Dinsdag 1 Juli om 8 uur 's avonds stipt - - FEDERATIE ZITTING - -

digital.amsab.be

Dinsdag 1 Juli om 8 uur 's avonds stipt - - FEDERATIE ZITTING - -

jaar No 26 Prijs per nummer 5 centiemen 2 Juni 1913

- EENDRACHT MAAKT ~

MACHT - - -- Weekblad der Socialistische Werkersvereeiiigingen van het Arrondissement Audenaerde - EEN VOOR ALLEN -

- ALLEN VOOR EEN -

Ongeteekende brieven worden niet opgenomen.

Berichten over werkstakingen en grieven moeten door

de vtkvereenlgingen gestempeld zijn.

ANNONCEN : Volgens overeenkomst.

OVER

Syndicalisme

De princiepen die wij over den Staat hebben

uiteengelegd, zijn op syndicaal

gebied zeer wel toepasselijk.

Het geld, dat in de syndicale kassen berust,

hoort toe aan al de leden der vereeniging.

Het wordt aangebracht door de

hoofdelijke aandeden, die door elk lid

gestort worden.

De deelgenooten van het syndikaat moeten,

even aJs op hunnen eigendom, waken.

Zij moeten geheel vervuld zijn met die ééne

gedachte: ieder maal er iemand, zonder

recht of niet in nood verkeerend, aan ons

gemeen bezit raakt; besteelt hij het syndicaat

en slaat hij de hand op de belangen

van gansch de werkende klasse. Het syndicaat

bestelen is meer dan eene misdaad, want

de macht der vereenigde werklieden wordt

er door verminderd en de krachten waarop

zij zich steunen, om hunne belangen te verdedigen

worden er door uitgeput.

In welke omstandigheden kunnen de

werklieden zulke fouten begaan ?

Ons bij voorbeeld ophoudend, nemen

wij twee vereenigde werklieden, die beide

de straat slijpen. De eene werd aan de deur

gezet omdat hij weigerde deel te maken

van een katholiek syndicaat. De andere

werd slachtoffer gemaakt na eene werkstaking

of eenen lock-out. Beide ontvangen

steun van hun syndicaat. De eerste doet al

wat maar uit te denken is om werk te vinden

en op weinige dagen is hij niet meer ten

laste zijner vereeniging. De andere integendeel

is bewonderaar der natuur en verkiest

wandelen te gaan, daar het heerlijk weder

te aanlokkend is om aan de neiging te weerstaan.

Ofwel heeft hij een lappe gronds dat

moet bewerkt worden. Hij werkt dus zijn

land om, zaait en plant de groenten, en

bekommert zich bitter weinig om het werk

in deiabriek. Hij wordt toch ondersteund!

Wel, die heeft eenvoudig zijne kameraden

bestolen en is dus onwaardig nog den

naam van socialist te dragen.

Zoo doet het zich voor dat werkloozen

zich niet eens getroosten naar bezigheid uit

te zien, alleenlijk omdat ze regelmatig steun

ontvangen van 't werkloozenfonds, dus

omdat zij de gelegenheid beet hebben te

leven op de kosten hunner makkers.

Die ook stelen geld uit de kas hunner

werkbroeders!

Hier bijzonderlijk zouden de leden moeten

meer strengheid op de princiepen drukken,

ten einde zulke gevallen te voorkomen

en hunne vrienden tot het ware besef hunner

plichten te brengen.

Men zal opmerken dat, alle verhoudingen

gezien, deze feiten zeldzaam zijn. Wij ant-

woorden : Hoe zeldzaam zij ook wezen, te j

talrijk zijn ze nog.

Toen wij de algemecne werkstaking voor

het A. S. aanvingen en de syndicaten overal

— en in Ronse ook — besloten de werkstaking

niet te steunen, omdat zij een politieken

strijd was, schreeuwden onze klerikale

tegenstrevers het uit over de daken :

« De socialistische syndicaten steunen niet.

Om geld te ontvangen zijn zij er altijd bij,

maar om te betalen, nooit! »

Zijn er werklieden die aan zulke woorden

gehoor geven? Waarschijnlijk, want

de werklieden, wij zegden het hooger, zijn

ontelbaar die van syndicale kwestie noch a

noch b verstaan en 't is even voor diegenen

dat onze tegenstrevers zulke taal uitkramen.

Hier nogmaals maken de klerikalen ge

bruik der onwetendheid van het volk in

zake syndicalisme en Staat.

Het syndicaat is het gemeenschap der

werklieden die er lid van zijn. Als eene beslissing

geveld wordt, bijv. om eene politieke

werkstaking niet te ondersteunen, dan

zijn het de leden, de werklieden zelf die

zulks besluiten. Men kan in de vereeniging

verschillige zienswijzen hooren verdedigen,

eens echter eene stemming uitgebracht

is, moet iedereen gehoorzamen. Wordt de

politieke staking niet gesteund, dan blijven

de inkas rustende gelden onaangeroerd en

blijven den eigendom der vereenigde werklieden,

om hen tot nut te strekken gedurende

de economische strijden.

Indien het dus zoo beslist wordt, dan is

het dank aan de meerderheid der gesyndikeerden,

die het gedacht bijtreedt, dat, voor

eenen politieken strijd, de werklieden elders

moeten geld vinden dan in de syndikale

kassen!

Daarom hadden de werklieden gezegd :

« Laat ons sparen voor de werkstaking,

want aan de syndicale kassen mag niet

geraakt worden! »

Wie beslist nogmaals zoo ? — De werkende

klasse.

Zoo als de Staat geen koning, geen ministers

noch ambtenaars is, zoo is het

syndicaat noch een secretaris noch een

bestuur; het syndicaat is wat het zijn moet:

de vergadering aller leden. Zij beslissen

vrij, zij alléén, over al wat hunne vergaderingen

wordt voorgelegd en beijveren zich

om de belangen van het syndicaat als die

van hen zelf te waarborgen. De leden vormen

de vereeniging, de kassen behooren

hun toe. Zij beslissen over het gebruik

der fondsen, die het bezit uitmaken der

vereeniging. Zij verdedigen de kas, hebben

de belangen aller leden nauw ter harte en

stellen daaromtrent alles vast wat hen moet

helpen om hun doel te bereiken. De beheerders

of bestuurders zijn slechts de uitvoerders

der besluiten van het syndicaat.

Redactie en Administratie:

OLIFANTSTRAAT, RONSE

Natuurlijk zuüen de bestuurders en de

secretarissen onder de beste leden gekozen

worden, daarom ook wordt immer groot

belang gehecht aan hunne meening in de

besprekingen.

Nooit echter zal kunnen munt geslagen

worden uit de genomen beschikkingen;

wordt er bijv. besloten geen steun uit te

keeren gedurende een politieken strijd, dan

mag het inkas, dat voor steun bestemd was

niet in de zakken vloeien van sommige

leden, hoegenaamd niet, het moet in de

kassen van het syndicaat blijven.

Indien nu werklieden in koor met onze

tegenstrevers balken: « Wij moeten onze

inleggen betalen en trekken niets ! — Als 't

er op aankomt te ontvangen, zijn zij er bij.

maar als zij storten moeten, zijn zij onvindbaar!

», kunnen onze waarde lezers hun

gauw onder den neus wrijven dat zij wij

moeten gebruiken, daar waar zij van toepassing

is in hunnen zin. Zij zeggen zij op

hunne leiders, zooals de algemeenheid

zich zoo tot den Staat richt, zonder te

weten dat iedereen den Staat is, en dat de

leiders van een syndicaat slechts den wil der

leden uitvoeren. Het zijn geen mannen die

handelen ten gunste hunner persoonlijke

belangen ; zij besturen wat hen werd toevertrouwd,

maar eigenen zich niet toe wat

aan de gemeenschap behoort. R. A.

(TE VERVOLGEN)

poletiek jfcws

Belasting op de verzekeringspolissen.

De bestuurders der voornaamste maatschappijen

van verzekering in België werkzaam

— er zijn er omstreeks 80 — zijn

vergaderd geweest om de gevolgen te bespreken

der nieuwe belastingswet, met het

oog op hun vak.

Niet alleen zal de wet deze maatschappijen

treffen onder vorm van verhooging

van patent en winst, maar ook door (ie invoering

van het zegelrecht op de k wijtbrie ven.

Men spreekt van maatschappijen die

800.000700.000 600.000 polissen van kracht

hebben en dus evenveel keeren 0.10 fr.

zullen hoeven te betalen.

Het aantal polissen van kracht in de

Belgische en vreemde maatschappijen van

allen aard, beloopt ruim 7 tot 8 millioen.

Men rekene maar eens uit wat dit moet

opbrengen als zegeltaks...

't zullen natuurlijk de verzekerden zijn

die deze nieuwe taksen zullen hoeven te

betalen.

