10.07.2015 Views

Leer uw Designer I

Leer uw Designer I

Leer uw Designer I

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

HandleidingKEEPING THE WORLD SEWING


VEILIGHEIDSINSTRUCTIESDeze huishoudnaaimachine voldoet aan de eisen van IEC/EN 60335-2-28.Elektrische aansluitingDeze naaimachine moet worden gebruikt met het voltage dat is aangegeven op het betreffende plaatje.Opmerkingen over de veiligheid• Laat kinderen niet spelen met de naaimachine.Let goed op wanneer deze naaimachine wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen.• Een naaimachine mag nooit zonder toezicht met de stekker in het stopcontact blijven staan.• Verwijder direct na gebruik en voordat u de machine schoonmaakt de stekker van de naaimachine uithet stopcontact.• Schakel de naaimachine uit (“0”) wanneer u iets wilt veranderen in de omgeving van de naald, zoals eendraad door de naald halen, een andere naald plaatsen, een andere naaivoet plaatsen en dergelijke.• Gebruik de naaimachine nooit als het snoer of de stekker beschadigd zijn.• Houd <strong>uw</strong> vingers uit de buurt van alle bewegende delen. Wees vooral voorzichtig in de buurt van denaaimachinenaald.• Gebruik deze naaimachine alleen voor de werkzaamheden waarvoor de naaimachine bedoeld is en zoalsdie worden beschreven in deze handleiding. Gebruik alleen hulpstukken die door de producent zijnaanbevolen zoals in deze handleiding wordt beschreven.• Haal altijd de stekker uit het stopcontact voordat u het lampje vervangt. Vervang het lampje door hetzelfde type (voltage en watt).Let op! Dit product moet op een veilige manier gerecycled wordenvolgens de geldende nationale wetgeving voor elektrische/elektronischeproducten. Raadpleeg bij twijfel <strong>uw</strong> leverancier voor advies.


Inhoudsopgave<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kennen 4-38Overzicht 4-5Uitpakken, aansluiten, opbergen 6Doos met toebehoren/werkvlak 7Garenpen 8Inrijgen van de draad 9-10Spoelen 10-11Functieknoppen 12Naaivoet 13Verwisselen van het naaivoetje 13Naaivoetjes 14-15De transporteur 15Vervangen van de naald, naalden 16Touch-on kleurenscherm 17-38Hoofdmenu 18Naaigids 19Speciale steken menu’s 20-26Beginnen 27Draadspanning 27Stoppen 27Wijzigen Menu 28Set Menu 29-32Pop-up menu’s 33HELPmenu 34Programmeren 35-38Het naaien van kleding 39-62Naaigids 40-50Stofkeuze, garen 40-41Aan elkaar naaien 42-43Afwerken, genaaide zigzag 44Naaien en afwerken 45Rijgen 46Blindzomen, zomen 47-48Knoopsgaten 49-50Knopen aanzetten 50Menu B – Knoopsgaten 51-53Knoopsgat met inlegdraad 52Knoopsgat, stap voor stap 52Knoopsgat balans 52Knoopsgat dichtheid 53Knoopsgat opensnijden 53Knoopsgat met band 53Menu A – nuttige steken 54-61Rechte steek 54Zaagsteek 54Rimpelen 54Vijfentwintig naaldposities 55Middenritssluiting 56Versterkte rechte steek 57Genaaide zigzagsteken 58Stoppen en verstellen 59Trensen, ceintuurlussen 60Stekentabel – menu A 61Menu S – Verstelsteken 62Borduren 63-82Borduureenheid,aansluiten, verwijderen 64-65Ingebo<strong>uw</strong>de USB-poort 65Verticale garenpen, viltenanderlegger 65Voorbeeldenboekje borduurwerk 66Borduurring, sjabloon 66-67Aan de slag 69Borduurscherm 70-71SET Menu tijdens het borduren 71Wijzigen van borduurmotieven 72Kleurweergave tijdens het borduren 73Pop-up menus tijdens het borduren 74Afknippen startdraad 75Motieven aanpassen 76-81Decoraties/siersteken 83-94Decoraties/siersteken 84-88Applicaties 84-85De tapse cordonsteek 86“Handwerk” met de festonsteek 87Geborduurde applicaties 88Siersteken 89-91Kruissteken 92Tekst 93-94Quilten 95-100Quilten 96Quilten en het samenstellenvan Quilts 96Decoratief knoopquilten 96Crazy Quilting 97Quiltwerk met eenhandgemaakte uitstraling 97Meanderen 98Quilten 98Rand/Quiltgeleider 99Quilt Borduurwerk 99Nostalgisch naaien 101-108Nostalgisch naaien 102Entre-deux 102Invoegen van kant 102Fagoting steek 103Ajourwerk / Zwaardnaald 103Schulpsteken 104Smokwerk 105Open borduurwerk 106Pictogrammen 107Het onderhoud van <strong>uw</strong><strong>Designer</strong> I USB 109-113Het verhelpen van storingen112-113Zelf <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB updaten 113Index 114-115<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong><strong>Designer</strong> 1 USBkennenPagina 4 - 38Het naaienvan kledingPagina 39 - 62BordurenPagina 63 - 82Decoraties/sierstekenPagina 83 - 94QuiltenPagina 95 - 100NostalgischnaaienPagina 101 - 108Het onderhoudvan <strong>uw</strong><strong>Designer</strong> 1 USBPagina 109 - 1133


