schoolgids schooljaar 2012-2013 (pdf-bestand 4,1 MB) - Aelis

aelis.nl

schoolgids schooljaar 2012-2013 (pdf-bestand 4,1 MB) - Aelis

2012 - 2013

SCHOOLGIDS

Rehobothschool


voor al uw communicatie, drukwerk van alle markten thuis

de zodde 8 1231 mb loosdrecht t: 035-5826209 info@tenherkel.nl www.tenherkel.nl


REHOBOTH LIED

REHOBOTH SCHOOL

Uit de Vesting komen wij

en we zingen hand in hand

heel vrij

onze school is Rehoboth

ja de beste dat is Rehoboth

Wij gaan samen werken en ook samen leren

samen sporten doen we goed

wij worden kampioen

vol goede moed !!!!

Uit de Vesting komen wij

en we zingen hand in hand

heel vrij

onze school is Rehoboth

ja de beste dat is Rehoboth

1

COLOFON

Deze schoolgids is een uitgave van:

Rehoboth School

Westwalstraat 49

1411 PD Naarden

tel 035 6946240

E-mail: rehobothnaarden@proceon.nl

www.rehobothschoolnaarden.nl

Twitter: @RehobothNaarden

Directeur: Jaap ter Steege

Fotografie: Marc Verbeek

Jaap ter Steege

Vormgeving en drukwerk:

Drukkerij ten Herkel b.v.

De Zodde 8

1231 MB Loosdrecht

tel. 035-5826209


INHOUDSOPGAVE

REHOBOTH SCHOOL

Inhoudsopgave

A voorblad

B schoollied

C inhoudsopgave

1. Voorwoord

2. De school

- een stukje geschiedenis

- de naam van de school

- de school in vogelvlucht

- stichting Proceon

3. Het schoolteam

4. Contact

5. De betrokkenheid van ouders

6. Aannamebeleid

7. Onderwijs en ontwikkeling

- De kwaliteit van ons onderwijs

- jaarplan 2012-2013

8. Zorg en zorgverbreding

- Leerlingenzorg en Stichting Proceon

- Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen

- Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

- doorstroming naar het voortgezet onderwijs

9. Klachten

10. Rehoboth ABC…

11. Bijzondere projecten en activiteiten van de school

12. Adressenlijst

2


1. VOORWOORD

Voor u ligt de schoolgids van de Rehobothschool, een ‘open’

Christelijke basisschool in Naarden-Vesting.

Scholen verschillen, in de manier van sfeer, in werken en in wat

kinderen leren. Scholen hebben verschillende kwaliteiten. In

deze schoolgids laten wij zien waar de Rehoboth School voor

staat, op welke manier kinderen leren, hoe de sfeer op school

is en op welke manier wij werken. Zodat u als ouder weet wat

u van de school kunt verwachten en ook wat wij van u als ouder

verwachten. Deze schoolgids is tot stand gekomen in overleg

met de medezeggenschapsraad van onze school, en heeft ook

de instemming van deze raad.

Alle ouders / verzorgers die voor het eerst te maken krijgen met

onze school heten wij bij deze van harte welkom. We hopen dat de

school spoedig een vertrouwde plaats zal zijn voor u en uw kind(eren)

en dat wij met u op een prettige manier zullen samenwerken.

Wanneer u na lezing van deze schoolgids nog vragen hebt, inlichtingen

wilt of uw kind wilt aanmelden, maakt u dan gerust

een afspraak met ons. U kunt dan meteen kennis maken met

de school en de leerkrachten, want dat is iets wat we in deze

schoolgids niet kunnen verwerken.

We nodigen u tevens uit een kijkje nemen op onze website:

www.rehobothschoolnaarden.nl

Team van de Rehoboth School

2. DE SCHOOL

2.1 Een stukje geschiedenis

Op 7 november 1890 werd de Vereniging tot stichting en instandhouding

van een School met den Bijbel op Gereformeerde

Grondslag te Naarden, onder de zinspreuk “Rehoboth” opgericht

in een tijd, waarin de kinderarbeid net was afgeschaft.

De Rehoboth School aan de Bussummerstraat kon in 1894 de

deuren openen voor de 26 opgegeven leerlingen.

REHOBOTH SCHOOL

3

Vanuit de Bussummerstraat verhuisde de school in 1922 naar de

Kloosterstraat 21. Het leerlingenaantal zat op dat moment boven

de 160. De eerste steen die gelegd werd, is terug te vinden in

ons huidige gebouw.

Op 28 oktober 1972 werd aan de huidige locatie (de Westwalstraat)

een nieuwe school geopend.

Per 1 januari 1979 kwam de A.W. van Dalenschool (de kleuterschool

aan de Bussummerstraat) onder het beheer van de Vereniging.

Ruim 120 jaar geschiedenis heeft de Rehobothschool inmiddels

achter de rug. Duizenden kinderen hebben in de schoolbanken

gezeten.

2.2 De naam van de school

De naam “Rehoboth” wijst op een christelijke identiteit. De naam

komt uit het bijbelboek “Genesis” en betekent: “bron van ruimte”.

Uit Genesis 26 (vertaling uit De Nieuwe Bijbel Vertaling):

Isaak zaaide in dat land en hij oogstte nog hetzelfde jaar honderdvoudig,

want de HEER zegende hem. Hij werd rijker en rijker, schatrijk

werd hij: hij bezat grote kudden schapen, geiten en runderen

en een groot aantal slaven en slavinnen. De Filistijnen werden jaloers

op hem, en daarom maakten ze alle putten die de knechten

van zijn vader Abraham indertijd hadden gegraven onbruikbaar

door ze vol te gooien met aarde. Het kwam zo ver dat Abimelech

(de koning) tegen Isaak zei: “U kunt maar beter bij ons weggaan,

u bent veel te machtig voor ons geworden.”Toen vertrok Isaak en

sloeg zijn tenten op in het dal van Gerar, en daar bleef hij wonen.

De waterputten die in de tijd van zijn vader Abraham waren gegraven

en die de Filistijnen na Abrahams dood hadden dichtgegooid,

groef Isaak weer open, en hij gaf ze dezelfde namen als

zijn vader ze had gegeven. Ook Isaaks knechten gingen in het

dal aan het graven en zij troffen er een bron met helder water

aan. Maar de herders uit Gerar maakten ruzie met Isaaks herders.

“Dat water is van ons,”zeiden ze. Omdat hij daarover onenigheid

met hen had gekregen, noemde hij die bron Esek. Toen groeven

ze een andere put en ook daarover kregen ze ruzie; hij noemde

hem daarom Sitna. Daarna trok hij verder, en weer groef hij een

put. Hierover ontstond geen onenigheid. Hij noemde hem Rehoboth,

“want,” zei hij, “nu heeft de HEER ons ruimte gegeven in

dit land en kunnen wij ons uitbreiden.”

De Rehobothschool is een moderne, open, christelijke basisschool.

Naar wij horen van ouders, een warme school waar leerlingen

en ouders zich snel thuis voelen. Een school, waar een

team van leerkrachten klaar staat om een gedegen basis te leggen

voor het onderwijs aan uw kind. Maar ook om uw kind een

fantastische tijd op de basisschool te laten beleven, waar hij of zij

met veel plezier op terug kan kijken.

Wij bieden kwaliteitsonderwijs vanuit de christelijke identiteit.

Dit krijgt uiterlijk gestalte in:

• de opening en de afsluiting van de schooldag

• de godsdienstlessen.

• de aandacht voor bijbelliederen

• de viering van de christelijke feesten

• de wijze waarop wij met elkaar als leerlingen, ouders en

team omgaan in de praktijk.

Iedereen die zich thuis voelt bij en respect heeft voor onze manier

van leven en werken is welkom.


2.3 De school in vogelvlucht; het schoolprofiel

De Rehobothschool

De Rehobothschool is een protestants christelijke school in

Naarden-Vesting. De school is opgericht in 1921, ligt in de Vesting

en is gemoedelijk en kleinschalig. Op onze school zitten

ongeveer 245 leerlingen, verdeeld over 9 groepen.

Schoolorganisatie

De school is onderdeel van Stichting Proceon. Het uitvoerende

werk van het bestuur wordt gedaan door het college van

Bestuur, Dhr. P.D. van Buuren. Op onze school is de dagelijkse

leiding in handen van Dhr. Jaap ter Steege. Naast de directeur

zijn er een IB-er, een ICT-er en 2 bouwcoördinatoren. Het team

bestaat in totaal uit 18 leerkrachten. Samen zetten wij ons in

om de kinderen op een goede manier op school te begeleiden.

In afwezigheid van de directeur fungeren de bouwcoördinatoren,

Ineke Yska en Ilse Baars, voor u als ouders als aanspreekpunt.

Voor de dagelijkse gang van zaken kunt u terecht bij de

directeur tussen 08.00 uur en 16.00 uur. Voor dringende zaken

verzoeken wij u een afspraak te maken met de directeur. Bij

het maken van een afspraak wordt u gevraagd naar het onderwerp

van het gesprek, zodat dit - indien nodig – kan worden

voorbereid.

De Rehoboth heeft een continurooster. Dit houdt in dat de kinderen

van groep 1 tot en met groep 8 op de maandag, dinsdag,

donderdag en vrijdag van 8.45 uur tot 15.00 uur op school zijn

en op woensdag van 8.45 uur tot 12.30 uur. De kinderen van

groep 1 tot en met 4 hebben de vrijdagmiddag vrij.

Christelijke identiteit

De school is een protestants christelijke basisschool. Wij vinden

dat geloven alles heeft te maken met ons leven van alledag; de

bijbelse waarden en normen vormen de basis voor het omgaan

met elkaar. Per week worden meerdere bijbelverhalen verteld

vanuit een bepaald thema. Naar aanleiding hiervan houden we

klassengesprekken, waarbij het omgaan met elkaar een belangrijke

plek krijgt. Iedere dag wordt begonnen en afgesloten

met een gebed, lied of gedicht. Ook wordt er uitgebreid aandacht

gegeven aan de viering van christelijke feesten.

Visie op onderwijs

Uitgangspunten en doelstellingen

Onze school is altijd in ontwikkeling. Wij zijn steeds op zoek

naar hoe wij ons onderwijs, met de bestaande middelen en de

mogelijkheden die ons gebouw biedt, kunnen verbeteren en

nog beter kunnen laten aansluiten op de leerbehoeften van de

leerlingen. Jaarlijks stellen we daartoe een jaarplan vast dat u

kunt lezen in deze schoolgids.

In ons onderwijs willen we de zelfstandigheid van de kinderen

bevorderen. Dat zal de komende jaren speerpunt zijn van onderwijskundig

beleid. Ook vinden wij het belangrijk dat kinderen

leren samenwerken en zelf mede verantwoordelijk worden

gehouden voor hun eigen leerproces (functionele kennis). In

het onderwijs wordt rekening gehouden met verschillen tussen

leerlingen wat betreft tempo, niveau en hoeveelheid. Wij vinden

het belangrijk dat dit alles gebeurt in een veilige leer- en

werkomgeving, waar persoonlijke aandacht en belangstelling

REHOBOTH SCHOOL

4

is voor elk individueel kind. Wij hebben hoge positieve verwachtingen

van de kinderen en ons uitgangspunt is dat kinderen

leren vanuit succeservaringen.

Pedagogisch klimaat

Een veilig schoolklimaat is de basis om zich te ontwikkelen en

te leren. We willen dat de kinderen met veel plezier naar school

gaan, zich op school thuis voelen, ervaren dat zij erbij horen,

serieus worden genomen en kunnen spelen en werken in een

goede sfeer. We hebben respect voor elkaar en voor andersdenkenden.

Voor een veilig school- en klassenklimaat zijn regels nodig.

Deze regels stellen we vaak samen met de kinderen op. We

formulieren deze regels positief. Hiermee sturen we het gedrag

van kinderen bij het omgaan met elkaar en geven tegelijkertijd

grenzen aan.

Op de Rehobothschool zijn de door de kinderen zelf opgestelde

regels terug te leiden op de volgende drie schoolbrede hoofdregels:

• Ik doe mijn werk zo goed ik kan;

• Wat ik doe is goed voor de groep;

• Ik zorg goed voor onze spullen, het lokaal en de school.

Door de kinderen actief te betrekken bij het maken van de

groepsregels, maken we ze mede verantwoordelijk voor hun

eigen doen en laten. De drie hoofdregels zijn geïntegreerd in

ons pestprotocol.

Onderwijsmodel

Ons onderwijs is ingericht volgens het leerstofjaarklassensysteem.

In de kleutergroepen werken we met combinatiegroepen.

Voor de groepen 3 t/m 8 streven we naar het in stand

houden van homogene groepen.

Ons onderwijs heeft een duidelijke structuur met heldere afspraken

en een goede opbouw. We werken met moderne methodes

en de leerstof in de diverse leerjaren is goed op elkaar

afgestemd. De kwaliteit van ons onderwijs wordt vastgelegd,

geëvalueerd en bijgesteld met het programma ‘Werken met

kwaliteitskaarten’. De beschrijving van de kwaliteit van ons onderwijs

wordt bepaald op basis van de hierboven genoemde

uitgangspunten.


Organisatiemodel

Elk kind maakt een eigen ontwikkeling door. Binnen ons lesgeven

houden we hier o.a. rekening mee door naast de klassikale

instructie ook instructie te geven aan kleine groepjes of individuele

leerlingen. Deze instructielessen worden gegeven volgens

het Directe Instructiemodel, wat inhoudt dat er gewerkt

wordt vanuit concrete les- en leerdoelen. Wanneer een kind

meer instructie nodig heeft, is ons lesgeven er zo op gericht dat

het desbetreffende kind extra instructie krijgt aan de instructietafel

op een moment dat de andere kinderen zelfstandig aan

het werk zijn. Remedial teaching vindt overwegend plaats in

de eigen groep. In beide gevallen wordt er een handelingsplan

opgesteld.

Voor kinderen die sneller door de leerstof van een jaargroep

gaan, hebben wij de ‘Werkwinkel’. De Werkwinkel houdt in dat

de kinderen op een ochtend in de week, jaargroep doorbrekend

onderwijs krijgen van een daarvoor vrijgeroosterde leerkracht.

In bepaalde gevallen wijken wij af van het leerstofjaarklassensysteem.

Op dit moment bijvoorbeeld, zijn de roosters in de

verschillende jaargroepen op gebied van rekenen zo op elkaar

afgestemd, dat de leerlingen een ander leerstofjaarprogramma

op het gebied van rekenen in een andere groep kunnen volgen.

Dit kan zijn in een groep hoger of lager dan waar de leerling

in zit.

Scoort een leerling op alle vakgebieden hoog, dan kan het

een jaargroep versnellen. In geval van lage scores bestaat de

mogelijkheid om een jaargroep te doubleren. Bij de afweging

hiervan gebruiken we de resultaten van het leerling onderwijs

volgsysteem van de leerling, dit zijn de landelijk genormeerde

toetsen van het Cito. Daarnaast wordt gekeken naar de sociaalemotionele

ontwikkeling van het kind.

REHOBOTH SCHOOL

De Rehobothschool, een….

5

De Rehobothschool in de toekomst

Als team gaan wij ons de komende jaren richten op het bevorderen

van zelfstandig functioneren en het vergroten van verantwoordelijkheidsgevoel

bij kinderen. Daardoor zal ook de rol

van de leerkracht veranderen. In het kort laat die zich het best

omschrijven als: begeleiden waar mogelijk, leiden waar nodig.

De komende jaren willen we het onderwijs verder ontwikkelen

op de volgende punten:

• werken met dagtaken en autonomievergroting bij leerlingen

t.a.v. hun keuze voor aanvullende leerstof na de basisstof;

• werken met coöperatieve werkvormen en het integreren

van de didactische coöperatieve structuren binnen de in-

structie waarmee de betrokkenheid en activiteit van leerlin-

gen verhoogd wordt;

• aanpassing van het tutorlezen in de groepen 4 t/m 8

• opzetten van een leerlijn van zelfstandigheid naar Begeleid

Zelfstandig Leren waardoor leerlingen vaardigheden ver-

werken om mede eigenaar te worden van het leerproces en

het kleerstofaanbod.

Jaarlijks zullen we u via de schoolgids vertellen welke plannen

we hebben voor het komende jaar en wat we het voorgaande

jaar verbeterd hebben om deze visie uit te dragen. Tussentijds

houden we middels de maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte

van de vorderingen die de werkgroepen maken.

Wij nodigen u uit om ons aan te spreken als u vindt dat we

niet volgens onze schoolvisie handelen. Dat zullen we enorm

waarderen, want…

De Rehoboth is een school van ons allen!

- gezellige protestants christelijke school, waarbij de bijbelse normen en waarden de basis vormen voor het omgaan

met elkaar, vertaald naar het alledaags omgaan met elkaar.

- school waar alle leerlingen elkaar kennen.

- school waar voor zowel ouders en leerkrachten de kinderen op de eerste plaats staan.

- school met maar 3 regels!

- school waar de leerkracht begeleider is en waar nodig als leider optreedt.

- school met een duidelijke organisatie en een veilige leeromgeving.

- school die werkt aan een degelijk onderwijsinhoudelijk aanbod.

- plek waar het zelfstandig functioneren van de kinderen wordt bevorderd en de eigen verantwoordelijkheid wordt

vergroot.

- school die werkt met dag- en weektaken om de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid bij kinderen te

vergroten. Hierdoor zijn er momenten van zelfstandig werken en plannen de kinderen hun eigen werk in.

- school die aanstuurt op samenwerken en samen leren.

- school die de emotionele en cognitieve ontwikkeling van de kinderen zorgvuldig volgt dmv observaties (Kleuter-

plein en OPSEO) en toetsen (CITO LOVS), indien nodig en mogelijk bieden we extra hulp en begeleiding die vastge-

legd wordt in een handelingsplan of Ontwikkelings Perspectief.

- school met een werkwinkel en een school die zonodig meer groepsoverstijgend onderwijs biedt.

- school met een digitheek voor het ICT-onderwijs.

- school met een continurooster.

- hoogtepunten: fantastische projectweken, open podia, meerdere groepsexcursies per schooljaar, vieringen van de

christelijke feesten, zomerfeesten, spetterende jaar openingen, sportieve activiteiten.


2.4 Stichting Proceon

Voor Protestants Christelijk Onderwijs in het Gooi en omgeving.

Als school voor uw kind hebt u bewust gekozen voor een school

van Sitichting Proceon. De Stichting Proceon is de bovenschoolse

organisatie voor 21 Protestant Christelijke scholen in en om

het Gooi,die verspreid zijn over de gemeenten Hilversum, Wijdemeren,

Eemnes, Laren, Naarden, Bussum en De Bilt.

