12.09.2013 Views

Vlissingen - Stad aan de zee Slapen op z'n Zeeuws ... - Zilt Zeeland

Vlissingen - Stad aan de zee Slapen op z'n Zeeuws ... - Zilt Zeeland

Vlissingen - Stad aan de zee Slapen op z'n Zeeuws ... - Zilt Zeeland

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

nr 2 | nazomer 2009<br />

ISSN 1877-7309<br />

<strong>Vlissingen</strong> - <strong>Stad</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> <strong>zee</strong><br />

<strong>Slapen</strong> <strong>op</strong> <strong>z'n</strong> <strong>Zeeuws</strong><br />

<strong>Zeeland</strong> Nazomerfestival<br />

Werken in <strong>Zeeland</strong><br />

• magazine over <strong>Zeeland</strong> • voor Zeeuwen en voor hen die dat willen wor<strong>de</strong>n •


Colofon<br />

ZilZeelan is een magazine over <strong>Zeeland</strong> voor<br />

Zeeuwen en voor hen die dat willen wor<strong>de</strong>n, naar<br />

een i<strong>de</strong>e van <strong>de</strong> <strong>Zeeuws</strong>e woningcorporaties.<br />

Verspreiding vindt plaats via <strong>de</strong> Volkskrant samen<br />

met Volkskrant magazine.<br />

ZilZeelan verschijnt driemaal per jaar; in het<br />

voorjaar, <strong>de</strong> nazomer en in <strong>de</strong> winter.<br />

Redactieraad<br />

Eric <strong>de</strong> Ceuster, Woongoed Mid<strong>de</strong>lburg<br />

Antoine <strong>de</strong> Ceuster, Zeeuwland<br />

Robert <strong>de</strong> Rid<strong>de</strong>r, Clavis<br />

Peter Oey, Management Support <strong>Zeeland</strong><br />

Raquel Jimenez, Provincie <strong>Zeeland</strong>, adviserend lid<br />

Hoofd- en eindredactie<br />

Anja <strong>de</strong> Groene<br />

Uitgave<br />

<strong>de</strong> Drvkkery | Podium, Mid<strong>de</strong>lburg<br />

Tekst<br />

Sonja Barentsen, Anja <strong>de</strong> Groene, Marga Haas,<br />

Inge Heuff, Manon Verou<strong>de</strong>, Margot Verhaagen,<br />

Elian van ’t Westein<strong>de</strong> en Joeri Wisse<br />

Fotografie<br />

Mechteld Jansen, Lex <strong>de</strong> Meester, Ruben Oreel,<br />

Maaike Vergouwe/Zuijver<br />

Ontwerp & vormgeving<br />

Iris Compiet en Karelien van IJsseldijk<br />

<strong>de</strong> Drvkkery Mid<strong>de</strong>lburg<br />

Druk<br />

Roto Smeets Etten<br />

Redactieadres<br />

<strong>de</strong> Drvkkery | Podium, Markt 51, 4331 LK Mid<strong>de</strong>lburg<br />

E-mail: info@zilt<strong>zee</strong>land.nl<br />

www.zilt<strong>zee</strong>land.nl<br />

Foto voor- en achterkant:<br />

Maaike Vergouwe/Zuijver<br />

ISSN: 1877-7309<br />

Niets uit <strong>de</strong>ze uitgave mag wor<strong>de</strong>n overgenomen,<br />

vermenigvuldigd of gereproduceerd zon<strong>de</strong>r schriftelijke<br />

toestemming van <strong>de</strong> uitgever (en/of an<strong>de</strong>re auteursrechthebben<strong>de</strong>n).<br />

<strong>Zilt</strong> <strong>Zeeland</strong> wordt me<strong>de</strong> mogelijk gemaakt door een<br />

subsidie van <strong>de</strong> provincie <strong>Zeeland</strong>.<br />

p.12<br />

Inhou<br />

3 <strong>Vlissingen</strong><br />

6 <strong>Zeeland</strong> Nazomerfestiva<br />

8 Derk Sauer en Domburg<br />

10 Voor het werk naar <strong>Zeeland</strong><br />

12 Eten uit Ze<br />

13 Duiken in <strong>de</strong> Oosterscheld<br />

14 Nieuwe Zeeuwen<br />

15 Boeken over <strong>Zeeland</strong><br />

16 De K<strong>op</strong> van Schouwen<br />

18 Innovatief bedrijf: Sas Glas<br />

20 <strong>Slapen</strong> <strong>op</strong> <strong>z'n</strong> <strong>Zeeuws</strong><br />

22 Het nieuwe leven van een veerhuis<br />

ver<strong>de</strong>r:<br />

p.18<br />

p.6<br />

p.14<br />

9 Column Alexan<strong>de</strong>r Rinnooy Kan<br />

23 Agend


VLISSINGEN<br />

<strong>Stad</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> ze<br />

<strong>Vlissingen</strong>: een havenstad, stad van arbei<strong>de</strong>rs, scheepsbouwers en vissers; een stad<br />

die leeft en een stad waar altijd iets gebeurt. Dat zie je <strong>aan</strong> alles: <strong>de</strong> architectuur,<br />

<strong>de</strong> <strong>zee</strong>, <strong>de</strong> kunst en cultuur en <strong>de</strong> mensen. tekst: Sonja Barentsen, foto’s: Mechteld Jansen, Ruben Oreel<br />

ZilZeelan 02/nazomer 2009<br />

3


Meer informatie over <strong>Vlissingen</strong> <strong>op</strong>:<br />

www.zilt<strong>zee</strong>land.nl<br />

www.bevrijdingsfestival<strong>zee</strong>land.nl<br />

www.<strong>zee</strong>land-seaports.com<br />

www.schel<strong>de</strong>kwartier.nl<br />

www.burobk.nl<br />

www.on<strong>de</strong>rstroom.nl<br />

www.filmbythesea.nl<br />

www.vlissingenmaritiem.nl<br />

www.<strong>zee</strong>gat.nl<br />

4<br />

Cultuur <strong>op</strong> straat<br />

Jachthaven van <strong>Vlissingen</strong>, met linksachter het Arsenaal<br />

Zil<strong>Zeeland</strong> 02/nazomer 2009<br />

Michiel <strong>de</strong> Ruyter<br />

De Gevangentoren


‘Kom en ervaar <strong>de</strong> betekenis<br />

van <strong>de</strong> <strong>zee</strong>, leer <strong>de</strong> ziel van <strong>de</strong><br />

Zeeuw kennen,verwon<strong>de</strong>r<br />

u over het roerige <strong>Zeeuws</strong>e<br />

verle<strong>de</strong>n en bewon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> roem<br />

en glorie van Zeelan’<br />

Met zo’n slogan kun je het muZEEum <strong>aan</strong> <strong>de</strong><br />

Nieuwendijk niet links laten liggen...<br />

In <strong>de</strong> pakhuizen is tot 28 september <strong>de</strong> tentoonstelling<br />

‘Belgische Schonen’ met maritieme<br />

t<strong>op</strong>stukken uit het Koninklijk Museum voor<br />

Schone Kunsten in Antwerpen te zien. Met werken<br />

van Hendrik Willem Mesdag, James Ensor, Andreas<br />

Achenbach, Jean Brusselmans, Constant Permeke<br />

en Périclès Pantazis • De expositie ‘400 JAAR<br />

MANHATTAN, <strong>Zeeland</strong> (her)ont<strong>de</strong>kt Amerika’ is<br />

nog tot 8 februari 2010 te zien in <strong>de</strong> Schel<strong>de</strong>zaal.<br />

Ruim twintig Amerik<strong>aan</strong>se kunstenaars hebben<br />

<strong>op</strong> verzoek van het muZEEum het moment dat<br />

hen het meeste <strong>aan</strong>sprak uit <strong>de</strong> 400 jaar lange<br />

relatie tussen Amerika en Ne<strong>de</strong>rland vastgelegd.<br />

Het resultaat is een unieke doorkijk naar 400 jaar<br />

geschie<strong>de</strong>nis. De tentoonstelling is eer<strong>de</strong>r dit jaar te<br />

zien geweest in New York • En daarnaast zijn foto’s<br />

van fotografe Pauline van Lyn<strong>de</strong>n, getiteld ‘Donkere<br />

Palissa<strong>de</strong>n’, tentoongesteld. Bijzon<strong>de</strong>re foto’s van<br />

<strong>de</strong> houten palen die <strong>Zeeland</strong> al vijfhon<strong>de</strong>rd jaar<br />

beschermen tegen <strong>de</strong> <strong>zee</strong>. www.mu<strong>zee</strong>um.nl<br />

Foto's: <strong>Zeeuws</strong> maritiem muZEEum<br />

<br />

Film by the Sea<br />

Van 11 t/m 20 september vindt in Cinecity het filmfestival Film by the Sea<br />

plaats. Dit culturele evenement trekt jaarlijks zo’n 40.000 bezoekers naar<br />

<strong>Vlissingen</strong>. Het festival <strong>op</strong>ent met <strong>de</strong> wereldpremière van <strong>de</strong> indrukwekken<strong>de</strong><br />

film De Storm van Ben Sombogaart met een verhaal dat zich afspeelt in<br />

<strong>Zeeland</strong> in 1953 ten tij<strong>de</strong> van <strong>de</strong> Watersnoodramp. Een jury van schrijvers en<br />

filmprofessionals o.l.v. Rinus Ferdinandusse kiest ook dit jaar <strong>de</strong> beste film uit<br />

<strong>de</strong> Film- & Literatuurcompetitie. Het festival kent ver<strong>de</strong>r veel premières en<br />

unieke vertoningen. Een van <strong>de</strong> themaprogramma’s is Harbour Lights, waarin<br />

water en havenste<strong>de</strong>n centraal st<strong>aan</strong>.<br />

Daarnaast een tweedaags filmcollege, een worksh<strong>op</strong> scenarioschrijven, <strong>de</strong><br />

DELTA Shorts competitie voor jonge filmmakers en the filmXperience waarbij<br />

jongeren in worksh<strong>op</strong>s kennismaken met facetten uit <strong>de</strong> filmwereld. Voor<br />

informatie en kaartverko<strong>op</strong>: www.filmbythesea.nl<br />

NS biedt u een 1e klas reis voor een 2e klas prijs!<br />

Genieten van een dagje uit in <strong>Zeeland</strong> begint met lekker reizen. Probeer<br />

daarom onze 1e klas eens! Met extra beenruimte en comfortabele stoelen.<br />

Vul uw naam, adres en woonplaats in <strong>op</strong> www.zilt<strong>zee</strong>land.nl.<br />

Of vul uw gegevens in <strong>op</strong> <strong>de</strong> bon en stuur <strong>de</strong>ze naar <strong>de</strong> Drukkery | Podium, Markt 51,<br />

4331 LK Mid<strong>de</strong>lburg. Dan krijgt u van ons een Overgangsbewijs. Zo kunt u 1e klas reizen,<br />

met een 2e klas treinkaartje. Maximaal 2 stuks per adres.<br />

> U kunt tot twee weken na het verschijnen van dit magazine (tot 7 september)een<br />

NS Overgangs-bewijs <strong>aan</strong>vragen. Het NS Overgangsbewijs is geldig tot en met eind<br />

oktober 2009 vanaf elk station in Ne<strong>de</strong>rland naar een station <strong>op</strong> <strong>de</strong> <strong>Zeeuws</strong>e lijn<br />

(Roosendaal – <strong>Vlissingen</strong>) en v.v. U krijgt hier automatisch een OV-fiets <strong>aan</strong>bieding bij.<br />

> Kijk voor actuele reisinformatie <strong>op</strong> www.ns.nl en houdt u rekening met <strong>de</strong><br />

buitendienststelling <strong>op</strong> <strong>de</strong> <strong>Zeeuws</strong>e lijn in het weekend van 19 t/m 20<br />

september, 26 t/m 27 september en 3 t/m 4 oktober 2009. NS zet bussen in<br />

Ga mee<br />

Na uw treinreis even uitwaaien <strong>op</strong> <strong>de</strong> fiets? Stap nu over <strong>op</strong> OV-fiets! Met OV-fiets<br />

hebt u overal een fiets. Kibbeling eten in Mid<strong>de</strong>lburg, naar <strong>de</strong> reptielenzoo in<br />

<strong>Vlissingen</strong> of een bezoek <strong>aan</strong> Deltapark Neeltje Jans vanaf Schouwen-Duiveland?<br />

Met OV-fiets bepaalt u zelf uw route, vertrektijd en tempo en komt u precies waar u<br />

zijn wilt. Gemakkelijk, gezond en milieubewust! Neem nu een abonnement <strong>op</strong><br />

