04.09.2013 Views

agenda kavb 2012.indd

agenda kavb 2012.indd

agenda kavb 2012.indd

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Agenda<br />

1. Opening Algemene Ledenvergadering<br />

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 15 december 2011<br />

De notulen zijn te raadplegen op de besloten ledenpagina’s van de KAVB-website: www.<strong>kavb</strong>.nl<br />

3. Ingekomen stukken en mededelingen<br />

Het Activiteitenverslag 2012 wordt verspreid via BloembollenVisie in januari 2013.<br />

4. Ontwikkelingen vereniging, organisatie en Jaarplan activiteiten 2013<br />

Een nadere toelichting wordt gegeven bij enkele actuele ontwikkelingen binnen de vereniging en binnen<br />

de KAVB-organisatie. Verzocht wordt om goedkeuring van het jaarplan 2013 waarin op hoofdlijnen de<br />

activiteiten van de KAVB gepresenteerd worden en het nieuwe bestuursmodel (zie pagina 3).<br />

5. Financiële zaken KAVB<br />

Verzocht wordt om:<br />

- goedkeuring van de staat van baten en lasten 2011 (zie pagina 6)<br />

- goedkeuring van de balans per 31 december 2011 (zie pagina 4 en 5)<br />

- decharge van directie en bestuur inzake de jaarrekening en balans 2011 (zie pagina 7)<br />

- goedkeuring van de begroting 2013 (zie pagina 7)<br />

- goedkeuring van de contributieregeling 2013 (zie pagina 8)<br />

6. Sectorontwikkelingen<br />

Een nadere toelichting wordt gegeven bij de volgende actuele ontwikkelingen:<br />

- de financiering van gezamenlijke activiteiten<br />

- de vergoedingsregeling Ditylenchus dipsaci<br />

- modernisering Handelsreglement<br />

7. Benoeming Algemeen Voorzitter KAVB<br />

Inmiddels is de werving van een nieuwe algemeen voorzitter in gang gezet. Het Hoofdbestuur streeft naar<br />

invulling van de vacante positie per 1 april 2013. Het Hoofdbestuur doet hiervoor t.z.t. een voordracht aan<br />

de Algemene Ledenvergadering.<br />

8. Rondvraag<br />

Onderwerpen die in de rondvraag aan de orde worden gesteld, dienen bij voorkeur schriftelijk aan het<br />

bestuur te worden voorgelegd.<br />

9. Sluiting

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!