Ons Eerste Kiesman

digital.amsab.be

Ons Eerste Kiesman

Uitgeefster :

S. W. M. a De Waarheid «

Beheerder, Robert Detaevernier.

REDACTIE - ADMINISTRAT!*

MEENEN.

V&PERLAJ4DSLIEFPE

Het woord vaderlandsliefde is sedert

het uitbreken van den oorlog zooveel

gebruikt en misbruikt, dat men in den

echten zin van 't woord zou beginnen

te verwarren.

ledereen, en de burgerij in 't bijzonder,

eigent zich het monopool van vaderlandsliefde

toe. Waarin die liefde nu bestaat

kan ik maar moeilijk raden. Zonder

te spreken van vroeger, toen de plaatsvervanging

nog bestond e:: de fils à papas

die in het lot vielen, zich door eenige honderden

franken van hunne vaderlandsche

plichten deden ontslaan, kunnen nog veel

feiten gedurende en na den oorlog gebeurd

aangehaald worden, die hunne vaderlandsliefde

erg in twijfel trekt.

Zoo zal wel menig werkman een aardig

gedacht hebben der gevoelens van de

heeren komiteitsbestuurders in Vlaanderen

bijna uitsluitend uit rijken samengesteld,

en die veelal met de waren en gelden omsprongen

op eene manier die alles behalve

rechtvaardig en eerlijk was.

Die vaderlandslievende f?/ heeren

zuilen dan nog niet weinig pronken met

de decoratie die ze in 't kort zullen ontvangen.

Voor mijn paart mogen zij er een

dozijn hebben, maar dat ze het publiek

teruggeven wat ze het aan eten en onderstand

ontstolen hebben, en ieder zal tevreden

zijn.

Een ander staaltje van vaderlandsliefde

geven ons de patroons. Terwijl in

Frankrijk alles aangewend wordt om het

land zoo spoedig mogelijk te herstellen, en

dat de fransche patroons,'bijzonderlijk van

de bouwnijverheid, de eischen door de

werklieden gesteld, nog ver te boven

gaan, zien wij hier >n Belgie nog steeds

de oude gewoonte den voorrang houden.

Ons vaderlandslievend patronaat wil nog

steöds ons volk in de ellende gedompeld

zien, door hen te lange dagen te doen

werken, en te weinig te laten verdienen.

Terwijl in Frankrijk loonen betaald worden

van 2 tot 3 fr. en nog meer per uur,

weigeren hier nog veel patroons 1 fr. en

1.25 fr. per uur te betalen. Dat ons volk

zich dat niet meer iaat welgevallen, laat

zich verstaan, en duizenden trekken de

grens over, terwijl hier alles in puinen

blijft liggen. De rijken laten liever niet

ONS LEZERSTAL BIJNA

VERDUBBELD

Elk nog een duwke en we zullen

hetgeluk hebben te mogen aankondigen

dat ons lezerstal sedert Maart 1.1.

verdubbeld is.

Eene verdubbeling van ons lezerstal,

't ware prachtig, zulke uilslag

waarover onze propagandisten met

recht fier zouden mogen zijn, zou hen

tot eere strekken.

Er is eene algemeene strooming

bij onze werklieden ten onsen gunste

waar te nemen, en de verdubbeling

van ons getal lezers zou bewijzen dat

wij niet alleen gewonnen hebben aan

oppervlakte maar ook aan diepte En

zoo moet het, opdat onze bijval niet

voorbijgaandelijk kunne zijn, doch

blijvend weze. Er moet bij onze werklieden

eene vaste, onwankelbare socialistische

overtuiging gevestigd worden,

hun geloof in ons socialistisch ideaal

moet met zich een onverzwakt vertrouwen

in onze partij en princiepen

meebrengen. En die overtuiging, dit

geloof, kan best door 't lezen onzer

socialistische pers gewonnen worden.

Daarom moet aan d« verspreiding

IVeekblad der Sor.ialislisrJi» Foioratio vau hel Irro idisseinuuf Kn trijk.

werken dan het werkvolk een loon te laten

verdienen waarmede men behoorlijk kan

leven.

Daarnevens hebben we de huiseigenaars.

Deze toonden van bij het teekenen

van den wapenstilstand dus bij de bevrijding

van ons land, zoo eene vurige liefde

voor land en volk, (maar het meest voor

hunne geldkast) dat de regeering verplicht

was eene wet voor te stellen om die kerels

wat in te toornen. Ongelukkiglijk bestaat

er in Belgie nog een Senaat, samengesteld

uit oude pruiken en geldzakken, die door

de voorgestelde wet hunne belangen in

gevaar zagen, en deze dan ook zoo verknoeiden,

dat weinige maanden nadien

eene nieuwe wet moest voorgesteld worden,

wilde men erge gebeurtenissen in het

land vermijden. Het is echter in het oogspringend

wanneer daar eene wet behandeld

wordt, zooals : « het inbeslagnemen

en dwangbeheer van vijandelijke goederen

» diezelfde heeren (advokaten of mede-aandeelhouders

van dergelijke maatschappijen

) de vijandelijke maatschappijen

verdedigen met een

en onderhoorigen

vuur waarmede ze nog nooit hunne eigene

landgenooten verdedigden. Is dat vaderlandsliefde

?

En zulke voorbeelden kan men bij

massa aanhalen. Ons werkvolk verstaat

de vaderlandsliefde opeene andere manier.

Ze willen ons land zoo spoedig mogelijk

herscheppen in een vaderland voor alle

Belfgen, waar niet meer een klein deel der

bevolking als echte parasieten weelderig

leeft op de voortbrengst van anderen, terwijl

deze die aan de parasieten alles verschaffen,

zelf het hoogst noodige ontbeeren.

Ze willen door afdoende wetten het

bestaan van iedereen verzekerd zien. Ze

willen door eene goe de werkregeling ons

land brengen in redelijke verhouding met

de andere democratische nijverheidslan.

den. Ze willen niel meer dat Belgie spottend

genoemd wordt : « het luilekkerland

der kapitalisten, ot het land der lage loonen

en lange werkuren. » En daarom zal

ieder verstandig werkman op 16 November

stemmen voor de kandidaten der

Werkliedenpartij, die alleen in staat zijn

ons vaderland in die richting te sturen.

E. M.

onzer binden onze bijzondei e aandacht

worden gewijd.

Door er ons onverschillig aan te

toonen zouden we zelf de pogingen die

we langs den eenen kunt aanwenden

langs don anderen kant helpen verlammen,

want 't zal ons slechts mogelijk

zijn ons ideaal van vrede en welstand

voor iedereen te verwezenlijken

als we gansch de werkende klas voor

onze schoone zaak, die deze moet zijn

aller werklieden zonder onderscheid,

zullen weten te winnen hebben.

We zijn op den u eg die. naar de

verheffing, naar de ontslaving onzer

klasse leidt, dus moedig vooruit gemarcheerd

Verhaasten we zooveel mogelijkden

dag waarop we,onze kluisters

verbrekend, de wereld den triomf van

de geli.kheid en het recht zullen kunnen

aankondigen, door bij onze werkbroeders

het ingesluimerd klassebewustzijn

wakker te schudden.

Het beste middel daartoe is onze

pers. Daarom ervoor vooruit, vrienden.

Dat allen dus zooveel mogelijk

aan de verspreiding van ons blad

medehelpen. Dat allen in 't stijgen van

ons lezerstal hun aandeel willen

hebben.

Door mee te helpen aan de verspreiding van

ons blad, draagt men het meest bij tot een

schoonen uitslag met de aanstaande kiezing.

Ons Eerste Kiesman

Zondag 14 September verschijnt

ons ems e kiesblad dat ongetwijfeld

door onze wet korsbovolking, van buiten

als van stad, zoor goed zal onthaald

worden.

Wij doen oen beroep op onze ka maraden

propagandisten voor oene goede

en stipio verspreiding te zorgen.

Duur schrift als door meeting,

moet hel socialistisch woord, waarnaar

men zoo zeer snakt omdat hot. do

waarheid huldigt, de schuldigen van

het onrecht ons aangedaan, van onze

ellende en ons onzeke bestaan, ontmaskert

en o z' verdrukte klas don

weg naar hare vrijmaking aanwijst,

doordringen tot al onze werklieden,lot

alwie voor ons strév.m waar echt en

gelijkheid te winnen is.

Te Lendelede speelt de onderpastoor

'nen anderen toer. De verledene week

heeft die schoone heer, bij verscheidene

onzer leden, hunne lidkaart van achter

den spiegel of kader weggenomen en deze

medegenomen naar zijn huis.

Die onderpastoor was zóó vies niet

van dit socialistische « vuiligheid » zooals

dezen van Rumbeke. wij verwittigen

echter dien seigneur dat wij niet dulden

dat onze leden bestolen worden. Het is al

genoeg dat gij de menschen dom houdt,

om te trachten hen te beletten uit te rekenen

hoeveel de werklieden op hunnen

arbeid bestolen worden, maar... ons eigen

goed in besloten huizen gaan wegnemen

is echter diefstal en dat mag niet meer

gebeuren.

*

* *

Het is dan ook niet te verwonderen

hetgeen een invloedrijke katholiek schreef,

namelijk « dat de katholieke partij het ver-

ringen, ten koste zelfs van ontberingen

hebben bijeengezameld, en dat

zooveel goed kan doen,gezien het kan

meehelpen om de oogen te openen van

nog blind gebleven " orker.sslaven, die

uit onwetendheid zeif' hunne kelens

smeden, mag ergens in een hoek ver-

geten blijven

blaadje toe moet

krijgen.

iggen. Tot hot laatste

zijne

bestemming

Wij zijn e;' dan ook van overtuigd

te mog> n rekenen op eene slipte, zorgvuldige

verspreiding tot in de verachterdste

kleine gomeontjes, tot in do

verwijderdsic hoekjes \an ons arrondissement.

De offerwilligheid, de liefde

voor onze zaak, de strijdlust onzer

propagandisten zijn daarvoor de beste

waarborgen.

ABONNEMENTSPRIJS :

6 maanden . . . . 2.50 fr.

1 jaar 5.00 fr.

verlegenwoordiging on e me hardnekkige

verdediging der workorsbemngen

dan bovenstaande werkerslijst.

Dat de werklieden deze dan ook

met de kiezing van November eenen

grooten triomf reservceren onder den

kreet :

DE WERKERS VOOR DE WERKERS

tuttige inlichtingen

Door

OVER DE

de huishuurwet die den 27

Geen blaadje waarin onze centen

steken,welke we met zooveel moeite,

dank aan zooveel persoonlijke oporte-

Kamaraden er dus maar op los,

Niet. meer gerust van nu lot de kiezing.

Met hoe meer ijver we onverpoosd

doorwerken, hoe prachtiger onze zegepraal

en hoe verpleitender de nederlaag

onzer vijanden zal zijn.

DE ARR. FEDERATIE.

SYNMRALi; KRONIEK

De Anti-Socialisten trouwen der massa verloren heeft, en dit

De dompers of anti-socialisten hebben

alleenlijk in 't voordeel der socialisten

tegenwoordig eene slechte reputatie in

is ».

Vlaanderen.