OV-fiets (€ 9,50 per jaar) en krijg 2 ritten gratis! Meldt u <strong>aan</strong> <strong>op</strong> www.ov-fiets.nl<br />

o.v.v. actieco<strong>de</strong> 1100ALG. Meer informatie: www.ov-fiets.nl.<br />

Ja, ik ontvang graag een NS Overgangsbewijs! (inzen<strong>de</strong>n mogelijk tot 7-9)<br />

naam: Dhr./Mevr.<br />

adres:<br />

postco<strong>de</strong> + woonplaats:<br />

e-mailadres:<br />

<strong>aan</strong>tal: 1 / 2 exemplaren (doorhalen wat niet van toepassing is)<br />

Ja, ik wil vaker informatie over <strong>Zeeland</strong> ontvangen<br />

5


www.nazomerfestival.nl<br />

Vier voorstellingen <strong>op</strong> locatie<br />

De Storm - William Shakespeare<br />

Het festival <strong>op</strong>ent <strong>op</strong> <strong>de</strong> weidse<br />

akkers van <strong>de</strong> Wilhelminapol<strong>de</strong>r<br />

met ‘De Storm’ van William<br />

Shakespeare, een van zijn meest<br />

beken<strong>de</strong> toneelstukken.<br />

On<strong>de</strong>r het Melkwoud - Dylan Thomas<br />

De beken<strong>de</strong> Vlaamse acteur<br />

Jan Decleir treedt als meesterverteller<br />

<strong>op</strong> in ‘On<strong>de</strong>r het<br />

Melkwoud’ <strong>aan</strong> <strong>de</strong> oevers van<br />

<strong>de</strong> Oosterschel<strong>de</strong> <strong>op</strong> Schouwen-<br />

Duiveland.<br />

Zittend Meisje - Nirav Christ<strong>op</strong>he<br />

Westkapelle staat symbool voor<br />

eenvoud in het leven van kunstena<br />

res Charley Toor<strong>op</strong>, dochter van<br />

schil<strong>de</strong>r Jan Toor<strong>op</strong>. ‘Zittend Meisje’<br />

gaat on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re over haar relatie<br />

met een <strong>Zeeuws</strong>e boer.<br />

Wiek - Boukje Schweigman<br />

Dansers g<strong>aan</strong> een spel <strong>aan</strong> met<br />

een grote horizontale wiek,<br />

die langzaam begint te draaien.<br />

‘Wiek’ wordt gedanst <strong>op</strong> speciaal<br />

gecomponeer<strong>de</strong> muziek van <strong>de</strong><br />

Mid<strong>de</strong>lburgse componist Douwe<br />

Eisinga.<br />

Foto: Anne Zorgdrager<br />

6<br />

Zil<strong>Zeeland</strong> 02/nazomer 2009<br />

Vier voorstellingen <strong>op</strong><br />

onver wachte locaties in <strong>Zeeland</strong>.<br />

Magie, spektakel, poëtisch<br />

verteltheater, meeslepend<br />

danstheater: het <strong>Zeeland</strong><br />

Nazomerfestival is er in geslaagd<br />

om ook voor <strong>de</strong> negen<strong>de</strong> editie<br />

bijzon<strong>de</strong>re producties te maken.<br />

Het <strong>Zeeuws</strong>e landschap als<br />

inspiratiebron én <strong>de</strong>cor voor<br />

<strong>de</strong> theaterproducties.<br />

tekst: Anja <strong>de</strong> Groene, foto’s: Lex <strong>de</strong> Meester


Deze editie zit volgens Alex Mallems,<br />

artistiek lei<strong>de</strong>r van het <strong>Zeeland</strong><br />

Nazomerfestival, heel dicht bij <strong>de</strong><br />

uitgangspunten van het festival:<br />

theater <strong>op</strong> locatie waarbij het landschap<br />

van <strong>Zeeland</strong> als speelplek wordt<br />

ingericht. Dit is zeker gelukt bij <strong>de</strong><br />

<strong>op</strong>eningsvoorstelling ‘De Storm’<br />

van Shakespeare. In <strong>de</strong> agrarische<br />

omgeving van <strong>de</strong> Koninklijke Maatschap<br />

<strong>de</strong> Wilhelminapol<strong>de</strong>r is een<br />

bijzon<strong>de</strong>re plek gemaakt. Speciaal voor<br />

<strong>de</strong>ze productie is in het voorjaar een<br />

labyrint van gr<strong>aan</strong>cirkels ingezaaid<br />

<strong>op</strong> een uitgestrekte akker. Dit unieke<br />

land art <strong>de</strong>cor vormt het eiland van<br />

Prospero. In <strong>de</strong> binnencirkel is het<br />

gestran<strong>de</strong> schip nagebouwd. Zo’n<br />

voorstelling is alleen maar te zien<br />

bij het Nazomerfestival in <strong>Zeeland</strong>;<br />

het unieke van <strong>de</strong> locatie is in alle<br />

consequenties doorgevoerd.<br />

De Storm is voor het Nazomerfestival<br />

<strong>de</strong> grootste theatervoorstelling ooit.<br />

Er is een tribune met 800 plaatsen,<br />

een speelvlak van 2500m 2 meter en<br />

er spelen 10 acteurs en musici mee.<br />

De me<strong>de</strong>werking van het landbouwbedrijf<br />

is natuurlijk erg belangrijk.<br />

Ook bij <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re voorstellingen<br />

speelt <strong>de</strong> landschappelijke omgeving<br />

een bepalen<strong>de</strong> rol zoals een duinpan,<br />

ZEELAND NAZOMERFESTIVAL<br />

25 | 08 tot en met 05 | 09<br />

Cultuur&natuu<br />

verbon<strong>de</strong>n<br />

<strong>de</strong> oever van <strong>de</strong> Oosterschel<strong>de</strong> en<br />

een windmolenpark. ‘Maar,’ zegt<br />

Alex Mallems ‘het niveau van <strong>de</strong><br />

theatermakers blijft ook belangrijk.<br />

Daarom trekken we regisseurs <strong>aan</strong> als<br />

Koen <strong>de</strong> Sutter en Niek Kortekaas die<br />

werken met t<strong>op</strong>acteurs als Jan Decleir,<br />

Maarten Wansink of Chris Thys.<br />

Het artistiek concept en <strong>de</strong> acteurs<br />

moeten goed zijn; het is niet alleen <strong>de</strong><br />

idyllische plek. De kwaliteit van <strong>de</strong><br />

theatervoorstelling moet <strong>op</strong>boksen<br />

tegen <strong>de</strong> kracht van <strong>de</strong> locatie. De<br />

twee componenten moeten elkaar<br />

versterken’.<br />

Voor <strong>de</strong> voorstellingen wor<strong>de</strong>n ou<strong>de</strong><br />

stukken in een nieuw jasje gestoken<br />

en/of wor<strong>de</strong>n stukken speciaal geschreven.<br />

Steeds met gebruikmaking<br />

van het speciale karakter van <strong>Zeeland</strong>.<br />

In elke voorstelling wordt creatief<br />

omgeg<strong>aan</strong> met dit uitgangspunt.<br />

Mallems: ‘Universele kunst heeft locale<br />

wortels. Onze producties zijn geworteld<br />

in het <strong>Zeeuws</strong>e landschap. Kunst<br />

zon<strong>de</strong>r wortels bestaat niet, moet<br />

ergens vand<strong>aan</strong> komen. Het <strong>Zeeland</strong><br />

Nazomerfestival wordt gewaar<strong>de</strong>erd<br />

omdat het zo <strong>Zeeuws</strong> is in zijn wortels.<br />

Dat is <strong>de</strong> <strong>aan</strong>trekkingskracht van het<br />

festival, voor die unieke projecten moet<br />

je naar <strong>Zeeland</strong> komen’.<br />

Festivalhart Mid<strong>de</strong>lburg<br />

Vanaf 28 augustus, als alle<br />

locatievoorstellingen in première<br />

zijn geg<strong>aan</strong>, t/m 5 september,<br />

is <strong>de</strong> <strong>Zeeuws</strong>e hoofdstad het<br />

bruisen<strong>de</strong> ontmoetingscentrum<br />

van het Nazomerfestival met<br />

een uiteenl<strong>op</strong>end programma<br />

<strong>op</strong> verschillen<strong>de</strong> locaties. Veel<br />

muziek <strong>op</strong> het historische<br />

Abdijplein met concerten van<br />

o.a. Bart Peeters, Smaak & Kraak,<br />

Tom Helsen en Selah Sue. Maar<br />

ook kin<strong>de</strong>rvoorstellingen, dans,<br />

concerten, worksh<strong>op</strong>s, lezingen<br />

en interviews. Door <strong>de</strong> straten, <strong>op</strong><br />

zol<strong>de</strong>rs, in kerken of in <strong>de</strong> <strong>op</strong>en<br />

lucht. Ie<strong>de</strong>re dag vanaf 10u00<br />

tot in <strong>de</strong> late uurtjes is er iets te<br />

beleven. Voor jong en oud.<br />

Overdag is Boekhan<strong>de</strong>l <strong>de</strong><br />

Drvkkery <strong>aan</strong> <strong>de</strong> Markt in<br />

Mid<strong>de</strong>lburg <strong>de</strong> ontmoetingsplaats<br />

en festivalcafé. Hier kunt u<br />

toegangskaartjes k<strong>op</strong>en, elke<br />

dag een talkshow (Nazomertafel)<br />

bijwonen, een ZNF lunch bestellen<br />

en een foto-expositie van vorige<br />

edities van het ZNF bekijken.<br />

Zie voor het programma<br />

van <strong>de</strong> Nazomertafel:<br />

www.drukkerijmid<strong>de</strong>lburg.nl<br />

ZilZeelan 02/nazomer 2009<br />

7


Interview<br />

Derk Saue<br />

Verbon<strong>de</strong>n met Zeelan<br />

Zijn zoon vindt het heerlijk om te winkelen in <strong>de</strong> C1000 in Domburg. En je kunt er<br />

gewoon <strong>op</strong> je fiets naar toe. Typisch Hollands vindt <strong>de</strong> familie Sauer dat. Je wan<strong>de</strong>lt hier<br />

naar het strand en alles is binnen handbereik. In Rusland is het leven zo an<strong>de</strong>rs, het is<br />

er veel meer een gedoe. Een gesprek met Derk Sauer over <strong>Zeeland</strong> gaat ook heel veel<br />

over Rusland. ‘In <strong>Zeeland</strong> is alles an<strong>de</strong>rs’. tekst: Anja <strong>de</strong> Groene<br />

8<br />

Zil<strong>Zeeland</strong> 02/nazomer 2009<br />

Hoe ben je in Domburg terechtgekomen?<br />

‘Ik ben <strong>op</strong> verschillen<strong>de</strong> manieren verbon<strong>de</strong>n met <strong>Zeeland</strong>. Mijn familie<br />

is er geworteld. De grootou<strong>de</strong>rs van bei<strong>de</strong> kanten zijn Zeeuwen geboren<br />

in Wemeldinge en Sluis. Mijn moe<strong>de</strong>r is hertrouwd met een boer uit<br />

Tholen en heeft een huis in Gapinge. Mijn ene broer woont in <strong>Vlissingen</strong><br />

en mijn an<strong>de</strong>re broer in Groningen maar heeft een huis in Meliskerke’.<br />

Zelf is hij in Amsterdam geboren, maar sinds zijn achtste jaar komt hij<br />

voor vakantie naar Walcheren. Zijn ou<strong>de</strong>rs had<strong>de</strong>n een huis in Gapinge<br />

en een strandhokje in Domburg. Toen Derk Sauer in 1989 naar Rusland<br />

vertrok wil<strong>de</strong> hij een basis in<br />

Ne<strong>de</strong>rland hebben. Na een<br />

<strong>aan</strong>tal jaren Mid<strong>de</strong>lburgwerd<br />

dat in 2000 Domburg waar<br />

hij in een prachtig huis woont.<br />

‘Kijk daar lo<strong>op</strong>t een hert…’<br />

Derk Sauer ging als journalist<br />

naar Rusland en richtte<br />

daar in 1982 het concern<br />

In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nt Media <strong>op</strong>,<br />

uitgever van kranten en<br />

‘De <strong>op</strong>enheid van<br />

<strong>Zeeland</strong> heeft iets heel<br />

overdon<strong>de</strong>rends en<br />

steeds blijf je je<br />

er over verbazen hoe<br />

mooi het is’<br />

tijdschriften waaron<strong>de</strong>r het onafhankelijke dagblad Moscow Times.<br />

Daarnaast is hij eigenaar van een kleine uitgeverij die o.a. het tijdschrift<br />

Yoga Journal uitgeeft. In Ne<strong>de</strong>rland zit Derk Sauer ook niet stil: hij is<br />

eigenaar van uitgeverij Nieuw Amsterdam en is een van <strong>de</strong> <strong>op</strong>richters van<br />

