03.09.2013 Views

Buurtkrant mei 2013 - Zayaz

Buurtkrant mei 2013 - Zayaz

Buurtkrant mei 2013 - Zayaz

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Pluspakketten Brede Bossche School<br />

Samen nieuw activiteitenaanbod ontwikkelen<br />

Ruim een jaar geleden begon Saskia Bonis als coördinator van de de Brede Bossche School<br />

Boschveld. Hoe gaan alle organisaties die straks onderdak vinden in in het nieuwe gebouw<br />

nu al zoveel mogelijk samenwerken en samen zogenaamde pluspakketten ontwikkelen?<br />

Op die vraag zoekt zij het antwoord. ‘Dat gaat goed’, zegt ze. ‘Er is is al al zoveel gerealiseerd<br />

dat het beschikbare budget voor dit schooljaar al op is. Maar er zit gelukkig nog van alles<br />

in de pijplijn.’<br />

De zogenaamde pluspakketten<br />

bestaan uit activiteiten waarbij<br />

verschillende organisaties als Divers,<br />

‘S-PORT, GGD, bibliotheek, Muzerije,<br />

Pastoraal Buurtwerk en het Kindcentrum<br />

samenwerken. Sommige activiteiten<br />

zijn speciaal bedoeld voor<br />

kinderen van BBS Boschveld. Het gaat<br />

dan om naschoolse activiteiten, onder<br />

de noemer KlupUp. Andere pluspakketten<br />

zijn voor volwassen buurtbewoners,<br />

zoals de taallessen.<br />

Afvalproject met Ellen<br />

Inmiddels dragen ook ondernemers<br />

Van oude pallets kun je mooie nieuwe dingen maken.<br />

Wijkgericht<br />

Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, <strong>mei</strong> <strong>2013</strong><br />

Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, <strong>mei</strong> <strong>2013</strong><br />

Editie <strong>Buurtkrant</strong> Boschveld<br />

uit de de wijk hun steentje bij bij aan het het<br />

realiseren van nieuwe pluspakketten.<br />

Een mooi voorbeeld daarvan is is het<br />

afvalproject van tassenmaakster Ellen<br />

Willink. Het project is is ondergebracht<br />

bij de naschoolse activiteiten van<br />

KlupUp. ‘Ellen maakt prachtige tassen<br />

van afvalmateriaal dat ze bij bedrijven<br />

ophaalt. Ze gaat nu een project doen<br />

met een klein groepje kinderen’, weet<br />

Saskia. ‘Hoe dat project er precies uit<br />

gaat zien is is nog niet duidelijk. Maar<br />

dat er met afvalmaterialen gewerkt<br />

gaat worden staat vast.’<br />

Behang zeefdrukken met Leidi<br />

Ook multimediadesigner Leidi Haaijer<br />

gaat met een groepje kinderen aan de<br />

slag. ‘We zitten nog wel een poosje in<br />

het oude schoolgebouw en de hal ziet<br />

er maar saai uit’, vertelt Saskia. ‘Om<br />

de boel wat op te vrolijken, gaat Leidi<br />

samen met de kinderen een mooi<br />

nieuw behang zeefdrukken. De<br />

KlupUp activiteiten zijn speciaal<br />

gericht op de kinderen van Basisschool<br />

’t Boschveld. De tijden sluiten mooi op<br />

elkaar aan’, legt Saskia uit. Maar ook<br />

kinderen uit de wijk die niet op de<br />

Boschveldschool zitten, mogen<br />

meedoen. ‘Ze kunnen mij altijd mailen<br />

om te vragen of ze mee kunnen doen.<br />

Ik bekijk per geval of het is in te<br />

passen.’<br />

Fietsverkeersexamen<br />

Samen met de basisschool heeft ook<br />

de fi etswerkplaats een pluspakket<br />

ontwikkeld. ‘Ze willen het fi etsverkeersexamen<br />

voor de leerlingen groep<br />

8 van de basisschool nieuw leven<br />

inblazen’, vertelt Saskia. Voorafgaande<br />

aan het verkeersexamen kunnen<br />

alle leerlingen hun fi ets laten controleren<br />

in de fi etswerkplaats. Daarnaast<br />

kunnen vrouwen fi etsles krijgen van<br />

medewerkers van de fi etswerkplaats.<br />

‘Ze krijgen ook uitleg over de verkeersregels,<br />

want met leren fi etsen<br />

alleen ben je er nog niet’, vertelt<br />

Saskia. ‘Daarvoor kunnen ze het<br />

lesmateriaal van de basisschool<br />

gebruiken. Zo kunnen school en<br />

fi etswerkplaats elkaar mooi helpen.’


Ontwikkeling dienstenonderneming Kroon op je Wijk<br />

‘Samen maken we er<br />

iets moois van’<br />

In een paar jaar tijd is Kroon op je Wijk in Boschveld<br />

uitgegroeid tot een begrip. Inmiddels is het project toe aan<br />

een volgende fase.’We willen ervoor zorgen dat het project<br />

zelfstandig verder kan. Dus niet afhankelijk blijft van<br />

incidentele subsidies, maar zichzelf kan bedruipen’, zegt<br />

Marga de Leeuw, sociaal projectleider bij de gemeente.<br />

Daarom wordt er samen met de woningcorporaties woningcorporaties onder onder<br />

de vlag van Kroon op je Wijk, een dienstenonderneming<br />

dienstenonderneming<br />

ontwikkeld. ‘We willen bescheiden bescheiden starten en voorlopig voorlopig alleen een boodschappendienst/<br />

boodschappendienst/<br />

vervoersdienst en een klussendienst klussendienst in de onderneming onderneming onderbrengen.’<br />

onderbrengen.’<br />

Om de dienstenonderneming tot een<br />

succes te maken, is er een belangrijke<br />

rol weggelegd voor de buurtbewoners.<br />

‘We willen hen uitnodigen om<br />

zitting te nemen in een kerngroep’,<br />

legt Marga uit. ‘De kerngroep zal<br />

voorlopig bestaan uit enkele buurtbewoners<br />

en een vertegenwoordiging<br />

van de woningcorporaties en de<br />

gemeente. Samen signaleren ze<br />

behoeften en stimuleren ze de<br />

ontwikkeling van mogelijk nieuw<br />

aanbod. Als het nodig is kunnen we<br />

de kerngroep uitbreiden met nieuwe<br />

leden.’<br />

Bescheiden Bescheiden bijdrage<br />

Bij de dienstenonderneming dienstenonderneming kunnen<br />

Buurtbewoners kunnen meepraten<br />

over de inrichting van de binnen- en<br />

buitenruimte van de nieuwe Brede<br />

Bossche School Boschveld. Wilt u<br />

meedoen? Meld u dan aan voor de<br />

werkgroep Buitenruimte of de<br />

werkgroep Interieur.<br />

De werkgroep Buitenruimte gaat<br />

zich bezig houden met de inrichting<br />

van het terrein rond het nieuwe<br />

gebouw: begroeiing, speeltoestel-<br />

buurtbewoners straks terecht voor<br />

kleine klusjes in en om het huis. ‘We<br />

willen eerst starten met een klussendienst<br />

en een boodschappendienst/<br />

vervoersdienst. Daarna onderzoeken<br />

we of we de onderneming uit kunnen<br />

breiden met bijvoorbeeld een was- en<br />

strijkdienst’, aldus Marga. ‘Het is niet<br />

zo dat het allemaal gratis is. Mensen<br />

zullen daarvoor een bescheiden<br />

bijdrage moeten betalen.’ Om te<br />

kunnen starten zijn we niet alleen op<br />

zoek naar mensen voor de kerngroep,<br />

maar ook naar mensen met handige<br />

handjes’, zegt Marga. Iedereen die<br />

zich in wil zetten voor de buurt is<br />

welkom. ‘Het kan als een soort<br />

werkervaringsplaats, een stage of als<br />

vrijwilliger.’<br />

Meld u nu aan<br />

Werkgroepen inrichting nieuwe BBS<br />

len, meubilair, afscheiding, (sociale)<br />

veiligheid. Het is de bedoeling dat<br />

de werkgroep een keer per maand<br />

bij elkaar komt en na de zomervakantie<br />

van start gaat.<br />

De leden van de werkgroep Interieur<br />

denken mee over de binnenkant van<br />

het gebouw: kleuren, materialen,<br />

meubilair en lampen. Deze werkgroep<br />

gaat nog voor de zomervakantie<br />

een keer op bezoek bij<br />

In ontwikkeling<br />

Ook de Boschveldse ondernemers<br />

worden betrokken bij Kroon op je<br />

Wijk. ‘We kijken welke rol zij kunnen<br />

spelen in de dienstenonderneming<br />

van Kroon op je Wijk. Je kunt daarbij<br />

denken aan het bieden van stages,<br />

werkervaringsplaatsen, opleidingen of<br />

het organiseren van een open dag.<br />

Het is niet zo dat we er al helemaal uit<br />

zijn. We zijn nog volop bezig met de<br />

ontwikkeling van de dienstenonderneming,<br />

maar we hebben goede hoop<br />

dat we er samen met woningcorporaties,<br />

bewoners en bedrijven iets moois<br />

van kunnen maken.’<br />

Neem voor meer informatie contact<br />

op met Lieneke Verspaandonk<br />

06 2168 9018.<br />

andere Brede Bossche Scholen om<br />

inspiratie op te doen voor de<br />

inrichting van BBS Boschveld.<br />

Is deelname aan een van de<br />

werkgroepen iets voor u? Neem<br />

dan contact op met Saskia Bonis,<br />

coördinator van BBS Boschveld,<br />

saskia@bredebosschescholen.nl.