Dus eene belasting te meer op de werkers

die het vooruitzicht hadden zich te verzekeren

tegen brand of andere ongevallen.

Het getal landverhuizers.

EEN JAAJ*

In de vijf eerste maanden van dit jaar zijn

er 55.274 landverhuizers uit de haven van

Antwerpen vertrokken. Zij worden per nationaliteit

verdeeld als volgt: Rechtstreeksche

vertrekken: 1,987 belgen; 22,189 ,

russen; 14,758 Oostenrijkers; 3,193 honga- j

ren; 2,795italianen ; 1,175duitschers;482 i

engelschen; 235 nederlanders; 124 amerikanen;

84 zwitsers; 81 franschen ; 29 luxemburgers;

583 van verschillende andere

nanionaliteiten. Onrechtstreeksche vertrekken

: 2,707 belgen ; 4,905 vreemdelingen.

De onrechtstreeksche vertrekken zijn deze

die uit Antwerpen vertrekken om in andere

Europeesche havens voor overzeesche

landen scheep te gaan.

In het leger.

We hadden dees week een gesprek met

een der mannen van de klas van 1910 der

eerste divisie, die deze maand uit het

kamp zijn teruggekeerd.

We kunnen niet nalaten over hetgeen

we te weten kwamen er wat van aan onze

lezers over te maken.

Onze milicianen die uit het kamp terugkeerden

hebben ginder veel te lijden gehad.

Wijl onze soldaten om 1 uur des morgends

op moesten om op te rukken tegen

onze vijanden en die ze weten zelf niet

waar verscholen zaten (ergens in de hersenpan

der groote sabelslepers) om er tegen

te marcheeren tot 3 uren 's namiddags,

zagen zij meermaals een hunner makkers

van vermoeidheid nedervallen, wijl ze hem

niet mochten helpen daar wie weet de vijand

misschien in het land was of misschien op

hunne hielen zat en daarom steeds vooruit

moesten. Maar een beetje erger nog was

het voor wat de reinheid der genoemde divisie

betreft: men zegde ons dat ze drij

weken met hetzelfde hemd en veertien dagen

met dezelfde kousen moesten loopen

en als men nu rekening houdt van het gedurig

op gang zijnen dat in 't midden van

den zomer, als men zooveel zweet, kunnen

we ons gemakkelijk een gedacht vormen

van wat reinigheid was bij die soldaten en

hoe men daar ook met de gezondheid onzer

jongens omspringt. Waren er nu geene

klachten op de hoedanigheid van de eetwaren,

erg verbitterd waren er over de ontoereikendheid

van de hun toegeworpen spijzen,

wijl ze in plaats van 350 grammen

vleesch er nauwelijks 100 grammen ontvingen

en alhoewel niet in zulke groote

mate was dit evenzoo met de andere eetwaren.

Eene schoone inrichting, niet waar,

lezers, die tot eerestrekt van 't militarisme?

maar ook alle democraten eens te meer

moet aanzetten den strijd tegen de wapenplaag

tot een goed einde te brengen.

Wij zijn benieuwd te weten als het ook

zoo was met de mannen der tweede divisie?

Leest en verspreidt

" DE VERBROEDERING „

ABONNEMENTSPRIJS :

EENJAAR Fr. 4.00

De Wapenziekte.

Eindelijk komt de heer de Broqueville

een algemeen overzicht voor den Senaat

uiteen te doen waar hij uitlegt op welke

manier hij in de reusachtige uitgaven zal

voorzien die de nieuwe krijgswet zal medeslepen.

Want die wet, door al de katholieken en

door de meerderheid der liberalen gestemd,

zal een fel oordje kosten.

De rekening bevat twee deelen:

1°. De loopende of jaarlijkschp uitgraven

veroorzaakt door de aanwezigheid van 50

duizend man op ooriog-svoet en van 18 duizend

man in vredestijd meer in de kazernen.

Die onkosten beloopen tot 27 millioen

per jaar.

Ons oorlogbudjet zal dus in ronde cijfers

tot 90 millioen per jaar stijgen.

Maar die kolossale som zal van jaar tot

jaar nog aangroeien, want ook van jaar tot

jaar zullen de kaders verder worden aangevuld

en het getal manschappen vermeerderen.

Het tweede deel der nieuwe uitgaven

zijn de uitgaven van eerste inrichting die

noodig zijn door de kolossale toeneming

van het leger.

M. de Broqueville berekent ze op de

som van 291,500,000 frank.

Forten van Antwerpen 18.500.000

Bewapening forten 75.000.000

Materiaal, proviand, enz. 100.000.000

Opleidingskampen 28.000.000

Nieuwe krijgsgebouwen 70.000.000

Totaal 291~50Ö.Ó00

Het gouvernement schikt die uitgaven te

dekken door eene leening onftlastbaar op

25 jaren. De jaarlijksche afkorting zou 20

millioen bereiken wegende op 't gewoon

budjet. Die 20 millioen, gevoegd bij de 27,

den opslag vertegenwoordigende der nieuwe

onderhoudskosten, maken eene vergrooting

der jaarlijksche lasten uit, van

47 millioen frank.

Ziedaar't geen ons de nieuwe wet zal

kosten, wet gestemd door dat zelfde gouvernement

dat zich in Juni laatstleden aan

zijne kiezers voorstelde met een antimilitarisch

programma.

En nu springen wij met de groote mogendheden

mede in den waanzinnigen

millioenendans.

Sir Max Waechter rekent uit 't geen jaarlijks

aan Europa de gewapende vrede kost..

Wij kunnen aan ons verlangen niet

wederstaan aan onze leden eenige cijfers

mede te deelen, genoeg om op eene onweerlegbare

wijze te doen verstaan dat op

die baan de beschaafde landen (!) noodlottig

ten gronde gaan ten profijte van eenige

belanghebbende kapitalisten.

Voor de legers op vasteland beloopen de

jaarlijksche uitgaven in Rusland 1.325 millioen;

in Duitschland 2,175 millioen; in

Dinsdag 1 Juli om 8 uur 's avonds stipt

- - FEDERATIE ZITTING - -

Dat geen enkel bestuurlid der aangeslotene groepen afwezig zij.


Frankrijk 950 millioen; in Engeland 700

millioen; in Oostenrijk 575 millioen; in

Italië 405 millioen en in de andere landen

van Europa samen 885 millioen.

't Zij een totaal van 6 milliards 25 mil»

Hoen.

Voor de legers op zee: Engeland 1.125

millioen: Duitschland 575 millioen; Frankrijk

450 millioen; Rusland 450 millioen ;

Italië225 millioen; Oostenrijk 150millioen

en in de andere Europaansche landen samen

150 millioen.

't Zij te gaar 3 milliards 125 millioen.

Het is dus waarschijnlijk dat toekomende

jaar de Europaansche uitgaven voor het legeronderhoud

de 10 milliards zullen bereiken.

Europa verteert ieder jaar veel meer voor

de gewapende vrede dan voor de onderwijsgezondheidsinrichtingen

en sociale werken

te gaar.

Er valt op te merken dat er hier nog maar

alleen spraak is van de rechtstreeksche

uitgaven. Men dient ook de onrechtstreeksche

verliezen in oogenschouw te nemen.

Meer dan 4 millioen jongelingen, onder

de sterksten genomen zijn immer onder de

wapens, en meer dan 1 millioen anderen

houden zich alleen bezig met het opmaken

van oorlogschepen, wapens, poeders en

andere oorloggereedschappen. Meer dan 5

millioen werklieden zijn dus verwijderd van

de nuttige voortbrengingswerken.

Het verlies dat daardoor voor Europa

voortspruit mag nog op verschillige milliards

worden geschat.

Het is dus met reden dat al de sociaaldemocraten

van gansch de wereld antimilitaristen

zijn.

Strijdpenning

O. D. 0.10 — P. E. 0.10 — A. V. 0.10

V. S. 0.10 — J. D. 0.10 — W e Bauwens

0.10 — DoorCesar De Vleeschhouwer bij

Florimond Geenens 1.20 — Omdat Remij

zegt aan zijne kalanten mijnen druppel is

uit. Wat belieft ? 0.25

Voor het Muziek

Van de vrienden uit Amerika 20.60

Voor de slachtoffers van AL St.

Door Valere Beatse op den souper bij

Schietie 1.30

Eerelij st en Schandpaal

Voor en tegen het 5yndikaal T^echt

Ziehier de tekst van het schandalig artikel dat in een werkhuis-reglement was opgenomen

en waarvoor Huysmans»Vandervelde den minister hebben ondervraagd:

« Ik ondergeteekende verklaar het bovenstaande reglement te aanvaarden en

met de werkvoorwaarden, die er in vermeld staan vrede te hebben.

Ik verbind mij daarenboven geen deel meer tè zullen maken van de Centrale

Vereeniging voor Rijtuigmakers. In geval dat de tegenwoordige verbintenis niet

nageleefd wordt zal ik mijne onmiddellijke wegzending aanvaarden.»

