30.08.2013 Views

Afrikaans

Afrikaans

Afrikaans

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DEPARTEMENT LANDBOU, BOSBOU EN VISSERYE<br />

TAK: BESTUUR VAN VISSERYE<br />

HERSIENE KONSEPBELEID<br />

VIR DIE TOEKENNING EN BESTUUR VAN VISVANGREGTE IN<br />

DIE WITMOSSEL-VISVANGBEDRYF: 2013<br />

HIERDIE BELEID MOET SAAMGELEES WORD MET DIE<br />

HERSIENE ALGEMENE KONSEPBELEID VIR DIE<br />

TOEKENNING EN BESTUUR VAN VISVANGREGTE: 2013<br />

(beskikbaar by www.daff.gov.za)<br />

Hierdie dokument is ook in Engels, isiXhosa en isiZulu beskikbaar


Inhoud<br />

1. Inleiding 3<br />

2. Biologie en hulpbron-dinamiek 3<br />

3. Sektorprofiel 4<br />

4. Doelstellings 5<br />

5. Tydsduur van regte 5<br />

6. Nuwe toetreders 5<br />

7. Beoordelingskriteria 6<br />

7.1 Uitsluitingskriteria 6<br />

(a) Formele aspekte van applikant 6<br />

(b) Aansoeke van gesinne 6<br />

(c) Nakoming 6<br />

(d) Papierkwotas 7<br />

(e) Nie-benutting 7<br />

(f) Persoonlike betrokkenheid 7<br />

(g) Multisektor-betrokkenheid 7<br />

7.2 Ewewigtigheidskriteria 7<br />

(a) Transformasie 7<br />

(b) Belegging in die visserybedryf 8<br />

(c) Vangsprestasie 8<br />

(d) Afhanklikheid van witmossels 8<br />

(e) Plaaslike ekonomiese ontwikkeling 8<br />

8. Aansoekfooie 8<br />

9. Voorlopige lyste 9<br />

10. Permitvoorwaardes 9<br />

11. Prestasiemeting 9<br />

12. Beleidshersiening 9


1. Inleiding<br />

1.1 Hierdie beleid oor die toewysing en bestuur van visvangregte in die<br />

witmosselsektor word deur die Minister van Landbou, Bosbou en<br />

Visserye ("die Minister") uitgereik. Hierdie beleid moet saamgelees word<br />

met die Algemene Beleid op die Toewysing en Bestuur van Visvangregte:<br />

2013 (die „Algemene Beleid“).<br />

1.2 Die algemene doel van hierdie beleid is om die oorwegings uiteen te sit<br />

wat van toepassing sal wees op die toewysing van regte in die<br />

witmosselsektor. Talle van hierdie oorwegings is nie nuut nie. Dit is reeds<br />

