31.07.2013 Views

Waarom?

Waarom?

Waarom?

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Volksrecht<br />

SoaiGtliertiesala. "WeelsJoleui -voor cLe ^.rr > oz3.diseezxiezxtezL IHZortrijJc e n lexseror».<br />

Ongeteekende brieven worden niet opgenomen.<br />

AANKONDIGINGEN :<br />

Prij* volgens tarief voorop te betalen.<br />

In liet Weldadigheidsbureel<br />

Na zelf een leven van kommer en ellende doorworsteld te hebben en volkomen<br />

recht hebbende op een weinig genot in den ouden dag, is het toch aan allen niet gegund<br />

dit te verkrijgen.<br />

Een arme sukkelaar, rond de 70 jaren oud, ziet men met de kinderen zijner dochter<br />

den openbaren onderstand gaan afsmeeken.<br />

De echtgenoot der dochter, een braaf en eerlijk werker, verloor het leven in eene<br />

koolmijn, waar hij heengetrokken was uit werkgebrek in zijne geboorteplaats.<br />

Van dat oogenblik begon er een leven van jammer en wee in het gezin waar de oude<br />

vader de zorg der kinderen toevertrouwd werd, terwijl de arme vrouw den ganschen<br />

dag op het veld gaat knoeien om eenige ellendige centen te gaan verdienen tot onderhoud<br />

van het talrijke kroost en van den ongelukkigen ouden vader.<br />

Helaas, de verdiensten der vrouw zijn te gering om daarin te voorzien ; de geburen,<br />

ook arme drommels, doch gevoelvolle lieden, zijn reeds herhaalde malen bijgesprongen<br />

en hebben den honger der kleinen gestild. Toch kan dat niet blijven duren en men is<br />

verplicht de openbare weldadigheid in te roepen.<br />

Openbare weldadigheid !<br />

Leugenachtige uitdrukking, want feitelijk is het openbare vernedering De eerste<br />

maal dat men de hand uitsteken moet, maakt men kennis met den bediende, die, door<br />

de gewoonte, alle medelijden uit het hart heeft gebannen en enkelijk te rekenen heeft of<br />

hij hçt hart heeft gebannen en enkelijk te rekenen heeft of hij het einde des jaars met<br />

zijn armoedig budget bereiken zal.<br />

De ongelukkige hoort dan dat het goed is voor eenmaal, want dat er meerdere arme<br />

menschen zijn, dat het weldadigheidsbureel niet heel rijk is en dat ei dus voor allen wat<br />

moet zijn.<br />

De arme oude drommel heeft met de teekens der wanhoop op het gelaat, goed te<br />

wijzen op de kleine sukkelaars, hij heeft goed de arme slavin, zijne dochter, als eene<br />

heldhaftige moeder te verdedigen tegenover den bur 1 bediende, die meent dat zij naar<br />

anderen en beter betaalden arbeid moet uitzien, -r ïelpt om hem den gewenschten,<br />

en noodigen onderstand te verschaffen, die het ongelukkig gezin eene andere en rechtvaardigere<br />

wending zou kunnen doen nemen.<br />

De man gaat heen met eene armzalige .aalmoes en weet dat hij niet dikwijls meer<br />

terugkeeren mag.<br />

Aan hem de wanhoop, aan hem de smart door de kreten der kinderen en de zuchten<br />

der moeder veroorzaakt !<br />

De maatschappij heeft haren plicht gedaan, zij heeft immers door het Weldadigheidsbureel<br />

de familie geholpen en moet voor het oogenblik niets anders !<br />

Langzaam, maar onophoudend zal de ellende voort het gezin doen ontaarden, de<br />

oude man zal onder de wreede slagen van het noodlot bezwijken, de arme vrouw zal zich<br />

kreupel werken, de kinderen zullen, door aan zich zeiven overgelaten te zijn, opgroeien<br />

het eene tot een krachtige, maer onwetende werkslaaf, het andere misschien in ondeugd,<br />