Ziehier de dagorde door Vandervelde-Verhaegen bijgetreden, door Mabille en Gobltt

ingegeven :

« De Kamer, afkeurend elke inbreuk op het recht van vereeniging der werkende

klasse, stelt vast dat het beding of de bepaling, ingelascht in de werkhuisreglementen

van de Brusselsche rijtuigmakers, hetwelk de werklieden oplegt geen deel

uitte maken van de «Union Centrale de laVoiture» klaarblijkelijk nietteverrechtvaardigen

is, en gaat over tot de dagorde.

Die dagorde is door de Kamer GESTEMD geworden, ondanks het verzet van Woes*

te, van den ex-demokraat Carton, ondanks de heeren Hymans en Huysmans, de oude

doctrinaire pruiken, met

79 stemmen tegen 47 stemmen (en 25 onthoudingen)

Al de socialisten stemden voor de dagorde

Gezel Hubin van Hoei was afwezig. Daens en Fonteyne stemden er ook voor.

Stemming der klerikale rechterzijde

Stemden tegen

MM. Begerem, Behaegel, Borboux, Carton

de Wiart, Dallemagne, de Broqueville.

De Bue, De Dalieux, de Liedekerke, de

Menten de Horne, de Wouters d'Oplinter.

d'Huarf, Drion, Duquesne, Duysters, Gielen,

Gilles de Pelichy, E. Goethals, Hamman,

Harmignies, Helleputte, Heynen, Imperiali,

Le Paige, Levie, Maes, Ooms, Ortegat,

Pastur, Polet, Poullet, Raemdonck,

Rosseeuw, Schaetzen, Siffer, Thienpont,

Van Brussel, Van Cauwenbergh, Van Cleeinputte,

Van de Vyvere, Van Limburg Stirum,

Van Ormelingen, Van Reeth, Verachtert,

Versteylen, Visart de Bocarmé, Woeste.

(Vijanden der syndikale vrijheid).

Speelden Pieperkenduik

MM. Boval, Brifaut, Colaert, Colfs, Cooreman, Davignon, De Coster, De Jonghe

d'Ardoze, Du Bus de Warnaffe, Gendebien, Lefebvre, Liebaert, Maenhaut, Mahieu, Melot,

Peel, Pil, Renkin, Reynaert, Standaert, Theodor.

Stemming der liberalen

Onthielden zich

MM. Buyl, Crick, Fléchet, Huysmans,

Hymans, Jourez, Mechelynck, Neujean,

Royers, Serruys.

Speelden Pieperkenduik

Stemden voor

MM, Borginon, de Béthune, Delbeke,

De Ponthière, D'Hondt, Goblet, F. Goethals,

Henderickx, Huyshauwer, Leyniers,

Mabille, Nobels, Ramaekers, VanCauwelaert,

Vandeperre, Verhaegen.

Hebben zich onthouden

MM. Bruynincx, de Kerkhove d'Exaerde,

Delporte, De Meester, Hoyois, Moyersoen,

Petit, Pirmez, Poncelet, Tibbaut, T'Kint,

Van Merris, Van Lande, Wauwermans.

Stemden voor

MM. Asou, Augusteyns, Buisset, Capelle,

Claes.Cocq, D'Hauwer, Devèze, Feron,

Franck, Giroul, Gaafé, Jouret, Lamborelle,

Pécher, Persoons, Vandewalle.

MM. Boel, Braun, Buysse, Delvaux, Dewandre, Dony, Lemonnier, Lorand, Masson,

Monville, Mullendorf, Nolf, Ozeray, Rens, Van Damme, Van Marcke, Warocqué.

Aan deze lijst kunnen we opmerken hoe volksgezind deheeren Behaegel enThienpont

zijn, en die in kiezingstrijd nog steeds durven zeggen, dat zij alleen de belangen der

werkers ter harte nemen.

Wij zijn nieuwsgierig om te weten welke houding onze kristene vakvereeniging gaat

aannemen tegenover de kandidaten op wiens volksgezindheid ze steeds zoo goed weten

te blageeren, en terzelfdertijd zullen we opmerken hoe zij de syndikale vrijheid opnemen.

We verwachten hun aan het werk.

Werklieden aller gezindheden : snijdt die tabel uit en hangt ze overal in uwe huizen,

werkplaatsen en bureelen.

Leert uwe vrienden en vijanden kennen.

BUITENLANDSCH

NIEUWS.

Doodende Automobils.

De statistiek der ongevallen op de straat

sedert de algemeene opkomst der autos is

verschrikkelijk.

In 1904 telde men ongeveer 155 dooden

en 10.000 gekwetsten;in 1912,537dooden

en ongeveer 20.000 gekwetsten. De vooruitgang

is bestendig en regelmatig sedert

8 jaar. De overheden zeggen dat de karren

onvoldoende zijn voor het groot verkeer.

Men stelt ook voor dat alle geleiders die

een ongeluk veroorzaken door hunne fout

hun recht als geleider zullen ingetrokken

worden.

In de wijken waar er in 1904 maar 4 onlukken

voorkwamen, stelde men er 24 vast

in 1912.

FRANKRIJK.

Tegen het militarisme.

Zien we sedert den oorlog der Balkans

de Europeesche landen zich steeds meer

soldaten, forten en ander moordtuig aanschaffen,

we kunnen ook met vreugde bestatigen

dat de strijd van het internationaal

socialisme met den dag ook nijdiger en

stouter gevoerd wordt.

Vooral onze fransche vrienden maken

eene hevige kampagne tegen de driejarige

dienstwet van minister Barthou. Talrijk zijn

de vrienden welke reeds door de verdedi-

'gers der huidige wet achter slot „zijn gezet,

maar ondanks de partijdigheid van onze

pakkemannen, strijdt men er, met het vuur

des geestdrif ts, moedig voort tegen de wet

welke de fransche jeugd drie jaar in de

kazernen wil houden.

En dat onze fransche strijders gevolgd

worden door duizend anderen, bewijst hun

petitionnement, dat op 21 Juni 698,331

handteekens bevatte.

HOLLAND.

De kiezingen. Het klerikaal ministerie

omvergeworpen. 18 Socialisten gekozen.

De uitslag der balloteeringen beeft aan de

grootste hoop onzer vrienden beantwoord.

Zijn in de balloteeringen gekozen : een

katholiek, 1 anti-revolutionnair, 2 historische

katholieken, 21 liberalen, 5 democraten en

17 socialisten.

De strijd van de ballotage-kiezingen was

vurig, en vooraleer hunne stem uit te brengen

op de liberalen stelden onze kameraden

dezen verscheidene vragen betrekking

hebbende op het algemeen stemrecht, het

ouderdomspensioen, en andere vragen, die

door de liberalen, (een uitgezonderd) goed

beantwoord werden, en waar onze partij

niet in herkiezing kwam, werden zij aanbevolen.

Vroeger was de kamer samengesteld uit:

59klerikalen, 34 liberalen en 7 socialisten.

Voor de nieuwe kamer zijn gekozen:

45 klerikalen, 37 liberalen, 18 socialisten.

Werklieden, elders koopen dan in

de Coöperatieve is dikwijls wapens

geven aan uwe vijanden

om u eigen te bevechten.

ARRONDIS SËMËNT

NIEUWS.

o — o

Ruyen.

Wanneer wij ons herinneren hoe sterk en

hoe strijdlustig de gemeente Ruyen vroeger

was op Socialistisch gebied, is het

treurig op dezen oogenblik hare werking te

bestatigen. De verdeeldheid die er sedert

maanden heerscht is groot, ook het persoonlijk

veeten en achterklap in de herbergen,

enz., gaat nog al goed zijnen gang,

iets wat natuurlijk eindigen moet en treurig

is om op te merken.

Wat staat er ons te doen ? Allen onze

strijdkrachten verdubbelen om te velde te

trekken tegen ons aller vijand, het klerikalisme

; voor de verovering van het heilig

menschenrecht, het Zuiver Algemeen Stemrecht,

die den sleutel is van zooveel werkershervormingen,

zooals: aan onze oude,

afgebeulde en versleten vaders en moeders

een pensioen van 1 frank daags te verzeke-

ren ; verzekering tegen ziekte en invaliditeit;

korte werkuren; betere werkreglementen,

enz. Leest regelmatig onze bladen, zoo

doende zult gij u op de hoogte houden van

het socialistisch werk en streven. Laat ons

allen samen gaan voor eene betere toekomst

voor ons en onze kinderen, want zooals

Karel Marx zegde:« Uwe vrijmaking is uw

eigen werk! » Dus allen in 't gelid, allen

aan de propaganda voor de verlossing dier

klasse, welke gij allen zoo lief hebt, en die

reeds zoo dikwijls is uitgebuit en miskend

geweest door de kapitalisten aller kleuren.

