriezt, komplektēt, aust, krāsotdaţādus dekoratīvus priekšmetus, statuetes, skulptūras, šaha figūras,juvelierizstrādājumus un citus priekšmetus; sagatavot, komplektēt ziedus un citusdabas materiālus un izgatavot floristikas izstrādājumus; vērpt un ar dabiskāmkrāsvielām krāsot vilnas, kokvilnas, linu un citas šķiedras; aust, adīt, izšūt untamborēt, lai izgatavotu daţādus apģērbus vai mājsaimniecības priekšmetus;sagatavot ādu un to krāsot ar dabiskām krāsvielām, izgatavot apavus, ortopēdiskosapavus, ortopēdiskās zolītes un apavu ieliktľus, somas, jostas un citus priekšmetusatbilstoši nacionālajām tradīcijām.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi,lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionāla


408organizācija, darba reţīmi; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesiskoattiecību normas.Jāprot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi, tās nepārtrauktipapildināt.Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par uzticētajiem darbalīdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība, amatizglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:7311 Precīzijas izstrādājumu izgatavotāji un labotāji7312 Mūzikas instrumentu izgatavotāji un labotāji7313 Juvelieri7314 Podnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki7315 Stikla izstrādājumu izgatavotāji un apdarinātāji7316 Dekoratīvie apgleznotāji, gravētāji un kodinātāji7317 Koka, pinumu un tiem radniecīgu materiālu mākslas priekšmetu izgatavotāji7318 Tekstila, ādas un tām radniecīgu materiālu mākslas priekšmetu izgatavotāji7319 Citur neklasificēti amatnieki7311 ATSEVIŠĶĀ GRUPAPRECĪZIJAS IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOTĀJI UN LABOTĀJIŠīs atsevišķās grupas amatnieki izgatavo un labo mehāniskos, rokas un galdapulksteľus, ortopēdijas instrumentus, zemūdens, meteoroloģijas, optikas un citasprecīzijas ierīces un instrumentus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– labot un regulēt mehāniskos pulksteľus; labot un regulēt optiskās ierīces;izgatavot ortopēdijas iekārtas.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7311 01 PulksteľMEISTARS7311 02 Optikas ierīču MEISTARS7311 03 Instrumentu MEISTARS7311 04 Ortopēdijas instrumentu MEISTARS7312 ATSEVIŠĶĀ GRUPAMŪZIKAS INSTRUMENTU IZGATAVOTĀJI UN LABOTĀJIŠīs atsevišķās grupas amatnieki izgatavo, labo un regulē stīgu, pūšamos uncitus instrumentus, piemēram, klavieres, ērģeles, akordeonus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:


409– izgatavot daţādus mūzikas instrumentus; skaľot ērģeles un klavieres.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7312 01 Stīgu instrumentu BŪVĒTĀJS7312 02 Akordeonu TEHNIĶIS7312 03 Koka pūšamo instrumentu TEHNIĶIS7312 04 Metāla pūšamo instrumentu TEHNIĶIS7312 05 Klavieru BŪVĒTĀJS7312 06 Ērģeļu BŪVĒTĀJS7312 07 Mūzikas instrumentu SKAĽOTĀJS7312 08 Stīgu IZGATAVOTĀJS7312 09 Mūzikas instrumentu IZGATAVOTĀJS7312 10 Mūzikas instrumentu LABOTĀJS7312 11 Klavieru RESTAURĒTĀJS7312 12 Vijoļu BŪVĒTĀJS7313 ATSEVIŠĶĀ GRUPAJUVELIERIŠīs atsevišķās grupas amatnieki izgatavo un labo juvelierizstrādājumus nodārgmetāliem un krāsainajiem metāliem, piemēram, gredzenus, saktas, aproces,slīpē un iestiprina juvelierizstrādājumos dārgakmeľus, sasmalcina un valcēdārgmetāla lūţľus, gravē juvelierizstrādājumus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izgatavot rotaslietas no dārgmetāliem un krāsainajiem metāliem; slīpēt unielikt dārgakmeľus; izgatavot traukus no dārgmetāliem; valcēt un gravētdārgmetālus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7313 01 JUVELIERIS7313 02 Juvelierizstrādājumu GRAVIERIS7313 03 SUDRABKALIS7313 04 ROTKALIS7313 05 Dārgmetālu KALĒJS7313 06 ZELTKALIS7314 ATSEVIŠĶĀ GRUPAPODNIEKI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKIŠīs atsevišķās grupas amatnieki izgatavo māla un porcelāna izstrādājumus,ķieģeļus, dakstiľus un abrazīvos diskus.


410Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– izgatavot keramikas izstrādājumus; liet māla izstrādājumus; izgatavotķieģeļus, dakstiľus; veidot abrazīvos diskus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7314 01 PODNIEKS7314 02 Māla PRESĒTĀJS7314 03 KERAMIĶIS7315 ATSEVIŠĶĀ GRUPASTIKLA IZSTRĀDĀJUMU IZGATAVOTĀJI UN APDARINĀTĀJIŠīs atsevišķās grupas amatnieki pūš un veido stiklu, presē to veidnēs, kā arīslīpē un pulē stikla izstrādājumus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veidot sakarsētu stiklu, to pūšot; izgatavot optikas stiklu; slīpēt un pulētstikla izstrādājumus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7315 01 Stikla PŪTĒJS7315 02 Stikla SLĪPĒTĀJS7316 ATSEVIŠĶĀ GRUPADEKORATĪVIE APGLEZNOTĀJI, GRAVĒTĀJI UN KODINĀTĀJIŠīs atsevišķās grupas amatnieki gravē un grieţ stiklā zīmējumus, dekorē unapglezno tekstilijas, koka, metāla, stikla, keramikas un citu materiāluizstrādājumus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– gravēt monogrammas; griezt stiklā zīmējumus un ornamentus; attaukot,matēt stiklu; kodināt stiklu; uzklāt dekoratīvos zīmējumus ar otu, smidzinātāju uncitiem paľēmieniem; pārklāt spoguļstiklu ar sudraba šķīdumu; izgatavot izkārtnes.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7316 01 Stikla GRAVIERIS7316 02 Stikla MATĒTĀJS7316 03 APGLEZNOTĀJS7316 04 EMALJĒTĀJS7316 05 DaiļKRĀSOTĀJS7317 ATSEVIŠĶĀ GRUPA