REDAKTIE :<br />

Aug. DEBUNNE, « Volkshuis », Koningstraat, Meenen<br />

ADMINISTRATIE :<br />

VOLKSRECHT, St-jansiaan, Kortrijk<br />

een derde zal de eischen van het leven niet<br />

kunnen beantwoorden door zwakte en zal<br />

als ziek, als ongeneesbaar de last van het<br />

Weldadigheidsbureel weer komen vergrooten.<br />

Ziedaar de uitslagen van eene verkeerd<br />

ingerichte samenleving !<br />

Dank aan de organisatie der arbeiders in<br />

de groote steden en nijverheidscentrums zijn<br />

hier en daar hervormingen op gebied van<br />

erkenning van den arme werkman doorgevoerd.<br />

Door het krachtdadig opkomen der<br />

socialistische partij is de regeering gedwongen<br />

geweest een pensioen in te richten voor<br />

den ouden werkman, dat zal vergrooten<br />

naarmate den aandrang grooter wordt.<br />

Overal waar het noodlot pijnlijke toestanden<br />

schept, moet van regeeringswege tusschengekomen<br />

worden.<br />

Ouderlingen moeten een gelukkigen ouden<br />

dag gewaarborgd zijn. Weduwen en weezen<br />

moeten boven alles van onderkomen en opvoeding<br />

verzekerd zijn.<br />

Alsdan zal men de boosaardige personen<br />

niet meer ontmoeten die thans, door gemis<br />

àan opvoeding, buiten eigen schuld, groot<br />

gebracht zijn.<br />

Dan zullen weduwen, weezen en andere<br />

ongelukkigen, voornamelijk op de verachterde<br />

buitens en kleine steden, niet meer<br />

met beschaamde wangen en bekretene<br />

oogen hulp moeten gaan afsmeeken op de<br />

zoogenaamde Weldadigheidsbureelen !<br />

Aan de inrichting eener rechtvaardiger<br />

maatschappij helpt de socialistische partij<br />

uit alle krachten en daarom moeten alle<br />

werkers van stad en buiten die partij steunen,<br />

zij moeten zich ontwikkelen door het<br />

lezen der socialistische schriften, zij moeten<br />

zich vereenigen zooals de werklieden der<br />

steden het reeds zijn en de noodige geestdrift<br />

tot die organisatie verkrijgt men door<br />

den omgang met de socialisten en het bezoek<br />

der socialistische inrichtingen bij elke gelegenheid.<br />

Werkers van den buiten, steunt de partij<br />

die alleen het recht van den arme zal doen<br />

zegevieren !<br />

<strong>Waarom</strong>?<br />

Wanneer ik van den eenen kant<br />

bet worstelen en strijden omhetleven,<br />

den nijdigen kamp om het bes'aan,<br />

de armoede, ontbering en ellende der<br />

gansche werkende klasse beschouw<br />

en van den anderen kant de weelde,<br />

de pracht, de genietingen en het onbekommerd<br />

bestaan der rijken, dan<br />

vraag ik mij af: «<strong>Waarom</strong> dezen toestand?<br />

»<br />

Ja, waarom moeten er zulke<br />

schreeuwende onrechtvaardigheden<br />

bestaan?<br />

<strong>Waarom</strong>?<br />

Wij allen zijn volgens het katho<br />

liek geloof kinderen Gods; waarom<br />

dan duldt dien God zooveel ellende en<br />

prangenden honger, naast zooveel<br />

pracht en weelde?<br />

<strong>Waarom</strong> worden wij door dezen<br />

algoed'-n God en opperste rechtvaardigheid<br />

zoo stiefmoederlijk behandeld?<br />

ABONNEMENTSPRIJS :<br />

ï jaar fr. 1.SO<br />

6 maanden . . . . . . . . . » l.OO<br />

Moeilijk op te lossen vraagstuk,<br />

want de wegen der Voorzienigheid (!)<br />

zijn ondoorgrondelijk!<br />

Nochtans om dezen bedroevenden<br />

toestand ten spoedigste mogelijk te<br />

doen eindigen, ware het zoo lang<br />

werk niet, wilden alle werklieden,<br />

alle kleine burgers, alle boeren,<br />

kortom alle verdrukten en vernederden,<br />

zich bij elkander aansluiten en<br />

als een man tegen het alverslindend<br />

kapitalisme opkomen.<br />

<strong>Waarom</strong> sluiten alle miskenden<br />

zich niet bij de socialisten aan?<br />

Gedurende 19 eeuwen heeft het<br />

volk den god aanroepen om verbetering<br />

in zijnen toestand te bekomen !<br />

Hun bestaan wordt met den dag<br />

ellendiger. Bijzonderlijk op den buiten<br />

tcunnen de geestelijken en kasteelheeren<br />

nog alles doen met de bevolking<br />

wat zij willen en daar gebruiken<br />

zij ruimschoots hunne macht om alles<br />

wat maar naar socialisme ruikt, er<br />

van verwijderd te houden.<br />

Hoelang nog?<br />

Reeds beginnen bij velen de oogen<br />

open te gaan. maar dit gaat te langzaam<br />

en dit is te begrijpen, vermits<br />

wij het tegen geene gemakkelijke<br />

vijanden te doen hebben.<br />

Maar toch zullen wij eindigen met<br />

te overwinnen.<br />

Het is plicht van allen welke in het<br />

socialism° gelooven, hunne vrienden<br />

en kennissen voorde partij te winnen.<br />

Dit alles mag niet op de schouders<br />

der moedige propagandisten alleen<br />

rusten. Elkeen moet propagandist<br />

zijn in zijne eigene omgeving, waar<br />

hij gekend is, waar hij zijne vrienden<br />

en werkmakkers rond z ch heeft en<br />

daar zal hij meer goeds stichten met<br />

woorden, dan wij met onze bladen.<br />

Daarom niet gerust, buitenlieden,<br />

nu de kiezingen voor de deur staan,<br />

moet ieder zijn plicht begrijpen en het<br />

socialisme overal doen binnendringen<br />

waar zulks maar mogelijk is.<br />

Strijden moeten wij tot ons aller<br />

ontvoogding, tot onze vrijmaking uit<br />

de klauwen van den geldgod en dan<br />

zullen wij de roode vlag laten wapperen<br />

op de puinen van het rotte kapitalisme.<br />

Wondelgem. X.<br />

De vl arasche Steenbakkers<br />

Langs de boorden der Schelde, tusschen Gent<br />

en Audenaerdé, treft men omtrent drie honderd<br />

steenovens aan, waar vier à vijf duizend mannen,<br />

vrouwen en kinders op de verschrikkelijkste<br />

wij/.e worden uitgebuit, — gestroopt en letterlijk<br />

bestolen.<br />

Wij hebben het bereiden van den zwaren<br />

leemgrond tot moortel, het vervoeren van dien<br />

moortel, het vormen der steenen, het opleggen,.


