29.09.2013 Views

Lekker met mijn handen in de klei - Entre Femmes

Lekker met mijn handen in de klei - Entre Femmes

Lekker met mijn handen in de klei - Entre Femmes

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Column<br />

door Carol<strong>in</strong>e Franssen<br />

Verborgen<br />

talent<br />

Het thema van dit nummer<br />

zet me aan het <strong>de</strong>nken over<br />

het nut van ongebruikt talent.<br />

De meeste vrouwen die ik ken,<br />

hebben zoveel talenten dat ze er<br />

zelf duizelig van wor<strong>de</strong>n. Ze kunnen<br />

schrijven, musiceren en huizen<br />

verkopen. Of marathons lopen,<br />

hun gehandicapte k<strong>in</strong>d verzorgen<br />

en een geweldig advocate zijn.<br />

Eigenlijk is bijna ie<strong>de</strong>reen een<br />

multitalent. En behalve <strong>de</strong> talenten<br />

die <strong>in</strong> het dagelijks leven en werk<br />

al wor<strong>de</strong>n <strong>in</strong>gezet, zijn er ook nog<br />

talenten die nog verborgen zijn. Dat<br />

betekent dat er altijd een <strong>de</strong>el van<br />

je potentieel NIET tot wasdom zal<br />

komen, onbenut zal blijven. Dat je<br />

zo nu en dan ergens vandaan een<br />

vage prikkel zult voelen om dat<br />

talent wakker te maken, te voe<strong>de</strong>n<br />

(en soms ook op te voe<strong>de</strong>n). Wat<br />

is eigenlijk <strong>de</strong> waar<strong>de</strong> van dat wat<br />

je niet gebruikt? Drukt het op je<br />

dat je nooit alles wat je <strong>in</strong> je hebt<br />

zult realiseren? Dat je mogelijk iets<br />

onbenut laat dat je veel bevredig<strong>in</strong>g<br />

zou geven als je dat wel bewust zou<br />

gaan <strong>in</strong>zetten? Het is een hele kunst<br />

je neer te leggen bij het gegeven<br />

dat een <strong>de</strong>el van je talent ook voor<br />

jezelf verborgen zal blijven. Maar<br />

een tipje van <strong>de</strong> sluier kun je wel<br />

door an<strong>de</strong>ren laten oplichten. Vraag<br />

<strong>de</strong>ze week eens aan drie mensen<br />

wat zij jouw talent v<strong>in</strong><strong>de</strong>n. Er is<br />

vast een antwoord bij dat je zal<br />

<strong>in</strong>spireren om dat talent (nog) beter<br />

<strong>in</strong> te zetten.<br />

Vervolg van pag<strong>in</strong>a 1<br />

Wat betekent het voor jou om <strong>met</strong> keramiek bezig te zijn?<br />

Op kantoor ben ik voornamelijk bezig <strong>met</strong> <strong>mijn</strong> hoofd.<br />

Het bezig zijn <strong>met</strong> <strong>mijn</strong> <strong>han<strong>de</strong>n</strong>, lekker ‘<strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>klei</strong> zitten’,<br />

maakt <strong>mijn</strong> hoofd leeg en geeft evenwicht tussen hoofd<br />

en <strong>han<strong>de</strong>n</strong>”. Dat contrast komt ook terug <strong>in</strong> <strong>de</strong> omgev<strong>in</strong>g.<br />

Meta’s werkzaamhe<strong>de</strong>n v<strong>in</strong><strong>de</strong>n plaats op kantoor en voor<br />

het maken van keramiek heeft ze <strong>in</strong>mid<strong>de</strong>ls een atelier<br />

thuis. In dat atelier kan ze <strong>de</strong> <strong>de</strong>adl<strong>in</strong>es en <strong>de</strong> stress van<br />

kantoor loslaten en heerlijk haar gang gaan.<br />

In jouw profiel op je bedrijfswebsite staat dat je droomt<br />

over <strong>de</strong> comb<strong>in</strong>atie van adviseur en kunstenaar. Zou je je<br />

als professioneel kunstenaar willen profileren?<br />

“De kunstwereld als zodanig spreekt mij niet aan. De<br />

kunstenaar wordt als het ware gemaakt door zijn netwerk.<br />

Kunst van kunstenaars die zich niet zo etaleren, komt<br />

daardoor niet aan bod. Dat v<strong>in</strong>d ik jammer. Maar ja, als je<br />

er echt van moet leven, zit je daar wel aan vast. Maar wie<br />

weet, ga ik ooit <strong>mijn</strong> werk nog eens exposeren.”<br />

Je bent onlangs ook <strong>met</strong> een opleid<strong>in</strong>g ‘Ambachtelijke<br />

Keramische Technieken’ begonnen.<br />

“Ja, dat is een heerlijke afwissel<strong>in</strong>g van <strong>mijn</strong> dagelijks<br />

werk. Op maandagmiddag vertrek ik vanuit kantoor naar<br />

Gouda, om daar <strong>de</strong> rest van <strong>de</strong> dag en avond aan <strong>de</strong> slag<br />

te gaan. Daar leer je echt het ambacht van ‘pottenbakken’,<br />

compleet <strong>met</strong> glazuren en <strong>de</strong>coreren. Heel ontspannend en<br />

<strong>in</strong>spirerend”.<br />

Oorspronkelijk g<strong>in</strong>g je een heel an<strong>de</strong>re richt<strong>in</strong>g uit, je<br />

stu<strong>de</strong>er<strong>de</strong> ook nog Culturele Antropologie. Dat is iets heel<br />

an<strong>de</strong>rs dan wat je nu doet.<br />

“Ik kom uit een gez<strong>in</strong> waar het van je werd verwacht dat<br />

je g<strong>in</strong>g stu<strong>de</strong>ren. Toen ik klaar was <strong>met</strong> <strong>de</strong> mid<strong>de</strong>lbare<br />

school wist ik totaal niet wat ik moest gaan doen, en<br />

heb letterlijk bl<strong>in</strong>d geprikt <strong>in</strong> een studiegids. Ik kwam<br />

uit bij ‘Ch<strong>in</strong>ees’, maar dat leek me niks. Daaron<strong>de</strong>r stond<br />

‘Culturele Antropologie’. Nadat ik <strong>in</strong> <strong>de</strong> bibliotheek had<br />

uitgezocht wat dat was, raakte ik geïnteresseerd en<br />

g<strong>in</strong>g stu<strong>de</strong>ren <strong>in</strong> Utrecht. Er was echter geen werk te<br />

v<strong>in</strong><strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze richt<strong>in</strong>g. Via een schoonmaakbaan bij<br />

een belast<strong>in</strong>gadvieskantoor raakte ik geïnteresseerd <strong>in</strong><br />

fiscaal advieswerk en, gestimuleerd door <strong>mijn</strong> toenmalige<br />

werkgever ben ik opnieuw gaan stu<strong>de</strong>ren. Dit heeft<br />

uite<strong>in</strong><strong>de</strong>lijk geleid tot <strong>mijn</strong> huidige werk. Mijn doel daarbij<br />

is om kwaliteit te leveren én plezier <strong>in</strong> <strong>mijn</strong> werk te<br />

hebben, en dat is zeker gelukt!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!