411KOKA, PINUMU UN TIEM RADNIECĪGU MATERIĀLU MĀKSLASPRIEKŠMETU IZGATAVOTĀJIŠīs atsevišķās grupas amatnieki izmanto tradicionālos paľēmienus,izgatavojot mājsaimniecības un dekoratīvos priekšmetus, pin grozus, izgatavo pītāsmēbeles, sukas, slotas un citus pītos priekšmetus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– apstrādāt koku, salmus, klūgas, gliemeţvākus; apstrādāt akmeľus,gliemeţvākus; izkalt izstrādājumus no metāla un tamlīdzīgiem materiāliem, kā arītos apgleznot; izgriezt, pīt, aust izstrādājumus no koka un tamlīdzīgiemmateriāliem, kā arī tos apgleznot; izgatavot vēsturiskā un laikmetīgā stila mēbeles,dekoratīvi lietišķās mākslas priekšmetus un interjera elementus; patstāvīgi plānotun organizēt darba uzdevuma izpildi – pieľemt pasūtījumus, konsultēt, izstrādātskices, sagatavot tāmi un nodot darbu klientam; gatavot pītās, klūgu mēbeles;gatavot pinumus no daţādiem materiāliem.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7317 01 AMATNIEKS7317 02 KokGRIEZĒJS7317 03 Koka māksliniecisko izstrādājumu IZGATAVOTĀJS7317 04 PINĒJS7317 05 MUCINIEKS7317 06 RATNIEKS7317 07 Akmens GRIEZĒJS7317 08 AKMEĽKALIS AMATNIEKS7317 09 Kapu /akmens plākšľu IZGATAVOTĀJS7318 ATSEVIŠĶĀ GRUPATEKSTILA, ĀDAS UN TĀM RADNIECĪGU MATERIĀLU MĀKSLASPRIEKŠMETU IZGATAVOTĀJIŠīs atsevišķās grupas amatnieki izmanto tradicionālos paľēmienus,izgatavojot adītus, šūtus, austus apģērbus un citus mājsaimniecības priekšmetus, kāarī apavus, ortopēdiskos apavus, ortopēdiskās zolītes un apavu ieliktľus,rokassomiľas, jostas un līdzīgus priekšmetus, sagatavo vilnas, linu, kokvilnas uncitas dabiskās šķiedras vērpšanai un sagriešanai, vērpj un grieţ pavedienus arrokām, auţ audumus un paklājus, ada un tamborē.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– krāsot vilnas, kokvilnas un citus materiālus; aust, šūt, pīt; sagatavot unkrāsot ādas; izgatavot mākslas un mājsaimniecības priekšmetus; novērtēt personas


412nepieciešamību pēc ortopēdiskajiem apaviem, ortopēdiskajām zolītēm un apavuieliktľiem, lai mazinātu tās funkcionālo mazspēju vai anatomiskos trūkumus, tosizgatavot un pielāgot klientam; izstrādāt dekoratīvās tekstilijas; izgatavotdekoratīvus izstrādājumus interjera iekārtošanai, visu veidu ţalūzijas unaizsargslēģus, rotājošus elementus tērpiem, aksesuāriem un prezentācijaspriekšmetus; sagatavot izstrādājumu, dekoratīvo tekstiliju izmaksu aprēķinus; veiktrealizētā izstrādājuma un tekstilizstrādājuma kvalitātes kontroli; gatavot rotas nopērlītēm; gatavot tautastērpu detaļas; gatavot dekoratīvus interjera priekšmetus;šķirot dabiskās tekstilšķiedras; mazgāt vilnas šķiedru; tīrīt, plūkāt tekstilšķiedras;veidot šķiedru pavedienos, kārst, vērpt un šķeterēt dziju; ar rokām vērpt un grieztpavedienus; aust audumus ar stellēm; siet paklājus ar rokām vai adāmmašīnām; adītun tamborēt; aust tīklus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7318 01 Paklāju AUDĒJS7318 02 Ādas AMATNIEKS7318 03 Apģērbu AMATNIEKS7318 04 Tautas tērpu DARINĀTĀJS7318 05 Ortopēdisko apavu IZGATAVOTĀJS7318 06 Dekoratīvo tekstiltehniku IZSTRĀDĀTĀJS7318 07 Šķiedras mākslas izstrādājumu IZGATAVOTĀJS7318 08 Ţalūziju IZGATAVOTĀJS7318 09 Pērlīšu izstrādājumu IZGATAVOTĀJS7318 10 Šķiedru KĀRSĒJS7318 11 Dzijas VĒRPĒJS7318 12 Šķiedru GRIEZĒJS7318 13 Šķiedru CIRTĒJS7318 14 Šķiedru SMALCINĀTĀJS7318 15 ADĪTĀJS7318 16 AUDĒJS7318 17 IESTATĪTĀJS7318 18 TINĒJS7318 19 Spoļu TĪRĪTĀJS7318 20 MEZGLOTĀJS7318 21 Meţģīľu DARINĀTĀJS7318 22 KNIPELĒTĀJS7318 23 TAMBORĒTĀJS7318 24 Zvejas rīku IZGATAVOTĀJS7318 25 Ādas priekšmetu IZGATAVOTĀJS


4137319 ATSEVIŠĶĀ GRUPACITUR NEKLASIFICĒTI AMATNIEKIŠīs atsevišķās grupas amatnieki izmanto tradicionālos paľēmienus,izgatavojot mājsaimniecības un dekoratīvos priekšmetus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– no ziediem un citiem dabas materiāliem veidot floristikas izstrādājumus;veidot telpu noformējumu, stādīt un kopt augus; izgatavot dekoratīvi lietišķāsmākslas priekšmetus un interjera elementus; patstāvīgi plānot un organizēt darbauzdevuma izpildi – pieľemt pasūtījumus, konsultēt, izstrādāt skices, sagatavot tāmiun nodot darbu klientam.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7319 01 FLORISTS7319 02 Floristikas SPECIĀLISTS732 MAZĀ GRUPAIESPIEDDARBU STRĀDNIEKIŠīs mazās grupas strādnieki saliek iespiešanai, vada un kontrolē iespiešanasprocesu, iesien grāmatas un veic to apdares darbus, izgatavo sietspiedes formas.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– salikt tekstus, izgatavot visu veidu iespieddarbu maketus, sagatavotilustrācijas; izvietot lapaspuses iespiešanai; veikt iespiedformu sagatavošanu; vadītun uzraudzīt iespiedmašīnas; kontrolēt iespiedmašīnu tehnisko stāvokli un regulētatbilstoši raţotāju tehniskajām normām; sagatavot un pārbaudīt iespiedprocesamnepieciešamos materiālus; zināt un prast pielietot apdrukājamo materiālu,iespiedkrāsu, to piedevu u.c. materiālu īpašības atkarībā no veicamā darbaspecifikas; vizuāli kontrolēt iespieţamās produkcijas kvalitāti iespiešanas procesalaikā; iesiet gatavos iespieddarbus un veikt to apdares darbus.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi,lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionālaorganizācija, darba reţīmi; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesiskoattiecību normas.Jāprot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi, tās nepārtrauktipapildināt.Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par uzticētajiem darbalīdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; pariekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.


414Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība, amatizglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:7321 Burtliči, iespiedgravētāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki7322 Iespiedēji7323 Grāmatu iesējēji un apdarinātāji7321 ATSEVIŠĶĀ GRUPABURTLIČI, IESPIEDGRAVĒTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJUSTRĀDNIEKIŠīs atsevišķās grupas strādnieki veido visu iespieddarbu maketus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– salikt tekstus; izgatavot visu veidu iespieddarbu maketus ar datoru, attēluskanēšanu, apstrādi; veikt krāsu pārklāšanas kontroli, iespiedlokšľu elektroniskomontāţu; prast izmantot krāsu modeļus; sagatavot darbam nepieciešamās iekārtas;strādāt ar raţošanas procesā nepieciešamo tehnoloģisko dokumentāciju; nodrošinātizgatavojamās produkcijas kvalitāti; sagatavot darbam un strādāt ar iespiedformuizgatavošanas iekārtām; veikt savlaicīgu iekārtu tehnisko apkopi (mazgāšanu,šķidrumu maiľu); ievērot darba drošības, ugunsdrošības, vides aizsardzības unsanitāri higiēniskās normas; izgatavot iespiedformas no papjēmašē, vaska vaicitiem materiāliem; izgatavot klišejas; gravēt ar rokām tērauda, vara, koka, gumijasun linoleju blokus; gravēt ar mašīnām.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7321 01 Iespieddarbu SALICĒJS7321 02 Iespieddarbu MAKETĒTĀJS7321 04 Iespiedformu IZGATAVOTĀJS7321 05 Reproiekārtas OPERATORS7321 06 Lāzergravēšanas OPERATORS7321 07 BURTLICIS7321 08 STEREOTIPISTS7321 09 GRAVIERIS7322 ATSEVIŠĶĀ GRUPAIESPIEDĒJIŠīs atsevišķās grupas strādnieki nodarbojas ar iespieddarbu poligrāfiskupavairošanu – grāmatu, laikrakstu, ţurnālu, reklāmprodukcijas, etiķešu,iepakojuma, krāsaino iespieddarbu izgatavošanu, strādā ar daţādiemapdrukājamajiem materiāliem, vada un kontrolē iespiedprocesu.


415Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– vadīt un uzraudzīt iespiedmašīnas; kontrolēt iespiedmašīnu tehniskostāvokli un regulēt atbilstoši raţotāju tehniskajām normām; veikt daţāda veidaaudumu iespiešanu; veikt iespiedformu sagatavošanu; sagatavot un pārbaudītiespiedprocesam nepieciešamos materiālus; zināt un prast pielietot apdrukājamomateriālu, iespiedkrāsu, to piedevu u.c. materiālu īpašības atkarībā no veicamādarba specifikas; vizuāli kontrolēt iespieţamās produkcijas kvalitāti iespiešanasprocesa laikā; strādāt ar raţošanas procesā nepieciešamo tehnoloģiskodokumentāciju; sadarboties ar klientu.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7322 01 AUGSTSPIEDĒJS7322 02 Ofseta IESPIEDĒJS7322 03 Ofseta IESPIEDĒJA PALĪGS7322 04 FleksoIESPIEDĒJS7322 05 SietSPIEDĒJS7322 06 IESPIEDĒJS7322 07 Iespiedmašīnas OPERATORS7322 08 Audumu /apdrukāšanas iekārtas OPERATORS7322 09 Digitālās iespiešanas OPERATORS7322 10 Plēvju līmējamās iekārtas /iespiedmašīnas OPERATORS7322 11 Auduma IESPIEDĒJS7323 ATSEVIŠĶĀ GRUPAGRĀMATU IESĒJĒJI UN APDARINĀTĀJIŠīs atsevišķās grupas strādnieki iesien gatavos iespieddarbus un veic toapdares darbus, labo un no jauna iesien iespieddarbus bibliotēkās un arhīvos.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– vadīt un uzraudzīt iekārtas, kas veic iespiesto lokšľu piekārtošanu atbilstošiformātam, sanešanu, locīšanu, sašūšanu vai pakošanu, skavošanu vaisastiprināšanu, apgriešanu un citas līdzīgas procedūras; veikt grāmatu bloku unvāku apdari, grāmatu ievākošanu, izmantojot daţādas karstspiedumu tehnoloģijas;izvērtēt produkcijas kvalitāti; novērtēt tās defektus un par konstatētajiemtrūkumiem nekavējoši informēt tiešo vadītāju; veikt nepieciešamo iekārtu tehniskoapkopi, uzturot to tīru, par atklātajiem defektiem ziľot meistaram vai tehniskajampersonālam.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7323 01 Iespiedprodukcijas PĒCAPSTRĀDĀTĀJS7323 02 Gatavās produkcijas piegriešanas OPERATORS


