UITGEVERIJ BERT BAKKER - Standaard Uitgeverij

wpg.be

UITGEVERIJ BERT BAKKER - Standaard Uitgeverij

VOORJAAR 2013

UITGEVERIJ BERT BAKKER


50

MAARten J. AAldeRs

Heeft de slang gesproken?

40

thieRRy BAudet

De aanval op de natiestaat

55

JAn BOR

Wat is wijsheid?

52

JAnnA COOMAns,

thOMAs sMits en JAn

JuliA ZuRné

Snelweg naar Rome

58

else-MARie VAn den

eeRenBeeMt

Wie krijgt de gouden armband

van moeder?

28

feRdinAnd

gRAppeRhAus

Terug de polder in

24

tOn VAn deR hAM en

MAnOn BlAAs

De verzuimpolitie

inhOud

57

geeRt VAn istendAel

De parochie van Sint-Precarius

44

sJOeRd de JOng en

leOn heuts

Ik dacht het niet

34

AndReAs kinneging

en ROB wiChe

Waar of niet?

32

thiJs kleinpAste

Nederland als vervlogen droom

20

AndRé klukhuhn

De algehele geschiedenis van

het denken

54

Ben knApen

De man en zijn staat

22

ReMkO kuipeRs

Het oerdieet

26

MelissA MülleR

Anne Frank. De biografie

9

fRits VAn OOstROM

Maerlants wereld

8

fRits VAn OOstROM

Stemmen op schrift

6

fRits VAn OOstROM

Wereld in woorden

12

JeAn pieRRe RAwie

De tijd vliegt, maar de dagen

gaan te traag

10

JeAn pieRRe RAwie

Vroeger was alles beter,

behalve de tandarts

46

BAstiAAn RiJpkeMA

en MAChteld Zee

Bij de beesten af!

36

BiRte sChOhAus en

MARiJke de VRies

De wereld aan je voeten

56

niCOline VAn deR siJs

Dialectatlas van het

Nederlands

18

diedeRiCk

sliJkeRMAn

Wonderjaren

14

JOhn thAVis

De Vaticaandagboeken

41

MARk tigChelAAR

Haal meer uit je hersenen

38

ellen de VisseR

Waarom je kat niet mee naar

bed mag

16

luCAs wennigeR

Beestachtige ouders

30

ReinOut wieRs

Grip op je problemen

48

wiM willeMs

Van wie is de geschiedenis?

42

iRene ZwAAn

De afwezige vader bestaat niet


een kROOn Op het weRk VAn

4

‘Een literatuurgeschiedenis is geen vorm van lintbebouwing, waarbij

we als het ware langs de deuren van de teksten gaan. Veeleer is

het een gebrandschilderd raam zoals die in de veertiende-eeuwse

Nederlanden steeds meer tot stand kwamen. Zeven eeuwen later zijn

van deze meesterstukken enkel nog verspreide scherven over, en ook

dat heeft iets toepasselijks. Door alle verlies en lacunes in het erfgoed

is complete reconstructie van het authentieke raam op voorhand een

onmogelijkheid. Wel kan de geschiedschrijver, als glazenier van het

verleden, de attitude trouw blijven die destijds de glaskunst droeg: de

vereniging van vakwerk en verbeeldingskracht.’


een MeesteRVeRtelleR

Foto: Bob Bronshoff

De Geschiedenis van de Nederlandse

literatuur is in 2006 van start gegaan met

het alom bejubelde Stemmen op schrift,

over de vroegste Nederlandse letterkunde

van de dertiende eeuw. Het jaar 2013 zal

memorabel openen met het tweede deel van

Frits van Oostroms tweeluik, Wereld

in woorden, over de veertiende eeuw, een

zwarte periode waarin gouden bladzijden

werden geschreven.

BERT BAKKER | 5


Frits van Oostrom

6 | liteRAtuuRgesChiedenis | feBRuARi

Wereld in woorden opent een compleet nieuw

venster op de roemruchte veertiende eeuw: de

eeuw van de pest – waaraan Europa bijna de helft

van zijn inwoners verloor – en nog veel meer van

binnen en van buiten komend onheil. Maar ook

een eeuw van grote creativiteit – zoals blijkt uit

de Nederlandse literatuur in deze periode, door

Frits van Oostrom meesterlijk en meeslepend

opnieuw tot leven gebracht.

Een ongekend bonte stoet van teksten en

schrijvers trekt in een machtig panorama

langs. De alom vereerde mysticus Jan van

Ruusbroec, maar ook rebelse geesten.

Bloedstollende chirurgische geschriften en

ethische tegeltjeswijsheden. De unieke abele

spelen, de schuine humor van de boerden, en

het altijd weer ontroerende Egidiuslied. Zowel

grote klassiekers als obscure teksten komen aan

de orde, verrijkt met tal van nieuwe vondsten uit

recent onderzoek.

Wereld in woorden brengt voor de

cultuurgeschiedenis van Nederland en

Vlaanderen een fascinerende eeuw opnieuw

tot leven, en zet de kroon op de loopbaan van

een gelauwerd wetenschapper en begenadigd

schrijver.

weReld in wOORden

geschiedenis van de nederlandse literatuur, 1300-1400


Een magistraal portret

van de veertiende eeuw

detAils

omslag gebonden : Tessa van der Waals

omslag paperback : Roald Triebels

uitvoering : gebonden en

luxe paperback, geïllustreerd

formaat : 17 x 24 cm

omvang : ca. 600 blz.

prijs gebonden : ca. € 45,- (introductieprijs),

daarna € 55,prijs

paperback : ca. € 35,- (introductieprijs),

daarna € 45,isbn

gebonden : 978 90 351 3939 8

isbn paperback : 978 90 351 3940 4

nur : 621

pROMOtie

VEEL MEDIA-AANDACHT

RADIO- EN TELEVISIEOPTREDENS

INTERVIEWS

BESPREKINGEN

LUXE VOORUITBOEKJES

POS-MATERIAAL

UITGEBREIDE LEZINGENTOURNEE

gebonden e-boekeditie

paperback

Foto: Bob Bronshoff

frits van Oostrom was twintig jaar lang hoogleraar

oudere Nederlandse letterkunde te Leiden,

gasthoogleraar aan Harvard University, en is sinds 2002

universiteitshoogleraar te Utrecht. Hij won zowel de

ako Literatuurprijs als de Spinozaprijs, de belangrijkste

Nederlandse wetenschappelijke onderscheiding.

Daarnaast was hij onder meer voorzitter van de

commissie die de Canon van Nederland ontwierp, en

President van de Koninklijke Nederlandse Akademie van

Wetenschappen.

BERT BAKKER | 7


Frits van Oostrom

25.000 exemplaren verkocht

steMMen Op sChRift

geschiedenis van de nederlandse literatuur vanaf het begin tot 1300

detAils luXe pApeRBACk

omslag : Roald Triebels/dPs

uitvoering : luxe paperback

formaat : 17 x 24 cm

omvang : 640 blz.

prijs : € 39,95

isbn : 978 90 351 3996 1

nur : 621

detAils geBOnden editie

omslag : Tessa van der Waals

uitvoering : gebonden, geïllustreerd

formaat : 17 x 24 cm

omvang : 640 blz.

prijs : € 59,95

isbn : 978 90 351 2944 3

nur : 621

8 | liteRAtuuRgesChiedenis liteRAtuuRgesChiedenis | feBRuARi

Stemmen op schrift vertelt in een breed en meeslepend

cultuurhistorisch verhaal hoe de Nederlandse literatuur in enkele

eeuwen van niet-bestaand volwassen werd. Natuurlijk komen de

klassiekers van de Middelnederlandse literatuur uitgebreid aan bod,

maar ook obscure teksten die tot nu toe alleen bij de specialisten

bekend waren.

Met visie en passie geschreven, verhaalt Stemmen op schrift over

middeleeuwse boeken, over de processen achter de middeleeuwse

literatuur en over de grote teksten en auteurs.

‘Voor mij absoluut het

literaire hoogtepunt

van 2006.’

KEEs FEns

‘Van Oostrom is niet

alleen een geleerde

van formaat, maar ook

een schrijver die een

publiek kan vinden en

boeien.’

nRc hAndElsBlAd

gebonden paperback


Frits van Oostrom

50.000 exemplaren verkocht, eindelijk weer leverbaar

MAeRlAnts weReld

detAils

omslag : Erik Prinsen

uitvoering : paperback, geïllustreerd

formaat : 15 x 23 cm

omvang : 448 blz.

prijs : ca. € 17,50

isbn : 978 90 351 3985 5

isbn e-boek : 978 90 351 3966 4

nur : 320

liteRAtuuRgesChiedenis | feBRuARi

Magie en wetenschap, Vlaanderen en Voorne, geloof en rede, weelde

en wellust, de strijd om Jeruzalem en Zeeland. Tussen dit alles

schrijft Jacob van Maerlant, de belangrijkste Nederlandse auteur

uit de Middeleeuwen, met op de achtergrond de jonge vorst Floris v.

Heden ten dage door vrijwel niemand meer gelezen, gold Maerlant

in zijn eigen tijd als vader der Dietse dichteren en oefende hij via

zijn omvangrijke werk een eeuwenlange invloed uit. Dat werk was

er dan ook naar: Maerlant is niet alleen de eerste die in de volkstaal

zulke gevarieerde stof behandelt als geografi e, regeerkunst, biologie

en droomduiding, maar ook de eerste die de hele Bijbel in het

Nederlands berijmt en de complete wereldgeschiedenis beschrijft.

