Woonzorgboerderij - WOONopMAAT

woonopmaat.nl

Woonzorgboerderij - WOONopMAAT

thuisin de IJmondnummer 1Voorjaar 2013WoonzorgboerderijDe ReigershoeveOnderhoud doorHuipen DOSJurrasicpolderlandHuurverhoging 2013De Reigershoeve


2Inhoud2 WoonzorgboerderijDe Reigershoeve5 Nieuws vanWOONopMAATHuurdersplatform6 Nieuw onderhoudsbedrijfvoorWOONopMAAT7 Huurverhoging 20138 Uit de oude doos:Wonen op Rietwijk10 Ter Zake11 Column Aad Leek12 KOOPenHUUR13 Binnenkijken bijafdeling VVEStraatnamen verklaard14 Uit in de IJmondRecept van...15 Agenda16 PuzzelOp de cover:Henk en Dieneke Smit slaan de eerstepaal voor WoonzorgboerderijDe Reigershoeve. Felicitaties vanJen Tjon-Sien-Foek van WOONopMAAT.Foto: Marco KeyzerRedactionele realisatieWOONopMAATMet medewerking van: Gerard Castricum,Marco Keyzer en Moniek MoormanVormgeving WOONopMAATCorrectie WOONopMAATThuis in de IJmondVerschijnt drie keer per jaar, iseen uitgave van WOONopMAATen bestemd voor huurders. Aanpublicaties kunnen geen rechtenworden ontleend. Het overnemenvan artikelen is uitsluitend toegestaanna schriftelijke toestemmingvan de redactie.Reigershoeve wordt een thuisWOONopbijzondereOp een van de mooiste plekjes van Heemskerk, aan deOosterweg, bouwt WOONopMAAT aan een uniek project:Woonzorgboerderij Reigershoeve. De toekomstige bewonerszijn mensen met een vorm van dementie, zoals Alzheimer.De Reigershoeve wordt voor hen geen opvang, maar eenthuis. ‘Dat is een wezenlijk verschil,’ vertelt initiatiefneemsterDieneke Smit.WoonzorgboerderijReigershoeve wordtin elk opzicht andersdan het traditionele verpleeghuis.Geen gesloten afdeling met kleinekamertjes, maar vier groepswoningenmet voor elke bewoner een eigenkamer met uitzicht op de landelijkeomgeving. Ook komen er diversegemeenschappelijke ontmoetingsruimtenen twee hobbykamers. Het geheelwordt omgeven door een royale tuinmet groentekas, moestuin en een weidemet kippen, geiten en schapen. Detoekomstige bewoners hebben vrijetoegang tot aan het tuinhek en mogenhun vertrouwde gewoontes handhaven.Uitslapen, een huisdier houden, eenzachtgekookt eitje bij het ontbijt ofeen borreltje ’s avonds? Het kan op deReigershoeve. Als alles meezit nemen deeerste bewoners dit najaar hun intrek.Dieneke Smit bedacht en ontwikkeldehet concept ‘buitengewone zorg voormensen met dementie’ met haar vaderHenk. De inspiratie hiervoor kwam voortuit persoonlijke ervaringen.Traditioneel verpleeghuisDe zorg voor mensen met dementielaat nog vaak te wensen over. Datontdekte Dieneke Smit toen haar opaFoto: Marco Keyzerin een traditioneel verpleeghuis werdopgenomen. Ondanks zijn ziekte, hijleed aan Alzheimer, was hij een actieveman die graag iets te doen had. Daar wasgeen ruimte voor in het strakke schemavan het verpleeghuis. Al snel werd hijmet medicatie ‘in toom’ gehouden. Tottwee maal toe was overplaatsing naareen ander verpleeghuis ‘noodzakelijk’.Pas op het laatste adres toonde men meerbegrip voor hem. Dieneke: “Ik dachtaltijd dat mensen met dementie depressiefwerden door de ziekte zelf. Pas door deervaring met mijn opa realiseerden wehoe belangrijk de omgeving en de aanpakvan het personeel zijn. Hier hebben


voor mensen met dementieMAAT bouwtzorgboerderijmijn vader en ik veel met elkaar overgesproken. Zo kwamen we op het ideevan een woonzorgboerderij. Toen weons plan na een intensieve voorbereidinghadden uitgewerkt, was er alleen nogeen woningcorporatie nodig die voorons wilde bouwen. Zo kwamen we bijWOONopMAAT terecht.”Soepele samenwerkingIn WOONopMAAT vonden deinitiatiefnemers van de Reigershoeveeen partner die hun droom konverwezenlijken. ProjectontwikkelaarRenate Schellevis van WOONopMAATwas vanaf het begin betrokken bij deontwikkeling van de woonzorgboerderijaan de Oosterweg. Op het terrein zullenstraks 24 mensen wonen. Waarom isbijvoorbeeld niet gekozen voor eenappartementencomplex waar je veelmeer mensen kan huisvesten? Renate:“Deze grond heeft een beperking inhet bestemmingsplan. Het heeft eenagrarische bestemming waardoor de bouwvan een appartementencomplex niet eensmogelijk is. Binnen het bestemmingsplanis wel ruimte voor een gebouw meteen zorgfunctie. Het plan voor eenkleinschalige woonvorm voor mensenmet dementie sprak ons direct aan. Ookhet ondernemingsplan van Dienekeen Henk Smit zag er goed uit, met eenduidelijke en functionele omschrijvingvan de grootte, indeling en uitstralingvan het complex. We wisten direct welkearchitect dit plan het beste kon uitwerken.De samenwerking is heel soepel gegaan.”Dieneke beaamt dat: “Het was prettigdat WOONopMAAT ons bijna bij elkoverleg heeft betrokken. Daardoor is onsoorspronkelijke idee goed uitgevoerd. Wijwillen echt een woonboerderij en geenverpleeghuis. Dat gaat er nu komen. DeReigershoeve wordt een plek die deeluitmaakt van de maatschappij.”VisieOp 19 februari is de eerste paal geslagen,najaar 2013 wordt de Reigershoeveopgeleverd; een sfeervolle, landelijke enveilige omgeving voor de toekomstigebewoners. De aanwezigheid vaneen moestuin, boomgaard en kleineboerderijdieren bieden genoegmogelijkheden voor leuke en zinvolleactiviteiten. Uiteraard worden debewoners daarbij ondersteund doorprofessionele begeleiders.Moet het personeel behalve verstand vanmensen met dementie ook agrarischekennis hebben? Dieneke: “Dat hoeft niet,er hebben zich al wel mensen gemelddie deze combinatie erg aanspreekt.Het belangrijkste is dat de begeleidersonze visie op zorg delen. Bij ons staatde mens centraal en niet de ziekte. Debegeleiders moeten ervoor zorgen datde bewoners zich echt thuis gaan voelenop de Reigershoeve en zoveel mogelijkzichzelf kunnen zijn. Ook vinden wehet essentieel dat ze een goed contactonderhouden met de familie en vriendenvan de bewoners. Bezoekers zijn opelk moment van de dag welkom. Hetuitgangspunt is dat de begeleiders ervoor de mensen zijn. De dieren ende tuin verzorgen we met behulp vanvrijwilligers. Ook de kinderen vanBasisschool de Kariboe gaan ons helpen.Die samenwerking heeft alleen maar3