Aan het hoofd van de stichting staat de Raad van Toezicht. De

uitvoerende werkzaamheden en het dagelijks bestuur is in de

professionele handen van het College van Bestuur, de heer P.D.

van Buuren. Hij wordt daarbij gesteund door diverse stafleden

en andere medewerkers. Het Stichtingskantoor, is gevestigd is

aan de Nieuwe Havenweg 53 te Hilversum (www.proceon.nl)

Binnen de Stichting Proceon staat ‘Pro’ voor PROfessioneel

en PROtestants, maar bovenal voor het

Latijnse woord ‘PROcedere’ dat letterlijk vooruitgaan,

voortgaan betekent. Proceon is een organisatie

die vooruit wil, zich wil ontwikkelen. Kwaliteit

va onderwijs staat, evenals identiteit, bij ons hoog

in het vaandel. Kwaliteit leveren is een PROces dat

nooit ophoudt. Immers, wat vandaag gewoon is, is

morgen achterhaald. De C staat voor christelijk en

‘on’ voor ‘onderwijs’. De naam Proceon draagt al

deze betekenissen in zich.

Gedragscode en gedragsprotocollen

Onze Stichting heeft veel oog voor veiligheid van

leerlingen, medewerkers en ouders. Zo hebben we

een beleidsstuk ontwikkeld, waarmee we alle vormen

van agressie, geweld en seksuele intimidatie

binnen of in de directe omgeving van de school

tegen willen gaan. Waar zich desondanks toch

incidenten voordoen, nemen we adequate maatregelen

om verdere escalatie te voorkomen. Alle

medewerkers die bij de Stichting werken, hebben

een intentieverklaring ondertekend. Hiermee geven

zij aan het beleid agressie, geweld en seksuele

intimidatie van de Stichting te kennen, zich te

gedragen en te handelen naar de opgestelde gedragsregels

en – protocollen.

Er zijn gedragsprotocollen uitgewerkt voor privacy

en het voorkomen van pesten, discriminatie en ander

ongewenst gedrag.

3. HET SCHOOLTEAM

Het team van de Rehoboth probeert de zorg voor de leerlingen

zo goed mogelijk vorm te geven.

Functies en taken in het team

Binnen ons team onderscheiden we een aantal verschillende

functies en taken:

• Directeur: is integraal eindverantwoordelijk voor het onder-

wijs op de school.

• Intern begeleider: coördineert de leerlingenzorg.

• Onderbouwcoördinator: regelt in overleg met de groepsleer-

krachten specifieke zaken die de groepen 1-2 aangaan.

• Bovenbouwcoördinator: regelt in overleg met de groepsleer-

krachten specifieke zaken die de Groepen 3-8 aangaan.

REHOBOTH SCHOOL

Teamsamenstelling

6

• Groepsleerkracht: verzorgt het onderwijs aan een groep.

• Vakleerkracht Lichamelijke Oefening: is aangesteld om de

gymlessen te verzorgen.

• ICT-er (Informatie Communicatie Technologie): zorgt voor de

computers, de software en onderwijsinhoudelijke verande-

ringen op ICT-gebied.

• ICP (interne contact persoon): zorgt er voor dat ouders weten

waar zij moeten zijn met eventuele klachten en meldingen

van ongewenst gedrag dan wel van vertrouwelijke aard.

• Conciërge: is aangesteld om te zorgen voor de huishoude-

lijke gang van zaken.

• Administratief medewerkster: is verantwoordelijk voor een

aantal administratieve taken waaronder het verwerken van

de inschrijvingen van nieuwe leerlingen.

NAAM FUNCTIE GROEP

Jaap ter Steege Directeur

Andra Veentjer Groepsleerkracht 1 en 2

Esther Tensen Groepsleerkracht 1 en 2

Ineke Yska Groepsleerkracht 1 en 2

Bouwcoördinator 1 -3

Hesther Sterk Groepsleerkracht 1 en 2

Intern Begeleider

Erica Dijs Groepsleerkracht 1 en 2

Alies van Mill Groepsleerkracht 1 en 2

Marieke van Slooten Groepsleerkracht 3

Anne Mirjam Verschoor Groepsleerkracht 3

Astrid van Velzen Groepsleerkracht 4

Belinda Spier Groepsleerkracht 4

Inge van Rooijen Groepsleerkracht 5

Ilse Baars Groepsleerkracht 6

Bouwcoördinator groepen 4 - 8

Anneke Jager Groepsleerkracht 6

Jantien van Leeuwen Groepsleerkracht 7

Jonquill Lange Groepsleerkracht 7

Ilse van der Spoel Groepsleerkracht 8

Mieke Schut Groepsleerkracht Werkwinkel

Rob Klein Vakleerkracht bewegingsonderwijs 3 – 8

Jan Tensen Conciërge

Karin van Spanning Administratief medewerkster

Gasten op de Rehobothschool

– de Rehobothschool als opleidingsschool

Ieder schooljaar biedt de Rehobothschool aan diverse studenten

een stageplaats. Onze school is daarmee ook een opleidingsschool.

Naast het vaste team en eventuele invallers komt u op

school dus stagiaires tegen van diverse PABO’s en andere (onderwijsgerelateerde)

opleidingsinstituten.

Dit zijn o.a. aankomende leerkrachten die bij ons praktijkervaring

opdoen.

In het kader van het Project Opleiden in de school, begeleiden

wij als opleidingspartner van de Marnix Academie te Utrecht

wij toekomstige leerkrachten. Deze stagiaires zijn gedurende

een bepaalde tijd op onze school aanwezig. Onder toezicht van

de groepsleerkracht waarbij wordt stage gelopen, geven zij


les in de verschillende groepen. Schooljaar 2011-2012 wil de

school in aanmerking komen voor de officiële certificering als

opleidingsschool. Naast studenten van de Marnix Academie begeleiden

wij ook studenten van de Christelijke Hoge School Ede.

Binnen onze school kan er verder een LIO-er (Leraar In Opleiding)

actief zijn. Hij of zij heeft drie maanden lang, 5 dagen per

week of 5 maanden lang, 3 dagen per week zelfstandig een

groep kinderen onder zijn/haar hoede en wordt hierbij begeleid

door coaches, meestal een ervaren leerkracht uit ons team

en een van de verenigingcoaches.

Daarnaast kunt u stagiaires van diverse ROC’s uit de regio tegenkomen

in de onderbouw (gr. 1 -4). Dit zijn aankomend onderwijsassistenten

die bij ons een deel van hun stage lopen.

Zij helpen de leerkracht bij organisatorische-, praktische- en

onderwijskundige zaken, een paar ‘extra’ handen in de klas.

De begeleiding en de verantwoordelijkheid blijft ten allen tijde

bij de groepsleerkracht waarbij de desbetreffende stagiaire is

ingedeeld.

Vervanging

Aangezien het vaak moeilijk en soms niet mogelijk is om invalleerkrachten

te vinden bij ziekte of afwezigheid van collega’s,

hebben we invalbeleid geformuleerd. Dit beleid is er op gericht

om de rust binnen de groepen en de continuering van

het onderwijs zoveel mogelijk te waarborgen. We proberen zo

weinig mogelijk verschillende leerkrachten voor de groepen te

plaatsen.

Vervanging zoeken staat voorop, maar vervanging vinden is

soms moeilijk. Als er geen vervanging gevonden kan worden,

wordt een groep over andere groepen verdeeld. Vervolgens

wordt er bekeken of er inmiddels mogelijkheden zijn om een

invaller te vinden.

In uiterste nood wordt een groep leerlingen naar huis gestuurd.

In overleg met de Medezeggenschapsraad is hiervoor een frequentie

afgesproken.

Het verdeelplan voor groep 1 en 2, indien er geen vervanging

gevonden is.

Het verdeelplan voor de groep 1 en 2 ziet er als volgt uit:

Wanneer een leerkracht van een van de kleutergroepen niet

vervangen kan worden, zullen de kinderen van de betreffende

groep over de andere kleutergroepen verdeeld worden. Echter

aan de ouders zal worden gevraagd of ze hun kind weer mee

naar huis kunnen nemen. Leerlingen waarbij dat niet mogelijk

is zullen op school alsnog worden opgevangen.

Wanneer op langere termijn geen vervanging gevonden kan

worden, zal de groep naar huis worden gestuurd. Elke daarop

volgende dag zal er een andere kleutergroep naar huis worden

gestuurd. De leerkracht van de kleutergroep die naar huis wordt

gestuurd zal de groep van de afwezige leerkracht opvangen.

Het verdeelplan voor de groepen 3 t/m 8, indien er geen vervanging

gevonden is:

• Voor de korte termijn (één dag)

Wanneer een van de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 ziek

wordt, zal de groep volgens een vast opdeelrooster over de

overige groepen worden verdeeld. De leerlingen krijgen dan

een werkboekje mee dat ze zelfstandig kunnen maken en nakijken.

Dit werkboekje ligt voor iedere groep klaar.

REHOBOTH SCHOOL

7

Is een leerkracht van de groep 5 t/m 8 ziek op de woensdag(

de dag dat deze groepen gymnastiekles hebben), dan voeren

we het wisselrooster in. Dit houdt in dat de leerkracht waarvan

de groep les heeft van de vakdocent bewegingsonderwijs, voor

de klas staat van de afwezige leerkracht.

• Voor de langere termijn (langer dan een dag)

De eerste dag wordt de groep volgens het bovenstaande verdeeld.

Elke daaropvolgende dag wordt een andere groep naar huis gestuurd.

De leerkracht van de groep die naar huis wordt gestuurd zal

dan de groep van de afwezige leerkracht opvangen.

U wordt als ouder op de hoogte gesteld welke groep naar huis

wordt gestuurd.

Dit schema wordt gevolgd totdat we een vervanger hebben

gevonden of de leerkracht beter is.

De directeur, intern begeleider of de remedial teacher zullen

slechts in “noodsituaties” inspringen.

4. CONTACTMOMENTEN

Als school hechten veel waarde aan een goed contact met de

ouders van onze leerlingen. Wij zien hen als partners in opvoeding.

Wanneer kinderen voor het eerst naar school gaan,

lijkt het of ze een nieuwe wereld binnenkomen. Het is daarom

noodzakelijk dat de ouders en de school voor een duidelijke

afstemming tussen thuissituatie en schoolsituatie zorgen.

Contacten tussen ouders en leerkracht zijn dan ook belangrijk.

Wanneer uw kind als 4 of 5 jarige instroomt wordt u ook

gevraagd het intakeformulier 4 jarige in te vullen en op de 2e

wenochtend weer ingevuld aan de leerkracht terug te geven.

Op deze wijze kunnen wij ons alvast een beeld vormen van

de ontwikkeling van uw kind gezien door uw ogen. U kent uw

kind tenslotte al langer dan wij.

Binnen onze school kennen we diverse contactmogelijkheden

en informatiestromen:


Direct contact:

Dit zijn vaak de momenten als de kinderen gehaald of gebracht

worden. Zeker in de kleutergroepen is er geregeld contact mogelijk

tussen ouders en leerkracht. Voor schooltijd is er echter

geen gelegenheid voor een gesprek, alleen voor korte vragen

of mededelingen.

Natuurlijk is het altijd mogelijk een afspraak te maken met de

leerkracht of de directie van de school. In afwezigheid van de

directeur kunt u bij dringende zaken terecht bij de bouwcoördinatoren.

Zoals eerder vermeld, kan u bij het maken van een afspraak

gevraagd worden naar het onderwerp van het gesprek,

zodat dit - indien nodig – kan worden voorbereid.

Het 4-weken gesprek

Op het moment dat uw kind op school instroomt als nieuwe

leerling, zal de eerste periode gericht zijn op de gewenning van

uw kind in de groep. Omdat wij het belangrijk vinden dat het

contact niet stopt bij de inschrijving, nodigt de leerkracht van

uw kind u na ca 4 weken uit voor een gesprek. In dit gesprek

worden de eerste ontwikkelingen in de eerste periode met u

besproken en is er ook voor u de mogelijkheid om vragen te

stellen aangaande de schoolorganisatie of klassenorganisatie

wanneer u iets niet duidelijk is. Wij geven u daar graag antwoord

op en vertellen u graag wat wij doen op school.

Kijklijst en de 10-minutengesprekken:

Drie maal per jaar kunt u met de leerkracht de vorderingen

van uw kind bespreken. De eerste keer wordt dit gedaan aan

de hand van kijklijsten die zowel door de ouders als door de

leerkracht worden ingevuld.

Naast deze kijklijst krijgt uw kind van af groep 3, drie maal per

jaar een rapport. Bij elk rapportagemoment wordt u uitgenodigd

voor een gesprek.

De instromende kleuters krijgen alleen een rapport in juni van

het jaar dat ze doorstromen naar groep 2. Na drie maanden

worden alle ouders van instromende kleuters uitgenodigd voor

een gesprek. Daarnaast worden deze ouders uitgenodigd voor

de tien minuten gesprekken.

Groepsinformatieavond:

Op deze avond wordt informatie gegeven over de leerstof van

het jaar en de jaarplanning. Natuurlijk krijgt u op deze avond de

mogelijkheid om vragen te stellen aan de leerkracht.

Klassenkrant:

Twee keer per jaar verschijnt er een klassenkrant waarin de

kinderen vertellen wat ze allemaal geleerd en gedaan hebben.

Ouderavond/nieuwjaarsborrel

In januari van ieder jaar is er een ouderavond met een algemeen

thema. Hier kan een spreker voor worden uitgenodigd

of het team kan een inleiding geven. Het is een interactieve

avond tussen ouders onderling en ouders met leerkrachten. Afgelopen

schooljaar (2010-2011) stond deze avond in het teken

van de terugkoppeling van de resultaten van de 4 jaarlijkse ouder

tevredenheids peiling.

Website

De Rehobothschool heeft een eigen website; www.rehobothschoolnaarden.nl

. Op deze site vind u actuele informatie van

de school, leggen wij ons beleid uit aangaande diverse zaken

en kunt u diverse publicaties en / of formulieren downloaden.

REHOBOTH SCHOOL

8

Ook kunt u daar de meest actuele nieuwsbrieven en een digitale

schoolgids vinden. Ook kunt u onze school volgen via Twitter.

Dit kan via @RehobothNaarden

Ouderjaarkalender – overzicht margedagen en vakanties

Aan het begin van elk schooljaar ontvangt u een ‘ouderjaarkalender’

met daarop de planning van de diverse activiteiten

voor het nieuwe schooljaar en een rooster van vakantie- en

margedagen waarop de kinderen vrij zijn. Deze zal kort na het

verschijnen ook via de website zijn te downloaden wanneer

deze onverhoopt kwijt raakt.

Nieuwsbrieven

Iedere maand verschijnt er een nieuwsbrief. Een brief met allerlei

informatie over de school, wat we gedaan hebben of

gaan doen, personeelsinfo, informatie van uit de medezeggenschapsraad

en de activiteiten commissie en over eventuele

door het team gevolgde cursussen. Deze nieuwsbrief wordt per

email naar alle ouders verstuurd. Wanneer uw emailadres verandert,

verzoeken wij u dringend doch vriendelijk dit aan ons

te melden zodat e.e.a. in de mailinglist gewijzigd kan worden

zodat u de nieuwsbrieven tijdig blijft ontvangen. Nieuwe ouders

verzoeken wij ons een mail te sturen zodat u opgenomen

kunt worden in deze nieuwsgroep en u eveneens iedere maand

automatisch de nieuwsbrief ontvangt.

Groepsbrieven

Naast de nieuwsbrief krijgt u ook regelmatig brieven met

groepsspecifieke informatie, bijvoorbeeld over de uitjes van

de groep en de verjaardag van de juf. Deze worden door de

groepsouders per email aan u verstuurd.

Oudertevredenheid peiling

We voeren iedere vier jaar een enquête (oudertevredenheid

onderzoek) uit. De Stichting en directie willen u op deze wijze

in staat stellen ons te informeren over hetgeen u belangrijk,

waardevol en plezierig vindt aan onze school én op welke punten

in uw visie verbetering plaats zou moeten vinden.

We hebben er voor gekozen om de oudertevredenheid peiling

door een extern bureau te laten ontwikkelen en deze op basis

van anonimiteit te laten verwerken. Dit heeft voor ons tot voordeel

dat:

1. de resultaten door het externe bureau vergeleken kan wor-

den met andere scholen en geven ons de kans onze positie

ten opzichte van andere scholen te bepalen (benchmarking);

2. door te kiezen voor een specifiek instrument voor onderzoek

van de oudertevredenheid, wij de resultaten van meerdere


jaren onderzoek naast elkaar kunnen leggen en zo een ver-

gelijking over de afgelopen jaren tot stand kunnen brengen

(is er sprake van een trend of van een incident).

Schooljaar 2009-2010 is dit tevredenheids onderzoek opnieuw

gehouden. Ouders waarderen onze school in deze laatste peiling

(mei 2010) met een ruime 7. 80% Van de ouders ervaart

de school als positief voor hun kind en zegt deze aan te bevelen

bij anderen. Ruim 80% zegt de school te kiezen voor de wijze

waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan waarden en normen.

Wij ervaren dat als een positieve steun in de rug maar

weten tevens dat we opnieuw iedere dag aan de ontwikkeling

van onze school moeten blijven werken.

5. DE BETROKKENHEID VAN OUDERS

Naast het feit dat u als ouder contact kunt hebben met de leerkracht

van uw kind, bestaat de mogelijkheid om mee te praten

en te beslissen over de gang van zaken op school. Dit is mogelijk

via de volgende geledingen:

Ouderhulp

Bij veel activiteiten die er op school plaats vinden is de hulp van

ouders nodig. Dit actief meehelpen is diverse gevallen geen

verplichting maar voor u wel een leuke / informele manier om

op de hoogte te blijven van wat er in school gaande is. Het

wordt door de kinderen en het team zeer gewaardeerd Een

paar voorbeelden:

- hulp bij het gebruik van de computer

- hulp bij het leesonderwijs

- het begeleiden van groepjes kinderen bij een excursie

- het begeleiden van groepjes kinderen m.b.t. verkeersveiligheid

- hulp bij sportactiviteiten

- hulp bij festiviteiten zoals het zomerfeest, sinterklaas en

kerstvieringen

- hulp bij aanvullend onderwijs als techniekonderwijs, werk-

winkel, leergang Spaans

- als groepsouder, lid van de activiteitencommissie of mede-

zeggenschapsraad

Groepsouders

Voor elke groep wordt aan het begin van het schooljaar een of

meer groepsouders gevraagd. De groepsouders ondersteunen

de leerkracht op praktische wijze, bijvoorbeeld als er hulpouders

nodig zijn voor activiteiten in de klas. U ontvangt dan van

de groepsouders een brief, met de mogelijkheid om u aan te

melden voor hulp.

Om de communicatielijnen kort te houden, te kijken waar wij

onze organisatie kunnen verbeteren en om de diverse geledingen

nog beter met elkaar te laten samenwerken, evalueren

we drie keer per jaar met deze ouders onze organisatie.

De Activiteiten Commissie (AC)

De activiteitencommissie (AC) op onze school bestaat uit

een 8-tal ouders en 2 leerkrachten. Haar taak is allerlei activiteiten

op school mogelijk te maken, in overleg met het

schoolteam.

Verder beheert en int zij i.s.m. de directie van de school de

ouderbijdrage.

Zij legt jaarlijks verantwoording af aan de medezeggenschapsraad

over de besteding van deze bijdragen. De begroting

van de AC wordt voorgelegd aan de schoolleiding en

REHOBOTH SCHOOL

9

vastgesteld door de medezeggenschapsraad.

Voor de AC worden regelmatig nieuwe leden gezocht. Ouders

kunnen zich kandidaat stellen of gevraagd worden.