Werken aan een dienstenonderneming<br />

‘Er zijn zoveel ideeën’<br />

<strong>Zayaz</strong> wil meer dan alleen woningen bouwen, beheren en verhuren. ‘Wij willen ons<br />

onderscheiden door mensen kansen te bieden, hen te activeren en stimuleren zodat er<br />

zelfredzame buurten ontstaan. Ondanks de crisis willen we ons in de toekomst daarvoor in<br />

blijven zetten’, zegt Jasper van der Wal, projectleider maatschappelijke ontwikkeling bij<br />

<strong>Zayaz</strong>. ‘De ontwikkeling van een ‘dienstenonderneming’ als onderdeel van Kroon op je<br />

Wijk, is een manier om te werken aan die maatschappelijke doelstelling.’<br />

Onder de vlag van Kroon op je Wijk<br />

werken <strong>Zayaz</strong>, BrabantWonen, Divers<br />

en de gemeente intensief samen aan<br />

de ontwikkeling van de dienstenonderneming<br />

voor en door<br />

wijkbewoners. wijkbewoners. ‘Daar ‘Daar is plaats plaats voor<br />

bijvoorbeeld bijvoorbeeld een vervoers- vervoers- en<br />

boodschappendienst boodschappendienst of een<br />

klussendienst’, klussendienst’, weet Jasper. ‘We<br />

willen willen aan de bewoners bewoners het goede<br />

voorbeeld voorbeeld geven dat samenwerken<br />

samenwerken<br />

Op initiatief van <strong>Zayaz</strong> maken bewoners gezamenlijk de<br />

galerij schoon. <strong>Zayaz</strong> wil de samenwerking tussen bewoners<br />

stimuleren. Deze schoonmaakactie is een treffend voorbeeld.<br />

loont en tegelijk willen we de<br />

samenwerking tussen bewoners<br />

onderling stimuleren.’<br />

Inbreng woningcorporaties<br />

‘De praktische praktische inbreng inbreng van <strong>Zayaz</strong> en<br />

BrabantWonen BrabantWonen in de dienstenonderdienstenondernemingneming<br />

is nog niet definitief definitief vastgesteld,’<br />

vertelt Jasper. ‘Maar als we als<br />

corporaties corporaties mensen aan het werk<br />

kunnen helpen of eraan kunnen<br />

bijdragen dat ze wat voor elkaar<br />

betekenen, dan doen we dat zeker.’<br />

Daarbij spelen de wijkbeheerders een<br />

belangrijke rol. ‘Zij kunnen behoeftes<br />

in de wijk signaleren, bijvoorbeeld<br />

een verhuisklus of het ophalen,<br />

opslaan en hergebruik van Wmo-voorzieningen.<br />

En daarnaast hebben de<br />

corporaties zelf natuurlijk ook klussen<br />

die door de klussendienst kunnen<br />

worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld<br />

het schilderen van portieken.’<br />

Veel ideeën<br />

Het idee dat de woningcorporaties in<br />

de toekomst klussen laten uitvoeren<br />

door een klussendienst, krijgt steeds<br />

duidelijker vorm. ‘Bij renovaties doen<br />

de woningcorporaties veelal de<br />

buitenkant van de woningen en zijn<br />

bewoners zelf verantwoordelijk voor<br />

de binnenkant te verfraaien. Oudere<br />

bewoners zien vaak op tegen dergelijke<br />

klussen. Daar kan een klussendienst<br />

goed bij helpen.’ Dit is volgens<br />

Jasper nog maar het begin. ‘Er kan<br />

nog veel meer, daar zijn wij van<br />

overtuigd. De klussendienst kan een<br />

werkervaringsplaats zijn voor mensen<br />

die weer werkritme willen opdoen.<br />

We zouden kunnen aanhaken bij het<br />

ondernemersnetwerk of kijken hoe<br />

we kleine zelfstandigen erbij kunnen<br />

betrekken. Hoe het er straks precies<br />

uit gaat zien is nog niet duidelijk. Er<br />

zijn nog zoveel ideeën en er is nog<br />

zoveel meer mogelijk.’<br />

Kroon op je Wijk is op zoek naar<br />

bewoners en ondernemers met<br />

ideeën. Heeft u een leuk plan of<br />

een idee? Of heeft u klussen<br />

waar u tegen op ziet of bent u<br />

juist heel handig? Geeft dit dan<br />

door aan Willeke van der Doelen<br />

van de talentenbank via<br />

tel. 06 5579 1135 of mail naar<br />

w.van.der.doelen@divers.nl.


Wat gaat er gebeuren in de wijk?<br />

De komende jaren staat er in Boschveld een flink aantal projecten op stapel. Het is<br />

belangrijk dat bewoners daarover tijdig geïnformeerd worden. ‘Voor aanvang van de<br />

werkzaamheden plaatsen we een kaartje met een omleidingroute in de Bossche Omroep’,<br />

vertelt Raoul Boersma van de gemeentelijke afdeling Realisatie en Beheer Openbare<br />

Ruimte. ‘En alle direct omwonenden en betrokkenen krijgen van ons een brief.’<br />

Maar er is meer. Via het Boschveldoverleg<br />

en nieuwsbrieven worden<br />

alle wijkbewoners op de hoogte<br />

gehouden. ‘Tijdens het bewonersoverleg<br />

laten we steeds bijgewerkte<br />

kaarten zien waarop de werkzaamheden<br />

worden aangegeven. aangegeven. Daarnaast Daarnaast<br />

maken we met alle partijen die<br />

werkzaamheden werkzaamheden uit gaan voeren<br />

duidelijke afspraken over wie er wat<br />

gaat doen en wanneer. Op die manier<br />

proberen we alle wijkbewoners wijkbewoners zo<br />

volledig mogelijk te informeren. En<br />

mochten er ondanks alles klachten<br />

zijn, dan kunnen bewoners die altijd<br />

melden bij het centraal meldpunt<br />

openbare ruimte.’<br />

In de volgende nieuwsbrief worden<br />

wijkbewoners opnieuw geïnformeerd<br />

over de voortgang van de projecten in<br />

Boschveld.<br />

Werkzaamheden Boschveld op korte termijn:<br />

- Aanleg fietsstraat Copernicuslaan tussen de rotonde en Kamerlingh<br />

Onnesstraat: start uitvoering <strong>mei</strong> <strong>2013</strong>, gereed bouwvak <strong>2013</strong>.<br />

- Sloop woningen gelegen tussen de Copernicuslaan - Kamerlingh<br />

Onnesstraat - Voltastraat en Lorentzstraat door BrabantWonen.<br />

Uitvoering Uitvoering bouwwerkzaamheden bouwwerkzaamheden na de bouwvakvakantie bouwvakvakantie van van <strong>2013</strong>. <strong>2013</strong>.<br />

Nieuwbouw Nieuwbouw aansluitend.<br />

aansluitend.<br />

- Sloop Overpad Overpad (Marconistraat (Marconistraat 80-82) 80-82) en pand pand voormalige voormalige locatie locatie Divers Divers<br />

(Edisonstraat (Edisonstraat 15): uitvoering uitvoering 2e/3e kwartaal kwartaal <strong>2013</strong>. <strong>2013</strong>.<br />

- Renovatie Renovatie woningen woningen gelegen gelegen tussen tussen Buys Ballotweg Ballotweg en Ampèrestraat<br />

Ampèrestraat<br />

(Kabouterwoningen): (Kabouterwoningen): uitvoering uitvoering 3e/ 4e kwartaal kwartaal <strong>2013</strong>. <strong>2013</strong>.<br />

- Herinrichting Herinrichting Paardskerkhofweg Paardskerkhofweg inclusief inclusief maatregelen maatregelen kruisend kruisend verkeer verkeer<br />

Paardskerkhofweg: Paardskerkhofweg: nu in voorbereiding, voorbereiding, uitvoering uitvoering 2014.<br />

- Verwijderen stamlijn Oude Vlijmenseweg: Vlijmenseweg: uitvoering uitvoering in <strong>2013</strong>.<br />

