19.11.2014 Views

Brochure Vrijwilligerswerk bij Stichting Humanitas.

Brochure Vrijwilligerswerk bij Stichting Humanitas.

Brochure Vrijwilligerswerk bij Stichting Humanitas.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Vrijwilligerswerk</strong><br />

<strong>bij</strong> <strong>Humanitas</strong><br />

Rotterdam!<br />

| Zorg | Welzijn | Huisvesting | Dienstverlening |


Contactgegevens<br />

Hoofdkantoor<br />

Achillesstraat 290<br />

3054 RL Rotterdam<br />

(010) 461 51 00<br />

info@stichtinghumanitas.nl<br />

www.stichtinghumanitas.nl


<strong>Vrijwilligerswerk</strong><br />

in de zorg<br />

<strong>Humanitas</strong> – Centrum 7<br />

<strong>Humanitas</strong> – Delfshaven 7<br />

<strong>Humanitas</strong> – Akropolis 7<br />

<strong>Humanitas</strong> – Hoogvliet 7<br />

<strong>Humanitas</strong> – Noord en Kralingen-Crooswijk 7<br />

<strong>Humanitas</strong> – Hoek van Holland 7<br />

<strong>Humanitas</strong> – Charlois 7<br />

<strong>Humanitas</strong> – Alexander 7<br />

<strong>Humanitas</strong> – Feijenoord 8<br />

<strong>Humanitas</strong> – IJsselmonde 8<br />

<strong>Humanitas</strong> – Spijkenisse 8<br />

1<br />

Vrijwilligerwerk<br />

<strong>bij</strong> de dienstverlening<br />

Home Start 10<br />

Aktie Frisse Lucht 10<br />

Buddyzorg 10<br />

Maatjesproject hiv en aids 10<br />

Maatjesproject slachtoffers mensenhandel 10<br />

Sociaal Isolement 10<br />

Steun <strong>bij</strong> Verlies en Rouw 10<br />

Samen Reïntegreren 11<br />

Vrijwillige Thuisadministratie 11


<strong>Stichting</strong> <strong>Humanitas</strong> in in Rotterdam<br />

Ieder mens, van jong tot oud, van gezond tot hulpbehoevend, van arm tot rijk, is<br />

op zoek naar levensgeluk en kwaliteit van leven. Al sinds 1945 biedt <strong>Humanitas</strong><br />

(tijdelijk) ondersteuning aan mensen <strong>bij</strong> de realisatie hiervan. <strong>Stichting</strong> <strong>Humanitas</strong><br />

is een algemene instelling zonder binding aan een levensbeschouwing waarin<br />

cliënten, mantelzorgers, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen volwaardig<br />

en gelijkwaardig deelnemen. Geworteld in de Rotterdamse samenleving<br />

biedt <strong>Humanitas</strong> zorg, welzijn, huisvesting en dienstverlening. U vindt <strong>Stichting</strong><br />

<strong>Humanitas</strong> in Rotterdam, Capelle ad IJssel en op de Zuid-Hollandse Eilanden.<br />

2<br />

Voor ouderen worden diverse manieren van zorg- en dienstverlening geboden, zoals<br />

huishoudelijke verzorging, persoonsalarmering, gespecialiseerde zorg en kleinschalig<br />

wonen voor mensen met dementie. Ook werkt <strong>Humanitas</strong> aan het voorkomen<br />

van sociaal isolement <strong>bij</strong> ouderen.<br />

U kunt <strong>bij</strong> <strong>Humanitas</strong> verder terecht voor: jeugdhulpverlening, financiële hulpverlening<br />

en opvang voor dak- en thuislozen, steun krijgen <strong>bij</strong> verlies en rouw of deelnemen<br />

aan buddy- en maatjesprojecten voor chronisch zieken. Afhankelijk van het<br />

onderwerp ontwikkelt <strong>Humanitas</strong> initiatieven, veelal in samenwerking met anderen.<br />

Voorbeelden hiervan zijn kinderopvang, Prostitutie Maatschappelijk Werk en re-integratietrajecten<br />

voor ex-gedetineerden.<br />

De eigen regie, zelfredzaamheid, omgaan met elkaar op basis van gelijkwaardigheid<br />

en de ja-cultuur (‘veel moet mogelijk zijn’) zijn de dragende principes van de organisatie.<br />

