01.05.2013 Views

Statistiek van het vervoer op de waterweg - 2000 - Waterwegen en ...

Statistiek van het vervoer op de waterweg - 2000 - Waterwegen en ...

Statistiek van het vervoer op de waterweg - 2000 - Waterwegen en ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ministerie <strong>van</strong> <strong>de</strong> Vlaamse Geme<strong>en</strong>schap<br />

Administratie <strong>Waterweg<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> Zeewez<strong>en</strong><br />

Af<strong>de</strong>ling Vlaamse Nautische Autoriteit<br />

<strong>Statistiek</strong> <strong>van</strong> <strong>het</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong><strong>vervoer</strong> <strong>op</strong> <strong>de</strong> <strong>waterweg</strong><br />

<strong>2000</strong><br />

RIS-Vlaan<strong>de</strong>r<strong>en</strong> Evergem<br />

Westbekesluis 26<br />

9940 Evergem<br />

Tel: 09-253.94.71<br />

Fax: 09-253.56.64<br />

e-mail: ris@lin.vlaan<strong>de</strong>r<strong>en</strong>.be


WOORD VOORAF<br />

Gelieve bij <strong>het</strong> lez<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze statistiek <strong>van</strong> <strong>het</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong><strong>vervoer</strong> <strong>op</strong> <strong>de</strong> <strong>waterweg</strong> rek<strong>en</strong>ing te<br />

hou<strong>de</strong>n met <strong>de</strong> randvoorwaar<strong>de</strong>n waarbinn<strong>en</strong> <strong>de</strong> cijfergegev<strong>en</strong>s wer<strong>de</strong>n verzameld <strong>en</strong><br />

gegroepeerd, met name :<br />

1. De <strong>op</strong>maak <strong>van</strong> <strong>de</strong> statistiek<strong>en</strong> werd begin januari 2001 overgedrag<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> Cel<br />

Binn<strong>en</strong>water<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> Af<strong>de</strong>ling Beleid Hav<strong>en</strong>s, <strong>Waterweg<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> Zeewez<strong>en</strong> naar RIS-<br />

Vlaan<strong>de</strong>r<strong>en</strong> Evergem <strong>van</strong> <strong>de</strong> Af<strong>de</strong>ling Vlaamse Nautische Autoriteit.<br />

2. Voor <strong>het</strong> eerst is <strong>het</strong> boek <strong>op</strong>gebouwd aan <strong>de</strong> hand <strong>van</strong> <strong>de</strong> gegev<strong>en</strong>s 1 die uit <strong>het</strong><br />

Informatie BInn<strong>en</strong>vaartSysteem IBIS zijn geëxtraheerd.<br />

Het programma wordt mom<strong>en</strong>teel voornamelijk aangew<strong>en</strong>d voor <strong>het</strong> aflever<strong>en</strong> <strong>van</strong><br />

vaarvergunning<strong>en</strong>, <strong>het</strong> <strong>op</strong>mak<strong>en</strong> <strong>van</strong> statistiek<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>het</strong> <strong>op</strong>volg<strong>en</strong> <strong>van</strong> schep<strong>en</strong>.<br />

Het aflever<strong>en</strong> <strong>van</strong> vaarvergunning<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>het</strong> inn<strong>en</strong> <strong>van</strong> scheepvaartrecht<strong>en</strong>, wat <strong>op</strong> e<strong>en</strong><br />

wettelijke basis berust, gebeurt <strong>op</strong> e<strong>en</strong> beperkt aantal sluiz<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> ont<strong>van</strong>gstkantoor.<br />

Als input voor <strong>de</strong> berek<strong>en</strong>ing <strong>van</strong> <strong>de</strong> scheepvaartrecht<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n zowel <strong>de</strong> vaarroute als <strong>de</strong><br />

gegev<strong>en</strong>s uit <strong>de</strong> vrachtbrief <strong>en</strong> <strong>de</strong> meetbrief <strong>van</strong> <strong>de</strong> schipper in rek<strong>en</strong>ing gebracht.<br />

De gegev<strong>en</strong>s die <strong>op</strong> <strong>de</strong>ze manier verzameld wor<strong>de</strong>n, kunn<strong>en</strong> verwerkt wor<strong>de</strong>n tot<br />

informatie voor b.v. <strong>het</strong> managem<strong>en</strong>t. E<strong>en</strong> voorbeeld hier<strong>van</strong> is statistische informatie<br />

over trafiek, goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong>strom<strong>en</strong>, verkeer met binn<strong>en</strong>- <strong>en</strong> buit<strong>en</strong>land, tonkilometer,<br />

<strong>vervoer</strong><strong>de</strong> tonnages, ...<br />

Met behulp <strong>van</strong> <strong>de</strong>ze informatie kunn<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>tuele knelpunt<strong>en</strong> <strong>op</strong> <strong>de</strong> verkeersa<strong>de</strong>rs<br />

<strong>op</strong>gespoord <strong>en</strong> weggewerkt wor<strong>de</strong>n, b.v. bij <strong>het</strong> besliss<strong>en</strong> over <strong>de</strong> bouw <strong>van</strong> e<strong>en</strong><br />

bijkom<strong>en</strong><strong>de</strong> sluis.<br />

1 Met uitzon<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> <strong>de</strong> B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>nsluis te Mechel<strong>en</strong> zijn alle gegev<strong>en</strong>s rechtstreeks uit IBIS geëxtraheerd. Daar<br />

<strong>de</strong> B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>nsluis te Mechel<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> ont<strong>van</strong>gstkantoor is, wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>ze gegev<strong>en</strong>s aangevuld met <strong>de</strong> manueel<br />

geregistreer<strong>de</strong> gegev<strong>en</strong>s.


Bij <strong>het</strong> aflever<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> vaarvergunning wordt <strong>het</strong> schip automatisch <strong>op</strong> elk meldpunt <strong>van</strong><br />

zijn vaarroute, d.i. e<strong>en</strong> beman<strong>de</strong> sluis of brug, aangekondigd. Deze schatting noemt m<strong>en</strong><br />

in <strong>het</strong> vakjargon ETA (Estimated Time of Arrival).<br />

De binn<strong>en</strong>vaartvaartbegelei<strong>de</strong>r krijgt hierdoor e<strong>en</strong> zicht <strong>op</strong> <strong>de</strong> verwachtte trafiek <strong>en</strong> kan<br />

<strong>de</strong> bedi<strong>en</strong>ing <strong>van</strong> zijn kunstwerk <strong>op</strong>timaliser<strong>en</strong>. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> in geval <strong>van</strong><br />

calamiteit<strong>en</strong> <strong>de</strong> ladingsgegev<strong>en</strong>s gebruikt wor<strong>de</strong>n als rele<strong>van</strong>te informatie om zodo<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

nog grotere ramp<strong>en</strong> te vermij<strong>de</strong>n.<br />

Al <strong>de</strong>ze gegev<strong>en</strong>s zijn in real-time <strong>en</strong> on-line voor geprivilegieer<strong>de</strong>n beschikbaar <strong>en</strong><br />

wor<strong>de</strong>n gestockeerd in e<strong>en</strong> c<strong>en</strong>trale databank te Brussel. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> beoogt <strong>het</strong> e<strong>en</strong><br />

pass<strong>en</strong><strong>de</strong> informatieverstrekking aan <strong>de</strong> schippers.<br />

3. De gegev<strong>en</strong>s betreff<strong>en</strong> <strong>het</strong> transport <strong>op</strong> <strong>de</strong> <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> beheerd door <strong>de</strong><br />

Administratie <strong>Waterweg<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> Zeewez<strong>en</strong>.<br />

De transportgegev<strong>en</strong>s <strong>van</strong> <strong>de</strong> overige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> <strong>van</strong> Vlaan<strong>de</strong>r<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n verzameld<br />

door <strong>de</strong> Di<strong>en</strong>st voor <strong>de</strong> Scheepvaart, <strong>de</strong> nv Zeekanaal <strong>en</strong> Watergebon<strong>de</strong>n Grondbeheer<br />

Vlaan<strong>de</strong>r<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> Maatschappij voor <strong>de</strong> Brugse Zeevaartinrichting<strong>en</strong> nv. Ter inlichting<br />

volgt hierna e<strong>en</strong> lijst <strong>van</strong> <strong>de</strong> door <strong>het</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong>transport gebruikte <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> in<br />

Vlaan<strong>de</strong>r<strong>en</strong> met vermelding <strong>van</strong> hun respectievelijke beheer<strong>de</strong>r.<br />

4. Huidige gegev<strong>en</strong>sverzameling omvat <strong>van</strong>af <strong>het</strong> jaar 1997 niet meer <strong>de</strong> gegev<strong>en</strong>s <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

kanaal <strong>van</strong> Charleroi naar Brussel <strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>het</strong> kanaal <strong>van</strong> Leuv<strong>en</strong> naar <strong>de</strong> Dijle, die door <strong>de</strong><br />

nv Zeekanaal <strong>en</strong> Watergebon<strong>de</strong>n Grondbeheer Vlaan<strong>de</strong>r<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n beheerd.<br />

Vanaf <strong>de</strong> maand <strong>de</strong>cember 1997 zijn <strong>de</strong> gegev<strong>en</strong>s <strong>van</strong> <strong>de</strong> aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong> hav<strong>en</strong><br />

<strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> weg<strong>en</strong>s <strong>de</strong> afschaffing <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

ont<strong>van</strong>gstkantoor te Zelzate <strong>op</strong> 1 <strong>de</strong>cember 1997.<br />

Bij <strong>de</strong> interpretatie <strong>van</strong> tabell<strong>en</strong> <strong>en</strong> grafiek<strong>en</strong> waar gegev<strong>en</strong>s over verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> jar<strong>en</strong> met<br />

elkaar vergelek<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n, di<strong>en</strong>t hiermee rek<strong>en</strong>ing gehou<strong>de</strong>n te wor<strong>de</strong>n.<br />

Op <strong>de</strong> lijst in bijlage wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong> <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> waar<strong>van</strong> <strong>de</strong> gegev<strong>en</strong>s niet in <strong>de</strong><br />

totaalgegev<strong>en</strong>s zijn <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> aangeduid met (*) of (**). In <strong>de</strong> tabell<strong>en</strong> werd <strong>de</strong>ze<br />

aanduiding ook gebruikt om te wijz<strong>en</strong> <strong>op</strong> <strong>het</strong> feit dat <strong>het</strong> hier dus slechts ge<strong>de</strong>eltelijke<br />

gegev<strong>en</strong>s voor AWZ betreft.


5. De gegev<strong>en</strong>s <strong>van</strong> <strong>het</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong><strong>vervoer</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> IJzer, <strong>het</strong> kanaal Ieper-Ijzer, <strong>het</strong> Lokanaal,<br />

<strong>het</strong> kanaal Brugge-Sluis <strong>en</strong> <strong>het</strong> verbindingskanaal <strong>van</strong> Nieuwpoort zijn ter sam<strong>en</strong>vatting<br />

<strong>en</strong>kel <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in <strong>het</strong> jaaroverzicht <strong>en</strong> niet in <strong>de</strong> maan<strong>de</strong>lijkse overzicht<strong>en</strong>.<br />

De sluis <strong>van</strong> G<strong>en</strong>tbrugge is niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> in IBIS <strong>en</strong> wordt bijgevolg ook niet meer<br />

weergegev<strong>en</strong>. Aangezi<strong>en</strong> <strong>de</strong> sluis <strong>van</strong> Ou<strong>de</strong>naar<strong>de</strong> voor <strong>de</strong> eerste maal wordt <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

in <strong>de</strong> statistiek<strong>en</strong>, zijn bij vergelijking<strong>en</strong> met vorige jar<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> waar<strong>de</strong>n weergegev<strong>en</strong>.<br />

6. De gegev<strong>en</strong>s betreff<strong>en</strong> <strong>en</strong>kel die <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> waar<strong>op</strong> scheepvaartrecht<strong>en</strong> wor<strong>de</strong>n geïnd <strong>en</strong><br />

waar <strong>het</strong> transport di<strong>en</strong>t<strong>en</strong>gevolge dui<strong>de</strong>lijk gek<strong>en</strong>d is.<br />

Zo zijn er ge<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong>s beschikbaar voor <strong>de</strong> aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong>, voor <strong>de</strong><br />

Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte) <strong>en</strong> <strong>de</strong> geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg.<br />

De totale gegev<strong>en</strong>s betreff<strong>en</strong> dus <strong>het</strong> ganse AWZ-netwerk met uitzon<strong>de</strong>ring <strong>van</strong> :<br />

- <strong>de</strong> Ringvaart om G<strong>en</strong>t afwaarts <strong>de</strong> sluis in Merelbeke<br />

- <strong>de</strong> Zeeschel<strong>de</strong> (Bov<strong>en</strong>- <strong>en</strong> B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>n-Zeeschel<strong>de</strong>)<br />

- <strong>de</strong> Rupel<br />

- <strong>de</strong> Durme<br />

- <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

- <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg.<br />

Voor na<strong>de</strong>re gegev<strong>en</strong>s of inlichting<strong>en</strong> kunt u zich steeds w<strong>en</strong><strong>de</strong>n tot:<br />

RIS-Vlaan<strong>de</strong>r<strong>en</strong> Evergem<br />

tel: 09 - 253.94.71<br />

fax: 09 - 253.56.64<br />

email: ris@lin.vlaan<strong>de</strong>r<strong>en</strong>.be


LIJST VAN WATERWEGEN IN VLAANDEREN GEBRUIKT<br />

VOOR GOEDERENTRANSPORT<br />

1° BEHEERD DOOR DE ADMINISTRATIE WATERWEGEN EN<br />

- AFDELING ZEESCHELDE<br />

C<strong>op</strong>ernicuslaan 1, bus 13<br />

2018 Antwerp<strong>en</strong><br />

Tel.: 03-224 67 11<br />

Fax: 03-224 67 05<br />

e-mail : Philip.Bogaert@lin.vlaan<strong>de</strong>r<strong>en</strong>.be<br />

De af<strong>de</strong>ling Zeeschel<strong>de</strong> beheert :<br />

ZEEWEZEN<br />

- Schel<strong>de</strong> - <strong>van</strong>af <strong>de</strong> stuw in G<strong>en</strong>tbrugge tot <strong>de</strong> ringvaart in Melle (afgeslot<strong>en</strong> voor alle<br />

scheepvaart) (*)<br />

- <strong>van</strong>af <strong>de</strong> ringvaart in Melle tot <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse gr<strong>en</strong>s (*)<br />

- Durme - <strong>van</strong>af <strong>de</strong> dam in Loker<strong>en</strong> tot <strong>de</strong> monding in <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong> (sterk afhankelijk <strong>van</strong> <strong>het</strong><br />

tij) (*)<br />

- Demer - <strong>van</strong>af Diest tot Werchter (*)<br />

- Dijle - <strong>van</strong>af Werchter tot Rumst (*)<br />

- Rupel - <strong>van</strong>af Rumst (sam<strong>en</strong>vloeiing Dijle <strong>en</strong> Nete) tot <strong>de</strong> monding in <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong> (*)<br />

- B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>n-Nete - <strong>van</strong>af <strong>de</strong> sam<strong>en</strong>vloeiing <strong>van</strong> <strong>de</strong> Grote <strong>en</strong> <strong>de</strong> Kleine Nete in Lier tot in Rumst<br />

(monding in <strong>de</strong> Rupel)<br />

- Grote Nete <strong>van</strong>af Oosterloo tot Lier (on<strong>de</strong>rbrok<strong>en</strong> door duikers) (*)<br />

- Kleine Nete <strong>van</strong>af Grobb<strong>en</strong>donk tot Lier (on<strong>de</strong>rbrok<strong>en</strong> door duikers) (*)<br />

- Neteafleiding in Lier (*)<br />

- Netekanaal - <strong>van</strong>af <strong>de</strong> sluis in Viersel tot <strong>de</strong> sluis in Duffel<br />

- Z<strong>en</strong>ne - afgeslot<strong>en</strong> voor alle scheepvaart (*)<br />

______________________________<br />

(*) Ge<strong>en</strong> transportgegev<strong>en</strong>s beschikbaar


- AFDELING WATERWEGEN KUST<br />

Vrijhav<strong>en</strong>straat 3<br />

8400 Oost<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

Tel.: 059-55 42 11<br />

Fax: 059-50 70 37<br />

e-mail : Frans.VanReeth@lin.vlaan<strong>de</strong>r<strong>en</strong>.be<br />

De af<strong>de</strong>ling <strong>Waterweg<strong>en</strong></strong> Kust beheert :<br />

- Kanaal <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t naar Oost<strong>en</strong><strong>de</strong> (vak Brugge-Oost<strong>en</strong><strong>de</strong>)<br />

- Kanaal <strong>van</strong> Plass<strong>en</strong>dale naar Nieuwpoort<br />

- Kanaal <strong>van</strong> Nieuwpoort naar Duinkerk<strong>en</strong> (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

- Kanaal <strong>van</strong> Lo<br />

- Kanaal <strong>van</strong> Veurne naar St. Winoxberg<strong>en</strong> (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

- Kanaal <strong>van</strong> Ieper naar <strong>de</strong> IJzer<br />

- Kanaal <strong>van</strong> Ieper naar Kom<strong>en</strong><br />

- IJzer (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

- Verbinding <strong>van</strong> <strong>de</strong> IJzer met <strong>het</strong> kanaal <strong>van</strong> Plass<strong>en</strong>dale naar Nieuwpoort<br />

- Kust : zee <strong>en</strong> stran<strong>de</strong>n, zeedijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> gewestduin<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse <strong>en</strong> <strong>de</strong> Franse gr<strong>en</strong>s tot 12<br />

mijl in zee


- AFDELING BOVENSCHELDE<br />

Ne<strong>de</strong>rkouter 28<br />

9000 G<strong>en</strong>t<br />

Tel.: 09-235 00 11<br />

Fax: 09-235 00 72<br />

e-mail : Martin.Degain@lin.vlaan<strong>de</strong>r<strong>en</strong>.be<br />

De af<strong>de</strong>ling Bov<strong>en</strong>schel<strong>de</strong> beheert :<br />

- Kanaal <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t naar Terneuz<strong>en</strong> (Vlaams ge<strong>de</strong>elte) (*)<br />

- Moervaart<br />

- Durme (<strong>op</strong>waarts <strong>de</strong> dam in Loker<strong>en</strong>)<br />

- Leie (vak Deinze - G<strong>en</strong>t) <strong>en</strong> vertakking<strong>en</strong> : - Arm <strong>van</strong> Ast<strong>en</strong>e (niet bevaarbaar)<br />

- Zui<strong>de</strong>rvaart (niet bevaarbaar)<br />

- Le<strong>op</strong>oldkanaal (niet bevaarbaar)<br />

- Arm <strong>van</strong> Drong<strong>en</strong><br />

- Arm <strong>van</strong> Akkergem<br />

- Westzijarm<br />

- Afleidingskanaal <strong>de</strong>r Leie (vak Schipdonkbrug - Heist) (bevaarbaar tot Balgerhoeke)<br />

- Kanaal <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t naar Oost<strong>en</strong><strong>de</strong> (vak G<strong>en</strong>t - Brugge)<br />

- Ringvaart om G<strong>en</strong>t <strong>en</strong> Tijarm<br />

- Verbindingskanaal <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t<br />

- Geme<strong>en</strong>tekanaal <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t g<strong>en</strong>oemd Han<strong>de</strong>lsdok (mid<strong>de</strong>nstrook <strong>van</strong> 18 m.)<br />

- D<strong>en</strong><strong>de</strong>r (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

- Bov<strong>en</strong>-Schel<strong>de</strong> (vak Ringvaart - sluis in G<strong>en</strong>tbrugge) <strong>en</strong> vertakking<strong>en</strong> : - Muinkschel<strong>de</strong><br />

- Afleidingskanaal <strong>de</strong>r Leie : <strong>van</strong>af Deinze tot aan <strong>de</strong> Schipdonkbrug<br />

- Bov<strong>en</strong>-Schel<strong>de</strong> : <strong>van</strong>af Spiere tot aan <strong>de</strong> Ringvaart om G<strong>en</strong>t<br />

- Leie (Vlaams ge<strong>de</strong>elte) : <strong>van</strong>af Wervik tot in Deinze<br />

- Kanaal <strong>van</strong> Roeselare naar <strong>de</strong> Leie<br />

- Kanaal <strong>van</strong> Bossuit naar Kortrijk<br />

- Ketelvaart<br />

- Visserijvaart<br />

- Neerschel<strong>de</strong><br />

- Vertakking De Pauw<br />

- Spierekanaal<br />

_____________________________<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong> hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn <strong>van</strong>af <strong>de</strong>cember 1997 niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.


- AFDELING MAAS EN ALBERTKANAAL<br />

Lombaardstraat 26<br />

3500 Hasselt<br />

Tel.: 011-22 36 37<br />

Fax: 011-24 33 90<br />

e-mail : Maas-Albertkanaal@lin.vlaan<strong>de</strong>r<strong>en</strong>.be<br />

De af<strong>de</strong>ling Maas <strong>en</strong> Albertkanaal beheert :<br />

- Antwerp<strong>en</strong> : Schel<strong>de</strong> - Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte) (*)<br />

- Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg (*)<br />

______________________________<br />

(*) Ge<strong>en</strong> transportgegev<strong>en</strong>s beschikbaar


- AFDELING MARITIEME SCHELDE<br />

Tavernierkaai 3<br />

<strong>2000</strong> Antwerp<strong>en</strong><br />

Tel.: 03-222 08 11<br />

Fax: 03-231 20 62<br />

e-mail : Hugo.Belmans@lin.vlaan<strong>de</strong>r<strong>en</strong>.be<br />

De af<strong>de</strong>ling Maritieme Schel<strong>de</strong> beheert :<br />

- B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>n-Zeeschel<strong>de</strong> afwaarts <strong>het</strong> <strong>op</strong>waartse ein<strong>de</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> re<strong>de</strong> <strong>van</strong> Antwerp<strong>en</strong> tot <strong>de</strong> Belgisch-<br />

Ne<strong>de</strong>rlandse gr<strong>en</strong>s (<strong>en</strong>kel <strong>de</strong> bedding on<strong>de</strong>r hoogwaterpeil). (*)<br />

______________________________<br />

(*) Ge<strong>en</strong> transportgegev<strong>en</strong>s beschikbaar


2° BEHEERD DOOR VLAAMSE OPENBARE INSTELLINGEN<br />

- DIENST VOOR DE SCHEEPVAART<br />

Hav<strong>en</strong>straat 44<br />

3500 Hasselt<br />

Tel.: 011-22 59 12<br />

Fax: 011-22 12 77<br />

e-mail : J.Loncke@di<strong>en</strong>st-scheepvaart.be<br />

De Di<strong>en</strong>st voor <strong>de</strong> Scheepvaart beheert :<br />

- Albertkanaal : <strong>van</strong>af Riemst (Kanne) tot in Antwerp<strong>en</strong><br />

- Kanaal <strong>van</strong> Bocholt naar Her<strong>en</strong>tals<br />

- Kanaal <strong>van</strong> Dessel naar Schot<strong>en</strong> over Turnhout<br />

- Kanaal <strong>van</strong> Brieg<strong>de</strong>n naar Neerhar<strong>en</strong><br />

- Kanaal <strong>van</strong> Beverlo<br />

- Zuidwillemsvaart (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

- Kanaal <strong>van</strong> Dessel naar Kwaadmechel<strong>en</strong><br />

- N.V. ZEEKANAAL EN WATERGEBONDEN GRONDBEHEER<br />

VLAANDEREN<br />

Oostdijk 110-112<br />

2830 Willebroek<br />

Tel.: 03-886 80 86<br />

Fax: 03-886 21 98<br />

e-mail : Tom.Vermijl<strong>en</strong>@Zeekanaal.be<br />

De nv Zeekanaal <strong>en</strong> Watergebon<strong>de</strong>n Grondbeheer Vlaan<strong>de</strong>r<strong>en</strong> beheert :<br />

- Zeekanaal Brussel - Schel<strong>de</strong> (<strong>van</strong>af Vilvoor<strong>de</strong> tot in Bornem)<br />

- Kanaal <strong>van</strong> Charleroi naar Brussel (stuk Vlaams Gewest - <strong>van</strong>af Lembeek tot in Ruisbroek)<br />

- Kanaal <strong>van</strong> Leuv<strong>en</strong> naar <strong>de</strong> Dijle (<strong>van</strong>af Leuv<strong>en</strong> tot in Mechel<strong>en</strong>)


- MAATSCHAPPIJ VAN DE BRUGSE ZEEVAARTINRICHTINGEN N.V.<br />

(M.B.Z.)<br />

Isabellalaan 1<br />

8380 Zeebrugge<br />

Tel.: 050-54 32 11<br />

Fax : 050-54 32 24<br />

e-mail : mbz@zeebruggeport.be<br />

De maatschappij <strong>van</strong> <strong>de</strong> Brugse Zeevaartinrichting<strong>en</strong> nv beheert :<br />

- Bou<strong>de</strong>wijnkanaal (Zeekanaal <strong>van</strong> Brugge naar Zeebrugge)


