26.09.2013 Views

INTERVIEWEN - Groep T

INTERVIEWEN - Groep T

INTERVIEWEN - Groep T

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Competente leerkrachten<br />

ACTIEF op zoek naar antwoorden op<br />

vragen uit de klaspraktijk<br />

Hoe kan ik de motivatie van mijn leerlingen verhogen?

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!