Voor de stembus wordt een rijke bloedzuiger

en nietsdoener twee, drij en viermaal

meer geteld dan een arme en naarstige

werkman. Dat is volgens de klerikalen:

« Alle Belgen zijn gelijk voor de wet ?! »

Is zulks geen schande, is dit niet wraakroepend

? Maar ja, werkers, reklameert

niet: gij hebt voor u het schandelijk artikel

310. (Gelukkige werkers!)

Daarom zullen wij al onzen pogingen

verdubbelen en met denzelfden iever en

geestdrift van vroeger te velde trekken

tegen al wie ons miskent. Eene spreuk zegt:

* Houdt de wacht, gij wordt de macht! »

En zoo staan er ons nog prachtige dagen

te beleven. Vooruit onder den kreet:

Voor onze vrijmaking en recht!

Leve het Socialisme!

Aan de groepen van 't arrondissement.

Kameraden u zult wel kunnen opmerken

dat om de goede gang onzer partij te laten

kennen aan al onze medeleden, het noodig

is dat ge aan de redactie van uw blad « De

Verbroedering », al uwe vergaderingen bekent

maakt, met dag en uur, en ons zoo

mogelijk een klem verslag zendt over de

werkzaamheden en besprekingen van den

groep.

Dat de kameraden ons, zoo het zijn kan,

ook wekelijks eene kleine rubriek zenden

voor ons weekblad; dit zal vooreerst den

lezers aange"aam zijn en vervolgens aan

de inwoners uwer gemeente aantoonen dat

er steeds gewaakt word, 't zij om de gemeenteoverheid

over mogelijk bestaande

misbruiken in te lichten, t' zij door aan de

bevolking de verkeerde handelwijze aan te

toonen van eenen patroon die zijn werkvolk

niet behandelt zooals de menschen,

begaafd met rede en verstand, zouden

moeten behandeld worden \ Zooveel andere

dingen en zaken zijn er nog waarover ge

eens eventjes uwe gedachten zoudet kunnen

neêrpennen !...

Nog een woord, kameraden: zwicht u in

uw schrijven van overdrijving, van leugen

nog meer van laster, want daardoor zet

onze partij geen stap voorwaarts en daarbij

maakt ge u zelf bespottelijk en verachterlijk

in de oogen van de betrokken personen

en van alle andere lezers.

Audenaerde.

Op Vrijdag 4 Juli, om 7 1/2 ure 's avonds,

bestuurzltting voor den textielbond, bij F.

Christiaens.

Bij onze handschoenmaaksters.

Onze lezers zullen reeds wel op de

hoogte zijn der bedroevende toestanden

waarin zich de 4 a 5 duizend meisjes der

handschoenmakerij uit ons arrondissement

zich bevinden.

Men weet ook dat er eene staking uitgebroken

is die voor de meisjes van Marie

Audenhove eenen opslag medegebracht

heeft van 0.20 fr. per dozijn handschoenen;

die meisjes die zich nog al hard verzetten

tegen hunne uitbuiters hebben hunne pogingen

gedeeltelijk zien lukken-

Anderen zooals te Nederbrakel en andere

gemeenten waar het verzet heel klein

was, hebben dus ook hunne eischen niet

zien inwilligen en bekwamen niet wat de

bovengenoemde meisjes behaald hebben.

Doch, volgens de meisjes zeggen,

blijft het er niet bij, en zullen zij wel eens

herbeginnen, dan als hunnen burgemeester

met hen zal willen werken, daar dien

heer nog al spoedig bijsprong om de meeting

te beletten die moest plaats hebben

op de groote plaats en ook eene circulaire

introk omdat deze naar het oordeel der

heeren aan de bazen te schoon de waarheid

deed kennen.

Ongelukkig voor de meisjes dat ze verre

van zich te vereenigen alle gedacht van

vereeniging of strijd van zich stooten, alhoewel

ze thans moeten gevoelen dat ze de

eerste slachtoffers van dergelijke houding

zijn.

Verhopen we dat het spoedig betere,

evenzoo in de gedachten der meisjes als

in hunnen stoffelijken toestand.

Stedelijk Nieuws

De heer D'Hauwer had de volgende

vragen aan den bevoegden minister gesteld

die ons aantoond hoe de katholieke scholen

gesteund worden door het klerikaal

gouvernement,

Te Ronse zijn er:

A. Twee lagere gemeentescholen (eene

voor jongens en eene voor meisjes), waar

onderwijs wordt gegeven door vijf wereldlijke

onderwijzers en drie wereldlijke ondervijzeressen

;

B. Eene lagere gemeenteschool voor

meisjes met 4 zusters als onderwijzeressen;

C. Vijf aangenomen lagere scholen voot

jongens met 14 onderwijzers ;

D. Vijf aangenomen lagere scholen voot

meisjes met 19 zusters-onderwijzeressen;

Zou de heer Minister mij willen doen

kennen, voor elk dier vier soorten van

scholen, hoeveel toelagen door den Staat

werden uitbetaald in 1912:

1° Op het gewoon krediet door de Kamers

toegestaan, krachtens artikel 8 der

wet op het lager onderwijs;

2° Op de bijdrage van den Staat in de

geregelde jaarweddeverhoogingen ten bate

van de onderwijzers (art. 14 en 15 der wet

op het lager onderwijs);

3° Op het aandeel van de gemeentelijke

en aangenomen wereldlijke onderwijzers en

onderwijzeressen, evenals van de zusters

gemeenteonderwijzeressen, in liet krediet

van vier millioen;

4 Op het aandeel van de aangenomen

onderwijzers en onderwijzeressen in het

krediet van 1 millioen ten bate van de

aangenomen en aanneembare bijzondere

scholen ?

Antwoord : 1° Voor het jaar 1912, werd

betaald met de gelden van den Staat, als

gewone toelage, krachtens artikel 8 van de

schoolwet, aan:

a) De lagere gemeenteschool voor jongens

te Ronse, 3,050 frank ;

b) De lagere gemeenteschool voor meisjes,

gehouden door vier geestelijke onderwijzeressen,

2,660 frank;

c) De aangenomen school voor jongens

9,010 frank ;

d) de aangenomen scholen voor meisjes,

10,520 frank;

Bovendien ontving de gemeente eeae

bijkomende toelage van 233 funk, bij

toepassing van artikel 8 § 4 van de wet

De lagere gemeenteschool voor meisjes,

gehouden door drie wereldlijke onderwijzeressen,

is eene betalende school en

ontvangt geene toelage.

2° De geldelijke tusschenkomst van den

Staat in de regelmatige verhooging van dt

wedde der onderwijzers (art. 15 van de wel)

bedroeg 2,750 frank ;

3° Het aandeel in het krediet van we

millioen bedroeg voor de wereldlijke onderwijzeressen

en onderwijzers van de gtmeen

te 2,500 frank ; voor de aangenonw

onderwijzeressen en onderwijzers 4,4"

en voor de geestelijke gemeenteondenrijzeressen,

800 frank.

4° de aangenomen scholen worden met

dit krediet niet bedeeld.

En zeggen dat die heeren eene meaie

schoolwet gereed maken waarop ze ato

al de staatstoelagen aan de paters en»

nenscholen zullen geven.

Vrijzinnige werkers en burgers nic

we ons gereed om op te marcheeren tfallen

die den geest onzer kinderen wfc

kneden.

Doodelijk Ongeluk.

Donderdag omstreeks 12 uren gebea*

een schrikkelijk ongeluk in de fatrii

Henrist, in de Beekstraat. De genaak

Canoo, een jongen van 17 jaar, werd,«l

hij eene machien wilde stil leggen, doa

het raderwerk of den riem medegesleept

Men weet niet juist hoe het ongeluk pta*

greep. De ongelukkige jongen viel eenigt

stonden later dood op den vloer van de

fabriek neder.

den, de Coöperatieve fc

r.v ci^en werk, maakt haarsterk

:Mig, met daar alles te

^cn wat tfj noodig hebt


Burgerstand van Ronse

van Zondag 22 Juni 1913

TROUWBELOFTEN

Alfred Geenens en Marie Meuris.

Valere Vangermeersch en Jeanne Baert.

Joseph Declercq en Bertha Lequesne.

GEBOORTEN

Roberte Bourlez.

Omer Weytsman.

MarietteVanbufsel.

Marie Dussart.

Roger Depoorter.

RobertSpileers.

Helene Devreese.

Marcel Onyn.

Gustave Vandevijver.

Maria Liveyns.

HUWELIJKEN

Omer Vanbutsel 20 jaar wever en Zulma

Meuris 23 jaar bobijnster.

STERFGEVALLEN

Celina Hantson 84 jaar zonder beroep

weduwe van Charles Delfosse.

Edouard Haelters 83 jaar bijzondere weduwnaar

van Frangoise Bauwens.

Marie Bellinck 69 jaar huishoudster.