1. JAAROVERZICHT<br />

<strong>2000</strong>


! "# $<br />

% $ "# $<br />

! "# $<br />

110000000<br />

100000000<br />

90000000<br />

80000000<br />

70000000<br />

60000000<br />

50000000<br />

40000000<br />

TONKILOMETER 1999/<strong>2000</strong><br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

Maand<br />

& % ' # ( ( )"# *+ ' ,<br />

% "# $$ ' - ,. / ' $ 0 * 1<br />

# % 2 / / ' 1 " , $<br />

1 - 1<br />

Jaaroverzicht <strong>2000</strong> (*)<br />

Tonkilometer 1999<br />

Tonkilometer <strong>2000</strong>


! " #$<br />

% & ' $(<br />

% & $""<br />

)* "+<br />

% , +<br />

% ++$ %<br />

, " - &<br />

./(<br />

% . 0 ./(<br />

% 1 ++ $<br />

% $"" 2 +<br />

% $"" $ +<br />

! 3 "+ $40<br />

5<br />

& +<br />

'2')) 9<br />

678 & " + " 4 4 " + , 3 " 6! -+ " 8<br />

& - + 00 5 + -3$ " ( 0" - " " + *<br />

& # ( ( + - 0" -<br />

1 - 2<br />

Jaaroverzicht <strong>2000</strong> (*)


# $<br />

' ( &)<br />

*<br />

# +<br />

, ! (<br />

! "<br />

%&<br />

$- - .)<br />

/& $<br />

0 1 $ 22<br />

+ & (<br />

*& " %<br />

& $<br />

'& $ .(<br />

3) " %<br />

4<br />

! (<br />

) 5 6+&& $<br />

%% +&& $ ""<br />

22 " ) &) - )& ) ) $ ) 0 1 $ 1 . $ &+" &%<br />

1 - 3<br />

Jaaroverzicht <strong>2000</strong>


! "<br />

# $<br />

% $<br />

& $ '<br />

)<br />

*+ $ +<br />

! +<br />

( $<br />

,-,!! .<br />

/01 2 3 + 4 + 5& 3 / $ 1<br />

2 $ + 3' ) $ 6 3 $ 7 5<br />

+ 2 8 6 6 3 $ $<br />

Jaaroverzicht <strong>2000</strong> (*)<br />

1 - 4


!<br />

" # $<br />

%!<br />

57,9%<br />

43,9%<br />

0,8%<br />

&'( ) $ $ $ ! ! $ $ *+ $ &" (<br />

,, - . , / $ $ * 0$<br />

$ $ ) $ % . . $ , /<br />

6 737<br />

6/296 6/885/927<br />

5/219 6/964/:65<br />

27 87/:65<br />

3<br />

5/534<br />

2<br />

3<br />

3:<br />

2<br />

151<br />

2/233/1:4<br />

3/184<br />

334<br />

65/15:<br />

8/639<br />

1 2/343<br />

63/512 4/781/993<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

0,7%<br />

11,8%<br />

Tonnage (t)<br />

1 - 5<br />

Jaaroverzicht <strong>2000</strong> (*)<br />

17,5%<br />

43,7%<br />

23,8%<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n


42,2%<br />

29,6%<br />

0,3% 3,4%<br />

!" # $ %&$ '( "<br />

# &$ )) * + ) , ' -<br />

$ # + + ) ,<br />

522<br />

4,62.<br />

5,133<br />

4<br />

33<br />

.<br />

/,012<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

0,5% 4,7%<br />

)Tonnage (t<br />

1 - 6<br />

Jaaroverzicht <strong>2000</strong> (*)<br />

66,7%<br />

52,7%<br />

3/2,1..<br />

3,045,4/.<br />

3,4.6,300<br />

2,/54<br />

.,0/7<br />

6,/54<br />

2,47.,047<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n


!<br />

"<br />

# $ %&<br />

'<br />

(!<br />

)!<br />

* +, - -. !/<br />

0 -. -1 -2%<br />

3/<br />

2 - !4 -<br />

*! - - +, 4<br />

*! -1 % - +, 4<br />

567-8 1 -!1 - - -! , 1 -/ / - 1 -!1 - -.+, 9: 1 & -50 % - 7<br />

----- - -8 % +, 44 -; - -# %& -< - -!4 !% - - 1 -!1 - 9- - =1! - - -<br />

-----, 1 -1 -8 -1 -3 < -< - 1 - -% -!4 !%<br />

1 - 7<br />

Jaaroverzicht <strong>2000</strong> (*)


2. JAAROVERZICHT <strong>2000</strong>:<br />

Tonkilometer per maand


(<br />

! " # ! #<br />

" !! #<br />

# "<br />

! " #$ %&'<br />

$ "<br />

!<br />

%! & # !& " %<br />

# #<br />

"( " )<br />

& # & '" #<br />

#() *+<br />

Jaaroverzicht <strong>2000</strong><br />

) 3 * .4<br />

, .- + 1 2 - + * 3 +0<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong> hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn <strong>van</strong>af 1 <strong>de</strong>cember 1997 niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

2 - 1<br />

* + ,-.+ / 0


(<br />

! " # ! #<br />

" !! #<br />

# "<br />

! " #$ %&'<br />

$ "<br />

!<br />

%! & # !& " %<br />

# #<br />

"( " )<br />

& # & '" #<br />

#() *+<br />

Jaaroverzicht <strong>2000</strong><br />

) 6 1 .3<br />

*+,- + +5 +5 5 6 12 /7 /2 ./0 12 3 4 12 / ,<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong> hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn <strong>van</strong>af 1 <strong>de</strong>cember 1997 niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

2 - 2


35.000.000<br />

30.000.000<br />

25.000.000<br />

20.000.000<br />

15.000.000<br />

10.000.000<br />

5.000.000<br />

0<br />

januari februari maart april mei juni<br />

BOVENSCHELDE 27.901.352 28.300.533 33.057.885 30.786.623 32.523.390 25.743.899<br />

2 - 3


45.000.000<br />

40.000.000<br />

35.000.000<br />

30.000.000<br />

25.000.000<br />

20.000.000<br />

15.000.000<br />

10.000.000<br />

5.000.000<br />

0<br />

juli augustus september oktober november <strong>de</strong>cember<br />

BOVENSCHELDE 25.271.133 28.123.001 34.390.138 35.521.798 40.652.669 32.268.721<br />

2 - 4


16.000.000<br />

14.000.000<br />

12.000.000<br />

10.000.000<br />

8.000.000<br />

6.000.000<br />

4.000.000<br />

2.000.000<br />

0<br />

januari februari maart april mei juni<br />

KANAAL GENT-TERNEUZEN (*) 10.556.275 11.595.351 14.014.611 13.204.542 14.898.260 12.500.328<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong> hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn <strong>van</strong>af 1 <strong>de</strong>cember 1997 niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

2 - 5


16.000.000<br />

14.000.000<br />

12.000.000<br />

10.000.000<br />

8.000.000<br />

6.000.000<br />

4.000.000<br />

2.000.000<br />

0<br />

juli augustus september oktober november <strong>de</strong>cember<br />

KANAAL GENT-TERNEUZEN (*) 11.021.578 12.983.795 14.526.578 13.996.290 13.916.588 11.150.202<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong> hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn <strong>van</strong>af 1 <strong>de</strong>cember 1997 niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

2 - 6


16.000.000<br />

14.000.000<br />

12.000.000<br />

10.000.000<br />

8.000.000<br />

6.000.000<br />

4.000.000<br />

2.000.000<br />

0<br />

januari februari maart april mei juni<br />

RINGVAART OM GENT 12.685.778 13.309.922 15.414.727 14.298.908 15.581.311 13.336.335<br />

2 - 7


18.000.000<br />

16.000.000<br />

14.000.000<br />

12.000.000<br />

10.000.000<br />

8.000.000<br />

6.000.000<br />

4.000.000<br />

2.000.000<br />

0<br />

juli augustus september oktober november <strong>de</strong>cember<br />

RINGVAART OM GENT 11.761.428 13.492.664 15.803.081 15.544.757 16.582.271 13.423.849<br />

2 - 8


18.000.000<br />

16.000.000<br />

14.000.000<br />

12.000.000<br />

10.000.000<br />

8.000.000<br />

6.000.000<br />

4.000.000<br />

2.000.000<br />

0<br />

januari februari maart april mei juni<br />

LEIE 11.025.163 12.023.658 13.733.812 14.259.636 16.231.956 13.435.996<br />

2 - 9


16.000.000<br />

14.000.000<br />

12.000.000<br />

10.000.000<br />

8.000.000<br />

6.000.000<br />

4.000.000<br />

2.000.000<br />

0<br />

juli augustus september oktober november <strong>de</strong>cember<br />

LEIE 11.829.873 11.897.210 13.692.614 14.284.381 12.447.092 10.420.788<br />

2 - 10


3. <strong>Statistiek</strong> per<br />

maand


3.1. <strong>Statistiek</strong><br />

Januari <strong>2000</strong>


Januari <strong>2000</strong><br />

Januari 1999<br />

Evolutie<br />

<strong>2000</strong>/1999<br />

Tonkilometer (tkm) 82.320.427 75.398.110 9%<br />

Vervoer<strong>de</strong> tonnage (t) 1.316.490 1.205.587 9%<br />

Lading<strong>en</strong> (t) 125.023 102.376 22%<br />

Lossing<strong>en</strong> (t) 638.098 512.679 24%<br />

Aantal gela<strong>de</strong>n schep<strong>en</strong> 2.505 2.321 8%<br />

Gem. ton per gela<strong>de</strong>n schip (t) 526 519 1%<br />

Aantal ledige schep<strong>en</strong> 1.299 1.110 17%<br />

100000000<br />

90000000<br />

80000000<br />

70000000<br />

60000000<br />

50000000<br />

40000000<br />

TONKILOMETER 1999/<strong>2000</strong><br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

Maand<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn <strong>van</strong>af 1 <strong>de</strong>cember 1997 ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

3 - 1<br />

Maand: januari <strong>2000</strong> (*)<br />

TOTALE GEGEVENS<br />

Tonkilometer 1999<br />

Tonkilometer <strong>2000</strong>


Waterweg Lading<strong>en</strong> Lossing<strong>en</strong> Aantal gela<strong>de</strong>n Tonnage Tonkilometer<br />

Nr. B<strong>en</strong>aming<br />

Aant.<br />

schep<strong>en</strong><br />

Tonnage(t)<br />

Maand: januari <strong>2000</strong> (*)<br />

GEGEVENS per WATERWEG<br />

Aant.<br />

schep<strong>en</strong><br />

Tonnage(t) schep<strong>en</strong> (t) (t.km)<br />

13 B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>n-Dijle 0 0 13 8.173 13 8.173 41.592<br />

14 Netekanaal <strong>en</strong> B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>n-Nete 0 0 44 33.103 56 37.503 428.446<br />

18 D<strong>en</strong><strong>de</strong>r 2 481 82 36.635 84 37.116 430.192<br />

50 Bov<strong>en</strong> - Schel<strong>de</strong> 30 5.223 183 154.778 1.099 656.529 27.901.352<br />

51 Leie 17 7.041 101 60.547 1.066 456.440 11.025.163<br />

52 Vertakking <strong>van</strong> Zulte 0 0 0 0 0 0 0<br />

53 Kanaal G<strong>en</strong>t - Terneuz<strong>en</strong> 173 78.411 51 40.707 1.423 869.108 10.556.275<br />

54 Kanaal G<strong>en</strong>t - Brugge 15 8.168 106 59.263 1.193 598.957 8.229.934<br />

55 Afleidingskanaal <strong>van</strong> <strong>de</strong> Leie 2 1.511 13 10.623 954 433.181 6.078.135<br />

56 Kanaal Roeselare - Leie 33 12.149 328 202.568 357 212.865 2.517.084<br />

57 Kanaal Bossuit - Kortrijk 0 0 14 14.142 16 14.643 10.437<br />

59 Ringvaart om G<strong>en</strong>t 1 61 2 322 2.168 1.163.463 12.685.778<br />

72 Kan. Plass<strong>en</strong>dale - Duinkerk<strong>en</strong> 0 0 5 2.458 9 3.455 61.427<br />

74 Kanaal Brugge - Oost<strong>en</strong><strong>de</strong> 4 2.800 20 13.437 166 115.092 412.589<br />

81 Moervaart 23 9.178 2 542 25 9.720 10.857<br />

85 Gr<strong>en</strong>s - Leie 0 0 1 800 717 212.533 1.931.166<br />

TOTAAL : 300 125.023 965 638.098 82.320.427<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

3 - 2


Locatie Opvar<strong>en</strong>d Afvar<strong>en</strong>d Totale<br />

B<strong>en</strong>aming Water weg<br />

Gela<strong>de</strong>n<br />

aant.<br />

Tonnage(t)<br />

Ledig<br />

aant.<br />

Gela<strong>de</strong>n<br />

aant.<br />

Tonnage(t)<br />

Ledig<br />

aant.<br />

tonnage(t)<br />

B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>nsluis (Mechel<strong>en</strong>) 13 13 8.173 0 0 0 13 8.173<br />

Sluis Viersel 14 10 3.390 56 46 34.113 0 37.503<br />

Sluis Duffel 14 10 3.390 17 5 2.530 0 5.920<br />

Sluis Geraardsberg<strong>en</strong> 18 0 0 0 0 0 0 0<br />

Sluis Aalst 18 6 1.722 1 0 0 5 1.722<br />

Sluis D<strong>en</strong><strong>de</strong>rmon<strong>de</strong> 18 81 35.544 1 3 1.572 84 37.116<br />

Sluis Kerkhove 50 571 380.425 157 485 236.798 126 617.223<br />

Sluis Ou<strong>de</strong>naar<strong>de</strong> 50 587 393.556 157 484 236.518 139 630.074<br />

Sluis Asper 50 587 393.556 157 484 236.518 139 630.074<br />

Sluis M<strong>en</strong><strong>en</strong> 51 318 99.824 158 399 112.709 116 212.533<br />

Sluis Harelbeke 51 341 120.236 168 401 113.210 141 233.446<br />

Sluis St-Baafs-Vijve 51 580 302.659 115 330 95.921 366 398.580<br />

Sluis Tolhuis (G<strong>en</strong>t) 53 15 10.858 10 12 7.812 20 18.670<br />

Zelzate (**) 53 808 559.920 141 366 180.563 506 740.483<br />

Sluis Schipdonk 55 0 0 0 0 0 0 0<br />

Sluis Ooigem 56 272 174.212 19 82 37.553 286 211.765<br />

Sluis Bossuit 57 0 0 5 3 729 2 729<br />

Sluis Kortrijk 57 0 0 2 2 501 2 501<br />

Sluis Evergem 59 991 637.362 176 409 214.384 555 851.746<br />

Sluis Merelbeke 59 299 125.916 127 399 121.659 81 247.575<br />

Sluis Plass<strong>en</strong>dale 72 0 0 8 9 3.455 8 3.455<br />

Grav<strong>en</strong>sluis (Nieuwpoort) 72 0 0 3 4 997 4 997<br />

Sluis in Veurne 72 0 0 2 4 997 0 997<br />

Sluis Dammepoort (Brugge) 74 102 78.612 57 60 34.905 114 113.517<br />

(**) Gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong> hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

3 - 3<br />

Maand: januari <strong>2000</strong><br />

LOKALE GEGEVENS


Aard <strong>van</strong> <strong>het</strong> goed Lading<strong>en</strong> Lossing<strong>en</strong><br />

Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage(t) Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage(t)<br />

Landbouwproduct<strong>en</strong> <strong>en</strong> lev<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

11 5.459 171 65.778<br />

dier<strong>en</strong><br />

Voedingsproduct<strong>en</strong> <strong>en</strong> veevoe<strong>de</strong>r 173 79.829 246 128.160<br />

Vaste brandstoff<strong>en</strong> 4 3.110 89 84.114<br />

Aardoliën <strong>en</strong> distillatieproduct<strong>en</strong> 10 3.834 66 43.970<br />

Erts<strong>en</strong> <strong>en</strong> metaalresidu<strong>en</strong> 1 301 1 228<br />

Product<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> metaalindustrie 50 18.679 8 5.147<br />

Ruwe mineral<strong>en</strong> <strong>en</strong> fabrikat<strong>en</strong><br />

daar<strong>van</strong>, bouwmaterial<strong>en</strong><br />

Maand: januari <strong>2000</strong> (*)<br />

LADINGEN <strong>en</strong> LOSSINGEN volg<strong>en</strong>s <strong>de</strong> aard <strong>van</strong> <strong>het</strong> goed<br />

11 4.658 330 286.473<br />

Meststoff<strong>en</strong> 14 5.436 13 11.705<br />

Chemische product<strong>en</strong> 0 0 18 8.417<br />

Allerhan<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong> 26 3.717 23 4.106<br />

TOTAAL : 300 125.023 965 638.098<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

3 - 4


Land <strong>van</strong> herkomst<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Hongarije<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Tsjechië <strong>en</strong> Slowakije<br />

Voormalig Joegoslavië<br />

Zwitserland<br />

TOTAAL<br />

42,6%<br />

55,8%<br />

0,5%<br />

Maand: januari <strong>2000</strong> (*)<br />

Herkomst <strong>van</strong> <strong>de</strong> geïmporteer<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

0,6%<br />

Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage (t)<br />

121<br />

105.394<br />

423 132.561<br />

1 673<br />

408 304.508<br />

1 746<br />

2 1.727<br />

1 107<br />

957 545.716<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

12,6%<br />

44,2%<br />

Tonnage (t)<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

3 - 5<br />

19,3%<br />

24,3%<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n


Bestemming<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Voormalig Joegoslavië<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

TOTAAL<br />

34,5%<br />

24,8%<br />

Maand: januari <strong>2000</strong> (*)<br />

Bestemming <strong>van</strong> geëxporteer<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

0,2% 3,0%<br />

0,3%<br />

366 150.901<br />

1 822<br />

4,6%<br />

126 85.826<br />

508 249.124<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

3 - 6<br />

Tonnage (t)<br />

15 11.575<br />

72,0%<br />

60,6%<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n


Nationaliteit<br />

Maand: januari <strong>2000</strong> (*)<br />

Deelneming volg<strong>en</strong>s nationaliteit<br />

Schep<strong>en</strong> Tonnage (t)<br />

Aantal Verhouding Aantal Verhouding<br />

België 1.923 51,2% 689.673 53,08%<br />

Duitsland 36 0,96% 13.413 1,03%<br />

Engeland 1 0,03% 0 0%<br />

Frankrijk 748 19,93% 177.470 13,66%<br />

Luxemburg 17 0,45% 7.159 0,55%<br />

Ne<strong>de</strong>rland 1.008 26,86% 404.359 31%<br />

Pol<strong>en</strong> 7 0,19% 394 0,03%<br />

Tsjechië <strong>en</strong> Slowakije 2 0,05% 854 0,07%<br />

Ver<strong>en</strong>ig<strong>de</strong> Stat<strong>en</strong> <strong>van</strong> Amerika 7 0,19% 1.806 0,14%<br />

Zwitserland 4 0,1% 4.160 0,32%<br />

Totaal alle schep<strong>en</strong> 3.753 100% 1.299.288 100%<br />

Totaal vreem<strong>de</strong> schep<strong>en</strong> 1.830 48,76% 609.615 46,92%<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

3 - 7


3.2. <strong>Statistiek</strong><br />

Februari <strong>2000</strong>


februari <strong>2000</strong> februari 1999<br />

Evolutie<br />

<strong>2000</strong>/1999<br />

Tonkilometer (tkm) 84.360.701 76.273.756 11%<br />

Vervoer<strong>de</strong> tonnage (t) 1.356.807 1.213.246 12%<br />

Lading<strong>en</strong> (t) 107.310 113.028 -5%<br />

Lossing<strong>en</strong> (t) 682.235 524.957 30%<br />

Aantal gela<strong>de</strong>n schep<strong>en</strong> 2.545 2.407 6%<br />

Gem. ton per gela<strong>de</strong>n schip (t) 533 504 6%<br />

Aantal ledige schep<strong>en</strong> 1.504 1.241 21%<br />

TONKILOMETER 1999/<strong>2000</strong><br />

(Vlaams 100000000 ge<strong>de</strong>elte) <strong>en</strong> <strong>de</strong> geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

90000000<br />

80000000<br />

70000000<br />

60000000<br />

50000000<br />

40000000<br />

Maand: februari <strong>2000</strong> (*)<br />

TOTALE GEGEVENS<br />

1 2 3 4 5 6<br />

Maand<br />

7 8 9 10 11<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn <strong>van</strong>af 1 <strong>de</strong>cember 1997 ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

4 - 1<br />

Tonkilometer 1999<br />

Tonkilometer <strong>2000</strong>


Waterweg Lading<strong>en</strong> Lossing<strong>en</strong> Aantal gela<strong>de</strong>n Tonnage Tonkilometer<br />

Nr. B<strong>en</strong>aming<br />

Aant.<br />

schep<strong>en</strong><br />

Tonnage(t)<br />

Aant.<br />

schep<strong>en</strong><br />

Tonnage(t) schep<strong>en</strong> (t) (t.km)<br />

13 B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>n-Dijle 1 400 14 10.090 15 10.490 53.384<br />

14 Netekanaal <strong>en</strong> B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>n-Nete 0 0 36 25.984 74 38.477 572.419<br />

18 D<strong>en</strong><strong>de</strong>r 8 1.942 91 43.120 99 45.062 500.469<br />

50 Bov<strong>en</strong> - Schel<strong>de</strong> 23 5.323 214 201.033 1.074 672.292 28.300.533<br />

51 Leie 11 5.073 117 76.360 1.131 483.490 12.023.658<br />

52 Vertakking <strong>van</strong> Zulte 0 0 0 0 0 0 0<br />

53 Kanaal G<strong>en</strong>t - Terneuz<strong>en</strong> 112 50.621 70 43.129 1.473 926.977 11.595.351<br />

54 Kanaal G<strong>en</strong>t - Brugge 21 7.317 89 48.458 1.209 568.571 6.360.394<br />

55 Afleidingskanaal <strong>van</strong> <strong>de</strong> Leie 1 500 16 10.665 1.033 462.750 6.504.857<br />

57 Kanaal Bossuit - Kortrijk 1 300 12 11.651 13 11.951 2.043<br />

59 Ringvaart om G<strong>en</strong>t 0 0 1 816 2.216 1.213.387 13.309.922<br />

72 Kan. Plass<strong>en</strong>dale - Duinkerk<strong>en</strong> 0 0 1 750 10 2.988 90.182<br />

74 Kanaal Brugge - Oost<strong>en</strong><strong>de</strong> 17 11.676 34 19.902 135 72.640 624.431<br />

81 Moervaart 18 7.547 8 4.396 26 11.943 13.340<br />

85 Gr<strong>en</strong>s - Leie 0 0 0 0 787 231.392 2.109.600<br />

TOTAAL :<br />

Maand: februari <strong>2000</strong> (*)<br />

GEGEVENS per WATERWEG<br />

257 107.310 990 682.235 84.360.701<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

4 - 2


Locatie Opvar<strong>en</strong>d Afvar<strong>en</strong>d Totale<br />

B<strong>en</strong>aming Water weg<br />

Gela<strong>de</strong>n<br />

aant.<br />

Tonnage(t)<br />

Ledig<br />

aant.<br />

Gela<strong>de</strong>n<br />

aant.<br />

Tonnage(t)<br />

Ledig<br />

aant.<br />

tonnage(t)<br />

B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>nsluis (Mechel<strong>en</strong>) 13 14 10.090 1 1 400 13 10.490<br />

Sluis Viersel 14 29 8.595 62 45 29.882 4 38.477<br />

Sluis Duffel 14 29 8.595 26 14 6.226 5 14.821<br />

Sluis Geraardsberg<strong>en</strong> 18 0 0 0 0 0 0 0<br />

Sluis Aalst 18 4 1.133 5 6 1.447 4 2.580<br />

Sluis D<strong>en</strong><strong>de</strong>rmon<strong>de</strong> 18 88 39.248 8 11 5.814 87 45.062<br />

Sluis Kerkhove 50 541 393.778 190 488 235.213 161 628.991<br />

Sluis Ou<strong>de</strong>naar<strong>de</strong> 50 563 411.494 189 488 235.413 184 646.907<br />

Sluis Asper 50 563 411.494 189 488 235.413 184 646.907<br />

Sluis M<strong>en</strong><strong>en</strong> 51 327 107.333 220 460 124.059 104 231.392<br />

Sluis Harelbeke 51 366 139.849 223 460 124.059 135 263.908<br />

Sluis St-Baafs-Vijve 51 580 311.812 176 416 115.850 362 427.662<br />

Sluis Tolhuis (G<strong>en</strong>t) 53 15 11.169 10 9 4.485 20 15.654<br />

Zelzate (**) 53 846 630.420 183 418 190.290 630 820.710<br />

Sluis Schipdonk 55 0 0 0 0 0 0 0<br />

Sluis Ooigem 56 237 159.105 34 92 42.975 296 202.080<br />

Sluis Bossuit 57 1 300 2 0 0 1 300<br />

Sluis Kortrijk 57 0 0 2 2 490 1 490<br />

Sluis Evergem 59 966 679.884 259 488 233.904 657 913.788<br />

Sluis Merelbeke 59 364 177.753 156 417 128.241 99 305.994<br />

Sluis Plass<strong>en</strong>dale 72 0 0 4 10 2.988 1 2.988<br />

Grav<strong>en</strong>sluis (Nieuwpoort) 72 0 0 4 9 2.238 0 2.238<br />

Sluis in Veurne 72 0 0 4 9 2.238 0 2.238<br />

Sluis Dammepoort (Brugge) 74 49 22.871 90 81 47.489 70 70.360<br />

(**) Gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong> hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