Wat wordt de huurverhoging in 2013?Vanaf 1 juli 2013 mogen woningcorporaties de huren extra verhogen. De Eerste en deTweede Kamer hebben ingestemd met inkomensafhankelijke huurverhogingen.Wat is het wetsvoorstel en waarvoor kiest WOONopMAAT?Woningcorporaties moeten geldafdragen aan de staatskas. In2013 bedraagt de zogenaamdeverhuurdersheffing 50 miljoen. Dit looptop tot 1,7 miljard in 2017. Deze verhuurdersheffingkan gedeeltelijk wordenbetaald uit de opbrengsten van een extrainkomensafhankelijke huurverhoging.Daarmee introduceert het kabinet eensoort huurbelasting die door de corporatiesmag worden uitgevoerd. Waarom wordendergelijke maatregelen dan niet door debelastingdienst uitgevoerd zult u wellichtdenken? Tja, volgens minister Blok is datongewenst omdat de uitvoering te ingewikkelden kostbaar zal zijn.Wat vindt WOONopMAAT?De euforie over het Woonakkoord vindtWOONopMAAT onbegrijpelijk. Volgensons komt door deze maatregelen dewoningmarkt niet op gang. Wij vindendat het kabinet de rekening van de crisiste eenzijdig op het bordje van de huurderslegt. Daarom hebben wij, samenmet andere corporaties in de noordelijkeIJmond en de betreffende huurdersverenigingen,de huurders begin februariopgeroepen om de campagne Huuralarmvan de Woonbond te steunen. Dat ministerBlok twijfels heeft over de inkomensafhankelijkehuurverhoging, blijkt uit zijnvoornemen om voor eind 2014 met eennieuw wetsvoorstel te komen. Blok wilhet systeem van de jaarlijkse inkomensafhankelijkehuurverhogingen vervangendoor de zogenaamde huursombenadering.Bij de huursombenadering krijgt niet elkewoning dezelfde huurverhoging. Huishoudensdie een woning huren met eenrelatief (te) goedkope huur krijgen meerhuurverhoging dan huishoudens die al eenmeer marktconforme huurprijs betalen. Viade maximale huursomstijging reguleert deoverheid de totale stijging van de hurenvan de corporatie (de huursom).Huurverhoging volgens WetsvoorstelHuurverhoging volgens BlokHuishoudinkomenHuurverhoging (maximaal)Tot € 33.614 Inflatie (2,5%) + 1,5% = 4%Tussen € 33.614 en € 43.000 Inflatie (2,5%) + 2% = 4,5%Boven € 43.000 Inflatie (2,5%) + 4% = 6,5%Huurverhoging bij WOONopMAATWOONopMAAT begrijpt heel goed dat we als sector ook ons steentje moeten bijdragenom het overheidstekort terug te dringen. Het gaat ons echter te ver om die rekening éénop één door te leggen aan alle huurders. Naar onze mening:• is de hoogte van deze huurverhogingen niet in het belang van onze huurders;• is er geen ander maatschappelijk belang dat deze huurverhogingen rechtvaardigt;• staat de opbrengst van een inkomensafhankelijke huurverhoging via gegevensuitwisselingmet de belastingdienst niet in verhouding tot de administratieve kosten encomplicaties. Ook omdat de inkomensafhankelijke huurverhoging naar verwachtingal snel wordt vervangen door de huursombenadering.WOONopMAAT heeft in overleg met het Huurdersplatform besloten om op eenandere, meer genuanceerde wijze invulling te geven aan de huurverhogingper 1 juli 2013:Huurverhoging bij WOONopMAATHuishoudinkomenHuurverhogingVoor iedereen Inflatie = 2,5%Voor huishoudens die nu een huurprijs Inflatie (2,5%) + 1,5% = 4%betalen minder dan 70% van de maximalehuurHierdoor is de huurverhoging in 2013 voor de meeste huurders van WOONopMAATaanzienlijk lager dan wat volgens de minister mogelijk is. Aan de huurders die nu eenrelatief lage huur betalen, vragen wij iets meer dan de inflatie. Dat vinden wij alleszinsredelijk omdat daarmee de verschillen in de huurprijzen van vergelijkbare woningen ietsverminderen (huursombenadering). Ondanks dat wij de huurverhoging beperkt houden,blijft WOONopMAAT in staat om haar maatschappelijke taken uit te voeren, zonder dekwaliteit van het woningbezit en de dienstverlening aan te tasten.7


Uit deoude doosIn het najaar van 2009 schreef ik innummer 3 van‘thuis in de IJmond’ aleen verhaal over de Slotheerenbuurt.Sindsdien zijn er veel bewoners van deflats aan de Simon van Haerlemstraaten de Jan van Polanenstraat naar eenandere woning verhuisd. Het slopenvan de flatgebouwen komt steedsdichterbij. Het oude kasteel Reewijkof Rietwijk zou daar hebbengestaan. Maar is dat zo?Wonen op Ri(Reewij> Door Gerard CastricumIk las dat er sleuven waren gegraven om het oude kasteelRietwijk te vinden. Op 29 november 2012 stondin het Noord-Hollands Dagblad: ‘Van het kasteelRietwijk in Heemskerk is geen spoor teruggevonden.De archeologen troffen gisteren op de Jan van Kuikweg,hoek Simon van Haerlemstraat zo goed als maagdelijkegrond’. Dat heeft mij niet verbaasd. In de onderzochtestraten zou je misschien een schat aan informatie kunnenvinden over het agrarische verleden van Heemskerk.Rietwijk vind je er niet.Rietwijk in welstand (in cartouche); A. RademakerDe voormalige eigenaren (boeren en tuinders) diehier de grond bewerkten zijn weg uit deze buurt. Huneigendommen zijn in kleine stukjes terechtgekomen bijde eigenaren van nieuwe huizen en erven. Andere stukkengrond zijn openbaar gebied geworden zoals wegen,stoepen, plantsoenen en vijvers. Landmeters zijn vaaknog in staat om de plaats van oude grenzen redelijknauwkeurig te bepalen. Zelf ben ik jaren als landmeteractief geweest met het inmeten van nieuwe grenzen envergeten grenzen weer boven tafel te krijgen. Soms metgegevens uit oude kaarten.Ruïne van kasteel Reewijk in Heemskerk, gravure van R.Roghman, circa 1640Bron mr. J.W.Groesbeek: Heemskerk onderweg van verleden naar heden8Gelukkig bestaan er nog oude kaarten van Heemskerk.Cornelis Groenlandt heeft rond 1730 en mogelijk ooknog rond 1760 moeite gedaan om het gecultiveerdedeel van Heemskerk in kaart te brengen. Later heeft hetKadaster van heel Nederland kaarten gemaakt. Rietwijkwas toen al enige tijd uit het landschap verdwenen. Hetkasteel is waarschijnlijk aan het einde van de 16 e eeuwverwoest tijdens de 80-jarige oorlog. Kort na 1710 zijnde restanten van de ruïne geheel afgebroken, schreefMr. J.W. Groesbeek in zijn boek: ‘Heemskerk onderwegvan verleden naar heden.’Ruïne van ‘t huis Reewyk in Heemskerk (in cartouche); A.Rademaker