Bij <strong>Stichting</strong> <strong>Humanitas</strong> werken ruim 3500 medewerkers en zijn meer dan 1800<br />

vrijwilligers actief.<br />

De missie luidt:<br />

<strong>Stichting</strong> <strong>Humanitas</strong> biedt een hoogwaardig, divers en integraal<br />

aanbod op het gebied van zorg, wonen, welzijn en maatschappelijke<br />

dienstverlening aan diegenen die (tijdelijk) ondersteuning<br />

nodig hebben het eigen leven op eigen wijze vorm te geven en<br />

waar<strong>bij</strong> het nastreven van kwaliteit van leven in de betekenis van<br />

individueel ervaren levensvreugde en welbevinden voorop staat.


Fijn Fijn dat u geïnteresseerd bent bent<br />

in in het het vrijwilligerswerk van van<br />

<strong>Stichting</strong> <strong>Humanitas</strong>!<br />

Voorwoord<br />

Wilt u als vrijwilliger aan de slag? Deze brochure<br />

geeft u een overzicht van het vrijwilligerswerk<br />

<strong>bij</strong> <strong>Stichting</strong> <strong>Humanitas</strong>. De keuze is<br />

groot en de mogelijkheden uiteenlopend.<br />

We weten dat niet iedere vrijwilliger hetzelfde<br />

zoekt en dat de motivatie van waaruit men vrijwilligerswerk<br />

wil verrichten sterk kan verschillen.<br />

Niet alleen voor een ander willen zorgen<br />

kan de drijfveer zijn, maar <strong>bij</strong>voorbeeld ook<br />

aan de persoonlijke ontwikkeling willen werken<br />

door werkervaring op te doen kan het uitgangspunt<br />

zijn.<br />

Ons werk valt of staat met de inzet van mensen<br />

die voor anderen op vrijwillige basis de<br />

handen uit de mouwen willen steken.<br />

Wij zijn zeer blij met de 1800 vrijwilligers die<br />

op enigerlei wijze <strong>bij</strong>dragen aan een zorgzame<br />

samenleving.<br />

Voor onze vrijwilligers hebben wij een vrijwilligersbeleid<br />

geformuleerd. Wij geven daarin<br />

aan welke positie vrijwilligers <strong>bij</strong> ons hebben,<br />

op welke manier wij graag op hen kunnen<br />

rekenen en op welke manier zij op ons. U ontvangt<br />

dit beleid van uw vrijwilligerscoördinator<br />

of kunt u dit document downloaden vanaf de<br />

website.<br />

In deze brochure geven we alvast in het kort<br />

de belangrijkste elementen daaruit weer en<br />

willen we alvast een beetje van de sfeer <strong>bij</strong><br />

<strong>Humanitas</strong> laten proeven.<br />

We kijken uit naar een fijne samenwerking.<br />

3


4<br />

Kennismaking<br />

Wanneer een vrijwilliger zich – spontaan<br />

of naar aanleiding van wervingsactiviteiten<br />

aanmeldt – vinden kennismaking en selectie<br />

plaats. Wanneer de belangstelling voor een bepaald<br />

onderdeel bekend is, wordt de kandidaat<br />

direct met de betreffende vrijwilligerscoördinator<br />

in contact gebracht voor het plannen van<br />

een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek<br />

komen tenminste de volgende onderwerpen<br />

aan de orde:<br />

▸▸<br />

De (<strong>bij</strong> het project) gebruikelijke procedure<br />

voor werving, selectie en de introductieperiode.<br />

▸▸<br />

De wijze waarop de kandidaat de informatie<br />

over de vrijwilligersvacature heeft verkregen.<br />

▸▸<br />

De doelstelling van de organisatie en de<br />

betreffende functie.<br />

▸▸<br />

De opvattingen over het vrijwilligerswerk.<br />

▸▸<br />

De introductieperiode of proeftijd van<br />

2 maanden (tenzij anders overeengekomen).<br />

▸▸<br />

De taken die door de vrijwilliger uitgevoerd<br />