Marie Vandenhoecke 58 jaar huishoudsterweduwe

van Richard Devos.

lertaklangen

Tegen het Overwerk.

Het is alsof er thans eene plaag heerscht

in vele Ronsche fabrieken, voor het doen

overwerken in bedoelde fabrieken.

Reeds een drijtal weken hebben wij op

iedere bestuurzitting van onze textielvereeniging

klachten te onderzoeken, besprekingen

te openen loopende over het overwerk.

En bekennen we het rechtuit : vele

der klachten zijn gegrond, anderen niet.

Maar wat vooral de moeielijkheden oplevert,

dat is als wanneer men reeds lang

overeengekomen is in de eene of andere

fabriek, men ook niet alleen mag

blijven staan werken, daar dit de nadeeligste

gevolgen na zich kan slepen voor wat

de eenheid onzer vereenigden in die fabrieken

betreft.

Het zal niet noodig zijn hier uit te wijden

wat nadeel al te lang werken zou kunnen

doen ontstaan, en waarom wij ook voorstaanders

zijn van vermindering van werkuren.

Zeker moeten wij bekennen dat men mei

een half uurtje over te werken men veel

plezier kan doen aan zijnen patroon in

zekere omstandigheden en dit zullen wi;

in de eerste plaats doen ook, op voorwaarde

dat de bazen ook redelijk willen zijn en

met ons de punten willen bespreken die

den strijd zouden kunnen oplossen ; maar

dat moet in de eerste plaats afhangen van

den patroon met welken men te doen heeft

en wanneer nu de patroon stelselmatig zou

weigeren de klachten zijner werkers te aanhooren

oi niet op menschelijke wijze met

zijne werkers wil omgaan, verstaan we ook

heel goed dat de werkers daar steeds verbitterd

zijn ; doch verhopen we als zulke

feiten zich hebben voorgedaan, zij zich niet

meer vernieuwen zullen en dat men steeds

op alle gebied, door onöerlinge besprekingen,

wel tot eene minnelijke schikking kan

komen, wij verlangen niets beters. Mochte

men het van de andere zijde ook alzoo

verstaan!

Andere feiten bestaan soms ook welke

de werkers opmerken en waarom ze soms

met reden overwerk weigeren.

Het feit is dat vele patroons soms moeten

doen overwerken door de slechte regeling

hunner werkhuizen, en dit zullen voorzeker

nog andere personen dan de werkers,

na een weinig aandacht en onderzoek,

moeten bekennen.

Ook weigert men nog steeds in sommige

fabrieken de werkers een uurtje vroeger

te laten uitscheiden, dan wanneer zoo vele

getouwen ledig staan, en de werkers dit

slechts verlangen uit medegevoelen met

hunne werkelooze broeders.

Voor den oogenblik kunnen wij dit artikeltje

niet meer voortzetten, en we komen

er nog op terug ; maar vooraleer onze vereenigden

zich tot overwerk laten geleiden,

toch eerst om inlichtingen komen om gezamentlijk

te onderzoeken; we moeten er

nog bijvoegen dat ze ook niet lichtzinnig

moeen aanvaarden, en al eens over hunne

vroegere besluiten nopens het overwerk

hoeven na te denken.

Aan onze Vereenigden.

Reeds tweemaal deze week hadden wij

een gesprek met fabrikanten van Ronse ten

gevolge van klachten die we hen overmaakten

en die de wevers ons aanbrengen.

Na eenigen tijd over het geschil gepraat

te hebben werpten beiden ons op: dat,

vooraleer de zaak der vermindering van

werkuren aan te raken en vooraleer deze

kwestie met goed gevolg te kunnen op lossen,

dat de werklieden eerst en vooraf op

het vastgesteld uur moeten beginnen en

niet zooals nu vijf, ja zelfs tien minuten

later binnengaan.

Kameraden, wat is daar van waar ?

Voor wat mij betreft, verklaar ik ronduit

dat er patroons zijn die daarin gelijk hebbeu,

en onze vereenigden kunnen we niet genoeg

aanmanen dit misbruik te doen verdwijnen,

daar het niets dan slecht medebrengt, dit

zoowel voor de werkers als voor de heeren

fabrikanten zelf.

Dit zij onze leden ter kennis gebracht. De

gelegenheid zal zich verder nog wel aanbieden

daarover uitte wijden. Dat de kameraden

dier fabrieken waar het vermelde niet

gebeurt, er zich ook niet om bekreunen,

daar dit verwijt hen ook niet toegestuurd is!

Vooral willen we heel korrekt handelen, en

den raad volgen van den heer Voorzitter

van 't Bazensyndicaat: « dat, als wij willen

korrekt en handelbaar zijn, wij hen ook

handelbaar zullen vinden, doch als men,

zooals het vroeger al te dikwijls het geval

was, men lastert en liegt op den rug van de

nijveraars, men van hunnentwege ook

geene duurzame betrekkingen verwachten

kan.» Daarin hebben ze niet al 't ongelijk

ook, en wij kunnen den heer Voorzitter en

medeleden van 't Bazensyndicaat verzekeren,

dat we ons best zullen doen om steeds

met hen in betrekking te kunnen zijn voor

het bediskuteeren der werkersgrieven, en

we dit wel op eene manier zullen weten te

volbrengen zonder laster noch leugen aan

hun adres toe te sturen, maar we zullen ook

niet nalaten overal waar we er gelegenheid

inzien de werkers vooruit te helpen onze

strijdbanier te doen vooruitkomen en ook

zullen we zooals het ons recht is, meer dan

vroeger nog onze leden noch onze vereeniging

laten vernederen of laten tergen, of

allerlei plagerijen laten in den weg leggen.

X

Nog steeds zijn er fabrikanten die, wanneer

er hun werkers werk gaan vragen, hen

vragen waar ze vereenigd zijn, en als men

te weten komt dat het een lid is van onzen

vakbond, men hen achter hun lidboekje

vraagt en ze dit eerst moeten binnen brengen

vooraleer ze werk kunnen krijgen.

Die voorvallen vallen nog al erg te

bekritikeeren en eerder dan velen het wel

denken zullen wij onze weerwraak nemen

en dan zal het zijn : Laatst lacht, het best

lacht!

Dat doet ons ook denken aan de ernstigheid

der kristene vakbonden, tot welker

opinie bovengenoemde heeren behooren,

en iedereen moet wel opmerken dat daar

waar een baas tracht leden te winnen voor

dezen of genen vakbond, er ook wel iet of

wat belang inziet. De ernstige werkers

kunnen dus ook wel denken op welke

pootjes zulk kraampje recht staat.

Hoe men onderhandelt.

Deze week zijn ons opnieuw van verscheidene

kanten berichten toegekomen

over de ernstigheid der kristene vakbonden

en die ons eens te meer aantoont hoe die

kereltjes uit den tap in onderlingen konkelfoes

zijn met de patroons van Ronse.

Verleden week waren het de rondloopers

der filatuur Dopchie die het werk

mochten laten staan, om de stakende

meisjes der fabriek waar ze werkzaam zijn

te helpen aan 't werk duwen; deze week

zijn het wevers van de firma Delhaye-Hennion,

van Raymond Coesens en wie weet,

misschien nog andere, die hetzelfde mochten

doen en deden in onderhandelingen

met verschillige bazen, daar waar wij dan

nog even sterk, zoo niet met nog een meerder

getal vereenigden waren, en waar de

baas geen gevolg aan onze vraag gaf; daar

werden de tapmannen uitgenoodigd, nog al

eene drollige manier van handelen van wege

de bazen, maar die ook het grootste wantrouwen

der werkers moet verwekken.

Moeten we ook nog spreken van de ba-

zen die nog steeds de lidboekjes onzer

vereenigden vragen, die ze om een briefje

naarden tap zenden, en waar ook die kruipers

werken en er ongestraft daden mogen

uitvoeren wijl onze vereenigden bij den

minsten stap buitengezet worden. En we

spreken dan nog niet over het afgelegd

werk en de schoonheid en ook niet over

meer andere zaken waarop we wel eens

terugkomen.

UIT AMERIKA.

De kameraden van Ronse, in Amerika

verblijvende, vergeten hunne socialistische

gevoelens van vroeger niet, en 't is met

vreugde dat we het onderstaande in ons

blad « De Verbroedering » kunnen opnemen,

in de hoop hunne moedige houding

te zien veld winnen en ook van tijd tot

tijd iets van hunnen wege te kunnen lezen

in ons blad, verhopen we dus in tijds wat

nieuws van hen te ontvangen.

Providence den 12 Juni 1913,

Na ons goed geamuseerd te hebben op

een feest door ons ingericht, hebben wij

ook na genot aan'de Soc. Harmonie gedacht,

en we denken dat ge reeds in het bezit

zijt van 20,60 fr. welke wij u toestuurden.

