Appartement: lekker leven, lekker wonen Hard werken ... - Zeeuwland

zeeuwland.nl

Appartement: lekker leven, lekker wonen Hard werken ... - Zeeuwland

woonkrant

Zeeuwland

35 e jaargang • nr. 1 • april 2013

Appartement: lekker leven, lekker wonen

Hard werken voor de wijk

Aan de slag in uw tuin

Zeeuwland

voor elkaar

voor elkaar


inhoudsopgave

2

inhoud

Wie een woning huurt, betaalt elke maand huur 3

voorzieningen in woonzorgcentra 6

“Je ziet mensen van alle leeftijden in het woonzorgcentrum. Er is ontmoeting, contact met de samenleving. Dat is goed”, zegt Will

Timmermans, fysiotherapeut in woonzorgcentrum de Egelantier in Oostkapelle.

Corporaties helpen vluchtelingen aan een woning 7

Voor corporaties zijn statushouders - vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen

- een kleine maar belangrijke doelgroep. “Statushouders vormen immers een kwetsbare groep in

de samenleving”, zegt Gérard van Wanrooij van Zeeuwland.

35 jaar bewonersblad 10

nette tuin, nette buurt 10

“Als je elke week het onkruid weghaalt en de boel goed bijhoudt, heb je weinig werk. Iets

moois moet je mooi houden, vind ik. Je moet er wat tijd in steken, daar komt het op neer”,

zegt Leen Hendrikse uit Zierikzee.

de nieuwe huurprijzen 11

energiezuinig wonen 11

De familie Kanters verhuisde een jaar geleden naar een door R&B Wonen energiezuinig

gemaakte woning in Heinkenszand. Na een jaar is het tijd om de rekening op te maken. “Wij

verwachten een gehalveerde energierekening.”

Bouwen in eigen beheer 12

In Burgh-Haamstede bouwt Zeeuwland betaalbare woningen voor starters. Initiatiefnemer Theo Grefkens: “Als je de samenleving leefbaar wil

houden, moet je ervoor zorgen dat jonge mensen hier blijven wonen. Dan kun je de voorzieningen in deze kern in stand houden. Het belangrijkste

is dat we perspectief bieden aan starters.”

vaste rubrieken

Regionieuws 4 en 8

puzzel 15

Contactgegevens 16

35e jaargang | nummer 1 | april 2013

ommetjes zijn populair bij dorpsbewoners

en toeristen 13

Leven met water, zestig jaar na de

Watersnoodramp 14

Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk is dé plaats om de ramp van 1953 te herdenken en te

herinneren, maar ook om ervan te leren en vooruit te kijken. Het museum is vernieuwd met

onder meer een simulator die laat zien wat de gevolgen zijn van een overstroming in je eigen

omgeving. Goed voor de bewustwording.


Jeroen Vernooijs van R&B Wonen. Sabina Adelaar van Zeeuwland.

Meeste huurders

betalen de huur op tijd

ook dit jaar zoomt de redactie in op een aantal taken die de woningcorporatie uitvoert. in elk

nummer is een pagina gereserveerd voor een onderdeel van de werkzaamheden. dit artikel gaat

over het incasseren van de huur. hoe gaat het in zijn werk? Wat komt er allemaal bij kijken?

Wie een woning huurt, betaalt elke

maand huur. De corporatie gebruikt

dat geld om woningen te onderhouden, te

renoveren en te bouwen, en om de organisatie

draaiend te houden. Verreweg de meeste

huurders betalen hun huur netjes op tijd. Ze

zorgen ervoor dat het bedrag uiterlijk op de

afgesproken datum, meestal vóór de eerste van

de maand, bij de corporatie op de rekening

staat. Betalen kan door middel van automatische

incasso of acceptgiro. Ongeveer driekwart van de

huurders kiest voor de eerste mogelijkheid.

“Is de betaling op de tiende van de maand nog

niet binnen, dan sturen we een herinnering.

Een vriendelijke brief”, zegt Sabina Adelaar,

medewerker bedrijfsadministratie van Zeeuwland.

“Als die herinnering geen effect heeft, volgt

er rond de twintigste van de maand een

aanmaning. Is de huur op de eerste van de

volgende maand nog niet betaald, dan melden

we in de zogenoemde ‘14-dagenbrief’ welk

bedrag er nog openstaat en hoe hoog de

incassokosten zijn die erbij komen. Men heeft

dan veertien dagen de tijd om de huur te

voldoen. In de tussentijd gaat de klantmanager

langs bij de huurder. Hij kent de mensen en

bespreekt de huurachterstand. Ook biedt hij

zonodig hulp aan om de achterstand in te lopen.

Samen proberen we hiermee hoge incassokosten

voor de huurder te voorkomen. Pas als het echt

niet lukt om afspraken te maken, schakelen we

de deurwaarder in.” R&B Wonen is wat strenger.

Administratief medewerker Jeroen Vernooijs: “Wij

sturen twee aanmaningen: één op de tiende en

één op de vijfentwintigste van de maand. Daarna

geven we de huurincasso uit handen aan de

deurwaarder.”

Uiteindelijk kan ontruiming het gevolg zijn.

R&B Wonen moest in 2012 zeven keer

ontruimen, Zeeuwland twee keer. Behalve

wanbetaling kan ook hennepteelt of overlast

leiden tot ontruiming.

oplossing

De corporaties doen er alles aan om een

ontruiming te voorkomen. Bijvoorbeeld dus

door in een vroeg stadium op bezoek te gaan

bij huurders die niet op tijd betalen. “Het

persoonlijk contact werkt beter dan brieven”,

zegt Sabina Adelaar. “Samen proberen we

een oplossing te vinden in de vorm van een

betalingsregeling. Blijkt er meer aan de hand,

dan is het ook mogelijk om bijvoorbeeld het

maatschappelijk werk of de kredietbank in

te schakelen.” Bij R&B Wonen gaat het niet

anders. “Zo’n persoonlijke aanpak werkt goed”,

aldus Jeroen Vernooijs. “Je helpt de huurder

door er kort op te zitten. Zo voorkom je erger.

Tja, wij zijn geen huisjesmelkers, maar sociale

verhuurders. Maar men moet zich uiteraard wel

aan de algemene voorwaarden houden. Streng

kun je ons niet noemen, wel correct.”

“Het werk is zeer afwisselend. Je maakt van

alles mee, ik kan wel een boek schrijven”, zegt

Sabina Adelaar. “Het is mooi als je huurders er

weer bovenop kunt helpen. Dankbaar werk is

het dan.” ■

de CoRpoRatie

35e jaargang | nummer 1 | april 2013 3


Zeeuwland

4

netwerkgroep Poortambacht

Hard werken voor de wijk

In Poortambacht, Zierikzee, is een groep bewoners opgestaan die hun mouwen opstropen om te

werken aan plezierig wonen in de wijk. Zeeuwland en andere organisaties ondersteunen hen daarbij.

“Ik vind het echt heel opbeurend en inspirerend dat zoveel mensen vol enthousiasme hard werken

voor hun wijk”, zegt adrie Tange, manager beleid en innovatie bij Zeeuwland, enthousiast.

Adrie Tange, Jeroen Portier en Deborah Lich

Tijdens de Dag van de Dialoog in

november vorig jaar kwam het

gesprek op de wijk Poortambacht. Wijkbewoners

gaven aan dat ze het gevoel hebben dat

hun wijk een vergeten hoek van Zierikzee is.

Er gebeurt te weinig voor de jongeren én voor

zelfstandig wonende ouderen, was de klacht.

En de verkeersveiligheid in de wijk zou ook

beter kunnen.

Ze bestaan

Tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari

presenteerden organisaties hún plannen voor

Poortambacht. Twaalf toehoorders voelden zich

aangesproken. Deborah Lich is één van deze

initiatiefnemers. “Ik ben geboren en getogen

in Poortambacht”, geeft ze aan. “Ik heb hier

een superjeugd gehad. Nu ik zelf kinderen heb,

wil ik dat ook voor hen. Je kunt dan zitten

klagen dat de wijk verpaupert, maar je kunt er

ook zelf wat aan doen. Het is ontzettend leuk

te merken hoeveel meer mensen zich actief

betrokken voelen bij de wijk; ze bestaan!”