De klerikale heerschappij heeft lang

En zij hebben deze waarlijk niet

genoeg geduurd; het volksbedrog moet

gestolen.

een einde nemen, de katholieken hebben

Alhoewel zij'al het mogelijke doen al le vceK> " ai te lan £ c]e " zot Oogst 1. 1. in den « Moniteur » is versche-

CJ

nen zijn de huurders in de gelegenheid

gestold eene pachtverlenging te bekomen

tot September 1921. Het doel d:er pachtverlenging

is de schandelijke uitzettingen

van ongelukkige huurders te beletten.

Wil men van die pachtverlenging

profiteeren, dan moet men vóór,hét einde

dezer maand aan zijn eigenaar een aanbevolen

brief « lettre recommandée » sturen

waarin hem wordt medegedeeld dat men

het huis tot in September 1921 wenscht

te blijven bewonen.

Om onze menschen die soms

kunnen schrijven, niet weten hoe

niet

den

brief moet worden opgesteld,dikwijls geen

pen en papier in huis hebben, behulpzaam

te zijn, zullen wij brieven ter beschikking

houden van dezen die er wenschen

te bekomen aan den kostenden prijs

'tzij 10 centiemen voor een brief en eene

enveloppe.

gehouden

Voor dezen die verkiezen zelf den

om hun verdeelerswerk achter de scher- met de werklieden, vóór den oorlog, binst

briefte schrijven, geven wij hieronder

men te verrichten, komt er van tijd tot den oorlog en sedert den oorlog. Huu

een model weder :

tijd iets aan 't licht, dat hunne knecht- einde nadert. De demokratische stroom

schap tegenover het patronaat en hun zwelt, eene nieuwe wereld is in aantocht.

den ... September 1919.

verraad tegenover de werkende klasse Plaats voor het volk, weg met de be-

Mijnheer

bewijst.

driegers.

te

Te Thielt heeft onlangs een der dom-

Overeenkomstig de nieuwe huishuurpersleiders

van de christene textielorgani- Aan de Opgeeischten wet, den 27 Oogst in deu « Moniteur «versatie

overeenkomsten gesloten met de

schenen, heb ik de eer u mede te deelen

Op 21 September a. s. beloogen de

weeffabrikanten, zonder dat de leden der

dat ik wensch uw huis,gelegen in de

opgeeischten van Thielt en omliggende

christene organisatie zelve geraadpleegd

straat n

voor hunne rechten.

werden, nog minder werden de socialisten

Dat alllen zich gereed maken om op

verwittigd van de voetstapper, die den

dien dag de straten van Thielt te vullen,

domper bij de fabrikanten deed. En 't zijn

aldus bewijs gevende van te kunnen en te

diezelfde kerels die schrijven van « rood

willen.

of geen brood ».

Zonder beweging en strijd bekomen

Te Iseghem, stellen de bestuurders

wij niets.

der christene organisatie der schoenmakers

aan de bazen eenen tarief voor die

lager is dan hetgene de bazen betalen. Bestendig Secretariaat.

De verledene week heeft er een schoen- Maandag aanstaande 8 September,

makersbaas reeds aan den nieuwen tarief wordt er een Secretaris aangeste ld voor de

betaald. Een syndikaat die vermindering Syndikaten van Weve'ghem en omliggende.

van loon voorstelt, dat is eene rareleit De kameraden die de noodige be-

hé? Hewel, dat vindt men te Iseghem. kwaamheid, goeden wil en strijdlust daar-

Wij moeien er echter bijvoegen, dat de toe hebben, kunnen hunne kandidatuur

bestuurders dit gedaan hebben zonder de indienen tol Maandag 8 September tot

wete hunner leden.

O 1/2 ure 's avonds, in het Volkshuis te

Of deze schaapachtig genoeg zul len Wevelghem.

blijven om deze domheid — om niet te Om zijne kandidatuur in aanmerking

zeggen verraad — te dulden, zal de toe- te zien nemen, moet men lezer zijn der

komst uitwijzen.

socialistische bladen « Vooruit » en « Volksrecht

», lid vau het Syndikaat en andere

organisaties.

OP VOOR

r .... in de door de wet

bepaalde voorwaarden tot September 1921

to blijven bewonen.

In de hoop dat u mijn wensch wel

zult willen in acht nemen bied ik u mijne

beleefde groeten.

(Naam van den verzender).

In de post zal men een bewijsschrift

der afgifte van den aanbevolen brief ontvangen

dat men we; doet te bewaren voor

het geval dat de eigenaar mocht beweeren

den brief niet te hebben ontvangen.

Gedurende den termijn van de pachtverlenging

kan de eigenaar eene pachtverhooging

eischen van 30 0^0, berekend op

den huurprijs van 1 Augustus 1914. Men

weet dat die pachlverhooging van 30 per

honderd een geschenkje is die we aan de

katholieken en liberalen hebben te danken.

Dat men hen dan ook met de aanstaande

kiezing indachtig weze.

Het is dan nog den vrederechter toegelaten

nog eene grootere verhooging toe

te staan, indien deze gerechtvaardigd

wordt geoordeeld door de groote lasten en

uitgaven die het, bewonen van heihuis den

eigenaar oplegt.

Ook wordt de eigenaar het recht toe-

gekend die huurverlenging niet toe te

DEBUNNE Auguste.

VANDEVELDE Joseph.

ISEBAERT Cyrille.

VANLEDE Arsène.

staan om gewichtige redenen, die den

rechter te beoordeelen heeft, bijvoorbeeld

in geval de eigenaar zou kunnen bewijzen

dat de huurder het huis niet verzorgt en

schade berokkent.

COOLE Joseph.

Bovendien kan hij als er door den

Plaatsvervangers

huurder misbruik wordt gemaakt van het.

DETAEVERNIER Robert.

STEUX Emile.

VANDAMME Henri.

PANNECOUCKE Jules.

genot van het huis,aan den rechter vragen

dat de reeds toegestane c> verlenging- o F) iiielitr T)

wordt verklaard.

De verlenging der huur wordt niet

toegestaan als ze de uitvoering van wer-

Geen lijst kan meer en betere ken van openbaar belang zou verhinderen.

waarborgen bieden voor eene goede Om van de verlenging te kunnen


nieten moet men volgens de wet regelmatig

den huispacht betalen, de verhooging

inbegrepen en ook de overeenkomsten ot

de beslissingen van den vrederechter beireffende

het betalen van den achterstel,

naleven.

Zooniet heeft den eigenaar het recht

de huur op te schorsen vijftien dagen na

vruchteloos per gerecommandeerden brief

de huurder te hebben verzocht de overeenkomst

of beslissing uitte voeren.

De huurder die gebruik maakte van

de huurverlenging kan niettemin het huis

verlaten,als hij zich gedraagt naar de overeenkomst

of het gebruik, 't is te zeggen

als hij regelmatig opzeg doet van pacht.

Van de voordeelen door deze wet

verleend, kunnen alleen de Belgen en de

onderdanen der landen die in den oorlog

aan de zijde stonden van Belgie. genieten.

Dezen die veroordeeld werden wegens

misdrijf tegen de veiligheid van den

staat en de woekeraars worden van de

voordeelen der wet uitgesloten.

Voor de betaling der achterstallige

huishuur is de wet van 30 April 1919 van

toepassing, zoodat de huurder moet bewijzen

dat hij niet kan betalen als de eigenaar

de tusschenkomst van den rechter inroept

om den achterstel betaald te krijgen.

De vordering lot betaling van den

achterstel voor het tijdsverloop van 4 Oogst

1914 tot 28 Juni 1919, ; verjaart wanneer

een jaarsedert de bekendmaking dezer wet

verstreken is, dus na den 27 Oogst 1920.

De nieuwe huishuurwet is, alhoewel

daarin goede schikkingen voorkomen,niet

van aard om de huishuurkwestie gunstig

op te lossen en den strijd tusschen de

eigenaars en de huurders met zijnen nasleep

van soms hoogst te betreuren feiten en

gevolgen te doen eindigen.

Onze werklieden zijn nog altijd onvoldoende

beschermd tegen de soms schandelijke

winstzucht van schaamtelooze

eigenaars.

Gelukkiglijk dat onze partij zich de

zaak der kleine huurders heeft aangetrokken

en een hardnekkigen weerstand tegen

gansch de kliek van klerikale en liberale

geldwolven heeft georganiseerd. Onze

werkloozen, onze ongelukkige ondersteunden,

die zedelijk en stoffelijk uitgeput zi jn,

wegens het onnoemeliik lijden en gebrek

dat ze gedurende den oorlog hebben doorstaan,

zouden er anders erg aan toe

geweest zijn. Men zou met hen op de

brutaalste, op de schandaligste wijze te

werk gegaan hebben.

Als alle gevaar nog niet geweken is

dan is het omdat de klerikale en liberale

werkershaters nog de macht bezitten in

Kamer en Senaat slechte wetten te stemmen

in 't voordeel eener minderheid van

vriendjes en invloedrijke kiezers.

In de huishuurkwestie leeren onze

werklieden eens te meer hoe onbegrijpelijk

dom het is van hunnentwege zich te

doen vertegenwoordigen door mannen,

die gansch andere, tegenstrijdige belangen

hebben.

Dat ze dan ook voortaan mannen

naar de Kamer zenden uit hunne klas,

mannen in wien ze hun vertrouwen mogen

stellen en van wien /.e mogen verzekerd

zijn dat ze hunne klassebelangen zullen

verdedigen.

Zij zullen dan niet moeten klagen dat

men hun wat al te brutaal behandelt.B.D.

ROOD ISTROEF!

Kamaraden, nog enkele weken scheiden

ons van den dag der algemeene verkiezingen,

dag dat we de kapitalistische

klasse eene gevoelige nederlaag kunnen

toedienen. Genoeg reeds hebben zij de

werkende klasse uitgebuit. Met hun meervoudig

stemrecht waren zij den baas,

maar nu dat het algemeen kiesrecht veroverd

is, koesteren wij de beste verwachtingen

voor den 16 November, dag der

algemeene verkiezingen.

Vele propaganda moet er gemaakt

worden. Voorbeelden moeten genomen

worden aan Nederland, Duitschland, Zweden

en Bulgarie, waar het volk zijn vertrouwen

uitgesproken heeft in de vertegenwoordigers

van het georganiseerd proletariaat,

in de socialistische partij. In die

landen heeft het volk zijn vertrouwen

opgezegd in de uitgeleefde politiek der

bourgeoisie. Hewel hier ook in Belgie

loopt de politiek der bourgeoisie op haar

einde en het zal niet lang meer duren dat

zij zal vervangen worden door de politiek

van het proletr.riaa t.

Voor die genoemde landen was rood

troef! Hewel, arbeiders, maakt zooveel

mogelijk propaganda en dat men ook op

16 November in Belgie geen andere kreet

hoore dan: rood is troef! opdat we op

dien dag de nederlaag der klerikale reactie

kunnen feesten.

EEN SOCIALISTISCHE JONGE WACHTER,

H. D.

West-Vlaanderens Verbond « De

Verbroedering ». — Op den tweeden Zondag

van September zai er eene algemeene

vergadering gehouden worden te Kortrijk

in het Volksrecht, om 2 1/2 ure 's namiddags.