In Maerlants wereld belicht Frits van Oostrom dit fenomeen in zijn

historische context. Dit heeft geresulteerd in een indrukwekkende

studie en tegelijk een meeslepend leesboek met literaire allure.

Winnaar ako Literatuurprijs

‘Van Oostrom paart een

indrukwekkende eruditie aan een

benijdenswaardige opmerkingsgave

en een groot combinatievermogen.’

nRc hAndElsBlAd

‘Hij beschrijft met een zeer

indrukwekkende kennis de

middeleeuwse wereld. Zijn boek is

ook een haast ideale middeleeuwse

geschiedenis, een stuk

cultuurgeschiedenis en vaderlandse

geschiedenis ook.’

dE VOlKsKRAnT

e-boek

BERT BAKKER | 9


Jean Pierre Rawie

10 | liteRAtuuR | ApRil

‘Als jongen bezat ik (hoe ik eraan kwam, weet

ik niet meer) een echte revolver. Ik vond dat

aanvankelijk heel spannend, doch na een tijdje

was de lol eraf, ook omdat ik te onnozel was

om aan munitie te komen, en verkocht ik hem,

waarschijnlijk voor minder dan hij waard was,

aan een bankrover. Van de opbrengst kocht ik

mijn eerste Rilke-uitgave, Die Gedichtzyklen.

Achteraf denk ik dat dat een beslissend moment

in mijn leven is geweest.’

In Vroeger was alles beter, behalve de tandarts,

zijn prozadebuut, deelt de dichter Jean Pierre

Rawie zijn ontzagwekkende kennis van de

dichtkunst door de eeuwen heen met zijn

lezers; hij vertelt kostelijke anekdoten over zijn

omgang met Hoge en Minder Hoge dames en

heren; en hij doet uitgebreid verslag van zijn,

gelukkig kortstondige, verblijf in hospitaal en

revalidatiekliniek na te zijn getroffen door een

beroerte, ‘een heel keurige ziekte’, zoals hij

daags na zijn ontslag aldaar tot zijn verzamelde

vrienden sprak.

Een subliem boek, voor zijn vele en trouwe

liefhebbers, maar ook voor de enkeling die nog

nooit een zijner verzen las.

VROegeR wAs Alles BeteR,

BehAlVe de tAndARts


Het prozadebuut van ’s lands

meest geliefde dichter

Over De tijd vliegt, maar de dagen

gaan te traag:

‘Rawie is het levende bewijs dat een

dichter het beste zijn eigen goddelijke

gang kan gaan, zonder zich iets aan

te trekken van anderen, de literaire

kritiek voorop.’

ElsEVIER

detAils

omslag : Tessa van der Waals

uitvoering : paperback

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : ca. 208 blz.

prijs : ca. € 15,isbn

: 978 90 351 3855 1

isbn e-boek : 978 90 351 3979 4

nur : 303

pROMOtie

INTERVIEWS

BESPREKINGEN

RADIO- EN TELEVISIEOPTREDENS

e-boek

Foto: Harry Cock

Jean pierre Rawie (Scheveningen, 1951) is een van de

bekendste en meest gelezen dichters van Nederland. Hij

verhuisde op driejarige leeftijd naar Winschoten, en zou

de provincie Groningen nooit langer dan een paar dagen

verlaten. Sinds enige tijd heeft hij een wekelijkse column

in het Dagblad van het Noorden. Rawie kreeg in 2008 de

Charlotte Köhler Prijs voor zijn hele oeuvre.

BERT BAKKER | 11


Jean Pierre Rawie

12 | pOËZie | Reeds VeRsChenen

De tijd vliegt, maar de dagen gaan te traag is

de eerste dichtbundel van Jean Pierre Rawie

sinds 1999. De belangstelling voor het werk

van de flamboyante dichter uit Groningen

is sindsdien alleen nog maar gegroeid. Van

Rawie werden tot dusverre meer dan 150.000

dichtbundels verkocht, een unicum in ons

taalgebied.

‘Rawies eerste bundel in dertien jaar

ontroert.’

ElsEVIER

‘Opnieuw laat Rawie zien dat hij

niet schroomt om de grote thema’s

als uitgangspunt te nemen en op

een aangrijpende manier toont hij

wederom dat die grote thema’s toch

vooral betrekking hebben op ons eigen

eenvoudige leven. [...] Monumentale

dichtbundel.’

TzUm

de tiJd Vliegt, MAAR de dAgen gAAn te tRAAg

nu al de 4de druk


Al 20.000 exemplaren verkocht

detAils

omslag : Tessa van der Waals

uitvoering : gebonden met

stofomslag

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : 72 blz.

prijs : ca. € 15,isbn

: 978 90 351 3814 8

isbn e-boek : 978 90 351 3852 0

nur : 306

e-boek

Foto: Joost van den Broek

BERT BAKKER | 13


John Thavis

14 | gesChiedenis | MAARt

John Thavis had vijfentwintig jaar een van

de meest fascinerende banen ter wereld: hij

was verslaggever in het hart van Vaticaanstad.

Dagelijks kon hij de machtigste katholieke

leiders en hun politiek op de voet volgen. Het

gaf hem een unieke kijk achter de schermen van

een fascinerende, in nevelen gehulde wereld. In

Vaticaanstad vechten kardinalen privéoorlogen

uit, dreigen schandalen het pauselijk gezag te

ondermijnen en wordt eerbied voor het verleden

continu blootgesteld aan het moderne leven.

Thavis neemt de lezer mee vanaf de

klokkentoren op de Sint Pieter tot in de

basilieken diep onder de grond, van de politiek

geladen pausverkiezing tot de seksschandalen

wereldwijd en de controverses rondom

anticonceptie – en verder.

Het scherpe en gevatte De Vaticaandagboeken

is niet alleen geschreven voor katholieken

(praktiserend of niet), het is een boek voor

iedereen die geïnteresseerd is in internationale

diplomatie en religie in een steeds verder

geseculariseerde wereld.

de VAtiCAAndAgBOeken

een onthullend verhaal over de machtigste bewoners van Vaticaanstad


Opzienbarend kijkje achter

de schermen van Vaticaanstad

detAils

oorspronkelijke titel : The Vatican Diaries

vertaling : Roland Fagel

omslag : Robbie Smits

uitvoering : paperback

formaat : 13,7 x 21,3 cm

omvang : ca. 384 blz.

prijs : ca. € 19,95

isbn : 978 90 351 3946 6

isbn e-boek : 978 90 351 3982 4

nur : 680

pROMOtie

BESPREKINGEN

AUTEURSBEZOEK

e-boek

Foto: Bob Roller, Catholic News Service

John thavis nam kortgeleden ontslag als hoofdredacteur

van de prijswinnende roomse Catholic News Service

waar hij sinds 1983 werkte. In 2007 kreeg hij van de

Catholic Press Association de St. Francis de Sales

Award, de hoogste honorering binnen de katholieke

pers. Thavis woont in Bemidji, Minnesota.

BERT BAKKER | 15


lucas Wenniger

16 | BiOlOgie | ApRil

Wie nageslacht produceert, weet dat zijn of haar

genen in de volgende generatie zullen nagalmen.

Beesten en planten steken dan ook een flink deel

van hun energie in voortplanting.

Toch is seks slechts de opmaat. Na de

bevruchting moet het kroost worden

grootgebracht. Om de weerloze telgjes enige

kans te geven in de grote boze biosfeer heeft

de evolutie uiteenlopende ouderstrategieën

ontwikkeld. Zo laten vissen hun eitjes in hun

mondholte tot wasdom komen, gaan koekoeken

voor outsourcing van de ouderplichten en nemen

mierenkolonies gespecialiseerde kindermeisjes

in dienst.

Beestachtige ouders verkent de meest

bizarre ouderstrategieën die de evolutie heeft

voortgebracht. Over moeders die direct na de

geboorte pasgeborenen opvreten, over vaders die

zelf de eieren uitbroeden en over hoe jongen zich

dankzij of ondanks deze beestachtige ouders een

weg banen richting volwassenheid. Beestachtige

ouders geeft kortom de beste opvoedtips die het

dierenrijk kan bieden.

BeestAChtige OudeRs

de kunst van het opvoeden volgens andere dieren


Over De stinkende

scharrelpapegaai:

‘Welkom in het universum van

Lucas Wenniger, opvolger van Midas

Dekkers.’

ElsEVIER

‘Wenniger schrijft geestig. De

stinkende scharrelpapegaai is

een studeerkamerboek met goed

gedocumenteerde, leuke anekdotes uit

de evolutie.’

dE VOlKsKRAnT

‘Lucas Wenniger schrijft op een

aanstekelijke manier over de evolutie.’

dE GOOI- En EEmlAndER

detAils

omslag : Femke Tomberg

uitvoering : paperback

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : ca. 196 blz.

prijs : ca. € 17,95

isbn : 978 90 351 3954 1

isbn e-boek : 978 90 351 3977 0

nur : 922

pROMOtie

INTERVIEWS

RADIO- EN TELEVISIEOPTREDENS

BESPREKINGEN

e-boek

Foto: Marco Okhuizen

Biologie en geneeskunde zitten bij arts en medisch

bioloog lucas wenniger (1981) in het dna. Van zijn hand

verscheen eerder De stinkende scharrelpapegaai, over

evolutie in het dierenrijk.

