Uzdevumi "Vizuālajā mākslā" vidusskolā - Valsts izglītības satura ...

visc.gov.lv

Uzdevumi "Vizuālajā mākslā" vidusskolā - Valsts izglītības satura ...

Metodiskais materiāls


Materiāla autores:

Ilze Hroloviča, Ilze Kadiķe

2

© Valsts izglītības satura centrs, 2010


Metodiskā materiāla "Uzdevumi "Vizuālajā mākslā" vidusskolā" mērķis ir sekmēt

kvalitatīvas vizuālās mākslas mācību stundas organizēšanu vispārējā vidējā izglītībā, veicinot

pētniecisku, eksperimentējošu un radošu darba metoţu izmantošanu mācību stundā.

Materiāls izstrādāts, lai palīdzētu īstenot vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta

"Vizuālā māksla" standartu, ko nosaka Ministru kabineta 2008. gada 2. septembra noteikumu

Nr. 715 "Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās

izglītības mācību priekšmetu standartiem" 25. pielikums, kas tiek īstenots kopš

2009./2010. mācību gada. Metodiskais materiāls veidots atbilstoši Valsts izglītības satura centra

vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta "Vizuālā māksla" programmas paraugam.

Metodiskajā materiālā iekļauti 13 temati: "Mākslas darbs un autors", "Mākslas darbs un

skatītājs", "Mākslinieks un modelis", "Lietu pasaule un sarunas ar lietām", "Ainava", "Zīme,

simbols un zīmols", "Simbolisms", "Krāsa, skaľa kā simbols", "Vizuāls vēstījums laikā – cilnis",

"Dizains", "Vizuālā interpretācija", "Process" un "Rezultāts un prezentācija". Tie strukturēti

skolēna darba lapās un skolēna darba lapas pielikumos. Skolēna darba lapās ievietoti

24 uzdevumi, kurus var arī izmantot, veidojot formatīvos pārbaudes darbus.

Savukārt skolēna darba lapu pielikumos ir ievietotas mākslas darbu reprodukcijas, kas

atbilst uzdevumu specifikai. Tās var izmantot mācību stundas individuālajā vai grupu darbā

projicējot, kopējot utt. Mākslas darbu reprodukcijas ir izvēlētas no grāmatām un elektroniskajiem

materiāliem, un tās aptver laika posmu no renesanses līdz mūsdienām. Mākslas darbu etiķetēs

ir uzrakstīta iegūtā informācija, lai skolēni varētu veiksmīgāk veikt mākslas darbu analīzi.

Piedāvātos uzdevumus var mainīt pēc skolotāja ieskatiem atbilstoši stundas plānam.

Veiksmīgi izpildīts uzdevums būs tad, ja skolēni paši veidos secinājumus, salīdzinājumus un

eksperimentus.

3

Vēlam veiksmi!


Saturs

Mākslas darbs un autors ................................................................................................................ 5

Mākslas darbs un skatītājs ............................................................................................................ 9

1. uzdevums .......................................................................................................................... 10

2. uzdevums .......................................................................................................................... 15

Mākslinieks un modelis ................................................................................................................. 24

1. uzdevums .......................................................................................................................... 25

2. uzdevums .......................................................................................................................... 33

3. uzdevums .......................................................................................................................... 37

Lietu pasaule un sarunas ar lietām ............................................................................................... 42

1. uzdevums .......................................................................................................................... 43

2. uzdevums .......................................................................................................................... 50

3. uzdevums .......................................................................................................................... 54

Ainava ........................................................................................................................................... 57

1. uzdevums .......................................................................................................................... 58

2. uzdevums .......................................................................................................................... 59

Zīme, simbols un zīmols ............................................................................................................... 67

1. uzdevums .......................................................................................................................... 68

2. uzdevums .......................................................................................................................... 69

3. uzdevums .......................................................................................................................... 82

Simbolisms .................................................................................................................................... 84

1. uzdevums .......................................................................................................................... 85

2. uzdevums .......................................................................................................................... 92

Krāsa, skaľa kā simbols ............................................................................................................... 97

Vizuāls vēstījums laikā – cilnis ..................................................................................................... 102

Dizains ......................................................................................................................................... 108

1. uzdevums ......................................................................................................................... 109

2. uzdevums ......................................................................................................................... 112

3. uzdevums ......................................................................................................................... 115

Vizuālā interpretācija .................................................................................................................... 117

Process ....................................................................................................................................... 124

Rezultāts un prezentācija ............................................................................................................. 127

4


Mākslas darbs

un autors

5


Skolēna darba lapa

................................ .................................. .................................. ......................

Vārds Uzvārds Klase Variants

Mākslas darbs un autors

Uzdevums

1.1. Uz A5 formāta lapas, izmantojot a-la prima tehniku ("vienā elpas vilcienā"), ar zīmuli,

flomāsteru vai krītiľu uzzīmējiet māju!

1.2. Novērtējiet savu zīmējumu atbilstoši kritērijiem! Vērtējumus ierakstiet tabulā!

Nr.

p. k.

1. Zīmējums izveidots, ievērojot centra kompozīciju.

2. Izmantotas daţādu biezumu līnijas.

3. Izmantoti daţādu formu laukumi.

4. Izmantoti teksturēti (ieštrihoti, iekrāsoti) laukumi.

5. Izmantotas divas vai vairākas krāsas.

6. Ir uzzīmēts jauns mākslas tēls vai objekts.

Vērtēšanas kritērijs Jā Nē

1.3. Uz citas A5 formāta lapas uzzīmējiet ar zīmuli, flomāsteru vai krītiľu divstāvu māju, kuras

otrā stāva logs ir atvērts! Apkārt mājai uzzīmējiet labi iekoptu dārzu, pagalmā pie garāţas

durvīm novietotu auto, aiz ţoga kūp gaisīgi dūmi, radot svaigi ceptas gaļas smarţu, skan

mūzika un ļauţu čalas. Otrā mājas pusē uz batuta lēkā bērni, viľu rotaļu novēro suns.

1.4. Novērtējiet savu zīmējumu atbilstoši kritērijiem! Vērtējumus ierakstiet tabulā!

Nr.

p. k.

1. Zīmējums izveidots, ievērojot centra kompozīciju.

2. Izmantotas daţādu biezumu līnijas.

3. Izmantoti daţādu formu laukumi.

4. Izmantoti teksturēti (ieštrihoti, iekrāsoti) laukumi.

5. Izmantotas divas vai vairākas krāsas.

6. Ir uzzīmēti visi nosauktie mākslas tēli un objekti.

7. Ir uzzīmēti jauni mākslas tēli un objekti.

8. Zīmējumā ir vizualizēta skaľa vai smarţa.

Vērtēšanas kritērijs Jā Nē

6


1.5. No iepriekšējā zīmējuma izkadrējiet laukumu ar atvērtās mājas logu! Šo kadrējumu

palieliniet un vēlreiz uzzīmējiet uz jaunas A5 formāta lapas! Tagad ir jāuzzīmē tas, ko redzat

iekštelpā!

1.6. Novērtējiet savu zīmējumu atbilstoši kritērijiem! Vērtējumus ierakstiet tabulā! Papildiniet

atbildi, ja ir nepieciešams!

Nr.

p. k.

1. Zīmējuma izkārtojums noteiktajā laukumā atbilst

kompozicionālajiem priekšnosacījumiem.

2. Izmantotas daţāda biezuma līnijas.

3. Izmantoti daţādi laukumi.

4. Izmantoti ietonēti (ieštrihoti, iekrāsoti) laukumi.

5. Izmantotas tekstūras.

6. Izmantotas divas vai vairākas krāsas.

7. Ir uzzīmēti iepriekš nosauktie mākslas tēli un objekti.

8. Ir uzzīmēti jauni mākslas tēli un objekti.

Vērtēšanas kritērijs Jā Nē

9. Zīmējumā attēlotas skumjas, bailes,

vientulība.......................................................(Papildiniet atbildi!)

10. Vai zīmējumā atspoguļojas jūsu šī brīţa izjūtas, garastāvoklis?

11. Zīmējumā attēlots apcerīgums, prieks,

draudzīgums...................................................(Papildiniet atbildi!)

12. Vai zīmējumā atspoguļojas jūsu šī brīţa izjūtas, garastāvoklis?

1.7. Izvēlieties veiksmīgāko zīmējumu no iepriekš zīmētajiem!

1.8. Apskatiet informācijas nodošanas un saľemšanas komponentus tabulā! Papildiniet tabulu

ar sava zīmējuma vizuālās informācijas nodošanas un saľemšanas komponentu izvērtējumu!

Nr.

p. k.

Informācijas

nodošanas un

saņemšanas

komponenti

1. Nosūtītājs Tas, kas nosūta informāciju.

2. Saturs Informācija, kura ielikta mākslas darbā.

3. Nosacījumi/kods

4. Līdzeklis

Skaidrojums Novērojumi

Zināmu apzīmējumu sistēma, kas jāzina

saľēmējam.

Faktors, kas nosaka "fizisku" informācijas

nodošanu.

7


Nr.

p. k.

5. Saľēmējs

6. Konteksts

7. Funkcija

Informācijas

nodošanas un

saņemšanas

komponenti

Skaidrojums Novērojumi

Cilvēks vai cilvēku grupa, kam adresēta

informācija.

Vide, kurā notiek vizuālās informācijas

nodošana.

Mērķis, kuru radījis informācijas

nosūtītājs.

8


Mākslas darbs un

skatītājs

9


Skolēna darba lapa

................................ .................................. .................................. ......................

Vārds Uzvārds Klase Variants

Mākslas darbs un skatītājs

1. uzdevums

1.1. Apskatiet gleznu reprodukciju un rūpīgi izlasiet aprakstu skolēna darba lapas pielikumā!

1.2. Aizpildiet tabulu, veidojot mākslas darba analīzes aprakstu!

Mākslas darba etiķete

Autors

Nosaukums

Izpildījuma laiks

Izpildījuma tehnika

Darba izmērs

Atrašanās vieta

Ţanrs

Vizuālie izteiksmes līdzekļi

Gleznas kompozīcija

Mākslas darba saturs

Kultūras konteksts

10


Mākslas darbs un skatītājs

11

Skolēna darba lapas pielikums

1. uzdevums 1. variants

Eduārs Manē piedzima 1832. gada 23. janvārī Parīzē tieslietu speciālista ģimenē. Jau no

bērnības Eduāru saistīja zīmēšana, un viľš paralēli vidusskolai mācījās arī speciālajā

zīmēšanas skolā. Vēlāk viľš studēja Toma Kutīra mākslas skolā. Studējot vecmeistarus, Manē

nāca pie atziľas, ka ikvienam māksliniekam jācenšas parādīt katra gleznotā modeļa savdabību,

un ar raksturīgiem, galvenokārt gaišas krāsas triepieniem jāpanāk dzīvs izteiksmīgums. Viľš

nevis atdarināja vecos meistarus, bet centās gleznot visu tā, kā pats redzēja. Manē pretēji

savam skolotājam Kutīram sāka izvairīties no priekšmetu modelēšanas ar gaismēnas palīdzību,

bet apjomus veidoja ar gaišām krāsām un tonālām gradācijām. Katru darbu glezniecībā

mākslinieks uzskatīja par pilnīgi jaunu uzdevumu: "Katrreiz, kad es gleznoju, es no jauna metos

ūdenī, lai mācītos peldēt."

Viľa gleznas nereti izraisīja sašutumu publikā, kas bija pieradusi pie tradicionālās jeb

akadēmiskās glezniecības. Eduāru Manē sāka dēvēt par "jakubīnieti glezniecībā", pārmetot

viľam labās gaumes un tradīciju graušanu. Ţurnālisti, karikatūristi un konservatīvā burţuāzija tā

laika Parīzē izsmēja Eduāra Manē darbus. Lielu kritikas šalti izpelnījās mākslinieka lielformāta

glezna "Olimpija", jo mākslinieks dievietes vārdā bija atļāvies nosaukt uzgleznotu vieglas

uzvedības sievieti, kuru atpazina Parīzes mākslas cienītāji. Uz jauniem izaicinājumiem,

meklējumiem vērstā mākslinieka daiļrade ievada modernisma ēru mākslas vēsturē.

Eduārs Manē. Olimpija. 1863.–1865. Audekls, eļļa, 130,5 x 190 cm. Orsē muzejs, Parīze


Mākslas darbs un skatītājs

12

Skolēna darba lapas pielikums

1. uzdevums 2. variants

Klods Monē (1840–1926) daiļrades sākumposmā attīstījis Barbizonas skolas tradīcijas.

Sākot ar 60. gadu beigām, pievērsies ainavu glezniecībai, īpašu uzmanību veltot gaismas un

gaisa videi, tās mainīgajai ietekmei uz dabas formām.

Glezna "Impresija. Saullēkts" tika uzgleznota no mākslinieka darbnīcas loga 1872. gadā.

Motīvs ir visai parasts – Havras ostas skats agrā rīta stundā jeb marīna, kādas jau pirms pāris

gadsimtiem darināja Klods Lorēns, toties izceltie, skaidri sadalītie triepieni ("melnie kumosiľi",

kā rakstīja kritiķis Luijs Leruā) ir jaunums. Ar spilgtiem akcentiem ieklāta krāsa vienkāršo

aprises, pārvēršot objektus un siluetus sintezētās formās. Glezna šķiet atstāta skices stadijā:

atsakoties no ilgstoša vērojuma, ir uzsvērta sajūta, mirkļa "impresija", ko nespēja pieľemt

akadēmiskās glezniecības un daiļamatniecības piekritēji.

Glezna 1874. gadā tika izstādīta fotogrāfa Nadāra darbnīcā un deva gleznotāju grupai

vārdu, kas mākslas vēsturē iegūst mākslas stila nosaukumu, – impresionisti (impresionisms).

Klods Monē. Impresija. Saullēkts. 1872. Audekls, eļļa, 48 x 63 cm. Mormatāna muzejs, Parīze


Mākslas darbs un skatītājs

13

Skolēna darba lapas pielikums

1. uzdevums 3. variants

Pols Sezans (1839–1906) glezniecībā apstrīd formu izgaisināšanu, pretstatot pamatīgu

formu un stabilas kontūras. Attālinājies no Parīzes mākslas dzīves un vientuļi strādājot dzimtajā

Eksas pilsētā, Sezans centās no efemērā 1 impresionisma izveidot pamatīgāku un nosacītāku

mākslas stilu, ko vēlāk nosauca par postimpresionismu.

Postimpresionisti noraidīja impresionisma mākslas pārmērīgi optisko raksturu. "Monē, tā ir

tikai acs!" teica Pols Sezans.

Pols Sezans gleznoja plenēra ainavas, klusās dabas ar traukiem, augļiem, drapērijām,

sadzīves ţanra darbus, tuvinieku portretus, stingrāk būvēja apjomus ar nelieliem siltiem un

aukstiem krāstoľu laukumiem un atsevišķu triepienu tehniku.

Holandiešu autora klusajai dabai vajadzēja apliecināt viľa spoţo meistarību. Viľu saistīja

sakarības starp krāsu un modelējumu, kā ideāls motīvs bija ābols – apaļš spilgtas krāsas

ķermenis. Radot līdzsvarotu kompozīciju, mākslinieks varēja pagarināt simetriska trauka vienu

malu, lai aizpildītu tukšumu gleznā. Pētot formu savstarpējās attiecības, viľš vienkārši pagāza

galda virsmu. Savos centienos radīt dziļuma efektu, neatsakoties no krāsu košuma un laukumu

modelējuma, viľš varēja atteikties no tradicionālā zīmējuma pareizības. Brunelleski atklātā

lineārā perspektīva mākslinieku īpaši neinteresēja, tā tika pat atmesta, ja traucēja darbā izteikt

ķermeniskuma un dziļuma sajūtu.

