03.09.2013 Views

'We willen weten wat de bewoners ervan vinden' - s-Hertogenbosch

'We willen weten wat de bewoners ervan vinden' - s-Hertogenbosch

'We willen weten wat de bewoners ervan vinden' - s-Hertogenbosch

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Half mei enquête over leefbaarheid in <strong>de</strong> Rompert<br />

‘We <strong>willen</strong> <strong>weten</strong> <strong>wat</strong> <strong>de</strong> <strong>bewoners</strong><br />

<strong>ervan</strong> vin<strong>de</strong>n’<br />

‘Het is hier goed wonen,’ zegt Harrie San<strong>de</strong>rs van Buurtvereniging <strong>de</strong> Rompert over<br />

zijn wijk waar hij al 36 jaar woont. ‘En dat <strong>willen</strong> we zo hou<strong>de</strong>n. We zien <strong>de</strong> laatste<br />

tijd <strong>wat</strong> ontwikkelingen in <strong>de</strong> Rompert die ons zorgen baren. Hier en daar heb je<br />

woningen die dringend een likje verf nodig hebben, net als slecht on<strong>de</strong>rhou<strong>de</strong>n<br />

tuinen, pa<strong>de</strong>n en rommelig groen. Ook zie je on<strong>de</strong>rverhuur en drugsoverlast. Daarom<br />

<strong>willen</strong> we in kaart brengen hoe het er op dit moment met <strong>de</strong> Rompert voor staat. Dat<br />

doen we met een enquête. We vragen alle <strong>bewoners</strong> om die in te vullen, want dan<br />

krijgen we een zo compleet mogelijk beeld van <strong>de</strong> wijk. Met <strong>de</strong> uitkomsten van <strong>de</strong><br />

enquête gaan we aan <strong>de</strong> slag om er met elkaar voor te zorgen dat <strong>de</strong> Rompert een<br />

fijne woonwijk blijft.’<br />

Aan het Rompert Park, het Rompertcentrum<br />

en <strong>de</strong> Rompert 1 t/m 6 staan<br />

zo’n achthon<strong>de</strong>rd woningen, allemaal<br />

particulier eigendom. Daar bellen<br />

mensen van <strong>de</strong> buurtvereniging half mei<br />

aan om <strong>de</strong> enquête af te geven.<br />

Bewoners vullen die in en stoppen <strong>de</strong><br />

Wijkgericht<br />

Nieuwsbrief Wijkgericht Werken Noord, mei 2011<br />

Speciale uitgave voor <strong>de</strong> Rompert<br />

enquête vóór 5 juni in één van <strong>de</strong> oranje<br />

brievenbussen in <strong>de</strong> wijk. Een postzegel is<br />

niet nodig.<br />

Vragenlijst is anoniem<br />

‘In <strong>de</strong> enquête <strong>willen</strong> we van alles<br />

<strong>weten</strong>,’ legt Hans van Veen uit. ‘Het gaat<br />

om 43 vragen die gaan over <strong>de</strong> kwaliteit<br />

van <strong>de</strong> woning en woonomgeving,<br />

parkeren, groen en speelvoorzieningen.<br />

Maar ook over veiligheid, verkeer,<br />

overlast, <strong>de</strong> aanwezigheid van voorzieningen<br />

en on<strong>de</strong>rlinge buurtcontacten.<br />

Dat en meer. Elk on<strong>de</strong>rwerp dat belangrijk<br />

is om <strong>de</strong> Rompert goed in kaart te<br />

brengen, krijgt volop aandacht. De<br />

vragenlijst is anoniem. We vragen<br />

<strong>bewoners</strong> wel naar bijvoorbeeld leeftijd,<br />

gezinssamenstelling en <strong>de</strong> buurt waar<br />

iemand woont. Ook is er ruimte voor<br />

extra opmerkingen.’<br />

Bijeenkomst september<br />

‘Als we <strong>de</strong> enquêtes terug hebben, gaan<br />

we <strong>de</strong> gegevens verwerken. Per on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el<br />

brengen we <strong>de</strong> antwoor<strong>de</strong>n van <strong>de</strong><br />

<strong>bewoners</strong> in kaart. De uitkomsten<br />

presenteren we op een <strong>bewoners</strong>bijeenkomst<br />

eind september in basisschool<br />

Noor<strong>de</strong>rlicht. De gemeente is dan ook<br />

aanwezig. Daar komt later nog een<br />

uitnodiging voor. Op die avond maken<br />

we ook een begin om <strong>de</strong> knelpunten die<br />

uit <strong>de</strong> enquête zijn gekomen om te<br />

zetten in plannen en activiteiten om van<br />

<strong>de</strong> Rompert een nog leukere plek te<br />

maken. Vul <strong>de</strong> enquête in, zou ik <strong>willen</strong><br />

zeggen. Want <strong>de</strong> Rompert, dat zijn wij<br />

allemaal samen.’<br />

Buurtvereniging <strong>de</strong> Rompert. V.l.n.r. staand<br />

Kjeld Dam, Francois van <strong>de</strong> Ven en Hans van<br />

Veen. Zittend Jan van Beusekom, Frank<br />

Zuylen en Harrie San<strong>de</strong>rs. De buurtvereniging<br />

bestaat sinds 1977 en organiseert regelmatig<br />

activiteiten, zoals eind vorig jaar een avond<br />

over veiligheid. Ook brengt zij regelmatig een<br />

krantje uit. De actieve <strong>bewoners</strong> komen uit<br />

alle buurten van <strong>de</strong> Rompert. Eén van hen<br />

komt half mei <strong>de</strong> enquête persoonlijk<br />

afgeven.