BERT BAKKER | 17


diederick slijkerman

wOndeRJARen

het leven van nederlands eerste liberaal:

gijsbert karel van hogendorp

18 | gesChiedenis | ApRil

In 2013 is het tweehonderd jaar geleden dat

Nederland een onafhankelijk koninkrijk werd.

Gijsbert Karel van Hogendorp speelde in deze

veelbewogen periode van onze vaderlandse

geschiedenis een sleutelrol.

Maar wie is deze kleurrijke figuur, die op

internaat gaat in Berlijn, in een omgeving van

mannenliefde verkeert, schipbreuk lijdt op

reis naar de zojuist onafhankelijk geworden

Verenigde Staten, en zich bezighoudt met het

magnetisme? Is hij een ambitieuze patriot die

na de aftocht van de Fransen het landsbestuur

overneemt en het land een moderne grondwet

geeft? Of toch eerder de prinsgezinde

regentenzoon die ervoor zorgt dat Nederland

weer een monarchie wordt met een koning aan

het hoofd? Of allebei?

Deze ambiguïteit maakt Van Hogendorp tot

een fascinerende persoon, en in Slijkermans

politieke biografie komt hij dan ook naar voren

als de vader van de Nederlandse staat, én van de

liberale traditie.

Wonderjaren geeft een schitterend beeld

van een veelzijdig man, die nu eindelijk zijn

verdiende prominente plaats in de vaderlandse

geschiedschrijving krijgt.


Over Het geheim van de

ministeriële verantwoordelijkheid:

‘Dit proefschrift biedt een fraaie blik

op de typisch Nederlandse politieke

cultuur en identiteit.’

hAns EnGEls, OPEnBAAR BEsTUUR

‘Overtuigende studie naar de grondwet

van 1848.’

TROUW

Over In dienst van de Kroon:

‘Als afgeronde, verhalende, om niet te

zeggen anekdotische portretten zijn de

hoofdstukken zeer geslaagd. Het zijn

in feite profielen van karakters waarin

ook informatie die niet direct aan de

Raad te relateren valt een natuurlijke

plaats vindt.’

REmcO mEIJER, lOW cOUnTRIEs hIsTORIcAl

REVIEW

detAils

omslag : Bart van den Tooren

uitvoering : paperback, geïllustreerd

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : ca. 240 blz.

prijs : ca. € 19,95

isbn : 978 90 351 3799 8

isbn e-boek : 978 90 351 3975 6

nur : 680

pROMOtie

BESPREKINGEN

e-boek

diederick slijkerman (1969) is historicus en jurist.

Hij schreef onder meer In dienst van de Kroon, over

de complexe positie van vicepresidenten van de Raad

van State. Ook publiceerde hij Het geheim van de

ministeriële verantwoordelijkheid, over de negentiendeeeuwse

politieke kwesties die de verhouding tussen

koning, kabinet, Kamer en kiezers hebben bepaald.

BERT BAKKER | 19


André Klukhuhn

25.000 exemplaren verkocht

20 | filOsOfie | MAARt

De grote fi losoof en wetenschapper André

Klukhuhn is al jaren bezig met een meesterwerk

over de geschiedenis van het denken, waarvan

hij af en toe een editie de wereld inzendt. Met

De algehele geschiedenis van het denken

is dit magnum opus nu eindelijk voltooid.

Wetenschap en kunst, zo betoogt Klukhuhn,

zijn altijd tegenstrijdig met elkaar geweest,

maar ze kunnen ook niet zonder elkaar; ze zijn

complementair. Centraal in het boek staat de

tweeslachtige verhouding van de mens tot zijn

leefwereld: de rede, met de wetenschap als

ultieme consequentie, en het gevoel, dat in de

kunst tot uitdrukking wordt gebracht.

In een meesterlijke stijl, en gebruikmakend

van de nieuwste inzichten, beschrijft André

Klukhuhn de eeuwige spanning en het

onlosmakelijke verbond tussen fi losofi e,

wetenschap, kunst en godsdienst.

de Algehele gesChiedenis VAn het denken

het verbond tussen fi losofi e, wetenschap, kunst en godsdienst


Volledig herziene editie. Nu

twee delen in een luxe cassette!

Over De geschiedenis van het

denken:

‘Het hoofdstuk over het

fascinerende verschijnsel van de

“serendipiteit” en dat over de “grote

natuurwetenschappelijke theorieën”

zijn een feest om te lezen. Hier is de

schrijver op zijn best.’

dE VOlKsKRAnT

Over Alle mensen heten Janus:

‘Klukhuhn weet waar hij over praat.’

TROUW

detAils

omslag : Roald Triebels

uitvoering : paperback

formaat : 15 x 23 cm

omvang : ca. 1296 blz.

prijs : ca. € 39,95

isbn : 978 90 351 3958 9

isbn e-boek : 978 90 351 3968 8

nur : 730

pROMOtie

BESPREKINGEN

INTERVIEWS

RADIO- EN TELEVISIEOPTREDENS

e-boek

Foto: Angèle Etoundi Essamba

André klukhuhn (1940) is scheikundige en filosoof. In

2003 verscheen zijn grote boek De geschiedenis van het

denken, in 2008 gevolgd door Alle mensen heten Janus,

beide werden filosofische bestsellers.

BERT BAKKER | 21


Remko kuipers is arts en apotheker, maar vooral

onderzoeker. Zijn proefschrift uit 2012 gaat over de

relatie tussen voeding en gezondheid vanuit een

evolutionair perspectief. Voor zijn onderzoek verbleef

hij jaren in Tanzania, veelal onder de meest primitief

levende stammen van dit land.

22 | geZOndheid | Mei

e-boek

Foto: Angèle Etoundi Essamba


Remko Kuipers

Hoe kunnen we gezond oud worden? Dat is een vraag

die voor velen van ons een grote rol speelt. Gezondheid

bestaat bij de gratie van een stabiel evenwicht tussen

de mens en zijn omgeving. Gedurende miljoenen

jaren van evolutie vormden onze genen zich perfect

naar de heersende leefomstandigheden. Door

landbouw, industrie en uiteindelijk fastfood hebben

wij in de afgelopen tienduizend jaar razendsnel onze

leefomstandigheden veranderd.

Deze veranderingen hebben geleid tot een mismatch

tussen onze omgeving en onze oeroude genen,

resulterend in zogenaamde welvaartsziekten als

obesitas, suikerziekte, hart- en vaatziekten en kanker.

Al deze ziekten worden nauwelijks gevonden onder

primitieve mensen, die in de afgelopen tienduizend

jaar weinig veranderingen hebben ondergaan.

In Het oerdieet neemt Remko Kuipers u mee op zijn

zoektocht door Oost-Afrika naar het echte oerdieet.

In een heldere en innemende stijl toont hij zijn

bevindingen van jarenlang onderzoek, gecombineerd

met de nieuwste ontdekkingen tijdens zijn reis. En zie

daar: het oerdieet. Oftewel, de voedingsproducten die

we nodig hebben om net als onze verre voorouders

infectieziekten, kindersterfte en geweld te overleven.

Het oerdieet is een rijk en informatief boek over dé

manier om lang en gezond te leven.

detAils

omslag : Bas van Vuurde

uitvoering : paperback

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : ca. 288 blz.

prijs : ca. € 17,95

isbn : 978 90 351 3815 5

isbn e-boek : 978 90 351 3970 1

nur : 893

pROMOtie

BESPREKINGEN

LEZINGEN

INTERVIEWS

het OeRdieet

dé manier om oergezond oud te worden

BERT BAKKER | 23


Ton van der ham en

manon Blaas

Het boek achter de zembla-documentaire

24 | JOuRnAlistiek | ApRil

Geld verdienen over de rug van zieke

werknemers. Daar is voormalig autohandelaar

Marcel Wenting heel bedreven in. Samen met

oud-profvoetballer Jan van Halst leidt hij het

grootste commerciële verzuimbedrijf van het

land. Een bedrijf dat controleert of werknemers

wel echt ziek zijn, en ze zo snel mogelijk weer

aan het werk wil krijgen.

Als het tv-programma zembla twee onthullende

uitzendingen maakt over de keiharde wereld

van verzuimbedrijven, is de samenleving

geschokt. Zieke werknemers blijken handel

te zijn geworden. Callcentermedewerkers

slaan persoonlijke en medische gegevens

van honderdduizenden werknemers op

in slecht beveiligde dossiers. Ze delen die

privacygevoelige informatie met werkgevers.

Het is allemaal in strijd met de wet, en er is

niemand die dat controleert.

In De verzuimpolitie doen Ton van der Ham en

Manon Blaas verslag van hun opzienbarende

research. Ze beschrijven hoe de privacy van

werknemers steeds meer onder druk komt

te staan, en welke illegale methodes grote,

beursgenoteerde bedrijven hanteren om af te

komen van lastig en ziek personeel. Bovendien

laten zij zien hoe hun primeur tot stand kwam

en hoe zij onder druk werden gezet om hun

mond te houden. Het boek bevat talrijke nieuwe

onthullingen over de rol van verzekeraars en

verzuimbedrijven.

de VeRZuiMpOlitie

een schokkend en onthullend boek over een ziekelijke onderneming


ton van der ham (1976) en Manon Blaas (1968) zijn

beiden onderzoeksjournalist en werken voor het varatv-programma

zembla. Samen hebben ze verschillende

prijswinnende uitzendingen gemaakt.

detAils

omslag : Bloemendaal & Dekkers

uitvoering : paperback

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : ca. 232 blz.

prijs : ca. € 17,95

isbn : 978 90 351 3930 5

isbn e-boek : 978 90 351 3980 0

nur : 320

pROMOtie

INTERVIEWS

nIEUWs

e-boek

Foto: Brian Smeulders

‘Ik keek ernaar en heb veel delen van de

verbijsterende documentaire een aantal

malen teruggespoeld om zeker te weten

dat het allemaal echt waar was wat er werd

verteld. Het was waar.’

yOUP VAn ’T hEK

BERT BAKKER | 25


melissa muller

Anne fRAnk

de biografie

26 | BiOgRAfie | feBRuARi

In maart 1945 stierf Anne Frank op vijftienjarige

leeftijd in het concentratiekamp Bergen-Belsen.

