Jaarverslag OBS De Delta 2011-2012

obsdedelta.eu

Jaarverslag OBS De Delta 2011-2012

Jaarverslag

2011-2012


Jaarverslag 2011-2012

1. Inleiding

2. Onze school

2.1. Kerngegevens

2.2. Organisatieontwikkeling

2.3. Meerjarenplan

2.4. Klachten en klachtenregeling

2.5. PR en communicatie

2.6. Medezeggenschap

Inhoudsopgave

3. Onderwijs en leren

3.1. Onderwijsaanbod (kind-, groeps- en schoolniveau)

3.1.1. Opbrengsten

3.1.2. Individuele vakgebieden

3.1.3. ICT en leren

3.2. Brede school

3.2.1. Onze school, een brede school

3.2.2. Brede school-activiteiten

3.2.3. Integratie school en kinderopvang

3.3. Passend onderwijs

3.3.1. Basiszorg (HGPD, groepsplannen, ontwikkelperspectief, plusklas etc.)

4. Personeel

4.1. Schoolformatieplan

4.2. Ziekteverzuim

4.3. Functiemix

4.4. Professionalisering

4.5. Studenten en stagiaires

5. Thema’s vanuit de school

6. Nawoord

7. Bijlagen


Jaarverslag 2011-2012

1. Inleiding

Voor u ligt het Jaarverslag 2011-2012. Een doorstart met een groei van 230 kinderen in één jaar tijd, heeft veel

invloed gehad op ieder domein dat de school aangaat. Inrichting van de groepen, het samenstellen van een

sterk gekwalificeerd team passend bij het concept van de school, het screenen van kinderen en hun

onderwijsbehoeften en het implementeren van methodes en werkwijzen. Het was zo gezegd een dynamisch

schooljaar waarin op topsnelheid en met vereende krachten de basis is neergezet voor de onderwijsstructuur

en –inhoud.

Het was geen gemakkelijk jaar. Door de aanpak van zaken in de volledige breedte van onze nieuwe school

vereiste dit van alle medewerkers een ongewoon hoge inzet. Deze inspanning is geleverd en heeft tot zichtbare

resultaten geleid. Hoewel de 0-meting van de opbrengsten in januari 2011 een teleurstellend beeld liet zien

van onze leerlingen, hebben we hier, in relatief korte tijd, grote groei in kunnen realiseren. Dat is dan ook onze

taak, het beste uit de kinderen halen, ondanks de overstap en verhuizing naar een andere wijk en een nieuwe

school.

Wij zijn trots op deze resultaten, omdat de school en al haar medewerkers grote ambities heeft om

hoogwaardig kwalitatief goed onderwijs te bieden. Als moderne toekomstgerichte school zijn wij dit aan onze

kinderen verplicht. Wij willen hen toerusten met kennis en vaardigheden, zodat zij zich in alle facetten kunnen

ontwikkelen tot zelfredzame, creatieve en kritische mensen.

Namens het team OBS De Delta,

Babs Schipper

Directeur


Jaarverslag 2011-2012

2. Onze school

2.1. Kerngegevens

Onze school is gelegen aan de rand van de nieuwbouwwijk Saendelft in Assendelft en is in schooljaar 2011-

2012 gestart met 10 groepen. Het is daarmee de achtentwintigste school van Zaan Primair. De school is

ontstaan uit de krachtstroom van collegaschool OBS De Meander. Wij zijn voorlopig gehuisvest in de

semipermanente locatie aan de Kreekrijklaan 4 en zullen op den duur verhuizen naar een Multifunctionele

Accommodatie (MFA) in de wijk.

De Delta is een sterk groeiende school. Per 1 oktober 2010 telde de school 2 leerlingen, in 2011 zaten er 231

kinderen op onze school verdeeld over 10 groepen. Per 1 juli 2012 was dat aantal gegroeid tot 289. Er is

hiervoor in februari 2012 een nieuwe kleutergroep gestart om de instroom van 4 jarigen op te vangen. De

verwachting is dat de school de komende tijd blijft groeien.

Uitstroomgegevens:

Dit schooljaar hebben drie groep 8 leerlingen onze school verlaten. Zij zijn naar verschillende V.O. scholen

uitgestroomd:

Uitstroomniveau V.O. school Aantal leerlingen

VMBO-T TRIAS 1

VMBO-K OPDC 1

Praktijkonderwijs De Brug 1

2.2. Organisatieontwikkeling

De sterke groei van de school heeft grote gevolgen voor de organisatie van de school gehad. Er is voorafgaand

aan het schooljaar een sollicitatieprocedure gestart om nieuwe leerkrachten aan te stellen. Deze zware selectie

is grondig aangepakt en uitgezet binnen de Zaan Primair scholen. Zowel de individuele competenties alsmede

de teamkwaliteiten hebben we getoetst in gesprek en in de praktijk. Er is naar lessen gekeken, de kandidaten

hebben een presentatie gegeven en tenslotte hebben de overgebleven kandidaten een teamopdracht moeten

doorstaan. Er is goed gekeken naar een gevarieerde samenstelling van het team om zodoende een gedegen

basis neer te zetten waarbij het totale concept gedragen wordt.

Daarnaast had de sterke toename van leerlingen gevolgen voor het groepsproces in de verschillende klassen.

In april 2012 zijn we verhuisd naar een nieuw gebouw naast de huidige bestaande semipermanente

accommodatie om de sterke groei van leerlingen op te vangen.