De AC heeft een eigen huishoudelijk reglement. De AC benoemt

uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een

penningmeester. Voor contactgegevens zie hoofdstuk 12.

Medezeggenschap (MR)

Iedere school binnen Stichting Proceon heeft een eigen medezeggenschapsraad

(MR). In deze raad zitten een aantal

gekozen ouders en personeelsleden. Beide geledingen zijn

evenredig in de raad vertegenwoordigd. Periodiek wordt via

verkiezingen een deel van de raad vervangen. De bevoegdheden

van de MR staan uitgebreid beschreven in een reglement,

dat op iedere school in te zien is.

In het kort komt het er op neer, dat de leden van de MR meedenken

met de beleidsmakers van de school. Zij geven gevraagd

en ongevraagd adviezen op alle beleidsterreinen van

de school en hebben op bepaalde beleidsterreinen zelfs instemmingsrecht.

Wanneer deze instemming niet wordt verleend,

zal de directie de plannen moeten aanpassen. Het is

dus van groot belang, dat de mensen van de MR goede contacten

onderhouden met hun achterban, alle ouders en alle

personeelsleden. De medezeggenschapsraad is ook te bereiken

via mr.rehobothnaarden@proceon.nl

De 21 scholen van Stichting Proceon zijn samen vertegenwoordigd

in de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad

(GMR). Deze raad is samengesteld uit ouders en personeelsleden

van de diverse scholen en zijn gemandateerd om schooloverstijgende

zaken namens de scholen van de Stichting af te

handelen. Periodiek wordt via verkiezingen een deel van de

raad vervangen

De GMR kent haar eigen reglement, waarin de bevoegdheden

staan omschreven. Dit reglement is ook in te zien op alle

scholen. De GMR heeft uitgebreide taken en bevoegdheden

op die beleidsterreinen die voor alle scholen gelden. Vrijwel

al het personeelsbeleid en de toedeling van de beschikbare

bestuursformatie wordt bijvoorbeeld op dit niveau overlegd.

In het geval dat het schoolbestuur en de (G)MR samen niet uit

een verschil van inzicht komen, dan zal dit worden voorgelegd

aan de Geschillencommissie voor Bijzonder Onderwijs. We

kunnen gelukkig constateren, dat we vanwege onze goede

structurele samenwerking het gebruik van de Commissie nog

niet nodig hebben gehad.

6. AANNAMEBELEID

Aannamebeleid leerlingen

De scholen van Stichting Proceon staan open voor alle kinderen

van 4 t/m 12 jaar. Bij de Rehobothschool is er echter sprake van

het hanteren van een belangstellingslijst. Hiertoe is besloten,

omdat de school onvoldoende ruimte heeft voor de hoeveelheid

leerlingen die zijn aangemeld. De kwaliteit van het onderwijs

is bij het bovenstaande uitgangspunt.

Om in aanmerking te komen voor een mogelijke plek voor uw

kind op de Rehobothschool, dient uw kind vóór de tweede verjaardag

te zijn aangemeld. Dit geldt ook voor broertjes en zusjes

van leerlingen die de school reeds bezoeken.


Aanmelding kan plaatsvinden vanaf de geboorte d.m.v. het invullen

van het inschrijfformulier van de school. Dit formulier

dient vergezeld te gaan van een kopie van het geboortebewijs

en een kopie van het Burgerservicenummer van uw kind (bv.

de brief van de belastingdienst of een kopie van de zorgpas

van het kind). Voor kinderen die op grond van het Protestant

Christelijk verzorgingsgebied geplaatst willen worden, dient er

ook een kopie van het doopbewijs bij het inschrijfformulier te

worden toegevoegd.

Het aannamebeleid ziet er op de Rehobothschool als

volgt uit:

1. Broertjes en zusjes van leerlingen die al op school zitten

gaan altijd voor.

2. Vervolgens worden kinderen die bij een protestants christe-

lijke kerk gedoopt zijn* of woonachtig zijn in de Vesting, ge

plaatst. *(PC-verzorgingsgebied van de Rehobothschool:

Componistenbuurt, Huizerstraatweg, Amersfoortsestraatweg,

Dirk Tersteeglaan, Oranje Nassapark-Noord, het Naarderbos

en de Keverdijk)

3. Kinderen uit de Componistenbuurt, Keverdijk en Huizer

straatweg (gemeente Naarden), Amersfoortsestraatweg

(gemeente Naarden), Dirk Tersteeglaan.

4. Kinderen uit Oranje Nassaupark-Noord.

5. Kinderen uit overige wijken in Naarden.

6. Overige inschrijvingen.

Indien binnen de aannamegronden 1 t/m 6 meerdere kinderen

voor aanname in aanmerking komen, maar er onvoldoende

plaatsingsmogelijkheden zijn zal worden gekeken naar de datum

van aanmelding. De langst ingeschrevene gaat dan voor.

Naast de groepsgrootte kan ook de samenstelling van de groep

van invloed zijn op het aannamebeleid.

De school behoudt zich het recht voor om in geval van zwaarwegende

redenen van bovenstaand beleid af te wijken.

De lijst met leerlingen die in een cursusjaar zullen worden toegelaten,

wordt in het daaraan voorafgaande jaar medio april

vastgesteld. Voorbeeld voor het cursusjaar 2012-2013: medio

april 2012 wordt bekeken welke kleuters in de periode 1 oktober

2012 tot 1 oktober 2013 kunnen worden toegelaten.

Indien uw kind volgens bovenstaand aannamebeleid niet is geplaatst

omdat het blijkt dat er in de betreffende groep geen plaats

meer is, kunt u besluiten uw kind op de wachtlijst te plaatsen.

De school hanteert pér groep een aparte wachtlijst. U ontvangt

hiertoe een brief waarop u kunt aangeven of u van deze mogelijkheid

gebruik wenst te maken. Uw antwoord zal in het dossier

de school opgenomen worden.

Bij gedurende het schooljaar vrijgekomen plekken ín groep 1,

zullen wachtlijst leerlingen voor het desbetreffende schooljaar

bij voorrang geplaatst worden op kinderen die in voorgaande

jaren op de wachtlijst zijn geplaatst. Wanneer er gedurende het

schooljaar plaatsen vrijkomen in overige groepen, is het ter

beoordeling aan de school of deze plekken ook daadwerkelijk

ingevuld worden.

Jaarlijks worden ouders, waarvan het kind op de wachtlijst staat,

schriftelijk benaderd met de vraag of zij willen aangeven of het

kind op de wachtlijst moet blijven staan. Wanneer desbetreffende

ouders niet schriftelijk reageren binnen 14 dagen wordt het

kind van de wachtlijst verwijderd.

REHOBOTH SCHOOL

10

Aannamebeleid leerlingen met speciale leer- of

zorgbehoeften

Wanneer uw kind speciale zorg of aangepast onderwijs nodig

heeft door een handicap, ziekte of ontwikkelingsstoornis, dan is

het zeer aan te bevelen de school zo vroeg mogelijk hiervan op

de hoogte te stellen. In overleg met u maakt de school dan de afweging

of zij uw kind het onderwijs en de zorg kan bieden die het

nodig heeft. Voor een zo goed mogelijke afweging heeft de school

informatie nodig van de bij uw kind betrokken zorgverleners.

Ook kan de school u adviseren over de eventueel te nemen

stappen om een passend onderwijsaanbod voor uw kind te realiseren

(zie ook leerlingenzorg).

Op de scholen van Proceon is een beleidsplan “aannamebeleid

van leerlingen” aanwezig, dat ervoor zorgt, dat deze afweging

zorgvuldig wordt gemaakt.

Tussentijdse mutaties in verband met verhuizing

Wanneer een leerling gedurende de basisschoolperiode verhuist,

regelen de scholen onderling de administratieve handeling

betreffende de in- en uitschrijving. Daartoe behoort ook

een onderwijskundig rapport.

Toelating tot de school

Voordat uw kind vier jaar wordt mag het alvast 5 dagdelen

komen proefdraaien op school. U krijgt een uitnodiging met het

verzoek een afspraak te maken met de toekomstige leerkracht

van uw kind.

Er zijn echter twee uitzonderingen voor wat betreft het proefdraaien.

- In de decembermaand wordt er niet ‘proefgedraaid’. Dit

i.v.m. de drukte van de verschillende vieringen. Deze kin-

deren mogen na de Kerstvakantie wennen of, wanneer ze

inmiddels al vier jaar zijn, volledig komen, dit in overleg met

de leerkracht.

- Kinderen die tot vier weken vóór de zomervakantie jarig zijn

mogen nog wel komen proefdraaien. Ná de zomervakantie

komen ze dan volledig.

- Kinderen die binnen vier weken voor de zomervakantie vier

worden, kunnen niet meer proef- draaien voor de vakantie.

Zij beginnen pas na de vakantie: of volledig of eerst nog even

proefdraaien. Ook dit gaat in overleg met de groepsleerkracht.

7. ONDERWIJS EN ONTWIKKELING

7.1 De kwaliteit van ons onderwijs

Op de Rehobothschool wordt planmatig, structureel en systematisch

gewerkt aan het vaststellen en bewaken van de kwaliteit

van het onderwijs. Om de kwaliteit te bewaren en zonodig

bij te stellen gebruiken wij de volgende bronnen:

- Tevredenheidpeilingen onder ouders, leerlingen en perso-

neel die eens in de vier jaar wordt afgenomen en die wordt

uitgewerkt door een extern bureau, Scholen met Succes, dat

in een uitgebreide rapportage met aanbevelingen komt

voor de school.

- Het programma ‘Werken met Kwaliteitskaarten’, waarin de

school de gewenste situatie beschrijft, vervolgens de hui-

dige situatie scoort en daarna aan kan geven in hoeverre het

team vindt dat de ideale situatie gehaald is.

- Het inspectierapport, zie hiervoor de volgende paragraaf.

- Interne analyses.

- Externe audits.


Het jaarplan:

Jaarlijks stelt de directie een jaarplan op, onder meer op basis

van de hiervoor genoemde bronnen. In dit jaarplan beschrijft

de school hoe ze het komende cursusjaar aan onderwijsontwikkeling

en de bewaking en verbetering van de kwaliteit van

het onderwijs gaat werken. Het jaarplan wordt in de medezeggenschapsraad

toegelicht en besproken, het schoolplan wordt

geaccordeerd door de medezeggenschapsraad.

Jaarplan 2012-2013

Alle scholen binnen stichting Proceon stellen in het lopende cursusjaar

hun jaarplan met daarin de uitgewerkte beleidsvoornemens

vast voor het komende cursusjaar. Het schoolplan alsmede

het jaarverslag van het vorige jaarplan wordt als bron gebruikt

voor het op- en vaststellen van een nieuw jaarplan. Ook externe

bronnen, zoals een inspectierapport, zullen mede bepalend kunnen

zijn voor de inhoud van een jaarplan. Een jaarplan wordt vastgesteld

met instemming van het team en toegelicht aan de MR.

Schooljaar 2009-2010 is door de school een heldere visie ontwikkelt

en beschreven aangaande de kwaliteitszorg van de school

en de wijze waarop dit structureel en planmatig ingezet gaat

worden. Dit beleid is schooljaar 2010-2011 ingegaan en zal de

komende schooljaren vanuit het schoolplan verder geïmplementeerd

worden.

Om het mede-eigenaarschap van het team en het kwaliteitsbewustzijn

van het team verder te vergroten, werken we op

de Rehobothschool werken we de beleidsvoornemens uit in

werkgroepen. Voor iedere werkgroep wordt er door de directie

een taakbeschrijving geschreven. In deze taakbeschrijving

staat de samenstelling van de werkgroep, de rolverdeling, het

doel en de werkzaamheden van de werkgroep.

Ook in 2012-2013 zullen de volgende beleidsvoornemens door

werkgroepen worden uitgewerkt en vormgegeven.

De werkgroep Coöperatief Leren heeft als doel mogelijkheden

om de zelfstandige rol van leerlingen in het leerproces te vergroten

en de didactische vaardigheden van leerkrachten te vergroten

d.m.v. momentcoaching, maatjesbezoeken en duidelijke

organisatieafspraken betreffende het visualiseren van didactische

structuren in de groepen. In 2011-2012 lag het accent op de

visualisering van de didactische structuren in de dagplanning van

leerlingen en leerkrachten en structurele opname van de didactische

structuren in het Directie Instructiemodel. Schooljaar 2012-

2013 zal de focus liggen op het integreren van een effectieve

(directe) instructie in het Structureel coöperatief leren.

REHOBOTH SCHOOL

11

De werkgroep Lezen heeft als opdracht het verbeteren van de

organisatie rondom het Tutorlezen en te komen met een plan

van Aanpak voor de komende 2 jaar waarin de opbrengsten

betreffende het technisch lezen bij de individuele leerlingen

omhoog moeten zijn gegaan. Voor 2012-2013 zal de nieuwe

organisatie van het tutorlezen ingezet worden in de school en

zal daarnaast het accent gelegd worden op leesbeleving en

leesmotivatie van de leerlingen.

De werkgroep Nieuwe methodes heeft schooljaar 2012-2013

de opdracht om te komen tot nieuwe leerstofafspraken omtrent

de inzet van de nieuwe methodes Begrijpend Lezen.

Daarnaast zullen de leerkrachten die dat betreft ook aan de

kwaliteitsimpuls Nieuwsbegrip meedoen om de kwaliteit van

het begrijpend lezen en hun eigen vaardigheden te vergroten.

De werkgroep ICT heeft voor schooljaar 2012-2013 tot taak de

aanwezige vaardigheden en kennis van leerkrachten te vergroten

m.b.t. het werken met het digibord. Tevens zullen zij een

actualisatie maken van het huidige ICT aanbod in alle groepen

en komen met aanbevelingen voor de school m.b.t. de doorgaande

lijn binnen de school. Schooljaar 2011-2012 hebben

we wensen van het team geïnventariseerd, voor schooljaar

2012-2013 ligt het in de bedoeling om ook wensen van leerlingen

en ouders te inventariseren op het gebied van ICT op

school. Hiermee willen we aansluiten op de vaardigheden van

de 21ste eeuw v.w.b. het onderwijs.

De werkgroep Identiteit heeft voor schooljaar 2012-2013 de

opdracht op het leerstof aanbod met betrekking tot Burgerschap

in kaart te brengen. Zodat er een duidelijk overzicht

ontstaat per jaargroep wat het aanbod daartoe is en wat dit

behelst en hoe dit, gelet op de ontwikkeling van het maatschappelijk-

en moreel bewustzijn van onze leerlingen, kan

worden aangevuld.

De werkgroep Engels heeft als taak een eerste oriëntatie te doen

op de mogelijkheden die er zijn binnen onze school, onze visie

en ons team en ons aanbod om Engels van af de groepen 1-2,

al dan niet gefaseerd, de komende jaren op school in te voeren.

Inspectie door het ministerie van onderwijs

In maart 2009 heeft de onderwijsinspecteur de Rehobothschool

bezocht. Verslagen van dit bezoek vindt u op www.owinsp.nl

Hier volgt een samenvatting van de bevindingen van het laatste

inspectiebezoek:

- De onderwijsinspecteur constateert dat de Rehobothschool

met haar onderwijs voldoende opbrengsten genereert.

- De opbrengsten van de school zijn zowel tijdens als aan het

einde van de schoolperiode voldoende.

- De school voldoet in voldoende mate aan de kwaliteitsei-

sen van de inspectie op het gebied van de sociale veiligheid.

- De door de inspecteur bezochte lessen zijn met betrekking

tot het leerstofaanbod, het didactisch handelen, de tijd en

de afstemming voldoende.

- Bij de inrichting van haar onderwijs houdt de school rekening

met de onderwijsbehoeften van haar leerlingen.

- De school werkt aan een kwaliteitsverbetering van haar on-

derwijs.


REHOBOTH SCHOOL

Besteding van de onderwijstijd.

Dit cursusjaar wordt de onderwijs lestijd voor de verschillende leer- en vormingsgebieden als volgt in uren per week besteed:

Aantal uren per week per leerjaar

Vakvormingsgebieden 1 2 3 4 5 6 7 8

Godsdienstige vorming/ Geestelijke stromingen 1.30 1.30 1.15 1.15 1.30 1.30 1.30 1.30

Werken met ontwikkelingsmateriaal w.o.

- voorbereidend rekenen /voorbereidend lezen

techniek / vaardigheden / tekenen / handvaardigheid

zintuiglijke ontwikkeling 7.30 7.30

Rekenen/Wiskunde 0.45 0.45 4.30 4.30 6.15 6.15 6.15 6.15

Nederlandse taal (w.o. taalontwikkeling / leesbeleving,

bevordering / taalgebruik etc) 3.15 3.15 2.15 3.30 3.45 3.45 3.45 3.45

Spelling (inclusief werkwoord) 1.15 1.30 1.30 1.30 1.30 1.30

Lezen 5.15 4.15 3.45 3.15 2.30 2.30

Technisch schrijven 1.15 0.45 0.30 0.30 0.30 0.30

Engelse taal - - - - 0.45 0.45

Wereldoriëntatie 0.45 0.45 2.30 3.0 3.0 3.0

Muzikale vorming 1.30 1.30 0.30 0.30 0.45 0.45 0.45 0.45

Bevordering sociale

redzaamheid (incl. verkeer, afgesproken) 0.45 0.45 0.30 0.30 0.45 0.45 0.45 0.45

Bewegingsonderwijs (incl. dans, zwemmen / buitenspel) 6.15 6.15 2.30 2.30 1.15 1.15 1.15 1.15

Tekenen 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45

Handvaardigheid / Textiele werkvormen 0.45 0.45 1.15 1.15 1.15 1.15

Pauze (speelkwartier) 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15

Totaal aantal uren: 22.45 22.45 22.45 22.45 25.75 25.75 25.75 25.75

Aandachtspunten liggen op het gebied van de didactisch handelen,

de afstemming van de leerstof met name voor die leerlingen

die werken op een aparte leerlijn en het door ontwikkelen van

de kwaliteitszorg. T.o.v. dit bezoek in 2009, heeft de school inmiddels

ambitiedoelen voor de onderwijsopbrengsten geformuleerd

en een begin gemaakt met het opstellen van ontwikkeling perspectieven

voor leerlingen die volgens de daarvoor gelden regels

recht hebben op een aangepaste leerlijn. Voorts werkt de school

inmiddels met een aangepast leerstofprogramma voor leerlingen

die substantieel voorlopen in hun ontwikkeling dan wel op een

bepaald vakgebied vertraging in hun ontwikkeling oplopen.

De inspectie concludeert na haar periodieke onderzoek dat de

kwaliteit van de Rehobothschool in orde is. In het onderzoek is

gebleken dat het onderwijs op de diverse criteria nauwelijks of

geen tekortkomingen kent. De school valt hiermee onder het

reguliere toezichtskader van de inspectie.

Als team zijn wij tevreden met het oordeel van de inspectie.

Voor zowel de positieve punten als de aandachtspunten kwamen

we niet voor verrassingen te staan. Het was goed te horen

dat de inspecteur de ontwikkelingen die de school op het moment

maakt als positief benoemde. We houden aan het bezoek

een tevreden gevoel over en door de positieve waardering voor

de ontwikkelingen die in gang gezet zijn, zijn wij enthousiast

en gemotiveerd om de ingeslagen weg verder te gaan.