Ruim twee jaar later verscheen Het Achterhuis.

Anne Frank is voor ontelbaar velen het symbool

geworden van de in de Tweede Wereldoorlog

vermoorde joden. Maar wie was zij?

Hoewel er in de loop der jaren de nodige

publicaties over Anne Frank zijn verschenen

– meestal gericht op kinderen – is opmerkelijk

genoeg nooit een serieuze biografie over haar

geschreven. Met Anne Frank schreef journaliste

en wetenschapster Melissa Müller (1967) de

eerste volledige, diepgaande biografie.

Over de hele wereld voerde zij gesprekken met

klasgenoten, familieleden en buren van Anne.

Daarnaast kreeg zij de beschikking over een

schat aan gegevens die tot dan toe verborgen

waren gehouden, waaronder een aantal

nooit eerder gepubliceerde dagboekpagina’s,

familiecorrespondentie en archiefstukken. De

eerste editie van dit boek verscheen in 1998 en

kreeg veel bijval van pers en publiek. Na het

succes van de herziene editie is er de afgelopen

jaren nieuw materiaal ontdekt. Tijd dus voor

een vernieuwde editie van deze allesomvattende

biografie.


Geheel herziene editie van

de beroemde biografie, met

nieuwe feiten en inzichten

‘Informatief en vol levendige

anekdotes.’

ThE nEW yORK TImEs

‘Indrukwekkend en overtuigend.’

chIcAGO TRIBUnE

‘Merkwaardig... Müller heeft het haast

onmogelijke bereikt door de menselijke

proporties van de bijna mythische Anne

te herstellen.’

sUsAn JAcOBy, nEWsdAy

detAils

oorspronkelijke titel : Das Mädchen Anne Frank.

Die Biographie

vertaald door : Gerda Meijerink

omslag : Tessa van der Waals

uitvoering : paperback

formaat : 15 x 23 cm

omvang : ca. 328 blz.

prijs : ca. € 29,95

isbn : 978 90 351 3214 6

isbn e-boek : 978 90 351 3981 7

nur : 321

pROMOtie

VEEL MEDIA-AANDACHT

BESPREKINGEN

AUTEURSBEZOEK

INTERVIEWS

Foto: Rex/Hollandse Hoogte

e-boek

Foto: Getty Images

BERT BAKKER | 27


ferdinand grapperhaus is advocaat in Amsterdam en

hoogleraar Europees arbeidsrecht in Maastricht. Als

kroonlid van de ser was hij vanaf 2006 toeschouwer en

betrokkene bij het vastlopen van wezenlijke discussies

over hervorming van de Nederlandse arbeidsmarkt. Hij

is redacteur van twee wetenschappelijke tijdschriften en

(co)auteur van diverse boeken over arbeidsrechtelijke

onderwerpen.

28 | Mens en MAAtsChAppiJ | MAARt

e-boek

Foto: Bob Bronshoff


Ferdinand Grapperhaus

In de jaren negentig was de Nederlandse arbeidsmarkt

internationaal trendsettend. We kregen er zelfs

prijzen voor. Dat is allang niet meer zo; Nederland

scoort internationaal nog net gemiddeld. Dat komt

vooral door een enorme toename van flexwerkers,

maar ook door ons antieke ontslagstelsel, dat

wel elke paar jaar weer op de agenda staat, maar

nog steeds niet daadwerkelijk gemoderniseerd is.

Bovendien worden de inkomensverschillen tussen

werkvloer en directiekamer almaar groter, neemt de

jeugdwerkloosheid in Nederland en Europa toe, is het

pensioenstelsel nog steeds niet toekomstbestendig, en

verkeert de vakbond al geruime tijd in een impasse.

Ook het Bruggen Slaan in het recente Regeerakkoord

van het nieuwe PvdA/vvd-kabinet biedt geen concreet

perspectief voor echte doorbraken op de arbeidsmarkt.

In Terug de polder in analyseert Ferdinand

Grapperhaus aan de hand van (inter)nationaal

onderzoek en persoonlijke ervaringen waarom

de arbeidsmarkt in Nederland niet werkt. Hij zet

overtuigend uiteen hoe het in zijn visie wel zou kunnen

en moeten. Radicale veranderingen zijn nodig om de

arbeidsmarkt weer vlot te trekken, waarbij zowel een

veelheid van onderwerpen als de spelers ter discussie

staan, en ook de Europese Unie drastisch hervormd zal

moeten worden.

detAils

omslag : Tessa van der Waals

uitvoering : paperback

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : ca. 220 blz.

prijs : ca. € 17,95

isbn : 978 90 351 3990 9

isbn e-boek : 978 90 351 3955 8

nur : 740

pROMOtie

BESPREKINGEN

INTERVIEWS

teRug de pOldeR in

pleidooi voor een werkende arbeidsmarkt

BERT BAKKER | 29


Reinout Wiers

30 | psyChOlOgie | ApRil

Angsten, verslavingen en andere problemen

worden gewoonlijk aangepakt met medicijnen

en praatsessies. Toch blijven veel mensen

machteloos in dergelijk probleemgedrag

hangen. Iemand met een sociale fobie schrikt

al bij het woord ‘toespraak’ en een zware

drinker kan zijn aandacht moeilijk van een

drankreclame wegleiden. Recent is er nog een

andere mogelijkheid ontwikkeld om dergelijke

problemen te verhelpen: gerichte mentale

oefeningen. Met dergelijke ‘training’ kunnen

de hersenprocessen die voor problemen zorgen

direct worden beïnvloed. Zo kan via oefeningen

de focus op reclames voor alcohol verdwijnen

en kan de angst voor onbekende mensen

gecontroleerd worden.

In Grip op je problemen bespreekt Wiers

allereerst hoe verslavingen en angsten ontstaan.

Vervolgens laat hij aan de hand van nieuw

ontwikkelde cognitieve trainingen uitgebreid

zien hoe dit probleemgedrag ‘weggetraind’ kan

worden. Zo krijgt de lezer naast de nieuwste

psychologische en neurowetenschappelijke

inzichten ook praktische tips om met alledaagse

angsten, verleidingen en andere problemen om

te gaan, of om kinderen hierin te begeleiden.

Grip op je problemen is een baanbrekend boek

over een nieuwe omgang met verslavingen,

angsten en gerelateerde problemen.

gRip Op Je pROBleMen

Cognitief trainen bij verslaving en angst


Een opzienbarende nieuwe

visie op de behandeling van

verslaving

detAils

omslag : wim Ontwerpers

uitvoering : paperback

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : ca. 200 blz.

prijs : ca. € 17,95

isbn : 978 90 351 3691 5

isbn e-boek : 978 90 351 3969 5

nur : 770

pROMOtie

BESPREKINGEN

LEZINGEN

INTERVIEWS

e-boek

Foto: Hollandse Hoogte

Reinout wiers (1966) is hoogleraar

ontwikkelingspsychopathologie aan de Universiteit

van Amsterdam. Voor zijn werk naar het meten

en beïnvloeden van neurocognitieve processen bij

verslaving kreeg hij de prestigieuze Vidi- en Vicisubsidies

van nwo. Hij publiceerde meer dan 100

wetenschappelijke artikelen op dit terrein en daarnaast

vele boekhoofdstukken en boeken, zowel voor

vakgenoten als voor een breed publiek.

In 2007 verscheen bij Bert Bakker zijn Slaaf van het

onbewuste.

BERT BAKKER | 31


Thijs Kleinpaste

nedeRlAnd Als

VeRVlOgen dROOM

32 | pOlitieke filOsOfie | MAARt

Nederland is voorbij. Het tijdperk van

soevereine natiestaten waarin burgers,

verenigd onder de vlag van nationale eenheid,

samen hun lot bepaalden is verleden tijd.

Hoog- en laagopgeleiden leven steeds meer in

afgezonderde werelden, de nationale identiteit

vervluchtigt, Europa soupeert de soevereiniteit

op, en in Nederland wordt de verzorgingsstaat

steeds meer als last ervaren. Intussen wordt de

wereld aan het begin van de eenentwintigste

eeuw steeds onherbergzamer: een reusachtig

netwerk waarin het ieder voor zich is.

Kan Nederland opnieuw soeverein zijn? Of

is de natiestaat een vervlogen droom uit het

verleden? In Nederland als vervlogen droom

laat Thijs Kleinpaste zien waarom de natiestaat

de eenentwintigste eeuw niet overleeft, welke

bedreigingen dat oplevert en wat eraan gedaan

kan worden. Kleinpaste schrijft dit boek voor

zijn generatie: de twintigers die de nieuwe

wereld zullen erven.


detAils

omslag : Bloemendaal & Dekkers

uitvoering : paperback

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : ca. 176 blz.

prijs : ca. € 12,50

isbn : 978 90 351 3945 9

isbn e-boek : 978 90 351 3983 1

nur : 320

pROMOtie

BESPREKINGEN

INTERVIEWS

BESCHIKBAAR VOOR LEZINGEN

e-boek

Foto: Maria van Rooijen

thijs kleinpaste (1989) studeert geschiedenis, is

columnist voor dejaap.nl, lokaal politicus en politiek

commentator voor oba Live (Radio 5).

