14.09.2013 Views

Download publicatie

Download publicatie

Download publicatie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Parels van GeleTTerDHeID<br />

G o e d e v o o r b e e l d e n u i t d e p r a k t i j k


Parels van GeleTTerDHeID<br />

G o e d e v o o r b e e l d e n u i t d e p r a k t i j k<br />

CInOP, ‘s Hertogenbosch<br />

samenstelling:<br />

Clémence Roosen<br />

Marianne Dijt


In Nederland kunnen alle mensen toch le-<br />

zen en schrijven? U denkt misschien dat<br />

deze vraag met ja beantwoord kan worden.<br />

Echter, anderhalf miljoen mensen hebben<br />

daar moeite mee. Een brief lezen, een werk-<br />

instructie uitvoeren of een treinkaartje ko-<br />

pen bij de automaat is voor laaggeletterden<br />

vaak een probleem.<br />

Voor henzelf, maar ook voor de samenleving<br />

en voor de economie is het van belang daar<br />

wat aan te doen. Daarom is het landelijk<br />

Aanvalsplan Laaggeletterdheid gelanceerd.<br />

Dit plan is erop gericht om tussen 2006 en<br />

2010 de laaggeletterdheid terug te dringen<br />

en bovendien nieuwe laaggeletterdheid te<br />

voorkomen. Laaggeletterdheid voorkomen<br />

we door over de hele linie, van peuterspeel-<br />

zaal tot lerarenopleiding, aandacht te beste-<br />

den aan taalontwikkeling en de kwaliteit van<br />

het taalonderwijs te verbeteren. Laaggelet-<br />

terdheid dringen we terug door ervoor te<br />

zorgen dat zoveel mogelijk laaggeletterde<br />

volwassenen (beter) leren lezen en schrij-<br />

voorwoord<br />

ven. Daarbij spelen niet alleen onderwijs-<br />

aanbieders een rol, maar ook werkgevers,<br />

overheden en toeleiders, van consultatiebu-<br />

reaus tot woningbouwverenigingen.<br />

CINOP is in opdracht van het ministerie van<br />

OCW samen met Stichting Lezen & Schrij-<br />

ven en Stichting Expertisecentrum ETV.nl<br />

hoofduitvoerder van het landelijk Aanvals-<br />

plan Laaggeletterdheid.<br />

De projecten die in dit boekje staan be-<br />

schreven, zijn ‘parels’ van voorbeelden uit<br />

de praktijk. Op concrete wijze wordt be-<br />

schreven hoe u laaggeletterdheid zou kun-<br />

nen aanpakken in, of vanuit uw eigen werk-<br />

veld, regio of organisatie.<br />

Ik wens u nieuwe ideeën toe maar bovenal<br />

ook veel leesplezier.<br />

Marli Tijssen<br />

Programmamanager<br />

Aanvalsplan Laaggeletterdheid CINOP


leZen en sCHrIJven OP De WerKvlOer<br />

• De Struisvogel P. 07<br />

• Coca Cola P. 11<br />

• Merba P. 15<br />

leZen en sCHrIJven In De vOlWassen eDUCaTIe<br />

• SRE-10 P. 21<br />

• Roma jongeren P. 25<br />

• Woningbouwcoöperatie P. 29<br />

leesBevOrDerInG<br />

• Ik ben even naar de bibliotheek P. 35<br />

• Makkelijk Lezen Plein P. 39<br />

• De Voorleesvogel P. 43<br />

InITIeel OnDerWIJs<br />

Inhoudsopgave<br />

• Levende boeken P. 49<br />

• Scoren door scholing P. 53<br />

• Taalbeleid, Mondriaan P. 57<br />

TaBOeDOOrBreKInG, WervInG en TOeleIDInG<br />

• Doe weer mee! P. 63<br />

• Lees en Schrijf! P. 67<br />

• Sita P. 71


leZen en sCHrIJven OP De WerKvlOer


steek je kop niet in het zand<br />

struisvogel maakt bedrijven bewust


Het Albeda College in Ridderkerk voert<br />

campagne om volwassenen die niet goed<br />

kunnen lezen en schrijven op te roepen<br />

naar school te gaan. Omdat de doelgroep<br />

zelf moeilijk te bereiken is, richt het Al-<br />

beda College zich op de toeleiders. Uit<br />

onderzoek blijkt dat 6% van de werken-<br />

de beroepsbevolking laaggeletterd is. Op<br />

deze doelgroep richt de campagne zich.<br />

KOrTe BesCHrIJvInG<br />

Het Albeda College benadert toeleiders uit<br />

het beroepsleven om laaggeletterde werk-<br />

nemers door te verwijzen naar een cursus<br />

lezen en schrijven. In Rot-<br />

terdam krijgen bedrij-<br />

ven een houten<br />

kistje met een<br />

pluche struis-<br />

vogel en het<br />

boekje ‘Steek<br />

je kop niet in<br />

h e t<br />

zand voor analfabetisme’. Deze ‘struisvo-<br />

gel mailpack’ maakt werkgevers duidelijk<br />

dat laaggeletterdheid productiviteitsverlies,<br />

veiligheidsrisico’s en gebrekkige communi-<br />

catie tot gevolg kan hebben en daarnaast<br />

het probleem dat laaggeletterden minder<br />

goed in staat zijn ‘mee te groeien’ met de<br />

organisatie. Het doel van de campagne is<br />

bewustwording en overtuiging bij de werk-<br />

gever van de noodzaak iets te doen tegen<br />

dit probleem. Bovendien wordt de werkge-<br />

ver zich bewust van de signalen om laag-<br />

geletterdheid te herkennen.<br />

aanPaK<br />

De aanpak van het Albeda College bestaat<br />

uit drie belangrijke stappen. De eerste stap<br />

is de omvangrijke acquisitiestrategie met<br />

behulp van de ‘struisvogel mailpack’. Bij<br />

deze mailpack zit een ondertekende brief<br />

van het College van Bestuur van het Albeda<br />

College, waarin de ontvanger wordt uitge-<br />

nodigd om in gesprek te gaan over een mo-<br />

gelijke aanpak van laaggeletterdheid binnen


het bedrijf. De website www.struisvogel.nl,<br />

een landingspagina voor ontvangers van de<br />

mailpack, geeft de werkgever extra informa-<br />

tie over de actie. Tot slot wordt een nabel-<br />

actie gehouden. Als de organisatie geïnte-<br />

resseerd is, volgt de tweede stap, de ‘Quick<br />

Scan’ Laaggeletterdheid voor bedrijven. Het<br />

doel van de Quick Scan is snel in beeld krij-<br />

gen of er een probleem is met taal- en/of<br />

rekenvaardigheid binnen het bedrijf. Hieruit<br />

volgt een voorstel hoe de toekomstige deel-<br />

nemers snel en effectief door het Albeda<br />

College geschoold kunnen worden. De der-<br />

de stap is het onderwijsaanbod. Het Albeda<br />

College heeft een vraaggericht aanbod van<br />

cursussen en trainingen ontwikkeld, gericht<br />

op laaggeletterdheid. Permanente instroom<br />

van deelnemers is hier mogelijk.<br />

WaT HeefT HeT OPGeleverD?<br />

De eerste uitkomsten zijn meer dan positief:<br />

97% van de ontvangende werkgevers heeft<br />

de mailpack opgemerkt en reageert zeer<br />

positief. Het presentje wordt gewaardeerd<br />

en de informatie is aandachtig doorge-<br />

lezen, kortom het probleem staat op de<br />

kaart. 40% is dermate positief dat men<br />

graag aanvullende informatie ontvangt,<br />

16% is bereid tot het maken van een<br />

afspraak om de mogelijkheden verder<br />

te bespreken.<br />

TIPs<br />

Werkgevers zijn vaak over-<br />

tuigd dat de problematiek<br />

binnen hun organisatie niet<br />

speelt. Zij vertonen ‘struis-<br />

vogelgedrag’ Door een op-<br />

vallende mailactie in te zet-<br />

ten is het mogelijk gebleken<br />

de ogen van het bedrijfsleven te<br />

openen.<br />

COnTaCT<br />

Dhr. O. (Olav) Rulander<br />

Albeda College<br />

010 – 297 47 63<br />

o.rulander@albeda.nl


Taal leer je in je vak<br />

Geïntegreerde taal- en vakscholing<br />

bij Coca-Cola


1<br />

Bij Coca-Cola gaan de ontwikkelingen<br />

razendsnel; nieuwe productielijnen en<br />

logistieke processen worden steeds<br />

verder geautomatiseerd. Voor de mede-<br />

werkers logistiek en productie betekent<br />

dit onder andere, dat ze voortaan moe-<br />

ten functioneren op mbo-niveau. Mede-<br />

werkers die niet het niveau hebben om<br />

direct in te kunnen stromen in een mbo-<br />

traject op maat, doorlopen eerst een<br />

lees- en schrijfvaardigheidstraining.<br />

Vakkennis en taalvaardigheid worden<br />

daarbij geïntegreerd aangeboden.<br />

KOrTe BesCHrIJvInG<br />

De door Taalvakwerk verzorgde lees- en<br />

schrijfvaardigheidstraining bereidt de me-<br />

dewerkers voor op de toekomst en creëert<br />

bij hen het besef dat leren nodig is om op<br />

het werk goed te kunnen functioneren. Ook<br />

worden de medewerkers hierdoor breder<br />

inzetbaar. Hun inspanningen worden be-<br />

loond met een mbo-diploma van Helicon<br />

Opleidingen.<br />

aanPaK<br />

Eerst een lees- & schrijfvaardigheidstraining<br />

en daarna vakmatige ontwikkeling duurt wat<br />

Coca-Cola betreft te lang. De verwachting is<br />

dat medewerkers zich sneller ontwikkelen<br />

als ze leren over hun vak en de dagelijkse<br />

praktijk en tegelijkertijd de taal-, lees- en<br />

schrijfvaardigheid verwerven die ze daar-<br />

bij nodig hebben. Daarom is gekozen voor<br />

een geïntegreerde aanpak van taal, vak en<br />

werk; de deelnemers verwerven de algeme-<br />

ne Nederlandse taal én de taal van hun vak.<br />

Het traject begint met een intake bestaande<br />

uit een taaltest, een studievaardighedentest<br />

en een gesprek om een inschatting te ma-<br />

ken van de motivatie. Deelnemers die het<br />

Nederlands nog niet goed genoeg beheer-<br />

sen, krijgen vóór het geïntegreerde traject<br />

de lees- en schrijfvaardigheid bijgespijkerd.<br />

Voorafgaand aan het trainingsblok krijgen<br />

de deelnemers een opdracht die ze uitvoe-<br />

ren op de werkvloer. Deze opdracht keert<br />

terug in de les. Door de opdrachten kijken


de medewerkers intensief naar de inhoud,<br />

moeilijke woorden en zinsconstructies. Zon-<br />

der voorbereidingsopdracht is de les minder<br />

effectief.<br />

Centraal in de les staat de praktijk. Dit be-<br />

staat uit de taal op de werkvloer, zoals me-<br />

dedelingen, opschriften, borden, breuklijs-<br />

ten, werkinstructies en dagrapporten. In de<br />