Dat de kamei a len van de aangesloten

ziekenbonden maatregelen nemen opdat

hunne afgevaardigden op post zijn. De

tijd is gekomen dat we weder in vol le werking

treden, dit in het algemeen belang

A. DE KI ERE.

I*TSO»TJ nmuecHra»

Propagandisten aan 't werk

Stilaan nadert liet tijdstip waarnaar

we steeds met, ongeduld hebben verlangd.

De dag der verkiezingen voorde constituante

die voor de werkende klasse de

grootste belangstelling met, zich draagt is

wellicht niet ver meer afgelegen e:i van

stonden aan moet er eene onverpoosde

propaganda worden aangevat opdat aan

de werkende klasse den gewenschten uitslagwordt

verzekerde.

Zijne vooraanstaande leiders, allen

flinke partijmannen en eveneens zonen

van het werkende proletariaat in wien wij

ons vertrouwen mogen stellen en waarvan

ons trouwens zoovele bewijzen van durf

en wilskracht zijn geschonken en niet min

getuigen van een onverpoosden ijver voor

de zaak van het volk — deze leiders — die

beter dan wie ook dergene der bourgeoisie

en kapitalistenklasse de grieven van

het werkende volk kennen, die even als

wij, werklieden zijn, en dus het best begrijpen

wat er dient gedaan te worden,deze

mannen moeten door ons in zoo groot

getal mogelijk naar de Kamer worden gezonden

om aldaar te gaan spreken en op

te treden iu 't belang der werkende klasse,

om wetten te maken die niet meer zooals

vroeger ten laste vallen enkel en alleen

van den werkman die tot heden nog de

uitgezogene is, maar die in plaats van een

vloek als eene weldaad neerkomt op het

proletariaat, wetten die den werkman om

zijnen arbeid zullen waardeeren.

Om deze en nog zoovele andere redenen

moet de werkende klasse hare krachten

inspannen opdat het haar gegund

weze — zij die het grootste sredeelte omvat

— de regeering in handen te nemen en

haar eigen te besturen. Want uit ir.oet het

zijn dat,eene minderheid — wien het door

de afschuwelijkste middels en bedriegerijen

tot op heden nog mogelijk was

geworden over eene overgroote meerderheid

te heerschen. Ja uit moet het zijn dat

kapitalisten vrijelijk over liet proletariaat

beschikken en er alles regelen naar hartelust.

Een einde moet er komen aan dit

alles.

Daarom kameraden moeten we van

heden af van onze wapenen gebruik maken

om te bereiken wat we beoogen : eene

democratische regeering.

Geen vuurwapens zullen we daartoe

gebruiken, neen dat niet, maar door woord

en daad bij elke gelegenheid aantoonen

dat enkel het socialisme naar welvaart

leidt. Aan 't werk dus propagandisten der

roode vlag, veel, oneindig veel werk is er

nog te verrichten, en vergeten we niet

benevens de politieke aktie ook de syndikale

te voegen, wat van elkander niet

scheidbaar is. Vooruit dus mannen, tot

volledige ontslaving van het werkende

proletariaat. De toekomst moet aan ons

zijn : J. DECONINCK.

MEETINGS

«Yncrcshcni. —Zondag 14 September, om

5 ure, in 't Volkshuis, Stormestraat.

Sprekers : "Gezellen DEBUNNE en VANDKVEI.DE.

•IUIHIP. — Zondag 7 September, om 10 1/2

ure 's voormiddags, bij Odo Staelens, Kapellestraat,

76.

Sprekers : AUGUSTE DEBUNNE en JOSEPH

VANDEVELDE.

•.eudeicde. — Zondag 7 September,om 3 1/2

ure's namiddags, bij Cyrille Beernaert,» In den

Ouden Wikkel.

Zelfde sprekers.

Kantonaal Congres te Waereghem

Zondag 14 September heeft om 3 ure namiddag

in 't Volkshuis. Stormestraat, een Kantonaal

Kongres plaats waarop wij kameraden

van al de in 't Kanton gelegen gemeenten hopen

aan te treffen.

Vrienden, de kiezing nadert, zoodat het

hoog tijd wordt aide noodige maatregelen te

nemen met het oog op eene goed geregelde propaganda.

want we moeten zorgen dat ons kanton

niet ten achter blijft.

KORTRIJK

Een aehtienmaander. — Tol heden

staan de liberalen nog altoos aan 't 1 ij—

densbed waarin de blauwe inesias zijn eerste

schreeuw de wereld inzenden moet,

de moeder lijdt verschrikkelijk, inaar

't kereltje liet nog niets van zich gewaar

worden.

Aide vereiscble voorzorgma'itregels

wii-rden nochtans gecomen en de pessemisten

roepen reeds allerwege dat 't een

aehtienmaander wezen zal.

Het monsterke dat verwach; wordt

zijn de liberale vakvereenigingen, die

gaan e. toch komen.

't Karakteristieke in heel die zaak is

dat't niet de werklieden zijdie op die

stichting aandringen, buiten eenige lante

lekkers en gewone kerstboomspringei s,

zijn ze dunne gezaaid, de sukkelaars die

nog de blauwe vlag volgen.

't Zijn de groote heeren die nu plotseiing

vinden dat er liberale syndikaten

dienen te bestaan, vooizeker om do werklieden

te verdedigen tegen de liberale fabrikanten

die hierter stede iets op hunnen

kerfstok hebben legen de arbeiders.

M. Gentner en Decoene schijnen

eveneens hoog op te loopen met die nieuwe

lioerale uitvinding, eerstgenoemde

eischte reeds vertegenwoordiging in de te

stichten werkbeuis en bemiddelingscomiteit,

't schijnt zeif de voorwaarde van

de deelname der patroons aan die lichamen.

Naar men ons meldt,zal de princiepsverklaring

van die blauwe kluitjesbondekes,

het edelmoedig verslag -bevattea

van den heer Gentner die hij aan 't ministerie

stuurde in naam van de -.Gollectivité

Industriel » waarin gezegd was dat de

steun van't Komiteit eenen hinderpaal was

voor de werkherneming.

Als die verdeelerskliekjes tot stand

komen, zullen ze afgezonderd staan van de

groote moderne vakbeweging, nergens

aan geen enkel nationaal organisme aangesloten,

en bij de eerste economische

botsing tusschen arbeid en kapitaal, vliegen

ze als eene rotte peer aan stukken,

ofwel zullen de kassen moeten gevuld

worden met 't geld der liberale patroons,

als dankblijk voor de slaafschheid der leden.

We wachten u af liberale kluchtspelers,

die gedurende den oorlog de werkers

aan hun lot overlieten, nergens aan geen

enkele instelling de handen staken waar

iets kon gedaan worden voor de arbeiders,

in de toepassing van Barema B tegen de

werkersbelangen stemden.W' hebben nog

menig eitje te pellen met u.

Uw paart staat op de buize.

Geprimeerde luiaardij. — In 't Komiteit

passen z' hier een maatregel toe,

waarvan we nog niet wélen of 't eene uitvinding

is van eigen merk, of eene verordening

van hooger hand, in ieder geval is

't eene ezelarij eenerzijds en eene plagerij

anderzijds.

Wanneer werklieden na drij of vier weken

gewerkt te hebben, afgezet worden,

moeten eene maand wachten vooraleer

ze terug kunnen ingeschreven worden, of

eene maand en half vooraleer ze weerom

ondersteund kunnen worden.

We weten dat die maatregel toepasselijk

is op diegene die de twee toegevoegde

quinzaines genoten hebben, maar de personen

waarover wij 't hier hebben, verkeeren

niet in dit geval.

Is 't op die manier dat men de werkloozen

wil aanmoedigen naar werk te

zoeken ? Wie is zeker als hij in 't werk

geraakt, enkele weken daarna niet afgedankt

te zijn. Alles is onzeker, diegene die

aan 't front werken weten nooit of ze rog

gaan moeten beginnen.

Op die manier zal niemand nog durven

werk aannemen zonder bepaalde

waarborgen, en geen enkel patroon kan

die geven.

De domheden die door de koiniteitslielden

uitgehaald worden, zijn ontelbaar,

z' hebben allen dezelfde karaktertrek,

weinig goeds voor de werkeloozen maar

wel 't omgekeerde.

Hoe gelukkig zullen de arbeiders zich

gevoelen, wanneer die heele hutsepot

onnoodig is, en iedereen met werken zich

er door kan haien.

Prachtig Feest.— Zondag 7 September,

zullen de socialistische Volkskinderen

van Mechelen ons vergasten op een puik

avondfeest, en naar men ons verzekert,

zullen diegene welke verzuimen te komen,

't zich te laat beklagen.

Op ons aandringen stemde de bestuurder

toe, tot 't geven van dit feest, 't is dan

ook een echt buitenkansje voor de Partijgenooten.

Deuren open om 61/2 ure. begin stipt

om 7 ure.

Prijzen der pl tatsen : Eerste I fr.,

tweede 0.5ü fr.

De kinderen zullen een dag en nacht

Kortrijksehe ouders moeten hebben,waarbij

ze kunnen eten en slapen bekomen,

de gastvrijheid onzer partijgenooten is ons

genoeg bekend, om te weten dat er meer

vragen dan kinderen zullen zijn.

Op voorhand zich komen aangeven,

I a. u. b.

Eene beteekenisvolle vergadering.

— Zondag 30 Oogst. I. 1. was 'teen deimeest

belangrijke vergaderingen van den

liberalen bond die ooit plaats greep.

De a. s. Kamerkiezing wierd hesproken

en op de lijst zullen voorde eerste

maal werklieden voorkomen, naai men

ons meldt,niet op de effectieven, dit zijn

i (places réservées) voor de groote heeren,

de arbeiders mogen bij de plaatsvervangers

staan om de sleppender hooge 00-

! nies op te houden.

Men zal toch niet kunnen beweren

dat zulks geen bewijs van demokratie is,

't is de werklieden reeds eene groote eer

aandoen, ze nevens hen als plaatsvervangers

te dulden.

De liberalen meenen nu daarmee eene

prachtige uitvinding gedaan t' hebben

maar jongens lief, ge zult u moeten vasthouden,

want de kiesstorrn zal menig

sjhipdoen omkantelen.

De heer Gentner heeft de liberale

syndika en op tafel gebracht, maar de

j vrucht scheen weinig in den smaak te

vallen.

Die is nog te groen.

Komt zien naar

« Het Licht in den Nacht »

Openbare oproep. — Dinsdag 'J

September hebben we weerom vergadering

met de Textielpatroons.

De eerste vergadering liet ons den indruk

dat de patroons daaromtrent nog al

toegeeflijk schenen, met wat goeden wil

langs beide kanten, zullen we wel een

terrein van overeenkomst vinden.

's Avoi'ds om 6 1/2 ure in -Het Volksrecht,

» zal er verslag gegeven worden

over de onderhandeling, : ;een uitleg over

de Gentsche tarieven en arbeidsvoorwaarden

door gezel Frans Dumortier, secretaris

der Broederlijke We\ersvan (tent, die

samen met gezel Coole in naam der Textielcentrale

de onderhandelingen meemaakt.