<strong>de</strong> televisiezen<strong>de</strong>r Het Gesprek.‘Eerst <strong>de</strong>ed ik kranten en tijdschriften,<br />

toen boeken omdat ik van mooie boeken houd, en nu televisie. Ik heb dat<br />

nog nooit ged<strong>aan</strong> en ik vind het boeiend om die ervaring <strong>op</strong> te doen, niet<br />

voor het geld maar omdat ik het interessant vind.’ Ook is Sauer voorzitter<br />

van het IDFA, het internationale Documentaire film Festival Amsterdam.<br />

Hoe is het wonen hier?<br />

‘We zij hier enkele m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n per jaar, altijd in <strong>de</strong> zomer . Onze kin<strong>de</strong>ren<br />

hebben van eind mei tot september vakantie. Zij vin<strong>de</strong>n het hier ook


geweldig. We hebben hier vakantie en tegelijkertijd<br />

is het een invasie van familie en vrien<strong>de</strong>n.<br />

Binnenkort komen er 12 Russische vriendjes van<br />

onze zonen en dan wordt er veel gevoetbald’.<br />

Maar hij heeft wel commentaar <strong>op</strong> <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>rs<br />

en <strong>de</strong> Zeeuwen.‘Russen hebben een soort<br />

verpletteren<strong>de</strong> gastvrijheid waar we hier nog<br />

veel van kunnen leren. In Rusland is alles niet<br />

zo hetzelf<strong>de</strong>, het leven heeft meer kleur en is<br />

meer een feest. Zeeuwen zijn daarentegen wel<br />

heel recht door <strong>zee</strong>’. ‘Maar het landschap is hier<br />

fantastisch, in Rusland is alles bos en lijkt heel<br />

erg <strong>op</strong> elkaar. Er is daar weinig afwisseling en<br />

er is geen <strong>zee</strong>’. Op <strong>de</strong> vraag of hij In Ne<strong>de</strong>rland<br />

zou willen wonen is het antwoord toch dui<strong>de</strong>lijk<br />

nee. ‘Er gebeurt hier te weinig, je raakt verslaafd<br />

<strong>aan</strong> een leven mid<strong>de</strong>n in het brandpunt van<br />

economie, kunst, cultuur’. Dat geldt ook voor<br />

Amsterdam ­ waar hij ook nog een pied à terre<br />

heeft­ want Amsterdam vindt hij ook een dorp<br />

vergeleken met Moskou.<br />

Wat doe je zoal tij<strong>de</strong>ns je vakantie in <strong>Zeeland</strong>?<br />

‘Ik werk zo weinig mogelijk, alleen ’s avonds zit ik<br />

een paar uur achter mijn computer’. Eens in <strong>de</strong><br />

1 à 2 weken gaat hij even naar Amsterdam. ‘Ik vier<br />

echt vakantie, ik ga naar het strand, zeil, voetbal<br />

wat en heb het fietsen weer <strong>op</strong>gepakt. Ik moet hier<br />

weer trainen en mijn conditie <strong>op</strong>bouwen. Fietsen is<br />

in Rusland niet mogelijk. Men houdt geen rekening<br />

met fietsers, er zijn niet veel wegen en <strong>de</strong> wegen<br />

die er zijn zijn slecht. Fietsen is daar zelfmoord en<br />

bovendien is het driekwart van het jaar koud’. Elk<br />

jaar fietst hij met <strong>de</strong> gehele familie Sauer <strong>de</strong> Terre<br />

<strong>de</strong>s Hommes­Dorpentocht <strong>op</strong> Walcheren. Zelfs zijn<br />

moe<strong>de</strong>r van 88 doet mee.<br />

‘Wat we hier echt geweldig vin<strong>de</strong>n is het biologische<br />

eten. We zijn ecologisch ingesteld, zodra we in<br />

<strong>Zeeland</strong> zijn g<strong>aan</strong> we ecologische spullen insl<strong>aan</strong>.<br />

Heerlijk dat eten van <strong>de</strong> boer. In Rusland missen<br />

we dat enorm. Biologisch eten is daar niet te<br />

vin<strong>de</strong>n. In buitenhuizen, datsja’s, verbouwt <strong>de</strong><br />

Rus zijn groenten en fruit’. Ook mosselen, <strong>zee</strong>kraal<br />

en lamsoren g<strong>aan</strong> er bij <strong>de</strong> familie Sauer graag in.<br />

Buitenshuis eten ze hier niet zo veel. ‘We zijn te veel<br />

verwend in Rusland’.<br />

Tenslott<br />

Het belangrijkste van <strong>Zeeland</strong> is voor Sauer <strong>de</strong><br />

hemel, <strong>de</strong> lucht. ‘In Rusland is <strong>de</strong> hemel maar heel<br />

klein, je ziet er weinig lucht. De <strong>op</strong>enheid van<br />

<strong>Zeeland</strong> heeft iets heel overdon<strong>de</strong>rends en steeds<br />

blijf je je erover verbazen hoe mooi het is. Elke keer<br />

is dat weer een magische ervaring’.<br />

<strong>Zeeuws</strong>e herinneringen<br />

Vier julidagen on<strong>de</strong>rgedompeld in <strong>Zeeland</strong>,<br />

dat is voor een niet-Zeeuw een onvergetelijke<br />

ervaring. Voor een Zeeuw is het niet alleen<br />

normaal, maar onvervangbaar: van <strong>de</strong> <strong>Zeeuws</strong>e<br />

kin<strong>de</strong>ren die <strong>de</strong> provincie uittrekken <strong>op</strong> zoek<br />

naar <strong>de</strong> beste vervolg<strong>op</strong>leiding, weet <strong>de</strong> helft<br />

nu al zeker ooit terug te zullen keren. De helft!<br />

Uitein<strong>de</strong>lijk komen ze allemaal terug, ik weet het<br />

zeker. <strong>Zeeland</strong> verslaaft.<br />

Mijn vierdaagse on<strong>de</strong>rdompeling was voorbeeldig<br />

georganiseerd door <strong>de</strong> <strong>Zeeuws</strong>e Bibliotheek en<br />

duur<strong>de</strong> van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds <strong>zee</strong>r<br />

laat. Als Zeeuwen eenmaal <strong>op</strong> gang komen, zijn<br />

ze niet meer te stuiten. En trots <strong>op</strong> hun provincie:<br />

<strong>op</strong> <strong>de</strong> rust en <strong>de</strong> ruimte, maar ook <strong>op</strong> on<strong>de</strong>rnemendheid<br />

en <strong>de</strong> innovatie. Op het roemruchte<br />

verle<strong>de</strong>n, maar ook <strong>op</strong> <strong>de</strong> kansrijke toekomst. Op<br />

<strong>de</strong> lamsoren en <strong>de</strong> <strong>zee</strong>kraal. En natuurlijk <strong>op</strong> <strong>de</strong><br />

magnifieke platte oesters, onvolprezen, en met wat<br />

goe<strong>de</strong> wil zelfs buiten het seizoen wel te regelen.<br />

<strong>Zeeland</strong> is groot in <strong>op</strong>pervlak en klein in inwoners<strong>aan</strong>tal.<br />

Dat heeft zo zijn voor<strong>de</strong>len: na twee dagen<br />

ga je gezichten herkennen. Maar het heeft ook<br />

na<strong>de</strong>len: het nationale beleid wordt vooral door<br />

het laatste bepaald. Zo raakt <strong>Zeeland</strong> voorzieningen<br />

kwijt die elke provincie zou moeten koesteren.<br />

Daar moet vooral vaak tegen geprotesteerd<br />

wor<strong>de</strong>n, dat hoeft <strong>de</strong> Commissaris van <strong>de</strong><br />

Koningin niet uitgelegd te wor<strong>de</strong>n. Maar af en toe<br />

een flinke <strong>Zeeuws</strong>e on<strong>de</strong>rdompeling voor wat<br />

lan<strong>de</strong>lijke politici zou vast ook reuze helpen. En<br />

waar kwam die Balkenen<strong>de</strong> ook alweer vand<strong>aan</strong>?<br />

Ge<strong>de</strong>el<strong>de</strong> <strong>Zeeuws</strong>e herinneringen: als dat geen<br />

band schept,dan weet ik het niet.<br />

Alexan<strong>de</strong>r Rinnooy Kan<br />

Voorzitter Sociaal-Economische Raad<br />

ZilZeelan 02/nazomer 2009<br />

Column<br />

9


10<br />

VOOR<br />

HET WERK<br />

NAAR<br />

ZEELAND<br />

<strong>Zeeland</strong> doet <strong>de</strong>nken <strong>aan</strong> strand, bloemdijken en groen begroei<strong>de</strong> akkers. Maar in<br />

<strong>Zeeland</strong> is ook hoogwaardige werkgelegenheid met werk voor afgestu<strong>de</strong>er<strong>de</strong> specialisten.<br />

Vaak verlaten ze voor het werk <strong>de</strong> Randstad en dan blijkt wonen en werken in <strong>Zeeland</strong><br />

onverwacht erg <strong>aan</strong>trekkelijk.<br />

tekst: Elian van ‘t Westein<strong>de</strong>, foto’s: Maaike Vergouwe<br />

Management Support<br />

<strong>Zeeland</strong> is een <strong>Zeeuws</strong><br />

wervingsbureau dat zich<br />

richt <strong>op</strong> HBO-ers en<br />

universitair geschool<strong>de</strong>n.<br />

Sinds 2000 zijn meer<br />

dan 4.000 kandidaten<br />

ingeschreven en <strong>de</strong> meeste<br />

grote bedrijven zijn klant<br />

van het bureau. Als extra<br />

faciliteit biedt het bureau<br />

een partnerprogramma<br />

<strong>aan</strong>; ook voor <strong>de</strong> partner<br />

van <strong>de</strong> kandidaat wordt<br />

een passen<strong>de</strong> b<strong>aan</strong> gezocht.<br />

Meer informatie via:<br />

www.werkenin<strong>zee</strong>land.nl.<br />

Zil<strong>Zeeland</strong> 02/nazomer 2009<br />

Wakker wor<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> schreeuw van een fazan<br />

Drea Berghorst (39) koos na een carrière bij <strong>de</strong> overheid voor het bedrijfsleven.<br />

Ze werkt sinds vorig jaar als Public Affairs manager bij Dow Benelux B.V.<br />

in Terneuzen. Een wending in haar leven die verwon<strong>de</strong>ring en verrassingen<br />

teweeg bracht.<br />

‘Mijn partner wees me <strong>op</strong> <strong>de</strong> vacature. Ik zei tegen hem: weet je wel dat het in<br />

<strong>Zeeland</strong> is?’ Wij woon<strong>de</strong>n in het mid<strong>de</strong>n van het land en ik werkte in Amsterdam.<br />

Mijn partner heeft een eigen bedrijf en werkt vanuit huis. Plotseling werd het<br />

een issue: wel of niet naar <strong>Zeeland</strong>. Maar al vrij snel trok het avontuur. Het i<strong>de</strong>e<br />

om meer vrijheid te ervaren was <strong>aan</strong>lokkelijk. Ik kreeg <strong>de</strong> b<strong>aan</strong>. Daarna zijn we<br />

meteen <strong>de</strong> omgeving g<strong>aan</strong> verkennen. Ik was nog nooit in <strong>Zeeuws</strong>­Vl<strong>aan</strong><strong>de</strong>ren<br />

geweest. Inmid<strong>de</strong>ls hebben we onze plek in <strong>de</strong> pol<strong>de</strong>r bij Axel gevon<strong>de</strong>n. Het voelt<br />

als emigratie in eigen land. De mensen zijn hier min<strong>de</strong>r jachtig. Soms wor<strong>de</strong>n we<br />

wakker van <strong>de</strong> schreeuw van een fazant. En het wordt ’s avonds écht donker,<br />

waar vind je dat nog? De stilte, <strong>de</strong> ruimte en het gevoel van vrijheid zijn heerlijk.<br />

Mooi is dat ik dat hier kan combineren met werken in een groot en dynamisch<br />

internationaal bedrijf.’