les is er voortdurend aandacht voor taal. Aan<br />

het eind van de trainingsbijeenkomst leggen<br />

de deelnemers een theorietoets af. Wanneer<br />

zij eerst voorbereidingsopdrachten doen,<br />

halen zij de toets makkelijker. Belangrijk is<br />

dat na de training de borging op de werk-<br />

vloer plaatsvindt. Om te laten zien dat de<br />

medewerker de vakinhoud beheerst, maakt<br />

hij/zij een praktijkgerichte eindopdracht.<br />

Eindopdracht, handelingenlijst en theorie-<br />

toets vormen een portfolio, die besproken<br />

wordt tijdens het eindgesprek, waarin de<br />

examinator van Helicon en de leidinggeven-<br />

de beoordelen of de deelnemer voldoet aan<br />

de van tevoren opgestelde criteria.<br />

WaT HeefT HeT OPGeleverD?<br />

De deelnemers aan de lees- en schrijfvaar-<br />

digheidstraining zijn allemaal geslaagd en<br />

ingestroomd in het geïntegreerde vaktaal-<br />

traject, waardoor nu 29 medewerkers een<br />

mbo-diploma hebben gehaald. Enkele andere<br />

medewerkers gaan door met een training die<br />

bestaat uit opdrachten op de werkvloer. Sinds<br />

de training werken de deelnemers beter sa-<br />

men, hebben ze meer zelfvertrouwen en zijn<br />

initiatiefrijker en meer betrokken. Leidingge-<br />

venden weten veel beter waar hun medewer-<br />

kers in hun ontwikkeling staan. Zij zijn beter<br />

in staat hen te begeleiden en beoordelen. Ook<br />

is er in de organisatie meer waardering en<br />

openheid voor laaggeletterden.<br />

De allochtone medewerkers die inburge-<br />

ringsplichtig waren en nu hun mbo-diploma<br />

hebben gehaald, hoeven het inburgering-<br />

examen niet meer af te leggen.<br />

1


1<br />

TIPs<br />

- Spreek de deelnemers aan op hun ei-<br />

gen verantwoordelijkheid.<br />

- Bied duidelijkheid en structuur.<br />

- Stel de eigen werkpraktijk centraal.<br />

- Laat lezen en schrijven even zwaar we-<br />

gen als vakkennis.<br />

- Zorg voor een goede samenwerking<br />

tussen trainer en leidinggevende.<br />

COnTaCT<br />

Frank van Loon<br />

Learning & Development<br />

Manager Operations<br />

Coca-Cola Enterprises Nederland B.V.<br />

Postbus 24<br />

5100 BB Dongen<br />

013-579 34 27<br />

fvanloon@ge.cokecce.com


van inpakster naar machinebediende<br />

functionele lees- en schrijftraining<br />

bij banketbakkerij Merba


16<br />

Bij banketbakkerij Merba werken veer-<br />

tien laaggeletterde Turkse vrouwen als<br />

inpakker. Robots nemen hun inpakwerk<br />

over. De werknemers moeten worden<br />

omgeschoold van inpakker tot machi-<br />

nebediener. Hiervoor moeten ze leren<br />

om een machine te bedienen, kwali-<br />

teitsformulieren in te vullen, klok te<br />

kijken, een etiket te lezen en de weeg-<br />

schaal af te lezen. Om het omscholings-<br />

traject succesvol te doorlopen, dienen<br />

de medewerkers het Nederlands goed<br />

te beheersen. Daarom volgen ze een op<br />

maat ontwikkelde taal- en lees/schrijf-<br />

training op de werkvloer.<br />

KOrTe BesCHrIJvInG<br />

De lees- en schrijftraining is verzorgd door<br />

Taalvakwerk, de cursus machinebediener<br />

door het agrarisch opleidingencentrum Heli-<br />

con Opleidingen. Aansluitend op de lees- en<br />

schrijftraining ondersteunt Taalvakwerk de<br />

docent en deelnemers aan deze cursus.<br />

aanPaK<br />

De voorbereidende lees- en schrijftraining is<br />

praktijkgericht. Leidraad zijn de handelingen<br />

op de werkvloer, zoals bediening en onder-<br />

houd van de machine of het aanpakken van<br />

storingen. Elke trainingssessie omvat een<br />

mondeling gedeelte, waarin bijvoorbeeld<br />

wordt besproken waarom schoonmaken be-<br />

langrijk is, en een schriftelijk gedeelte, waar-<br />

in de medewerkers letters in bedrijfsteksten<br />

leren herkennen en naschrijven. Ook worden<br />

er in de les formulieren en andere bedrijf-<br />

steksten ingevuld, praktische vaardigheden<br />

geoefend, zoals het noteren van de tijd en<br />

de datum, of beschrijven waar onderdelen<br />

zich bevinden in de werkruimte. Behalve aan<br />

taalvaardigheid wordt ook aan rekenvaardig-<br />

heid, interculturele communicatie en de hou-<br />

ding van de deelnemers gewerkt.<br />

De verworven kennis en vaardigheden wordt<br />

direct geoefend in de praktijk. Het lesmateri-<br />

aal bestaat vrijwel geheel uit materiaal van de


werkvloer, zoals checklists, formulieren, op-<br />

schriften en nieuwsbrieven. Na de voorberei-<br />

dende training stromen de deelnemers door<br />

naar de cursus machinebediende. Het cur-<br />

susmateriaal is aangepast aan het taalniveau<br />

van de vrouwen. De vakdocent past de werk-<br />

wijze aan op taalgebruik, didactiek rond het<br />

aanleren van nieuwe woorden en toetsing. Zo<br />

neemt de vakdocent het examen niet schrif-<br />

telijk af, maar mondeling aan de machine.<br />

Gedurende de cursus machinebediener<br />

krijgt de deelnemers één uur per week on-<br />

dersteuning op het gebied van taal-, schrijf-<br />

en leesvaardigheid, zodat zij hetgeen zij<br />

moeten leren, begrijpen. De vakdocent is<br />

bij dit extra uur aanwezig, zodat hij/zij pre-<br />

cies weet waar de taalkundige knelpunten<br />

liggen. Zo kan hij/zij effectiever aan de slag<br />

met het technische deel van de cursus.<br />

Elke tien weken wordt getoetst of de deel-<br />

nemers de leerstof beheersen, elke drie<br />

maanden welk lees- en schrijfniveau zij<br />

hebben bereikt. Ook wordt er, samen met<br />

de leidinggevende en de cursisten, regelma-<br />

tig geëvalueerd.<br />

WaT HeefT HeT OPGeleverD?<br />

De helft van de voormalige inpakkers is in-<br />

middels machinebediende. Dankzij de lees-<br />

en schrijftraining kunnen nu bovendien alle<br />

werknemers lezen en schrijven. Bij twee-<br />

derde van de deelnemers is het niveau zelfs<br />

aanmerkelijk gestegen.<br />

De medewerkers zijn op het werk meer Ne-<br />

derlands gaan spreken. De communicatie<br />

met hun Nederlandstalige leidinggevenden<br />

en collega’s is sterk verbeterd. Door de trai-<br />

ning zijn de werknemers bovendien zelf-<br />

standiger en initiatiefrijker geworden: op<br />

het werk sturen ze elkaar voortaan bij. Ook<br />

is hun ambitieniveau gestegen. Eén streeft<br />

er nu bijvoorbeeld naar om bandleider te<br />

worden. Een aantal deelnemers tenslotte<br />

17


1<br />

is van een tijdelijk uitzendcontract doorge-<br />

stroomd naar vast werk bij het bedrijf. Ook<br />

in hun privéleven hebben de vrouwen pro-<br />

fijt van de training. Zo zijn ze hun kinderen<br />

voor gaan lezen, rijles gaan nemen, kijken<br />

ze voortaan naar de Nederlandse televisie,<br />

hebben ze in het Nederlands leren telefone-<br />

ren, en zijn ze nu in staat om zelf formulie-<br />

ren in te vullen bij de dokter.<br />

TIPs<br />

- Zorg voor een open en duidelijke com-<br />

municatie. Dit voorkomt strubbelingen.<br />

COnTaCT<br />

J.P. Visser<br />

Banketbakkerij Merba BV<br />

Postbus 119<br />

4900 AC Oosterhout<br />

0162-481000<br />

jvisser@merba.com


leZen en sCHrIJven In De vOlWassen eDUCaTIe<br />

1


Plan sre-10<br />

samenwerken met effect<br />

1


Om tot een wijd bereik, effectieve wer-<br />

ving en goede scholing te komen, heb-<br />

ben tien Brabantse gemeenten en ROC<br />

Eindhoven de handen ineen geslagen.<br />

Zij hebben samenwerkingsafspraken<br />

gemaakt voor de periode van 2007 tot<br />

2010, waarbij zij gebruik maken van de<br />

WEB-gelden voor de werving van laag-<br />

geletterden. Plan SRE-10 werkt vanuit<br />

het principe van de communicerende<br />

vaten; de gelden kunnen voor zowel<br />

uitvoering van educatie als voor laag-<br />

geletterdheid ingezet worden. Aan-<br />

vankelijk wordt veel geïnvesteerd in<br />

werving en toeleiding en minder in de<br />

uitvoering, om vervolgens toe te wer-<br />

ken naar een omgekeerde situatie.<br />

KOrTe BesCHrIJvInG<br />

In mei 2006 is het Actieplan Alfabetisering<br />

van Nederlandssprekende laaggeletterden<br />

verschenen. Het was een plan waarmee de<br />

School voor Volwasseneneducatie beschreef<br />

hoe zij het aantal laaggeletterden deelne-<br />

mers wilde verdubbelen. Projectmatig en<br />

vraaggestuurd werken waren daarin de kern-<br />

woorden. Maar het gemeentelijk draagvlak<br />

en de financiële middelen ontbraken om de<br />

benodigde activiteiten te ontplooien op het<br />

gebied van het bereik en werving van deze<br />

doelgroep, terwijl de daadwerkelijke aan-<br />

pak betreffende laaggeletterdheid, vooral<br />

op lokaal niveau gevoerd dient te worden.<br />

Uit deze bevindingen is het projectprogram-<br />

ma van tien Brabantse gemeenten en ROC<br />

Eindhoven School voor Volwasseneneduca-<br />

tie ontstaan. Het projectprogramma getiteld<br />

Bereik, werving en scholing van Nederlands-<br />

sprekende laaggeletterden is 1 januari 2007<br />

van start gegaan. Het doel van de samen-<br />

werking is allereerst het bereik te vergroten<br />

en laaggeletterden daarbij aan te spreken op<br />

hun rol als wijkbewoner, werkende/werkzoe-<br />

kende, en ouder/opvoeder. Ten tweede wil-<br />

len de gemeenten de werving intensiveren.<br />

Ten derde is het de bedoeling de effectiviteit<br />

van de scholing te verhogen door het educa-<br />

tiepakket verder te ontwikkelen.