Steeds zullen wij ten allen tijde steunen

uit al onze krachten, want wat zal het ons

niet verheugen wanneer wij weer naar onze

stad zullen terugkeeren, als wij zulk een fier

muziekkorps zullen zien passeeren langs

de straat, en als wij onze muzikanten allen

nieuwe instrumenten kunnen bezorgen zullen

zij meer moed dan ooit hebben omdat

zij zien dat wij hen altijd ter zijde zullen

staan tot als wij de viktorie bereikt hebben.

De strijd is uit onze voeten, broeders van

Providence en omliggende; nu rekenen

wij dat diegenen, welke nog geen deel

maken van onzen Bond « Hulp in Nood »

zich weldra zullen aansluiten: zoo doende

zullen wij altijd de broeders van Ronse ter

zijde kunnen staan. Wij rekenen op uwe

komst.

Camiel Vanden Bossche.

N. B. Allo kameraden wie helpt er mede

met ons om onze kameraden eenen soepé

te bezorgen of eene reis naar Oostende ?

Een woord aan de jeugd.

Indien er een belangrijk vraagstuk op te

lossen valt waarvan jongelieden weinig rekening

houden, is het wel dit der minnarijen.

Liefde! Tooverwoord en hoe zoet!

Waarom moet men zich met u bezig houden

in een blad dat gesticht is voor de

staathuishoudkundige opvoeding van de

massa ?

Welnu, het is om die jeugd, soms zoo

losbandig, tot een gezond begrip van het

gevoel der liefde te brengen.

Nochtans twijfel ik dat mijne pen ooit zal

kunnen nederschrijven hoe verre mijne gedachten

uitstrekken om het hert te bewegen

van diegene tot wie deze woorden gericht

zijn.

Deze regelen neerschrijvende, verlang ik

naar een ding, namelijk, dat een onzer gezaghebbende

leiders de taak op zich neme,

om die jongelieden, welke den slechten

weg zijn ingeslagen, terug tot het goede

te brengen.

Waarlijk, er bestaat eene verstandhouding

onder zekere jongelieden, die de vrouw

slechts als een speeltuig aanzien, of als een

tijdverdrijvend vermaak. Ik wil daarom niet

uitdrukkelijk onze jonge socialisten noemen

doch er zijn kranken, en volgens mij is dit

genoeg om een wanhoopskreet te slaken,

wanneer er zoovelen zijn die in de liefde

niets anders zien dan 't genot van het vleesch.

Liefde, lietde! Hoevele tranen zijn reeds

in uw naam gestort, hoevele misdaden, ja,

zelfmoorden zijn er reeds gepleegd door

deze of gene die u eene poets wilde spelen!

Hoe talrijk zijn deze die onder den dekmantel

der liefde komedie spelen bij eene

jonge dochter gedurende zekeren tijd en

dan blauwe bloemkens gaan wijs maken

aan eene andere. Zij hebben het uitzicht

niet te weten wat al weeën hun gedrag kan

te weeg brengen, maar ik zou langs hunnen

kant niet kunnen overhellen, want in het

meeste geval is het uitsluitelijk om zich te

vermaken dat zij het doen.

Overwegen wij kameraden, tot waar onze

jongelingsfout ons kan brengen. Waarom

ziet men tegenwoordig zooveel gescheidene

huisgezinnen ? In vele gevallen zou men

wel eens hunne jonge jaren kunnen nasporen

en ook wel de witte broodweken die

den trouw vooraf zijn. Is het dan juist het

tijdstip niet om aan onze toekomstige gezellin

al het schoone van het ideaal der

rechtvaardigheid te toonen waarnaar wij

streven ? Is het niet het gunstig oogenblik

haar in te lijven om deel te nemen aan

onzen dagelijkschen strijd om alzoo doende

eene nieuwe maatschappij te stichten

waar de broederlijkheid heerschen zal ?

En dat kunnen wij doen als wij trachten

het volle vertrouwen in te winnen, van deze

welke de toekomstige meesteres moet

worden van onzen heerd. Denkt aan de

nasmaak van u beiden, wanneer gij zoudt

ondervinden dat gij elkaar nooit bemind

hebt, en dat uw hart klopt tegenover een

ander... zonder liefde.

Maar dan de onredelijke wet zal u geketend

hebben en indien er per ongeluk

een kind geboren is uit dien echt zijt gij

met drie gansch uw leven ongelukkig.

Ge ziet dus, kameraden, waaraan ge u

blootstelt met den don Juan te spelen en

't is daarom, dat ik u toeroep : makkers,

opgelet, verbindt u niet te lichtzinnig want

altijd moet er de eene of andere door

lijden.

Ah, ik weet wel dat de oorzaak dier fouten

nog al dikwijls te zoeken is in onze

huidige maatschappij, en het is dit wat ik

zal trachten te weerleggen in een volgend

artikel, als ook de middelen aan te toonen,

aan de verstandhouding te helpen waarvan

er spraak is in dit artikel.

Vergaderingen en Mededeelingen

Wijkclub 6de Wijk

Op Zondag 29 Juni om 2 uren 's namiddags

algemeene vergadering bij Demanez

Arsène.

Dagorde : Belangrijk en dringend.

Als een man op post.

Het Bestuur.

Volkskinders

Maandag 30 Juni om 7 1/2 uur bestuurzitting.

DAGORDE

Reis naar de Gentsche tentoonstelling.

Vrouwenvereeniging

Maandag 30 Juni om 7 1/2 uur 's avonds

bestuurzitting.

Dagorde : Besluiten van M. K.

Er worden geene uitnoodigingskaarten

gezonden.

Alle vrouwen op post dus.

Werkersbond

Maandag 30 Juni om 8 uren 's avonds bestuurzitting.

Dinsdag 1 Juli om 8 uren federatiezitting

Dagorde

1. De politieken toestand na den strijd

voor A. S.

2. Het blad De Verbroedering.

3. Afgevaardigde L. R.

4. Partijsekretariaat.

5. De propagande.

De schrijvers der verschillende groepen

moeten er hunne bestuurleden opmerkzaam

op maken.

Alle bestuurleden van alle groepen moeten

het zich ten plicht rekenen aanwezig te

zijn.

Textielvereeniging

Woensdag 2 Juli om 8 uur stipt bestuurzitting.

Bond Moyson

Woensdag 2 Juli om 8 uren stipt bestuurzitting.

TANDPIJNEN

VOLKOMENE GENEZING

Wijkclub Prinskoute

Woensdag 2 Juli om 8 uren stipt bestuurzitting.

Wij kclub Ysmolen

Donderdag 3 Juli om 8 uur -s avonds

bestuurzitting.

Bouwvak

Donderdag 3 Juli om 7 1/2 uur's avonds

bestuurzitting.

Wijkclub Trompe

Vrijdag 4 Juli om 8 uren 's avonds bestuurzitting.

Tooneelkring

Zaterdag 5 Juli om 8 uren 's avonds algemeene

vergadering.

Dagorde .

Laatste schikkingen voor de reis.

Dat niemand ontbreke.

Kooperatieve

Zaterdag 5 Juli om 8 uur beheerzitting.

* #

Het is dus heden Zondag dat onze Jonge

Wacht en Zangkring zijn uitstapje houdt

naar het bosch van Flobecq.

Men vertrekt uit het lokaal de Verbroedering

om 9 1/2 uren 's morgends.

Dat allen die het uitstapje mede maken

er op het gestelde uur zijn en ook geen

eten vergeten.

Spaarmaatschappij

De leden worden verwittigd dat de lichting

zal plaats hebben op Zondag 6 Juli

om 10 uren 's morgens.

Allen op post.

Het Bestuur.

MARKTEN

van Woensdag 25 Juni 1913

Witte tarwe per 100 kflogruamen

Masteluin » >

Rogge « »

Haver > >

Aardappelen > >

Strooi > »

Hooi » »

Boter per kilogr.

Vleesch » >

Eieren per 25 «taks

Koeien

Varkens

22.00

17.50

16.00

21.00

5.00

5.50

6.50

2.70

2.40

2.30

87

KOMT ZIEN! KOMT ZIEN!

naar het

Nieuw Horlogen-Magazijn

van

Alfred Blancquart,

Statiestraat, 277, Ronsse.

Te verkrijgen, alle slach van Zakuurwerken

in goud en zilver, alsook echte Roskoppen.

— Régulateurs, Pendulen en

Wekkers.

Groote keus van Kettingen in goud,

zilver, doublé en nickel.

Schoone keus van paruren, oorringen

en trouwringen.

Mijne Régulateurs en Zakuurwerken verkoop

ik met 5 jaar waarborg.

Inkoop van Goud en Zilver.

Door mijne genadige prijzen en goede

verzorging verhoop ik de gunst van eenieder.

Spoedige bediening van alle slach van reparatiSn.