BERT BAKKER | 33


dr. ir. Rob wiche is zelfstandig filosofisch

onderzoeker. Hij is (mede)redacteur en medeauteur

van meerdere boeken, waaronder Van kwaad tot

erger. Het kwaad in de filosofie (2007).

detAils

omslag : Suzan Beijer

uitvoering : paperback

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : ca. 288 blz.

prijs : ca. € 19,95

isbn : 978 90 351 3953 4

isbn e-boek : 978 90 351 3967 1

nur : 730

pROMOtie

INTERVIEWS

BESPREKINGEN

RADIO- EN TELEVISIEOPTREDENS

34 | filOsOfie | ApRil

e-boek

prof. dr. Andreas kinneging is hoogleraar

rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden. Hij is

vooral bekend van zijn boek Geografie van goed

en kwaad (2005). In 2011 verscheen onder zijn

verantwoordelijkheid de eerste integrale vertaling

van Tocquevilles De la démocratie en Amérique.

Over Geografie van goed en kwaad:

‘Kinneging zet de deur open van een

intellectuele schatkamer waarvan velen

nauwelijks het bestaan nog vermoeden.’

dE GROEnE AmsTERdAmmER

‘Bijzonder stimulerend voor wie

een ernstiger antwoord zoekt op de

hedendaagse uitdagingen dan de

ondraaglijk lichte postmoderne clichés.’

dE sTAndAARd

Foto: Bob Bronshoff


Andreas Kinneging en Rob

Wiche (red.)

Authentiek, beslist, correct, eerlijk, echt,

feitelijk, heus, inderdaad, juist, ongetwijfeld,

oprecht, onvervalst, precies, reëel, terecht,

waarachtig, werkelijk, wezenlijk, zeker, zuiver.

Al deze woorden verwijzen naar hetzelfde:

waarheid. De meeste mensen gaan ervan uit

dat waarheid ertoe doet, dat waarheid bestaat.

Maar sommigen menen dat we geen vaststaande

criteria hebben om uit te maken of iets waar is.

Waarheid is volgens hen een mythe. Waarheid is

onbelangrijk.

Bestaat er een adequate theorie over waarheid?

Welke rol speelt waarheid in geschiedenis,

recht, journalistiek, theologie en kunst?

Hoe werd tegen waarheid aangekeken in de

klassieke Oudheid en de Middeleeuwen? Welke

waarheden uit Verlichting en Romantiek zijn

nog steeds van essentieel belang? In Waar of

niet? komt de waarheid in al haar gedaantes aan

het licht.

Met bijdragen van o.a. Lennaart Allan, J.A.E.

Bons, Ed Jonker, Jan van der Stoep en Rudi te

Velde.

wAAR Of niet?

Over de vraag wat waarheid is

BERT BAKKER | 35


Birte schohaus en marijke de Vries

Een reality-check voor twintigers van nu

36 | psyChOlOgie | feBRuARi

Daar sta je dan met je diploma op zak.

Opgegroeid in gouden tijden, met de belofte dat

de wereld aan je voeten ligt: ‘Je hebt alle kansen,

dus grijp ze!’ Het moment is gekomen om alles

eruit te halen wat erin zit. Maar dan komen de

twijfels. Zit er iemand op me te wachten? Waar

blijft die droombaan die me in het vooruitzicht

werd gesteld? Hoe val ik op tussen al die

anderen?

Twintigers van nu staan onder druk. Je bent wat

je doet en je moet doen wat je leuk vindt, maar

kan dat wel? En wat vinden we dan ‘echt’ leuk?

De angst voor de middelmaat is groot, zeker

nu het via sociale media mogelijk is om ieders

slagen in de gaten te houden.

De (zelf opgelegde) druk om te presteren op

allerlei vlakken is voor veel twintigers immens

geworden. Het is gemakkelijk om daardoor

gestrest te raken of te verzinken in lethargie.

Herkenning en handvatten zijn hoognodig. De

wereld aan je voeten is een verhelderend boek

over de strubbelingen van een generatie in

veranderende tijden.

de weReld AAn Je VOeten

en andere illusies uit het leven van twintigers


Birte schohaus (1983) promoveert op de relatie

tussen politici en journalisten op televisie aan de

Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast werkt ze

als freelancejournalist voor onder meer De Groene

Amsterdammer.

detAils

omslag : Janine Jansen

uitvoering : paperback

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : ca. 192 blz.

prijs : ca. € 17,95

isbn : 978 90 351 3853 7

isbn e-boek : 978 90 351 3974 9

nur : 770

e-boek

e-boek

Foto: Angèle Etoundi Essamba

Marijke de Vries (1987) is verslaggever bij dagblad

Trouw. Ze werkte eerder bij het Hoger Onderwijs

Persbureau en schreef voor onder meer De Groene

Amsterdammer.

pROMOtie

INTERVIEWS

AAndAchT In dAmEsBlAdEn

sOcIAl mEdIA-AcTIEs

BERT BAKKER | 37


Als wetenschapsredacteur van de Volkskrant

beantwoordt ellen de Visser (1966) wekelijks bizarre,

grappige en bloedserieuze vragen van lezers in de

rubriek ‘vk Gezond’.

38 | geZOndheid | feBRuARi

Medische mysteries eindelijk

ontrafeld!

e-boek


Ellen de Visser

Mag je kat bij je in bed slapen als je eenzaam bent op

een koude winternacht? Waarom doet een knietje in

je kruis zo veel pijn? Hebben mensen met een donkere

huid meer rimpels? Waarom je kat niet mee naar

bed mag is een bundeling van ‘vk Gezond’, de leukste

rubriek van de Volkskrant, waarin Ellen de Visser

wekelijks een medische vraag beantwoordt.

In deze bundel worden eindelijk alle medische

mysteries ontrafeld. Je leert hoe je hardnekkige

liedjes uit je hoofd krijgt, wat de gevolgen zijn van het

doorslikken van kauwgom en waarom een strakke

spijkerbroek ongezond is. Een boek vol hilarische en

serieuze weetjes over het menselijk lichaam, waarvan

je je altijd al afvroeg hoe het nou eigenlijk zat.

detAils

omslag : Pony Design Club

uitvoering : paperback

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : ca. 160 blz.

prijs : ca. € 12,50

isbn : 978 90 351 3957 2

isbn e-boek : 978 90 351 3978 7

nur : 860

pROMOtie

BESPREKINGEN

ANSICHTKAARTEN TER PROMOTIE

wAAROM Je kAt niet

Mee nAAR Bed MAg

en 75 andere medische levensvragen

BERT BAKKER | 39


Thierry Baudet

de AAnVAl Op de nAtiestAAt

nu al 5de druk

Mr. dr. thierry Baudet (1983) publiceerde,

samen met Michiel Visser, de succesvolle

essaybundels Conservatieve vooruitgang en

Revolutionair verval. Daarnaast is hij columnist

voor nrc Handelsblad.

detAils

omslag : Tessa van der Waals

uitvoering : paperback

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : 460 blz.

prijs : ca. € 15,isbn

: 978 90 351 3994 7

isbn e-boek : 978 90 351 3784 4

nur : 754

40 | pOlitiek | feBRuARi

Europese eenwording en multiculturalisme hebben de nationale staat

verzwakt. De soevereiniteit van het parlement wordt steeds verder

ondergraven en de nationale identiteit verwatert. In de tweede helft

van de twintigste eeuw is in alle West-Europese landen een sluipende

aanval ondernomen op de natiestaat.

In deze verrassende kritiek op de naoorlogse elites laat Thierry Baudet

zien dat zonder nationale soevereiniteit de democratische rechtsstaat

niet kan functioneren.

‘Conservatief wonderkind.’

VRIJ nEdERlAnd

‘Een brisant boek.’

dE VOlKsKRAnT

‘Een vlotte en polemische

verhandeling over een actueel

onderwerp.’

ElsEVIER

Foto: Marie-Jeanne van Hövell tot Westerflier

e-boek


mark Tigchelaar

Ruim 15.000 exemplaren verkocht

hAAl MeeR uit Je heRsenen

Over snellezen, geheugentechnieken en mindmapping

Mark tigchelaar studeerde psychologie, is

breinexpert en geeft veel trainingen. Eerder

schreef hij de boeken Speed Reading en Speed

Learning.

detAils

omslag : wim Ontwerpers

uitvoering : paperback

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : 176 blz.

prijs : ca. € 14,95

isbn : 978 90 351 3986 2

isbn e-boek : 978 90 351 3987 9

nur : 770

psyChOlOgie | feBRuARi

In Haal meer uit je hersenen zoekt Mark Tigchelaar de grenzen van de

hersencapaciteit op en laat hij zien hoe je je hersenen optimaal kunt

laten functioneren.

Op een toegankelijke manier beschrijft Tigchelaar de resultaten

van wetenschappelijk onderzoek en transponeert hij deze naar de

praktijk. Haal meer uit je hersenen is een informatief, inventief en

baanbrekend handboek voor iedereen die meer uit zijn hersenen wil

halen.