Mākslinieks pat nenojauta, ka šī nevērība pret zīmējuma pareizību mākslā kļūs par

sākumu būtiskiem pārmaiľu procesiem, bet pats Sezans tiks nosaukts par 20. gadsimta

modernās mākslas tēvu, vienu no modernisma aizsācējiem.

Pols Sezans. Klusā daba. Ap 1879.–1882. Audekls, eļļa, 46 x 55 cm. Privātkolekcija

1 Efemers – īslaicīgs, ātri pārejošs.


Mākslas darbs un skatītājs

14

Skolēna darba lapas pielikums

1. uzdevums 4. variants

Vinsents van Gogs (1853–1890) piedzima Holandē, garīdznieka ģimenē. Bija dziļi

reliģiozs cilvēks, darbojies kā sludinātājs Anglijā un beļģu ogļraču vidū. Traģiski īsās, ārkārtīgi

intensīvās mākslinieciskās darbības sākumā V. van Gogu ietekmēja 19. gadsimta reālisti

(piemēram, Ţans Fransuā Milē). Viľš tēloja patumšas gaismēnas nosacītā neitrālu krāsu

gammā, robustus zemniekus, kalnračus, vienkāršu priekšmetu neskaitāmas detaļu studijas,

zīmējumus no dabas ar parupjām līnijām un triepieniem, jau tad iztiekot bez naturālistiskas

detalizācijas. Viľš pieder pie tiem māksliniekiem, kam absolūti sveša ir sacerēšana, attēloja

lietas, cilvēkus un dzīvi, ko redzēja ap sevi.

1886. gadā Vinsents van Gogs devās uz Parīzi, kur iepazinās ar Gogēnu, Degā, Pisaro un

citiem māksliniekiem. Impresionisms viľu pārsteidza, taču mākslinieks nepieľēma nekādus

likumus mākslā. Viľa rokās audekls bija kā ekrāns, uz kura projicējas viľa izjūtas un dvēseles

stāvokļi. Viľš mēdza attēlot tādas ainas, objektus un motīvus, kas viľa otai ļāva gan gleznot,

gan zīmēt, gan veidot biezu krāsas klājumu. Tāpēc Vinsents van Gogs kļuva par rugāju,

dzīvţogu, labības lauku, olīvkoku un tumšām liesmām līdzīgo ciprešu skaistuma pirmatklājēju

Francijas dienvidos. Atveidojuma pareizība nebija van Goga galvenais uzdevums. Krāsas un

formas kalpoja, lai atklātu gleznoto lietu modinātās izjūtas, kurās viľš vēlējās dalīties ar citiem.

Savu augstāko meistarības pakāpi sasniedza divos pēdējos dzīves gados. V. van Gogs

deformēja novēroto parādību krāsas, uzbūvi, proporcijas, tiecoties pēc emocionālas

pašizteiksmes un vēloties iemiesot savos darbos vispārīgākus priekšstatus un asociācijas,

tādējādi tuvojoties simbolismam. Īpaši svarīga bija krāsu ekspresīvā aktivitāte. Pēdējā dzīves

gadā dramatiski nemierīgā līniju un triepienu viļľveidība pakļāva savam ritmam visas tēlotās

formas.

Vinsents van Gogs. Labības lauks ar cipresēm. 1889. Audekls, eļļa, 72,1 x 90,9 cm.

Nacionālā galerija, Londona


Skolēna darba lapa

................................ .................................. .................................. ......................

Vārds Uzvārds Klase Variants

Mākslas darbs un skatītājs

2. uzdevums

2.1. Apskatiet dotos vizuālās mākslas darbus skolēna darba lapas pielikumā!

2.2. Aizpildiet tabulu, ierakstot doto vizuālo mākslas darbu autorus, nosaukumus, mākslas

veidus un mākslas ţanrus!

Nr.

p. k.

Mākslas darba autors un nosaukums Mākslas veids Mākslas žanrs

15


Mākslas darbs un skatītājs

16

Skolēna darba lapas pielikums

2. uzdevums 1. variants

1. attēls. Janis Rozentāls. Zem pīlādţiem. 1905.

Audekls, eļļa, 78 x 55 cm. Latvijas Nacionālais

mākslas muzejs

3. attēls. Kārlis Zemdega. Taisnība. Tiesu pils, Rīga

2. attēls. Rafaēls Santi. Marijas saderināšana. 1504.

Koks, eļļa, 174 x 121 cm. Brēras pinakotēka, Milāna

4. attēls. Donato Bramante. Tempietto. 1502.–1512.

Roma


Mākslas darbs un skatītājs

17

Skolēna darba lapas pielikums

2. uzdevums 2. variants

1. attēls. Mikelandţelo Buonarroti. Dāvids. 1501.–1504.

Marmors, ap 5 m. Ufici galerija, Florence

3. attēls. Jāzeps Grosvalds. Šausmu aleja. 1916.

Papīrs, akvarelis, 22 x 24 cm.

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

2. attēls. Stefans Lohners. Marija roţu lapenē. Ap 1440.

Koks, eļļa, 51 x 40 cm. Valrafa Riharca muzejs, Ķelne

4. attēls. Egils Vītols. Kur viņi ir? Vīri Latvijā! 2006.

Putukartons, digitālizdruka, 60 x 90 cm.

Privātīpašums, Rīga


Mākslas darbs un skatītājs

18

Skolēna darba lapas pielikums

2. uzdevums 3. variants

1. attēls. Imants Vecozols. Klusā daba ar ķirbi. 1994.

Audekls, eļļa, 63 x 78 cm

3. attēls. Ţans Ogists Dominiks Engrs. Napoleons I tronī.

1806. Audekls, eļļa, 259 x 162 cm. Karaspēka muzejs,

Parīze

2. attēls. Rembrants. Pašportrets. 1659. Audekls, eļļa.

Nacionālā mākslas galerija, Vašingtona

4. attēls. Nikolā Pusēns. Vasara. 1660.–1664.

Audekls, eļļa, 118 x 160 cm. Luvra,

Parīze


Mākslas darbs un skatītājs

19

Skolēna darba lapas pielikums

2. uzdevums 4. variants

1. attēls. Klods Monē. Impresija. Saullēkts. 1872.

Audekls, eļļa, 48 x 63 cm. Mormatāna muzejs, Parīze

3. attēls. Gunārs Binde. Nasta. 1997. Privātkolekcija

2. attēls. Andris Eglītis. Līva. 2006. Audekls, tempera,

eļļa, 85 x 85 cm. Privātkolekcija

4. attēls. Ansis Artums. Vecajā Tukumā. 1938. Audekls,

eļļa. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs


Mākslas darbs un skatītājs

20

Skolēna darba lapas pielikums

2. uzdevums 5. variants

1. attēls. Eduārs Manē. Olimpija. 1863.–1865. Audekls,

eļļa, 130,5 x 190 cm. Orsē muzejs, Parīze

3. attēls. Marks Rotko. Baltais vidus: dzeltens, rozā un

mēļš uz sārta. 1950. Audekls, eļļa, 205,8 x 141 cm.

Privātkolekcija

2. attēls. Imants Vecozols. Ziema pilsētas nomalē.

1965. Kartons, tempera, 47 x 63 cm. Swedbank

mākslas kolekcija, Rīga

4. attēls. Gustavs Klimts. Skūpsts. 1907.–1908.

Audekls, eļļa, 180 x 180 cm. Belvederas galerija, Vīne


Mākslas darbs un skatītājs

21

Skolēna darba lapas pielikums

2. uzdevums 6. variants

1. attēls. Pīters Breigels. Ainava ar krītošo Ikaru. 1558.

Audekls uz koka, eļļa, 73,5 x 112 cm. Beļģijas karaliskie

mākslas muzeji, Brisele

3. attēls. Sandro Botičelli. Minerva un kentaurs.

1480.–1482. Audekls, eļļa, 207 x 148 cm. Ufici galerija,

Florence

2. attēls. Ivars Heinrihsons. Baltais zirgs. 2006.

Audekls, eļļa, 90 x 70 cm. Rīgas galerija

4. attēls. Līga Purmale. Vasara 3. 2006. Audekls, eļļa,

136 x 150 cm. Rīgas galerija


Izmantotā literatūra

1. Augstākā tiesa Latvijas tiesu sistēmā. – Rīga: Latvijas Republikas Augstākā tiesa, 2008.

2. Frida, R., Karasā, P., Markadē, I. Mākslas enciklopēdija. Glezniecības virzieni. – Rīga:

Jumava, 2002.

3. Gombrihs, E. H. Mākslas vēsture. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1997.

4. Lanerī-Daţāna, N. Glezniecības enciklopēdija. Ţanri. Kompozīcija. Zīmējums un krāsa.

Stili. – Rīga: Jumava, 2004.

5. Претте, М. К., Джорджис, А. Де. Как понимать искусство: Живопись. Скульптура.

Архитектура. История, эпохи и стили. – Москва: ЗАО Интербук – бизнес, 2002.

Izmantotie attēli

1. uzdevums

1. variants

http://modernityseminar.wordpress.com/tag/manet/

2. variants

http://www.gradnis.net/fotografija-i-umetnost/impresionizam/msg4972/#msg4972

3. variants

http://www.paul-cezanne.org/Compotier--Glass-And-Apples-Aka-Still-Life-With-

Compotier.html

4. variants

http://www.artcanvasmodern.com/Paintings/van_gogh_paintings/Vincent_Van_Gogh_0020.j

pg

2. uzdevums

1. variants

1. Janis Rozentāls. Reprodukciju albums. – Rīga: Liesma, 1991.

2. http://www.gnosis.art.pl/iluminatornia/sztuka_o_inspiracji/rafael_santi/rafael_zaslubiny_ma

rii_panny.htm

3. I. Kadiķes foto.

4. http://www.vam.ac.uk/vastatic/microsites/architecture/style_level4.php?id=262&parent=25

7&object=168&ext=.jpg&area=0

2. variants

1. http://www.toscanaviva.com/toscanaimg/popup.php?img_inpopup=/Firenze/Firenze_david.jpg&alt_popup=David_in_Palazzo_Ve

cchio,_Firenze

2. http://www.radiovaticana.org/LET/Articolo.asp?c=45970

3. http://www.latvijasmaksla.lv/darbi/524

4. http://sunasirds.com/parmums.htm

3. variants

1. http://blogs.mail.ru/mail/juju777/?skip=200901071016

2. http://wadefolio.com/_common/images/Misc/rembrant_1.jpg

3. http://www.ibiblio.org/wm/paint/auth/ingres/

4. http://static.artbible.info/large/boaz_ruth.jpg

4. variants

1. http://www.gradnis.net/fotografija-i-umetnost/impresionizam/msg4972/#msg4972

2. www.tvnet.lv/izklaide/jaunie_gleznotaji/

3. http://zagarins.net/jg/jg237/JG237_Nasta.JPG

4. http://www.labadiena.lv/site/lat/news/2449/

5. variants

1. http://modernityseminar.wordpress.com/tag/manet/

2. http://www.swedbank.lv/docs/hce_galerija.php?a=98&b=282

3. www.harley.com/art/abstract-art/rothko.html

4. http://blogs.discovermagazine.com/intersection/tag/gustav-klimt/

22


6. variants

1. http://choimin.wordpress.com/2009/04/

2. http://www.rigasgalerija.com/bilde.php?id=1254&lang=

3. http://fas-history.rutgers.edu/skelly/Ren_images.html

4. http://www.rigasgalerija.com/bilde.php?id=1825&lang=

23


Mākslinieks

un modelis

24


Skolēna darba lapa

................................ .................................. .................................. ......................

Vārds Uzvārds Klase Variants

Mākslinieks un modelis

1. uzdevums

1.1. Aplūkojiet portretus skolēna darba lapas pielikumā un izvēlieties vienu no tiem!

1.2. Mainot vidi un izpildījuma tehniku, izveidojiet radošo darbu, kurā atklājiet savu attieksmi

pret portretējamo personu!

1.3. Prezentējiet savu darbu!

25


Mākslinieks un modelis

26

Skolēna darba lapas pielikums

1. uzdevums 1. variants

1. attēls. Pablo Pikaso.

Pašportrets ar paleti. 1906. Audekls, eļļa, 92 x 73 cm.

Filadelfijas Mākslas muzejs

3. attēls. Pablo Pikaso.

Meitene pie spoguļa. 1932. Audekls, eļļa, 31,5 x 34 x 4 cm.

Modernās mākslas muzejs, Ľujorka

2. attēls. Leons Batista Alberti. 1436.

Bronzas bareljefs, 20,1 x 13,6 cm.

Vašingtonas Nacionālā mākslas galerija

4. attēls. Felikss Nadars.

Pašportrets. Griešanās. 1865. Foto, 14,6 x 13,3 cm.

Privātkolekcija


Mākslinieks un modelis

27

Skolēna darba lapas pielikums

1. uzdevums 2. variants

1. attēls. Baiba Vegere.

Ziema. 1992. Audekls, pastelis, 44 x 46 cm.

Mākslas galerija, Rīga

3. attēls. Ni-Ankh-Ptah. Laivā sēdošais. 2350. p. m. ē.

Cilnis, akmens. Sahāra, Ēģipte

2. attēls. Hanss Baldungs.

Pašportrets. 1504. Papīrs, zīmulis, 22 x 16 cm.

Bāzele

4. attēls. Francis Havjiers Messeršmits.

Pašportrets. 1770. Bronza, 38,5 cm augsts. Vīne


Mākslinieks un modelis

28

Skolēna darba lapas pielikums

1. uzdevums 3. variants

1. attēls. Nikolass Gerhards.

Pašportrets. 1467. Smilšakmens, 44 x 32 x 31 cm.

Strastbūras katedrāle

3. attēls. Pols Gogēns.

Pašportrets ar oreolu. 1889. Koks, eļļa, 79,2 x 52,3 cm.

Vašingtonas Nacionālā mākslas galerija

2. attēls. Francis Havjiers Messeršmits.

Pašportrets. 1770. Akmens, 42 cm augsts. Vīne

4. attēls. Andrejs Ameļkovičs. Portrets. 2006. Oforts,

26 x 18 cm. Privātkolekcija


Mākslinieks un modelis

29

Skolēna darba lapas pielikums

1. uzdevums 4. variants

1. attēls. Normunds Brasliľš. Portrets. 2005. Audekls,

eļļa. Mākslas galerija, Rīga

3. attēls. Ēriks Hekels.

Pašportrets. 1919. Koka grebums, 46,1 x 32,3 cm

2. attēls. Jens Dabafets.

Pašportrets II. 1966. Papīrs, flomāsteri, 25 x 16,5 cm.

Parīze

4. attēls. Francisko Goija.

Pašportrets. 1797. Papīrs, tuša, 21,9 x 15,2 cm.

Privātkolekcija


Mākslinieks un modelis

30

Skolēna darba lapas pielikums

1. uzdevums 5. variants

1. attēls. Pauls Klē.

Pazudis pārdomās. 1919. Papīrs, pildspalva,

27 x 19,7 cm. Nortona Simona muzejs, Pasadena

3. attēls. Mens Rei. Pašportrets. 1933.

Bronza, stikls, koks, 33,5 x 21,1 x 13,7 cm.

Vašingtonas Nacionālais mākslas muzejs

2. attēls. Valdemārs Tone.