- Aanpassen kruising Veemarktkade Veemarktkade - Diezekade: Diezekade: start uitvoering uitvoering juli/<br />

augustus <strong>2013</strong>.<br />

- Onderhoud Parallelweg – Veemarktweg - Oude Engelenseweg Engelenseweg inclusief<br />

verwijderen vluchtheuvel: start uitvoering <strong>2013</strong>.<br />

- Renovatie voorgevels woningen <strong>Zayaz</strong> aan de Parallelweg 66 - 119 in<br />

verband met toename geluidshinder: gereed 2014.<br />

- Aanleg fietsbrug Christiaan Huygensweg: start uitvoering augustus <strong>2013</strong>,<br />

gereed eind <strong>2013</strong>.<br />

Werk mee aan een schone schone stad<br />

Losliggende Losliggende stoeptegels stoeptegels gezien? gezien?<br />

Een kapotte kapotte lantaarnpaal lantaarnpaal of vernielde vernielde<br />

speel toestellen? toestellen? Last van zwerfvuil, zwerfvuil,<br />

hondenpoep hondenpoep of graffi ti? Of van auto’s auto’s<br />

die fout geparkeerd geparkeerd staan? staan? Ziet u dat<br />

illegaal afval is gestort of water is<br />

vervuild? Merkt u dat een rioolput is<br />

verstopt? Of dat het groen nodig aan<br />

onderhoud toe is? Meld problemen in<br />

de openbare ruimte en werk mee aan<br />

een schone stad.<br />

Bel het enige enige en centrale centrale meldpunt:<br />

073 - 615 55 55.<br />

Informatieavond over sloop gebouw Overpad<br />

644636_WgW_OR_definitief.indd 1 27-8-10 8:07<br />

<br />

Op 15 <strong>mei</strong> om 19.30 uur is er in Buurthuis Boschveld een informatieavond over de naderende sloop van het<br />

schoolgebouw van Het Overpad aan de Marconistraat. Ook het daaraan grenzende gebouw aan de Edisonstraat 15<br />

wordt gesloopt. Beide gebouwen moeten wijken voor de bouw van de nieuwe Brede Bossche School.<br />

Tijdens de informatieavond zijn de gemeentelijke projectleider en de aannemer aanwezig om bewoners te informeren<br />

over bijvoorbeeld planning, werktijden, manier van slopen en om antwoord te geven op vragen. Kom naar de<br />

informatieavond als u wilt weten wat er gaat gebeuren. Deze avond gaat dus niet over de nieuwbouw van de Brede<br />

Bossche School. Informatie daarover komt later dit jaar.


Akkoord over de bewonersverhuisregeling<br />

‘We willen het heel zorgvuldig doen’<br />

De verhuisregeling voor de bewoners van de 57 sloopwoningen in deelgebied 18 (fase 3) is<br />

definitief. ‘We hebben diverse gesprekken gevoerd met de bewonerscommissie en die is<br />

akkoord‘, vertelt wijkontwikkelaar Örjan Game van BrabantWonen . Dat betekent dat<br />

woonconsulente Sannie Bogaerts op huisbezoek gaat om de regeling bladzijde voor<br />

bladzijde met bewoners door te spreken. ‘Ik wil graag dat mensen goed op de hoogte zijn<br />

voordat ze er hun handtekening onder zetten.’<br />

Inmiddels hebben alle bewoners de<br />

verhuisregeling ontvangen en heeft<br />

Sannie een aantal huisbezoeken<br />

afgelegd. Iedereen krijgt uitgebreid<br />

de kans kans om bijzonderheden bijzonderheden te<br />

vermelden. vermelden. Dat kan gaan om mensen mensen<br />

die zorg zorg nodig nodig hebben, hebben, ouderen ouderen die<br />

erg opzien opzien tegen tegen de verhuizing verhuizing of die<br />

speciale speciale woonwensen woonwensen hebben hebben zoals<br />

een senioren senioren woning. woning. Bewoners Bewoners<br />

kunnen kunnen tijdens dat gesprek ook<br />

aangeven aangeven of ze straks in de buurt<br />

willen terugkeren. terugkeren. ‘Dat verhuizen ligt<br />

voor veel mensen heel gevoelig.<br />

Daarom willen we dat heel zorgvuldig<br />

doen’, benadrukt Örjan.<br />

Urgentieregeling<br />

Zodra de overgrote meerderheid van<br />

de bewoners een handtekening heeft<br />

gezet onder de bewonersverhuisregebewonersverhuisregeling,<br />

wordt het sloopbesluit definitief<br />

en gaat voor iedereen de urgentiere-<br />

Woonconsulenten Ingrid van de Braak (li) en<br />

Sannie Bogaerts (re) van BrabantWonen.<br />

geling gelden. ‘Dat betekent dat<br />

mensen met voorrang kunnen gaan<br />

reageren op het aanbod aan huurwoningen’,<br />

legt Sannie uit. ‘Nog voor de<br />

zomervakantie krijgen de bewoners<br />

daar bericht over. Dan zit mijn werk<br />

hier erop en neemt Ingrid van de<br />

Braak de taken weer over.’<br />

Leefbaarheid<br />

De sloop van de woningen in deelgebied<br />

18 laat misschien nog wel twee<br />

jaar op zich wachten, terwijl de sloop<br />

van de woningen in deelgebied 19<br />

(fase 2) nu snel dichterbij komt. Met de<br />

aannemer zijn inmiddels afspraken<br />

gemaakt over de start van de bouwwerkzaamheden<br />

na de bouwvakvakantie.<br />

Afhankelijk daarvan worden<br />

afspraken gemaakt over de sloop.‘ We<br />

proberen te voorkomen dat het terrein<br />

lang braak ligt en verpaupert. Daarom<br />

willen we de tijd tussen de sloop van<br />

de woningen en de start van de bouw<br />

zo kort mogelijk houden. Dat is beter<br />

voor de leefbaarheid van de buurt.’<br />

In fase 2 worden 57 woningen<br />

gesloopt. Het betreft de woningen:<br />

Copernicuslaan Copernicuslaan 185 t/m 243<br />

Lorentzstraat Lorentzstraat 2 t/m 8<br />

Kamerlingh Onnesstraat 1 t/m 9<br />

Voltastraat 30 t/m 64<br />

Er worden 37 gezinswoningen met<br />

tuin voor teruggebouwd.<br />

In fase 3 worden 57 woningen<br />

gesloopt. Het betreft de woningen:<br />

Lorentzstraat 10 t/m 16<br />

Ampèrestraat 20 t/m 54<br />

Kamerlingh Onnesstraat 11 t/m 19<br />

Voltastraat 105 t/m 163<br />

Er worden 37 gezinswoningen met<br />

tuin voor teruggebouwd.


BrabantWonen renoveert woningen Buys Ballotweg<br />

‘Renovatie bespaart veel energie’<br />

Na de zomervakantie start de renovatie van 41 woningen aan de Buys Ballotweg. ‘Maar eerst<br />

ga ik samen met de woonconsulent nog bij de mensen langs om te kijken wat er precies in<br />

hun woning gaat gebeuren’, vertelt projectopzichter Robert Kleij. ‘Het wordt een grote renovatie<br />

zodat de woningen zeker weer 25 jaar meekunnen’, vult projectleider Frank Kamp aan.<br />

Tijdens de renovatie kunnen de<br />

bewoners in de woning blijven<br />

wonen. ‘We proberen de overlast<br />

natuurlijk zoveel mogelijk te beperken<br />

maar renoveren lukt echt niet<br />

zonder stof en herrie maken’, zeggen<br />

ze. ‘Voor de overlast krijgen alle<br />

bewoners een ongemakkenvergoeding<br />

die bijvoorbeeld gebruikt kan<br />

worden voor nieuwe gordijnen gordijnen of<br />

vloerbedekking.’<br />

vloerbedekking.’<br />

Gezamenlijke Gezamenlijke aanpak buitenkant<br />

buitenkant<br />

De woningen worden van binnen en<br />

van buiten grondig aangepakt, vertelt<br />

Robert. ‘Ze krijgen allemaal nieuwe<br />

kozijnen met HR++ glas en ventilatieroosters.<br />

De buitengevel wordt<br />

gereinigd en de voegen worden<br />

vervangen. De spouwmuren en het<br />

dak worden geïsoleerd en er komen<br />

nieuwe dakpannen, goten en regen-<br />

Projectopzichter Robert Kleij.<br />

pijpen. Alle schuurtjes krijgen nieuwe<br />

dakbedekking, het voegwerk wordt<br />

gerepareerd, de deur wordt geschilderd<br />

en het uitzetraam wordt vervangen<br />

door vastglas met een ventilatierooster’,<br />

somt Robert op.<br />

Renovatie op maat<br />

In alle woningen worden de oude<br />

verdeelkasten verdeelkasten met stoppen stoppen vervanvervangen en de gasleidingen gasleidingen en elektrische elektrische<br />

installatie installatie gecontroleerd. gecontroleerd. In overleg overleg<br />

met de bewoners bewoners worden worden keuken, keuken,<br />

toiletten en de douches die ouder zijn<br />

dan 15 jaar vervangen, vervangen, inclusief het<br />

tegelwerk. ‘We bieden bewoners ook<br />

aan extra opbouwstopcontacten opbouwstopcontacten te<br />

plaatsen, binnendeuren te vervangen,<br />

de kruipruimte onder de woonkamer<br />

van buitenaf te isoleren en elektriciteit<br />

aan te leggen in het schuurtje. Dit<br />

is dus echt een renovatie op maat’,<br />

aldus Robert. ‘Daarnaast bieden we<br />

aan om centrale verwarming aan te<br />

leggen, maar als bewoners daarvoor<br />

kiezen staat daar wel een huurverhoging<br />

tegenover.’<br />

Informatiebijeenkomsten<br />

Om te laten zien hoe de woning er na<br />

renovatie renovatie uit kan zien, zien, wordt wordt AmpèAmpèrestraatrestraat 85 ingericht ingericht als voorbeeldwovoorbeeldwoning.<br />

‘Daar ‘Daar organiseren organiseren we een een aantal aantal<br />

bewonersinformatieavonden’, bewonersinformatieavonden’, zegt zegt<br />

Robert. Robert. ‘Bewoners ‘Bewoners krijgen krijgen een<br />

uitnodiging uitnodiging en aan het einde einde van de<br />

avond krijgen krijgen ze een informatiemap<br />

informatiemap<br />

mee zodat ze thuis alles nog eens na<br />

kunnen lezen.’ Na de renovatie renovatie zijn de<br />

woningen bijna compleet compleet vernieuwd.<br />

vernieuwd.<br />

‘Dat levert voor de bewoners een<br />

behoorlijke energiebesparing energiebesparing op’,<br />

aldus Frank. ‘En dat zonder huurverhoging.<br />

Dat is uniek in deze tijd.’