35e jaargang | nummer 1 | april 2013

Open netwerk

Jeroen Portier, sociaal-cultureel werker bij

het Welzijnshuis, besluit vanuit Hart van

Leefbaarheid – waar Zeeuwland ook onderdeel

van uitmaakt - te helpen bij het opzetten

van een dergelijke werkgroep. De netwerkers

komen nu eens in de twee weken bij elkaar

en bepalen met elkaar wat de wensen voor

de wijk zijn. “Het is geweldig te ervaren wat

voor energie er loskomt”, lacht Jeroen. “En

dit is nog maar het begin.”

De initiatiefnemers hebben bewust niet

gekozen voor een raad, vereniging of bestuur,

maar voor een open netwerk. Dat geeft

mensen de ruimte aan te sluiten of het

wat rustiger aan te doen. “Het is een heel

flexibele constructie”, geeft Jeroen aan,

“waardoor iedereen de ruimte heeft bij te

dragen naar vermogen, zonder boze gezichten

van de andere deelnemers.” Hij helpt de

initiatiefnemers de stappen te zetten van

idee naar realisatie. De groep is opgedeeld in

drie themagroepen: activiteiten, ontmoeting

en veiligheid.

Deborah zit in de groep Veiligheid. “Van alle

speelgelegenheden in de wijk is er niet één

compleet”, geeft ze aan. “Altijd is er wel iets

kapot en dus onveilig of er hangen jongeren

rond. We willen beginnen met één centrale

speeltuin midden in Poortambacht waarvan

alle kinderen gebruik kunnen maken.”

Kans van slagen

De netwerkgroep weet dat de plannen

realistisch en haalbaar moeten zijn om een

kans van slagen te hebben. Zo heeft de

groep Activiteiten bedacht dat er niet per se

een nieuwe ruimte hoeft te komen voor de

wijkactiviteiten, maar dat bestaande ruimtes

eerst kunnen worden geïnventariseerd. En

dan blijkt er eigenlijk best veel mogelijk in

het toekomstige Campus Cultura, de nieuwbouw

van Borrendamme of het lunchcafé van

Brugzicht. Er leeft ook een grote wens om het

huttendorp nieuw leven in te blazen, waarbij

ouderen kinderen helpen van oud hout hutten

te bouwen in de schoolvakanties.

De groep Ontmoeting wil wijkbewoners

bewust maken van “simpel sociaal gedrag”.

Jeroen: “Het komt erop neer dat je meer

oog krijgt voor de mensen om je heen. Dat

je helpt als dat kan, of dat je helpt professionele

hulp te zoeken. Dat je je bekommert

om je medemens.” Adrie vertelt dat het Rode

Kruis heeft aangegeven daarbij te willen

helpen: “Er wonen steeds meer ouderen en

mensen met een zorgvraag in de wijk. Dan

helpt een sociaal netwerk met buurtcoaches

bijvoorbeeld. Het Rode Kruis wil adviseren bij

de eenzaamheidsbestrijding.”

Volgende stap

De hulp van het Rode Kruis is één van de uitkomsten

van de bijeenkomst op 18 februari.

De netwerkgroep heeft die avond alle plannen

gepresenteerd aan de deelnemende organisaties

en bedrijven in de wijk, om te kijken

of er draagvlak is en ondersteuning mogelijk

is. Deborah is na afloop heel enthousiast: “Ik

heb er echt een goed gevoel aan overgehouden.

De organisaties die aanwezig waren,


hebben goed naar ons geluisterd en ze kwamen

met suggesties. We presenteerden het

idee om samen met de schoolkinderen een

middag zwerfafval op te ruimen. Ze gaven

ons de suggestie er een wijkaangelegenheid

van te maken. En over de centrale speeltuin

waren ze ook enthousiast. Ik ben erg positief

over het vervolg.”

wilt u weten of er onderhoud

aan uw woning wordt uitgevoerd?

Naast de noodzakelijke reparaties

voert Zeeuwland regelmatig

onderhoudswerkzaamheden uit aan

haar woningen. Zo blijft de buitenzijde

van uw woning aan de gewenste kwaliteit

voldoen.

Onder deze geplande werkzaamheden,

ook wel planmatig onderhoud genoemd,

vallen bijvoorbeeld het plaatsen van een

nieuwe dakgoot, het schilderwerk aan de

buitenzijde of het voegen van de gevels.

Jaarlijks maakt Zeeuwland een planning

voor deze werkzaamheden. U kunt op

onze website een overzicht vinden van de

geplande onderhoudswerkzaamheden dit

jaar. Natuurlijk ontvangt u op tijd schriftelijke

informatie als er onderhoud aan uw

woning op stapel staat. n

Zeeuwland

voor elkaar

Ook Adrie Tange kijkt terug op een goede

bijeenkomst. Zeeuwland heeft verdere hulp

toegezegd. Om te beginnen met deelname

van de netwerkgroep aan de Beursvloer,

zodat vraag en aanbod bij elkaar kunnen komen,

waarbij het mogelijk is afspraken te maken

met het bedrijfsleven over de uitruil van

diensten. De volgende stap is het presenteren

van de uitgewerkte ideeën door de netwerkleden

aan de wijkbewoners. “Dat willen ze in

het voorjaar al doen”, zegt Adrie Tange met

bewondering in zijn stem.

Interesse om mee te denken over de

toekomst van Poortambacht? Meedoen kan

altijd. Bel Jeroen Portier, 0111 453458 of

Adrie Tange, 0111 418080. n

Tevreden met uitkomst

imago-onderzoek

Eind vorig jaar liet Zeeuwland een imago-onderzoek uitvoeren onder haar klanten.

Waarom? Omdat we benieuwd zijn wat u van ons vindt. Heeft u verbeterpunten voor

ons? Herkent u ons in onze ondernemingsstrategie? We hebben zo’n 2.100 ingevulde enquêtes

mogen ontvangen. Hartelijk dank daarvoor! Een erg mooie respons, zodat de resultaten een

goed representatief beeld geven van wat u van ons vindt. De winnaars van de Iris-cheques,

die onder de deelnemers zijn verloot, zijn al persoonlijk ingelicht.

Fijn om te horen dat klanten tevreden zijn over Zeeuwland. Vooral het persoonlijk contact, de

vriendelijkheid en de behulpzaamheid worden veel genoemd. Natuurlijk zijn er ook zaken waarin

we kunnen verbeteren. We moeten nog beter laten zien waar we voor staan en waar we mee

bezig zijn. Daar gaan we de komende tijd dan ook verder aan werken. Heeft u aangegeven in de

toekomst mee te willen werken aan een vervolgonderzoek? Dan krijgt u automatisch bericht. n

Zeeuwland

35e jaargang | nummer 1 | april 2013 5


WoonzoRgCoMpLexen

6

voorzieningen brengen leven

in de brouwerij

Kapster Jolanda Kluijfhout en in de stoel Jacoline Sneltjes, beheerster van Nimmerdor.

in verschillende woonzorgcomplexen zijn ze te vinden:

een huisartsenpraktijk, een apotheek of een praktijk voor

fysiotherapie. ook zijn er met bijvoorbeeld een grand café, een

winkel, een kapsalon of een bibliotheekvestiging. prettig voor

de bewoners én voor de omgeving.

Praktijk voor fysiotherapie Kempe

& Timmermans zit al dertig

jaar in Oostkapelle. Eerst midden in het

dorp, maar sinds mei 2012 in het nieuwe

woonzorgcomplex de Egelantier. “De oude

locatie was te klein en er waren daar geen

mogelijkheden om uit te breiden”, vertelt

Will Timmermans. “We kwamen in gesprek

met Woonburg voordat de bouw van de

Egelantier van start ging, en konden vanaf

het begin meepraten. Zo hebben we onze

wensen kunnen realiseren.”