4167323 03 BROŠĒTĀJS7323 04 Iesiešanas iekārtas OPERATORS7323 05 Locīšanas iekārtas OPERATORS7323 06 GRĀMATSĒJĒJS7323 07 Grāmatu LABOTĀJS74 APAKŠGRUPAELEKTRISKO UN ELEKTRONISKO IEKĀRTU STRĀDNIEKIŠīs apakšgrupas strādnieki komplektē, regulē, montē un remontēelektromehāniskās ierīces un citu elektroaparatūru un ierīces ēkās, fabrikās, cehosun citur, apkalpo un remontē radiouztvērējus, televizorus, audio un video aparatūru,montē, apkalpo un remontē informācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju iekārtassakaru mezglos un lietošanas vietās, montē, ievelk un remontē elektropārvadeslīnijas un kabeļus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– komplektēt, iestatīt un remontēt daţādu veidu elektromehāniskās iekārtas,elektromotorus, ģeneratorus, sadales iekārtas, kontrolmēraparatūru, elektriskocēlēju mezglus vai līdzīgu aparatūru; komplektēt, regulēt un remontētmājsaimniecības elektroiekārtas, rūpniecības, motortransporta, kuģu un gaisa kuģuelektroiekārtas; pārbaudīt un izmēģināt rūpnieciskās elektromehāniskās iekārtas;izgatavot, pārbaudīt un izmēģināt elektroniskās iekārtas; regulēt un remontētradioaparātus, televizorus, audio un video aparatūru; montēt, apkalpot un remontētinformācijas tehnoloģiju un telekomunikāciju iekārtas sakaru mezglos un lietošanasvietās; montēt un remontēt gaisa un pazemes elektropārvades un elektrovilceslīnijas; veikt telefona un telegrāfa montāţu un remontu; lodēt gaisa un pazemeskabeļus.Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:741 Elektroiekārtu uzstādītāji un labotāji742 Elektronisko un telekomunikāciju iekārtu mehāniķi un labotāji741 MAZĀ GRUPAELEKTROIEKĀRTU UZSTĀDĪTĀJI UN LABOTĀJIŠīs mazās grupas strādnieki komplektē, regulē, montē un remontēelektroaparatūru un ierīces ēkās, fabrikās, cehos un citur; remontē, ievelk unremontē elektropārvades līnijas un kabeļus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:


417– komplektēt, iestatīt un remontēt daţādu veidu elektroiekārtas,elektromotorus, ģeneratorus, sadales iekārtas, kontrolmēraparatūru, elektriskocēlēju mezglus vai līdzīgu aparatūru; komplektēt, regulēt un remontētmājsaimniecības elektroiekārtas, rūpniecības, motortransporta, kuģu un gaisa kuģuelektroiekārtas; pārbaudīt un izmēģināt rūpnieciskās elektroiekārtas; montēt unremontēt gaisa un pazemes elektropārvades un elektrovilces līnijas; lodēt gaisa unpazemes kabeļus; veikt elektrisko tīklu kabeļu līniju tehnisko uzraudzību atbilstošiLatvijas energostandartam un tehniskās ekspluatācijas noteikumiem.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi,lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionālaorganizācija, darba reţīmi; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesiskoattiecību normas.Jāprot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi, tās nepārtrauktipapildināt.Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par uzticētajiem darbalīdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; pariekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība, amatizglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:7411 Būvelektriķi un tiem radniecīgu jomu elektriķi7412 Elektroiekārtu mehāniķi un atslēdznieki7413 Elektrolīniju uzstādītāji un labotāji7411 ATSEVIŠĶĀ GRUPABŪVELEKTRIĶI UN TIEM RADNIECĪGU JOMU ELEKTRIĶIŠīs atsevišķās grupas strādnieki veic ārējo un iekšējo elektrisko tīklu izbūvi,elektroietaišu ierīkošanas, ekspluatācijas un remonta darbus, montē elektriskostīklus, veic to ekspluatāciju un remontu.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt ārējo un iekšējo elektrisko tīklu izbūvi un elektroietaišu ierīkošanu,ekspluatācijas un remonta darbus, elektromontāţas un elektroapkopes darbusrūpniecības, komunālos, sabiedriskos, elektroenerģijas raţošanas, pārvades unsadales uzľēmumos, transportlīdzekļos un kuģos; montēt un apkalpot apgaismesķermeľus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7411 01 ELEKTRIĶIS7411 02 ElektroMONTIERIS


4187411 03 Elektrotīklu ELEKTRIĶIS7411 04 Apgaismes ELEKTRIĶIS7411 05 BūvELEKTRIĶIS7411 06 AutoELEKTRIĶIS7411 07 Kuģa ELEKTRIĶIS7412 ATSEVIŠĶĀ GRUPAELEKTROIEKĀRTU MEHĀNIĶI UN APKALPOTĀJIŠīs atsevišķās grupas strādnieki remontē, montē un regulēelektromehāniskās, elektriskās un elektroniskās iekārtas, elektromotorus,ģeneratorus, kontrolmēraparatūru, kā arī mājamatniecības iekārtas un citaselektroiekārtas rūpnīcās, transportā, aviācijā, uz kuģiem un citur.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– montēt, apkalpot un remontēt rūpniecības un transporta elektromehāniskās,elektriskās un elektroniskās iekārtas (piemēram, kases aparātus, sistēmas,alkometrus un citus kontroles aparātus un mēriekārtas); remontēt sadzīveselektroierīces atbilstoši izgatavotāja instrukcijām un tehnoloģijas secībai.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7412 01 ElektroATSLĒDZNIEKS7412 02 Liftu elektroMEHĀNIĶIS7412 03 Dzelzceļa elektroMONTIERIS7412 04 Elektromehānisko iekārtu MEHĀNIĶIS7412 05 Kontroles mēraparātu un automātikas elektroATSLĒDZNIEKS7412 06 Kontroles aparātu un mēriekārtu MEHĀNIĶIS7412 07 Sakaru elektroMEHĀNIĶIS7412 08 Peldošo līdzekļu dienesta galvenais elektroMEHĀNIĶIS7412 13 Pasaţieru vilciena elektroMEHĀNIĶIS7413 ATSEVIŠĶĀ GRUPAELEKTROLĪNIJU UZSTĀDĪTĀJI UN LABOTĀJIŠīs atsevišķās grupas strādnieki montē, velk un remontē gaisa un pazemeselektrolīnijas vai telefona un telegrāfa sakarus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– montēt un remontēt gaisa un pazemes kabeļu līnijas, pievadkabeļus,sadales kārbu un apakšstaciju iekšējos kabeļus, sakaru līnijas; savienot un lodētgaisa un pazemes līnijas; veikt elektrisko tīklu kabeļu (pievadkabeļi, līdzspriegumaun zemsprieguma kabeļi, telefonlīnijas) līniju tehnisko uzraudzību.


