25.09.2013 Views

Overzicht tijden gesprekken 16/ 17 maart

Overzicht tijden gesprekken 16/ 17 maart

Overzicht tijden gesprekken 16/ 17 maart

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Overzicht</strong> <strong>gesprekken</strong> leerlingen klas 3a met decaan op 2/3 <strong>maart</strong> 2011<br />

Naam Datum Tijd<br />

Birgit te Brake 2 <strong>maart</strong> 08.00 uur<br />

Marieke te Brake 2 <strong>maart</strong> 08.15 uur<br />

Bas de Beer 2 <strong>maart</strong> 09.00 uur<br />

Nina Chmielowice 2 <strong>maart</strong> 09.15 uur<br />

Sander Polstra 2 <strong>maart</strong> 09.30 uur<br />

Laurens Kubat 2 <strong>maart</strong> 09.45uur<br />

Sanne Preuter 2 <strong>maart</strong> 10.00 uur<br />

Vera Diederix 2 <strong>maart</strong> 13.00 uur<br />

Maarten Postma (3f) 2 <strong>maart</strong> 13.15 uur<br />

Thom Bremmer 2 <strong>maart</strong> 13.30 uur<br />

Rogier Hardonk 2 <strong>maart</strong> 13.45 uur<br />

Jelle Leeuw 2 <strong>maart</strong> 14.00 uur<br />

Leon Prins 2 <strong>maart</strong> 14.15 uur<br />

Tim van Hasselt 3 <strong>maart</strong> 08.30 uur<br />

Thijs Termes 3 <strong>maart</strong> 08.45 uur<br />

Emma Vercoulen 3 <strong>maart</strong> 09.00 uur<br />

Max Veldhuis 3 <strong>maart</strong> 09.15 uur<br />

Mayke Pierik 3 <strong>maart</strong> 09.30 uur<br />

Bastiaan Walrave 3 <strong>maart</strong> 09.45uur<br />

Verine Letitre 3 <strong>maart</strong> 10.00 uur<br />

Friso Steinebach 3 <strong>maart</strong> 10.30 uur<br />

Maarten Roobeek 3 <strong>maart</strong> 10.45 uur<br />

Thamar van der Pol 3 <strong>maart</strong> 11.00 uur<br />

Annelies van der Hout 3 <strong>maart</strong> 11.15 uur<br />

Ferdinand Schuil 3 <strong>maart</strong> 11.30 uur<br />

Marije van der Wal 3 <strong>maart</strong> 11.45 uur<br />

Reinbrand Heemstra 3 <strong>maart</strong> 13.00 uur<br />

Mark Dzoljic 3 <strong>maart</strong> 13.15 uur<br />

Tim Feijen 3 <strong>maart</strong> <strong>16</strong>.30 uur<br />

Rick Feijen (3f) 3 <strong>maart</strong> <strong>16</strong>.45 uur


<strong>Overzicht</strong> <strong>gesprekken</strong> leerlingen klas 3b met decaan op 9/10 <strong>maart</strong> 2011<br />

Naam Datum Tijd<br />

Esmé Kamphuis 9 <strong>maart</strong> 08.45 uur<br />

Luke Spoelstra 9 <strong>maart</strong> 09.00 uur<br />

Robert Bos 9 <strong>maart</strong> 09.15 uur<br />

Koen Brand (3e) 9 <strong>maart</strong> 09.30 uur<br />

Melissa Gussenhoven 9 <strong>maart</strong> 09.45uur<br />

Geor Hintzen 9 <strong>maart</strong> 10.00 uur<br />

Maaike Noot 9 <strong>maart</strong> 10.30 uur<br />

Britt Breunis 9 <strong>maart</strong> 10.45 uur<br />

Jeanine Medendorp 9 <strong>maart</strong> 11.00 uur<br />

Bart van der Hoop 9 <strong>maart</strong> 11.15 uur<br />

Max van Vilsteren 9 <strong>maart</strong> 13.00 uur<br />

Lotte Kiffers 9 <strong>maart</strong> 13.15 uur<br />

Robert Bos 9 <strong>maart</strong> 13.30 uur<br />

Sander Beyen 9 <strong>maart</strong> 13.45 uur<br />

Esmeralda Willemsen 9 <strong>maart</strong> 14.00 uur<br />

Marguérite Willemsen 9 <strong>maart</strong> 14.15 uur<br />

Floor Drewes 9 <strong>maart</strong> 14.30 uur<br />

Marije Siemann 10 <strong>maart</strong> 08.45 uur<br />

Emma Kremer 10 <strong>maart</strong> 09.00 uur<br />

Wessel Dijk 10 <strong>maart</strong> 09.15 uur<br />

Olav Siemeling 10 <strong>maart</strong> 09.30 uur<br />

Melanie Meijerman 10 <strong>maart</strong> 09.45uur<br />

Jule Wessels 10 <strong>maart</strong> 10.00 uur<br />

Feikje Visser 10 <strong>maart</strong> 10.30 uur<br />

Roza Herwig 10 <strong>maart</strong> 10.45 uur<br />

Bo van der Hoogte 10 <strong>maart</strong> 11.00 uur<br />

Anne Mulder 10 <strong>maart</strong> 11.15 uur<br />

Mauritz Veldhuizen 10 <strong>maart</strong> 13.00 uur<br />

Gerben Timmer 10 <strong>maart</strong> 13.15 uur<br />

Twan Wildeboer 10 <strong>maart</strong> 13.30 uur<br />

Eva Schuttert 10 <strong>maart</strong> 13.45 uur


<strong>Overzicht</strong> <strong>gesprekken</strong> leerlingen klas 3c met decaan op 14/15 <strong>maart</strong> 2011<br />