Textielbewerkers en bewerksters, allen

op post.

Nationale Bond der Oud-Strijders 1914-1918

S-vtie : Invaliedenbond, Kortrijk

Zondag 7 September, om 5 ure

In het Plein

PRACHTIG SYMPHONISGH GQNGERT

ten voordeele der verminkte en invaliede

soldaten uit stad onder voorzitterschap

yan deuheer burgemeester en van den hoer

Plaatskom mandant.

Leiding van den heer Bobert Vantieghem,

ondermuziekoverste van het 2 e Begiment

Grenadiers te Brussel.

Kaarten aan 1 fr te bekomen bij de

heeren BEHAEGHE, Groote Markt ; DESIE-

RE, Doornijkstraat; DESMEDT, Langesteenstraat.

MEENEN

Burgerstand

GEBOORTEN

Velghe Marie-Louise,LeieKaai,3 — Declercq

Simonne-Marie, Pachthofdreef, 43 — Quartier

André-Julien, Moeskroenstraat, 335 — Jaques

Henri, Jaques Louise, Prins Albertstraat. 16 —

Verack Kobert-Honri-Joseph, Schansstraat, 06

— Hemerick Martha-Madeleine, Bi uggepoort—

Velglie Hilda-Elisa, Scliansstraat, 29 — Leenknegt

Simonne-Lucie, Bakkei straat, 1 — Post-

W' ontvangen vanwege het inrichtingscomiteit

tot het oprichten van een

gedenkteeken de gesneuvelde Meenenaars

ter eere de volgende mededeeling :

Volgens zijn besluit van 21 1.1. heeft

het inrichtingscorniteit de eer de bevolking

mede te deelen dat de inschrijving

open is voor het oprichten van het gedenkteeken.

De inschrijvingen vangen van heden

afin vier verschillige plaatsen aan :

1. Bij Henri Pille, Groote Markt, 20 ;

2 In het lokaal 'c Help U Zelve » ;

3. Bij Bobert Detaevernier, Bijselstraat,

242 ;

4. Bij Edmond Boelant, Wildezwijnstraat,.

18.

Alle giften hoe gering ook, zullen

met dankbaarheid aanveerd worden, en

worden vermeld op de programma's der

aanstaande Tooneelvertooningen. muziek-

avonden, gezellige aAondstonden, enz.

welke van het inrichtingscorniteit uitgaan.

Kleine politiek onzer gemeentebestuurders.

— Wij hebben reeds d'kwijls

de gelegenheid gehad de kleinzielige politieke

drijvers van ons stadhuis te hekelen.

Nogmaals komen twee feiten de

schandelijke partijpolitiek dier heeren bewijzen.

Eerste feit : De officieele werkbeurs

wordt gesaboteerd voor rie karikatuur

werkbeurs van 't stadhuis, die de klerikale

heeren gelegenheid geeft een paar hunner

propagandisten te betalen en vriendjes

tc bevoordeeligen, ten nadeele natuurlijk

van anderen.

Tweede feit : Het plaatselijk hulpkomiteit

wordt ontbonden zonder dat de leden,

tot de liberale en socialistische partijen

behoorend, verwittigd worden.Toen

deze op 2') O 'gst naar dez'tting gingen

vonden zij er niemand. Dug waren de katholieke

leden verwittigd ! Waarom die

onbeschoftheid tegenover de liberalen en

de socialisten? Acht dagen vroeger had

gezel Provost gevi aagd de kontrool te

doen. Mag zulks niet ?

Deleden van het « ontbonden komiteit

hebben den volg'nden brief aan de

heeren Burgemeester en Schepenen gezonden

:

Meenen, 29-8-19.

Mijne Heeren,

Heden namiddag hebben de leden

van het Komiteit van hulp en voeding behoorende

tot de liberale en socialistische

partijen op het gewone uur zich aangeboden

voor de zitting.

De bedienden zeggen ons dat het Komiteit

niet, meer bestaat en den d. d.

schepene M. Vandenbussche verklaart

-dat hij niet weet dat daarover een besluit

genomen is in het schei encollege. »

Mijne heeren, wat is er nu van de

zaak ? De verleden week heeft M. Provost

gevraagd om de kontrool te doen.

Er zijn nog een hoop zaken te regelen,

wij zijn van oordeel dat een organisme

op die manier niet ontbonden wordt,

bijzonder niet zonder de leden te raadplegen.

Aanvaardt, enz.

V de liberale Partij : V de Soc. Partij :

DELEU B. A. DIERKENS.

DESTOOP ED. G. PROVOST. j

Een niet te verzuimen plicht voor

de kameraden is dezen, zich te verzekeren

of ze wel zijn ingeschreven op de boeken

der bevolking van hunnen wijk

De stad thans verdeeld zijnde in drij

afdeelingen, zoo vergt zulks eene kleine

moeite. Heel veel verkeeren in de' meening

dat ze ingeschreven zijn, alhoewel

het bewezen is, dat hunne inschrijving op

de kiezerslijst geen plaats kau hebben.

Kameraden! zoo ge toekomend jaar wilt

kunnen deel nemen aa: v . de kiezingeti,

vervult zoo spoedig mogelijk uwen plicht,

opdat ge uwe politieke rechten geniet,

ten einde die mannen van 't bewind te

kegelen, die steeds wetten fabrikeerden 1

die ten hunnen vooideele, maar ten onzen

nadeele waren.

Zij die de middeustad bewonen moeten

naar het Stadhuis, I

humus Marie-Julia, Kortrijkpoort, 148 —

Bosteels Nelly-Celina-Henriette.Rijselstraat,171

Staquet Raymonde, Wapenplaats, 12 — Seynhaeve

Madeleine,Bruggepoort, 105 — Bocquaert

Jenny, Leegeweg, 41 — Pille Urbain, Bruggestraat,

141.

HUWELIJKEN

Soenen Arthur, smitl, Lammerstraat, en

Defoort Hélène, zonder beroep. Rijselstraat —•

Verfaitlie Victor, zwingelaar, en Nobels Elisa,

huishoudster, beiden Koningstraat.

STERFGEVALLEN

Hostens Martha, 23 jaar, z. b. Statiestraat,

23 — Jaques Henri, Jaques Louise, Prins Albertstraat,

16— Gezelle Serapliin,bleeker,Bruggestraai,

228 — Lecluyse Julie, huishoudster,

Yperstraat, 135 — Ackou Elisabeth, Wervickstraat.

222 — Pille Louise, kloosterlinge, Benedictijnstraat,

9,

e bureel.

Deze die de tweede wijk bewonen naar

de Lammerstraat, 2 e bureel.

Al diegenen die langs d'andere zijde van

de Bruggen wonen moeten naar het bureel j

der Barakken, zijnde de 3 dr afdeeling.

Kameraden, nu dat de gelegenheid

U gegeven is en wij met gelijke wapenen

kunnen strijden tegen dezen die ons steeds

verdrukt en vernederd hebben, doet uwen

plicht. HET MIDDENKOMITHIT. hedei

kelde

lieder

De slachtoffers van duitsche bar ] studif

baarscbheid, mishandelingenen brutali- Z

teit, verzoeken wij hierdoor huone klachten,

zooveel mogelijk door bewijzen en

getuigenissen gestaafd, naar ons bureel te

zenden.

Ontelbaar zijn onzo stadsgenooten die

gebrutaliseerd en bestolen zijn geworden

door verspreiders der duitsche kuituur

als Hossmann, Joos, den beul van 't gevang,

Karei den dief enz.

Die kerels dienen wegens hunne

schandelijke en strafbare daden in staat

van beschuldiging gesteld te worden.Het

ware al te spijtig moesten ze hunne welverdiende

straf ontloopen.

STRIJDPENNING

Wevelghem. — Seven is welgezind

omdat hij eene 84 ure week gewonnen

heeft, 20 — En daarmede het werk van

een ander werkman ontnomen he


die geen kaloten kau verdragen laat zich

door Slietje voor den anderen Cinema

Jo verhalen, 25. 1.30

Moorseele — Socialisten bezoekt

i wekelijks uw lokaal H. V.15 - Bouwwer-

[ kers van Moorseele vereenigt u allen, E.

Vandamme, 50 — Omdat Cyrille zei 't is

Charles-Louis, V. Debrabander, 20 — Omdat

Julia zoo goed kan in velo rijden op de

Mont-à-Leux, V. Debrabandere, 30—Omdat

zij niet meer zou vallen V. D. 30 —

Omdat Cyrille niet meer zou stampen in

het bed, Debrabandere V.20 — Omdat Reii

atus z< gt dat, Debunne geen onderstand

gebracht heeft, 20 —• Uwen duurtetoeslag

en uwen achterstel zal hij medebrengen,

A. B. 20 Omdat onze danszaal bijna gereed

is, J. Vandamme, 25 — Omdat, Camiel

zei ge kunt ne bank krijgen in Kortrijk.

V. D. 20 — Omdat onze drie verdwaalde

zonen zich zouden syndikeeren,

A. Feys, 20 — Werkers organiseert u op

i • alle gebied de [groote kapitalisten en baï

I zij ft u reeds voor, H. V. 15 —• Omdat Adeline

wat meer in huis zou blijven want

e • met haar wijden mond ventze't nieuws sef

1 •fensde parochie rond. 30— Omdat de

d «vriendinne van Achiel geene onschuldigen

,e ] zou doen straffen 20 - Sylvie D. is niet welgezind

omdat haren lief-ten in do operat'e

i- ë zit, 20 . 3.55.

e I Moen. — Omdat onze vereeniging

[goed vooruit gaat, G. V. 25 — Tot steun

van ons blad, G. V. 25 — Ook voor ons

blad, F. V. en C. J. 20 - Omdat de Jeans

moeten warme hebben.O.G.20 — Omdat

n l Marie naar Brussel geweest is en 8 dagen

weg bleef, 1). G. 20 —Voor ons blad, M.S.

ie 1 A. B. en A. L. 30 — Omdat wij goed kun-

> I nen pinard drinken. K. V. 15 — Een goede

vriend van Moen, 25 — Omdat de Café zou

> «rechtblijven en hij zijnen boek heeft uitge

il. «haald in Kortrijk voor eenen kilo zout. 25

-t • - Omdat Octaaf een gouden ring draagt

e- len zijne kousen zoo omhoog komen, 20.

» J ' 2.25

MOORSEELE

Onze gemeente behoudt nog altijd

hare vermaardheid, 't Is nu in de kwestie

Ivan den onderstand dat mer. rare sprongen

[ziet maken.

Den 24 plakt men uit dat men den 28

I onderstand zal betalen, maar den 25 weet

lmen al dat men geen geld zal hebben, en

[de week er voor strooien zij uit dat er vier

[weken in eens zullen betaald worden.

I Knoopt dat nu aaneen.

Volgens men ons vei teld heeft zou de

|Sekretaris gezegd hebben dat Debunne nog

net het geld niet gekomen was. Wij geloo-

Iven het, want had Debunne het moeten

[brengen 't zou er op tijd geweest zijn,

•want Debunne als oud si e zoon van een

arm en talrijk werkersgezin weet zeer

Jsoed wat er in dezen tijd,dat alles zoo duur

lis, in onze werkersfamilien, waar niets

[verdient wordt, moet omgaan.