aanPaK<br />

De tien gemeenten en het ROC hebben sa-<br />

menwerkingsafspraken gemaakt om de ge-<br />

zamenlijke doelstellingen te bereiken. De<br />

samenwerkingsafspraken zijn:<br />

- dat voor de periode 2007-2010 de<br />

WEB-gelden, zoals die beschikbaar zijn<br />

voor Basiseducatie, niet alleen besteed<br />

kunnen worden aan de uitvoering van<br />

educatie, maar ook ingezet kunnen<br />

worden voor activiteiten op het gebied<br />

van de werving van laaggeletterden;<br />

- dat het daarmee mogelijk is om extra<br />

middelen in te zetten om deze zo moei-<br />

lijk te bereiken doelgroep te activeren<br />

tot educatie;<br />

- dat er projectmatig en vraaggestuurde<br />

activiteiten ontwikkeld kunnen wor-<br />

den, opdat in de komende drie jaar het<br />

aantal laaggeletterde deelnemers mi-<br />

nimaal verdubbeld kan worden.<br />

De stuurgroep SRE-10 komt 10-wekelijks<br />

bijeen om nieuwe en lopende projecten te<br />

bespreken. Op die manier wordt de continu-<br />

iteit van het project gewaarborgd. Dit pro-<br />

ject zal (in ieder geval) gedurende drie jaar<br />

uitgevoerd en gemonitord worden.<br />

WaT HeefT HeT OPGeleverD?<br />

Plan SRE-10 is gestart in januari 2007. In de<br />

eerste periode van vier maanden is gestart<br />

met de opbouw van een lokaal netwerk.<br />

Daarnaast zijn de eerste wervingsprojecten<br />

van start gegaan. Zo organiseert ROC Eind-<br />

hoven in samenwerking met de bibliotheek<br />

te Oirschot een viertal workshops rondom<br />

taal: voorlezen, verhalen schrijven, gedich-<br />

ten maken en dialect spreken. Daarnaast<br />

wordt aangesloten bij bestaande projecten<br />

die in het kader van het Aanvalsplan Laag-<br />

geletterdheid worden georganiseerd.


