26.09.2013 Views

INTERVIEWEN - Groep T

INTERVIEWEN - Groep T

INTERVIEWEN - Groep T

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VRAGEN<br />

1. Vond u de website van de VRT-nieuwsdienst dan<br />

lelijk?<br />

2. Hebt u het afgelopen jaar iets via internet<br />

gekocht?<br />

3. Hoe lang surft u per dag op het internet en op<br />

welke tijdstippen?<br />

4. Surft u vaak op het internet?<br />

5. Ben je geslaagd voor je examen en hoe voel je je?<br />

6. Wat is uw favoriete website?<br />

7. Beschikt u niet over geen internetaansluiting?<br />

8. Jij vindt toch ook dat je een relatie niet gedaan<br />

maakt door een e-mail?<br />

9. Vind jij Internet Explorer ook de beste<br />

webbrowser of heb jij liever Mozilla Firefox?<br />

KENMERKEN VAN MINDER/NIET GOED<br />

GEFORMULEERDE VRAGEN<br />

1. Vraag bevat een evaluatief geladen woord<br />

(woord dat positieve of negatieve ideeën en<br />

gevoelens kan oproepen bij de geïnterviewde)<br />

2. Vraag bevat een vage term (woord dat niet<br />

duidelijk is, dat door verschillende personen op<br />

een verschillende manier kan worden begrepen)<br />

3. Vraag met een dubbele ontkenning<br />

4. Vraag bevat een suggestief woord (woord dat<br />

de geïnterviewde in een bepaalde richting doet<br />

antwoorden, woord dat de geïnterviewde als het<br />

ware vraagt om een antwoord in de richting van<br />

‘akkoord’ met de inhoud van de vraag die wordt<br />

gesteld)<br />

5. Meerdere vragen tegelijkertijd<br />

6. Vraag bevat voorbeeldantwoorden<br />

(waartussen de geïnterviewde zal kiezen, zonder<br />

andere mogelijkheden te overwegen)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!