4 - 3<br />

Maand: februari <strong>2000</strong><br />

LOKALE GEGEVENS


Aard <strong>van</strong> <strong>het</strong> goed Lading<strong>en</strong> Lossing<strong>en</strong><br />

Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage(t) Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage(t)<br />

Landbouwproduct<strong>en</strong> <strong>en</strong> lev<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

5 2.300 147 54.899<br />

dier<strong>en</strong><br />

Voedingsproduct<strong>en</strong> <strong>en</strong> veevoe<strong>de</strong>r<br />

135 61.753 224 107.167<br />

Vaste brandstoff<strong>en</strong> 2 590 108 114.631<br />

Aardoliën <strong>en</strong> distillatieproduct<strong>en</strong> 2 524 50 34.665<br />

Erts<strong>en</strong> <strong>en</strong> metaalresidu<strong>en</strong> 0 0 1 534<br />

Product<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> metaalindustrie 46 17.190 14 10.699<br />

Ruwe mineral<strong>en</strong> <strong>en</strong> fabrikat<strong>en</strong><br />

daar<strong>van</strong>, bouwmaterial<strong>en</strong><br />

Maand: februari <strong>2000</strong> (*)<br />

LADINGEN <strong>en</strong> LOSSINGEN volg<strong>en</strong>s <strong>de</strong> aard <strong>van</strong> <strong>het</strong> goed<br />

9 4.216 364 321.154<br />

Meststoff<strong>en</strong> 18 11.684 19 15.036<br />

Chemische product<strong>en</strong> 2 605 26 15.861<br />

TOTAAL : 257 107.310 990 682.235<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

4 - 4


Land <strong>van</strong> herkomst<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Hongarije<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Tsjechië <strong>en</strong> Slowakije<br />

Zwitserland<br />

Voormalig Joegoslavië<br />

46,2%<br />

59,7%<br />

1,5%<br />

Maand: februari <strong>2000</strong> (*)<br />

Herkomst <strong>van</strong> <strong>de</strong> geïmporteer<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

1,8%<br />

Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage (t)<br />

109 96.495<br />

405 128.448<br />

3 2.432<br />

455 348.966<br />

8 6.259<br />

3 1.170<br />

1 585<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

11,1%<br />

Tonnage (t)<br />

41,2%<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

4 - 5<br />

16,5%<br />

22,0%<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n


Bestemming<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Luxemburg<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Zwitserland<br />

TOTAAL<br />

40,0%<br />

26,8%<br />

0,4%<br />

Maand: februari <strong>2000</strong> (*)<br />

Bestemming <strong>van</strong> geëxporteer<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage (t)<br />

0,4% 3,4%<br />

16 9.732<br />

323 119.601<br />

1 619<br />

125 86.594<br />

1 160<br />

466 216.706<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

Tonnage (t)<br />

4,5%<br />

55,2%<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

4 - 6<br />

69,3%<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n


Nationaliteit<br />

Maand: februari <strong>2000</strong> (*)<br />

Deelneming volg<strong>en</strong>s nationaliteit<br />

Schep<strong>en</strong> Tonnage (t)<br />

Aantal Verhouding Aantal Verhouding<br />

België 1.886 49,22% 675.934 52,72%<br />

Duitsland 49 1,28% 18.761 1,46%<br />

Frankrijk 799 20,85% 172.811 13,48%<br />

Luxemburg 16 0,4% 5.803 0,45%<br />

Ne<strong>de</strong>rland 1.072 27,97% 406.407 31,70%<br />

Pol<strong>en</strong> 3 0,08% 971 0,08%<br />

Ver<strong>en</strong>ig<strong>de</strong> Stat<strong>en</strong> <strong>van</strong> Amerika 6 0,16% 1.525 0,12%<br />

Zwitserland 1 0,03% 0 0%<br />

Totaal vreem<strong>de</strong> schep<strong>en</strong> 1.946 50,78% 606.278 47,28%<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

4 - 7


3.3. <strong>Statistiek</strong><br />

Maart <strong>2000</strong>


maart <strong>2000</strong> maart 1999<br />

Evolutie<br />

<strong>2000</strong>/1999<br />

Tonkilometer (tkm) 97.465.405 80.259.801 21%<br />

Vervoer<strong>de</strong> tonnage (t) 1.564.878 1.272.281 23%<br />

Lading<strong>en</strong> (t) 98.966 103.657 -5%<br />

Lossing<strong>en</strong> (t) 775.622 577.195 34%<br />

Aantal gela<strong>de</strong>n schep<strong>en</strong> 2.870 2.534 13%<br />

Gem. ton per gela<strong>de</strong>n schip (t) 545 502 9%<br />

Aantal ledige schep<strong>en</strong> 1.593 1.457 9%<br />

TONKILOMETER 1999/<strong>2000</strong><br />

(Vlaams 100000000 ge<strong>de</strong>elte) <strong>en</strong> <strong>de</strong> geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

90000000<br />

80000000<br />

70000000<br />

60000000<br />

50000000<br />

40000000<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

Maand<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn <strong>van</strong>af 1 <strong>de</strong>cember 1997 ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

5 - 1<br />

Maand: maart <strong>2000</strong> (*)<br />

TOTALE GEGEVENS<br />

Tonkilometer 1999<br />

Tonkilometer <strong>2000</strong>


Waterweg Lading<strong>en</strong> Lossing<strong>en</strong> Aantal gela<strong>de</strong>n Tonnage Tonkilometer<br />

Nr. B<strong>en</strong>aming<br />

Aant.<br />

schep<strong>en</strong><br />

Tonnage(t)<br />

Aant.<br />

schep<strong>en</strong><br />

Tonnage(t) schep<strong>en</strong> (t) (t.km)<br />

13 B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>n-Dijle 0 0 14 10.400 14 10.400 52.926<br />

14 Netekanaal <strong>en</strong> B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>n-Nete 0 0 42 33.059 67 42.328 540.356<br />

18 D<strong>en</strong><strong>de</strong>r 5 1.190 99 48.556 104 49.746 514.066<br />

50 Bov<strong>en</strong> - Schel<strong>de</strong> 33 6.815 231 205.817 1.254 781.313 33.057.885<br />

51 Leie 17 8.220 124 87.137 1.282 565.768 13.733.812<br />

52 Vertakking <strong>van</strong> Zulte 0 0 0 0 0 0 0<br />

53 Kanaal G<strong>en</strong>t - Terneuz<strong>en</strong> 132 54.605 94 58.731 1.744 1.111.473 14.014.611<br />

54 Kanaal G<strong>en</strong>t - Brugge 18 8.953 114 62.638 1.388 668.429 6.782.225<br />

55 Afleidingskanaal <strong>van</strong> <strong>de</strong> Leie 2 1.343 22 18.231 1.215 560.017 7.854.161<br />

56 Kanaal Roeselare - Leie 29 10.583 329 222.667 358 233.250 2.755.448<br />

57 Kanaal Bossuit - Kortrijk 0 0 10 10.766 10 10.766 1.015<br />

59 Ringvaart om G<strong>en</strong>t 1 578 2 562 2.558 1.414.993 15.414.727<br />

72 Kan. Plass<strong>en</strong>dale - Duinkerk<strong>en</strong> 0 0 2 530 8 2.012 63.571<br />

74 Kanaal Brugge - Oost<strong>en</strong><strong>de</strong> 2 1.383 22 12.518 113 59.538 293.078<br />

81 Moervaart 13 5.296 6 4.010 19 9.306 10.394<br />

85 Gr<strong>en</strong>s - Leie 0 0 0 0 869 260.736 2.377.130<br />

TOTAAL :<br />

Maand: maart <strong>2000</strong> (*)<br />

GEGEVENS per WATERWEG<br />

252 98.966 1.111 775.622 97.465.405<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

5 - 2


Locatie Opvar<strong>en</strong>d Afvar<strong>en</strong>d Totale<br />

B<strong>en</strong>aming Water weg<br />

Gela<strong>de</strong>n<br />

aant.<br />

Tonnage(t)<br />

Ledig<br />

aant.<br />

Gela<strong>de</strong>n<br />

aant.<br />

Tonnage(t)<br />

Ledig<br />

aant.<br />

tonnage(t)<br />

B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>nsluis (Mechel<strong>en</strong>) 13 14 10.400 0 0 0 14 10.400<br />

Sluis Viersel 14 19 6.089 62 49 37.199 4 43.288<br />

Sluis Duffel 14 18 5.129 24 9 4.290 6 9.419<br />

Sluis Geraardsberg<strong>en</strong> 18 0 0 0 0 0 0 0<br />

Sluis Aalst 18 4 1.149 6 3 717 7 1.866<br />

Sluis D<strong>en</strong><strong>de</strong>rmon<strong>de</strong> 18 92 40.520 9 12 9.226 101 49.746<br />

Sluis Kerkhove 50 571 410.747 229 626 319.449 149 730.196<br />

Sluis Ou<strong>de</strong>naar<strong>de</strong> 50 601 432.333 230 625 319.677 179 752.010<br />

Sluis Asper 50 601 432.333 230 625 319.677 179 752.010<br />

Sluis M<strong>en</strong><strong>en</strong> 51 378 123.047 261 491 137.689 104 260.736<br />

Sluis Harelbeke 51 406 145.101 259 492 137.991 132 283.092<br />

Sluis St-Baafs-Vijve 51 697 374.076 211 455 130.325 416 504.401<br />

Sluis Tolhuis (G<strong>en</strong>t) 53 12 9.664 10 12 7.531 36 17.195<br />

Zelzate (**) 53 996 729.447 162 508 261.468 670 990.915<br />

Sluis Schipdonk 55 0 0 0 0 0 0 0<br />

Sluis Ooigem 56 284 195.351 18 74 37.899 327 233.250<br />

Sluis Bossuit 57 0 0 2 0 0 0 0<br />

Sluis Kortrijk 57 0 0 2 1 250 2 250<br />

Sluis Evergem 59 1.127 779.482 235 598 317.360 713 1.096.842<br />

Sluis Merelbeke 59 371 178.464 221 466 142.089 109 320.553<br />

Sluis Plass<strong>en</strong>dale 72 0 0 4 8 2.012 5 2.012<br />

Grav<strong>en</strong>sluis (Nieuwpoort) 72 0 0 3 6 1.482 6 1.482<br />

Sluis in Veurne 72 0 0 1 6 1.482 1 1.482<br />

Sluis Dammepoort (Brugge) 74 43 22.373 62 64 34.462 47 56.835<br />

(**) Gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong> hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

5 - 3<br />

Maand: maart <strong>2000</strong><br />

LOKALE GEGEVENS


Aard <strong>van</strong> <strong>het</strong> goed Lading<strong>en</strong> Lossing<strong>en</strong><br />

Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage(t) Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage(t)<br />

Landbouwproduct<strong>en</strong> <strong>en</strong> lev<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

6 2.843 160 62.921<br />

dier<strong>en</strong><br />

Voedingsproduct<strong>en</strong> <strong>en</strong> veevoe<strong>de</strong>r 128 60.318 253 127.767<br />

Vaste brandstoff<strong>en</strong> 8 1.940 111 118.657<br />

Aardoliën <strong>en</strong> distillatieproduct<strong>en</strong> 6 2.114 50 32.433<br />

Erts<strong>en</strong> <strong>en</strong> metaalresidu<strong>en</strong> 0 0 2 750<br />

Product<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> metaalindustrie 55 19.420 12 10.289<br />

Ruwe mineral<strong>en</strong> <strong>en</strong> fabrikat<strong>en</strong><br />

daar<strong>van</strong>, bouwmaterial<strong>en</strong><br />

Maand: maart <strong>2000</strong> (*)<br />

LADINGEN <strong>en</strong> LOSSINGEN volg<strong>en</strong>s <strong>de</strong> aard <strong>van</strong> <strong>het</strong> goed<br />

8 3.816 450 390.379<br />

Meststoff<strong>en</strong> 5 2.144 14 11.609<br />

Chemische product<strong>en</strong> 0 0 23 14.406<br />

Allerhan<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong> 36 6.371 36 6.411<br />

TOTAAL : 252 98.966 1.111 775.622<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

5 - 4


Land <strong>van</strong> herkomst<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Hongarije<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Tsjechië <strong>en</strong> Slowakije<br />

Zwitserland<br />

Bulgarije<br />

TOTAAL<br />

50,9%<br />

62,4%<br />

0,4%<br />

Maand: maart <strong>2000</strong> (*)<br />

Herkomst <strong>van</strong> <strong>de</strong> geïmporteer<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

0,4%<br />

Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage (t)<br />

130<br />

114.792<br />

401<br />

135.703<br />

1<br />

557<br />

555 418.851<br />

1 841<br />

1<br />

350<br />

1 626<br />

1.090<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

11,9%<br />

Tonnage (t)<br />

36,8%<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

5 - 5<br />

17,1%<br />

20,2%<br />

671.720<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n


Bestemming<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Zwitserland<br />

Joegoslavië<br />

TOTAAL<br />

47,0%<br />

33,9%<br />

Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage (t)<br />

0,4% 4,1%<br />

0,9%<br />

Maand: maart <strong>2000</strong> (*)<br />

Bestemming <strong>van</strong> geëxporteer<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

22 17.263<br />

335 125.604<br />

184 128.652<br />

1 1.129<br />

1 1.226<br />

542 272.648<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

Tonnage (t)<br />

6,3%<br />

45,9%<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

5 - 6<br />

61,7%<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n


Nationaliteit<br />

Maand: maart <strong>2000</strong> (*)<br />

Deelneming volg<strong>en</strong>s nationaliteit<br />

Schep<strong>en</strong> Tonnage (t)<br />

Aantal Verhouding Aantal Verhouding<br />

België 2.118 47,86% 815.414 52,46%<br />

Duitsland 43 0,97% 14.582 0,94%<br />

Engeland 3 0,07% 0 0%<br />

Frankrijk 896 20,25% 185.217 11,9%<br />

Luxemburg 20 0,45% 6.390 0,41%<br />

Ne<strong>de</strong>rland 1.338 30,24% 529.288 34,05%<br />

Tsjechië <strong>en</strong> Slowakije 2 0,05% 949 0,06%<br />

Ver<strong>en</strong>ig<strong>de</strong> Stat<strong>en</strong> <strong>van</strong> Amerika 3 0,07% 900 0,06%<br />

Zwitserland 2 0,05% 1.500 0,1%<br />

Totaal alle schep<strong>en</strong> 4.425 100% 1.554.240 100%<br />

Totaal vreem<strong>de</strong> schep<strong>en</strong> 2.307 52,14% 738.826 47,54%<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

5 - 7


3.4. <strong>Statistiek</strong><br />

April <strong>2000</strong>


april <strong>2000</strong> april 1999<br />

Evolutie<br />

<strong>2000</strong>/1999<br />

Tonkilometer (tkm) 93.204.754 89.455.515 4%<br />

Vervoer<strong>de</strong> tonnage (t) 1.468.013 1.394.896 5%<br />

Lading<strong>en</strong> (t) 99.055 112.987 -12%<br />

Lossing<strong>en</strong> (t) 679.460 583.741 16%<br />

Aantal gela<strong>de</strong>n schep<strong>en</strong> 2.751 2.638 4%<br />

Gem. ton per gela<strong>de</strong>n schip (t) 534 529 1%<br />

Aantal ledige schep<strong>en</strong> 1.541 1.500 3%<br />

100000000<br />

90000000<br />

80000000<br />

70000000<br />

60000000<br />

50000000<br />

40000000<br />

TONKILOMETER 1999/<strong>2000</strong><br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

Maand<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn <strong>van</strong>af 1 <strong>de</strong>cember 1997 ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

6 - 1<br />

Maand: april <strong>2000</strong> (*)<br />

TOTALE GEGEVENS<br />

Tonkilometer 1999<br />

Tonkilometer <strong>2000</strong>


Waterweg Lading<strong>en</strong> Lossing<strong>en</strong> Aantal gela<strong>de</strong>n Tonnage Tonkilometer<br />

Nr. B<strong>en</strong>aming<br />

Aant.<br />

schep<strong>en</strong><br />

Tonnage(t)<br />

Aant.<br />

schep<strong>en</strong><br />

Tonnage(t) schep<strong>en</strong> (t) (t.km)<br />

13 B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>n-Dijle 0 0 21 14.945 21 14.945 76.055<br />

14 Netekanaal <strong>en</strong> B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>n-Nete 0 0 41 31.168 58 37.077 446.814<br />

18 D<strong>en</strong><strong>de</strong>r 11 2.102 88 41.774 99 43.876 491.801<br />

50 Bov<strong>en</strong> - Schel<strong>de</strong> 28 5.656 192 174.669 1.155 713.930 30.786.623<br />

51 Leie 15 5.393 104 75.861 1.280 560.071 14.259.636<br />

52 Vertakking <strong>van</strong> Zulte 0 0 0 0 0 0 0<br />

53 Kanaal G<strong>en</strong>t - Terneuz<strong>en</strong> 116 51.527 57 35.531 1.657 1.039.978 13.204.542<br />

54 Kanaal G<strong>en</strong>t - Brugge 14 8.342 110 51.899 1.335 633.155 6.329.340<br />

55 Afleidingskanaal <strong>van</strong> <strong>de</strong> Leie 2 610 24 13.788 1.203 546.246 7.646.321<br />

56 Kanaal Roeselare - Leie 26 11.578 304 206.776 329 217.854 2.623.660<br />

57 Kanaal Bossuit - Kortrijk 1 698 10 11.180 11 11.878 6.495<br />

59 Ringvaart om G<strong>en</strong>t 1 134 1 280 2.402 1.311.923 14.298.908<br />

72 Kan. Plass<strong>en</strong>dale - Duinkerk<strong>en</strong> 0 0 2 951 5 1.664 32.031<br />

74 Kanaal Brugge - Oost<strong>en</strong><strong>de</strong> 7 2.655 22 15.580 98 54.388 382.368<br />

81 Moervaart 30 10.360 9 5.058 39 15.418 17.221<br />

85 Gr<strong>en</strong>s - Leie 0 0 0 0 923 285.504 2.602.939<br />

TOTAAL:<br />

Maand: april <strong>2000</strong> (*)<br />

GEGEVENS per WATERWEG<br />

251 99.055 985 679.460 93.204.754<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

6 - 2


Locatie Opvar<strong>en</strong>d Afvar<strong>en</strong>d Totale<br />

B<strong>en</strong>aming Water weg<br />

Gela<strong>de</strong>n<br />

aant.<br />

Tonnage(t)<br />

Ledig<br />

aant.<br />

Gela<strong>de</strong>n<br />

aant.<br />

Tonnage(t)<br />

Ledig<br />

aant.<br />

tonnage(t)<br />

B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>nsluis (Mechel<strong>en</strong>) 13 21 14.945 0 0 0 21 14.945<br />

Sluis Viersel 14 13 3.925 55 43 31.952 2 35.877<br />

Sluis Duffel 14 15 5.125 18 6 2.792 5 7.917<br />

Sluis Geraardsberg<strong>en</strong> 18 0 0 2 0 0 1 0<br />

Sluis Aalst 18 5 1.477 8 6 1.292 6 2.769<br />

Sluis D<strong>en</strong><strong>de</strong>rmon<strong>de</strong> 18 85 38.702 16 14 5.174 95 43.876<br />

Sluis Kerkhove 50 505 372.082 241 621 315.054 141 687.136<br />

Sluis Ou<strong>de</strong>naar<strong>de</strong> 50 524 387.037 244 621 315.054 159 702.091<br />

Sluis Asper 50 524 387.037 244 621 315.054 159 702.091<br />

Sluis M<strong>en</strong><strong>en</strong> 51 363 126.226 276 560 159.278 87 285.504<br />

Sluis Harelbeke 51 392 151.984 283 562 159.375 116 311.359<br />

Sluis St-Baafs-Vijve 51 642 354.530 232 515 150.159 357 504.689<br />

Sluis Tolhuis (G<strong>en</strong>t) 53 12 8.059 18 17 10.182 21 18.241<br />

Zelzate (**) 53 877 650.548 175 571 288.427 577 938.975<br />

Sluis Schipdonk 55 0 0 0 0 0 0 0<br />

Sluis Ooigem 56 265 184.080 15 63 33.274 301 217.354<br />

Sluis Bossuit 57 1 698 4 1 1.080 1 1.778<br />

Sluis Kortrijk 57 0 0 4 2 1.504 8 1.504<br />

Sluis Evergem 59 1.012 705.462 238 620 318.303 627 1.023.765<br />

Sluis Merelbeke 59 313 154.776 248 472 139.973 111 294.749<br />

Sluis Plass<strong>en</strong>dale 72 0 0 2 5 1.664 4 1.664<br />

Grav<strong>en</strong>sluis (Nieuwpoort) 72 0 0 1 3 713 4 713<br />

Sluis in Veurne 72 0 0 1 3 713 0 713<br />

Sluis Dammepoort (Brugge) 74 34 13.885 68 60 39.253 41 53.138<br />

(**) Gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong> hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

6 - 3<br />

Maand: april <strong>2000</strong><br />

LOKALE GEGEVENS


Aard <strong>van</strong> <strong>het</strong> goed Lading<strong>en</strong> Lossing<strong>en</strong><br />

Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage(t) Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage(t)<br />

Landbouwproduct<strong>en</strong> <strong>en</strong> lev<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

9 3.299 173 66.304<br />

dier<strong>en</strong><br />

Voedingsproduct<strong>en</strong> <strong>en</strong> veevoe<strong>de</strong>r 146 68.063 193 93.489<br />

Vaste brandstoff<strong>en</strong> 9 2.616 105 106.357<br />

Aardoliën <strong>en</strong> distillatieproduct<strong>en</strong> 2 592 47 33.321<br />

Erts<strong>en</strong> <strong>en</strong> metaalresidu<strong>en</strong> 0 0 2 1.018<br />

Product<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> metaalindustrie 40 14.382 7 4.657<br />

Ruwe mineral<strong>en</strong> <strong>en</strong> fabrikat<strong>en</strong><br />

daar<strong>van</strong>, bouwmaterial<strong>en</strong><br />

Maand: april <strong>2000</strong> (*)<br />

LADINGEN <strong>en</strong> LOSSINGEN volg<strong>en</strong>s <strong>de</strong> aard <strong>van</strong> <strong>het</strong> goed<br />

15 4.771 396 344.535<br />

Meststoff<strong>en</strong> 0 0 11 7.382<br />

Chemische product<strong>en</strong> 1 547 27 17.849<br />

Allerhan<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong> 29 4.785 24 4.548<br />

TOTAAL : 251 99.055 985 679.460<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

6 - 4


Land <strong>van</strong> herkomst<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Tsjechië <strong>en</strong> Slowakije<br />

Zwitserland<br />

TOTAAL<br />

44,1%<br />

58,3%<br />

0,2%<br />

Maand: april <strong>2000</strong> (*)<br />

Herkomst <strong>van</strong> <strong>de</strong> geïmporteer<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

0,2%<br />

Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage (t)<br />

125 110.492<br />

450 143.803<br />

455 357.085<br />

1 278<br />

1 1.000<br />

1.032 612.658<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

12,1%<br />

Tonnage (t)<br />

43,6%<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

6 - 5<br />

18,0%<br />

23,5%<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n


Bestemming<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Luxemburg<br />

TOTAAL<br />

45,9%<br />

32,5%<br />

Maand: april <strong>2000</strong> (*)<br />

Bestemming <strong>van</strong> geëxporteer<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

0,2%<br />

0,3%<br />

Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage (t)<br />

22 13.974<br />

347 142.438<br />

178 133.490<br />

1 1.000<br />

548 290.902<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

4,0%<br />

Tonnage (t)<br />

4,8%<br />

49,0%<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

6 - 6<br />

63,3%<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n


Nationaliteit<br />

Maand: april <strong>2000</strong> (*)<br />

Deelneming volg<strong>en</strong>s nationaliteit<br />

Schep<strong>en</strong> Tonnage (t)<br />

Aantal Verhouding Aantal Verhouding<br />

België 2.064 49,01% 798.104 55,42%<br />

Duitsland 24 0,57% 10.444 0,73%<br />

Engeland 1 0,02% 0 0%<br />

Frankrijk 1.014 24,08% 207.253 14,39%<br />

Luxemburg 20 0,47% 6.407 0,44%<br />

Ne<strong>de</strong>rland 1.083 25,7% 416.833 28,94%<br />

Pol<strong>en</strong> 3 0,07% 799 0,06%<br />

Tsjechië <strong>en</strong> Slowakije 2 0,05% 278 0,02%<br />

Ver<strong>en</strong>ig<strong>de</strong> Stat<strong>en</strong> <strong>van</strong> Amerika 1 0,02% 0 0%<br />