In de oudertevredenheid peiling van mei 2010 wordt het oordeel

van de inspectie bevestigd. 95 % ziet hun kind met plezier

naar school gaan en 82 % van de ouders is tevreden over de

vorderingen die hun kind maakt en 93 % van de ouders geeft

aan dat men zich thuis voelt op de Rehobothschool. Alle percentages

liggen boven het landelijk gemiddelde.

12


8. ZORG EN ZORGVERBREDING

8.1 Leerlingenzorg en stichting Proceon

Leerlingenzorg is binnen de Stichting Proceon heel erg belangrijk.

Als Rehobothschool zijn we van mening dat de leerlingzorg

en de leerlingbegeleiding de ruggengraat is van ons onderwijs

De intern begeleider (IB-er) coördineert de zorg op school,

heeft de zorg voor de leerlingendossiers en helpt en adviseert

de leerkrachten bij het opzetten van de handelingsplannen en

ontwikkelperspectieven.

We maken handelingsplannen voor kinderen die dat nodig

hebben om extra zorg te bieden. Dit kan nodig zijn, omdat de

leerstof niet aansluit bij de leerling. Dit betekent dat ook een

hoogbegaafde leerling zorg nodig heeft.

Ook is er aandacht voor kinderen die op sociaal/emotioneel

gebied ondersteuning nodig hebben.

Alle intern begeleiders van onze scholen nemen deel aan een

netwerk van Proceon, waarbinnen ze kennis en ervaringen delen.

Daarnaast beschikken we over veel adressen van externe

instanties, waarnaar we kunnen verwijzen (sociale kaart). Voorbeelden

hiervan zijn:

1. Samenwerkingsverband Weer Samen Naar School (WSNS)

Alle scholen van Stichting Proceon maken deel uit van het samenwerkingsverband

Het Gooi en Omstreken. Buiten onze scholen

nemen nog 46 andere scholen deel aan dit samenwerkingsverband

(SWV). Dit SWV ontwikkelt allerlei activiteiten die de zorg

voor de leerlingen op de scholen verbetert. Ook beschikt het SWV

over veel kennis die voor zorgleerlingen kan worden ingezet.

2. Begeleiden en testen van kinderen

door deskundigen van buiten de school

We kunnen kinderen laten testen en of begeleiden door externe

deskundigen. Aanvragen voor onderzoeken en testen

vinden altijd plaats in overleg met de IB-er. Ook wordt er altijd

schriftelijk toestemming van de ouders gevraagd. De aanvragen

vanuit de school worden behandeld door de intake commissie

van de Permanente Commissie Leerlingenzorg.

Voor het volgen van begeleiding door externe hulpverleners/

deskundigen onder schooltijd,door ouders zelf geïnitieerd,

moet altijd een schriftelijk verzoek bij de directie worden ingediend.

Deze consulteert de betrokken leerkracht(en) en de

intern begeleider betreffende de noodzaak en de reden van

het verzoek en de mogelijkheden die de school kan bieden

binnen de schooluren. In verband hiermee is de school bezig

met het opstellen van een protocol ‘externe hulpverlening onder

schooltijd’. Dit protocol zal in schooljaar 2011-2012 voorgelegd

worden als beleid aan de medezeggenschapsraad.

3. Verwijzing naar een school voor speciaal basisonderwijs

Als een school niet meer de zorg kan bieden die een kind nodig

heeft, kunnen ouders en school besluiten om het betreffende

kind te verwijzen naar een school voor speciaal basisonderwijs

(SBO). In de praktijk wordt de aanmelding door de ouders in

samenwerking met de IB-er gedaan. De aanmelding wordt ingediend

bij de kerngroep van de Permanente Commissie Leerlingenzorg

(PCL).

Als de PCL vindt dat een kind toelaatbaar is voor een school

voor SBO, stelt zij de ouders daarvan in kennis. De procedures

die door de PCL worden gehanteerd, staan in folders beschreven

die u aan de IB-er van scholen kunt vragen.

REHOBOTH SCHOOL

13

4. Rugzakfinanciering

Wanneer een leerling een ernstige handicap of leer- of gedragsstoornissen

heeft, krijgen de ouders het advies om hun kind aan

te melden bij de Commissie van Indicatie (CVI). Deze commissie

besluit of het kind in aanmerking komt voor extra vergoedingen.

Het advies kan zijn om het kind verder onderwijs te laten volgen

op een clusterschool voor speciaal onderwijs.

Wanneer een vergoeding wordt toegekend, kan dit ook betekenen

dat het kind op de reguliere school onderwijs blijft volgen en

de school geld ontvangt voor extra materiaal en ondersteuning.

Als ouders het advies krijgen van de school en de schoolbegeleidingsdienst

om hun kind te laten testen of onderzoeken, heeft

de school altijd de medewerking van de ouders nodig. Als ouders

die medewerking niet verlenen, kan dat tot gevolg hebben dat

een kind niet die zorg krijgt die het nodig heeft.

In het kader van de wet op de zorgplicht en passend onderwijs,

zal in schooljaar 2011-2012 het onderwijs zorgprofiel van de

school opgesteld worden. In dit profiel laat de school zien welke

mate van zorg zij op dit ogenblik aan kan en kan bieden aan

welke categorie zorgleerlingen.

8.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen

Op de Rehobothschool wordt de ontwikkeling van ieder kind,

via observaties en toetsen, vanaf groep 1 gevolgd. Binnen onze

school hanteren we een aantal methodes aan de hand waarvan

we nagaan of een kind de aangeboden lesstof ook inderdaad

beheerst. Vaak heeft dit betrekking op een korte periode ( 3 tot

8 weken) waardoor er bij uitval direct gereageerd kan worden.

Daarnaast hanteren we voor de ‘basisvaardigheden’ een zogenaamd

Leerling Onderwijs Volg Systeem ( LOVS). Dit systeem

heeft tot doel het op onafhankelijke wijze toetsen van de leerresultaten

over een langere periode( 5 tot 6 maanden).

Hierdoor:

o kunnen we zien hoe een kind zich in de afgelopen periode

heeft ontwikkeld;

o proberen we de gesignaleerde problemen weg te werken

middels extra hulp;

o is een objectieve inschatting mogelijk van de leerprestaties van

ieder kind, aangezien de toetsen landelijk genormeerd zijn.

o krijgen we inzicht in de ontwikkeling van de sociale compe-

tenties van kinderen.

Concreet komt dat op het volgende neer:

o Dagelijks wordt het werk van de kinderen door de leerkracht

geobserveerd, gecorrigeerd en geregistreerd. Naar aanlei-

ding van de werkresultaten kan de leerkracht gerichte leer-

lingbegeleiding geven.

o De resultaten van de methodegebonden toetsen worden in

de klassenmap van de leerkracht genoteerd.

o De resultaten van de verschillende vaktoetsen worden naast

elkaar gelegd om een goed beeld van de leerling te krijgen.

o Voor de overgang naar de volgende groep (eind van het

schooljaar) vullen de leerkrachten het ‘overdrachtformulier’

in voor elke leerling. Dit formulier is de basis voor het ge-

sprek met de volgende leerkracht waarin het kind doorge-

sproken wordt.

o Na minimaal 3 maanden onderwijs en op 5 jarige leeftijd

worden de kleuters gescreend op hun ontwikkeling en vor-

deringen middels CITO toetsen o.a. voor taal en ordenen.


Halverwege en eind groep 2 worden voorwaarden ‘getoetst’

voor de doorgang naar groep 3 met toetsen voor beginnen

de geletterd- en gecijferdheid.

o In de kleutergroepen worden de leerlingen daarnaast ook

gevolgd in hun ontwikkeling met behulp van een observa-

tiesysteem. In dit observatiesysteem wordt periodiek bijge

houden wat de vorderingen van de kinderen zijn.

o Om inzicht te krijgen in de sociale emotionele ontwikkeling

van kinderen wordt er jaarlijks tweemaal in de groepen 3-8

voor elke leerling de OPSEO-lijst afgenomen. Deze observa-

tie is onderdeel van het leerlingvolgsysteem.

o Tweemaal per jaar is er voor de groepen 3 t/m 8 een toets-

week. Via methode onafhankelijke toetsen ( CITO) wordt de

individuele ontwikkeling t.a.v. de basisvaardigheden getoetst.

o In groep 8 wordt de CITO- eindtoets afgenomen. Dit als een

bevestiging van en als aanvulling op de reeds bestaande

LVOS toetsen. Daarnaast wordt de toets gebruikt om ons ei-

gen onderwijs te analyseren. Het uiteindelijke advies V.O.

is dus niet alleen afhankelijk van het behaalde resultaat op

de CITO–eindtoets.

Op deze wijze denken we ieder kind op de Rehobothschool die

‘zorg op maat’ te bieden die het nodig heeft.

Leerlingdossier

Onze school houdt een leerlingdossier bij. Daarin worden onder

andere opgenomen:

• Leerling verslagen

• Oudercontacten

• Verslagen van speciale onderzoeken

• Toets- en rapportgegevens.

De school hanteert een privacyprotocol betreffende leerlinggegevens

en het verstrekken daarvan aan derden. Ouders hebben

ten allen tijde inzage in het dossier van hun kind. Zij kunnen

daartoe en afspraak maken met de directeur of intern begeleider.

Kopieën van toetsen, observaties, etc. worden niet verstrekt. Het

betreft hier interne werkdocumenten van de school. Documenten

die nodig voor overdracht naar een andere school of in verband

met een verwijzing, vormen hierop een uitzondering. Deze worden

met toestemming van ouders alleen dan verstrekt, wanneer

dit strikt noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van de directie.

REHOBOTH SCHOOL

14

Rapportage

Ieder schooljaar wordt 3 x een rapport uitgereikt aan de groepen

3 t/m 8. Dit zal plaats vinden in februari en juni. Groep 1

krijgt één keer per jaar een rapport, groep 2 krijgt 2 x een rapport.

Een aantal dagen na uitreiking van het rapport krijgt u de

mogelijkheid om tijdens een zogenaamd 10-minutengesprek

met de groepsleerkracht van gedachten te wisselen over de

ontwikkeling en het welbevinden van uw kind.

Rond november is er ook een rapportagemoment. Dit gebeurt

in de vorm van een bespreking tussen ouders en leerkrachten

aan de hand van een zogenaamde kijklijst. Hiervoor krijgt u

een uitnodiging van de leerkracht.

Vanaf het 2e rapportagemoment in groep 6 zal aan ouders

ook het voorlopige uitstroomprofiel richting voortgezet onderwijs

getoond en besproken worden.

Natuurlijk kunt u ook tussentijds bij de groepsleerkracht naar

de vorderingen van uw kind vragen. U kunt daarvoor altijd

een afspraak maken met de betreffende leerkracht. Voor de

data waarop de diverse spreekavonden en de uitreiken van

de rapporten staan gepland, verwijzen we u naar de ouderjaarkalender.

Sociale vaardigheden

Binnen elke schoolgemeenschap zijn er kinderen die het

moeilijk, eng of vervelend vinden om met andere kinderen te

spelen en om te gaan. Sommige kinderen trekken zich terug

of worden gepest, terwijl anderen vaak in ruzies en vechtpartijtjes

belanden of soms zelf pesten. Voor deze kinderen kan

het nuttig zijn te leren hoe zij zich in de omgang met elkaar

sociaal vaardig kunnen gedragen. Hoe voegt een kind zich in

een groep? Hoe reageer je op een afwijzing? Hoe kun je “nee”

zeggen? Hoe reageer je op pesten?

Als mocht blijken dat uw kind problemen heeft op het terrein

van de sociale vaardigheden, verzoeken wij u daar met de

groepsleerkracht over te praten. Deze moet van het probleem

op de hoogte zijn om te proberen deze problemen aan te pakken

en eventueel op te lossen. De groepsleerkracht en intern

begeleider bezitten tevens een lijst van instanties die op dit

terrein hulp kunnen bieden.

Pestprotocol

Op de Rehobothschool hanteren we een pestprotocol. Dit is een

protocol waarin een aantal overeenkomsten over het tegengaan

van pestgedrag staan. Het gaat hierbij om afspraken tussen

de school, de kinderen en de ouders.

Waarom een pestprotocol?

Een kind kan zich pas volledig ontwikkelen in een situatie

waar het zich veilig voelt. Dit is een belangrijk deel van onze

missie als school. Pesten heeft een negatieve invloed op het

welbevinden van een kind en staat een goede ontwikkeling

van een kind in de weg.

Dit is ook neergeschreven in de universele verklaring van de

rechten van het kind, waarvan beginsel 6 zegt:

Ieder kind heeft liefde en begrip nodig voor de volledige en

harmonische ontplooiing van zijn persoonlijkheid.

Belangrijk hierbij, is dat er onderscheid gemaakt wordt tussen

plagen en pesten.

Bij plagen is sprake van incidenten. Vaak is het een kwestie

van elkaar voor de gek houden. Er zijn gelijke machtsverhoudingen

dus kan hij of zij zich verdedigen en loopt derhalve

geen blijvende psychische of fysieke schade op.


Pesten is het systematisch uitoefenen van psychische en/of

fysieke mishandeling door één of meer individuen op een persoon

die niet in staat is zich te verdedigen. Bij pesten is de

macht ongelijk verdeeld. Pesten heeft negatieve gevolgen voor

het slachtoffer.

Elk kind wordt wel eens geplaagd, maar wie gepest wordt, is

altijd het slachtoffer, altijd de verliezer.

Het Pestprotocol heeft tot doel:

- dat alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig mo-

gen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

- dat door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties

voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken.

- dat door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen

stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel

plezier naar school te gaan!

Leerkrachten en ouders uit de medezeggenschapsraad onderschrijven

gezamenlijk dit pestprotocol.

8.3 Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

Ondanks de extra zorg die wij als school kunnen en willen geven,

zijn er altijd kinderen die specifieke zorg nodig hebben.

Wanneer kinderen bepaalde leer- of gedragsproblemen hebben,

willen we samen met de ouders zoeken naar de juiste

opvang voor het kind.

Wanneer een leerling regelmatig onvoldoende

scoort tijdens toets- en observatiemomenten,

dan wordt hij/ zij

besproken met de intern begeleider in

de leerling bespreking, die ongeveer

één keer in de zes weken plaatsvindt.

In deze leerling bespreking wordt er

bekeken hoe de zorgleerling binnen

de groep extra begeleid kan worden.

De hulp die op school gegeven kan

worden, kan bestaan uit:

o hulp aan de leerling binnen de

groep aan de hand van een groeps

handelingsplan met extra handelingsadviezen ten aanzien

van een groepje leerlingen met dezelfde problematiek;

o hulp aan de leerling binnen de groep aan de hand van een indi-

vidueel handelingsplan met specifieke handelingsadviezen;

o hulp aan de leerling binnen en hulp buiten de groep door

de Remedial Teacher voor voornamelijk leerlingen in de on-

derbouw.

Zo mogelijk wordt hulp buiten de groep wordt gegeven door de

Remedial Teacher. Als school bieden we deze hulp, mits de formatie

dit toelaat, voornamelijk aan kinderen in de onderbouw

aan omdat we graag problemen vroegtijdig willen aanpakken.

Verder begeleidt de Intern Begeleider de kinderen met speciale

leer- of zorgbehoeften: de zogenaamde ‘rugzakleerlingen’.

Deze zorg strekt zich uit over de gehele basisschool-periode.

Hebben alle vormen van hulp uiteindelijk te weinig resultaat,

dan kan de hulp worden ingeschakeld van de onderwijsbegeleidingsdienst

Eduniek voor advies. Met een duidelijke hulpvraag

van school en met toestemming van de ouders kan dan bij

de staf van de Permanente Commissie Leerlingenzorg (intake

REHOBOTH SCHOOL

15

commissie) een onderzoek worden aangevraagd. De uitslag

van de onderzoeken worden door de onderzoeker met ouders

en school besproken en daarop kan door ouders en/of school

verder worden gehandeld .

Verwijzing naar andere soorten onderwijs

Wanneer zich steeds problemen blijven voordoen in de ontwikkeling

van een kind, kan er overwogen worden om tot verwijzing

naar een speciale basisschool over te gaan. Dit gebeurt

nadat we als school geen mogelijkheden meer zien om een

kind optimaal te begeleiden.

De aanmelding voor een kind op een speciale basisschool gebeurt

door de ouders en loopt via de Permanente Commissie

Leerlingenzorg (P.C.L.). Deze commissie regelt de toewijzing

voor een onderzoek en kan zorgen voor extra begeleiding. Ook

kan deze commissie als telefonische helpdesk worden ingeschakeld.

Verder beoordeelt de P.C.L. de aanvragen voor een plaats op

de speciale basisschool. Als een kind toelaatbaar wordt geacht

geeft de P.C.L. een positieve beschikking af aan de ouders.

De procedures die de P.C.L. hanteert, staan beschreven in speciale

folders die u aan de interne begeleider van onze school

kunt vragen.

Meer- en hoogbegaafdheid

Kinderen die ‘meer begaafd’ zijn hebben ook speciale zorg nodig.

Ook dat zijn ‘zorgkinderen’ op de Rehoboth school.

Verwijzing naar het Speciaal Onderwijs

De uitstroom naar het speciaal onderwijs

(SBO- scholen) is over de voorgaande 5 jaren als volgt:

Schooljaar SBO Overig speciaal onderwijs

2007 – 2008 0 0 dit was < dan 1% van de leerlingpopulatie

2008 – 2009 4 1 dit was < dan 3% van de leerlingpopulatie

2009 – 2010 0 0 dit was < dan 1% van de leerlingpopulatie

2010 – 2011 0 0 dit was < dan 1% van de leerlingpopulatie

2011 – 2012 0 0 dit was < dan 1% van de leerlingpopulatie

(SBO= Speciaal basisonderwijs)

Binnen de groep/ school zijn daar de volgende mogelijkheden

voor:

• binnen elke groep zijn er voor de diverse vakgebieden opdrach-

ten en materialen die verbredend en verdiepend van aard zijn.

• extra begeleiding bij moeilijke opdrachten van het programma

“Vooruit’, een lesprogramma voor hoogbegaafde kinderen.

• in overleg met ouders, leerkracht, intern begeleider en di-

rectie kan besloten worden dat de leerling een bepaald vak

gebied in een hogere groep volgt.

• in overleg met ouders, leerkracht, intern begeleider en di-

rectie kan besloten worden dat de leerling een groep hoger

geplaatst wordt.

• in overleg met leerkracht en intern begeleider kan een leer

ling in de RT + groep ‘de werkwinkel’ geplaatst worden.

Schooljaar 2011 -2012 is de school structureel gestart m.b.t. specifieke

leerstof t.b.v. (cognitief) getalenteerde leerlingen. Acadin

is een digitale leeromgeving waar leerlingen op basis van eigen

affiniteit vervolgopdrachten na hun basisstof te kiezen en verwerken.