35e jaargang | nummer 1 | april 2013

De praktijk bestond in de oude situatie

uit niet meer dan een wachtkamer en een

behandelruimte. Die werd ook gebruikt

door een logopediste. Nu, in de Egelantier,

is er een aparte kamer voor de logopediste

en is er bovendien een fitnessruimte. Will

Timmermans: “De praktijkruimte is groter

en beter. Ook hebben we hier voldoende

parkeerplaatsen. Met een aanbod van

fysiotherapie, logopedie, ergotherapie,

Mensendieck, osteopathie en podotherapie

is hier een klein gezondheidscentrum

tot stand gekomen. Er wordt hier ook nog

yogales gegeven.”

Ideaal voor de bewoners van de Egelantier,

volgens de fysiotherapeut. “Ze hoeven

niet naar buiten en kunnen hier drempelloos

binnenstappen. We zijn gemakkelijk

aanspreekbaar en kunnen zo nodig ook

snel iemand thuis bezoeken. Dat is grote

winst, we brengen de zorg bij de mensen.”

Maar er komen uiteraard ook veel mensen

van buiten de Egelantier over de vloer.

“Je ziet mensen van alle leeftijden in

het woonzorgcentrum. Er is ontmoeting,

contact met de samenleving. Dat is goed.

Of ik hier zelf zou willen wonen? Zeker, het

is een mooie stek met goede voorzieningen

in een prachtige omgeving.”

nimmerdor

Een paar kilometer verderop, in Grijpskerke,

staat ook een nieuw woonzorgcomplex

van Woonburg: Nimmerdor. Naast dertig

appartementen bevat het gebouw een

zorgsteunpunt, het dorpshuis, een gymzaal,

een winkel en kapsalon ‘t Kniphoekje.

Dat alles zorgt voor ontmoeting en brengt

aardig wat leven in de brouwerij. “Jong

en oud lopen door elkaar”, zegt Jacoline

Sneltjes, beheerster van Nimmerdor. “Als

er peutergym is, komen ouderen kijken. Er

komen hier ook regelmatig scholieren om

hun huiswerk te maken, snoep te kopen of

een spelletje te doen. En op woensdag is

het jeugdhonk open.”

Jacoline Sneltjes heeft een winkel in het

gebouw: Ikkus. Ze verkoopt er onder meer

kaarten, kinderkleding en poppen, veelal

zelf gemaakt. Ook geeft ze workshops en

organiseert ze activiteiten voor bewoners

van Nimmerdor en andere dorpelingen.

‘t Kniphoekje trekt ook bezoekers uit het

hele dorp. “Voorheen had ik een kapsalon

aan huis”, zegt kapster Jolanda Kluijfhout.

“In januari 2012 ben ik hier begonnen.

Het bevalt heel goed. Ik heb meer armslag

en meer aanloop. Hier val je meer op dan

in een stille woonwijk. Het is ook gezelliger.

Het is handig voor de bewoners van

Nimmerdor dat hier een kapsalon is, maar

ik ben wel kapper voor het hele dorp. Hoe

meer leven hoe beter.” ■

het erasmuspark in goes telt, naast 156 appartementen, diverse voorzieningen: een zorgpost, een restaurant en ruimtes voor een pedicure,

een fysiotherapeut, een kapper, de Conflictacademie (mediation) en palazolli, een vrijwilligersorganisatie die mensen met kanker

en hun familie ondersteunt en begeleidt. “de bewoners van het complex zijn zelfstandig wonende ouderen. als ze zorg of hulp nodig hebben,

is die hier onder handbereik”, zegt zorgcoördinator Ko pieper. “Met alle voorzieningen heeft het erasmuspark een wijkfunctie. het is

een onderdeel van de woonzorgzone hier. dit is ook een centrum van ontmoeting. de interactie met de wijk zorgt voor levendigheid.”


zeeland huisvest jaarlijks 120 statushouders.

Momenteel zijn het vooral mensen uit

somalië, irak, afghanistan en soedan.

vluchtelingenWerk zeeland begeleidt 480

statushouders plus 250 bewoners van het

asielzoekerscentrum in goes.

Een nieuwe toekomst,

met dank aan vluchtelingenWerk

voor corporaties zijn status houders - vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen -

een kleine maar belangrijke doelgroep. “statushouders vormen immers een kwetsbare groep in de

samenleving”, legt gérard van Wanrooij van zeeuwland uit. om de huisvesting zo goed mogelijk te

laten verlopen, werken de corporaties nauw samen met vluchtelingenWerk.

Elke gemeente in Nederland heeft

de opdracht om een aantal statushouders

te huisvesten. Bij de gemeente

Schouwen-Duiveland gaat het bijvoorbeeld

om zeven personen per halfjaar. “Het COA

(Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, red.)

levert ze aan en wij, als verhuurder, helpen

ze binnen tien weken aan een huurwoning.

Na het tekenen van het huurcontract en

het overhandigen van de sleutel, moet de

woning binnen twee weken ingericht zijn”,

aldus Van Wanrooij, stafmedewerker klant

en kern bij de corporatie op Schouwen-

Duiveland. “De gemeente zorgt ervoor dat

de partijen bij elkaar komen. Behalve de

corporatie en de statushouders is dat

VluchtelingenWerk, een spin in het web voor

elke vluchteling. De vrijwilligers van

VluchtelingenWerk doen bijzonder goed

werk. De samenwerking verloopt heel soepel.”

Zeeuwland selecteert een woning voor een

statushouder, die dit aanbod in principe

moet accepteren. Gérard van Wanrooij:

“Wij huisvesten deze doelgroep niet alleen

in Zierikzee, maar ook in kleinere kernen.

Tenminste, als er een busverbinding is en

nog wat voorzieningen, zoals een school

als het een gezin met kinderen betreft. Ook

proberen we mensen uit hetzelfde land niet

te ver van elkaar te huisvesten. Zo kunnen

ze elkaar gemakkelijker helpen.”

De hulp, zeker in het begin, is in de eerste

plaats in handen van VluchtelingenWerk.

Het tekenen van het huurcontract, de inrichting

van de woning, de verhuizing, alles valt

onder de begeleiding door een vrijwilliger

van VluchtelingenWerk. “Maar we zorgen er

ook voor dat men niet in een sociaal isolement

komt. Zo brengen we ze in contact met

de buren”, zegt Luc Willem, coördinator van

VluchtelingenWerk Zeeland. “We begeleiden

op weg naar de arbeidsmarkt en scholing.

We maken ze wegwijs als het gaat om de

gebruiken in Nederland. Bijvoorbeeld: hoe

koop je een treinkaartje op het station.

Vergeet niet dat alles complex is, zeker als

je de taal nog niet spreekt.”

“Vergeet ook niet”, stelt Zeljana Miljus, directeur

van VluchtelingenWerk Zeeland, “dat

een vluchteling niet voor niets een vluchteling

is. Het zijn bijna allemaal oorlogsvluchtelingen.

Iedereen heeft zijn verhaal

en iedereen moet een nieuw evenwicht

vinden in een nieuwe omgeving en een heel

andere cultuur. Dat is vrij pittig. Wij zijn

er om daarbij te begeleiden, om te helpen

bij de inburgering, om iemand opnieuw

zelfstandig en zelfredzaam te maken. De

vluchtelingen zijn altijd heel blij met onze

inzet.” De begeleiding stopt doorgaans na

drie jaar.

VluchtelingenWerk Zeeland beschikt over

190 vrijwilligers, waarvan meer dan de helft

actief is als begeleider van statushouders.

Er zijn ook taalcoaches. “We hebben jongere

en oudere vrijwilligers. Sommigen doen

het al dertig jaar, anderen lopen stage. We

proberen ook ex-vluchtelingen in te zetten”,

zegt directeur Miljus. Nieuwe vrijwilligers

zijn welkom. ■

Meerdere corporaties bieden ook vluchtelingenWerk

zelf onderdak. Bijvoorbeeld RWs,

zeeuwland en Clavis. “vluchtelingenWerk

huurt in het souterrain van ons kantoor

een halve verdieping tegen een minimaal

tarief”, zegt henry de Miranda, coördinator

wonen van Clavis. “Men maakt gebruik van

onder andere onze iCt en receptie. Clavis

doet dit vanuit maatschappelijke betrokkenheid.

vluchtelingenWerk zocht ruimte

en wij hadden ruimte ter beschikking. er

is regelmatig contact tussen de corporatie

en vluchtelingenWerk, dan is het prettig

dat de lijnen heel kort zijn. er is zeer snel

overleg mogelijk, we hoeven alleen de trap

maar af.”

de huuRdeR

35e jaargang | nummer 1 | april 2013 7


Zeeuwland

8

appartement:

lekker leven, lekker wonen!