TIPs<br />

Om tot een goede samenwerking te komen<br />

zijn heldere afspraken belangrijk. Om tot<br />

continuïteit van het project te komen, zorgt<br />

de stuurgroep voor een 10-wekelijks over-<br />

leg en evaluatie. Per projectdeelplan worden<br />

steeds de activiteiten en resultaten (zowel<br />

kwantitatief als kwalitatief) beschreven.<br />

COnTaCT<br />

Dhr. P. (Pol) Goethals<br />

Kenniscentrum Basiseducatie<br />

ROC Eindhoven<br />

School voor Volwasseneneducatie<br />

040 – 269 58 60<br />

Ptm.goethals@roceindhoven.nl


alfabetisering van roma-jongeren<br />

roma-jongeren aan het leren geslagen


6<br />

De gemeente Veldhoven heeft een al-<br />

fabetiseringsproject voor Roma-jonge-<br />

ren opgestart. Naar schatting 90% van<br />

de Roma is werkloos en heeft weinig<br />

onderwijs gehad. Met het leertraject<br />

wil de gemeente de zelfredzaamheid,<br />

maatschappelijke participatie en finan-<br />

ciële verzelfstandiging van de groep<br />

bevorderen, zodat deze een beter toe-<br />

komstperspectief krijgt.<br />

KOrTe BesCHrIJvInG<br />

Het project ‘Alfabetisering van Roma-jonge-<br />

ren’ is gericht op de groep jongeren vanaf<br />

15 jaar voor wie geen passend scholings-<br />

aanbod bestaat. De jongeren hebben vaak<br />

geen basisonderwijs gevolgd of zijn na het<br />

basisonderwijs uitgestroomd. Hun kennis<br />

van het lezen en schrijven is daardoor mi-<br />

niem of ontbreekt. Het betreft veelal jon-<br />

geren tussen de 15 en 25 jaar die kinderen<br />

hebben en een uitkering genieten. Omdat<br />

deze Roma-jongeren een bijstandsuitkering<br />

krijgen, kan de gemeente hen verplichten<br />

mee te doen met het leertraject.<br />

Roma spreken Romanees, een taal die maar<br />

250 woorden kent. Voorbeeld: Een hond is<br />

een dier. Roma maken geen onderscheid in<br />

verschillende dieren. Katten, geiten en koeien<br />

zijn allemaal dieren. Dus: er loopt een man<br />

op straat met een dier. Dit verschil met de<br />

Nederlandse taal maakt het voor Roma niet<br />

eenvoudig de taal goed eigen te worden.<br />

De Roma-gemeenschap kent bovendien<br />

geen ‘leercultuur’, Roma zijn dan ook niet<br />

zelden laaggeletterd. De woordenschat die<br />

zij hebben, is beperkt en per persoon af-<br />

hankelijk. Door de taal van Roma en de be-<br />

perkte leercultuur, is het voor hen moeilijker<br />

verbanden te leggen.<br />

aanPaK<br />

Het onderwijsaanbod is flexibel opgezet. In-<br />

dien nodig wordt het onderwijs aangepast<br />

aan de specifieke eisen van de doelgroep.<br />

Het alfabetiseringsproject bestaat uit en-<br />

kele onderdelen: werving en toeleiding, het<br />

leertraject en het vasthouden van de jon-


geren. Voor de werving en toeleiding is een<br />

contactpersoon van ‘stichting Stimulans’<br />

(intermediair) ingezet in wie de gemeen-<br />

schap vertrouwen heeft. Het leertraject be-<br />

vat lessen lezen en schrijven, maar ook so-<br />

ciale vaardigheden, koken, computerlessen<br />

enzovoort. Door de jongeren te motiveren,<br />

het leren leuk te maken en een streng be-<br />

leid vanuit de gemeente te voeren, worden<br />

de jongeren ‘bij de les’ gehouden. Door<br />

aan basale vaardigheden als geletterdheid<br />

te werken en tegelijkertijd interesse voor<br />

andere zaken te wekken, wordt beoogd de<br />

lethargie en terughoudendheid om aan de<br />

samenleving mee te doen te doorbreken.<br />

Een blijvend aandachtspunt is dat spannin-<br />

gen in de gemeenschap doorwerken in het<br />

klaslokaal. De docenten besteden hier veel<br />

aandacht aan. Incidenten kunnen heel veel<br />

invloed hebben en het leerproces negatief<br />

beïnvloeden. Belangrijk is rekening te hou-<br />

den met hiërarchische verhoudingen binnen<br />

de Roma-gemeenschap.<br />

WaT HeefT HeT OPGeleverD?<br />

Nagenoeg alle startende Roma (17 perso-<br />

nen) doen nog steeds mee met het leertra-<br />

ject (16 personen). Deelnemers ervaren nu<br />

dat leren best leuk kan zijn.<br />

TIPs<br />

De succesfactor van Alfabetisering Roma-<br />

jongeren is het lik-op-stuk beleid. Meteen<br />

actie ondernemen als een deelnemer ver-<br />

zuimt. Daarnaast blijkt de individuele bena-<br />

dering effectief, ieder heeft zijn/haar eigen<br />

leertraject en leerdoelen. Het modulaire<br />

en flexibele aanbod blijft een continu aan-<br />

dachtspunt: het leertraject wordt steeds op-<br />

nieuw tegen het licht gehouden en zodanig<br />

ingericht dat het zo goed mogelijk aansluit<br />

bij de behoeften en wensen van de Roma.<br />

Cruciaal is dat het traject uitgevoerd wordt<br />

door docenten die er expliciet voor kiezen<br />

om met deze groep te werken. Zij hebben<br />

inmiddels een behoorlijk vertrouwen op-<br />

gebouwd bij de deelnemers. Bovendien is<br />

er samenwerking tussen docenten en een<br />

7


pedagogisch medewerker met kennis van<br />

de doelgroep. De pedagogisch medewerker<br />

helpt de doelgroep te enthousiasmeren en<br />

stimuleren.<br />

COnTaCT<br />

Mw. I. (Ingrid) Willems<br />

Gemeente Veldhoven<br />

040 - 258 45 90<br />

Ingrid.willems@veldhoven.nl


Op les in de wijk<br />

Woningbouwcorporatie leidt huurders<br />

toe naar lees- en schrijfcursus


0<br />

In de wijk Nieuw Den Helder huren veel<br />

laaggeletterden een woning bij de wo-<br />

ningstichting. Brochures en formulie-<br />

ren aan hen uitleggen kost de mede-<br />

werkers van de woningstichting veel<br />

tijd. De woningstichting besloot er iets<br />

aan te doen: samen met het opbouw-<br />

werk leidt zij laaggeletterden toe naar<br />

een lees- en schrijfcursus in het wijk-<br />

centrum.<br />

KOrTe BesCHrIJvInG<br />

Het wijkcentrum is laagdrempeliger en ‘vei-<br />

liger’ dan de centrale lokatie van het ROC.<br />

Daardoor trekt de cursus mensen die nor-<br />

maliter geen lees- en schrijftraining zouden<br />

volgen. Toch zijn het gewoon educatiedo-<br />

centen van ROC Kop van Noord-Holland<br />

die de cursus verzorgen. Bij het lesgeven<br />

worden zij ondersteund door een gepensi-<br />

oneerde ex-collega en door een vrijwilliger.<br />

Drie andere vrijwilligers, die zijn geworven<br />

via de Vrijwilligerscentrale, dragen zorg<br />

voor de kinderopvang. Daardoor kunnen<br />

ook moeders aan de cursus deelnemen. De<br />

cursisten leren niet alleen (beter) lezen en<br />

schrijven, maar ook luisteren, spreken, de<br />

computer gebruiken en zichzelf redden in de<br />

maatschappij. Behalve via Woningstichting<br />

Den Helder en WMD Opbouwwerk komen zij<br />

ook binnen via andere diensten in wijkcen-<br />

trum De Dintel.<br />

aanPaK<br />

Om de cursus te promoten heeft Wonings-<br />

tichting Den Helder er informatie over op-<br />

genomen in haar Woonmagazine. Ook ver-<br />

scheen er een artikel in de lokale krant, en<br />

stuurde het ROC een wervingsfolder aan<br />

huisartsen, apothekers en andere toelei-<br />

ders. Aangezien de toeleiding door meer-<br />

dere instanties geschiedt, zijn er duidelijke<br />

afspraken gemaakt over plaatsing.<br />

De instroom van deelnemers is flexibel. Tus-<br />

sen inschrijving en plaatsing zit vaak maar<br />

één dag. Na inschrijving worden de dossiers<br />

van de deelnemers bestudeerd. Levert dat<br />

onvoldoende informatie op, dan wordt een


toets afgenomen om het niveau te bepalen.<br />

Uitgangspunt van het onderwijs is de leer-<br />

vraag van de cursist: deze geeft zelf aan<br />

wat hij of zij specifiek wil leren. Op basis<br />

daarvan wordt een Globaal Persoonlijk Plan<br />

opgesteld en maatwerk geleverd. Daarbij<br />

wordt ook rekening gehouden met de leefsi-<br />

tuatie van de cursist.<br />

Bij het leren lezen en schrijven werken de<br />

cursisten vaak zelfstandig, in duo’s of in<br />

kleine groepjes. Er wordt gebruik gemaakt<br />

van computerprogramma’s, klokbladen en<br />

reclamefolders. De laatste worden vaak<br />

aangedragen door de cursisten zelf, die ook<br />

regelmatig met overheidspapieren komen.<br />

De deelnemers krijgen taallesjes, dictees<br />

en letteroefeningen, leren alfabetisch rang-<br />

schikken en ordenen, verbeteren hun hand-<br />

schrift en doen lees- en schrijfoefeningen.<br />

Alle niveaus kunnen worden bediend.<br />

In de loop van de cursus, die een jaar duurt,<br />

worden er regelmatig toetsen afgenomen.<br />

Gedurende minimaal twee, maximaal vier<br />

periodes per jaar worden er bovendien per<br />

cursist voortgangsnotities gemaakt. Voor het<br />

succes van de cursus (het aantal deelnemers<br />

overtreft al jaren het streefgetal) zijn ver-<br />

schillende verklaringen aan te dragen. Het<br />

vrijwillige karakter van de cursus is er één.<br />

Een tweede verklaring is dat de cursus zeer<br />

dichtbij huis is. Ten derde is de cursus nage-<br />

noeg gratis: de woningstichting vergoedt haar<br />

huurders wekelijks drie euro materiaalkosten,<br />

de gemeente subsidieert de overige kosten.<br />

Een vierde succesfactor is dat de cursus voor<br />

veel deelnemers een belangrijke sociale func-<br />

tie vervult. Mede daardoor zijn zij zeer gemo-<br />

tiveerd en is er nauwelijks verzuim.<br />

WaT HeefT HeT OPGeleverD?<br />

De cursisten zijn enthousiast en hun zelf-<br />

vertrouwen is toegenomen. Behalve hun<br />

lees- en schrijfvaardigheid is ook hun<br />

spreekvaardigheid verbeterd. Zo kan men<br />

met cursisten die aan het begin slechts met<br />

1


handen en voeten spraken, nu een heel ge-<br />

sprek voeren.<br />

Vanwege het hoge aantal aanmeldingen zijn<br />

er thans een toelatingsstop en een wacht-<br />

lijst. Men maakt vooral geen reclame, om-<br />

dat anders het aantal cursisten nóg groter<br />

zou worden.<br />

COnTaCT<br />

Loes Bout<br />

ROC Kop van Noord-Holland<br />

Postbus 165<br />

1780 AD Den Helder<br />

0223 - 61 12 60<br />

boutloes@hotmail.com


leesBevOrDerInG


Ben even naar de bibliotheek<br />

samenwerking Bibliotheek en MBO


6<br />

Bibliotheek Súd Fryslân steekt veel<br />

energie in de samenwerking met MBO<br />

Friesland College en basisscholen. Ver-<br />

schillende doelen met als uitgangs-<br />

punt leesbevordering liggen hieraan<br />

ten grondslag. Door de samenwerking<br />

tussen bibliotheken en MBO komen er<br />

meer jongeren in de bibliotheek. De jon-<br />

geren krijgen bovendien een positiever<br />

beeld over bibliotheken en er worden<br />

veel jonge kinderen bereikt door de<br />

activiteiten van de studenten. Studen-<br />