Zij bepalen dit in meer of mindere mate met behulp van

de leerkracht. Door de eigen affiniteit van leerlingen in te zetten


hierbij vergroten we het competentie en autonomiegevoel bij

de leerlingen en maken we hen mede-eigenaar van het leerstofaanbod

en het leerproces. Door leerlingen op voorhand het

vertrouwen te geven dat zij een weloverwogen keuze voor de

vervolgopdracht kunnen maken, kunnen zij ook zelfvertrouwen

opdoen wat hun competentiegevoel positief beïnvloedt.

Werkwinkel

De Werkwinkel is een groep waar een beperkte groep kinderen

uit de groepen 3 t/m 8, die naar ‘boven’ toe uitvallen, ondersteuning

krijgen ten einde hun leermotivatie naast hun ‘gewone’

werk op peil te houden en /of opnieuw te stimuleren. In

de werkwinkel worden deze leerlingen aangesproken op hun

eigen niveau en hun eigen denkwijze, vanuit onderwerpen die

hun interesse hebben.

Zij komen eenmaal per week in twee verschillende bouwgroepen

bij elkaar om te werken met aanvullende leerstof. Deze

extra leerstof wordt gegeven in de vorm van projectonderwijs.

Gedurende ongeveer 6 weken staat een thema centraal

dat middels verschillende werkvormen wordt belicht en altijd

wordt afgesloten met een creatieve verwerking. De individuele-

of groepswerkstukken worden vaak een periode in de

school tentoongesteld.

De school bepaalt welke kinderen in deze groepen geplaatst

worden aan de hand van een aantal criteria. Een plek in de

werkwinkel ligt niet voor altijd vast. Regelmatig vindt er tussen

de leerkrachten, de intern begeleider en de werkwinkelleerkracht

een evaluatie plaats. De leerlingen worden dan besproken

en bij het ontstaan van wachtlijsten zullen kinderen per

periode in- of uitstromen. De werkwinkel stopt medio groep 8.

Protocol leesproblemen en dyslexie

In onze school volgen wij het Protocol Leesproblemen en Dyslexie.

Dit Protocol is tot stand gekomen na langdurig onderzoek

en financiële hulp van het ministerie. Het is bedoeld om te komen

tot een verbetering van het onderwijs aan leerlingen met

( potentiële) leesproblemen.

Het Protocol geeft leerkrachten, intern begeleiders, remedial

teacher en leesspecialisten van groep 1 tot en met groep 8

handvatten voor alle jaren van het basisonderwijs. Dit om stagnaties

in de beginnende geletterdheid bij kinderen vroegtijdig

te signaleren en zoveel mogelijk te verhelpen. De eerste vier

jaren zijn de jaren waarin de ontluikende en beginnende geletterdheid

actueel zijn. Met name het technische aspect van het

lezen en spellen wordt in deze jaren aangeleerd, met daarbij

veel aandacht voor leesbeleving en leesbegrip. Ook vindt in

deze jaren de signalering plaats van kinderen waarbij het leesproces

niet goed verloopt en kan dyslexie gesignaleerd worden.

In de hogere leerjaren kan er dan een vervolg gegeven

worden aan de remediering.

Het Protocol Leesproblemen en Dyslexie geeft een gesystematiseerd

stappenplan waarmee bekeken kan worden: “wat is er

precies aan de hand?” en waarin ook antwoord gegeven wordt

op de vraag: “wat kan de leerkracht eraan doen.”

Voor begeleiding van kinderen met leesproblemen in het algemeen

en (mogelijk) dyslexie in het bijzonder wordt in het

Protocol gekozen voor een aanpak waarin directe instructie en

leren in een betekenisvolle context geïntegreerd zijn.

De Commissie Dyslexie van de Gezondheidsraad spreekt van

dyslexie,”wanneer de automatisering van woordidentificatie

(lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen) zich niet, dan wel

zeer onvolledig of zeer moeizaam ontwikkelt.”

REHOBOTH SCHOOL

16

Er zijn drie belangrijke kenmerken van dyslexie:

- het probleem is hardnekkig;

- het gaat vaak gepaard met een ‘automatiseringsprobleem’;

- het verdwijnt niet met extra hulp en aandacht.

In de groepen 1 en 2 wordt voor alle leerlingen de beginnende

geletterdheid gevolgd middels observatieformulieren. Tevens

wordt in januari de CITO Taal voor kleuters afgenomen.

Voor kinderen bij wie het vermoeden bestaat, dat er risicovolle

ontwikkelingen op het gebied van beginnende geletterdheid

zijn ontstaan wordt met behulp van het observatiesysteem een

dyslexiechecklist ingevuld waarin conclusies en adviezen richting

groep 3 kunnen worden gezet.

Kinderen in de groepen 3 en 4 bij wie het leesproces vertraagd

op gang komt, kunnen worden aangemeld bij de P.C.L. met het

verzoek ze te plaatsen in de leeskliniek.

Kinderen bij wie het vermoeden bestaat dat ze dyslectisch zijn maar

die nog geen verklaring hebben, worden behandeld als dyslectisch.

Deze aantekening wordt opgenomen in het leerling dossier.

Een goed leesbaar boekje voor ouders, over alle genoemde

Protocollen is uitgegeven door de Stichting Balans met als titel

‘Houvast bij leesproblemen en dyslexie op de basisschool’ te

bestellen via de website www.balansdigitaal.nl. Op school is

een inkijkexemplaar aanwezig. U Kunt hiervoor terecht bij de

Intern Begeleider.

Als school hanteren we een procedure om een dyslexieverklaring

te krijgen voor leerlingen in groep 7, of indien noodzakelijk eerder.

Voor deze kinderen wordt een Onderwijskundig Rapport van de

P.C.L, voor het verkrijgen van een dyslexieverklaring, ingevuld.

Middels een dossieronderzoek door een orthopedagoog en een

GZ psycholoog van de schoolbegeleidingsdienst (Eduniek) kan

dan een verklaring worden gegeven.

In een afgegeven dyslexieverklaring staan de volgende adviezen:

- Activeren van voorkennis bij het lezen van teksten

- Vooraf bespreken van woordbetekenissen

- Leren toepassen van effectieve strategieën op het gebied

van begrijpend lezen.

- Leren analyseren van woordstructuren

- Vrijstellingen aan het voldoen van algemene eisen kunnen

gegeven worden door gebruikmaking van extra tijd bij over

horingen en toetsen.

- Hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden zijn ingesproken

tekst op band, gebruik van woordenboek, tekstverwerker,

aangepaste beoordelingen voor spellingfouten, mondelinge

i.p.v. schriftelijke overhoringen.


Ouders van een kind met een handicap waren voorheen voornamelijk

aangewezen op het speciaal onderwijs. Sinds 1 augustus

2003 kunnen deze ouders i.s.m. de school een vaste bijdrage

(het ‘rugzakje’) aanvragen bij het ministerie, waarmee ze bij een

school voor speciaal onderwijs - óf een gewone basisschool - onderwijs

voor hun kind kunnen inkopen. Van het geld dat ouders

‘meebrengen’ kunnen scholen extra faciliteiten regelen zoals de

aanstelling van een remedial teacher.

Wij vinden dat ook kinderen met een handicap in hun eigen omgeving

naar school moeten kunnen gaan en hebben dan ook al

een aantal jaren ‘rugzakkinderen’ op school. Helaas moeten we bij

het toelaten van ‘rugzakkinderen’ onszelf en daardoor kandidaatouders

beperkingen opleggen.

Ons uitgangspunt luidt: de opvang van ‘leerling-gebonden

financiering kinderen’ is een waardevol gegeven. Dit echter

alleen als het kind, net als alle andere kinderen, zich op onze

school gelukkig kan voelen. Met dit in ons achterhoofd geven

we hieronder aan wat de grenzen van onze zorg zijn, met andere

woorden, welke kinderen we in principe niet op kunnen

nemen en waarom niet.

Een van de belangrijkste beperkingen is de draagkracht van het

schoolteam en van de individuele leerkrachten. We hebben onder

meer besloten om niet meer dan één ‘rugzakkind’ per groep aan

te nemen. Daarnaast hangen onze mogelijkheden sterk af van het

aantal andere kinderen in een groep dat extra zorg nodig heeft.

Per aan te nemen gehandicapte leerling wordt vastgesteld

hoeveel tijd er beschikbaar gesteld kan worden; dit in relatie

tot de hoeveelheid rugzakgeld.

Cluster 1: visueel gehandicapten

Aangezien deze (voorlopig) niet binnen de rugzakregeling vallen,

zal deze categorie in een later stadium worden bekeken.

Cluster 2: auditief en taal/spraak gehandicapten

Van belang voor een kwalitatief goede opvang zijn:

• Een leerkracht die gebarentaal kan gebruiken;

• Medeleerlingen die gebarentaal kennen;

• Soloapparatuur/ringleiding op school;

• Een aparte ruimte voor logopedie (extra oefening);

• Specifiek lesmateriaal;

• Veel individuele oefening en instructie. Dit kan belemmerd

worden door het zorgprofiel, waarin de tijd per één gehan-

dicapte leerling vastgesteld wordt.

Omdat onze school niet over deze voorzieningen beschikt zal

opvang van leerlingen uit deze categorie moeilijk zijn en veel

investeringen vergen.

Omdat onze school niet over deze voorzieningen beschikt zal

opvang van leerlingen uit deze categorie moeilijk zijn en veel

investeringen vergen.

Cluster 3: lichamelijk en verstandelijk beperkt

Van belang voor een kwalitatief goede opvang zijn:

• Een leerkracht die specifiek is opgeleid;

• Een aparte ruimte voor logopedie (extra oefening);

• Specifiek lesmateriaal;

• Een aparte rustruimte;

• Veel individuele oefening en instructie. Dit kan belemmerd

worden door het zorgprofiel, waarin de tijd per één gehan-

dicapte leerling vastgesteld wordt;

• Apart meubilair;

• Aangepast gymlokaal.

REHOBOTH SCHOOL

17

De plaatsing van leerlingen behorend tot dit cluster, kan alleen

in overweging genomen worden wanneer de beperking tot een

lichte categorie behoort. Ook hier geldt dat vooral qua gebouw

en qua menskracht veel investeringen gepleegd moeten worden.

Cluster 4: gedrag en psychiatrie

Van belang voor een kwalitatief goede opvang zijn:

• Een leerkracht die specifiek is opgeleid

• Een aparte ruimte voor logopedie (extra oefening)

• Specifiek lesmateriaal

• Veel individuele oefening en instructie. Dit kan belemmerd

worden door het zorgprofiel, waarin de tijd per één gehan-

dicapte leerling vastgesteld wordt.

Toelating van leerlingen uit dit cluster is te overwegen bij een

lichte beperking.

In z’n algemeenheid zullen deze en andere factoren met de

aanmeldende ouders worden doorgesproken en zal de uitvoerbaarheid

van noodzakelijke aanpassingen en aan te schaffen

zaken aangegeven worden.

Verder is door de grote verscheidenheid in belemmering nauwelijks

aan te geven hoe ver de school tegemoet kan komen

aan de zorgvraag.

Het team van de Rehobothschool, nogmaals, staat positief tegenover

het integreren van leerlingen met een handicap. We

constateren echter ook dat er gehandicapte leerlingen kunnen

zijn die elke dag extra zorg (tijd en aandacht) behoeven. Wij,

als team, vragen ons af of die tijd en aandacht wel gegeven

kunnen worden met de middelen die er nu tegenover staan.

Concluderend kunnen we stellen dat ‘rugzakkinderen’ alleen

kunnen worden toegelaten als het team er vertrouwen in heeft

dat de betreffende leerling op onze school het beste af is en wij

het kind een kwalitatief goede schooltijd kunnen bieden.

Voorlopig zullen we dit beleid, in afwachting van de beslissing

van de minister van onderwijs in 2012, continueren. Wanneer

de beslissing van de minister om de rugzak af te schaffen bewaarheid

wordt, zal de school zich beraden op nieuw beleid in

deze.

Zorg voor onderwijs aan langdurig zieke leerlingen

Sinds de wetswijziging van 1 augustus 1999, waarin werd vastgelegd

dat de school verantwoordelijk is voor langdurig zieke

leerlingen, zijn er bij Eduniek gespecialiseerde consulenten in

dienst getreden. Zij hebben als taak om zowel de leerkracht als

de leerling te begeleiden in het veranderde leerproces.

Aanmelding voor begeleiding aan uw kind gaat via de leerkracht.

Speciale aanmeldingsformulieren zijn op school aanwezig.

Het beleid hiertoe is door de school in 2011-2012 geactualiseerd.

Eduniek

De school maakt voor nascholing en onderwijs- en leerlingbegeleiding

regelmatig gebruik van het educatief dienstverleningsinstituut

Eduniek te Maartensdijk.

Deze organisatie begeleidt de school bij de onderwijskundige

opzet, maar zorgt ook voor begeleiding van leerlingen.

Jeugdgezondheidszorg GGD Gooi & Vechtstreek

Kinderen in de leeftijd van 0-19 jaar worden door de afdeling

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van GGD Gooi & Vechtstreek verschillende

keren uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek.


Voor welke onderzoeken worden kinderen in de basisschoolleeftijd

uitgenodigd? En met welke vragen kunnen kinderen

en ouders terecht bij de JGZ? Meer informatie hierover biedt

onderstaande tekst.

Groep 2

Alle kinderen uit groep 2 worden uitgenodigd voor een onderzoek

door de jeugdarts. Er wordt uitgebreid gekeken naar de

groei, ontwikkeling en de gezondheid. Gelet wordt o.a. op de

ogen, de oren, lengte en gewicht, de spraak/taalontwikkeling,

de voeding, het bewegen (grove en fijne motoriek) en het gedrag

van het kind. In de uitnodiging wordt vermeld waar dit

onderzoek plaats vindt: op school of op een GGD-locatie.

Groep 2

Tevens worden alle kinderen uit groep 2 op school groepsgewijs

door de logopedist gescreend. De logopedist let daarbij

op verschillende aspecten van de taalontwikkeling (zoals

woordenschat en taalbegrip), spraak, mondgewoonten, stem

en gehoor. Voorafgaand aan de screening wordt toestemming

en informatie gevraagd aan de ouders. Ouders worden schriftelijk

op de hoogte gesteld van de uitkomst en indien nodig

uitgenodigd voor een gesprek, waarin vervolgacties afgesproken

kunnen worden.

Groep 7

Alle leerlingen uit groep 7 worden op school gezien door de

doktersassistente. Zij weegt en meet het kind. Ook worden de

ogen en oren onderzocht als er twijfels zijn over het zien of

horen.

Naar aanleiding van dit onderzoek wordt gekeken of het kind

extra aandacht van de JGZ nodig heeft. Een afspraak bij de arts

of verpleegkundige is mogelijk het gevolg.

Oproep voor vaccinaties

In het kalenderjaar dat kinderen 9 jaar worden, ontvangen zij

een oproep voor twee vaccinaties; één tegen Difterie, Tetanus

en Polio (DTP) en één tegen Bof, Mazelen en Rodehond

(BMR). Wanneer een kind onvolledig is ingeënt, kunnen ouders

voor de ontbrekende inentingen bij de GGD terecht.

Vragen over de ontwikkeling

Bij vragen over de lichamelijke, geestelijke of sociale ontwikkeling

van een kind kan contact worden opgenomen met

de JGZ. Bijvoorbeeld bij vragen over voeding, leefgewoonten,

moeilijk gedrag, pesten, veiligheid, sport en beweging,

seksualiteit, zindelijkheid, etc. In de meeste gevallen kan de

verpleegkundige of arts hierbij voorlichting of advies geven. In

sommige gevallen verwijzen zij door.

Opvoedondersteuning

Ook voor vragen over de opvoeding kunnen ouders/verzorgers

terecht bij de JGZ. De artsen en verpleegkundigen kunnen tips

en hulp bieden om het opvoeden makkelijker te maken. Zij

doen dat volgens de methode Triple P (Positief Opvoeden).

Daarnaast biedt de GGD de oudercursus Opvoeden & Zo (3-11

jaar) en ‘Beter omgaan met pubers’ (12-18 jaar) aan.

Extra onderzoek

Naar aanleiding van vragen en/of problemen kan er een extra

onderzoek worden afgesproken. Dit kan op verzoek van het kind

zelf, de ouder/verzorger of bijvoorbeeld een leerkracht. Kinde-

REHOBOTH SCHOOL

18

ren die niet in groep 2 of 7 zitten, kunnen dus ook in aanmerking

komen voor een onderzoek bij de arts of verpleegkundige!

Medewerkers JGZ

De namen van de arts, verpleegkundige, doktersassistente en

logopedist die verbonden zijn aan deze school worden aan het

begin van het schooljaar bekend gemaakt.

Bereikbaarheid

De afdeling JGZ van GGD Gooi & Vechtstreek is op werkdagen

tussen 9.00 en 14.00 uur bereikbaar via een centraal nummer:

(035) 692 63 50.

Ook kan gebruik worden gemaakt van e-mail:

- jgz@ggdgooi.nl (voor algemene vragen)

- JGZ-planners4-19@ggdgooi.nl (voor vragen over afspraken)

- logopedie@ggdgooi.nl (voor vragen over logopedie)

Meer informatie over de JGZ is ook te vinden op de website

van GGD Gooi & Vechtstreek: www.ggdgooi.nl.

8.4 Doorstroming naar het voortgezet onderwijs

Wanneer uw kind in groep 8 zit, zal de groepsleerkracht van groep

8 u voor februari 2012 een advies geven over de meest geschikte

vorm van voortgezet onderwijs voor uw kind. Dit schooladvies is

gebaseerd op de kennis en de ervaringen die de leerkrachten met

uw kind tijdens de basisschoolperiode hebben opgedaan.

Het voortgezet onderwijs in onze regio stelt als eis dat naast het

advies van de basisschool een onafhankelijke toets wordt afgenomen,

de zogenaamde Cito-toets. Het voortgezet onderwijs

bepaalt welke score, in combinatie met het schooladvies, noodzakelijk

is voor toelating.

Om naast het advies van de school ouders van zo volledig en

goed mogelijke informatie over het voortgezet onderwijs te

voorzien, organiseren wij jaarlijks een informatieavond op school

waarbij vertegenwoordigers van het voortgezet onderwijs een

presentatie geven.

Naar welke vorm van voortgezet onderwijs uw kind uiteindelijk

gaat, hangt af van de capaciteiten, de doorgemaakte ontwikkeling,

de werkhouding /-motivatie en het karakter van uw kind.

In een interne verwijzingscommissie op onze school wordt het

eindadvies voor uw kind geformuleerd. In deze commissie zit

de leerkracht van groep 8, de leerkracht van groep 7, de intern

begeleider en de directeur van de school. Samen komen zij tot

een weloverwogen eindadvies voor uw kind dat door de groepsleerkracht

aan u wordt meegedeeld.

Ons onderwijs is er in ieder geval op gericht de ontwikkeling van

uw kind zo adequaat mogelijk te begeleiden en te stimuleren om

op die manier hem of haar maximale ontplooiingskansen te bieden.

Onze school biedt de leerlingen van groep 8 een goede aansluiting

op alle vormen van voortgezet onderwijs.