Totaal alle schep<strong>en</strong> 4.211 100% 1.440.118 100%<br />

Totaal vreem<strong>de</strong> schep<strong>en</strong> 2.147 50,99% 642.014 44,58%<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

6 - 7


3.5. <strong>Statistiek</strong><br />

Mei <strong>2000</strong>


mei <strong>2000</strong> mei 1999<br />

Evolutie<br />

<strong>2000</strong>/1999<br />

Tonkilometer (tkm) 102.525.177 90.172.876 14%<br />

Vervoer<strong>de</strong> tonnage (t) 1.626.542 1.393.578 17%<br />

Lading<strong>en</strong> (t) 119.003 112.092 6%<br />

Lossing<strong>en</strong> (t) 772.773 591.740 31%<br />

Aantal gela<strong>de</strong>n schep<strong>en</strong> 3.011 2.661 13%<br />

Gem. ton per gela<strong>de</strong>n schip (t) 539 524 3%<br />

Aantal ledige schep<strong>en</strong> 1.839 1.432 28%<br />

110000000<br />

100000000<br />

90000000<br />

80000000<br />

70000000<br />

60000000<br />

50000000<br />

40000000<br />

TONKILOMETER 1999/<strong>2000</strong><br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

Maand<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn <strong>van</strong>af 1 <strong>de</strong>cember 1997 ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

7 - 1<br />

Maand: mei <strong>2000</strong> (*)<br />

TOTALE GEGEVENS<br />

Tonkilometer 1999<br />

Tonkilometer <strong>2000</strong>


Waterweg Lading<strong>en</strong> Lossing<strong>en</strong> Aantal gela<strong>de</strong>n Tonnage Tonkilometer<br />

Nr. B<strong>en</strong>aming<br />

Aant.<br />

schep<strong>en</strong><br />

Tonnage(t)<br />

Aant.<br />

schep<strong>en</strong><br />

Tonnage(t) schep<strong>en</strong> (t) (t.km)<br />

13 B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>n-Dijle 0 0 15 10.150 15 10.150 51.653<br />

14 Netekanaal <strong>en</strong> B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>n-Nete 1 950 44 38.292 74 47.893 574.681<br />

18 D<strong>en</strong><strong>de</strong>r 12 2.541 93 47.039 105 49.580 545.104<br />

50 Bov<strong>en</strong> - Schel<strong>de</strong> 28 5.321 208 181.308 1.223 764.455 32.523.390<br />

51 Leie 10 5.283 115 76.512 1.458 645.808 16.231.956<br />

52 Vertakking <strong>van</strong> Zulte 0 0 0 0 0 0 0<br />

53 Kanaal G<strong>en</strong>t - Terneuz<strong>en</strong> 151 69.046 57 37.192 1.840 1.173.082 14.898.260<br />

54 Kanaal G<strong>en</strong>t - Brugge 21 10.895 129 61.730 1.518 732.444 6.907.073<br />

55 Afleidingskanaal <strong>van</strong> <strong>de</strong> Leie 3 2.093 33 27.428 1.372 641.196 8.960.954<br />

56 Kanaal Roeselare - Leie 38 15.970 373 262.905 409 277.415 3.026.037<br />

57 Kanaal Bossuit - Kortrijk 0 0 15 13.849 15 13.849 7.362<br />

59 Ringvaart om G<strong>en</strong>t 3 434 1 400 2.619 1.448.613 15.581.311<br />

72 Kan. Plass<strong>en</strong>dale - Duinkerk<strong>en</strong> 0 0 4 1.758 9 3.043 58.920<br />

74 Kanaal Brugge - Oost<strong>en</strong><strong>de</strong> 0 0 21 11.508 92 49.512 246.593<br />

81 Moervaart 14 5.932 4 2.702 18 8.634 9.644<br />

85 Gr<strong>en</strong>s - Leie 1 538 0 0 1.037 318.812 2.902.239<br />

TOTAAL :<br />

Maand: mei <strong>2000</strong> (*)<br />

GEGEVENS per WATERWEG<br />

282 119.003 1.112 772.773 102.525.177<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

7 - 2


Locatie Opvar<strong>en</strong>d Afvar<strong>en</strong>d Totale<br />

B<strong>en</strong>aming Water weg<br />

Gela<strong>de</strong>n<br />

aant.<br />

Tonnage(t)<br />

Ledig<br />

aant.<br />

Gela<strong>de</strong>n<br />

aant.<br />

Tonnage(t)<br />

Ledig<br />

aant.<br />

tonnage(t)<br />

B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>nsluis (Mechel<strong>en</strong>) 13 15 10.150 0 0 0 15 10.150<br />

Sluis Viersel 14 24 6.954 58 50 40.939 16 47.893<br />

Sluis Duffel 14 23 6.004 19 6 2.647 19 8.651<br />

Sluis Geraardsberg<strong>en</strong> 18 0 0 0 0 0 0 0<br />

Sluis Aalst 18 4 1.175 5 8 1.990 4 3.165<br />

Sluis D<strong>en</strong><strong>de</strong>rmon<strong>de</strong> 18 89 42.261 13 16 7.319 98 49.580<br />

Sluis Kerkhove 50 529 392.703 298 638 324.050 160 716.753<br />

Sluis Ou<strong>de</strong>naar<strong>de</strong> 50 554 411.948 298 638 323.850 186 735.798<br />

Sluis Asper 50 554 411.948 298 638 323.850 186 735.798<br />

Sluis M<strong>en</strong><strong>en</strong> 51 408 135.657 340 629 183.155 114 318.812<br />

Sluis Harelbeke 51 436 161.609 345 628 182.915 144 344.524<br />

Sluis St-Baafs-Vijve 51 735 410.423 294 577 172.935 433 583.358<br />

Sluis Tolhuis (G<strong>en</strong>t) 53 18 10.952 16 23 11.395 30 22.347<br />

Zelzate (**) 53 994 748.205 252 625 313.522 686 1.061.727<br />

Sluis Schipdonk 55 0 0 0 0 0 0 0<br />

Sluis Ooigem 56 291 206.250 26 116 69.705 352 275.955<br />

Sluis Bossuit 57 0 0 10 4 3.395 1 3.395<br />

Sluis Kortrijk 57 0 0 5 2 462 4 462<br />

Sluis Evergem 59 1.141 812.244 305 666 341.579 732 1.153.823<br />

Sluis Merelbeke 59 336 154.952 286 476 140.761 123 295.713<br />

Sluis Plass<strong>en</strong>dale 72 0 0 17 9 3.043 8 3.043<br />

Grav<strong>en</strong>sluis (Nieuwpoort) 72 0 0 11 5 1.285 9 1.285<br />

Sluis in Veurne 72 0 0 3 5 1.285 1 1.285<br />

Sluis Dammepoort (Brugge) 74 29 13.717 61 60 35.365 34 49.082<br />

(**) Gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong> hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

7 - 3<br />

Maand: mei <strong>2000</strong><br />

LOKALE GEGEVENS


Aard <strong>van</strong> <strong>het</strong> goed Lading<strong>en</strong> Lossing<strong>en</strong><br />

Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage(t) Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage(t)<br />

Landbouwproduct<strong>en</strong> <strong>en</strong> lev<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

6 3.107 234 91.946<br />

dier<strong>en</strong><br />

Voedingsproduct<strong>en</strong> <strong>en</strong> veevoe<strong>de</strong>r 168 80.900 200 102.525<br />

Vaste brandstoff<strong>en</strong> 6 2.331 97 100.419<br />

Aardoliën <strong>en</strong> distillatieproduct<strong>en</strong> 8 2.564 43 27.960<br />

Erts<strong>en</strong> <strong>en</strong> metaalresidu<strong>en</strong> 1 538 0 0<br />

Product<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> metaalindustrie 43 15.447 8 7.392<br />

Ruwe mineral<strong>en</strong> <strong>en</strong> fabrikat<strong>en</strong><br />

daar<strong>van</strong>, bouwmaterial<strong>en</strong><br />

Maand: mei <strong>2000</strong> (*)<br />

LADINGEN <strong>en</strong> LOSSINGEN volg<strong>en</strong>s <strong>de</strong> aard <strong>van</strong> <strong>het</strong> goed<br />

17 7.549 467 411.441<br />

Meststoff<strong>en</strong> 2 510 10 8.492<br />

Chemische product<strong>en</strong> 0 0 26 17.183<br />

Allerhan<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong> 31 6.057 27 5.415<br />

TOTAAL : 282 119.003 1.112 772.773<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

7 - 4


Land <strong>van</strong> herkomst<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Luxemburg<br />

Pol<strong>en</strong><br />

Tsjechië & Slovakije<br />

TOTAAL<br />

43,7%<br />

58,5%<br />

0,3%<br />

Maand: mei <strong>2000</strong> (*)<br />

Herkomst <strong>van</strong> <strong>de</strong> geïmporteer<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage (t)<br />

0,2%<br />

154 137.548<br />

528 165.147<br />

532 429.099<br />

1 402<br />

2 227<br />

1 1.100<br />

1.218 733.523<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

12,6%<br />

Tonnage (t)<br />

43,3%<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

7 - 5<br />

18,8%<br />

22,5%<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n


Bestemming<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Luxemburg<br />

Joegoslavië<br />

TOTAAL<br />

43%<br />

31%<br />

Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage (t)<br />

15 10.760<br />

388 160.878<br />

186 133.468<br />

1 1.030<br />

2 1.532<br />

592 307.668<br />

Tonnage (t)<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

1%<br />

Maand: mei <strong>2000</strong> (*)<br />

Bestemming <strong>van</strong> geëxporteer<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

1% 3%<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

3%<br />

7 - 6<br />

65%<br />

53%<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n


Nationaliteit<br />

Maand: mei <strong>2000</strong> (*)<br />

Deelneming volg<strong>en</strong>s nationaliteit<br />

Schep<strong>en</strong> Tonnage (t)<br />

Aantal Verhouding Aantal Verhouding<br />

België 2.388 50,00% 876.000 54,40%<br />

Duitsland 35 0,73% 14.947 0,93%<br />

Engeland 1 0,02% 0 0%<br />

Frankrijk 1.087 22,76% 214.368 13,31%<br />

Luxemburg 18 0,38% 4.408 0,27%<br />

Ne<strong>de</strong>rland 1.235 25,86% 494.731 30,73%<br />

Pol<strong>en</strong> 4 0,08% 227 0,01%<br />

Tsjechië <strong>en</strong> Slowakije 2 0,04% 850 0,05%<br />

Ver<strong>en</strong>ig<strong>de</strong> Stat<strong>en</strong> <strong>van</strong> Amerika 2 0,04% 500 0,03%<br />

Zwitserland 4 0,08% 4.126 0,26%<br />

An<strong>de</strong>re Eur<strong>op</strong>ese lan<strong>de</strong>n 1 0,02% 230 0,01%<br />

Totaal alle schep<strong>en</strong> 4.776 100% 1.610.157 100%<br />

Totaal vreem<strong>de</strong> schep<strong>en</strong> 2.389 50,0% 734.387 45,61%<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

7 - 7


3.6. <strong>Statistiek</strong><br />

Juni <strong>2000</strong>


juni <strong>2000</strong> juni 1999<br />

Evolutie<br />

<strong>2000</strong>/1999<br />

Tonkilometer (tkm) 85.436.549 102.041.372 -16%<br />

Vervoer<strong>de</strong> tonnage (t) 1.505.668 1.587.153 -5%<br />

Lading<strong>en</strong> (t) 121.602 110.512 10%<br />

Lossing<strong>en</strong> (t) 727.004 698.912 4%<br />

Aantal gela<strong>de</strong>n schep<strong>en</strong> 2.739 3.009 -9%<br />

Gem. ton per gela<strong>de</strong>n schip (t) 550 527 4%<br />

Aantal ledige schep<strong>en</strong> 1.668 1.708 -2%<br />

110000000<br />

TONKILOMETER 1999/<strong>2000</strong><br />

(Vlaams ge<strong>de</strong>elte) <strong>en</strong> <strong>de</strong> geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

100000000<br />

90000000<br />

80000000<br />

70000000<br />

60000000<br />

50000000<br />

40000000<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

Maand<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn <strong>van</strong>af 1 <strong>de</strong>cember 1997 ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

8 - 1<br />

Maand: juni <strong>2000</strong> (*)<br />

TOTALE GEGEVENS<br />

Tonkilometer 1999<br />

Tonkilometer <strong>2000</strong>


Waterweg Lading<strong>en</strong> Lossing<strong>en</strong> Aantal gela<strong>de</strong>n Tonnage Tonkilometer<br />

Nr. B<strong>en</strong>aming<br />

Aant.<br />

schep<strong>en</strong><br />

Tonnage(t)<br />

Aant.<br />

schep<strong>en</strong><br />

Tonnage(t) schep<strong>en</strong> (t) (t.km)<br />

13 B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>n-Dijle 0 0 16 10.790 16 10.790 54.910<br />

14 Netekanaal <strong>en</strong> B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>n-Nete 0 0 37 29.570 52 32.850 418.690<br />

18 D<strong>en</strong><strong>de</strong>r 2 476 90 42.790 79 36.300 413.739<br />

50 Bov<strong>en</strong> - Schel<strong>de</strong> 23 5.552 186 162.675 901 606.996 25.743.899<br />

51 Leie 12 6.304 100 69.740 1.216 531.302 13.435.996<br />

52 Vertakking <strong>van</strong> Zulte 0 0 0 0 0 0 0<br />

53 Kanaal G<strong>en</strong>t - Terneuz<strong>en</strong> 144 69.576 91 57.363 1.546 1.003.193 12.500.328<br />

54 Kanaal G<strong>en</strong>t - Brugge 18 10.296 121 59.723 1.315 633.557 6.716.511<br />

55 Afleidingskanaal <strong>van</strong> <strong>de</strong> Leie 6 4.454 29 24.283 1.144 527.209 7.389.946<br />

56 Kanaal Roeselare - Leie 36 15.147 340 236.795 328 220.408 2.492.339<br />

57 Kanaal Bossuit - Kortrijk 0 0 13 13.338 12 12.638 5.885<br />

59 Ringvaart om G<strong>en</strong>t 2 160 3 432 2.128 1.208.172 13.336.335<br />

72 Kan. Plass<strong>en</strong>dale - Duinkerk<strong>en</strong> 0 0 1 278 19 4.713 178.626<br />

74 Kanaal Brugge - Oost<strong>en</strong><strong>de</strong> 12 1.800 15 10.085 128 65.368 306.971<br />

81 Moervaart 12 7.837 9 6.942 20 13.778 15.390<br />

85 Gr<strong>en</strong>s - Leie 0 0 3 2.200 883 268.164 2.426.984<br />

TOTAAL :<br />

Maand: juni <strong>2000</strong> (*)<br />

GEGEVENS per WATERWEG<br />

267 121.602 1.054 727.004 85.436.549<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

8 - 2


Locatie Opvar<strong>en</strong>d Afvar<strong>en</strong>d Totale<br />

B<strong>en</strong>aming Water weg<br />

Gela<strong>de</strong>n<br />

aant.<br />

Tonnage(t)<br />

Ledig<br />

aant.<br />

Gela<strong>de</strong>n<br />

aant.<br />

Tonnage(t)<br />

Ledig<br />

aant.<br />

tonnage(t)<br />

B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>nsluis (Mechel<strong>en</strong>) 13 16 10.790 0 0 0 14 10.790<br />

Sluis Viersel 14 12 3.765 64 40 29.085 9 32.850<br />

Sluis Duffel 14 12 3.765 30 9 3.932 10 7.697<br />

Sluis Geraardsberg<strong>en</strong> 18 0 0 1 0 0 0 0<br />

Sluis Aalst 18 3 882 5 1 230 5 1.112<br />

Sluis D<strong>en</strong><strong>de</strong>rmon<strong>de</strong> 18 76 34.179 5 3 2.121 89 36.300<br />

Sluis Kerkhove 50 407 302.876 248 445 257.729 122 560.605<br />

Sluis Ou<strong>de</strong>naar<strong>de</strong> 50 436 324.742 249 445 257.729 148 582.471<br />

Sluis Asper 50 436 324.742 249 445 257.729 148 582.471<br />

Sluis M<strong>en</strong><strong>en</strong> 51 401 133.056 291 482 135.108 86 268.164<br />

Sluis Harelbeke 51 422 152.287 291 483 135.358 105 287.645<br />

Sluis St-Baafs-Vijve 51 653 348.568 230 430 124.920 312 473.488<br />

Sluis Tolhuis (G<strong>en</strong>t) 53 16 10.285 13 16 9.131 24 19.416<br />

Zelzate (**) 53 852 629.491 208 469 248.615 531 878.106<br />

Sluis Schipdonk 55 1 300 0 0 0 1 300<br />

Sluis Ooigem 56 243 172.209 24 85 48.199 285 220.408<br />

Sluis Bossuit 57 0 0 7 3 2.268 3 2.268<br />

Sluis Kortrijk 57 0 0 3 1 727 1 727<br />

Sluis Evergem 59 979 689.273 272 544 297.686 570 986.959<br />

Sluis Merelbeke 59 277 119.400 221 335 104.697 98 224.097<br />

Sluis Plass<strong>en</strong>dale 72 9 2.251 14 10 2.462 8 4.713<br />

Grav<strong>en</strong>sluis (Nieuwpoort) 72 9 2.251 11 9 2.184 6 4.435<br />

Sluis in Veurne 72 9 2.251 8 9 2.184 3 4.435<br />

Sluis Dammepoort 74 71 31.468 69 54 32.914 69 64.382<br />

(**) Gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong> hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

8 - 3<br />

Maand: juni <strong>2000</strong><br />

LOKALE GEGEVENS


Aard <strong>van</strong> <strong>het</strong> goed Lading<strong>en</strong> Lossing<strong>en</strong><br />

Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage(t) Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage(t)<br />

Landbouwproduct<strong>en</strong> <strong>en</strong> lev<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

11 4.340 206 76.052<br />

dier<strong>en</strong><br />

Voedingsproduct<strong>en</strong> <strong>en</strong> veevoe<strong>de</strong>r 171 89.857 195 107.021<br />

Vaste brandstoff<strong>en</strong> 1 270 57 55.341<br />

Aardoliën <strong>en</strong> distillatieproduct<strong>en</strong> 13 4.862 43 30.774<br />

Erts<strong>en</strong> <strong>en</strong> metaalresidu<strong>en</strong> 0 0 2 574<br />

Product<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> metaalindustrie 21 7.852 7 6.307<br />

Ruwe mineral<strong>en</strong> <strong>en</strong> fabrikat<strong>en</strong><br />

daar<strong>van</strong>, bouwmaterial<strong>en</strong><br />

Maand: juni <strong>2000</strong> (*)<br />

LADINGEN <strong>en</strong> LOSSINGEN volg<strong>en</strong>s <strong>de</strong> aard <strong>van</strong> <strong>het</strong> goed<br />

25 8.792 484 420.970<br />

Meststoff<strong>en</strong> 2 558 5 4.050<br />

Chemische product<strong>en</strong> 0 0 32 21.599<br />

Allerhan<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong> 23 5.071 23 4.316<br />

TOTAAL : 267 121.602 1.054 727.004<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

8 - 4


Land <strong>van</strong> herkomst<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Luxemburg<br />

Tsjechië <strong>en</strong> Slowakije<br />

TOTAAL<br />

44,6%<br />

60,7%<br />

0,2%<br />

Maand: juni <strong>2000</strong> (*)<br />

Herkomst <strong>van</strong> <strong>de</strong> geïmporteer<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

0,2%<br />

Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage (t)<br />

117 109.701<br />

499 158.449<br />

497 417.021<br />

1 557<br />

1 1.011<br />

1.115 686.739<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

10,5%<br />

Tonnage (t)<br />

44,8%<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

8 - 5<br />

16,0%<br />

23,1%<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n


Bestemming<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Voormalig Joegoslavië<br />

Zwitserland<br />

TOTAAL<br />

46,3%<br />

30,9%<br />

Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage (t)<br />

1,3% 1,8%<br />

Maand: juni <strong>2000</strong> (*)<br />

Bestemming <strong>van</strong> geëxporteer<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

0,7% 1,8%<br />

10 5.102<br />

366 141.417<br />

170 129.328<br />

3 2.516<br />

1 1.049<br />

550 279.412<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

Tonnage (t)<br />

50,6%<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

8 - 6<br />

66,5%<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n


Nationaliteit<br />

Maand: juni <strong>2000</strong> (*)<br />

Deelneming volg<strong>en</strong>s nationaliteit<br />

Schep<strong>en</strong> Tonnage (t)<br />

Aantal Verhouding Aantal Verhouding<br />

België 2.179 50,24% 801.305 54,09%<br />

Duitsland 22 0,51% 10.503 0,71%<br />

Frankrijk 1.012 23,33% 197.848 13,35%<br />

Luxemburg 13 0,30% 3.005 0,2%<br />

Ne<strong>de</strong>rland 1.097 25,29% 464.219 31,33%<br />

Pol<strong>en</strong> 2 0,05% 298 0,02%<br />

Ver<strong>en</strong>ig<strong>de</strong> Stat<strong>en</strong> <strong>van</strong> Amerika 8 0,18% 1.500 0,1%<br />

Zwitserland 4 0,09% 2.855 0,19%<br />

Totaal alle schep<strong>en</strong> 4.337 100% 1.481.533 100%<br />

Totaal vreem<strong>de</strong> schep<strong>en</strong> 2.158 49,76% 680.228 45,91%<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

8 - 7


3.7. <strong>Statistiek</strong><br />

Juli <strong>2000</strong>


juli <strong>2000</strong> juli 1999<br />

Evolutie<br />

<strong>2000</strong>/1999<br />

Tonkilometer (tkm) 78.159.247 84.615.706 -8%<br />

Vervoer<strong>de</strong> tonnage (t) 1.224.008 1.314.175 -7%<br />

Lading<strong>en</strong> (t) 110.373 97.168 14%<br />

Lossing<strong>en</strong> (t) 587.708 593.876 -1%<br />

Aantal gela<strong>de</strong>n schep<strong>en</strong> 2.253 2.460 -8%<br />

Gem. ton per gela<strong>de</strong>n schip (t) 543 534 2%<br />

Aantal ledige schep<strong>en</strong> 1.400 1.372 2%<br />

TONKILOMETER 1999/<strong>2000</strong><br />

(Vlaams 110000000 ge<strong>de</strong>elte) <strong>en</strong> <strong>de</strong> geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

100000000<br />

90000000<br />

80000000<br />

70000000<br />

60000000<br />

50000000<br />

40000000<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

Maand<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn <strong>van</strong>af 1 <strong>de</strong>cember 1997 ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

9 - 1<br />

Maand: juli <strong>2000</strong> (*)<br />

TOTALE GEGEVENS<br />

Tonkilometer 1999<br />

Tonkilometer <strong>2000</strong>


Waterweg Lading<strong>en</strong> Lossing<strong>en</strong> Aantal gela<strong>de</strong>n Tonnage Tonkilometer<br />

Nr. B<strong>en</strong>aming<br />

Aant.<br />

schep<strong>en</strong><br />

Tonnage(t)<br />

Aant.<br />

schep<strong>en</strong><br />

Tonnage(t) schep<strong>en</strong> (t) (t.km)<br />

13 B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>n-Dijle 1 660 6 3.160 7 3.820 19.440<br />

14 Netekanaal <strong>en</strong> B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>n-Nete 0 0 17 13.269 35 19.050 271.828<br />

18 D<strong>en</strong><strong>de</strong>r 10 2.392 55 21.743 65 24.135 296.061<br />

50 Bov<strong>en</strong> - Schel<strong>de</strong> 26 5.261 189 157.527 954 587.063 25.271.133<br />

51 Leie 9 4.239 101 65.857 1.049 475.961 11.829.873<br />

52 Vertakking <strong>van</strong> Zulte 0 0 0 0 0 0 0<br />

53 Kanaal G<strong>en</strong>t - Terneuz<strong>en</strong> 162 75.879 63 37.944 1.398 892.680 11.021.578<br />

54 Kanaal G<strong>en</strong>t - Brugge 14 8.881 80 40.609 1.130 569.854 6.253.142<br />

55 Afleidingskanaal <strong>van</strong> <strong>de</strong> Leie 1 300 16 17.123 976 468.983 6.581.032<br />

56 Kanaal Roeselare - Leie 14 4.335 293 195.717 307 200.052 2.221.530<br />

57 Kanaal Bossuit - Kortrijk 0 0 8 9.162 8 9.162 458<br />

59 Ringvaart om G<strong>en</strong>t 0 0 0 0 2.007 1.129.661 11.761.428<br />

72 Kan. Plass<strong>en</strong>dale - Duinkerk<strong>en</strong> 0 0 1 307 12 3.054 111.837<br />

74 Kanaal Brugge - Oost<strong>en</strong><strong>de</strong> 2 300 25 18.201 124 68.374 417.901<br />

81 Moervaart 13 6.292 9 6.289 22 12.581 14.052<br />

85 Gr<strong>en</strong>s - Leie 5 1.834 1 800 723 230.398 2.087.954<br />

TOTAAL :<br />

Maand: juli <strong>2000</strong> (*)<br />

GEGEVENS per WATERWEG<br />

257 110.373 864 587.708 78.159.247<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