‘Ik ben regelmatig in <strong>de</strong> Rompert<br />

te vin<strong>de</strong>n’<br />

‘Ik ben nu zo’n vijf jaar wijkagent in<br />

Noord. In bijna heel Noord. Alleen <strong>de</strong><br />

Hambaken valt erbuiten. Ik doe dat met<br />

veel plezier, want als wijkagent ben je<br />

altijd dichtbij en heb je direct contact<br />

met <strong>de</strong> <strong>bewoners</strong>. Omdat ik ook in <strong>de</strong><br />

an<strong>de</strong>re buurten actief ben, kan ik<br />

natuurlijk niet altijd in <strong>de</strong> Rompert zijn.<br />

Bovendien ben ik daar waar het het<br />

hardst nodig is. Toch ben ik regelmatig<br />

in <strong>de</strong> Rompert te vin<strong>de</strong>n. Te voet of met<br />

<strong>de</strong> fi ets. Ik heb ook goed contact met<br />

<strong>de</strong> buurtvereniging. Eind vorig jaar was<br />

ik op een avond over woninginbraken.<br />

Een goed initiatief van <strong>de</strong> buurtvereniging.<br />

De <strong>bewoners</strong> gingen met allerlei<br />

goe<strong>de</strong> tips naar huis. Ook <strong>de</strong> komen<strong>de</strong><br />

enquête over leefbaarheid is belangrijk.<br />

Aan <strong>de</strong> antwoor<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> <strong>bewoners</strong><br />

kunnen we zien waar bijvoorbeeld wij<br />

als politie aandacht aan moeten geven.<br />

Een aantal <strong>bewoners</strong> van <strong>de</strong> Rompert<br />

kent mij, met an<strong>de</strong>ren hoop ik nog<br />

kennis te maken. Bewoners kunnen me<br />

altijd bellen (0900 - 8844) of mailen<br />

(ben.van.<strong>de</strong>r.lee@ brabant-noord.<br />

politie.nl). Wie weet tot binnenkort.’<br />

Prik mee met<br />

Proper Jetje<br />

Binnenkort is het weer zover. Op waarschijnlijk 28 mei - er<br />

komt nog een fl yer in <strong>de</strong> bus - maken <strong>bewoners</strong> <strong>de</strong> wijk<br />

schoon en halen zij het zwerfvuil weg. Het is <strong>de</strong> vier<strong>de</strong> keer<br />

dat Buurtvereniging <strong>de</strong> Rompert dit samen met <strong>de</strong><br />

gemeente organiseert. Bewoners krijgen een knijper, een<br />

vuilniszak en een hesje en gaan op pad.<br />

‘We verwachten zo’n <strong>de</strong>rtig kin<strong>de</strong>ren en volwassenen die van<br />

10.00 tot 12.00 uur <strong>de</strong> han<strong>de</strong>n uit <strong>de</strong> mouwen steken,’ zegt<br />

Hans van Veen. ‘Om 9.30 uur verzamelen we bij basisschool<br />

Noor<strong>de</strong>rlicht. Daar beginnen we met koffi e en gebak,<br />

gesponsord door Bakker Bart. Na gedane arbeid komt als<br />

vanouds <strong>de</strong> frietwagen. Het is altijd heel gezellig. Door mee<br />

te doen, doe je <strong>wat</strong> voor <strong>de</strong> wijk waar je woont. O ja, Proper<br />

Jetje is er natuurlijk ook bij.’<br />

Informatie<br />

Kijk ook eens op www.wijkgerichtwerken.nl. Hier is veel informatie te vin<strong>de</strong>n over uw wijk.<br />

Hebt u vragen, neem dan contact op met wijkmanager Frank van Berkel, telefoonnummer<br />

(073) 615 57 26 of mail naar wijkgerichtwerken@s­hertogenbosch.nl. Deze nieuwsbrief is een<br />

initiatief van <strong>de</strong> gemeente ’s­<strong>Hertogenbosch</strong> in het ka<strong>de</strong>r van het Groteste<strong>de</strong>nbeleid.<br />

‘Gooi oud papier<br />

in onze papier<br />

container’<br />

Ben van <strong>de</strong>r Lee.<br />

Veel <strong>bewoners</strong> van <strong>de</strong> Rompert brengen hun oud papier<br />

naar <strong>de</strong> papiercontainer van <strong>de</strong> buurtvereniging. Die staat<br />

op <strong>de</strong> parkeerplaats naast Rompertdreef 34. Dat doen ze dan<br />

op zaterdag tussen 10.00 en 13.00 uur. Elke week op die tijd,<br />

behalve in <strong>de</strong> vakanties, is er iemand van <strong>de</strong> buurtvereniging<br />

aanwezig om het papier aan te nemen en in <strong>de</strong> container te<br />

doen. Harrie San<strong>de</strong>rs: ‘Met <strong>de</strong> opbrengst van het oud papier<br />

organiseren wij onze buurtactiviteiten. En we sponsoren<br />

initiatieven in <strong>de</strong> wijk. Het speeltuintje en het dierenpark<br />

zijn daar voorbeel<strong>de</strong>n van. Ons <strong>bewoners</strong>krantje betalen we<br />

daar ook van. Bewoners die hun oud papier nog niet bij ons<br />

brengen, zijn van harte welkom.’<br />

www.wijkgerichtwerken.nl<br />

Oplage: 1.500

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!