04.09.2013 Views

agenda kavb 2012.indd

agenda kavb 2012.indd

agenda kavb 2012.indd

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Staat van baten en lasten 2011<br />

2010 2011 2011<br />

werkelijk begroting werkelijk<br />

Baten € € €<br />

Contributie sectoraal 1.074.322 1.075.000 1.083.319<br />

Contributie intersectoraal 58.600 60.000 66.011<br />

Scheidsgerecht 23.380 40.000 7.826<br />

Subsidies en vergoedingen 473.759 503.400 480.856<br />

P+M tuin en registratie-opplant 122.782 122.400 161.705<br />

Rente 8.589 8.000 10.940<br />

Overige baten 161.988 52.700 101.949<br />

Vakblad 77.500 77.500<br />

Totaal baten 2.000.920 1.861.500 1.990.106<br />

Lasten<br />

Personeel in loondienst 1.280.156 1.304.900 1.259.540<br />

Werk door derden 153.232 163.100 186.657<br />

Afschrijvingen 65.911 22.500 57.006<br />

Gebouwkosten 82.805 88.200 90.893<br />

Bestuur en vergaderkosten 132.164 135.200 119.707<br />

Bureaukosten 105.801 119.600 89.246<br />

Ledenkorting vakblad 76.461 -3.800 71.965<br />

Adviezen 38.116 32.400 46.148<br />

Overige lasten 29.147 31.400 20.052<br />

Bijdrage projecten -2.786 -500 -5.330<br />

Financieringskosten 5.638 8.900 5.222<br />

Totaal lasten -1.966.645 -1.901.900 -1.941.106<br />

Saldo 34.275 -40.400 49.000<br />

Resultaatbestemming aan:<br />

Niet-bestemde reserves -84.575 -103.600 -23.688<br />

Bestemde reserves 60.250 3.200 6.677<br />

Bestemmingsfonds kringen 58.600 60.000 66.011<br />

Toelichting bij de staat van baten en lasten 2011<br />

Lasten<br />

In 2010 is ervoor gekozen om de baten voor het vakblad BloembollenVisie en de kosten behorende bij de aan de<br />

leden gegeven korting niet meer te salderen maar apart te vermelden. Hierdoor zijn de lasten bij de post vakblad<br />

ruim € 75.000 hoger dan begroot. Afschrijvingskosten waren hoger dan begroot doordat afschrijving op gebouw<br />

niet begroot was. Dit werd echter ruimschoots gecompenseerd doordat er meer loonkosten aan projecten konden<br />

worden toegerekend, er minder vergaderkosten waren en er bespaard werd op bureaukosten (o.a. introductie elektronische<br />

nieuwsbrieven). De kosten komen hiermee lager uit dan 2010.<br />

Baten<br />

De ontvangen inkomsten uit het scheidsgerecht bleven achter bij de verwachtingen, omdat er minder zaken aanhangig<br />

zijn gemaakt. Dit werd volledig gecompenseerd door onder meer een groter aantal opplantingen van monsters<br />

en meer, niet begrote, overige baten. Het uiteindelijke saldo van de baten en lasten bedroeg € 49.000. Door<br />

bestemming van baten aan de bestemde reserves en het bestemmingsfonds is er een negatief resultaat ontstaan<br />

van € 23.688. De afname van de algemene reserve van de KAVB is hiermee veel lager dan voorzien in de begroting<br />

en ook lager dan het gerealiseerde resultaat in 2010.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!