ten krijgen de mogelijkheid praktijk-<br />

ervaring op te doen en de bibliotheken<br />

vinden meer jongeren en kinderen in<br />

de bibliotheek. Een win-win situatie is<br />

gecreëerd.<br />

KOrTe BesCHrIJvInG<br />

De bibliotheken Súd Fryslân werken samen<br />

met MBO Friesland College in Heerenveen.<br />

De studenten van het MBO voeren prak-<br />

tijkopdrachten uit in de bibliotheek. Zij<br />

voeren opdrachten uit voor bijvoorbeeld de<br />

Kinderboekenweek, de herinrichting van de<br />

bibliotheek of het jongerenpanel. Het doel<br />

van de samenwerking tussen bibliotheken en<br />

het MBO is het terugbrengen van een stukje<br />

leesplezier bij de jeugd. De bibliotheken<br />

doen dit door te wijzen op de vele mogelijk-<br />

heden van de bibliotheek voor de beroeps-<br />

praktijk. Zij laten zien dat de bibliotheek<br />

meer te bieden heeft dan boeken, denk aan<br />

cd’s, dvd’s, tijdschriften enzovoort. Bij on-<br />

derdelen die betrekking hebben op leesbe-<br />

vordering, bijvoorbeeld Kinderboekenweek,<br />

Leesprogramma, Herinrichting bibliotheek,<br />

worden studenten nauw betrokken bij de<br />

voorbereiding en uitvoering.<br />

aanPaK<br />

De bibliotheek formuleert opdrachten aan<br />

het Friesland College voor studenten van<br />

verschillende opleidingen. Bijvoorbeeld:<br />

OPDraCHT<br />

Enquête opstellen en uitvoeren onder de<br />

jeugd van 12 t/m 16 jaar, ten behoeve van


de herinrichting van de jongerenafdeling<br />

van de bibliotheek.<br />

GevraaGD<br />

Vijf studenten van het Friesland College<br />

(twee studenten van Vervoer en Logistiek,<br />

één student van XL en twee studenten van<br />

Interieur en Design).<br />

Er is een klantenpanel ingesteld om nieuwe<br />

ontwikkelingen en trends bij te houden. Zo<br />

blijft de bibliotheek inspelen op behoeften<br />

van klanten. De verruiming van activiteiten<br />

in de bibliotheken breidt zich uit naar lees-<br />

bevordering in het basisonderwijs. Jongeren<br />

blijven een bijdrage leveren aan de invulling<br />

van verschillende projecten.<br />

WaT HeefT HeT OPGeleverD?<br />

Succesvoorbeeld: Tijdens de Kinderboe-<br />

kenweek 2006 hebben 160 studenten van<br />

het Friesland College deelgenomen aan dit<br />

project. Er zijn 126 groepen 1 t/m 4 op de<br />

basisscholen bereikt door promotie van de<br />

Kinderboekenweek en het Kinderboeken-<br />

weekprogramma van de bibliotheek. Bo-<br />

vendien zijn er 55 groepen 5 en 6 in de<br />

bibliotheken geweest voor een circuit. Daar-<br />

naast heeft de bibliotheek de opening en de<br />

aankleding van de Kinderboekenweek uit<br />

handen gegeven aan de studenten van het<br />

Friesland College. Door deze samenwerking<br />

zijn er tijdens deze 10 dagen in totaal 6143<br />

kinderen (4 t/m 12 jaar) bereikt. Zowel het<br />

Friesland College als de bibliotheek heeft<br />

veel baat bij deze samenwerking! De bibli-<br />

otheken in Súd Fryslân krijgen door deze<br />

samenwerking veel jongeren over de vloer,<br />

terwijl het bezoek van deze doelgroep de<br />

laatste jaren flink aan het afnemen is.<br />

Daarbij krijgen de jongeren door deze acti-<br />

viteiten een positiever beeld over het imago<br />

van de bibliotheek.<br />

TIPs<br />

Door nauw contact met scholen in de omge-<br />

ving te onderhouden, kunnen mooie samen-<br />

7


werkingsverbanden ontstaan. Dat kan met<br />

het MBO zijn, maar ook contacten met ba-<br />

sisscholen zijn belangrijk. Studenten voeren<br />

in hun opleiding steeds meer opdrachten en<br />

stages uit in de praktijk. De bibliotheek kan<br />

hier zijn voordeel mee doen.<br />

Het initiatief kan uiteraard ook liggen bij de<br />

MBO-opleidingen.<br />

COnTaCT<br />

Mw. W. (Wiesje) Eppinga<br />

Bibliotheek Heerenveen<br />

0513 – 62 66 75<br />

weppinga@obheerenveen.nl


Makkelijk lezen Plein<br />

Plezier in lezen draait<br />

niet om leeftijd of niveau


0<br />

Een Makkelijk Lezen Plein is een plek<br />

in de openbare bibliotheek die speciaal<br />

is gericht op kinderen die leesproble-<br />

men ervaren door dyslexie, concentra-<br />

tieproblemen en/of taalachterstanden.<br />

Het ‘plein’ is aantrekkelijk ingericht<br />

en de media staan gepresenteerd rond<br />

aansprekende thema’s. Thema’s die<br />

aansluiten bij de belevingswereld en<br />

interesse van een kind.<br />

KOrTe BesCHrIJvInG<br />

Het Makkelijk Lezen Plein in de stadsbibli-<br />

otheek van Haarlem is een plek die speci-<br />

aal is ingericht voor kinderen die leespro-<br />

blemen ervaren. De collectie op het plein is<br />

speciaal voor deze doelgroep geselecteerd:<br />

toegankelijke boeken, verfilmde boeken,<br />

luisterboeken, internet en informatieve me-<br />

dia. Naast de kinderen vallen ook ouders en<br />

leerkrachten onder de doelgroep. Daarom<br />

is advies en informatie op het plein te vin-<br />

den over bruikbare media, hulpmiddelen<br />

en methodes van aanpak rond plezier in le-<br />

zen. Tot slot worden voor hen bijeenkom-<br />

sten georganiseerd. De bibliotheek is met<br />

het Makkelijk Lezen Plein afgestapt van de<br />

indeling naar leeftijd en leesniveau. Kinde-<br />

ren met leesproblemen ervoeren deze aan-<br />

bodgerichte werkwijze als ontoegankelijk<br />

en konden niet vinden wat ze wilden. Een<br />

voorbeeld: boeken worden op het Makkelijk<br />

Lezen Plein met de cover naar voren gepre-<br />

senteerd. Met de nieuwe indeling wil de bi-<br />

bliotheek aanzetten tot meer lezen en meer<br />

informatieverwerking door kinderen.<br />

Het Makkelijk Lezen Plein is bovendien méér<br />

dan een fysieke plek, ook de rol van de bi-<br />

bliothecaris is duidelijk gedefinieerd, opdat<br />

kinderen daadwerkelijk geholpen worden.<br />

aanPaK<br />

In Haarlem is door middel van ervaringson-<br />

derzoek geëxperimenteerd met de plaatsing<br />

van een Makkelijk Lezen Plein. Belangrijke<br />

instrumenten hierbij zijn overtuigingskracht,<br />

ervaringsgegevens en kennisdeling. Om tot


een mooi concept te komen, is samenge-<br />

werkt door regionale en landelijke onder-<br />

wijsbegeleidingsdiensten (CPS), ouder-<br />

vereniging Balans, Provinciale Bibliotheek<br />

Centrale (ProBiblio) en onderwijsgevenden<br />

waaronder intern begeleiders.<br />

WaT HeefT HeT OPGeleverD?<br />

Stadsbibliotheek Haarlem heeft de uitleen-<br />

cijfers zien groeien. De kinderen lezen met<br />

plezier en ook de ouders oefenen het lezen<br />

met hun kinderen met meer enthousiasme.<br />

Omdat het concept Makkelijk Lezen Plein is<br />

gestart in een stadsbibliotheek, die steeds<br />

heeft ingezet op het doorgeven van de ex-<br />

pertise, is het concept verspreid. Dankzij de<br />

website www.makkelijklezenplein.nl, studie-<br />

dagen en vakbladen en de drive en overtui-<br />

gingskracht van de medewerkers van biblio-<br />

theek Haarlem, zijn er in vijf jaar tijd al 103<br />

andere Makkelijk Lezen Pleinen geopend.<br />

TIPs<br />

Veel bibliotheken hebben het voorbeeld<br />

van stadsbibliotheek Haarlem al opgevolgd.<br />

Daarmee heeft stadsbibliotheek Haarlem al<br />

veel ervaring met het overdragen van het<br />

concept dat zij ontwikkeld hebben. Plannen<br />

van aanpak, communicatieplan, folders en-<br />

zovoort zijn te downloaden via de website<br />

van ProBiblio: www.probiblio.nl.<br />

COnTaCT<br />

Mw. N. (Nanda) Geuzebroek<br />

Stadsbibliotheek Haarlem<br />

023 – 511 53 00<br />

n.geuzebroek@haarlem.nl<br />

1


De vogel leest je voor<br />

Multimediaal voorleesprogramma<br />

voor kinderen van 0 tot 6 jaar


Eén van de beste manieren om laaggelet-<br />

terdheid te voorkómen is ervoor te zor-<br />

gen dat kinderen (en hun ouders) plezier<br />

krijgen in lezen. Dit kun je bereiken met<br />

‘De Voorleesvogel’, een multimediaal<br />

voorleesprogramma voor kinderen van 0<br />

tot 6 jaar, hun ouders en professionals.<br />

Met het programma, dat is ontwikkeld<br />

door Stichting Lezen en de bibliotheken<br />

van de vier grote steden, verbeteren ou-<br />

ders en kinderen samen spelenderwijs<br />

hun taal- en leesvaardigheid. Bibliotheek<br />

Rotterdam en ROC Zadkine hebben aan<br />

het programma twee lesmodules voor<br />

het volwassenenonderwijs toegevoegd.<br />

Met de ene module leren anderstaligen<br />

Nederlands, met de andere leren Neder-<br />

landstaligen lezen en schrijven.<br />

KOrTe BesCHrIJvInG<br />

De beide lesmodules zijn vooral geschikt<br />

voor de trajecten opvoeders, voorschool en<br />

brede school. Zij richten zich op deelnemers<br />

aan lees- en schrijfvaardigheidscursussen en<br />

aan cursussen Nederlands voor anderstali-<br />

gen, maar ook op bibliotheekmedewerkers<br />

en docenten. In Rotterdam kunnen docenten<br />

volwassenenonderwijs die van de lesmodules<br />

gebruik maken, namelijk bij de bibliotheek<br />

terecht voor een aantal bij de lesmodules<br />

behorende activiteiten. Deze activiteiten zijn<br />

opgenomen in het reguliere educatieve pro-<br />

gramma van Bibliotheek Rotterdam.<br />

aanPaK<br />

Het voorleesprogramma omvat enerzijds<br />

een website en anderzijds een film. De<br />

website (www.voorleesvogel.nl) richt zich<br />

op professionals in consultatiebureaus, pe<br />

uterspeelzalen,kinderdagverblijven, voor-<br />

schoolse opvang, brede scholen, basison-<br />

derwijs, bibliotheken en instellingen voor<br />

volwasseneneducatie en inburgering. Zij<br />

vinden op de website informatie over ver-<br />

schillende programma’s op het gebied van<br />

voor- en vroegschoolse educatie. Voor me-<br />

dewerkers van bibliotheken en van voor- en<br />

vroegschoolse instellingen zijn er tevens


handleidingen voor het samenstellen en<br />

gebruiken van een collectie die ouders sti-<br />

muleert om voor te lezen. Ook hebben me-<br />

dewerkers voor een bepaalde periode de<br />

beschikking over boeken en materialen om<br />

interactief voor te lezen. In samenwerking<br />

met de bibliotheek kunnen zij het gebruik<br />

van de collectie combineren met workshops<br />

voor professionals, ouderbijeenkomsten<br />

over voorlezen en kennismakingsbezoeken<br />

aan de bibliotheek.<br />

Docenten volwasseneneducatie en biblio-<br />

theekmedewerkers kunnen op de website<br />

terecht voor de lesmodules lees-/schrijf-<br />

vaardigheid en Nederlands voor anderstali-<br />

gen. Het tweede element van het voorlees-<br />

programma is, zoals gezegd, een film. Deze<br />

film, die eveneens ‘De Voorleesvogel’ heet,<br />