2.2.1. Organogram


Jaarverslag 2011-2012

2.3. Meerjarenplan

In 2011 hebben we een meerjarenbeleidsplan opgesteld voor de periode 2011-2015. In het plan staat wat wij

voor welke beleidsthema’s willen bereiken, hoe en wanneer. Keuzes maken voor langere tijd geeft rust,

duidelijkheid en richting aan het dagelijks werk op school.

Zie bijlage 1.

2.4. Klachten en klachtenregeling

Overal waar wordt gewerkt kunnen fouten worden gemaakt. Klachten over de dagelijkse gang van zaken op

school worden doorgaans in goed onderling overleg tussen ouders, kinderen en groepsleerkrachten

afgehandeld. Is dit niet mogelijk, dan kan bijvoorbeeld in overleg met de directie naar een oplossing worden

gezocht. Er bestaat tevens de mogelijkheid om het bestuur hierbij in te schakelen. Als ook deze mogelijkheid

niet tot een bevredigend resultaat heeft geleid, kan er sprake zijn van een ‘ernstige’ klacht en kan een beroep

worden gedaan op de klachtenregeling.

Mochten ouders om welke reden dan ook niet naar de school of het bestuur willen stappen, dan kunnen zij zich

wenden tot de contactpersoon van onze school. De contactpersoon van de school zal de klacht volgens de

afgesproken procedure behandelen. De contactpersoon van onze school is Dhr. Robert Lindeboom, ouder van

de school. Hij is bereikbaar via het volgende e-mailadres:

vertrouwenspersoon@obsdedelta.eu

Zaan Primair heeft een eigen klachtenregeling. Deze regeling is op school ter inzage, maar is ook via de website

www.zaanprimair.nl te downloaden. Men vindt hierin onder meer informatie over de wijze van indienen van

een klacht en de klachtenprocedure.

2.5. PR en communicatie

Basisschoolnet is het online communicatieplatform tussen ouders en de school. Op De Delta zijn alle ouders

aangemeld bij Basisschoolnet.nl. Daarnaast worden ouders via de Website en Twitter geïnformeerd over het

nieuws op school en interessante ontwikkelingen binnen het onderwijs.

Onze school heeft een actief PR beleid. Zo staan we regelmatig in de krant, bijvoorbeeld met de

voorloperspositie op het gebied van de schooltijden, ICT binnen de school, de opening van het nieuwe gebouw,

de opening van de bieb en met verschillende excursies. Dit schooljaar is onze nieuwe website

www.obsdedelta.eu online gegaan. De website is vernieuwend vormgegeven en altijd actueel. Tot slot

informeren we ouders via de Nieuwsbrief die elke maand verschijnt.

2.6. Medezeggenschap

OBS De Delta hecht grote waarde aan de betrokkenheid van ouders bij de school. We zijn samen

verantwoordelijk voor de kinderen en zien de school en ouders als gezamenlijke partners in de opvoeding. Dit

vraagt een heldere communicatie tussen ouders en school en een wederzijdse actieve verbinding en

medewerking. We willen ouders dan ook graag betrekken bij het onderwijs en andere activiteiten. Dit

schooljaar zijn we van start gegaan met de Medezeggenschapsraad (MR) en de Ouderraad (OR). De toelating

tot de MR geschiedt via een verkiezing door de ouders.

Als nieuwe school vinden wij het belangrijk dat ouders meedenken over tal van zaken die ons onderwijs nog

beter kunnen maken. Daartoe hebben we bij de start van de school De Denktank in het leven geroepen. De

Denktank bestaat uit positief-kritische ouders, leerkrachten en de directie. Met elkaar bespreken we

onderwerpen als communicatie, de sfeer op de school, rapportage, voorwaarden voor de nieuw te bouwen

multifunctionele accommodatie, etc. In gezamenlijkheid bouwen we verder aan de kwaliteit van ons onderwijs,

de organisatie en het gebouw. De Denktank wordt niet alleen ingezet in de startperiode van de school, maar

blijft in wisselende samenstelling bestaan. Het houdt ons scherp en alert en zorgt voor een open houding ten

aanzien van nieuwe ontwikkelingen en behoeften.


Jaarverslag 2011-2012

3.1. Opbrengsten in vs. schooljaar 2011-2012

3. 33Onderwijs & Leren

Groep Cito toets M (januari 2012) E (juni 2012)

Groep 1 TVK 48.5 54.7

R&W 60.5 69.5

Groep 2 TVK 55.1 64.9

R&W 75.7 87.1

Groep 3 Woordenschat 31.9 43.3

Begrijpend lezen n.v.t. -7.2

Spelling 100.9 110.8

Rekenen 24.5 41

DMT 16.9 24.7

Groep 4 Woordenschat 31.9 43.3

Begrijpend lezen 7.5 6.5

Spelling 115.5 116.5

Rekenen 44.6 54.7

DMT 49.3 53

Groep 5 Begrijpend lezen 17.5 25.1

Spelling 122.4 125.2

Rekenen 63.7 73.6

DMT 72.2 84.1

Groep 6 Begrijpend lezen 23.2 27.5

Spelling 128.7 130.7

Rekenen 78.1 83.2

DMT 79.9 81.6

Groep 7 Werkwoordspelling n.v.t. 92

Begrijpend lezen 38.9 42

Spelling 135.2 138.6

Rekenen 92.8 102

DMT 92 96.8

Groep 8 Werkwoordspelling 92 n.v.t.