We laten de resultaten van de afgelopen vijf jaar hieronder

zien:

Landelijk

gemiddelde Rehobothschool

2012: 535,2 534.1

2011: 535,2 537,6

2010: 535,2 539,8

2009: 535,5 537,9

2008: 535,4 538,6


Resultaten Cito-toets groep 8

Bijna alle scholen in Nederland doen mee met de eindtoets

voor het basisonderwijs van CITO. De toets bestaat uit vier onderdelen,

te weten: taal, rekenen, informatieverwerking en

wereldoriëntatie.

De Cito-toets is uitsluitend een middel om de leervaardigheden

te toetsen. De gegevens vermelden niet de inzet, creativiteit,

motivatie in relatie tot het eindresultaat.

9. KLACHTEN

We hopen het natuurlijk niet, maar het kan voorkomen dat u

als ouder een probleem heeft aangaande zaken betreffende

de school. We gaan er van uit dat u bereid bent om daarover

met ons in gesprek te gaan, om zodoende het probleem of de

onduidelijkheid op te lossen. Uitgangspunt is daarbij de relatie,

die u als ouder en wij als team en directie met elkaar hebben

opgebouwd, te behouden. Alle scholen van Proceon beschikken

over een klachtenregeling die bijdraagt aan een veilig schoolklimaat.

Daarnaast schept deze regeling duidelijkheid over hoe

met klachten om te gaan. We nemen uw klacht altijd serieus en

we zoeken daarbij naar de best mogelijke oplossing om verder

ongenoegen te voorkomen.

In eerste instantie kunt u met uw vragen / ‘problemen’ bij de

leerkracht van uw kind terecht. Zij zijn immers degenen die op

school het dichtst bij uw kind staan. Mocht dat niet leiden tot

geruststelling van uw kant, dan kunt u een afspraak maken met

iemand van de schoolleiding.

Samen hopen we dan alsnog het probleem op te lossen. Wanneer

er na overleg met de schoolleiding geen bevredigende

oplossing wordt gevonden of wanneer u zich niet serieus genomen

voelt of vindt dat uw klacht onvoldoende behandeld

wordt, dan kunt u, als ouder, zich wenden tot medezeggenschapsraad

van de school. De raad is mede verantwoordelijk

voor een goede opbouw en organisatie van de school.

Ook kunt u terecht bij de Interne Contactpersoon Klachtrecht.

De scholen beschikken over een intern contactpersoon klachtrecht

(ICP). U kunt met uw klacht of ongenoegen bij hem of

haar terecht. Dat geldt zowel voor ouders als voor kinderen.

Het is ook mogelijk, dat de ICK onderwerpen in de groepen bespreekt

die een preventieve uitwerking kunnen hebben, zoals

het voorkomen van pestgedrag.

Onze school beschikt buiten de directie om over 2 interne contactpersonen

te weten Ilse Baars en Jantien van Leeuwen, beide

als leerkracht verbonden aan onze school. Voor de herkenbaarheid

van de beide ICP-ers, verwijzen we naar de koppenkaart

die op het mededelingenbord in de hal van de school hangt.

In geval van klachten over geweld, intimidatie of andere vormen

van ongewenst gedrag kunt u de vertrouwenspersoon

REHOBOTH SCHOOL

19

Het gemiddelde van de resultaten wordt uitgedrukt in een

standaardscore, een getal dat ligt tussen de 500 en 550. Het

landelijke gemiddelde ligt voor de schoolcategorie waartoe de

Rehobothschool behoort (schooljaar 2011-2012) rond de 535.

We laten de resultaten van de uitstroom naar het V.O. in

de afgelopen vier jaar hieronder zien:

schooljaar Aantal

leerlingen VMBO LWOO VMBO-K VMBO-TL TL-HAVO HAVO HAVO-VWO VWO GYM

2011- 2012 29 1 - 4 7 - 10 7 -

2010-2011 28 - 3 9 - 5 1 7 3

2009-2010 25 - - 5 1 7 4 4 4

2008-2009 31 - 1 6 2 4 13 1 4

inschakelen. Voor stichting Proceon zijn dat de heer B. Hogenelst

en mevr. J. Janmaat, beiden werkzaam bij Eduniek. Zij

zijn telefonisch te bereiken onder nummer 0346-219777, of

anders via postbus 25, 3738 ZL Maartensdijk.

Ondanks bovenstaand beschreven traject zou het mogelijk

kunnen zijn dat u, als ouder, zich nog steeds niet kunt vinden

in de aangeboden oplossingen. Als dat voorkomt,wat wij niet

hopen, of wanneer u klachten van algemene aard zoals de

omgang met procedures, de veiligheid van het gebouw, het

uitvoeren van wettelijke bepalingen enz heeft, kunt u indienen

bij het College van Bestuur de heer P.D. van Buuren. Hij zal

deze namens de Raad van Toezicht behandelen. Het kan ook

gebeuren, dat hij in overleg met u de verdere behandeling

overlaat aan de landelijke klachtencommissie. U kunt deze

trouwens ook rechtstreeks benaderen. Het adres van de Geschillencommissie

voor het Bijzonder Onderwijs waarbij stichting

Proceon is aangesloten vindt u op de volgende website:

www.gcbo.nl,

Bij (een vermoeden) van seksuele intimidatie, seksueel misbruik,

extreme vormen van fysiek of psychisch geweld, discriminatie,

onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering

of extremisme is het aan te raden de contactpersoon van

de school te benaderen. U kunt ook de vertrouwenspersoon

of het landelijke meldpunt van de onderwijsinspectie bellen.

Binnen die organisatie is een aantal vertrouwensinspecteurs

in dienst die uw klacht vertrouwelijk behandelt (meldpunt

vertrouwensinspecteurs: 0900-1113111).

Sinds januari 2003 is er ook een vertrouwensinspecteur voor

het onderwijs. Deze kunt u bereiken via telefoonnummer

0900 - 1113111 . Vragen over onderwijs in het algemeen of

over de onderwijsinspectie in het bijzonder kunt u stellen aan

Postbus 51, telefoon 0800-8051 (gratis) of info@owinsp.nl.

Zie ook: www.onderwijsinspectie.nl.

We willen nogmaals benadrukken dat we als team, directie

en M.R. de intentie hebben om ontstane conflicten, in goed

onderling overleg, op te lossen.


10. REHOBOTH ABC

Om het zoeken te vergemakkelijken hebben we een aantal

punten voor u op de volgende informatie op alfabetische volgorde

gezet.

Aansprakelijkheid meegebrachte spullen/mobiele telefoons

De directie is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging

of diefstal van meegebrachte spullen.

Vandaar dat wij er voor gekozen hebben om het niet toe te

staan dat, mp3-spelers etc en mobiele telefoons tijdens schooltijd

en in de pauzes worden gebruikt. Wij verwachten van bezoekers

dat zij hun mobiele telefoon tijdens hun aanwezigheid

op school uit of stil zetten.

Algemene Muzikale Vorming

Op onze school bestaat voor kinderen de mogelijkheid om één

middag in de week na schooltijd op eigen kosten een les algemene

muzikale vorming te volgen. Deze lessen worden verzorgd

door een docent van de muziekschool. Informatie hierover

kunt u inwinnen bij de directeur.

Afmelden van kinderen

Als kinderen ziek zijn, verzoeken wij u vriendelijk dit vóór 8.30

uur telefonisch te melden. Mocht uw kind op school ziek worden,

dan bellen wij u op. Aan het begin van het cursusjaar

ontvangen u een SOS-kaart waarop u kunt vermelden waar u

bereikbaar bent tijdens de schooluren.

Batterijen en lege cartridges

Uw gebruikte batterijen kunt u bij ons inleveren. Dat kan ook

elke schooldag. Er staan twee kleine containers in de gang.

Lege cartridges kunt u ook kwijt: in een doos in de teamkamer.

Ze worden gebruikt voor recycling en de school krijgt een kleine

vergoeding voor de ingeleverde cartridges.

Bedrijfshulpverlener

Op school gebeuren wel eens ongelukjes. Meestal is dit met

een pleister snel opgelost. Toch komt het wel eens voor dat er

iets ernstigs gebeurt. In een dergelijk geval zijn er op school bedrijfshulpverleners

aanwezig, die geschoold zijn in het verlenen

van eerste hulp bij ongelukken.

Bewegingsonderwijs

De groepen 1 / 2 krijgen elke dag spel en beweging in het

speellokaal of buiten op het kleuterplein

De rest van de groepen gymt in de gymzaal “De Driehoek” bij

de Tweemaster aan de Meerstraat 88:

Maandagmiddag

groep 4: 13.00 – 14.00 uur

groep 3: 14.00 – 14.45 uur

Woensdagmorgen

groep 5: 08.30 – 09.30 uur

groep 6: 09.30 – 10.30 uur

groep 7: 10.30 – 11.30 uur

groep 8: 11.30 - 12.30 uur

REHOBOTH SCHOOL

20

Opmerkingen:

a. De leerlingen van groep 3 worden door de ouders opgehaald

bij de gymzaal. Dit kan vanaf 14.45 uur, zodat u op tijd bij de

school bent om eventuele broertjes en of zusjes op te halen.

b. De leerlingen van groep 5 worden door de ouders naar de

gymzaal gebracht.

c. De leerlingen van groep 6 en 7 gaan op de fiets onder be

geleiding van een leerkracht naar de gymzaal. Zij fietsen onder

begeleiding van een leerkracht ook weer terug naar school.

d. De leerlingen van groep 8 gaan op de fiets onder begelei-

ding van een leerkracht naar de gymzaal. De kinderen gaan

na de gymles zelfstandig naar huis.

e. Gymkleding; de kleuters nemen een gymtas met gymspul-

len mee (gymschoenen, evt. T-shirt, broekje of gympak).

Voor elke vakantie wordt dit weer mee naar huis gegeven,

zodat het gewassen kan worden.

Voor de kinderen van de groepen 3 t/m 8 geldt dat gymkle-

ding en gymschoenen (zonder zwarte zool) verplicht zijn.

Buitenschoolse opvang

Proceon gaat voor buitenschoolse opvang van hoge kwaliteit.

We kijken verder dan de uren dat de kinderen op school zijn.

Daarom werken de scholen samen met professionele kinderopvangorganisaties

die de kinderen een aantrekkelijk en veelzijdig

programma kunnen en willen bieden en ook rekening houden

met de wensen, de behoeften van kinderen en ouders.

De Rehobothschool heeft met de Stichting Kinderopvang Bussum,

Naarden, Muiden(rberg) (SKBNM) een convenant gesloten voor

wat betreft de organisatie van de voor- en naschoolse opvang.

Bij aanmelding van uw kind(eren) bij SKBNM dienst u dan ook

duidelijk aan te geven dat uw kind(eren) op de Rehobothschool

zit(ten). Meer informatie voor wat betreft de aanmelding voor

buitenschoolse opvang kunt u bij de schooladministratie krijgen.

Coöperatief leren

De komende jaren zullen wij op de Rehobothschool bezig zijn

met de ontwikkeling van het coöperatief leren. De afgelopen

jaren zijn we hiermee gestart. Als onderdeel van adaptiever

onderwijs is Coöperatief Leren een manier van leren waarbij

kinderen met elkaar samenwerken. De leerkracht regelt hierbij

de samenwerking tussen de kinderen. De kinderen worden

daardoor meer actief betrokken bij de les. Coöperatief leren

onderscheidt zich van samenwerkend leren omdat bij deze manier

van leren de kinderen zelf hun onderlinge communicatie

regelen in plaats van dat de leraar dat doet.


Bij coöperatief leren wordt gebruik gemaakt van speciale werkvormen,

de zogenaamde didactische structuren, die de communicatie

tussen de leerlingen onderling regelen. We spreken van een

coöperatieve les wanneer er sprake is van Gelijke deelname, een

kind Individueel aanspreekbaar is op het resultaat, kinderen Positief

afhankelijk van elkaar zijn en er sprake is van Simultane actie

van de hele groep (GIPS). Voordelen van coöperatief leren zijn:

- Meer kinderen zijn tegelijkertijd actief aan het leren,

- een grote leeropbrengst door de kinderen omdat iedereen

actief meedoet,

- goed ontwikkeling van sociale vaardigheden,

- positief met elkaar leren omgaan waardoor bereidheid ont-

staat om elkaar te helpen en te motiveren.

Continurooster / overblijven

Alle kinderen van de school blijven tussen de middag over.

Gedurende de middagpauze worden de leerlingen begeleid

door “vaste” betaalde overblijfkrachten. De kosten hiervan

worden in rekening gebracht aan de ouders, voogden of verzorgers.

De leerlingen zijn gedurende het overblijven verzekerd

via wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

Financiën

Op onze school hanteren wij het continurooster. Dit houdt in

dat alle leerlingen tussen de middag op school overblijven. De

kosten die dat met zich meebrengt zijn € 60,= per kind per jaar.

Dat komt neer op € 1,50 per kind per week.

De school vraagt u jaarlijks een steentje bij te dragen aan het

onderwijs. Dit noemen we de ouderbijdrage. De ouderbijdrage

wordt gebruikt voor zaken die niet of maar gedeeltelijk worden

gesubsidieerd worden door de overheid. U moet daarbij denken

aan excursies, knutselmaterialen of het vieren van Kerst en Sinterklaas.

Het bedrag is dit jaar vastgesteld op € 100,= per kind

per jaar. Dit bedrag is een minimumbedrag. Wanneer u meer

kunt en wilt geven wordt dat door de school zeer op prijs gesteld.

De ouderbijdrage is als volgt opgebouwd:

Op onze school hanteren wij het continurooster. Dit houdt in dat

alle leerlingen tussen de middag op school overblijven. De kosten

die dat met zich meebrengt zijn € 60,= per kind per jaar.

De school vraagt u jaarlijks een steentje bij te dragen aan het

onderwijs. Dit noemen we de ouderbijdrage. De ouderbijdrage

wordt gebruikt voor zaken die niet of maar gedeeltelijk worden

gesubsidieerd worden door de overheid. U moet daarbij denken

aan excursies, knutselmaterialen of het vieren van Kerst en Sinterklaas.

Het bedrag is dit jaar vastgesteld op € 100,= per kind

per jaar. Dit bedrag is een minimumbedrag. Wanneer u meer

kunt en wilt geven wordt dat door de school zeer op prijs gesteld.

De ouderbijdrage is als volgt opgebouwd:

Een schoolspecifiek deel van € 40,=:

Dit deel van de ouderbijdrage wordt gebruikt om de kosten te

dekken van het schoolreisje, het schoolkamp en andere niet

door het ministerie gesubsidieerde activiteiten.

Een algemeen deel van € 55,= *:

Uit dit deel van de ouderbijdrage worden de kosten betaald van

de excursies, de projectweek, koek en zopie voor bij de avondvierdaagse

en bijvoorbeeld knutselmaterialen.

Een groepsdeel van € 5,= *:

Dit deel van de ouderbijdrage wordt ingezet voor groepsspecifieke

activiteiten zoals klassenfeesten, lief en leed, koken en

andere kleine kosten.

REHOBOTH SCHOOL

21

Ondanks het feit dat het algemene deel en het groepsdeel vrijwillig

is, heeft u door ondertekening van het inschrijfformulier

(dit vindt plaats wanneer u uw kind op de Rehobothschool inschrijft)

verplicht u zichzelf de ouderbijdrage te betalen. Indien

u niet in staat bent om de ouderbijdrage te voldoen, dan kunt

u een beroep doen op een betalingsregeling.

We vragen u de ‘ouderbijdrage’, die u in de vorm van een factuur

van ons aan het begin van het schooljaar van ons krijgt of bij het

instromen van uw kind later in het schooljaar, vóór 1 oktober of

z.s.m. na het schoolgaan van uw kind, over te maken op rekeningnummer

38 37 07 730 t.n.v. Rehobothschool te Naarden

o.v.v. 2012-2013 + naam + groep van uw kind of kinderen.

Voor kinderen die vanaf 1 januari en vanaf 1 juni instromen,

betaalt u aangepaste vastgestelde bedragen die u op de desbetreffende

factuur vindt toegelicht. Wanneer u gebruik wilt

maken van een betalingsregeling kunt u daarvoor contact opnemen

met de directie.

Fruitdag

De Rehobothschool heeft de intentie om gezonde voeding bij

de kinderen te stimuleren. Wij vragen u op woensdag de kinderen

voor het tien-uurtje een stuk fruit mee te geven. In de

groepen zullen we op Woensdag:Fruitdag! positieve aandacht

geven aan kinderen die fruit mee naar school nemen. Op deze

manier kunnen we op een leuke manier aandacht geven aan

gezond eten. Met deze nieuwe Rehoboth traditie haken we

aan bij een landelijk initiatief dat het belang van een goed

ontbijt en gezonde voeding onder de aandacht brengt.

Gedragscode en gedragsprotocollen

Onze Stichting heeft veel oog voor veiligheid van leerlingen, medewerkers

en ouders. Zo hebben we een beleidsstuk ontwikkeld,

waarmee we alle vormen van agressie, geweld en seksuele intimidatie

binnen of in de directe omgeving van de school tegen

willen gaan. Waar zich desondanks toch incidenten voordoen,

nemen we adequate maatregelen om verdere escalatie te voorkomen.

Alle medewerkers die bij de Stichting werken, hebben

een intentieverklaring ondertekend. Hiermee geven zij aan het

beleid agressie, geweld en seksuele intimidatie van de Stichting

te kennen, zich te gedragen en te handelen naar de opgestelde

gedragsregels en – protocollen. Er zijn gedragsprotocollen uitgewerkt

voor privacy en het voorkomen van pesten, discriminatie

en ander ongewenst gedrag. De gedragsprotocollen op school

aanwezig en gelden óók voor meewerkende ouders.

Gevonden voorwerpen

Zijn er spullen zoek, kijkt u dan in de mand die bij de ingang

van de school staat. Zijn er sleutels of brillen zoek, vraagt u dan

even bij de directie. Tijdens de rapportageavonden worden de

gevonden voorwerpen nog eens uitgestald in de hal van de

school. Vindt u daar uw lang verloren gewaande eigendommen

terug, neemt u ze dan na uw bezoek gerust weer mee.

Groepsouders

Elke groep binnen onze school heeft twee groepsouders die

de leerkrachten ondersteunen bij organisatorische taken in de

groep. Aan het begin van het schooljaar worden alle groepsouders

uitgenodigd voor een overleg. Hierin bespreken we wat

het komende jaar op het programma staat en krijgt iedere

groepsouder een map met informatie en formulieren voor de

evaluatie van de diverse activiteiten.


Gymnastiek

Kijk hiervoor bij het kopje bewegingsonderwijs op bladzijde 22

van deze schoolgids.

Honden

De school en het schoolplein is, in het kader van een veilige

omgeving, verboden voor honden. Komt u toch met de hond

verzoeken wij u vriendelijk doch dringend deze buiten het

schoolplein te houden.

Huiswerk

Vanaf groep 4 maken we een start met het meegeven van huiswerk.

Op de Rehobothschool heeft het geven van huiswerk de

volgende doelen:

• Als remediërende maatregel ( 3-8) > incidenteel als reme-

diërende maatregel t.b.v. bijvoorbeeld rekenen of lezen ge

durende een korte periode.