419Šīs atsevišķās grupas profesijas:7413 01 Gaisa kabeļu LICĒJS7413 02 Vadu VILCĒJS7413 03 Elektrolīniju MEHĀNIĶIS7413 04 Telefona sakaru MEHĀNIĶIS7413 05 Telegrāfa sakaru MEHĀNIĶIS7413 06 LīnijSTRĀDNIEKS7413 07 Pazemes kabeļu LICĒJS7413 08 Lauku elektroMONTIERIS7413 09 Augstsprieguma līniju elektroMONTIERIS7413 10 Kabeļu līniju elektroMONTIERIS7413 11 Kabeļu trašu UZRAUGS7413 12 Gaisvadu līniju elektroMONTIERIS7413 13 Kontakttīklu elektroMONTIERIS742 MAZĀ GRUPAELEKTRONISKO UN TELEKOMUNIKĀCIJU IEKĀRTU MEHĀNIĶI UNLABOTĀJIŠīs mazās grupas strādnieki komplektē, regulē, montē un remontēelektroniskās ierīces ēkās, fabrikās, cehos un citur; komplektē, regulē, apkalpo unremontē audioierakstu un videoierakstu aparatūru, datortehniku, sakaru iekārtas uncitu elektronisko aparatūru; apkalpo un remontē radiouztvērējus, televizorus uncitas līdzīgas iekārtas; uzstāda, montē, apkalpo un remontē informācijas tehnoloģijuun telekomunikāciju iekārtas sakaru mezglos un lietošanas vietās.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– komplektēt, regulēt, apkalpot un remontēt audioierakstu un videoierakstuiekārtas, raidītāju, sakaru, mūzikas instrumentu elektroniskās daļas, medicīnasinstrumentu, laika rādītāju elektroniskās daļas, sakaru sistēmas; izgatavot, pārbaudītun izmēģināt elektroniskās iekārtas; regulēt un remontēt radioaparātus, televizorus,audio un video aparatūru; uzstādīt, montēt, apkalpot un remontēt informācijastehnoloģiju un telekomunikāciju iekārtas sakaru mezglos un lietošanas vietās.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi,lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionālaorganizācija, darba reţīmi; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesiskoattiecību normas.Jāprot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi, tās nepārtrauktipapildināt.


420Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par uzticētajiem darbalīdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; pariekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība, amatizglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:7421 Elektronikas mehāniķi un apkalpotāji7422 Informācijas tehnoloģiju uzstādītāji un apkalpotāji7421 ATSEVIŠĶĀ GRUPAELEKTRONIKAS MEHĀNIĶI UN APKALPOTĀJIŠīs atsevišķās grupas strādnieki remontē, montē, regulē un apkalpovideoaparatūru un audioaparatūru, elektroniskos mūzikas instrumentus, elektroniskomedicīnas aparatūru un citas iekārtas, radiouztvērējus, magnetofonus,videomagnetofonus un līdzīgu aparatūru.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– montēt, apkalpot un remontēt elektroniskās iekārtas, radioiekārtas; regulētelektroniskās iekārtas; remontēt, regulēt un apkalpot televizorus unvideomagnetofonus; nodrošināt nepārtrauktu spectehnoloģisko iekārtu darbībumontāţas raţotnē; kontrolēt iekārtu pareizu ekspluatāciju; gatavotspectehnoloģiskās iekārtas atestācijai; nodrošināt jauno spectehnoloģisko iekārtuieviešanu; sniegt savlaicīgu pieprasījumu rezerves daļām, materiāliem uninstrumentiem, lai nodrošinātu iekārtu apkopi un remontu.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7421 01 Elektronikas MEHĀNIĶIS7421 02 Elektronikas MONTĒTĀJS7421 03 Signāliekārtu MONTĒTĀJS7421 04 Kopēšanas tehnikas MEHĀNIĶIS7421 05 Radio MEHĀNIĶIS7421 06 Televizoru MEHĀNIĶIS7421 07 RadioELEKTRONIĶIS7421 08 KinoMEHĀNIĶIS7421 09 Radio un televīzijas iekārtu MEHĀNIĶIS7421 10 Elektronikas REGULĒTĀJS7421 11 Pusvadītāju aparātu būves IESTATĪTĀJS7422 ATSEVIŠĶĀ GRUPAINFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU UZSTĀDĪTĀJI UN APKALPOTĀJI


421Šīs atsevišķās grupas strādnieki montē, remontē, uzstāda, sagatavoekspluatācijai un apkalpo datortehniku, telefona un telegrāfa iekārtas un faksus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– montēt, uzstādīt datortehniku, telefona un telegrāfa iekārtas, kā arī faksus;apkalpot un remontēt datortehniku, telefona, telegrāfa iekārtas.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7422 01 Datortehnikas MEHĀNIĶIS7422 02 Telefonu MEHĀNIĶIS7422 03 Telekomunikāciju iekārtu MONTIERIS7422 04 Telegrāfa MEHĀNIĶIS75 APAKŠGRUPAPĀRTIKAS PRODUKTU PĀRSTRĀDES UN KOKAPSTRĀDESSTRĀDNIEKI, APĢĒRBU IZGATAVOŠANAS UN CITI AMATNIEKI UNTIEM RADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKIŠīs apakšgrupas strādnieki un amatnieki apstrādā un pārstrādālauksaimniecības un rūpniecības izejvielas pārtikas un citos produktos, izgatavo unlabo koka, auduma, kaţokādu un citu materiālu izstrādājumus, veic kontroles unpārbaudes operācijas.Darbs tiek veikts ar rokām vai ar mašīnām un mehānismiem, kas samazinafiziskā spēka un laika patēriľu un uzlabo izstrādājuma kvalitāti. Šīs apakšgrupasstrādniekiem jāzina raţošanas procesa organizācija, izmantojamās izejvielas uninstrumenti, kā arī galaprodukcijas noderīgums.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– veikt gaļas, zivju, graudu kultūru, augļu un dārzeľu apstrādi un pārstrādi;degustēt un šķirot pārtikas produktus un dzērienus; veikt dabisko šķiedru un ādasapstrādi un pārstrādi; izgatavot un labot mēbeles un koka izstrādājumus; izgatavotun labot tekstilizstrādājumus, drēbes, cepures, kā arī apavus un citus izstrādājumus;veikt kontroles un pārbaudes operācijas.Šīs apakšgrupas profesijas klasificētas mazajās grupās:751 Pārtikas pārstrādes strādnieki un tiem radniecīgu profesiju strādnieki752 Kokapstrādes strādnieki, mēbeļu izgatavotāji un tiem radniecīgu profesijustrādnieki753 Apģērbu izgatavotāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki754 Citi amatnieki un strādnieki751 MAZĀ GRUPA