Begrijpend lezen 56 n.v.t.

Spelling 136.5 n.v.t.

Rekenen 113.5 n.v.t.

DMT 77.5 n.v.t.

NB. Begrijpend lezen wordt normaal gesproken alleen in januari afgenomen, maar aangezien we in de periode

maart-juli 2012 hebben ingezet op lezen d.m.v. het programma ‘focus op lezen’ hebben we in juli dezelfde

toets nogmaals afgenomen om leerrendement te bepalen. Deze toetsgegevens zijn echter niet gebruikt als

rapportagegegevens. De getallen zijn berekend in vaardigheidsscores.

3.2. Individuele vakgebieden

Door de grote toename van het aantal leerlingen, leerkrachten en groepen dit schooljaar zijn alle methodes

nieuw aangekocht en geïmplementeerd. Er zijn hiervoor verschillende workshoprondes gehouden waarin

leerkrachten kennis maakten met de methodes. Zo is er bijvoorbeeld een workshop van OinO advies over onze


Jaarverslag 2011-2012

rekenmethode ‘Wereld in Getallen’ gegeven. Hierin werd uitleg gegeven over de opbouw en het gebruik van de

methode, alsmede het gebruik van de software. Ook voor de methode Spelling in beeld en Taal in beeld zijn

workshops gegeven. Daarnaast zijn alle methodes cyclisch teruggekomen tijdens vergaderingen waarin het

gebruik werd geëvalueerd en afspraken zijn gemaakt.

3.3. ICT en leren

Visie:

Kennisoverdracht is nu en in de toekomst de meest voorkomende onderwijsvorm. ICT zal een steeds groter

wordende rol gaan innemen in onze snel veranderende samenleving. Wij willen op onze school de

mogelijkheden die ICT biedt ten volle benutten om het leerrendement te verhogen. De vaardigheden die

kinderen straks nodig zullen hebben in de maatschappij zal voor een gedeelte varen op hoe ICT vaardig ze zijn.

En ook hier willen wij een basis in vormen.

Opbrengsten:

ICT draagt bij aan een efficiënter, effectiever en aantrekkelijker onderwijs. Het gebruik van ICT is steeds

vanzelfsprekender geworden. Toch leidt meer gebruik van ICT niet perse tot betere resultaten en

rendementen. Ons perspectief is dat, hoe krachtiger ICT wordt en hoe meer mogelijkheden er zijn, de

leerkracht onmisbaar is. Het rendement hangt nauw samen met de aanwezigheid van een leerkracht die de

elementen ICT, leerinhoud en de leerling voegt tot een samenhangend geheel.

Gebruik:

De leraren gebruiken nu vooral internet, oefenprogramma’s en tekstverwerking. We willen erna toe dat de

leerkrachten in hun lessen de kracht van web 2.0 gaan invoeren.

Om een paar voorbeelden te noemen: Via Twitter een oefenvraag sturen, via Yurls allerlei onderwijssites in hun

methode lessen integreren. Niet alleen informatie halen maar ook delen. Qr codes maken, presentaties houden

met allerlei mooie ontwerpsites en het delen van deze presentaties.

Ook de leerlingen willen we gebruik laten maken van alle mogelijkheden. Ten onrechte wordt verondersteld

dat jongeren zo handig zijn met computers. Wij willen leerlingen in staat stellen om met behulp van ICT te leren

en daar verantwoord, kritisch en creatief mee om te gaan.

De Delta heeft in iedere klas de beschikking over een digitaal schoolbord en 3 computers. Ook hebben we 29

laptops en 5 iPads t.b.v. onze leerlingen. De laptops worden met name in de bovenbouw ingezet en de iPads in

de onderbouw. De Citotoetsen worden digitaal afgenomen en dat geldt ook voor de meeste

methodegebonden toetsen.

SLOA

Onze school is binnen ons bestuur koploperschool van het SLOA project. Een project gefinancierd door het

ministerie van OC&W waarin onderzocht wordt hoe de inzet van ICT kan bijdragen tot het verhogen van de

resultaten bij leerlingen. Dit schooljaar is er een inventariserend onderzoek gehouden m.b.t. de resultaten van

rekenen en van spelling. Dit onderzoek is gepresenteerd aan de zogeheten volgscholen van ons bestuur.

Volgend schooljaar onderzoeken we welke middelen er nodig zijn om de resultaten te verhogen. Vervolgens

worden deze middelen ingezet en uitgezet op de andere Zaan Primair scholen.

Ambassadeurschap Kennisnet

Het ambassadeursnetwerk van Kennisnet is een netwerk van enthousiaste mensen die zich binnen zijn of haar

functie in de school met name op het gebied van ICT willen verbreden. Ook Zaan Primair neemt deel aan dit

netwerk en namens onze school woont onze ICT-specialist de bijeenkomsten bij. De kennis en vaardigheden die

onze ICT’er opdoet tijdens deze bijeenkomsten deelt hij met het team. Zo ontstaat een lerende organisatie en

professionalisering van binnenuit. Dit schooljaar zijn op deze manier door onze ICT-specialist workshops

‘mediawijsheid’, gebruik van web 2.0. en Qr codes aangeboden aan het hele team. Volgend schooljaar krijgt dit

een vervolg.