het te drogen leggen en het opbouwen der ovens<br />

reeds meer dan eens beschreven in Vooruit.<br />

Met het krieken van den dag beginnen die<br />

slaven te zwoegen, zich nauwelijks den tijd gunnend<br />

om een stuk te eten, tot dat de zon achter<br />

den gezichteinder is neergedaald, tot dat hunne<br />

leden verlamd langs hun lichaam hangen.<br />

Zelden hebben wij werkmenschen zien werken<br />

met zooveel haast, met zooveel koortsachtigheid<br />

en nergens bestaat een zoo ver gedreven<br />

stelsel van onderlinge opjaging.<br />

De kloekste maakt den moortel, de voerder<br />

moet maar zien dat hij plaats maakt en elk moet<br />

maar zorgen dat hij niet achter blijft.<br />

Vooral de vrouwen en de kinderen zijn daar<br />

de slachtoffers van en dwingen medelijden af<br />

als zij bekeven, vaak mishandeld worden omdat<br />

zij het niet kunnen volhouden.<br />

Voorwaar, de dwangarbeid in de siberische<br />

zilvermijnen kan niet zwaarder zijn!<br />

En die brave, christelijke menschen verdienen<br />

hongerloonen !<br />

Gewoonlijk'werken zij in groepen van zes :<br />

een man voor het bereiden van den grond, een<br />

man voor het vervoeren van den grond, een<br />

man voor het vormen, eene vrouw voor het aangeven<br />

en twee kinders voor het afdragen. In de<br />

meeste gevallen wordt de vormer geholpen door<br />

zijne vrouw en kinders.<br />

Voor het vormen van duizend steenen ontvangt<br />

de groep fr. 2,50, soms 10 centiemen minder<br />

of meer — en als zij IS uren onafgebroken<br />

gewerkt hebben zullen zij hoogstens tien duizend<br />

steenen gemaakt of 25 fr verdiend hebben,<br />

wat voor elk op 20 centiemen per uur komt.<br />

Het gebeurt echter zeer zelden dat de steenvormers<br />

drie volle dagen kunnen werken, het<br />

gebeurt dat de gevormde steenen van een heelen<br />

dag door eene regenvlaag vernield worden er<br />

komen nog andere tegenslagen en een oude<br />

steenvormer verzekerde ons dat zij gedurende<br />

dit seizoen geene 10 centiemen per uur hebben<br />

gewonnen.<br />

De overige werklieden der steenovens werken<br />

in daghuur aan een spotloon van fr. 1.60<br />

tot fr. 1,80 voor twaalf uren even zwaren arbeid;<br />

Zij bouwen de ovens op, breken ze af en vervóereij<br />

den steen naar de wagens of de schepen<br />

die hem gaan leveren.<br />

Het is niet moeilijk om berekenen hoe groot<br />

de winsten der kapitalisten steenbakkers zijn,<br />

als men weet dat de steen nu aan fr. 12,50 tot<br />

13 fr. de duizend staat.<br />

Die heeren géven voor het vormen fr. 2,50<br />

per duizend en de administratiekosten,de pacht<br />

van den grond, het loon aan vier arbeiders, de<br />

prijs «an eene ton kolen per oven (;iiles wat er<br />

nog uit te geven is) kunnen onmogelijk fr. 2,50<br />

per duizend steenen bedragen !<br />

Wij kunnen dus niet overdrijven als wij zeggen<br />

dat zij aan iedere duizend steenen zuiver<br />

6 tot 7 fr. winnen of aan eiken oven van 700<br />

duizend eene som van rond de S000 fr.<br />

Nietwaar dat die christelijke heeren rekening<br />

houden van hunne edele princiepen en van de<br />

Rerum Novarum van hunnen overleden « paus<br />

der arbeiders » ?<br />

Nietwaar dat zij zich ver houden van het bedrijven<br />

der wraakroepende zonde van het« achterhouden<br />

van het loon der arbeiders » ?<br />

Het roept waarlijk om wraak de arme zwoegers<br />

aldus te bestelen — en de steenovenslaven<br />

beginnen het gelukkiglijk gewaar te worden,<br />

want zij klagen bitter en zijn over het algemeen<br />

ontevréden.<br />

De ontevredenheid is het begin van het verzet<br />

en wij raden de werklieden aan de hoofden<br />

bijeen te steken, zich te vereenigen, zooals zij<br />

reeds begonnen zijn rond Brussel en andere<br />

streken.<br />

Willen de steenbakkers van de boorden der<br />

Schelde zich vereenigen, hunne grieven bekend<br />

maken, het is zeker dat dadelijk de uitbuiting<br />

moet verminderen en dat hunne loonen moeten<br />

verhoogen.<br />

FEUILLETON 7<br />

Onder ito Socialistenwet<br />

Herinneringen van een Dnitseh partijgenoot<br />

Wij waren in ons schik, behalve de kleine<br />

beeldhouwer, die mij met een benepen gezicht<br />

toefluisterde dat hij het zoo schrikkelijk<br />

lastig had en de « kazen » het hem<br />

onmogelijk maakten zich te ontlasten.<br />

Het ongelukkige offer van de partij plicht<br />

moest ware folteringen verduren tot wij, een<br />

uur later, in C. aankwamen en wij hem, niet<br />

in de statie, wegens het politiegevaar, maar<br />

in een stille zijstraat van zijn pak verlosten.<br />

De arme amateur-smokkelaar heeft er nog<br />

de heele week buikpijn van gehad!<br />

Den volgenden dag om 12 uur waren de<br />

2000 exemplaren in i3 pakken op de post<br />

gebracht.<br />

En willen onze vlaamsche vereenigde steenbakkers<br />

samenwerkende steenovens inrichten,<br />

dan is het zeker dat hunne loonen meer dan<br />

verdilbbelen zullen, terwijl hun werk veel zal<br />

vergemakkelijken<br />

Overweegt dit alles, vlaamsche steenbakkers,<br />

neemt een voorbeeld aan uwe broeders de werklieden<br />

der groote steden, organiseert u en weldra<br />

zult gij van slaven menschen worden<br />

Om goed uwe rechten als nuttige menschen<br />

der maatschappij te leeren kennen moet gij beginnen<br />

met Vooruit te lezen, het blad der werklieden<br />

dat, zooals gij in (! slaehtoliers zij - hîjiia IIIIRII werLIie


-A..A..ET IDE!<br />

Soc. Federaties m Kortrijk en Yperen<br />

Onze vrienden van Meenen hebben het<br />

verschijnen van een eigen orgaan aangekondigd<br />

dat van af i5 Oogst tot aan de<br />

gemeentekiezing, als de verdediger hunner<br />

belangen en van het socialisme zal optreden.<br />

Dit durven der Meenensche kameraden<br />

mogen wij een stout stuk heeten en uit den<br />

grond van ons hart wenschen wij dat het<br />

ten volle aan hunne verwachtingen beantwoordde.<br />

Maar onze verplichtingen tegenover het<br />

Volksrecht dat het weekblad blijft der Soc.<br />

Federaties van Kortrijk en Yperen, worden<br />

door dit besluit zwaarder om torschen, daar<br />

