08.06.2013 Views

Buurtvereniging Hollanderwijk

Buurtvereniging Hollanderwijk

Buurtvereniging Hollanderwijk

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

hollanderwijk<br />

gjaargang 38<br />

nummer 2<br />

april 2013<br />

<strong>Buurtvereniging</strong> <strong>Hollanderwijk</strong>


Inhoud<br />

Redacti e – krabbel ................................................................................................................... 3<br />

In Memoriam ........................................................................................................................... 5<br />

Vogelwerkgroep ...................................................................................................................... 7<br />

Aquazoo .................................................................................................................................. 8<br />

Leo Potloat .............................................................................................................................. 9<br />

Nieuw eethuisje..................................................................................................................... 12<br />

In de schijnwerper: Marjo Vonderman ................................................................................. 13<br />

Folk-formati e Irish Stew geeft jubileumconcert .................................................................... 16<br />

Natuur in de wijk ................................................................................................................... 17<br />

De kinderclub ........................................................................................................................ 20<br />

De zoete inval ........................................................................................................................ 22<br />

Beroemde reizen deel 1 ........................................................................................................ 25<br />

Nieuw in de Buurt: Freddie Alves en Mariska Verwei ........................................................... 30<br />

Het Hollanderhuuske ............................................................................................................. 31<br />

Groote Wielen 1947 .............................................................................................................. 33<br />

Telefoonpraat 6 ..................................................................................................................... 35<br />

Lusanne onderneemt ............................................................................................................ 36<br />

The feelgood music van Leeuwardermuziekduo Très Chic .................................................... 38<br />

De ski-duim............................................................................................................................ 40<br />

Huurdersvereniging ............................................................................................................... 42<br />

Gehoord en gezien: Nieuwe bewoner. .................................................................................. 42<br />

Kids Flits ................................................................................................................................. 44<br />

De (bijna)ACHTERK(r)ANT ..................................................................................................... 46<br />

voorkant: Een impressie van het nieuwe eethuis op de hoek van de Nieuwe Hollanderdijk en<br />

de Leeuwarderstraat<br />

COLOFON<br />

<strong>Hollanderwijk</strong>krant is een uitgave van de buurtvereniging <strong>Hollanderwijk</strong>.<br />

Nieuwe Hollanderdijk 63, tel. 058-2139687<br />

Redacti eadres: Hollanderstraat 4, 8932 EW Leeuwarden<br />

E-mailadres: frank.roff el@chello.nl<br />

Redacti e: A. Groenewoud, P. Pasveer, F. Roff el, L Woltjer.<br />

Kopij in te zenden bij het redacti eadres, in de bus IN het Hollander Huuske of bij<br />

STlP - P. Pasveer. Let hierbij op de kopij-datum! (zie de achterkant)<br />

Oplage: 720 exemplaren,<br />

verschijnt 5 maal perjaar<br />

Vormgeving: Lusanne<br />

Druk: STlP Stencilwerk, Leeuwarden<br />

2<br />

April 2013


Redacti e-Krabbel<br />

We staan in dit nummer sti l bij het overlijden<br />

van de zoon van Harm en Gerda<br />

van Houten, Stefan. Na een lange periode<br />

van vermist zijn in Zuid-Frankrijk is<br />

hij tenslott e gevonden, helaas al overleden,<br />

en naar Leeuwarden overgebracht.<br />

Daar is hij onder grote belangstelling begraven.<br />

Stefan is maar 30 jaar geworden.<br />

Veel kunstzinnige onderwerpen. Els Doekes<br />

is betrokken bij een nieuwe cd met<br />

zogenaamde pluggedansen uit de periode<br />

1650-1750. Johan Juckers band ‘Irish<br />

Stew’ bestaat 35 jaar en bracht ter ere<br />

daarvan zijn 9-de cd uit en dan sluiten we<br />

dit muzikale blokje af met een verslag<br />

van een optreden van het Leeuwarder<br />

muziekduo Très Chic. Een formati e die<br />

ondergetekende nog wel eens geschikt<br />

lijkt als buurtf eestact.<br />

De lezers zijn natuurlijk weer benieuwd<br />

naar wat Leo P. en zijn kompaan Driekus<br />

mee gaan maken. En waarover schrijft<br />

onze senior Antoon nu met zijn rubriek<br />

Natuur in de Wijk? En zal Lusanne Woltjer,<br />

onze gewaardeerde lay-outster<br />

nieuwe bedrijfsinzichten ontvouwen in<br />

haar bijdrage?<br />

Nieuw in de wijk zijn in ieder geval Mariska<br />

Verwei en Freddie Alves. Zij worden<br />

geïntroduceerd in de tweede afl evering<br />

van de nieuwe rubriek Nieuw in de <strong>Hollanderwijk</strong>.<br />

Ook is er weer iemand gevonden<br />

om in de Schijnwerper te zett en,<br />

te weten Marjo Vonderman, schrijfster<br />

van een prachti g boekje over kunst in<br />

Huizum-West.<br />

Vergeet u tot slot niet te lett en op de pagina<br />

waarin u geatt endeerd wordt op de<br />

mogelijkheid om zeer voordelig naar het<br />

ott erpark Aqua Zoo te gaan. De vogelwerkgroep<br />

is ook aan dit initi ati ef verbonden<br />

en dat belooft nog meer uitdaging.<br />

Een pretti g uurtje lezen toegewenst en<br />

met de groeten van de mede-redacti eleden<br />

en mezelf,<br />

Frank Roff el<br />

April 2013<br />

3


4<br />

Tweewekelijks<br />

op dinsdagochtend<br />

Van 10.00 tot 11.00<br />

uur WIJKSPREEK-<br />

WIJKSPREEK-<br />

UUR POLITIE Voor<br />

heel HUIZUM - WEST<br />

Namens de drie samenwerkende<br />

Buurt Buurt– Buurt Wijk Wijk-en Wijk en Speeltuinverenigingen<br />

in Huizum - West in<br />

WIJKGEBOUW Gerard Dou<br />

GERARD DOUSTRAAT 23 23-A 23<br />

Tel. 058 - 213 31 36<br />

wijkagent@gerarddou.nl<br />

Pedicurepraktijk<br />

Marian Relleke<br />

Voor een complete voetverzorging<br />

Op afspraak ook bij u thuis.<br />

Ingroeiende nagels, eelt, likdoorns,<br />

schimmel (mycose) nagels,<br />

afsluiting van behandeling met voetmassage.<br />

Frans van Mierisstraat53<br />

Leeuwarden<br />

Tel: (058) 2136338<br />

Mob: 06-22121339<br />

Lid Provoet.<br />

April 2013


Stefan Van Houten<br />

* 26-03-1982 † 09-03-2013<br />

In maart 2013 werd bekend dat<br />

onze vermiste buurtgenoot Stefan<br />

van Houten, zoon van Harm en<br />

Gerda van Houten, gevonden was<br />

in de Franse Pyreneën. Onderzoek<br />

van de Franse politi e maakte duidelijk<br />

dat hij door een ongeluk om<br />

het leven was gekomen.<br />

De afgelopen maanden heeft zijn<br />

familie er alles aan gedaan om een<br />

teken van leven van hun sinds november<br />

vorig jaar vermiste zoon<br />

en broer te vernemen. Stefan was<br />

daar op vakanti e.<br />

In Memoriam<br />

Tijdens zijn druk bezochte begrafenis<br />

werd er veel muziek gedraaid die Stefan mooi vond. De tekst van het lied Talking<br />

to the Moon van Bruno Mars was speciaal afgedrukt. Verschillende mensen<br />

uit onze buurt kwamen aan het woord. Stefan was een lieve jongen. We zullen<br />

met een groot warm gevoel aan hem terugdenken. Het ga je goed, Stefan!<br />

Uit Talking to the Moon van Bruno Mars:<br />

I know you’re somewhere out there<br />

Somewhere far away<br />

I want you back, I want you back.<br />

Namens de redacti e van de <strong>Hollanderwijk</strong>krant – Frank Roff el<br />

April 2013<br />

5


6<br />

April 2013


Vogelwerkgroep<br />

Wij zoeken……………<br />

WIJ, DE VOGELWERKGROEP, ZOEKEN BEHALVE VOGELS,<br />

ÉÉN OF MEER WIJKGENOTEN DIE ONGEVEER 0.35% VAN HET JAAR, ZEG MAAR 30<br />

UREN, OVER HEBBEN OM MET ONS MEE TE WERKEN.<br />

Dat wil zeggen: het beschermen van wijkvogels door onder andere samen met de<br />

kinderen nestkastjes te onderhouden. Verder het organiseren van een “Vogelavond”,<br />

een “natuurexcursie” voor alle bewoners etc.<br />

Veel verstand van vogels hoeft niet, meestal wordt die kennis wel uitgebreid door met<br />

ons mee te doen.<br />

Kortom het is interessant en ook nog dankbaar werk in het belang van de vogels en<br />

het betrekken van kinderen in de natuurbescherming.<br />

Graag geven we jullie meer informati e en hopen op positi eve reacti es.<br />

Nu alvast bedankt!<br />

Namens de werkgroep,<br />

Antoon Groenewoud<br />

Inlichti ngen via:<br />

058-2165771<br />

058-2136094<br />

April 2013<br />

7


8<br />

AQUAZOO-VOORDEELACTIE<br />

Net als elk jaar is er weer een voordeelacti e van Aquazoo. U kunt toegansgkaarten<br />

kopen voor minder dan de helft van de normale prijs!<br />

Normaal €17,00 nu slechts €8,00 per kaart.<br />

De kaarten zijn onbeperkt geldig, kinderen t/m 2 jaar zijn grati s.<br />

De kaarten moeten vooruit besteld en contant betaald worden bij Paul Pasveer,<br />

