26.09.2013 Views

INTERVIEWEN - Groep T

INTERVIEWEN - Groep T

INTERVIEWEN - Groep T

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

INTERVIEWEN


Help, hoe reageer ik hier het best op??


Competente leerkrachten

ACTIEF op zoek naar antwoorden op

vragen uit de klaspraktijk

Hoe kan ik de motivatie van mijn leerlingen verhogen?


CYCLUS VOOR

ACTIE-

ONDERZOEK?


Stel, ik wil de motivatie van mijn leerlingen

verhogen voor mijn lessen.


Wat is

interviewen?


• Spontane vragen

INTERVIEWEN

Hey Sarah! Seg, wat was dat allemaal gisteren? Waarom was je eigenlijk niet in

de les, je was toch niet ziek of ben je te laat op stap geweest? Waaw, die broek

die je aan hebt is echt super mooi, waar en met wie heb je die gekocht en was

die eigenlijk duur?

• Interviewvragen

Waar heb je die broek gekocht?

Wie was bij je toen je die broek kocht?

Hoeveel kostte je broek?


Hoe interview

ik?


GESLOTEN VRAGEN

• Antwoordmogelijkheden: beperkt

• Beginnen vaak met een werkwoord

• In een kort tijdsbestek specifieke informatie

verzamelen


OPEN VRAGEN

• Open naar je gesprekspartner

• VEEL informatie

• Begint vaak vraagwoorden


GESLOTEN EN OPEN VRAGEN: IDEALE

COMBINATIE!

Soort vraag selecteren in functie van het doel van

het interview!

1. Gesloten vragen: specifieke informatie

2. Open vragen: uitgebreide informatie


VRAGEN

1. Vond u de website van de VRT-nieuwsdienst dan

lelijk?

2. Hebt u het afgelopen jaar iets via internet

gekocht?

3. Hoe lang surft u per dag op het internet en op

welke tijdstippen?

4. Surft u vaak op het internet?

5. Ben je geslaagd voor je examen en hoe voel je je?

6. Wat is uw favoriete website?

7. Beschikt u niet over geen internetaansluiting?

8. Jij vindt toch ook dat je een relatie niet gedaan

maakt door een e-mail?

9. Vind jij Internet Explorer ook de beste

webbrowser of heb jij liever Mozilla Firefox?

KENMERKEN VAN MINDER/NIET GOED

GEFORMULEERDE VRAGEN

1. Vraag bevat een evaluatief geladen woord

(woord dat positieve of negatieve ideeën en

gevoelens kan oproepen bij de geïnterviewde)

2. Vraag bevat een vage term (woord dat niet

duidelijk is, dat door verschillende personen op

een verschillende manier kan worden begrepen)

3. Vraag met een dubbele ontkenning

4. Vraag bevat een suggestief woord (woord dat

de geïnterviewde in een bepaalde richting doet

antwoorden, woord dat de geïnterviewde als het

ware vraagt om een antwoord in de richting van

‘akkoord’ met de inhoud van de vraag die wordt

gesteld)

5. Meerdere vragen tegelijkertijd

6. Vraag bevat voorbeeldantwoorden

(waartussen de geïnterviewde zal kiezen, zonder

andere mogelijkheden te overwegen)


RICHTLIJNEN VOOR HET FORMULEREN VAN

GOEDE VRAGEN

A. Inhoud

Begrippen moeten duidelijk zijn

B. Vorm

1. Eenvoudig en duidelijk

• Enkelvoudige, geen samengestelde vraagzinnen (één vraag per keer)

• Korte vragen

• Geen vage woorden

• Geen dubbele ontkenningen

2. Neutraal

• Geen suggestieve woorden

• Geen evaluatief geladen woorden

• Geen voorbeeldantwoorden


Dokter te ingewikkeld

Luc Vdb te moeilijk

VOORBEELDEN


1. Verheldering

DOORVRAGEN

2. Hoofd- en bijzaken onderscheiden

3. Tegenstrijdigheden verhelderen


ORDENEN VAN VRAGEN

1. Wat vind je enerzijds de aantrekkelijke en anderzijds de vervelende kanten van het

lerarenberoep?

2. Wat zijn jouw motieven om de lerarenopleiding te volgen?

3. Je zei me daarnet dat … (vervelende kant die genoemd is als antwoord op vraag 1) volgens

jou een vervelende kant is van het lerarenberoep, kan je me uitleggen waarom dat zo is

volgens jou?

4. Je zei me daarnet dat … (aantrekkelijke kant die genoemd is als antwoord op vraag 1)

volgens jou een aantrekkelijke kant is van het lerarenberoep, ik begrijp dat niet zo goed.

Kan je me dat verder toelichten?

5. Heb je nog andere motieven om de lerarenopleiding te volgen?

6. Wat bedoel je met … (vervelende kant lerarenberoep, zoals verder bevraagd in vraag 3)?

7. In welke graad van het onderwijs wil je later les geven?

8. Wat is voor jou het belangrijkste motief geweest om de lerarenopleiding te starten?

9. Wat is je naam?

10. Vind je het goed als ik dit hele interview opneem op video?

11. Wat voor een leerkracht wil jij in de toekomst worden?

12. Bedankt voor dit interview!

13. Ik ben …, student(e) van de lerarenopleiding aan GROEP T - Leuven Education College, en

wilde (aansluitend bij ons eerste vakoverschrijdend project, Kompas in de klas), graag wat

meer te weten komen over jouw professioneel zelfverstaan.


Vooraf

Voorstelling interviewer

Voorstelling project (onderzoek)

Toelating tot registratie

Identificatiegegevens

Tijdens

ORDENEN VAN VRAGEN

Eerst een open startvraag

Verkennende hoofdvragen (open en gemakkelijke vragen)

Daarna moeilijkere/delicate/emotionele vragen

Einde

Eindig met een makkelijke vraag

Bedanking


• FASE 1 Hoe kan ik de motivatie bij mijn

leerlingen verhogen?

FASE 2

• c

– Ik interview hen

– Hypothese: Als ik de leerlingen in groep aan

bepaalde opdrachten laat werken, dan zijn

ze meer gemotiveerd.


• I FASE 3 Ik gebruik groepswerk als werkvorm

in de klas.

• FASE 4

Ik laat de leerling in groep werken.


• FASE 5 Ben ik geslaagd in mijn opzet?

• FASE 6

Ik schrijf mijn onderzoeksresultaten

neer.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!