Pie loga. 1932. Audekls, eļļa, 101 x 73 cm. Valsts

Mākslas muzejs, Rīga

4. attēls. Boriss Bērziľš.

Meitene ar vainagu. 1975. Audekls, eļļa, 69 x 79 cm.

Privātkolekcija


Mākslinieks un modelis

31

Skolēna darba lapas pielikums

1. uzdevums 6. variants

1. attēls. Filips Halsmans. Merilina Monro. 1952.

Foto. Privātkolekcija

3. attēls. Klais Oldenburgs.

Pašportrets ar līdzīgajiem. 1969.

Tuša, akvarelis, pildspalva, 28 x 21 cm.

Stokholmas Modernās mākslas muzejs

2. attēls. Jans-Mišels Beiskvits.

Pašportrets. 1982. Audekls, eļļa, akrils,

243,8 x 154,9 cm. Privātkolekcija

4. attēls. Janis Rozentāls.

Sieviete baltā (M. Berga). 1902.

Audekls, eļļa. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs


Mākslinieks un modelis

32

Skolēna darba lapas pielikums

1. uzdevums 7. variants

1. attēls. Dţimmijs Durhams.

Pašportrets. 1987. Audekls, koks, jaukta tehnika,

182,7 x 91,3 x 30,6 cm. Privātkolekcija

3. attēls. Pīterss Perlers.

Pašportrets. 1374.–1380. Akmens.

Prāgas katedrāle

2. attēls. Endijs Vorhols.

Pašportrets. 1964. Krāsaina druka uz audekla,

50,8 x 40,6 cm katrs panelis. Privātkolekcija

4. attēls. Filips Halsmans.

Alberts Einšteins. 1947.

Foto. Privātkolekcija


Skolēna darba lapa

................................ .................................. .................................. ......................

Vārds Uzvārds Klase Variants

Mākslinieks un modelis

2. uzdevums

2.1. Aplūkojiet portretus skolēna darba lapas pielikumā un izvēlieties vienu no tiem!

2.2. Pastāstiet par izvēlēto portretu – ko mākslinieks ir īpaši akcentējis, kādas varēja būt modeļa

un mākslinieka attiecības un kādi varētu būt dotā portreta gleznošanas iemesli!

33


Mākslinieks un modelis

34

Skolēna darba lapas pielikums

2. uzdevums 1. variants

1. attēls. Johans Konrāds Dorners. Nikolausa Fridriha fon

Korfa portrets. 1837. Audekls, eļļa. Rundāles pils

3. attēls. Johanness Vermērs van Delfts.

Dāņu interjers (Glezniecības alegorija). 1666.–1667.

Audekls, eļļa, 120 x 100 cm.

Vīnes Mākslas muzejs

2. attēls. Kēss van Dongens. Kabarē dziedātājas

portrets. 1908. Audekls, eļļa. Privātkolekcija

4. attēls. Salvadors Dalī.

Pašportrets ar ceptu bekonu. 1941.

Audekls, eļļa, 61,3 x 50,8 cm. Salvadora Dalī muzejs,

Figueresa


Mākslinieks un modelis

35

Skolēna darba lapas pielikums

2. uzdevums 2. variants

1. attēls. Jēkabs Kazaks.

Bēgļi. 1917. Audekls, eļļa.

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

3. attēls. Ernsts Ludvigs Kirhners.

Dzērājs. 1915. Audekls, eļļa,118 x 88 cm.

Nirnbergas Vācu nacionālais muzejs

2. attēls. Janis Rozentāls.

Princese ar pērtiķi. 1913. Audekls, eļļa.

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

4. attēls. Ilze Binga.

Pašportrets ar spoguli. 1931. Foto, 26,6 x 29,8 cm.

Privātkolekcija


Mākslinieks un modelis

36

Skolēna darba lapas pielikums

2. uzdevums 3. variants

1. attēls. Ernsts Ludvigs Kirhners.

Pašportrets ar modeli. 1910. Audekls, eļļa,

149,7 x 100 cm. Hamburgas Mākslas halle

3. attēls. Egons Šīle.

Pašportrets ar ziediem. 1912.

Koks, eļļa, 32,2 x 39,8 cm. Privātkolekcija

2. attēls. Sigismunds Vidbergs.

Dejotāja. 1934. Oforts, 48 x 30 cm.

Privātkolekcija

4. attēls. Uga Skulme.

Elizabetes Skulmes portrets. 1927.

Audekls, eļļa. Privātkolekcija


Skolēna darba lapa

................................ .................................. .................................. ......................

Vārds Uzvārds Klase Variants

Mākslinieks un modelis

3. uzdevums

3.1. Aplūkojiet mākslinieku pašportretus skolēna darba lapas pielikumā un izvēlieties vienu no

tiem!

3.2. Aizpildiet tabulu, veidojot pašportreta analīzes aprakstu pēc dotajiem nosacījumiem!

3.3. Izmantojot informācijas avotus, noskaidrojiet mākslinieka svarīgākos daiļrades posmus un

noteiktā laika kultūras kontekstu!

3.4. Veidojiet kombinēto darbu, interpretējot pētīto mākslinieka pašportretu un viľa daiļradi

(piemēram, pašportretu kombinējiet ar citātiem no viľu populārākajiem darbiem vai laikmeta,

kurā dzīvoja mākslinieks, liecībām)!

Mākslas darba etiķete

Autors

Nosaukums

Izpildījuma laiks

Izpildījuma tehnika

Darba izmērs

Atrašanās vieta

Ţanrs

Vizuālie izteiksmes līdzekļi

pašportretā

Mākslinieka daiļrades posmi

Kultūras konteksts

37


Mākslinieks un modelis

38

Skolēna darba lapas pielikums

3. uzdevums 1. variants

1. attēls. Jānis Valters.

Pašportrets. 1924. Audekls, eļļa.

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga

3. attēls. Endijs Vorhols.

Pašportrets. 1967. Audekls, akrils, 182,8 x 182,8 cm.

Privātkolekcija

2. attēls. Pablo Pikaso.

Pašportrets. 1972. Vaska krītiľi, papīrs,

65,7 x 50,5 cm. Privātkolekcija

4. attēls. Frīda Kalo.

Pašportrets. 1938. Eļļa, stikls, alumīnijs,

29,2 x 21,6 cm. Parīzes Modernās mākslas muzejs


Mākslinieks un modelis

39

Skolēna darba lapas pielikums

3. uzdevums 2. variants

1. attēls. Marks Šagāls.

Pašportrets ar septiņiem pirkstiem. 1912. Audekls,

eļļa,126 x 107 cm. Amsterdama

3. attēls. Leonardo da Vinči.

Pašportrets. 1510. Sarkans pastelis uz

papīra, 33 x 21,4 cm. Turīna

2. attēls. Vinsents van Gogs.

Pašportrets. 1889. 65 x 54 cm.

Parīze, Orseja muzejs

4. attēls. Albrehts Dīrers.

Pašportrets ar ainavu. 1498. Koks, eļļa, 52 x 41 cm.

Madride, Prado


Izmantotie attēli

1. uzdevums

1. variants

1. Bell, J. 500 self-portraits. – Phaidon Press Limited, 2004.

2. Bell, J. 500 self-portraits. – Phaidon Press Limited, 2004.

3. http://people.wcsu.edu/bergeron010/picasso%20girl%20before%20a%20mirror.jpg

4. Bell, J. 500 self-portraits. – Phaidon Press Limited, 2004.

2. variants

1. http://www.gallery.lv/Vegere/winter.htm

2. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hans_Baldung_grey.jpg

3. Bell, J. 500 self-portraits. – Phaidon Press Limited, 2004.

4. http://adierre.wordpress.com/2009/07/page/27/

3. variants

1. Bell, J. 500 self-portraits. – Phaidon Press Limited, 2004.

2. http://adierre.wordpress.com/2009/07/page/27/

3. Bell, J. 500 self-portraits. – Phaidon Press Limited, 2004.

4. http://www.gallery.lv/

4. variants

1. http://www.gallery.lv/Braslins/picture3.htm

2. http://www.analogartsensemble.net/blog/2006_12_01_analog.html

3. Bell, J. 500 self-portraits. – Phaidon Press Limited, 2004.

4. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Francisco_Goya_y_Lucientes,_pintor.jpg

5. variants

1. Bell, J. 500 self-portraits. – Phaidon Press Limited, 2004.

2. Ivanovs, M. Latviešu glezniecība. – Rīga: Liesma, 1981.

3. Bell, J. 500 self-portraits. – Phaidon Press Limited, 2004.

4. Slava, L. Boriss Bērziņš. – Rīga: Neputns, 2003.

6. variants

1. Bell, J. 500 self-portraits. – Phaidon Press Limited, 2004.

2. Bell, J. 500 self-portraits. – Phaidon Press Limited, 2004.

3. Bell, J. 500 self-portraits. – Phaidon Press Limited, 2004.

4. Sūniľš, K. Janis Rozentāls. – Rīga: Liesma, 1966.

7. variants

1. Bell, J. 500 self-portraits. – Phaidon Press Limited, 2004.

2. http://coca-cola-art.com/2008/11/15/andy-warhol-moment-fame-and-celebrity/

3. Foto.lv, 2003., sept., okt.

4. Foto.lv, 2003., sept., okt.

2. uzdevums

1. variants

1. http://www.studija.lv/?parent=2351

2. http://www.codart.nl/ul/cms/events/1805/large/1.jpg

3. http://www.uncp.edu/home/rwb/Amsterdam_l.html

4. http://www.mymcmastermind.com/flash/robo/html/dali/bio.htm

2. variants

1. http://www.labadiena.lv/site/lat/news/2561-latvijas-

2. Sūniľš, K. Janis Rozentāls. – Rīga: Liesma, 1966.

3. Bell, J. 500 self-portraits. – Phaidon Press Limited, 2004.

4. Bell, J. 500 self-portraits. – Phaidon Press Limited, 2004.

3. variants

1. http://autoritratti.wordpress.com/2009/07/29/ernst-ludwig-kirchner-2/

2. http://www.vmm.lv/pic/gr-2.jpg

3. http://spoilurbrain.blogspot.com/2008/12/egon-schiele.html

4. http://www.lnmm.lv/pic/brun-14.jpg

40


3. uzdevums

1. variants

1. http://lv.wikipedia.org/wiki/Att%C4%93ls:Janis_Valters_pasportrets.jpg

2. Bell, J. 500 self-portraits. – Phaidon Press Limited, 2004.

3. http://forum.ebaumsworld.com/showthread.php?t=272173

4. http://hailmary-fullofgrace.blogspot.com/2009/05/i-wore-i-thought-i-saw_28.html

2. variants

1. http://www.artinthepicture.com/paintings/Marc_Chagall/Self-Portrait-with-Seven-Fingers/

2. http://bolstablog.wordpress.com/2010/01/24/self-portrait/

3. http://www.photosidea.com/gallery-show.php?ID=12

4. http://employees.oneonta.edu/farberas/arth/arth200/artist/durer_intro.html

41


Lietu pasaule un

sarunas ar lietām

42


Skolēna darba lapa

................................ .................................. .................................. ......................

Vārds Uzvārds Klase Variants

Lietu pasaule un sarunas ar lietām

1. uzdevums

1.1. Aplūkojiet skolēna darba lapas pielikumā dotos paraugus!

1.2. Aizpildiet tabulu!

Autors, darba nosaukums Mākslas virziens vai stils Izpildījuma tehnika

1.3. Izvēlieties divas klusās dabas reprodukcijas no skolēna darba lapas pielikuma!

1.4. Pamatojoties uz izvēlētajiem piemēriem, uzrakstiet pārspriedumu par šādiem jautājumiem:

kā gadsimtu gaitā atšķiras mākslinieku attieksme pret reālistisko īstenības attēlojumu;

kā gadsimtu gaitā atšķiras klusajās dabās attēlotie priekšmeti;

kuru gleznu ir vieglāk saprast un kāpēc;

kādus secinājumus par cilvēku dzīvesveidu, ieradumiem var izdarīt, pētot klusās

dabas!

1.5. Aprakstiet, kāda varētu būt klusās dabas kompozīcija, kura raksturotu jūsu pasaules

uzskatus un ieradumus! Kādi priekšmeti tur būtu, kādās krāsās, kādā tehnikā un stilā tā būtu

uzgleznota?

1.6. Pamatojiet savu izvēli!

43


Lietu pasaule un sarunas ar lietām

44

Skolēna darba lapas pielikums

1. uzdevums 1. variants

1. attēls. Villems Kalfs. Klusā daba ar granātābolu.

Ap 1650. Audekls, eļļa, 202,4 x 297,8 cm

3. attēls. M. C. Ešers. Klusā daba un iela. 1956.

Litogrāfija, 55 x 65 cm. Privātkolekcija

2. attēls. Imants Vecozols. Biezpiens. 1981.

Audekls, eļļa, 73 x 60 cm. Mākslas galerija, Rīga

4. attēls. Huans Griss. Vijole. 1916. Audekls, eļļa,

23 x 30 cm. Privātkolekcija


Lietu pasaule un sarunas ar lietām

45

Skolēna darba lapas pielikums

1. uzdevums 2. variants

1. attēls. Imants Vecozols. Māla trauki. 1998.

Audekls, eļļa, 60 x 80 cm. Privātkolekcija, Rīga

3. attēls. Maija Dragūna. Nezāļu kastīte. 1982.

Litogrāfija. Privātkolekcija

2. attēls. Ēriks Vissers. Klusā daba ar boksa ringu.

2007. Audekls, eļļa, 24 x 30 cm. Privātkolekcija

4. attēls. Pablo Pikaso. Klusā daba ar ģitāru.

1912. Audekls, eļļa, 50 x 41,7 cm


Lietu pasaule un sarunas ar lietām

46

Skolēna darba lapas pielikums

1. uzdevums 3. variants

1. attēls. Pēteris Postaţs. Brūnais galds. 2004.

Audekls, eļļa, 104 x 74 cm. Privātkolekcija

3. attēls. Boriss Bērziľš. Svārki. 1977.

Zīmulis, 37 x 34 cm. Mākslas galerija, Rīga

2. attēls. Toms Veselmans. Klusā daba Nr. 20. 1962.

Kolāţa. Privātkolekcija

4. attēls. Bruno Vasiļevskis. Klusā daba. Priekšmeti.

1970. Audekls, eļļa, 33 x 46 cm. Mākslas galerija, Rīga


Lietu pasaule un sarunas ar lietām

47

Skolēna darba lapas pielikums

1. uzdevums 4. variants

1. attēls. Salvadors Dalī. Dzīvā klusā daba. 1956.

Audekls, eļļa, 103 x 81 cm

3. attēls. Boriss Bērziľš. Siļķe. 2000. Koks, tempera,

sudrabs, laka, 29 x 47 cm. Privātkolekcija

2. attēls. Pēteris Postaţs. Luči. 1990. Kartons, eļļa,

55 x 80 cm. Privātkolekcija

4. attēls. Vincents van Gogs. Saules puķes. 1888.

Audekls, eļļa, 91 x 72 cm. Jaunā pinakotēka, Minhene


Lietu pasaule un sarunas ar lietām

48

Skolēna darba lapas pielikums

1. uzdevums 5. variants

1. attēls. Leo Svemps. Klusā daba ar āboliem.

1942. Audekls, eļļa, 73 x 93 cm.

Dr. Gunta Belēviča kolekcija

3. attēls. Patriks Henrijs Brūss. Klusā daba. 1924.

Audekls, eļļa, grafīta zīmulis, 73 x 92 cm. Edisona

mākslas galerija, Andovera, Masačūsetsa

2. attēls. Anrī Matiss. Klusā daba ar apelsīniem vai

grozs ar apelsīniem. 1912. Audekls, eļļa, 94 x 85 cm.