STIP Stencilwerk, Nieuwe Hollanderdijk 9.<br />

De acti e sluit op 1 mei en vanaf 8 mei zijn ze daar dan af te halen.<br />

Dus, even een dagje uit, vlakbij Leeuwarden, kijken naar reuzenkangoeroes,<br />

wallabies, ringstaartmaki’s,<br />

exoti sche vogels… Oog in oog<br />

staan met de zeehondenfamilie<br />

in het Sealarium… Tapirs<br />

en capibara’s, zeehonden,<br />

dwergapen, een gordeldier<br />

en heel veel meer…. Een feest<br />

voor jong en oud! Aquazoo is<br />

uitgeroepen tot een van de<br />

leukste uitjes van Friesland.<br />

April 2013


LEO POTLOAT BIJ JULIA’S<br />

Ja, gaan dur maar even voor sitt en, want<br />

we hadden ut over mensen, miskien wel<br />

over jimme! Oek hadden Driekus en myn<br />

pursoan ut over: bij “Julia’s”, hoog-ete<br />

must wel, bloembakken komme(…..),<br />

sneeuw en so voort.<br />

Leo, sei myn echtgenoate vorige week,<br />

we hebben geen plakband meer. Ik wil<br />

even een scheur in het telefoonboek<br />

plakken. So ik dan bin, sei ik teugen hur:<br />

Dan is myn loopke naar de Friese Schrijfk<br />

amer voor een rolletje celloteep, oké?<br />

Dus ik de skunen an. Ik deed tòch oek<br />

maar even een jas an, want myn moeke<br />

sei vaak: april doet wat ie wil.<br />

Na sò’n minuut of 10 liep ik de winkel<br />

in, waar ut adug druk was. Ik kon my self<br />

bediene, want ik wist wel ongeveer waar<br />

dat spul leit. As ik daarop de winkel even<br />

deurkeek, mut je rade, wie daar bij de<br />

boeken ston. Tuurluk, Driekus! Ik hew um<br />

east een tydsje beloerd en sag dat ie echt<br />

an ut neuzen was.<br />

Ineens was ut boem! Hij liet een dik boek<br />

valle! Ik sag, dat ie dur van kleurde. Hij<br />

sag even om sich hene, of miskien andere<br />

mensen ut oek sien hadden. Nou ja, toen<br />

sag hij mij staan.<br />

Goie, dou hier oek al. Maar Driekus, ik<br />

hew niks sien hoor. Is ut goed afl open?<br />

Was ut een biebel? Nee, sei hij, as die<br />

valt, dan ruste dur wel een segen op. Ja,<br />

dat is so. Nee, ut was een woordeboek.<br />

Nederlands-Engels. O, dou woust wat<br />

opsoeke vansels, sei ik heel interesseert.<br />

Seker wete, Leo. Want wat sège de engelsen<br />

teugen een ouwehoer? Ik denk<br />

niet veul, want daar komme su nooit<br />

weer af. Dat su wel kenne. Driekus, alle<br />

gekheid op un woordsje, ik meen dat se<br />

so’n fi guur een bragger noeme. Hij nam<br />

ut gelukkig van my an, an syn tevreden<br />

uutdrukking te sien.<br />

April 2013<br />

9


Hoe laat is ’t Leo? Oh, half elf, maat. Koffi<br />

e-tyd. Ik wil wel even ergens een bakje<br />

hale. Doen we, Driekus. Sú ut stati on wat<br />

lyke?<br />

Nou daar saten we dan in JULIA’S. Ja, sei<br />

Driekus, een “mini-restaurasie”. Ik was<br />

hier al eerder weest. Toen hewwe myn<br />

vrouw en ik een lekker pasta maaltsje<br />

eten. Een fi jn bakje koffi e dur bij. We gingen<br />

toch maar binnen sitt en, want ik vien<br />

ut altyd sò tochten op ut perron. Dag<br />

he-ren, wat mag het zijn, sei Sjoerd, die<br />

daar al un mooi tydsje werkt. Nou, maar<br />

twee koffi e, bestelde Driekus. Mutt e we<br />

dur oek nog wat bij nimme, vroeg ik.<br />

Geef mij maar een kaneelkoek en mij een<br />

chocolade-croissant, seiden we. Myn<br />

vrouw sal straks wel sège, jum hewwe ut<br />

dur maar weer van nomen, sei Driekus<br />

wat gniezend. ‘T duurde maar even, toen<br />

konnen we al aanvalle!<br />

Ut sat dur wel goed. We konnen sò mooi<br />

allerhande reizegers siên, slome, gebarende,<br />

haasti ge, en innige steltsjes. Sè,<br />

Leo, onderbrak Driekus myn meensekykerij,<br />

hoe smaakt ut? Heel lekker en<br />

ik had oek wel sin in wat. Hoo!, Driekus,<br />

dou knoeist op dyn mooie strik! Oh ja,<br />

even met een servetsje van Julia, die binnen<br />

groat genoeg.<br />

Maar Driekus, hest ie wat vurmaakt de<br />

laaste tyd? Seker, seun, want ik hew een<br />

hoog tafeltsje met een trapstoel ti mmerd.<br />

Een hele hoge, want ik had myn<br />

nocht van de óverburen.<br />

10<br />

April 2013<br />

Wat dàn ju? As ik sat te eten an de gewoane<br />

tafel, sagen se so wat ut eten uut<br />

myn bod! Nou sit ik lekker hoog, en myn<br />

vrouw nog “beneden”.<br />

Maar Driekus, dou hast toch wel wat voor<br />

de ramen doen kennen?<br />

Nee, daar hewwe wij een hekel an, ’t sluut<br />

sò af, snapst wel. Ja, nou eet-su maar.<br />

Driekus met syn hoogsitt er


Ik hew lezen, dat Elkien dit jaar de daken<br />

op gaat. Ut skient, dat su miskien al<br />

lekkerij hewwe. Oek an de Hollanderdyk<br />

salle se an’e gang. Dat lykt dur op, Leo.<br />

Hest dou oek lezen, dat su sò’n 20 bloembakken<br />

in oanze wyk sett en gaan. Ut mut<br />

nog fl euriger. De gemeente sal dat doen<br />

in mei.<br />

Dat we in de winter saten in januari, was<br />

wel dudeluk! Allemaal sneeuw hier. Ik von<br />

ut wel een mooi gesicht trouwes. Sè, Leo,<br />

weest oek nog wel, dat tussen 8 en 11 februari<br />

nòg meer sneeuw vallen is? Toen<br />

viel ut weer op, dat oanze wykbewoaners<br />

voor een groat deel niet de moeite<br />

nimme om hun stoep-buten-de hagen en<br />

hekken even sneeuw-vrij te maken. Ik bin<br />

gelukkig nog niet sò erg oud, maar veul<br />

buurtgenoaten wel en die mutt e dan vaak<br />

thuusblieve! Dat is toch wel slim, vien ik.<br />

Dur viel seker 4 tot 5 cm!<br />

Driekus, ik geef die groat gelyk. Ik vien ut<br />

oek heel erg. In de Leeuwarder Courant<br />

van 23 januari riep ut Ouderen Fonds op,<br />

om sneeuw te rumen, om moeilijk lopende<br />

bejaarden niet te isoleren. Dat was wel<br />

dudeluk. We salle us siên Leo, of ut wat<br />

doêt; ut mut hast wel.<br />

Sò tussen deur namen we nog een bakje<br />

koffi e en saten we met een echtpaar an<br />

oanze tafel, waar zes meensen an sitt e<br />

kenne. Die waren onderweg naar Spanje,<br />

de warmte opsoeke, seiden su. Nou, sei<br />

Driekus, ik was suver wat jaloers op hun.<br />

Ja, maar elk nadeel het syn voordeel, sei<br />

ik. Na ut afrekenen, stapten we weer op,<br />

om al lopend nog wat te kletsen over oanze<br />

wyk. We liepen naar de tunnel, toen<br />

Driekus my teugen een skouder ti kte en<br />

sei: Sè Leo, krijst dou gien heibel met dyn<br />

ega? Hoe sò? Nou dou loopst nog altyd<br />

met dat plakband in’e buse!<br />

Verrek, dat is oek sò!! Ik sien wel ju….<br />

Kyk, Driekus, de lift skiet oek al mooi op.<br />

Je kenne nou sien, dat we in un glazen<br />

hokje op en neer gaan. Ik denk wel, dat ik<br />

gewoan voor de lol een keer of ti en lift en<br />

gaan, sei Driekus met echt een ondeugende<br />

blik. Ouwe seun, dou doest maar.<br />

Hier make se wat moois en in de nacht<br />

van 10 maart het de jeugd in ut Simon<br />

de Vliegerparkje oek wat maakt. Wat dan<br />

Leo? Een lanteernpaal, helemaal kapot<br />

maakt! Ja, ik denk, dat drank wéér in ’t<br />

spul weest is. Disse keer waren ut gien<br />

auto’s gelukkig, sò as un tyd leden.<br />

Driekus, ik ga naar huus, want myn vrouw<br />

sal de boel wel an mekaar plakke wille,<br />

denk ik. Leo, dat denk ik oek wel. Ik hoop<br />

niet dast al te veul op’e kop krijst!<br />

Dat sal wel wat metvalle, Driekus. Leo, we<br />

gaan elk un kant uut. Oké, in elk geval tot<br />

de andere keer. Dit was ut weer meensen.<br />

Tot kyk!<br />

April 2013<br />

Leo Potloat<br />

11


Op de voorkant van dit blad prijkt een<br />

illustrati e van het toekomsti ge eethuis/<br />

luxe snackbar dat zich in onze wijk komt<br />