<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kennen<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kennen1.31.32.2.3.4.33.34.35.36.13.14.15.16.17.5.6.7. 8.9. 10.11. 12.26.24. 25. 28. 14. 29. 30.23.22.27.37.38.18.19.20.12 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 25 30 CM1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 INCHE S39.21.Overzicht – voorkant1. Toets/deksel2. Draadhefboom3. Draadspanning4. Voorspanningsschijf5. Toets voor herstart naaien6. Toets voor naaldstop onder/boven7. Stoptoets Einde8. Naaisnelheidstoets – sneller9. FIX-toets10. Naaisnelheidstoets – langzamer11. Achteruitnaaitoets12. Start/stop-toets13. Aansluiting knoopsgat-sensorvoet14. Lamp15. Draadinsteker16. Naaldstang17. Naaivoetje18. Vrije arm19. Spoelhuisdeksel20. Grondplaat21. Verzinken van de transporteur22. Naaivoetstang met naaivoethouder23. Naaldklemschroef24. Toets naaivoet omlaag25. Toets naaivoet naar draaistand26. Toets naaivoet omhoog/extra hoogte27. Toets voor draadafsnijder28. Draadspanning voor spoelen –verticale ga ren pen29. Horizontale garenpen30. Garenschijfjes31. Draadgeleiders32. Verticale garenpen33. Asje voor spoelen34. Spoelstop35. Garenmesje voor spoeldraad36. Handwiel37. Ingebo<strong>uw</strong>de USB-poort38. Touch-on kleurenscherm39. Hoofdschakelaar, aansluiting aan net spanning4


<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kennenSommige stoffen geven nog verf af waardoor de stoffen of <strong>uw</strong> naaimachine kunnen verkleuren.Het kan moeilijk of onmogelijk zijn om deze verkleuring te verwijderen.Fleece- en denimstoffen in met name rood en bla<strong>uw</strong> bevatten vaak overtollige verf.Wanneer u vermoedt dat <strong>uw</strong> stof/kledingstuk overtollige verf bevat, was het dan altijd voorvoordat u het naait of borduurt om verkleuring te voorkomen.Achterkant40. Handvat41. Garenmesje42. Draadinsteker43. Aansluiting borduureenheid40.41.42.43.Doos met toebehoren44. Aanschuiftafel45. Ruimte voor andere accessoires46. Ruimte voor naaivoetje47. Ruimte voor spoeltjes48. Ruimte voor naalden44.45.46.48.47.Borduureenheid49. Borduurarm50. Bevestiging borduurring51. Aansluiting borduureenheid52. Ontkoppelen49.51.50.52.5


Uitpakken1. Plaats de machine op <strong>uw</strong> werktafel, d<strong>uw</strong> hethand vat naar beneden en til de kap eraf.2. Verwijder het verpakkingsmateriaal, het voetpedaalen tenslotte de beschermkap.3. De machine wordt geleverd met een zakje metaccessoires en een voedingskabel. Het voetpedaalis uitgerust met een snoerhaspel.4. Neem de machine af met een doek, met namerondom de naald en de steekplaat om eventueelvuil te verwijderen voordat u gaat naaien.<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kennen6Aansluiten op het lichtnetOnder de accessoires bevindt zich ook een voedingska bel. Aan de onderkant van de machinevindt u in for ma tie over de voedingsspanning (V)en de frequentie (Hz).Controleer voordat u de machine aansluit of hetvoet pe daal van het “type FR3” is.1. Trek het snoer uit het voetpedaal tevoorschijn.Sluit het snoer van het voetpedaal aan op hetvoorste con tact (1), rechts onderaan de machine.2. Sluit de voedingskabel aan op het achterstecontact (2), rechts onderaan de machine.3. Als u de hoofdschakelaar (3) op AAN zet, wordenzowel de machine als de lampjes ingeschakeld.Opbergen van de machine1. Druk op de hoofdschakelaar om de machine uitte schakelen.2. Neem de voedingskabel uit het stopcontact enuit de machine.3. Wikkel de voedingskabel om <strong>uw</strong> hand op enberg de kabel op in de daartoe bestemde ruimtein de kap. Daar is ook ruimte voor de handleiding.4. Trek de stekker van het voetpedaalsnoer uit dema chi ne. Trek zachtjes aan het snoer en laathet snoer los – het snoer rolt zichzelf nu op inhet voetpedaal.5. Zorg ervoor dat alle accessoires zich in de doosmet toebehoren bevinden. Schuif de doos opde machine rond de vrije arm.6. Plaats het voetpedaal met de onderkant naar utoe in de uitsparing van de doos met toebehorenaan de achterkant van de machine.3. 1. 2.