etwijkk)De locatie van kasteel Rietwijk op een uitvergroot detail vankadasterkaart Heemskerk D2Tussen de Jan van Kuikweg en de Willem van Velsenstraat liggen de percelen344 en 345, getekend op de plattegrond van Heemskerk uit 2011.Binnen de cirkel ligt de locatie van kasteel Rietwijk, getekend op eenluchtfoto uit 1999.Links achter de boerderij heeft Rietwijk gestaan. De opname is van rond 1963, gemaakt vanaf de Gerrit van Assendelftstraat.Archeologen zullen een gebiedje moetenonderzoeken waar de kansen groter zijnom iets van Rietwijk terug te vinden. Hetzou geweldig zijn om de Slotherenbuurtte verrijken met een klein stukje fundamentvan Rietwijk, of met de kennisvan de juiste plek waar het kasteel heeftgestaan. Het lijkt lastig om de preciezeplek te vinden en er dan ook nog te kunnengraven.Ik heb een sterk vermoeden waar menzou moeten zoeken. Daarvoor heb ik dekaart van 1832 bestudeerd en deze vergelekenmet de plattegrond van Heemskerkvan 2011 (afbeeldingen rechtsboven).Omdat beide kaarten in hetzelfde landmeetkundigsysteem zijn gemaakt, is vergelijkingmogelijk. Op de kadasterkaartHeemskerk D2 uit 1832 staan percelenmet de nummers 342, 343, 344 en 345.In de bijbehorende ‘Oorspronkelijk AanwijzendeTafel’ zijn dit achtereenvolgens:hartekamp als weiland (43390 m 2 ), vijverals weiland (800 m 2 ), hermitage of koepel(550 m 2 ), water als weiland (610 m 2 ). Deeigenaar van deze percelen grond wasjonkheer A.A. Deutz van Assendelft.Op de oude kaart van circa 1760 staatheel vaag te lezen ‘de Ruwijn van Rietwijk’evenals het vage woordje ‘Harte’gevolgd door (duidelijk) ‘Kamp’. Delandmeter kwam dat Hertekamp 70jaar later dus nog tegen, blijkt uit deomschrijving van het perceel D342.Het leidt geen twijfel dat het kasteelRietwijk heeft gestaan op het perceelHeemskerk D344. Het lijkt erop dathet Perceel D345 dan het restant isvan de slotgracht.De afbeeldingen op pagina 8 en dekadasterkaart Heemskerk D2 geveneen aardig beeld van het verleden. Bijmeting op de kaart zou Rietwijk eengebouw zijn geweest van ongeveer25 x 25 meter. Op de luchtfoto uit1999 heb ik de ligging ruim aangegevenmet een rode cirkel. Op de fotovan de Willem van Velsenstraat wijstde pijl de plaats aan waar Rietwijkmoet hebben gestaan.Dit alles betekent dat men bij desloop en de navolgende herbouw vande Simon van Haerlemstraat en de Janvan Polanenstraat niet zal stuiten oprestanten van kasteel Rietwijk, als dienog aanwezig zijn in de Slotheerenbuurt.Bij de bouw van de buurt rond1963 is de ondergrond flink verstoord----->De Willem van Velsenstraat gezien vanaf de Debora Bakelaan.geraakt voor de aanleg van nutsvoorzieningenen voor het heien van funderingspalen.Graven naar eventuele restanten lijkt mij eentaak van deskundigen om te sparen wat ereventueel nog over is van Rietwijk.Bronnen:Kadasterkaart Heemskerk D2 ( www.watwaswaar.nl )Officiële gemeenteplattegrond van Heemskerk - 20 e editie 2011Kasteeltekeningen van Abraham Rademaker, WaandersUitgevers, ZwolleHeemskerk onderweg van verleden naar heden:Mr. J.W. GroesbeekLuchtfoto 1999: Basiskaart Noord-Holland v.o.f.Foto’s: collectie HKH en Gerard CastricumOproepBeschikt u over beelden en/of verhalendie in deze rubriek passen, neem dancontact met ons op. Stuur een briefje metuw naam, adres en telefoonnummer naarRedactie Thuis in de IJmond, Postbus 20,1960 AA Heemskerk. Of stuur een mailnaar post@woonopmaat.nl.9


