26.09.2013 Views

INTERVIEWEN - Groep T

INTERVIEWEN - Groep T

INTERVIEWEN - Groep T

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

RICHTLIJNEN VOOR HET FORMULEREN VAN<br />

GOEDE VRAGEN<br />

A. Inhoud<br />

Begrippen moeten duidelijk zijn<br />

B. Vorm<br />

1. Eenvoudig en duidelijk<br />

• Enkelvoudige, geen samengestelde vraagzinnen (één vraag per keer)<br />

• Korte vragen<br />

• Geen vage woorden<br />

• Geen dubbele ontkenningen<br />

2. Neutraal<br />

• Geen suggestieve woorden<br />

• Geen evaluatief geladen woorden<br />

• Geen voorbeeldantwoorden

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!