Naam Datum Tijd<br />

Fabian Buizer 14 <strong>maart</strong> 11.00 uur<br />

Michel van Dalfzen 14 <strong>maart</strong> 11.15 uur<br />

Niek Hessels 14 <strong>maart</strong> 11.30 uur<br />

Jasper Marchal 14 <strong>maart</strong> 13.00 uur<br />

Julian Cornelissen 14 <strong>maart</strong> 13.15 uur<br />

Stefan Teeuwen 14 <strong>maart</strong> 13.30 uur<br />

Jorrit van den Berg 14 <strong>maart</strong> 13.45 uur<br />

Dewi Neyhoff 14 <strong>maart</strong> 14.00 uur<br />

Büsra Aykol 14 <strong>maart</strong> 14.15 uur<br />

Jeroen Hoegen Dijkhof 14 <strong>maart</strong> 14.30 uur<br />

Rik Kreijkes 14 <strong>maart</strong> 15.00 uur<br />

Bas Ester 14 <strong>maart</strong> 15.15 uur<br />

Edwin Jonkman 14 <strong>maart</strong> 15.30 uur<br />

Ranae Veneboer 14 <strong>maart</strong> <strong>16</strong>.45 uur<br />

Xanthe Vermeiden 15 <strong>maart</strong> 10.30 uur<br />

Alissa Christen 15 <strong>maart</strong> 10.45 uur<br />

Sophie Engelen 15 <strong>maart</strong> 11.00 uur<br />

Jane Tuenter 15 <strong>maart</strong> 11.15 uur<br />

Bas de Weerdt 15 <strong>maart</strong> 11.30 uur<br />

Marije Schouten 15 <strong>maart</strong> 11.45 uur<br />

Naomi Wezenaar 15 <strong>maart</strong> 13.00 uur<br />

Betül Eskici 15 <strong>maart</strong> 13.15 uur<br />

Jos de Baat 15 <strong>maart</strong> 15.00 uur<br />

Tiro Schepers 15 <strong>maart</strong> 15.45 uur<br />

Ferdinand Schotman 15 <strong>maart</strong> <strong>16</strong>.00 uur<br />

Esmée Lalihatu 15 <strong>maart</strong> <strong>16</strong>.15 uur


<strong>Overzicht</strong> <strong>gesprekken</strong> leerlingen klas 3d met decaan op <strong>17</strong>/18 <strong>maart</strong> 2011<br />

Naam Datum Tijd<br />

Tom Jansen <strong>17</strong> <strong>maart</strong> 09.30 uur<br />

Mera van Koesveld <strong>17</strong> <strong>maart</strong> 09.45uur<br />

Jasper Mansier <strong>17</strong> <strong>maart</strong> 10.00 uur<br />

Jochem Poortinga <strong>17</strong> <strong>maart</strong> 10.30 uur<br />

Alexander Currie <strong>17</strong> <strong>maart</strong> 10.45 uur<br />

Niek Spijkerman <strong>17</strong> <strong>maart</strong> 11.00 uur<br />

Anneloes Hogenhuis <strong>17</strong> <strong>maart</strong> 11.15 uur<br />

Maud van Wersch <strong>17</strong> <strong>maart</strong> 11.30 uur<br />

Wout Slob <strong>17</strong> <strong>maart</strong> 11.45 uur<br />

Bas Jansen <strong>17</strong> <strong>maart</strong> 13.00 uur<br />

Lucie de Jonge <strong>17</strong> <strong>maart</strong> 13.15 uur<br />

Pim van der Loos <strong>17</strong> <strong>maart</strong> 13.30 uur<br />

Niek de Jonge <strong>17</strong> <strong>maart</strong> 13.45 uur<br />

Lennert Flens <strong>17</strong> <strong>maart</strong> 14.00 uur<br />

Toop van der Heide 18 <strong>maart</strong> 09.15 uur<br />

Emma Ruijgers 18 <strong>maart</strong> 09.30 uur<br />

Milan de Weerd 18 <strong>maart</strong> 09.45uur<br />

Miehad Yar 18 <strong>maart</strong> 10.00 uur<br />

Valerie Schwieters 18 <strong>maart</strong> 10.30 uur<br />

Ellen Braakhekke 18 <strong>maart</strong> 10.45 uur<br />

Pieter Hollander 18 <strong>maart</strong> 11.00 uur<br />

Marijn Hollander (3f) 18 <strong>maart</strong> 11.15 uur<br />

Steven Kelderman 18 <strong>maart</strong> 11.30 uur<br />

Roeland Heeres 18 <strong>maart</strong> 11.45 uur<br />

Meinte Dirksen 18 <strong>maart</strong> 13.00 uur<br />

Erik Cazemier 18 <strong>maart</strong> 13.15 uur<br />

Carlijn van der Veen 18 <strong>maart</strong> 13.30 uur<br />

Wessel Brinkhuis 18 <strong>maart</strong> 13.45 uur<br />

Duco Furda 18 <strong>maart</strong> 15.00 uur


<strong>Overzicht</strong> <strong>gesprekken</strong> leerlingen klas 3e met decaan op 21/23 <strong>maart</strong> 2011<br />