beoogt ouders en opvoeders te informeren<br />

over voorlezen. De film laat onder andere<br />

zien waarom voorlezen belangrijk is, wie er<br />

allemaal kunnen voorlezen en wat goede<br />

momenten zijn om voor te lezen. De film<br />

speelt een prominente rol in de lesmodu-<br />

les voor lees-/schrijfvaardigheid en Neder-<br />

lands voor anderstaligen. De lessen in deze<br />

modules zijn namelijk opgebouwd aan de<br />

hand van de verschillende afleveringen van<br />

de film, die wordt uitgezonden door de edu-<br />

catieve regionale omroep van Stichting Ex-<br />

pertisecentrum ETV.nl (zie www.etv.nl). De<br />

film is daarnaast ook als dvd verkrijgbaar,<br />

bij NBD/Biblion. Dankzij de dvd kan de film<br />

gebruikt worden tijdens ouderbijeenkom-<br />

sten in voorschoolse instellingen, consulta-<br />

tiebureaus en basisscholen. De afleveringen<br />

van de film zijn kort. Daardoor is de film<br />

geschikt als aanvulling van presentaties.<br />

WaT HeefT HeT OPGeleverD?<br />

In Rotterdam maakt De Voorleesvogel deel<br />

uit van het reguliere educatieve programma<br />

en is in 2006-2007 aangeboden aan 324<br />

voorschoolse instellingen, 274 basisscholen<br />

en 72 instellingen voor volwasseneneducatie<br />

en inburgering. Behalve in de regio’s Rotter-<br />

dam, Amsterdam, Den Haag en Utrecht lijkt


6<br />

het programma zich thans ook te versprei-<br />

den in andere delen van het land. Voor de<br />

lesmodules uit Rotterdam bestaat veel be-<br />

langstelling bij ROC’s en andere instellingen<br />

voor volwassenenonderwijs.<br />

TIPs<br />

Geef het stimuleren van voorlezen een<br />

plaats in trajecten voor opvoeders en kop-<br />

pel zo leesbevordering aan het werven van<br />

cursisten. Voor veel laaggeletterden is de<br />

wens om hun (klein)kinderen voor te kun-<br />

nen lezen, namelijk een drijfveer om zich in<br />

te schrijven voor een lees- en schrijfcursus.<br />

COnTaCT<br />

Judith Pietersma,<br />

medewerker Ontwikkeling & Advies<br />

Bibliotheek Rotterdam<br />

Hoogstraat 110<br />

3011 PV Rotterdam<br />

010-28 16 240<br />

educatie@bibliotheek.rotterdam.nl


InITIeel OnDerWIJs<br />

7


levende boeken<br />

luister,<br />

lees en doe mee met dit verhaal


0<br />

Levende Boeken zijn geanimeerde<br />

prentenboeken via het internet. Kin-<br />

deren bekijken de verhalen op de com-<br />

puter, via www.levendeboeken.nl. De<br />

kinderen worden geboeid door de be-<br />

wegende beelden, ingesproken stem-<br />

men en geluidseffecten. Af en toe wordt<br />

het verhaal onderbroken met een vraag<br />

om de woordenschat en het verhaalbe-<br />

grip te testen. Zo worden leesplezier en<br />

taalontwikkeling op speelse wijze met<br />

elkaar verbonden.<br />

KOrTe BesCHrIJvInG<br />

Het doel van Levende Boeken is om de woor-<br />

denschatontwikkeling en het verhaalbegrip<br />

bij kinderen van 5-7 jaar te stimuleren en<br />

kinderen enthousiast te maken voor pren-<br />

tenboeken. De Levende Boeken worden ge-<br />

bruikt in combinatie met het ‘echte’ prenten-<br />

boek. Het voordeel van de Levende Boeken<br />

is de interactie die kan plaatsvinden. Op de<br />

computer beantwoorden de kinderen vragen<br />

door op een afbeelding te klikken, waarna<br />

het echte verhaal verder gaat. De kinderen<br />

vinden de Levende Boeken fantastisch en de<br />

leerkrachten merken dat hun woordenschat<br />

en verhaalbegrip inderdaad vooruit gaan.<br />

Leerkrachten kunnen kinderen individueel<br />

laten spelen met Levende Boeken. Herha-<br />

ling is belangrijk voor taalzwakke kinderen<br />

en dit kan met Levende Boeken op maat<br />

worden aangeboden. Uiteindelijk is het de<br />

bedoeling dat er op school, in de bibliotheek<br />

en thuis gewerkt wordt met de Levende<br />

Boeken, zodat de verschillende educatieve<br />

omgevingen elkaar versterken.<br />

aanPaK<br />

Om de Levende Boeken te ontwikkelen is<br />

samengewerkt door vele partijen:<br />

Molendrift (pedagogische inhoud), Ordina<br />

(ICT), Het Woeste Woud (animatie),<br />

Universiteit Leiden (onderzoek), Sardes<br />

(onderzoek), KRO (televisie-uitzendingen)<br />

Stichting Lezen (promotie).<br />

Door deze samenwerking is het mogelijk<br />

geweest naast enthousiasmerende prenten-


oeken ook een goede pedagogische inhoud<br />

te geven aan Levende Boeken. Dankzij de<br />

samenwerking met Sardes en de Universi-<br />

teit Leiden is het mogelijk gemaakt de me-<br />

thode bij te stellen en zo goed mogelijk te<br />

laten aansluiten op de doelgroep. Tevens is<br />

ingezet op promotie en bekendheid in sa-<br />

menwerking met KRO en Stichting Lezen.<br />

WaT HeefT HeT OPGeleverD?<br />

Als een kind een vraag in het Levende Boek<br />

onjuist beantwoordt, helpen de figuurtjes<br />

Joris en Jep hem het juiste antwoord te ge-<br />

ven. Het kind bouwt zo (taal)kennis en zelf-<br />

vertrouwen op. Ook uit onderzoek blijkt dat<br />

geanimeerde prentenboeken een effectief<br />

middel zijn voor woordenschatstimulering .<br />

TIPs<br />

Uit een goede samenwerking tussen ver-<br />

schillende partijen met elk hun eigen exper-<br />

tise kunnen mooie producten ontstaan. Het<br />

contact met proefscholen en ontwikkelaars<br />

heeft geholpen technische hobbels weg te<br />

werken. Ook heeft onderzoek tot nieuwe<br />

inzichten geleid. Levende Boeken heeft op<br />

vier pilotlocaties met testversies gewerkt.<br />

Deskundigen van de Universiteit Leiden en<br />

Sardes hebben adviezen gegeven voor de<br />

juiste formulering van de juiste vragen en<br />

de juiste feedback.<br />

COnTaCT<br />

Mw. E. (Ellen) Loykens<br />

Molendrift<br />

050 – 318 51 42<br />

e.loykens@molendrift.nl<br />

1


scoren door scholing<br />

fC Twente ondersteunt risicojongeren<br />

bij beroepskeuze


Sommige jongeren weten niet precies<br />

wat ze willen, en haken mede daar-<br />

door af van school, met het risico dat<br />

ze werkloos worden. Erachter komen<br />

wat je wilt, wordt echter makkelijker<br />

als je daarbij wat hulp kunt krijgen. Ze-<br />

ker als die hulp komt van een professi-<br />

onele voetbalclub als FC Twente. Deze<br />

club werkt samen met het ROC van<br />

Twente om jongeren te helpen met hun<br />

beroepskeuze. FC Twente stelt hiervoor<br />

zijn oefenaccommodatie in Hengelo be-<br />

schikbaar en laat deelnemers meepro-<br />

fiteren van de mogelijkheden die een<br />

groot voetbalbedrijf heeft.<br />

KOrTe BesCHrIJvInG<br />

Het programma ‘Scoren door Scholing’ be-<br />

gint met het afnemen van een aantal tes-<br />

ten en onderzoeken om duidelijk te krijgen<br />

waar de interesse van een deelnemer ligt.<br />

Na de toetsen krijgt de deelnemer de gele-<br />

genheid om de gekozen beroepsrichting(en)<br />

in de praktijk uit te proberen. Het uitpro-<br />

beren gebeurt door stage te lopen bij FC<br />

Twente zelf of bij een bedrijf dat lid is van<br />

een van de businessclubs van deze voetbal-<br />

club. Door de uitstraling van FC Twente en<br />

doordat er zoveel bedrijven lid zijn van de<br />

businessclubs, is het mogelijk om in korte<br />

tijd voor iedereen stageplaatsen te vinden.<br />

Een stage duurt drie weken en kan plaats-<br />

vinden in allerlei beroepsrichtingen, zoals<br />

horeca, beveiliging, administratie, techniek,<br />

groenvoorziening en detailhandel. Door de<br />

twee stages van elk drie weken en de inten-<br />

sieve begeleiding gedurende het in totaal<br />

tien weken durende programma krijgen de<br />

deelnemers stap voor stap een helder beeld<br />

van wie ze zijn, wat ze kunnen en hoe ze<br />

zich verder willen ontwikkelen: via een (an-<br />

dere) opleiding of via werk.<br />

aanPaK<br />

Het gaat erom dat de deelnemers aan den<br />

lijve ondervinden of het door hen gekozen<br />

beroep c.q. de stage ook datgene is wat<br />

ze ervan verwachten, en of het aansluit bij


hun capaciteiten. Daarom houden ze een<br />

interview met een beroepsbeoefenaar en<br />

lopen ze twee snuffelstages met wekelijkse<br />

terugkomdag. Aan de hand van een stage-<br />

werkboek met gerichte opdrachten worden<br />

de stages uitgediept. Tussen beide stages<br />

is er een terugkomweek, waarin de eerste<br />

stage wordt uitgewerkt en de tweede stage<br />

voorbereid. Bij de voorbereiding horen ook<br />

gesprekstechnieken, die worden geoefend<br />

door middel van rollenspelen, en is ook inbe-<br />

grepen dat de deelnemer sollicitatiegesprek-<br />

ken oefent en een CV leert maken. Na de<br />

tweede stage volgt een eindweek, waarin de<br />

deelnemer zijn definitieve beroeps- of op-<br />

leidingskeuze maakt. De laatste tijd worden<br />

deelnemers ook verwezen ‘ter diagnosestel-<br />

ling’. ‘Scoren door Scholing’ kijkt in dit geval<br />

wat er precies aan de hand is met de deel-<br />

nemer en wat een goed behandelplan zou<br />

kan zijn. Doordat er in de cursus veel aan-<br />

dacht wordt besteed aan (het trainen van)<br />

sociale vaardigheden, worden de antwoor-<br />

den op deze beide vragen in de loop van de<br />

cursus snel duidelijk. Na enkele cursusweken<br />

is de problematiek en de hulpvraag van de<br />

individuele deelnemer duidelijk. Op grond<br />

daarvan wordt voor ieder individu een tra-<br />

ject vastgesteld. Zo’n individueel traject kan<br />

bijvoorbeeld zijn dat er geen volledige maar<br />

een gedeeltelijke stage wordt gelopen, die<br />

dan wordt gecombineerd met hulpverlening<br />

of therapie. Aan jongeren die op een hoger<br />

niveau functioneren worden andere, hogere<br />

eisen gesteld. Het traject wordt afgesloten<br />

met een eindpresentatie en met een rappor-<br />

tage, waaruit blijkt waarom de deelnemer is<br />

gestart bij ‘Scoren door Scholing’, wat hij of<br />

zij heeft gedaan en wat het vervolgtraject is.<br />

Dit vervolgtraject wordt door ‘Scoren door<br />

Scholing’ zoveel mogelijk snel in gang gezet.<br />

Degenen die het programma succesvol heb-<br />

ben doorlopen ontvangen een certificaat.<br />

WaT HeefT HeT OPGeleverD?<br />

In het eerste jaar is 67 % van de deelnemers<br />

uitgestroomd naar het ROC, 6 % naar werk,<br />

en 12 % naar een alternatief traject. Het to-


6<br />

tale rendement komt daarmee op 85 %. Het<br />

project genereerde bovendien veel goodwill<br />

bij betrokken partijen, zoals de provincie,<br />

de gemeenten in de regio, FC Twente en zijn<br />

toeleveringsbedrijven, vmbo-scholen en het<br />

ROC. Het project kreeg veel aandacht in de<br />