Ontwikkeling supermarkt<br />

Nieuwe inzichten, nieuwe plannen<br />

Enige tijd geleden werd het plan gepresenteerd voor de bouw van de supermarkt. Dit plan ging uit van het grotendeels<br />

bebouwen van het Menno van Coehoornplein. De bestaande garageboxen en de fi etsenberging dienden plaats te<br />

maken voor een nieuwe supermarkt van ongeveer 1.600 m2 met op het dak een parkeerdek. Door allerlei<br />

ontwikkelingen hebben supermarkten echter steeds minder behoefte aan ruimte. Ongeveer 1.100 m2 is nu voldoende<br />

voor een volwaardige supermarkt. Tijd om het bestaande plan te wijzigen dus.<br />

In het nieuwe plan blijven de<br />

garageboxen en bergingen staan.<br />

Het geplande parkeerdek op het dak<br />

van de supermarkt gaat niet door.<br />

Op dit moment wordt dat plan<br />

verder uitgewerkt. Daarbij is er<br />

natuurlijk aandacht voor de toegang<br />

van de woningen boven de supermarkt<br />

en voor de bevoorrading van<br />

de winkels. Ook is er aandacht voor<br />

het ontwerp van de nieuwe supermarkt,markt,<br />

het Menno Menno van CoehoornCoehoornplein,plein, de openbare openbare ruimte ruimte en voor<br />

het parkeren parkeren van auto’s, auto’s, fi etsen en<br />

winkelwagentjes winkelwagentjes rond het winkelwinkelcentrum.centrum. Informatiebijeenkomst<br />

Informatiebijeenkomst<br />

Voor of na de zomervakantie zomervakantie komt er<br />

een informatieavond informatieavond waarvoor alle<br />

betrokkenen betrokkenen worden uitgenodigd. uitgenodigd. Dat<br />

zijn in ieder geval de eigenaren/<br />

bewoners van het winkelcentrum en de<br />

eigenaren/bewoners van de woningen<br />

en winkels aan de Celsiusstraat en<br />

’s-Gravesandestraat die grenzen aan het<br />

Project ‘Slimme Buurt’<br />

Het project Slimme Buurt gaat uit van<br />

actieve buurtbewoners die zogenaamde<br />

‘energieteams’ vormen. De leden<br />

van zo’n energieteam bellen bij hun<br />

buren aan hen om te vertellen over de<br />

Slimme Buurt en om hen te vragen<br />

mee te doen. De ervaring leert dat<br />

zo’n persoonlijke benadering goed<br />

werkt. Vervolgens gaan de buurtbewoners<br />

die deelnemen samen aan de<br />

slag om hun woningen energiezuiniger<br />

te maken. Ze vormen werkgroepjes<br />

en vragen gezamenlijk offertes aan<br />

voor bijvoorbeeld isolatie of energieopwekking.<br />

Voor ondersteuning,<br />

bijvoorbeeld foldermateriaal of het<br />

Menno van Coehoornplein. Op die<br />

avond kunnen bewoners en onderne-<br />

Samen Samen besparen op de energierekening<br />

energierekening<br />

Op 13 <strong>mei</strong>, tijdens Boschveldoverleg in het Buurthuis aan de Edisonstraat, worden buurtbewoners geïnformeerd over<br />

het project ‘Slimme Buurt’. In dit project gaan buurtbewoners samen met de buren hun woningen energiezuiniger<br />

maken. In je eentje je huis energiezuiniger maken is al slim, maar het samen met buren doen is nog veel slimmer!<br />

organiseren van informatieavonden,<br />

kunnen ze een beroep doen op de<br />

‘Vrienden van de Slimme Buurt’.<br />

Flinke kortingen<br />

De proefprojecten in ’t Ven/Hondsberg,<br />

Hintham en Molenhoek zijn<br />

inmiddels succesvol afgerond. Uit de<br />

proef is gebleken dat het niet alleen<br />

leuk, maar ook slim is om samen met<br />

je buren je woning energiezuiniger te<br />

maken. Gezamenlijk inkopen kan<br />

soms leiden tot fl inke kortingen van<br />

wel 35%.<br />

Door het energiezuiniger maken van<br />

woningen, neemt het energieverbruik<br />

af. Tegelijkertijd worden deelnemers<br />

zich meer bewust van hun eigen<br />

verbruik. Het resultaat is een lagere<br />

energierekening.<br />

mers hun voorstellen en inzichten naar<br />

voren brengen.<br />

Doe mee<br />

Inmiddels heeft Boschveld zich gemeld<br />

om als Slimme Buurt aan de slag te<br />

gaan. Voorwaarde is wel dat er genoeg<br />

mensen zijn die mee willen doen en<br />

een energieteam willen vormen.<br />

Ervaring leert dat dit erg leuk en<br />

dankbaar werk is! Wijkbewoners<br />

kunnen zich hiervoor aanmelden bij<br />

Kees Heemskerk: tel. 073 - 623 31 95<br />

of e-mail info@obboschveld.nl.<br />

Informatieavond<br />

Kom voor meer informatie over het<br />

project ‘Slimme Buurt’ in Boschveld op<br />

13 <strong>mei</strong> van 19.30 uur tot 21.30 uur<br />

naar het Boschveldoverleg in het<br />

Buurthuis, Edisonstraat 13.<br />

Meer weten over de Slimme Buurt?<br />

Kijk op www.slimmebuurt.nl


Voetbalproject Doelbewust<br />

‘Zo’n team, daar wil je graag bijhoren!’<br />

Iedere woensdagmiddag traint het team van voetbalproject Doelbewust. Als het mooi weer is spelen ze in de<br />

voetbalkooi en in de koude wintermaanden in gymzaal Boschveld. ‘Positief gedrag wordt bij ons beloond. Je kunt dan<br />

uitgenodigd worden voor het selectieteam’, vertellen de coaches Karima Khtoura van Divers en Sonny Cayaux van<br />

’S-PORT. Deelnemen aan het selectieteam heeft veel voordelen: je speelt tegen teams uit andere steden en in 2011<br />

maakte het team zelfs een uitstapje naar een wedstrijd van FC Barcelona. ‘Dat selectieteam, daar doe je echt je best<br />

voor. Daar wil je wel bijhoren!’<br />

Het Boschveldteam van Doelbewust<br />

telt momenteel acht jongens. ‘Maar<br />

het team mag nog wel wat groeien’,<br />

vinden de coaches. De aanmeldingen<br />

verlopen vaak via school of via<br />

professionals in de wijk’, vertelt<br />

Karima. ‘Maar jongeren kunnen<br />

zichzelf ook aanmelden. We zijn vaak<br />

in de wijk en iedereen die ons tegenkomt<br />

kan ons aanspreken.’<br />

Strak schema<br />

Iedere bijeenkomst bijeenkomst verloopt verloopt volgens<br />

een strak schema. ‘We beginnen beginnen altijd<br />

met een thema. De jongeren maken<br />

bijvoorbeeld bijvoorbeeld een collage die ze aan<br />

elkaar presenteren. presenteren. Of ze vertellen<br />

over hun dromen. Soms bespreken<br />

we onderwerpen die hen bezig<br />

Informatie<br />

Losliggende stoeptegels, een kapotte<br />

lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen?<br />

Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan<br />

onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het<br />

Meldpunt Openbare Ruimte (073) 615 55 55<br />

voor zaken in de openbare ruimte. Zo werkt u<br />

mee aan een schone stad!<br />

<br />

houden. Dat kan van alles zijn: pesten,<br />

discriminatie, ruzies of gewoon hoe<br />

het op school gaat’, vertelt Sonny.<br />

Daarna wordt er getraind. ‘We<br />

bootsen een professionele voetbalclub<br />

na. Dat betekent: respect hebben voor<br />

elkaar en voor de coaches, op tijd<br />

komen en je kleding in orde houden’,<br />

legt Karima uit.<br />

FC Den Bosch<br />

Inmiddels Inmiddels heeft FC Den Bosch Bosch het<br />

voetbalproject voetbalproject geadopteerd. geadopteerd. ‘Regelma‘Regelmatig komen er spelers langs. Ze trainen trainen<br />

mee en zijn echt een voorbeeld voorbeeld voor<br />

de jongens’, jongens’, vertelt Sonny. Ook staat er<br />

nog een rondleiding rondleiding op het programprogramma. ‘En weet je wat ook zo leuk is? We<br />