^"*

De geweldigste ttndpijnen rijn geneien in één minuut

en Toor altijd door de lientogène. Met de

Dentogi'ne, geen tand meer te trekken, geen

abcessen, geen opzwolling meer, geen pijn meer bij het eten. Laat u net bedriegen aet geTiarlijke,

krachteloos, namakingen, de Dentogrène, is aangeraden en gepreien door de geneesheereq

wier familieleden het geneesmiddel gebruiken. Eifcbt dus de eohte

DENTOQÈNE

de fleach : fr. 1 fStf

Fu alle apothekerljen:

RtBJC- Da Donder, Ktelu* Plutt. ArelghtM : V«-

Cim-1 rbraekel: O» Beer: of frin.» ttiurwim

'.-. 1.0) in pust/egel* «n een der ftltrbo-

>P 14 sturen.


Grooten Tombola

Bij Vanwaeyenberghe te Ruyen

Voor een spreekmachien

Lootjes zijn te verkrijgen bij Oswald Spiers

en den Blauwen op de Kruisstraat.

Prijs per lot 0.50 fr.

Bond "MOYSON,,

Zetel: "Verbroedering,, Ronse.

Voor den Inleg van 27 centiemen per week genlei

men de volgende voordeden :

1) Kosteloos geneesheer en medecijnen bij ziekte

(na res maanden lidmaatschap).

2) Bij onbekwaamheid tot werken na één jaai

lidmaatschap, gedurende zes maanden

10 Fr. 50 PER WEEK,

na de zes maanden: I frank daags tot 65 jarigen

ouderdom. — Bij werkongevallen 9 fr. per week.

3) Bij overlijden na 1 jaar lidmaatschap 25 fr., na

2 jaar 35 fr. na 3 jaar 50 frank.

Voor den inleg van 34 centiemen per week, dezelfde

voordeden plus dokter voor gansch het huisgezin.

Familieleden aan 7 centiem, per week kosteloos

dokter en medecijnen. De mannen worden aanvaard

van 18 tot 45 jaar.

Vrouwen- en Kindera f deeling.

Voor den inleg van 15 cent. per week geniet men

kosteloos dokter en medecijnen na zes maanden

lidmaatschap, ! fr. daags bij onbekwaamheid tot

werken gedurende 6 maanden en 0.50 fr. gedurende

de volgende 6 maanden.

LEVENSVERZEKERING: — Alle vooruitziende

werklieden verzekeren zich bij «La Prévoyance

Sociale » waarvan de Bond Moyson, hoofdsgent Is.

Men wende zich voor alle inlichtingen tot den

bode A. Vanschamelhout, of tot de bestuurleden

van den Bond Moyson en de bedienden.

ZEG VRIEND,

waar gaat gij naartoe vandaag?

wel naar den

Eden Cinéma

Daar kan men ten minsten een

aangename avond doorbrengen.

Men ziet er leerzame stukken,

reizen, hartroerende dramas, blijspelen,

enz., enz.; rechtuit gesproken,

het is een schoone Cinéma,

en wel een der schoonste van het

land.

Voor een democratischen prijs

heeft men er goede zitplaatsen,

des zondags symphonisch orkest,

met eene nieuwe piano-phonola,

van het welgekende huis Loeien

Oor, van den Boulevard Botanique

23, te Brussel. Wat kan men meer

verlangen ? Gaat er eens naatoe,

gij zult er u zeer goed vermaken.

HUIS

Yalère Malfait - Yalckeneire

KLEERMAKER

Vooruitgangstraat, 84 RONSE

Specialiteit van al de gemaakte artikels voor kinders.

Alsook kleederen op maat voor mannen en

vrouwen, dienstkleeding, burgerwacht, sport, watermantels,

enz.

Het magazijn zal gedurig voorzien zijn van de

laatste nieuwigheden i - Engelsche en Inlandsche

wollen stoffen.

Hulphuis der firma : Septfontaines van Doornljk.

Verwerij in alle kleuren, reiniging van gewone

feest en balkleederen. Specialiteit van het reinigen

en geelen van gordijnen en storzen, gewaarborgd

zonder reuk. Drooge reinigingen van alle slacht zoo

schoon als nieuw. Bijzonder rouwzwart. Spoedige en

welverzorgde bediening.

Ik hoop door de bijvalligheid der snede, het wel

afwerken aller artikels en de matigheid mijner prijzen,

op uwe geëerde orders te mogen rekenen.

Léon Yandewalle-Gofibeert

Gediplomeerde Kleermaker

- van het gouvernement -

RONSE, 12, TUINSTRAAT. —

RUE DU JARDIN. 12, RENAIX.

Wilt (Ij eea schoon kostuum koopen In de

Engelsche en Belgische stoffen, peigné, chevlotten

effen en diagonal:

Komt zien naar mijn magazijn.

'T is ongelooviijk, te beginnen van 10, 12 fr. enz.

Pardessus, in c; zwarte en grijze beaver, houppelande,

fantasie en alle dessins, altijd te beginnen

van af 10 frank enz.

Kinderkostumen en pardessus in alle prijzen, altijd

in magazijn; cabans voor mansvolk en kinderen,

te beginnen ven 3.25, 10, 13 frank.

OPGELET : Vrouwenpaletote in alle goesten,

en zwarte, fantasiestoffen alle modellen, en alle

prijzen, Impermeabels op maat.

ALLES WORDT GEMAAKT OP MAAT

— Huis van vertrouwen —

Yoer nwe kostumen te loten

• • •


WENDT U TOT

Maurice DEMANEZ

KLEERMAKER

Te RONSE, Cour Willocq

Beste snede voor manskostumen, vrouwenpaletots,

pardessus aan zeer billijke prijzen.

Hij beveelt zich ook voor het leveren

va' «ALLERLEI STOFFEN, voor rnaurvri en

vrouwen aan de laagste prijzen dü^tad.

WERKLIEDEN, BEMINT UW PROFIJT 1

DERAEDT Oscar,

Gediplomeerde Kleermaker

voor tieeren, Damen en Kinderen. •—

Leveraar van alle slach van

— Stoffen en Fournituren —

11 4» M«riJ»eitraat 311, Ronse.

(Nevens Arthur Vandenbossche).

— CENTRALE VEREENIGING —

DEK

Bonn erkers van België

AFDEEUNO RONSE.

WtUgf btUrt werkvoorwaarden zien

invoeren ?

Wordt lid uwer Vakvereeniging.

Laat a inschrijven in het Lokaal, bij

éen bod*» broodvoerders of jetondragers.

& ^oekbinderij

Voor het binden van lezingen en

brochuren en alle soorten van

— drukwerken, begeeft u ter —

— Boekbinder!} en Drukkerij —

ISIDOOR CARTON,

Olifantstraat, 351,

- OROOTE KEUS VAN DOODBHELDEKENS -

H.B,-Alle* ioed afgewerkt fn aan teer lage priisen

TE VERKRIJGEN

Bij Cyriel Yanopbroecfce

Achter de Gaz te RONSE

Alle slag van Régulateurs

met 5 jaar waarborg. - Zilveren

horlogien voor damen te

beginnen van 10 tot 22 fr.—

Zilveren horlogien voor neeren

te beginnen van 16 tot

30 fr.— Echte Roskoppen te

beginnen van 13 tot 22 frank.

Groote keus van Kettingen

aan verschillige prijzen.

Alles met 2 en 5 jaar garantJ.

Wekkers naar de laatste modellen.

Borstspelden, Oorringen, Trouwringenen

alle andere artikels.

Mijne kettingen verkoop ik met 10 ja»

waarborg op faktuur.

Aan de Metaalbewerkers

LOKAAL:

" De Verbroedering „ — Ronse.

WORDT LID VAN UWEN VAKBOND.

Voor 0.40 centiemen inleg per week,

bekomt men 2-50 fr. per dag bij goedgekeurde

werkstaking, gedurende 8 weken.

In geval van onvrijwillige werkloosheid,

1-50 per dag gedurende 50 dagen, in een

tijdverloop van 12 maanden.

Bij overlijden geniet men 25 frank.

Een verstandig werkman maakt deel

van zijn vakbond.

Onderde metaalbewerkers zijn begrepen :

Ajusteurs, koper- en ijzerdraaiers, smeders,

koper- en ijzergieters, blik- en koperslagers,

slot- stoven- en kachelmakers, gasplaatsers

en broswerkers, loodgieters, electriciens en

stokers, alsook alle helpers van genoemde

vakken.

WEKKERS en JÜWEELEN

August Vandenhole,

Marijve 302, (17 wijk), Ronse.

Ik beveel mij in de gunst

van het publiek voor de reparaties

van alle slach van

horlogen. — Hij levert zijn

werk gewaarborgd tegen alle

fouten. — Bij hem zijn

ook allerschoonste nieuwe

régulateurs, zakuurwerken,

wekkers en juweelen te bekomen

van alle prijzen.

Door zijne genadige prijzen

en zijne goede verzorging, verhoopt hij de

gunst van eenieder.