Meenen nevens Kortrijk het meeste bij<br />

bracht om het bestaan van ons strijdblad te<br />

verzekeren en zij nu zullen gedwongen zijn<br />

bijna alles te offeren aan hun eigen kiesorgaan.<br />

Evenals te Meenen is den strijd besloten<br />

te Kortrijk, te Harelbeke, te Wervicq, te<br />

Komen en daar het buiten Moeskroen<br />

nergens tot een verbond geraakt is zal onze<br />

verdediging tegenover de in strijd komende<br />

burgerpartijen, gemakkelijk de plaats opslorpen<br />

waarover wij wekelijks beschikken.<br />

Wij doen dus een beroep op de ofïerwilligheid<br />

van onze propagandisten, en hopen<br />

ook te mogen rekenen op den steun van al<br />

de lezers van ons weekblad Volksrecht.<br />

Gedurende dezen kiesstrijd moeten de<br />

argumenten evenals de verdedigingsmiddelen<br />

onzer briefwisselaars kort en goed zijn.<br />

Den strijdpenning mag bij geene enkele<br />

gepaste gelegenheid vergeten worden.<br />

• Dan zullen wij na den uitslag der kiezing<br />

kunnen toonen dat er vooruitgang is op<br />

gansch de lijn en dat den stofïelijken toestand<br />

van ons geliefd weekblad er nog bij<br />

gewonnen heeft.<br />

Iedereen begrijpe nu zijn plicht ! Vooruit<br />

met geestdrift en hoop bezield kameraden<br />

en leve het socialisme ! Leve het Volksrecht !<br />

De Administratie.<br />

4.<br />

fiortrijk<br />

Aan d« leden der coopératif! —<br />

De gemeentekiezing nadert ras, want binnen<br />

een tiental weken zullen de kiezers ter stembus<br />

gaan om hunnen keus te doen onder de<br />

voorgestelde kandidaten ; om te beslissen<br />

wie in 't vervolg onze stadsbestuurders<br />

zullen zijn.<br />

De Socialistische partij van Kortrijk, na<br />

de verwerping van haar voorstel aan d^ antiklerikale<br />

partijen, om in blok op te treden<br />

tegen de kalotten, heeft besloten den strijd<br />

afzonderlijk aan te gaan, niet met de hoop<br />

om de andere partijen ineens te overrompelen<br />

en het stadhuis van Kortrijk zegevierend<br />

binnen te treden, maar om aan het *olk en<br />

bijzonderlijk aan de werklieden te toonen<br />

waarom het noodzakelijk is voortaan te<br />

stemmen voor hunne ware verdedigers, de<br />

kandidaten der Werkliedenpartij.<br />

Vooreerst richten wij ons tot de leden der<br />

Samenwerkende Maatschappij Volksrecht,<br />

wier getal in den laatsten tijd verbazend<br />

geklommen is en die van rechtswege deel<br />

uitmaken der Socialistische partij.<br />

Sommigen van u werden lid der coöperatie<br />

omdat uwe belangen er u toe aanzetten;<br />

omdat onze bakkerij en kleerwinkel u rechtstreeks<br />

profijt schonken en u goede en gezonde<br />

koopwaar verschaften, iets wat gij<br />

elders misschien vruchteloos gezocht hadt.<br />

Sommigen van u dus nemen geen rechtstreeks<br />

deel aan onze politieke propaganda<br />

daar gij tot nu toe geen lezer zijt van socialistische<br />

gazetten, noch u liet aansluiten bij<br />

onze politieke kringen.<br />

Maar heel zeker zijt gij niet meer schuw,<br />

niet meer vies van de socialisten, zij, evenals<br />

gij arme werkjongens, die alles offeren om<br />

hunne klasse den verdienden welstand te<br />

brengen, alsook het recht en de vrijheid<br />

dewelke wij als mensch en als burger dienden<br />

te bezitten, eveaals de rijke luiaards en<br />

andere parasieten die onbekommerd leven<br />

van onzen arbeid.<br />

Den werkerstand moet beginnen inzien<br />

dat het noodzakelijk wordt deel te nemen<br />

aan den politieken strijd ter verovering der<br />

wetgevende machten en rusteloos ijvert de<br />

socialistische partij om dit begrip overal te<br />

doen ingang vinden, al hare organismen met<br />

hunne veelvuldige vertakkingen wijd en zijd<br />

verspreid, strekken om tot dit doel te<br />

geraken.<br />

Daarom is er in ons midden besloten, u<br />

leden der cooperatie, die nog geen lezer zijt<br />

van ons blad, wekelijksch het Volksrecht gratis<br />

te bezorgen van nu af tot aan de Gemeentekiezing.<br />

Wij hopen dat het bij u zal welkom zijn<br />

en gij er de noodige krachten zult in putten<br />

om onzen rechtvaardigen strijd te ondersteunen.<br />

Wij hopen dat gij het gretig zult lezen om<br />

u op de hoogte te stellen van hetgeen onze<br />

verdediging is tegenover deburgerpolitiekers<br />

en dit u zal bezielen om ons te volgen.<br />

Wij zijn overtutgd dat na een onpartijdig<br />

onderzoek, alle vooroordeel tegenover onze<br />

partij zal verdwijnen — wanneer dit nog<br />

mocht bestaan — en gij fier en gelukkig uwe<br />

stem zult uitbrengen op de socialistische<br />

kandidaten.<br />

Wij vragen u ook eene opoffering en<br />

namelijk deze : Wanneer gij ons weekblad<br />

gelezen hebt en deze lezing u overtuigd<br />

heeft, geefthet blaadje verder aan een vriend,<br />

kennis of gebuur en tot welke opinie hij ook<br />

behoort, overhaalt hem om het te lezen.<br />

De uitslag der kiezing zal ons rapport<br />

brengen en wij hopen vast dat onze pogingen<br />

zullèn bekroond worden.<br />

Namens het Bestuur der S. M.<br />

« Volksrecht ».<br />

Ons Vaand«»|feest. — Bereiden wij<br />

ons. — De tijd kort in en wij moeten beginnen<br />

zorgen, partijgenooten, en maatregelen<br />

nemen, opdat niets verzuimd of vergeten<br />

worde die den indruk evenals de beteekenis<br />

van ons Vlaggefeest kunnen verkleineeren.<br />

Den Zondag 27 September moet voor de<br />

Soc. Federatie een dag van propaganda<br />

zijn, die onze eigene leden moet begeesteren<br />

en opwekken en die onder de werkersklas<br />

van Kortrijk overtuiging en nieuwe hoop<br />

moet zaaien.<br />

Daarom is het noodzakelijk partijgenooten<br />

dat iedereen van heden af de handen uit de<br />

mouwen hale en helpe waar hij kan.<br />

Wie nog geene lotjes kocht voor den<br />

tombola ten voordeele van 't werk neme zijn<br />

deel. Wie er aan den man kan brengen<br />

helpe mede aan den verkoop. Wie een<br />

voorstel te doen of een werk te geven heeft<br />

strekkende om het feestprogramma van dien<br />

dag op te luisteren kome maar naar'tmiddenkomiteit<br />

ofwel make het over aan een lid der<br />

feestkommissie die samengesteld is uit de<br />

