09.09.2013 Views

Begrippenlijst

Begrippenlijst

Begrippenlijst

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Bijvoorbeeld: Ik luister naar de geluiden<br />

Beeldspraak<br />

Binnen in mijn oor en niet daar-<br />

buiten loop ik op en af trappen.<br />

(Hans Lodeizen, ‘Het uiterlijk behang’ uit Het innerlijk behang, 1952)<br />

Beeldspraak is een stijlmiddel waarbij iets omschreven wordt door het te vergelijken met iets<br />

anders. De meest voorkomende vormen van beeldspraak zijn vergelijking, metafoor, metonymie,<br />

symbool, allegorie en personificatie (zie voor een uitgebreide uitleg pagina 8-9).<br />

Vers<br />

Eén regel van een gedicht, die typografisch als versregel herkenbaar is doordat hij niet, zoals de<br />

prozaregel, de hele breedte van de bladspiegel inneemt.<br />

Vrij vers<br />

Versvorm waarin gedeeltelijk of geheel wordt gebroken met de traditionele verstechniek: het<br />

metrum ontbreekt en meestal ook het rijm(schema); de verslengte is onregelmatig, de strofebouw<br />

onvast of gewoon niet bestaand.<br />

Omdat het ritme van vrij vers niet langer bepaald wordt door melodie en harmonie, de traditionele<br />

waarden van het vers, kan het sterker de nadruk leggen op de inhoud van het gedicht. Het gevolg<br />

hiervan is dat de eenheid van het vrije vers meer van binnenuit moet komen.<br />

Semantisch veld<br />

Met een semantisch veld worden woorden bedoeld die verbonden zijn door hun betekenis in een<br />

bepaalde context. Denk bijvoorbeeld aan mes, koekenpan, kruiden, aanrechtblad: deze woorden<br />

behoren allen tot het semantische veld ‘keuken’.<br />

2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!