De sfeer is gemoe<strong>de</strong>lijk<br />

Mirjam Dieho (25) <strong>de</strong>ed <strong>op</strong> <strong>de</strong> Hogeschool Van<br />

Hall Larenstein in Velp een HBO­<strong>op</strong>leiding<br />

biotechnologie. Ze vond passend werk bij<br />

Ne<strong>de</strong>rlands grootste za<strong>de</strong>nvere<strong>de</strong>laar Limagrain<br />

in Rilland. Met een team van werknemers maakt<br />

ze van <strong>aan</strong>gelever<strong>de</strong> tarwekruisingen 100%<br />

zuivere rassen.<br />

‘Eigenlijk was ik <strong>op</strong> zoek naar een on<strong>de</strong>rzoeksb<strong>aan</strong>,<br />

maar die waren schaars en bleken ook nog<br />

voornamelijk uit computerwerk te best<strong>aan</strong>. Mijn<br />

<strong>op</strong>a en oma uit het <strong>Zeeuws</strong>­Vlaamse Sluis knipten<br />

<strong>de</strong> advertentie voor <strong>de</strong>ze functie uit <strong>de</strong> regionale<br />

krant en stuur<strong>de</strong>n hem <strong>op</strong>. Dit werk is mij <strong>op</strong> het<br />

lijf geschreven. De sfeer in het bedrijf is gemoe<strong>de</strong>lijk,<br />

maar er wordt hard gewerkt. Vrien<strong>de</strong>n van mij<br />

zei<strong>de</strong>n: ‘Huh? <strong>Zeeland</strong>?’ Hen moet ik wel eens<br />

uitleggen waar Rilland ligt. Ze <strong>de</strong>nken dat dit<br />

het ein<strong>de</strong> van <strong>de</strong> wereld is, maar voor mij is het<br />

hier <strong>aan</strong>genaam. Ik woon nu in een appartement<br />

in het dorp en het is er lekker rustig. Mijn motor<br />

is ook mee verhuisd. Motorrij<strong>de</strong>n en skaten zijn<br />

twee van mijn hobby’s en <strong>Zeeland</strong> is daar uitermate<br />

geschikt voor. De dijkweggetjes in <strong>de</strong> Zak van<br />

Zuid-Beveland langs <strong>de</strong> boomgaar<strong>de</strong>n zijn favoriet<br />

voor <strong>de</strong> zondagmorgen. Ik woon in een provincie<br />

met veel vakantiegangers, dat geeft mij ook een<br />

vakantiegevoel!’<br />

Het internationale karakter van het bedrijf<br />

spreekt me aa<br />

Schel<strong>de</strong>bouw B.V. is <strong>de</strong> eerste werkgever van<br />

Ingrid Weegels (33) na haar studie bouwkun<strong>de</strong><br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> TU Delft. Het bedrijf in Mid<strong>de</strong>lburg<br />

bouwt eenmalige specifieke gevels. Als Project<br />

Manager is Ingrid verantwoor<strong>de</strong>lijk voor grote<br />

internationale projecten.<br />

‘Ruim zes jaar gele<strong>de</strong>n solliciteer<strong>de</strong> ik <strong>op</strong><br />

verschillen<strong>de</strong> banen in <strong>de</strong> Randstad. Zon<strong>de</strong>r<br />

resultaat. Een oud studiegenoot wees me uitein<strong>de</strong>lijk<br />

<strong>op</strong> dit bedrijf. Al heel snel kon ik <strong>op</strong> gesprek. Ik heb<br />

wel extra be<strong>de</strong>nktijd gevraagd, want accepteren van<br />

<strong>de</strong>ze b<strong>aan</strong> beteken<strong>de</strong> vertrekken uit <strong>de</strong> Randstad.<br />

Weg van mijn vriendinnen. Maar ik wil<strong>de</strong> graag<br />

bij Schel<strong>de</strong>bouw <strong>aan</strong> het werk. De internationale<br />

oriëntatie van het bedrijf sprak me <strong>aan</strong>. Ik heb een<br />

huis in Mid<strong>de</strong>lburg gekocht omdat Mid<strong>de</strong>lburg <strong>op</strong><br />

Delft lijkt. Het dorpse karakter van <strong>de</strong>ze stad geeft<br />

me een warm gevoel. Via mijn sporten maakte ik<br />

snel nieuwe vrien<strong>de</strong>n. Het vooroor<strong>de</strong>el dat Zeeuwen<br />

stug zijn, herken ik niet. In Limburg, waar ik<br />

oorspronkelijk vand<strong>aan</strong> kom, is het misschien zelfs<br />

moeilijker voor iemand van buitenaf om zich te<br />

settelen dan hier. Het klinkt een beetje flauw, maar<br />

<strong>de</strong> combinatie rust en ruimte vind ik prettig. Ik<br />

zou niet meer in <strong>de</strong> Randstad willen wonen. Als ik<br />

drukte wil, zoek ik die wel <strong>op</strong>.’<br />

ZilZeelan 02/nazomer 2009<br />

11


12<br />

Eten uit ze<br />

tekst: Joeri Wisse (met dank <strong>aan</strong> Chiel Jacobusse, Het <strong>Zeeuws</strong>e Landschap), foto: Mechteld Jansen<br />

Vroeger sprokkel<strong>de</strong>n veel Zeeuwen langs <strong>de</strong> kust en<br />

in <strong>zee</strong> een lekker zilt maaltje bijeen. Tegenwoordig<br />

halen ze een kilootje mosselen liever bij <strong>de</strong> visboer<br />

en laten ze het ‘snij<strong>de</strong>n’ van <strong>zee</strong>kraal over <strong>aan</strong><br />

slimme boeren die het zoutminnen<strong>de</strong> plantje<br />

binnen dijks telen. Toch valt er voor <strong>de</strong> avonturier<br />

nog heel wat te vin<strong>de</strong>n <strong>op</strong> <strong>de</strong> schorren, slikken en<br />

oevers van <strong>de</strong> <strong>Zeeuws</strong>e wateren.<br />

Zeekraal en lamsoren (<strong>de</strong> <strong>Zeeuws</strong>e naam voor<br />

<strong>zee</strong> aster) wor<strong>de</strong>n in <strong>Zeeland</strong> al sinds<br />

mensenheugenis gegeten. Er zijn echter meer<br />

eetbare planten langs <strong>de</strong> <strong>Zeeuws</strong>e kust te vin<strong>de</strong>n<br />

zoals lepelblad in <strong>de</strong> Ooster- en Westerschel<strong>de</strong>, het<br />

geurige geneeskrachtige <strong>zee</strong> alsem in Het Verdronken<br />

Land van Saeftinghe en <strong>zee</strong>venkel die door <strong>de</strong><br />

<strong>op</strong>warming van <strong>de</strong> aar<strong>de</strong> hier nu ook voorkomt.<br />

Wie meer van dierlijke <strong>zee</strong>vruchten houdt, kan<br />

zich uitleven. Bij laag water zijn er schelpdieren<br />

als <strong>de</strong> alikruik, oester, kokkel en mossel te vin<strong>de</strong>n.<br />

Voor kokkels moet echt moeite wor<strong>de</strong>n ged<strong>aan</strong>.<br />

Deze beken<strong>de</strong> strandschelpen verst<strong>op</strong>pen zich<br />

enkele centimeters diep on<strong>de</strong>r het zand. Dat<br />

betekent dus graven en dat mag in principe niet<br />

Zil<strong>Zeeland</strong> 02/nazomer 2009<br />

zon<strong>de</strong>r vergunning. Schelpdieren als oesters en<br />

‘krukels’ zijn vooral te vin<strong>de</strong>n langs <strong>de</strong> dijken,<br />

waar ze zich hebben vastgeklampt <strong>aan</strong> <strong>de</strong> stenen<br />

van <strong>de</strong> <strong>zee</strong>weringen. Tussen <strong>de</strong> paalhoof<strong>de</strong>n <strong>aan</strong> <strong>de</strong><br />

Noord<strong>zee</strong>kust is gemakkelijk een maaltje mosselen<br />

te plukken. De Japanse oester, ooit geïmporteerd<br />

in <strong>de</strong> jaren zestig, is met gebrek <strong>aan</strong> natuurlijke<br />

vijan<strong>de</strong>n zelfs een plaag gewor<strong>de</strong>n.<br />

Wie gewapend met een emmer en zakmes <strong>de</strong><br />

<strong>Zeeuws</strong>e kusten wil afstruinen <strong>op</strong> eetbare <strong>zee</strong>planten<br />

en schelpdieren, moet zich wel bewust zijn van<br />

<strong>de</strong> regelgeving. Tot in <strong>de</strong> jaren tachtig mocht<br />

ie<strong>de</strong>reen vrij <strong>op</strong> <strong>de</strong> schorren komen. Maar door <strong>de</strong><br />

toenemen<strong>de</strong> druk <strong>op</strong> <strong>de</strong> natuur zijn veel binnen-<br />

en buitendijkse gebie<strong>de</strong>n tot verbo<strong>de</strong>n gebied<br />

verklaard. Alleen met een speciale vergunning<br />

van <strong>de</strong> provincie mogen liefhebbers <strong>zee</strong>kraal of<br />

lamsoren snij<strong>de</strong>n. Maar er zijn plannen om hier wat<br />

<strong>aan</strong> te doen. Bij Breskens is het plan Waterdunen in<br />

ontwikkeling, een plan met veel nieuwe ruimte voor<br />

recreatie en natuur. Daar wil men graag snijveldjes<br />

ontwikkelen, waar recreanten <strong>zee</strong>kraal kunnen<br />

snij<strong>de</strong>n zon<strong>de</strong>r <strong>de</strong> natuur al te veel te verstoren.<br />

Een oud lokaal gebruik in een nieuwe vorm.


Avonturieren<br />

on<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

golve<br />

Zweven boven een tapijt van anemonen, het paringsgedrag<br />

van <strong>de</strong> sepia bewon<strong>de</strong>ren of pijlinktvissen en <strong>zee</strong>naaldjes<br />

achtervolgen. In <strong>de</strong> <strong>Zeeuws</strong>e wateren kan het allemaal.<br />

Duiken in <strong>de</strong> Oosterschel<strong>de</strong> is één groot feest.<br />

tekst: Elian van ’t Westein<strong>de</strong>, foto's: Maaike Vergouwe<br />

De parkeerplaats <strong>op</strong> <strong>de</strong> Oesterdam<br />

bij <strong>de</strong> Bergse Diepsluis vlakbij Tholen<br />

staat al aardig vol. Vele tientallen<br />

duikliefhebbers komen hier wekelijks<br />

naar toe om te duiken in <strong>de</strong><br />

Oosterschel<strong>de</strong>. Het is levendig druk<br />

en een <strong>op</strong>gewon<strong>de</strong>n spanning hangt<br />

in <strong>de</strong> lucht. Duikflessen wor<strong>de</strong>n<br />

ge controleerd en loodgor<strong>de</strong>ls omgegespt.<br />

Ook Marianne Verwijmeren<br />

trekt haar duikuitrusting <strong>aan</strong>. ‘Deze<br />

plek <strong>aan</strong> <strong>de</strong> Oosterschel<strong>de</strong> is een van<br />

mijn lievelingsplekken’, zegt ze. ‘Hier<br />

staat nauwelijks stroming en rekening<br />

hou<strong>de</strong>n met eb en vloed is niet nodig.<br />

Het prettige is ook dat je vanaf <strong>de</strong><br />

voet van <strong>de</strong> dijk zo het water in kunt<br />

stappen. En dat is eigenlijk in <strong>de</strong> rest<br />

van <strong>Zeeland</strong> net zo.’<br />

De sepia’s kijken je aa<br />

In het voorjaar is het vooral het<br />

paargedrag van <strong>de</strong> sepia, een soort<br />

inktvis, dat bij duikers <strong>de</strong> drang<br />

veroorzaakt om zo snel mogelijk<br />

het water van <strong>de</strong> Oosterschel<strong>de</strong> in<br />

te g<strong>aan</strong>. Deze inktvis zet eitjes af <strong>op</strong><br />

wilgentakken die in <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m zijn<br />

geprikt. ‘Het zijn aaibare diertjes’,<br />

vindt Marianne. ‘Ze zijn net zo<br />

nieuwsgierig als wij. Ze komen<br />

gewoon naar je toe. Dan kijken ze<br />

je <strong>aan</strong> met die grote ogen. Als je dat<br />

hebt gezien is je dag helemaal goed.’<br />

Naast <strong>de</strong> sepia’s, <strong>de</strong> vele soorten<br />

naaktslakken, <strong>zee</strong>naal<strong>de</strong>n, kreeften<br />

en platvissen zijn er nog zo’n 250<br />

an<strong>de</strong>re diersoorten te ont<strong>de</strong>kken in <strong>de</strong><br />

Oosterschel<strong>de</strong>. Niet voor niets maakt<br />

dit water <strong>de</strong>el uit van een beschermd<br />

natuurgebied, het Nationaal Park<br />

Oosterschel<strong>de</strong>.<br />

De duikers g<strong>aan</strong> zorgvuldig om met<br />

<strong>de</strong> habitat vin<strong>de</strong>n ze zelf. Marianne:<br />

‘Wij blijven altijd minstens één meter<br />

boven <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m. Dan voorkom je dat<br />

je het zand omhoog woelt. Zand dat<br />

dan weer <strong>op</strong> <strong>de</strong> bo<strong>de</strong>m dwarrelt en<br />