• Het zich eigen maken van de leerstof ( 4 – 8)

• Het aanleren van studievaardigheden (groep 4 - 8)

Dit huiswerk kan bestaan o.a. bestaan uit tafels leren en dicteewoorden

oefenen, of het oefenen en voorbereiden van

spreekbeurten of andere taalkringen. Ook voor de vakken

aardrijkskunde en geschiedenis wordt van tijd tot tijd huiswerk

meegegeven. De hoeveelheid huiswerk wordt in de groepen 4

t/m 8 geleidelijk uitgebreid. Het beleid hiertoe is in schooljaar

2009-2010 geactualiseerd.

Als een kind zijn huiswerk regelmatig onvoldoende of niet geleerd

heeft, worden de ouders door de groepsleerkracht daar

zo snel mogelijk over geïnformeerd. Als school verwachten

we dat de ouders hun kinderen stimuleren en daar waar nodig

helpen het te maken huiswerk. We hechten er wel waarde

aan om aan te geven dat huiswerk niet mag leiden tot een

verlengde schooldag.

Vanaf schooljaar 2012-2013 is de agendaplanner voor de

groepen 3 t/m 8 beschikbaar op de website van de school.

U vindt daar het huiswerk nog eens extra voor uw kind op

vermeld (www.rehobotschoolnaarden.nl) .

Informatie- en Communicatie Technologie (ICT)

De school beschikt over een eigen ruimte waarin computervaardigheden

worden aangeleerd: de digitheek.

Doelstelling is dat de computer in het onderwijsaanbod van de

school geïntegreerd wordt.

Daartoe is er op school een ICT- ontwikkelingsplan, waarin jaarlijks

beschreven wordt welke de voornemens zijn op het gebied

van ICT. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgesteld.

In de eigen digitheek kunnen de kinderen gebruikmaken van

moderne computers en oefenen in het gebruik van Windows,

tekstverwerken, email en internet. Daarnaast wordt ook gebruik

gemaakt van bij het onderwijsaanbod passende programma’s die

in de groep door de kinderen op de computer gebruikt worden.

In de groepen 3 t/m 8 wordt gebruik gemaakt van zogenaamde

digiborden die het ‘oude’ krijtbord hebben vervangen. Dit

biedt de kinderen en de leerkracht moderne mogelijkheden bij

het uitleggen en verwerken van de leerstof.

Informatieavond voor de groepen

Aan het begin van de nieuwe cursus organiseren wij een

groepsinformatieavond.

De groepsleerkrachten geven op deze avond informatie over

het lesprogramma voor het komende cursusjaar en de manier

REHOBOTH SCHOOL

22

van lesgeven. Tijdens deze avond is er volop gelegenheid om

vragen te stellen. De datum waarop de groepsinformatie gehouden

wordt vindt u in de nieuwsbrief.

Klassenkrant

De klassenkrant verschijnt tweemaal per cursusjaar.

Hierin vindt u hoofdzakelijk informatie van de leerkracht en verder

verhalen, verslagen en tekeningen van de kinderen.

Kalender

Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt ieder gezin een

schoolkalender. Hier staan de belangrijke data op voorgedrukt.

Via de maandelijkse nieuwsbrief wordt u op de hoogte gehouden

van aanvullingen of mogelijke wijzigingen op de Rehoboth

kalender. Deze dient u zelf bij te houden op uw kalender. Op de

achterkant van de kalender zijn de adresgegevens per groep

afgedrukt.

Luizencontrole

Elke eerste maandag van de maand controleren we de kinderen

op luizen.

Verder hebben alle kinderen van de groepen 1 – 8 een luizentas

waar de jassen in worden gedaan. Op school is er een luizenprotocol

aanwezig waarin staat hoe de school handelt wanneer

er bij een kind neten of hoofdluis wordt geconstateerd. Dit protocol

ligt ter inzage bij de directeur.

Nieuwsbrieven

Deze brieven verschijnen ongeveer één maal per maand en

geven informatie over allerlei zaken die binnen onze school

plaatsvinden. Op het informatiebord in de hal van de school

hangt altijd de laatst uitgegeven nieuwsbrief. Op de website

van de school kunt u alle nieuwsbrieven die dat cursusjaar zijn

uitgegaan, terugvinden.

Ongelukjes

Mocht uw kind op school een ongelukje krijgen, dan doen wij

het volgende:

a) is het niet ernstig, dan wordt het kind op school behandeld.

Er zijn bedrijfshulpverleners aanwezig, die kennis hebben van

onder andere EHBO.

b) is het ernstiger, dan doen wij het meest noodzakelijke op

school en gaan we vervolgens met uw kind naar de dokter

of Eerste Hulp. Indien nodig, belt de school 112. In alle onder

b genoemde gevallen wordt u onmiddellijk opgebeld. Het is

daarom van belang dat u de gegevens op de SOS kaart, die u

aan het begin van ieder cursusjaar invult, actueel blijven. Veranderen

uw persoonlijke gegevens, geef dit dan door aan de

groepsleerkracht van uw kind.

Ontruimingsoefening

Jaarlijks vinden er op school minimaal twee ontruimingsoefeningen

plaats in het kader van calamiteiten.

Een keer aan het begin van het schooljaar, er zijn immers

nieuwe leerlingen of leerlingen die verhuisd zijn naar een ander

lokaal. Deze oefening is opgenomen in de jaarplanning en

wordt ook aan de kinderen van te voren meegedeeld. De 2e

oefening vindt onaangekondigd plaats in de tweede helft van

het schooljaar. Procedures hiervoor zijn vastgelegd in een ontruimingsplan,

en worden jaarlijks, zonodig, door de bedrijfshulpverleners

bijgesteld. Op deze wijze weten leerlingen én

leerkrachten hun weg naar buiten in geval van calamiteiten.


Oorlogsmonument

Onze school heeft het oorlogsmonument op de hoek van de

Rijksweg / Thierensweg geadopteerd.

Het adopteren van monumenten die de herinnering aan de

oorlogsjaren levend houden, is een initiatief van de Stichting

Februari 1941. Jaarlijks lopen de leerlingen van de hogere groepen

op 4 mei mee in de Stille Tocht en leggen een krans bij het

bovengenoemde monument. Dit eveneens als onderdeel van

de maatschappelijke bewustwording van onze leerlingen.

Ouderhulp

Naast de mogelijkheid voor ouders om invloed uit te oefenen op

het beleid binnen onze school (via lidmaatschap van de schoolvereniging

en via de oudergeleding van onze medezeggenschapsraad)

en om de zorg te dragen voor het organiseren en uitvoeren van

activiteiten (via lidmaatschap AC), zijn er ook veel mogelijkheden

om hand- en spandiensten te verrichten. Hierdoor wordt ook het

contact tussen ouders en school intensiever. Wij hechten veel waarde

aan deze contacten. Om u een indruk te geven van activiteiten

waarbij ouders assisteren, volgen hier een aantal voorbeelden:

• Hulp bij begeleiden naar de zwem- en gymlessen

• Hulp bij de creatieve middag

• Hulp bij excursies, schoolreisjes en projecten

• Hulp bij sportdagen, schoolvoetbaltoernooi

• Hulp bij activiteiten in de kleutergroepen

Bij alle activiteiten waarbij ouders assisteren, blijft de groepsleerkracht

verantwoordelijk voor de gang van zaken. We verwachten

van de participerende ouders dat zij zich houden aan

de regels van de groepen in de school.

Overblijven

Zie continurooster.

Pleinregels

Tien minuten voordat de school begint en gedurende het speelkwartier

is er toezicht van een leerkracht.

De leerlingen van groep 1 / 2 mogen ‘s morgens vanaf 8.30 uur

binnenkomen. De andere leerlingen wachten buiten, tot hun

leerkracht ze komt halen.

Er zijn 10 spelregels voor in de pauzes geformuleerd voor de kinderen.

Deze regels zijn ook te vinden in de school. Ze luiden als volgt:

1. Ga zo snel mogelijk buiten spelen, want de pauze is maar kort.

2. Speel gezellig en houd rekening met elkaar.

3. Stoor de spelletjes van andere kinderen dus niet.

4. Er mag alleen maar met zachte balletjes van school worden

gespeeld (maar niet gevoetbald).

5. Ga aan het begin van de pauze of voor je weer naar de klas

gaat even naar de w.c.

6. Speelgoed haal je op aan het begin van de pauze en ruim je

na afloop weer netjes op.

7. Je moet op het schoolplein blijven.

8. Als je een probleem hebt, probeer het dan eerst zelf op te

lossen door het te bespreken; lukt dat niet goed, ga dan

naar de pleinwacht. Nooit slaan of schoppen!

9. Bij pakspelletjes mag je niet aan kleren trekken: die kun-

nen daar niet altijd tegen.

10. Doet iemand iets bij jou dat je niet wilt, roep dan STOP! Hij

of zij MOET dan stoppen. Doet hij of zij dat niet, zeg het dan

tegen de leerkracht op het plein.

REHOBOTH SCHOOL

23

Wij willen u er opmerkzaam opmaken dat het schoolplein verboden

is voor honden in het kader van een veilige omgeving.

Privacy

Op onze website, in de schoolgids en in de nieuwsbrief en andere

publicaties van de school worden o.a. werkstukjes en foto’s

/ videofragmenten geplaatst waarop onze leerlingen staan.

De ouders worden in de gelegenheid gesteld tegen publicatie

van werk, gemaakt door hun kinderen en/of foto’s met daarop

hun kind(-eren), bezwaar te maken. Dit kunt u schriftelijk doen

bij de directie. Bij invullen van het inschrijfformulier van uw kind

kunt u dit al aangeven. Per definitie wordt persoonlijke informatie

weggelaten. Bij vermelding van persoonlijke gegevens van

hen die bij de school betrokken zijn, zal wanneer van toepassing,

nooit meer dan vrij verkrijgbare informatie gepubliceerd worden.

Regeling schorsing en verwijdering

In het kader van onze wederzijdse rechten en plichten, wijzen

we u op deze regeling. In principe gaan we ervan uit dat we hier

geen gebruik van hoeven te maken. In de meeste gevallen zullen

goede afspraken tussen de school en u, ouders/verzorgers,

problemen voorkomen of oplossen.

Mocht echter sprake zijn van structureel wangedrag of het gedrag

van een leerling gevaar opleveren voor medeleerlingen, leerkrachten

of ouders, dan mag de directeur de leerling voor een periode

van drie dagen schorsen. Ouders worden schriftelijk op de hoogte

gesteld van de schorsing en de reden ervan. In deze drie dagen

worden tussen school, ouders en leerling afspraken gemaakt over

voortgang op school. Mochten deze afspraken geen verbetering laten

zien in het gedrag van de leerling, dan kan de directeur een

procedure starten om de leerling van school te verwijderen. Ook dit

gebeurt schriftelijk, waarbij u, als ouder/verzorger, de mogelijkheid

hebt bezwaar aan te tekenen bij het bevoegd gezag (bestuur) van

de school. Tijdens de procedure van verwijdering blijft de school

verantwoordelijk voor het onderwijs aan de thuiszittende leerling.

De school is verplicht om binnen 8 weken een andere school of

vorm van onderwijs voor de verwijderde leerling te vinden.

Schoolfotograaf

Elk jaar komt de schoolfotograaf op school. Ieder jaar worden

er zowel groeps- als portretfoto’s gemaakt door Foto Koch. Voor

schooltijd is er altijd de gelegenheid op de foto te gaan met boertjes

en zusjes die nog niet op school zitten. Wanneer de schoolfotograaf

komt zal via de nieuwsbrief bekend worden gemaakt.

Schoolpolo

Iedere leerling van de Rehobothschool hoort een eigen school

polo te hebben. Deze hebben ze aan bij excursies, schoolreisje

en sportevenementen.

Via de activiteitencommissie is er tenminste 1 bestelmoment per

jaar is voor het kopen van nieuwe school polo. Natuurlijk kunt u

ook onderling polo’s ruilen wanneer deze te groot of te klein zijn.

Schooltijden

De Rehobothschool werkt met een continurooster. Dat houdt

in dat de pauze tussen de middag behoorlijk is ingekort en dat

alle kinderen in principe op school blijven eten. Hetzij met de

leerkracht van de groep, hetzij met een vaste overblijfkracht.

De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 ontvangen per jaar

minimaal 880 uur onderwijs.

De schooltijden voor deze groepen zien er als volgt uit:


Maandag 8. 45 – 12.00 13.00 – 15.00

Dinsdag 8. 45 – 12.00 13.00 – 15.00

Woensdag 8. 45 – 12.30

Donderdag 8. 45 – 12.00 13.00 – 15.00

Vrijdag 8. 45 – 12.00

De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 ontvangen per jaar

minimaal 1000 uur onderwijs. De schooltijden voor deze groepen

zien er als volgt uit:

Maandag 8. 45 – 12.15 13.00 – 15.00

Dinsdag 8. 45 – 12.15 13.00 – 15.00

Woensdag 8. 45 – 12.30

Donderdag 8. 45 – 12.15 13.00 – 15.00

Vrijdag 8. 45 – 12.15 13.00 – 15.00

Een schooldag duurt niet langer dan 5,5 uur.

De pauzes zijn als volgt:

Ochtendpauze:

Groep 3 t/m 8: van 10.30 tot 10.45 uur

Middagpauze:

• Groep 1 t/m 4: van 12.00 uur tot 13.00 uur

• Groep 5 t/m 8: van 12.15 uur tot 13.00 uur

Voor de leerlingen van groep 1 t/m 2 gaat de schooldeur elke

morgen om 8.30 uur open. Om 8.40 uur gaat voor de leerlingen

van groep 4 t/m 8 de bel. Gedurende vijf minuten stellen de

leerlingen zich per groep op in rijen en gaan o.l.v. de groepsleerkracht

naar de klas (volgens een vaste volgorde), zodat de lessen

op de aangegeven tijden ook daadwerkelijk kunnen beginnen.

Ouders/verzorgers van kinderen uit groep 1 - 2 mogen hun kinderen

begeleiden naar de lokalen. Ouders/verzorgers van kinderen

uit groep 3 mogen tot de herfstvakantie hun kinderen

begeleiden naar hun lokaal. Ouders/verzorgers van kinderen uit

groep 4 – 8 worden geacht hun kinderen niet te begeleiden naar

de lokalen. Om de lessen op tijd te laten beginnen, verzoeken

we u buiten afscheid nemen van uw kind(eren).

School video-interactie begeleiding

Omdat we deze vorm van begeleiding van belang achten,

hebben we tijd en ruimte vrij gemaakt binnen onze organisatie,

zodat leerkrachten de mogelijkheid hebben zich via SVIB

te professionaliseren.

Ook kan het zijn dat zij van SVIB gebruik maken om een

leerling(-en) beter te kunnen begeleiden.

Een leerkracht kan bijvoorbeeld terugkijken naar de wijze waarop

de instructie is verlopen, of hoe zijn / haar interactie met

de leerlingen is, of tussen leerlingen onderling. Tevens biedt

het de mogelijkheid om te kijken hoe vernieuwingen in ons

onderwijssysteem ingevoerd kunnen worden.

Hiervoor bekijken leerkrachten opnamen van elkaar om zo samen

met collega’s verbeteringen tot stand te brengen.

Via de methode SVIB is het ook mogelijk een completer beeld te

krijgen van het doen en laten van individuele leerlingen. Voor het

filmen van individuele kinderen wordt altijd eerst contact opgenomen

met de ouders. In een gesprek wordt duidelijk gemaakt

met welk doel er opnamen van het kind gemaakt worden. In

een SVIB gedragsconvenant is vastgelegd op welke wijze er met

REHOBOTH SCHOOL

24

het beeldmateriaal omgegaan dient te worden om een volledige

bescherming van de privacy te kunnen waarborgen.

Mocht u moeite hebben met het feit dat uw kind, voor welk

doel dan ook, in de klassensituatie op videofilm wordt opgenomen,

dan kunt u dit schriftelijk aan de directie kenbaar maken.

Sponsoring

Bij sponsoring gaat het in veel gevallen om geld, waarvoor de

sponsor een tegenprestatie van de school verlangt. Van het

geld dat sponsoring oplevert, kan een school speciale activiteiten

organiseren of extra leermiddelen aanschaffen, die anders

niet zomaar betaald kunnen worden. Denk bijvoorbeeld

aan de extra aanschaf van computers. Om deze reden staat het

bestuur in principe positief tegenover sponsoring. Scholen zijn

voor sponsors aantrekkelijk. Uiteraard gaat onze school zorgvuldig

om met sponsoring. Het bestuur heeft daarom richtlijnen

ontwikkeld, waarbinnen de scholen hun sponsoractiviteiten

mogen organiseren. Binnen de school heeft de MR de taak om,

afgaande op de richtlijnen, al dan niet instemming te verlenen

aan sponsoractiviteiten. Voor verdere informatie kunt u contact

opnemen met de directeur van de school.

Vakantieregeling schooljaar 2012-2013

Onderstaande data zijn de conceptdata vakanties 2012-2013

die vooralsnog in de jaarplanning voor komend schooljaar zijn

opgenomen als vakantiedata. Deze zullen de komende periode

nog aangevuld worden met een aantal dagen waarop de

leerlingen vrij zijn in verband met studiedagen van het team.

Vakanties 2012-2013

Herfstvakantie ma 22 okt t/m vrij 26 okt 2012

Kerstvakantie ma 24 dec t/m vrij 04 jan 2013

Voorjaarsvakantie ma 25 febr t/m vrij 01 mrt 2013

Paasvakantie vrij 29 mrt t/m ma 01 apr 2013

Meivakantie +

Hemelvaart ma 29 apr t/m vrij 10 mei 2013

Pinksteren ma 20 mei 2013

Zomervakantie ma 8 juli t/m vrij 16 aug 2013

Direct na de zomervakantie (september 2012) ontvangt u

van ons een definitief rooster vakanties en studiedagen. Aan

dit concept kunnen geen rechten worden ontleend.

OVERIGE margedagen

Ten tijde van het drukken van deze schoolgids zijn de

aanvullende vrije dagen (studiedag) nog niet definitief

bekend. Deze ontvangt u separaat aan het begin van het

schooljaar dan wel bij het naar schoolgaan van uw kind.

Ondanks het feit dat we de bovenstaande data hebben gecontroleerd,

zijn er situaties denkbaar dat er mogelijk een wijziging

optreedt in de data van de aanvullen margedagen waarop de

leerlingen vrij zijn. Dit trachten we te voorkomen. Controleert u

de data altijd met de data in de maandelijkse nieuwsbrief. De

daarin genoemde data zijn de definitieve data voor deze dagen.

Veiligheid

Als kinderen zich niet veilig voelen, zullen zij minder of niet

tot leren komen. Voor Stichting Proceon is veiligheid voor

kinderen, voor ouders en voor personeel een van de meest

wezenlijke voorwaarden om kwalitatief goed onderwijs te

kunnen bieden. Er wordt door de scholen op dit gebied heel


veel ondernomen. We vinden het belangrijk dat scholen er

alles aan doen om een zo goed mogelijk pedagogisch klimaat

te realiseren. Hiermee bedoelen we dat ouders en kinderen

moeten voelen en ervaren, dat de sfeer op school goed is, dat

iedereen weet hoe dingen zijn afgesproken en ook volgens

die afspraken handelt, dat iedereen zijn verhaal kwijt kan in

het besef, dat je serieus genomen wordt enzovoort.

