26.09.2013 Views

INTERVIEWEN - Groep T

INTERVIEWEN - Groep T

INTERVIEWEN - Groep T

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ORDENEN VAN VRAGEN<br />

1. Wat vind je enerzijds de aantrekkelijke en anderzijds de vervelende kanten van het<br />

lerarenberoep?<br />

2. Wat zijn jouw motieven om de lerarenopleiding te volgen?<br />

3. Je zei me daarnet dat … (vervelende kant die genoemd is als antwoord op vraag 1) volgens<br />

jou een vervelende kant is van het lerarenberoep, kan je me uitleggen waarom dat zo is<br />

volgens jou?<br />

4. Je zei me daarnet dat … (aantrekkelijke kant die genoemd is als antwoord op vraag 1)<br />

volgens jou een aantrekkelijke kant is van het lerarenberoep, ik begrijp dat niet zo goed.<br />

Kan je me dat verder toelichten?<br />

5. Heb je nog andere motieven om de lerarenopleiding te volgen?<br />

6. Wat bedoel je met … (vervelende kant lerarenberoep, zoals verder bevraagd in vraag 3)?<br />

7. In welke graad van het onderwijs wil je later les geven?<br />

8. Wat is voor jou het belangrijkste motief geweest om de lerarenopleiding te starten?<br />

9. Wat is je naam?<br />

10. Vind je het goed als ik dit hele interview opneem op video?<br />

11. Wat voor een leerkracht wil jij in de toekomst worden?<br />

12. Bedankt voor dit interview!<br />

13. Ik ben …, student(e) van de lerarenopleiding aan GROEP T - Leuven Education College, en<br />

wilde (aansluitend bij ons eerste vakoverschrijdend project, Kompas in de klas), graag wat<br />

meer te weten komen over jouw professioneel zelfverstaan.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!