09.09.2013 Views

Begrippenlijst

Begrippenlijst

Begrippenlijst

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2.2.Assonantie (klinkerrijm)<br />

Bij assonantie is er sprake van klankovereenkomst tussen klinkers.<br />

Bijvoorbeeld: Si hadden malcander so lief,<br />

2.3. Alliteratie (medeklinkerrijm)<br />

Si conden bi malcander niet comen,<br />

Het water was veel te diep.<br />

(Het waren twee coningskinderen, 14 e eeuw)<br />

Bij alliteratie is er sprake van klankovereenkomst tussen medeklinkers aan het begin<br />

van een woord.<br />

Bijvoorbeeld: kant en klaar<br />

2.4. Halfrijm<br />

Heerlijk Helder Heineken<br />

Liesje leerde Lotje lopen langs de lange Lindelaan.<br />

De laatste lettergrepen lijken op elkaar, maar klinken net niet helemaal hetzelfde.<br />

Bijvoorbeeld: lief – diep<br />

2.5. Dubbelrijm:<br />

Lak – lek – lik – lok – luk<br />

Eindrijm bij metrische verzen dat zich uitstrekt over verschillende lettergrepen<br />

waarvan er twee beklemtoond zijn.<br />

Bijvoorbeeld: Beloften van de verre stranden<br />

2.6. Gebroken rijm:<br />

Hoog achter gouden sterrelanden<br />

(P.C. Boutens, ‘Aan aardes groen en bloemrijk plein’)<br />

Rijm van twee versregels waarvan er een eindigt met het eerste deel van een in<br />

tweeën gesplitst woord. Zie ook enjambement.<br />

Bijvoorbeeld: Ze had een vaart genomen en was af-<br />

Gesprongen van de rotsen en een staf<br />

Van wingerd had ze gebroken.<br />

(H. Gorter, Mei, 1889)<br />

4

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!