‘Leest lekker weg.’

sPROUT

e-boek

BERT BAKKER | 41


Irene zwaan

42 | sOCiOlOgie | ApRil

De positie van de vader is de laatste jaren

volop onderwerp van discussie. Steeds vaker

wordt erkend en aangetoond dat mannen een

belangrijke rol vervullen in de opvoeding van

kinderen. Toch ligt de verantwoordelijkheid in

de praktijk vaak bij moeders, omdat de vrouw

deze uit gewoonte op zich neemt of omdat dit na

een scheiding op die manier geregeld wordt.

Maar hierin schuilt wel het gevaar dat de nadruk

op vrouwelijke eigenschappen als overleggen,

praten, knuffelen, troosten en beschermen in

de opvoeding te groot wordt. Kinderen zullen

typische vaderrollen als de grenzensteller, de

avonturier, de durfal en de doener missen. Dat

leidt met name bij jongens tot probleemgedrag

en een grotere kans op de diagnose adhd. De

oplossing? Een eerherstel van de typische

mannenrol in de opvoeding van kinderen.

De afwezige vader bestaat niet vertelt mooie,

schrijnende, aangrijpende en hoopvolle verhalen

over het vaderschap, geflankeerd door de laatste

wetenschappelijke inzichten. Een onmisbaar

boek over wat vaderschap vandaag de dag

betekent, en wat het zou kunnen (en moeten)

zijn.

de AfweZige VAdeR BestAAt niet

en waarom vaders niet moeten moederen


detAils

omslag : Robbie Smits

uitvoering : paperback

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : ca. 200 blz.

prijs : ca. € 15,isbn

: 978 90 351 3883 4

isbn e-boek : 978 90 351 3971 8

nur : 756

pROMOtie

INTERVIEWS

BESPREKINGEN

RADIO- EN TELEVISIEOPTREDENS

AANDACHT IN DAMES- EN OPVOEDBLADEN

www.conferentievaderschap.nl

Twitter: @deafwezigevader

e-boek

Foto: Brian Smeulders

irene Zwaan (1968), ontwikkelingssocioloog, was

werkzaam als ontwikkelingswerker in Afrika en als

adviseur emancipatie in Nederland. Tegenwoordig

publiceert ze over diversiteitsvraagstukken en

maatschappelijke ontwikkeling. Eerder schreef ze onder

meer (samen met Kitlyn Tjin A Djie) Beschermjassen,

transculturele hulp aan families.

BERT BAKKER | 43


sjoerd de Jong en leon heuts

44 | filOsOfie | MAARt

Hoewel filosofie vaak wordt gezien als een

mooie manier om over jezelf en het leven na

te denken, is het van oudsher ook een strenge,

soms radicale discipline waarin denkers elkaar

de maat nemen en gevestigde theorieën of

populaire opvattingen bekritiseren, ondermijnen

of de grond in boren. Dat is maar goed ook.

Vrienden zijn misschien onmisbaar in de

filosofie, maar zonder vijanden komen we geen

stap verder.

Leon Heuts en Sjoerd de Jong verzamelden

twintig dwarse ideeën uit de geschiedenis van de

filosofie, die in één klap een eind maakten aan

een heersende opvatting, een idee een compleet

nieuwe wending gaven, of een ontluikende

theorie in de kiem smoorden.

In Ik dacht het niet laten zij op luchtige wijze

zien hoe filosofen elkaar de pan in hakten: hoe

Aristoteles afrekende met Plato, hoe Bertrand

Russell het levenswerk van Gottlob Frege

onderuit haalde, en hoe Hume de scholastici te

grazen nam. Ik dacht het niet is een dwars boek

over pijnlijke momenten in de geschiedenis van

de filosofie.

ik dACht het niet

20 dwarse ideeën en andere pijnlijke momenten uit de filosofie


sjoerd de Jong is redacteur bij nrc Handelsblad.

Hij schreef verschillende boeken, waaronder Een

wereld van verschil (2008) en de dichtbundel Uit

het lood (2011).

detAils

omslag : Femke Tomberg

uitvoering : paperback

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : ca. 192 blz.

prijs : ca. € 12,50

isbn : 978 90 351 3952 7

isbn e-boek : 978 90 351 3965 7

nur : 730

pROMOtie

BESPREKINGEN

ACTIES MET BLADEN

e-boek

e-boek

Foto: Brian Smeulders

leon heuts is redacteur van Filosofie Magazine. Van zijn

hand verscheen De filosofie twittercanon (2012).

BERT BAKKER | 45


Bastiaan Rijpkema en

machteld zee (red.)

46 | Mens en MAAtsChAppiJ | MAARt

Het debat over het verbod op onverdoofd ritueel

slachten heeft de discussie over dierenrechten

weer doen oplaaien. Het idee ‘dierenrechten’

is, zowel filosofisch als politiek, allesbehalve

onomstreden. Wat is de morele status van

dieren? Hoe dachten de grote filosofen eigenlijk

over dierenrechten? Moet dierenwelzijn

wijken voor religieuze privileges? En wat is de

filosofische houdbaarheid van een ‘Partij voor de

Dieren’? In dit boek laten voor- en tegenstanders

van dierenrechten hun licht schijnen over deze

en andere kwesties. In een aantal verrassende en

kritische essays geven prominente auteurs hun

visie op de rechten van het dier.

Bij de beesten af! is een opzienbarende, uiterst

actuele bundeling van vaak tegengestelde

inzichten over dierenrecht en onrecht. Het debat

wordt gevoerd op het scherpst van de snede

en neemt de lezer mee naar het brandpunt van

de strijd. Een onmisbaar boek voor wie het

overzicht wil houden in een verhit politiek en

filosofisch debat.

BiJ de Beesten Af!

Over dierenrecht en onrecht


Bastiaan Rijpkema (1987) is rechtsfilosoof en werkt

aan een proefschrift over de spanningsverhouding

tussen democratie en rechtsstaat.

Machteld Zee (1984) is politicoloog en jurist en

schrijft haar proefschrift over problemen met

betrekking tot religie en politiek in de multiculturele

samenleving. Beiden zijn verbonden aan de afdeling

Encyclopedie en Filosofie van het Recht van de

Universiteit Leiden.

detAils

omslag : Femke Tomberg

uitvoering : paperback

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : ca. 192 blz.

prijs : ca. € 17,95

isbn : 978 90 351 3904 6

isbn e-boek : 978 90 351 3972 5

nur : 130

pROMOtie

BESPREKINGEN

INTERVIEWS

DOELGROEPGERICHTE ACTIES

e-boek

e-boek

Foto: Maria van Rooijen

Met bijdragen van Thierry Baudet, Floris van den Berg,

Paul Cliteur, Erno Eskens, Meindert Fennema, Bas

Haring, Amanda Kluveld, Martha Nussbaum, Bastiaan

Rijpkema, Roger Scruton, Peter Singer, Marianne

Thieme, Michel Vandenbosch en Machteld Zee.

Met een nawoord van Jonathan Safran Foer.

BERT BAKKER | 47


Wim Willems

48 | liteRAiRe nOn-fiCtie | feBRuARi

‘Kennis mag dan verouderen, een gloedvol

verhaal klinkt nog heel lang na.’

Dit boek is een rijke verzameling van

leerzame, humoristische, ontroerende en

soms ontluisterende bekentenissen van een

waarnemer met een niet-aflatende belangstelling

voor het levensverhaal van mensen en groepen.

In twintig miniaturen vertelt Wim Willems

over zijn wereldwijde ontmoetingen met

vaak markante figuren die de bouwstenen

van zijn omvangrijke oeuvre zijn. Tijdens

zijn werk als historisch biograaf begeeft hij

zich op zijsporen die onverwacht interessante

hoofdwegen blijken te zijn. Hij worstelt met

loyaliteit aan het onderwerp van zijn studies

en met de belangen van pleitbezorgers en

bloedverwanten eromheen. De auteur staat

uitgebreid stil bij de betrouwbaarheid van het

gesproken en geschreven woord. Hij zet tevens

het volle licht op de soms netelige positie van

de biograaf als buitenstaander. Ook ontleedt hij

zonder terughoudendheid de kwetsbaarheden

en onvolkomenheden waarmee hij in zijn

autobiografische werk te maken kreeg.

Van wie is de geschiedenis? is als een mozaïek

in een Arabisch bouwwerk: elk steentje glanst

van zichzelf en bereikt zijn volle schoonheid als

onderdeel van het grotere geheel. Een integer

boek van een auteur die zijn wetenschappelijke

zoektochten in een toegankelijke en fraaie

stijl inzichtelijk weet te maken voor een breed

publiek.

VAn wie is de gesChiedenis?

Bekentenissen van een biograaf


detAils

omslag : Suzan Beijer

uitvoering : paperback

formaat : 13,7 x 21,3 cm

omvang : ca. 320 blz.

prijs : ca. € 24,95

isbn : 978 90 351 3618 2

isbn e-boek : 978 90 351 3984 8

nur : 320

pROMOtie

BESPREKINGEN

e-boek

Foto: Sander Foederer

wim willems (1951) is hoogleraar sociale geschiedenis

aan de Universiteit Leiden, Campus Den Haag. Hij

schreef meer dan dertig boeken, waaronder een aantal

standaardwerken over zigeuners, Indische Nederlanders

en andere migrantengroepen, een biografie over

de Indische schrijver Tjalie Robinson (bekroond

met de Littéraire Witte Prijs) en kronieken over zijn

jongensjaren in Den Haag.