TERZAKEBetalen via automatische incassoVanaf maart 2013 is het mogelijk om naast de bestaande incassodatums de 1 e ,5 e , 10 e en 15 e dag van de maand een automatische incasso aan te vragen voor de25 e dag van de maand. Wij incasseren dan de huur voor de nieuwe maand; u betaaltde huur vooraf. Voorbeeld: op 25 maart 2013 incasseren wij de huur voor demaand april 2013. Dan betaalt u de huur vóór de 1 e van de maand. Als u per mei2013 gebruik maakt van een automaat op de 25 e , kunt u aan het eind van 2013in aanmerking komen voor een VVV bon van € 25,00. Voorwaarde is wel dat wijde huur van uw rekening kunnen afschrijven en dat er geen storno’s plaatsvinden.Als u hiervoor in aanmerking wilt komen kunt u telefonisch contact opnemenmet de afdeling Zakelijke Woondiensten.Uitslag prijsvraagBeverwijk in één fotoIn de vorige editie van dit blad deden wij een oproep om typisch Beverwijk ofWijk aan Zee in één foto vast te leggen. Wij ontvingen diverse mooie en ookhele mooie foto’s, waarvoor hartelijk dank! Helaas zijn veel foto’s niet bruikbaaromdat ze niet voldoen aan de gevraagde grootte van minimaal 6 MB.Toch is er een winnaar! In onze ogen leverde de heer J. Jansen uit Heemskerk demooiste foto. Proficiat! Hij ontvangt een waardebon van € 100!WijzigingbelangrijketelefoonnummersHet buurtmeldingsnummer van de GemeenteHeemskerk bestaat niet meer. Hiervoor kunt ubellen met het algemene nummer van deGemeente Heemskerk 140251.Servicebureau Wijkzaken van de GemeenteBeverwijk wordt Klanten Contact Centrum.Het telefoonnummer is: 0251-256256.Het nieuwe telefoonnnummer van HVC(huisvuil en ongedierte) is: 0800-0700.!10Nieuwe huurder?Nieuwe huurders moeten zich zelf aanmelden bij een nutsbedrijf eninschrijven bij burgerzaken van de gemeente.Vaktaal verklaard… > Wat is afboeren?Het laten boeren van een baby na hetdrinken of eten… ? Nee….In de bouw gebruikt men deze termwanneer er sprake is van spontaanafbreken of afspatten van een gedeeltevan een constructie.Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doorscheefstand door verzakking van degrond, of bij een oplegging van eenbetonnen ligger op een andere constructie.Een eenzijdige belasting van een objectkan te grote randspanningen teweegbrengen waardoor materiaal afboert,vooral bij objecten die zijn opgebouwduit verschillende soorten materiaal.Constructie onderdelen moeten kunnenuitzetten en krimpen. Als dit niet kan,NietVergeten!ontstaat wrijving met als gevolg‘afboering’. Meestal gaat het bij afboerenom kleine deeltjes die afbreken.Het is voor WOONopMAAT een signaalom verder onderzoek te doen en herstelwerkzaamhedenin de meerjaren planningop te nemen.De ene afboering is de ander niet...>De winnende foto: Dit is een detail van het mozaïek dat in de hal vanhet Stadskantoor Beverwijk staat.Weet u datAls u in geval van scheiding in aanmerkingwilt komen voor een woning of dewoning op uw naam wilt krijgen, moet uin het bezit zijn van:• een echtscheidingsconvenant,getekend door beide partijen;• een definitieve beschikking van derechtbank;• inschrijving in het echtscheidingsregistervan de gemeentelijke basisadministratie.Als uw relatie eindigt, moet u dit ook aanons doorgeven. Dit kan met een afstandsverklaring.Geef deze wijziging ook doorbij uw gemeente en de nutsbedrijven.Ontvangt u huurtoeslag? Dan moet uniet vergeten ook de belastingdienst teinformeren. Als u beiden op de huurovereenkomstblijft staan, blijft u ook beidenverantwoordelijk voor de huurbetaling ende woning.


Huur opzeggen, zo gaat datWilt u uw huur opzeggen? Dat moet schriftelijk en aangetekend gebeuren,met een brief of formulier. Dit formulier kunt u downloaden van onze sitewww.woonopmaat.nl. Als het huurcontract op twee namen staat, moetenbeiden ondertekenen. De minimale opzegtermijn is één maand. Dit hoeft nietaltijd een kalendermaand te zijn. U kunt iedere dag van de maand opzeggen alsde termijn maar één maand is. Als bij het opzeggen per dag de laatste huurdatumin het weekend valt, wijzigen wij de datum naar de maandag na het weekend.U ontvangt een bevestiging van de huuropzegging per post. In deze brief staanook enkele richtlijnen voor hoe u de woning moet achterlaten. Meer informatiedaarover vindt u op onze website. Bovendien ontvangt u een tarievenlijst voorherstelwerkzaamheden. Tijdens de vooroplevering kunt u al uw vragen stellenaan de wijkopzichter. In overleg met hem bepaalt u de datum voor de eindopleveringen afgifte van de sleutels. Huurders die gaan verhuizen naar een anderewoning bij WOONopMAAT moeten ook de huur opzeggen.Stel, u krijgt een woning aangeboden...Dan moet u hoogte van uw inkomen aantonen met een formulier IB60 van debelastingdienst. Dit formulier moet u in uw bezit hebben op het moment dat ueen woning wordt aangeboden. Omdat het tot tien werkdagen kan duren voordatu een IB60 van de belastingdienst ontvangt, raden wij u aan deze op tijd op tevragen, telefoon 0800-0543. Houd er rekening mee dat een IB60 een persoonlijkdocument is. Als uw partner ook werkt, moet hij of zij ook een IB60 opvragen.Het huishoudinkomen telt, kinderen tellen niet mee. Vanaf 1 juli kan het IB60 over2012 worden opgevraagd.Fietsen voor hetgoede doelIn de vorige uitgave van Thuis in de IJmondlas u dat een team van WOONopMAAT inseptember de beruchte Mont Ventoux inZuid-Frankrijk gaat beklimmen. Het teambestaat inmiddels uit elf deelnemers. Metde beklimming zamelen zij geld in voorkankerbestrijding.Wilt u het fietsteam WOONopMAAT sponsoren?Dat kan! U kunt uw bijdrage overmakenop rekeningnummer 11.97.40.044van WOONopMAAT onder vermelding vanMont Ventoux. Wilt u één teamlid speciaalsponsoren? Vermeld u dan zijn/haar naamerbij. Het team bestaat uit: Paula Mulder,Rina Martin, Guus van der Meijden,André van Keulen, Monique van Keulen,Edin Heldic, Nico van Zutphen, Hans Min,Netty Meinders, Frits Hoogzaad enRenée Duin.Voor meer informatie:www.grootverzettegenkanker.nl.Column |Ziet u het zonnetjenog schijnen?Ik geef toe, het valt in deze tijd niet mee ompositief te zijn. Het gaat allemaal niet zo goed metde economie, de woningmarkt zit in het slop, devooruitzichten zijn somber en een winter die maargeen ruimte wil maken voor het voorjaar…Ik schrijf deze column op 13 maart. Op hetnieuws hoor ik de vreselijkste verhalen over in desneeuw gestrande automobilisten in Noord-Frankrijk. Om somber van te worden. Gisteravondheeft de Eerste Kamer ingestemd met het verfoeideinkomensafhankelijke huurbeleid van ministerBlok en AZ komt maar niet los van de degradatiezone,om nog somberder van te worden! Maargelukkig, beste mensen, er is nog steeds veel ompositief van te worden. De economie zit dan welin het slop, maar Nederland is nog steeds eenwelvarend land met een relatief lage werkeloosheiden een goede concurrentiepositie. We zijnnog steeds een van de weinige landen die door definanciële markten met een A-status wordenbeoordeeld. En die huurverhoging van ministerBlok, brengt WOONopMAAT niet bij u inrekening. Gelukkig kan WOONopMAAT zich datpermitteren omdat ze de afgelopen jaren altijdgoed op de centen heeft gepast. Voor AZ zal hetseizoen toch nog goed aflopen. De mannen vantrainer Verbeek hebben de rug gerecht en weerwat punten gepakt en toch nog Europees voetbalveilig gesteld door te winnen van PSV in de bekerfinale.En dan het weer. Nou, één ding is zeker,we hebben het ergste gehad, april gloort en dankomt het voorjaar vanzelf. Dat is nu eenmaal doorde natuur zo geregeld en daar ben ik het helemaalmee eens. Ik vermoed én hoop dat op hetmoment dat u deze column leest, u zich afvraagtwaar de schrijver het eigenlijk over heeft: het iszonnig en de temperaturen zijn hoog voor de tijdvan het jaar. Al die winterse ellende is verdwenenals sneeuw voor de zon en bij u, en hopelijk ookbij mij, uit onze herinneringen verdwenen. Mijnsecretaresse Renée wijst mij er fijntjes op dat ikmet dit stukje wel een groot risico neem. Aprilkan grillig zijn en ‘April doet wat ie wil’ komt tochergens vandaan. Nou, ze kan me wat. Dan maareen risicootje. Als dat het enige risico is dat ikvoor WOONopMAAT neem, dan moet dat maarmogen! Ik wil gewoon even een ander geluidlaten horen, even wat positiever, want ik ben daarhard aan toe en ik vermoed u ook!Ik wens u dan ook een vrolijk voorjaar en eenmooie zomer toe!Aad Leek,Directeur WOONopMAAT11