gaan worden.<br />

▸▸<br />

Wensen van de kandidaat-vrijwilliger.<br />

▸▸<br />

De eisen die aan de vrijwilliger worden<br />

gesteld.<br />

▸▸<br />

De gevraagde tijdsinvestering en mogelijke<br />

werktijden.<br />

▸▸<br />

De verantwoordelijkheden van de vrijwilliger.<br />

▸▸<br />

De werkwijze en sfeer.<br />

▸▸<br />

Wat de vrijwilliger kan verwachten of wat<br />

hem wordt geboden (immaterieel en materieel).<br />

▸▸<br />

Afspraken over het vervolg.<br />

Vrijwilligersovereenkomst<br />

Waar mensen met elkaar samenwerken worden<br />

afspraken gemaakt.<br />

De meeste afspraken gaan over taakverdeling<br />

en over afbakening van verantwoordelijkheden.<br />

Zonder afspraken kun je eigenlijk niet samenwerken.<br />

Het doel van afspraken die met vrijwilligers<br />

worden gemaakt, is een duidelijke en eerlijke<br />

samenwerking. Je weet dan wat er van elkaar<br />

verwacht kan worden. Je kunt elkaar aanspreken<br />

op hetgeen je afgesproken hebt. De afspraken<br />

worden vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst.<br />

Vrijwilligers <strong>bij</strong> <strong>Humanitas</strong> verrichten hun taken<br />

<strong>bij</strong> individuele cliënten of groepen cliënten<br />

en valt in grote lijnen uiteen in:<br />

▸▸<br />

vrijwilligerswerk in de zorg dat plaatsvindt in<br />

een van de vestigingen van <strong>Humanitas</strong><br />

▸▸<br />

vrijwilligerswerk <strong>bij</strong> de dienstverlening.


<strong>Vrijwilligerswerk</strong> in de zorg<br />

Bij <strong>Humanitas</strong> Ouderenzorg omvat het vrijwilligerswerk<br />

zoal:<br />

▸▸<br />

bezoeken van bewoners;<br />

▸▸<br />

verzorgen van uitstapjes;<br />

▸▸<br />

assisteren <strong>bij</strong> (creatieve) activiteiten;<br />

▸▸<br />

helpen <strong>bij</strong> het klaarmaken van de warme<br />

maaltijden, uitdelen en opdienen;<br />

▸▸<br />

assisteren <strong>bij</strong> technische klussen;<br />

▸▸<br />

helpen achter de bar en in de restaurants;<br />

▸▸<br />

verzorgen van rondleidingen door de herinneringsmusea;<br />

▸▸<br />

de uitleen van knuffeldieren;<br />

▸▸<br />

het begeleiden van bewoners naar het<br />

▸▸<br />

ziekenhuis;<br />

▸▸<br />

beheer en uitlenen van bibliotheek-boeken;<br />

▸▸<br />

verzorgen en onderhoud van dierenweide en<br />

de dieren;<br />

▸▸<br />

werkzaamheden op een afdeling (in groepsverband,<br />

sfeer en gezelligheid bieden);<br />

▸▸<br />

bewoners halen en brengen naar allerlei<br />

activiteiten zoals naar de kapper, de fysiotherapeut,;<br />

▸▸<br />

bewoners behulpzaam zijn en wegwijs<br />

maken op de computer;<br />

▸▸<br />

helpen <strong>bij</strong> klusjes in de tuin of in de woning;<br />

▸▸<br />

muzikale ondersteuning bieden <strong>bij</strong> activiteiten;<br />

▸▸<br />

ondersteuning bieden <strong>bij</strong> administratieve<br />

taken, hulp <strong>bij</strong> het verzenden van folders;<br />

▸▸<br />

mensen vervoeren (met de eigen wagen of<br />

de dienstwagen) naar een activiteit, de dokter,<br />

het ziekenhuis;<br />

▸▸<br />

Invullen van kleine individuele noden, bv.<br />

boodschappen doen, voorlexen uit de krant,<br />

samen een wandelingetje maken;<br />

▸▸<br />

maatijdbeleiding: hulp bieden aan bewoners<br />

die niet meer zelfstandig kunnen eten;<br />

▸▸<br />

meewerken aan het verfraaien van ruimtes<br />

<strong>bij</strong> <strong>bij</strong>zondere gelegenheiden zoals kerst,<br />