3.4. Brede school

3.4.1. Onze school, een brede school

De Delta ontwikkelt zich tot brede school. De brede school biedt niet alleen onderwijs

maar ook opvang en activiteiten vóór en na schooltijd. De Delta werkt aan een aanbod dat past bij het


Jaarverslag 2011-2012

schoolprofiel, samen met De Tinteltuin als BSO De Delta en organisaties voor sport en cultuur. De bedoeling is

dat deze partners werken vanuit dezelfde opvoedkundige ideeën als de school.

3.4.2. Brede school-activiteiten

We noemen onze naschoolse activiteiten: Deltalent.

Aangezien wij als school ICT, Kunst & Cultuur en Engels in het profiel hebben staan, zullen

deze richtingen zoveel mogelijk terug komen in het aanbod van Deltalent. Dit doen wij om

het gegeven onderwijs en de activiteiten goed op elkaar te laten aansluiten. Drie keer per jaar wordt er een

programmaboekje uitgebracht waarin tal van activiteiten staan waaraan kinderen kunnen deelnemen.

Uitgangspunt is daarbij laagdrempelig en diversiteit, dus betaalbaar voor ieder kind en een gevarieerd aanbod.

3.4.3. Integratie school en kinderopvang

Onze school huisvest BSO De Delta in een multifunctioneel lokaal. Gedurende lestijden wordt er onderwijs

gegeven aan kleuters. Na schooltijd neemt de BSO haar intrek in dit lokaal om tot 18.30 uur naschoolse opvang

te verzorgen aan het jonge kind. Dit lokaal is multifunctioneel ingericht en biedt een rijke leer-en

speelomgeving voor kleuters en naschoolse opvang.

3.4. Passend onderwijs

In het systeem van Passend onderwijs krijgen scholen die samenwerken binnen een samenwerkingsverband

geld om het onderwijs te regelen voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op het gebied van leer-

of gedragsproblemen.

Veel kinderen die nu extra zorg behoeven vallen tussen het wal en het schip. Het huidige zorgsysteem maakt

dat scholen vaak onvoldoende of te laat een passend aanbod kunnen leveren. Teveel kinderen met

gedragsproblemen of een handicap komen thuis te zitten. Daarnaast zijn scholen die wel onderwijs op met

maat brengen vaak ver weg uit de leefomgeving van het kind. Hierdoor raken de leerlingen geïsoleerd van hun

eigen omgeving en kunnen ze moeilijk integreren. Door de zorg rondom het kind ook beter op elkaar te laten

aansluiten zal het kind beter tot zijn recht komen in het onderwijs en de maatschappij.

Om maatwerk te realiseren moet er vooral aandacht worden besteed aan samenwerkingsverbanden. Naast

organisaties als Jeugdzorg, gemeente en schoolbegeleidingsdiensten is ook de samenwerking met ouders erg

belangrijk. Deze samenwerking vindt plaats in het Groot Zorg team van de Delta. Hierin hebben de directeur,

de intern begeleider, een psycholoog, een wijkverpleegkundige, de leerkracht en de ouders van het kind zitting.

Het vraagt van een school qua organisatie heel veel om goed passend onderwijs te bieden. Zeker voor ons als

nieuwe school, waarin de basiszorg ook opgezet moet worden. Deze basiszorg is belangrijk, maar we willen ook

kinderen met een speciale zorgbehoefte een plek kunnen geven op De Delta. Hiervoor is expertise nodig, wat is

hierbij een juiste taakverdeling onder het personeel en wie heb je van buiten af nodig om je team te

versterken? Dat zijn de vragen die ons op dit moment bezighouden.

Onze school heeft een zorgplicht. Dit betekent dat de school verplicht is een kind dat extra zorg nodig heeft,

een zo goed mogelijke plek in het onderwijs aan te bieden. Dit houdt niet in dat elke school iedere leerling

moet plaatsen. Maar de besturen in de regio zijn verantwoordelijk voor voldoende aanbod voor alle leerlingen.

Deze samenwerking zijn vastgelegd in het samenwerkingsverband.

Passend onderwijs gaat ook over meerbegaafde kinderen, die dankzij een speciale aanpak nog meer uit zichzelf

kunnen halen. Binnen ons bestuur zijn er op 10 verschillende scholen verspreid over Zaanstad Plusklassen

opgezet. Na een screening door de leerkracht en IB-er en een intelligentieonderzoek worden deze kinderen

aangemeld bij een van de Plusklassen. Het ligt in de lijn der verwachting dat er volgend jaar ook een Plusklas op

onze school start en er ook kinderen van onze school deel gaan nemen aan een Plusklas.

De activiteiten binnen de Plusklas zijn gericht op zelfontdekkend leren en uitdagende opdrachten waarbij

meerdere intelligentiegebieden worden ontplooid.

Door de dynamiek in onze school, ook op het gebied van zorg, heeft onze intern begeleider per 1 november

2011 een uitbreiding van 1 dag ontvangen. Er is nu 4 dagen een intern begeleider aanwezig op onze school.


Jaarverslag 2011-2012

Er is dit schooljaar een start gemaakt met het werken met groepsplannen en datamuren. De groepsplannen zijn

gestandaardiseerd en worden 2x per jaar geëvalueerd en herschreven. Volgend jaar zal dat 4x per jaar zijn.