Doos met toebehoren / werkvlakIn de doos met toebehoren bevinden zich specialevak jes voor naaivoetjes, spoeltjes en naaldenen er is ook ruimte voor andere accessoires. Bergde accessoires op in de doos zodat zij goed tebereiken zijn.Schuif de doos met toebehoren op de machinezodat er een groter werkvlak ontstaat. Schuif dedoos met toe be ho ren naar links voorbij de stoppositieen verwijder hem als u de vrije arm wiltgebruiken.<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kennenEr bevindt zich een plaatje voor het verlengen vanhet werkvlak in het achterdeksel van de doos.1. Schuif de doos met toebehoren naar links totjuist voorbij de stoppositie.2. Plaats het plaatje in de ruimte tussen de doosen de machine en d<strong>uw</strong> de doos terug.7


GarenpennenUw <strong>Designer</strong> I USB heeft garenpennen die geschiktzijn voor alle soorten garen. De garenpen (a) dienormaal gesproken gebruikt wordt, is verstelbaaren kan zowel horizontaal (normaal garen) alsverticaal (extra grote spoelen of speciaal garen)gebruikt worden.Horizontale positiePlaats het klosje zo dat de draad tegen de wijzersvan de klok in afrolt.Trek de garenpen uit om gebruik te kunnen makenvan de verticale positie (de garenpen kan dandraaien). De garenpen heeft twee schijfjes. Als depen ho ri zon taal wordt gebruikt met smalle klosjes,dient het klei ne schijfje (b) voor de draad te wordengeplaatst. Als u grote klossen gebruikt, dienthet grootste schijf je (c) voor de draad te wordengeplaatst. Zorg ervoor dat de vlakke kant van hetschijfje stevig tegen het garenklosje drukt. Er maggeen ruimte tussen het schijfje en het klosje zitten.Als de pen verticaal wordt gebruikt, dient hetgrootste schijfje (c) onder de draad te worden geplaatst.<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kennenacbVerticale positieOm de garenpen in de verticale positie te kunnenge brui ken trekt u de pen naar u toe. Schuif het grotegarenschijfje op de pen en plaats een vilten lapjeonder de garenklos. Dit voorkomt het te snel afrollenvan de draad.dIn- en uitklapbare garenpenEr is ook een extra garenpen die kan worden in- enuitgeklapt (d). Het grootste schijfje (c) wordt onderde draad geplaatst. Deze garenpen wordt gebruiktwan neer u een spoeltje wilt opspoelen vanaf eentweede garenklosje of voor een tweede klosje wanneeru met een tweelingnaald naait.Inrijgen van de bovendraadZorg dat het naaivoetje omhoog staat en dat denaald zich in zijn hoogste stand bevindt.cbacHorizontale garenpen1. Trek de garenpen omhoog. Plaats het klosje opde garenpen De draad moet tegen de klok inafrollen. D<strong>uw</strong> de garenpen weer terug. Houdde draad tegen de klos met <strong>uw</strong> rechterhand.Gebruik <strong>uw</strong> lin ker hand om het einde van dedraad in de richting van de pijl te brengen.2. Breng de draad over de draadgeleider (a) enonder draadgeleider (b). Klik draad vervolgenstusen de draadspanningsplaatjes (c).4.3.2.1.8


3. Ga verder met inrijgen in de richting van depijlen. Leid de draad naar rechts door de draadhefboomgeleider.4. Breng de draad naar de laatste draadgeleidernet boven de naald.<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kennenVerticale garenpen1. Trek de garenpen omhoog. Plaats het klosje opde garenpen (volg de instructies op vorige pagina).2. Rijg de machine in volgens bovenstaande instructiesmet één uitzondering. In plaats van dedraad over draadgeleider (a) te leiden, brengt ude draad direct onder draadgeleider (b).DraadinstekerAls u de draadinsteker wilt gebruiken moet denaald zich in de bovenste stand bevinden.1. Trek de draadinsteker helemaal naar beneden,tot achter de naald.2. Breng hem naar voren totdat de metalen flenzende naald bedekken. Een klein haakje gaatdoor het oog van de naald heen.3. Plaats de draad rondom geleider (a) en onderde flenzen voor de naald, zodat hij achter hetkleine haakje blijft hangen.4. Laat de draadinsteker voorzichtig terugdraaien;het haakje trekt de draad door het oog van denaald en vormt een lus achter de naald. Trek dedraadlus ach ter de naald eruit.5. Breng de draad onder het voetje en knip dedraad af.Opmerking: als u gebruik maakt van een zwaardnaald,een tweelingnaald, een naald kleiner dan maat70, een drielingnaald of wanneer het knoopsgat-sensorvoetjeis geplaatst, kunt u de draadinsteker nietgebruiken. Steek de draad vanaf de voorkant doorde naald. De witte kleur op de naai voet hou der zorgtervoor dat u het oog van de naald dui de lijk kuntzien.DraadcontroleAls de bovendraad breekt of wanneer de spoeldraadop is, stopt de machine. Op het touch-onkleurenscherm verschijnt in een pop-up-menuhet symbool van de bovendraad of van de spoel.Als de bovendraad breekt: rijg de bovendraad opnie<strong>uw</strong>in en druk op OK in het pop-up-menu. Hetpop-up-menu verdwijnt. Als de spoeldraad op is:verwijder <strong>uw</strong> werk en het spoeltje. Zorg voor eenvolle spoel. Plaats de spoel weer en ga door metnaaien.b1. 2.3.a4. 5.9


