26.09.2013 Views

INTERVIEWEN - Groep T

INTERVIEWEN - Groep T

INTERVIEWEN - Groep T

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>INTERVIEWEN</strong>


Help, hoe reageer ik hier het best op??


Competente leerkrachten<br />

ACTIEF op zoek naar antwoorden op<br />

vragen uit de klaspraktijk<br />

Hoe kan ik de motivatie van mijn leerlingen verhogen?


CYCLUS VOOR<br />

ACTIE-<br />

ONDERZOEK?


Stel, ik wil de motivatie van mijn leerlingen<br />

verhogen voor mijn lessen.


Wat is<br />

interviewen?


• Spontane vragen<br />

<strong>INTERVIEWEN</strong><br />

Hey Sarah! Seg, wat was dat allemaal gisteren? Waarom was je eigenlijk niet in<br />

de les, je was toch niet ziek of ben je te laat op stap geweest? Waaw, die broek<br />

die je aan hebt is echt super mooi, waar en met wie heb je die gekocht en was<br />

die eigenlijk duur?<br />

• Interviewvragen<br />

Waar heb je die broek gekocht?<br />

Wie was bij je toen je die broek kocht?<br />

Hoeveel kostte je broek?<br />


Hoe interview<br />

ik?


GESLOTEN VRAGEN<br />

• Antwoordmogelijkheden: beperkt<br />

• Beginnen vaak met een werkwoord<br />

• In een kort tijdsbestek specifieke informatie<br />

verzamelen


OPEN VRAGEN<br />

• Open naar je gesprekspartner<br />

• VEEL informatie<br />

• Begint vaak vraagwoorden


GESLOTEN EN OPEN VRAGEN: IDEALE<br />

COMBINATIE!<br />

Soort vraag selecteren in functie van het doel van<br />

het interview!<br />

1. Gesloten vragen: specifieke informatie<br />

2. Open vragen: uitgebreide informatie


VRAGEN<br />

1. Vond u de website van de VRT-nieuwsdienst dan<br />

lelijk?<br />

2. Hebt u het afgelopen jaar iets via internet<br />

gekocht?<br />

3. Hoe lang surft u per dag op het internet en op<br />

welke tijdstippen?<br />

4. Surft u vaak op het internet?<br />

5. Ben je geslaagd voor je examen en hoe voel je je?<br />

6. Wat is uw favoriete website?<br />

7. Beschikt u niet over geen internetaansluiting?<br />

8. Jij vindt toch ook dat je een relatie niet gedaan<br />

maakt door een e-mail?<br />

9. Vind jij Internet Explorer ook de beste<br />

webbrowser of heb jij liever Mozilla Firefox?<br />

KENMERKEN VAN MINDER/NIET GOED<br />

GEFORMULEERDE VRAGEN<br />

1. Vraag bevat een evaluatief geladen woord<br />

(woord dat positieve of negatieve ideeën en<br />

gevoelens kan oproepen bij de geïnterviewde)<br />

2. Vraag bevat een vage term (woord dat niet<br />

duidelijk is, dat door verschillende personen op<br />

een verschillende manier kan worden begrepen)<br />

3. Vraag met een dubbele ontkenning<br />

4. Vraag bevat een suggestief woord (woord dat<br />

de geïnterviewde in een bepaalde richting doet<br />

antwoorden, woord dat de geïnterviewde als het<br />

ware vraagt om een antwoord in de richting van<br />

‘akkoord’ met de inhoud van de vraag die wordt<br />

gesteld)<br />

5. Meerdere vragen tegelijkertijd<br />

6. Vraag bevat voorbeeldantwoorden<br />

(waartussen de geïnterviewde zal kiezen, zonder<br />

andere mogelijkheden te overwegen)


RICHTLIJNEN VOOR HET FORMULEREN VAN<br />

GOEDE VRAGEN<br />

A. Inhoud<br />

Begrippen moeten duidelijk zijn<br />

B. Vorm<br />

1. Eenvoudig en duidelijk<br />

• Enkelvoudige, geen samengestelde vraagzinnen (één vraag per keer)<br />

• Korte vragen<br />

• Geen vage woorden<br />

• Geen dubbele ontkenningen<br />

2. Neutraal<br />

• Geen suggestieve woorden<br />

• Geen evaluatief geladen woorden<br />

• Geen voorbeeldantwoorden


Dokter te ingewikkeld<br />

Luc Vdb te moeilijk<br />

VOORBEELDEN


1. Verheldering<br />

DOORVRAGEN<br />

2. Hoofd- en bijzaken onderscheiden<br />

3. Tegenstrijdigheden verhelderen


ORDENEN VAN VRAGEN<br />

1. Wat vind je enerzijds de aantrekkelijke en anderzijds de vervelende kanten van het<br />

lerarenberoep?<br />

2. Wat zijn jouw motieven om de lerarenopleiding te volgen?<br />

3. Je zei me daarnet dat … (vervelende kant die genoemd is als antwoord op vraag 1) volgens<br />

jou een vervelende kant is van het lerarenberoep, kan je me uitleggen waarom dat zo is<br />

volgens jou?<br />

4. Je zei me daarnet dat … (aantrekkelijke kant die genoemd is als antwoord op vraag 1)<br />

volgens jou een aantrekkelijke kant is van het lerarenberoep, ik begrijp dat niet zo goed.<br />

Kan je me dat verder toelichten?<br />

5. Heb je nog andere motieven om de lerarenopleiding te volgen?<br />

6. Wat bedoel je met … (vervelende kant lerarenberoep, zoals verder bevraagd in vraag 3)?<br />

7. In welke graad van het onderwijs wil je later les geven?<br />

8. Wat is voor jou het belangrijkste motief geweest om de lerarenopleiding te starten?<br />

9. Wat is je naam?<br />

10. Vind je het goed als ik dit hele interview opneem op video?<br />

11. Wat voor een leerkracht wil jij in de toekomst worden?<br />

12. Bedankt voor dit interview!<br />

13. Ik ben …, student(e) van de lerarenopleiding aan GROEP T - Leuven Education College, en<br />

wilde (aansluitend bij ons eerste vakoverschrijdend project, Kompas in de klas), graag wat<br />

meer te weten komen over jouw professioneel zelfverstaan.


Vooraf<br />

Voorstelling interviewer<br />

Voorstelling project (onderzoek)<br />

Toelating tot registratie<br />

Identificatiegegevens<br />

Tijdens<br />

ORDENEN VAN VRAGEN<br />

Eerst een open startvraag<br />

Verkennende hoofdvragen (open en gemakkelijke vragen)<br />

Daarna moeilijkere/delicate/emotionele vragen<br />

Einde<br />

Eindig met een makkelijke vraag<br />

Bedanking


• FASE 1 Hoe kan ik de motivatie bij mijn<br />

leerlingen verhogen?<br />

FASE 2<br />

• c<br />

– Ik interview hen<br />

– Hypothese: Als ik de leerlingen in groep aan<br />

bepaalde opdrachten laat werken, dan zijn<br />

ze meer gemotiveerd.


• I FASE 3 Ik gebruik groepswerk als werkvorm<br />

in de klas.<br />

• FASE 4<br />

Ik laat de leerling in groep werken.


• FASE 5 Ben ik geslaagd in mijn opzet?<br />

• FASE 6<br />

Ik schrijf mijn onderzoeksresultaten<br />

neer.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!