De heer en mevrouw Harmsen:

“Ik was vooral verrast door de ruimte.”

wonen in een appartement is zorgeloos wonen én leven. want:

voorzien van alle luxe en gemakken, kunt u genieten zoals ú dat

wilt. niet alleen biedt een appartement meer woongenot, het

geeft u ook alle ruimte voor de dingen die u graag doet! Geen

onderhoud betekent immers meer vrije tijd. Bovendien biedt

de woonomgeving een gevoel van comfort en veiligheid. Vele

voordelen dus! Toch is de keuze voor een appartement soms een

moeilijke beslissing.

Klantmanager Annemiek Pieters

vertelt: “Voor mensen is het

vaak moeilijk om afscheid te nemen

van hun woning. Begrijpelijk. Toch leert

de ervaring dat de bewoners van onze

appartementengebouwen alleen maar spijt

hebben van het feit dat ze de beslissing niet

eerder hebben genomen.”

“Zeker”, beaamt mevrouw Kaashoek. Zij woont

sinds juli 2012 in haar nieuwe appartement

aan de Dulve in Zierikzee. “Het is hier in

één woord geweldig.” Ruim een jaar geleden

verhuisden de heer en mevrouw Kaashoek

vanuit hun woning aan het Rode Dorp in

Zierikzee naar het gebouw in Noorderpolder.

“We hebben daar ruim veertig jaar met veel

plezier gewoond, maar ik ben zo blij dat we

op tijd de keuze hebben gemaakt voor een

gelijkvloerse woning. We zijn nu gelukkig nog

heel actief, maar als je wat ouder wordt, moet

je toch een keuze maken. Wacht daar niet te

lang mee! Wij kunnen nu volop genieten van

ons appartement. Vloerverwarming, een lekker

balkon, een garage onder het gebouw: we zijn

van alle gemakken voorzien. En, we hebben

gewoon tijd over nu we geen onderhoud meer

hebben aan ons huis en aan de tuin. Dat is

zo fijn! Ook de onderlinge contacten in het

gebouw zijn waardevol. Wanneer je wilt, kunt

je veel samen doen, wij spelen bijvoorbeeld

iedere week jeu de boules met een club. Zo

gezellig! Ik kan iedereen alleen maar adviseren

om op tijd de kiezen voor een appartement.”

35e jaargang | nummer 1 | april 2013

Van vrij wonen naar vrij leven

Het idee om kleiner te gaan wonen kan voor

actieve, zelfstandige ouderen beklemmend

zijn. Maar vaak biedt een appartement meer

ruimte. In ieder geval in de agenda. Voor

de heer Harmsen uit Renesse zorgde de

verhuizing naar een appartement letterlijk

en figuurlijk voor ruimte in zijn leven. Twaalf

jaar lang woonde hij in een vrijstaand huis

met een grote tuin. “Ik wilde er eigenlijk

helemaal niet weg, maar het werk - vooral

rondom het huis - werd ons gewoon te zwaar.

Ik zag er erg tegenop om in een ‘hokje’ te

gaan wonen, want dat was toch het beeld dat

ik had van een appartement. Op aandringen

van onze kleindochter hebben we toch onze

huidige woning in Vronenburg bezichtigd.

Ik was verrast! Vooral door de ruimte in de

woonkamer. Uiteindelijk ben ik blij dat we

de stap hebben gezet. We wonen hier met

veel plezier. Mijn vrouw en ik gaan er graag

op uit en daar hebben we nu alle tijd voor.

Bovendien worden er in het gebouw zelf,

door zeer enthousiaste bewoners, allerlei

activiteiten georganiseerd. Van koffieochtend

tot concertbezoeken, er is altijd wel iets

te doen, dat brengt een hoop warmte en

gezelligheid met zich mee en zorgt dat je

snel contact maakt met je buren. En, wat ook

zo fijn is, onze conciërge Gert-Jan de Jong

staat altijd voor ons klaar. Echt, het is hier

allemaal prachtig, we hadden deze stap eerder

moeten maken.” Annemieke Pieters vult aan:

Mevrouw Kaashoek:

“We hebben nu tijd over en genieten daar

volop van! In één woord geweldig!”

“Het is fijn om te zien dat actieve ouderen

op deze manier zorgeloos kunnen wonen en

echt genieten van hun vrije tijd! En mocht

er een tijd aanbreken dat er zorg of extra

ondersteuning nodig is, dan is dat mogelijk

door onze samenwerking met de diverse

zorgaanbieders op het eiland. Zelfstandig

wonen wordt zo prettiger én veel langer

mogelijk gemaakt. Zorgeloos wonen en leven,

écht genieten dus!” n

Kijk op www.zeeuwland.nl voor meer

informatie én een overzicht van de

beschikbare appartementen. Of neem

contact op met annemieke Pieters,

klantmanager: telefoonnummer

0111 418080.


Aan de slag in uw tuin!

Bloembollen komen uit, blaadjes groeien weer aan de bomen. Het voorjaar komt er aan! een goed

moment om uw tuin zomerklaar te maken. Voor de één een moment om naar uit te kijken, voor de

ander een bezigheid om liever over te slaan. Toch hoort een onderhouden tuin bij de woning.

Het draagt bij aan uw eigen woongenot, maar ook aan dat van uw buren. Zo werk je samen aan

plezierig wonen met elkaar!

Dit jaar is een van de speerpunten

van Zeeuwland ‘onderhoud van

tuinen’. Zo organiseren we een tuinactie

voor drie straten op Schouwen-Duiveland.

Huurders kunnen met hun buren een dag

gebruik maken van kennis, advies en

materiaal van De Zuidhoek. In de volgende

Zeeuwland Woonkrant leest u een verslag

van deze tuinactie.

Zeeuwland tuincheck

Klantmanagers van Zeeuwland komen

geregeld in uw straat. Zij letten ook

op voortuinen - en waar mogelijk op

achtertuinen - en de staat van onderhoud.

Hiervoor heeft Zeeuwland een tuincheck

ontwikkeld. Dit is zowel voor u als voor

onze klantmanagers een handig middel

om te kijken of uw tuin voldoet aan de

voorwaarden schoon, heel en veilig.Gras bijhouden

Perken zijn onderhouden en bevatten

geen hinderlijk onkruid

Erfafscheidingen in voortuinen

zijn niet hoger dan een meter en

zijn schoon, heel en veilig. In de

achtertuin zijn ze niet hoger dan

twee meter.

Bomen en struiken leveren geen

overlast voor buren en zijn geen

gevaar voor het onderhoud van de

woning

Voor extra bouwwerken in de tuin,

zoals een tuinhuis, is toestemming

ontvangen of een vergunning

aanwezig

Voertuigen in de tuin zijn niet

toegestaan, tenzij er sprake is

van een aangelegde inrit vanaf de

openbare weg.

Blijkt dat uw tuin op tenminste twee punten

niet voldoet aan de tuincheck, dan zult u actie

moeten ondernemen. Merkt uw klantmanager

op dat uw tuin niet voldoet, dan gaat hij of

zij met u in gesprek. Waarom onderhoudt u

uw tuin niet goed? Welke reden(en) heeft u?

Wellicht dat wij u kunnen ondersteunen. We

maken afspraken dat u binnen een bepaalde

periode uw tuin op orde heeft. Komt u onze

afspraak niet na, dan voeren wij eventueel

onderhoud uit en brengen wij de kosten

hiervan bij u in rekening.