<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kennenInrijgen bij een tweelingnaald1. Plaats een tweelingnaald. Zie pagina 16 “Vervangen van de naald”.2. Gebruik een tweede garenklosje of spoel garendat u als tweede bovendraad wilt gebruiken opeen spoel tje.3. Linkernaald (rood). Rijg de machine in zoalsuit ge legd op pagina 9. Zorg ervoor dat dedraad achter het spanningsplaatje loopt, doorde onderste draad ge lei der. Voer de draad doorde linkernaald.4. Rechternaald (bla<strong>uw</strong>). Klap de extra garenpenom hoog. Plaats een garenschijfje onder dedraad.5. Plaats het spoeltje met de tweede bovendraadop de garenpen.6. Rijg de machine in zoals eerder omschreven,maar zorg ervoor dat deze draad nu voor hetspan nings plaat je loopt en buiten de onderstedraadgeleider. Voer de draad door de rechternaald.Spoelen met de draad door denaaldZorg ervoor dat het naaivoetje en de naaldzich in hun hoogste stand bevinden. Gebruikin <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB alleen de originele groeneHusqvarna Viking-spoeltjes.Gebruik, wanneer u de draad opspoelt vanaf denaald uitsluitend een metalen naaivoetje.1. Plaats een lege spoel met het merktekennaar buiten op de spoelas van de machine.D<strong>uw</strong> de spoelas naar beneden. Een pop-upmenuop het touch-on kleurenscherm wijst uerop dat de ma chi ne bezig is met spoelen.2. Trek de draad vanaf de naald onder het naaivoetjeen naar rechts onder de draadgeleider(c) door en over (d) heen.3. Begin bovenaan en wikkel een paar slagendraad met de wijzers van de klok mee rond hetspoeltje. Snijd de draad met het garenmesje (e)af.4. Druk op het voetpedaal of druk op . Wanneerhet spoeltje vol is, stopt het spoelen automatisch.Verwijder het spoeltje, snijd de draadaf (e) en breng de spoelas omhoog.Opmerking: Het is niet aan te bevelen specialega rens, zoals onzichtbaar of andere stretch-garensvia de naald op de spoeltjes te spoelen. Zie daarvoor“Spoelen – verticale garenpen”.10cde


<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kennenSpoelen – verticale garenpen1. Plaats een leeg spoeltje met het merktekennaar buiten op de spoelas van de machine.D<strong>uw</strong> de spoelas naar beneden. Een pop-upmenuop het touch-on kleurenscherm helpt ueraan herinneren dat de machine bezig is metspoelen.2. Plaats het grootste schijfje onder het klosje opde garenpen.3. Voer de draad als afgebeeld om de draadgeleider(b) heen, vervolgens onder draadgeleider(c) door en over (d) heen.4. Wikkel van bovenaf een paar slagen draad metde wijzers van de klok mee om het spoeltje ensnijd de draad met het garnmesje (e) af.5. Druk op het voetpedaal of druk op . Wanneerhet spoeltje vol is, stopt het spoelen automatisch.Verwijder het spoeltje, snijd de draadaf (e) en breng de spoelas omhoog.Opmerking: Afhankelijk van de kwaliteit vanhet garen kunt u het garen een of twee keerrond de draadgeleider (b) spannen om de juistespanning te krijgen.bcde1. 2.10 15Het plaatsen van het spoeltjeHoofdschakelaar uitschakelen.1. Open het spoeldeksel door dit naar u toe tehalen en neem het deksel weg.2. Plaats de spoel in het spoelhuis met het merktekennaar boven; houd daarbij de draad linksvan de spoel. Wanneer u aan de draad trektzal het spoeltje tegen de wijzers van de klok indraaien.3. Leg <strong>uw</strong> vinger op het spoeltje om te voorkomendat het kan draaien als u de draad stevignaar rechts trekt en vervolgens naar links inhet draad span nings veer tje (a) totdat hij op zijnplaats “klikt”.4. Sla de draad om (b) heen en vervolgens achterhet garenmesje (c). Plaats het spoelhuisdekselterug met de lijnen aan de voorkant en schuifhet op zijn plaats (1). Trek vervolgens de draadnaar links om hem af te snijden (2).3.ba4.b2c111


