Informatieavond VVE – flats Wijkerbaan 16 ... - WOONopMAAT

woonopmaat.nl

Informatieavond VVE – flats Wijkerbaan 16 ... - WOONopMAAT

Informatieavond VVE flats Wijkerbaan 16 september 2009. Vragen en antwoorden.

Nieuwe balkons

Privacy&vluchten

Vraag Antwoord

Komen er schotten tussen de balkons t.b.v. privacy? Ja.

Deze schotten worden zo gemaakt dat je er door- of overheen kunt. De precieze uitwerking hiervan

wordt nog gemaakt. Dit omdat de balkons een horizontale vluchtroute vormen.

Worden de balkonhekken transparant?

Voorstel is om ter plaatse van de glaswasbalkons de balkonhekken transparant te maken. Dit om de

woningen eronder zoveel mogelijk daglicht te geven.

Ter plaatse van de verblijfbalkons zullen de hekken in mindere mate transparant zijn t.b.v. privacy.

Komen er ook vluchttrappen op de hoeken van het gebouw? Nee.

De horizontale vluchtroute voldoet aan de brandweereisen.

Hoe zit het met de inbraakveiligheid nu alle balkons aan elkaar

worden gekoppeld?

Mede om deze reden komen er geen vluchttrappen. WOONopMAAT zal

het hang en sluitwerk van de balkondeuren zo maken dat deze niet gelicht kunnen worden.

Uitzicht

Vraag Antwoord

Wordt het uitzicht vanuit de woning belemmerd door de

Nee. Het voorstel is om de balkonhekken van glas te maken, waarbij het glas ter hoogte van het

balkonhekken?

zitgedeelte minder transparant is. Ten behoeve van het ruimtelijk effect zijn de balkons zo breed

mogelijk gemaakt

Afstap bij kleine woningen

Vraag Antwoord

In de kleine woningen is er een afstap naar het balkon, verdwijnt Ja.

deze bij het aanhangen van de nieuwe balkons?

Wordt de drempel ook verwijderd? Ja.

Bomen

Vraag Antwoord

Moeten er bomen worden verwijderd vanwege de nieuwe balkons? Nee.

De hoven worden echter wel geheel gerenoveerd in samenhang met de renovatie van de Wijkerbaan.

Dit is een taak van de Gemeente. Jullie zullen t.z.t. hierover mede door de klankbordgroep worden

geïnformeerd.

Hemelwaterafvoer

Vraag Antwoord

Waar komt de regenpijp te zitten? In een koof samen met de rookgasafvoer van de CV.

Hoe zit het met de regenwaterafvoer van de balkons? Op de bovenste balkons wordt het water afgevoerd naar de hemelwater afvoer op het bestaande

balkon. Van de andere balkons zal het aan de voorzijde aflopen.

1


CV algemeen

CV

Vraag Antwoord

De ketel voor de individuele CV is niet zo groot. Heeft deze wel De capaciteit is voldoende voor een eengezinswoning, dus zeker voor een appartement.

voldoende capaciteit?

Hoelang zit je zonder verwarming? Deze vraag zal in de komende projectfase worden beantwoord. Uitgangspunt is dat de centrale ketel

tot de laatste woningen in werking blijft.

Is het rendement van deze CV hoger dan van de collectieve? En dus Er worden ketels toegepast met een zeer hoog rendement. De kosten zijn afhankelijk van het gebruik.

ook voordeliger in de kosten?

Leidingen

Vraag Antwoord

Hoe wordt de nieuwe installatie aangesloten op de oude?

Alle leidingen en aansluitingen worden opnieuw aangelegd. Alle collectieve leidingen en standleidingen

worden verwijderd.

Hoe worden de oude leiding afgewerkt? Dit is afhankelijk van de situatie. De leiding kan boven of onder de vloerbedekking geluidsdicht

worden afgedopt.

Worden de leidingen in de bergingen ook verwijderd, aangezien er Dit wordt nader onderzocht.

sprake is van asbest?