Keurig vierkamer appartement gelegen opde vierde woonlaag. De gehele woningis gestuukt en beschikt over een ruimezonnige woonkamer en drie slaapkamers.Het balkon is gelegen op het zuid/westen,waardoor u de hele dag van de zon kuntgenieten. Daarnaast ligt de woning centraalen op loopafstand van winkelcentrumWijkerbaan.Bijzonderheden:- de onderhoudsbijdrage in de Verenigingvan Eigenaars is € 100,17 per maand(inclusief periodiek onderhoud envervanging van de cv-ketel)- het winkelcentrum ‘De Wijkerbaan’ ligtpraktisch naast het complex.€ 5.000 EXTRA WOONVOORDEEL!WEGENS SUCCES VERLENGD TOT 1 OKTOBER 2013Dellaertlaan 55 BeverwijkKenmerken appartement:- gebruiksoppervlakte van circa 80 m 2- royale woonkamer met veel lichtinval- ruime dichte keuken, voorzien vankookplaat combi oven/magnetron,dubbele spoelbaken aansluiting voor de wasmachine- drie slaapkamers- de woning is volledig gestuukt- ruim balkon op het zuidwesten.Interesse in dit huis?Bel Brantjes Makelaars B.V.,telefoon 0251-260660.Bent u de eerste beller die een afspraak maaktvoor een bezichtiging? Vermeld de code: ‘Thuis’en u ontvangt een VVV cadeaubon van € 25 nade bezichtiging.€ 124.500Indien u dit appartement kooptvóór 1 oktober 2013 ontvangt ueen keuken- of meubelchequevan € 4.000 én een cheque van€ 1.000 die u kunt bestedenbij een door ons geselecteerdeelektronicaspecialist ofklusjesman voor de eerste‘verbouwing’.€ 107.500€ 3.500 EXTRA WOONVOORDEEL!WEGENS SUCCES VERLENGD TOT 1 OKTOBER 2013Louis Couperusstraat 6 HeemskerkStarterslening mogelijk!In een rustig buurtje, op loopafstand van het centrum staat dit kleinschalige complexwaarin wij dit 3-kamerappartement op de 3e verdieping te koop aanbieden!! Allewanden van dit appartement zijn recent gestuukt en de binnenkozijnen en deurenvoorzien van een nieuwe laag verf. Kortom een ideaal starters appartement! Maaksnel een afspraak voor een bezichtiging.Bijzonderheden:- de onderhoudsbijdrage in de Vereniging van Eigenaars is € 81,25 per maand(inclusief periodiek onderhoud en vervanging van de cv-ketel)- gelegen op loopafstand van het centrum van Heemskerk- in een kindvriendelijke straat.Indien u dit appartement kooptvóór 1 oktober 2013 ontvangt ueen keuken- of meubelchequevan € 2.500 én een cheque van€ 1.000 die u kunt bestedenbij een door ons geselecteerdeelektronicaspecialist ofklusjesman voor de eerste‘verbouwing’.Kenmerken appartement:- gebruiksoppervlakte van circa 74 m 2- zeer royale woonkamer met toegang tot twee balkons- twee goed bemeten slaapkamers- ruime badkamer met douche, wastafel en aansluiting wasmachine- het gehele appartement is voorzien van gestuukte wanden.Interesse in dit huis?Bel Brantjes Makelaars B.V., telefoon 0251-260660.12Bent u de eerste beller die een afspraak maakt voor een bezichtiging?Vermeld de code: ‘Thuis april’ en u ontvangt een VVV cadeaubon van € 25 na de bezichtiging.