vesti gen. Het beeld spreekt tot de verbveelding<br />

en zal ons straatbeeld zeker<br />

verfraaien.<br />

Als ik eerlijk moet zijn was ik al enige<br />

ti jd erg nieuuwschierig wat er allemaal<br />

in het pand gebeurde. Toen “wij van de<br />

krant” werden uitgenodigd om een kijkje<br />

te komen nemen, was dit een klusje wat<br />

ik graag op mij nam zodat mijn nieuwsgierigheid<br />

een beetje bevredigd kon worden.<br />

Bernd Weeleing heeft vorig jaar het pand<br />

gekocht en is sindsdien bezig met een<br />

grote verbouwing. Als ik het pand binnen<br />

kom, ondek ik dat er al veel gebeurd is.<br />

Er zijn twee ruimtes bij elkaar getrokken,<br />

12<br />

NIEUW EETHUISJE<br />

April 2013<br />

er is een nieuwe<br />

koelcel geplaatst<br />

en er worden wc’s<br />

gebouwd. Het is de<br />

bedoeling, zovertelde<br />

Bernd Weeling<br />

mij, dat het<br />

een Hollands eethuisje<br />

wordt dat<br />

wat luxer is dan de<br />

gemiddelde snackbar.<br />

Zo kun je er naast<br />

de gebruikelijke<br />

frieten en krokett en ook terecht voor een<br />

voordelige daghap. Overdag kan je er terecht<br />

voor koffi e en broodjes en buiten<br />

wordt een terras gevormd. Vol enthousiasme<br />

verteld Bernd mij verder over zijn<br />

plannen qua inrichti ng en menu. Ondertussen<br />

denk ik oh jee dit kan nooit goed<br />

zijn voor mijn portemonee en voor mijn<br />

gewicht, al die verleidingen zo vlak naast<br />

de deur.<br />

Voor het eethuisje dat waarschijnlijk na<br />

de bouwvakvakanti e haar deuren opent<br />

is hij bezig een naam te zoeken die aansluit<br />

bij de geschiedenis van de buurt.<br />

Ik verwacht dat Leo Potloat en Driekus er<br />

wel eens langs zullen gaan om te kijken of<br />

de koffi e er ook smaakt.<br />

Lusanne Woltjer


In de Schijnwerper:<br />

MARJO VONDERMAN<br />

Sinds 2011 ben ik bekend met de naam<br />

van deze veerti gjarige vrouw uit de Albert<br />

Cuypstraat. In dat jaar werd haar<br />

eerste boek gepubliceerd Kunstenaars<br />

in de schilderswijk Huizum-West . Zeker<br />

gezien de prijs ervan-10 euro, was<br />

het voor mij een uitgemaakte zaak om<br />

het aan te schaff en. Beeldende kunst<br />

uit Huizum, dan is ondergetekende erbij.<br />

Na het lezen van de teksten en het<br />

bekijken van de mooie foto’s in dit fraai<br />

vormgegeven boekje, besloot ik Marjo<br />

voor te stellen aan de lezers van de <strong>Hollanderwijk</strong>krant.<br />

Marjo en schrijver dezes kenden elkaar<br />

niet van gezicht, zo bleek, toen ik laat op<br />

een maandagmiddag in haar gang binnenstapte,<br />

maar het klikte al snel met<br />

deze moderne en vlott e dame. De inrichti<br />

ng van haar huis verraadt een grote<br />

liefde voor de beeldende kunst.<br />

Veel kunst van haar zelf aan de muren<br />

en een schildersezel in de woonkamer.<br />

Ze vertelt al snel dat ze twee jaren met<br />

het kunstboek bezig is geweest en dat<br />

ze voor de realisati e ervan 7.000 euro<br />

van het gemeentelijke fonds wijkideeën<br />

kreeg. Ze was op het lumineuze idee gekomen<br />

uit te zoeken wie de kunstenaars<br />

waren uit de schildersbuurt van Huizum,<br />

die de straatnamen bepaalden en te bezien<br />

of er in deze ti jd ook professionele<br />

April 2013<br />

Marjo hier afgebeeld in een kostuum wat<br />

de ti jd van Saskia van Uylenburgh, de eerste<br />

vrouw van Nederlands beroemdste kunstenaar<br />

Rembrandt van Rijn, moet representeren.<br />

Tijdens de offi ciële presentati e van het<br />

boek op 18 december 2011 in het cultuurgebouw<br />

aan de Cornelus Trooststraat speelde<br />

zij de vrouw van Rembrandt van Rijn, die<br />

niet op de party was, want er is immers<br />

geen straatnaam naar hem vernoemd in de<br />

schildersbuurt in Huizum-West. Het eerste<br />

boek werd trouwens overhandigd aan Johan<br />

Dalstra-oud-voorzitt er van de Gerard Dou<br />

buurt- en speeltuinvereniging, die de rol van<br />

burgemeester speelde(en dus de vader van<br />

Saskia van Uylenburgh). Daarna kregen de<br />

medewerkende kunstenaars voor het bedrag<br />

van 5 euro het boekwerkje.<br />

13


schilderij in blauw-wit, geti teld Worstelaars schilderij in vooral bruinen,<br />

geti teld Negerinnetjes<br />

en amateurkunstenaars in die zelfde straten<br />

woonden en werkten. Het ging om<br />

58 straatnamen en aanvankelijk kostt e<br />

het nogal wat moeite om kandidaat-kunstenaars<br />

uit dit leefgebied te vinden, die<br />

mee wilden werken aan de realisati e van<br />

dit interessante initi ati ef.<br />

Nu zijn er bekende schilders in deze<br />

buurt, maar ook zeer onbekende. Wie<br />

heeft wel eens van de schilder Rochussen<br />

gehoord, of heeft de lezer wel eens een<br />

doek van Elias Vonck in een museum gezien?<br />

Marjo heeft het allemaal uitgezocht<br />

en het resultaat is een prachti g boek. Op<br />

de linkerpagina van het boek naam van<br />

+ tekst over de schilder + een werk van<br />

hem op foto en rechts daarnaast een huidige<br />

inwoner van een bepaalde straat die<br />

vertelt over wat hij/zij doet op kunstzinnig<br />

terrein en wat kunst voor hem of haar<br />

betekent. Plus een foto van een actueel<br />

werk.<br />

Marjo werkt overdag op het NordwinCollege<br />

als projectcoördinator. Ze studeerde<br />

14<br />

April 2013<br />

een ti jd geleden communicati e aan een<br />

HBO-opleiding en later aan de docentenopleiding<br />

Maatschappijleer en is afk omsti<br />

g uit Heino. Tegenwoordig volgt ze een<br />

opleiding in Assen om kunstcoach te worden.<br />

En dan schildert ze ook nog verdienstelijk<br />

, fotografeert ze en beschrijft ze in<br />

haar kernachti ge gedichten haar ervaringen<br />

met de liefde en levenswijsheden.<br />

In een recent verleden zat ze ook nog<br />

een jaar in ons wijkpanel, waar ze min of<br />

meer ingerommeld werd. Maar ze kreeg<br />

het te druk en stapte er al snel weer uit.<br />

Kunst vindt ze een heerlijke uitlaatklep.<br />

Ze schildert landschappen, personen,<br />

bloemen e.a. (Mata Hari bij voorbeeld of<br />

Japanse vechters-zie de foto’s). Meestal<br />

schildert ze in acrylverf, wat een plasti c<br />

verfsoort is. Cursussen volgde ze bij bekende<br />

Leeuwarder schilders/docenten en<br />

ook nu nog heeft ze les. Op haar mooie<br />

website www.marjovonderman.nl is veel<br />

te lezen en te zien over haar passies en


schilderij Mata Hari<br />

April 2013<br />

wie na het lezen van dit stuk nog wat extra<br />

informati e wil hebben, kijk gerust!<br />

Frank Roff el<br />

P.s.: Het kunstboek (de laatste exemplaren)<br />

is alleen nog bij Marjo te bestellen<br />

(zie de website)<br />

Gegevens Marjo Vonderman:<br />

E-mail: info@marjovonderman.nl<br />

Website: www.marjovonderman.nl<br />

15


Folk-formati e<br />

Irish Stew geeft<br />

jubileumconcert<br />

Ter gelegenheid van hun 35-jarig bestaan<br />

gaven de 4 leden van de folk-formati e<br />

Irish Stew met daarin co-founder en onze<br />

buurtgenoot Johan Juckers, een jubileumconcert<br />

in Zalen Tivoli op zondagmiddag<br />

24 maart. Voor ongeveer 200 belangstellenden<br />

presenteerden zij trots hun 9 e cd<br />

Walking in the dew. Er werden fl ink wat<br />

cd’s verkocht. Geen wonder, want dit viertal<br />

is populair in Friesland en omstreken. De gevarieerde cd is weer goed om aan te horen,<br />

zelfs de nieuwe bassist Kees Epema zingt een nummer. De cd is te koop bij Johan<br />