bestuurleden der Fabriekwerkersvereeniging<br />

en Jonge Wacht.<br />

Het feestkomiteit ook moet zorgen dat<br />

alles bij tijds gereed is, en wanneer elkeen<br />

zijn plicht doet zal den 27 September een<br />

dag van triomf en zege zijn die onze wenschen<br />

zal overtreffen, want en groot deel der<br />

Kortrijksche werkersbevolking die onze<br />

strijd, onze pogingen van ver beloeren staat<br />

gereed om onze rangen te vullen wanneer<br />

onze werken, onze daden, geestdrift en vertrouwen<br />

in hun middel zal gebracht hebben.<br />

Aan 't werk vrienden van Kortrijk en gij<br />

broeders der omliggende federaties, stroomt<br />

op 27 September zooals op 3i Oogst 1902<br />

naar de Gulden Sporenstad, om den geestdrift<br />

uwer kameraden te deelen, om door<br />

uw groot getal de feestelijkheden grootsch<br />

en indrukwekkend te maken.<br />

Het vlaggefeest van 27 September moet<br />

een onvergetelijken triomftocht zijn van het<br />

socialistisch leger van Arm Vlaanderen.<br />

Bereiden wij ons allen !<br />

Bij de metaalbewerkers uit de<br />

tailde. — liixlas van de loons»<br />

beweging;. — Zooals ons broederorgaan<br />

Vooruit terecht deed opmerken moet den<br />

loonstrijd der metaalbewerkers uit de Gilde<br />

eene bittere teleurstelling, eene ware ontgoocheling<br />

geweest zijn voor hen die zich<br />

laten leiden door burgerpolitiekers die steeds<br />

haat en tweedracht zaaien onder de werkende<br />

klasse en beweren de macht en den<br />

invloed te bezitten om volledige eendracht<br />

en harmonie tusschen patroon en knecht,<br />

tusschen kapitaal en arbeid te doen heerschen.<br />

Ondanks de verzoeningsgezindheid der<br />

smidsgasten uit de Gilde hebben zij de neerlaag<br />

geleden.<br />

Zij verdedigden nochtans niets dan hun<br />

recht! Zij vroegen voor hunnen lastigen<br />

arbèid de verzekering van hunnen dagelijkschen<br />

boterham.<br />

De bazen hadden reeds den gevraagde<br />

opslag beloofd, maar trokken nadien hun<br />

gegeven woord in en bleven halsstarig<br />

weigeren hunne vroegere belofte getrouw te<br />

blijven.<br />

De koppigheid dier werkgevers evenaart<br />

de onmacht der leiders uit de Gilde, in dit<br />

geval nogmaals zoo klaar als den dag<br />

bewezen.<br />

Noch de onderhandelingen, noch de<br />

rechtvaardigheid hunner eischen, noch de<br />

ondersteuning der burgers waarop de smidsgasten<br />

zich beriepen, hebben gebaat om tot<br />

eene volnoende oplossing, tot eene overeenkomst<br />

te geraken.<br />

Ziedaar den klassenstrijd in breede lijnen<br />

afgeteekend! Ziedaar de onmacht der burgerpolitiekers<br />

bewezen ! Ziedaar hunne theoriën<br />

van verzoening tusschen kapitaal en arbeid<br />

den kop ingeslagen!<br />

En het Gildeblad zelf moet ons ditmaal gelijk<br />

geven; zijne bekentenissen zijn kostelijk.<br />

Het orgaan der antisocialisten van Kortrijk<br />

betreurt dat de smidsgasten, die hunne<br />

werkbroeders in den steek lieten, ook den<br />

opslag bekomen hebbpn.<br />

Maar dat is de schuld zelf der leiders uit<br />

de Gilde die de vrees, de gelatenheid steeds<br />

het volk hebben ingeblazen.<br />

De vakbonden uit de Bosse zijn niet gesticht<br />

om zich te wapenen en desnoods op<br />

te staan tegen de schrapzucht der patroons.<br />

Neen, daartoe zijn zij niet uitgerust en de<br />

hoofdmannen dragen zedelijk de verantwoordelijkheid<br />

zoo de beweging niet algemeen<br />

was.<br />

En nu volgt de bekentenis hunner onmacht<br />

: « De werklieden die hun recht geëischt<br />

hebben moesten tevreden zijn met denzelfden<br />

opslag door de bazen bepaald, ofwel<br />

verloren hun werk ! »<br />

Moet men dan vereenigd zijn in de Gilde<br />

om zich werk te verzekeren en door uwe<br />

patroons zoo schandelijk behandeld te worden,<br />

die, let wel op, geachte lezers, gelijkertijde<br />

ook bij de Gilde van Ambachten<br />

aangesloten zijn?<br />

Ja, ja, 't zijn juist diegene die aan den<br />

kop van het Gildeblad aanbevolen worden<br />

die hunne Gildebroeders op straat wierpen<br />

omdat zij zoo vermetel waren hun recht, de<br />

reeds toegestane verhooging te eischen !<br />

Is dat niet wreed en zou de kalmste<br />

mensch niet met verontwaardiging opstaan<br />

om zulke broeders?! te verwenschen en te<br />

ontloopen ?<br />

Verder nog verklaart het Gildeblad den<br />

lof dier patroons niet te kunnen maken want<br />

die menschen schijnen voor een groot deel<br />

niet meer te weten wat -rechtvaardigheid is<br />

zoo schrijft dit blad.<br />

Moesten wij, socialisten, hetzelfde plaatsen<br />

in onze bladen dan scholden de gazetten<br />

genre Gildeblad ons uit voor opruiers, grootsprekers<br />

en meer lieflijke benamingen.<br />

Maar het is de eerste maal niet en ook niet<br />

den laatsten keer dat het Gildeblad zijne<br />

eigene ruiten zal inslaan.<br />

Volgt nu ook een verwijt van oneerlijkheid<br />

aan het adres der smidsgasten, die teekenden<br />

het werk te zullen staken en voort werkten.<br />

En dat is nogmaals de schuld der dompersleeuwen<br />

die het volk tot lafhertigheid<br />

aanzetten en geene gelegenheid laten vooi bij -<br />

gaan om het te leeren elkander te verraden.<br />

De vrijheid aan de Sarazeëers toegestaan<br />

nevens hunne werkbroeders te strijden voor<br />

lotsverbetering of te niet, alsmede den dank<br />

aan de burgerij, voor slot van het artikel,<br />

zijn waarlijk kostbaar.<br />

Deze zoogezegde genegenheid der burgerij<br />

heeft toch in niets gebaat om de smidsgasten<br />

voldoening te schenken, om te beletten dat<br />

de bazen hun woord van eer verbraken en<br />

dat er slachtoffers gevallen zijn!<br />

En nu een woordje aan de smidsgasten<br />

uit de Gilde en bijzonderlijk aan degenen die<br />

getoond hebben karakter te bezitten.<br />

Zult ge nu overtuigd zijn, vakgenooten,<br />

dat uwe plaats niet bij de antisocialisten is,<br />

wier sterken bond zijne onmacht bewezen<br />

heeft in uw geschil.<br />

Zult ge beginnen gelooven dat eene duurzame<br />

ovei eenkomst tusschen kapitaal en<br />

arbeid, deze twee tegenover elkander staande<br />