Ondersteuning

Voor sommige mensen is het lastig om de

tuin te onderhouden, anderen hebben er geen

tijd voor. Wat de reden ook is, Zeeuwland

Klussendienst kan u ondersteunen bij uw

tuinonderhoud. Een abonnement op de

Zeeuwland Klussendienst kost u e 3,50 per

maand. U kunt de klusjesman dan viermaal per

jaar een uur inhuren. Ook zonder abonnement

kunt u de Zeeuwland Klussendienst

inschakelen. Het eerste uur betaalt u

e 12,50. Duurt een klus langer, dan betaalt

u elk daaropvolgend uur e 10,-. Inclusief

voorrijkosten.

Ook biedt Zeeuwland u andere ondersteuning,

maar dan in de vorm van materiaal. Wilt u

uw terras verhogen of nieuwe bestrating

aanleggen? U kunt bij onze reparatieservice

gratis zand bestellen. Bereken zo nauwkeurig

mogelijk hoeveel zand u nodig heeft en geef

dit door. Om u een voorbeeld te geven: een

kubieke meter is ongeveer 13 kruiwagens.

Bestel op tijd, want de levertijd is ongeveer

een week.

Gratis servicenummer

Vragen over Zeeuwland Klussendienst of

het bestellen van zand kunt u rechtstreeks

regelen bij onze medewerkers van de

reparatieservice. Bel gratis 0800 020 2723. n

Zeeuwland

35e jaargang | nummer 1 | april 2013 9


BeWoneRsBLad

tuinondeRhoud

drie papieren edities

én digitale initiatieven

dit blad bestaat 35 jaar. het

verscheen tot nu toe altijd

vier keer per jaar. dat gaat in

dit jubileumjaar veranderen.

de lezer kan ook digitale

initiatieven tegemoet zien.

Het eerste nummer verscheen in

1978. Het blad was een uitgave

van vier woningcorporaties: Woningbouwvereniging

Terneuzen (nu Clavis), Woningbouwvereniging

Beter Wonen in Zierikzee

(nu Zeeuwland), Woningbouwvereniging

Reimerswaal in Kruiningen (opgegaan in

R&B Wonen) en Stichting Samenwerking in

35e jaargang | nummer 1 | april 2013

Goes (nu RWS). Men sloeg de handen ineen

om, zoals het ten geleide van het eerste

nummer stelt, “de voorlichting aan de

eigen bewoners te verbeteren en/of uit te

breiden” en koos voor een gezamenlijk blad

omdat “vele onderwerpen over volkshuisvestingszaken

een eensluidende voorlichting

vragen, omdat ze voor elke corporatie

gelden. Een gezamenlijke uitgave maakt een

professionele aanpak mogelijk en is aanzienlijk

goedkoper.”

In de loop der jaren kwamen er corporaties

bij en haakten corporaties af. Nu ontvangen

de huurders van zes Zeeuwse corporaties het

bewonersblad. Behalve de vier oprichters

gaat het om SMB/SBOM in Goes en Woonburg

in Koudekerke. Het blad had jarenlang

één titel: Zeeland Woonkrant. Nu hanteren

drie corporaties deze naam nog. Woonburg

noemt het blad Thuis, Clavis WijKgevoel en

Zeeuwland de Zeeuwland Woonkrant.

Wat verandert er in 2013?

Het bewonersblad verschijnt niet vier keer,

maar drie keer: in april, september en december.

In de plaats van het vierde nummer komt

de redactie met initiatieven om de banden

met vooral de jongere doelgroep te versterken.

Denk aan het gebruik van internet en

social media. Nieuwe, digitale media die

jongeren aanspreken en, in vergelijking met

een papieren blad, meer interactie mogelijk

maken. De veranderingen vloeien voort uit

het vorig jaar gehouden lezersonderzoek. ■

Het geheim van een mooie tuin

Leen Hendrikse werkt graag in zijn tuin.

10

sommige mensen die langs de Calandweg in zierikzee wandelen,

stoppen om de tuin van Leen hendrikse te bewonderen. er zijn er

zelfs die een foto maken. Leen besteedt veel aandacht aan zijn

tuin, dat is duidelijk. “Je moet van de zomer eens komen kijken”,

zegt hij op een grijze ochtend in februari.

Een verzorgde tuin, Leen Hendrikse

heeft het van jongs af aan meegekregen.

“Mijn vader was een echte tuinier. Hij

kweekte allerlei groenten en had ook een mooie

siertuin. Ik hielp hem graag.” In de tuin aan

de Calandweg, zowel voor als achter, trekken

de kunstig geknipte buxussen de aandacht.

“Ach, met een beetje creativiteit kom je een

heel end”, zegt Leen, die getuige de doeken

aan de muur in de huiskamer ook met penselen

en verftubes heel aardig uit de voeten kan.

“Ik werk niet voor de vuist weg, maar met een

plan. Kleur is belangrijk. Op de grond, tussen

de buxussen, komen blauwe bloemen en

wat witte. Daarnaast is er de witte stamroos,

waar de postbode in de zomer altijd even aan

ruikt, en de roze stamroos. Tot slot: wat rode

accenten. Dat geeft een mooi effect, ook qua

diepte. Van april tot november heb ik kleur in

de tuin.” Leen vertelt dat ‘diepte’ een beter

resultaat geeft dan alle beplanting op een

rijtje. Naast kleur en diepte is onderhoud het

geheim van een mooie tuin. “Als je elke week

het onkruid weghaalt en de boel goed bijhoudt,

heb je weinig werk. Zeker als je niet zo’n grote

tuin hebt, zoals ik. Iets moois moet je mooi

houden, vind ik. Niet alleen een tuin, maar ook

een auto of een paar schoenen. Je moet er wat

tijd in steken, daar komt het op neer.” Dat Leen

tuinieren in de vingers heeft, is meer mensen

opgevallen. Inmiddels houdt hij twaalf tuinen

bij. Soms verzorgt hij ook de aanleg. “Je maakt

iets mooi, waar men tevreden over is. Daar doe

je het voor.” De tuinen aan de Calandweg staan

er over het algemeen netjes bij, vindt hij. “Maar

je ziet natuurlijk ook wel mindere tuinen. Soms

staat het onkruid zo hoog”, zegt hij met zijn

hand een goede meter boven de vloer. “Ja, dan

springen de tranen wel in je ogen, bij wijze van

spreken dan.” Het is niet zo dat zijn handen dan

gaan jeuken. Mensen zijn nu eenmaal verschillend.

“Toch vind ik het wel van belang dat de

buurt er goed uitziet. Als het netjes is, zijn

mensen minder snel genegen rommel op straat

te laten vallen of hun tuin te verwaarlozen.”

voorjaarstips

• Snoei de rozen.

• Zet lavendel bij de rozen om luizen op

afstand te houden.

• Bemest zo nodig de aarde.

• Verwijder elke week het onkruid.

• Plant eenjarigen en houdt daarbij rekening

met kleur en ‘diepte’. ■


‘Een huis uit duizenden’

vorig jaar maart verhuisden

sjoerd en anja Kanters, samen

met hun kinderen stijn en

sophie, naar een energiezuinige

woning aan de eendvogelstraat

in heinkenszand. nu, een jaar

later, is de tijd rijp om te

vragen naar de ervaringen. hoe

bevalt het in deze duurzame

woning? zijn er nog minpunten

of kinderziektes? is het een

succes?

De woning in Heinkenszand is

energiezuinig gemaakt door R&B

Wonen. Het dak, de gevels en de vloer

zijn geïsoleerd. Er is verbeterd dubbel

glas geplaatst. De plaats van de cv-ketel

is ingenomen door een warmtepomp. Er is

vloerverwarming. Zonnecollectoren op het

dak wekken energie op en een zonneboiler

zorgt voor warm water. De gasaansluiting is

verwijderd. Voor R&B Wonen gaat het om een

proef. “Wij zijn benieuwd naar het effect van

deze maatregelen in een woning van dertig

jaar oud”, zegt Laudie Bal van R&B Wonen.

“Hoe is het comfort in huis en hoe ziet de

energierekening eruit?” Aan de hand van de

ervaringen en het energieverbruik in de Eendvogelstraat

besluit de corporatie op welke

manier andere woningen duurzamer worden

gemaakt. De ambitie van R&B Wonen is om

tot 2022 32 procent energie te besparen

en in dat jaar voor het gehele woning bezit

minimaal een energielabel B te bezitten.