Juckers (058-2151398) of bij Poort Music op de Voorstreek voor 15 euro.<br />

Frank Roff el<br />

16<br />

April 2013


Natuur in de wijk<br />

In deze lente wijd ik mijn verhaal aan<br />

het weer, Zwarte kraaien, voederbak-<br />

“oorlog”, over de Gevlekte aronskelk en<br />

ti ps voor vogelvriendelijke tuinen.<br />

Het was me wel een enerverende winterperiode:<br />

Eerst een erg vroege “lente” in<br />

januari die landelijk de natuur al liet ontwaken<br />

met temperaturen van 8°-11° C.!<br />

Maar op 14 januari konden we toch ervaren,<br />

dat we in het winterse jaargeti jde<br />

leefden: Sneeuw en -8°tot -11° C.!! Dat<br />

duurde zo’n 12 dagen. Daarna blijkt ook<br />

steeds weer, tot mijn verbazing, dat de<br />

vogels, een enkele te-vroeg-ontwaakte<br />

vlinder en het groen die invloeden doorstaan,<br />

althans voor een groot deel.<br />

Zo kwam er afwisseling genoeg wat het<br />

weer betrof; toch weer hogere temperaturen,<br />

dan weer winterweer. (tot 14<br />

februari)<br />

In maart was het wel achter de rug, dàchten<br />

we….Mooi niet: Op 10 maart kregen<br />

we nóg een vorst+sneeuw-periode. Een<br />

extraatje van een dag of 25!<br />

Ondanks de regen- en sneeuwbuien,<br />

lieten de kauwtjes zich niet “uit de wijk<br />

slaan”. Die bleven zich te goed doen aan<br />

het oude brood en zaden uit de voerbak<br />

in onze voortuin.<br />

Buiten de buien was de hiërarchie weer<br />

volop bezig! Het waren wel de Kauwen<br />

die als enigen de voederplek voor zich<br />

opeisten! Daarna waren de Houtduiven<br />

de baas. In volgorde volgden dan de Merel,<br />

de Turkse tortel, Huismus, Koolmees<br />

en Pimpelmees. Als dan al die andere gevleugelden<br />

weg waren durfde het Roodborstje<br />

te eten. Het was dus heel vaak<br />

spectaculair om te zien.<br />

Een andere kraaiensoort dan de Kauw,<br />

is de Zwarte kraai; groter en helemaal<br />

zwart. Ieder jaar hebben ze een nest in<br />

het Simon de Vliegerparkje. Een ti jd terug<br />

haalden deze kraaien de krant, vanwege<br />

agressief gedrag tegenover mensen. Verder<br />

schijnen ze een prima geheugen te<br />

hebben, want als ze een keer door iemand<br />

hardhandig weggejaagd zijn, herkennen<br />

ze die persoon aan zijn gezicht,<br />

zelfs na 3 jaar nog!<br />

Uit eigen ervaring weet ik, dat ze ook<br />

kunnen tellen. Hoe dan ook, ze zullen<br />

zich ook dit voorjaar wel weer vesti gen<br />

in onze buurt, al dan niet na heft ige ruzie<br />

met Eksters om een bestaand nest.<br />

Oh ja, ’t voorjaar dient zich dus aan. Heel<br />

raar, maar vandaag -8 maart- durf ik niet<br />

te schrijven “de lente” is er: Harde koude<br />

noord-oosten wind en koud! En toch<br />

hoorde ik zes dagen geleden ’s morgens<br />

om 6.15 uur twee merels om de beurt<br />

een bescheiden lied zingen.<br />

April 2013<br />

17


Ook de (mooie-) dagen daarna waren de<br />

tortelduiven al weer veel acti ever. Net als<br />

ieder voorjaar, of zelfs op een zonnige<br />

winterdag, laat een mannetjes-Huismus<br />

horen dat hij nog steeds “eigenaar” is<br />

van de nestplaats op de nok van het huis<br />

van Van Houten, Hollanderstraat 20. Luid<br />

sjilpend, de borst vooruit, zit het vogeltje<br />

zich uit te sloven. Hopelijk reageert ook<br />

in 2013 weer een “wyfk es-mus” op de<br />

avances.<br />

Van de vogels naar een ander onderdeel<br />

van de biologie, waar ik speciale aandacht<br />

aan wil schenken: een interessante plant<br />

met de naam gevlekte aronskelk.<br />

Deze plant komt vrij algemeen in Zuid-<br />

Limburg voor, maar ook in onze voortuin!<br />

Omstreeks 1975 was ik op de Oude Begraafplaats<br />

aan de Spanjaardslaan, toen<br />

een tuinman mij een groep Gevlekte<br />

aronskelken liet zien. Ik was uiteraard verbaasd.<br />

Ik mocht een polletje meenemen.<br />

Bij het verhuizen nam ik de plantjes, die<br />

zich hadden uitgebreid, mee naar de Waling<br />

Dijkstrastraat. Daar is het aantal ook<br />

al weer vermeerderd. (Ze komen alweer<br />

uit de grond). Het zijn geen planten die<br />

de tuin opfl euren. Ze bloeien in april met<br />

’n tot trechter veranderd plantblad met in<br />

het midden een paarse staaf, de bloeikolf.<br />

Net als een aantal andere soorten planten,<br />

b.v. de Raffl esia uit Indonesië, (zie de<br />

achterkant) verspreidt de Aronskelk óók<br />

een soort rotti ngslucht, iets van bedorven<br />

vlees!<br />

18<br />

April 2013<br />

Gevlekte Aronskelk<br />

Het is de bedoeling, dat daarmee insecten,<br />

en dan vooral vliegen en mugjes worden<br />

aangetrokken. Dat dit ook klopt, zag<br />

ik een aantal jaren geleden, toen ik zo’n<br />

Aronskelk uitelkaar haalde. Tot mijn grote<br />

verbazing ontdekte ik zeker een 300 hele<br />

kleine vliegjes onderin de “trechter”!<br />

Vanzelfsprekend (voor mij dus), wilde ik<br />

daar meer van weten. Deze motmugjes<br />

vervullen een grote rol bij de vermenigvuldiging<br />

van deze planten. Wat die mugjes,<br />

de Prychoda alternata verder doen<br />

en meer over de Gevlekte aronskelk de<br />

volgende keer.<br />

Om deze afl evering af te sluiten, kom<br />

ik terug op het onderwerp “Tuinen vogelvriendelijk<br />

maken”. (Dat beloofde ik


toch?)Daarom de volgende ti ps:<br />

• Als het kan, een grasveldje.<br />

• Zoveel mogelijk variati e in struiken voor<br />

vlinders, rupsen, bijen enz.<br />

• Water in de tuin: Vijvertje of een schaal.<br />

Struiken met doorns (Berberis, Meidoorn<br />

enz.) Om vogels nestgelegenheid te bieden<br />

en als veilige plek tegen roofvogels<br />

• In plaats van 100 % : liefst minder dan<br />

30 % van de hele tuin, of het tuintje van<br />

steen<br />

• Rommelhoekjes: Composthoop, takkenhoop<br />

• Voederhoekje of schaal met een dakje.<br />

Vooral in de winterperiode. Maar ook in<br />

het voorjaar als het vogelkroost honger<br />

heeft . (Dit zeker uit eigen ervaring.)<br />

• Maatregelen om het katt en onmogelijk<br />

te maken rusti g etende vogels te verschalken,<br />

zijn echt niet overbodig. Gaas<br />

als hindernis kan eff ecti ef zijn.<br />

• Het aanbrengen van nestkastjes zal zeker<br />

vogeltjes aantrekken.<br />

• Als er ruimte is voor een zandbakje,<br />

(niet voor de poes dus!) is dat voor mussen<br />

vaak aantrekkelijk. Ze nemen dan een<br />

zandbad.<br />

• Tenslott e is een platdak begroeid met<br />

Sedum-soorten bij vogels in trek. Gelukkig<br />

zijn die in onze wijk in opkomst!<br />

Veel informati e is te krijgen bij tuinvogelconsulent<br />

Doutsen Langhout in Britsum<br />

Tel. 058-6501717 (tot 1-6-2013)<br />

Als het aantal vogelvriendelijke tuinen<br />

fl ink toeneemt en uiteraard dan veel<br />

meer vogels, dan heb ik straks te weinig<br />

ruimte voor “Natuur in de Wijk”. Ik hoop<br />

het.<br />

9 april 2013<br />

Antoon Groenewoud<br />

April 2013<br />

19


20<br />

“De Kinderclub”<br />

April 2013


Op Woensdag middag 3 april was het<br />

weer een gezellige boel in het Hollanderhuuske.<br />

De kinderen van de kinderclub<br />

waren naar de zolder van het huuske gekomen<br />

om kale mannentjes te maken.<br />

De mannetjes waren gevuld met zaagsel<br />

en haddden een panty als huid.<br />

De grap was dat de mannetjes niet kaal<br />

zouden blijven. Boven in hun hoofd van<br />

zaasgsel zaten graszaadjes verstopt. Het<br />

was de bedoeling dat, als de kinderen<br />

thuiskwamen, de mannetjes een half uur<br />

April 2013<br />

onderwater werden gelegd. De<br />

zaadjes zouden dan groeien tot<br />

gras. en de mannetjes kregen<br />

haar.<br />

Een van de deelnemers vertelde<br />

mij dat hij het graskapsel<br />

dan ging sti jlen. Ik ben benieuwd<br />

hoe de mannetjes eruit<br />

zien met haar.<br />

Ik vond het in elk geval erg gezellig<br />

om even aan te mogen<br />

wippen bij de kinderclub.<br />

Lusanne Woltjer<br />

21


“De Zoete inval”<br />

Muzikantencollecti ef De Zoete Inval<br />

met in haar midden buurtgenote Els<br />

Doekes brengt cd met traditi onele<br />

dansmuziek uit. Begin 2012 was ik<br />

getuige van het moment dat Els<br />

Doekes –onze veelzijdige volksmuziekdeskundige<br />

en multi -instrumentalist,<br />

in de muziekwinkel van Poort-<br />

Music de nieuwe cd van haar band<br />

“De Zoete Inval” voor verkoop aanbod<br />

aan Sophie, de mede-eigenares<br />

van PoortMusic. Spontaan besloot<br />

ik die cd ook te kopen om er later<br />