in die verlede op die toewysing van regte toegepas, en in `n mate<br />

boekstaaf hierdie beleidsdokumente daardie oorwegings.<br />

1.3 Sommige beleidsrigtings oor die bestuur nadat regte reeds toegewys is,<br />

word ook in hierdie beleidsdokument voorgelê. ’n Bestuursplan vir die<br />

witmosselsektor sal in die loop van 2014 met alle houers van<br />

visvangregte in die bedryf uitgeklaar word. Daardie plan sal die<br />

bestuursmetodologie en die prosedures vir die bedryf in besonderhede<br />

uiteensit.<br />

1.4 Die Minister beoog om die artikel 18-bevoegdhede om regte in die<br />

witmosselsektor toe te ken, ingevolge artikel 19 van die Wet op Mariene<br />

Lewende Hulpbronne 18 van 1998 („die MLRA“) aan `n amptenaar van<br />

die Departement te delegeer. Hierdie beleidsdokument sal vir die<br />

gedelegeerde gesag as rigsnoer dien by besluitneming oor aansoeke in<br />

hierdie sektor.<br />

2. Biologie en hulpbron-dinamiek<br />

2.1 Witmossels (Donax serra) se voorkomsgebied is tussen Noord<br />

Namibië


en die Wilde Kus. Dit kom in groot getalle voor op die sanderige<br />

strande van die Wes- en Suidkus van Suid-Afrika. Die<br />

streeksverspreiding van die mossel verander na gelang van die<br />

getysiklus. Aan die Weskus kom halfwas-mossels hoog teen die strand<br />

voor, terwyl volwasse mossels rondom en benede die gemiddelde<br />

springgety-laagwatermerk voorkom. Aan die Oos- en Suidkus hou<br />

volwasse mossels in die medium-getygebied.<br />

2.2 Witmossels is die oorheersende graafdier op sanderige strande, en<br />

hulle verkies gematigde kusstroke. Hulle is tweeklep-weekdiere wat<br />

volgens die filtrasiemetode voed, en hulle bereik binne ongeveer vyf<br />

jaar `n skulplengte van 60 millimeters. Die mossels migreer in<br />

ooreenstemming met die getysiklus teen die strand op en af, en<br />

halfwas-mossels migreer meer dikwels as die volwassenes.<br />

2.2 Die vangs van witmossels word tot die Weskus beperk, waar hierdie<br />

mossels weens die voedingryke Benguelastroom besonder volop is.<br />

3. Sektorprofiel<br />

3.1 Die vangs van witmossels is beperk tot sewe gebiede langs die<br />

Weskus. Die sektor het in die laat sestigerjare van die vorige eeu<br />

begin, maar in 1966 is dit hard getref deur `n rooi gety wat<br />

grootskaalse vrektes onder witmossels veroorsaak het. Die herstel van<br />

die populasie het meer as tien jaar geneem, en dit het tot `n sterk<br />

afname in die vangs per eenheids-inspanning („CPUE – Catch per Unit<br />

Effort“) gelei.<br />

3.2 Die algehele hoeveelheid witmossels wat per jaar gevang word, het<br />

sedert die tagtigerjare van die vorige eeu bestendig gedaal. Dit was<br />

grootliks die gevolg van die sektor se gebrek aan ekonomiese lewens-<br />

vatbaarheid. Opnames wat in 1988 en 1989 gedoen is, toon dat die<br />

jaarlikse vangs minder as een persent uitmaak van die gevestigde bio-


massa in die betrokke gebiede. Dit word bevestig deur die voorlopige<br />

uitslag van opnames wat in 2003 en 2004 deurgevoer is. Die hulpbron<br />

is daarom as onderbenut beskou.<br />

3.3 Die witmosselbedryf word tans volgens die Algehele Toelaatbare<br />

Inspanning (Total Allowable Effort – TAE) bestuur. Die TAE in die<br />

tydperk 2005 – 2012 was sewe houers van regte en 49 plukkers. Die<br />

sewe houers van regte is elk beperk tot die gebruik van hoogstens<br />

sewe plukkers van witmossels in een van die sewe witmossel-<br />

vangsgebiede langs die Weskus. Tans word die TAE-metode beskou<br />

as die mees doeltreffende meetskaal vir die bestuur van die<br />

witmosselbedryf.<br />

3.4 Altesame 86% van die aantal houers van regte in die witmosselbedryf<br />

was swartmense en 14% witmense. Van die 86% swartmense was<br />

43% swart mans en 43% swart vroue. Van die 14% witmense was 0%<br />

wit mans en 14% wit vroue.<br />

3.5 Die witmossel-TAE (Algehele Toelaatbare Inspanning) vir die<br />

vangseisoenevir die geldigheidsduur van die eerskomende<br />

visvangregte, sal in ooreenstemming met die MLRA deur die<br />

Departement bepaal<br />

word. Daardie geldigheidsduur begin in 2014.<br />

4. Doelstellings<br />

4.1 Die oorkoepelende doelstelling van die toekenning van visvangregte in<br />

die witmosselbedryf, is die volgende:<br />

(a) Om ingevolge die kategorieë van ras, gender en gestremdheid billike<br />

toegang tot en voordele uit die witmosselbedryf te verseker, met<br />

inagneming van die historiese agtergrond van die vissers;


(b) Om regte op witmossels toe te ken ingevolge die kriteria vir die<br />

toekenning van witmosselvangsregte;<br />

(c) Om die witmosselbedryf in samewerking met ander regeringsvlakke en<br />

met rolspelers in die bedryf te bestuur, en wel op ʼn manier wat<br />

erkenning gee aan die prioriteite van die regering asook aan die<br />

strategiese doelstellings van die verskeie regeringsvlakke, die belange<br />

van die visvangbedryf, maar veral ook op `n manier wat tot lof en eer<br />

sal wees van Hom wat die mens die vermoë gegee het om oor die<br />

visse (insluitende witmossels) te heers; en<br />

(d) Om op ʼn volhoubare en gebalanseerde wyse die grootste moontlike<br />

voordeel te trek t.o.v. die maatskaplike, ekonomiese, biologiese en<br />

ekonomiese doelstellings wat betrekking het op die witmosselbedryf.<br />

5. Geldigheidsduur van regte<br />

5.1 Visvang- of oesregte vir witmossels sal vir 7 jaar toegeken word<br />

(van 2014 tot 2020).<br />

5.2 Die visvang- of oesregte vir witmossels sal outomaties verval en<br />

ongeldig wees indien:<br />

(a) die reg gekanselleer of herroep word kragtens die MLRA; en / of<br />

(b) die geldigheidsduur van die reg wat kragtens die MLRA toegeken<br />

is, verstryk.<br />

6. Nuwe toetreders<br />

Sedert die witmosselregte wat in 2005 toegeken is, verstryk het, beoog die<br />

Departement om witmosselregte tydens 2013 se toekenningsproses van<br />

witmosselregte aan suksesvolle applikante toe te ken, insluitende nuwe<br />

toetreders aan wie daar tydens die toekenningsperiode tussen 2005 en 2012<br />

geen regte of vrystelling toegeken is nie.