Naam Datum Tijd<br />

Noortje Smit 21 <strong>maart</strong> 10.45 uur<br />

Fleur de Graaf 21 <strong>maart</strong> 11.00 uur<br />

Stijn Maiers 21 <strong>maart</strong> 11.15 uur<br />

Dick Kuijper 21 <strong>maart</strong> 13.00 uur<br />

Birte Prinsse 21 <strong>maart</strong> 13.15 uur<br />

Paul Suyker 21 <strong>maart</strong> 13.30 uur<br />

Ilse Oude Nijweme 21 <strong>maart</strong> 14.00 uur<br />

Katie Zwinselman 21 <strong>maart</strong> 14.15 uur<br />

Hanne Severens 21 <strong>maart</strong> 14.30 uur<br />

Isaäc Puijk 23 <strong>maart</strong> 09.00 uur<br />

Hugo Burbach 23 <strong>maart</strong> 09.15 uur<br />

Stephen Pieters 23 <strong>maart</strong> 09.30 uur<br />

Christian Timmer 23 <strong>maart</strong> 09.45uur<br />

Emiel Pasman 23 <strong>maart</strong> 10.00 uur<br />

Fleur Tielbeke 23 <strong>maart</strong> 10.30 uur<br />

Carolien Veldsink 23 <strong>maart</strong> 10.45 uur<br />

Jasper Elzinga 23 <strong>maart</strong> 11.00 uur<br />

Janna van Hienen 23 <strong>maart</strong> 13.00 uur<br />

Brent Dusink 23 <strong>maart</strong> 13.15 uur<br />

Stijn van Veen 23 <strong>maart</strong> 14.15 uur<br />

Eveline Meijers 23 <strong>maart</strong> 15.00 uur<br />

Liesbeth Bouwmeester 23 <strong>maart</strong> <strong>16</strong>.30 uur<br />

Leen Haksteen 23 <strong>maart</strong> <strong>16</strong>.45 uur<br />

Koen Brand (!) 9 <strong>maart</strong> 09.30 uur<br />

Loes Adegeest (!) 24 <strong>maart</strong> 11.45 uur


<strong>Overzicht</strong> <strong>gesprekken</strong> leerlingen klas 3f met decaan op 24/28 <strong>maart</strong> 2011<br />

Naam Datum Tijd<br />

Thijs Elbertsen 24 <strong>maart</strong> 08.45 uur<br />

Aline de Visser 24 <strong>maart</strong> 09.00 uur<br />

Laura la Macchia 24 <strong>maart</strong> 09.15 uur<br />

Heleen Kleiboer 24 <strong>maart</strong> 09.30 uur<br />

Ewout Feitsma 24 <strong>maart</strong> 10.30 uur<br />

Annemieke Steur 24 <strong>maart</strong> 10.45 uur<br />

Lufiene Weustink 24 <strong>maart</strong> 11.00 uur<br />

Loes Adegeest (3e) 24 <strong>maart</strong> 11.45 uur<br />

Leonie de Boer 24 <strong>maart</strong> 13.00 uur<br />

Maarten Holthuizen 24 <strong>maart</strong> 13.15 uur<br />

Lotte Lerk 24 <strong>maart</strong> 14.15 uur<br />

Yvette van der Horn 28 <strong>maart</strong> 10.30 uur<br />

Marieke Harten 28 <strong>maart</strong> 10.45 uur<br />

Gino van Spil 28 <strong>maart</strong> 11.00 uur<br />

Beitske Flake 28 <strong>maart</strong> 11.15 uur<br />

Marit Golsteyn 28 <strong>maart</strong> 11.30 uur<br />

Tjad Herbert 28 <strong>maart</strong> 11.45 uur<br />

Zwanet Herbert 28 <strong>maart</strong> 12.00 uur<br />

Maaike Themmen 28 <strong>maart</strong> 13.00 uur<br />

Nienke Logtenberg 28 <strong>maart</strong> 13.15 uur<br />

Jasper van Ulsen 28 <strong>maart</strong> 13.30 uur<br />

Xander van Ulsen 28 <strong>maart</strong> 13.45 uur<br />

Joeri ten Kate 28 <strong>maart</strong> 14.00 uur<br />

Maarten Postma 2 <strong>maart</strong> 13.15 uur<br />

Rick Feijen 3 <strong>maart</strong> <strong>16</strong>.45 uur<br />

Marijn Hollander 18 <strong>maart</strong> 11.15 uur

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!