Het realiseren van veiligheid in de meest brede zin van het

woord vraagt om duidelijke afspraken en protocollen. Veel

veiligheidsdocumenten worden op school gemaakt en vastgesteld.

Anderen worden als richtlijn voor alle scholen op het

niveau van de Stichting vastgesteld. Alle documenten betreffende

veiligheid zijn op de school in te zien of op te vragen.

Op het niveau van de Stichting zullen de beleidsstukken en

protocollen ook op de website www.proceon.nl worden geplaatst.

U kunt daar inzien:

• De gedragscode. In deze code wordt de omgang tussen

leerlingen, leerkrachten en ouders beschreven. In de ge-

dragscode staan drie begrippen centraal: acceptatie, res-

pect en vertrouwen. De gedragscode kent 10 basisregels

die ook voor meewerkende ouders geldt.

• Beleid agressie en geweld. Hierin staan opgenomen proto

collen voor opvang bij ernstige incidenten, melding, drei

gen met agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of sek-

suele intimidatie.

• Regeling schorsing en verwijdering. Wanneer sprake is van

structureel wangedrag of het gedrag van een leerling gevaar

oplevert voor medeleerlingen, leerkrachten en/of ouders,

dan mag de directeur, na goedkeuring door het bestuur, de

leerlingen schorsen. Wanneer de afspraken gemaakt rond de

schorsing geen verbetering laten zien, kan door het bestuur

ook een verwijderingprocedure worden opgestart.

• Klachtenregeling.

Op het niveau van de school worden ook protocollen vastgesteld,

die vaak afgeleid zijn van het Proceonbeleid en concreet

de afspraken van de school weergeven. Zo beschikken

de meeste scholen over een omgangs- of pestprotocol en een

protocol internetgebruik. U kunt de informatie over deze specifieke

schoolprotocollen elders in deze schoolgids vinden

Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich veilig en geborgen

voelt op onze school. Daarom hebben wij een aantal afspraken

gemaakt over hoe we met elkaar omgaan. Wij accepteren

bijvoorbeeld niet dat kinderen elkaar pesten. Door elkaar te

leren respecteren, proberen wij pestgedrag te voorkomen.

Leerplicht en extra verlof

In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken,

als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus

nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen

is echter een uitzondering mogelijk.

1. Wanneer uw kind plichten moet vervullen die voortvloeien

uit godsdienst of levensbeschouwing bestaat er recht op verlof.

2. Voor de vakantie onder schooltijd kan alleen uitzondering

op de hoofdregel worden gemaakt, als uw kind tijdens de

schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke

aard van het beroep van een van de ouders. Het betreft dan

de enige gezinsvakantie in het schooljaar. Uit een werkgeversverklaring

moet blijken dat dit de enig mogelijke verlofperiode

voor het gezin is.

REHOBOTH SCHOOL

25

3. Onder andere gewichtige omstandigheden vallen situaties

die buiten de wil van ouders en/of leerlingen liggen.

Voor bepaalde omstandigheden kan vrij worden gevraagd.

Hierbij moet gedacht worden aan:

• Verhuizing van het gezin.

• Het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten.

• Ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten.

• Overlijden van bloed- of aanverwanten.

• Viering van een ambtsjubileum en 12 ½ -, 25-, 40-, 50-,

of 60-jarig (huwelijks)jubileum van bloed- of aanverwanten.

De leerplichtambtenaar stelt nadrukkelijk, dat de volgende

omstandigheden niet gewichtig zijn:

• Familiebezoek in het buitenland

• Vakantie in een goedkopere periode of aanbiedingen.

• Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met ver-

keersdrukte.

• Andere kinderen uit het gezin zijn ook vrij.

• Deelname aan televisieopnames of sportevenementen.

Een aanvraagformulier voor extra verlof is te verkrijgen bij

de directeur. U levert deze aanvraag, inclusief de relevante

verklaringen ruim van te voren in (indien mogelijk 8 weken

voor de gewenste verlofperiode).

De directeur neemt zelf een besluit over de verlofaanvraag

voor een periode van maximaal tien schooldagen. Als een

aanvraag voor verlof vanwege andere gewichtige omstandigheden

meer dan tien schooldagen beslaat, wordt de

aanvraag doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. Deze

neemt na overleg met de directeur een besluit hierover. Tegen

het besluit kunt u schriftelijk bezwaar maken bij dezelfde

leerplichtambtenaar.

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de

directeur of leerplichtambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd

schoolverzuim. De directeur is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar

te melden. Deze beslist of er proces-verbaal

wordt opgemaakt.

Voor verder informatie over de leerplicht kunt u terecht bij

Regionaal Bureau leerlingenzaken, Burgemeester De Bordesstraat

80 in Bussum, postbus 222, 1400 AE Bussum. Telefoon:

035- 6926620. Zie ook: www.rblgooi.nl

Het RBL is ook te bereiken via de e-mail : centraal@rblgooi.nl

Verkeersveiligheid

Samen met u proberen wij de verkeerssituatie rond de school

zo veilig mogelijk te maken. Breng uw kind bij voorkeur lopend

of met de fiets naar school. Komt u toch met de auto, parkeer

die dan op parkeerplaats Nieuw Molen. Schooljaar 2011-2012

zijn de door de gemeente Naarden toegezegde veilige oversteekplaatsen

rond de school aangelegd en visueel gemaakt.

Daarnaast is de zijkant aan de St. Annastraat aangepakt en is

het aantal fietsenrekken verhoogd zodat er nu ruimte is voor

veel kinderen die op de fiets naar school komen.

Verzuim Toezicht

Wij willen u er op attent maken dat de richtlijnen t.a.v. het

niet toekennen van “vrijstelling schoolbezoek” vanuit de

overheid de volgende zijn:

De ouder/verzorger die zonder toestemming een leerplichtige

van school houdt, begaat een strafbaar feit en riskeert

een boete van € 50,- per dag per kind met een maximum

per gezin van € 375,- per week, tot maximaal € 2.300,-. Ook


de directie van de school moet zich aan de wettelijke regels

houden, anders begaat ook zij een strafbaar feit en riskeert

zij een boete die kan oplopen tot € 1.400,-. Dit betekent

dat de directie van de school (vermoedelijk) ongeoorloofd

schoolverzuim bij de leerplichtambtenaar moet melden.

Verzekeringen

De leiding van Stichting Proceon heeft een verzekeringspakket

afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en

een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond hiervan zijn

alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel,

vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op

een (beperkte) uitkering, indien een ongeval tot blijvende

invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige

kosten gedeeltelijk mee verzekerd, voor zover uw

eigen verzekering geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen

risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet

onder de dekking.

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf

als de mensen die voor de school actief zijn (bestuursleden,

personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge

van onrechtmatig handelen.

Maar, de school dan wel het schoolbestuur is niet (zonder

meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en

buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval

zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat

door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft

wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand.

De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer

er sprake is van een verwijtbare fout dus als de school tekort

geschoten is in haar rechtsplicht. Als bijvoorbeeld tijdens de

gymnastiekles een bal tegen een bril komt, valt die schade

niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt dus

niet door de school vergoed.

De school is evenmin aansprakelijk voor schade door onrechtmatig

gedrag van leerlingen. Leerlingen (beter gezegd:

hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen

en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens

andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig

handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de

eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Daarom

raden we u aan zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering

af te sluiten.

Website

De Rehobothschool heeft een eigen website. Op deze site

kunt u informatie over de school vinden, maar ook foto’s

bekijken van bijzondere activiteiten. Het internet adres is als

volgt; www.rehobothschoolnaarden.nl . Mocht u er bezwaar

tegen hebben dat er een foto op de website komt te staan

met uw kind erop, wilt u dat dan duidelijk aangeven op het

inschrijfformulier.

Welkomstpakket

Aan het begin van het schooljaar krijgt ieder kind een welkomstpakket,

hierin zit alle school informatie gebundeld.

Leerlingen die later in het schooljaar instromen ontvangen

dit pakket op de wenochtend.

REHOBOTH SCHOOL

26

Zendingsgeld

Elke eerste schooldag van de week wordt op onze school

geld ingezameld voor een project. We sparen dit jaar voor

lunchpakketten voor schoolgaande kinderen in Burkina Faso.

Dit is een van de vele projecten die gerealiseerd wordt door

stichting A.S.A.P. Deze stichting heeft ook een winkel aan de

Turfpoortstraat; Burkin’ art

Zindelijkheid

Op de Rehobothschool is het beleid dat 4-jarigen zindelijk

moeten zijn op het moment dat zij instromen op school. Een

basisschool is geen crèche of kinderopvang maar een onderwijsinstelling

en dat betekent dat u niet kunt verwachten dat

men uw kind verschoont. Meestal staat er maar één leerkracht

voor de groep die geen tijd heeft uw kind structureel

te verschonen. Een ongelukje daar gelaten.

Vanaf 2,5 jaar kan kinderen geleerd worden zindelijk te worden.

De meeste kinderen zijn zindelijk als ze 3,5 jaar zijn. De zindelijkheidsopvoeding

is dus iets waar u thuis bewust mee bezig

moet zijn. Wanneer uw kind niet op tijd zindelijk is, verzoeken

wij u dat een maand van te voren aan ons door te geven. In

principe kan uw kind dan niet bij ons naar school. Pas wanneer

het tenminste overdag zindelijk is, kan het weer terecht.

Mocht uw kind om medische redenen niet zindelijk zijn verzoeken

wij u tijdig contact op te nemen met de directie.

11. BIJZONDERE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN

VAN DE SCHOOL: JAARLIJKSE HOOGTEPUNTEN!

Advent, Kerst & Pasen

Elke groep bereidt zich voor op het kerstfeest door middel van een

advents-kerstproject. In elke groep wordt elke adventsweek een

extra kaars aangestoken. We oefenen samen de kerstliederen.

Het kerstfeest vieren we met alle kinderen. Dat kan in de vorm van

een dienst zijn, een kerstspel, een herderstocht door de Vesting

waar het kerstevangelie wordt uitgebeeld, een kerstmarkt enz. Hetzelfde

geldt voor de voorbereiding naar Pasen en de Paasviering.

Het Paasfeest begint voor de groepen 1 t/m 4 met een palmpaasoptocht

met zelf versierde stokken. In de Goede Week werken we

toe naar het Paasfeest dat we op Witte Donderdag (de donderdag

voor Pasen) vieren. Meestal met een Paasontbijt of –lunch en een

viering in de klas of per bouw.

Jaarlijks wordt bepaalt of de viering van kerst of Pasen ook de

ouders worden uitgenodigd.

Bibliotheekbezoek

Er zijn goede contacten met de jeugdafdeling van de bibliotheek

in Naarden. We lenen er boeken voor de groepsbibliotheek en

gaan er minstens één keer per jaar met elke groep op bezoek.

Dodenherdenking

De school heeft een monument geadopteerd. Op 4 mei leggen

we met de kinderen van de school een krans bij dit monument.

Excursies

Iedere groep krijgt een bedrag voor het kunnen doen van excursies

met de groep. Hierbij kunt u denken aan bezoekjes aan

de kinderboerderij, Nemo, Kasteel Groeneveld, Muiderslot, het

Vestingmuseum, naar de haven van Amsterdam, naar de lammetjes

enzovoort.


Kinderboekenweek

Ieder jaar doen wij mee aan de kinderboekenweek. We besteden

uitgebreid aandacht aan het thema en sluiten de week op een

leuke manier af.

Musical

De leerlingen van groep 8 voeren, bij voldoende ondersteuning van

ouders, als afsluiting van hun periode op de basisschool een musical

op voor de overige leerlingen van de school en voor de ouders.

Open Podium

Een aantal malen per jaar op wordt er voor de hele school een

zogenaamd “Open Podium” georganiseerd.

Alle kinderen krijgen hierbij de mogelijkheid om een stukje op

te voeren; dat kan een goocheltruc zijn, een gedicht, een circusact

enzovoort.

Projectweek

Ieder jaar is er projectweek. Kinderen, ouders en leerkrachten

bundelen hun creatieve krachten en trekken alles uit de kast

om er een spectaculair en leerzaam project van te maken. We

sluiten de projectweek af met een tentoonstelling waarbij de

ouders en andere belangstellenden worden uitgenodigd.

In de eerste week van school hebben we een kleinschaliger

project. Een circusdag, een dansdag of iets dergelijks. Op deze

manier willen we het jaar leuk beginnen, want een goed begin

is het halve ‘werk’.

Regels

Op de Rehobothschool hebben wij drie regels:

- ik doe mijn werk zo goed ik kan

- wat ik doe is goed voor de groep

- ik zorg voor onze spullen het lokaal en de school

Schoolkamp

Groep 8 gaat aan het einde van het schooljaar op kamp. De bestemming

was schooljaar Camping de Woensberg in Blaricum. De

locatie kan jaarlijks wijzigen. Dit afscheidskamp heeft een sportief

karakter! Alleen al het feit dat we erop de fiets naar toe gaan is

voor diverse kinderen al een hele sportieve prestatie!

Schoolreisje

De kleuters maken één keer per jaar een schoolreisje of houden

een spelletjesdag op school of in de buurt van de school.

De groepen 3 tot en met 7 gaan ook één keer per jaar op schoolreis.

Ze gaan dan per bus naar een leuke en interessante attractie.

De datum wordt via de nieuwsbrief aan u bekend gemaakt.

Schoolvoetbal

Ook doet de Rehobothschool mee aan het schoolvoetbaltoernooi.

We zijn altijd geduchte tegenstanders gebleken!

Sinterklaas

In de groepen 1 tot en met 4 wordt naar het sinterklaasfeest

toegeleefd door middel van een project.

Sinterklaas wordt feestelijk onthaald door de hele school. Hij

brengt een cadeautje mee voor alle kinderen tot en met groep

5. De groepen 6 tot en met 8 helpen Sint en Piet door zelf een

surprise en een gedicht te maken. De kinderen van groep 5 tot

en met 8 leveren jaarlijks een bijdrage aan de intocht van St.

Nicolaas in Naarden.

REHOBOTH SCHOOL

27

Sportdag

Eens per jaar hebben we een grootschalige sportdag, georganiseerd

door de vakleerkracht gymnastiek en enkele leerkrachten

van de school. Deze sportdag wordt gehouden op

de sportvelden van Naarden voor de groepen 4 – 8. Op het

schoolplein wordt er dan een sportdag voor de kinderen uit

groep 1 t/m 3 door de leerkrachten georganiseerd. De komende

jaren gaan we op zoek naar een mogelijke andere

opzet van de sportdag om kinderen zo met meerdere sporten

in aanraking te laten komen.

Verjaardagen van de kinderen

Een kind dat jarig is, wordt ook op school in het zonnetje gezet.

In elke groep wordt dat op een andere manier gevierd.

Natuurlijk mag het kind in de eigen groep trakteren, het liefst

op iets “gezonds”. Bij het rondgaan langs de groepen worden

de jarigen begeleid door een 2-tal andere kinderen. We maken

hierbij gebruik van de ‘Verjaardagstrommel’.

Verjaardagen van de leerkrachten

De verjaardag van de leerkracht wordt in de groep gevierd. In

overleg met de groepsouders wordt er besloten of er geld ingezameld

wordt voor een gezamenlijk cadeau of dat ieder die dat

wil zelf een aardigheidje koopt voor de jarige leerkracht.

Zomerfeest

Het einde van schooljaar wordt ook gevierd. De AC organiseert

een feest waarbij kinderen en ouders worden uitgenodigd,

maar in het bijzonder de teamleden. Dit feest is als dank voor

weer een geslaagd schooljaar.


12. ADRESSENLIJST

Medezeggenschapsraad

Oudergedeelte

Tessa Klein-Schiphorst (voorzitter)

Maurits Rinders (secretaris)

mr.rehobothnaarden@proceon.nl

Berend Jan Palamba

Personeelsgedeelte

Erica Dijs

Hesther Sterk

Jantien van Leeuwen

Adviserend lid namens de directie

Jaap ter Steege

Voor de herkenbaarheid van de leden van de Medezeggenschapsraad,

verwijzen we naar de koppenkaart die op het mededelingenbord

in de hal van de school hangt.

Activiteitencommissie

Robert-Paul van den Berge (Voorzitter & Penningmeester)

Tanny van den Maagdenberg

Saskia Simons

Michel Zuidgeest

Jelinda Heuvelman

Edith Bomers

Adry van der Meulen

Klaartje van Velten

Martijn Raadgever

Lilette Hooftgraafland

n.n.b. namens het team

Esther Tensen namens het team

REHOBOTH SCHOOL

28

Voor de herkenbaarheid en bereikbaarheid van de leden van de

Activiteitencommissie verwijzen we naar de koppenkaart die

op het mededelingenbord in de hal van de school hangt.

Overblijfouders

Voor de herkenbaarheid van onze Overblijfouders verwijzen we

naar de koppenkaart die op het mededelingenbord in de hal

van de school hangt.

Stichting Proceon

Bezoekadres: Nieuwe Havenweg 79

Postadres: Postbus 352; 1200 AJ Hilversum

Telefoon : 035 – 6852320 (tijdens kantooruren)

Email: info@proceon.nl

Website: www.proceon.nl

Inspectie van het Onderwijs

Team Primair Onderwijs

Bezoekadres: Park Voorn 4

Postadres: Postbus 2730; 3500 GS Utrecht

Website: www.owinsp.nl

Eduniek Dienstverlening

Bezoekadres: Tolakkerweg 153; 3738 JL Maartensdijk

Telefoon : 0346 21 97 77


Wij zijn adviseur en leverancier

van beveiligingssystemen voor

zowel de particulier als voor bedrijven;

het leveringspakket omvat o.a.;

r

T

Uiteraard verlenen wij ook onderhoud en service

op onze systemen, 24 uur p/dag, 7 dagen per week,

maar ook op bestaande systemen van derden.

Voor meer informatie zie onze website


LanckerWolters Beveiliging & ict

Televisieweg 38, 1322 AM ALMERE

Tel. 036-5366100, Fax. 036-5367171

Email: info@lanckerwolters.nl

wijnkoperij

Gijsbrecht van Amstelstraat 216 | Hilversum

Tel.: 035 6214787 mail: info@mijnhemel.nl


Begeleiding voor

basisschoolleerlingen

voor meer informatie: www.pios.nl

Onze Remedial Teacher ondersteunt leerlingen individueel op het gebied

van leesvaardigheid, breuken, spelling of specifieke leerproblemen.

Daarnaast geven wij ook een aantal kortlopende cursussen in kleine

groepjes zoals bijvoorbeeld Citotoetstraining.

U kunt ook terecht bij onze orthopedagoog voor onderzoek naar

leer- en gedragsproblemen (bijvoorbeeld dyslexie).

Voor advies/informatie kunt u ook mailen naar

basisschool@pios.nl

de slimste keuze voor studiebegeleiding


“VOOR AL UW

KINDERFIETSEN EN

REPARATIES KOMT

U NAAR BIKESHOP

LOOSDRECHT”

Nootweg 37 · 1231 CP Loosdrecht

· Tel. 035 - 582 70 18 ·

info@bikeshop-loosdrecht.nl · www.bikeshop-loosdrecht.nl

More magazines by this user
Similar magazines