Wij willen dien triestigen pennelik-

|ker nog zeggen dat Debunne geen 5 of

frank zou willen ontvangen om eenen

|tiriefte schrijven.

Te oordeelen naar hetgeen wij onze

[menschen dagelijks hooren zeggen, zou-

[jen onze werklieden dien heer voorzeker

niet hebben teruggeeischt, had men hem

[inDuitschland gelaten.

Zeer dikwij s komt bij onze menschen

|liet spreekwoord op de lippen : de goeden

[vallen voor hun vaderland en de slechten

I worden ons gelaten.

Als het manneke voort onze werklie-

Iden voor den aap houdt, zal het ons nog

wel iets voor den dag doen brengen dat

[voorzeker naar den rook niet zal smaken.

Een leerrijke Voordracht wordt

heden Zondag gegeven door een ontwikkelden

en geleerden vriend, die de werklieden

laat genieten van de vruchten zijner

3ar- studie en wetenschappelijke opsporingen.

,ali-| I Ze zijn nog weinig talrijk degeleerden

ch- die liet als hunnen plicht aanzien tot ons

en ' te komen om onzen ge. st door hunne kend

te j lissen te verrijken en ons den weg aan te

«rijzen die naar eene betere ingerichte

die maatschappij leidt, waar voor iedereen

den !ekik en welstand is. Daarom moeten we

uur i »ns door hunne tegenwoordigheid verperd

gevoelen en toonen belang te stellen

nhun wijs en nuttig onderricht,

nne I Vriendinnen en vrienden, heden Zon

taat iag om 2 ure dus allen op post in

Het 1 Ons Huis »,

ivel-

zind

men

van

eeft,

zind

ïint,

met

rwijl

met

:rard

RECKEM

Klerikale heerschappij.

(Vervolg1

in 1914 den door 't kapitalisme

angestookten oorlog losbrak. Wat deed

ons gemeentebestuur met heel de klerikale

jende? Ja ze stelden zich als vurige pariotten

aan, niet te verwonderen want de

llgische regeering was hier nog. Eenige

ran die meeste heethoofden spraken maar

au vonnissen tegen wie een woord tot den

ijand zou richten, dusdoende een schrik-

bewind willende invoeren à la « terreur

blanche » zooals in Rusland.

Er werd goed nagezien wie aan zijn

plicht zou te kort komen, maar bij het

inkomen van den duitsch was den fameuzen

heldhaftigen raad schier al op de

vlucht. Ze kwamen echter na zich ergens

eenige dagen te hebben schuil gehouden

terug.

Van dan af vergaderde men in een soort

van « petit comité secret » in den schoonen

grooten café op de plaats die later

« la Kommandatuur n"2 » genoemd werd.

Al wat op de gemeente gebeurde,

werd daar goed in 't oog gehouden. Eenige

exellenten uit de beste « patriotes »

gingen op verkenning uit. (We kennen ze

nog en elkeen op de gemeente).

Op een zekeren dag had een oud gediende

van een vreemden-legioen het

ongeluk eene tas koffie te moeten geven

aan een duisch en een herbergier had een

glas bier moeten bestellen 't wàs alsof

ze ons schoon (on)gelükkig Belgeland

verraden hadden, maar die bende had niet

gezien dat den burgemeester een arm

gezin met 7 kinderen dat uit Glieluwveldt

gevlucht was, deed vernachten in St-Jcseph

op de bloote steenen. « De vreemdelingen

herbergen » was nochtans een hunner

geboden Gods.

De bende ca(me)lotte, die maar immer

op den draf was kwam ik op een ze

keren dag te ontmoeten. Of ze mij gezocht

hadden weet ik niet. We gingen aan 't praten

en 't kwam tot discuteoren over den

oorlog. Men liet mij den tijd niet mij uitte

drukken.

Ik was nen sans-pati ie,nen socialist, nen

revolutionnair, nen deugniet, landverrader,

uithongeraar. 'k en weetniet wat al.

Ik had niet meer tijd en gelegenheid

dan om te zeggen : en toch ben ik eerlijk.

Neen ik dacht dan waarlijk niet dat diezelfde

mannen nog employé zouden worden

op de commandant uur.

We kwamen in 1915, We waren in

Maart, er heerschte groote ellende. Iedereen

meende dat het nog serieus was met

die bende en elk was patriot en aanzag den

duitsch als een tnoordena.r. Op dit moment

was er nergens bij de boeren een kilo

graan te krijgen en de werklieden die

eenige spaarcentjes beznten, hadden deze

al uitgegeven. De werkende klasse niet

wetende wat gedaan om het leven te behouden,

ging bij het gemeentebestuur haren

nood klagen en dit gaf rap 1.75 fr.per

week voor een gezin van 5 personen. De

werkende klasse van Reckem begon haren

kalvaneberg te beklimm m.

Op 7 Maart 1915 was er....

(Vervolgt.) O. VANNESTE.

li^ïVifTUs: 2EEE333KO

HEULE

Eene les aan wie het aangaat. —

Dinsdag d'n 2 September is het uitbetang

geweest voor de pei sonen die dakloos

zijn.

Die brave heeren hebben daar wederom

een dans moeten aangeven, den eenen

al en den anderen niets, alhoewel zij zich

indezelfde omstandigheden bevinden.

Vele uitgedi evenen die teruggekomen

zijn naar hunne haardsteden hebben

hunne huizen afgebroken gevonden, anderen

waren verwoest wegens oorlogsfeiten,

zoodat ze verplicht waren een ander onderkomen

te zoeken.

Zij gingen bij het gemeentebestuur

aankloppen maar daar kregen zij voor

antwoord : wij kunnen daar niets aan

doen.Daarom waren deze lieden verplicht

een afgebroken huis wat te vermaken op

eigen kosten.

Nu dat zij die huizen al wat verbeterd

hebben, beweeron zij dat zij niet dakloos

zijn en alzoo geen recht hebben te trekken.

Is dat niet schandalig ? En die heeren

nemen dan nog een air aan alsof ze weldeden.

Ga eens na wie daar al zit, den eenen

is een bakkerszoon, gaat men naar zijn

huis om geen brood, men weet waaraan

men zich mag verwachten. Auguste Leeft

eenen hoedjeswinkel, 't is daar hetzelfde,

en alzoo zitten die twee daar niel een gezicht,

als van een wassen beeld,den schijn

aannemend dat. ze van niets weten.

Maar opgepast,er komen andere tijden

Vele uitgestotenen werden naar den gemeentesekretaris

gezonden van den Komiteitsbaas,

maar als zij daar kwamen was

hij gaan wandelen voor twee dagen, tot

het spel gespeeld was.

Het ventje met zijne blinkende knoppen

die gestreden heeft voor recht en gelijkheid

speelt daar ook den baas in, en

men moet ook in zijn smaak vallen,of er is

niets te krijgen.

Dat dit ventje maar eerst zijnen boomgaard

afziet en nagaat of er daar geen gaten

in zijn, dan zou hij misschien beter de

dakloosheid kunnen vaststellen.

Wij vragen aan die heeren wat beter

en rechtvaardiger hun werk te verrichten

en te betalen aan den eenen gelijk aan den

anderen, aan allen dus die er recht aan

hebben.

Namens den Propagandaclub

ARTHUR DESMEDT.

Vergaderingen. - Heden Zondag

7 September, om 9 ure 's morgens, voor

de Civielarbeiders, bij Henri Li doux. Statieplaats.

Om 10 ure voorden P*opagandaclub,

bij Achile Dekeyvere, Statieplaats, •• Hotel

de Flandt e. ••

r_- izrs^snr-j^zrTw* jgsneei

HA RrJJUKi;

Stopzetten van den Werkloozenonderstand

! — Over een tiental dagen,

werd hier een briefje aangeplakt dat aan

de werkloozen berichtte, dat de betaling

van den onderstand uitgesteld wasdaar er

geen geld was! De teleurstelling was algemeen

bij de ondersteunden, die reeds

14 dagen regelmatig de cont.rool gedaan

hadden, doch zij troosten zich met het

denkbeeld, dat zij maar een paar dagen

zouden moeten wachten hebben. Maar in

plaats van geld kregen zij eenige dagen

daarna het bericht, dat de Onderstand

totaal afgeschaft was 1'De ontsteltenis en

het geklaag van sommige arme, ziekelijke

eng b k lijke on lersteunden beschrijven

is onmogelijk ! Velen hebben zich reeds

bij den Armmeester aangeboden, maar

hebben tot nu toe nog niets bekomen ! Hoe

moeten die ongelukkigen voort leven?

Er zijn nog vaders met een talrijk kroost

die nog totaal werkloos zijn. Dan ziekelijke

en gebrekelijke personen, weduwen

en ouderlingen, en wien het tegen de borst

stuit zich op den Register van het Armbureel

te laten inschrijven, daar zij, noch

iemand van heel hunne familie ooit van

den Arme iets getrokken hebben, en zulks

als eene schande aanzien.

Voor zooveel eergevoel zou men dienen

eerbied te hebben, deze gevallen

nauwkeuiig onderzoeken, en van gemeente

's wege deze brave, eerlijke lieden ondersteunen,

zonder dat de stempel der

schande op hen of op hunne familie

gedrukt wordt, want deze menschen hebben

recht op leven, en het is niet hunne

schuld, dat er ooi log geweest is, en er nu

zulke moeilijke tijden bestaan! Wij durven

dus verhopen, dat bet Schepencollege,

maatregels zal nemen om de personen die

verdienen ondersteund te worden, te

helpen zonder dat die lieden zich zullen

moeten vernederen als bedelaars.

En hoe vroeger hoe beter, want er

wordt te veel geleden. E. PINE.

Mannen iets nieuws. — Er zijn kameraden

in ons midden die het gedacht

opgeworpen hebben een muziekkorps uit

accordeonisten te vormen, gezien de moeilijkheden

verbonden aan het stichten van

een Fanfare of Harmonie.

Een kameraad zal er zich bijzonder

op toeleggen voor het geven van lessen.

G' hebt gezien vrienden welk sukses onze

vrienden van Gent behaald hebben den dag

onzer inhuldiging. Dus al deze die op een

accordeon kunnen spelen en die deze week

geen uitnooodiging zouden ontvangen

hebben mogen zich komen aangeven in

het Lokaal « ONS Huis ». Allen zijn welkom.

Moest het gebeuren dat er kamaraden

zijn op Beveren, deze mogen ook

komen.

Zondag 14 September, algemeene

vergadering voor de Propagandaclub, om

3 1/2 ure.

Dagorde: 1. Verkoop onz-r partijbladen

; 2. Toekomende kiezing en de propaganda;

3. Allerlei. L.

LAUWE

De organisatie onzer werkende klasse

in den schoot onzer pa.ttij ten bewijze

harer opstanding, heeft zich niet voltrokken

zonder pogingen.aangewend door al

wat vijand is van het socialisme,om haa r

van in haar ontstaan te smachten.

De aanvallen hebben onze vrienden

echter moedig doorstaan en afgeslegen.