aandacht aan te kunnen besteden in<br />

de <strong>Hollanderwijk</strong>krant en dat moment<br />

is aangebroken pal in het nieuwe jaar<br />

2013.<br />

Dit muzikantencollecti ef werd in 2003<br />

opgericht en wordt voor elk project opnieuw<br />

samengesteld met twee muzikanten<br />

als vaste kern. Het project waaruit de<br />

cd Pluggedansen-Holland 1650 – 1750, is<br />

een samenwerkingsverband van 2 mannelijke<br />

en 3 vrouwelijke muzikanten, die<br />

een keur van instrumenten bespelen,<br />

waaronder een aantal opmerkelijke, zoals<br />

de baroktrombone, de kromhoorn,<br />

het hakkebord, de draailier enz. Dat deze<br />

groep muzikanten zoveel soorten instrumenten<br />

bespelen maakt het mogelijk om<br />

de muziek verrassende wendingen te geven.<br />

De pluggedansen (pluggen was een<br />

ietwat denigrerende naam voor volkse<br />

lieden uit de genoemde periode) zijn<br />

22<br />

April 2013<br />

De cd hoes<br />

afk omsti g uit de 7 bundels van de Hollantsche<br />

Schouburgh, die tussen 1714 en<br />

1718 het levenslicht zagen. Daarin staan<br />

ruim 440 melodieën, die anoniem zijn<br />

en door de mensen van De Zoete Inval<br />

van akkoorden, harmonieën en baslijnen<br />

zijn voorzien. Op de cd staan 17 dansnummers<br />

met illustere ti tels als Lubbert<br />

met syn Stelt, De Syncoop, D’Beer aan ’t<br />

Brulle en ’t Varke vret Stront. Het schijfje<br />

laat dansmuziek horen die er niet om<br />

schreeuwt om op te dansen. Maar af en<br />

toe swingt de muziek wel. ’t Is gewoon<br />

wennen voor iemand als ondergetekende<br />

die de supersnelle jigs and reels van folkrockformati<br />

es als Steeley Span en Fairport<br />

Conventi on als referenti ekader heeft als<br />

het gaat om de combinati e volksmuziek<br />

en dansmuziek. In dergelijke nummers<br />

waarbij virtuositeit niet geschuwd wordt,


stuwen de electrische bas, drums en slaggitaren<br />

de dansers onder het publiek tot<br />

grote hoogten op. De dansers worden<br />

vervoerd zogezegd en dat gebeurd weinig<br />

bij het luisteren naar de cd met pluggedansen.<br />

Maar moet opgemerkt worden,<br />

De Zoete Inval kiest er ook niet voor om<br />

versterkt te spelen. Hun keuze is die voor<br />

akoesti sch spelen en dat gaat ze goed af.<br />

Deze groep muzikanten-mag ik ze puristen<br />

noemen?, stelt daar wel wat tegenover.<br />

Tijdens hun optredens, bij voorkeur<br />

in de sfeervolle ambiance van oude<br />

kerkjes en musea, leggen ze hun dansen<br />

uit en geven ze ook informati e over die<br />

merkwaardige instrumenten die ze naast<br />

de gewonere gebruiken. De pluggedansen<br />

op de cd zijn voorbeelden van eenvoudige<br />

dansen waarop men makkelijk<br />

De band De Zoete Inval met gehurkt zitt end<br />

in het midden buurtgenote Els Doekes<br />

Dit instrument was al in de negende eeuw na<br />

Christus bekend onder de naam organistrum. Het<br />

wordt nog maar weinig gebruikt. Op de foto heeft<br />

de muzikant rechts, het apparaat in zijn hand.<br />

kon meedansen. Andere dansen uit dit<br />

historisch ti jdvak waren de stati ge en formele<br />

hofdansen, die aangeleerd werden<br />

met behulp van een dansmeester.<br />

Balfolk dansen<br />

Ik stuitt e in het boekje op een term die<br />

mij nog niet eerder onder ogen is gekomen,<br />

teweten balfolk dansen. Bal folk,<br />

of balfolk of zoals in België bal populaire<br />

April 2013<br />

23


24<br />

Trombones<br />

zijn de ingeburgerde namen voor een bal<br />

met levende muziek in de vorm van folk<br />

of authenti eke volksmuziek. De muziek<br />

kan ook hier versterkt en bewerkt zijn,<br />

maar er zijn ook dansers, muzikanten en<br />

organisatoren die de voorkeur geven aan<br />

“puur”. De dansen en dansmelodieën komen<br />

daarbij grotendeels uit Frankrijk en<br />

dan met name Bretagne, of zijn nieuw gecomponeerd<br />

in de Franse sti jl.<br />

Maar er wordt ook alti jd een jig gedanst,<br />

een cercle (tovercirkel) en soms een tarantella<br />

of een polska. Er is langzamer-<br />

April 2013<br />

hand een eigen balfolktraditi e ontstaan,<br />

waarin de dansen niet meer zo sterk gebonden<br />

zijn aan de traditi e van het land<br />

van herkomst, maar aan het dansen op<br />

de bals hier in Nederland. Van de oude<br />

populaire muziek uit de Lage Landen is<br />

behoorlijk veel bewaard gebleven, zowel<br />

in handschrift en als in druk. Helaas<br />

zijn daarbij nauwelijks oude dansbeschrijvingen<br />

bewaard gebleven, en ook<br />

de levende overdracht van echt oude<br />

dansen ontbreekt hier grotendeels. De<br />

Zoete Inval spelen Nederlandse (oude)<br />

dansmuziek, waarbij we onze melodieën<br />

vaak ook bruikbaar maken voor<br />

een bepaalde dansvorm in het balfolkrepertoire.<br />

In het boekje bij de cd vindt<br />

de lezer de volgende balfolk dansen:<br />

Scotti sch, Bourrée, Mazurka, Cercle of<br />

Jig, Wals of Rondo.<br />

De Zoete Inval is niet de enige groep<br />

muzikanten die de oude, Nederlandse<br />

volksmuziek onder de aandacht probeert<br />

te brengen. Daar zijn ook nog Madlot uit<br />

Wageningen, Duo Middelsee met een<br />

(oud) <strong>Hollanderwijk</strong>er-Robert Tromp en<br />

Els, Camerata Trajecti na. De Zoete Inval<br />

heeft haar ogen op Scandinavië laten vallen.<br />

Els heeft daar veel muziek- en danscontacten<br />

en optreden daar moet een<br />

mogelijkheid zijn. Verder wil men ook in<br />

Vlaanderen gaan spelen.<br />

Frank Roff el


Beroemde reizen –deel 1:<br />

Alexander de Grote<br />

Alexander de Grote verovert Klein-Azië<br />

en delen van Azië tussen 334 en 323<br />

voor Christus.<br />

In het eerste deel van onze mini-serie<br />

beroemde reizen verdiepen we ons in<br />

het leven van Alexander de Grote, beroemd<br />

veldheer uit Macedonië, die de<br />

euvele moed had om te proberen het<br />

onbekende Azië onder Grieks bewind<br />

te stellen, daar deels in slaagde maar de<br />

veroveringstocht kwam tot een einde<br />

toen deze legende- door waarschijnlijk<br />

malaria geveld, sti erf in 323 voor Christus.<br />

In de ti jd van de oude Grieken, waaraan<br />

we onze democrati sche principes te danken<br />

hebben, was het heel gewoon dat<br />

volkeren en zelfs stadstaten, -denk hierbij<br />

aan de langdurige vete tussen de burgers<br />

van Athene en Sparta, de machti gste<br />

stadstaten van dit oude land-, oorlog<br />

met elkaar voerden. Zo had de vader van<br />

deze Alexander, koning Philip de Tweede,<br />

in de hierboven genoemde periode een<br />

confl ict met de heerser van Perzië, en<br />

besloot de fl amboyante troonopvolger<br />

(Alexander) de tweede expediti e naar dat<br />

rijk te leiden.<br />

Per schip werd er vertrokken en geland<br />

op de zuidkust van de Hellespont(zie<br />

kaartje). Vandaar door naar Troje, de legendarische<br />

plaats waar vroeger de Trojaanse<br />

prins Hector werd verslagen in een<br />

meedogenloze tweekamp door de sterkste<br />

man van de Grieken, Achilles, hetgeen<br />

later in de ti jd gevolgd werd door de evenzo<br />

legendarische valstrik met het houten<br />

paard, dat door de Grieken achtergelaten<br />

werd op het strand voor de muren<br />

van het tot dan toe oninneembare Troje.<br />

De argeloze Trojanen halen het enorme<br />

houten paard, met daarin Griekse krijgers<br />

binnen de stadsmuren en toen brak de<br />

hel los voor de Trojanen, want het geringe<br />

aantal Griekse strijders wisten wel de<br />

poorten van de stad te openen voor de<br />

Griekse troepen die zich verborgen hadden<br />

gehouden in de buurt van die stad.<br />

Nadat de troepen van Alexander bij wat<br />

voor Troje doorging de oude Griekse graven<br />

eer hadden bewezen, werd er vlakbij<br />

bij de rivier de Granicus op koning Darius<br />

de Derde gestuit, die daar gelegerd was<br />

met zijn satrapen(= onderkoningen). Die<br />

werden verslagen en daarop ontbond de<br />

jonge veldheer zijn vloot en trok hij verder<br />

met zijn leger naar westelijk Klein<br />

Azië. Na weer een veldslag bij Cillicië,<br />

trokken de Grieken verder naar de Levant<br />

en de havenstad Tyrus. Vandaar door naar<br />

April 2013<br />

25


Bronzen ruiterstandbeeld uit de eerste eeuw voor Christus dat Alexander de Grote met<br />

zijn paard Bucephalas uitbeeldt. Waarschijnlijk is dit beeld een kopie van het orgineel.<br />