422PĀRTIKAS PĀRSTRĀDES STRĀDNIEKI UN TIEM RADNIECĪGUPROFESIJU STRĀDNIEKIŠīs mazās grupas strādnieki kauj dzīvniekus, tīra, sagrieţ un pārstrādā gaļuun zivis, izgatavo attiecīgos pārtikas produktus, sāla, konservē, kūpina vai ţāvēgaļu un zivis; cep daţādu šķirľu maizi, kūkas un citus miltu izstrādājumus, kā arīizgatavo saldumus no cukura un šokolādes; raţo sviestu, sieru, krējumu un cituspiena produktus; daţādi apstrādā un konservē augļus, dārzeľus, riekstus un cituspārtikas produktus, piemēram, vārot, ţāvējot, sālot vai raţojot no tiem sulas, vaispieţot eļļu; izgatavo, pārbauda, degustē un šķiro dzērienus un citus pārtikasproduktus; raţo tabakas izstrādājumus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– kaut dzīvniekus; cirpt dzīvniekus; novilkt dzīvniekiem ādu; izcirst gaļu unsagatavot to pārdošanai vai turpmākai apstrādei; sagatavot gaļu desu gatavošanai;sālīt, ţāvēt, kūpināt gaļu un zivis; cept maizi, cepumus, tortes, kūkas un citus miltuizstrādājumus; raţot konfektes, šokolādi un citus saldumus; pasterizēt pienu, krejot,kult sviestu; raudzēt pienu, izgatavot biezpienu un sieru; spiest sulas no daţādāmogām un augļiem; spiest eļļu no sēklām, riekstiem vai augļiem; konservēt, vārīt,sālīt augļus un dārzeľus; izgatavot un degustēt alkoholiskos un bezalkoholiskosdzērienus; veikt lauksaimniecības un pārtikas produktu pārbaudi un degustēšanudaţādos raţošanas posmos; šķirot fermentētas tabakas lapas atbilstoši to kvalitātei,gatavot maisījumus no daţādām šķirnēm, mitrināt; izgatavot cigaretes un citustabakas izstrādājumus ar rokām vai ar mazo mehanizāciju.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi,lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionālaorganizācija, darba reţīmi; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesiskoattiecību normas.Jāprot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi, tās nepārtrauktipapildināt.Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par uzticētajiem darbalīdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; pariekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība, amatizglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:7511 Miesnieki, zivju pārstrādātāji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki7512 Maiznieki, konditori un konfekšu raţotāji7513 Piena produktu raţotāji7514 Augļu, dārzeľu un tiem līdzīgu produktu pārstrādātāji


4237515 Pārtikas produktu un dzērienu degustatori7516 Tabakas apstrādātāji un tās izstrādājumu raţotāji7511 ATSEVIŠĶĀ GRUPAMIESNIEKI, ZIVJU PĀRSTRĀDĀTĀJI UN TIEM RADNIECĪGUPROFESIJU STRĀDNIEKIŠīs atsevišķās grupas strādnieki kauj dzīvniekus, tīra, sagrieţ, pārstrādā gaļuun zivis, izgatavo sālītus, kūpinātus un konservētus produktus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– kaut dzīvniekus un sagatavot gaļu apstrādei; sagatavot zivis apstrādei;pārstrādāt gaļu un zivis, sālot, kūpinot un izgatavojot konservus; raţot un realizētkvalitatīvus, tirgus prasībām atbilstošus gaļas produktus, novērtēt izmantojamoizejvielu kvalitāti; uzraudzīt raţošanas iekārtas gaļas produktu raţošanā unuzglabāšanā, ievērojot sanitāros, higiēnas un darba aizsardzības noteikumus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7511 01 MIESNIEKS7511 02 Zivju APSTRĀDĀTĀJS7511 03 Gaļas KŪPINĀTĀJS7511 04 Gaļas IZCIRTĒJS7511 05 Gaļas KULINĀRS7511 06 Zivju KŪPINĀTĀJS7511 07 Zivju KULINĀRS7511 08 Desu IZGATAVOTĀJS7511 09 Lopu KĀVĒJS7512 ATSEVIŠĶĀ GRUPAMAIZNIEKI, KONDITORI UN KONFEKŠU RAŢOTĀJIŠīs atsevišķās grupas strādnieki cep daţādu šķirľu maizi, kūkas untamlīdzīgus izstrādājumus, kā arī izgatavo saldumus no cukura un šokolādes.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– cept maizi, tortes, kūkas un tamlīdzīgus konditorijas izstrādājumusatbilstoši tehnoloģiskajām shēmām un receptūrām; izgatavot konfektes untamlīdzīgus produktus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7512 01 MAIZNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 4.5.apakšnodaļā)7512 02 CEPĒJS


4247512 03 DOZĒTĀJS7512 04 FORMĒTĀJS7512 05 MĪCĪTĀJS7512 06 KONDITORS7512 07 Mīklas GATAVOTĀJS7512 08 Konfekšu RAŢOTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 4.6.apakšnodaļā)7512 10 KONDITORA PALĪGS7512 11 Maizes un miltu konditorijas izstrādājumu SPECIĀLISTS7513 ATSEVIŠĶĀ GRUPAPIENA PRODUKTU RAŢOTĀJIŠīs atsevišķās grupas strādnieki raţo krējumu, biezpienu, sviestu un cituspiena produktus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– sildīt pienu, krejot; kult sviestu; raudzēt pienu, izspiest sūkalas; slogotbiezpienu, sieru; raţot un realizēt kvalitatīvus, tirgus prasībām atbilstošus pienaproduktus; novērtēt izmantojamo izejvielu kvalitāti; rīkoties un uzraudzīt raţošanasiekārtas piena pārstrādē un uzglabāšanā, ievērojot sanitāros, higiēnas un darbaaizsardzības noteikumus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7513 01 Sviesta MEISTARS7513 02 Siera IZGATAVOTĀJS7513 03 Piena produktu raţošanas MEISTARS7513 04 Piena produktu PĀRSTRĀDĀTĀJS7514 ATSEVIŠĶĀ GRUPAAUGĻU, DĀRZEŅU UN TIEM LĪDZĪGU PRODUKTU PĀRSTRĀDĀTĀJIŠīs atsevišķās grupas strādnieki apstrādā un konservē augļus, dārzeľus,riekstus un citus produktus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– spiest sulu; vārīt augļus un dārzeľus; vārīt mērces, uzlējumus un sīrupuspārtikas produktu sagatavošanai; sālīt, ţāvēt un marinēt; spiest eļļu; fasēt riekstusun citus produktus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7514 01 Augļu KONSERVĒTĀJS7514 02 Sulas SPIEDĒJS