En al de schandelijke middelen die de vijanden

gebru ikten al de gemeene daden

die ze pleegden, misten heel en al hun

doel, bet socialisme was diep tot in de

geesten onzer werklieden doorgedrongen

en was dus niet meer uit te roeien. Als de

beweging door de partij gevoerd er soms

wat mank ging, als het wel eens niet ging

zooals het behoorde, 't was niet omdat er

geetdrift en strijdlust ontbrak bij onze

partijgenooten, maar gebrek aan goede

leiding was daar meest de oorzaak van,

waaraan de kamaraden die er wrochten

om de organisatie vooruit te helpen

weeral geen schuld hadden omdat ook de

offerwilligheid en de opofferingen hunne

grens hebben.

Het vuur van het socialistisch geloof

smeult bij onze werkers en 't is voldoende

het wat aan te blazen om het te doen opvlammen

en lichten / want de werklieden

die fier het hoofd vtrlielïen en tot het roo-

de leger toetreden vergroot van dag tot

dag. Dat men maar niet meer meene dat

de werklieden van Lauwe nog den speelbal

onzer vijanden zullen willen zijn die

van 't eene naar 't andere wordt geschopt,

want ze hebben gezworen iu ons groot

rood wei kersleger eene goede plaats in te

nemen en moedig mee vooruit te marcheeren.

Ze zijn nog wat jong en weinig ervaren

in de werkersbeweging en socialistischen

strijd en daarom zal hen eene behulpzame

hand worden toegestoken.

We hebben al opgemerkt dat er met

hen iets te doen valt want. ze hebben al

menigmaal bewezen mannen van de daad

te zijn.

In de toekomende vergadering wordt

onze legeraldeeling overzien, de strijdlust

onzer kampers op de proef gesteld, de

wapenrusting geïnspecteerd, de indeeling

ged ian en dan klinkt het bevel: Vooruit

vrienden. OSCAR VANNESTE.

Vergadering. — Wij roepen de gesyndikeerde

kameraden op naar de dringende

vergadering die plaats heeft op

Zondag 7 September, om 11 ure voormiddag

in het Volkshuis,Wevelghemstraat.

Wij verwachten dat alle leden die te

Lauwe zijn op de vergadering zullen aanwezig

zijn.

De federale Sekretaris A. Dierkens za!

er tegenwoordig zijn.

STA GEGI1EA

Heden Zondag om 10 ure, belangrijke

vergadering voor al de leden van den

Propaganda'lub bij Remi Depraetere,

Audenaerdestraat.

Zeer gewichtige punten staan aan de

dagorde.

LENDELEDE

Open brief aan den heer onderpas •

toor Verhaeghe.

Mijnheer,

Ge zijt een moedig man, zoo bijna

eiken dag van deur tot deur te gaan om

leden uit onze vereeniging te trachten te

rukken, door schoone woorden, rijke beloften

enz. Jammer genoeg voor u dat uw

spelleken naar uwen wensch niet lukt, en

gij zooveel blauwe schenen loopt.

Zondag 1.1. zegde mij een uwer propagandisten

uit Gent, in een prachtig debat

dat ik met hem in Poperinghe heb gehad,

dat iu de laatste tijden veel leden der

socialisten vrijwillig in het christen syndikaat

gegaan waren te Lendelede.

Moesten de Lendeledenaars dit gehoord

hebben, zij hadden zich wel eene

bult gelachen, nietwaar heer onderpastoor,

gij die bijna uw eten en slapen moet

laten om enkele verdwaalde schaapjesin

uw stalleken te kiijgen.

Heer onderpastoor,gij kunt een grooten

dienst bewijzen aan liet christen syndikaitin

Lendelede.Vraagt maar eens diezelfde

christen propagandi-t om in Lendelede

ook een openbaar debat te houden

met ondergeteekende misschien!!!... komt

gansch Lendelede dan in uw christen syndikaat

binnengestormd om er te mogen(!)

lid van zijn. Uw dienaar,

H. DEWAELE.

Vrouwen en mannen van Lendelede,

de uitdaging tot debat is dus openbaar gelanceerd,

wie waarheid spreekthoeft niets

te vreezen.

Arrondissement lïousselaei'e-Thiell

KIESFONDS

Overdracht fr. 353.15

Roubaix. — Ontvangen van Gustaaf

Debels, persoonlijke gift, 20 fr. Hartelijk

dank, wie volgt zijn voorbeeld.

I6eghem. — H. Dewaele, 50 — Rudolf

Uyttenhove, 50 — Voor een dienst

bewezen door H. Dewaele, 1.00—Voor

de kiezing, E. Deprez, 1.00

Ingelmunster. Door algemeen

stemrecht tot de verlossing, Georges Verledens,

25 — Omdat Achiel Cottenie altijd

achter het meisje loopt en niet mee gaat,

Joseph Rigole, 25. — Omdat de Voorzitter

van de Christenen zoh komt aanbieden

aan 65 c. per uur, Gaston Rigole, 25 —

Door studie tot redding, Gaston Rigole, 25

— Omdat Defrance niet, zou vergeten van

het blad « Vooruit » te lezen, 25 — Als

ware strijder voor het socialisme zijn geld

niet meer zou verdrinken en er strijdpenning

mede zou geven, Lecluysse Remi, 25

— Voor een dienst bewezen door A. Segier,

Th. Vandenburie, Hulste, 2.00 — Kamaraden

van Ingelmunster gedenkt ons kiesfonds,

A. Segier, 50 — Een zet en naam

vergeten, 50.

Meulebeke. — De slappen is kwaad

dat Suzanne niet mede gaat, 50 — Omdat

Paul Koning zijn deel deed, 25 — En omdat

de naaste keer onze wandeling niet

zou mislukken, Suzanne, 20.

Maandag 8 September a.s. in Wacken

in de Pauwelstraat, om 10 urevoormiddag.

Sprekers: H. Dewae'e, Alf. Segier en

Adiel Dierkens.

Zondag 14 September, om 4 ure namiddag

in Winkel-St-Elooi .n de Tramstatie,

Smissestraat, zelfde sprekers.

Vergadering te Rolleghem-Capelle

Zondag 14 September, om 2 1/2 ure

namiddag, bij Schotte, Roesselaerstraat,

voor al de vereenigden.

Dewaele en Segier zullen er tegenwoordig

zijn. H. D.

WACKEIN

Mannen en vrouwen. We beloofden

u over eenige weken terug te komen,

hewel Maandag dus, zijn wij er.

Tracht nu maar dat het eene prachtige

meetingwor.lt.

Zegt maar aan uwen heer burgemeester

dat hij vriendelijk verzocht wordt naar

de meeting te komen luisteren^ Veel, zeer

veel kan hij er leeren,want het schijnt dat

hij lieelemnal onwetend is over zaken' van

onderstand, vluchtelingsgeld en liuisvestings-vergoeding.

Volgens zekere inlichtingen is er hier

in Wacken ook nog een zekere secretari?

die het hoog op heeft, en zelf zou wille»

burgemeester spelen.

Uwe werkbazen zullen zich ooli

arm maken met het geven van hooge loonen,

pardon, hongerloonen, zegt maar

dat ook voor hun op de meetingveel zal te

leeren vallen.

We dagen den ganschen rommel uit,

die binst den oorlog zoo lieftallig met de

arme werklieden omgesprongen heeft,

ons op de meelingte komen tegenspreken.

Tot Maandag, 't moet er stroomen,

Wackenaars voel bij stek. H. I).

ARDOYE

Open brief aan den heer Politiecommissaris.

Mijnheer,

Ondergeteekende zond u verleden

week, beleefd een brief, die in 't « Volksrecht

» ook afgekondigd werd.

Daarin vroeg ik of de socialisten op

Ardoye buiten de wet gesteld waren.

Ook legde ik een klacht neder tegen

twee der plakbriefafrukkers, en krijg van

u geen het minste antwoord.

Ik geloof toch wel te mogen hopen

een antwoord daarop te bekomen, ten ware

gij nog dezelfde gedachten had overgehouden

van het jaar 1912, toen wij u hebben

moeten aantoonen, dat ook voor ons

socialisten, eene plaats onder de zon beschikbaar

was, wat ge hebt moeten toegeven.

Intusschen, heer commissaris, op

antwoord wachtend, met hetzelfde geduld

van zuster Anna, groet ik u vriendelijk.

V r de Soc. Arr.Fed. Rousselaere-Thielt

H. DEWAELT.

Mannen van Ardoye, onze beste gelukwenschen

zulle, voor het groot getal

Volksrechten die er wekelijks vei kocht

worden. Doet maar zoo voort, maakt propaganda,

en het rijk der verdrukking zal

ook in Ardoye verdwijnen.

Aan onze gedemobiliseerde soldaten.

Kameraden,

In verscheidene gemeenten en steden

van ons land heeft men sedert den wapenstilstand

de gedemobiliseerde soldaten uitgenoodigd

zich in eenen neutralen bond

te vereenigen die slechts zou bestaan om

de belangen der soldaten te verdedigen,

alle politiek ter zijde latend.

In enkele steden heeft men zulk een

bond kunnen tot stand brengen. Men had

gedacht eenige gewestelijke federaties te

kunnen stichten om deze in eenen landelijken

bond te vereenigen, die zou bij

machte geweest zijn om de rechten en

eischen van de soldaten van geheel het

land te verdedigen, maar onze klerikale

kiesdravers zijn van meening dat een

neutralen bond niet mag bestaan.

Hij moet rechtstreek-ch of onrechtstreeksch

katholiek zijn.

Het mocht niet zijn dat soldaten die

vijfjaren te samen geleefd, die al de gevaten

te samen getrotseerd, al het lijden

•esamen doorstaan hebben, ook samen

eene macht vormen, door zich in een zelfden

bond aan te sluiten. Die macht moet

kost wat kost evenals zooveel andere

waarover de werkende klasse moet beschikken,

verbroken worden ten nadeele

der belanghebbenden die rechten te verdedigen,

eischen te stellen hebben.

Deze bonden worden hier ook gesticht

en zijn ook zoogezegd als neutraal,.


Maar om te beginnen negen van de tien» prachtige redevoeringen onzer vrienden

zijn in de gilde ingericht, en om er een sprekers door deze geestdriftig toe te jui-

schijn van neutraliteit aan te geven, zegt chen.

men dat personen die geen soldaat waren Te St.-Denijs was de opkomst om

het recht niet hebben zich met deze bon- onze vrienden Debunne en Vandevelde aan

den te bemoeien.

't woord te hooren, even groot.