Binnenkijkenbij WOONopMAATWat doet de afdeling VVE Beheer?Betaalbare en kwalitatief goede woningen in een aantrekkelijke woonomgeving;bij WOONopMAAT wordt hard aan die doelstelling gewerkt. Elke afdeling heefthaar eigen taak. Maar wat doen ze nu precies? Deze keer kijken we binnen bijde afdeling VVE Beheer.Foto: Marco KeyzerZorgen voor goed beheer van deVerenigingen Van Eigenaars (VVE)in alle facetten. Dat is de taak vande afdeling VVE Beheer. Met ruim 2000appartementen verdeeld over 40 VVE’szitten de medewerkers van de afdelingniet stil: Ap Jansen, Harry Duiker enRichard Scholten zijn er fulltime meebezig. Met zichtbaar plezier. De afwisselingen dynamiek bevalt ze goed:“Wij hebben het leukste werk dat er is.”VeelzijdigDe afdeling VVE Beheer is opgerichtin 2001, het jaar dat WOONopMAATmet de verkoop van woningen startte.Ap Jansen en Harry Duiker kregen deuitdaging om de afdeling op te zetten. In2010 kwam Richard Scholten het teamversterken. Ap: “Elke VVE moet minstenséén keer per jaar vergaderen. Voor deruim 40 ledenvergaderingen maken wijde jaarlijkse planning. Dat begint met hetStraatnamen verklaard | De MaerDe straten in deze wijk zijn genoemd naar de grondleggers van de Europese Economische Gemeenschap. Het doel van de EuropeseEconomische Gemeenschap was de begroting, strijdkrachten en het wapenbeleid van de West-Europese landen te bundelen.Konrad Hermann JosefAdenauer (1876-1967)was een Duits politicus en de eerstebondskanselier van de BondsrepubliekDuitsland. In de periode van 1917 tot1933 en in 1945 was hij burgemeestervan de stad Keulen.Walter Hallstein (1901-1982)werd in 1951 door Adenauer benoemdtot staatssecretaris van het ministerie vanBuitenlandse Zaken. Hallstein was deeerste voorzitter van de EuropeseCommissie van 1958 tot 1967.Alcide de Gasperi (1881-1954)was een Italiaans staatsman en politicus.Hij geldt als een van de vaders van deEuropese Gemeenschap. Hij was deeerste naoorlogse minister-president vanItalië. De Gasperi was van 1945 tot 1953premier van verschillende kabinetten.vaststellen van de vergaderdata, controlevan de jaarstukken, verzamelen vergaderpuntenen uitnodigingen versturen.We zijn bij elke vergadering aanwezigen verzorgen de notulen. Planning,organisatie, communicatie, techniek, financiën,verzekeringen, aan- en verkoopwoningen; alles komt op deze afdelingsamen. Dat maakt dit werk zo boeiend.”Gulden middenwegKopers en huurders binnen één complexhebben soms verschillende prioriteiten.Richard: “Bij grote onderhoudsuitgaven,zoals bijvoorbeeld bij het vervangen vaneen lift, maken kopers andere afwegingendan huurders. Dit omdat de financiëlegevolgen anders zijn”. Deze afwegingenproberen wij in ons werk uit tedragen, waarbij wij steeds samen met deVVE zoeken naar de gulden middenweg.Begrip voor elkaars standpunt is hierbijerg belangrijk. Bij VVE Beheer runnenPaul Henri Charles Spaak(1899-1972)was een Belgisch socialistisch politicusen regeringsleider. Van 1952 tot 1953was hij voorzitter van de GemeenschappelijkeVergadering van de EuropeseGemeenschap voor Kolen en Staal(EGKS). Spaak werd internationaalbekend toen hij in 1946 voorzitter werdvan de eerste Algemene Vergaderingvan de Verenigde Naties. In 1957 werdhij secretaris-generaal van de NAVO enbleef dit tot 1961.Jean Omer Marie GabrielMonnet (1888-1979)was een Frans zakenman en politicus.Van 1952 tot 1955 was hij voorzittervan de Hoge Autoriteit van de EuropeseGemeenschap voor Kolen en Staal(EGKS). Monnet stelde voor een Europesegemeenschap voor Atoomenergie op te>De medewerkers van VVE Beheer: (van links naar rechts): Ap Jansen(coördinator afdeling en beheerder), Richard Scholten (beheerder),Harry Duiker (administrateur).we 40 VVE’s, dat is vergelijkbaar met het runnenvan 40 bedrijven. Een hele uitdaging”BetrokkenheidGoed beheer van de VVE’s kan niet zonder feillozeadministratie; Harry Duiker zorgt daarvoor.Hij neemt met elke kascommissie persoonlijk destukken door. Harry: “Ik heb de administratie zoingericht dat een kascontrole niet langer duurtdan nodig is, maar uiteraard wel zorgvuldig verloopt.Voor het opstellen van de jaarrekening zijnwij ook afhankelijk van interne informatie, zoalsde planning meerjarig onderhoud. Die gegevensmoeten betrouwbaar zijn; de VVE- bijdragewordt mede hierop gebaseerd en in de vergaderingvastgesteld. Door de goede samenwerkingbinnen WOONopMAAT kunnen wij zorgvuldigwerken. Als afdeling vormen we echt een team;we zijn allemaal zeer betrokken bij het werk.”richten. Dit Euratom werd samen met de EEGals een ‘package deal’ voorgesteld en leiddeertoe dat Frankrijk instemde met het EEGverdrag.Monnet werd onderscheiden met deErasmusprijs in 1977.Robert Schuman (1886-1963)was een Frans christendemocratisch politicus.Schuman lanceerde als minister van BuitenlandseZaken samen met Jean Monnet hetSchumanplan dat een Frans-Duitse verzoeningbeoogde en uiteindelijk leidde tot de oprichtingvan de EGKS dat de voorloper was van delatere Europese Gemeenschappen. Hij wordtnu nog altijd gezien als één van de stichtersvan Europa. Tijdens de Vierde Franse Republiekwas Schuman tweemaal premier van Frankrijk,van 1947 tot 1948 en in 1948 zelf.De EEG en Euratom werden opgericht door deVerdragen van Rome, die werden ondertekendop 25 maart 1957.13


ijmuidenuitwijk aan zeebeverwijkuitgeestheemskerkvelsen! in de IJmondDe tentoonstelling duurt tot en met juni 2013. De naam Jurassic Polderlandis een verwijzing naar Steven Spielbergs film ‘Jurassic Park’over dinosauriërs. In de tentoonstelling spelen Nederlandse reptielenen amfibieën de hoofdrol. De Nederlandse dino’s zijn weliswaar kleinmaar leiden een spectaculair leven. Veel reptielen en amfibieën hebbenbijvoorbeeld een heftig liefdesleven. En ooit geweten dat de ringslanggoed kan acteren? De tentoonstelling is voor iedere doelgroep interessant.Bezoekerscentrum De Hoep, Johannisweg 2, 1901 NX Castricum.Telefoon: 0251-661066.Openingstijden: dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur.Meer informatie:www.pwn.nl/PuurNatuur/BezoekersCentra/DeHoep/ActiviteitenDeHoepSchaapscheerdag!Marker Museum neemt afscheid vankoningin Beatrix en verwelkomtkoning Willem-AlexanderTentoonstelling van verschillende 20e eeuwse oranjeMarker kostuums voor kinderen en volwassenen die opKoninginnedag worden gedragen. Uit de 19e eeuw is er eenprachtige collectie bedrukte oranje doeken tentoongestelddie gebeurtenissen laten zien uit het leven van de toenmaligevorsten. Uit een wat verder verleden zijn er originelekostuums opgesteld die op Marken gedragen werden in deGouden Eeuw. Naast een bruidspaar met bruiloftsgasten iser kleding te zien die op hoogtijdagen werd gedragen opMarken. Het hoogtepunt van de tentoonstelling is het kostuumdat werd gedragen door een verre voorouder van onzetoekomstige koning Willem-Alexander: Tsaar Peter de Grotedie aan het einde van de Gouden Eeuw enige tijd verbleefin Zaandam en Amsterdam.Marker Museum, Kerkbuurt 44, 1156 BL Marken.Telefoon 0299-601904. www.Markermuseum.nl.Openingstijden: van 1 april t/m 1 november:maandag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur,zondag van 12.00 tot 16.00 uur.Jurrasic Polderland> Recept van WOONopMAATWie is wie bij WOONopMAAT en wat koken ze? Deze keerJohn van Balen, beheerder optiesysteem en woonruimtemarketingWeet jij dat padden prachtige ogen hebben en wil je weten hoe deslijmerige plaktong van een kikker werkt? Kom naar de tentoonstellingJurassic Polderland in Bezoekerscentrum De Hoep om van alles te wetente komen over reptielen en amfibieën.Op 2 juni worden de schapen geschoren en zijn er tal van leuke activiteitenop Boerderij Zorgvrij. Weet u bijvoorbeeld hoe de wol wordtbehandeld? Leer karden, spinnen, verven, weven en vilten van de wol.De wol is ook te koop.De schaapscheerdag is van 11.00uur tot 16.00uur. Entree € 2,50.Genieweg 50, 1981 LN Velsen Zuid. Telefoon: 023-5202828.www.informatieboerderijzorgvrij.nl.14MIGORENGIk werk al sinds lange tijd bijWOONopMAAT.Als optiebeheerder ben ik verantwoordelijkvoor de programmatuurdie nodig is voor het optiemodel datop onze internetsite wordt gebruikt.Omdat ik een liefhebber ben van deAziatische keuken, heb ik gekozenvoor ‘mijn specialiteit’ Mi Goreng.Voor 4 personen:Zonnebloem olie 5 Pakjes Mi Goreng5 Teentjes Knoflook 8 Visballetjes*4 Basoballetjes* 1 Visstick*Roze GarnalenChampignonsKetjap ManisOestersausPak ChoiLente-ui*uit de tokoVerhit de zonnebloemolie in de wok. Pel de teentjes knoflook en snijd dezein kleine partjes. Bak als eerste de knoflook goudbruin. Snijd de vis-, basoballetjesen visstick in plakjes en voeg deze toe. Bakken tot alles gaar is. Voegvervolgens de roze garnalen toe. Snijd de champignons in plakken en bak deze mee,totdat ze goudbruin zijn. Maak de mi warm in een pan met heet water (ongeveer 3minuten laten wellen). Laat daarna de mi uitlekken in een vergiet. Meng de mi met dekruidenzakjes (deze vindt u in de pakjes mi goreng) door de ingrediënten in de wok.Om de mi een bruine kleur te geven voegt u ketjap manis toe. Doe dit op gevoel. Alsde mi bruin is, voeg dan 2 à 3 eetlepels oestersaus toe voor de extra smaak. Spoel depak choi uit en snijd deze vervolgens in reepjes en voeg deze toe. Snijd de lente-ui inpartjes en voeg deze als laatste toe.