9 - 2


Locatie Opvar<strong>en</strong>d Afvar<strong>en</strong>d Totale<br />

B<strong>en</strong>aming Water weg<br />

Gela<strong>de</strong>n<br />

aant.<br />

Tonnage(t)<br />

Ledig<br />

aant.<br />

Gela<strong>de</strong>n<br />

aant.<br />

Tonnage(t)<br />

Ledig<br />

aant.<br />

tonnage(t)<br />

B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>nsluis (Mechel<strong>en</strong>) 13 6 3.160 1 1 660 6 3.820<br />

Sluis Viersel 14 15 4.501 36 20 14.549 6 19.050<br />

Sluis Duffel 14 15 4.501 22 3 1.280 7 5.781<br />

Sluis Geraardsberg<strong>en</strong> 18 0 0 3 0 0 0 0<br />

Sluis Aalst 18 2 586 9 8 1.923 3 2.509<br />

Sluis D<strong>en</strong><strong>de</strong>rmon<strong>de</strong> 18 55 21.743 10 10 2.392 54 24.135<br />

Sluis Kerkhove 50 503 357.426 181 425 208.103 293 565.529<br />

Sluis Ou<strong>de</strong>naar<strong>de</strong> 50 520 371.114 181 424 207.803 309 578.917<br />

Sluis Asper 50 520 371.114 181 424 207.803 309 578.917<br />

Sluis M<strong>en</strong><strong>en</strong> 51 355 126.648 157 364 102.514 104 229.162<br />

Sluis Harelbeke 51 379 147.354 159 364 102.514 125 249.868<br />

Sluis St-Baafs-Vijve 51 621 335.886 124 317 90.537 373 426.423<br />

Sluis Tolhuis (G<strong>en</strong>t) 53 13 8.233 16 14 8.036 19 16.269<br />

Zelzate (**) 53 815 592.595 125 336 174.774 620 767.369<br />

Sluis Schipdonk 55 1 300 0 0 0 1 300<br />

Sluis Ooigem 56 239 165.463 3 68 34.589 283 200.052<br />

Sluis Bossuit 57 0 0 4 0 0 0 0<br />

Sluis Kortrijk 57 0 0 3 0 0 0 0<br />

Sluis Evergem 59 979 666.937 161 398 212.225 693 879.162<br />

Sluis Merelbeke 59 319 159.212 145 317 96.434 163 255.646<br />

Sluis Plass<strong>en</strong>dale 72 0 0 11 12 3.054 5 3.054<br />

Grav<strong>en</strong>sluis (Nieuwpoort) 72 0 0 11 11 2.747 4 2.747<br />

Sluis in Veurne 72 0 0 11 11 2.747 2 2.747<br />

Sluis Dammepoort 74 44 23.307 66 76 43.638 42 66.945<br />

(**) Gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong> hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

9 - 3<br />

Maand: juli <strong>2000</strong><br />

LOKALE GEGEVENS


Aard <strong>van</strong> <strong>het</strong> goed Lading<strong>en</strong> Lossing<strong>en</strong><br />

Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage(t) Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage(t)<br />

Landbouwproduct<strong>en</strong> <strong>en</strong> lev<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

19 11.426 171 66.584<br />

dier<strong>en</strong><br />

Voedingsproduct<strong>en</strong> <strong>en</strong> veevoe<strong>de</strong>r 115 54.596 196 102.380<br />

Vaste brandstoff<strong>en</strong> 5 3.465 97 93.816<br />

Aardoliën <strong>en</strong> distillatieproduct<strong>en</strong> 5 3.382 41 31.001<br />

Erts<strong>en</strong> <strong>en</strong> metaalresidu<strong>en</strong> 5 1.834 2 25<br />

Product<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> metaalindustrie 57 18.926 7 4.157<br />

Ruwe mineral<strong>en</strong> <strong>en</strong> fabrikat<strong>en</strong><br />

daar<strong>van</strong>, bouwmaterial<strong>en</strong><br />

Maand: juli <strong>2000</strong> (*)<br />

LADINGEN <strong>en</strong> LOSSINGEN volg<strong>en</strong>s <strong>de</strong> aard <strong>van</strong> <strong>het</strong> goed<br />

17 8.991 283 256.477<br />

Meststoff<strong>en</strong> 8 2.342 8 5.875<br />

Chemische product<strong>en</strong> 0 0 33 22.602<br />

Allerhan<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong> 26 5.411 26 4.791<br />

TOTAAL : 257 110.373 864 587.708<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

9 - 4


Land <strong>van</strong> herkomst<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Hongarije<br />

Joegoslavië<br />

Tsjechië <strong>en</strong> Slowakije<br />

Zwitserland<br />

TOTAAL<br />

42,5%<br />

57,9%<br />

0,4%<br />

Maand: juli <strong>2000</strong> (*)<br />

Herkomst <strong>van</strong> <strong>de</strong> geïmporteer<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage (t)<br />

0,4%<br />

92 83.573<br />

424 131.291<br />

384 298.551<br />

1 749<br />

1 816<br />

1 384<br />

1 252<br />

904 515.616<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

10,2%<br />

Tonnage (t)<br />

46,9%<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

9 - 5<br />

16,2%<br />

25,5%<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n


Bestemming<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Voormalig Joegoslavië<br />

TOTAAL<br />

34,3%<br />

23,6%<br />

Maand: juli <strong>2000</strong> (*)<br />

Bestemming <strong>van</strong> geëxporteer<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage (t)<br />

0,2% 4,0%<br />

0,1%<br />

21<br />

383<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

125<br />

1<br />

530<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

Tonnage (t)<br />

6,8%<br />

9 - 6<br />

72,3%<br />

58,8%<br />

17.120<br />

149.105<br />

86.889<br />

258<br />

253.372<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n


Nationaliteit<br />

Maand: juli <strong>2000</strong> (*)<br />

Deelneming volg<strong>en</strong>s nationaliteit<br />

Schep<strong>en</strong> Tonnage (t)<br />

Aantal Verhouding Aantal Verhouding<br />

België 1.933 53,16% 686.771 56,31%<br />

Duitsland 27 0,74% 12.018 0,99%<br />

Frankrijk 694 19,09% 144.350 11,84%<br />

Luxemburg 8 0,22% 2.277 0,19%<br />

Ne<strong>de</strong>rland 961 26,43% 369.053 30,26%<br />

Oost<strong>en</strong>rijk 2 0,06% 384 0,03%<br />

Ver<strong>en</strong>ig<strong>de</strong> Stat<strong>en</strong> <strong>van</strong> Amerika 8 0,2% 1.824 0,15%<br />

Zwitserland 3 0,1% 3.000 0,25%<br />

Totaal alle schep<strong>en</strong> 3.636 100% 1.219.677 100%<br />

Totaal vreem<strong>de</strong> schep<strong>en</strong> 1.703 46,84% 532.906 43,69%<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

9 - 7


3.8. <strong>Statistiek</strong><br />

Augustus <strong>2000</strong>


augustus <strong>2000</strong> augustus 1999<br />

Evolutie<br />

<strong>2000</strong>/1999<br />

Tonkilometer (tkm) 85.912.735 78.116.290 10%<br />

Vervoer<strong>de</strong> tonnage (t) 1.395.010 1.248.378 12%<br />

Lading<strong>en</strong> (t) 111.887 92.117 21%<br />

Lossing<strong>en</strong> (t) 722.571 665.053 9%<br />

Aantal gela<strong>de</strong>n schep<strong>en</strong> 2.433 2.217 10%<br />

Gem. ton per gela<strong>de</strong>n schip (t) 573 563 2%<br />

Aantal ledige schep<strong>en</strong> 1.653 1.504 10%<br />

110000000<br />

100000000<br />

90000000<br />

80000000<br />

70000000<br />

60000000<br />

50000000<br />

40000000<br />

Maand: augustus <strong>2000</strong> (*)<br />

TOTALE GEGEVENS<br />

TONKILOMETER 1999/<strong>2000</strong><br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

Maand<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn <strong>van</strong>af 1 <strong>de</strong>cember 1997 ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

10 - 1<br />

Tonkilometer 1999<br />

Tonkilometer <strong>2000</strong>


Waterweg Lading<strong>en</strong> Lossing<strong>en</strong> Aantal gela<strong>de</strong>n Tonnage Tonkilometer<br />

Nr. B<strong>en</strong>aming<br />

Aant.<br />

schep<strong>en</strong><br />

Tonnage(t)<br />

Aant.<br />

schep<strong>en</strong><br />

Tonnage(t) schep<strong>en</strong> (t) (t.km)<br />

13 B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>n-Dijle 0 0 17 12.780 17 12.780 65.037<br />

14 Netekanaal <strong>en</strong> B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>n-Nete 2 739 46 37.076 62 42.852 488.693<br />

18 D<strong>en</strong><strong>de</strong>r 11 2.725 88 46.351 98 48.846 539.534<br />

50 Bov<strong>en</strong> - Schel<strong>de</strong> 25 3.954 194 166.572 972 661.692 28.123.001<br />

51 Leie 10 6.130 95 59.344 1.095 493.513 11.897.210<br />

52 Vertakking <strong>van</strong> Zulte 0 0 0 0 0 0 0<br />

53 Kanaal G<strong>en</strong>t - Terneuz<strong>en</strong> 152 65.416 79 48.742 1.598 1.039.253 12.983.795<br />

54 Kanaal G<strong>en</strong>t - Brugge 18 9.693 97 54.623 1.166 600.392 6.442.576<br />

55 Afleidingskanaal <strong>van</strong> <strong>de</strong> Leie 2 1.351 34 32.142 994 489.204 6.838.770<br />

56 Kanaal Roeselare - Leie 26 10.693 348 229.385 373 239.578 2.707.539<br />

57 Kanaal Bossuit - Kortrijk 0 0 14 15.399 14 15.399 3.856<br />

59 Ringvaart om G<strong>en</strong>t 1 700 4 1.722 2.082 1.231.540 13.492.664<br />

72 Kan. Plass<strong>en</strong>dale - Duinkerk<strong>en</strong> 2 400 1 340 6 1.443 39.479<br />

74 Kanaal Brugge - Oost<strong>en</strong><strong>de</strong> 1 375 17 10.615 108 63.095 243.361<br />

81 Moervaart 14 9.161 11 6.730 25 15.891 17.750<br />

85 Gr<strong>en</strong>s - Leie 2 550 1 750 747 223.331 2.029.470<br />

TOTAAL :<br />

Maand: augustus <strong>2000</strong> (*)<br />

GEGEVENS per WATERWEG<br />

266 111.887 1.046 722.571 85.912.735<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

10 - 2


Locatie Opvar<strong>en</strong>d Afvar<strong>en</strong>d Totale<br />

B<strong>en</strong>aming Water weg<br />

Gela<strong>de</strong>n<br />

aant.<br />

Tonnage(t)<br />

Ledig<br />

aant.<br />

Gela<strong>de</strong>n<br />

aant.<br />

Tonnage(t)<br />

Ledig<br />

aant.<br />

tonnage(t)<br />

B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>nsluis (Mechel<strong>en</strong>) 13 17 12.780 0 0 0 15 12.780<br />

Sluis Viersel 14 10 2.931 69 52 39.921 8 42.852<br />

Sluis Duffel 14 8 2.192 31 9 4.271 9 6.463<br />

Sluis Geraardsberg<strong>en</strong> 18 0 0 1 0 0 0 0<br />

Sluis Aalst 18 5 1.415 9 7 1.748 5 3.163<br />

Sluis D<strong>en</strong><strong>de</strong>rmon<strong>de</strong> 18 84 41.812 11 14 7.034 91 48.846<br />

Sluis Kerkhove 50 487 365.584 240 437 252.638 253 618.222<br />

Sluis Ou<strong>de</strong>naar<strong>de</strong> 50 516 390.013 236 437 252.638 279 642.651<br />

Sluis Asper 50 516 390.013 235 437 252.638 280 642.651<br />

Sluis M<strong>en</strong><strong>en</strong> 51 322 103.533 169 423 119.248 126 222.781<br />

Sluis Harelbeke 51 345 122.959 173 423 119.248 145 242.207<br />

Sluis St-Baafs-Vijve 51 600 332.967 131 346 102.524 436 435.491<br />

Sluis Tolhuis (G<strong>en</strong>t) 53 22 12.746 15 13 8.859 29 21.605<br />

Zelzate (**) 53 905 676.650 155 436 232.295 661 908.945<br />

Sluis Schipdonk 55 0 0 1 0 0 1 0<br />

Sluis Ooigem 56 277 195.692 13 96 43.886 344 239.578<br />

Sluis Bossuit 57 0 0 6 2 1.810 4 1.810<br />

Sluis Kortrijk 57 0 0 3 0 0 0 0<br />

Sluis Evergem 59 1.055 740.435 249 525 283.940 736 1.024.375<br />

Sluis Merelbeke 59 242 119.472 166 263 85.462 178 204.934<br />

Sluis Plass<strong>en</strong>dale 72 2 400 12 4 1.043 12 1.443<br />

Grav<strong>en</strong>sluis (Nieuwpoort) 72 2 400 10 3 703 12 1.103<br />

Sluis in Veurne 72 0 0 3 3 703 2 703<br />

Sluis Dammepoort 74 51 27.854 59 52 33.303 67 61.157<br />

(**) Gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong> hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

Maand: augustus <strong>2000</strong><br />

LOKALE GEGEVENS<br />

10 - 3


Aard <strong>van</strong> <strong>het</strong> goed Lading<strong>en</strong> Lossing<strong>en</strong><br />

Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage(t) Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage(t)<br />

Landbouwproduct<strong>en</strong> <strong>en</strong> lev<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

17 9.630 197 83.896<br />

dier<strong>en</strong><br />

Voedingsproduct<strong>en</strong> <strong>en</strong> veevoe<strong>de</strong>r 130 65.795 223 112.357<br />

Vaste brandstoff<strong>en</strong> 11 4.789 93 91.734<br />

Aardoliën <strong>en</strong> distillatieproduct<strong>en</strong> 17 3.956 55 35.957<br />

Erts<strong>en</strong> <strong>en</strong> metaalresidu<strong>en</strong> 2 550 1 284<br />

Product<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> metaalindustrie 37 13.337 12 9.372<br />

Ruwe mineral<strong>en</strong> <strong>en</strong> fabrikat<strong>en</strong><br />

daar<strong>van</strong>, bouwmaterial<strong>en</strong><br />

Maand: augustus <strong>2000</strong> (*)<br />

LADINGEN <strong>en</strong> LOSSINGEN volg<strong>en</strong>s <strong>de</strong> aard <strong>van</strong> <strong>het</strong> goed<br />

19 8.079 388 352.344<br />

Meststoff<strong>en</strong> 9 2.298 13 9.323<br />

Chemische product<strong>en</strong> 0 0 38 23.154<br />

Allerhan<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong> 24 3.453 26 4.150<br />

TOTAAL : 266 111.887 1.046 722.571<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

10 - 4


Land <strong>van</strong> herkomst<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n<br />

TOTAAL<br />

46,7%<br />

60,1%<br />

0,0%<br />

Maand: augustus <strong>2000</strong> (*)<br />

Herkomst <strong>van</strong> <strong>de</strong> geïmporteer<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

0,0%<br />

Aantal Schep<strong>en</strong> Tonnage (t)<br />

118<br />

435<br />

485<br />

394.809<br />

0 0<br />

1.038 656.687<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

11,4%<br />

Tonnage (t)<br />

41,9%<br />

16,9%<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

10 - 5<br />

23,0%<br />

110.757<br />

151.121<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n


Bestemming<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n<br />

TOTAAL<br />

45,0%<br />

32,7%<br />

Maand: augustus <strong>2000</strong> (*)<br />

Bestemming <strong>van</strong> geëxporteer<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

Aantal Schep<strong>en</strong> Tonnage (t)<br />

0,0%<br />

0,0%<br />

26<br />

312<br />

164<br />

122.139<br />

0 0<br />

502 271.204<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

5,2%<br />

Tonnage (t)<br />

8,2%<br />

46,7%<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

10 - 6<br />

62,2%<br />

22.331<br />

126.734<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n


Nationaliteit<br />

Maand: augustus <strong>2000</strong> (*)<br />

Deelneming volg<strong>en</strong>s nationaliteit<br />

Schep<strong>en</strong> Tonnage (t)<br />

Aantal Verhouding Aantal Verhouding<br />

België 2.077 51,42% 748.478 54,49%<br />

Duitsland 37 0,92% 17.134 1,2%<br />

Frankrijk 743 18,40% 146.186 10,64%<br />

Luxemburg 14 0,35% 5.826 0,42%<br />

Ne<strong>de</strong>rland 1.155 28,60% 451.637 32,88%<br />

Tsjechië <strong>en</strong> Slowakije 4 0,10% 1.360 0,1%<br />

Ver<strong>en</strong>ig<strong>de</strong> Stat<strong>en</strong> <strong>van</strong> Amerika 6 0,15% 1.484 0,11%<br />

Zwitserland 3 0,07% 1.580 0,12%<br />

Totaal alle schep<strong>en</strong> 4.039 100% 1.373.685 100%<br />

Totaal vreem<strong>de</strong> schep<strong>en</strong> 1.962 48,58% 625.207 45,51%<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

10 - 7


3.9. <strong>Statistiek</strong><br />

September <strong>2000</strong>


Evolutie<br />

<strong>2000</strong>/1999<br />

Tonkilometer (tkm) 99.416.259 89.420.446 11%<br />

Vervoer<strong>de</strong> tonnage (t) 1.571.385 1.382.837 14%<br />

Lading<strong>en</strong> (t) 132.470 114.441 16%<br />

Lossing<strong>en</strong> (t) 750.086 676.689 11%<br />

Aantal gela<strong>de</strong>n schep<strong>en</strong> 2.774 2.438 14%<br />

Gem. ton per gela<strong>de</strong>n schip (t) 566 567 -0,094%<br />

Aantal ledige schep<strong>en</strong> 1.639 1.403 17%<br />

110000000<br />

100000000<br />

90000000<br />

80000000<br />

70000000<br />

60000000<br />

50000000<br />

40000000<br />

Maand: september <strong>2000</strong> (*)<br />

TOTALE GEGEVENS<br />

september <strong>2000</strong> september 1999<br />

TONKILOMETER 1999/<strong>2000</strong><br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn <strong>van</strong>af 1 <strong>de</strong>cember 1997 ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

11 - 1<br />

Tonkilometer 1999<br />

Tonkilometer <strong>2000</strong>


Waterweg Lading<strong>en</strong> Lossing<strong>en</strong> Aantal gela<strong>de</strong>n Tonnage Tonkilometer<br />

Nr. B<strong>en</strong>aming<br />

Aant.<br />

schep<strong>en</strong><br />

Tonnage(t)<br />

Aant.<br />

schep<strong>en</strong><br />

Tonnage(t) schep<strong>en</strong> (t) (t.km)<br />

13 B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>n-Dijle 1 600 23 12.750 24 13.350 67.938<br />

14 Netekanaal <strong>en</strong> B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>n-Nete 2 503 41 32.603 65 40.773 504.970<br />

18 D<strong>en</strong><strong>de</strong>r 17 4.277 88 41.087 105 45.364 524.310<br />

50 Bov<strong>en</strong> - Schel<strong>de</strong> 20 5.404 211 199.072 1.240 809.145 34.390.138<br />

51 Leie 9 3.963 108 71.514 1.187 547.472 13.692.614<br />

52 Vertakking <strong>van</strong> Zulte 0 0 0 0 0 0 0<br />

53 Kanaal G<strong>en</strong>t - Terneuz<strong>en</strong> 172 85.167 63 44.734 1.757 1.162.678 14.526.578<br />

54 Kanaal G<strong>en</strong>t - Brugge 19 12.086 105 53.584 1.311 658.322 6.668.901<br />

55 Afleidingskanaal <strong>van</strong> <strong>de</strong> Leie 2 980 25 23.554 1.135 550.328 7.715.360<br />

56 Kanaal Roeselare - Leie 22 9.218 317 229.929 338 238.897 2.724.353<br />

57 Kanaal Bossuit - Kortrijk 0 0 14 14.519 14 14.519 7.254<br />

59 Ringvaart om G<strong>en</strong>t 0 0 1 282 2.461 1.427.651 15.803.081<br />

72 Kan. Plass<strong>en</strong>dale - Duinkerk<strong>en</strong> 1 255 3 832 17 4.344 139.020<br />

74 Kanaal Brugge - Oost<strong>en</strong><strong>de</strong> 1 850 24 15.909 118 61.195 369.618<br />

81 Moervaart 19 9.167 13 8.267 32 17.434 19.473<br />

85 Gr<strong>en</strong>s - Leie 0 0 2 1.450 801 249.471 2.262.651<br />

TOTAAL :<br />

Maand: september <strong>2000</strong> (*)<br />

GEGEVENS per WATERWEG<br />

285 132.470 1.038 750.086 99.416.259<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

11 - 2


Locatie Opvar<strong>en</strong>d Afvar<strong>en</strong>d Totale<br />

B<strong>en</strong>aming Water weg<br />

Gela<strong>de</strong>n<br />

aant.<br />

Tonnage(t)<br />

Ledig<br />

aant.<br />

Gela<strong>de</strong>n<br />

aant.<br />

Tonnage(t)<br />

Ledig<br />

aant.<br />

tonnage(t)<br />

B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>nsluis (Mechel<strong>en</strong>) 13 23 12.750 1 1 600 24 13.350<br />

Sluis Viersel 14 16 4.850 70 49 35.923 7 40.773<br />

Sluis Duffel 14 14 4.347 35 10 3.985 8 8.332<br />

Sluis Geraardsberg<strong>en</strong> 18 0 0 0 0 0 0 0<br />

Sluis Aalst 18 5 1.798 2 11 2.721 7 4.519<br />

Sluis D<strong>en</strong><strong>de</strong>rmon<strong>de</strong> 18 85 38.271 7 20 7.093 85 45.364<br />

Sluis Kerkhove 50 567 425.197 223 616 329.976 240 755.173<br />

Sluis Ou<strong>de</strong>naar<strong>de</strong> 50 598 450.619 221 616 329.976 267 780.595<br />

Sluis Asper 50 598 450.619 222 616 329.976 269 780.595<br />

Sluis M<strong>en</strong><strong>en</strong> 51 373 126.833 159 428 122.638 124 249.471<br />

Sluis Harelbeke 51 414 161.374 165 429 122.820 164 284.194<br />

Sluis St-Baafs-Vijve 51 689 388.370 131 394 117.598 444 505.968<br />

Sluis Tolhuis (G<strong>en</strong>t) 53 16 11.579 15 19 11.601 27 23.180<br />

Zelzate (**) 53 969 741.089 156 531 284.900 709 1.025.989<br />

Sluis Schipdonk 55 1 300 0 0 0 1 300<br />

Sluis Ooigem 56 251 191.455 10 87 47.442 311 238.897<br />

Sluis Bossuit 57 0 0 6 2 1.479 2 1.479<br />

Sluis Kortrijk 57 0 0 1 3 2.100 9 2.100<br />

Sluis Evergem 59 1.147 823.120 208 582 318.879 777 1.141.999<br />

Sluis Merelbeke 59 334 155.851 156 401 129.109 172 284.960<br />

Sluis Plass<strong>en</strong>dale 72 1 255 17 16 4.089 14 4.344<br />

Grav<strong>en</strong>sluis (Nieuwpoort) 72 0 0 11 13 3.257 10 3.257<br />

Sluis in Veurne 72 0 0 10 13 3.257 7 3.257<br />

Sluis Dammepoort 74 41 18.974 82 75 41.421 45 60.395<br />

(**) Gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong> hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

11 - 3<br />

Maand: september <strong>2000</strong><br />

LOKALE GEGEVENS


Aard <strong>van</strong> <strong>het</strong> goed Lading<strong>en</strong> Lossing<strong>en</strong><br />

Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage(t) Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage(t)<br />

Landbouwproduct<strong>en</strong> <strong>en</strong> lev<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

7 3.248 205 87.113<br />

dier<strong>en</strong><br />

Voedingsproduct<strong>en</strong> <strong>en</strong> veevoe<strong>de</strong>r 150 75.517 183 96.417<br />

Vaste brandstoff<strong>en</strong> 7 6.658 94 94.062<br />

Aardoliën <strong>en</strong> distillatieproduct<strong>en</strong> 8 3.951 54 38.180<br />

Erts<strong>en</strong> <strong>en</strong> metaalresidu<strong>en</strong> 0 0 1 178<br />

Product<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> metaalindustrie 58 21.279 11 7.296<br />

Ruwe mineral<strong>en</strong> <strong>en</strong> fabrikat<strong>en</strong><br />

daar<strong>van</strong>, bouwmaterial<strong>en</strong><br />

Maand: september <strong>2000</strong> (*)<br />

LADINGEN <strong>en</strong> LOSSINGEN volg<strong>en</strong>s <strong>de</strong> aard <strong>van</strong> <strong>het</strong> goed<br />

24 12.044 436 399.500<br />

Meststoff<strong>en</strong> 5 1.583 11 7.436<br />

Chemische product<strong>en</strong> 6 3.136 25 16.226<br />

Allerhan<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong> 20 5.054 18 3.678<br />