Nacionālais Pikaso muzejs, Parīze

4. attēls. Ieva Iltnere. Klusā daba ar smilšu pulksteni.

2000. Audekls, eļļa, 52 x 62 cm. Rīgas galerija


Lietu pasaule un sarunas ar lietām

49

Skolēna darba lapas pielikums

1. uzdevums 6. variants

1. attēls. Edvards Grūbe. Koncerts. 2005. Audekls, eļļa,

114 x 146 cm. Rīgas galerija

3. attēls. Pols Sezāns. Klusā daba ar galvaskausu.

1895.–1900. Audekls, eļļa, 54 x 65 cm.

Bārnesa fonds. Pensilvānija, Meriona

2. attēls. Ģirts Muiţnieks. Klusā daba ar pulksteni. 1994.

Audekls, eļļa, 50 x 60 cm. Rīgas galerija

4. attēls. Fransisko de Surbarans. Klusā daba. 1633.

Audekls, eļļa, 33 x 46 cm


Skolēna darba lapa

................................ .................................. .................................. ......................

Vārds Uzvārds Klase Variants

Lietu pasaule un sarunas ar lietām

2. uzdevums

2.1. Aplūkojiet klusās dabas reprodukcijas skolēna darba lapas pielikumā un izvēlieties vienu no

tām!

2.2. Veidojiet trīs skices, kurās izvēlētās klusās dabas kompozīcija paliek nemainīga, bet tiek

mainīts atsevišķu izteiksmes līdzekļu lietojums:

pirmajā skicē – tiek izmainīts darba emocionālais noskaľojums, izmainot krāsu kolorītu;

otrajā skicē – "nomainot" klusās dabas kompozīcijā vienu priekšmetu vai "ieliekot"

kompozīcijā kādu simbolisku priekšmetu, tiek pausta attieksme kādā jautājumā;

trešajā skicē – tiek mainīta attieksme pret īstenību (no reālistiska uz abstraktu vai

otrādi)!

2.3. Veiksmīgāko skici īstenojiet izvēlētajā tehnikā (gleznojumā, kolāţā, asamblāţā u.c.)!

50


Lietu pasaule un saruna ar lietām

51

Skolēna darba lapas pielikums

2. uzdevums 1. variants

1. attēls. Anrī Matiss. Krēsls ar persikiem. 1919.

Audekls, eļļa, 130 x 89 cm

3. attēls. Patriks Kolfīlds. Rudens. 1958.

Audekls, eļļa, 40 x 31,6 cm

2. attēls. Frederiks Hāgens. Klusā daba uz grīdas. 2001.

Audekls, eļļa, 29,5 x 35 cm

4. attēls. Georgs Šēnbergs. Puķes. 1978.

Audekls, eļļa, 99 x 62 cm. Privātkolekcija


Lietu pasaule un saruna ar lietām

52

Skolēna darba lapas pielikums

2. uzdevums 2. variants

1. attēls. Pols Sezans. Klusā daba ar ziedu turētāju.

Ap 1879.–1882. Audekls, eļļa, 35 x 28 cm

3. attēls. Anrī Matiss. Klusā daba ar magnoliju. 1941.

Audekls, eļļa, 74 x 101 cm. Modernās mākslas

muzejs, Parīze

2. attēls. Pīts Mondrians. Klusā daba ar ingvera trauku.

1932. Audekls, eļļa

4. attēls. Daniels Spoeri. Mānīgā bilde. 1972.

Objekti plastikāta kastē uz krāsota koka,

70 x 70 x 132 cm. Privātkolekcija


Lietu pasaule un saruna ar lietām

53

Skolēna darba lapas pielikums

2. uzdevums 3. variants

1. attēls. Pols Sezans. Klusā daba. 1872.

Audekls, eļļa, 102 x 76 cm

3. attēls. Ginks. Klusā daba. 2007.

Kartons, pasteļi, 35 x 25 cm

2. attēls. M. C. Ešers. Klusā daba ar atstarojošo lodi.

1934. Litogrāfija, 28,5 x 32,5 cm

4. attēls. Mihails Sokolovs. Dakšiņas un naţi ar ainavu

fonā. 1919.–1921. Papīrs, sēpija, 20 x 17,7 cm


Skolēna darba lapa

................................ .................................. .................................. ......................

Vārds Uzvārds Klase Variants

Lietu pasaule un sarunas ar lietām

3. uzdevums

3.1. Veidojiet tematisku klusās dabas uzstādījumu ar rūpīgu priekšmetu atlasi ("Priekšvēlēšanu

kampaľa", "Eirovirtuve", "Zaļie uzvar! ", "Roka fana vai repera klusā daba", "Sporta ģērbtuvē",

"Lieldienu brokastis" u. tml.)!

3.2. Nofotografējiet izveidoto uzstādījumu no daţādiem skatupunktiem un ar atšķirīgu kadra

kompozīciju!

3.3. Kopā ar skolotāju izvērtējiet darba rezultātu!

3.4. Veiksmīgāko fotouzľēmumu pārskicējiet un uzgleznojiet!

3.5. Prezentējiet savu darbu klases biedriem, izskaidrojot sava darba koncepciju!

54


Izmantotā literatūra

1. Burāne, I. Mākslas Akadēmija. – Rīga: Avots, 1989.

2. Guste, B. Maija Dragūna. Litogrāfija – Rīga: Valsts Kultūrkapitāla fonds, 2007.

3. Lapacinska, V. Aleksandrs Junkers – Rīga: Zinātne, 1988.

4. Postaţs, P. Saruna ar sevi: par mākslu un gleznas kompozīciju. – Rīga: Pēteris Postaţs,

2009.

5. Slava, L. Boriss Bērziņš. – Rīga: Neputns, 2003.

6. 20th century art book. – Phaidon Press Limited, 1996.

7. Escher, M. C. The Graphic Work. – Tashen, 2008.

8. Neret, G. Matisse. – Tashen, 2006.

9. www.artchive.com

10. www.bau-xi.com

11. www.cgfa.acropolisinc.com

12. www.emptyeasel.com

13. www.gallery.lv/

14. www.jellypress.com

15. www.spoki.lv

16. www.vangoghgallery.com

Izmantotie avoti

1. uzdevums

1. variants

1. http://emptyeasel.com/2007/03/28/willem-kalf-dutch-master-of-still-life-paintings/

2. http://www.gallery.lv/

3. Escher, M. C. The Graphic Work. – Tashen, 2008.

4. http://www.artchive.com/artchive/G/gris/violin.jpg.html

2. variants

1. http://www.makslaxogalerija.lv/lat/galerija/projekti/klusa-daba-lietu-daba-2003/

2. http://www.erikvisser.com/

3. Guste, B. Maija Dragūna. Litogrāfija – Rīga: Valsts Kultūrkapitāla fonds, 2007.

4. http://www.spoki.lv/aktuali/Pablo-Pikaso/46670/1/3/

3. variants

1. Postaţs, P. Saruna ar sevi: par mākslu un gleznas kompozīciju. – Rīga: Pēteris Postaţs,

2009.

2. http://eng6810.files.wordpress.com/2009/03/still-life-201.jpg

3. Slava, L. Boriss Bērziņš. – Rīga: Neputns, 2003.

4. http://www.liepajasmuzejs.lv/public/26201.html

4. variants

1. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Still_Life_Moving_Fast.jpg

2. Postaţs, P. Saruna ar sevi: par mākslu un gleznas kompozīciju. – Rīga: Pēteris Postaţs,

2009.

3. Slava, L. Boriss Bērziņš. – Rīga: Neputns, 2003.

4. http://www.vangoghgallery.com/catalog/Painting/586/Still-Life:-Vase-with-Fifteen-

Sunflowers.html

5. variants

1. http://www.latvijasmaksla.lv/darbi/372

2. http://www.artnewsblog.com/images/henri-matisse-still-life.jpg

3. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Patrick_Henry_Bruce_Stilleben.jpg

4. http://www.rigasgalerija.com/bilde.php?id=1387&lang=

6. variants

1. http://www.rigasgalerija.com/bilde.php?id=879&lang=

2. http://www.rigasgalerija.com/bilde.php?id=1235&lang=

3. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul_Cezanne_Nature_morte_au_crane.jpg

55


4. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/lv/9/9b/Zurbaran_still_life_with_lemons.jpg

2. uzdevums

1. variants

1. http://www.henri-matisse.net/paintings/ci.html

2. http://www.bau-xi.com/dynamic/artwork_display.asp?ArtworkID=289

3. http://blog.liverpoolmuseums.org.uk/PatrickCaulfieldAtTheWalkerAndTateLiverpool.aspx

4. http://www.antonia.lv/lv/tema_bild.php?id=2503

2. variants

1. http://www.paul-cezanne.org/Still-Life-With-Flower-Holder-large.html

2. http://www.cgfa.acropolisinc.com/mondrian/p-mondrian4.htm

3. http://www.henri-matisse.net/paintings/dp.html

4. 20th century art book. – Phaidon Press Limited, 1996.

3. variants

1. http://www.paul-cezanne.org/Still-Life-With-Soup-Tureen-large.html

2. http://users.erols.com/ziring/e-sphr.jpg

3. http://www.paintingsbyginks.com/html/pointsofview.htm

4. http://www.savitskycollection.org/pages/Galleries/Russians/Sokolov-M_Gallery.html

56


Ainava

57


Skolēna darba lapa

................................ .................................. .................................. ......................

Vārds Uzvārds Klase Variants

Ainava

1. uzdevums

1.1. Apskatiet latviešu gleznotāju gleznu reprodukcijas skolēna darba lapas pielikumā un

izvēlieties divas gleznu reprodukcijas!

1.2. Aizpildiet tabulu!

1.3. Nosakiet līdzīgos izteiksmes līdzekļus izvēlētajās gleznu reprodukcijās!

Analīzes rādītāji

Autors

Nosaukums

Izpildījuma laiks

Izpildījuma tehnika

Darba izmērs

Glezniecības žanrs

Glezniecības stila iezīmes

Kompozīcijas veids

Kolorīts

Gaismēna

Gleznas reprodukcijas

Nr. p. k.

Līdzīgie izteiksmes līdzekļi gleznu

reprodukcijās

58


Skolēna darba lapa

................................ .................................. .................................. ......................

Vārds Uzvārds Klase Variants

Ainava

2. uzdevums

2.1. Apskatiet gleznu kompozīcijas skolēna darba lapas pielikumā! Izvēlieties vienu gleznas

kompozīciju un analizējiet to!

2.2. Veidojiet savu radošo darbu, izmantojot izvēlētās gleznas kompozīcijas principus un

nomainot mākslinieciskos tēlus!

2.3. Sameklējiet līdzīgas gleznu kompozīcijas citu mākslinieku darbos!

59


Ainava

1. attēls. Boriss Bērziľš. Rudens ainava. 1983. Kartons,

eļļa, zelts, 61 x 87 cm. Privātkolekcija

3. attēls. Valdis Kalnroze. Talsi. 1971. Audekls, eļļa,

54 x 65 cm. Galerija "Māksla XO", Rīga

60

Skolēna darba lapas pielikums

1. variants

2. attēls. Rūdolfs Pinnis. Ainava. 1960. Audekls, eļļa,

81 x 100 cm. Galerija "Māksla XO", Rīga

4. attēls. Katrīna Avotiľa. Pāri Florencei. 1999. Akrils,

kartons, 25 x 30 cm. Privātkolekcija


Ainava

1. attēls. Līga Purmale. Vasara 2. 2006. Audekls, eļļa,

100 x 70 cm. Rīgas galerija

3. attēls. Valdis Bušs. Latgale. 2008. Privātkolekcija

61

Skolēna darba lapas pielikums

2. variants

2. attēls. Maija Tabaka. Vima bērni. 2005. Audekls, eļļa,

88 x 125 cm. Rīgas galerija

4. attēls. Helēna Heinrihsone. Ūdenskritums. 2002.

Audekls, eļļa, 163 x 170 cm. Rīgas galerija


Ainava

1. attēls. Arvīds Egle. Tirgus Rēzeknē. 1936. Audekls,

eļļa. 73 x 100 cm. Dr. Gunta Belēviča kolekcija

3. attēls. Līga Purmale. Nakts spēles. 2001. Audekls,

eļļa, 110 x 140 cm. Privātkolekcija

62

Skolēna darba lapas pielikums

3. variants

2. attēls. Ieva Iltnere. Saulesdūriens. 2008. Akrils,

audekls, 180 x 180 cm. Rīgas galerija

4. attēls. Jānis Osis. Vecais ceļš. Kartons, eļļa,

48 x 73 cm. Mākslas galerija "Antonija", Rīga


Ainava

1. attēls. Frančeska Kirke. Diāna un logo. 2006.

Audekls, eļļa, 170 x 200 cm.

Rīgas galerija

3. attēls. Herberts Siliľš. Pretī saulei. Ap 1966.

Kartons, eļļa. Mākslas galerija "Jēkabs", Rīga

63

Skolēna darba lapas pielikums

4. variants

2. attēls. Voldemārs Matvejs. Studija. Itālijas motīvs.

Dzeltenais laukums. 1911. Audekls, eļļa, 13,5 x 20 cm.

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

4. attēls. Guna Millersone. Dīķi un dārzi. 2009.

Audekls, eļļa. Privātkolekcija


Ainava

1. attēls. Kristaps Ģelzis. Kreisais krasts. 2007.

Papīrs, akvarelis, 280 x 150 cm. Rīgas galerija

3. attēls. Laimdots Mūrnieks. Nakts.

1975. Audekls, eļļa.

Mākslas galerija "Antonija", Rīga

64

Skolēna darba lapas pielikums

5. variants

2. attēls. Indulis Zariľš. Trīs. 70. gadi. Papīrs, eļļa,

65 x 65 cm. Galerija "Māksla XO", Rīga

4. attēls. Bruno Celmiľš. Tukuma baznīca.

1950. Audekls, eļļa, 60 x 70 cm.

Galerija "Māksla XO", Rīga


Ainava

1. attēls. Andris Vītoliľš. Osta. 2008. Audekls, akrils,

150 x 120 cm. Privātkolekcija

3. attēls. Patrīcija Brekte. Fishing – Port of Essaoira. 2007.

Audekls, akrils, 100 x 150 cm. Mākslas galerija "Antonija",

Rīga

65

Skolēna darba lapas pielikums

6. variants

2. attēls. Atis Viduks. Kartupeļu novācējas. 1958.

Audekls, eļļa. Talsu novada muzeja kolekcija

4. attēls. Herberts Siliľš. Ainava jūras krastā. 1984.