(De energielabels lopen van A tot G. A is het

meest zuinig, G het meest onzuinig.)

Per 1 juli 2013 kunnen de huren meer

omhoog dan in de afgelopen jaren.

Tot nu toe stegen de huren met het inflatiepercentage

van het jaar ervoor. Nu krijgen corporaties

de ruimte om de huren te verhogen met

meer dan 2,5 procent (het inflatiepercentage

van 2012): 4 procent. Voor hogere inkomens en

middeninkomens gelden hogere percentages:

4,5 en 6,5 procent.

Huurders met een huishoudinkomen tot 33.614

euro per jaar gaan, afhankelijk van wat de corporatie

besluit, per 1 juli 4 procent meer huur

Sjoerd en Anja Kanters hebben geen moment

spijt gehad van de verhuizing van Krabbendijke

naar Heinkenszand. “Het is hier

heerlijk. Fantastisch”, zegt Anja. Ze prijst de

locatie: het bos voor de deur, de voorzieningen,

het dorp als geheel en de woning. “Elke

dag zeggen we tegen elkaar: wat een heerlijk

huis om in te wonen.”

“Zeker nu de schuur, die tegen het huis staat,

ook geïsoleerd is”, reageert Sjoerd. “De

schuur is enkelsteens en liet veel kou binnen.

Het was moeilijk warm te krijgen in huis. In

de zomer is dat niet erg, maar als het vriest

en je moet het van de vloerverwarming hebben,

dan is het minder prettig als je op zo’n

18 graden blijft steken. R&B Wonen heeft er

snel werk van gemaakt en de schuur geïsoleerd.

We merkten direct een verbetering. Het

is nu behaaglijk in huis.”

Andere ‘kinderziektes’ loste R&B Wonen ook

snel op. Kanters noemt de extra boiler in

de keuken en de thermostaatkraan in de

badkamer. De eerste zorgt snel voor heet

afwaswater, de tweede voor een constante

betalen. Wie meer verdient, maar minder dan

43.000 euro per jaar, krijgt een huur stijging

van 4,5 procent. Terwijl huurders die meer

verdienen dan 43.000 euro per jaar, 6,5 procent

meer huur gaan betalen.

Het kabinet wil met deze verschillende percentages

het scheefwonen tegengaan. Scheefwonen

is met een hoog inkomen in een relatief

goedkope huurwoning wonen.

De nieuwe huurprijzen zijn geldig van 1 juli

2013 tot en met 30 juni 2014. De corporaties

stellen hun huurders vóór 1 mei op de hoogte

van de huurverhoging per 1 juli.

Sjoerd en Anja Kanters met hun kinderen Stijn en Sophie.

Huurverhoging: 4 tot 6,5 procent

watertemperatuur onder de douche. “De

corporatie laat ons letterlijk en figuurlijk niet

in de kou staan. Minpunten zijn er niet meer.

Dit is een huis uit duizenden.” Het energieverbruik

is flink gedaald ten opzichte van de

vorige woning. Dat heeft alles te maken met

de goede isolatie, de afwezigheid van gas en

de opwekking van energie op het dak. “Op

een mooie, zonnige dag wekken we 15 tot 20

kilowatt op”, zegt Sjoerd. Hij verwacht een

gehalveerde energierekening.

“Echt goed dat R&B Wonen dit project doet”,

vindt Anja. “Het is belangrijk om zuinig met

de aarde om te gaan en de kinderen een

goede toekomst te geven.” ■

De hoogte van de huur is afhankelijk van de

kwaliteit van de woning. De waardering gebeurt

via een puntensysteem: het woningwaarderingsstelsel.

Hoe groter de kamers, hoe meer

punten. Daarnaast leveren bijvoorbeeld een

tuin of een balkon, het sanitair en de verwarming

punten op, net als de woonomgeving,

het type woning en het energielabel. In de

toekomst gaat ook de WOZ-waarde van de

woning meetellen in dit puntensysteem. WOZ

staat voor waardering onroerende zaken. Onder

andere de gemeente gebruikt de WOZ-waarde

bij het heffen van belastingen. ■

35e jaargang | nummer 1 | april 2013

duuRzaaM

11


BouWen in eigen BeheeR

Starters perspectief bieden

is goed voor kleine kernen

een woning voor 140.000 tot 150.000 euro. zeventien inwoners van Bruinisse - allemaal starter op

de woningmarkt, vooral jongeren - hebben er belangstelling voor. dat bleek uit een bijeenkomst

die de dorpsraad eerder dit jaar hield over bouwen in eigen beheer. als het project van de grond

komt, is dat goed voor de leefbaarheid in Bruinisse.

De dorpsraad van Bruinisse kreeg

duidelijke signalen: er is behoefte

aan woningen tot zo’n 200.000 euro. Omdat

die woningen er niet zijn, trekken starters

weg, terwijl ze liever in het dorp hadden willen

blijven wonen. De dorpsraad pikte de signalen

op en kwam met het plan om te gaan bouwen

in eigen beheer, samen met Collectief Particulier

Ondernemerschap Zeeland (COPZ).

“Het grote voordeel van bouwen in eigen

beheer is dat je de projectontwikkelaar ertussenuit

haalt”, zegt Nico de Danschutter van de

dorpsraad in Bruinisse. “Dat scheelt 25 procent

in de bouwkosten en je voorkomt leegstand.

Voor starters is dit dé kans om een betaalbare

woning te kopen. Als groep potentiële bewoners

krijg je begeleiding bij het selecteren van een

architect en aannemer. Je richt samen een

rechtspersoon op, meestal een vereniging, om

het project van de grond te tillen.”

De dorpsraad wil op deze manier bijdragen aan

een leefbaar Bruinisse. “Het dorp bewoonbaar

houden, mensen hier houden. Dan houd je de

voorzieningen op peil. Het moet mogelijk zijn

om ten minste vier woningen in eigen beheer

te laten bouwen. Door een aannemer uit de

omgeving, dat is goed voor de conjunctuur van

het eiland”, aldus De Danschutter.

Burgh-haamstede

Starters een perspectief bieden, de kern leefbaar

houden. Ook in Burgh-Haamstede gelden deze

argumenten. Theo Grefkens is hier de initiatief-

nemer voor bouwen in eigen beheer en Zeeuwland

gaat de woningen realiseren. “Je ziet

toenemende vergrijzing. Jongeren die wegtrekken

zie je nooit meer terug. Als je de samenleving

leefbaar wil houden, moet je ervoor zorgen

dat jonge mensen hier blijven. Dan kun je de

basisschool in stand houden, de kinderopvang,

de winkels en noem maar op. Maar dan moeten

er wel betaalbare woningen zijn. Nu komen starters

niet aan bod. Woningen die te koop staan

gaan in veel gevallen naar mensen met een zak

centen uit de Randstad.”

Grefkens activeerde tientallen dorpsgenoten.

Samen startten ze een burgerinitiatief: een plan

vanuit de bevolking dat op de vergadertafel van

12 35e jaargang | nummer 1 | april 2013

de gemeenteraad komt. De raad keurde het

plan goed. “We hadden niet alleen een idee,

maar ook een locatie: het Domineesbosje, een

braakliggende plek, midden in Burgh-Haamstede.

Voor de uitwerking van het plan hebben we

contact gezocht met Zeeuwland. Daar was men

meteen zeer geïnteresseerd.”

In het Domineesbosje komen zestien woningen

in het groen. Theo Grefkens: “Toekomstige

bewoners zijn betrokken bij de ontwikkeling van

het plan en kunnen hun casco woning indelen

zoals ze zelf willen; alleen de buitenmuren

staan min of meer vast. Het bouwen in eigen

beheer gaat bij dit project om de binnenkant

van de woningen. Door zelf aan de slag

te gaan of elkaar te helpen, is er te

besparen op de kosten. De bouw

gaat waarschijnlijk volgend jaar van

start, liefst met een bouwbedrijf uit

de buurt, om de werkgelegenheid te

stimuleren.”