Daarnaast hebben we van de SBD-ZW begeleiding ontvangen voor het schrijven van het groepsplan rekenen.

In 2011 heeft onze school de zogenaamde ‘schoolversterkers’ laten invliegen. Dit zijn externe experts die onze

school ondersteunen op het gebied van bijvoorbeeld gedragsproblematiek. Ook heeft aan het einde van dit

schooljaar een screening plaatsgevonden voor kinderen die volgend schooljaar gaan deelnemen aan Sociale

Vaardigheidstraining. De schoolversterkers verzorgen tevens coaching aan 2 van onze leerkrachten. De

schoolversterkers zullen werken vanuit het samenwerkingsverband met de andere Zaanse schoolbesturen,

Agora en SPOOR.


Jaarverslag 2011-2012

4.1. Schoolformatieplan

4. Personeel

Groepen Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

1/2 a Karlijn Karlijn Karlijn Karlijn Karlijn

1/2 b Marijke Marijke Marijke / Esther T. Esther T. Esther T.

1/2 c Irma Irma Monique Monique Irma

1/2 d Lieke Lieke Lieke Lieke Lieke

3a Gabrielle Gabrielle Esther de J. Esther de J. Esther de J.

3b Dea Dea Dea Dea Monique

4 Monica Monica Monica Wietske Wietske

5 Joost Joost Joost Joost/Monica Joost

6/7 Bart Bart Bart Bart Bart

7/8 Martin Martin Martin Martin Martin

4.2. Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim binnen ons team lag dit schooljaar op gemiddeld 11.58%. Dat is fors hoger dan de 6% die

binnen Zaan Primair gehanteerd wordt als maximaal toelaatbaar. Reden hiervoor is naast de hoge werkdruk

vooral veel onvoorziene omstandigheden, zoals ziekenhuisopnames en operaties. Het frequent ziekmelden van

leerkrachten lag op gemiddeld niveau. De directie heeft veel geïnvesteerd in persoonlijk contact en

teambuilding.

4.3. Functiemix

De overheid, vakbonden en besturenorganisatie hebben landelijk afspraken gemaakt om leerkrachten in het

basisonderwijs meer carrièrekansen te geven. Een ‘leraar A’ (LA-functie) kan nu leraar B (LB) of leraar C (LC)

worden. Aan een LB-(of LC-)functie is een hoger salaris gekoppeld. Zeer veel ervaring of een hogere opleiding

kunnen redenen zijn voor benoeming in een LB/LC-functie. Dit schooljaar is er één leerkracht als rekenspecialist

aangesteld in een LB schaal. De andere leerkrachten zijn ingeschaald in LA.

Deze Functiemix heeft een gedegen opbouw nodig en is gericht op kwaliteitsverbetering van het onderwijs aan

onze kinderen. Op een nieuwe school zal dit stap voor stap worden opgebouwd. In de toekomst verwachten wij

meer leerkrachten conform de overheidsvoorwaarden in een LB schaal te kunnen plaatsen.

4.4. Professionalisering

In schooljaar 2010-2011 is de Zaan Primair Academie in het leven geroepen. Door de scholing zelf te plannen

en ontwikkelen, kan Zaan Primair die afstemmen op de behoeften van de scholen en de doelen die wij hebben

voor ons onderwijs.

Dit schooljaar heeft een aantal leerkrachten een post-HBO opleiding gevolgd. Eén leerkracht is gestart met de

opleiding tot taalspecialist en zal in schooljaar 2012-2013 naar verwachting deze opleiding afronden.

Een andere leerkracht heeft met succes dit jaar de opleiding tot gedragsspecialist afgerond.

Daarnaast zijn er teambreed een aantal scholingsactiviteiten ingezet, waarin we gedurende het schooljaar

verschillende bijeenkomsten voor hebben ingezet. Zo is voor sociaal-emotionele ontwikkeling de Kanjertraining

schoolbreed ingevoerd.

Op de Delta is professionalisering van binnenuit een speerpunt. Elke teamvergadering geeft een teamlid een

presentatie over wat hij of zij goed kan en wil delen met het team. Onze school is daarmee daadwerkelijk een

lerende organisatie. Er heerst een open en leergierige houding onder de leerkrachten. Men heeft sterk

behoefte aan collegiale consultatie en men staat open voor feedback.

Zo kan ieder teamlid op onze school een Prezi presentatie maken en is er een presentatie gegeven over creatief

denken.


Jaarverslag 2011-2012

4.5.Studenten en stagiaires

Onze school biedt ruimte aan stagiaires van verschillende opleidingen. Zo zijn er stagiaires vanuit de opleiding

‘klassenassistent’ die stagelopen in de kleutergroepen. Een stagiaire van de opleiding onderwijsassistent in

groep 3 en PABO stagiaires in verschillende groepen.

Daarnaast bieden we ruimte aan leerlingen van middelbare scholen om hun maatschappelijke stage op onze

school te voldoen. Daarnaast heeft er een studente van de opleiding pedagogiek aan het begin van dit

schooljaar een zorgstage gelopen op onze school.


Jaarverslag 2011-2012

5. Thema’s vanuit school

De Delta heeft dit schooljaar primair de focus gelegd op drie thema’s:

1. Werken met kwaliteitsteams

2. Werken met groepsplannen

3. Werken met GIP

Daarnaast is er in de eerste maanden van het schooljaar besloten om daar een vierde thema aan toe te voegen,

namelijk de Kanjertraining.