7. Beoordelingskriteria<br />

Aansoeke vir visvang- of oesregte vir witmossels sal volgens ʼn aantal<br />

uitsluitings- en ewewigtigheidskriteria beoordeel word. ʼn Afsnypunt sal dan<br />

op die punte- of ranglys bepaal word om die suksesvolle applikante te<br />

kies.<br />

Uitsluitingskriteria<br />

Afgesien van die kriteria wat in die Algemene Beleid omskryf word t.o.v.<br />

die rig van aansoeke en wesenlike tekortkominge, sal die gedelegeerde<br />

gesag aansoekers afkeur wat nie aan die volgende vereistes voldoen nie:<br />

(a) Formele aspekte van die applikant<br />

Slegs Suid-<strong>Afrikaans</strong>e natuurlike persone (d.w.s. individue) of regspersone<br />

mag aansoek doen vir visvang- of oesregte vir witmossels. Die<br />

gedelegeerde gesag sal nie visvang- of oesregte vir witmossels toeken nie<br />

aan individuele aansoekers wat aangeteken staan as aandeelhouers van<br />

regspersone wat eweneens aansoek gedoen het om visvang- of oesregte<br />

vir witmossels; ook nie aan regspersone met dieselfde of soortgelyke<br />

aandeelhouers nie.<br />

(b) Aansoeke van gesinne<br />

Oor die algemeen sal net een reg per huishouding toegeken word. Waar<br />

daar meer as een aansoek ontvang word van gesinslede wat by dieselfde<br />

adres woon, mag al hierdie aansoeke afgekeur word. Meer as een reg kan<br />

toegeken word as die aansoekers duidelik en oortuigend kan toon dat<br />

hulle afsonderlike klein bedrywe gevestig het.<br />

(c) Nakoming


Aan aansoekers wat skuldig bevind is aan ʼn ernstige oortreding van die<br />

MLRA, die regulasies, permitvoorwaardes of aan ander ernstige visvangs-<br />

verwante oortredings, sal daar geen regte toegeken word nie. Aan<br />

applikante van wie daar ʼn reg kragtens die MLRA gekanselleer of herroep<br />

is, sal daar ook geen reg toegeken word nie. As die applikant lid was van<br />

ʼn beslote korporasie of ʼn aandeelhouer van ʼn maatskappy wat ʼn medium-<br />

of langtermynreg gehou het, sal daar geen reg aan die applikant toegeken<br />

word nie indien die houer van die medium- of langtermynreg of een van<br />

die lede, direkteurs of beherende aandeelhouers skuldig bevind is aan ʼn<br />

ernstige oortreding, of indien een van die genoemde persone ʼn reg gehad<br />

het wat gekanselleer of herroep is. Ander oortredings van die MLRA sal<br />

aansoeke negatief beïnvloed, soos hieronder uiteengesit.<br />

(d) Papierkwotas<br />

Papierkwotas soos omskryf in die Algemene Beleid, sal afgekeur word.<br />

Groot groepe van identiese of baie soortgelyke aansoeke wat deur<br />

konsultante of vismaatskappye of deur ander regspersone geborg word,<br />

sal as plaasvervangers (Engels: fronts) afgekeur word, ongeag die meriete<br />

van die individuele aansoek.<br />

(e) Nie-benutting<br />

Aan houers van regte wat versuim het om hul witmosselregte of<br />

vrystellings tussen 2005 en 2012 te benut, sal daar nie weer ʼn reg<br />

toegeken word nie.<br />

(f) Persoonlike betrokkenheid<br />

Daar sal van aansoekers vereis word om aan te toon dat hulle persoonlik<br />

sal betrokke wees by die oes van mossels, tensy hulle gestremd is.<br />

(g) Multisektor betrokkenheid<br />

Oor die algemeen is dit nie ʼn doelstelling van die beleid om die hou van<br />

regte in meer as een visserybedryf te belet of te ontmoedig nie.