Dit beeld werd in 1751 gevonden bij Herculaneum in Italië.<br />

Egypte, waar Alexander zichzelf tot Farao<br />

liet kronen. In zijn hoogmoed ging hij<br />

zelfs zover door in dat gebied een nieuwe<br />

hoofdstad te laten uitroepen, Alexandrië<br />

(in 331 voor Christus). Op 1 oktober 331<br />

v. C. stuitt e het leger weer op Darius de<br />

Derde bij Gaugamela, niet ver van Nineveh.<br />

Toen lag Babylon in Zuid-Mesopetanië<br />

op de route en daarna werd Iran be-<br />

26<br />

April 2013<br />

reikt, alwaar Alexander de oude Perzische<br />

hoofdstad Suasa innam. Verder naar de<br />

oude en offi ciële hoofdplaats van Perzië,<br />

Persepolis, dat twee keer bestormd werd<br />

en bij de laatste keer werd het oude paleizencomplex<br />

in brand gestoken.<br />

Op naar Noord-Iran naar daar waar nu<br />

het moderne Teheran ligt. Ook de Kaspische<br />

Zee werd aangedaan en de moe-


dige Grieken kwamen zelfs in het westen<br />

van het hedendaagse Afghanistan. Daar<br />

sti chtt e onze held Alexandrië van de Areainen<br />

(het tegenwoordige Herat) . De soldaten<br />

werden vervolgens richti ng het zuiden<br />

gedirigeerd (Drangiana en Siestan).<br />

In Arachosia meende Alexander opnieuw<br />

een Alexandrië te moeten vesti gen, hetgeen<br />

in de moderne ti jd Kandahar heet.<br />

Aan de voet van de berg Hindu Kush werd<br />

opnieuw een Alexandrië gevesti gd, met<br />

als toevoeging bij de Kaukasus. Het lag in<br />

de buurt van het moderne Kabul.<br />

Naar India<br />

Voordat de held in kwesti e de dreven van<br />

India bereikte, moest hij met zijn leger<br />

eerst nog een enorme bergketen over<br />

(de Hindu Kesh), wat steden veroveren in<br />

Bactrië (het tegenwoordige Noordoost-<br />

Afghanistan, de rivier de Oxus oversteken<br />

en Maracanda (nu: Samarkand) innemen.<br />

Bij een andere rivier –de Jaxartes- werd<br />

weer een Alexandrië gevesti gd , ditmaal<br />

met als toevoeging Eschate , hetgeen<br />

heden ten dage de stad Khodjend is. De<br />

Grieken hadden nu het hoogste punt in<br />

het noordoosten bereikt van hun enorme<br />

reis. Toch zou het nog een ruime periode<br />

duren voordat de Punjab in India werd<br />

bereikt. Eerst trouwde Alexander nog<br />

met Roxane, dochter van de plaatselijke<br />

krijgsheer van Sogdiana. Dit gebeurde om<br />

strategische redenen, maar Alexander<br />

ging zich in ieder geval niet rusti g nestelen<br />

in Bactrië en omgeving.<br />

Taxila, hoofdstad van het lokale koninkrijk<br />

bij de Indus, werd veroverd, maar de Indiase<br />

Rajeh Porus van de Pauravas bood<br />

meer tegenstand en werd pas na grote<br />

inspanning onder het juk van Alexander<br />

gebracht. Twee rivieren moesten nu bedwongen<br />

worden, de Acesinus (Chenab)<br />

en Hydraotes, alvorens bij weer een ande-<br />

April 2013<br />

27


e rivier de kampementen op te moeten<br />

slaan, de Hyphasis. En daar sloegen zijn<br />

soldaten aan het muiten. Zere voeten,<br />

heimwee en door en door nat door de<br />

moessonregens was het de krijgslieden<br />

teveel geworden. Alexander verzuchtt e<br />

dat hij zoveel al had bereikt, maar dat<br />

uitgerekend de toestand van zijn krijgers<br />

hem de werkelijkheid onder ogen moest<br />

doen komen. Hij en zijn mannen keerden<br />

terug naar de rivier de Hydaspes, waar<br />

de taaie Porus zoveel weerstand had geleverd<br />

met zijn mannen. Een vloot werd<br />

gereed gemaakt en een groot deel van<br />

het leger zett e scheep naar de monding<br />

van de Indus.<br />

Om nu te denken dat het leven er voor<br />

de overgebleven Grieken een stuk eenvoudiger<br />

op werd, heeft de lezer(es) het<br />

mis. In 325 voor Christus liep de veldheer<br />

een bijna fatale verwonding op toen hij<br />

en de restanten van zijn leger probeerden<br />

de Malli-stam in de pan te hakken<br />

bij het huidige Multan. In juli werd Pat-<br />

28<br />

April 2013<br />

tala (Hyderabad) bereikt desondanks.<br />

Daar splitste hij zijn leger weer. Soldaten<br />

werd via twee routes teruggestuurd, nl.<br />

over land naar Iran en te water richti ng<br />

Perzische golf. De tocht over land verliep<br />

desastreus en velen kwamen om door<br />

gebrek aan drinkwater en door overstromingen.<br />

Ook werd de legeraanvoeder<br />

geconfronteerd met een tweede muiterij,<br />

die werd neergeslagen. Vroeg in 323<br />

keerde Alexander terug naar Babylon, alwaar<br />

hij zich voorbereidde op een nieuwe<br />

expediti e, die tegen de Arabieren. Maar<br />

in juni van dat jaar overleed hij plotseling<br />

aan waarschijnlijk malariakoorts. Zijn<br />

lichaam werd niet naar zijn thuisland Macedonië<br />

gebracht , maar naar Alexandrië<br />

in Egypte. Zijn enorme reis was noodgedwongen<br />

ten einde gekomen.<br />

Frank Roff el


April 2013<br />

29


NIEUW IN DE BUURT:<br />

Freddie Alves en Mariska Verwei<br />

In het streekje waar schrijver dezes<br />

woont, verhuizen en komen regelmati g<br />

(nieuwe) buurtbewoners. Midden 2012<br />

kwam Freddie Alves (27 jr.) hier wonen<br />

in de Hollanderstraat en wat later trok<br />

zijn nieuwe vriendin Mariska (22 jr.) erbij<br />

in. Freddie is een pure Leeuwarder<br />

en is dol op zijn stadsje. Mariska komt<br />

uit Utrecht en kwam om studieredenen<br />

hier wonen en studeren. Speelt in mijn<br />

buurmans achterhoofd nog wel het idee<br />

om het later als horecaondernemer in<br />

het buitenland te proberen, Mariska lijkt<br />

meer aan Nederland gehecht dan Freddie.<br />

De blonde jongeman studeert 2 dagen<br />

per week voor AA-acountant en verder<br />

werkt hij 3 dagen in de week bij het bedrijf<br />

Accon AVM. Hij heeft een speciaal<br />

gevoel voor het Midden en KleinBedrijf<br />

30<br />

April 2013<br />

en hoopt later nog eens een eigen adviseursbedrijf,<br />

accountant, kroeg of restaurant<br />

te gaan runnen. In het verleden<br />

werkte hij al 8 jaar in de horeca en dat<br />

is hem goed bevallen. Verder was hij als<br />

bokser acti ef en tegenwoordig doet hij<br />

aan Braziliaanse Jiu-Jitsu, een vechtsport<br />

die zich richt op grondvechten. Bij<br />

het boksen was hij jarenlang leerling van<br />

Tabe Kooistra, waarvoor hij een groot<br />

ontzag ontwikkelde. Verder won hij ook<br />

nog eens een wedstrijdbeker die trots in<br />

de kamer prijkt.<br />

De frèle Mariska studeert leisure-management<br />

(vrijeti jdskunde) aan Stenden<br />

en wil later evenementen gaan organiseren.<br />

Maar daar is vooral in het Westen van<br />

ons land werk in. Haar vorm van sporti ef<br />

bezigzijn is intensief dansen met een stel<br />

vrouwen van de Urban Raw-sportschool


tegenover de Blokhuispoort-gevangenis.<br />

Ze is nu tweede-jaars studente en het bevalt<br />

haar erg goed hier. Ze ervaart in Leeuwarden<br />

meer sfeer dan in het veel grotere<br />

Utrecht, waar ze in haar jeugd vlakbij<br />

woonde. Hier kom je toch gemakkelijker<br />

bekenden tegen op straat.<br />

Beiden zijn niet bekend met buurthuizen<br />

en vinden zichzelf daarvoor ook niet<br />

echtt ypes voor. Waar Freddie wel van<br />

houdt is een slokje wiskey. In de ruim ingedeelde<br />

kamer prijken niet alleen een<br />

groot bankstel , maar ook een kast met<br />

daarin verschillende fl essen dure wiskey.<br />

Mariska moet er niet zo veel van hebben.<br />

Tegenover de kast hangt een portret van<br />

een gebrilde neger, die de zanger Dwele<br />

voorstelt. Dat is een hippe neo-soulzanger,<br />

waar Freddie voor valt. Ook funky<br />

muziek, soul en R&B en jazz hebben zijn<br />

goedkeuring, terwijl Mariska meer van<br />

Beyoncé en andere popmuziek houdt.<br />

Frank Roff el<br />

Hollanderhuuske<br />

schilderen<br />

April 2013<br />

Begin mei gaan we weer ons<br />

Huuske binnen schilderen.<br />

Met z’n allen is dat snel klaar<br />

en erg gezellig.<br />

Daarom worden medeschilders<br />

gevraagd!<br />

Aanmelden bij Gerda 2126272.<br />

31


32<br />

April 2013


April 2013<br />

De “Grote Wielen” 1947, Antoon Groenewoud<br />

33


34<br />

Bons & Bons<br />

Nostalgische-woondecoraties<br />

en<br />

Cadeau-artikelen<br />

Engelse en Franse stijlen met een<br />

Landelijke uitstraling<br />

Openingstijden: maandag GESLOTEN<br />

dinsdag t/m woensdag en vrijdag 11:00 - 18:00<br />

donderdag 11:00 - 20:00<br />

zaterdag 10:00 - 16:00<br />

d’ Hondecoeterstraat 39<br />