BERT BAKKER | 49


maarten J. Aalders

50 | gesChiedenis | Mei

In 1926 werd dr. J.G. Geelkerken door de synode

van de Gereformeerde Kerken in Nederland

geschorst, en korte tijd later afgezet. Deze

procedure trok volop aandacht in binnen- en

buitenland. ‘Heeft de slang gesproken?’ Zo

werd de kwestie-Geelkerken vaak neergezet.

Maar tijdgenoten en latere historici beseften

dat er iets heel anders aan de hand was. Ten

diepste ging het om de vraag hoe de erfenis van

Abraham Kuyper voor een nieuwe generatie

moest worden vormgegeven. Maar zijn leven

viel niet samen met het conflict van 1926.

Nadat hij was afgezet ontstond een nieuw

kerkgenootschap, de Gereformeerde Kerken

in Nederland (in Hersteld Verband). In deze

kring werd Geelkerken een voortrekker van de

oecumene. Dit streven werd in 1946 bekroond

toen het Hersteld Verband zich herenigde

met de Nederlandse Hervormde Kerk. Allerlei

aspecten van deze kerkgeschiedenis zijn eerder

beschreven. Maar wie was Jan Geelkerken?

Steunend op eerder onderzoek en aan de hand

van het uitgebreide persoonlijke archief van

Geelkerken schetst Aalders in Heeft de slang

gesproken? een nieuw beeld van deze markante

en soms lastige man.

heeft de slAng gespROken?

het strijdbare leven van dr. J.g. geelkerken (1879-1960)


detAils

omslag : Tessa van der Waals

uitvoering : paperback, geïllustreerd

formaat : 15 x 23 cm

omvang : ca. 448 blz.

prijs : ca. € 29,95

isbn : 978 90 351 3956 5

isbn e-boek : 978 90 351 3976 3

nur : 680

pROMOtie

BESPREKINGEN

e-boek

Beeld: iStockphoto

Maarten J. Aalders was predikant te Woubrugge

en Amstelveen. Hij schrijft over Nederlandse

kerkgeschiedenis.

BERT BAKKER | 51


Janna coomans, Thomas

smits en Jan Julia zurné

52 | gesChiedenis | MAARt

Donkere wolken pakken zich samen boven

de geschiedschrijving. In een politiek

klimaat waarin bezuinigingen de wetenschap

overschaduwen ligt er een toenemende druk

op maatschappelijke verantwoording. De vraag

naar de relevantie van geschiedschrijving is van

alle tijden, maar juist in deze tijd urgent.

In Snelweg naar Rome kiezen jonge historici

ervoor het debat niet te ontwijken maar op

zoek te gaan naar antwoorden. Als bijnaafgestudeerden

worden ze gedwongen te

reflecteren op hun positie en de zin en onzin

van hun vak. Ze zijn ervan overtuigd dat je van

geschiedenis kan leren, maar hoe?

Snelweg naar Rome biedt niet alleen een

verhaal over het verleden, maar ook een

kijkje achter de schermen van het historisch

atelier. Hoe ziet de toekomstige generatie

geschiedkundigen haar rol in de samenleving?

snelweg nAAR ROMe

een nieuwe generatie historici over het verleden


Janna Coomans, thomas smits en Jan

Julia Zurné volgen de onderzoeksmaster

geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Hoewel hun interessegebieden uiteenlopen

van middeleeuwse baden tot nazi’s in de

beklaagdenbank, delen ze een fascinatie voor de

maatschappelijke betekenis van hun vak.

detAils

omslag : Femke Tomberg

uitvoering : paperback

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : ca. 298 blz.

prijs : ca. € 19,95

isbn : 978 90 351 3877 3

isbn e-boek : 978 90 351 3963 3

nur : 680

pROMOtie

BESPREKINGEN

e-boek

e-boek

Foto: Maria van Rooijen

BERT BAKKER | 53


Ben Knapen

Met een nieuwe, geactualiseerde inleiding!

de MAn en ZiJn stAAt

Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619)

Ben knapen (1951) was journalist voor nrc

Handelsblad, lid van de Wetenschappelijke

Raad voor het Regeringsbeleid (wrr) en

staatssecretaris van Europese Zaken en

Ontwikkelingssamenwerking in het eerste

kabinet-Rutte.

detAils

omslag : Erik Prinsen

uitvoering : paperback, geïllustreerd

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : 368 blz.

prijs : ca. € 15,isbn

: 978 90 351 3988 6

nur : 680

54 | gesChiedenis | feBRuARi

Het bestaan van Nederland is ondenkbaar zonder Johan van

Oldenbarnevelt. De Opstand was er al toen hij in het centrum

van de macht opdook, maar het was de landsadvocaat die van het

georganiseerde ongenoegen een staat wist te maken. In De man en

zijn staat beschrijft historicus Ben Knapen de lotgevallen van deze

effectieve drammer en hoe zijn doortastende optreden in korte tijd

leidde tot het ontstaan van de machtigste staat ter wereld. De auteur

beschrijft aan de hand van de persoon Van Oldenbarnevelt niet alleen

de wording van de Nederlandse Republiek, maar hij kijkt ook hoe er

later met de herinnering aan Van Oldenbarnevelt is omgesprongen.

‘Leest als een thriller.’

hET FInAncIEElE dAGBlAd

‘Als toegankelijke biografie is dit

boek precies wat het wil zijn.’

hIsTORIsch nIEUWsBlAd

‘Geslaagd om de ingewikkelde rol

van zijn held aan een publiek van

niet-specialisten te presenteren.’

nRc hAndElsBlAd


Jan Bor

wAt is wiJsheid?

een filosofische zoektocht

Jan Bor (1946) was samensteller van De

verbeelding van het denken, waarvan meer dan

100.000 exemplaren zijn verkocht. Daarnaast

schreef hij Filosofie in een notendop en Een

(nieuwe) geschiedenis van de filosofie (10.000

exemplaren verkocht).

detAils

omslag : Tessa van der Waals

uitvoering : paperback

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : 116 blz.

prijs : ca. € 6,95

isbn : 978 90 351 3989 3

isbn e-boek : 978 90 351 3730 1

nur : 730

filOsOfie | ApRil

Filosofen gaan er prat op dat ze denken. Maar filosofie betekent

eigenlijk ‘liefde voor de wijsheid’. Hoe doe je dat, de wijsheid

liefhebben? Verleid je haar met denken alleen?

In Wat is wijsheid? doet Bor verslag van zijn gepassioneerde

zoektocht naar wijsheid. Wat is wijsheid? Dat je het uiteindelijk niet

weet, maar je in het besef daarvan openstelt voor het wonder van het

bestaan. Het is dus geen kwestie van weten, maar een kwestie van

doen: de volledige aanvaarding van dat mysterie. Daarin bloeit je hart

open.

‘Jan Bor is iemand die een kast

vol filosofieboeken aan het praten

krijgt.’

WIm BRAnds, BOEKEn (VPRO)

‘Jan Bor is een begeesterd spreker.

Hij is beweeglijk – ook in zijn

denken.’

FIlOsOFIE mAGAzInE

‘De vragen die hij opwerpt zijn op

een goede manier wereldvreemd,

maar in zijn zoeken naar een

antwoord blijft Bor helder denken en

argumenteren.’

nRc hAndElsBlAd

e-boek

BERT BAKKER | 55


nicoline van der sijs

diAleCtAtlAs VAn het

nedeRlAnds

nicoline van der sijs is historisch taalkundige

en publicist. Mathilde Jansen, Marc van

Oostendorp en Anke en Pieter van Reenen zijn

als onderzoekers verbonden aan het Meertens

Instituut. Ann Marynissen is hoogleraar in de

Nederlandse taalkunde aan de Universiteit

van Keulen. Jan Stroop is dialectoloog/

taalkundige en gelieerd gastonderzoeker aan

de Universiteit van Amsterdam.

detAils

omslag : Tessa van der Waals

uitvoering : gebonden

formaat : 16,5 x 20 cm

omvang : 368 blz.

prijs : € 15,isbn

: 978 90 351 3995 4

nur : 620

56 | tAAl | feBRuARi

Dat dialect midden in de belangstelling staat en nog springlevend is,

blijkt uit de populariteit van dialectpop en regiosoaps, en uit het feit

dat een groot aantal cabaretiers hun optredens lardeert met Utrechtse,

Haagse of Twentse woorden, klanken of uitdrukkingen.

In Dialectatlas van het Nederlands wordt de regionale variatie van

het Nederlands in woorden, klanken, woordvormen, zinnen en namen

in kaart gebracht. Het biedt de lezer een fascinerend,

veelkleurig beeld van de dialectvariatie die er binnen het

Nederlandse taalgebied nog steeds bestaat.

‘Hét taalboek van het jaar.’

‘Leest als een thriller.’