<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kennenFunctietoetsenHerstart naaien. Met deze toets kunt u metde door u geselecteerde steek beginnen tenaaien aan het begin van de steek zonderdat u eerst alle speciale instellingen opnie<strong>uw</strong>hoeft in te stellen.STOP wordt gebruikt om een steek af tesluiten. Uw <strong>Designer</strong> I USB trekt de draad aanen stopt automatisch wanneer een opeenvolgingvan steken is voltooid. De toets lichtop wan neer u hem aanraakt. STOP wordtopgeheven wanneer u de toets opnie<strong>uw</strong>aanraakt of wan neer u een nie<strong>uw</strong>e steek selecteert.Het lamp je van de toets gaat in datgeval. De stop-functie kan worden geprogrammeerd.Deze functie kan ook wordengebruikt voor borduren in één kleur.FIX wordt automatisch geactiveerd wanneereen steek wordt geselecteerd of wanneerde draadafsnijder is gebruikt. De toets lichtop zolang de functie FIX actief is. De functiekan worden uitgeschakeld door op dever lich te toets te drukken. Aan het begin:<strong>Designer</strong> I USB naait een paar aanhechtingsstekenen gaat vervolgens verder met dege se lec teer de steek. Als u tijdens het naaienop FIX drukt: <strong>Designer</strong> I USB naait een paarafhechtingssteken en stopt automatisch. Defix-functie kan worden geprogrammeerd.Achteruit – Wanneer op deze toets wordtgedrukt naait <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB achteruit.De toets licht op. <strong>Designer</strong> I USB naait weervooruit wanneer de toets wordt losgelaten.De toets is dan ook niet langer verlicht. Delangste steek-lengte bij achteruitnaaien is3 mm. Als u permanent achteruit wilt naaien,drukt u alvorens te beginnen kort achterelkaar twee keer op de toets. De toets lichtop en <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB naait achteruit totdatu de toets opnie<strong>uw</strong> aanraakt.Naaldstop onder/boven. Als u de naaldautomatisch boven of in de stof wilt latenstoppen, drukt u op deze toets. Tegelijkertijdwordt de instelling van de naaldstoppositiegewijzigd.Druk op + SNELHEID of – SNELHEIDom de naaisnelheid te doen toe- of afnemen. Als u deze toets gebruikt als u nietaan het naaien bent verschijnt de ingesteldesnel heid in een pop-up-menu op het touchonkleurenscherm.Druk op OK of begin te naaien en het popup-menuverdwijnt.U kunt de in ge stel de snel heid ook tijdens hetnaaien wij zi gen, maar dan ver schijnt er geenpop-up-menu. Alle steken van <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong>I USB hebben een vooringestelde, aanbevolennaaisnelheid. Als u een steek selecteertstelt <strong>Designer</strong> I USB au to ma tisch de correctenaaisnelheid in.START/STOP. Met deze toets kunt u demachine starten en stoppen zonder het voetpedaal. Druk op START/STOP om met naaiente beginnen en druk opnie<strong>uw</strong> om te stoppen.Draadafsnijder. Druk op de toets en de<strong>Designer</strong> I USB snijdt de boven- en onderdraadaf, brengt het naai voet je en de naald naarhun hoogste positie en activeert de FIXfunctie.Om de draad af te snijden aanhet einde van de steek, drukt u tijdenshet naaien op de draadafnijder toets. Hetknip pe ren van de STOP toets geeft aan datu de machine heeft gevraagd de draad af tesnijden. De draadafsnijd-functie kan wordengeprogrammeerd.Naaivoet omhoog / extra hoogte. Druk opdeze toets. Het naaivoetje en de naald wordenhet naaivoetje automatisch naar hun bovenste stand gebracht. Druk nogmaals op deknop en het naaivoetje gaat nog een stukjeomhoog, zodat ook dikke stof gemakkelijkonder het voetje kan worden geplaatst.Naaivoet naar draaistand. Als u op deze knopdrukt, zakt het naaivoetje automatisch naarzijn draaistand.Naaivoet omlaag. Druk op deze knop.Het voetje komt helemaal omlaag en<strong>Designer</strong> I USB houdt <strong>uw</strong> werk stevig op zijnplaats.12


Sensor-gestuurde persvoetdrukAls u op de Naaigids stoffen van een verschillendedikte selecteert, wordt de druk van het voetjeautomatisch aangepast. Dankzij de sensor-gestuurdepersvoetdruk gaat het naaivoetje soepelen gelijkmatig over de stof, het borduurwerk ofover de steken.Druk op het touch-on kleurenscherm op enu ziet de huidige instelling van de persvoetdrukvoor de stof die is geselecteerd.U kunt de persvoetdruk aanpassen door in hetinstelmenu op de knoppen (+) of (–) te drukken.Hoe hoger het getal, des te meer druk op de stof.<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kennenSensor-gestuurde persvoetlichterWanneer u begint te naaien komt het voetje automatischomlaag.Als u stopt met naaien met de naald in zijn laagstestand, beweegt het voetje automatisch naar zijndraaistand.Als u Naaldstop boven heeft geselecteerd:OMHOOG – het voetje en de naald worden inhun hoog ste stand geplaatst. Druk tweemaal voorextra hoogte. Hierdoor kunt u dikke stof ge mak -ke lij ker onder het voetje plaatsen.Als u Naaldstop onder heeft geselecteerd:OMHOOG – het voetje wordt in zijn hoogstestand gebracht, maar de naald blijft omlaag inde stof. Druk tweemaal – de naald gaat naar zijnhoogste stand en het voetje naar zijn extra hogestand waardoor de stof eenvoudig kan wordenverwijderd.DRAAI – brengt het voetje in de draaistand.OMLAAG – laat het naaivoetje zakken.Verwisselen van het naaivoetjeHoofdschakelaar uitschakelen.1. Zorg ervoor dat de naald in de hoogste standstaat. Trek het voetje naar u toe.2. Zet het nie<strong>uw</strong>e voetje zo vast dat de dwarsstifttussen de houder en de veer komt te zitten.Druk schuin naar achteren tot het voetje vastklikt.13