<strong>de</strong> prachtige anemonen, sponzen en<br />

wieren be<strong>de</strong>kt.’<br />

Soms vier duiken per dag<br />

Fanatiekelingen duiken soms tot vier<br />

keer per dag. Dat kan in <strong>Zeeland</strong>, want<br />

er is een grote variatie <strong>aan</strong> duikplekken.<br />

Er zijn diepe en ondiepe plekken<br />

met stromend of stilst<strong>aan</strong>d water.<br />

Dat maakt <strong>de</strong> <strong>Zeeuws</strong>e wateren<br />

geschikt en interessant voor duikers<br />

van alle niveaus. De Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

On<strong>de</strong>rwatersportbond (NOB) telt<br />

dan ook jaarlijks ruim 700.000 duiken<br />

in <strong>Zeeland</strong>.<br />

‘Duiken is heerlijk om te doen’,<br />

zegt Marianne wanneer ze weer<br />

boven water is. ‘Al die kleuren van<br />

anemonen, <strong>zee</strong>wier en <strong>de</strong> vele soorten<br />

vissen die je on<strong>de</strong>r water ziet. En <strong>de</strong><br />

vrijheid die je voelt als je on<strong>de</strong>r water<br />

bent, is onbeschrijfelijk.’<br />

NOB<br />

De Ne<strong>de</strong>rlandse On<strong>de</strong>rwatersportbond<br />

(NOB) is <strong>de</strong> nationale<br />

organisatie voor sportduikers.<br />

De NOB geeft informatie<br />

over <strong>op</strong>leidingen en duiken in<br />

Ne<strong>de</strong>rland. Op <strong>de</strong> site<br />

www.on<strong>de</strong>rwatersport.org<br />

is te vin<strong>de</strong>n waar in <strong>Zeeland</strong><br />

gedoken kan wor<strong>de</strong>n.<br />

Nationaal Park Oosterschel<strong>de</strong><br />

De Oosterschel<strong>de</strong> vormt het<br />

grootste Nationaal Park van<br />

Ne<strong>de</strong>rland met een <strong>op</strong>pervlak van<br />

ca. 37.000 ha, een oever van<br />

125 km, een lengte van<br />

hemelsbreed 40 km van oost<br />

naar west en 27 km van noord<br />

naar zuid. Het park is daarnaast<br />

één van <strong>de</strong> belang rijkste<br />

vogel gebie<strong>de</strong>n van ons<br />

land. Bijzon<strong>de</strong>r is dat het park<br />

ook van economisch belang is.<br />

Mossel- en oestervissers, schippers<br />

en recreatieon<strong>de</strong>rnemers leven<br />

van <strong>de</strong> Oosterschel<strong>de</strong>.<br />

Meer informatie hierover via<br />

www.npoosterschel<strong>de</strong>.nl.<br />

ZilZeelan 02/nazomer 2009<br />

13


Nieuw<br />

Zeeuwe<br />

14<br />

1 Naam: Alfred Busink (48 jaar, belastingadviseur<br />

bij Flynth Adviseurs en Accountants), Janneke<br />

Busink (48 jaar).<br />

Komen uit: Zwijndrecht<br />

Wonen: in afwachting van <strong>de</strong> <strong>op</strong>levering van <strong>de</strong><br />

nieuwe woning in Zierik<strong>zee</strong> (plan De Lanen) in een<br />

stacaravan <strong>op</strong> Camping <strong>de</strong> Stern te Noordgouwe.<br />

Omdat: wij <strong>op</strong> zoek waren naar een rustige en<br />

meer lan<strong>de</strong>lijke woonomgeving.<br />

2 Naam: Marten Noorduin (22 jaar, stu<strong>de</strong>nt <strong>aan</strong><br />

Roosevelt Aca<strong>de</strong>my) en Ali Mohammed Al-Turaihi<br />

(22 jaar, stu<strong>de</strong>nt <strong>aan</strong> Roosevelt Aca<strong>de</strong>my).<br />

Komen uit: Venlo (Marten) en Bagdad­Irak<br />

(Ali Mohammed)<br />

Wonen in: Mid<strong>de</strong>lburg<br />

Omdat: zij bei<strong>de</strong>n stu<strong>de</strong>ren <strong>aan</strong> <strong>de</strong> Roosevelt<br />

Aca<strong>de</strong>my in Mid<strong>de</strong>lburg. Mid<strong>de</strong>lburg is een mooie<br />

en rustige stad om te wonen, waar gelukkig steeds<br />

meer dingen wor<strong>de</strong>n georganiseerd. En hier<br />

kunnen we een heerlijke fietstocht naar het<br />

strand maken en <strong>op</strong> het abdijplein muziek spelen.<br />

Zil<strong>Zeeland</strong> 02/nazomer 2009<br />

1<br />

3<br />

Ze komen hier om te wonen en te werken.<br />

Wie zijn het, <strong>de</strong>ze nieuwe Zeeuwen?<br />

Een <strong>aan</strong>tal nieuwkomers geportretteerd.<br />

foto’s: Mechteld Jansen<br />

3 Naam: Willemijn Mackaaij-van Hal (84 jaar, was<br />

cheffin bij af<strong>de</strong>ling bedrijven gemeente Utrecht).<br />

Komt uit: Houten<br />

Woont in: Mid<strong>de</strong>lburg<br />

Omdat: mijn dochter hier woont. De mentaliteit<br />

is gezelliger. Ik wil hier niet meer weg al geven ze<br />

me een huis voor niks.<br />

4 Naam: Erik Roest (32 jaar, strategisch adviseur<br />

bij <strong>de</strong> gemeente Mid<strong>de</strong>lburg), Ieteke Verhoeven<br />

(32 jaar, stu<strong>de</strong>nte diergeneeskun<strong>de</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong><br />

universiteit van Gent) en Sam Roest<br />

(9 m<strong>aan</strong><strong>de</strong>n, tevre<strong>de</strong>n klant van kin<strong>de</strong>rdagverblijf<br />

<strong>de</strong> WipWap).<br />

Komen uit: Lansingerland (Berkel en Ro<strong>de</strong>nrijs)<br />

Wonen in: Terneuzen<br />

Omdat: er in <strong>Zeeuws</strong>-Vl<strong>aan</strong><strong>de</strong>ren nog sprake is<br />

van rust en ruimte, <strong>de</strong> mensen er nog gemoe<strong>de</strong> ­<br />

lijk zijn en omdat Terneuzen precies in het mid<strong>de</strong>n<br />

ligt van het stadskantoor van Mid<strong>de</strong>lburg en <strong>de</strong><br />

universiteit van Gent!<br />

2<br />

4


Leze<br />

Capitool reisgids van <strong>Zeeland</strong><br />

€ 22,90<br />

Meer dan 500 foto’s,<br />

illustraties,kaarten,<br />

tekeningen en plattegron<strong>de</strong>n<br />

van <strong>de</strong> belangrijkste<br />

bezienswaardighe<strong>de</strong>n van<br />

<strong>Zeeland</strong> in ‘<strong>de</strong> gids die<br />

laat zien waar an<strong>de</strong>re alleen<br />

over schrijven’.<br />

<strong>Zeeuws</strong>e Vrouwen<br />

€ 14,50<br />

Zeven <strong>Zeeuws</strong>e vrouwen<br />

vertellen in dit boek <strong>op</strong><br />

indringen<strong>de</strong> wijze het<br />

verhaal van hun eigen<br />

leven <strong>aan</strong> auteur Kees<br />

Slager. Samen schetsen<br />

ze een geheel eigen<br />

beeld van <strong>de</strong> <strong>Zeeuws</strong>e<br />

samenleving in <strong>de</strong><br />

20ste eeuw.<br />

Inspirerend <strong>Zeeland</strong><br />

€ 15,00<br />

Marga Haas en Aarnoud<br />

van <strong>de</strong>r Deijl maken een<br />

reis langs 50 plaatsen<br />

in <strong>Zeeland</strong> met een<br />

bijzon<strong>de</strong>r verhaal.<br />

Het <strong>Zeeland</strong>boek door Peter Sijnke<br />

€ 14,95<br />

De geschie<strong>de</strong>nis van <strong>Zeeland</strong> in 350 bondige verhalen<br />

met afbeeldingen. Vanaf <strong>de</strong> prehistorie tot <strong>de</strong> plannen<br />

voor een nieuw Deltaplan. Voor ie<strong>de</strong>reen die <strong>de</strong><br />

provincie beter wil leren kennen.<br />

De mooiste en nieuwste boeken over<br />

<strong>Zeeland</strong> zijn te vin<strong>de</strong>n <strong>op</strong>:<br />

www.<strong>zee</strong>landboeken.nl<br />

Geschie<strong>de</strong>nis van <strong>Zeeland</strong> De CANON van het <strong>Zeeuws</strong><br />

verle<strong>de</strong>n door Jan J.B. Kuipers & Johan Francke<br />

€ 34,95<br />

In 50 toegankelijk geschreven en rijk geïllustreer<strong>de</strong><br />

hoofdstukken geeft <strong>de</strong> <strong>Zeeuws</strong>e canon een samenhangend<br />

beeld van <strong>de</strong> geschie<strong>de</strong>nis van <strong>Zeeland</strong> sinds <strong>de</strong> prehistorie.<br />

Elk venster biedt ook doorkijkjes <strong>op</strong> ontwikkelingen en<br />

verwante on<strong>de</strong>rwerpen, zodat alle belangrijke historische<br />

thema’s <strong>aan</strong> bod komen.<br />

De Geschie<strong>de</strong>nis van Mid<strong>de</strong>lburg<br />

in 25 stappen<br />

€ 22,50<br />

(verschijnt <strong>op</strong> 28 augustus)<br />

Peter Sijnke en Tobias van<br />

Gent k<strong>op</strong>pelen belangrijke<br />

jaartallen <strong>aan</strong> thema’s uit <strong>de</strong><br />

Mid<strong>de</strong>lburgse geschie<strong>de</strong>nis. In<br />

25 hoofdstukken wordt <strong>de</strong> rijk<br />

geïllustreer<strong>de</strong> historische canon<br />

van Mid<strong>de</strong>lburg geschetst.<br />

ZilZeelan 02/nazomer 2009<br />

15


ZEERAKET, SHETLANDPONY’S<br />

EN EEN HEKSENVIJVER:<br />

DE KOP<br />

VAN<br />

SCHOUWEN<br />

Het breedste duingebied van Ne<strong>de</strong>rland, dat bij Burgh-Haamste<strong>de</strong>, is een<br />

feest voor natuurliefhebbers. Fietsen, wan<strong>de</strong>len, mountainbiken,<br />

paardrij<strong>de</strong>n – hoe je er ook doorheen gaat, mooi is het! Ook voor kin<strong>de</strong>ren<br />

valt er van alles te beleven. tekst: Marga Haas, foto’s: Maaike Vergouwe<br />

16<br />

Zil<strong>Zeeland</strong> 02/nazomer 2009<br />

Jaren gele<strong>de</strong>n is Jan Midavaine, ook wel Jan <strong>de</strong> Trampolineman, met zijn<br />

recreatiebedrijfje in Westenschouwen neergestreken. Hij heeft zes trampolines<br />

waar<strong>op</strong> kin<strong>de</strong>ren zich kunnen uitleven en verhuurt fietsen, bol<strong>de</strong>rkarren<br />

en skelters. Hij is ook fervent liefhebber van <strong>de</strong> natuur. Dat hij geregeld<br />

excursies <strong>aan</strong>biedt, mag dus geen verwon<strong>de</strong>ring wekken. Vandaag staat er een<br />

kin<strong>de</strong>rexcursie <strong>op</strong> het programma en Zwollenaren Dirk en Marjanne en hun<br />

kin<strong>de</strong>ren George (8) en Hanna (6) doen mee.<br />

Uniek duingebie<br />

De K<strong>op</strong> van Schouwen is een uniek duingebied in Ne<strong>de</strong>rland. ‘De Zeepeduinen is<br />

het meest ongeschon<strong>de</strong>n duingebied dat je in dit land kunt vin<strong>de</strong>n’, vertelt Jan.<br />

‘Je kunt hier <strong>de</strong> natuurlijke <strong>op</strong>eenvolging van <strong>de</strong> vegetatie precies volgen. Op<br />

het strand tref je <strong>zee</strong>raket en loogkruid. Echte pioniersplanten. De volgen<strong>de</strong> stap<br />

zijn <strong>de</strong> duinen. Daar vind je helmgras, duindoorn, vlierstruiken en meidoorn.