TOTAAL : 285 132.470 1.038 750.086<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

11 - 4


Land <strong>van</strong> herkomst<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Tsjechië <strong>en</strong> Slowakije<br />

Oost<strong>en</strong>rijk<br />

TOTAAL<br />

45,7%<br />

59,9%<br />

0,3%<br />

0,3%<br />

Maand: september <strong>2000</strong> (*)<br />

Herkomst <strong>van</strong> geïmporteer<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage (t)<br />

142<br />

439<br />

492<br />

2<br />

1<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

127.314<br />

148.558<br />

414.875<br />

1.819<br />

600<br />

1.076 693.166<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

13,2%<br />

Tonnage (t)<br />

11 - 5<br />

40,8%<br />

18,4%<br />

21,4%<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n


Bestemming<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Zwitserland<br />

TOTAAL<br />

44,6%<br />

32,1%<br />

0,2%<br />

Maand: september <strong>2000</strong> (*)<br />

Bestemming <strong>van</strong> geëxporteer<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage (t)<br />

0,2%<br />

5,2%<br />

29 17.300<br />

400 164.723<br />

203 147.155<br />

1 795<br />

633 329.973<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

4,6%<br />

Tonnage (t)<br />

49,9%<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

11 - 6<br />

63,2%<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n


Nationaliteit<br />

Maand: september <strong>2000</strong> (*)<br />

Deelneming volg<strong>en</strong>s nationaliteit<br />

Schep<strong>en</strong> Tonnage (t)<br />

Aantal Verhouding Aantal Verhouding<br />

België 2.187 50,45% 840.828 54,32%<br />

Duitsland 29 0,7% 11.092 0,72%<br />

Frankrijk 816 18,82% 177.115 11,44%<br />

Italië 2 0,05% 800 0,05%<br />

Luxemburg 8 0,18% 2.325 0,15%<br />

Ne<strong>de</strong>rland 1.284 29,62% 512.763 33,13%<br />

Pol<strong>en</strong> 2 0,05% 458 0,03%<br />

Tsjechië <strong>en</strong> Slowakije 2 0,05% 795 0,05%<br />

Ver<strong>en</strong>ig<strong>de</strong> Stat<strong>en</strong> <strong>van</strong> Amerika 5 0,12% 1.601 0,10%<br />

Totaal alle schep<strong>en</strong> 4.335 100% 1.547.777 100,00%<br />

Totaal vreem<strong>de</strong> schep<strong>en</strong> 2.148 49,55% 706.949 45,68%<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

11 - 7


3.10. <strong>Statistiek</strong><br />

Oktober <strong>2000</strong>


oktober <strong>2000</strong> oktober 1999<br />

Evolutie<br />

<strong>2000</strong>/1999<br />

Tonkilometer (tkm) 100.883.403 91.981.688 10%<br />

Vervoer<strong>de</strong> tonnage (t) 1.655.147 1.444.177 15%<br />

Lading<strong>en</strong> (t) 127.059 156.273 -19%<br />

Lossing<strong>en</strong> (t) 761.545 680.080 12%<br />

Aantal gela<strong>de</strong>n schep<strong>en</strong> 3.013 2.621 15%<br />

Gem. ton per gela<strong>de</strong>n schip (t) 549 551 -0,3%<br />

Aantal ledige schep<strong>en</strong> 1.674 1.446 16%<br />

110000000<br />

100000000<br />

90000000<br />

80000000<br />

70000000<br />

60000000<br />

50000000<br />

40000000<br />

Maand: oktober <strong>2000</strong> (*)<br />

TOTALE GEGEVENS<br />

TONKILOMETER 1999/<strong>2000</strong><br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

Maand<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn <strong>van</strong>af 1 <strong>de</strong>cember 1997 ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

12 - 1<br />

Tonkilometer 1999<br />

Tonkilometer <strong>2000</strong>


Waterweg Lading<strong>en</strong> Lossing<strong>en</strong> Aantal gela<strong>de</strong>n Tonnage Tonkilometer<br />

Nr. B<strong>en</strong>aming<br />

Aant.<br />

schep<strong>en</strong><br />

Tonnage(t)<br />

Aant.<br />

schep<strong>en</strong><br />

Tonnage(t) schep<strong>en</strong> (t) (t.km)<br />

13 B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>n-Dijle 0 0 24 13.592 24 13.592 69.170<br />

14 Netekanaal <strong>en</strong> B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>n-Nete 2 572 35 28.059 65 38.995 527.866<br />

18 D<strong>en</strong><strong>de</strong>r 12 2.968 99 46.494 110 48.832 554.378<br />

50 Bov<strong>en</strong> - Schel<strong>de</strong> 23 4.365 206 181.660 1.329 826.223 35.521.798<br />

51 Leie 27 15.471 98 61.183 1.274 573.295 14.284.381<br />

52 Vertakking <strong>van</strong> Zulte 0 0 1 899 1 899 1.569<br />

53 Kanaal G<strong>en</strong>t - Terneuz<strong>en</strong> 161 76.026 64 48.280 1.724 1.121.802 13.996.290<br />

54 Kanaal G<strong>en</strong>t - Brugge 9 4.490 111 49.979 1.336 656.218 6.403.171<br />

55 Afleidingskanaal <strong>van</strong> <strong>de</strong> Leie 3 1.603 40 33.715 1.192 573.469 8.009.785<br />

56 Kanaal Roeselare - Leie 30 11.583 362 249.099 384 256.263 2.987.007<br />

57 Kanaal Bossuit - Kortrijk 0 0 18 16.081 18 15.619 32.294<br />

59 Ringvaart om G<strong>en</strong>t 4 1.181 2 1.216 2.589 1.460.140 15.544.757<br />

72 Kan. Plass<strong>en</strong>dale - Duinkerk<strong>en</strong> 0 0 11 3.705 19 5.661 108.814<br />

74 Kanaal Brugge - Oost<strong>en</strong><strong>de</strong> 0 0 19 14.221 111 53.340 327.878<br />

81 Moervaart 16 6.898 25 12.662 41 19.560 21.848<br />

85 Gr<strong>en</strong>s - Leie 5 1.902 1 700 887 274.838 2.492.397<br />

TOTAAL :<br />

Maand: oktober <strong>2000</strong> (*)<br />

GEGEVENS per WATERWEG<br />

292 127.059 1.116 761.545 100.883.403<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

12 - 2


Locatie Opvar<strong>en</strong>d Afvar<strong>en</strong>d Totale<br />

B<strong>en</strong>aming Water weg<br />

Gela<strong>de</strong>n<br />

aant.<br />

Tonnage(t)<br />

Ledig<br />

aant.<br />

Gela<strong>de</strong>n<br />

aant.<br />

Tonnage(t)<br />

Ledig<br />

aant.<br />

tonnage(t)<br />

B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>nsluis (Mechel<strong>en</strong>) 13 23 13.400 0 0 0 25 13.400<br />

Sluis Viersel 14 20 6.379 61 44 31.734 11 38.113<br />

Sluis Duffel 14 19 6.689 25 10 4.557 10 11.246<br />

Sluis Geraardsberg<strong>en</strong> 18 0 0 1 0 0 0 0<br />

Sluis Aalst 18 6 1.778 6 4 970 7 2.748<br />

Sluis D<strong>en</strong><strong>de</strong>rmon<strong>de</strong> 18 95 42.518 7 15 6.314 104 48.832<br />

Sluis Kerkhove 50 596 411.117 241 686 370.984 264 782.101<br />

Sluis Ou<strong>de</strong>naar<strong>de</strong> 50 624 434.675 239 686 370.984 290 805.659<br />

Sluis Asper 50 624 434.675 239 686 370.984 290 805.659<br />

Sluis M<strong>en</strong><strong>en</strong> 51 364 126.631 216 519 147.108 87 273.739<br />

Sluis Harelbeke 51 392 147.728 217 530 153.814 104 301.542<br />

Sluis St-Baafs-Vijve 51 662 377.427 170 464 140.272 389 517.699<br />

Sluis Tolhuis (G<strong>en</strong>t) 53 14 8.160 14 9 4.490 28 12.650<br />

Zelzate (**) 53 889 678.034 209 592 313.812 650 991.846<br />

Sluis Schipdonk 55 1 300 0 0 0 1 300<br />

Sluis Ooigem 56 289 210.475 17 94 45.288 342 255.763<br />

Sluis Bossuit 57 1 803 15 7 3.743 1 4.546<br />

Sluis Kortrijk 57 2 1.554 4 0 0 2 1.554<br />

Sluis Evergem 59 1.047 749.422 261 662 362.426 722 1.111.848<br />

Sluis Merelbeke 59 434 203.456 157 457 151.887 168 355.343<br />

Sluis Plass<strong>en</strong>dale 72 0 0 16 19 5.661 1 5.661<br />

Grav<strong>en</strong>sluis (Nieuwpoort) 72 0 0 5 8 1.956 1 1.956<br />

Sluis in Veurne 72 0 0 4 8 1.956 1 1.956<br />

Sluis Dammepoort 74 36 13.610 71 71 38.062 30 51.672<br />

(**) Gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong> hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

12 - 3<br />

Maand: oktober <strong>2000</strong><br />

LOKALE GEGEVENS


Aard <strong>van</strong> <strong>het</strong> goed Lading<strong>en</strong> Lossing<strong>en</strong><br />

Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage(t) Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage(t)<br />

Landbouwproduct<strong>en</strong> <strong>en</strong> lev<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

7 2.816 224 89.493<br />

dier<strong>en</strong><br />

Voedingsproduct<strong>en</strong> <strong>en</strong> veevoe<strong>de</strong>r 139 62.410 215 113.762<br />

Vaste brandstoff<strong>en</strong> 7 3.511 95 96.857<br />

Aardoliën <strong>en</strong> distillatieproduct<strong>en</strong> 11 7.124 64 41.876<br />

Erts<strong>en</strong> <strong>en</strong> metaalresidu<strong>en</strong> 5 1.902 4 1.493<br />

Product<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> metaalindustrie 44 16.857 6 5.874<br />

Ruwe mineral<strong>en</strong> <strong>en</strong> fabrikat<strong>en</strong><br />

daar<strong>van</strong>, bouwmaterial<strong>en</strong><br />

Maand: oktober <strong>2000</strong> (*)<br />

LADINGEN <strong>en</strong> LOSSINGEN volg<strong>en</strong>s <strong>de</strong> aard <strong>van</strong> <strong>het</strong> goed<br />

40 23.299 427 371.357<br />

Meststoff<strong>en</strong> 14 4.444 22 16.917<br />

Chemische product<strong>en</strong> 2 1.000 35 18.509<br />

Allerhan<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong> 23 3.696 24 5.407<br />

TOTAAL : 292 127.059 1.116 761.545<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

12 - 4


Land <strong>van</strong> herkomst<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Hongarije<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

TOTAAL<br />

42,6%<br />

56,1%<br />

0,8%<br />

Maand: oktober <strong>2000</strong> (*)<br />

Herkomst <strong>van</strong> <strong>de</strong> geïmporteer<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

1,0%<br />

Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage (t)<br />

161 140.501<br />

490 163.847<br />

9 7.179<br />

489 397.320<br />

1.149 708.847<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

14,0%<br />

Tonnage (t)<br />

42,6%<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

12 - 5<br />

19,8%<br />

23,1%<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n


Bestemming<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Voormalig Joegoslavië<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Zwitserland<br />

TOTAAL<br />

45,7%<br />

30,3%<br />

Maand: oktober <strong>2000</strong> (*)<br />

Bestemming <strong>van</strong> geëxporteer<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage (t)<br />

0,3% 2,8%<br />

0,3% 3,4%<br />

20 12.579<br />

468 189.353<br />

1 476<br />

213 171.300<br />

1 807<br />

703 374.515<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

Tonnage (t)<br />

50,6%<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

12 - 6<br />

66,6%<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n


Nationaliteit<br />

Maand: oktober <strong>2000</strong> (*)<br />

Deelneming volg<strong>en</strong>s nationaliteit<br />

Schep<strong>en</strong> Tonnage (t)<br />

Aantal Verhouding Aantal Verhouding<br />

België 2.271 49,19% 869.433 53,16%<br />

Duitsland 39 0,84% 17.482 1,07%<br />

Frankrijk 977 21,16% 214.743 13,13%<br />

Luxemburg 18 0,39% 6.609 0,4%<br />

Ne<strong>de</strong>rland 1.310 28,37% 525.236 32,12%<br />

Pol<strong>en</strong> 1 0,02% 374 0,02%<br />

Zwitserland 1 0,02% 1.500 0,09%<br />

Totaal alle schep<strong>en</strong> 4.617 100% 1.635.377 100%<br />

Totaal vreem<strong>de</strong> schep<strong>en</strong> 2.346 50,81% 765.944 46,84%<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

12 - 7


3.11. <strong>Statistiek</strong><br />

November <strong>2000</strong>


november <strong>2000</strong> november 1999<br />

Evolutie<br />

<strong>2000</strong>/1999<br />

Tonkilometer (tkm) 103.808.419 86.220.883 20%<br />

Vervoer<strong>de</strong> tonnage (t) 1.689.569 1.354.044 25%<br />

Lading<strong>en</strong> (t) 174.501 145.248 20%<br />

Lossing<strong>en</strong> (t) 775.640 621.843 25%<br />

Aantal gela<strong>de</strong>n schep<strong>en</strong> 3.031 2.539 19%<br />

Gem. ton per gela<strong>de</strong>n schip (t) 557 533 5%<br />

Aantal ledige schep<strong>en</strong> 1.698 1.368 24%<br />

110000000<br />

TONKILOMETER 1999/<strong>2000</strong><br />

(Vlaams ge<strong>de</strong>elte) <strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

100000000<br />

90000000<br />

80000000<br />

70000000<br />

60000000<br />

50000000<br />

40000000<br />

Maand: november <strong>2000</strong> (*)<br />

TOTALE GEGEVENS<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

Maand<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn <strong>van</strong>af 1 <strong>de</strong>cember 1997 ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

13 - 1<br />

Tonkilometer 1999<br />

Tonkilometer <strong>2000</strong>


Waterweg Lading<strong>en</strong> Lossing<strong>en</strong> Aantal gela<strong>de</strong>n Tonnage Tonkilometer<br />

Nr. B<strong>en</strong>aming<br />

Aant.<br />

schep<strong>en</strong><br />

Tonnage(t)<br />

Aant.<br />

schep<strong>en</strong><br />

Tonnage(t) schep<strong>en</strong> (t) (t.km)<br />

13 B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>n-Dijle 1 390 25 12.440 26 12.830 65.292<br />

14 Netekanaal <strong>en</strong> B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>n-Nete 0 0 19 17.988 53 29.990 465.914<br />

18 D<strong>en</strong><strong>de</strong>r 14 3.590 86 42.682 100 46.272 502.951<br />

50 Bov<strong>en</strong> - Schel<strong>de</strong> 19 3.559 193 181.863 1.538 944.652 40.652.669<br />

51 Leie 25 14.264 107 68.076 1.154 538.535 12.447.092<br />

52 Vertakking <strong>van</strong> Zulte 0 0 0 0 0 0 0<br />

53 Kanaal G<strong>en</strong>t - Terneuz<strong>en</strong> 216 117.436 59 41.502 1.745 1.152.974 13.916.588<br />

54 Kanaal G<strong>en</strong>t - Brugge 20 11.714 141 68.178 1.207 627.490 6.266.067<br />

55 Afleidingskanaal <strong>van</strong> <strong>de</strong> Leie 5 2.017 27 22.128 1.032 521.140 7.290.708<br />

56 Kanaal Roeselare - Leie 29 11.098 396 267.070 425 278.168 3.192.245<br />

57 Kanaal Bossuit - Kortrijk 0 0 21 21.829 21 21.829 14.963<br />

59 Ringvaart om G<strong>en</strong>t 1 1.310 1 248 2.662 1.542.161 16.582.271<br />

72 Kan. Plass<strong>en</strong>dale - Duinkerk<strong>en</strong> 0 0 2 1.201 8 2.717 64.690<br />

74 Kanaal Brugge - Oost<strong>en</strong><strong>de</strong> 0 0 24 18.021 95 48.590 356.723<br />

81 Moervaart 18 9.123 17 11.659 35 20.782 23.213<br />

85 Gr<strong>en</strong>s - Leie 0 0 1 755 740 216.427 1.967.033<br />

TOTAAL :<br />

Maand: november <strong>2000</strong> (*)<br />

GEGEVENS per WATERWEG<br />

348 174.501 1.119 775.640 103.808.419<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

13 - 2


Locatie Opvar<strong>en</strong>d Afvar<strong>en</strong>d Totale<br />

B<strong>en</strong>aming Water weg<br />

Gela<strong>de</strong>n<br />

aant.<br />

Tonnage(t)<br />

Ledig<br />

aant.<br />

Gela<strong>de</strong>n<br />

aant.<br />

Tonnage(t)<br />

Ledig<br />

aant.<br />

tonnage(t)<br />

B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>nsluis (Mechel<strong>en</strong>) 13 25 12.440 1 1 390 24 12.830<br />

Sluis Viersel 14 25 8.547 51 28 21.443 20 29.990<br />

Sluis Duffel 14 25 8.547 35 9 3.455 21 12.002<br />

Sluis Geraardsberg<strong>en</strong> 18 0 0 0 0 0 0 0<br />

Sluis Aalst 18 7 2.021 10 8 2.093 5 4.114<br />

Sluis D<strong>en</strong><strong>de</strong>rmon<strong>de</strong> 18 80 36.750 12 20 9.522 81 46.272<br />

Sluis Kerkhove 50 723 483.888 278 759 408.905 246 892.793<br />

Sluis Ou<strong>de</strong>naar<strong>de</strong> 50 751 508.761 274 759 408.905 268 917.666<br />

Sluis Asper 50 751 508.761 275 759 408.905 269 917.666<br />

Sluis M<strong>en</strong><strong>en</strong> 51 258 81.720 230 482 134.707 53 216.427<br />

Sluis Harelbeke 51 287 106.242 236 494 143.109 72 249.351<br />

Sluis St-Baafs-Vijve 51 572 347.234 169 408 123.017 379 470.251<br />

Sluis Tolhuis (G<strong>en</strong>t) 53 20 11.296 25 19 10.405 48 21.701<br />

Zelzate (**) 53 824 645.234 203 603 325.970 606 971.204<br />

Sluis Schipdonk 55 1 259 0 0 0 1 259<br />

Sluis Ooigem 56 331 225.242 18 94 52.926 392 278.168<br />

Sluis Bossuit 57 0 0 13 7 6.215 1 6.215<br />

Sluis Kortrijk 57 0 0 5 1 240 2 240<br />

Sluis Evergem 59 1.051 765.737 284 671 371.407 741 1.137.144<br />

Sluis Merelbeke 59 492 248.407 163 455 160.407 136 408.814<br />

Sluis Plass<strong>en</strong>dale 72 0 0 7 8 2.717 6 2.717<br />

Grav<strong>en</strong>sluis (Nieuwpoort) 72 0 0 6 6 1.516 8 1.516<br />

Sluis in Veurne 72 0 0 5 6 1.516 6 1.516<br />

Sluis Dammepoort 74 30 11.671 62 63 36.131 48 47.802<br />

(**) Gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong> hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

13 - 3<br />

Maand: november <strong>2000</strong><br />

LOKALE GEGEVENS


Aard <strong>van</strong> <strong>het</strong> goed Lading<strong>en</strong> Lossing<strong>en</strong><br />

Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage(t) Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage(t)<br />

Landbouwproduct<strong>en</strong> <strong>en</strong> lev<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

16 9.199 236 92.428<br />

dier<strong>en</strong><br />

Voedingsproduct<strong>en</strong> <strong>en</strong> veevoe<strong>de</strong>r 186 88.399 265 138.473<br />

Vaste brandstoff<strong>en</strong> 8 6.706 82 84.196<br />

Aardoliën <strong>en</strong> distillatieproduct<strong>en</strong> 10 5.813 68 48.229<br />

Erts<strong>en</strong> <strong>en</strong> metaalresidu<strong>en</strong> 1 663 5 3.251<br />

Product<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> metaalindustrie 32 11.243 8 7.873<br />

Ruwe mineral<strong>en</strong> <strong>en</strong> fabrikat<strong>en</strong><br />

daar<strong>van</strong>, bouwmaterial<strong>en</strong><br />

Maand: november <strong>2000</strong> (*)<br />

LADINGEN <strong>en</strong> LOSSINGEN volg<strong>en</strong>s <strong>de</strong> aard <strong>van</strong> <strong>het</strong> goed<br />

41 37.117 389 361.953<br />

Meststoff<strong>en</strong> 29 9.570 21 16.796<br />

Chemische product<strong>en</strong> 5 2.929 28 18.224<br />

Allerhan<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong> 20 2.862 17 4.217<br />

TOTAAL : 348 174.501 1.119 775.640<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

13 - 4


Land <strong>van</strong> herkomst<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Hongarije<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Oost<strong>en</strong>rijk<br />

Tsjechië <strong>en</strong> Slowakije<br />

Zwitserland<br />

TOTAAL<br />

39,8%<br />

54,2%<br />

0,7%<br />

Maand: november <strong>2000</strong> (*)<br />

Herkomst <strong>van</strong> <strong>de</strong> geïmporteer<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

1,0%<br />

Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage (t)<br />

114 105.086<br />

533 194.967<br />

4 3.470<br />

433 363.386<br />

1 796<br />

2 1.479<br />

1 1.005<br />

1.088 670.189<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

10,5%<br />

Tonnage (t)<br />

49,0%<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

13 - 5<br />

15,7%<br />

29,1%<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n


Bestemming<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Luxemburg<br />

TOTAAL<br />

45,1%<br />

39,5%<br />

0,3%<br />

Maand: november <strong>2000</strong> (*)<br />

Bestemming <strong>van</strong> geëxporteer<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage (t)<br />

23 15.477<br />

463 208.571<br />

400 146.838<br />

1 975<br />

887 371.861<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

0,1% 2,6%<br />

Tonnage (t)<br />

4,2%<br />

56,1%<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

13 - 6<br />

52,2%<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n


Nationaliteit<br />

België<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Luxemburg<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Tsjechië <strong>en</strong> Slowakije<br />

Zwitserland<br />

Maand: november <strong>2000</strong> (*)<br />

Deelneming volg<strong>en</strong>s nationaliteit<br />

Schep<strong>en</strong> Tonnage (t)<br />

Aantal Verhouding Aantal Verhouding<br />

2.385 50,89% 946.025 56,01%<br />

40 0,85% 17.036 1,01%<br />

1.037 22,13% 224.955 13,32%<br />

20 0,43% 5.742 0,34%<br />

1.200 25,60% 493.124 29,19%<br />

2 0,04% 796 0,05%<br />

3 0,06% 1.500 0,09%<br />

Totaal alle schep<strong>en</strong> 4.687 100% 1.689.178 100%<br />

Totaal vreem<strong>de</strong> schep<strong>en</strong> 2.302 49,11% 743.153 43,99%<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

13 - 7


3.12. <strong>Statistiek</strong><br />

December <strong>2000</strong>


<strong>de</strong>cember <strong>2000</strong> <strong>de</strong>cember 1999<br />

Evolutie<br />

<strong>2000</strong>/1999<br />

Tonkilometer (tkm) 84.643.720 66.518.432 27%<br />

Vervoer<strong>de</strong> tonnage (t) 1.390.645 1.053.712 32%<br />

Lading<strong>en</strong> (t) 152.749 108.033 41%<br />

Lossing<strong>en</strong> (t) 663.557 452.376 47%<br />

Aantal gela<strong>de</strong>n schep<strong>en</strong> 2.476 2.016 23%<br />

Gem. ton per gela<strong>de</strong>n schip (t) 562 523 7%<br />

Aantal ledige schep<strong>en</strong> 1.544 1.198 29%<br />

110000000<br />

100000000<br />

90000000<br />

80000000<br />

70000000<br />

60000000<br />

50000000<br />

40000000<br />

Maand: <strong>de</strong>cember <strong>2000</strong> (*)<br />

TOTALE GEGEVENS<br />

TONKILOMETER 1999/<strong>2000</strong><br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12<br />

Maand<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn <strong>van</strong>af 1 <strong>de</strong>cember 1997 ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

14 - 1<br />

Tonkilometer 1999<br />

Tonkilometer <strong>2000</strong>


Waterweg Lading<strong>en</strong> Lossing<strong>en</strong> Aantal gela<strong>de</strong>n Tonnage Tonkilometer<br />

Nr. B<strong>en</strong>aming<br />

Aant.<br />

schep<strong>en</strong><br />

Tonnage(t)<br />

Aant.<br />

schep<strong>en</strong><br />

Tonnage(t) schep<strong>en</strong> (t) (t.km)<br />

13 B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>n-Dijle 1 136 12 8.080 13 8.216 41.811<br />

14 Netekanaal <strong>en</strong> B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>n-Nete 12 8.128 19 17.989 46 31.008 356.854<br />