8932DP Leeuwarden<br />

Telefoon: 0582670071<br />

email: info@bonsbons.nl<br />

Internet: www.bonsbons.nl<br />

April 2013


Telefoonpraat-6<br />

De niet-meer-weg-te-denken TELE-<br />

FOON was dus in 1876 ontdekt. Mede<br />

dankzij het pionierswerk van Antonio<br />

Meucci, kon Alexander Graham Bell zijn<br />

telefoon-versie perfecti oneren.<br />

Samen met zijn assistent, de technicus<br />

Thomas Watson, construeerde hij een<br />

microfoon op electro-magneti sche basis.<br />

Het was trouwens niet de eerste microfoon.<br />

Die werd al in 1855 door David E.<br />

Hughes (een E ngelsman) uitgevonden.<br />

Die microfoon was een van de meest belangrijke<br />

onderdelen van de vinding.<br />

Legendarisch is het verzoek dat Bell in<br />

1876 tot Watson richtt e via zijn apparaat:<br />

“Mister Watson, come here. I want to see<br />

you”. Dat kwam duidelijk in het naastliggende<br />

vertrek over, waar zijn assistent<br />

zat. Daarop meldde Watson zich!<br />

Via de omgekeerde techniek van de microfoon,<br />

was het gelukt een luidspreker te<br />

construeren die in de kamer stond waar<br />

Watson zat. Na dat jaar verliep de ontwikkeling<br />

van de telefoon stormachti g!<br />

Nadat de eerste telefoons wat prakti scher<br />

waren gemaakt, kwam de “klank-telegraaf”<br />

in producti e. Het was de American<br />

Bell Telephone Company die deze twee<br />

jaar later ginggebruiken. De telefoon-opeen-plankje<br />

werd vervangen door houten<br />

kistjes. Zo kwamen de telefoons op de<br />

markt. Men kon ze huren en kopen. De<br />

toestellen konden gebruikt worden voor<br />

“inti eme” berichten, zo vond men toen.<br />

De communicati e bleef uiteraard eerst<br />

beperkt tot lokale-telefonie. Om alles<br />

een beetje goed te regelen, werd ook in<br />

1878 de eerste telefooncentrale opgericht<br />

en wel in New Haven (Connecti cut).<br />

Daar kwamen de eerste telefonistes, die<br />

met pluggen aan draden de 20 abonnees<br />

met elkaar verbonden. Alle verbindingen<br />

gingen per draad door de lucht. Vanaf de<br />

centrale werden de vele draden met houten<br />

verbonden. Zo veranderde het dorps-<br />

en stadsbeeld. Het was geweldig, dat<br />

men op deze manier kon communiceren.<br />

Toch was er een begrafenis-ondernemer,<br />

uit Kansas City, die er achter kwam, dat<br />

hij afgeluisterd kon worden. Hij bleek zó<br />

technisch te zijn, dat de man in 1892 de<br />

eerste automati sche telefooncentrale<br />

construeerde! Hij heett e Almon B. Strowger.<br />

Het zgn. Schakelapparaat voor telefoontoestellen<br />

met een kiesschijf werd in<br />

LaPorte (Indiana) opgericht.<br />

Tot 2013 speelde zich nog heel wat af,<br />

ook in<br />

Antoon Groenewoud<br />

April 2013<br />

De eerste telefonistes<br />

35


Lusanne<br />

onderneemt....<br />

In mijn vorige column sprak ik over een<br />

leuke klus een kinderboek over twee<br />

honden te illustreren. De tekeningen<br />

voor dit kinderboek; Fixie en Faxie op<br />

vakanti e, zijn af. Sterker nog het boekje<br />

is al gedrukt.<br />

Ik heb met veel plezier en passie aan de<br />

tekeningen gewerkt. Zoals alti jd, was het<br />

veel meer werk dan ik van te voren had<br />

ingeschat. Ik ben blij dat ik een veelzijdig<br />

vak heb en vind het heerlijk om mij<br />

in verschillende werkzaamheden zoals<br />

webdesign, dtp-werk en grafi sche vormgeving<br />

te storten. Maar illustrati es maken<br />

was alti jd een grote droom. Het grappige<br />

is dat als deze droom uitkomt, je ontdekt<br />

dat het nog steeds gewoon werk blijft .<br />

Iets wat moet gebeuren en op een gegeven<br />

ogenblik af moet. Dus het zijn heel<br />

wat lange dagen geweest, de deadline is<br />

36<br />

April 2013<br />

gehaald. Mocht u interesse hebben in<br />

het voorleesboekje “Fixie en Faxie opvakanti<br />

e”, het is te bestellen op www.<br />

boekscout.nl.<br />

Na al die lange dagen dat ik verstopt zat<br />

achter mijn computer, werd het ti jd om<br />

weer onder de mensen te komen en te<br />

gaan “netwerken”. De beurs Tel was op<br />

26 en 27 maart gepland in het WTC, dus<br />

ti jd om mijn gezicht er te laten zien. De<br />

beurs is ter vervanging van de gebruikelijke<br />

bedrijvencontactdagen. Deze beurs<br />

zou meer gericht zijn op ZZP-ers. Persoonlijk<br />

vond het bedrag wat neergelegd<br />

moest worden voor een stand nog steeds<br />

aan de hoge kant. Het bezoeken van de<br />

beurs was grati s en gaf je de gelegenheid<br />

diverse workshops te volgen.<br />

Wat ik met name erg leuk vind om de<br />

beurs te benaderen als een grote inspirati<br />

e bron. Hoe presenteren bedrijven zich,<br />

hoe ziet hun foldermateriaal eruit etc etc.<br />

Leuk om met een soort helikopterview te<br />

bekijken waar het druk is en waar niet.<br />

Op de beurs kom je makkelijk in gesprek<br />

met diverse mensen en krijg je een goed<br />

beeld van wat er in diverse bedrijven<br />

speelt.<br />

Een andere leuke bezigheid op zo’n beurs<br />

is, het het scoren van allerlei reclame gadgets<br />

die er uitgedeeld worden. Elke keer


en ik weer verrast door de diversiteit<br />

aan gadgets, die bedrijven uitdelen om<br />

de aandacht te vesti gen op hun produkt.<br />

De meeste van deze gadgets hebben in<br />

eerste instanti e niks met het bedrijf of<br />

het produkt wat het bedrijf maakt, te maken.<br />

Zo heb ik een nu een sti ft voor vett e<br />

lippen van Dommerholt advocaten. Ziet u<br />

de link tussen zachte lippen en de advocatuur?<br />

Een bedrijf dat heft rucs maakt,<br />

bood een drukpennetje voor je i-phone<br />

en en i-pad aan. Handig maar als ik dat<br />

pennetje gebruik, heb ik geen associati e<br />

met heft rucs.<br />

Het duurde even maar toen ontdekte ik<br />

de link tussen de Leeuwarder Courant en<br />

hun gadget; een ontbijtkoek. De Leeuwarder<br />

Courant verandert in een ochtend<br />

krant. Ochtend- Ontbijt-Ontbijtkoek. Toch<br />

enige logica voor mij. De koek smaakte<br />

heerlijk in elk geval. Eén van de leukste<br />

gadgets vond ik dat van OVMedia., een<br />

bedrijf dat reclame ruimte op bussen verkoopt.<br />

Zij hadden een bouwplaat van een<br />

bus, met daarop een klein doosje met<br />

kleurpotloodjes. Zo kon je je eigen re-<br />

clame alvast op de bus inkleuren. Ik vond<br />

het slim in elkaar zitt en. De gadgets is niet<br />

kostbaar, potloodjes zijn alti jd handig om<br />

te hebben waardoor de gadget een bewaarfuncti<br />

e heeft en bovendien wordt de<br />

potenti ele klant uitgenodigd om in acti e<br />

te komen.<br />

Nadat ik genoeg inspirati e had opgedaan<br />

op de beurs liep ik via de parkeerplaats<br />

naar de voorkant van het WTC waar mijn<br />

fi ets stond. Ik kreeg een ingeving en besloot<br />

spontaan alle bedrijfsauto’s te voorzien<br />

van een gadget van mij. Onder diverse<br />

ruitewissers heb ik een ansichtkaart<br />

geplaatst met de tekst:<br />

“Een glimlach is een grati s facelift ”. Zodat<br />

de ondernemers na een lange beursdag<br />

toch even moeten glimlachen als ze deze<br />

vrolijke kaart vinden.<br />

Op 23 mei sta ik voor het eerst zelf op<br />

een beurs voor ondernemende moeders.<br />

Ben je nieuwsgierig wat ik voor gadgets<br />

uitdeel? Kom gerust langs. Voor meer informati<br />

e: www.moedersinbalans.nl<br />

Lusanne Woltjer<br />

verzameling gadgets gadget van OVMedia<br />

April 2013<br />

37


The feelgood music van<br />

Leeuwardermuziekduo Très Chic<br />

Tijdens de offi ciële presentati e van de<br />

Leeuwarder gelegenheidsformati e “Armoe<br />

Troef” met daarop het nieuwe Liwwarder<br />

volkslied, raakte ik aan de praat<br />

met voormalig directeur van muziekcentrum<br />

Schaaf en tevens bekend Leeuwarder<br />

muzikant Frans van der Borg. Hij<br />

had de nieuwe cd van zijn muziekduo<br />

Très Chic “Must lústere juh!” bij zich<br />

en spontaan gaf hij mij een exemplaar.<br />

Dat vond ik zo leuk dat ik besloot eens<br />

te gaan kijken bij een optreden van zijn<br />

band.<br />

Dat vond al vrij snel plaats en wel in het<br />

café De Pastorie in de Kleine Kerkstraat.<br />

Ruim voor aanvang was ik ter plekke en<br />

zag de twee mannen van de band hun<br />

installati e opbouwen. Van de uitbater<br />

kreeg ik een kop koffi e en daarna besloot<br />

ik nog even wat te gaan eten bij Mc Donalds.<br />

Toen ik weer terug kwam, bleken<br />