Actief in de buurtKinderactiviteiten:Elke maandagmiddag van 14.15-16.30 uur Portiek Portiers in de wijk Meerestein.Georganiseerd door kinderen om de wijk veilig en leefbaar te houden.Iedere woensdag van 15.30-17.00 uur spel op plein bij de Stek Pieter Verhagenlaan 15.In de meivakantie diverse vakantieactiviteiten.Zondag 5 mei is er weer een 5 mei festivalletje op en rond het Olmenplein.Woensdag 12 juni Nationale buitenspeeldag in de Eenhoornlaan.Zomerspektakel op 9, 10 en 11 juli in en om Sporthal de Walvis te Beverwijk.Voor al deze activiteiten: houd de krant en de website in de gaten,www.welzijnswb.nl of neem contact op met Judith Hijdendaal 0251-300329,hijdendaal@welzijnswb.nl. Zie voor meer informatie www.welzijnswb.nlVoor 55+:Wandelmiddag 4 daagse 55+ers van 25 tot en met 28 juni; 2,5 - 5 - 7,5 kmstart om 14.00 uur. Verzamelen en kaartverkoop om 13.30 uur kosten € 1,00 per dag.Iedere dag wordt er vanuit een ander vertrekpunt gestart. U kunt 4 dagen meedoen, maar1 dag is ook mogelijk! Mensen met stok, rollators, rolstoelen; iedereen kan meedoen.Samen bewegen is nou eenmaal veel leuker! Informatie over de Wandel4daagse kunt ulezen in de flyer die vanaf mei bij buurthuizen/wijkcentra in Beverwijk en Heemskerkligt. Telefonische informatie bij Ton Swart, telefoon 0251-211426.ZondagmiddagpodiumSMARTLAPPENKOOR BEVERWIJK Kaartvoorverkoop via Stichting Welzijn Beverwijk vanmaandag tot en met vrijdag van 09.00-13.00 uur telefoon 0251-300300.Zomerprogramma 55+ers 2013: U hoeft zich niet te vervelen deze zomer! Vanafmei ligt het Zomerprogramma 55+ voor u klaar in wijkcentrum Prinsenhof en buurthuisWijk aan Duin, waarin leuke uitstapjes en activiteiten voor de maanden juni,juli en augustus staan. Zie voor meer informatie www.welzijnswb.nl.Kinderkamp ‘het wilde, wilde westen’Vijf dagen lang sport, spel en (ont)spanning in de vrije natuur. In de zomervakantieorganiseert Welschap Welzijn een kinderkamp in de Heemskerkse duinen, voorHeemskerkse kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Het thema is ’het wilde, wilde westen’en elke keer is er van alles te doen, van creatief tot sportief. Wanneer: 8 tot 13 juli 2013.Kosten: € 100,00 (Welschap hanteert inkomensafhankelijke tarieven, meer informatie bijde buurtcentra). Inschrijven vanaf 22 april bij buurtcentrum het Spectrum, Lauraplein 1,Heemskerk of via www.welschapwelzijn.nl. Telefonisch aanmelden is niet mogelijk.Meer informatie: bel 06 24448384, of mail: silke.brosig@welschap.nl.Jongerencentrum Teenage GlobeBen je tussen de 11 en 17 jaar? Bij Teenage Globe kun je van alles doen: tafelvoetbal,tafeltennis, poolen, darts, WII, playstation. Openingstijden: maandag, dinsdag, vrijdag van15.00-17.30 uur en dinsdag, woensdag, donderdag van 19.30-21.45 uur voor jongeren inhet voortgezet onderwijs; woensdag van 15.00-17.30 uur voor groep 8.Meidengroep: voor 1 e en 2 e jaar voorgezet onderwijs: elke 2 de vrijdag van de maand van19:00-21:00 uur, kosten: € 2,50. Voor groep 8 en 1 e jaar voortgezet onderwijs: elke 3evrijdag van 19.00 - 21.00 uur, kosten: € 2,50. Informatie en aanmelden bijmarcha.janson@welschap.nl of amber.veldhoen@welschap.nl.Disco Zero voor groep 8 en 1e jaar voortgezet onderwijs: elke 4e vrijdag van de maandvan 20.00 - 22.00 uur., entree: € 2,00.Teenage Globe vind je op Duitslandlaan 1, Heemskerk.Bezoek ook Jongerenwerk Heemskerk op Facebook.Voetbal 6 vs 6 op het Cruyff Court 10 tot en met 13 jaar; elke woensdagmiddag van13.30 tot 15.00 uur, deelname gratis. Locatie: Cruyff Court, Laan van Assumburg;informatie bij marcha.janson@welschap.nl of 06 14978728.JIP-Jongeren Informatie Punt Het JIP staat elke week in de hal van het KennemercollegePraktijkschool en MAVO; dé plek voor gratis en vertrouwelijke informatie en advies overgezondheid, seksualiteit, financiën, werk, school, vrije tijd en recht.Contact: Ger Schulte, telefoon 06 14005225, jip@welschap.nl, www.jipheemskerk.nl.AGENDAzondag 14 april enzaterdag 15 juniKaasworkshopsKom kaas leren maken. Aan het eind vande workshop gaat u met een zelfgemaaktkaasje van circa 250 gram naar huis(maximaal 15 personen per workshop).Tijd: van 11.15 tot ± 14.15 uur.Kosten: € 20,- per persoon.Leeftijd: vanaf 12 jaar.Aanmelden: minimaal 10 dagen van tevoren. www.informatieboerderijzorgvrij.nl12 juniKom helpen de kunstkoeien eennieuw kleurtje te geven...Leeftijd 6 tot en met 10 jaar, deelnamegratis. Tijd: van 14.00 tot 16.00 uur.Informatieboerderij Zorgvrij.Genieweg 50, 1981 LN Velsen ZuidTelefoon: 023-5202828vwww.informatieboerderijzorgvrij.nl29 en 30 juni 2013KaeskoppenstadIn 2013 vindt Kaeskoppenstad voor de 6emaal plaats. Na een spetterende jubileumeditie in 2012 gaat Kaeskoppenstad weereen mooi jaar tegemoet! In het weekendvan 29 en 30 juni 2013 vindt Kaeskoppenstadplaats in d’Oude (binnenstad) teAlkmaar.De toegang bedraagt € 2,- vanaf 5 jaar enonder de vijf jaar € 1,-. Kaeskoppenstad ispopulair, dus kom op tijd!www.kaeskoppenstad.nltot en met 6 septemberKaasmarkt AlkmaarAlkmaar is vooral Hollands kaasstad.Gedurende het seizoen, wat vanaf deeerste vrijdag in april t/m de eerste vrijdagin september loopt, wordt hier op vrijdagmorgenvan 10.00 tot 12.30 uur eentraditionele kaasmarkt gehouden.15