Waar komen de leidingen te lopen? Gedeeltelijk in het verlaagd plafond en gedeeltelijk hoog langs de wand. In de woonkamer zullen de

leidingen worden afgeschermd met een (gordijn)koof.

Hoe ziet deze koof eruit?

De werktekening hiervoor moet nog worden gemaakt. Dit zal worden besproken in de

klankbordgroep.

Radiatoren

Vraag Antwoord

Komen er ook nieuwe radiatoren?

Nee.

Radiatoren worden alleen vervangen indien technisch noodzakelijk in het kader van dagelijks

onderhoud (bijv. lekkages).

CV grote woningen

Stucwerk

Vraag Antwoord

Wordt de muur achter de nieuwe CV gestucd? Ja.

Als je de pui laat staan wordt de muur gestucd op kosten van WoM. Optie is om de pui te laten

weghalen. In dit geval wordt het extra stucwerk zelf betaald.

Kan de muur achter de CV ook worden betegeld? Wordt nog besproken.

2


Pui

Vraag Antwoord

Als je de pui laat staan kan je er dan voor kiezen om de deur er in Ja.

te houden.

Er kan dan echter geen wasmachine in de ruimte worden geplaatst.

Kast

Vraag Antwoord

Wat gebeurt er met de kast op het balkon? De kast moet blijven zitten. Deze mag wel zelf geschilderd worden door de bewoners.

Raam

Vraag Antwoord

Kan er in de ruimte waar de CV komt een kantelraam komen i.p.v WoM vindt dit een goed punt. Er zal aan de aannemer worden voorgesteld om hier een draaieen

schuifraam? Dit i.v.m. veiligheid en schoonmaken.

kiepraam te maken. Dit zal nog worden besproken in de klankbordgroep.

Komt er dubbel glas in dit kozijn? Ja.

Verwarming/Isolatie

Vraag Antwoord

Heeft de bestaande radiator voldoende capaciteit i.v.m. de

In de “bijkeuken” zal een kleine radiator worden toegevoegd.

uitbereiding van de keuken?

Wordt de “bijkeuken” geïsoleerd? Nee. Er wordt wel isolerende beglazing toegepast.

Ventilatie

Vraag Antwoord

Heeft het ventilatierooster nog wel een rechtstreekse verbinding Het ventilatierooster is aangesloten op de mechanische ventilatie die uitkomt op het dak. Het maakt

met buiten als het balkon wordt dichtgezet?

dus niet uit of het balkon wordt dichtgezet.

Twee bewoners zeggen dat hun ventilatierooster buiten op het

balkon uitkomt.

Er word nog naar de ventilatie gekeken bij de personen waar het anders lijkt te zitten.

Kan er een raam komen in de badkamer voor ventilatie? Nee

Verlichting/Daglicht

Vraag Antwoord

Komt er extra verlichting in de “bijkeuken”? Ja. Dit wordt nog nader uitgewerkt.

Komt er nog voldoende daglicht in de keuken? Dit wordt bij de aanvraag van de bouwvergunning aangetoond.

CV kleine woningen

Elektrische verwarming

Vraag Antwoord

Wat wordt er gedaan met de elektrische verwarming in de

Deze wordt vervangen door een kleine platte radiator.

badkamer?

3


CV

Vraag Antwoord

Waar komt de CV precies te hangen?

Tegenover het keukenblok tegen de gevelwand. Het raam wat daar nu zit zal hierdoor verdwijnen. (Zie

plaatjes)

Is er dan nog genoeg ruimte voor de koelkast/wasmachine/droger? Er is gekozen voor de kleinste ketel om zoveel mogelijk ruimte te besparen. Er kunnen zich situaties

voordoen dat de exacte plek tegenover het keukenblok met de bewoner moet worden bepaald.

Asbest

Vraag Antwoord

Is het bekend dat in de panelen onder het raam dat wordt

Ja.

verwijderd asbest aanwezig is?

Ziggo

Kabels

Vraag Antwoord

Als je geen Ziggo hebt, wordt er dan toch een kabel gelegd?

Ja.