5.1. Kwaliteitsteams

Elke leerkracht op de Delta heeft zitting in een kwaliteitsteam (KWT). Aan het hoofd van een kwaliteitsteam

staat een vakspecialist. De volgende KWT’s zijn samengesteld:

1. Taal

2. Rekenen

3. Zorg

4. Kunst & Cultuur

De KWT’s richten zich onderwijsinhoudelijk op vakdidactiek of pedagogisch klimaat. Per KWT wordt hieronder

kort verslag gedaan van de activiteiten van dit schooljaar.

5.1.1. Kwaliteitsteam taal

Binnen het kwaliteitsteam taal hebben wij verschillende doelen gesteld voor het schooljaar 2011-2012. We

hebben gemerkt dat we te veel tegelijk wilden en wij zijn daarom gaan focussen op wat, volgens ons, de

meeste prioriteit heeft. Woordenschat verbreden van onze leerlingen is bijvoorbeeld iets waar we ons hard

voor gaan maken het aankomende schooljaar.

Welke doelstellingen die we aan het begin van dit schooljaar hebben gesteld, hebben we bereikt?

Taal, spelling en woordenschat

Methodegebruik in gr 4-8: methode Taal in Beeld en Spelling in Beeld worden gebruikt zoals de methode

voorschrijft.

Normering toetsen groep 4-8 is vastgelegd.

Afsprakendocument taalonderwijs moet nog gemaakt worden.

Groepsplannen spelling gr 4-8 zijn gemaakt

Groepsplannen woordenschat en taal zijn niet gemaakt voor gr 4-8. Voor groep 1-2 zijn woorden

opgenomen in de themaplanning. Groepsplannen woordenschat, spelling en taal/lezen is gemaakt voor

groep 3.

Engels

De methode wordt in de groepen 5-8 gebruikt.

In de onderbouw wordt op dit moment de methode Take it easy uitgeprobeerd. Subsidie voor vroeg

vreemdetaalonderwijs is aangevraagd en toegekend (€ 1750).

Lezen

Focus op lezen, waarin we geprobeerd hebben om de resultaten op dit gebied te vergroten.

Groepsplan technisch lezen is aanwezig in gr 3-8

Groepsplan begrijpend lezen is aanwezig in gr 4-8

5.1.2. Kwaliteitsteam rekenen

Het KWT rekenen is het afgelopen school 6x bij elkaar gekomen. De rekenspecialist vertegenwoordigde de

Delta bij een overkoepelend rekenspecialistenoverleg van Zaan Primair. Deze rekenspecialisten van

verschillende scholen van ZP zijn in het schooljaar 2011/2012 op 5 woensdagmiddagen bij elkaar gekomen.

Naar aanleiding van deze bijeenkomsten vond er ook een terugkoppeling met de directie plaats.

De doelen van het KWT rekenen waren:

GIP: effectieve instructie, groepsplannen voor rekenen


Jaarverslag 2011-2012

Rekenmethode: ‘Wereld in getallen’ (wig)

De rekenmethode die gebruikt wordt op de Delta was voor alle collega’s nieuw. Dit schooljaar heeft men

gebruikt om de methode eigen te maken het eigen leerjaar. Tweede helft van het schooljaar na scholing door

schoolbeleidingsdienst (SBDZW) is er gestart met het werken met groepsplannen

Schoolafspraken.

Er zijn schoolbreed 3 afspraken gemaakt: doelen van de les en het blok kenbaar en zichtbaar maken, start les

automatiseren, rekentijd. Het laatste doel is gehaald. Voor de eerste twee genoemde doelen geldt dat er

komend schooljaar nog aandacht aan besteedt moet worden aan de exacte invulling hiervan.

QuickScan

Leerkrachten hebben een vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst is gebruikt als 0-meting en om inzicht te krijgen

in het rekenonderwijs op de Delta.

Rapport

KWT heeft bekeken welke punten wat betreft rekenen in het rapport moesten komen en daar een advies over

uitgebracht.

Kennisoverdracht/scholing

De leerkrachten van de kleuterbouw hebben een verdiepingsmodule rekenen en een verdiepingsmodule ICT

gevolgd van vvsterk (voor- en vroegschoolse educatie).

Alle leerkrachten hebben een bijeenkomst bijgewoond over werken met groepsplannen ( van Martin Ooijevaar

SBZW)en zich verdiept in het werken met groepsplannen.

Er is aandacht besteedt aan automatiseren en aan de kwaliteitskaarten. Het e.e.a. hierover is terug te vinden in

de map KWT rekenen op de server.

Naar aanleiding van de methodebestudering voor het SLOA en het afnemen van de QuickScan zijn meerdere

verbeterpunten naar boven gekomen. Hier zal komend schooljaar aan gewerkt worden.

De grote rekendag

Dit schooljaar heeft de Delta voor het eerst meegedaan met de grote rekendag. Dit was een groot succes en

voor herhaling vatbaar. De dag is geëvalueerd en dit kan voor de volgende rekendag meegenomen worden.

5.1.3. Kwaliteitsteam zorg

Expertise school op Dyslexie:

Het kwaliteitsteam heeft een opzet gemaakt om zich als Zaan Primair school zich te profileren als expertise

school op het gebied van lezen en expliciet op het gebied van dyslexie met alles wat daar bij hoort. Dit zal

verder in het schooljaar 2012 2013 uitgewerkt worden. Het kwaliteitsteam heeft het groene licht van het team

ontvangen om het plan verder uit te werken.