En daarna volgt <strong>de</strong> zogenaam<strong>de</strong> climaxvegetatie:<br />

<strong>de</strong> berk en <strong>de</strong> eik, bijvoorbeeld. Dus je ziet hier<br />

hoe <strong>de</strong> vegetatie landinwaarts veran<strong>de</strong>rt.’<br />

In <strong>de</strong> K<strong>op</strong> van Schouwen wor<strong>de</strong>n wil<strong>de</strong> Shetlandpony’s<br />

ingezet om <strong>de</strong> duinen te begrazen. ‘Nu<br />

<strong>de</strong> pony’s <strong>de</strong> begroeiing kort hou<strong>de</strong>n, zie je<br />

oorspronkelijke planten als guichelheil, parnassia,<br />

bitterling en duizendgul<strong>de</strong>nkruid terugkomen.’<br />

Het hooggelegen gebied is al heel lang bewoond.<br />

‘De eerste bewoners zaten hier in 2460 voor<br />

Christus, bij wat nu Plompetoren heet.’ Jan<br />

wijst over zijn schou<strong>de</strong>r. ‘Je moet je voorstellen:<br />

in diezelf<strong>de</strong> tijd wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong> pirami<strong>de</strong>n in Egypte<br />

gebouwd!’<br />

Plassen zonlich<br />

Jan geeft ons fietsen en een routebeschrijving en<br />

we g<strong>aan</strong> <strong>op</strong> pad. We hebben geluk: <strong>de</strong> lucht is<br />

strakblauw en er waait een frisse <strong>zee</strong>bries. I<strong>de</strong>aal<br />

weer voor een middagje in het bos en <strong>de</strong> duinen.<br />

Een kronkelig betonpad voert ons door <strong>de</strong><br />

‘Nu <strong>de</strong> pony’s <strong>de</strong> begroeiing kort<br />

hou<strong>de</strong>n, zie je oorspronkelijke<br />

planten als guichelheil, parnassia,<br />

bitterling en duizendgul<strong>de</strong>nkruid<br />

terugkomen.’<br />

Boswachterij. Plassen zonlicht liggen <strong>op</strong> <strong>de</strong> weg.<br />

Het gaat <strong>op</strong> en neer, kriskras door het bos. We<br />

fietsen in <strong>de</strong> schaduw van esdoorns, abelen, eiken<br />

en berken. Dan weer rij<strong>de</strong>n we tussen louter<br />

naaldbomen. Een harsgeur omringt ons en als we<br />

stilst<strong>aan</strong>, horen we het geruis van <strong>de</strong> <strong>de</strong>nnen. ‘Of<br />

zou<strong>de</strong>n we <strong>de</strong> <strong>zee</strong> horen?’, vraagt Dirk zich af.<br />

Na een paar kilometer bos breekt het landschap<br />

ineens <strong>op</strong>en. Duinen, begroeid met gras en<br />

laagblijven<strong>de</strong> planten, af en toe een struik. Even<br />

ver<strong>de</strong>r<strong>op</strong> is <strong>de</strong> uitzichttoren. We laten onze fietsen<br />

achter en g<strong>aan</strong> te voet ver<strong>de</strong>r. Een steile trap<br />

staart ons <strong>aan</strong> en 75 tre<strong>de</strong>n later st<strong>aan</strong> we boven.<br />

Het is hel<strong>de</strong>r en we vergapen ons <strong>aan</strong> het uitzicht.<br />

De vuurtoren van Haamste<strong>de</strong> kunnen we bijna<br />

<strong>aan</strong>raken, het kerktorentje van Burgh steekt fier<br />

boven <strong>de</strong> bomen uit, <strong>de</strong> tv­toren van Goes en <strong>de</strong><br />

Dikke Toren van Zierik<strong>zee</strong>, zelfs <strong>de</strong> rookpluimen van<br />

het industriegebied bij Antwerpen zijn goed te zien.<br />

De horizon wordt gemarkeerd door <strong>de</strong> <strong>Zeeland</strong>brug<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> ene kant en door een paar oce<strong>aan</strong>stomers <strong>op</strong><br />

<strong>zee</strong> <strong>aan</strong> <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re kant.<br />

Goed verst<strong>op</strong><br />

Als we <strong>de</strong> toren verlaten, l<strong>op</strong>en we nog een klein<br />

stukje door <strong>de</strong> duinen. Goed verst<strong>op</strong>t tussen <strong>de</strong><br />

bomen en het riet, vin<strong>de</strong>n we een plek die wat ons<br />

betreft het mooiste stukje van <strong>de</strong> K<strong>op</strong> van Schouwen<br />

mag heten: <strong>de</strong> heksenvijver. Donker, maar hel<strong>de</strong>r<br />

water, omzoomd door riet, <strong>aan</strong> <strong>de</strong> overkant steile<br />

duinen met naaldbomen, gezoem van libellen,<br />

gekwetter van vogels, stilte, zon <strong>op</strong> je huid: het is<br />

er allemaal. ‘Kijk eens!’, roept George dan. Hij wijst<br />

naar het water, een meter van <strong>de</strong> oever. Hon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n<br />

voorntjes zwemmen daar, vlak on<strong>de</strong>r het <strong>op</strong>pervlak.<br />

Als we terug zijn bij <strong>de</strong> Trampolineman, zijn we<br />

roodverbrand, moe en vold<strong>aan</strong>. Nog een ijsje en <strong>de</strong><br />

vakantiedag is compleet.<br />

Trampolinecentrum Westerschouwen<br />

Jan en Ellen Midavaine<br />

Steenweg 13a, Westenschouwen<br />

www.jantrampoline.nl<br />

Voor meer informatie over <strong>de</strong> K<strong>op</strong> van Schouwen<br />

zie www.zilt<strong>zee</strong>land.nl<br />

ZilZeelan 02/nazomer 2009<br />

17


18<br />

innovatief bedrijf in <strong>zee</strong>land<br />

the sky is<br />

the limit<br />

innovatieve glasgevels<br />

uit Sas van Gent<br />

Glas maken is al zo oud als <strong>de</strong> mensheid. Van kunstvoorwerpen tot gewone<br />

gebruiks artikelen, glas wordt overal voor gebruikt. Maar bij Sas Glas in Sas van Gent<br />

(<strong>Zeeuws</strong>-Vl<strong>aan</strong><strong>de</strong>ren) maken ze er vooral spraakmaken<strong>de</strong> gevels van. In dit bedrijf<br />

wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> grenzen in wat kan met vlakglas permanent <strong>op</strong>gezocht en <strong>op</strong>gerekt.<br />

tekst: Inge Heuff, foto’s: Maaike Vergouwe<br />

Innovatie en differentiatie, dat zijn <strong>de</strong> kenmerken<br />

die in het verhaal van directeur John <strong>de</strong> Baere en<br />

business <strong>de</strong>vel<strong>op</strong>mentmanager Paul Roman telkens<br />

terugkeren. Dat is niet verwon<strong>de</strong>rlijk; <strong>de</strong> projecten<br />

die Sas Glas <strong>de</strong> laatste jaren heeft uitgevoerd zijn<br />

spraakmakend on<strong>de</strong>r gevelbouwers, architecten<br />

en projectontwikkelaars.<br />

Voor het publiek is <strong>de</strong><br />

gevel van het Ne<strong>de</strong>rlands<br />

Instituut voor Beeld en<br />

Geluid in Hilversum, naar<br />

het ontwerp van Jaap<br />

Drupsteen, waarschijnlijk<br />

het meest bekend.<br />

Voor <strong>de</strong>ze glasgevel werd <strong>de</strong> moe<strong>de</strong>rmaatschappij<br />

Koninklijke Saint­Gobain Glass genomineerd voor <strong>de</strong><br />

Ne<strong>de</strong>rlandse Bouwprijs 2007. Maar Rotterdammers<br />

kennen vast <strong>de</strong> nieuwe glasgevel van Hogeschool<br />

InHolland <strong>op</strong> <strong>de</strong> K<strong>op</strong> van Zuid en <strong>de</strong> inwoners van<br />

Den Bosch <strong>de</strong> gevel van <strong>de</strong> Verka<strong>de</strong>fabriek.<br />

Tibet<strong>aan</strong>s zandschil<strong>de</strong>re<br />

Voor <strong>de</strong>ze bijzon<strong>de</strong>re glasgevels zijn <strong>de</strong> nieuwste<br />

technieken toegepast, gecombineerd met het<br />

ambachtelijke glas maken. ‘Jaap Drupsteen,<br />

bijvoorbeeld, wil<strong>de</strong> in <strong>de</strong> glasgevel reliëf en kleur<br />

Zil<strong>Zeeland</strong> 02/nazomer 2009<br />

‘Met TNO hebben we een<br />

digitaal <strong>aan</strong>gestuur<strong>de</strong> techniek<br />

ontworpen die el<strong>de</strong>rs in <strong>de</strong><br />

wereld nog niet te vin<strong>de</strong>n is’<br />

combineren zodat het effect van het klassieke<br />

glas in lood zou ontst<strong>aan</strong>’, vertelt Roman. ‘Voor<br />

het kleureffect hebben wij teruggegrepen <strong>op</strong> het<br />

Tibet<strong>aan</strong>se zandschil<strong>de</strong>ren. Samen met TNO hebben<br />

we een digitaal <strong>aan</strong>gestuur<strong>de</strong> techniek ontworpen<br />

die el<strong>de</strong>rs in <strong>de</strong> wereld nog niet te vin<strong>de</strong>n is.’<br />

Glasplaten wer<strong>de</strong>n bepoe<strong>de</strong>rd<br />

met gekleurd emaille. Vervolgens<br />

kwamen <strong>de</strong> bepoe<strong>de</strong>r<strong>de</strong> glasplaten<br />

<strong>op</strong> mallen te liggen. Door <strong>de</strong> oven tot<br />

800°C te verwarmen, werd het glas<br />

zacht en vorm<strong>de</strong> het zich naar <strong>de</strong> mal<br />

terwijl het emaillepoe<strong>de</strong>r wegzonk<br />

in het glas<strong>op</strong>pervlak. Zo kreeg <strong>de</strong><br />

glasplaat zijn kleuren en het beoog<strong>de</strong> reliëf.<br />

Vernieuwen<br />

Deze 3D techniek (met <strong>de</strong> naam Crea-Lite) is het<br />

resultaat van <strong>de</strong> nieuwe weg die Sas Glas is ingeslagen.<br />

De Baere: ‘Vanaf 2003 richten wij ons specifiek <strong>op</strong><br />

hoogwaardig, innovatief vlakglas voor gevelbouw<br />

en interieurs. Wij combineren vernieuwen<strong>de</strong><br />

glasproducten met functionaliteit, duurzaamheid<br />

en creativiteit. Zo hebben we voor het maken van<br />

prints een <strong>zee</strong>fdrukspecialist <strong>aan</strong>getrokken. Juist<br />

omdat wij <strong>op</strong> technisch gebied innovatief werken,


Ne<strong>de</strong>rlands Instituut<br />

voor Beeld en Geluid,<br />

foto: Daria Scagliola en<br />

Stijn Brakkee<br />

kunnen wij mensen <strong>aan</strong>trekken die an<strong>de</strong>rs niet gauw<br />

naar <strong>Zeeuws</strong>­Vl<strong>aan</strong><strong>de</strong>ren zou<strong>de</strong>n komen.’<br />

Bankbiljet<br />

Effecten ontst<strong>aan</strong> ook door <strong>de</strong> prints <strong>op</strong> verschillen<strong>de</strong><br />

zij<strong>de</strong>n van het glas <strong>aan</strong> te brengen. Afhankelijk van<br />

<strong>de</strong> plaats wordt <strong>de</strong> <strong>zee</strong>fdruk dui<strong>de</strong>lijk zichtbaar of<br />

iets diffuus. In Kaunas, Litouwen, wil<strong>de</strong> een projectontwikkelaar<br />

<strong>de</strong> afbeelding van een bankbiljet expliciet <strong>op</strong> <strong>de</strong><br />

glasgevel zien. Die print heeft Sas Glas <strong>aan</strong> <strong>de</strong> buitenzij<strong>de</strong><br />

<strong>aan</strong>gebracht. Voor een meer subtiele uitstraling koos<br />

architect Frank O’Geary voor een gevel in New York juist<br />

voor een <strong>zee</strong>fdruk tussen twee glasplaten in. Bijzon<strong>de</strong>r<br />

is <strong>de</strong> gevel waarbij <strong>de</strong> print via het moiré principe (een<br />

patroon met twee rasters achter elkaar) is bedrukt; dat geeft<br />

<strong>de</strong> illusie van een bewegen<strong>de</strong> gevel.<br />

Skybox<br />

Momenteel wordt er bij Sas Glas hard gewerkt<br />

<strong>aan</strong> LED­toepassingen waarbij innovatieve<br />

<strong>zee</strong>f­drukmotieven gecombineerd wor<strong>de</strong>n met LEDlighting.<br />