hebben een filmpje opgenomen opgenomen en FC<br />

Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier<br />

is veel informatie te vinden over uw wijk. Hebt u<br />

vragen, neem dan contact op met wijkmanager<br />

Riekje Bosch, telefoonnummer (073) 615 56 57 of<br />

mail naar wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl.<br />

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente<br />

’s-Hertogenbosch.<br />

Den Bosch gaat dat gebruiken als<br />

promotiefilmpje voor hun club. Daar<br />

zijn we natuurlijk heel trots op.’<br />

Naar Barcelona<br />

In de stad zijn vijf Doelbewust<br />

voetbalteams actief. Ieder wijkteam<br />

levert een of twee spelers voor het<br />

selectieteam. Dat zijn niet de beste<br />

voetballers maar de jongens die een<br />

voorbeeld zijn voor hun team. Ze<br />

doen doen hun best best op school, school, gedragen gedragen<br />

zich positief positief in activiteiten, activiteiten, in de wijk wijk<br />

en op school. school. Dat gedrag gedrag wordt wordt<br />

beloond. beloond. ‘We zijn naar naar Barcelona Barcelona<br />

geweest. geweest. Misschien Misschien gaan gaan we nog nog wel wel<br />

eens naar Bayern Bayern München München of Borussia Borussia<br />

Dortmund. Dortmund. Zo’n beloning, beloning, daar doe je<br />

echt je best wel voor.’<br />

www.s-hertogenbosch.nl


Voetbalproject Doelbewust<br />

‘Zo’n team, daar wil je graag bijhoren!’<br />

Iedere woensdagmiddag traint het team van voetbalproject Doelbewust. Als het mooi weer is spelen ze in de<br />

voetbalkooi en in de koude wintermaanden in gymzaal Boschveld. ‘Positief gedrag wordt bij ons beloond. Je kunt dan<br />

uitgenodigd worden voor het selectieteam’, vertellen de coaches Karima Khtoura van Divers en Sonny Cayaux van<br />

’S-PORT. Deelnemen aan het selectieteam heeft veel voordelen: je speelt tegen teams uit andere steden en in 2011<br />

maakte het team zelfs een uitstapje naar een wedstrijd van FC Barcelona. ‘Dat selectieteam, daar doe je echt je best<br />

voor. Daar wil je wel bijhoren!’<br />

Het Boschveldteam van Doelbewust<br />

telt momenteel acht jongens. ‘Maar<br />

het team mag nog wel wat groeien’,<br />

vinden de coaches. De aanmeldingen<br />

verlopen vaak via school of via<br />

professionals in de wijk’, vertelt<br />

Karima. ‘Maar jongeren kunnen<br />

zichzelf ook aanmelden. We zijn vaak<br />

in de wijk en iedereen die ons tegenkomt<br />

kan ons aanspreken.’<br />

Strak schema<br />

Iedere bijeenkomst bijeenkomst verloopt verloopt volgens<br />

een strak schema. ‘We beginnen beginnen altijd<br />

met een thema. De jongeren maken<br />

bijvoorbeeld bijvoorbeeld een collage die ze aan<br />

elkaar presenteren. presenteren. Of ze vertellen<br />

over hun dromen. Soms bespreken<br />

we onderwerpen die hen bezig<br />

Informatie<br />

Losliggende stoeptegels, een kapotte<br />

lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen?<br />

Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan<br />

onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het<br />

Meldpunt Openbare Ruimte (073) 615 55 55<br />

voor zaken in de openbare ruimte. Zo werkt u<br />

mee aan een schone stad!<br />

<br />

houden. Dat kan van alles zijn: pesten,<br />

discriminatie, ruzies of gewoon hoe<br />

het op school gaat’, vertelt Sonny.<br />

Daarna wordt er getraind. ‘We<br />

bootsen een professionele voetbalclub<br />

na. Dat betekent: respect hebben voor<br />

elkaar en voor de coaches, op tijd<br />

komen en je kleding in orde houden’,<br />

legt Karima uit.<br />

FC Den Bosch<br />

Inmiddels Inmiddels heeft FC Den Bosch Bosch het<br />

voetbalproject voetbalproject geadopteerd. geadopteerd. ‘Regelma‘Regelmatig komen er spelers langs. Ze trainen trainen<br />

mee en zijn echt een voorbeeld voorbeeld voor<br />

de jongens’, jongens’, vertelt Sonny. Ook staat er<br />

nog een rondleiding rondleiding op het programprogramma. ‘En weet je wat ook zo leuk is? We<br />

hebben een filmpje opgenomen opgenomen en FC<br />

Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier<br />

is veel informatie te vinden over uw wijk. Hebt u<br />

vragen, neem dan contact op met wijkmanager<br />

Riekje Bosch, telefoonnummer (073) 615 56 57 of<br />

mail naar wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl.<br />

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente<br />

’s-Hertogenbosch.<br />

Den Bosch gaat dat gebruiken als<br />

promotiefilmpje voor hun club. Daar<br />

zijn we natuurlijk heel trots op.’<br />

Naar Barcelona<br />

In de stad zijn vijf Doelbewust<br />

voetbalteams actief. Ieder wijkteam<br />

levert een of twee spelers voor het<br />

selectieteam. Dat zijn niet de beste<br />

voetballers maar de jongens die een<br />

voorbeeld zijn voor hun team. Ze<br />

doen doen hun best best op school, school, gedragen gedragen<br />

zich positief positief in activiteiten, activiteiten, in de wijk wijk<br />

en op school. school. Dat gedrag gedrag wordt wordt<br />

beloond. beloond. ‘We zijn naar naar Barcelona Barcelona<br />

geweest. geweest. Misschien Misschien gaan gaan we nog nog wel wel<br />

eens naar Bayern Bayern München München of Borussia Borussia<br />

Dortmund. Dortmund. Zo’n beloning, beloning, daar doe je<br />

echt je best wel voor.’<br />

www.s-hertogenbosch.nl


Voetbalproject Doelbewust<br />

‘Zo’n team, daar wil je graag bijhoren!’<br />

Iedere woensdagmiddag traint het team van voetbalproject Doelbewust. Als het mooi weer is spelen ze in de<br />

voetbalkooi en in de koude wintermaanden in gymzaal Boschveld. ‘Positief gedrag wordt bij ons beloond. Je kunt dan<br />

uitgenodigd worden voor het selectieteam’, vertellen de coaches Karima Khtoura van Divers en Sonny Cayaux van<br />

’S-PORT. Deelnemen aan het selectieteam heeft veel voordelen: je speelt tegen teams uit andere steden en in 2011<br />

maakte het team zelfs een uitstapje naar een wedstrijd van FC Barcelona. ‘Dat selectieteam, daar doe je echt je best<br />

voor. Daar wil je wel bijhoren!’<br />

Het Boschveldteam van Doelbewust<br />

telt momenteel acht jongens. ‘Maar<br />

het team mag nog wel wat groeien’,<br />

vinden de coaches. De aanmeldingen<br />

verlopen vaak via school of via<br />

professionals in de wijk’, vertelt<br />

Karima. ‘Maar jongeren kunnen<br />

zichzelf ook aanmelden. We zijn vaak<br />

in de wijk en iedereen die ons tegenkomt<br />

kan ons aanspreken.’<br />

Strak schema<br />

Iedere bijeenkomst bijeenkomst verloopt verloopt volgens<br />

een strak schema. ‘We beginnen beginnen altijd<br />

met een thema. De jongeren maken<br />

bijvoorbeeld bijvoorbeeld een collage die ze aan<br />

elkaar presenteren. presenteren. Of ze vertellen<br />

over hun dromen. Soms bespreken<br />

we onderwerpen die hen bezig<br />

Informatie<br />

Losliggende stoeptegels, een kapotte<br />

lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen?<br />

Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan<br />

onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het<br />

Meldpunt Openbare Ruimte (073) 615 55 55<br />

voor zaken in de openbare ruimte. Zo werkt u<br />

mee aan een schone stad!<br />

<br />

houden. Dat kan van alles zijn: pesten,<br />

discriminatie, ruzies of gewoon hoe<br />

het op school gaat’, vertelt Sonny.<br />

Daarna wordt er getraind. ‘We<br />

bootsen een professionele voetbalclub<br />

na. Dat betekent: respect hebben voor<br />

elkaar en voor de coaches, op tijd<br />

komen en je kleding in orde houden’,<br />

legt Karima uit.<br />

FC Den Bosch<br />

Inmiddels Inmiddels heeft FC Den Bosch Bosch het<br />

voetbalproject voetbalproject geadopteerd. geadopteerd. ‘Regelma‘Regelmatig komen er spelers langs. Ze trainen trainen<br />

mee en zijn echt een voorbeeld voorbeeld voor<br />

de jongens’, jongens’, vertelt Sonny. Ook staat er<br />

nog een rondleiding rondleiding op het programprogramma. ‘En weet je wat ook zo leuk is? We<br />