belangen, onmogelijk te bewerken is, zelfs<br />

door de pochganzen uit de Gilde.<br />

Zal deze les u doen inzien dat het werkvolk<br />

in eenen sterken bond zou moeten<br />

vereenigd zijn en dat toegevendheid en gelatenheid<br />

niet helpen om de koppigheid der<br />

bazen te overwinnen, wanneer hun geldzak<br />

op 't spel staat.<br />

Wij socialisten zijn beproefde organisateurs<br />

en overtuigd dat de vereeniging eene<br />

macht is in handen der werkende klasse,<br />

maar de algeheele ontslaving van onzen<br />

stand zal slechts dan verwezentlijkt worden,<br />

wanneer het volk de wetgeving zal in handen<br />

hebben.<br />

De arbeiders moeten langs politieken weg<br />

opklimmen tot zij zelf de meesters worden<br />

/<br />

en de zaken regelen naar hunne belangen,<br />

naar deze van gansch het menschdom.<br />

Daarom, smidsgasten, is uwe plaats bij de<br />

socialisten en met opene armen zal de Soc.<br />

Metaalbewerkersbond van Kortrijk U in zijn<br />

schoot ontvangen.<br />

• Schudt alle lauwheid, vrees en vooroordeel<br />

van U af en strijdt als vrije mannen in de<br />

rangen van het vooruitstrevende proletariaat.<br />

Aanschouwt den strijd om bestaan uit een<br />

breeder en ernstiger oogpunt dan de anti-socialisten<br />

en voegt uw werking bij de onze<br />

opdat de leus van den grooten Marx eens<br />

verwezentlijk worde : « Werklieden aller<br />

landen, Vereenigt U !<br />

De Soc. Metaalbewerkersbond.<br />

De Boers. — Maandag, 17 dezer, om<br />

7 1/2 ure gewone bijeenkomst in 't lokaal.<br />

Tooneelbondl. — Wij doen een beroep<br />

op al de bestuurleden van « Kunst Veredelt »<br />

om Maandag 17 dezer, ten 8 ure tegenwoordig<br />

te zijn in 't lokaal « Volksrecht ».<br />

Op post vrienden want het is noodig.<br />

• -<br />

Harelbeke<br />

Zondag 16 oogst om 5 ure, buitengewone<br />

algemeene vergadering voor den<br />

Club in ons lokaal, (Den goeden Uitval).<br />

Gewichtige punten moeten besproken<br />

worden ! Niet een lid mag ontbreken. Dus,<br />

allen op'post! Het Bestuur.<br />

•<br />

Avelghem<br />

Verleden zomfa^ was het algemeene<br />

vergadering voor den onderlingen bijstand<br />

u De Vereenigde Werklieden ». Na de vergadering<br />

had er een banket plaats, door een<br />

eerelid ter gelegenheid van zijn huwelijk aan<br />

al de leden kosteloos aangeboden. Bijna al<br />

de leden waren aanwezig. Een genoeglijke en<br />

gretige avondstond werd er doorgebracht.<br />

De klerikalen zijn woedend over dit broederlijk<br />

samenzijn, en verscheidenen beweerden<br />

verleden zondag dat kosten van dit<br />

banket uit de kas der maatschappij is betaald<br />

geworden. Anderen verklaarden dat dit<br />

banket met een politiek doel gegeven werd.<br />

Zooveel wooiden zooveel leugens, heerén<br />

klerikalen. Wij stellen onze boeken ten<br />

dienste dier lasteraars om ze na te zien, en<br />

verzekeren op voorhand dat ze geenen centiem<br />

zullen zien ingeschreven voor het banket<br />

van verleden zondag.<br />

Wat betreft dat dit feest een politiek doel<br />

had. Dit is onwaar. De klerikale achteruitkruipers<br />

zijn zoodanig gewoon alles met een<br />

politiek doel te organiseeren, dat zij niet kunnen<br />

aannemen dat 'n mensch zoo edelmoedig<br />

en volksgezind kan zijn, om uit genegenheid<br />

de werklieden op iets lustig en smakelijks te<br />

vergasten.<br />

Dat den persoon in kwestie een vrijzinnig<br />

mensch is welke de werklieden, de uitgebuitenen,<br />

wenscht gelukkig te zien leven. Dit<br />

betwisten wij niet, daarom heeft hij al onze<br />

achting en wij verhopen er al de verstandige<br />

werklieden, kleine burgers en landbouwers<br />

met ons liever door zulke mannen bestuurd<br />

te worden, dan door klerikale vrijheidswurgers<br />

en volksmoordenaars.<br />

Begrepen, volksbedriegers?<br />

Dit zegt u zonder omwegen den onvindbaren.<br />

LUCIEN.<br />

Wervick<br />

De partijvergadering van Zondag laatst is<br />

uiterst wel gelukt. Al onze vrienden waren<br />

op post. De besprekingen waren leerrijk en<br />

geestdriftig. Met algemeene stemmen werd<br />

er besloten den strijd voor de toekomende<br />

gemeentekiezing met kracht en overtuiging<br />

aan te gaan.<br />

Voor de eerste maal zal dus de Wervicksche<br />

afdeeling der Belgische Werkliedenpartij<br />

tegen de burgerpartijen in het strijdperk<br />

treden.<br />

Een groote plicht rust op u, waarde partijgenooten.<br />

-Wij moeten door onzen strijdlust<br />

en oflerwilligheid eenen uitslag bekomen<br />

die onze tegenstrevers verbaast en die<br />

waardig is van de socialistische partij van<br />

Wervick.<br />

Zaterdag openen wij een kiesstrijd met de<br />

verspreiding van 1000 circulairen.<br />

Wij verwachten al de vrienden om aan<br />

dit groot propagandawerk mede te helpen.<br />

Aan 't werk, vrienden, aan 'tweik! Is<br />

onzen strijd lastig en vol moeilijkheden, de<br />

overwinning zal er des te schooner om zijn.


•m<br />

De klerikalen hebben door hunne onver- woord de dag van zondag zal medegeholpen ren. De omgekochte mandarijnen lieten deze DOTTIGNIES. — Emile Steux, 10. —<br />

draagzaamheid en vervolgingszucht de ge- hebben om onze partij te versterken en ons gruwelen maar toe.<br />

Robert Coudoux, 10. — Ed. Basson, 10. —<br />

moederen onzer bevolking in gisting ge- eenen prachtigen uitslag met de toekomende 0£ de toestanden in de mijnen thans beter Bonte Terryn, 10. — Edene Coudoux, 10.<br />

bracht. Nooit hebben wij betere omstandig- gemeentekiezing te schenken.<br />

zijn, meldt den berichtgever niet, al zou de — Dervose, 10. — Grégroire Labens, 10. —<br />

/<br />

heden gehad om de klerikalen eene davering En nu vrienden aan 't werk, terug aan vorm zijner mededeelingen doen vermoeden, Emile D'Eygre, 10. — Cesar Deweer, 10.<br />

te geven als heden.<br />

dat verbeteringen verkregen zijn.<br />

de propaganda onder den kreet : Leve de<br />

— Seys Camille, 10. — Ronse Emile, IOJ<br />

Itakkersgiistesi opgepast l<br />

Iieeft de klerikale comediespeler, de heer verlossing onzer klasse. D. Een loonstrijd is ontslaan in de bakkerij La<br />