4257514 03 Eļļas SPIEDĒJS7514 04 VĀRĪTĀJS7514 05 Dārzeľu KONSERVĒTĀJS7514 06 ALDARIS7514 07 VĪNDARIS7515 ATSEVIŠĶĀ GRUPAPĀRTIKAS PRODUKTU UN DZĒRIENU DEGUSTATORIŠīs atsevišķās grupas strādnieki pārbauda, degustē un atbilstoši kvalitāteišķiro lauksaimniecības produktus, pārtiku un dzērienus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– pārbaudīt lauksaimniecības produkciju, pārtikas produktus, degustēt tosvisos raţošanas posmos; noteikt kvalitāti un iedalīt produktus attiecīgajā šķirā.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7515 01 ŠĶIROTĀJS7515 02 DEGUSTĒTĀJS7516 ATSEVIŠĶĀ GRUPATABAKAS IZSTRĀDĀJUMU RAŢOTĀJIŠīs atsevišķās grupas strādnieki apstrādā tabakas lapas, raţo tabakasizstrādājumus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– noteikt tabakas lapu šķirnes un sašķirot tās; sajaukt daţādu šķirľu tabakaslapas atbilstoši noteiktām receptēm; mitrināt tabaku; raţot tabakas izstrādājumus.Šīs atsevišķās grupas profesija:7516 01 Tabakas STRĀDNIEKS752 MAZĀ GRUPAKOKAPSTRĀDES STRĀDNIEKI, MĒBEĻU IZGATAVOTĀJI UN TIEMRADNIECĪGU PROFESIJU STRĀDNIEKIŠīs mazās grupas strādnieki un amatnieki ar daţādām metodēm ţāvē unapstrādā koksni; ar kokapstrādes instrumentiem un darbmašīnām raţo, izgrezno unlabo mēbeles, transportlīdzekļu koka daļas, koka šablonus, modeļus un citus kokapriekšmetus, piemēram, slēpes, ķegļus, sporta raketes; izgrezno mēbeles(piemēram, ar koka inkrustācijām, griezumiem), pulē koka detaļas un mēbeļuvirsmas; vada citus darbiniekus; regulē un vada precīzās griešanas, fasonēšanas,


426virpošanas, ēvelēšanas un citas kokapstrādes darbmašīnas; izgatavo pītās mēbeles,sukas un slotas, pin grozus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– apkalpot koku ţāvētavu; veikt koksnes apstrādi ar ķimikālijām(impregnēšana); izgatavot un labot mēbeles; izgatavot un labot kokatransportlīdzekļus; izgatavot daţādus koka izstrādājumus (piemēram, šablonus,modeļus, sporta raketes); pulēt koka izstrādājumus; iestatīt un remontētkokapstrādes mašīnas.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi,lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionālaorganizācija, darba reţīmi; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesiskoattiecību normas.Jāprot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi, tās nepārtrauktipapildināt.Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par uzticētajiem darbalīdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; pariekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība, amatizglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:7521 Koksnes pirmapstrādes strādnieki7522 Mēbeļu un citu koka izstrādājumu raţotāji7523 Kokapstrādes instrumentu un darbgaldu regulētāji un operatori7521 ATSEVIŠĶĀ GRUPAKOKSNES PIRMAPSTRĀDES STRĀDNIEKIŠīs atsevišķās grupas strādnieki ar daţādām metodēm ţāvē un apstrādākoksni.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– ţāvēt zāģmateriālus ţāvētavās; zāģēt un sagarumot kokus; apstrādāt koksniar ķīmiskām vielām, lai tā nepūtu.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7521 01 Apaļkoku ŠĶIROTĀJS7521 02 Zāģmateriālu ŢĀVĒTĀJS7521 03 Koksnes IMPREGNĒTĀJS7522 ATSEVIŠĶĀ GRUPAMĒBEĻU UN CITU KOKA IZSTRĀDĀJUMU RAŢOTĀJI


427Šīs atsevišķās grupas strādnieki un amatnieki ar kokapstrādes instrumentiemun darbgaldiem raţo, labo un izgrezno mēbeles, daţāda veida kokabūvizstrādājumus un citus koka izstrādājumus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– raţot un labot mēbeles, koka kāpnes, logu un durvju blokus un citus kokaizstrādājumus, izgatavot un labot transportlīdzekļu koka detaļas; izgatavot kokamodeļus, šablonus un sadzīves priekšmetus; izgatavot sagataves un detaļas no kokaun koksnes plātľu materiāliem, kā arī izgatavot vienkāršus koka izstrādājumus;izgatavot vēsturiskā un laikmetīgā stila mēbeles, dekoratīvi lietišķās mākslaspriekšmetus un interjera elementus; patstāvīgi plānot un organizēt darba uzdevumuizpildi, pieľemt pasūtījumus, konsultēt, izstrādāt skices, sagatavot tāmi un nodotdarbu klientam; atlasīt atbilstošos materiālus; projektēt un izveidot nestandartakonstrukcijas un savienojumus; atbilstoši ekoloģiskām prasībām veikt produktuvirsmu apstrādi un apdari; izgatavot traukus, telpu aksesuārus, mēbeles unbūvelementus.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7522 01 GALDNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šo noteikumu2.pielikuma 4.7.apakšnodaļā)7522 02 Mēbeļu GALDNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 3.26.apakšnodaļā)7522 03 Transporta GALDNIEKS7522 04 Būvizstrādājumu GALDNIEKS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.29.apakšnodaļā)7522 05 GALDNIEKA PALĪGS – (Profesijai ir izstrādāts standarts un tas iekļauts šonoteikumu 2.pielikuma 5.1.apakšnodaļā)7522 06 Koksnes materiālu APSTRĀDĀTĀJS – (Profesijai ir izstrādāts standartsun tas iekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 4.8.apakšnodaļā)7522 07 Koka izstrādājumu KRĀSOTĀJS LAKOTĀJS7522 08 Koka modeļu IZGATAVOTĀJS7522 09 Laivu IZGATAVOTĀJS7522 10 Koka rotaļlietu IZGATAVOTĀJS7522 11 Koka INKRUSTATORS7522 12 Parketa IZGATAVOTĀJS7522 13 Zārku IZGATAVOTĀJS7522 14 Koka izstrādājumu PULĒTĀJS7522 15 Koka dabisko formu izstrādājumu IZGATAVOTĀJS7523 ATSEVIŠĶĀ GRUPA