NaaivoetjesOnder de accessoires bevindt zich een aantal naaivoetjes voor verschillende doelen.Naaivoetje AIs bij aflevering van de machine geplaatst. Dit voetjewordt overwegend gebruikt voor rechte steken enzig zags te ken met een steeklengte langer dan 1.0.Naaivoetje BVoor het naaien van smalle zigzagsteken met eensteek leng te van minder dan 1,0; dit voetje wordtook ge bruikt bij andere nuttige steken of siersteken.De groef aan de onderzijde van het voetje isbedoeld voor een soepel transport over de steken.Naaivoetje CDit is het knoopsgatvoetje. Het is voorzien vanstreep jes voor bepaling van de lengte van hetknoopsgat. Het middelste merkteken resulteert ineen knooprand van 15 mm. De twee groeven aande onderzijde van het voetje zorgen voor een soepelen recht transport over de knoopsgatranden.Naaivoetje DDit voetje wordt gebruikt voor het maken vanblind-zomen. De binnenrand van dit voetje geleidtde stof. De onderkant van het voetje is zodanigontworpen dat hij langs de rand van de zoom beweegt.Naaivoetje EDit is het ritsvoetje. Dit voetje kan zowel links alsrechts van de naald worden geplaatst om beidekanten van de rits gemakkelijk te kunnen naaien.Naaivoetje HDit naaivoetje, met een glijplaatje aan de onderkant,wordt gebruikt bij het naaien van foam, plasticof leer en zorgt ervoor dat deze materialen nietaan het voetje blijven plakken. Verder gelijk aannaaivoetje A.Naaivoetje JDit voetje wordt gebruikt voor afwerken en overlocken,dat wil zeggen, steken met een breedtevan 5,0 en 6,0 mm. Het pennetje voorkomt dat destof aan de rand gaat trekken.Naaivoetje PDit voetje wordt gebruikt bij het aan elkaar naaienvan quilt-blokken. Het voetje is voorzien van afstandsstreep jes van 6 mm en 3 mm.<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kennenACEJBDHP14


<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kennenNaaivoetje SDit voetje wordt gebruikt bij zijwaarts bewegendesteken.Transparant naaivoetjeVoor decoratief naaiwerk. Maakt het eenvoudig ompatronen tegen elkaar te leggen. Verder gelijk aannaai voet je B.SKnoopsgat-sensorvoetAls dit voetje op de machine is aangesloten, meethet de knoopsgatlengte en zorgt het ervoor dater een knoops gat wordt genaaid volgens de inde machine ingevoerde gegevens. Het middelstemerkteken re sul teert in een knooprand van 15 mm.Zelfklevende glijplaatjesWorden gebruikt op naaivoetje C en deknoopsgatsensorvoet voor het naaien van stof meteen plastic coating, leer, enz.Het verzinken van detransporteurDe transporteur wordt uitgeschakeld wanneer ude knop naar links draait . Draai de knop naarrechts wanneer u de transporteur weer wiltinschakelen. De tanden van de transporteur komendan automatisch omhoog zodra u begint tenaaien.De transporteur dient te worden uitgeschakeldvoor het aanzetten van knopen en als de gehanteerdetech niek erom vraagt dat de stof vrij kan wordenbewogen.Tip: Als u de transporteur laat verzinken is het gemakke lij ker om bijvoorbeeld dikke badstof onderhet voet je aan te brengen. Breng voordat u begintte naaien de transporteur weer omhoog.Opmerking: De transporteur verdwijnt automatischwanneer de borduureenheid wordt geplaatst. Wanneerde borduureenheid wordt verwijderd, komt detransporteur omhoog zodra u begint te naaien.12 3 4 5 6 7 8 9 10 15 21 2 3 4 5 6 715


Vervangen van de naald1. Draai met een schroevendraaier de schroef vande naaldklem los.2. Verwijder de naald.3. Schuif de nie<strong>uw</strong>e naald – met de platte kantnaar achteren – in de naaldstang tot hij stuit.4. Draai de schroef met de schroevendraaier goedvast.<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kennenNaaldenDe naaimachinenaald speelt een belangrijke rol bijeen goed naairesultaat. Als u zeker wilt zijn vande kwa li teit van de naalden die u koopt, adviserenwij naalden van systeem 130/705H.Het naaldendoosje bevat naalden van de meestge bruik te diktes voor het naaien van gewevenstoffen en stretchmaterialen.A Standaardnaalden 70, 80, 90Deze naalden worden gebruikt voor het naaienvan alle geweven stoffen. De naaldpunt is zodanigont wor pen dat hij tussen de draden vanhet weefsel doorgaat, zodat de stof niet wordtbeschadigd.B Stretchnaalden 75, 90Deze naalden worden gebruikt voor het naaienvan rekbare stoffen en stretchmaterialen. Destretchnaald heeft een gele markering en eenaf ge ron de punt.C Jeansnaalden 90, 100Deze naalden worden gebruikt voor het naaienvan zware geweven stoffen, bijvoorbeeldspijker stof, canvas en leer. De jeansnaald isbla<strong>uw</strong> gemarkeerd en heeft een extreem scherpepunt waardoor hij makkelijker in de stofdoordringt.D Zwaardnaald 100De zwaardnaald wordt gebruikt voor het bewerkstel li gen van een ajoureffect in gewevenstoffen van natuurlijke vezels met de specialesteken uit het menu Nostalgische steken. Denaald heeft ‘vleu gel tjes’ die de draden van hetweefsel opzij drukken, waardoor er, waar denaald de stof binnendringt, openingen ontstaan.A B C D16