pasen, carnaval.<br />

Wanneer u geïnteresseerd bent in een van deze<br />

vormen van vrijwilligerswerk kunt u contact<br />

opnemen met een vrijwilligerscoördinator <strong>bij</strong> u<br />

in de buurt. De gegevens vindt u hierna.<br />

5


6<br />

<strong>Humanitas</strong>-Centrum<br />

e-mail vrijwilligerscoördinator:<br />

rdeotter@stichtinghumanitas.nl<br />

De Leeuwenhoek<br />

West Kruiskade 54, 3014 AW Rotterdam<br />

Telefoon: (010) 436 14 88<br />

<strong>Humanitas</strong>-Delfshaven<br />

e-mail vrijwilligerscoordinator:<br />

ivanorsouw@stichtinghumanitas.nl<br />

Aert van Nes (Müllerpier)<br />

Sint Jobskade 10, 3024 EN Rotterdam<br />

Telefoon: (010) 244 49 90<br />

Witte de With<br />

Sint Jobskade 10, 3024 EN Rotterdam<br />

Telefoon: (010) 244 49 90<br />

<strong>Humanitas</strong>-Akropolis<br />

e-mail vrijwilligerscoördinator:<br />

vanwageningen@humanitasmac.nl<br />

Akropolis<br />

Achillesstraat 290, 3054 RL Rotterdam<br />

Telefoon: (010) 461 51 00<br />

Gerrit Spronkersflat<br />

Achillesstraat 290, 3054 RL Rotterdam<br />

Telefoon: (010) 461 51 00


Berberishof<br />

Berberisweg 332, 3053 PJ Rotterdam<br />

Telefoon: (010) 278 02 39<br />

Schiebroekse Parkflat<br />

Berberisweg 4, 3053 PJ Rotterdam<br />

Telefoon: (010) 278 02 00<br />

Zilverlinde<br />

Achillesstraat 290, 3054 RL Rotterdam<br />

Telefoon: (010) 461 51 00<br />

<strong>Humanitas</strong>-Hoogvliet<br />

e-mail vrijwilligerscoördinator:<br />

fam.reek@online.nl<br />

Aveling<br />

Otheloweg 377-379, 3194 GR Hoogvliet<br />

Telefoon: (010) 295 96 34<br />

Marthalaan<br />

Othelloweg 377-379, 3194 GR Hoogvliet<br />

Telefoon: (010) 295 96 34<br />

<strong>Humanitas</strong>-Noord, Kralingen-Crooswijk<br />

e-mail vrijwilligerscoördinator:<br />

rkoole@stichtinghumanitas.nl<br />

<strong>Humanitas</strong>-Bergweg<br />

Bergwegplantsoen 10, 3037 SK Rotterdam<br />

Telefoon: (010) 443 61 00<br />

Jan van der Ploeghuis<br />

Hooglandstraat 67, 3036 PD Rotterdam<br />

Telefoon: (010) 466 70 28<br />

De Kleiweg<br />

Kleiweg 314, 3045 PM Rotterdam<br />

Telefoon: (010) 892 27 00<br />

<strong>Humanitas</strong>- Hoek van Holland<br />

e-mail vrijwilligerscoordinator: aouwerkerk@<br />

stichtinghumanitas.nl<br />

Bertus Bliekhuis<br />

Hoekse Brink 219, 3151 GB Hoek van Holland<br />

Telefoon: (0174) 31 56 00<br />

Brinkktoren<br />

Hoekse Brink 219, 3151 GB Hoek van Holland<br />

Telefoon: (0174) 31 56 00<br />

Duynstaete<br />

Hoekse Brink 219, 3151 GB Hoek van Holland<br />

Telefoon: (0174) 31 56 00<br />

Herman Visserhuis<br />

Hoekse Brink 219, 3151 GB Hoek van Holland<br />

Telefoon: (0174) 31 56 00<br />

<strong>Humanitas</strong>-Charlois<br />

e-mail vrijwilligerscoördinator:<br />

mgambier@stichtinghumanitas.nl (Nancy<br />

Zeelenberg)<br />

e-mail vrijwilligerscoördinator:<br />

alangstraat@stichtinghumanitas.nl (overig)<br />

Verpleeghuis Hannie Dekhuijzen<br />

Carnissedreef 280, 3084 NN Rotterdam<br />

Telefoon: (010) 493 62 00<br />

De Carnissedreef<br />

Carnissedreef 280, 3084 NN Rotterdam<br />

Telefoon algemeen: (010) 493 62 00<br />

Het Bourgondische Hof<br />