18 D<strong>en</strong><strong>de</strong>r 11 2.710 75 36.159 86 38.869 423.587<br />

50 Bov<strong>en</strong> - Schel<strong>de</strong> 15 3.327 162 150.187 1.225 748.033 32.268.721<br />

51 Leie 19 9.620 107 66.095 968 467.382 10.420.788<br />

52 Vertakking <strong>van</strong> Zulte 0 0 0 0 0 0 0<br />

53 Kanaal G<strong>en</strong>t - Terneuz<strong>en</strong> 167 88.601 66 53.893 1.390 931.073 11.150.202<br />

54 Kanaal G<strong>en</strong>t - Brugge 18 10.156 86 39.679 1.013 535.826 5.468.735<br />

55 Afleidingskanaal <strong>van</strong> <strong>de</strong> Leie 3 1.977 21 19.625 863 453.487 6.346.634<br />

56 Kanaal Roeselare - Leie 35 14.542 355 237.157 390 251.699 2.685.652<br />

57 Kanaal Bossuit - Kortrijk 3 2.455 14 12.875 18 15.580 38.035<br />

59 Ringvaart om G<strong>en</strong>t 0 0 2 608 2.172 1.259.296 13.423.849<br />

72 Kan. Plass<strong>en</strong>dale - Duinkerk<strong>en</strong> 0 0 3 826 11 2.796 84.481<br />

74 Kanaal Brugge - Oost<strong>en</strong><strong>de</strong> 1 1.023 20 13.808 103 51.041 338.245<br />

81 Moervaart 17 8.059 11 6.576 28 14.635 33.382<br />

85 Gr<strong>en</strong>s - Leie 3 2.015 0 0 573 172.206 1.562.744<br />

TOTAAL :<br />

Maand: <strong>de</strong>cember <strong>2000</strong> (*)<br />

GEGEVENS per WATERWEG<br />

305 152.749 953 663.557 84.643.720<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

14 - 2


Locatie Opvar<strong>en</strong>d Afvar<strong>en</strong>d Totale<br />

B<strong>en</strong>aming Water weg<br />

Gela<strong>de</strong>n<br />

aant.<br />

Tonnage(t)<br />

Ledig<br />

aant.<br />

Gela<strong>de</strong>n<br />

aant.<br />

Tonnage(t)<br />

Ledig<br />

aant.<br />

tonnage(t)<br />

B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>nsluis (Mechel<strong>en</strong>) 13 12 8.080 1 1 136 14 8.216<br />

Sluis Viersel 14 26 12.489 47 20 18.519 12 31.008<br />

Sluis Duffel 14 14 4.361 30 1 530 6 4.891<br />

Sluis Geraardsberg<strong>en</strong> 18 0 0 0 0 0 0 0<br />

Sluis Aalst 18 6 1.766 7 8 1.978 8 3.744<br />

Sluis D<strong>en</strong><strong>de</strong>rmon<strong>de</strong> 18 71 30.971 8 15 7.898 73 38.869<br />

Sluis Kerkhove 50 593 407.958 264 601 308.733 237 716.691<br />

Sluis Ou<strong>de</strong>naar<strong>de</strong> 50 608 421.880 263 601 308.733 252 730.613<br />

Sluis Asper 50 608 421.880 263 601 308.733 253 730.613<br />

Sluis M<strong>en</strong><strong>en</strong> 51 227 74.600 187 345 96.853 58 171.453<br />

Sluis Harelbeke 51 255 98.911 190 355 101.876 78 200.787<br />

Sluis St-Baafs-Vijve 51 521 313.753 154 300 92.147 352 405.900<br />

Sluis Tolhuis (G<strong>en</strong>t) 53 14 7.757 13 14 7.872 29 15.629<br />

Zelzate (**) 53 721 557.433 177 411 220.298 576 777.731<br />

Sluis Schipdonk 55 0 0 0 0 0 0 0<br />

Sluis Ooigem 56 288 190.291 34 102 61.408 345 251.699<br />

Sluis Bossuit 57 3 2.455 11 6 4.123 5 6.578<br />

Sluis Kortrijk 57 0 0 2 2 950 2 950<br />

Sluis Evergem 59 898 648.665 253 476 270.835 667 919.500<br />

Sluis Merelbeke 59 396 208.168 201 409 137.531 149 345.699<br />

Sluis Plass<strong>en</strong>dale 72 0 0 11 11 2.796 4 2.796<br />

Grav<strong>en</strong>sluis (Nieuwpoort) 72 0 0 7 8 1.970 4 1.970<br />

Sluis in Veurne 72 0 0 5 8 1.970 3 1.970<br />

Sluis Dammepoort 74 43 17.250 64 56 32.184 51 49.434<br />

(**) Gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong> hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

14 - 3<br />

Maand: <strong>de</strong>cember <strong>2000</strong><br />

LOKALE GEGEVENS


Aard <strong>van</strong> <strong>het</strong> goed Lading<strong>en</strong> Lossing<strong>en</strong><br />

Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage(t) Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage(t)<br />

Landbouwproduct<strong>en</strong> <strong>en</strong> lev<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

11 5.712 199 81.694<br />

dier<strong>en</strong><br />

Voedingsproduct<strong>en</strong> <strong>en</strong> veevoe<strong>de</strong>r 169 83.962 253 139.725<br />

Vaste brandstoff<strong>en</strong> 8 7.744 88 91.209<br />

Aardoliën <strong>en</strong> distillatieproduct<strong>en</strong> 8 5.906 68 46.117<br />

Erts<strong>en</strong> <strong>en</strong> metaalresidu<strong>en</strong> 5 3.781 2 1.616<br />

Product<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> metaalindustrie 35 14.543 8 6.675<br />

Ruwe mineral<strong>en</strong> <strong>en</strong> fabrikat<strong>en</strong><br />

daar<strong>van</strong>, bouwmaterial<strong>en</strong><br />

Maand: <strong>de</strong>cember <strong>2000</strong> (*)<br />

LADINGEN <strong>en</strong> LOSSINGEN volg<strong>en</strong>s <strong>de</strong> aard <strong>van</strong> <strong>het</strong> goed<br />

35 23.461 288 270.687<br />

Meststoff<strong>en</strong> 17 5.048 21 15.661<br />

Chemische product<strong>en</strong> 0 0 12 7.032<br />

Allerhan<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong> 17 2.592 14 3.141<br />

TOTAAL : 305 152.749 953 663.557<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

14 - 4


Land <strong>van</strong> herkomst<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Hongarije<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Oost<strong>en</strong>rijk<br />

Tsjechië <strong>en</strong> Slowakije<br />

Zwitserland<br />

TOTAAL<br />

36,3%<br />

49,7%<br />

3,4%<br />

4,4%<br />

Maand: <strong>de</strong>cember <strong>2000</strong> (*)<br />

Herkomst <strong>van</strong> <strong>de</strong> geïmporteer<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage (t)<br />

98 94.193<br />

471 163.120<br />

27 20.955<br />

342 278.436<br />

2 1.541<br />

2 2.033<br />

1 388<br />

943 560.666<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

10,4%<br />

Tonnage (t)<br />

49,9%<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

14 - 5<br />

16,8%<br />

29,1%<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n


Bestemming<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Voormalig Joegoslavië<br />

Zwitserland<br />

TOTAAL<br />

37,1%<br />

25,2%<br />

1,0%<br />

Maand: <strong>de</strong>cember <strong>2000</strong> (*)<br />

Bestemming <strong>van</strong> geëxporteer<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

Aantal schep<strong>en</strong> Tonnage (t)<br />

14 9.864<br />

388 163.142<br />

137 103.509<br />

2 1.039<br />

2 1.684<br />

543 279.238<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

0,7% 2,6%<br />

Tonnage (t)<br />

3,5%<br />

58,4%<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

14 - 6<br />

71,5%<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n<br />

Duitsland<br />

Frankrijk<br />

Ne<strong>de</strong>rland<br />

Overige lan<strong>de</strong>n


Nationaliteit<br />

Maand: <strong>de</strong>cember <strong>2000</strong> (*)<br />

Deelneming volg<strong>en</strong>s nationaliteit<br />

Schep<strong>en</strong> Tonnage (t)<br />

Aantal Verhouding Aantal Verhouding<br />

België 2.118 51,66% 800.544 56,2%<br />

Duitsland 34 0,8% 11.474 0,81%<br />

Frankrijk 923 22,51% 197.216 13,84%<br />

Hongarije 9 0,22% 3.624 0,25%<br />

Luxemburg 22 0,54% 8.327 0,58%<br />

Ne<strong>de</strong>rland 990 24,15% 401.294 28,16%<br />

Ver<strong>en</strong>ig<strong>de</strong> Stat<strong>en</strong> <strong>van</strong> Amerika 1 0,02% 0 0%<br />

Zwitserland 3 0,07% 2.487 0,17%<br />

Totaal alle schep<strong>en</strong> 4.100 100% 1.424.966 100%<br />

Totaal vreem<strong>de</strong> schep<strong>en</strong> 1.982 48,34% 624.422 43,82%<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan tij on<strong>de</strong>rhevige <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> ev<strong>en</strong>als over <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>-Rijnverbinding (Vlaams ge<strong>de</strong>elte)<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schappelijke Maas in Limburg zijn niet <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong><br />

hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>.<br />

14 - 7


4. VERGELIJKING 1996 - <strong>2000</strong>:<br />

Gepresteer<strong>de</strong> tonkilometer


MAAND<br />

JAAR<br />

! "# $<br />

% & & ! '' ( ) * &$+ , ' &<br />

Jaaroverzicht <strong>van</strong> 1996 - <strong>2000</strong> (*) (**)<br />

! " #!$%&'($) !<br />

" - . , , - ! &$ ' &<br />

15 - 1


110.000.000<br />

100.000.000<br />

90.000.000<br />

80.000.000<br />

70.000.000<br />

60.000.000<br />

50.000.000<br />

40.000.000<br />

jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov <strong>de</strong>c<br />

!<br />

" # ! ! " $ $%%& '<br />

Jaaroverzicht <strong>van</strong> 1996 - <strong>2000</strong> (*) (**)<br />

15 - 2<br />

1996<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

<strong>2000</strong>


5. Evolutie <strong>van</strong> <strong>het</strong> aantal<br />

tonkilometer per <strong>waterweg</strong><br />

1996 - <strong>2000</strong>


! " "<br />

! "<br />

" !<br />

" " !# $%&<br />

' !<br />

( " ) ! (<br />

"*+,,-.<br />

" ) "<br />

" ( "<br />

" #! "<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong> hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn <strong>van</strong>af 1 <strong>de</strong>cember 1997 niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

16 - 1


! " "<br />

! "<br />

" !<br />

" " !# $%&<br />

' !<br />

( " ) ! (<br />

"*+,,-.<br />

" ) "<br />

" ( "<br />

" #! "<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong> hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn <strong>van</strong>af 1 <strong>de</strong>cember 1997 niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

16 - 2


! " "<br />

! "<br />

" !<br />

" " !# $%&<br />

' !<br />

( " ) ! (<br />

"*+,,-.<br />

" ) "<br />

" ( "<br />

" #! "<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong> hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn <strong>van</strong>af 1 <strong>de</strong>cember 1997 niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

16 - 3


! " "<br />

! "<br />

" !<br />

" " !# $%&<br />

' !<br />

( " ) ! (<br />

"*+,,-.<br />

" ) "<br />

" ( "<br />

" #! "<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong> hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn <strong>van</strong>af 1 <strong>de</strong>cember 1997 niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

16 - 4


! " "<br />

! "<br />

" !<br />

" " !# $%&<br />

' !<br />

( " ) ! (<br />

"*+,,-.<br />

" ) "<br />

" ( "<br />

" #! "<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong> hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn <strong>van</strong>af 1 <strong>de</strong>cember 1997 niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

16 - 5


! " "<br />

! "<br />

" !<br />

" " !# $%&<br />

' !<br />

( " ) ! (<br />

"*+,,-.<br />

" ) "<br />

" ( "<br />

" #! "<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong> hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn <strong>van</strong>af 1 <strong>de</strong>cember 1997 niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

16 - 6


! " "<br />

! "<br />

" !<br />

" " !# $%&<br />

' !<br />

( " ) ! (<br />

"*+,,-.<br />

" ) "<br />

" ( "<br />

" #! "<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong> hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn <strong>van</strong>af 1 <strong>de</strong>cember 1997 niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

16 - 7


! " "<br />

! "<br />

" !<br />

" " !# $%&<br />

' !<br />

( " ) ! (<br />

"*+,,-.<br />

" ) "<br />

" ( "<br />

" #! "<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong> hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn <strong>van</strong>af 1 <strong>de</strong>cember 1997 niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

16 - 8


! "#<br />

$ % %<br />

$ %<br />

% $<br />

% % $&<br />

' $<br />

( ! % ) ! $ (<br />

% ) %<br />

! % ( %<br />

! % ! &$ %<br />

%*+,,-.<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong> hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn <strong>van</strong>af 1 <strong>de</strong>cember 1997 niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

** Ge<strong>en</strong> scheepvaart weg<strong>en</strong>s werk<strong>en</strong> aan kaaimuur<br />

16 - 9<br />

!


! " "<br />

! "<br />

" !<br />

" " !# $%&<br />

' !<br />

( " ) ! (<br />

"*+,,-.<br />

" ) "<br />

" ( "<br />

" #! "<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong> hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn <strong>van</strong>af 1 <strong>de</strong>cember 1997 niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

16 - 10


! " "<br />

! "<br />

" !<br />

" " !# $%&<br />

' !<br />

( " ) ! (<br />

"*+,,-.<br />

" ) "<br />

" ( "<br />

" #! "<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong> hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn <strong>van</strong>af 1 <strong>de</strong>cember 1997 niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

16 - 11


!<br />

" # #<br />

" "<br />

" #<br />

# "<br />

# # "! $%&<br />

' !<br />

' "<br />

( # ) " (<br />

#+,--./<br />

# ) #<br />

# ( #<br />

# !" #<br />

"*' #<br />

(*) Gegev<strong>en</strong>s over aan- <strong>en</strong> afvoer naar <strong>de</strong> hav<strong>en</strong> <strong>van</strong> G<strong>en</strong>t via Zelzate zijn <strong>van</strong>af 1 <strong>de</strong>cember 1997 niet meer <strong>op</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

16 - 12


6. VERGELIJKING 1996 - <strong>2000</strong>:<br />

Tonnage <strong>en</strong> aantal schep<strong>en</strong>


# $<br />

' ( &)<br />

! "<br />

%&<br />

* ++ ++ ++ ++<br />

# ,<br />

- ! (<br />

$+ + .)<br />

/& $<br />

, & (<br />

*& " %<br />

& $<br />

'& $ .(<br />

0) " %<br />

1<br />

! (<br />

) 2 3,&& $<br />

%% ,&& $ ""<br />

Jaaroverzicht <strong>van</strong> 1996 - <strong>2000</strong><br />

!"<br />

17 - 1


Jaaroverzicht <strong>van</strong> 1996 - <strong>2000</strong><br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

35.000<br />

30.000<br />

25.000<br />

1996<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

<strong>2000</strong><br />

20.000<br />

15.000<br />

10.000<br />

5.000<br />

0<br />

Sluis<br />

Dammepoort<br />

Sluis in Veurne<br />

Grav<strong>en</strong>sluis<br />

(Nieuwpoort)<br />

Sluis Plass<strong>en</strong>dale<br />

Sluis Merelbeke<br />

Sluis Evergem<br />

Sluis Kortrijk<br />

Sluis Bossuit<br />

Sluis Ooigem<br />

Sluis Schipdonk<br />

Sluis Tolhuis<br />

(G<strong>en</strong>t)<br />

Sluis St-Baafs-<br />

Vijve<br />

Sluis Harelbeke<br />

Sluis M<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

Sluis Asper<br />

Sluis Ou<strong>de</strong>naar<strong>de</strong><br />

Sluis Kerkhove<br />

Sluis<br />

D<strong>en</strong><strong>de</strong>rmon<strong>de</strong><br />

Sluis Aalst<br />

Sluis<br />

Geraardsberg<strong>en</strong><br />

Sluis Duffel<br />

Sluis Viersel<br />

B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>nsluis<br />

(Mechel<strong>en</strong>)<br />

17 - 2


# $<br />

' ( &)<br />

! "<br />

%&<br />

* ++ ++ ++ ++<br />

# ,<br />

- ! (<br />

$+ + .)<br />

/& $<br />

, & (<br />

*& " %<br />

& $<br />

'& $ .(<br />

0) " %<br />

1<br />

! (<br />

) 2 3,&& $<br />

%% ,&& $<br />

Jaaroverzicht <strong>van</strong> 1996 - <strong>2000</strong><br />

!<br />

17 - 3


Jaaroverzicht <strong>van</strong> 1996 - <strong>2000</strong><br />

Tonnage<br />

14.000.000<br />

1996<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

<strong>2000</strong><br />

12.000.000<br />

10.000.000<br />

8.000.000<br />

6.000.000<br />

4.000.000<br />

2.000.000<br />

0<br />

Sluis<br />

Dammepoort<br />

Sluis in Veurne<br />

Grav<strong>en</strong>sluis<br />

(Nieuwpoort)<br />

Sluis Plass<strong>en</strong>dale<br />

Sluis Merelbeke<br />

Sluis Evergem<br />

Sluis Kortrijk<br />

Sluis Bossuit<br />

Sluis Ooigem<br />

Sluis Schipdonk<br />

Sluis Tolhuis<br />

(G<strong>en</strong>t)<br />

Sluis St-Baafs-<br />

Vijve<br />

Sluis Harelbeke<br />

Sluis M<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

Sluis Asper<br />

Sluis Ou<strong>de</strong>naar<strong>de</strong><br />

Sluis Kerkhove<br />

Sluis<br />

D<strong>en</strong><strong>de</strong>rmon<strong>de</strong><br />

Sluis Aalst<br />

Sluis<br />

Geraardsberg<strong>en</strong><br />

Sluis Duffel<br />

Sluis Viersel<br />

B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>nsluis<br />

(Mechel<strong>en</strong>)<br />

17 - 4


7. VERGELIJKING 1996 - <strong>2000</strong>:<br />

Lading<strong>en</strong>, lossing<strong>en</strong> <strong>en</strong> tonkilometer<br />

per <strong>waterweg</strong>


! " #$<br />

% & $""<br />

'( ")<br />

% * )<br />

% ))$ %<br />

* " + &<br />

% , )) $<br />

% $"" - )<br />

.<br />

& )<br />

/01 & " ) " 2 2 " ) * 3 " /! +) " 1<br />

& + ) 44 . ) +3$ " 5 4" + " " ) (<br />

& # 5 5 ) + 4" +<br />

/001 & " ) 5 4" +<br />

Jaaroverzicht <strong>van</strong> 1996 - <strong>2000</strong> (*) (**)<br />

! "<br />

18 - 1


Jaaroverzicht <strong>van</strong> 1996 - <strong>2000</strong><br />

Lading<strong>en</strong> (tonnage(t))<br />

350000<br />

300000<br />

1996<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

<strong>2000</strong><br />

250000<br />

<strong>2000</strong>00<br />

150000<br />

100000<br />

50000<br />

0<br />

Gr<strong>en</strong>s - Leie<br />

Moervaart<br />

Kanaal Brugge -<br />

Oost<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

Kan.<br />

Plass<strong>en</strong>dale -<br />

Duinkerk<strong>en</strong><br />

Ringvaart om<br />

G<strong>en</strong>t<br />

Kanaal Bossuit -<br />

Kortrijk<br />

Kanaal<br />

Roeselare - Leie<br />

Afleidingskanaal<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Leie<br />

Kanaal G<strong>en</strong>t -<br />

Brugge<br />

Vertakking <strong>van</strong><br />

Zulte<br />

Leie<br />

Bov<strong>en</strong> - Schel<strong>de</strong><br />

D<strong>en</strong><strong>de</strong>r<br />

Netekanaal <strong>en</strong><br />

B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>n-Nete<br />

B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>n-Dijle<br />

18 - 2


! " #$<br />

% & $""<br />

'( ")<br />

% * )<br />

% ))$ %<br />

* " + &<br />

% , )) $<br />

% $"" - )<br />

.<br />

& )<br />

/01 & " ) " 2 2 " ) * 3 " /! +) " 1<br />

& + ) 44 . ) +3$ " 5 4" + " " ) (<br />

& # 5 5 ) + 4" +<br />

/001 & " ) 5 4" +<br />

Jaaroverzicht <strong>van</strong> 1996 - <strong>2000</strong> (*) (**)<br />

! " #<br />

18 - 3


Jaaroverzicht <strong>van</strong> 1996 - <strong>2000</strong><br />

Tonkilometer<br />

400000000<br />

350000000<br />

1996<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

<strong>2000</strong><br />

300000000<br />

250000000<br />

<strong>2000</strong>00000<br />

150000000<br />

100000000<br />

50000000<br />

0<br />

Gr<strong>en</strong>s - Leie<br />

Moervaart<br />

Kanaal Brugge -<br />

Oost<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

Kan.<br />

Plass<strong>en</strong>dale -<br />

Duinkerk<strong>en</strong><br />

Ringvaart om<br />

G<strong>en</strong>t<br />

Kanaal Bossuit -<br />

Kortrijk<br />

Kanaal<br />

Roeselare - Leie<br />

Afleidingskanaal<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Leie<br />

Kanaal G<strong>en</strong>t -<br />

Brugge<br />

Vertakking <strong>van</strong><br />

Zulte<br />

Leie<br />

Bov<strong>en</strong> - Schel<strong>de</strong><br />

D<strong>en</strong><strong>de</strong>r<br />

Netekanaal <strong>en</strong><br />

B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>n-Nete<br />

B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>n-Dijle<br />

18 - 4


! " #$<br />

% & $""<br />

'( ")<br />

% * )<br />

% ))$ %<br />

* " + &<br />

% , )) $<br />

% $"" - )<br />

.<br />

& )<br />

/01 & " ) " 2 2 " ) * 3 " /! +) " 1<br />

& + ) 44 . ) +3$ " 5 4" + " " ) (<br />

& # 5 5 ) + 4" +<br />

/001 & " ) 5 4" +<br />

Jaaroverzicht <strong>van</strong> 1996 - <strong>2000</strong> (*) (**)<br />

! " #<br />

18 - 5


Jaaroverzicht <strong>van</strong> 1996 - <strong>2000</strong><br />

Lossing<strong>en</strong> (tonnage(t))<br />

3000000<br />

2500000<br />

1996<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

<strong>2000</strong><br />

<strong>2000</strong>000<br />

1500000<br />

1000000<br />

500000<br />

0<br />

Gr<strong>en</strong>s - Leie<br />

Moervaart<br />

Kanaal Brugge -<br />

Oost<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

Kan.<br />

Plass<strong>en</strong>dale -<br />

Duinkerk<strong>en</strong><br />

Ringvaart om<br />

G<strong>en</strong>t<br />

Kanaal Bossuit -<br />

Kortrijk<br />

Kanaal<br />

Roeselare - Leie<br />

Afleidingskanaal<br />

<strong>van</strong> <strong>de</strong> Leie<br />

Kanaal G<strong>en</strong>t -<br />

Brugge<br />

Vertakking <strong>van</strong><br />

Zulte<br />

Leie<br />

Bov<strong>en</strong> - Schel<strong>de</strong><br />

D<strong>en</strong><strong>de</strong>r<br />

Netekanaal <strong>en</strong><br />

B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>n-Nete<br />

B<strong>en</strong>e<strong>de</strong>n-Dijle<br />

18 - 6


8. VERGELIJKING 1995 - <strong>2000</strong>:<br />

Lading<strong>en</strong> <strong>en</strong> lossing<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s aard<br />

<strong>van</strong> <strong>het</strong> goed


! "<br />

# $<br />

% $<br />

& $ '<br />

)<br />

*+ $ +<br />

! +<br />

( $<br />

,-. / 0 + 1 + 2& 0 , $ .<br />

/ $ + 0' ) $ 3 0 $ 4 2<br />

+ / 5 3 3 0 $ $<br />

Jaaroverzicht <strong>van</strong> 1996 - <strong>2000</strong> (*) (**)<br />

!<br />

,--. / 2 + / 5 3 3 0 $ $<br />

19 - 1


1.600.000<br />

1.400.000<br />

1.200.000<br />

1.000.000<br />

800.000<br />

600.000<br />

400.000<br />

200.000<br />

0<br />

Landbouwproduct<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> lev<strong>en</strong><strong>de</strong> dier<strong>en</strong><br />

Voedingsproduct<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> veevoe<strong>de</strong>r<br />

Vaste brandstoff<strong>en</strong><br />

Aardoliën <strong>en</strong><br />

distillatieproduct<strong>en</strong><br />

daar<strong>van</strong><br />

Erts<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

metaalresidu<strong>en</strong><br />

Tonnage<br />

! "<br />

# $ ! ! # %&&' "<br />

Jaaroverzicht <strong>van</strong> 1996 - <strong>2000</strong> (*) (**)<br />

Product<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

metaalindustrie<br />

19 - 2<br />

Ruwe mineral<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

fabrikat<strong>en</strong> daar<strong>van</strong>,<br />

bouwmaterial<strong>en</strong><br />

Meststoff<strong>en</strong><br />

Chemische<br />

product<strong>en</strong><br />

Allerhan<strong>de</strong><br />

goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

1996<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

<strong>2000</strong>


! "<br />

# $<br />

% $<br />

& $ '<br />

)<br />

*+ $ +<br />

! +<br />

( $<br />

,-. / 0 + 1 + 2& 0 , $ .<br />

/ $ + 0' ) $ 3 0 $ 4 2<br />

+ / 5 3 3 0 $ $<br />

Jaaroverzicht <strong>van</strong> 1996 - <strong>2000</strong> (*) (**)<br />

!" "<br />

,--. / 2 + / 5 3 3 0 $ $<br />

19 - 3


6.000.000<br />

5.000.000<br />

4.000.000<br />

3.000.000<br />

2.000.000<br />

1.000.000<br />

0<br />

Landbouwproduct<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> lev<strong>en</strong><strong>de</strong> dier<strong>en</strong><br />