HET BESTE BROOD

Het Voedzaamste en Goedkoopste brood

IS WEL DAT DER

Samenwerkende Maatschappij "DE VERBROEDERING,,

OLIFANTSTRAAT. RONSE

De leden betalen 50 centiemen peTTeton, doch krijgen alle 3 maanden

5 centiemen per brood terug, dus kost het brood maar 45 cent. het stuk.

De niet-leden betalen 60 centiemen per brood.

Bestendig te verkrijger.in OeVerbroedeHng^K^^^^^^

A. VANCAUWENBERGHE-BRUGGE

Kleermaker -- Wijnstraat, 670 -- Ronse.

Vooraleer uwe aankoopen te doen, komUrTvolle vertrouwen xien in mijn Magazijn.

Volledig Costuum in de nieuwste dessins, in pei g£ ^otje^eflg « gf ££»

Pardessus en houppeïande in het zwart, in de laatste fantaisiestoffen gemaakt,

elegant, schoon passend, van at. fr. 1Z, 14, 10, LM, " «f-

Kindercostuum en Pardessus van af: fr. 2-50, 4, 6, 8, 10 tot 16 rr.

Cabans voor Kinderen en Mansvolk in goede en warme tfofe

Vrouwen-Paletots in het zwart en fantaisiestoffen, schoon & & ^ f ?

dellen, aan den ongelooflijken prijs van af: fr. 9, II, 13, 15, 10, 15 enz.

N. B. — Ter herinnering dat het Magazijn den Zondag gesloten is om 2 ure.

snede is steeds gewaarborgd en goed passend —

TextielbeierkersYereenigig

" DE VERBROEDERING „ — van Ronse en omstreken.

Voor 35 centiemen inleg per week bekomt men 10 frank per week bij goeigekeurde

werkstaking, uitsluiting, slachtoffer of andere ongemakken door bet

werk of de partij veroorzaakt; 6.30-fr. per week bij onvrijwillige werkloosheid.

Voor 40 centiemen inleg per week bekomt men 12 frank per week ea verders

rooals hierboven.

Ongelooflijke voordeden ten tijde van nood, sterfgevallen enz.

Een verstandig werkman maakt deel van zijnen vakbond, rijn loon hangt

er van af. Men kan zich ten allen tijde laten inschrijven bij de boden en

bestuurleden.

Kinderen worden aanvaard van bij hunne intrede in het fabriek, doch met

toestemming der ouders. — In de vereeniging ligt de macht der werkers.

= Kruidenierswinkel "De Verbroedering,, =

BEUKENLAAN, RONSE.

Te bekomen aan de laagste prijzen der stad en van de beste hoedanigheid :

Allerhande Kruidenierswaren, Borstels, van alle modellen en prijzen; allerhande

Ceweefsels, alsook allerhande Zomer-ondergoed voor vrouwen en jonge meisjes.

KLOEFEN aan 10 °/o gotdkooper dan elders.

Ook te bekomen alle soorten van opgelegde groenten. Al de nieuwste modellen

van haartoiletten, voor vrouwen en jonge meisjes, zooals: Barretten. Kammen,

Spelden van alle prijzen en kleuren.

Een goed socialist koopt in zijne eigene inrichting.

Partijgeneoten en vrienden, komt zien naar de winkel De Yerbroedering, Beukenliu.

De leden hebben 5 %> deel op al hunne aankoopen,

Groote verkoop van eerste kwaliteit MARGARINE en VET.

— PARTIJGENOOTEN, ZORGT VOOR UW PROFIJT I —

Léon Geerlandt - De Wilde,

OPVOLOER VAN HET OUD OEKEND HUIS

— tfapoleon GeerlandtvJanssens —

« In de Groote Klok, 31, Groote Markt, —

— AUDENAERDE —

heeft de eer aan zijne geachte kalanten en het geëerd publiek kennis te geven dat hij

zijne STOF- en KLEERMAGAZIJNEN overgebracht heeft naar de Groote Markt,

N° 10, (hoek der Eynestraat) in de vroegere broodbakkerij A. De Dapper.

Te dier gelegenheid zullen bijzondere schoone stoffen te koop gesteld worden aan

ongelooflijk goedkoope prijzen.

LEEST dagelijks het blad

VOORUIT

het eenigste blad dat steeds in

de bres springt ter verdediging

der ARBEÏDERSBELANGEN.

VOORUIT verschijnt met 6 of 8

bladzijden tekst en met het

Officieel Beknopt Kamerverslag

Prijs per 7 nummers:

20 centiemen.

— Te verkrijgen bij —

Remy BAUWENS,

— BRUL -

Alle sltch van kleedingstoffen, vanaf de

3X75c. voor 1 frank, tot de beste stoffen

voor manskostumen. Alsook: Chals, Sargita,

Onderbroeken, Cols, Plastrons enz.,

aan aBe pitjxen.

— KOHUMM o» MAAT. —

Groote keu van Zakuurwerken, Kettingen, Borstspeldca,

Oorringen, Trouwringen, enz., in goud en

raver. Regulatears, Wekkers. Horlogien Pendulen,

aboofc «0t slach van Barometers, Brillen en andere

•rtfceb.

Overzicht van eenige prijzen:

Gooden Hortogiën voor Heeren, van 50 tot 150 Ir.

Oouden Horlogien voor Damen, van 25 tot lOOfr

Zilveren Horloglën voor Heeren, van 22 tot 35 fr

Zilveren Horloglën voor Damen, van 10 tot 32 Ir

STATIEHORLOOIEN

Postala, Louis Roskopf, Internationale en verscheidene

ander merken aan 22 frank.

Mijne régulateurs en Zakuurwerken voor Heeren

en DMen verkoop Ik met 5 jaren v aarborg «o

Huis van vertrouwen

Jules VANDEWIELE

Hutrsnijder. Barbier. Slijper

WIJNSTRAAT, 39, RONffi.

Altijd te verkrijgen, in volle vertoon^

alles die den barbierstiel aangaat, «odi:

Toodeoxen, scheermessen, scharen,*^.

riemen en zoetsteenen, zeep in poefc e

in blokken.

Eerste kwaliteit van reukwaters, reakofc,

toüetzeep, scharen en tondeusen voor &.

ren, beenhouwersgerief.

Hij beveelt zich tak aan voor het

Allerhande scharen

voor kleermakers, naaisters, wevers, eta

messen in alle grootten. Tondeuzen voa

paarden, hondenen schapen.

Alles is gewaarborgd van eerste hoedanigheid.

Schoenen! Schoenen 1

Wildt gi] een paar scboone schoenen

LAATSTE MODEL

Ook goede sterke werkschoenen,

wendt a tot

OCTAVE SPIERS,

TROMPE

Spoedige bedieningen billijke pi ijzen.

— VOOf* ÜWK —

Kostumen te maken

wendt u tot

Mptase Meyser-Pijcie

Kleermaker en Kleermoaktter

OlifanUtraat 324.

Beste snede voor Heeren, Damen ea

Kinderen, net afgewerkt en spoedige bediening.

Genadige Prijza.

- BERICHT -

AAM DE TIMMERLIEDEN, LANDBOUWERS,

— JONG-GEHUWDEU EN HUISMOEDERS -

Vetralec r nw; etsbtopen te doen weidt i Mj

Edm. CAMPINEIRE

BREEDESTRAAT, TE RONSE

Daar tljn de volgend J artikelen te bekomen:

Punten, leenen, vipen, sloten, grendels,

klinken, hamers, beüels en schaven,

Ruifels, spaden, houweelen, vorken, rieken,

alle slach van Ijzerdraad en traOeaa,

zeef, potten, pannen, tellooren en kaan,

Groote keus van posturen, schotrwgMbtoren

en vazen, bier- en likeurserviewi,

schoone MARIANEBEELDEN.

Ik verkoop mijn verlakt gewaarborgd

niet afspringen op het vuur, men mag koken

en braden en stoven, en als het ilspringt

brengt het mij terug, ik geef o m

ander in de plaats.

Belgische Werklie denpartij.

LA PRËYOYAME SOCIALE

» Levensverzekeringen.

Leven slangerenten.

Brandverzekeringen. Ongevallen.

— o —

BUREELEN :

44, Regensiestraat, 44, Brussel

Alle voorzienige personen verzetaw

zich op het leven, tegen den brand, kg&

de ongevallen.

o — o

Alle bewuste werklieden sluiten hunne

verzekeringen met LA PRÉVOYANCE SOOSÊ

Men vraagt ernstige agenten, 't zrj voa

de drie afdeelingen, 't zij voor ec

twee onder hen.

BERICHT —

Te v bij:

Gaston HOEF3IAN

(SKOUTER, RON'SE

Schoont Sloven en Caisir. =>* rt

schoon afgewerkt.

— GENADIGE PRIJZEN -

DRUKKERIJ, ISIDOOR CARTON, RoMB.

«itftvei,

More magazines by this user
Similar magazines