media.<br />

TIPs<br />

- Maak gebruik van de belevingswereld<br />

(bijvoorbeeld voetbal) van jongeren.<br />

- Appelleer aan de maatschappelijke ver-<br />

antwoordelijkheid van de voetbalclub,<br />

bedrijven en andere organisaties.<br />

- Werk samen met vmbo-scholen en bij-<br />

voorbeeld het servicebureau van het<br />

ROC om cursisten toe te leiden.<br />

COnTaCT<br />

Edwin Kamp<br />

ROC van Twente<br />

Traject- & adviesbureau<br />

Lokatie AKA Enschede<br />

Schuttersveld 17<br />

7514 AC Enschede<br />

tel. 053 – 48 03 170 / 06 46 70 58 05<br />

ekamp@rocvantwente.nl


De ijssalon van a tot Z<br />

Taalbeleid<br />

bij de Mondriaan onderwijsgroep<br />

7


Veel MBO-leerlingen hebben moeite<br />

om het taalgebruik op school, op hun<br />

stageplek of op de werkvloer te begrij-<br />

pen. Uit onderzoek van CINOP blijkt<br />

dat zij het lesmateriaal, toetsopgaven<br />

of de uitleg van de docent vaak niet be-<br />

grijpen. Om dat te veranderen voeren<br />

steeds meer ROC’s een taalbeleid. De<br />

Mondriaan onderwijsgroep, een ROC in<br />

Den Haag en omstreken, is één van de<br />

scholen die hierin het voortouw neemt.<br />

KOrTe BesCHrIJvInG<br />

Taalbeleid is een samenhangend pakket van<br />

maatregelen waarmee een school twee din-<br />

gen wil bereiken. Ten eerste dat het taal-<br />

gebruik in de les, de toetsen en het onder-<br />

wijsmateriaal toegankelijker wordt voor de<br />

leerlingen. Van docenten vergt dit bijvoor-<br />

beeld dat ze niet te moeilijke woorden ge-<br />

bruiken, niet te ingewikkelde zinnen maken,<br />

en hun uitleg verduidelijken met illustraties.<br />

Het tweede doel van taalbeleid is dat de<br />

school zich inzet om de taalvaardigheid van<br />

de leerlingen zelf te vergroten; bijvoorbeeld<br />

door ervoor te zorgen dat niet alleen taal-<br />

maar ook vakdocenten bewust werken aan<br />

het stimuleren van de ontwikkeling van de<br />

taalvaardigheid van hun leerlingen, en de<br />

taalvaardigheid meenemen in praktijkop-<br />

drachten en toetsen. De Mondriaan onder-<br />

wijsgroep vindt taalbeleid erg belangrijk.<br />

Om te verzekeren dat het taalbeleid door<br />

héél de organisatie wordt gedragen, stuurt<br />

de Mondriaan onderwijsgroep het centraal<br />

aan.<br />

aanPaK<br />

De centrale aansturing geschiedt door drie<br />

beleidsmedewerkers. Zij adviseren het Col-<br />

lege van Bestuur en faciliteren de directies<br />

van de verschillende domeinen, zoals het<br />

domein Mens & Maatschappij. Er is voor heel<br />

het ROC een visie op taalbeleid ontwikkeld.<br />

Op basis van deze visie hebben de beleids-<br />

medewerkers een lijst met standaarden en<br />

indicatoren aangelegd, die de domeindirec-<br />

ties richting geeft bij het invoeren van het


taalbeleid. Ook zijn er instrumenten ontwik-<br />

keld om de taalvaardigheid van nieuwe leer-<br />

lingen te meten, en checklists geproduceerd<br />

waarmee docenten hun lesmateriaal en<br />

toetsen kunnen screenen. In het Landelijk<br />

Platform Taalbeleid worden kennis en erva-<br />

ringen uitgewisseld met andere ROC’s.<br />

Het taalbeleid van de domeindirecties wordt<br />

verder vormgegeven door taalbeleidscoör-<br />

dinatoren. Zij stimuleren de ontwikkelingen<br />

binnen hun domein, en vertalen die naar<br />

de opleidingen, bijvoorbeeld door vragen te<br />

stellen als: welke taaleisen stellen deze ont-<br />

wikkelingen aan de toekomstige beroepsbe-<br />

oefenaren? Welke taaltaken moeten leerlin-<br />

gen daarvoor kunnen vervullen? Hoe meet<br />

je of ze dat ook daadwerkelijk kunnen? Wat<br />

vergt het van de docenten? En hoe organi-<br />

seer je het?<br />

Het stimuleren van taalbeleid op het ni-<br />

veau van de opleidingen, zoals de opleiding<br />

Schoonheidsverzorging, is in handen van<br />

de taalcoaches. Zij verzorgen bijvoorbeeld<br />

workshops voor docenten om die bewust te<br />

maken van de problematiek. Ze begeleiden<br />

docententeams, of bezoeken leraren in de<br />

klas en geven hun dan didactische handrei-<br />

kingen. Ook ontwikkelen zij soms (instru-<br />

menten voor) taal in het nieuwe curriculum.<br />

Zowel de taalcoaches als de taalbeleidsco-<br />

ordinatoren volgen een training bij CINOP.<br />

Een belangrijk hulpmiddel in het taalbeleid<br />

zijn de taalprofielen. Een taalprofiel is een<br />

overzicht van de taalvaardigheid die nodig<br />

is om een bepaald beroep uit te kunnen oe-<br />

fenen. Zo kan men aan het taalprofiel ‘fast-<br />

foodmedewerker’ zien op welk niveau een<br />

verkoper in bijvoorbeeld een ijssalon moet<br />

kunnen luisteren, lezen, spreken, schrijven<br />

en gesprekken voeren. Bij ‘lezen’ gaat het,<br />

in het geval van de ijscoman, vooral om<br />

het lezen van instructies, zoals veiligheids-<br />

instructies, de huisregels van het bedrijf,<br />

voorschriften omtrent de bereidingswijze<br />

van producten en richtlijnen ten aanzien van


60<br />

de hygiëne. Bij de vaardigheid ‘gesprekken<br />

voeren’ gaat het erom dat de verkoper een<br />

telefoongesprek kan voeren met een klant.<br />

Al deze deelvaardigheden, die een ijssalon-<br />

medewerker van A tot Z dient te beheersen,<br />

worden in het taalprofiel beschreven in ter-<br />

men van functionele taaltaken.<br />

Hoe komt nu een taalprofiel tot stand? Eerst<br />

wordt op basis van het kwalificatiedossier,<br />

dat in meer algemene termen aangeeft welke<br />

competenties iemand voor een beroep nodig<br />

heeft, een analyse gemaakt van de taalta-<br />

ken in de beroepscontext. Aan de hand van<br />

deze analyse worden interviews afgenomen<br />

in stagebedrijven om te achterhalen welke<br />

taaltaken er voorkomen en met welke fre-<br />

quentie. Daarna vraagt men naar knelpunten<br />

bij stagiaires en naar specifieke aandachts-<br />

punten voor de opleiding. Dit gebeurt aan<br />

de hand van een vraagprocedure. Na de in-<br />

terviews wordt het taalprofiel opgesteld, dat<br />

docenten een concreet handvat biedt.<br />

WaT HeefT HeT OPGeleverD?<br />

Dankzij het taalbeleid krijgt taalvaardigheid<br />

een duidelijke plaats in het competentiege-<br />

richt onderwijs. De taalprofielen verschaffen<br />

taal- en vakdocenten een gemeenschappe-<br />

lijke terminologie. Daardoor gaan zij met<br />

elkaar het gesprek aan over lesmateriaal,<br />

didactiek en de wijze van toetsen en exa-<br />

mineren. Aldus verbeteren zij samen hun<br />

onderwijs.<br />

COnTaCT<br />

Meer informatie vindt u op de website<br />

van de Mondriaan onderwijsgroep:<br />

www.mon3aan.nl


TaBOeDOOrBreKInG, WervInG en TOeleIDInG<br />

61


6<br />

Doe weer mee! is een uitgebreide regi-<br />

onale wervingscampagne voor het te-<br />

rugdringen van laaggeletterdheid onder<br />

autochtone Nederlanders in de regio<br />

Haaglanden. Het doel van de campagne<br />

is laaggeletterden toe te leiden naar<br />

een cursus lezen, schrijven en/of reke-<br />

nen. Daarnaast is het doel bewustzijn<br />

bij de toeleiders te scheppen. Zij spelen<br />

een belangrijke rol bij het motiveren en<br />

bieden van steun aan laaggeletterden.<br />

KOrTe BesCHrIJvInG<br />

Het project Doe weer mee! richt zich op twee<br />

doelgroepen, namelijk autochtone laaggelet-<br />

terden en toeleiders. Het doel is laaggeletter-<br />

de autochtone inwoners van de regio Haag-<br />

landen de moed te doen verzamelen om weer<br />

naar school te gaan. Om deze doelgroep te<br />

bereiken is het belangrijk dat toeleiders zich<br />

bewust zijn van signalen over laaggeletterd-<br />

heid. Zij moeten weten hoe zij laaggelet-<br />

terden kunnen stimuleren en motiveren om<br />

een cursus lezen, schrijven en/of rekenen te<br />

gaan volgen. De doelgroep toeleiders om-<br />

vat onder meer persoonlijke bekenden (fa-<br />

milie, vrienden, kennissen, collega’s, buren)<br />

en professioneel betrokkenen (huisartsen,<br />

verpleegkundigen, werkgevers, onderwijzers<br />

van kinderen, medewerkers van sociale dien-<br />

sten van gemeenten). Tot slot richt Doe weer<br />

mee! zich op groepen die mede de randvoor-<br />

waarden bepalen voor de aanpak van laag-<br />

geletterdheid. Bijvoorbeeld politieke partijen,<br />

gemeentelijke- en provinciale bestuurders,<br />

bibliotheken, ROC’s en redacties van media.<br />

Met behulp van regionale wervingsspots,<br />

folders en de alfabetiseringstram, wordt de<br />

hele regio betrokken. Dankzij opvallende ac-<br />

tiviteiten trekt Doe weer mee! de aandacht.<br />

Zo doopte toenmalig staatssecretaris van on-<br />

derwijs Bruno Bruins de Alfabetiseringstram<br />

op 20 november 2006. Verder worden am-<br />

bassadeurs ingezet op radio en televisie om<br />

laaggeletterden te bereiken. Al met al is Doe<br />

weer mee! een zeer breed opgezette cam-<br />

pagne, waarbij veel verschillende partijen


worden ingezet om laaggeletterdheid in de<br />

regio Haaglanden te bestrijden.<br />

aanPaK<br />

In de regio Haaglanden ontstond het plan<br />

om samen met de provincie het maatschap-<br />

pelijk probleem van laaggeletterdheid onder<br />

autochtonen uit taboesferen te halen en ver-<br />

volgens op de Regionale Agenda Samenle-<br />

ving te zetten. Financiering van de vereiste<br />

‘lange adem-aanpak’ werd zo bereikt.<br />

Doe weer mee! startte in 2004 en kreeg in<br />

2005 de aanmoedigingsprijs van het minis-<br />

terie van OC&W. Vanaf 2006 is Doe weer<br />

mee! een onderdeel van de Regionale Agen-<br />

da Samenleving Haaglanden 2006 – 2008.<br />

Deze regionale agenda is een afsprakenka-<br />

der tussen de provincie, de negen gemeen-<br />

ten en het Stadsgewest Haaglanden over de<br />

aanpak van maatschappelijke problemen.<br />

Doe weer mee! ontwikkelde een groot aantal<br />

nieuwe materialen voor de benadering van<br />

doelgroepen. Er ontstond een wervingsspot<br />

via TV West en folders die wijd verspreid<br />

worden. Voor toeleiders is een herkennings-<br />

wijzer gemaakt met tips voor het herkennen<br />

van signalen van laaggeletterdheid. Hierbij<br />

hoort ook een gespreksleidraad.<br />

WaT HeefT HeT OPGeleverD?<br />

Het aantal autochtone cursisten dat een cur-<br />

sus lezen, schrijven en/of rekenenen volgt<br />

steeg met ruim 20% sinds de start van de<br />

wervingscampagne in 2004. Het voorbeeld<br />

van de Belangengroep Analfabete Neder-<br />

landers (BAN) heeft er toe geleid dat meer<br />

nieuwe cursisten bereid zijn zich in te zetten<br />