Iedereen krijgt een aansluiting van Ziggo in de meterkast. Degenen die gebruik maken van Ziggo

krijgen ook één aansluiting in een kamer naar keuze. Mocht je meerdere aansluitingen willen, kan dit

tegen vergoeding geregeld worden met Ziggo.

Wordt de bekabeling netjes weggewerkt? Ja.

Dit wordt individueel bekeken. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande koven en

buizen, zodat de kabels zo min mogelijk in het zicht zijn.

Blijft het signaal wel goed? Het signaal blijft goed of wordt beter, omdat deze helemaal doorgemeten wordt.

Schotelantenne

Vraag Antwoord

Hoe staat WoM tegenover schotelantennes? Alles wat op of aan het gebouw wordt bevestigd behoeft goedkeuring van de VVE. Als je hem niet aan

het gebouw bevestigt is het toegestaan, maar graag wel; uit het zicht.

Telefoon

Vraag Antwoord

Kan er ook een extra telefoon aansluiting gemaakt worden? Nee.

Kozijnen

Vraag Antwoord

Kunnen de kozijnen ook worden vervangen? Het plan tot nu toe is dat deze worden geschilderd.

Komt er overal dubbel glas? Wanneer er kozijnen worden vervangen, wordt er altijd dubbel glas toegepast.

4


Schade

Vraag Antwoord

Wie is er verantwoordelijk bij schade aan de woning door de

werkzaamheden? Met name het stucwerk.

Koopwoningen

Vraag Antwoord

Hoe zit het met de meerwaarde van de woning bij verkoop?

Niet in de nieuwsbrief of op website WoM

Er zullen duidelijke afspraken gemaakt worden met Van Lith. Voordat de werkzaamheden beginnen zal

Van Lith iemand bij alle woningen langs sturen voor een vooroverleg.

Mocht er schade ontstaan door de werkzaamheden, zal dit worden vergoed door WoM/aannemer.

De woning wordt opgewaardeerd met behulp van een investering van WoM. Bij het terugkopen van de

woning zal dan ook de waarde van de woning zonder balkon en CV worden gerekend.

Overige opwaarderingen in de woning, zoals de opties voor de renovatie, die zelf worden betaald zullen

wel worden meegerekend.

In overleg met de notaris zal met elke individuele koper een contract worden afgesloten.

Wat zijn de verdere afspraken wat betreft de VVE vergaderingen? Vanaf begin november worden er 3 VVE vergaderingen gepland.

Duiven

Vraag Antwoord

Hoe wordt er in de nieuwe situatie omgegaan met duiven? Doordat het winkelcentrum wordt afgesloten zal er waarschijnlijk al een vermindering optreden in

duivenaantal. De overlast van duiven blijft een collectief probleem, waarvoor een oplossing gezocht

moet worden. (Geen netten).

Proefwoningen

Vraag Antwoord

Er staan een aantal woningen leeg. Kan een van deze woningen als Ja die komt er.

proefwonging worden gebruikt, zodat de bewoners kunnen zien wat

we kunnen verwachten?

Levensduur flats

Vraag Antwoord

Hebben de flats nog een economisch/technische levensduur? WoM vindt van wel en investeert om die reden.

Planning

Vraag Antwoord

Wanneer wordt er begonnen met de renovatie? De aannemer heeft aangegeven dat er in maart begonnen kan worden.

5


Optiepakket

Kosten

Vraag Antwoord

Wat zijn de kosten voor de opties? Dit wordt komende maanden bepaald.

Kan er een betalingsregeling komen voor de opties? Niet in de Nee. (Deze vraag wordt intern bij WoM nog besproken)

nieuwsbrief of op de website van WoM

Zijn de kosten voor de keuken afhankelijk van de staat van de Ja. Dit zal door WoM worden opgenomen. Dit zal verder worden uitgewerkt in de klankbordgroep.

keuken?

Opties

Vraag Antwoord

Kun je nog afzien van de nu gemaakte keuzes? Ja.

d.d. 14-10-2009

6

More magazines by this user
Similar magazines