Roerdomplaan 22, 3084 NM Rotterdam<br />

Telefoon: (010) 410 73 99<br />

Nancy Zeelenbergflat<br />

Bevelandsestraat 30, 3083 NA, Rotterdam<br />

Telefoon: (010) 480 50 77<br />

<strong>Humanitas</strong>-Alexander<br />

e-mail vrijwilligerscoördinator:<br />

lmolenaar@stichtinghumanitas.nl en<br />

aouwerkerk@stichtinghumanitas.nl<br />

De Evenaar<br />

Vaasahof 75, 3067 DX Rotterdam<br />

Telefoon: (010) 251 14 00<br />

Gerard Goosenflat<br />

Thomas Mannplaats 150, 3069 NE Rotterdam<br />

Telefoon: (010) 251 14 00<br />

7


8<br />

De Kristal<br />

Cypruslaan 400, 3059 XA Rotterdam<br />

Telefoon: (010) 251 14 00<br />

Oosterwiek<br />

Varnasingel 600, 3067 EZ Rotterdam<br />

Telefoon: (010) 455 48 77<br />

Prinsenwiek<br />

Prinsenlaan 101, 3067 TV Rotterdam<br />

Telefoon: (010) 421 08 36<br />

IJsselzicht<br />

Sint Helenabaai 1, 2904 AE Capelle a/d IJssel<br />

Telefoon: (010) 451 58 33<br />

<strong>Humanitas</strong>- Feijenoord<br />

e-mail vrijwilligerscoördinator:<br />

epeddemors@stichtinghumanitas.nl<br />

De Steenplaat<br />

Persoonshaven 650, 3071 CL Rotterdam<br />

Telefoon algemeen: (010) 486 57 77<br />

Putselaan<br />

Putselaan 64, 3074 JC Rotterdam<br />

Telefoon: (010) 215 27 76<br />

<strong>Humanitas</strong> IJsselmonde<br />

e-mail vrijwilligerscoördinator:<br />

mverstralen@stichtinghumanitas.nl<br />

Jan Meertensflat<br />

Van Langendonckstraat 51, 3076 SH Rotterdam<br />

Telefoon: (010) 419 04 00<br />

De Wetering<br />

Loevesteinsingel 55, 3077 HM Rotterdam<br />

Telefoon: (010) 479 42 77<br />

IJsselburgh<br />

Schinnenbaan 130, 3077 JJ Rotterdam<br />

Telefoon: (010) 483 35 19<br />

<strong>Humanitas</strong>-Spijkenisse<br />

Vaartstraat 1, 3201 BG Spijkenisse<br />

Telefoon: (0181) 72 33 33


Vrijwilligersprojecten <strong>bij</strong> de dienstverlening<br />

Home-Start<br />

Home-Start biedt een steuntje in de rug aan<br />

gezinnen met jonge kinderen. De vrijwilligers<br />

van Home-Start hebben zelf ervaring met<br />

opvoeden en gaan één keer in de week langs<br />

<strong>bij</strong> een vast gezin. Zij bieden een luisterend<br />

oor, praktische hulp en vriendschap aan ouders<br />

met jonge kinderen tot en met 6 jaar. De<br />

gezinnen geven zelf aan op welke gebieden zij<br />

meer steun wensen: hun vragen staan centraal.<br />

Home- Start wil met het programma het<br />

zelfvertrouwen van ouders vergroten en hun<br />

sociale relaties versterken.<br />

Rotterdam Noord<br />

Eudokiaplein 32<br />

3037 BT Rotterdam<br />

Telefoon: (010) 265 39 30<br />

Rotterdam Zuid<br />

Maashaven OZ 218<br />

3072 HS Rotterdam<br />

T: (010) 419 61 93<br />

E home-start@stichtinghumanitas.nl<br />

Aktie Frisse Lucht<br />

‘Aktie Frisse Lucht’ is een project van <strong>Stichting</strong><br />

<strong>Humanitas</strong> dat zich richt op het organiseren<br />

van logeervakanties voor Rotterdamse kinderen<br />

in sociaal-economisch moeilijke omstandigheden.<br />

<strong>Humanitas</strong> biedt deze kinderen een<br />

zorgeloze vakantie aan <strong>bij</strong> gastgezinnen in<br />

verschillende provincies. Na aanmelding door<br />