KZT overleg:

Het kleine zorgoverleg waar leerlingen met de leerkracht en het kwaliteitsteam worden besproken heeft niet

de beoogde resultaten opgeleverd. Door verschillende omstandigheden kon het KWT te weinig aanwezig zijn

als ondersteuning voor dit overleg. Verder kwam er te weinig input vanuit het team om leerlingen te

bespreken. Binnen het bouwoverleg waren telkens te veel bespreek punten, waardoor de leerlingbespreking

op de manier van de incidentmethode te kort is geschoten.

Zorgcyclus:

In een directeur/ib bijeenkomst heeft Yvonne een presentatie bijgewoond van Marleen Oversteegen(intern

begeleider van OBS De Zoeker). Hieruit voortkomend is een gesprek geweest tussen Marleen en Yvonne over

de zorgcyclus die in de presentatie besproken werd. Na deze bijeenkomst heeft het KWT team besloten om de

zorgcyclus aan te passen naar de vorm van OBS de Zoeker. Yvonne zal deze nieuwe cyclus na de zomervakantie

in het nieuwe schooljaar aan het team presenteren. Wel zal al vanaf heden door alle leerkrachten 5 weken voor

de zomervakantie de groepsplannen aangepast worden. Deze zullen tot 5 oktober door de nieuwe

groepsleerkracht gehandhaafd blijven. Hierna zal weer een periode van 10 weken met nieuwe groepsplannen

gewerkt worden.


Jaarverslag 2011-2012

5.1.4 Kwaliteitsteam Kunst & Cultuur

Kunst en cultuur kwartier

Dit schooljaar is er vaak de vraag gesteld wat we moeten doen met het kunt/cultuur kwartier. Het is duidelijk

geworden dat daar nog niet 1 lijn voor gevonden is. Sommige collega’s geven aan het moeilijk te vinden dit

kwartier in te vullen terwijl andere aangeven het graag in te zetten als inleiding voor de kunst/cultuur les later

die dag/week.

Voor komend jaar zal er een duidelijke invulling gegeven moeten worden aan dit kwartier. De discussie over al

dan niet afschaffen zal ook nog gevoerd moeten worden. Vraag daarbij is; voegt het kunstkwartier

daadwerkelijk iets toe aan ons kunst en cultuur onderwijs? Zo ja, hoe vul je het dan in en wanneer op de dag?

Moet je doen! Kunst en cultuur implementeren

Er is nog weinig structureel gebruik gemaakt van de aangeschafte methode Moet je doen!

Er is door het KWT kunst en cultuur wel gesproken over het laten uitproberen van ten minste twee lessen uit

de methode, maar dit is te laat besproken waardoor er geen tijd meer voor was binnen elke groep. Dit zal

komende schooljaar aan het begin van het jaar aangegeven moeten worden met een evaluatie datum. Er zal

gekeken worden of de methode werkbaar is of dat er een aanpassing gedaan zal moeten worden.

Mocht de methode niet bevallen, hoe draag je dan zorg voor een doorgaande lijn voor wat betreft kunst en

cultuur?

NB. Voorstel was om een digitale kaartenbak te maken voor zowel de kwartiertjes als de daadwerkelijke lessen

waar leerkrachten hun lessen uit kunnen halen. Dit kost echter een flinke tijdsinvestering.

Maandvieringen

De maandvieringen hebben nu nog niet echt een toegevoegde waarde. Omdat alles wat we doen toch van

waarde moet zijn, stelt het KWT voor om in plaats van de maandvieringen elke groep elk jaar een grote

presentatie te laten geven waarin elke discipline aan bod komt.

De voordelen hiervan zijn dat het organisatorisch eenvoudiger is doordat er één groep per keer optreedt, het is

vakoverstijgend en omdat je meer voorbereidingstijd hebt zal de kwaliteit hoger zijn.

Daarnaast zou er dan eens of twee keer per jaar een schoolbreed project gehouden moeten worden.

K en C Zichtbaar maken in de school

Er zijn vitrinekasten aangeschaft voor in de gangen waar materiaal in getoond kan worden.

Een ander voorstel zou kunnen zijn om eens of twee keer per jaar (bijvoorbeeld als afsluiting van een

projectweek) de school exposeert te houden. Op deze middag/avond hangen/staan alle kunstwerken die het

resultaat zijn van de projectweek door de school. Elke klas kan dan bijvoorbeeld zijn eigen dingen

tentoonstellen, net als in een museum. Hierbij kun je denken aan het ophangen van schilderwerk, kinderen

laten dansen in een gezamenlijke ruimte, levende standbeelden, enz.

5.2. Groepsplannen

Groepsplannen zijn een middel om onderwijsaanbod en onderwijsbehoeften samen in een overzicht te

plaatsen. De leerkracht brengt eerst zijn of haar groep in kaart met een pedagogisch didactisch

groepsoverzicht. In dit overzicht komen de onderwijsbehoeften van elke leerling in beeld.