TROUW

hET FInAncIEElE dAGBlAd

‘Deze bijzondere Dialectatlas van het

‘Als

Nederlands

toegankelijke

brengt

biografie

het dialect

is dit

voor

het

boek

eerst

precies

voor

wat

een

het

algemeen

wil zijn.’

publiek

hIsTORIsch nIEUWsBlAd

in kaart.’

hET PAROOl

‘Geslaagd om de ingewikkelde rol

van zijn held aan een publiek van

niet-specialisten te presenteren.’

nRc hAndElsBlAd


Geert van Istendael

de pAROChie VAn sint-pReCARius

huizinga-lezing 2012

geert van istendael (1947) is socioloog,

dichter, filosoof, vertaler en essayist. Van

hem verschenen onder meer Het Belgisch

labyrint, Arm Brussel, Mijn Nederland en de

dichtbundel Taalmachine. In 1996 werd hij

bekroond met de Geuzenprijs.

detAils

omslag : Nina Noordzij

uitvoering : paperback

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : ca. 40 blz.

prijs : ca. € 15,isbn

: 978 90 351 3991 6

nur : 680

essAy | deCeMBeR

In de eenenveertigste Huizinga-lezing zal dichter en

maatschappijcriticus Geert van Istendael ingaan op solidariteit,

volgens hem de pijler van de hedendaagse Europese beschaving. De

economische crisis wordt volgens hem door de Europese instanties,

het imf en de financiële markten gebruikt om deze pijler te verzwakken

of zelfs weg te slaan. Als wij ons niet verzetten, zullen wij allen

parochianen van Sint-Precarius worden, weerloos overgeleverd aan

een meedogenloos, ultra-liberaal kapitalisme. Van Istendael verzet

zich en laat zien hoe de eu de solidariteit kan herstellen.

De Huizinga-lezing is een van de belangrijkste lezingen van

Nederland. Ze wordt jaarlijks georganiseerd door de Faculteit der

Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden, nrc Handelsblad

en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. In het verleden

werd de Huizinga-lezing uitgesproken door onder anderen Noam

Chomsky, H.L. Wesseling, Louise O. Fresco en Marita Mathijsen.

BERT BAKKER | 57


else-Marie van den eerenbeemt is familietherapeut.

In Nederland en Vlaanderen geniet ze al geruime tijd

bekendheid door haar televisieoptredens, lezingen,

boeken en interviews. Eerder verschenen van haar de

boeken Balans in beweging (1983), Alle dochters (1995),

De liefdesladder (2003) en Door het oog van de familie

(2008).

58 | psyChOlOgie | Reeds VeRsChenen

e-boek

Foto: Angèle Etoundi Essamba


Else-marie van den Eerenbeemt

De verdeling van de erfenis is een smeltkroes van

emoties die tot een explosief mengsel kan leiden.

De zondebok, het zondagskind, het schoonkind, de

stiefdochter of de favoriet van vader worden gewild

of ongewild in het proces betrokken. Door oud zeer in

de familie treden soms onverwacht ernstige conflicten

op tijdens de verdeling, maar vaak ontstaat er ook

juist een hechtere band tussen broers en zussen door

de gedeelde emoties. Alles wat zich in de familie heeft

afgespeeld aan liefde, erkenning en waardering wordt

door de broers en zussen gewogen en verrekend.

Else-Marie van den Eerenbeemt schetst in Wie krijgt

de gouden armband van moeder? aan de hand van

talloze voorbeelden de gevolgen van het verdelen van

de erfenis voor de familieverhoudingen. Ze geeft een

helder overzicht van wat daarbij allemaal komt kijken:

verloopt de verdeling in harmonie of wordt het ruzie,

wordt er om de lieve vrede veel geaccepteerd, wat is

de rol van de schoonfamilie, wat zijn de gevolgen van

onterving, en hoe kan een executeur het beste te werk

gaan?

Over Door het oog van de familie:

‘Treffend en verrassend zijn de

uitgekozen literaire passages,

gedichten en citaten van bekende

wetenschappers.’

dE TElEGRAAF

Over De liefdesladder:

‘Van den Eerenbeemt laat zien dat de

relatie met ouders, grootouders, broers

en zussen van niet te onderschatten

belang is.’

dE VOlKsKRAnT

detAils

omslag : Janine Jansen

uitvoering : paperback

formaat : 12,5 x 20 cm

omvang : ca. 144 blz.

prijs : ca. € 14,95

isbn : 978 90 351 3499 7

isbn e-boek : 978 90 351 3973 2

nur : 770

pROMOtie

INTERVIEWS

RADIO- EN TELEVISIEOPTREDENS

VEEL MEDIA-AANDACHT

BESPREKINGEN IN DAMESBLADEN

wie kRiJgt de gOuden ARMBAnd VAn MOedeR?

iedere familie heeft een erfenisverhaal

BERT BAKKER | 59


VeRsChiJningsdAtA

else-MARie VAn den eeRenBeeMt

JeAn pieRRe RAwie

deCeMBeR

geeRt VAn istendAel DE PAROCHIE VAN SINT-PRECARIUS

thieRRy BAudet

Ben knApen

MelissA MülleR

fRits VAn OOstROM

fRits VAn OOstROM

fRits VAn OOstROM

BiRte sChOhAus en MARiJke de VRies

niCOline VAn deR siJs

MARk tigChelAAR

ellen de VisseR

wiM willeMs

JAnnA COOMAns, thOMAs sMits en JAn JuliA ZuRné

feRdinAnd gRAppeRhAus

sJOeRd de JOng en leOn heuts

thiJs kleinpAste

AndRé klukhuhn

BAstiAAn RiJpkeMA en MAChteld Zee

JOhn thAVis

JAn BOR

tOn VAn deR hAM en MAnOn BlAAs

AndReAs kinneging en ROB wiChe

JeAn pieRRe RAwie

diedeRiCk sliJkeRMAn

luCAs wennigeR

ReinOut wieRs

iRene ZwAAn

MAARten J. AAldeRs

ReMkO kuipeRs

Reeds VeRsChenen

feBRuARi

MAARt

ApRil

Mei

WIE KRIJGT DE GOUDEN ARMBAND VAN MOEDER?

DE TIJD VLIEGT, MAAR DE DAGEN GAAN TE TRAAG

DE AANVAL OP DE NATIESTAAT

DE MAN EN ZIJN STAAT

ANNE FRANK. DE BIOGRAFIE

MAERLANTS WERELD

STEMMEN OP SCHRIFT

WERELD IN WOORDEN

DE WERELD AAN JE VOETEN

DIALECTATLAS VAN HET NEDERLANDS

HAAL MEER UIT JE HERSENEN

WAAROM JE KAT NIET MEE NAAR BED MAG

VAN WIE IS DE GESCHIEDENIS?

SNELWEG NAAR ROME

TERUG DE POLDER IN

IK DACHT HET NIET

NEDERLAND ALS VERVLOGEN DROOM

DE ALGEHELE GESCHIEDENIS VAN HET DENKEN

BIJ DE BEESTEN AF!

DE VATICAANDAGBOEKEN

WAT IS WIJSHEID?

DE VERZUIMPOLITIE

WAAR OF NIET?

VROEGER WAS ALLES BETER, BEHALVE DE TANDARTS

WONDERJAREN

BEESTACHTIGE OUDERS

GRIP OP JE PROBLEMEN

DE AFWEZIGE VADER BESTAAT NIET

HEEFT DE SLANG GESPROKEN?

HET OERDIEET


VeRkOOp nedeRlAnd

HERENGRACHT 540

1017 CG AMSTERDAM

POSTBUS 1662

1000 BR AMSTERDAM

(020) 624 19 34

(020) 622 54 61

INFO@PBO.NL

WWW.UITGEVERIJPROMETHEUS.NL

hOOfd VeRkOOp

MARTIJN WILLEMSEN

(020) 521 05 15

M.WILLEMSEN@PBO.NL

VeRkOOp Binnendienst

(020) 624 19 34

VERKOOP@PBO.NL

VeRkOOp Buitendienst

MAARTJE VAN BERGE

(06) 46 76 39 24

M.VANBERGE@PBO.NL

hOOfd puBliCiteit

RONIT PALACHE

(020) 624 19 34

R.PALACHE@PBO.NL

puBliCiteit

LAURA DE GRAVE

(020) 624 19 34

L.DEGRAVE@PBO.NL

Bestellingen

ALLE FONDSEN: CENTRAAL BOEKHUIS

ALLE GENOEMDE VERSCHIJNINGSDATA ZIJN INDICATIEF

t

f

e

t

e

t

e

t

e

t

e

t

e

t

f

e

t

e

t

e

t

e

t

e

t

e

t

e

t

e

t

e

t

e

t

e

VeRkOOp BelgiË

WPG UITGEVERS BELGIË NV

MECHELSESTEENWEG 203

2018 ANTWERPEN

+32 3 285 72 00

+32 3 285 72 99

INFO@WPG.BE

WWW.WPG.BE

VeRkOOp Binnendienst

+32 3 285 7257

GRIET.VERHELST@WPG.BE

+32 3 285 7283

PASCALE.SMOUT@WPG.BE

key ACCOuntMAnAgeRs

KATRIEN PEENEN

+32 499 94 27 66

KATRIEN.PEENEN@WPG.BE

YVES DE BRAUWER

+32 479 80 00 10

YVES.DEBRAUWER@WPG.BE

ACCOuntMAnAgeRs

+32 479 29 1327

OSWALD.MOLLET@WPG.BE

+32 475 69 7462

WALTER.DAEM@WPG.BE

+32 496 55 8477

KRIS.KUYPERS@WPG.BE

puBliCiteit en MARketing fiCtie

REIN JANSSENS

+32 3 285 73 27

REIN.JANSSENS@WPG.BE

puBliCiteit en MARketing nOn-fiCtie

GERT VERMEIREN

+32 3 285 72 45

GERT.VERMEIREN@WPG.BE

puBliCiteit en MARketing thRilleRs

LEEN LEVER

+32 3 285 72 37

LEEN.LEVER@WPG.BE

DE FONDSLIJST VAN UITGEVERIJ PROMETHEUS IS EENVOUDIG

TE RAADPLEGEN VIA WWW.UITGEVERIJPROMETHEUS.NL

More magazines by this user
Similar magazines