Ewewigtigheidskriteria<br />

Aansoekers wat reeds houers van regte is asook potensiële nuwe<br />

toetreders tot die bedryf sal ingevolge die volgende ewewigtigheidskriteria<br />

beoordeel word, waarvan elk ʼn bepaalde gewig sal dra by die keuring van<br />

die aansoeke:<br />

(a) Omvorming (“transformasie”)<br />

Ten einde die omvormingsprofiel van die witmosselbedryf te verbeter, sal<br />

die Departement by die toewysing van regte aan alle Suid-<strong>Afrikaans</strong>e<br />

burgers die faktore ras, geslag en gestremdheid in aanmerking neem.<br />

(b) Belegging in die bedryf<br />

Die gedelegeerde gesag moet in aanmerking neem watter beleggings,<br />

indien enige, die aansoekers reeds in die bedryf gemaak het of van plan is<br />

om te maak.<br />

(c) Oesprestasie<br />

By die beoordeling van aansoeke deur bestaande houers van regte in die<br />

bedryf moet hul prestasie in die witmosselsektor tussen 2005 en 2012 in<br />

aanmerking geneem word.<br />

By die beoordeling van aansoeke deur nuwe toetreders tot die bedryf moet<br />

hul vermoë, kennis en vaardighede om witmossels te oes in aanmerking<br />

geneem word.<br />

(d) Afhanklikheid van witmossels<br />

Die gedelegeerde gesag moet voorkeur gee aan aansoekers wat vir ‘n<br />

aansienlike deel van hul bruto jaarlikse inkomste staatmaak op die vangs<br />

of oes van witmossels. Aansoekers wat inkomste ontvang uit bronne buite<br />

die visserybedryf, kan dienooreenkomstig punte verloor. Van moontlike<br />

nuwe toetreders tot die bedryf moet daar vereis word dat hulle kan


aantoon dat hulle histories wel op die witmosselsektor staatgemaak het vir<br />

ʼn gedeelte van hul lewensonderhoud.<br />

(e) Plaaslike ekonomiese ontwikkeling<br />

Die gedelegeerde gesag moet voorkeur verleen aan aansoekers wat naby<br />

die gebied woon waar witmossels geoes word. In hierdie verband behoort<br />

die gedelegeerde gesag te vereis dat die aansoeker reeds minstens vier<br />

jaar in die gebied woon.<br />

(f) Nakoming<br />

Minder ernstige oortredings van die MLRA en van die gepaardgaande<br />

regulasies deur die applikant sal daartoe lei dat daar punte afgetrek word<br />

van sy telling by die algehele beoordeling van sy aansoek.<br />

8. Aansoekfooie<br />

8.1 By die stel van ʼn aansoek om ʼn witmosselreg moet daar ʼn fooi van<br />

R 100 (eenhonderd rand) betaal word. Hierdie fooi is nie terugbetaalbaar<br />

nie en moet ten volle betaal word.<br />

8.2 Die jaarlikse heffing betaalbaar vir die witmosselbedryf sal<br />

dienooreenkomstig bepaal word. Die betaalbare heffingsgelde sal deur die<br />

Departement gebruik word om die jaarlikse koste t.o.v. die bestuur,<br />

nakoming en navorsing te help dra.<br />

9. Voorlopige lyste<br />

9.1 Voordat die gedelegeerde gesag ʼn finale besluit neem oor die<br />

toekenning van witmosselregte mag hy of sy ʼn voorlopige lys van<br />

suksesvolle applikante vir elke area uitreik vir kommentaar.<br />

10. Permitvoorwaardes


10.1 Permitvoorwaardes vir hierdie sektor sal jaarliks uitgereik word. Die<br />

permitvoorwaardes sal na oorlegpleging met die houers van regte in<br />

hierdie bedryf bepaal word en sal onderhewig wees aan hersiening<br />

soos wat en wanneer dit nodig blyk te wees.<br />

11. Prestasiemeting<br />

11.1 Die witmosselbedryf sal deurgaans beoordeel word tydens die<br />

geldigheidsduur van die witmosselregte. Daar sal<br />

dienooreenkomstig opgetree word teen die houers van regte wat<br />

nie die MRLA, permitvoorwaardes en / of riglyne nakom nie.<br />

12. Beleidshersiening<br />

12.1 Die Departement het hom verbind tot ʼn voortgaande en voortgesette<br />

hersiening van die doeltreffendheid van die witmosselbeleid ten einde die<br />

sosio-ekonomiese en ekonomiese behoeftes van die visserybedryf en die<br />

vissergemeenskappe wat daardeur geraak word, aan te spreek en die<br />

ekologiese lewensvatbaarheid van die hulpbronne te verseker.<br />

12.2 Navorsing en voortgesette monitering deur sowel die Departement<br />

asook belanghebbendes sal ʼn belangrike bydrae lewer om swak punte<br />

en gebreke uit te ken in die beleidsrigtings en in die toepassing<br />

daarvan.<br />

12.3 Die Departement sal ʼn moniterings- en evalueringstelsel ontwikkel om<br />

te verseker dat nuttige en betroubare terugvoering oor die<br />

doeltreffendheid van die beleid betyds aan die Departement en aan<br />

toepaslike belanghebbendes verskaf word.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!