Audekls, eļļa, 65 x 65 cm. Dr. Gunta Belēviča

kolekcija


Izmantotie attēli

1. variants

1. http://www.gallery.lv/berzins/autumn.htm

2. http://www.makslaxogalerija.lv/lat/20-gs-klasika/rudolfs-pinnis/

3. http://www.makslaxogalerija.lv/lat/20-gs-klasika/valdis-kalnroze/

4. http://www.gallery.lv/katrina/5.htm

2. variants

1. http://www.rigasgalerija.com/bilde.php?id=1349&lang=

2. http://www.rigasgalerija.com/bilde.php?id=1578&lang=

3. http://www2.la.lv/lat/majas_viesis/fotogalerijas/?gallery=1539

4. http://www.rigasgalerija.com/bilde.php?id=1682&lang=

3. variants

1. http://www.latvijasmaksla.lv/darbi/761

2. http://www.rigasgalerija.com/bilde.php?id=938&lang=

3. http://www.rigasgalerija.com/bilde.php?id=1358&lang=

4. http://www.antonia.lv/lv/bilde.php?id=696&j=1&f=1

4. variants

1. http://www.rigasgalerija.com/bilde.php?id=486&lang=

2. http://www.makslasvesture.lv/index.php/Att%C4%93ls:Matvejs_Dzeltenais_laukums.jpg

3. http://www.reitingi.lv/lv/news/kultura/21367.html

4. www.talsi.lv/public/32433.html

5. variants

1. http://www.rigasgalerija.com/bilde.php?id=749&lang=

2. www.makslaxogalerija.lv/.../indulis-zarins/

3. www.antonia.lv/lv/index.php?nod=2&id=145

4. http://www.makslaxogalerija.lv/lat/20-gs-klasika/bruno-celmins/

6. variants

1. http://www.vitolins.lv/paintings/

2. http://www.labadiena.lv/site/lat/news/2636/

3. www.antonia.lv/lv/index.php?nod=2&id=33

4. www.latvijasmaksla.lv/darbi/398

66


Zīme, simbols

un zīmols

67


Skolēna darba lapa

................................ .................................. .................................. ......................

Vārds Uzvārds Klase Variants

Zīme, simbols un zīmols

1. uzdevums

1.1. Apskatiet zīmes, simbolus un zīmolus un iepazīstieties ar zīmju simbolisko nozīmi skolēna

darba lapas pielikumā!

1.2. Aizpildiet tabulu, sagrupējot zīmes noteiktās grupās: vienkārša zīme vai simboliska zīme;

ģeometriska zīme vai neģeometriska zīme; latvju raksta zīme vai sena zīme; mūsdienu zīme,

zīmols!

1.3. Uzzīmējiet zīmolu kādai tautsaimniecības nozarei, izmantojot vienu zīmi no skolēna darba

lapas pielikuma! Jāatceras, ka zīmes simboliskā nozīme saglabāsies arī jaunajā zīmolā!

Nr.p.

k.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Vienkārša

zīme

Simboliska

zīme

Ģeometriska

zīme

Neģeometriska

zīme

68

Latvju

raksta zīme

Sena zīme

Mūsdienu

zīme,

zīmols


Skolēna darba lapa

................................ .................................. .................................. ......................

Vārds Uzvārds Klase Variants

Zīme, simbols un zīmols

2. uzdevums

2.1. Apskatiet zīmes un zīmju simbolisko nozīmi skolēna darba lapas pielikumā!

2.2. Zīmējiet zīmola skici noteiktai tautsaimniecības nozarei! Skicē izmantojiet vienu zīmi no

tabulas! Jāatceras, ka zīmes simboliskā nozīme saglabāsies arī jaunajā zīmolā! Darbu veiciet ar

grafiskiem izteiksmes līdzekļiem (līnija, tekstūra, laukums u. c.) vismaz divās krāsās!

69


Zīme, simbols un zīmols

70

Skolēna darba lapas pielikums

1. variants


1. varianta zīmju skaidrojums

1. Pirmais burts

alfabētā –

vislabākais, pirmais

6. Sēdošs Buda –

budismā simbolizē

izglītību

11. Anks, cilpas

krusts – svarīgs

Senās Ēģiptes

simbols, nozīmē

"dzīvību"

16. Eľģelis,

dievišķa būtne

jūdaismā, kristietībā

un islāma tradīcijā

21. Roka – izturība

un spēks

26. Bizons –

dievišķs dzīvnieks

Indijā; Dienvidāzijā,

Ziemeļamerikā –

spēks, labklājība,

pārdabisks spēks

2. Līkloči – aktīvais

intelekts,

nezināmais

pirmsākums, arī

viena no ūdens

zīmēm

7. Spirāle ar pretēju

virzienu

pulksteľrādītāja

virzienam –

pasaulīgās un

kosmiskās dzīves

spēks

12. Lakta –

Polinēzijas un

Āfrikas valstīs

apzīmē sievišķo

principu un auglību;

skotu folklorā –

kalēja saikne ar

maģisko enerģiju

17. Kauss –

dievietes Afrodītes

zīme

22. Diţais krūms,

Austras koks,

Saules koks –

atjaunotne, auglība,

cilvēces zināšanu

un priekšstatu

apkopojuma

modelis

27. Pāvesta krusts

kristietībā (variants)

3. Lidmašīna –

garīga tiekšanās un

transcendence

8. Aprikoze –

skaistas sievietes

simbols Ķīnā

13. Galvaskauss

trijstūrī –

brīdinājuma zīme

par toksiskām,

indīgām vielām

18. Arka – uzvaras

un triumfa zīme

23. Atoms, arī

urāns –

atomreaktors

(kartē), atomu

pētniecība

28. Gredzens –

juvelieru

kvalifikācijas līmenis

71

4. Divkāršais guļus

krusts, mītais

krustiľš, Ozoliľš –

universāls dzīves

un nāves simbols,

apvieno duālisma

principu

9. Vanna –

mazgāšanās,

garīgās un fiziskās

attīrīšanās simbols

14. Iľ un Jan

zīme – duālisma

simbols Senajā

Ķīnā

19. Auns – zodiaka

zīme astroloģijā

24. Dāvida

zvaigzne –

jūdaisma galvenais

simbols, divi

trīsstūri simbolizē

Visuma līdzsvaru

29. Pušķī sasieta

lente – uzkrāta

enerģija,

gribasspēks,

centība, mīlestība,

pareģošanas

spējas

5. "Vistas kāja" –

ţēlsirdība, līdzjūtība,

audzināšana

10. Gliemeţvāks –

asociējas ar Afrodīti,

kas piedzima no jūras

putām, mīlestība

15. Kodolatbruľošanās

kampaľas zīme

20. Zaķskābene –

mūsdienu Īrijas

emblēma, radās Svētā

Patrika laikos, kad

draudzei tika skaidrots

par Svēto Trīsvienību

25. Bulta – gaismas

stars, nāve, mīlestība

30. Aizsietas acis –

garīgais aklums,

masonu rituāla atribūts,

Fortūna (likteľa

dieviete)


Zīme, simbols un zīmols

72

Skolēna darba lapas pielikums

2. variants


2. varianta zīmju skaidrojums

1. Svētlaimes, laimes

zīme – parādās

agrīnajā budismā;

Austrumos apzīmē

vispārīgo harmoniju

6. Kaste – simbolizē

sievišķo principu,

asociējas ar

noslēpumu

11. Bārda – vīrišķais

princips, cieľa,

augstākā vara,

briedums, gudrība

16. Kurpe –

piederības zīme,

prasības pieteikums

uz īpašumu

21. Lācis – vīrišķīga

drosme, pirmatnēja

vara, spēks

Lācene – gādība,

rūpes, sirsnība

26. Burbulis – ilūzijas

simbols (budismā,

daoismā), īslaicīgs un

ātri gaistošs

2. "BMW" automašīnu

manufaktūras zīmols

7. Meţacūka –

izturība, agresija,

bezbailība

12. Sajozta siksna –

šķīstība, nevainība,

laulāto draugu uzticība

17. Bišu strops –

raţošana un

darbošanās

22. Svastika, labiskais

kāšu krusts – sena un

laimīga zīme, kas

populāra Indijā;

Rietumos tā

pazīstama kā ļaunuma

simbols, jo saistās ar

Otro pasaules karu un

nacismu

27. Kamielis –

bagātības, turības

simbols Tuvajos

Austrumos

3. Dāvida

zvaigzne – jūdaisma

un ebreju valsts

galvenais simbols,

divi trīsstūri

simbolizē Visuma

līdzsvaru

8. Rūnu zīme –

jauna dzīve un

attīstība

13. Bioloģiski

bīstama viela –

brīdinājuma zīme

ASV

18. Putns – dvēsele,

labestība un prieks,

gudrība, inteliģence,

ātrums

23. Kamēlija –

ķīnietes veselība un

gara spēks

28. Kaducejs –

divas savijušās

čūskas – divu

naidīgu spēku

līdzsvara simbols

73

4. Maize – dzīves

pamatelements,

senebreju tradīcijā

saistās ar cerību

9. Āva – kara cirvis –

universāls simbols

enerģijai un

pārvaldei

14. Bērzs – svēts,

dziedinošs, drošības

simbols senģermāľu

tautām

19. Rašanās –

dzimšanas karte

karalienes

Elizabetes laikā

(17. gs.)

24. Jumis,

dubultvārpa –

auglības spēka

simbols latviešu

mitoloģijā, Pasaules

koks ar saknēm

debesīs

29. Stārķis – Eiropā

asociējas ar

pavasari un

dzimšanu; Senajā

Ēģiptē – bērnu

pienākums pret

vecākiem

5. Boraks – viela,

apzīmējums

alķīmijā

10. Banāns –

freidistu falla

simbols

15. Papīra rullis –

tieslietu

zināšanas

20. Zvans –

taisnības signāls,

sauklis budismā,

hinduismā,

islāmā un

kristietībā

25. Sēdošs

Buda –

izglītība

30. Slota –

maģiskās

enerģijas simbols

jau no

viduslaikiem,

tīrīšanas,

attīrīšanās

simbols


Zīme, simbols un zīmols

74

Skolēna darba lapas pielikums

3. variants


3. varianta zīmju skaidrojums

1. Ķēde – kopības

simbols, draudzība;

mūsdienās –

verdzība un

ieslodzījums

6. Vīna kauss –

pārpilnības un arī

nemirstības kauss;

viduslaikos saistījās

ar Svēto grālu

11. Kara rati –

dinamikas simbols

antīkajā ikonogrāfijā

16. Ķirši – Japānā

simbolizē

pašuzupurēšanos,

saistīts ar

samurajiem;

kristietībā –

paradīzes augļi

21. Riľķis pārdalīts

ar horizontālu līniju –

sena ideogramma;

mūsdienās –

apzīmējums

"atvērts"

26. Krustu krusts –

Māras, Pērkona

krusts – materiālā

pasaule cilvēka

dzīvē, drosme,

apľemšanās

2. Cietoksnis –

arhetipisks simbols

aizsardzībai un

patvēruma vietai

7. Ķeltu mezgls –

simbolizē Visumu,

vilkts ar nepārtrauktu

līniju kalpoja kā

aizsardzības zīme

12. Ķerubs – viena

no eľģeļveidīgām

būtnēm, simbolizē

debesis

17. Ziedlapiľu

krizantēma – saules

un imperatora zīme

Japānā. Krizantēma

ir Japānas

nacionālais zieds

22. Riľķis uz

horizontālas līnijas –

antīka ideogramma,

apzīmē varenību un

spēku

27. Trīs pildīti apļi –

trauka dobums;

mūsdienās –

apzīmējums drupām

nozīmīgām vietām

kartēs, lietus

apzīmējums

meteoroloģijā

3. Ciedrs – spēks un

nemirstība

8. Melns kaķis –

asociējas ar mēnesi,

piemīt gan ļaunas,

gan labas

pārdabiskas spējas,

raganu sabiedrotais

13. Kristus

monogramma, kas

veidojas no grieķu

valodas vārda

iniciāļiem PX, kopā ir

45 veidi

18. "Chrysler" –

automašīnu rūpnīcas

zīmols, kuru veido

pentagons un

pentagramma

23. Riľķis sadalīts ar

horizontālu līniju –

saules apzīmējums

Ķīnas kaligrāfijā

28. "Citroën" –

automobiļu rūpnīcas

zīmols

75

4. Cerbers – grieķu

mitoloģijā

trīsgalvains suns,

kas apsargā mirušo

valstību

9. Arfa – gan

jūdaismā, gan

kristietībā simbolizē

svēto mūziku; Īrijas

un Velsas simbols

14. Vista – mātišķās

gādības un

aizbildnieciskuma

simbols

19. Riľķis sadalīts ar

diagonālu līniju –

grieķu burts "phi",

datoriem – nulles

apzīmējums, vidējais

skaitlis

24. Riľķis pildīts –

visizplatītākā antīkā

ideogramma;

mūsdienās – jauns

mēness

29. Ugunsnedrošs –

ceļu satiksmes

brīdinājuma zīme

5. Krēsls – simbols

autoritātei, varai,

augstākai pakāpei

noteiktā amatā

10. Katls –

transformācijas,

aizsākuma un

pārticības simbols,

saistīts ar maģiju

15. Ševrons –

simbolizē militāro

dienesta pakāpi,

zīme heraldikā;

Debesu, Dieva zīme,

Jumtiľš

20. Riľķis un bulta –

ideogramma rietumu

kultūrā, planētas

Marss zīme

25. Baznīca –

kristietības zīme

pasaulē, saistās ar

Kristus līgavu un

kristietības māti

30. Tukšs riľķis –

viena no senākajām

ideogrammām (5000

gadu veca), saule,

mēness, acis, mute


Zīme, simbols un zīmols

76

Skolēna darba lapas pielikums

4. variants


4. varianta zīmju skaidrojums

1. Ķīmiskā tīrīšana –

starptautiska apģērbu

marķējuma zīme

6. Cirkulis – Eiropas

kultūrā – racionāls

prāts; renesansē –

arhitektūra

11. Pulkstenis – laika,

dzīves nepastāvības

simbols

16. Vārpa – Eiropas

kultūrā asociējas ar

vasaru, raţas

novākšanu, auglību un

pārticību

21. Krokodils –

pārmērīgas rijības

simbols, vara pār

ūdeľiem, zemi un

pazemi;

