Views
3 years ago

VIANEN, NIJMEGEN, ARNHEM, MOERDIJK

BOUWKUNDIG WEEKBLAD ARCHITECTURA

VIANEN, NIJMEGEN, ARNHEM,

BOUWKUNDIG WEEKBLAD ARCHITECTUR ORCAAN VAN DF MAATSCHAPPU TOT BEVORDERING DER BOUWKUNST, BOND VAN NEDERLANDSCHE ARCHITECTEN EN HET GENOOTSCHAP ARCHITECTURA ET AMICITIA REDACTIE: IR. A. J. VAN DER STEUR, VOORZITTER, J. F, BERGHOEF, A. EIBINK, J. P. L. HENDRIKS, lR. H. G. J. SCHELLING, T. HAAKMA WAGENAAR. SECRETARTS: J. P. MjERAS. 24 JUL] 't937 REDACTIE-ADRES:WETERINGSCHANS 102. AMSTERDAM **30 .r. r:: ; :- : VERKEERSBRUG OVER DEN RIJN TE ARNHEM NIEUWE VERKEERSBRUGGEN TE ARNHEM, NIJMEGEN, MOERDIJK EN VIANEN. l,-derland wordt als Rljn- en Maas-delta doorsneden door lnenigen riviertak. Elders kunrren riviereh natuurlijke grenzen vormen tusschen volkeren, het Nederlandsche volk is ondanks de groote rivieren, dio zijn grondgebied zoo grillig doorsnijden, 66n volk gebleven met 66n karakter en taal. Het onmiskenbare verschil tusschen Nederlarrd onder elt boven den Moerdijk blijft hierbij slechts een schakeering. Het volk heeJt zich onr die riviermonden gevestigd en ontwikkeld. Het heeJt zijn gebied aan die stroomen te dankeh en aan die stroomen ontnomen. Het heeft de rivieren berrut voor zijn landbouw en handel en het heeft de zoo woest ohtspruitende water-aderen sinds eeuwen volkomen getemd en in zijn macht gekregen en weet hen zelfs aan zijn lan dsve rded iging dienstbaar Ie maKen. Nederland is een land van groote rivieren, dus ook van bruggen, Wie de reis van Utrecht naar 's-Hertogenbosch of vah Rotterdam naar Lage Zwaluwe maakt, ervaart dit telkens weer met voldoening. Van wanneer het gezegde dateert, doet minder ter zake, doch dikwijls hoort men,,de Nederlanders zijn bruggenbouwers", Daartegenover staat als schrille vermaning het feit, dat nog gedurende den jongsten strengen winter bij zwaren ijsgang het wegverkeer tusschen Noord en Zuid vrijwel stilge_ legd moest wordell. En met verbazing herinnerde men zich die uitspraak over ,,bruggenbouwers", toen Rotterclam boven ebrr ttotsch en zeer oorsprolrkelijk bruggenplan cle voorkeur gaf aan het,,sluip door kruip door", In de XlXde eeuw waren het de spoorwegen, welke den bouw der eerste groote bruggen noodzakelijk maakten. Deze brug_ genbouw bracht orrbekencle problernerr rnet zich mede, welk_e niet alleen werden opgelost, doch bovendien glansrijk werden ,,overbrugd", Zoo kon de spoorbrug van Culelnborg, gebouwd in 1868, tientallen van jaren de grootste overspanning in Europa worden genoernd (105 rn). Meer spoorbruggen hebben zich in korten tijd als een haast onmisbare stoffeering varr riviergezichten eel plaats verworvel), die te vergelijken i! met die van den molen te Wijk bij Duurstede, of het machtig restant van Loevesteyn bij Maas en Waal. De ontwikkeling van het wegverkeer deed een gemis aan vaste verbindingen nijpender gevoelen, Binnen Iuttele jaren kon zelfs vatl een achterstancl op dit gebied worden gesproken. Deze achterstand wordt nu gedurende het laatste decennium inge_ haald. Behalve de verbouwingetr van eenige draaibruggen rond_ 293

Brochure - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Nee? - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Knooppuntnotitie Didam - De Stadsregio Arnhem Nijmegen
Naar duurzame zorg - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Download de PDF - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Verdiepend of verbredend - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Brochure - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Brochure - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
HAN-Blad 13 - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Jaarboek CMV 2012 - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Nr. 9 Leiderschap - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Download de PDF - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Download de PDF - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Leren Niet te Weten - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Wijk = business - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Zevenaar Oostpoort - De Stadsregio Arnhem Nijmegen
Knooppuntnotitie Zetten Andelst - De Stadsregio Arnhem Nijmegen
The Future of Cities - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
2009 Thema Plaats - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Nr. 5 Ontgrenzen - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Alumni Nieuwsbrief MWD - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Brochure - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
L. Verharen - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Jaarverslag 2009 - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Download de PDF - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Nr. 6 Condities - Hogeschool van Arnhem en Nijmegen