— Monsieur Cornard, 10. — Jules D'Eygre,<br />

Vanmerris, in de Kamer van volksvertegen-<br />

Concorde te Soignies (Henegouwen).<br />

10. — Cyrille Labens, 10. — Que l'admiwoordigers<br />

het voorstel Maenhout niet on-<br />

Wij waarschuwen dus de stielgenooten en rable fête de dimanche apporte une energie<br />

derteekend, waarbij de onderwijzers eenen Arbeidersbeweging hopen dat zij in dit geval zullen weten wat hun nouvelle aux camarades D., xo.<br />

gerechtigden opslag zou gegeven worden,<br />

te doen staat en het hunne zullen bijbrengen om<br />

De algemeene werkstaking in Itakon<br />

WERVER':*-Tn^nfe" W rég-<br />

en ziende dat het voorstel kans had om ge-<br />

den strijd te doen gelukken<br />

stemd te worden stemde hij zelf er tegen.<br />

Naar de Petersburgsche correspondent van<br />

alien op u, om de circulairen te verspreiden<br />

Het reelit van veree»»i:Jiig in doorwegen<br />

het lierliner Tagetilau mededeelt, trekken de<br />

vrijdagavond, 10. — Maakt goede propaA<br />

Zijn beste kameraad Collaert, burgemees-<br />

Door de regeering van Noorwegen is een<br />

stakers met roode vlaggen door de straten en<br />

ter van IJperen, gaf over eenige dagen een<br />

wetsvoorstel ingediend, houdende uitbreiding<br />

gande voor de gemeentekiezing, 10. — Den*<br />

verzetten zij zich tegen de stedelijke overheid van het vereenigingsrecht, benevens de instel- uitslag moet de kapitalisten verbazen, 10.<br />

ander staaltje van komediant. In de bespre- Op verschillende plaatsen hadden gevechten ling van scheidsgerechten vour arbeiders. — Indien de nieuwe paus van werkersafking<br />

van de grondwetsherziening wilde hij tusschen stakers en militairen plaats, welke<br />

komst is, dan is het zijn plicht socialist te<br />

de vrouwen gelijke rechten als de mannen laatsten met steenworpen werden ontvangen<br />

toekennen. Nu kwam een voorstel van onzen Volgens sommige berichten is de electrische<br />

vriend Vandervelde om de onderwijzeressen verlichtings-inrictiting gedeeltelijk vernield en<br />

Strijdneuninir "^W^elgHem. — a. Yzembaert, tó:<br />

Ï 'n "<br />

het zelfde traktement als de onderwijzers te zijn de waterleiding en de telefoon afgesneden-<br />

Na<br />

TSJO<br />

het<br />

VIFVFlied<br />

liorl<br />

«<br />

u<br />

Er<br />

ïïr<br />

is<br />

ie<br />

geen<br />

cr^r»n<br />

God<br />

f^nrl<br />

»<br />

«<br />

door<br />

Hnnr<br />

A.<br />

fBuilen verantwoordelijkheid der redactie).<br />

Onderhandelingen tusschen patroous en ar-<br />

Vanheulle, 1,25. — De ontvoogding der<br />

geven. Mijnheer Collaert, de uitmuntende<br />

beiderszijn begonnen.<br />

KORTRIJK. — Na het Vrij Gedacht werkende klasse, 10. — Zal het werk der<br />

feminist, stemde er tegen.<br />

De spoorweg- en telefoonarbeiders, benevens door A. L. in 't lokaal, 72. — Na een lied werkers zelve zijn, 10. — Eens troont<br />

Ziedaar de draaierspolitiek der heeren het trampersoneel zouden reeds den arbeid door de lange voet bij W. Lavart, 1.00. — d'Arbeid gesteund op Recht en Rede, 10. —<br />

klerikalen.<br />

hervet hebben.<br />

Van een Meenenaar die naar Kortrijk kwam Over gansch d'aard, als een koning, 10. —<br />

Een woord van Woeste of eenen bisschop Werkeloo-lieid in Dl<br />

10. — Pius X is te Rome gekozen, 10. — En schenkt geluk en vrede, xo. — In over-<br />

en die heeren maken demi-tour à droite. Het « Kaiserliche Statistiscll^Âj<br />

Wij zullen De Bunne te Meenen kiezen, 10 vloed aan iedere sterveling. 10.<br />

Dat de kiezers dit onthouden en met de maal in het Reirhs-Arbeitshiatt<br />

— Omdat Snoeck spoedig de gymnasten ti<br />

TTmïï UlUaU at'dë' reis en liet"<br />

toekomende gemeentekiezing stemmen voor een overzicht openbaar gem;<br />

Meenen zou leeren, 10. — Na het lied De feest te Dottenijs goed gelukt zijn, Defever, A<br />

rechtschapen mannen die werken voor den loosheid in het duitscheRijk<br />

Slachtoffers van Leuven in 't lokaal, 3,3o. 10. — Ik beklaag het volk die zondag naar®<br />

algemeenen vooruitgang en tot welzijn van De opgaven daarvoor zijn<br />

Na een lied door H. Carlier in 't lokaal,<br />

werklieden, landbouwers en kleine burgers, vereenigingen, die aan hunne<br />

Kortrijk het feest is gaan zien, een manden-<br />

namelijk de socialisten. H. D.<br />

ondersteuning uitkeereiu<br />

1.96. — Na een lied door Fr. Vandenbermaker, 10.<br />

Uit die opgaven valt nu op<br />

ghe, Loofstraat, 112, Gent, 74. — Na ee: n «HIHPWMP|i» "<br />

(' • 'gTO'fgWm- BllUDl!, iT<br />

het einde van het tweede<br />

lied door Witte Pekke van Meenen bij L<br />

vakvereenigingen met. 213<br />

Driesschaert, 70. — Omdat Leo geen leer<br />

Dotten ij s<br />

keloozen waren, waarvan ei*op<br />

jongen vindt bij J. Hemptimne, L. iö„ — W E R K L I E D E N !<br />

van het kwartaal 1,700 op reis wan<br />

Na een lied door Fransche gezel in 't lokaal<br />

liet socialistisch feest alhier ver- te zoeken.<br />

In uw belang koopt aan de S. ÜV. M.<br />

2.01. — Na een lied door E. L. bij M. Jean<br />

leden zondag gehouden is uiterst wel ge- De door 8894 werkeloozen<br />

« We Plicht u, Koningstraat, Meenen.<br />

70. — Van den gistmarchand, 1.65.- — A<br />

slaagd. Een groote stroom werklieden en kwartaal ontvangen onder<br />

BROOII,wiieii bruin van eerste<br />

G. 20. — G. D. 20. — Carlier, âo."— Van<br />

kleine burgers waren opgekomen om deze 259,793 mark en verdeelden<br />

hoedanigheid.<br />

socialistische plechtigheid met hunne tegen- dagen.<br />

"THSUil StB\i; buitengewoon<br />

woordigheid te vereeren en een aangename De uitkeeringen aan rer<br />

MEENEN. — A. D., 10. — Den ver merk.<br />

en tevens leerrijke avondstond door te bren- mark en werden verstrekt aan 9940<br />