voor ‘Doe weer mee!’ Meer inwoners van re-<br />

gio Haaglanden begrijpen het taboe en zijn<br />

bekend met het fenomeen laaggeletterd-<br />

heid bij autochtonen. Een ander mooi re-<br />

sultaat is dat de provincie Zuid-Holland het<br />

project Doe weer mee! als basis kan nemen<br />

voor beleid in die regio.<br />

6


66<br />

TIPs<br />

De binnen Doe weer mee! ontwikkelde ma-<br />

terialen en methodieken worden inzichtelijk<br />

gemaakt via het ‘Dossier Laaggeletterdheid’<br />

dat te vinden is op de website van Netwer-<br />

ken Sociale Initiatieven (NSI) Zuid-Holland<br />

www.nsi-zh.nl<br />

Opgebouwde expertise en ontwikkelde ma-<br />

terialen leverden een bijdrage aan de ontwik-<br />

keling van een aantal landelijk beschikbare<br />

hulpmiddelen: de herkenningswijzer en de<br />

handleiding ‘Taalkracht voor bedrijven’ van<br />

Stichting Lezen en Schrijven, de ‘Leidraad<br />

voor toeleiders’ van CINOP en het werkboek<br />

bij de serie ‘Lees en Schrijf’ van ETV.nl. Ook<br />

fungeerden stuurgroepleden van Doe weer<br />

mee! als klankbord bij de ontwikkeling van<br />

‘Taalkracht voor gemeenten’. Al deze mate-<br />

rialen kunnen andere regio’s helpen bij het<br />

bestrijden van laaggeletterdheid.<br />

Tot slot is een belangrijke afspraak die ROC’s<br />

maakten om cursisten gelijk te laten starten<br />

met een cursus zodra zij zich aanmeldden.<br />

COnTaCT<br />

Dhr. H. Hoeffnagel<br />

De Mondriaan onderwijsgroep<br />

070 – 30 84 261<br />

h.hoeffnagel@mon3aan.nl


lees en schrijf!<br />

Multimediale aanpak met effect<br />

67


6<br />

Sinds 5 maart 2007 is er in heel Ne-<br />

derland een nieuw programma te vol-<br />

gen via (vrijwel alle) regionale tele-<br />

visiezenders: het programma Lees en<br />

Schrijf! Om tot het programma Lees<br />

en Schrijf! te komen is samengewerkt<br />

door ROC’s die aangesloten zijn bij<br />

Stichting Expertisecentrum ETV.nl. Zij<br />

ontwikkelden niet alleen het televisie-<br />

programma, maar ook een bijbehorend<br />

gratis werkboek en een website met<br />

oefeningen en extra informatie. Boven-<br />

dien staat de gratis bellijn 0800 023 44<br />

44 tot de beschikking van de kijkers<br />

voor ondersteuning en coaching.<br />

KOrTe BesCHrIJvInG<br />

Lees en Schrijf! heeft als doel laaggeletter-<br />

den te motiveren om aan de slag te gaan<br />

met hun lees- en schrijfvaardigheden en de<br />

weg naar het cursusaanbod NT1 op het ROC<br />

alsnog in te slaan. Lees en Schrijf! beoogt<br />

de lees- en schrijfvaardigheden van laag-<br />

geletterde volwassenen te verbeteren door<br />

aandacht te besteden aan alledaagse woon-<br />

en werksituaties waarin informatietechnolo-<br />

gie een rol speelt. De serie is te zien via re-<br />

gionale zenders en op internet. Het initiatief<br />

omvat een televisieserie van 12 afleverin-<br />

gen van ieder 20 minuten met rolmodellen<br />

en leermomenten. Om verder te oefenen<br />

bij de televisieserie is een gratis te verkrij-<br />

gen werkboek en een website (www.lees-<br />

enschrijf.nl) met aanvullende oefeningen<br />

ontwikkeld. Op de website bestaat ook de<br />

mogelijkheid om de tv-serie te bekijken. De<br />

gratis bellijn 0800 023 44 44 is beschikbaar<br />

gesteld voor coaching en ondersteuning bij<br />

het bekijken van de serie en het oefenen<br />

met lezen en schrijven. Bovendien kunnen<br />

de telefonisten advies geven over cursussen<br />

bij het ROC. Tot slot is voor Lees en Schrijf!<br />

communicatiemateriaal gemaakt, bestaan-<br />

de uit posters, kaartjes, magnetische boe-<br />

kenleggers en het pakket Taalkracht voor<br />

ROC’s.


aanPaK<br />

Er heeft ruim twee jaar voorbereiding plaats-<br />

gevonden waarin draagvlak bij ROC’s is ge-<br />

creëerd en bij diverse andere partijen. Lees<br />

en Schrijf! heeft een mooi voorbeeld gehad<br />

aan het Ierse Read Write Now. Zo lang als<br />

de aanloopperiode was, zo snel is de ont-<br />

wikkeling van het programma zelf verlopen<br />

(juni 2006 – maart 2007). Twaalf ambassa-<br />

deurs zijn voor de televisie geportretteerd.<br />

Zij zijn een prachtig rolmodel voor potenti-<br />

ele cursisten.<br />

WaT HeefT HeT OPGeleverD?<br />

Op dit moment is de 12delige serie uitgezon-<br />

den op de regionale zenders. In september<br />

2007 wordt deze serie herhaald. Tot eind juli<br />

zijn er 15.160 werkboeken aangevraagd.<br />

Op www.leesenschrijf.nl hebben zich 11.457<br />

mensen aangemeld. De website www.etv.nl<br />

heeft dit jaar al zo’n 200.000 unieke bezoe-<br />

kers gehad.<br />

TIPs<br />

Dankzij een grote dosis doorzettingsvermo-<br />

gen heeft Stichting Expertisecentrum ETV.nl<br />

het project Lees en Schrijf! op de agenda van<br />

het ministerie van OCW kunnen krijgen.<br />

Met de inzet van ambassadeurs en veel<br />

andere partijen (zoals Stichting Lezen &<br />

Schrijven en Stichting Landelijk Nedwerk<br />

Nederlandstaligen in de Volwasseneneduca-<br />

tie ) is in relatief korte tijd een programma<br />

op poten gezet met een wijd bereik.<br />

COnTaCT<br />

Dhr. B.A.M. (Ben) Vaske<br />

Stichting Expertisecentrum ETV.nl<br />

010 – 266 69 69<br />

b.vaske@etv.nl<br />

6


leren rapporteren op het werk<br />

volledig geletterde organisatie<br />

71


7<br />

Een volledig geletterde organisatie, dat<br />

is het doel van Sita Nederland. Het be-<br />

drijf zet zich in om medewerkers die<br />

daar moeite mee hebben, te leren lezen<br />

en schrijven. De risicogroepen bij Sita<br />

zijn beladers, chauffeurs, medewerkers<br />

van het afvalbrengstation en medewer-<br />

kers van de overslag. Met behulp van<br />

Taalvakwerk en het ROC leren de mede-<br />

werkers lezen en schrijven en ze worden<br />

tijdens de lessen gewoon doorbetaald.<br />

KOrTe BesCHrIJvInG<br />

Het project “Leren rapporteren bij Sita<br />

Nederland” richt zich op medewerkers die<br />

moeite hebben met het lezen en schrijven<br />

van de Nederlandse taal. Deze medewer-<br />

kers krijgen een intake en volgen een trai-<br />

ning van telkens 20 weken, voor de duur<br />

van maximaal twee jaar. In de trainingen<br />

wordt materiaal gebruikt dat gericht is op<br />

het werk binnen Sita, aangevuld met ma-<br />

teriaal dat gericht is op zelfredzaamheid in<br />

de Nederlandse samenleving.<br />

aanPaK<br />

Om te komen tot een goede aanpak van<br />

laaggeletterdheid binnen Sita Nederland is<br />

een decentrale werkgroep opgestart. Een<br />

bijdrage hierin is/wordt geleverd door:<br />

Sita Nederland, Taalvakwerk, ROC Ter AA,<br />

CINOP en Stichting Lezen en Schrijven.<br />

Met een intake wordt gekeken wie in aan-<br />

merking komt voor de cursus. Deelname<br />

aan een cursus is voor medewerkers ver-<br />

plicht. Het project werkt niet alleen taboe-<br />

doorbrekend, maar ook preventief door bij<br />

aanname van nieuwe medewerkers te kij-<br />

ken naar het lees- en schrijfniveau. Is dit<br />

niveau niet voldoende en vindt men deze<br />

kandidaat wel geschikt, dan krijgt hij/zij<br />

ondersteuning in de taal.<br />

WaT HeefT HeT OPGeleverD?<br />

Het voordeel van de lees- en schrijfcursus<br />

straalt door naar beide partijen. Voor Sita<br />

is het positieve effect dat medewerkers<br />

van Sita breder inzetbaar worden. Boven-


dien wordt de klanttevredenheid vergroot.<br />

Ook het ziekteverzuim kan teruggedron-<br />

gen worden door de medewerkers op deze<br />

wijze te stimuleren. De werknemer kan<br />

trots zijn op het behaalde resultaat en kan<br />

de nieuwe vaardigheden in werk en privé-<br />

leven toepassen.<br />

Een van de grootste behaalde resultaten<br />

is het feit dat de computer in de vracht-<br />

wagen als minder bedreigend wordt erva-<br />

ren en dat de deelnemers trots zijn op de<br />

behaalde resultaten. Liep men eerst niet<br />

met de taalmap te koop, nu wordt ieder-<br />

een, van de kantinejuffrouw tot leiding-<br />

gevenden, door de deelnemers bij het tra-<br />

ject betrokken. Het taboe is doorbroken.<br />

De leergierigheid is groot en op het ge-<br />

bied van lezen en schrijven zijn concrete<br />

resultaten geboekt. In Duiven en Helmond<br />

verlopen de trajecten succesvol. Daarom<br />

zal in september ook een traject in Utrecht<br />

gaan starten. Er is binnen het bedrijf veel<br />

begrip gekweekt voor het onderwerp laag-<br />

geletterdheid. Ook de betrokkenheid van<br />

de leidinggevenden is vergroot.<br />

TIPs<br />

Sita vergoedt de opleiding van medewer-<br />

kers voor maximaal twee jaar. Ook de kilo-<br />

meters worden vergoed en de studie-uren<br />

worden door Sita uitbetaald als werkuren.<br />

Hiermee wordt de drempel voor werkne-<br />

mers om een cursus te volgen verlaagd.<br />

Deelname is bovendien verplicht, waarbij<br />

een minimale aanwezigheid geldt.<br />

Tussentijds (na elke 20 weken) wordt een<br />

(voorwaardelijke) toets afgenomen om de<br />

vorderingen vast te stellen.<br />

7


7<br />

COnTaCT<br />

Mw. F. (Floortje) Vermeer<br />

Sita Nederland B.V.<br />

026 – 400 15 06 / 06 – 51343406<br />

Floortje.vermeer@sita.nl


Titel:<br />

Parels van geletterdheid<br />

Ontwerp en opmaak: Compact Drukwerken<br />

Postbus 2054<br />

6201 CD Maastricht<br />

Bestellen: akepser@cinop.nl<br />

Uitgave: CINOP,<br />

Copyright © 2007<br />

‘s Hertogenbosch<br />

2007<br />

Niets uit deze uitgave mag worden ver-<br />

menigvuldigd of openbaar gemaakt door<br />

middel van druk, fotokopie, op welke an-<br />

dere wijze dan ook, zonder vooraf schriftel-<br />

ijke toestemming van de uitgever.<br />

Colofon<br />

Postbus 1585<br />

5200 BP ‘s Hertogenbosch<br />

Telefoon; 073-6800800<br />

Fax; 073-6123425<br />

www.cinop.nl


76<br />

Dit boekje beschrijft goede praktijkvoorbeelden<br />

van de aanpak van laaggeletterdheid op lokaal,<br />

regionaal en nationaal niveau. Het geeft een<br />

handreiking met tips en ideeën. Het laat zien wat<br />

u zelf zou kunnen doen om de laaggeletterdheid<br />

in uw omgeving te bestrijden en te voorkomen.<br />

De meeste van de beschreven praktijkvoorbeelden<br />

zijn in de afgelopen jaren bekroond met, of ge-<br />

nomineerd voor, een Nationale Alfabetiseringsprijs.<br />

De winnaars van de Nationale Alfabetiseringsprijzen<br />

van 2007 staan ook beschreven.<br />

Deze uitgave is tot stand gekomen in het kader van het Aanvalsplein Laaggelleterdheid 2006-2010:<br />

‘Van A tot Z betrokken’ van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!