hebben een filmpje opgenomen opgenomen en FC<br />

Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier<br />

is veel informatie te vinden over uw wijk. Hebt u<br />

vragen, neem dan contact op met wijkmanager<br />

Riekje Bosch, telefoonnummer (073) 615 56 57 of<br />

mail naar wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl.<br />

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente<br />

’s-Hertogenbosch.<br />

Den Bosch gaat dat gebruiken als<br />

promotiefilmpje voor hun club. Daar<br />

zijn we natuurlijk heel trots op.’<br />

Naar Barcelona<br />

In de stad zijn vijf Doelbewust<br />

voetbalteams actief. Ieder wijkteam<br />

levert een of twee spelers voor het<br />

selectieteam. Dat zijn niet de beste<br />

voetballers maar de jongens die een<br />

voorbeeld zijn voor hun team. Ze<br />

doen doen hun best best op school, school, gedragen gedragen<br />

zich positief positief in activiteiten, activiteiten, in de wijk wijk<br />

en op school. school. Dat gedrag gedrag wordt wordt<br />

beloond. beloond. ‘We zijn naar naar Barcelona Barcelona<br />

geweest. geweest. Misschien Misschien gaan gaan we nog nog wel wel<br />

eens naar Bayern Bayern München München of Borussia Borussia<br />

Dortmund. Dortmund. Zo’n beloning, beloning, daar doe je<br />

echt je best wel voor.’<br />

www.s-hertogenbosch.nl


Voetbalproject Doelbewust<br />

‘Zo’n team, daar wil je graag bijhoren!’<br />

Iedere woensdagmiddag traint het team van voetbalproject Doelbewust. Als het mooi weer is spelen ze in de<br />

voetbalkooi en in de koude wintermaanden in gymzaal Boschveld. ‘Positief gedrag wordt bij ons beloond. Je kunt dan<br />

uitgenodigd worden voor het selectieteam’, vertellen de coaches Karima Khtoura van Divers en Sonny Cayaux van<br />

’S-PORT. Deelnemen aan het selectieteam heeft veel voordelen: je speelt tegen teams uit andere steden en in 2011<br />

maakte het team zelfs een uitstapje naar een wedstrijd van FC Barcelona. ‘Dat selectieteam, daar doe je echt je best<br />

voor. Daar wil je wel bijhoren!’<br />

Het Boschveldteam van Doelbewust<br />

telt momenteel acht jongens. ‘Maar<br />

het team mag nog wel wat groeien’,<br />

vinden de coaches. De aanmeldingen<br />

verlopen vaak via school of via<br />

professionals in de wijk’, vertelt<br />

Karima. ‘Maar jongeren kunnen<br />

zichzelf ook aanmelden. We zijn vaak<br />

in de wijk en iedereen die ons tegenkomt<br />

kan ons aanspreken.’<br />

Strak schema<br />

Iedere bijeenkomst bijeenkomst verloopt verloopt volgens<br />

een strak schema. ‘We beginnen beginnen altijd<br />

met een thema. De jongeren maken<br />

bijvoorbeeld bijvoorbeeld een collage die ze aan<br />

elkaar presenteren. presenteren. Of ze vertellen<br />

over hun dromen. Soms bespreken<br />

we onderwerpen die hen bezig<br />

Informatie<br />

Losliggende stoeptegels, een kapotte<br />

lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen?<br />

Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan<br />

onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het<br />

Meldpunt Openbare Ruimte (073) 615 55 55<br />

voor zaken in de openbare ruimte. Zo werkt u<br />

mee aan een schone stad!<br />

<br />

houden. Dat kan van alles zijn: pesten,<br />

discriminatie, ruzies of gewoon hoe<br />

het op school gaat’, vertelt Sonny.<br />

Daarna wordt er getraind. ‘We<br />

bootsen een professionele voetbalclub<br />

na. Dat betekent: respect hebben voor<br />

elkaar en voor de coaches, op tijd<br />

komen en je kleding in orde houden’,<br />

legt Karima uit.<br />

FC Den Bosch<br />

Inmiddels Inmiddels heeft FC Den Bosch Bosch het<br />

voetbalproject voetbalproject geadopteerd. geadopteerd. ‘Regelma‘Regelmatig komen er spelers langs. Ze trainen trainen<br />

mee en zijn echt een voorbeeld voorbeeld voor<br />

de jongens’, jongens’, vertelt Sonny. Ook staat er<br />

nog een rondleiding rondleiding op het programprogramma. ‘En weet je wat ook zo leuk is? We<br />

hebben een filmpje opgenomen opgenomen en FC<br />

Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier<br />

is veel informatie te vinden over uw wijk. Hebt u<br />

vragen, neem dan contact op met wijkmanager<br />

Riekje Bosch, telefoonnummer (073) 615 56 57 of<br />

mail naar wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl.<br />

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente<br />

’s-Hertogenbosch.<br />

Den Bosch gaat dat gebruiken als<br />

promotiefilmpje voor hun club. Daar<br />

zijn we natuurlijk heel trots op.’<br />

Naar Barcelona<br />

In de stad zijn vijf Doelbewust<br />

voetbalteams actief. Ieder wijkteam<br />

levert een of twee spelers voor het<br />

selectieteam. Dat zijn niet de beste<br />

voetballers maar de jongens die een<br />

voorbeeld zijn voor hun team. Ze<br />

doen doen hun best best op school, school, gedragen gedragen<br />

zich positief positief in activiteiten, activiteiten, in de wijk wijk<br />

en op school. school. Dat gedrag gedrag wordt wordt<br />

beloond. beloond. ‘We zijn naar naar Barcelona Barcelona<br />

geweest. geweest. Misschien Misschien gaan gaan we nog nog wel wel<br />

eens naar Bayern Bayern München München of Borussia Borussia<br />

Dortmund. Dortmund. Zo’n beloning, beloning, daar doe je<br />

echt je best wel voor.’<br />

www.s-hertogenbosch.nl


Voetbalproject Doelbewust<br />

‘Zo’n team, daar wil je graag bijhoren!’<br />

Iedere woensdagmiddag traint het team van voetbalproject Doelbewust. Als het mooi weer is spelen ze in de<br />

voetbalkooi en in de koude wintermaanden in gymzaal Boschveld. ‘Positief gedrag wordt bij ons beloond. Je kunt dan<br />

uitgenodigd worden voor het selectieteam’, vertellen de coaches Karima Khtoura van Divers en Sonny Cayaux van<br />

’S-PORT. Deelnemen aan het selectieteam heeft veel voordelen: je speelt tegen teams uit andere steden en in 2011<br />

maakte het team zelfs een uitstapje naar een wedstrijd van FC Barcelona. ‘Dat selectieteam, daar doe je echt je best<br />

voor. Daar wil je wel bijhoren!’<br />

Het Boschveldteam van Doelbewust<br />

telt momenteel acht jongens. ‘Maar<br />

het team mag nog wel wat groeien’,<br />

vinden de coaches. De aanmeldingen<br />

verlopen vaak via school of via<br />

professionals in de wijk’, vertelt<br />

Karima. ‘Maar jongeren kunnen<br />

zichzelf ook aanmelden. We zijn vaak<br />

in de wijk en iedereen die ons tegenkomt<br />

kan ons aanspreken.’<br />

Strak schema<br />

Iedere bijeenkomst bijeenkomst verloopt verloopt volgens<br />

een strak schema. ‘We beginnen beginnen altijd<br />

met een thema. De jongeren maken<br />

bijvoorbeeld bijvoorbeeld een collage die ze aan<br />

elkaar presenteren. presenteren. Of ze vertellen<br />

over hun dromen. Soms bespreken<br />

we onderwerpen die hen bezig<br />

Informatie<br />

Losliggende stoeptegels, een kapotte<br />

lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen?<br />

Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan<br />

onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het<br />

Meldpunt Openbare Ruimte (073) 615 55 55<br />

voor zaken in de openbare ruimte. Zo werkt u<br />

mee aan een schone stad!<br />

<br />

houden. Dat kan van alles zijn: pesten,<br />

discriminatie, ruzies of gewoon hoe<br />

het op school gaat’, vertelt Sonny.<br />

Daarna wordt er getraind. ‘We<br />

bootsen een professionele voetbalclub<br />

na. Dat betekent: respect hebben voor<br />

elkaar en voor de coaches, op tijd<br />

komen en je kleding in orde houden’,<br />

legt Karima uit.<br />

FC Den Bosch<br />

Inmiddels Inmiddels heeft FC Den Bosch Bosch het<br />

voetbalproject voetbalproject geadopteerd. geadopteerd. ‘Regelma‘Regelmatig komen er spelers langs. Ze trainen trainen<br />

mee en zijn echt een voorbeeld voorbeeld voor<br />

de jongens’, jongens’, vertelt Sonny. Ook staat er<br />

nog een rondleiding rondleiding op het programprogramma. ‘En weet je wat ook zo leuk is? We<br />

hebben een filmpje opgenomen opgenomen en FC<br />

Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier<br />

is veel informatie te vinden over uw wijk. Hebt u<br />

vragen, neem dan contact op met wijkmanager<br />

Riekje Bosch, telefoonnummer (073) 615 56 57 of<br />

mail naar wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl.<br />

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente<br />

’s-Hertogenbosch.<br />

Den Bosch gaat dat gebruiken als<br />

promotiefilmpje voor hun club. Daar<br />

zijn we natuurlijk heel trots op.’<br />

Naar Barcelona<br />

In de stad zijn vijf Doelbewust<br />

voetbalteams actief. Ieder wijkteam<br />

levert een of twee spelers voor het<br />

selectieteam. Dat zijn niet de beste<br />

voetballers maar de jongens die een<br />

voorbeeld zijn voor hun team. Ze<br />

doen doen hun best best op school, school, gedragen gedragen<br />

zich positief positief in activiteiten, activiteiten, in de wijk wijk<br />

en op school. school. Dat gedrag gedrag wordt wordt<br />

beloond. beloond. ‘We zijn naar naar Barcelona Barcelona<br />

geweest. geweest. Misschien Misschien gaan gaan we nog nog wel wel<br />

eens naar Bayern Bayern München München of Borussia Borussia<br />

Dortmund. Dortmund. Zo’n beloning, beloning, daar doe je<br />

echt je best wel voor.’<br />

www.s-hertogenbosch.nl


Voetbalproject Doelbewust<br />

‘Zo’n team, daar wil je graag bijhoren!’<br />

Iedere woensdagmiddag traint het team van voetbalproject Doelbewust. Als het mooi weer is spelen ze in de<br />

voetbalkooi en in de koude wintermaanden in gymzaal Boschveld. ‘Positief gedrag wordt bij ons beloond. Je kunt dan<br />

uitgenodigd worden voor het selectieteam’, vertellen de coaches Karima Khtoura van Divers en Sonny Cayaux van<br />