Voedingsproduct<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> veevoe<strong>de</strong>r<br />

Vaste brandstoff<strong>en</strong><br />

Aardoliën <strong>en</strong><br />

distillatieproduct<strong>en</strong><br />

daar<strong>van</strong><br />

Erts<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

metaalresidu<strong>en</strong><br />

Tonnage<br />

! "<br />

# $ ! ! # %&&' "<br />

Jaaroverzicht <strong>van</strong> 1996 - <strong>2000</strong> (*) (**)<br />

Product<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong><br />

metaalindustrie<br />

19 - 4<br />

Ruwe mineral<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

fabrikat<strong>en</strong> daar<strong>van</strong>,<br />

bouwmaterial<strong>en</strong><br />

Meststoff<strong>en</strong><br />

Chemische<br />

product<strong>en</strong><br />

Allerhan<strong>de</strong><br />

goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

1996<br />

1997<br />

1998<br />

1999<br />

<strong>2000</strong>


1.000<br />

800<br />

600<br />

400<br />

200<br />

-<br />

LANDBOUWPRODUCTEN EN LEVENDE DIEREN<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

1.100<br />

1.000<br />

900<br />

800<br />

700<br />

600<br />

500<br />

400<br />

300<br />

1.000.000<br />

! "<br />

800.000<br />

600.000<br />

400.000<br />

200.000<br />

# $ ! ! # % %&&' "<br />

-<br />

Gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> lading (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

19 - 5<br />

VERGELIJKING 1995 - <strong>2000</strong> (*) (**)<br />

Tonnage (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong>


3.400<br />

3.200<br />

3.000<br />

2.800<br />

2.600<br />

2.400<br />

2.200<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

405<br />

395<br />

385<br />

375<br />

365<br />

355<br />

345<br />

335<br />

325<br />

1.100.000<br />

1.050.000<br />

1.000.000<br />

! "<br />

VERGELIJKING 1995 - <strong>2000</strong> (*) (**)<br />

LANDBOUWPRODUCTEN EN LEVENDE DIEREN<br />

950.000<br />

900.000<br />

850.000<br />

800.000<br />

Gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> lading (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

# $ ! ! # % %&&' "<br />

19 - 6<br />

Tonnage (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong>


3.200<br />

3.000<br />

2.800<br />

2.600<br />

2.400<br />

2.200<br />

2.000<br />

1.800<br />

1.600<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

VOEDINGSPRODUCTEN EN VEEVOEDER<br />

490<br />

480<br />

470<br />

460<br />

450<br />

440<br />

430<br />

420<br />

410<br />

! "<br />

1.400.000<br />

1.300.000<br />

1.200.000<br />

1.100.000<br />

1.000.000<br />

900.000<br />

800.000<br />

Gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> lading (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

# $ ! ! # % %&&' "<br />

19 - 7<br />

VERGELIJKING 1995 - <strong>2000</strong> (*) (**)<br />

Tonnage (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong>


4.000<br />

3.800<br />

3.600<br />

3.400<br />

3.200<br />

3.000<br />

2.800<br />

2.600<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

530<br />

520<br />

510<br />

500<br />

490<br />

480<br />

470<br />

460<br />

450<br />

440<br />

VERGELIJKING 1995 - <strong>2000</strong> (*) (**)<br />

VOEDINGSPRODUCTEN EN VEEVOEDER<br />

2.000.000<br />

1.900.000<br />

1.800.000<br />

1.700.000<br />

1.600.000<br />

1.500.000<br />

1.400.000<br />

1.300.000<br />

Gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> lading (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

! "<br />

# $ ! ! # % %&&' "<br />

19 - 8<br />

Tonnage (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong>


500<br />

450<br />

400<br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

1.200<br />

1.100<br />

1.000<br />

900<br />

800<br />

700<br />

600<br />

500<br />

400<br />

VASTE BRANDSTOFFEN<br />

! "<br />

600.000<br />

500.000<br />

400.000<br />

300.000<br />

200.000<br />

100.000<br />

Gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> lading (t)<br />

# $ ! ! # % %&&' "<br />

-<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

19 - 9<br />

VERGELIJKING 1995 - <strong>2000</strong> (*) (**)<br />

Tonnage (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong>


1.150<br />

950<br />

750<br />

550<br />

350<br />

150<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

2.200<br />

2.000<br />

1.800<br />

1.600<br />

1.400<br />

1.200<br />

1.000<br />

800<br />

600<br />

VERGELIJKING 1995 - <strong>2000</strong> (*) (**)<br />

VASTE BRANDSTOFFEN<br />

! "<br />

1.100.000<br />

900.000<br />

700.000<br />

500.000<br />

300.000<br />

100.000<br />

Gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> lading (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

# $ ! ! # % %&&' "<br />

19 - 10<br />

Tonnage (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong>


600<br />

500<br />

400<br />

300<br />

200<br />

100<br />

-<br />

AARDOLIËN EN DISTILLATIEPRODUCTEN<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

850<br />

800<br />

750<br />

700<br />

650<br />

600<br />

550<br />

500<br />

450<br />

400<br />

350<br />

500.000<br />

450.000<br />

400.000<br />

350.000<br />

300.000<br />

250.000<br />

200.000<br />

150.000<br />

100.000<br />

50.000<br />

! "<br />

# $ ! ! # % %&&' "<br />

-<br />

Gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> lading (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

19 - 11<br />

VERGELIJKING 1995 - <strong>2000</strong> (*) (**)<br />

Tonnage (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong>


2.300<br />

2.100<br />

1.900<br />

1.700<br />

1.500<br />

1.300<br />

1.100<br />

900<br />

700<br />

500<br />

AARDOLIËN EN DISTILLATIEPRODUCTEN<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

1.300<br />

1.200<br />

1.100<br />

1.000<br />

900<br />

800<br />

700<br />

600<br />

! "<br />

2.300.000<br />

1.800.000<br />

1.300.000<br />

800.000<br />

300.000<br />

Gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> lading (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

# $ ! ! # % %&&' "<br />

19 - 12<br />

VERGELIJKING 1995 - <strong>2000</strong> (*) (**)<br />

Tonnage (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong>


120<br />

100<br />

80<br />

60<br />

40<br />

20<br />

-<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

1.200<br />

1.100<br />

1.000<br />

900<br />

800<br />

700<br />

600<br />

500<br />

400<br />

300<br />

ERTSEN EN METAALRESIDUEN<br />

100.000<br />

! "<br />

90.000<br />

80.000<br />

70.000<br />

60.000<br />

50.000<br />

40.000<br />

30.000<br />

20.000<br />

10.000<br />

# $ ! ! # % %&&' "<br />

-<br />

Gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> lading (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

19 - 13<br />

VERGELIJKING 1995 - <strong>2000</strong> (*) (**)<br />

Tonnage (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong>


600<br />

500<br />

400<br />

300<br />

200<br />

100<br />

-<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

2.300<br />

1.800<br />

1.300<br />

800<br />

300<br />

VERGELIJKING 1995 - <strong>2000</strong> (*) (**)<br />

ERTSEN EN METAALRESIDUEN<br />

! "<br />

1.200.000<br />

1.000.000<br />

800.000<br />

600.000<br />

400.000<br />

200.000<br />

Gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> lading (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

# $ ! ! # % %&&' "<br />

-<br />

19 - 14<br />

Tonnage (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong>


600<br />

550<br />

500<br />

450<br />

400<br />

350<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

PRODUCTEN VAN DE METAALINDUSTRIE<br />

1.000<br />

900<br />

800<br />

700<br />

600<br />

500<br />

400<br />

300<br />

500.000<br />

450.000<br />

400.000<br />

350.000<br />

300.000<br />

250.000<br />

200.000<br />

150.000<br />

100.000<br />

Gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> lading (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

! "<br />

# $ ! ! # % %&&' "<br />

19 - 15<br />

VERGELIJKING 1995 - <strong>2000</strong> (*) (**)<br />

Tonnage (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong>


500<br />

400<br />

300<br />

200<br />

100<br />

-<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

PRODUCTEN VAN DE METAALINDUSTRIE<br />

800<br />

700<br />

600<br />

500<br />

400<br />

300<br />

200<br />

100<br />

-<br />

! "<br />

210.000<br />

190.000<br />

170.000<br />

150.000<br />

130.000<br />

110.000<br />

90.000<br />

70.000<br />

50.000<br />

Gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> lading (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

# $ ! ! # % %&&' "<br />

19 - 16<br />

VERGELIJKING 1995 - <strong>2000</strong> (*) (**)<br />

Tonnage (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong>


600<br />

550<br />

500<br />

450<br />

400<br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

600<br />

580<br />

560<br />

540<br />

520<br />

500<br />

480<br />

460<br />

440<br />

420<br />

400<br />

VERGELIJKING 1995 - <strong>2000</strong> (*) (**)<br />

RUWE MINERALEN EN FABRIKATEN DAARVAN, BOUWMATERIALEN<br />

350.000<br />

300.000<br />

250.000<br />

200.000<br />

150.000<br />

100.000<br />

50.000<br />

Gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> lading (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

! "<br />

# $ ! ! # % %&&' "<br />

19 - 17<br />

Tonnage (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong>


5.600<br />

5.400<br />

5.200<br />

5.000<br />

4.800<br />

4.600<br />

4.400<br />

4.200<br />

4.000<br />

RUWE MINERALEN EN FABRIKATEN DAARVAN, BOUWMATERIALEN<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

1.050<br />

1.030<br />

1.010<br />

990<br />

970<br />

950<br />

930<br />

910<br />

890<br />

870<br />

850<br />

5.500.000<br />

5.000.000<br />

4.500.000<br />

4.000.000<br />

3.500.000<br />

Gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> lading (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

! "<br />

# $ ! ! # % %&&' "<br />

19 - 18<br />

VERGELIJKING 1995 - <strong>2000</strong> (*) (**)<br />

Tonnage (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong>


700<br />

600<br />

500<br />

400<br />

300<br />

200<br />

100<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

690<br />

640<br />

590<br />

540<br />

490<br />

440<br />

390<br />

340<br />

440.000<br />

390.000<br />

340.000<br />

290.000<br />

240.000<br />

190.000<br />

140.000<br />

90.000<br />

40.000<br />

Gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> lading (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

! "<br />

# $ ! ! # % %&&' "<br />

19 - 19<br />

VERGELIJKING 1995 - <strong>2000</strong> (*) (**)<br />

MESTSTOFFEN<br />

Tonnage (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong>


500<br />

400<br />

300<br />

200<br />

100<br />

-<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

1.300<br />

1.200<br />

1.100<br />

1.000<br />

900<br />

800<br />

700<br />

700.000<br />

600.000<br />

500.000<br />

400.000<br />

300.000<br />

200.000<br />

100.000<br />

! "<br />

# $ ! ! # % %&&' "<br />

-<br />

Gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> lading (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

19 - 20<br />

VERGELIJKING 1995 - <strong>2000</strong> (*) (**)<br />

MESTSTOFFEN<br />

Tonnage (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong>


350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

-<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

900<br />

800<br />

700<br />

600<br />

500<br />

400<br />

300<br />

CHEMISCHE PRODUCTEN<br />

! "<br />

250.000<br />

200.000<br />

150.000<br />

100.000<br />

50.000<br />

Gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> lading (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

# $ ! ! # % %&&' "<br />

19 - 21<br />

VERGELIJKING 1995 - <strong>2000</strong> (*) (**)<br />

-<br />

Tonnage (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong>


500<br />

450<br />

400<br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

950<br />

900<br />

850<br />

800<br />

750<br />

700<br />

650<br />

600<br />

550<br />

CHEMISCHE PRODUCTEN<br />

400.000<br />

350.000<br />

300.000<br />

250.000<br />

200.000<br />

150.000<br />

100.000<br />

Gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> lading (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

! "<br />

# $ ! ! # % %&&' "<br />

19 - 22<br />

VERGELIJKING 1995 - <strong>2000</strong> (*) (**)<br />

Tonnage (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong>


420<br />

400<br />

380<br />

360<br />

340<br />

320<br />

300<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

450<br />

400<br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

ALLERHANDE GOEDEREN<br />

165.000<br />

145.000<br />

125.000<br />

105.000<br />

85.000<br />

65.000<br />

45.000<br />

Gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> lading (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

! "<br />

# $ ! ! # % %&&' "<br />

19 - 23<br />

VERGELIJKING 1995 - <strong>2000</strong> (*) (**)<br />

Tonnage (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong>


340<br />

330<br />

320<br />

310<br />

300<br />

290<br />

280<br />

Aantal schep<strong>en</strong><br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

400<br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

ALLERHANDE GOEDEREN<br />

! "<br />

120.000<br />

110.000<br />

100.000<br />

90.000<br />

80.000<br />

70.000<br />

60.000<br />

50.000<br />

40.000<br />

30.000<br />

Gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> lading (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong><br />

# $ ! ! # % %&&' "<br />

19 - 24<br />

VERGELIJKING 1995 - <strong>2000</strong> (*) (**)<br />

Tonnage (t)<br />

1995 1996 1997 1998 1999 <strong>2000</strong>


9. Inhouds<strong>op</strong>gave


Inhouds<strong>op</strong>gave<br />

Woord vooraf .......................................................................................................................................................<br />

Lijst <strong>van</strong> <strong>waterweg</strong><strong>en</strong> in Vlaan<strong>de</strong>r<strong>en</strong> gebruikt voor goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong>transport.............................................................<br />

1. Jaaroverzicht <strong>2000</strong><br />

• Totale gegev<strong>en</strong>s.............................................................................................................................. 1 - 1<br />

• Gegev<strong>en</strong>s per <strong>waterweg</strong>.................................................................................................................. 1 - 2<br />

• Lokale gegev<strong>en</strong>s............................................................................................................................. 1 - 3<br />

• Lading<strong>en</strong> <strong>en</strong> lossing<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s <strong>de</strong> aard <strong>van</strong> <strong>het</strong> goed ..................................................................... 1 - 4<br />

• Herkomst <strong>van</strong> geïmporteer<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong>.......................................................................................... 1 - 5<br />

• Bestemming <strong>van</strong> geëxporteer<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong>...................................................................................... 1 - 6<br />

• Deelneming volg<strong>en</strong>s nationaliteit ................................................................................................... 1 - 7<br />

2. Jaaroverzicht <strong>2000</strong>: Tonkilometer per maand<br />

• Jaaroverzicht <strong>2000</strong> (1).................................................................................................................... 2 - 1<br />

• Jaaroverzicht <strong>2000</strong> (2).................................................................................................................... 2 - 2<br />

• Grafiek Bov<strong>en</strong>schel<strong>de</strong> (1)............................................................................................................... 2 - 3<br />

• Grafiek Bov<strong>en</strong>schel<strong>de</strong> (2)............................................................................................................... 2 - 4<br />

• Grafiek Kanaal G<strong>en</strong>t-Terneuz<strong>en</strong> (1)............................................................................................... 2 - 5<br />

• Grafiek Kanaal G<strong>en</strong>t-Terneuz<strong>en</strong> (2).............................................................................................. 2 - 6<br />

• Grafiek Ringvaart om G<strong>en</strong>t (1)....................................................................................................... 2 - 7<br />

• Grafiek Ringvaart om G<strong>en</strong>t (2)....................................................................................................... 2 - 8<br />

• Grafiek Leie (1).............................................................................................................................. 2 - 9<br />

• Grafiek Leie (2)............................................................................................................................ 2 - 10<br />

3. <strong>Statistiek</strong> per maand<br />

• Totale gegev<strong>en</strong>s<br />

• Gegev<strong>en</strong>s per <strong>waterweg</strong><br />

• Lokale gegev<strong>en</strong>s<br />

• Lading<strong>en</strong> <strong>en</strong> lossing<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s <strong>de</strong> aard <strong>van</strong> <strong>het</strong> goed<br />

• Herkomst <strong>van</strong> geïmporteer<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

•.... Bestemming <strong>van</strong> geëxporteer<strong>de</strong> goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

• Deelneming volg<strong>en</strong>s nationaliteit


3.1. <strong>Statistiek</strong> januari <strong>2000</strong>......................................................................................................3 - 1 / 3 - 7<br />

3.2. <strong>Statistiek</strong> februari <strong>2000</strong> ....................................................................................................4 - 1 / 4 - 7<br />

3.3. <strong>Statistiek</strong> maart <strong>2000</strong> ........................................................................................................5 - 1 / 5 - 7<br />

3.4. <strong>Statistiek</strong> april <strong>2000</strong> ..........................................................................................................6 - 1 / 6 - 7<br />

3.5. <strong>Statistiek</strong> mei <strong>2000</strong>............................................................................................................7 - 1 / 7 - 7<br />

3.6. <strong>Statistiek</strong> juni <strong>2000</strong> ...........................................................................................................8 - 1 / 8 - 7<br />

3.7. <strong>Statistiek</strong> juli <strong>2000</strong> ............................................................................................................9 - 1 / 9 - 7<br />

3.8. <strong>Statistiek</strong> augustus <strong>2000</strong> ...............................................................................................10 - 1 / 10 - 7<br />

3.9. <strong>Statistiek</strong> september <strong>2000</strong> .............................................................................................11 - 1 / 11 - 7<br />

3.10. <strong>Statistiek</strong> oktober <strong>2000</strong>..................................................................................................12 - 1 / 12 - 7<br />

3.11. <strong>Statistiek</strong> november <strong>2000</strong>..............................................................................................13 - 1 / 13 - 7<br />

3.12. <strong>Statistiek</strong> <strong>de</strong>cember <strong>2000</strong> ..............................................................................................14 - 1 / 14 - 7<br />

4. Vergelijking 1996-<strong>2000</strong>: Gepresteer<strong>de</strong> tonkilometer<br />

•.... Jaaroverzicht (tabel)..................................................................................................................... 15 - 1<br />

• Jaaroverzicht (grafiek).................................................................................................................. 15 - 2<br />

5. Evolutie <strong>van</strong> <strong>het</strong> aantal tonkilometer per <strong>waterweg</strong> 1996-<strong>2000</strong><br />

• Januari .......................................................................................................................................... 16 - 1<br />

• Februari ........................................................................................................................................ 16 - 2<br />

• Maart............................................................................................................................................ 16 - 3<br />

• April ............................................................................................................................................. 16 - 4<br />

• Mei ............................................................................................................................................... 16 - 5<br />

• Juni............................................................................................................................................... 16 - 6<br />

• Juli................................................................................................................................................ 16 - 7<br />

• Augustus....................................................................................................................................... 16 - 8


• September................................................................................................................................... 16 - 9<br />

• Oktober ...................................................................................................................................... 16 - 10<br />

• November................................................................................................................................... 16 - 11<br />

• December ................................................................................................................................... 16 - 12<br />

6. Vergelijking 1996-<strong>2000</strong>: tonnage <strong>en</strong> aantal schep<strong>en</strong><br />

• Tabel aantal schep<strong>en</strong> per sluis...................................................................................................... 17 - 1<br />

• Grafiek aantal schep<strong>en</strong> per sluis................................................................................................... 17 - 2<br />

• Tabel tonnage per sluis................................................................................................................. 17 - 3<br />

• Grafiek tonnage per sluis.............................................................................................................. 17 - 4<br />

7. Vergelijking 1996-<strong>2000</strong>: lading<strong>en</strong>, lossing<strong>en</strong> <strong>en</strong> tonkilometer per <strong>waterweg</strong><br />

• Tabel lading<strong>en</strong> per <strong>waterweg</strong>........................................................................................................ 18 - 1<br />

• Grafiek lading<strong>en</strong> per <strong>waterweg</strong>..................................................................................................... 18 - 2<br />

• Tabel tonkilometer per <strong>waterweg</strong>................................................................................................. 18 - 3<br />

• Grafiek tonkilometer per <strong>waterweg</strong>.............................................................................................. 18 - 4<br />

• Tabel lossing<strong>en</strong> per <strong>waterweg</strong> ...................................................................................................... 18 - 5<br />

• Grafiek lossing<strong>en</strong> per <strong>waterweg</strong> ................................................................................................... 18 - 6<br />

8. Vergelijking 1995-<strong>2000</strong>: lading<strong>en</strong> <strong>en</strong> lossing<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s aard <strong>van</strong> <strong>het</strong> goed<br />

• Tabel lading<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s <strong>de</strong> aard <strong>van</strong> <strong>het</strong> goed............................................................................... 19 - 1<br />

• Grafiek lading<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s <strong>de</strong> aard <strong>van</strong> <strong>het</strong> goed............................................................................ 19 - 2<br />

• Tabel lossing<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s <strong>de</strong> aard <strong>van</strong> <strong>het</strong> goed ............................................................................. 19 - 3<br />

• Grafiek lossing<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s <strong>de</strong> aard <strong>van</strong> <strong>het</strong> goed........................................................................... 19 - 4<br />

• Landbouwproduct<strong>en</strong> <strong>en</strong> lev<strong>en</strong><strong>de</strong> dier<strong>en</strong>: lading<strong>en</strong> ........................................................................ 19 - 5<br />

• Landbouwproduct<strong>en</strong> <strong>en</strong> lev<strong>en</strong><strong>de</strong> dier<strong>en</strong>: lossing<strong>en</strong>....................................................................... 19 - 6<br />

• Voedingsproduct<strong>en</strong> <strong>en</strong> veevoe<strong>de</strong>r: lading<strong>en</strong>................................................................................. 19 - 7<br />

• Voedingsproduct<strong>en</strong> <strong>en</strong> veevoe<strong>de</strong>r: lossing<strong>en</strong>................................................................................ 19 - 8<br />

• Vaste brandstoff<strong>en</strong>: lading<strong>en</strong>........................................................................................................ 19 - 9<br />

• Vaste brandstoff<strong>en</strong>: lossing<strong>en</strong>..................................................................................................... 19 - 10<br />

• Aardoliën <strong>en</strong> distillatieproduct<strong>en</strong>: lading<strong>en</strong>................................................................................ 19 - 11<br />

• Aardoliën <strong>en</strong> distillatieproduct<strong>en</strong>: lossing<strong>en</strong> .............................................................................. 19 - 12<br />

• Erts<strong>en</strong> <strong>en</strong> metaalresidu<strong>en</strong>: lading<strong>en</strong> ............................................................................................ 19 - 13<br />

• Erts<strong>en</strong> <strong>en</strong> metaalresidu<strong>en</strong>: lossing<strong>en</strong>........................................................................................... 19 - 14


• Product<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> metaalindustrie: lading<strong>en</strong>............................................................................... 19 - 15<br />

• Product<strong>en</strong> <strong>van</strong> <strong>de</strong> metaalindustrie: lossing<strong>en</strong>.............................................................................. 19 - 16<br />

• Ruwe mineral<strong>en</strong> <strong>en</strong> fabrikat<strong>en</strong> daar<strong>van</strong>, bouwmaterial<strong>en</strong>: lading<strong>en</strong> ........................................... 19 - 17<br />

• Ruwe mineral<strong>en</strong> <strong>en</strong> fabrikat<strong>en</strong> daar<strong>van</strong>, bouwmaterial<strong>en</strong>: lossing<strong>en</strong> .......................................... 19 - 18<br />

• Meststoff<strong>en</strong>: lading<strong>en</strong>................................................................................................................. 19 - 19<br />

• Meststoff<strong>en</strong>: lossing<strong>en</strong>................................................................................................................ 19 - 20<br />

• Chemische product<strong>en</strong>: lading<strong>en</strong>.................................................................................................. 19 - 21<br />

• Chemische product<strong>en</strong>: lossing<strong>en</strong> ................................................................................................ 19 - 22<br />

• Allerhan<strong>de</strong> product<strong>en</strong>: lading<strong>en</strong> ................................................................................................. 19 - 23<br />

• Allerhan<strong>de</strong> product<strong>en</strong>: lossing<strong>en</strong> ................................................................................................ 19 - 24<br />

9..... Inhouds<strong>op</strong>gave ............................................................................................................................................


Sam<strong>en</strong>stelling:<br />

Ministerie <strong>van</strong> <strong>de</strong> Vlaamse Geme<strong>en</strong>schap<br />

Departem<strong>en</strong>t Leefmilieu <strong>en</strong> Infrastructuur<br />

Administratie <strong>Waterweg<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> Zeewez<strong>en</strong><br />

Af<strong>de</strong>ling Vlaamse Nautische Autoriteit<br />

Verantwoor<strong>de</strong>lijke uitgever:<br />

RIS Vlaan<strong>de</strong>r<strong>en</strong> – Evergem<br />

Depotnummer : D/2001/3241/181

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!