Volgens Grefkens is het bouwproject

een absolute noodzaak voor Burgh-

Haamstede. “Sterker nog, dit is

een eerste aanzet. Er moet meer

gebeuren om het tij te keren.

Maar alle beetjes helpen en

bovendien kunnen we leren van

dit project. Het belangrijkste is

dat we perspectief bieden aan starters

in deze prachtige omgeving.” ■

Theo Grefkens op de toekomstige bouwlocatie in Burgh-Haamstede.


Vrijwilligers markeren een nieuwe wandelroute.

een korte wandeling,

op een zonnige zondagmiddag

in noordgouwe op schouwen-duiveland begon het. vijf jaar geleden kwam daar het eerste zeeuwse

ommetje tot stand. daarna zijn de ommetjes als paddestoelen uit de grond gekomen. inmiddels telt

de provincie er drieëntwintig.

Het ommetje Kloetinge leidt de

wandelaar door en rond het

prachtige dorp. De route gaat over dreven,

weiden, velden en historische paden,

zoals het Hooge pad, een verbinding uit de

twaalfde eeuw tussen ‘s-Heer Arendskerke

en Kapelle. Het ommetje is gerealiseerd op

initiatief van de Vereniging Dorpsbelangen

Kloetinge, met ondersteuning van de Stichting

Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) en de

gemeente Goes.

voor bewoners

“Het initiatief voor een ommetje komt altijd

uit het dorp zelf”, zegt Ewoud Voogd van

SLZ. “Denk aan een dorpsraad of een groep

bewoners. In opdracht van de provincie

adviseren en ondersteunen wij bij de

realisatie van een ommetje. We denken mee

over de route en coördineren het project.

Zo overleggen we met landeigenaren om het

mogelijk te maken dat de route over hun

terrein loopt. Ook zorgen we voor geld en

voor de bewegwijzering. Een ommetje is in

de eerste plaats bedoeld voor de bewoners.

Heerlijk voor een zonnige zondagmiddag:

een korte wandeling, tot een kilometer of

zes, in je eigen omgeving.”

Wie niet genoeg heeft aan zo’n rondje door

de historie en natuur van zijn dorp, of

eens wat anders wil zien, kan zijn vleugels

gemakkelijk uitslaan. Overal in Zeeland zijn

namelijk wandelnetwerken en er komen

nog altijd nieuwe bij. Zoals dit jaar het

wandelnetwerk Goes-Kapelle, waarvan het

Kloetingse ommetje een onderdeel zal zijn.

Ewoud Voogd: “Er is een duidelijke behoefte

aan langere wandelingen. Het mooie van de

wandelnetwerken is dat je van knooppunt

naar knooppunt loopt en dus zelf je route

kan bepalen. Het past bij de ambitie van

Zeeland om wandelprovincie te worden.”

Charmes ontdekken

Ommetjes zijn niet typisch Zeeuws. De korte

wandelroutes komen in heel Nederland voor.

Wel heeft het fenomeen sinds de introductie

in Noordgouwe een hoge vlucht genomen in

Zeeland. Elk jaar stijgt het aantal ommetjes.

Bovendien zijn ze populair bij dorpsbewoners

en, steeds meer, bij toeristen die de verborgen

charmes van Zeeland willen ontdekken:

de watergangen, de bomenlanen, de kerkenpaden,

de velden en natuurlijk de dorpen.

“Het mooiste ommetje? Elk dorp vindt z’n

eigen ommetje het mooist. De ommetjes

zijn stuk voor stuk tot stand gekomen met

veel inzet vanuit het dorp”, zegt Ewoud

Voogd. “Maar als ik dan toch de mooiste

moet noemen... dan zeg ik: het Parlevinkerpad

rond het sluizencomplex van Hansweert.

Of het Jacoba van Beierenpad bij ‘s-Heer

Hendrikskinderen, door het interessante

landschap.” ■

natuur- en landschapsbeheer

stichting Landschapsbeheer zeeland

(sLz) houdt zich bezig met natuur- en

landschapsbeheer in de provincie.

de organisatie geeft advies over het

realiseren of herstellen van streekeigen

landschapselementen - zoals hagen,

knotbomen, bosjes, welputten en damhekken

- en het onderhoud daarvan. sLz

werkt met vrijwilligersploegen. vrijwilligers

zorgen ook voor de bewegwijzering

van ommetjes. ewoud voogd: “dat is

veel werk. voor een kort ommetje ben je

zo drie dagen bezig. vrijwilligers controleren

ook of de paden goed beloopbaar

blijven en of de pijlen en overstapjes

nog in orde zijn. sLz coördineert dat allemaal.”

zie voor meer informatie over

sLz: www.landschapsbeheer.nl/zeeland.

ReCReatie

35e jaargang | nummer 1 | april 2013 13


Leven Met WateR

14

herdenken, leren en vooruitkijken

in het Watersnoodmuseum

zestig jaar na de Watersnoodramp, 1 februari 2013, vond de nationale herdenking plaats bij het

Watersnoodmuseum in ouwerkerk. een goede plaats. het museum is immers dé plaats om de ramp

van 1953 te herdenken en te herinneren, maar ook om ervan te leren en vooruit te kijken. Bovendien

is het museum vernieuwd met onder meer een indringende overstromingssimulator.

Prik zelf de dijk door en kijk wat

er gebeurt. Moet ik een goed

heenkomen zoeken op zolder? Of komt het

water zo hoog dat er een boot nodig is om

te ontkomen? De simulator laat zien wat de

gevolgen van een overstroming zijn in je

eigen omgeving. Dat kan best confronterend

zijn, in ieder geval is het goed voor de bewustwording,

zeker als je in het westen van

het land onder de zeespiegel woont.

Het Watersnoodmuseum ging in 2001 open

in één van de caissons waarmee in november

1953 het dijkgat bij Ouwerkerk werd

gesloten. Meer dan een collectie krantenknipsels,

foto’s en wat voor de wederopbouw

gebruikte machines waren er niet te zien.

Later - het museum groeide en was snel

volwassen - zijn alle vier caissons in gebruik

genomen.

Wandelend door de betonkolossen (60 x 20

x 20 meter) komt de bezoeker van alles te

weten over de feiten van de Watersnoodramp,

de emoties, de wederopbouw en de

35e jaargang | nummer 1 | april 2013

toekomst. Wat speelde zich af op 1 februari

1953, hoe kon het gebeuren, welke gebieden

zijn getroffen door het water - dat alles

is te zien in de eerste caisson.

De tweede bevat een muur met de namen

van alle 1836 slachtoffers, die een gezicht

krijgen via een multimediaal monument

1835+1. Persoonlijke verhalen klinken en

het museum geeft hier ook een beeld van de

hulpverlening.

Caisson drie gaat over de wederopbouw. Hier

is een Deense geschenkwoning uit Zierikzee

te zien, naast materieel dat gebruikt is voor

het herstel, een waterschapskotje en de

overstromingssimulator. De vierde caisson,

ten slotte, ziet er heel anders uit. Hier kijkt

de bezoeker vooruit, in een toekomst waarin

het gaat om ‘leven met water’. Dit vernieuwde

gedeelte van het museum is high-tech en

interactief, met veel touchscreens. Allemaal

bedoeld om te ontdekken dat water niet alleen

een vijand is, waartegen je je moet beschermen,

maar ook tal van (economische)

mogelijkheden biedt. Zoals zilte akkerbouw

en een getijdencentrale. Het Watersnoodmuseum

trekt jaarlijks zo’n 60.000 bezoekers.

Er werken, naast een kleine betaalde

staf, ruim honderd vrijwilligers. Het museum

draait in de eerste plaats op entreegelden.