’S-PORT. Deelnemen aan het selectieteam heeft veel voordelen: je speelt tegen teams uit andere steden en in 2011<br />

maakte het team zelfs een uitstapje naar een wedstrijd van FC Barcelona. ‘Dat selectieteam, daar doe je echt je best<br />

voor. Daar wil je wel bijhoren!’<br />

Het Boschveldteam van Doelbewust<br />

telt momenteel acht jongens. ‘Maar<br />

het team mag nog wel wat groeien’,<br />

vinden de coaches. De aanmeldingen<br />

verlopen vaak via school of via<br />

professionals in de wijk’, vertelt<br />

Karima. ‘Maar jongeren kunnen<br />

zichzelf ook aanmelden. We zijn vaak<br />

in de wijk en iedereen die ons tegenkomt<br />

kan ons aanspreken.’<br />

Strak schema<br />

Iedere bijeenkomst bijeenkomst verloopt verloopt volgens<br />

een strak schema. ‘We beginnen beginnen altijd<br />

met een thema. De jongeren maken<br />

bijvoorbeeld bijvoorbeeld een collage die ze aan<br />

elkaar presenteren. presenteren. Of ze vertellen<br />

over hun dromen. Soms bespreken<br />

we onderwerpen die hen bezig<br />

Informatie<br />

Losliggende stoeptegels, een kapotte<br />

lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen?<br />

Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan<br />

onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het<br />

Meldpunt Openbare Ruimte (073) 615 55 55<br />

voor zaken in de openbare ruimte. Zo werkt u<br />

mee aan een schone stad!<br />

<br />

houden. Dat kan van alles zijn: pesten,<br />

discriminatie, ruzies of gewoon hoe<br />

het op school gaat’, vertelt Sonny.<br />

Daarna wordt er getraind. ‘We<br />

bootsen een professionele voetbalclub<br />

na. Dat betekent: respect hebben voor<br />

elkaar en voor de coaches, op tijd<br />

komen en je kleding in orde houden’,<br />

legt Karima uit.<br />

FC Den Bosch<br />

Inmiddels Inmiddels heeft FC Den Bosch Bosch het<br />

voetbalproject voetbalproject geadopteerd. geadopteerd. ‘Regelma‘Regelmatig komen er spelers langs. Ze trainen trainen<br />

mee en zijn echt een voorbeeld voorbeeld voor<br />

de jongens’, jongens’, vertelt Sonny. Ook staat er<br />

nog een rondleiding rondleiding op het programprogramma. ‘En weet je wat ook zo leuk is? We<br />

hebben een filmpje opgenomen opgenomen en FC<br />

Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier<br />

is veel informatie te vinden over uw wijk. Hebt u<br />

vragen, neem dan contact op met wijkmanager<br />

Riekje Bosch, telefoonnummer (073) 615 56 57 of<br />

mail naar wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl.<br />

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente<br />

’s-Hertogenbosch.<br />

Den Bosch gaat dat gebruiken als<br />

promotiefilmpje voor hun club. Daar<br />

zijn we natuurlijk heel trots op.’<br />

Naar Barcelona<br />

In de stad zijn vijf Doelbewust<br />

voetbalteams actief. Ieder wijkteam<br />

levert een of twee spelers voor het<br />

selectieteam. Dat zijn niet de beste<br />

voetballers maar de jongens die een<br />

voorbeeld zijn voor hun team. Ze<br />

doen doen hun best best op school, school, gedragen gedragen<br />

zich positief positief in activiteiten, activiteiten, in de wijk wijk<br />

en op school. school. Dat gedrag gedrag wordt wordt<br />

beloond. beloond. ‘We zijn naar naar Barcelona Barcelona<br />

geweest. geweest. Misschien Misschien gaan gaan we nog nog wel wel<br />

eens naar Bayern Bayern München München of Borussia Borussia<br />

Dortmund. Dortmund. Zo’n beloning, beloning, daar doe je<br />

echt je best wel voor.’<br />

www.s-hertogenbosch.nl


Voetbalproject Doelbewust<br />

‘Zo’n team, daar wil je graag bijhoren!’<br />

Iedere woensdagmiddag traint het team van voetbalproject Doelbewust. Als het mooi weer is spelen ze in de<br />

voetbalkooi en in de koude wintermaanden in gymzaal Boschveld. ‘Positief gedrag wordt bij ons beloond. Je kunt dan<br />

uitgenodigd worden voor het selectieteam’, vertellen de coaches Karima Khtoura van Divers en Sonny Cayaux van<br />

’S-PORT. Deelnemen aan het selectieteam heeft veel voordelen: je speelt tegen teams uit andere steden en in 2011<br />

maakte het team zelfs een uitstapje naar een wedstrijd van FC Barcelona. ‘Dat selectieteam, daar doe je echt je best<br />

voor. Daar wil je wel bijhoren!’<br />

Het Boschveldteam van Doelbewust<br />

telt momenteel acht jongens. ‘Maar<br />

het team mag nog wel wat groeien’,<br />

vinden de coaches. De aanmeldingen<br />

verlopen vaak via school of via<br />

professionals in de wijk’, vertelt<br />

Karima. ‘Maar jongeren kunnen<br />

zichzelf ook aanmelden. We zijn vaak<br />

in de wijk en iedereen die ons tegenkomt<br />

kan ons aanspreken.’<br />

Strak schema<br />

Iedere bijeenkomst bijeenkomst verloopt verloopt volgens<br />

een strak schema. ‘We beginnen beginnen altijd<br />

met een thema. De jongeren maken<br />

bijvoorbeeld bijvoorbeeld een collage die ze aan<br />

elkaar presenteren. presenteren. Of ze vertellen<br />

over hun dromen. Soms bespreken<br />

we onderwerpen die hen bezig<br />

Informatie<br />

Losliggende stoeptegels, een kapotte<br />

lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen?<br />

Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan<br />

onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het<br />

Meldpunt Openbare Ruimte (073) 615 55 55<br />

voor zaken in de openbare ruimte. Zo werkt u<br />

mee aan een schone stad!<br />

<br />

houden. Dat kan van alles zijn: pesten,<br />

discriminatie, ruzies of gewoon hoe<br />

het op school gaat’, vertelt Sonny.<br />

Daarna wordt er getraind. ‘We<br />

bootsen een professionele voetbalclub<br />

na. Dat betekent: respect hebben voor<br />

elkaar en voor de coaches, op tijd<br />

komen en je kleding in orde houden’,<br />

legt Karima uit.<br />

FC Den Bosch<br />

Inmiddels Inmiddels heeft FC Den Bosch Bosch het<br />

voetbalproject voetbalproject geadopteerd. geadopteerd. ‘Regelma‘Regelmatig komen er spelers langs. Ze trainen trainen<br />

mee en zijn echt een voorbeeld voorbeeld voor<br />

de jongens’, jongens’, vertelt Sonny. Ook staat er<br />

nog een rondleiding rondleiding op het programprogramma. ‘En weet je wat ook zo leuk is? We<br />

hebben een filmpje opgenomen opgenomen en FC<br />

Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier<br />

is veel informatie te vinden over uw wijk. Hebt u<br />

vragen, neem dan contact op met wijkmanager<br />

Riekje Bosch, telefoonnummer (073) 615 56 57 of<br />

mail naar wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl.<br />

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente<br />

’s-Hertogenbosch.<br />

Den Bosch gaat dat gebruiken als<br />

promotiefilmpje voor hun club. Daar<br />

zijn we natuurlijk heel trots op.’<br />

Naar Barcelona<br />

In de stad zijn vijf Doelbewust<br />

voetbalteams actief. Ieder wijkteam<br />

levert een of twee spelers voor het<br />

selectieteam. Dat zijn niet de beste<br />

voetballers maar de jongens die een<br />

voorbeeld zijn voor hun team. Ze<br />

doen doen hun best best op school, school, gedragen gedragen<br />

zich positief positief in activiteiten, activiteiten, in de wijk wijk<br />

en op school. school. Dat gedrag gedrag wordt wordt<br />

beloond. beloond. ‘We zijn naar naar Barcelona Barcelona<br />

geweest. geweest. Misschien Misschien gaan gaan we nog nog wel wel<br />

eens naar Bayern Bayern München München of Borussia Borussia<br />

Dortmund. Dortmund. Zo’n beloning, beloning, daar doe je<br />

echt je best wel voor.’<br />

www.s-hertogenbosch.nl


Voetbalproject Doelbewust<br />

‘Zo’n team, daar wil je graag bijhoren!’<br />

Iedere woensdagmiddag traint het team van voetbalproject Doelbewust. Als het mooi weer is spelen ze in de<br />

voetbalkooi en in de koude wintermaanden in gymzaal Boschveld. ‘Positief gedrag wordt bij ons beloond. Je kunt dan<br />

uitgenodigd worden voor het selectieteam’, vertellen de coaches Karima Khtoura van Divers en Sonny Cayaux van<br />