kooper Mullebroeck, 10. — Door het lezen Driemaal 's jaars uitkeering van den deel<br />

gen. Voornamentlijk de Vlamingen hebben In île cliineesclie kolennuVel onzer bladen en brochuren wordt men over voor de leden.<br />

onzen oproep van verleden week goed<br />

Een reeds jaren in China werkz»lin! tuigde socialist, D., 10. — Brutus, 10. —<br />

doet mededeelingen over den tBRtam<br />

beantwoord. Toen de meeting geopend werd<br />

Leve het Volksrecht, Pauwels, 10.<br />

Gent, E. Stautemas, S. Jacobsmeuwstraat, 45<br />

kolenmijnen.<br />

heerschte er onmiddelijk eene plechtige<br />

Hij vertelt dat nog niet lang geleden het ge-<br />

stilte.<br />

woonte was het volk tot den arbeid in de mijnen<br />

Het was onzen vriend Bonte die de te dwingen en met geweld het verlaten er van Samenw. Maatschappij VOLKSRECHT<br />

openingsrede uitsprak. Den kiesstrijd te beletten.<br />

geopend verklaarde en het woord aan gezel Daar het aan veiligheidsmaatregelen ontbrak,<br />

KORTRIJK, 11, St-Janslaan, 11, KORTRIJK<br />

Prévost uit Gent verleende. Spreker sprak moesten de mijneigenaars over een groot; aantal<br />

eene gloedvolle redevoering uit, waarin hij arbeiders beschikken; in een lage, nauwe gang<br />

de vrienden tot den strijd aanspoorde tot werkten 100 à 200 menschen zonder oponthoud,<br />

wanneer de roode vlag zegevierend op 16 à 18 uren, terwijl in grootere gangen 500 MAGAZIJN VAN GEMAAKTE KLEEREN<br />

de gemeentehuizen, natiepaleis, tot zelf op<br />

menschen zich afbeulden.<br />

Rijke mijneigenaren kwamen op het gedacht,<br />

BIJZONDERE KEUS VAN ALLE SLACH VAN<br />

het paleis van den koning wappere. Deze<br />

halfverhongerde Koelies uit de Zuidelijke pro-<br />

redevoering werd meermalen door dondevinciën, onder fraaie beloften, naar de mijnen<br />

MANSKLEEDEREN en SCHOENEN<br />

rende toejuichingen onderbroken. Daarna te lokken en daar om zoo te zeggen levend te Men kan er ook bekomen zeer goede PARDESSUS aan prijzen buiten alle<br />

was het de beurt aan gezel Lebas uit Rou- begraven, dit wil zeggen hun terugkeer naar<br />

concurrentie<br />

baix en Leruste van Moeskroen. Beide boven met geweld door eene gewapende wacht<br />

fransche sprekers oogsten ook veel bijval. aan den ingang der mijn te beletten.<br />

Let goed op het adres ; St-JANSMkAN, 11, KORTRIJK<br />

Deze meeting welke ruim een uur en half Wie niet in de donkere gangen te gronde<br />

duurde sloot onder eenen grooten geestdrift. wilde gaan en den uitgang trachtte te bereiken,<br />

Daarna gaf de bekwame Harmonie van werd onverbiddelijk door den wachter gedood. N. B. — Des Zondags bevinden zich partijgenooten aan de Statie dragende<br />

Moescroen een echt kunstconcert, die al de<br />

De meesten bezweken in de diepte door el- eene ROODE KLAK, die u kosteloos den weg zullen wijzen.<br />

lende, uitputting en ongelukken.<br />

aanwezigen in verrukking bracht. Tusschen<br />

Het kwam voor, dat rijke mijneigenaars er<br />

de stukjes van het concert liet men den bepaalde benden op na hielden, die de chi- Hulphuis : GAZSTRAAT, 37, Moeskroen<br />

luchtballon opsteigen onder het geestdriftig neesche dorpen moesten overvallen en de man-<br />

spelen en zingen der Internationale. In een nelijke bevolking naar de mijnen moesten voe-<br />

-,<br />

Maatschappij<br />

De Proletariër^<br />

7 JAAR BIJVAL IN BELGIE<br />

VAN ONZE KWALITEIT SPECIALE<br />

DER SAMENWERKENDE MAATSCHAPPIJEN<br />

Immer aangroeiende en AANZIENLIJKE vermeerdering<br />

; van het verbruik van ONS MERK<br />

DE BESTE PB0EF LEB WAAEDE VAN HET PB0DUKT<br />

GEFABRICEERD DOOR DE<br />

SOCIÉTÉ ANONYME " UNION<br />

MARGABIN EFABRI EK<br />

( MERXEA1-ANT WERPEJY<br />

S M W<br />

Speciaal gefabrikeerd voor de<br />

SAMENWERKENDE MAATSCHAPPIJEN<br />

»<br />

COOPÉRATIVE<br />

Les Travailleurs Réunis<br />

to\ii\i:s<br />

Maison t Peiplejie de la Gare, 26,<br />

Vente de Margarine, marque spéciale'<br />

à 1 franc le 1/2 kilo. — Café à fr. 0,90<br />

le 1/2 kilo. — Chicorée « De Zon », à<br />

fr. 0,35 le kilo. — Chocolat travailleur.<br />

depuis fr. 1,05 le 1/2 kilo.<br />

WERKLIEDEN!<br />

In uw belang koopt aan de S. W. Jll.<br />

La Fraternelle, Tourcoingstraat, Moeskroen.<br />

BISOOD van eerste hoedanigheid.<br />

aan fr. 1.70 de<br />

kilo.<br />

Vraagt liet merk: DE PROLETARIËR<br />

SCHUIMT EN BRUINT<br />

Vervangt overal de natuurboter<br />

Wordt verkocht in allo<br />

SanieiiwerMe Maatsctopp in de Ylaamte<br />

/

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!