28.07.2013 Views

Ivana kitwijzer

Ivana kitwijzer

Ivana kitwijzer

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

TOEPASSING<br />

SOORT TYPE BINNEN BUITEN<br />

MAXIMALE<br />

VOEG BEWEGING<br />

%<br />

OVERSCHILDER-<br />

BAAR<br />

APPLICATIE<br />

IVANA BINNENVOEGKIT Acrylaat ✔ 15 Alkyd/Water ✔<br />

IVANA GLASKIT EASY Siliconen ✔ ✔ 20 Alkyd/Water ✔ ✔<br />

BEGLAZING AANSLUITVOEG DILATATIEVOEG SANITAIR NATUURSTEEN<br />

IVANA SANITAIRKIT ✔ ✔ 25 ✔ ✔ ✔<br />

IVANA NEUTRALE<br />

SILICONEN KIT<br />

<strong>Ivana</strong> adviseert primer te gebruiken voor betere hechting en<br />

afstrijkmiddel voor mooie afwerking.<br />

✔ ✔ 25 ✔ ✔<br />

IVANA SILICONEN KIT ✔ ✔ 25 ✔ ✔<br />

IVANA GEVELVOEGKIT MS ✔ ✔ 25 Water ✔ ✔<br />

IVANA VLOERVOEGKIT ✔ ✔ 20 Water ✔ ✔ ✔<br />

IVANA MULTI KIT ✔ ✔ 20 Water ✔ ✔ ✔ ✔


UW DEALER<br />

ivana <strong>kitwijzer</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!