’S-PORT. Deelnemen aan het selectieteam heeft veel voordelen: je speelt tegen teams uit andere steden en in 2011<br />

maakte het team zelfs een uitstapje naar een wedstrijd van FC Barcelona. ‘Dat selectieteam, daar doe je echt je best<br />

voor. Daar wil je wel bijhoren!’<br />

Het Boschveldteam van Doelbewust<br />

telt momenteel acht jongens. ‘Maar<br />

het team mag nog wel wat groeien’,<br />

vinden de coaches. De aanmeldingen<br />

verlopen vaak via school of via<br />

professionals in de wijk’, vertelt<br />

Karima. ‘Maar jongeren kunnen<br />

zichzelf ook aanmelden. We zijn vaak<br />

in de wijk en iedereen die ons tegenkomt<br />

kan ons aanspreken.’<br />

Strak schema<br />

Iedere bijeenkomst bijeenkomst verloopt verloopt volgens<br />

een strak schema. ‘We beginnen beginnen altijd<br />

met een thema. De jongeren maken<br />

bijvoorbeeld bijvoorbeeld een collage die ze aan<br />

elkaar presenteren. presenteren. Of ze vertellen<br />

over hun dromen. Soms bespreken<br />

we onderwerpen die hen bezig<br />

Informatie<br />

Losliggende stoeptegels, een kapotte<br />

lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen?<br />

Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan<br />

onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het<br />

Meldpunt Openbare Ruimte (073) 615 55 55<br />

voor zaken in de openbare ruimte. Zo werkt u<br />

mee aan een schone stad!<br />

<br />

houden. Dat kan van alles zijn: pesten,<br />

discriminatie, ruzies of gewoon hoe<br />

het op school gaat’, vertelt Sonny.<br />

Daarna wordt er getraind. ‘We<br />

bootsen een professionele voetbalclub<br />

na. Dat betekent: respect hebben voor<br />

elkaar en voor de coaches, op tijd<br />

komen en je kleding in orde houden’,<br />

legt Karima uit.<br />

FC Den Bosch<br />

Inmiddels Inmiddels heeft FC Den Bosch Bosch het<br />

voetbalproject voetbalproject geadopteerd. geadopteerd. ‘Regelma‘Regelmatig komen er spelers langs. Ze trainen trainen<br />

mee en zijn echt een voorbeeld voorbeeld voor<br />

de jongens’, jongens’, vertelt Sonny. Ook staat er<br />

nog een rondleiding rondleiding op het programprogramma. ‘En weet je wat ook zo leuk is? We<br />

hebben een filmpje opgenomen opgenomen en FC<br />

Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier<br />

is veel informatie te vinden over uw wijk. Hebt u<br />

vragen, neem dan contact op met wijkmanager<br />

Riekje Bosch, telefoonnummer (073) 615 56 57 of<br />

mail naar wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl.<br />

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente<br />

’s-Hertogenbosch.<br />

Den Bosch gaat dat gebruiken als<br />

promotiefilmpje voor hun club. Daar<br />

zijn we natuurlijk heel trots op.’<br />

Naar Barcelona<br />

In de stad zijn vijf Doelbewust<br />

voetbalteams actief. Ieder wijkteam<br />

levert een of twee spelers voor het<br />

selectieteam. Dat zijn niet de beste<br />

voetballers maar de jongens die een<br />

voorbeeld zijn voor hun team. Ze<br />

doen doen hun best best op school, school, gedragen gedragen<br />

zich positief positief in activiteiten, activiteiten, in de wijk wijk<br />

en op school. school. Dat gedrag gedrag wordt wordt<br />

beloond. beloond. ‘We zijn naar naar Barcelona Barcelona<br />

geweest. geweest. Misschien Misschien gaan gaan we nog nog wel wel<br />

eens naar Bayern Bayern München München of Borussia Borussia<br />

Dortmund. Dortmund. Zo’n beloning, beloning, daar doe je<br />

echt je best wel voor.’<br />

www.s-hertogenbosch.nl


Voetbalproject Doelbewust<br />

‘Zo’n team, daar wil je graag bijhoren!’<br />

Iedere woensdagmiddag traint het team van voetbalproject Doelbewust. Als het mooi weer is spelen ze in de<br />

voetbalkooi en in de koude wintermaanden in gymzaal Boschveld. ‘Positief gedrag wordt bij ons beloond. Je kunt dan<br />

uitgenodigd worden voor het selectieteam’, vertellen de coaches Karima Khtoura van Divers en Sonny Cayaux van<br />

’S-PORT. Deelnemen aan het selectieteam heeft veel voordelen: je speelt tegen teams uit andere steden en in 2011<br />

maakte het team zelfs een uitstapje naar een wedstrijd van FC Barcelona. ‘Dat selectieteam, daar doe je echt je best<br />

voor. Daar wil je wel bijhoren!’<br />

Het Boschveldteam van Doelbewust<br />

telt momenteel acht jongens. ‘Maar<br />

het team mag nog wel wat groeien’,<br />

vinden de coaches. De aanmeldingen<br />

verlopen vaak via school of via<br />

professionals in de wijk’, vertelt<br />

Karima. ‘Maar jongeren kunnen<br />

zichzelf ook aanmelden. We zijn vaak<br />

in de wijk en iedereen die ons tegenkomt<br />

kan ons aanspreken.’<br />

Strak schema<br />

Iedere bijeenkomst bijeenkomst verloopt verloopt volgens<br />

een strak schema. ‘We beginnen beginnen altijd<br />

met een thema. De jongeren maken<br />

bijvoorbeeld bijvoorbeeld een collage die ze aan<br />

elkaar presenteren. presenteren. Of ze vertellen<br />

over hun dromen. Soms bespreken<br />

we onderwerpen die hen bezig<br />

Informatie<br />

Losliggende stoeptegels, een kapotte<br />

lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen?<br />

Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan<br />

onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het<br />

Meldpunt Openbare Ruimte (073) 615 55 55<br />

voor zaken in de openbare ruimte. Zo werkt u<br />

mee aan een schone stad!<br />

<br />

houden. Dat kan van alles zijn: pesten,<br />

discriminatie, ruzies of gewoon hoe<br />

het op school gaat’, vertelt Sonny.<br />

Daarna wordt er getraind. ‘We<br />

bootsen een professionele voetbalclub<br />

na. Dat betekent: respect hebben voor<br />

elkaar en voor de coaches, op tijd<br />

komen en je kleding in orde houden’,<br />

legt Karima uit.<br />

FC Den Bosch<br />

Inmiddels Inmiddels heeft FC Den Bosch Bosch het<br />

voetbalproject voetbalproject geadopteerd. geadopteerd. ‘Regelma‘Regelmatig komen er spelers langs. Ze trainen trainen<br />

mee en zijn echt een voorbeeld voorbeeld voor<br />

de jongens’, jongens’, vertelt Sonny. Ook staat er<br />

nog een rondleiding rondleiding op het programprogramma. ‘En weet je wat ook zo leuk is? We<br />

hebben een filmpje opgenomen opgenomen en FC<br />

Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier<br />

is veel informatie te vinden over uw wijk. Hebt u<br />

vragen, neem dan contact op met wijkmanager<br />

Riekje Bosch, telefoonnummer (073) 615 56 57 of<br />

mail naar wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl.<br />

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente<br />

’s-Hertogenbosch.<br />

Den Bosch gaat dat gebruiken als<br />

promotiefilmpje voor hun club. Daar<br />

zijn we natuurlijk heel trots op.’<br />

Naar Barcelona<br />

In de stad zijn vijf Doelbewust<br />

voetbalteams actief. Ieder wijkteam<br />

levert een of twee spelers voor het<br />

selectieteam. Dat zijn niet de beste<br />

voetballers maar de jongens die een<br />

voorbeeld zijn voor hun team. Ze<br />

doen doen hun best best op school, school, gedragen gedragen<br />

zich positief positief in activiteiten, activiteiten, in de wijk wijk<br />

en op school. school. Dat gedrag gedrag wordt wordt<br />

beloond. beloond. ‘We zijn naar naar Barcelona Barcelona<br />

geweest. geweest. Misschien Misschien gaan gaan we nog nog wel wel<br />

eens naar Bayern Bayern München München of Borussia Borussia<br />

Dortmund. Dortmund. Zo’n beloning, beloning, daar doe je<br />

echt je best wel voor.’<br />

www.s-hertogenbosch.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!