EXCLUSIVE SENSOR SYSTEMEXCLUSIVE SENSOR SYSTEMTouch-on kleurenscherm<strong>Designer</strong> I USB is uitgerust met een touch-on kleurenschermdat zich rechtsvoor op de machine bevindt.Het touch-on kleurenscherm is erg eenvoudig ommee te werken. U hoeft het scherm slechts met <strong>uw</strong>het topje van <strong>uw</strong> vinger aan te raken om een stekenmenuof functietabblad te selecteren.Aan/uitWanneer <strong>Designer</strong> I USB is uitgeschakeld, is hetscherm donkergrijs.Wanneer <strong>Designer</strong> I USB wordt ingeschakeld ziet ueerst een welkomstscherm, waarna het hoofdmenuverschijnt.ScreensaverUw touch-on kleurenscherm kan altijd ingeschakeldblijven. Desgewenst kunt u een screensaverinstellen. Deze verschijnt na negen minuten op hetscherm. Zie “screensaver”, pagina 30.USB-borduurstickBij <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB wordt een <strong>Designer</strong> I USBborduursticken de computerprogramma’s 3D DiskManager USB en 3D QuickFont geleverd. Bij afleveringzijn 31 borduurmotieven en 3 lettertypen opde <strong>Designer</strong> I USB-borduurstick opgeslagen. Verderis het mogelijk om tot maximaal 15 borduurmotievenof teksten (geprogrammeerd in de <strong>Designer</strong>I USB ) op de USB-borduurstick op te slaan.Schakel de schrijfbeveiliging in of uit met hetschuifje aan de zijkant van de <strong>Designer</strong> I USB-borduurstick.Let op: De <strong>Designer</strong> I USB-borduurstick moet uit<strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB worden verwijderd voordat u deschrijfbeveiliging in en uit kunt schakelen.Alleen originele Husqvarna Viking USB-borduursticksmogen worden gebruikt. Voor meer geheugenkunt u Husqvarna Viking USB-borduurstickskopen bij <strong>uw</strong> Husqvarna Viking dealer.3D Disk Manager USBGebruik de 3D Disk Manager USB op <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> IUSB CD om de Husqvarna Viking USB-borduurstickgeschikt te maken voor inlezen en wegschrijven.Volg de instructies voor het 3D Disk Manager USBcomputerprogramma op de CD.3D QuickFontU kunt snel en eenvoudig verschillende lettertypenmet behulp van <strong>uw</strong> PC creëren wanneer u deinstructies voor het 3D QuickFont computerprogramma,dat zich op <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB CD bevindt,volgt.<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kennenRechter positie - schrijfbeveiliging aanLinker positie - schrijfbeveiliging uitAansluiten en verwijderen uit de USB-poortDe <strong>Designer</strong> I USB-borduurstick kan slechts opéén manier worden aangesloten – forceer het instekenvan de USB-borduurstick in de USB-poortniet! Een lampje aan het einde van de <strong>Designer</strong> IUSB-borduurstick geeft aan dat de USB-borduurstickcorrect is aangesloten. Wanneer er geladenwordt van, of bewaard wordt op de <strong>Designer</strong> IUSB-borduurstick, knippert het lampje en verschijnter een zandlopertje op het scherm. Om teverwijderen haalt u de <strong>Designer</strong> I USB-borduursticker voorzichtig en recht uit.!De <strong>Designer</strong> I USB-borduurstick niet loskoppelenals het lampje knippert of wanneer het zandlopertjete zien is omdat dit schade kan toebrengen aan debestanden op <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB-borduurstick.USBUSB17


HoofdmenuHet hoofdmenu toont 21 speciale stekenmenu’sen functies. Er zijn 8 functietabbladen, NAAIGIDS,WIJZIGEN, MENU, NORM, PROG, REP, SET enHELP. Zodra u een functietabblad aanraakt, wordtdit actief. Het MENU-tabblad is geel wanneer hetactief is, de andere tabbladen zijn dan wit.<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kennenZie pagina 27 voor de gemakkelijkste manierom te beginnen. U hoeft alleen maar de stofen de naaitechniek te kiezen en <strong>Designer</strong> I USBselecteert de beste steek, steeklengte, steekbreedte,draad-spanning, naaivoetje, persvoetdruk ennaaisnelheid. De door u op de Naaigids gekozenstof wordt getoond op het scherm. De Naaigidsis actief bij het naaien van alle technieken metuitzondering van borduren.WIJZIGEN van steeklengte en steekbreedte, deoptie Verlengen en spiegelen.Druk op MENU om een keuze te maken uit eenvan de 21 stekenmenu’s. De disk-icoon dient voorhet laden van borduurmotieven.NORM wordt gebruikt voor alle naai- en borduurbewerkingen,met uitzondering van programmerenen naaiprogramma’s.PROG wordt gebruikt voor het programmeren vansteken, zoals pictogrammen, letters en cijfers endecoratieve combinaties. Druk wanneer de borduureenheidis aangesloten op PROG om van borduurmotievenen/of tekst te combineren.REP wordt gebruikt voor het borduren van de inPROG geprogrammeerde stekencombinaties enborduurmotieven.Druk op SET om de instelling van vooringesteldewaarden en functies te wijzigen. Zie pagina 29.18Recommends needle size and type, when to lowerfeed teeth, stabilize fabric, cord buttonholes etc.When the embroidery unit is connected, you canaccess the embroidery color menu.