26. Autortiesību zīme –

lieto, lai apzīmētu

likumīgu teksta vai

attēla piederību

2. Gailis – pozitīvs

simbols, kas saistīts ar

rītausmu, sauli,

gaismas uzvaru pār

tumsu, auglība, iekāre

7. Konference –

mūsdienu kopā

sanākšanas zīme

12. Apmetnis –

pārvērtības,

klusēšanas zvērests,

intrigas, spiegošana

17. Šūpulītis –

asociējas ar

aizsardzību un

drošību, drošs

ceļojums cauri dzīvei

22. Koijots –

pareģošanas,

zīlēšanas simbols

Ziemeļamerikas un

Āfrikas tautu kultūrās

27. Pārpilnības rags –

auglības simbols,

raţas un augšanas

dievu atribūts,

vienlaicīgi simbolizē

gan vīrišķo, gan

sievišķo principu

3. Ķemme –

noslēpuma un

aizsardzības simbols

maori tautas tradīcijā

8. Kolonna, pilārs –

garīgās izaugsmes,

pārtapšanas un

spēka simbols

13. Vāle – gan

brutāls spēks, gan

varonība mākslā

18. Kristus

monogramma, kas

veidojas no grieķu

valodas vārda

iniciāļiem PX, kopā ir

45 veidi

23. Radioaktīvs –

ceļu satiksmes

brīdinājuma zīme

28. Dzērve – laba

zīme, dievu sūtnis,

mātes mīlestības un

laimes iemiesojums

77

4. Komēta –

daudzās kultūrās

pareģojums karam

un postam,

pārmaiľas

paradīzē, cerība

un jaunā sākums

9. Kobra –

aizbildľa simbols,

labsirdība, gudrība

un pareģošana

14. Diţais krūms,

Austras koks

19. Vārna – kara,

nāves, vientulības

un ļaunuma

simbols Eiropā un

Indijā, bet Amerikā

un Austrālijā –

pozitīvs simbols

24. Govs –

mātišķo, barojošo

zemes spēku,

mēness simbols

29. Kubs –

kvadrātu

simbolisks

savienojums, kas

saistās ar fizikālu

pasauli, gudrības

un pilnveidošanās

simbols

5. Kondors –

saules simbols

Dienvidamerikā

10. Ēģiptiešu

galvassega ar

kobru – karaliskās

ģimenes pārstāvis

15. Prāta

apjukums –

mūsdienu

apzīmējums

komiksos

20. Zalktis –

kreiliskais

līkums – jaunākā

zīme latvju

rakstos

25. Kristāls –

Jaunā Laika

draudzes

mūsdienu simbols

30. Krustceļa

rādītājstabs –

lēmuma

pieľemšanas,

dzīves izmaiľu

simbols,

braukšanas

virziens


Zīme, simbols un zīmols

78

Skolēna darba lapas pielikums

5. variants


5. varianta zīmju skaidrojums

1. Roze – mistisks

sirds simbols,

kosmiskā apļa

centrs, noslēpums,

romantisms un

jutekliska mīlestība

6. Ciprese –

nemirstības, ilga

mūţa; Ķīnā –

izturības simbols,

kas simbolizē nāvi

11. Margrietiľa –

nevainības simbols

kristietībā, asociējas

ar Jaunavu Mariju,

saules starojums

16. Bruľurupucis –

asociējas ar Mēnesi

un ūdeľiem,

auglības un ilga

mūţa simbols

21. Sakrustoti

zobeni – kauja uz

nāvi, militāras kaujas

apzīmējums kartēs

26. Dalījuma zīme

matemātikā

2. Pasts –

sabiedriskās

informācijas zīme

7. Zibens bulta –

briesmas,

elektroenerģijas

briesmas

12. Beigas, gals,

pārejošs – mūsdienu

komiksu apzīmējums

17. Līklocis, ūdens

viļľi – asociējas ar

Māru, Zemesmāti –

simbolizē pasīvo,

sievišķo, materiālo

principu

22. Ēzelis –

mūsdienās –

muļķības simbols,

agrāk – zemākā

sociālā slāľa,

nabadzības simbols

27. Destilēta eļļa –

alķīmijas simbols

3. Pusloks –

ideogrāfisks simbols

daţādās kultūrās un

mūsdienās

8. Invalīdiem –

sabiedriskās

informācijas zīme

13. Auseklītis –

astoľstaru

zvaigzne – pamatā

krusts ar centra ideju

un virzieniem no

centra un uz to, gars

un matērija, laime un

nelaime,

aizsargzīme

18. Suns – lojalitāte,

uzticība, aizbildľa

simbols Japānā,

Ķīnā

23. Dolāra zīme ASV

28. Delfīns –

glābšanas,

pestīšanas,

pārveidošanās un

mīlestības simbols

79

4. Kronis –

identificējas ar

spēku, slavu,

augstāko varu;

nepārtrauktības

simbols

9. Ābols – svētlaime,

seksualitāte,

mīlestība, laulība,

pavasaris, jaunība,

auglība, nemirstība

14. Mazgāt tikai ar

rokām –

starptautiska

marķējuma zīme

apģērbiem

19. Zāļu deva

medicīnā,

šķīdinātāja simbols

alķīmijā

24. Durvis – pārejas

vieta no viena garīgā

stāvokļa citā

29. Šķiršanās zīme

ģenealoģijā

5. Ērkšķu kronis –

sākotnēji – kroľa

simbolikas

izsmiešana (romiešu

karavīri uzliek ērkšķu

kroni galvā Kristum),

mūsdienās –

upurēšanas un

iesvētību simbols

10. Saule – saules

ideogramma jau

antīkajos laikos

15. Dievišķīgs

spēks –

viduslaikos –

anglosakšu zīme;

mūsdienās –

"Mitsubishi" auto

raţotnes zīmols

20. Kupols – debesu

simbols, sakrālo

celtľu būvelements

Austrumu, Bizantijas

un Romas kultūrā

25. Punkts –

Rietumu antīko laiku

ideogramma, kas

parādās jau alu

zīmējumos un klinšu

grebumos

30. Dharmas jeb

Likuma rats –

astoľspieķu rats,

kas simbolizē Budas

mācības

astoľkārtīgo ceļu,

kurš ved uz

apskaidrību


Zīme, simbols un zīmols

80

Skolēna darba lapas pielikums

6. variants


6. varianta zīmju skaidrojums

1. Bungas – pirmās

skaľas, dievišķā

patiesība un runa,

Pērkons, Zibens;

mūsdienās –

briesmas,

karadraudri

6. Planētas Zeme

mūsdienu

apzīmējums

11. Septiľi – sakrāls,

mistisks un maģisks

skaitlis, simbolizē

kosmisko un garīgo

kārtību

16. Vienpadsmitais

mēnesis astroloģijā

21. Hora acs –

kosmiskās

viengabalainības un

ēģiptiešu dieva Hora

simbols

26. Riľķis riľķī –

sena ideogramma –

simbolizē dievišķīgo

un varu

2. Auss – austrumos

simbolizē gudrību un

ilgu mūţu

7. Pīle – nemirstība,

apmierinājums,

laulāto svētlaime,

uzticība

12. Mēness

aptumsums

astronomijā

17. Starptautisks

apģērba kopšanas

marķējums –

mazgāšanas

temperatūra

22. Pūķa acs – seno

ģermāľu zīme

briesmām

27. Zivs – auglība,

seksualitāte, dzīvība

un nāve, saistās ar

Mēnesi,

pirmatnējiem

ūdeľiem, pirmais

kristietības simbols

3. Haizivs –

mūsdienās asociējas

ar teroru un

vardarbību

8. Nost! Tautas

nevienprātība

13. Ērglis – putnu

karalis – saules,

karaliskuma un

dievu simbols;

nozīmē autoritāti,

spēku, uzvaru un

lepnumu

18. Telefons –

sabiedriskās

informācijas zīme

23. Izsaukuma

zīme – izsauksmes

teikumu nobeiguma

zīme

28. Makšķerāķis –

makšķerēšanas,

bezpalīdzības un

apmāna simbols

81

4. Ola – labvēlīgs

simbols visās

kultūrās –

piedzimšana,

veselība,

atdzimšana,

pavasaris

9. Pūķis – simbolizē

gaismu un tumsu,

sauli un mēnesi,

vīrišķo un sievišķo,

kā arī to vienotību,

labsirdīgs simbols

Austrumos

14. Bulta – islāmā –

Allāha dusmas;

kristietībā –

mokpilna dzīve;

indiāľiem –

izputināta manta,

cīľa par mieru

19. Trešā acs, sirds

acs – garīgā izpratne

hinduismā un

gaišredzība islāmā

24. Deviľstūru

zvaigzne – deviľas

gara dāvanas

kristietībā

29. "Fiat"

automašīnu raţotnes

zīmols, kuru veido

saules un krusta

zīme

5. Zilonis – spēka,

pacietības, gudrības,

inteliģences un

šķīstības simbols

10. Mājoklis –

ēģiptiešu hieroglifs

15. Informācija

tūristiem –

sabiedriskās

informācijas zīme

20. Sienāzis –

veiksmes simbols

25. Seksuāla

mīlestība, plaši

izplatīta mūsdienu

ikona

30. Pieci pirksti –

bagātība, turība,

augsts stāvoklis

sabiedrībā


Skolēna darba lapa

................................ .................................. .................................. ......................

Vārds Uzvārds Klase Variants

Zīmols

3. uzdevums

3.1. Atrodiet trīs mūsdienu zīmolus!

3.2. Nosakiet zīmolu mākslinieciskos izteiksmes līdzekļus un ierakstiet tos tabulā!

3.3. Izpētiet viena zīmola veidošanās vēsturiskos nosacījumus, pilnveidi un atpazīstamību!

Kompozīcijas veids

Dominante

Šrifta elementi (veids)

Krāsu lietojums

Kultūras konteksts

1. zīmols 2. zīmols 3. zīmols

82


Izmantotā literatūra

1. Brūsa-Mitforda, M. Zīmes un simboli. – Rīga: Zvaigzne ABC, 2005.

2. Celms, V. Latvju raksts un zīmes. Baltu pasaules modelis. Uzbūve. Tēli. Simbolika. –

Rīga: Folkloras informācijas centrs, 2007.

3. O`Connell, M., Airey, R. Signs & Symbols. What they mean and how we use them. –

London: Southwater, 2007.

83


Simbolisms

84


Skolēna darba lapa

................................ .................................. .................................. ......................

Vārds Uzvārds Klase Variants

Simbolisms

1. uzdevums

1.1. Apskatiet simbolistu darbus skolēna darba lapas pielikumā!

1.2. Nosakiet mākslinieciskos izteiksmes līdzekļus reprodukcijās!

1.3. Ierakstiet tos dotajā tabulā!

1.4. Salīdziniet mākslas darbus!

Autors, darba

nosaukums

Kompozicionālā

uzbūve

Tehniskais

izpildījums

Kolorīts, tonalitāte

Gaismēna, apveidu

modelējums

Saturs, mākslas

tēli, emocionalitāte

1. attēls 2. attēls 3. attēls 4. attēls

85


Simbolisms

86

Skolēna darba lapas pielikums

1. uzdevums 1. variants

1. attēls. Gistavs Moro. Galateja. 1880. Audekls, eļļa,

66 x 85 cm. Privātkolekcija

3. attēls. Jans Torops. Trīs līgavas. 1893.

Pildspalva, ogle, krāsu zīmuļi, 78 x 98 cm.

Krellera-Millera muzejs, Oterlo

2. attēls. Ţans Delvijs.

Gaismas eņģelis. 1894

4. attēls. Odilons Redons. Ciklops. Ap 1898.

Audekls, eļļa, 64 x 51 cm.

Krellera-Millera muzejs, Oterlo


Simbolisms

87

Skolēna darba lapas pielikums

1. uzdevums 2. variants

1. attēls. Gustavs Klimts. Nāve un dzīve. 1916.

Audekls, eļļa, 71 x 79 cm. Leopolda muzejs, Vīne

3. attēls. Edvards Munks. Sievietes trīs dzīves posmi.

1902. Audekls, eļļa, 91 x 70,5 cm.

Nacionālā galerija, Oslo

2. attēls. Arnolds Bēklins. Mirušo sala. 1880. Koks, eļļa,

80 x 150 cm. Nacionālā galerija, Berlīne

4. attēls. Mihails Vrubels. Princese gulbis. 1900.

Audekls, eļļa, 142,5 x 93,5 cm. Tretjakova valsts

mākslas galerija, Maskava


Simbolisms

88

Skolēna darba lapas pielikums

1. uzdevums 3. variants

1. attēls. Ferdinands Hodlers. Izraudzītais. 1893.–1894.

Audekls, tempera, eļļa, 219 x 296 cm.

Kunstmuseum, Berne

3. attēls. Ogists Bīrdslijs. Sera Tomasa Melorija

grāmatas Artura nāve ilustrācija Tristana mīlas eliksīrs.

Ap 1890.

2. attēls. Mikolajs Konstantīns Čurļonis. Zvaigţņu

sonāte. Andante. 1908.

Tempera

4. attēls. Odilons Redons. Sarkanā sfinksa. Ap 1912.

Audekls, eļļa, 61 x 49,5 cm. Privātkolekcija


Simbolisms

89

Skolēna darba lapas pielikums

1. uzdevums 4. variants

1. attēls. Dţovanni Segantīni. Mīla pie dzīves strūklakas.

1896. Audekls, eļļa, 72 x 100 cm. Modernās mākslas

galerija (Civica di modena), Milāna

3. attēls. Ogists Rodēns. Divas Ievas figūras un uz ceļiem

nometusies sieviete. 1905. Asamblāţa, ģipsis.

Rodēna muzejs, Parīze

2. attēls. Mikolajs Konstantīns Čurļonis. Karalienes

ceļojums. Triptiha centrālā daļa. 1907.

Tempera

4. attēls. Edvards Munks. Uz meţa pusi. 1915.

Kokgriezums, 444. kop., 51 x 64,6 cm.

Munka muzejs, Oslo


Simbolisms

90

Skolēna darba lapas pielikums

1. uzdevums 5. variants

1. attēls. Janis Rozentāls. Mets jaunās Ģertrūdes

baznīcas altārgleznai. 1910. Kartons, audekls, eļļa,

37,5 x 34 cm. Privātkolekcija

3. attēls. Pēteris Krastiľš. Mākoņi pār meţu.

Ap 1905.–1907. Krāsains papīrs, guaša, zīmulis.

Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Rīga

2. attēls. Janis Rozentāls. Rīgas Latviešu biedrības

nama freska "Skaistums". 1910. Rīga

4. attēls. Rūdolfs Pērle. Kuģi. 1915.–1917. Kartons, eļļa,

78 x 97,5 cm. Latvijas Nacionālais mākslas muzejs,

Rīga


Simbolisms

91

Skolēna darba lapas pielikums

1. uzdevums 6. variants

1. attēls. Janis Rozentāls. Nāves upe. Ap 1908.

Kartons, eļļa, 36 x 42 cm. Latvijas Nacionālais mākslas

muzejs, Rīga

3. attēls. Janis Rozentāls. Pavasaris. 1907.

Audekls, eļļa, 98 x 67 cm. Latvijas Nacionālais mākslas

muzejs, Rīga

2. attēls. Janis Rozentāls. Melna čūska miltus mala.

1903. Audekls, eļļa, 68 x 98 cm. Latvijas Nacionālais

mākslas muzejs, Rīga

4. attēls. Janis Rozentāls. Kārdināšana. 1901.

Audekls, eļļa, 45,7 x 30,4 cm. Latvijas Nacionālais

mākslas muzejs, Rīga


Skolēna darba lapa

................................ .................................. .................................. ......................

Vārds Uzvārds Klase Variants

Simbolisms

2. uzdevums

2.1. Izlasiet simbolistu dzeju skolēna darba lapas pielikumā!

2.2. Vizualizējiet (uzgleznojiet, uzzīmējiet, aplicējiet vai veidojiet) vienu no dzejoļiem, izmantojot

simbolismam raksturīgos mākslinieciskās izteiksmes līdzekļus!

92


Simbolisms

Pols Verlēns

Pelītes Kundze tipina

Melna kā vakara pelnos,

Pelītes Kundze tipina –

Pelēks ar melnu.

Un zvani zvana:

Saldu dusu jums, cietumnieki!

Un zvani zvana:

Laiks dusēt liegi.

Sliktu sapľu nebūs,

Pieminiet mīļās ikviens,

Sliktu sapľu nebūs,

Tikai labie, nudien!

Stefāns Malarmē

Tur smiltīs saule, cīnītāja iemigusī,

Tās matu zeltā peldas tvīkums gurds.

Un, dēdot vīrakam uz nīstā vaiga klusi,

Ar asarām tur mīlas dzira urdz.

Šī baltā kvēle netraucēta dusā

Starp bikliem skūpstiem skumjus vārdus

bur:

"Tu velti ceri, ka mēs abi būsim

Reiz viena mūmija zem smilts un palmām

tur."

VILTUS IMPRESIJA

VASARĪGAS SKUMJAS

Lieliska mēnesnīca!

Blakus viens skaļi krāc.

Lieliska mēnesnīca,

Goda vārds!

Kāds mākonis peld –

Melns kā ogle, kas dziest.

Melns mākonis peld,

Dieniľa, saturies!

93

Skolēna darba lapas pielikums

Pelītes Kundze tipina,

Rozā caur zilu uz riľķi,

Pelītes Kundze tipina:

Celieties, sliľķi!

(Tulkojusi D. Dreika.)

Ir tavi mati – upes plūdums varens,

Bez trīsu gremdēt tajā apnicīgo garu

Un atrast Nākamību, kas tev nezināma ir.

