09.09.2013 Views

Begrippenlijst

Begrippenlijst

Begrippenlijst

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Bijvoorbeeld: Ten syn de Joden niet, Heer Jesu, die u cruysten,<br />

3.5. Dubbelrijm<br />

Noch die verraderlyck u togen voort gericht,<br />

Noch die versmadelyck u spogen int gesicht.<br />

(J. Revius, ‘Hy droech onse smerten’, 1630)<br />

Eindrijm bij metrische verzen dat zich uitstrekt over verschillende lettergrepen<br />

waarvan er twee beklemtoond zijn.<br />

Bijvoorbeeld: Beloften van de verre stranden<br />

Hoog achter gouden sterrelanden<br />

(P.C. Boutens, ‘Aan aardes groen en bloemrijk plein’)<br />

Naast bovengenoemde vormen bestaan ook nog rijmvormen als kettingrijm, pauzerijm,<br />

schüttelreim, gebroken rijm, identiek rijm, visueel rijm en voorrijm.<br />

4. Rijmschema’s: om de plaats aan te geven die de rijmende versregels ten opzichte van elkaar<br />

innemen, maken we gebruik van een rijmschema. Er zijn verschillende soorten rijmschema’s:<br />

4.1. Gepaard rijm<br />

Rijm van telkens twee op elkaar volgende versregels; schema aabbcc.<br />

4.2. Gekruist rijm<br />

Rijm van twee versregels, van elkaar gescheiden door een andere versregel die op<br />

zijn beurt op dezelfde manier met een vierde verbonden is; schema abab (cdcd …).<br />

4.3. Omarmend rijm<br />

Rijm van de eerste met de vierde versregel, van de tweede met de derde, enz.:<br />

schema abba (cddc …).<br />

4.4. Tussenrijm<br />

Rijm van de derde met de zesde versregel van een strofe, terwijl de andere verzen<br />

gepaard rijmen op andere klanken; rijmschema aabccb.<br />

4.5. Verspringend rijm<br />

Rijm van versregels die telkens door meer dan één vers van elkaar gescheiden zijn;<br />

schema abcabc …; ook het rijmschema abccba wordt zo soms genoemd.<br />

4.6. Onderbroken rijm of weesrijm<br />

6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!