een verwijzende instantie neemt een vrijwilliger<br />

contact op met de ouders/verzorgers en wordt<br />

het kind thuis bezocht. De vrijwilliger informeert<br />

de ouders/verzorgers nader over het<br />

project en neemt de gegevens van het kind op.<br />

Pieter de Hoochweg 110<br />

3024 BH Rotterdam<br />

Telefoon: (010) 425 01 18<br />

afl@stichtinghumanitas.nl<br />

9


10<br />

Buddyzorg<br />

Buddy’s bieden sociaal-emotionele ondersteuning<br />

aan mensen met een ernstige chronische<br />

of levensbedreigende ziekte. Buddy’s zijn<br />

vrijwilligers die gedurende 1 à 2 jaar een dagdeel<br />

per week beschikbaar hebben. Zij staan<br />

mensen <strong>bij</strong> in hun ziekteproces door aandacht<br />

te hebben, te luisteren, mee te denken en<br />

afleiding te bieden. Op basis van gelijkwaardigheid<br />

en wederzijds respect ontwikkelt zich een<br />

vertrouwensrelatie van waaruit de buddy de<br />

persoon die ziek is kan <strong>bij</strong>staan in zijn of haar<br />

dagelijkse leven.<br />

Pieter de Hoochweg 110<br />

3024 BH Rotterdam<br />

T (010) 425 01 15<br />

Ebudddyzorg@stichtinghumanitas.nl<br />

Maatjesproject hiv en aids<br />

Vrijwilligers van het Maatjesproject bieden<br />

kortdurende, praktische en sociale ondersteuning<br />

aan mensen met hiv of aids. De deelnemers<br />

aan het project zijn mensen die niet of<br />

nauwelijks een beroep kunnen doen op familie<br />

en vrienden. Het Maatjesproject koppelt<br />

een vrijwilliger aan een deelnemer en neemt<br />

daar<strong>bij</strong> ieders wensen als uitgangspunt. Het<br />

Maatjesproject biedt begeleiding per activiteit.<br />

Bij maatjes staan menselijke kwaliteiten centraal.<br />

Iedere twee maanden is er een gezamenlijke<br />

<strong>bij</strong>eenkomst met andere maatjes.<br />

Pieter de Hoochweg 110<br />

3024 BH Rotterdam<br />

T (010) 425 01 04<br />

E jveraart@stichtinghumanitas.nl<br />

Maatjesproject slachtoffers mensenhandel<br />

Binnen het maatjesproject van Prostitutie<br />

Maatschappelijk Werk (PMW) worden slachtoffers<br />

van mensenhandel en prostituees die<br />

uit het vak willen stappen, gekoppeld aan een<br />

vrijwilliger. Verblijfsprocedures voor slachtoffers<br />

van mensenhandel kunnen lang duren. Dit<br />

veroorzaakt onzekerheid en stress. De dagen<br />

duren lang. Een dagbesteding vinden of een<br />

nieuw sociaal netwerk opbouwen is niet altijd<br />

makkelijk. Ook voor uitstappende prostituees<br />

is het lastig om nieuwe contacten te leggen.<br />

Daarom kan een maatje veel betekenen voor<br />

de cliënten van PMW.<br />

Pieter de Hoochweg 110<br />

3024 BH Rotterdam<br />

T (010) 221 17 15<br />

E mvanprooijen@stichtinghumanitas.nl<br />

Sociaal isolement<br />

Het project richt zich op ouderen in de gemeente<br />

Rotterdam, die om welke reden dan<br />

ook reeds in een sociaal isolement leven dan<br />

wel een verhoogd risico lopen om in een sociaal<br />

isolement te geraken, en die (weer) actief<br />

aan de samenleving willen (leren) deelnemen.<br />

Dit doen we door vrijwilligers in te zetten <strong>bij</strong><br />