de twee mannen van Très Chic (hetgeen<br />

vrij vertaald uit het Frans “erg fi jntjes”<br />

betekent) begonnen te zijn met wat jazznummers<br />

(“All of me” en “Blackbird”).<br />

Zanger Arnold de Jong beschikt over een<br />

fraaie, soepele stem die zowel in de meer<br />

sophisti cated als rock- nummers goed uit<br />

de voeten kan. En Frans van der Borg tovert<br />

echt de mooiste arrangementen uit<br />

zijn keyboard. De parti jen neemt hij in de<br />

studio op en een voor een plaatst hij die<br />

in het geheugen van zijn instrument. De<br />

38<br />

April 2013<br />

muziek kent daardoor verschillende lagen<br />

en het past vrijwel alti jd wonderwel.<br />

Dan weer een mooie vrouwenstem erbij<br />

in het arrangement, of een mooie brasssound,<br />

Frans is heer en meester over de<br />

in te zett en muzikale kleuren. De sound<br />

die ze met z’n tweeën maken is te omschrijven<br />

als licht en transparant. Geen<br />

dreunende basparti jen, of snelle roff els<br />

van een drummer, maar de mooie stem<br />

van Arnold en de gevarieerde layers van<br />

geluid van Frans die ook live gewoon<br />

meespeelt.<br />

Het optreden in het smûke café was een<br />

thuiswedstrijd. Het publiek en de bandleden<br />

kenden elkaar en het werd voller en<br />

voller. Na de jazz kwam er een rock and<br />

roll-setje. Er werd wat gedanst door een<br />

aantal enthousiaste dames die ook goed<br />

meezingen konden. Toen ik het optreden<br />

voorti jdig verliet waren de smartlappen al<br />

aan de beurt. Dat was “gefundenes Fressen”<br />

voor het publiek, dat samen met de<br />

muzikanten voor een zeer levendige ambiance<br />

zorgden. Voor wie van Liwwarders<br />

senti ment houdt, is de aanschaf van de in<br />

de aanhef genoemde cd een overweging<br />

waard. Zelf ben ik niet zo’n fan van dit<br />

genre maar de benadering van dit minigezelschapje<br />

is zo smaakvol en liefdevol,<br />

dat het een genoegen is om er naar te luisteren.Dit<br />

duo bestaat in 2014 10 jaar en<br />

dan komt er misschien wel een jubileum-


cd. Tot nu toe maakte de formati e 4 cd’s en<br />

de drie die ik in mijn bezit heb zijn mooie<br />

schijfj es. Of het nu gaat om jazz, lati n of<br />

pop, Arnold en Frans durven het aan en<br />

geven er hun draai aan. Hun repertoire is<br />

breed en daarom passen ze goed op feesten<br />

en parti jen. Très Chic treedt ongeveer<br />

4 x per maand op in geheel Friesland en<br />

af en toe daarbuiten. Melodieuze songs<br />

zijn hun core-product en deze hebben een<br />

hoog “evergreen”-gehalte. Ik vind hen een<br />

geschikte formati e om eens op te treden<br />

ti jdens een buurtf eest van ons. Ze beheersen<br />

de smartlappen uit Friesland, kunnen<br />

stevig rocken en voor de romanti sche lieden<br />

is er ook genoeg van hun gading. Een<br />

klasse band!<br />

Frank Roff el<br />

Website: www.treschicmusique.nl<br />

www.fransvandenborg.nl<br />

(Contactpersoon en boekingen)<br />

April 2013<br />

39


De winter is voorbij en de wintersport<br />

ook. Diverse onfortuinlijke wintersporters<br />

zitt en thuis met een min of meer<br />

ernsti ge blessure. Deze bijdrage gaat<br />

niet over een knie- of enkel blessure,<br />

maar over een blessure die minder ernsti<br />

g is maar wel een forse belemmering<br />

kan geven in het dagelijks functi oneren:<br />

De Ski-duim<br />

De skiduim is een aandoening waarbij<br />

gewrichtsband en kapsel aan de binnenzijde<br />

van de duim kapot gaat ten gevolge<br />

van een val waarbij de duim ineens<br />

achterover getrokken/geduwd wordt. In<br />

pechgevallen wordt ook een klein botfragmentje<br />

losgetrokken. Ongeveer 10%<br />

van alle ski-ongelukken bestaat uit dit<br />

letsel. Ook bij balsporters zien we dit letsel<br />

ontstaan wanneer een harde bal op<br />

de verkeerde manier wordt gevangen/<br />

tegen gehouden. Het letsel wordt in de<br />

acute fase nogal eens gemist. Het gevolg<br />

hiervan is dat het basisgewricht van de<br />

duim instabiel kan worden. Hierdoor kan<br />

langdurige pijn en functi estoornis van de<br />

duim/hand ontstaan.<br />

40<br />

SPECTRUM LEEUWARDEN<br />

is een sport- en gezondheidscentrum met een<br />

breed scala aan mogelijkheden.<br />

April 2013<br />

Zie<br />

www.spectrumleeuwarden.nl<br />

Het letsel ontstaat meestal acuut doordat<br />

de duim door een plotseling inwerkende<br />

kracht naar achteren getrokken wordt. Bij<br />

skiërs ontstaat dit letsel wanneer door<br />

een val de duim achter de skistok blijft<br />

hangen. Bij balsporters wordt het letsel<br />

vaak gezien wanneer een bal met hoge<br />

snelheid tegen de uitgestrekte duim aan<br />

komt.<br />

Een chronische variant van de skiduim is<br />

ook bekend. We zien deze variant optreden<br />

bij werkzaamheden waarbij de duim<br />

steeds op dezelfde wijze belast wordt<br />

zonder gebruikmaking van de juiste houding/spierwerking.<br />

Door de conti nue rek


op het kapsel en band worden de structuren<br />

uitgerekt en ontstaan een instabiel<br />

duimgewricht. Op termijn ontstaan gewrichtsslijtage<br />

met pijnklachten en functi<br />

ebeperkingen.<br />

Herken de skiduim<br />

Na een ongelukje is het meestal wel<br />

duidelijk dat de duim geblesseerd is geraakt.<br />

De binnenzijde van het onderste<br />

duimgewricht is pijnlijk en gezwollen, de<br />

duim is minder krachti g en een potje kan<br />

moeilijker te openen zijn, kleine krachti ge<br />

bewegingen verlopen moeizamer en zijn<br />

pijnlijk geworden, een klein heft ig pijnpunt<br />

is duidelijk aanwijsbaar. In ernsti -<br />

gere gevallen wanneer de pijn minder op<br />

de voorgrond staat, wordt bij onderzoek<br />

een vergrote beweging van het gewricht<br />

gevonden. Op een röntgenfoto kan een<br />

los botf ragment gevonden worden aan<br />

de basis van het onderste duimbot.<br />

Behandeling<br />

In relati ef milde gevallen kan met behulp<br />

van fysiotherapie hulp worden geboden.<br />

De fysiotherapeut kan speciale oefeningen<br />

voorschrijven en adviezen geven over<br />

bracing of taping.<br />

Wanneer de gewrichtsband volledig is<br />

gescheurd of wanneer sprake is van losse<br />

botf ragmenten is een operati e noodzakelijk.<br />

De losgescheurde band wordt vastgezet,<br />

een los botf ragment wordt weggehaald<br />

wanneer het kleiner is dan 15% van<br />

het gewrichtsvlak, een groot botf ragment<br />

wordt weer vastgezet. Na de operati e en/<br />

of gipsperiode is handtherapie –waarbij<br />

een periode van bracing noodzakelijk kan<br />

zijn- belangrijk. Tijdens contact- en/of<br />

vechtsporten wordt bracing tot een jaar<br />

na het ongeval aangeraden.<br />

Een chronische skiduim met instabiliteit,<br />

maar zonder slijtage van het gewricht kan<br />

met behulp van een peestransplantaat<br />

worden versterkt.<br />

Het Spectrum<br />

voorbeeld van taping voorbeeld van een brace<br />

April 2013<br />

41


Huurdersvereniging<br />

Beste mensen,<br />

Er is ti jdelijk wat verwarring geweest bij Elkien rondom het<br />

grati s aanleggen van het stopcontact in de meterkast, ten behoeve van de internetverbinding<br />

via de glasvezelkabel. Na overleg blijft de regeling zoals afgesproken en aan u<br />

verteld in de wijkkrant van juni 2011:<br />

Stopcontact in de meterkast:<br />

Wanneer u gebruik gaat maken van glasvezel stellen veel providers een stopcontact<br />

in de meterkast als voorwaarde. U kunt dan contact opnemen met Elkien: zij zorgen<br />

ervoor dat een erkende fi rma dat stopcontact grati s voor u aanlegt.<br />

Vriendelijke groet, namens Huurdersvereniging <strong>Hollanderwijk</strong><br />

Sieta Adema en Sjakkie Jongma<br />

Gehoord en gezien: Nieuwe Bewoners.<br />

42<br />

Sinds enkele weken is chiwawa Tirus III op de Leeuwardestraat komen wonen.<br />

hier te zien samen met zijn baas, Minne Postma<br />

April 2013


Administratiekantoor Amellets<br />

Voor uw belastingaangiftes, zakelijke boekhouding en budgetadvies<br />

Telefoon: 058-­‐2131872<br />

Wijnhornsterstraat 124<br />

www.geld-­‐over.nl<br />

April 2013<br />

43


44<br />

April 2013


April 2013<br />

45


46<br />

April 2013<br />

15 mei 2013<br />

Maandag 29 april<br />

Maandag 27 mei<br />

Maandag 24 juni


April 2013<br />

47


48<br />

Raffl esia, z`ie natuur in de wijk pagina 17<br />

April 2013

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!