Daarnaast komt er wat subsidie binnen en is

er een schare donateurs. ■

Rond de nationale herdenking van

de Watersnoodramp verschenen twee

boeken: ‘1953, de stormvloed buiten

nederland’ van Jasper goedbloed en

‘de Ramp getekend, hoe de watersnood

in kinderboeken werd verbeeld’

van herman vuijsje. daarnaast ging

de tentoonstelling ‘harte-plicht

1953/2013’ van start, waren er open

dagen, herdenkingsconcerten en vond

de presentatie plaats van het Watersnoodpad,

een wandelroute van ruim

honderdvijftig kilometer.

de zeeuwse Bibliotheek, het Watersnoodmuseum

en het gemeentearchief

schouwen-duiveland rondden vlak voor

1 februari de digitalisering af van de

documentatie over de Watersnoodramp.

daardoor kan iedereen krantenknipsels,

brochures en boeken over deze ingrijpende

gebeurtenis digitaal bekijken.

er zijn in 2013 het hele jaar door activiteiten

in het kader van de zestigste

herdenking. Meer informatie:

www.watersnoodmuseum.nl.


nog niet

verdwenen

oplossing:

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26

27 28 29

30 31

32 33 34 35

36 37 38 39 40 41

42 43 44 45 46

47 48 49 50 51

52 53 54

55 56

32 14 7 39 48 28 53 40 3 18 15 23

Oplossing puzzel uit het vorig nummer: neeltje Jans

de winnaars:

Mevr. Dorreman-Ravia Gravenstraat 9 4301 GV ZIERIKZEE

Fam. Padmos Volkerakstraat 3 4301 XV ZIERIKZEE

J. Heijt Dahlialaan 63 4401 GZ YERSEKE

N. Sinke Slagveldstraat 33 4416 CB KRUININGEN

A. Overheid-v.d. Put Groen van Prinstererstraat 48 4463 SE GOES

E. Thielen Boszicht 23 4462 BH GOES

H.J. de Wit Domburgseweg 70c 4356 BL OOSTKAPELLE

A.N. van Keulen-Fraanje Egelantier 49 4356 JS OOSTKAPELLE

R. Kattouw Edvard Grieghof 33 4536 EP TERNEUZEN

A. de Jager Edvard Grieghof 61 4536 EP TERNEUZEN

Gewapend met de camera trok de redactie

eropuit. Hoe is het gesteld met uw kennis

van bijzondere plaatsen in Zeeland? Achter

het kruiswoordraadsel zit zo’n kenmerkende

plaats verborgen. Dit keer: een kerkdorp

zonder kerk. Het is geen ramp als u de details

niet meteen herkent. Los gewoon de puzzel

op, vul de juiste letters in en klaar is Kees.

E-mail uw oplossing vóór 1 juni 2013 naar

info@rwsgoes.nl. Of schrijf de oplossing op

een briefkaart en stuur deze aan: Puzzelredactie

Zeeland Woonkrant, Postbus 158,

4460 AD Goes. Vermeld duidelijk uw naam

en adres. Onder de goede inzenders verloten

we tien boeken ‘Het Nederlands Viskookboek

(verantwoord lekkerbekken met vis van dichtbij

en stoere vissersverhalen)’ van Bart van

Olphen. Oplossing en prijswinnaars worden in

het volgende nummer van Zeeland Woonkrant

bekend gemaakt.

horizontaal

1 stadion

5 voetbalterm

10 steen

12 bijwoord

14 persoonlijk

voornaamwoord

16 scheidsrechter

19 moeder

20 naad

22 laten zien

23 lof

24 dokter

26 met (Frans)

27 zangstem

29 familielid

30 afgod

31 Azerbeidzjanen

33 atoom

34 Belgische omroep

36 hoogleraar

40 zettekst

42 meisjesnaam

43 beslist

46 geestelijke

47 persoonlijk

voornaamwoord

(Frans)

49 voetbalclub

51 muzieknoot

52 Spaanse uitroep

53 droog

55 lichaamsoefening

56 oefenmeester

verticaal

2 rooms-katholiek

3 roem

4 hechtmiddel

6 slotwoord

7 ontkenning

8 lidwoord

9 Italiaanse voetbalclub

11 meertje

13 Spaanse voetbalclub

15 wagen

17 zeil

18 openbaar vervoerbedrijf

19 mede

21 sportpaleis

23 Engelse voetbalclub

25 zwoegende huisvrouw

26 topartikel

28 vat

29 gemeentelijke belasting

32 midvoor

35 deel van het doel

37 mannetjeshond

38 ordelijk

39 Brabantse stad

41 zet

43 worm

44 hert

45 oliemaatschappij

49 parasiet

50 een en ander

52 voorzetsel

54 inhoudsmaat

neeltje Jans

Zeehonden, een waterspeelplaats, een orkaanmachine. Dat zijn enkele attracties van Deltapark Neel-

tje Jans, hét themapark op het gebied van Deltawerken, kust en water. Het eiland is een onderdeel

van de Oosterscheldekering tussen Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland. Tijdens de aanleg van

deze waterkering fungeerde Neeltje Jans als werkeiland. In 1986 was de Oosterscheldekering klaar.

Toen was het themapark van nu een educatief centrum, Delta-Expo geheten. Later kwamen er steeds

meer recreatieve en pretparkachtige functies bij. De naam Neeltje Jans schijnt afkomstig te zijn van

een schip dat vastliep op de zandplaat, die het huidige eilandje ooit was. Een plaat in de monding

van de Oosterschelde.

puzzeL

35e jaargang | nummer 1 | april 2013 15


16

We hebben

nu tijd over

en genieten

daar volop

van!

Zeeuwland

voor elkaar

35e jaargang | nummer 1 | april 2013

“Als je wat ouder wordt, moet

je een keuze maken. Doe

dat op tijd! Wij genieten nu

volop van ons appartement.”

De heer en mevrouw

Kaashoek verhuisden van een

eensgezinswoning naar een

gelijkvloers appartement.

“Doordat we nu geen

onderhoud meer hebben

aan huis en tuin, houden

we tijd over om nog meer te

genieten!”

Familie Kaashoek,

Klein Zweden, Zierikzee

Content

in een

Zeeuwland

appartement

Wonen in een

appartement is

zorgeloos wonen én

leven. Want, voorzien

van alle luxe en

gemakken, kunt u

genieten zoals ú

dat wilt. Een veilige

en beschermde

woonomgeving

-indien nodig

inclusief service

en zorg op maat-

zorgen ervoor dat u

zorgeloos woont!

Zeeuwland

Postbus 82, 4300 AB Zierikzee

Telefoon 0111 418080

Telefax 0111 418081

E-mail info@zeeuwland.nl

Site www.zeeuwland.nl

Openingstijden

kantoor Kerkhof 1, te Zierikzee

maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00

Reparaties/

Zeeuwland Klussendienst

(ook na kantooruren)

www.zeeuwland.nl

0800 020 27 23 (gratis)

“Zo’n uitz icht da’s toch een

fantastisch vooruitz icht!

De zon staat om 12 uur

op mijn balkon en ik zie

hem achter de Dikke Toren

ondergaan.” De heer Van Loo

vertelt enthousiast over zijn

appartement in de Veste in

Zierikzee. “We zijn nog iedere

dag dankbaar dat we deze

woning kregen aangeboden.

Het is heerlijk hier, dichtbij

de binnenstad en alle

voorzieningen in de buurt:

ideaal.”

De heer Van Loo,

De Veste, Zierikzee

Oplage: 26.500

n Zeeuwland

n Overige

corporaties

Bewonersinformatieblad van:

Clavis, Terneuzen

Zeeuwland, Zierikzee

RWS partner in wonen, Goes

R&B Wonen, Heinkenszand

SMB / SBOM, Goes

Woonburg, Koudekerke

Kijk op

www.zeeuwland.nl

voor meer

informatie en

een overzicht van

de beschikbare

appartementen.

Of neem contact

op met onze

woonadviseurs via

telefoonnummer

0111 418 080.

Zeeuwland

voor elkaar

Kerkhof 1,

4301 BZ Zierikzee

Telefoon 0111 418080

info@zeeuwland.nl

www.zeeuwland.nl

Productie: Muurlink Creatieve Communicatie

druk: LNO drukkerij, Zierikzee

Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen is alleen met

bronvermelding toegestaan. Foto’s, cartoons, illustraties en

puzzel zijn exclusief voor Zeeland Woonkrant. Overname daarvan

is slechts toegestaan na schriftelijke goedkeuring van de redactie.

De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijke of

materiële schade, veroorzaakt door onjuistheden in de teksten.

More magazines by this user
Similar magazines