de ouderen thuis en activiteiten te organiseren<br />

op de Pieter de Hoochweg. Tevens organiseren<br />

we lunches en gespreksgroepen in een aantal<br />

vestigingen van <strong>Humanitas</strong> waar<strong>bij</strong> vrijwilligers<br />

ingezet worden.<br />

Pieter de Hoochweg 110<br />

3024 BH Rotterdam<br />

Telefoon: (010) 425 01 24<br />

E ouderenproject@stichtinghumanitas.nl<br />

Steun <strong>bij</strong> Verlies en Rouw<br />

Het project ‘Steun <strong>bij</strong> Verlies en Rouw’ is een<br />

project dat zich inzet om mensen die een dierbaar<br />

persoon hebben verloren te ondersteunen<br />

<strong>bij</strong> de verwerking van het verlies. Mensen<br />

willen graag met een onafhankelijk persoon<br />

praten over hetgeen ze doormaken. Wij bieden<br />

zowel individuele trajecten als groeps<strong>bij</strong>eenkomsten.<br />

De werkwijze is afhankelijk van de<br />

doelgroep. Bij kinderen en jongeren maken we<br />

veel gebruik van creatieve middelen, <strong>bij</strong> volwassenen<br />

verloopt de ondersteuning meestal in<br />

gespreksvorm. Doelgroep: kinderen, jongeren<br />

en volwassenen.<br />

Pieter de Hoochweg 110<br />

3024 BH Rotterdam<br />

Telefoon: (010) 425 01 99<br />

E sbvr@stichtinghumanitas.nl


Samen Reïntegreren<br />

Het project Samen Reïntegreren richt zich op<br />

een succesvolle terugkeer van ex-gedetineerden<br />

in de maatschappij. Vrijwilligers bezoeken<br />

gedetineerden en begeleiden ex-gedetineerden.<br />

Na hun periode van detentie, is het voor exgedetineerden<br />

namelijk niet gemakkelijk terug<br />

te keren in de maatschappij. Vandaar dat veel<br />

ex-gedetineerden uiteindelijk terugvallen in hun<br />

oude patroon, om vervolgens weer met justitie<br />

in aanraking te komen. Om recidive gedrag<br />

tegen te gaan, probeert ‘Samen Reïntegreren’<br />

de overgang naar de samenleving soepeler<br />

te laten verlopen. De begeleiding vindt plaats<br />

zolang beide partijen ((ex-)gedetineerde en vrijwilliger)<br />

dit nodig achten en bestaat uit mentale,<br />

maar vooral ook praktische begeleiding.<br />

Pieter de Hoochweg 110<br />

3024 BH Rotterdam<br />

T (010) 425 01 91<br />

E samenreïntegreren@stichtinghumanitas.nl<br />

Vrijwillige thuisadministratie<br />

Het doel van Thuisadministratie is tijdelijke<br />

ondersteuning bieden aan cliënten die problemen<br />

hebben op het gebied van administratie<br />

en financiën. De vrijwilliger ondersteunt de<br />

cliënt thuis <strong>bij</strong> het ordenen en archiveren van<br />

papieren, het maken van een budgetplan, het<br />

aanvragen van toeslagen en voorzieningen en<br />

het in kaart brengen van schulden. Samen werken<br />

ze toe naar financiële zelfredzaamheid van<br />

de cliënt. Vrijwilligers zijn een mooie aanvulling<br />

op de bestaande hulpverlening omdat ze<br />

meer tijd beschikbaar hebben.<br />

p/a Pieter de Hoochweg 110<br />

3024 BH Rotterdam<br />

T (010) 211 02 33<br />

E thuisadministratie@stichtinghumanitas.nl<br />

11


Wij waarderen u!


HIGH<br />

TEA2011


www.stichtinghumanitas.nl<br />

Versie 2, september 2012

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!