Es smiľķi garšoju, kas pil no acīm šīm,

Lai zinātu, vai tevis lauztā sirds

Taps cietāka par akmeni un debesīm.

(Tulkojusi D. Dreika.)


Sens-Pols Rū

Jurģis Baltrušaitis

VAKARS PROVANSĀ

Tas septiľkrāsainais erceľģelis durvis ver

Ar ēnu restēm, sapľa smagām virām,

Lai dziļā miega dzirnas maļ un ber

To sapľu malumu, kam nepieredzēts birums.

Un zilgmes virsvalkā tas augstais dzirnavnieks

Lej eļļu spīdīgu, kas zvaigodama plūst,

Lai gaisma dabiska no tumsas izveidota tiek,

Nakts olīvei, šai padevīgai zvaigznei, jāmirst būs.

Kad īstenota liksies tēlojumu slava,

Viľš mainīs virsvalku pret svētku ģērbu savu

Ar miltiem saujās paceltās kā dievmaizīti,

Ko nesīs viľš, līdz nomirs laiks un kritīs

Tai šķirstiľā, kur vakarēdiens deg

Pie durvīm, kurās vakarerceľģelis – mēļais rēgs.

MŪŢĪBAS ZVANS

Aiz pasakas kalna, kad nestunda projām.

Kad sirdīs nedz slāpes, nedz alkas dzird skanam,

Pār silmalām sendienu zvantornis rosās

Kā atšalka piekalnē apburta zvanam...

Kurš tvīkodams tvarsta vien šimbrīţa sātu

Un šīszemes māľiem spēj atdarīt sirdi,

Tas pasaules tukšumam tā kļāvies klātu,

Kā brīnumu debesu psalmā pat nedzird...

94

(Tulkojusi D. Dreika.)

Vien to, kurš lauţ māľus šai nomoda stundā,

Viľš atalgo dāsni, kā mielastu pošot,

Vēl šalkodams šalko, vēl dunēdams dunda

Un diţāku daudzina dāvanu doto...

(Tulkojis H. M. Majevskis.)


Rainis

MĒNESS MEITIĽA

Tuvāk ceļam, kur garām braucu,

Velk mani atmiľa – lēni, lēni –

Sen-sena un mīļa, mīļa:

Vai atmini mani?

Aiz saules un pasaules, un vēl aiz sevis –

Ar saules matiľiem mēness meitiľa,

Ar zaļām actiľām spigulīte,

Ar pieciem gadiľiem kā piecām lapiľām

Puķītes stiebriľš pavasaragrē –

Saulītē redzēju, mēnesī atminu –

Mēness meitiľu dzīves naktī garajā.

Es nāku pie tevis atpakaļ atkal

Pēc gara ceļa uz mājām!

Lokā atgrieţas lauki un koki, un ceļi

Un slēpjot priekšā stājas tai mīļai vietai,

Kur mēness meitiľa mita.

95

(Dzejoļu krājums "Mīlas vārdi".)


Izmantotā literatūra

1. Frida, R. Karasā, P. Markadē, I. Mākslas enciklopēdija. Glezniecības virzieni. – Rīga:

Jumava, 2002.

2. Gombrihs, E. H. Mākslas vēsture. – Rīga: Zvaigzne ABC, 1997.

3. Grāmata. – Rīga: Liesma, 1991.

4. Janis Rozentāls. Reprodukciju albums. Sast. un teksta aut. I. Pujāte. – Rīga: Liesma,

1991.

5. Kļaviľš, E. Simbolisms. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1994.

6. Loshak, D. Munch. – London: Grange Book, 1999.

7. Эткинд, М. Мир как большая симфония. – Ленинград: Искусство, 1970.

8. Миравое искусство. Направления и течения от импрессионизма до наших дней. –

Санкт-Петербург: Кристалл, 2006.

Izmantotie attēli

1. uzdevums

1. variants

1. http://www.myspace.com/moreauart

2. Kļaviľš, E. Simbolisms. – Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1994.

3. http://www.jan-toorop.com/artwork/63

4. http://www.kmm.nl/exposition/archive

2. variants

1. http://www.topofart.com/artists/Gustav_Klimt/art_reproduction/2630/Death_and_Life.php

2. http://www.arnoldbocklin.com/ab_isleofthedead.htm

3. http://www.edvardmunch.info/munch-paintings/munch-paintings/Woman-in-Three-Stages-

1902.asp

4. http://www.russianartgallery.org/vrubel/swanprincess.htm

3. variants

1. http://www.artmagick.com/pictures/picture.aspx?id=7220&name=the-chosen-one

2. Эткинд, М. Мир как большая симфония. – Ленинград: Искусство, 1970.

3. http://highlark.blogspot.com/2009/04/discover-aubrey-beardsley-artist.html

4. http://www.superstock.com/stock-photos-images/463-5271

4. variants

1. http://www.artmagick.com/images/content/segantini/hi/segantini1.jpg

2. Эткинд, М. Мир как большая симфония. – Ленинград: Искусство, 1970.

3. Lanerī-Daţāna, N. Glezniecības enciklopēdija. 2. daļa. Darbnīcu noslēpumi. – Rīga:

Jumava, 2005.

4. Loshak, D. Munch. – London: Grange Book, 1999.

5. variants

1. Janis Rozentāls. Reprodukciju albums. Sast. un teksta aut. I. Pujāte. – Rīga: Liesma,

1991.

2. Krastiľš, J., Strautmanis, I., Dripe, J. Latvijas arhitektūra no senatnes līdz mūsdienām. –

Rīga: Baltika, 1998.

3. http://www.studija.lv/index.php?parent=473

4. http://www.makslasvesture.lv/images/9/95/Perle_Kugi.jpg

6. variants

1. Janis Rozentāls. Reprodukciju albums. Sast. un teksta aut. I. Pujāte. – Rīga: Liesma,

1991.

2. Janis Rozentāls. Reprodukciju albums. Sast. un teksta aut. I. Pujāte. – Rīga: Liesma,

1991.

3. Janis Rozentāls. Reprodukciju albums. Sast. un teksta aut. I. Pujāte. – Rīga: Liesma,

1991.

4. Janis Rozentāls. Reprodukciju albums. Sast. un teksta aut. I. Pujāte. – Rīga: Liesma,

1991.

96


Krāsa, skaņa

kā simbols

97


Skolēna darba lapa

................................ .................................. .................................. ......................

Vārds Uzvārds Klase Variants

Krāsa, skaņa kā simbols

Uzdevums

1. Izlasiet vēsturisko aprakstu par skaľas un krāsas sintēzes meklējumiem!

17. gadsimta zinātnieks Īzaks Ņūtons (1634–1727) bija viens no izcilākajiem krāsu fizikas

pamatlicējiem, kas radīja progresu krāsu sakārtošanā, izveidojot Ņūtona krāsu apli (1666).

Ņūtons izvēlējās septiņus toņus – atbilstoši septiņām varavīksnes krāsām, kuras attēloja

saistībā arī ar septiņām mūzikas skaņām oktāvā. 18. gs. dzejnieks Johans Volfgangs Gēte

(1749–1832) līdztekus krāsu teorijai radīja skaņu mācības teoriju. Romantiķi cerēja sakausēt

mākslas nozares. Impresionisti savos plenēra gleznojumos saskaldīja krāsas pamatelementos

(puantīlisms). Mūzikā līdzīgi sasmalcināja melodijas līniju R. Štrauss un Debisī. Daudzi mūziķi,

piemēram, Skrjabins, Maskaņji, Lists, Čaikovskis, Berliozs, Rimskis-Korsakovs, dzirdējuši

krāsas, bet gleznotājs M. K. Čurļonis, redzēja skaņas. Šāda veida parādības bijušas vairākiem

māksliniekiem, tāpēc radusies nepieciešamība to izskaidrot zinātniski. Ne tikai akustikas un

optikas paralēlisms nodarbina mūsdienu zinātniekus, bet arī krāsu temperatūra, krāsu masa,

krāsu aklums un citas ar krāsu dabu neizskaidrotas parādības.

2. Iepazīstieties ar mākslinieku Jēkaba Bīnes un Vasilija Kandinska izstrādātajām krāsas un

skaľas sintēzes formām!

Latviešu gleznotājs, vitrāţists, pedagogs un mākslas kritiķis Jēkabs Bīne (1895–1955) savā

apcerējumā "Krāsu saskaņas mācība līdz ar apceri par glezniecības sakaru ar mūziku, dzeju un

tēlniecību" (1934) izdala divus krāsu un skaņu līdzības paņēmienus:

satura, temata, apzināti izvēlēta mūzikas attiecīgu skaņu atbilstība noteiktām

krāsām (1. tabula);

skaņu un krāsu viļņu intervālu salīdzinājumi (2. tabula un attēls).

1. tabula

Temati Parādība, viela Krāsa glezniecībā Piemēri mūzikā

1. Viela (matērija, manta) A – sarkana krāsa Kristību tautasdziesma "Metiet naudu"

2. Apgarota matērija, E – sarkana vai

Tautasdziesma "Es savai māmiľai", "Mīļi

mīlestība

O – oranţa krāsa

lūdzu Laimes māti"

3. Ekstātisks prieks (līksme) I vai U – dzeltena krāsa Tautasdziesma "Lai bēdāja velns par bēdu",

Bēthovena 9. simfonija

4. Dievišķais padoms

(ticība)

T un M – zila krāsa R. Vāgnera "Parsifāls"

5. Iznīcības doma

L – zili violeta krāsa Bēru tautasdziesma "Jūdzat bērus, jūdzat

(pesimisms)

sirmus"

6. Nāve R – tumši violeta vai melna Šopēna "II sonāte" (si – bemol minorā ar

"Sēru maršu"

7. Kaislība G – sarkani violeta krāsa Spāniešu deja "Andalūzija"

98

2. tabula

C (do) skaľai 261

Vibr. sek.

(Hz)

0 0 402,2

Biljrd. vibr.

sek. (GHz)

A Sarkana krāsa

Vidējā ” 277 ” 61 59,4 426,6 ” E Sarkanoranţa krāsa

D (re) ” 293⅝ ” 125 122,3 451,4 ” O Oranţa krāsa

Vidējā ” 310 ” 186 189 478,2 ” I Dzeltena krāsa

E (mi) ” 326¼ ” 250 259,8 506,7 ” U Dzeltena krāsa

F (fa) ” 349 ” 333 334,9 536,9 ” V Dzeltenzaļa krāsa


C (do) skaľai 261

Vibr. sek.

(Hz)

0 0 402,2

Biljrd. vibr.

sek. (GHz)

A Sarkana krāsa

Vidējā ” 369 ” 414 414,2 568,8 ” Š Zaļa krāsa

G (sol) ” 391½ ” 500 498,2 602,6 ” T Zilzaļa krāsa

Vidējā ” 413 ” 582 587 638,3 ” M Zila krāsa

A (la) ” 435 ” 666 682,2 676,6 ” L Zili violeta krāsa

Vidējā ” 461½ ” 768 781,9 716,7 ” R Violeta krāsa

H (si) ” 489⅜ ” 875 887,8 759,3 ” G Sarkanvioleta krāsa

C (do) ” 522 ” 1000 1000 804,4 ” A

Infrasarkana krāsa

(neredzama krāsa)

99

Attēls

Krievu mākslinieks, abstraktā ekspresionisma pamatlicējs, Augstākās celtniecības un

mākslinieciskās konstruēšanas skolas Bauhaus (Vācija) pedagogs Vasilijs Kandinskis (1866–

1944) izveidoja savu krāsu un skaņu shēmu (3. tabula).


100

3. tabula

Krāsa Tembrs Sajūta

Dzeltens Taures skaľas Silts, nekaunīgs un uzbudinošs, cilvēkam

traucējošs, tipiska pasaulīga krāsa, niknuma

izpausme, aklas dusmas.

Zils Tumši zils – čells

Ļoti tumši zils – bass

Vistumšākais zilais – ērģeļu skaľas

Dziļš, iekšējs, mierīgs, tipiska paradīzes krāsa.

Debesszils – flauta

Zaļš Vijoles skaľu vidējie toľi Dzeltenas un zilas krāsas sajaukums; miers,

bet ar apslēptu spēku; klusums. Zaļš ir līdzīgs,

resnai, smagai govij, kura guļ un nekustas, ir

spējīga vienīgi gremot un uzlūkot pasauli ar

muļķīgām, trulām acīm.

Balts Laicīga pauze Klusuma harmonija. Tas nav miris klusums, bet

pilns iespējām.

Melns Izšķiroša pauze Līdzīgs mūţīgam klusumam, bez nākotnes un

cerības. Fināla pauze, pēc kuras jebkurš

melodijas turpinājums šķiet kā no citas

pasaules.

Pelēks Skaľas iztrūkums Nekustīgums, kas ir bezcerīgs.

Sarkans Trompetes skaľa, tīra vijoles skaľa Dzīvs nemiers, klejošana un tiekšanās uz

mērķi; gaiši sarkans: spēks, enerģija, prieks;

spilgti sarkans: kvēlojoša kaislība, pārliecinošs

spēks.

Brūns Kāda ir brūna skaľa? Smaga, apvaldīta.

Oranţs Vidēja spēka baznīcas zvans,

Starojošs, veselīgs, nopietns.

balss, alts

Violets Angļu raga skaľas, fagots Slimīgs, skumjš.

Purpurs (dziļš) Dziļi toľi no koku pūšamajiem instrumentiem Dziļas jūtas.

3. Uzgleznojiet radošu darbu simbolisma, ekspresionisma vai abstrakcionisma stilā, izmantojot

vienu no piedāvātajām krāsu un skaľu sistēmām!


Izmantotā literatūra

1. Bīne, J. Krāsu saskaľas mācība līdz ar apceri par glezniecības sakaru ar mūziku, dzeju

un tēlniecību. – Rīga: Zemnieka domas, 1934.

2. Frida, R., Karasā, P., Markadē, I. Mākslas enciklopēdija. Glezniecības virzieni. – Rīga:

Jumava, 2002.

3. Миравое искусство.Иллюстрированная энциклопедия. 500 мастеров живописи: от

классики до авангарда. Текст А. Савельеваю. – Санкт-Петербург: Кристалл, 2006.

4. http://philologos.narod.ru/kandinsky/kandmain.htm#soch

5. http://www.staratel.com/pictures/kandinskiy/main.htm

101


Vizuāls vēstījums

laikā – cilnis

102


Skolēna darba lapa

................................ .................................. .................................. ......................

Vārds Uzvārds Klase Variants

Vizuāls vēstījums laikā – cilnis

Uzdevums

1. Aplūkojiet skolēna darba lapas pielikumā dotos ciļľus un izlasiet papildinformāciju!

2. Izvēlieties vienu no skolēnu darba lapas pielikumā redzamajiem tēliem!

3. Izvēlēto cilni pārzīmējiet uz papīra lapas, piefiksējot arī sareţģītas un smalkas detaļas!

4. Veidojiet uzskicēto cilni no ziepju gabala, ievērojot ciļľa veidošanas darba secību!

Ciļľa veidošanas darba secība

Ar naţa galu ieskrāpējiet saimniecības ziepju gabala virsmā iecerētā ciļľa apveida līniju

(var veidot arī no plastikas gabala)!

Laukumu, kurš atrodas ārpus apveida, ar nazīti nogrieziet zemāku (apmēram trešdaļu)!

Novērtējiet, kuras tēla detaļas cilnī ir izkārtotas augstāk, kuras – zemāk! Augstāk

izvietotās detaļas atstājiet neskartas. Pārējās daļas pakāpeniski padziļiniet, kamēr

izveidojas visi ciļľa biezuma līmeľi!