Maar in plaats van onderpastoors zijn Onze vriend Vandevelde vergeleek in

het burgerlijke katholieke kiesdravers die t vlaamsch de werking der komiteiten

er van aan het hoofd staan.

waarin socialisten vertegenwoordigd wa-

Welnu kameraden, wanneer er eene ren met deze der komiteiten van keine kle-

partij is die haar zou moeten ter zijde hourikale gemeenten waarin geen socialisten

den en die haar zon moeten schamen over zaten en die gedurende den oorlog de ar-

de belangen van de soldaten ie spraken,is me ongelukkige ondersteunden op eene

het toch wel de katholieke partij.

schandelijke wijze behandelden, en ant

Want is zij het niet die de schuld is woorde op eene laagheid van een heer der

dat het leger uit 05 per honderd werk- gemeente (een aktivist van eersten rang)

manskinderen samengesteld is, dat het die deelmakend van hi t plaatselijk comi-

dus om zoo te zeggen allemaal werkmansteit dezer gemeente,ei hier den moed mist

kinderen zijn die op het bloedveld geble- de verantwoordelijkheid zijner daden op

ven zijn, dat het in de werkende klasse is zich te nemen.

dat er duizende en nog duizende weduwen Onze vriend Debtu ne nam vervolgens

en weezen zijn, die in den oorlog den het woord Hij beschrijft de vreeselijke

echtgenooten den vader verloren hebben gevolgen van die misdadigen oorlog,toont

en aan de grootste armoede en ellende aan da

zijn overgelaten ? Zij is er de schuld van

dat honderden en duizenden oude vaders

en moeders van hunnen steun beroofd zijn

daar zij altijd aan de lij ke klasse toegelaten

heeft zich meteen klein handsvol geld

te doen vervangen dooreen armen drommel

die deze 1800 i'r.betaald beeft met zijn

leven en bloed.

Het is diezelfde pai tij die zich niet

schaamt om nog de overblijvende slacht

offers die ontsnapt zijn aan de moordende

kogels van het militarisme,dat zij steeds

huldigde, te trachten weder in hare klauwen

te krijgen.

Maar wij hebben vertrouwen in onze

kameraden, en wij gelooven dat zij gedurende

deze jaren van brand en moord,

genoeg zullen geleerd hebben om te weten

datai de voordeelen en verbeteringen

die onze soldaten met recht eischen door

hen zelf zullen moeten worden afgedwongen.

A. SEGIER.

ISEGHEM

Recht op antwoord ! of antwoord

op recht. — We zonden naar het blad

De Volksmacht- een recht op antwoord

als gevol-j van een, zelfs twee artikels erin

verschenen.

In plaats van zooveel eerlijkheid te

bezitten,werd dit antwoord,naar een zeker

pretentieus heerken gezonden, die gezegde

artikels onderteekend had.

Ditmeneerke vond dit ongepast, te

letterkundig volgens zijne meening.

Het heerke zond ons een antwoord

waarin hij zegde dat eerst zijn recht op

antwoord naar 't « Volksrecht » gezonden

moest verschijnen en op dezes redactie

ontving men eerst twee dagen later zijn

epistel.

Het zij dit pretentieus manneke, toekomende

Téputé !!!... gezegd datde vlieger

zoo niet opgaat. Moesten wij het gelooven,

hij zou zelfs nog komen kommandeeren

bij ons. Doch we kunnen hem gemakkelijk

missen, dat hij in ;zijn rol van

baaske der barakkenhelden blijft, eeuwigen-moedigen-haas,

die op voorstel van

een openbaar debat, een persdebat voorstelt,

en naderhand betrapt zijnde, pieperkenduik

speelt.

Salut barakkenjager, spartelaar, de

wind langs achter zulle. H. DEWAELE.

HELKIJN-ST. DENIJS

2 zeer welgelukte Meetings

Aktivisten willen stoornis brengen,

maar 't lukt hen niet.

't Pakje dat ze meekrijgen zal hun

in 't vervolg allen lust ontnemen nog

te herbeginnen.

Verleden Zondag hebben wij op deze

twee gemeenten eene zeer welgelukte

meeting gehad, die op de werkersbevolking

van daar een goeden indruk hebben

nagelaten.

Te Helkijn sprak onze vriend Vandevelde

eerst in 't Vlaamsch en in 't

Fransch, waarin hij deed uitschijnen hoe

onze gedachten triomfantelijk hunnen

weg maken en de werklieden langs om

meer begrijpen dat ze onze partij moeten

komen versterken om daardoor een verzekerd

bestaan, een menschelijk leven te

veroveren en een einde te stellen aan de

schandelijke verdrukking en miskenning

waarvan z' het slachtoffer zijn. Na hem

sprak onze vriend Debunne eene meester

lijke redevoering uit over den politieken

toestand, waarin hij liet uitkomen wat de

werkende klas te winnen had met eene

sterkere socialistische vertegenwoordiging

in Kamer en alle andere openbare

besturen.

De twee honderd toehoorders betuigden

ten volle hunne instemmingen met de

r niet genoeg geleden gedurende den oorlog. in den strijd, 1,00 — En gij zult triomfee- syndikaal gaat goed vooruit, Huyghe, C. f

Onze ongelukkige toestand is nog niet ren over uwe meesters, 1.00— Die u door — Omdat Baeckeland geen slecht gel

erg genoeg, daar komen de huisbazen ellende en onwetendheid voort onderwor- meer zou geven, Dereus Fr. 25. 1.50

dezen toestand nog te \ erergeren, de eene pen willen houden, 1.00 — Om op uwe Aelbeke. — Omdat Henri Barbe e

met den huispacht op te slaan, de andere onderwerping hunne heerschappij te kun- deze van de Rolleghemknock D'Homl

met hunne huurders met uitdrijving te nen vestigen, 1.00— Maar de werkende Camille niet meer zouden willen vastho

bedreigen.

klas wordt bewust harer eigenwaarde en den als hij met zijne vrouw naar huis wil

Hier is een katholieke huisbaas die de zal daarom het onverdraaglijk juk dat op gaan, D C. 20— Omdat Camille Vaneeck

huishuur van kleine huizen met 4 tot 6fr. haar drukt afschudden,1.25, Cyriel Van- "hout maar eenen keer tegen den niuu

verhoogt. Andere dreigen hunne huurdenbroucke, — Kamai aden klopt er maar rijdt als hij per velo leert rijden, M. C. '

ders buiten te zetten niettegenstaande de goed op met de aanstaande kiezing, 1.25 — Vrouwken als ik tegen den muur re

huurders hunnen huispacht willen beta- — Opdat wij hier ook uwen triomf kunnen was het toch nog beter dan al de glaze

len, en dat gebeurt nog met menschen die vieren, 1.25 Emiel Valcke, — Door ons van de tafel te doen vallen, Vaneeckhout

zelfs hun huis hebben bewoonbaar ge- geliefd blad weten wij hoe nijdig gij u Camille, 20 — Kameraden, nog een duw(

maakt zonder dat het één centiem koste weert, 1.25—Dat onze sympathie eene ken en zij liggen allen overhoop, binn

aan den huisbaas.

aanmoediging weze in uwen lastigen be- tien weken is het zoo laat, Vaneeckho

Tot nu toe zijn het maar enkele huis vrijdingskamp, 1.25Jules Vandenbroucke, Cyrille, 20. — Omdat Jules Opsommerzi

bazen die zulke houding aannemen,andere Kamaraiien, hartelijk dank voor uwen goed vermaakt met plakwaaiers on

zullen algauw volgen. Daarom hebben zedelijken en stoffelijken steun. fl.i5 steken, Emma, 25 — die een oude sold

wij, werklieden, voor plicht alles in het

DE RED.-ADM. kan helpen ' aan eene jonge docht"

werk te stellen om langs wettelijken weg

of weduwe om er mede te trouwen, nr

Helchin. —Na de welgelukte mee-

dit te voorkomen, en het beste middel om

hel doen, Vanhoucke Gustave, 50 155 ]

ting Debunne en Vandevelde, 8.20 — Om-

die kwade streken te bekampen is ons

dat onze kalotjes kwaad zijn dat de werk-

Harelbeke. — J. Vanderbeken, 25

, alleen het socialisme in staat is

allen sterk ver. en'gen, want het Syndirnenschen

eene tlesch gedronken

Lecluyse, 25 — Omdat er zijn die h

vrede en recht te doen heerschen op de

kaat heeft niet alleen voor doel te waken

hebben op de kermis, 50 — Maar beter

werk laten staan aan 1.25 per uur om ir

op de loonen maai ook te zorgen dat

wereld, en verdedigt op eene indruk-

publiek dan met gesloten deuren, 25 -

den bloeaimolen te komen aan 0.

gelijk op welke manier hunne leden geen

makende wijze het socialistisch pro-

Omdat onze kamaraden eene flest h ge-

G. V. 1.00. l.ï

onrecht geschiedt. H. M.

gramma.dronken

hebben te samen maar niet met Gulleghem. — Ze had verdriet

Een heer,door de activisten gezonden

den vijand gedurende den oorlog, 25 den duitsch Belgie verliet, 30 — Ze w '

tracht op het einde, over de taalkwestie Syndikaal bericht. — Het bestuur

9.20 welgezind omdat ze door Sneedje we

eenige kreten slakend, de meeting te van her Syndikaat maakt de oude leden

bemind, 30— Ze is kwaad omdat haf

Hulste. — Omdat Léren zijne woede

stooren. 't Lukt hem echter niet. Seffens van vóór den oorlog bekend, dat het in

dochter met hem weggaat, 20 — En tix[

t'huis zoude breken en niet in 't openbaar

wordt ze nog bemind, 20 Marie

wordt mijnheer den activist door onzen hun eigen belang is, van zoo gauw zij hier op andere menschen, een vriend van 't kwaad omdat René niet meer en gaat,

vriend Debunne onder handen genomen. j terug komen zich in r. gel te stellen. recht, 3.0o — Omdat Léren beweert dat

— Omdat ons syndikaat goed voo

Onze vriend geeft hem onder de algemee-

HET BESTUUR. het Volksrecht eene slechte gazet is, niet-

gaat, 25. ' 1.50

ne instemming een goed pakje mee dat

tegenstaande papier en inhoud om ter best

Komen. — G. Martens 1.00— Em~

nog al zwaar moest wegen gezien mijnheer Fransche bladen meldden over eenige zijnen alle weldenkende lieden er door

Sieuw, 25.

stond om door zijne beenen te zakken. dagen de aanhouding van onzen duitschen zeer goed over de waarheid zijn ingelicht.

Wevelghem. — Bachelis kwaad o

't Was dan ook onder den besten beul Robert Stam;e, die onze bevolking 1.00. 4.00

dat Krieke niet meer en gaat, Decio 20

indruk door de prachtige overtuigende gedurende drie jaren op alle mogelijke Kortrijk. - Van oude bladen, 1.30

Oscar het ware beter uwe zinnen te ove

rede en terechtwijzing van onzen vtiend wijze getergd en mishandeld heeft. — Vereenigt u, J. O. 15 — De bombar-

denken om niet den arbeidslust van K

Debunne datde talrijke toehoorders uiteen Deze aanhouding is door de fransche don (De Witte Veste) die de menschen in

teldam te krenken, Maurice Boussier,

gingen en mijnheer den activist verslagen, stad Halluin, waar dien zwijnhond maar de gazette zet, het is de belooning omdat

o.r

er druipneuzend van onder trok,

enke'e maanden vertoefd heeft, geeischt z' hem in 'twerk staken,Achille Deflo, 40.

Wervick. — Omdat, de vluchteling

Onze tegenstrevers hebben verleden geworden.