Roman: ‘We hebben al enkele mooie projecten<br />

ged<strong>aan</strong>, zoals <strong>de</strong> vloer van <strong>de</strong> Toyota showroom in<br />

Parijs en <strong>de</strong> skybox in het PSV stadion. Duurzaamheid<br />

is hierbij essentieel, je kunt niet even een ledje<br />

verwisselen. Maar <strong>de</strong> mogelijkhe<strong>de</strong>n zijn fantastisch.’<br />

Sas Glas is als <strong>de</strong> eerste vlakglasfabriek van<br />

Ne<strong>de</strong>rland in 1899 <strong>op</strong>gericht door Belgische<br />

financiers. Ondui<strong>de</strong>lijk is waarom zij voor Sas<br />

van Gent kozen en niet bijvoorbeeld voor het<br />

naastgelegen Belgische Zelzate. In 1904 werd<br />

Sas Glas overgenomen door wat nu Koninklijke<br />

Saint-Gobain Glass heet. Bijna hon<strong>de</strong>rd jaar later<br />

werd <strong>de</strong> industriële vervaardiging van vlakglas<br />

overgeheveld naar een an<strong>de</strong>re vestiging. Sas<br />

Glas is nu hét on<strong>de</strong>rzoek- en ontwikkelcentrum<br />

van Saint-Gobain Glass Solutions. SGGS is<br />

Eur<strong>op</strong>ees marktlei<strong>de</strong>r <strong>op</strong> het gebied van vlakglas.<br />

Bij Sas Glas werken 125 mensen, <strong>de</strong> jaaromzet<br />

is 19 miljoen euro. www.sasglas.com en<br />

www.saint-gobain-glass.com.<br />

Kaunas, Lithouwen<br />

ZilZeelan 02/nazomer 2009<br />

19


<strong>Slapen</strong><br />

<strong>op</strong> z’n <strong>Zeeuws</strong><br />

Nieuwe vormen van toerisme in Zeelan<br />

<strong>Slapen</strong> <strong>op</strong> het strand in stijlvolle huisjes, koken <strong>op</strong> een ecologische kookboer<strong>de</strong>rij,<br />

tot rust komen in een echte Yurt of ontwaken in een speciaal ontworpen<br />

boomhut. Het kan allemaal in <strong>Zeeland</strong>. Een rondje langs bijzon<strong>de</strong>re toeristische<br />

accommodaties in Zeelan. tekst: Margot Verhaagen, foto’s: Maaike Vergouwe<br />

20<br />

Zil<strong>Zeeland</strong> 02/nazomer 2009<br />

Architectuur <strong>op</strong> het stran<br />

Als je <strong>de</strong> duinen overgaat bij overgang Noordduin tussen Domburg en<br />

Westkapelle zie je ze links meteen al liggen: <strong>de</strong> strak vormgegeven en<br />

on<strong>de</strong>r architectuur gebouw<strong>de</strong> strandhuisjes van Slaapzand. Ze kleuren<br />

mee met het weer van grijs naar blauw en ze st<strong>aan</strong> schuin naast elkaar.<br />

De buren kijken niet bij jou naar binnen en jij niet bij <strong>de</strong> buren. Het<br />

uitzicht met alleen <strong>zee</strong> en strand verveelt nooit. Hier slaap je met <strong>de</strong><br />

gordijnen <strong>op</strong>en en als je ’s ochtends wakker wordt, duik je eerst <strong>de</strong> <strong>zee</strong><br />

in. Dan heb je het strand nog voor jezelf. Ie<strong>de</strong>re ochtend zijn er verse<br />

broodjes bij <strong>de</strong> strandtent even ver<strong>de</strong>r<strong>op</strong>. De bagage wordt gehaald en<br />

gebracht en je hoeft zelf geen <strong>de</strong>kbed<strong>de</strong>n en lakens mee te nemen.<br />

Slow koken en slape<br />

Bij eigenaresse Marieke Hakkesteegt ging een paar jaar gele<strong>de</strong>n het<br />

roer om. Ze stond 27 jaar voor <strong>de</strong> klas, kocht vervolgens buiten<br />

Mid<strong>de</strong>lburg in het gehucht Krommenhoeke een ou<strong>de</strong> boer<strong>de</strong>rij en<br />

sloeg <strong>aan</strong> het verbouwen. Nu staat er een kookboer<strong>de</strong>rij waar je na het<br />

koken heerlijk kunt blijven slapen. Van een voormalige paar<strong>de</strong>nstal is<br />

een grote keuken gemaakt waar maximaal 16 personen kunnen koken.<br />

De ou<strong>de</strong> ‘tas’ – hooiberging – en koeienstal zijn nu een mooie zit­ en<br />

eetruimte.Buiten is <strong>de</strong> moestuin waar ecologisch getuinierd wordt,<br />

ook door <strong>de</strong> cursisten zelf! De groenten vormen <strong>de</strong> ingrediënten<br />

waarmee ‘slow’gekookt wordt. Vergeten groenten en streekproducten<br />

spelen bij <strong>de</strong> kookworksh<strong>op</strong>s een belangrijke rol. Hier word<br />

je gedwongen alle tijd te nemen voor het koken en het eten. Na het<br />

eten heerlijk naar één van <strong>de</strong> drie slaapkamers, on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> hanenbalken.<br />

De vier<strong>de</strong> slaapkamer bene<strong>de</strong>n is tevens geschikt voor min<strong>de</strong>rvali<strong>de</strong>n.<br />

Kleurrijke Yurt <strong>op</strong> Schouwe<br />

Ze wil<strong>de</strong>n bij <strong>de</strong> camping <strong>de</strong> Kermisrose ­ <strong>Zeeuws</strong> voor pioenroos<br />

­ niet <strong>de</strong> zoveelste boerenrustcamping zijn, maar <strong>de</strong> gasten iets<br />

bijzon<strong>de</strong>rs bie<strong>de</strong>n. Dat is gelukt; vier Mongoolse tenten st<strong>aan</strong> er, om


helemaal tot rust te komen en te genieten van <strong>de</strong> totale duisternis<br />

’s nachts. Net als <strong>op</strong> een echte steppe. Ie<strong>de</strong>re tent is voorzien van<br />

een prachtige handgemaakte originele geschil<strong>de</strong>r<strong>de</strong> binnenkant<br />

met oranje, rood en blauw, <strong>de</strong> Mongoolse kleuren.<br />

Er staat een houtkacheltje om <strong>op</strong> te koken en ze hebben<br />

‘gewone’ bed<strong>de</strong>n, die uit Mongolië zijn veel te kort. Ie<strong>de</strong>re tent<br />

heeft een eigen sanitaire voorziening. Het Grevelingenmeer<br />

waar gezeild, gedoken, gesurft en gezwommen kan wor<strong>de</strong>n is<br />

vlakbij. In <strong>de</strong> bijbehoren<strong>de</strong> theetuin <strong>de</strong> Stokroos, zijn er ie<strong>de</strong>re<br />

dag zelfgemaakte taarten!<br />

On<strong>de</strong>r <strong>de</strong> ruisen<strong>de</strong> bla<strong>de</strong>ren in een boomhu<br />

Liggen on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> ruisen<strong>de</strong> bla<strong>de</strong>ren tussen <strong>de</strong> bomen? In<br />

Westkapelle is speciaal voor chambre d’hôte Frankrijk­Noord,<br />

een boomhut annex kunstobjectgemaakt door kunstenaar<br />

Frank Havermans.<br />

De kunstenaar zegt er zelf over dat het een maritiem ontwerp is<br />

dat refereert <strong>aan</strong> <strong>de</strong> typologie van het <strong>Zeeuws</strong>e landschap. Voor <strong>de</strong><br />

vormgeving heeft hij naar <strong>de</strong> duinbebossing gekeken die door <strong>de</strong><br />

har<strong>de</strong> zuidwesten wind één richting <strong>op</strong> groeit. De voorzij<strong>de</strong> heeft<br />

verwantschap met een boot of kajuit en <strong>de</strong> zwart­witte ‘huid’<br />

verwijst naar <strong>de</strong> donkere <strong>Zeeuws</strong>e schuren met witte omlijsting.<br />

Binnen is genoeg ruimte voor twee personen. De cabine doet<br />

prettig <strong>aan</strong> en dan komen <strong>de</strong> dromen er als vanzelf!<br />

Zorgtoerisme<br />

‘Heel natuurlijk en<br />

tegelijkertijd heel apart’<br />

Meer informatie: www.slaapzand.nl • www.breezandbeachhouses.nl<br />

www.slapen<strong>op</strong>strand.nl • www.kookboer<strong>de</strong>rijkrommenhoeke.nl<br />

wwwstrandbungalow.nl • www.<strong>de</strong>-stokroos.nl • www.frankrijk-noord.nl<br />

Bij Vrouwenpol<strong>de</strong>r st<strong>aan</strong> 10 bungalows <strong>aan</strong> het strand.<br />

Twee van <strong>de</strong>ze huisjes zijn speciaal geschikt gemaakt<br />

voor min<strong>de</strong>rvali<strong>de</strong> gasten. De toegang is via een<br />

glooiend geasfalteerd pad en een grote vlon<strong>de</strong>r rondom<br />

<strong>de</strong> huisjes zorgt voor veel bewegingsvrijheid. Binnen<br />

is alles <strong>op</strong> maat gemaakt. Als <strong>de</strong> zon het laat afweten<br />

is er een CV en ver<strong>de</strong>r zijn <strong>de</strong>ze huisjes van alle<br />

gemakken voorzien. Voor meer informatie:<br />

www.strandbungalow.nl<br />

Nierpatiënten kunnen <strong>op</strong> vakantie in <strong>Zeeland</strong> want in<br />

vakantiedialysecentrum De Banjaard in Kamperland<br />

kunnen zij hun bloed laten zuiveren. In <strong>de</strong>ze <strong>de</strong>pendance<br />

van het Oosterschel<strong>de</strong>ziekenhuis in Goes zijn zes<br />

plaatsen beschikbaar voor <strong>de</strong>ze chronisch zieke mensen.<br />

Roompot Vakanties heeft accommodaties voor<br />

patiënten met cara, astma of een an<strong>de</strong>re luchtweg<strong>aan</strong>doening.<br />

Er zijn huisjes zon<strong>de</strong>r gordijnen en<br />

tapijt. Voor min<strong>de</strong>rvali<strong>de</strong>n zijn er drempelloze<br />

vakantiewoningen met verlaag<strong>de</strong> <strong>aan</strong>rechten en<br />

met slaapkamers en sanitair <strong>op</strong> <strong>de</strong> begane grond.<br />

Zie www.rpholidays.nl<br />

Zorg en/of hulpmid<strong>de</strong>len nodig? In <strong>Zeeland</strong> kan daar<br />

voor gezorgd wor<strong>de</strong>n door <strong>de</strong>ze online te boeken via<br />

www.<strong>zee</strong>landzorgvakantie.nl. Op <strong>de</strong>ze portal is<br />

een selectie te maken uit een productencatalogus<br />

van zorgproducten. De <strong>aan</strong>gevraag<strong>de</strong> zorg wordt<br />

automatisch <strong>op</strong>gepakt door <strong>de</strong> zorg<strong>aan</strong>bie<strong>de</strong>r in <strong>de</strong><br />

buurt van <strong>de</strong> accommodatie.<br />

ZilZeelan 02/nazomer 2009<br />

21


22<br />

Cultureel erfgoed<br />

Het nieuwe leve<br />

van een veerhuis<br />

’t Veerhuis, van wachtlokaal tot t<strong>op</strong>restaurant<br />

Jaren gele<strong>de</strong>n dien<strong>de</strong>n ze als wachtlokaal voor passagiers van <strong>de</strong> veerboot. Nu kun je<br />

in <strong>de</strong> meeste veerhuizen lekker eten. ’t Veerhuis in Wolphaartsdijk on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> loep.<br />

tekst: Manon Verou<strong>de</strong>, foto’s: Mechteld Jansen<br />

Eeuwenlang ging het vervoer in <strong>Zeeland</strong> over water.<br />

Zo’n hon<strong>de</strong>rd veren vorm<strong>de</strong>n <strong>de</strong> verbinding tussen <strong>de</strong><br />

eilan<strong>de</strong>n. Tot <strong>aan</strong> het begin van <strong>de</strong> vorige eeuw zetten<br />

verschillen<strong>de</strong> particuliere on<strong>de</strong>rnemers <strong>de</strong> passa giers<br />

met eenvoudige roeiboten en zeilschouwen over. Het<br />

<strong>aan</strong>tal veerdiensten werd door <strong>de</strong> <strong>aan</strong>leg van dammen<br />

en dijken steeds kleiner. Vooral na <strong>de</strong> uitvoering van<br />

het Deltaplan waren er nauwelijks nog veerboten in<br />

gebruik. Alleen <strong>de</strong> veerhuizen bleven over.<br />

Dinsdagochtendspits<br />

Het veer tussen Kortgene en Wolphaartsdijk was<br />

lange tijd <strong>de</strong> belangrijkste verbinding tussen Noord­<br />

en Zuid­Beveland. De <strong>aan</strong>leg van <strong>de</strong> Zandkreekdam in<br />