Ar nazīti, nokasot ziepju virsmu, noapaļojiet tēla formas malas! Veidojiet sīkākās detaļas!

Salīdziniet savu veikumu ar citu skolēnu darba piemēriem!

103


Vizuāls vēstījums laikā – cilnis

104

Skolēna darba lapas pielikums

1. attēls. Alberta iela 13 2. attēls. Alberta iela 13 3. attēls. Alberta iela 13

4. attēls. Alberta iela 13 5. attēls. Alberta iela 13 6. attēls. Alberta iela 4

7. attēls. Alberta iela 6 8. attēls. Elizabetes iela 10 b 9. attēls. Elizabetes iela 10 b


10. attēls. Elizabetes iela 33 11. attēls. Elizabetes iela 33 12. attēls. Elizabetes iela 10 b

Šie ciļľi rotā arhitekta Mihaila Eizenšteina (1867–1920) projektēto namu fasādes Rīgā, Alberta

ielā un blakus esošo ielu rajonā. Šie nami ir spilgti jūgendstilā veidotu namu paraugi, celti

19.–20. gadsimta mijā un ir nenovērtējams Latvijas un Eiropas kultūrvēsturiskais mantojums.

Cilnis – tēlniecības paveids, kurā tēlu veido placināti uz plāksnes. Izšķir zemcilni, augstcilni un

iedobto cilni.

105


Alberta iela 13 11. klases skolēna darbs

Alberta iela 13 11. klases skolēna darbs

106

Skolēnu darbu piemēri


1. Raša, S. Mihails Eizenšteins: tēmas un simboli Rīgas jūgendstila arhitektūrā, 1901.–

1906. – Rīga: Neputns, 2003.

2. Raša, S. Mihails Eizenšteins: tēmas un simboli Rīgas jūgendstila arhitektūrā, 1901.–

1906. – Rīga: Neputns, 2003.

3. Raša, S. Mihails Eizenšteins: tēmas un simboli Rīgas jūgendstila arhitektūrā, 1901.–

1906. – Rīga: Neputns, 2003.

4. Raša, S. Mihails Eizenšteins: tēmas un simboli Rīgas jūgendstila arhitektūrā, 1901.–

1906. – Rīga: Neputns, 2003.

5. Raša, S. Mihails Eizenšteins: tēmas un simboli Rīgas jūgendstila arhitektūrā, 1901.–

1906. – Rīga: Neputns, 2003.

6. Raša, S. Mihails Eizenšteins: tēmas un simboli Rīgas jūgendstila arhitektūrā, 1901.–

1906. – Rīga: Neputns, 2003.

7. Raša, S. Mihails Eizenšteins: tēmas un simboli Rīgas jūgendstila arhitektūrā, 1901.–

1906. – Rīga: Neputns, 2003.

8. Raša, S. Mihails Eizenšteins: tēmas un simboli Rīgas jūgendstila arhitektūrā, 1901.–

1906. – Rīga: Neputns, 2003.

9. Raša, S. Mihails Eizenšteins: tēmas un simboli Rīgas jūgendstila arhitektūrā, 1901.–

1906. – Rīga: Neputns, 2003.

10. Raša, S. Mihails Eizenšteins: tēmas un simboli Rīgas jūgendstila arhitektūrā, 1901.–

1906. – Rīga: Neputns, 2003.

11. Spārītis, O. Rīgas pieminekļi un dekoratīvā tēlniecība. – Rīga: Nacionālais Apgāds,

2001.

12. Raša, S. Mihails Eizenšteins: tēmas un simboli Rīgas jūgendstila arhitektūrā, 1901.–

1906. – Rīga: Neputns, 2003.

107


Dizains

108


Skolēna darba lapa

................................ .................................. .................................. ......................

Vārds Uzvārds Klase Variants

Dizains

1. uzdevums

1.1. Aplūkojiet skolēna darba lapas pielikumā redzamo sadzīves priekšmetu dizaina attīstību!

1.2. Izvēlieties kādu citu sadzīves priekšmetu un izpētiet izvēlētā priekšmeta dizaina attīstību!

1.3. Veidojiet prezentāciju, kurā, izmantojot attēlus, atklājiet izvēlētā priekšmeta dizaina

izmaiľas!

109


Dizains

1. uzdevums

1. attēls. Pirmais ledusskapis Bosch. 1933.

110

Skolēna darba lapas pielikums

2. attēls. Japānas dizainera piedāvāts nākotnes

ledusskapja dizains. 2009.

3. attēls. Elektriskais gludeklis. 1930. 4. attēls. Elektriskais tvaika gludeklis Braun. 2008.

5. attēls. Veļas mazgājamā mašīna Whirlpool. 1908.

6. attēls. Veļas mazgājamā mašīna Aqualtis Ariston.

2009.


7. attēls. Putekļusūcējs ElectroluxZ 91. 1972.

111

8. attēls. Putekļusūcējs Ultra Silencer Green Sky.

Electrolux. 2008.

9. attēls. Gāzes plīts. 1967. 10. attēls. Gāzes plīts Ariston. 2009.

11. attēls. Senlaicīga dizaina durvju rokturi 12. attēls. Mūsdienīgi durvju rokturi. 2009.

13. attēls. Vanna. 1945. 14. attēls. Hidromasāţas vanna. 2009.


Skolēna darba lapa

................................ .................................. .................................. ......................

Vārds Uzvārds Klase Variants

Dizains

2. uzdevums

2.1. Aplūkojiet daţādu latviešu jauno mākslinieku veidoto neparasto pulksteľu dizainu skolēna

darba lapas pielikumā!

2.2. Ierakstiet tabulā, kā izpauţas un cik veiksmīgi atrisināta katra pulksteľa praktiskā,

dekoratīvā un informējošā funkcija!

Autora vārds, uzvārds Praktiskā funkcija Dekoratīvā funkcija Informatīvā funkcija

2.3. Izdomājiet, uzskicējiet un izgatavojiet savu pulksteni, radot oriģinālu, savdabīgu dizainu un

izmantojot daţādus kombinētus materiālus un tehnikas!

112


Dizains

113

Skolēna darba lapas pielikums

2. uzdevums 1. variants

1. attēls. Linda Lūse. 2009. Privātkolekcija 2. attēls. Jēkabs Voļatovskis. 2009. Privātkolekcija

3. attēls. Linda Lūse. 2009. Privātkolekcija 4. attēls. Linda Lūse. 2009. Privātkolekcija


Dizains

114

Skolēna darba lapas pielikums

2. uzdevums 2. variants

1. attēls. Aivars Stepiľš. 2009. Privātkolekcija 2. attēls. Ilona Šauša. 2009. Privātkolekcija

3. attēls. Egils Mednis. 2009. Privātkolekcija 4. attēls. Maruta Raude. 2009. Privātkolekcija


Skolēna darba lapa

................................ .................................. .................................. ......................

Vārds Uzvārds Klase Variants

Dizains

3. uzdevums

3.1. Izvēlieties kādu reklāmu!

3.2. Nosakiet, kāda izvēlētajai reklāmai ir saistība ar mākslu, tehnoloģijām, raţošanu un

menedţmentu!

3.3. Nosakiet, kāda ir reklāmas mērķauditorija!

3.4. Prezentējiet izvēlēto paraugu un analizēšanas rezultātā iegūtās atziľas!

115


Izmantotā literatūra

1. Deko, 2006., Nr. 5

2. Deko, 2007., Nr. 2

3. Elle ДЕКОР, 2007., Nr. 6

4. Salon Interior, 2002., Nr. 10

5. Salon Interior, 2006., Nr. 9

Izmantotie attēli

1. uzdevums

1. Elle ДЕКОР, 2007., Nr. 6

2. Salon Interior, 2002., Nr. 10

3. Elle ДЕКОР, 2007., Nr. 6

4. Elle ДЕКОР, 2007., Nr. 6

5. Salon Interior, 2006., Nr. 9

6. Elle ДЕКОР, 2007., Nr. 6

7. Salon Interior, 2006., Nr. 9

8. Salon Interior, 2002., Nr. 10

9. Salon Interior, 2002., Nr. 10

10. Deko, 2007., Nr. 2

11. Deko, 2007., Nr. 2

12. Salon Interior, 2002., Nr. 10

13. Salon Interior, 2006., Nr. 9

14. Deko, 2006., Nr. 5

2. uzdevums

1. variants

1. Deko, 2006., Nr. 5

2. Deko, 2006., Nr. 5

3. Deko, 2006., Nr. 5

4. Deko, 2006., Nr. 5

2. variants

1. Deko, 2006., Nr. 5

2. Deko, 2006., Nr. 5

3. Deko, 2006., Nr. 5

4. http://www.studija.lv/

116


Vizuālā

interpretācija

117


Skolēna darba lapa

................................ .................................. .................................. ......................

Vārds Uzvārds Klase Variants

Vizuālā interpretācija

Uzdevums

1. Apskatiet konceptuālās mākslas piemērus skolēna darba lapas pielikumā!

2. Uzrakstiet savus komentārus par mākslas piemēriem skolēna darba lapas pielikumā un

apgalvojumiem!

Apgalvojumi

Fakts, ka visa laikmetīgā māksla ir konceptuāla un koncepts bieţi vien svarīgāks par

darinājumu, diez vai ir apstrīdams.

Konceptuālā māksla izveidojās kā savdabīgs minimālās mākslas tendenču rezultāts. Tās

pārstāvji tiecas ierobeţot mākslas izpausmes loku tikai ar ieceri, izveidojot principu

"māksla – ideja".

Konceptuālisti savas idejas veidoja metu, rakstveida vai mutisku projektu formā, arī

skaľu ierakstu, kino vai televīzijas raidījumu veidā.

118


Vizuālā interpretācija

1. attēls. Dţons Baldessāri. And. 1997.

Audekls, tintes izdruka, 190,5 x 152,3 cm.

Modernās mākslas muzejs, Ľujorka

3. attēls. Dţosevs Košuts. Māksla kā ideja. (Art as Idea as

Idea). 1967. Fotogrāfija uz koka paneļa, 121,9 x 121,9 cm.

Solomona R. Gugenheima muzejs, Ľujorka

119

Skolēna darba lapas pielikums

1. variants

2. attēls. Dţosevs Košuts. Viens un trīs krēsli. 1965.

Krēsls, fotogrāfija.

4. attēls. Dţozefs Košuts. Četru krāsu teikums. 1969.

Neona gaismas spuldzes


Vizuālā interpretācija

1. attēls. Dţilermo Karnevale.

Akmens, šķēres, papīrītis. 1999. Litogrāfija

3. attēls. Damjens Hērsts. L.S.D. 2000.

Litogrāfija, 106 x 127 cm.

120

Skolēna darba lapas pielikums

2. variants

2. attēls. Keits Arnats.

Es esmu īsts mākslinieks. 1972./1989. Fotogrāfija

4. attēls. Aleksandrs Kosolapovs.

Coca-Cola it`s the real thing, Lenin. 1980. Maskava


Vizuālā interpretācija

1. attēls. Jozefs Boiss. Kā izskaidrot glezniecību

mirušam trusim. 1965. Solomona R. Gugenheima

muzejs, Ľujorka

3. attēls. Jozefs Boiss. I Like America and America

Likes Me. 1974.

121

Skolēna darba lapas pielikums

2. attēls. Katarina Fritšs.

Kompānija pie galda. 1988.

3. variants

4. attēls. Bila Viola. Nantes triptiks. Piedzimšana, dzīve

un nāve. 1992. Video, skaľas instalācija,

460 x 970 x 1680 cm. Teita galerijas kolekcija, Londona


Vizuālā interpretācija

1. attēls. Bila Viola. Vāgnera operas "Tristians un

Izolde" transformācija. 2007. Performance pie

Losandţelosas filharmonijas

3. attēls. Leonards Laganovskis. Filmas beigas. 1992.

Audekls, eļļa, 190 x 150 cm

122

Skolēna darba lapas pielikums

4. variants

2. attēls. Viljams Lamsons. Akcija. 2007. 24 minūšu

performance. Mārtija Volkera galerija, Dalasa

4. attēls. Katrīna Neiburga. Solitude. 2007.

Videoinstalācija. Izstādē "Personīgā izstāde", Rīgas

mākslas telpa


Izmantotie attēli

1. variants

1. http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3AAD%3AE%3A304&pa

ge_number=29&template_id=1&sort_order=1

2. www.wishwallmural.com/learn/ideasandart.htm

3. http://www.guggenheim.org/new-york/collections/collection-online/showfull/piece/?search=Conceptual%20art&page=1&f=Movement&cr=4

4. www.askart.com/AskART/interest/base_essay.asp

2. variants

1. http://www.societyfortheproliferationofvisceralrealism.com/?page_id=34

2. http://alyssabozekowski.wordpress.com/2009/04/13/keith-arnatt/

3. http://rogallery.com/Hirst_Damien/Hirst-LSD.htm

4. http://behindthelinespoetry.blogspot.com/2008/06/total-enlightenment-moscowconceptual.html

3. variants

1. http://ehlt.flinders.edu.au/screen/guests/stelarc/students/amira.h/index.php

2. http://www.interiordesign.net/blog/1850000585/post/1890046989.html

3. http://www.hawaii.edu/lruby/art359/contemps.htm

4. www.artfund.org/artwork/5383/nantes-triptych

4. variants

1. http://www.nysun.com/arts/tristan-und-isolde-transformed/53820/

2. www.minusspace.com/tag/texas/

3. I. Kadiķes foto.

4. www.diena.lv/lat/izklaide/maksla/izstazu_zina

123


Process

124


Skolēna darba lapa

................................ .................................. .................................. ......................

Vārds Uzvārds Klase Variants

Process

Uzdevums

1. Izvēlieties tēmu, kura satrauc vai interesē jūs un jūsu draugus!

2. Izvēlieties tēmas izpildes veidu: kolektīvs komplicēts darbs vai individuāls komplicēts darbs!

3. Izvēlieties mākslas tēlu, ar kura palīdzību jūs attēlosiet izvēlēto tēmu!

4. Izdomājiet vairākus variantus, kā vizualizēt izvēlēto problēmu (piemēram, fotostāsts,

performance, instalācija, video)!

5. Izvēlieties tēmai atbilstošāko variantu!

6. Izstrādājiet darba skices un studijas!

7. Īstenojiet savu ideju!

125


Rezultāts un

prezentācija

126


Skolēna darba lapa

................................ .................................. .................................. ......................

Vārds Uzvārds Klase Variants

Rezultāts un prezentācija

Uzdevums

1. Izvēlieties sava radošā darba prezentācijas veidu!

2. Prezentācijā pastāstiet par sava darba ideju, pamatojiet sava darba nozīmi un vērtību!

3. Pastāstiet, kādus pārdzīvojumus un ieguvumus guvāt, veicot radošo uzdevumu!

4. Uzklausiet klases biedru jautājumus, atbildiet uz tiem, diskutējiet un uzdodiet jautājumus citu

klases biedru prezentācijās!

Jautājumu paraugi

Vai bija kāda ideja, kad sākāt darbu?

Vai pabeidzāt darbu ar to pašu ideju, ar kuru iesākāt?

Kā jūsu idejas mainījās?

Vai vieglāk bija mainīt ieceres izpildi, nekā turpināt darbu, ja kaut kas neizdevās?

Ja darba gaitā nejauši radās kāda atziľa, vai to izmantojāt turpmākajā darbā?

Vai mēģinājāt savā darbā kombinēt tehnikas, materiālus?

127

More magazines by this user
Similar magazines