Jaarverslag 2011-2012

Dit overzicht dient als uitgangspunt om de groepsplannen verder vorm te geven. We zijn gestart met het

ontwikkelen van een groepsplan voor rekenen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de citotoetsen, de

methodegebonden toetsen en de observaties van de leerkracht. Een datamuur werkt hierbij ondersteunend

voor het groepsplan. Het team is hierbij geschoold door Martin Ooijevaar, medewerker van SBZW,

gespecialiseerd op het gebied van rekenen.

Na het opstellen van het groepsplan rekenen zijn de leerkrachten verder gegaan met het opstellen van een

groepsplan voor spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en sociaal-emotionele ontwikkeling. De

kleuterbouw heeft een groepsplan ontwikkelt voor taal, rekenen en sociaal-emotionele ontwikkeling.

5.3. GIP

Op De Delta werken de leerkrachten volgens de principes van GIP (van Groepsgericht naar Individueel gericht

Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht). Hierbij wordt het zelfstandig werken van de leerlingen

aangemoedigd. De leerkracht maakt gebruik van de ‘GIP lat’ om het verloop en de voorspelbaarheid van de les

aan te geven. Tijdens de les loopt de leerkracht vaste rondes in de groep om elke leerling aandacht te kunnen

geven. Tussen de rondes werken de kinderen zelfstandig en vragen ze hulp aan elkaar. Zodoende heeft de

leerkracht tijd om extra instructie te geven aan leerlingen die meer aandacht of uitdaging nodig hebben.

De kinderen leren:

samenwerken

plannen

om te gaan met uitgestelde

Aandacht

te werken met een weektaak

zelf hun werk te overzien

zelf hun werk te corrigeren en te beoordelen

zelf problemen oplossen

5.4. Kanjertraining

Bij de start van het schooljaar kwamen we er snel achter dat een overstap naar een nieuwe school en een

verhuizing naar Assendelft veel met kinderen doet. Dit pakken we met de hele school onder andere aan door

Kanjertraining. Mensen, volwassen en kinderen, hebben het verlangen "erbij te horen". "Erbij horen " vergt

bepaalde sociale vaardigheden die het ene kind beter gebruikt dan het andere kind. De Kanjertraining leert

kinderen de sociale vaardigheden die nodig zijn om opgenomen te worden in de groep. Als je er niet bij hoort,

dan kan dat tal van redenen hebben. Je kunt het gewoon slecht treffen met kinderen om je heen. Je kunt zelf

"onhandig" zijn. Je bent dan te verlegen, te afhankelijk, te agressief of je haalt wel erg snel je schouders op. De

wil om dit te veranderen getuigt van grote innerlijke kracht bij de kinderen (en ouders). Er zitten alleen Kanjers

op de training.

Kanjertrainingen zijn effectief, duidelijk, verhelderend en helpen kinderen een keuze te maken in hun gedrag.

De lessen gaan uit van een positieve levensvisie en zijn toekomst- en oplossingsgericht voor zowel kinderen,

leerkrachten als ouders.

Met de Kanjertraining willen we de volgende doelen bereiken:

Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op.

Leerlingen durven zichzelf te zijn.

Leerlingen voelen zich veilig.

Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken.

Leerlingen kunnen hun gevoelens onder woorden brengen.

Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen.

De leerkracht wordt gerespecteerd.

Tevens is er besloten om de groepen 4 en 6 intensieve training te geven. Dit hield in dat deze groepen samen

met hun ouders een dag intensief onder begeleiding met Gerard Weide (oprichter van de kanjertraining)

getraind werden volgens de kanjerprincipes. Ook de leerkrachten hebben zich intensief ingezet en zijn in 3

studiedagen getraind tot kanjertrainer. 3e Pinksterdag op de evaluatie dag van alle Zaan Primair scholen


Jaarverslag 2011-2012

konden de certificaten licentie A uitgereikt worden. Alle leerkrachten zijn nu bevoegd om kanjertraining in hun

groep te geven. Enkele leerkrachten hebben licentie b ontvangen en kunnen zich verder scholen tot

kanjercoördinator. Dit zal worden overwogen voor het volgende schooljaar. Leerkrachten die niet alle

trainingen hebben gevolgd zullen de resterende scholing in het schooljaar 2012 2013 afronden.


Jaarverslag 2011-2012

6. Nawoord

Na een bewogen jaar kijken we met gepaste tevredenheid terug naar alle ontwikkelingen die zijn ingezet. Er is

een eerste fundament gelegd waarop de basis op orde is gebracht. Maar we willen meer dan een basis, onze

toekomstgerichte school wil excelleren! We moeten implementatietrajecten gaan borgen, en hebben een

flinke inhaalslag te maken als het gaat om de opbrengsten van onze leerlingen.

We hebben als nieuwe school te maken met de erfenis van andere scholen, met de overgang naar nieuwe

methodes en onrust voortkomend uit de dynamiek die een nieuwbouwwijk met zich meebrengt. Voor ons is

dat een prachtige uitdaging en de reden van ons bestaan. Immers als ergens goed onderwijs is vereist dan is

het wel op deze plek, met onze populatie kinderen.

Ik wil dan ook het team bedanken dat dit jaar met zo ongelofelijk veel inzet, hand in hand heeft gezorgd om

onze belangrijke missie waar te maken: Onze kinderen voor te bereiden op de toekomst!

Babs Schipper

Directeur


Jaarverslag 2011-2012

Bijlage 1:

Meerjaren beleidsplan:

https://www.box.com/s/u4i2l946tk48z7ekie4t

7. Bijlagen

More magazines by this user
Similar magazines