1960 maakte ook <strong>de</strong> veerdienst tussen Wolphaartsdijk<br />

en Kortgene overbodig.<br />

Tegenwoordig ligt <strong>de</strong> jachthaven van Wolphaartsdijk<br />

vol met recreatiebootjes. Wie goed kijkt, kan <strong>de</strong><br />

ou<strong>de</strong> veersteiger zien liggen. Vanaf <strong>de</strong>ze steiger<br />

vertrok tot in 1960 dagelijks ie<strong>de</strong>r uur een veerpontje<br />

naar <strong>de</strong> overkant.<br />

Bep van Bakergem (87) kan zich <strong>de</strong> veerdienst nog<br />

goed herinneren. Samen met haar man run<strong>de</strong> zij eind<br />

jaren vijftig het ou<strong>de</strong> veerhuis. ‘Het was altijd druk,<br />

van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat’, weet ze nog.<br />

’Passagiers wachtten hier <strong>op</strong> <strong>de</strong> boot, dronken wat en<br />

speel<strong>de</strong>n een potje biljart. Op dinsdag was het altijd<br />

extra druk. Boeren reis<strong>de</strong>n met hun gr<strong>aan</strong> af naar <strong>de</strong><br />

overkant om zaken te doen in <strong>de</strong> korenbeurs in Goes.’<br />

Zil<strong>Zeeland</strong> 02/nazomer 2009<br />

On<strong>de</strong>nkbare combinaties<br />

’t Veerhuis ziet er na een <strong>aan</strong>tal verbouwingen van<br />

buiten nog hetzelf<strong>de</strong> uit maar is van binnen een<br />

stuk mo<strong>de</strong>rner gewor<strong>de</strong>n. Sinds november 2007<br />

heeft het zelfs een Michelinster. Huidige eigenaar Co<br />

Simmers: ‘ In het eten proberen we on<strong>de</strong>rschei<strong>de</strong>nd<br />

te zijn, maar ver<strong>de</strong>r zijn we hier heel gewoon. Niet te<br />

veel <strong>op</strong>smuk. We willen dat mensen zich hier thuis<br />

voelen.’ De huidige menukaart van ’t Veerhuis is<br />

niet te vergelijken met <strong>de</strong> kaart van 45 jaar gele<strong>de</strong>n.<br />

De gerechten <strong>op</strong> <strong>de</strong> menukaart zijn gedurfd.<br />

On<strong>de</strong>nkbare combinaties blijken verrassend goed<br />

te zijn. Watermeloen met feta, witte chocola<strong>de</strong> met<br />

zoute karamel, kou<strong>de</strong> aspergesoep met dr<strong>op</strong>kruid.


AGENDA<br />

EVENEMENTEN EN FESTIVALS<br />

• 25 augustus-5 september<br />

<strong>Zeeland</strong> Nazomerfestival<br />

Zie blz. 6 en 7.<br />

www.nazomerfestival.nl<br />

• 28-30 augustus<br />

<strong>Vlissingen</strong> Maritiem<br />

Jaarlijks evenement in <strong>Vlissingen</strong> met<br />

maritiem thema. In 2009 is dit loodsen <strong>op</strong><br />

<strong>de</strong> Westerschel<strong>de</strong>. Culturele, muzikale,<br />

educatieve, sportieve en natuurlijk<br />

mari tieme activiteiten. Met<br />

mijnenbestrijdings vaartuigen,<br />

lichtschepen, sleepboten en (ou<strong>de</strong>)<br />

loodsboten. Shantykoren en themapleinen.<br />

www.vlissingenmaritiem.nl<br />

• 28,29 en 30 augustus<br />

Mosselfeesten in Philippine<br />

Wie Philippine zegt, zegt mosselen. Een<br />

dorp met 2200 inwoners, maar wel met<br />

zo'n 800 restaurant-stoelen, ver<strong>de</strong>eld over<br />

acht restaurants. Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> Mosselfeesten<br />

wor<strong>de</strong>n <strong>de</strong> mosselen gekookt <strong>op</strong> <strong>de</strong><br />

markt en vindt <strong>de</strong> uitreiking van <strong>de</strong><br />

Gou<strong>de</strong>n Mossel plaats. Er is een bra<strong>de</strong>rie,<br />

een rommelmarkt en <strong>de</strong> fanfares en<br />

streetbands tre<strong>de</strong>n <strong>op</strong>.<br />

www.vvv<strong>zee</strong>land.nl<br />

Tip! Op <strong>de</strong> compleet vernieuw<strong>de</strong> site<br />

www.vvv<strong>zee</strong>land.nl kunt u <strong>aan</strong>geven<br />

wat u graag doet in uw vrije tijd, van<br />

watersport tot cultuur en van culinair<br />

tot natuur. Op basis van uw persoonlijk<br />

profiel ontvangt u gratis én <strong>op</strong> maat<br />

allerlei tips voor dagtrips of (korte)<br />

vakanties in <strong>Zeeland</strong>.<br />

• 11-20 september<br />

Film by the Sea<br />

Zie blz. 5.<br />

www.filmbythesea.nl<br />

• 7-12 september<br />

Senior Games 2009<br />

De provincie <strong>Zeeland</strong> is gastprovincie<br />

voor <strong>de</strong> eerste senior games die in Eur<strong>op</strong>a<br />

georganiseerd wor<strong>de</strong>n. In vrijwel alle<br />

<strong>Zeeuws</strong>e gemeenten wor<strong>de</strong>n van 7-12<br />

september wedstrij<strong>de</strong>n georganiseerd.<br />

Naar verwachting nemen ruim 1500<br />

sporters uit 33 lan<strong>de</strong>n <strong>de</strong>el <strong>aan</strong> het<br />

hoofdprogramma. Zij zullen in 18 takken<br />

van sport actief zijn. De atleten wor<strong>de</strong>n<br />

inge<strong>de</strong>eld in leeftijdscategorieën van 5<br />

jaar, in principe 50-54, 55-59, 60-64,<br />

etc. In Sportpunt <strong>Zeeland</strong> in Goes wordt<br />

een programma georganiseerd dat voor<br />

ie<strong>de</strong>reen <strong>op</strong>en staat, ook voor nietsporters.<br />

Op het gezondheidsplein zijn<br />

keuringen, on<strong>de</strong>rzoeken, testen, advies,<br />

etc. te zien en mee te maken. Daarnaast<br />

is er dagelijks ochtendgymnastiek on<strong>de</strong>r<br />

leiding van Olga Comman<strong>de</strong>ur (MAX<br />

TV), ie<strong>de</strong>re dag lezingen van on<strong>de</strong>rmeer<br />

trendwatcher Herman Konings, Nico Out<br />

over Sport in <strong>de</strong> Cultuur, dr.Matthieu<br />

<strong>de</strong> Greef over <strong>de</strong> noodzaak van bewegen<br />

voor senioren, <strong>Zeeuws</strong> Boerenland<br />

met typisch <strong>Zeeuws</strong>e info en <strong>de</strong>mo’s<br />

en allerlei zang- en dansactiviteiten<br />

in <strong>de</strong> avond tot 23.00 uur. De Senior<br />

Games wor<strong>de</strong>n georganiseerd in nauwe<br />

samenwerking met <strong>de</strong> geselecteer<strong>de</strong><br />

lan<strong>de</strong>lijke sportorganisaties.<br />

www.seniorgames2009.com<br />

• 19 september<br />

Dag van <strong>de</strong> <strong>Zeeuws</strong>e Visserij<br />

Geniet, proef en beleef <strong>op</strong> zaterdag<br />

19 september 2009 alweer <strong>de</strong> vijf<strong>de</strong> editie<br />

van <strong>de</strong> Dag van <strong>de</strong> <strong>Zeeuws</strong>e Visserij! De<br />

<strong>Zeeuws</strong>e visserijsector en <strong>de</strong> Provincie<br />

<strong>Zeeland</strong> organiseren dit evenement van<br />

10.00 tot 17.00 uur in en om <strong>de</strong> vismijn<br />

<strong>aan</strong> <strong>de</strong> Binnenhaven 11 in <strong>Vlissingen</strong>. De<br />

toegang is gratis. Het thema van <strong>de</strong>ze dag<br />

is: Innovatie in <strong>de</strong> visserij. <strong>Zeeland</strong> is druk<br />

bezig met het zoeken naar innovatieve<br />

metho<strong>de</strong>n om vis, schelp- en schaaldieren<br />

en zilte groenten in en om <strong>Zeeland</strong> te<br />

telen. Het hoogtepunt van <strong>de</strong> dag is <strong>de</strong><br />

uitreiking van <strong>de</strong> <strong>Zeeuws</strong>e Visserij Award<br />

2008.Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>ze dag is er veel te zien, te<br />

horen, te proeven, te ervaren en te leren<br />

<strong>op</strong> het gebied van traditionele en mo<strong>de</strong>rne<br />

foto: Anton Dingemanse<br />

visserij in <strong>Zeeland</strong>. Er zijn veilingen van<br />

vis, <strong>de</strong>monstraties nettenboeten, paling<br />

en poon wor<strong>de</strong>n gerookt, mosselen<br />

gekookt en garnalen gepeld. Ook vindt<br />

dit jaar weer het succesvolle '<strong>Zeeuws</strong>e<br />

Jeugdkampioenschap Oester<strong>op</strong>ensteken'<br />

plaats! En <strong>de</strong> zilte zalighe<strong>de</strong>n zijn in tal van<br />

kraampjes te ko<strong>op</strong>.<br />

In <strong>de</strong> binnenhaven zijn mo<strong>de</strong>rne en<br />

historische <strong>Zeeuws</strong>e vissersschepen te<br />

bewon<strong>de</strong>ren. Op <strong>de</strong>ze schepen kunnen<br />

bezoekers zelf beleven hoe het is om<br />

<strong>op</strong> een schip te werken en te leven. Op<br />

<strong>de</strong> verschillen<strong>de</strong> schepen wordt uitleg<br />

gegeven over <strong>de</strong> visvangstmetho<strong>de</strong>n van<br />

toen en nu.<br />

www.vlissingen.nl<br />

Met <strong>Zilt</strong><strong>Zeeland</strong><br />

naar Philip Glass<br />

Philip Glass geeft een solo pianorecital<br />

in Mid<strong>de</strong>lburg <strong>op</strong> 26 en 27 september<br />

2009. Bei<strong>de</strong> concerten zijn uitverkocht<br />

maar <strong>Zilt</strong> <strong>Zeeland</strong> heeft nog 100 kaarten<br />

voor 26 september!<br />

De wereldvermaar<strong>de</strong> componist<br />

Philip Glass komt naar Mid<strong>de</strong>lburg!<br />

Philip Glass is slechts één weekend<br />

in Ne<strong>de</strong>rland en heeft Mid<strong>de</strong>lburg<br />

uitgekozen om in <strong>de</strong> prachtige <strong>Zeeuws</strong>e<br />

Concertzaal een solo pianorecital te<br />

geven. Het exacte programma is <strong>op</strong><br />

dit moment nog niet bekend, maar<br />

ongetwijfeld zal Glass putten uit zijn<br />

omvangrijke en schitteren<strong>de</strong> oeuvre.<br />

Met composities als Opening, Mad Rush,<br />

Metamorphosis en The Hours.<br />

Interesse?<br />

Op www.zilt<strong>zee</strong>land.nl<br />

leest u hoe u <strong>de</strong> kaarten kunt bestellen.<br />

www.<strong>zee</strong>uwseconcertzaal.nl<br />

www.philipglass.com<br />

ZilZeelan 02/nazomer 2009 23<br />

ZilZeelan 01/voorjaar 2009 23


<strong>Slapen</strong> <strong>op</strong> het strand<br />

in ZilZeelan 03/winter 2009:<br />

On<strong>de</strong>rwijs in <strong>Zeeland</strong><br />

Goes<br />

<strong>Zeeuws</strong>e tradities<br />

Vl<strong>aan</strong><strong>de</strong>ren vlakbij<br />

www.zil<strong>zee</strong>land.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!