PuzzelDe oplossing van de puzzel van de vorige uitgave was:Veel woongenot in 2013!Deze keer zijn de prijzen gewonnen door:Eerste prijs geschenkbon t.w.v. € 25,-: J. van der Zon, BeverwijkTweede prijs geschenkbon t.w.v. € 20,-: A.M. Petra, HeemskerkDerde prijs geschenkbon t.w.v. € 15,-: Y. van Lint, BeverwijkBelangrijke adressenen telefoonnummers16Horizontaal1 restaurant en hotel in Wijk aan Zee - 9 aristocratie - 12 gelaatskleur - 13 Ierland (internet)14 zonderling - 16 vlaktemaat - 17 ziekenhuis in Beverwijk (4/5) - 20 klein kind - 23 een weinig24 bevel - 25 sporthal in Heemskerk (2/11) - 32 slee - 33 vordering - 34 noot - 35 uitgaansgelegenheidin Beverwijk - 41 deel van het been - 42 Amnesty International - 43 vrouwelijk dier - 44 begraafplaatsin Heemskerk - 48 aquariumvisje - 49 gewezen - 50 tijdstip - 52 kras - 55 gewoonte - 57 vogelproduct59 onmeetbaar getal - 60 rund - 61 verkeersobject in de IJmond - 64 Spaanse uitroep - 65 uniek66 voorzetsel - 67 dorpshuis in Wijk aan Zee - 68 geroosterd brood.Verticaal1 houding - 2 sterk ijzerhoudende grond - 3 ongebruikt - 4 de onbekende - 5 kunstproduct - 6 houding7 nieuw (in samenstellingen) - 8 smal stilstaand water - 9 bloeiwijze - 10 verdovende middelen11 strik - 15 bewijsstuk - 18 vetst - 19 dierengeluid - 21 uitgebakken stukje vet - 22 lidwoord26 een zekere - 27 deel van een trap - 28 hert - 29 klimaatregelaar - 30 Raad van Arbeid - 31 visgerecht34 leeuw (astrologie) - 35 vogel - 36 Nationaal Geografisch Instituut - 37 bezittelijk voornaamwoord38 hectare - 39 vertrouwd - 40 dameskleding - 44 uitspatting, daad van geweld - 45 voertuig46 helium 47 samengaan - 49 boom - 51 deel van een mast - 53 haars inziens - 54 alvorens56 Afrikaanse republiek - 58 deel van een kolenkachel - 59 klap - 60 bejaard - 61 insect - 62 Tunesië(internet) - 63 op stap - 64 voorzetsel.53 33 62 23 1PUZZEL MEE PER POST!11 44 4 12 57Schrijf de oplossing van deze puzzel op een briefkaart en stuur die vóór 31 juli naar:Redactie Thuis in de IJmond, Postbus 20, 1960 AA Heemskerk.> Vergeet niet naam, adres en woonplaats te vermelden. Maximaal 1 inzending per adres.!CALLCENTERWOONopMAATVoor al uw onderhoudsverzoeken:telefoon (0900) 2560100 (€ 0,01 p.m.)of www.woonopmaat.nlKANTOORWOONopMAATJan Ligthartstraat 51965 BE HeemskerkTelefoon: (0251) 256010Fax: (0251) 250820Openingstijden:maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uurwww.woonopmaat.nle-mail: post@woonopmaat.nlKOOPenHUURHEEMSKERKVan Coevenhovenstraat 11961 NW HeemskerkTelefoon: (0251) 203020Fax: (0251) 250858Openingstijden:maandag t/m donderdag 08.30-17.30 uurdonderdagavond 19.00-21.00 uurvrijdag 08.30-17.00 uurzaterdag 10.00-14.00 uurBRANTJES MAKELAARSStationsplein 2a1948 LB BeverwijkTelefoon: (0251) 260660Fax: (0251) 212625Openingstijden:maandag t/m donderdag 08.30-17.30 uurdonderdagavond 19.00-21.00 uurvrijdag 08.30-17.00 uurzaterdag 10.00-14.00 uurHUURDERSPLATFORMWOONopMAATSecretariaat:Van der Hoopstraat 761945 TT BeverwijkTelefoon: (0251) 245285Fax: (0251) 238808e-mail: huurdersplatformwom@hetnet.nlSpreekuur: iedere woensdag09.30-11.30 uur

More magazines by this user
Similar magazines