1.85 die in de boterfabriek werken zich zoud

Zondag hunne zaak niet verbeterd. In- Zal onze gemeenteoverheid ook geen Aalst. — Na de algemeene vergade- vereenigen, L. V. 50. 50

tegendeel, ze hebben zelf hunne onmacht beschu'.digingsakt tegen dit wangedrocht ring, 1.90 — Omdat de mannen van Mee- Heule. — Ontvangen voor bewe~

doen uitkomen op eene wijze die hen ten opmaken?

nen-Wervick zoo goed hun plicht doen diensten door Arthur Desmedt ten vo '

zeerste bespottelijk maakt en niet van In geval het zulks niet doet, zouden geeft een Aalstenaar 20 — Zoolang een deele der vluchtelingen, 2.00 geschonk'

aard is om hun vervallen aanzien, hunnen alle soorten van veronderstellingen kun- mensch gebrek lijdt is de maatschappij niet aan de Propagandaclub Heule, Artli

invloed, die al van geenen tel meer is, op nen gemaakt worden. E. V. zooals zij behoort, Grymonprez H. 2ï — Desmedt, 30. O.SO

te knappen.

Omdat Decat water gegeven heeft aan de Armentières — Ad. Geldhof, 20.

Ze mogen nog afkomen !

Pater die tegen den|lanterne gereden heeft,

Totaal : t««5.«0 fr.

P. O. 25 — Pottilius G. 25 - Verpoort

HALLUIN

Louis, 25 3.10

Oproep aan de E?lgen die in Frank-

AELBEKE

Verkrijgbaar bij de

rijk wonen. — Gezien er hier in Noord-

Gheluwe. — Werklieden vereenigt

Onze Jeugd. — 't Wordt meer dan

u, J. F. 15 Leest « Vooruit » en cc Volks-

Frankrijk nog zooveel Belgen wonen,

Gez

tijd dat onze partijgenooten er zich ernstig

recht » J. F. 15 — Omdat J. Kerkhof er-

laat ons werken, bij hen propaganda ma-

mee gaan bezig houden onze jeugd op te

twee in eene keer krijgt, 20 — Omdat

ken en trachten hen ook te groepeeren.

leiden en er goede, bekwame socialis-

Omer van Gheluwe naar Erenbodeghem

Het beste middel waarmede we kuntische

strijders, onvermoeibare propagan-

komt om Liza zijn knoppen aan zijn broek

nen beginnen is hen onze bladen « Vooruit»

disten uit te vormen.

te zetten, 25 — Omdat Maria niet meer zal

en « Volksrecht • te doen lezen.

't Is een betreurenswaardig feit dat er

krijschen als de traam van de karre

Er zijn nog vele kleine steden en

in onze gemeente nog vele jonge lieden

breekt, 25. — Flavie komt van Wieze naar

gemeenten waar werkers verlangen in

zijn die niet ofwel zeer weinig ge-

Gheluwe met haren man achter tabak, 25

onze rangen te komen. Dat men zich

leerd zijn. Wij kunnen en moeten daar wende tot de bestuurleden van de groe- — Zij kon niet meer wachten tot hij zelf

eenigzins aan verhelpen.

pen die bestaan in Halewijn, Boubaix en ging, 25 — Cyriel stond ervan verstomd

Het is onze allereei ste plicht te zorgen Rijsel. Deze zullen onze kamaraden bij- dat Flavie was gekomen, C. K. 50 — Ca-

dat onze kinders goed onderwezen en opstaan, eenen groep helpen stichten en den

miel en Joseph staan verstomd dat Lede

gevoed worden. En niet genoeg hen wat verkoop van « Volksrecht » en « Vooruit »

niet komt, 50 — Omdat het « Volksrecht »

geleerdheid te geven, hen te leeren lezen helpen inrichten.

meer zou gelezen worden te Gheluwe,

en schrijven, maar op de ontwikkeling van

C. V. 50. 3.00

Eens dat wij,Belgen,in Frankrijk allen

hunnen geest, op de gezonde vorming van goed vereenigd zijn, zullen wij samen

Sweveghem. — Na de algemeene

het verstand moet gewei kt worden. Zij handen aan 't werk slaan en voor onze

vergadering van den Propagandaclub rond-

moeten totverstandige mannen opgroeien, eischen vooruitkomen, waarin ook onze

gehaald voor ons blad, 2.35. 2.35

die bewust zijn hunner eigenwaarde en polit'eke rechten begrepen zijn.

Mechelen. — L. Deleu, 25 — C. La-

door een logiek en verstandig oordeel

comte, 25 — Mijne beste groeten aan

Daarom, Belgen allen in de rangen

inzien dat door eigen strijd hun leven moet

A. Deflo, H. Bonnet, 25 — Verlost ons

plaats genomen en zonder rust gestreden

verbeterd, hun bestaan moet verzekerd

van zulk nen.snoek, D. B. Gr. 25 — Om-

tot zoolang ons geen recht wordt gedaan.

worden.

dat het noenmaal mislukt is van Moens, 25

Binnen eenige dagen gaan wij over

— Complimenten aan Adeline en de Kin-

Als er nog Belgen zijn die in Hale-

tot het stichten van eene Jonge Wacht,

deren, Verroye, 25 — Inlichtingen gewijn

wonen en verlangen van onzen groep

die het als zijne voornaamste taak zal

vraagd, A.Vanderhaeghe, 50 2.00

deel te maken, dat ze zich tot het bestuur

aanzien onze werkersjeugd op te leiden en

Reckem. — Omdat St-Louis onze

van onzen groep wenden, die eiken Maan-

eene betere opvoeding te geven.

Drapeaudrager vereerd heeft met een

dag om 7 ure in het lokaal van het Maison

Nu de winter met zijn lange avonden,

Française, Marie Deman, 25 — Vader,

du Peuple zetelt.

die voor de studie en het leeren goed

Moeder en Marie-Louise ik wensch u goe-

geschikt zijn, voor de deur staat zullen we

de gezondheid, M. Ramaut, 25 - Wat zegt

Belgische Groep. — Zondag den

maar beginnen met eene avondschool te

ge nu, de onderpastoor gaat bedelen voor

7 September, om 3 ure stipt, algemeene

openen.

de kerke van Dadizeele, G. 25 — Zal ze

vergadering. Kamaraden allen op post.

Wij verzoeken onze kamaraden die

niet vergoed worden voor oorlogsehade,

Geen Belg mag ontoreken,want er is eene

ons aan goede socialistische boeken kun-

en naar Bouts gaat hij niet, A. Delie, 25

zeer belangrijke dagorde te bespreken,

nen helpen, deze aan onze Jonge Wacht

onder andere verslag van 't Congres van

— Kwam hij daarvoor in mijn huis ik

af te staan, die er goed wf-rk mee zal kun-

Harelbeke.

gave ne wep, liever doe ik in de strijdpeiK

nen verrichten.

ning ne dep, A. Delie, 25 — Syndicalisten

Kamaraden, helpt aan dit grootsch

Nieuwe leden worden toegelaten. Elk

werk mede.

zegge het voort. J. B.

van Halluin wanneer gaat men de cont.ro

CAMILLE VANEECKHOUT.

ie doen voor de onvereenigden die bij u

werken, O. Vanneste, 25. 1.50

Vergadering. — Heden Zondag 7 Sep-

Halewijn. — Een nieuwe lezer van

tember, om 3 ure namiddag, algemeene STRIJDPENNING

vergadering van onzen Propagandaclub.

Overdracht i «OOll.ttS fr. 't Volkrecht gewonnen te Busbeke, Lecou

tre, J. 25 — Omdat wij in Neuville gelukt

Gezien de belangrijkheid der punten die, Meenen. — Van E. M. voor ver- hebben, Baekeland J. 25 — Hoog de harteD

aan de dagorde staan, hopen wij dat allen scheidene weken, 3.00 — Gezien ik nog voor het socialisme, Denys P. 50 — Ons

er zullen aan houden deze vergadering bij niet kan terugkeeren naar Meenen betaal

te wonen. Er zal eene afvaardiging der ik de bijdrage voor een jaar aan ons muziek

Samenwerkende Maatschappij De Broe- Polydore David, 50—Alfons Bosteels, 1.00

derlijke op deze vergadering tegen- — Alf. Dekiere, 1.00 - Cam. Provost, 1.00

woordig zijn. Allen dus op post.

— Aug. Debunne, 1.00— Hipp. Ducastelle,

HET BESTUUR. 1.00 — Ad. Dierkens, 1.00 — Rob. Detaevernier,

1.00 — Victor Detaevernier, 50 —

Cam. Blieck, 50— Henri Vranckx, 50 —

Arrondissement Yperen Henri Hermans, 50 —Aug. Vandamme, 25

Ernest Ramaut, 50 — Emiel Fermaut, 50

— Aug. Verraes, 50. 14.25

WERVICK

Lawrence- Mass (Amerika) —Vrien-

Het spelleke begint hier ook reeds. den zijn wij ver vaa u verwijderd, onze

— De huishuurkwestie is hier aan de orde gedachten zijn bij u, 1.00 - Van over den

van den dag. De werklieden hebben nog wijden oceaan roepe.t wij u toe : volhardt

rs . DEeONINe

Korte Steenstraat, 29, Kortrijk

Versche Boter geleverd d

het Minister ie van Bevoorrading

Prijs 10 fr. de kilo.

I kilo per huisgezin en per wee

PARTIJGENOOTEN,

Voor uwe KLEEDEREN, wendt u

J0SSPI1 PMM

Kleermaker voor DAMEN en HEER

«ALT BON SOLDAT »

37, Wijngaardstraat, 37, Kort ''

Speciaal Unit voor KI\l)i:iIkllMTHIII

Haringrookerij - Rolmopsfabriek

Handel in Pekelharing. Schelvisch, Stokv

Schol, Conserven, Sardienen,Vijgen, Datten

OCTiiVfi m DïN BOSl

—:— AALST. —:

Hulphuis : 46, Oudburg,GENT'

Huis s Ep se Delpier

14, Koningstraat, 14

MEENEN.

Groot. —:— Half G

Depot van de Selioencrème « Petit

even goed als voor den oorlog, alsook van'

Koperglanw « Het Haantje ». Chicorée •

van eigen fabrikaat, onovertrefbaar als

teit. Speelkaarten,Papieren zakken.Illau

IIOMtnard. l'igarcUepapicr merken: «Goud

« zig-zag» « ïtoy ». enz., enz.

PRIJZEN BUITEN ALLE CONCURE

Zending in elke richting.

Voor uw Drukwei

wende men zich bij

A, BOSTEfiLS-DSöAj

UltWKKF.lt IJ

Rijselstraat, 171, MEENEN

Kameraden van Reckem,

Lauwe, Aelbeke, Rollegliem

en Belleghem !

Indien gij in vertrouwen goede en schoone Vrouw- Mannen-

Kinderschoenen wenscht tekoopen, gaat naar den Winkel der Gooperatii

LA FRATERNELLE » 69, Toerkoenjestraat, te MOESKROEN.

« La Fraternelle » fabriekeert zelf de schoenen welke ze verkoopt

Doet uwe Schoenen maken op maat, want ze kosten niet meer.

KAMERADEN STEUNT UWE COÖPERATIEVE.

More magazines by this user
Similar magazines