428KOKAPSTRĀDES INSTRUMENTU UN DARBGALDU REGULĒTĀJI UNOPERATORIŠīs atsevišķās grupas strādnieki regulē kokapstrādes instrumentus undarbmašīnas un strādā ar tiem, vada, kontrolē un uzrauga mašīnas, kas paredzētaskoksnes un citu materiālu tālākapstrādei.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– regulēt daţādus kokapstrādes darbmašīnas un strādāt ar tiem; regulētkokapstrādes instrumentus; vadīt, kontrolēt un uzraudzīt mašīnas, kas paredzētassazāģēšanai, frēzēšanai, urbšanai, dobšanai, slīpēšanai, virpošanai, apdarei,līmēšanai, izstrādājumu fasēšanai un citiem darbiem; veikt koksnes mehāniskoapstrādi ar kokapstrādes darbmašīnām; izgatavot sagataves un detaļas no koka unkoksnes plātľu materiāliem; izgatavot logus, durvis un citus līdzīgus izstrādājumusno plastikāta (PVC) profiliem, alumīnija profiliem un citiem materiāliem; iestatītun regulēt kokapstrādes darbmašīnas, atskaitot speciālās darbmašīnas; veiktgriezējinstrumentu sagatavošanu darbam; organizēt citu strādnieku darbu.Šīs atsevišķās grupas profesijas:7523 01 Kokapstrādes darbgaldu IESTATĪTĀJS7523 02 Koka SLĪPĒTĀJS7523 03 Koka ZĀĢĒTĀJS7523 04 Koka URBĒJS7523 05 Koka VIRPOTĀJS7523 06 Programmvadības kokapstrādes darbgaldu OPERATORS7523 07 Koksnes apstrādes virpas OPERATORS7523 08 Koksnes liekšanas iekārtas OPERATORS7523 09 Koksnes zāģēšanas mašīnu OPERATORS7523 10 Koksnes kodināšanas iekārtas OPERATORS7523 11 Koksnes apdares iekārtas OPERATORS7523 12 Mēbeļu izgatavošanas OPERATORS7523 13 Līmēšanas iekārtas OPERATORS7523 14 Kokapstrādes OPERATORS – (Profesijai ir izstrādāts standarts, un tasiekļauts šo noteikumu 2.pielikuma 3.36.apakšnodaļā)7523 15 Kokapstrādes pusautomātisko iekārtu OPERATORS7523 16 Logu izgatavošanas OPERATORS7523 17 BRIGADIERIS (kokapstrādē)7523 18 Plastikāta (PVC) un alumīnija logu un durvju izgatavošanasOPERATORS753 MAZĀ GRUPA


429APĢĒRBU IZGATAVOTĀJI UN TIEM RADNIECĪGU PROFESIJUSTRĀDNIEKIŠīs mazās grupas strādnieki un amatnieki sagatavo vilnas, linu, kokvilnas uncitas šķiedras vērpšanai; vērpj un grieţ diegus ar rokām; auţ audumus ar rokasdarbgaldiem, sien mezglotus paklājus, ada, šuj un labo apģērbus pēc individuālapasūtījuma; šuj un labo ādas izstrādājumus; sašuj piegrieztus apģērbus; labo unizrotā apģērbus un citus auduma vai ādas izstrādājumus ar rokām vai vienkāršāmšujmašīnām; apvelk mēbeles, šuj matračus, dekorē interjeru ar audumu, ādu vaicitiem materiāliem, sagatavo un izstrādā kaţokādas un ādas apģērbu; šuj un labostandarta un speciālos apavus; šuj somas, jostas un citus dabiskās vai mākslīgāsādas galantērijas izstrādājumus.Profesionālās darbības pamatuzdevumi:– šķirot dabisko audumu šķiedras; mazgāt, tīrīt, plūkāt šķiedru; veidotšķiedru pavedienos; ar rokām cirpt un griezt diegus; aust audumus ar stellēm; arrokām siet mezglotus paklājus; adīt drēbes ar rokām vai rokas adāmmašīnām,tamborēt; šūt drēbes pēc individuāla pasūtījuma; šūt galvassegas; pāršūt drēbes,ādas izstrādājumus; gatavot apģērbu lekālus, pārnest tos uz auduma, ādas vai citamateriāla; apvilkt mēbeles ar audumu vai citiem materiāliem, ielikt atsperes,gatavot sēdekļus transportlīdzekļiem un matračus; izšūt audumus; šķirot ādas unkaţokādas; atgaļot un atmatot ādas; miecēt ādas; krāsot ādas un kaţokādas; gatavotapavu detaļas; gatavot standarta un ortopēdiskos apavus pēc individuālapasūtījuma; gatavot speciālos apavus pēc pasūtījuma; labot apavus; gatavot unlabot somas, portfeļus un citus ādas priekšmetus; gatavot zirglietas un cituspriekšmetus.Kvalifikācijas pamatprasības:Jāzina: darbā lietojamo tehnisko līdzekļu uzbūve, darbības principi,lietošanas noteikumi; savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secība, to racionālaorganizācija, darba reţīmi; darba aizsardzības un vides aizsardzības, darba tiesiskoattiecību normas.Jāprot: izmantot praksē teorētiskās zināšanas un prasmi, tās nepārtrauktipapildināt.Jāatbild: par uzdotā darba norisi un rezultātiem; par uzticētajiem darbalīdzekļiem un priekšmetiem; par citu savā darbībā skarto personu drošību; pariekšējās darba kārtības ievērošanu; par vadītāja rīkojumu vai norādījumu pildīšanu.Izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība, amatizglītība.Šīs mazās grupas profesijas klasificētas atsevišķajās grupās:7531 Šuvēji un cepuru izgatavotāji7532 Apģērbu un līdzīgu izstrādājumu modelētāji un piegriezēji


4307533 Šuvēji, izšuvēji un tiem radniecīgu profesiju strādnieki7534 Mēbeļu apvilcēj