Naaigids – De makkelijke manierom te naaienDe Naaigids is altijd actief, behalve wanneer deborduureenheid wordt aangesloten.Als u de Naaigids op het scherm wilt brengendrukt u op<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kennenDe Naaigids heeft twee verschillende menu’s:STOF en NAAITECHNIEK.StofIn het menu STOF kunt u kiezen uit acht verschillendestofsoorten en -diktes. Selecteer de stofen meteen verschijnt het menu NAAITECHNIEK.NaaitechniekU kunt kiezen uit acht verschillendenaaitechnieken. Uw <strong>Designer</strong> I USB selecteertmeteen de voor <strong>uw</strong> project beste steek,draadspanning, steeklengte, steekbreedte,naaisnelheid, naaivoetje en persvoetdruk. Detoets wordt rood om aan te geven dat u dietechniek heeft gekozen. Als u een nie<strong>uw</strong>enaaitechniek wilt selecteren, drukt u gewoon opeen andere toets.Met behulp van de volgende toetsen onder ophet scherm kunt u tussen de menu’s STOF enNAAITECHNIEK heen en weer bewegen.Om de Naaigids af te sluiten drukt u op19


Speciale stekenmenu’sIn het hoofdmenu ziet u eenentwintig specialemenu’s, twintig stekenmenu’s en één disk-icoon.Nuttige stekenHet menu A bevat steken voor <strong>uw</strong> naai-, verstelenstopwerk.KnoopsgatenMenu B bevat verschillende knoopsgaten, veteroogjesen een optie om knopen aan te naaien. Voorhet beste resultaat gebruikt u de sensorgestuurdeknoopsgatenvoet.Decoratieve menu’sPrachtige steken voor al <strong>uw</strong> creatieve naaiwerkvindt u in stekenmenu’s C-N.Letters en cijfersU kunt kiezen uit vier verschillende soorten lettersen cijfers, menu O voor blokletters, menu P voorschad<strong>uw</strong>letters, Brush line, menu Q (9 mm) enmenu R voor schrijfletters. Elk lettermenu heeft 3submenu’s voor letters en cijfers in hoofdletters enkleine letters.VerstelstekenMenu S gebruikt u voor het in 4 richtingen naaienvan steken. De steken hebben een vaste lengte enbreedte. De pijl geeft de naairichting van de stekenaan.8-richtingsstekenMenu T wordt gebruikt om in 8 verschillende richtingente naaien. Er zijn twee verschillende typen steken,de rechte steek en de versterkte rechte steek.Mijn StekenMaak gebruik van het menu U (Mijn Steken) om <strong>uw</strong>favoriete steken of speciale instellingen voor eensteek op te slaan. Aanpassingen die in het menuzijn gedaan en instellingen zoals draadspanning,balans en persvoetdruk van het men<strong>uw</strong>orden samen met de steek opgeslagen.Speciale stekenHet menu V bevat vier verschillende typen stekenvoor het naaien uit de vrije hand. Wanneer u gebruikmaakt van dit menu moet de transporteurzijn verzonken.Borduurdiskette/USB-borduurstick icoonBekijk en laad borduurmotieven in <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong>I USB door de <strong>Designer</strong> I USB-borduurstick in deUSB-poort te steken. Druk op het diskette/USBborduurstickicoon. De borduurmotieven wordenweergegeven. Om een borduurmotief te kunnenladen moet <strong>uw</strong> borduureenheid op <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong>I USB bevestigd zijn.20<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kennen


Stekenmenu’sDruk op menu A in het hoofdmenu. Op hettouch-on kleurenscherm verschijnt het menu A“Nuttige steken”. Links op het scherm toont <strong>uw</strong><strong>Designer</strong> I USB een geselecteerde steek en eenaanbevolen naaivoetje, in dit geval voetje A. Onderde steek wordt het nummer van de steek (A02)getoond. Dit is de standaardpositie van <strong>Designer</strong>I USB . Als u een andere steek wilt selecteren,drukt u op de afbeelding van de desbetreffendesteek. <strong>Designer</strong> I USB bevestigt <strong>uw</strong> keuze altijd doorde geselecteerde steek in wit te markeren, andersheeft de steek een gele achtergrond.Als er een submenu is, treft u in de hoek rechtsondereen afbeelding met een cijfercombinatie aan.Selecteer de steken met de nummers 24-35, submenuDruk op . druk op om terug te gaan.Ga terug naar het hoofdmenu door op tedrukken.Nuttige stekenVoor nuttige steken drukt u in het hoofdmenu opmenu A. In menu A kunt u diverse steken terugvinden die worden gebruikt voor praktisch naaien.Zo kunt u hier bijvoorbeeld verschillende rechtesteken en zigzagsteken (steeknummer 15 is een 4-staps zigzagsteek met een maximale steekbreedtevan 9 mm) terugvinden. Ook zijn er overlock-(A16-17) en flatlock-steken. De steken A33-35 zijnperfect voor stoppen en verstellen.KnoopsgatenDruk voor knoopsgaten op menu B. Steeknummer 16 wordt gebruikt om knopen aante naaien en 17-19 worden gebruikt omvetergatoogjes te naaien. Het rode wieltje links vanhet naaivoetje geeft het knoopsgat-sensorvoetjeaan. <strong>Designer</strong> I USB adviseert voor knoopsgat B6de voetje C. Wanneer de knoopsgaten B14 of B15worden genaaid, moet u gebruik maken van voetjeA. Wanneer de naaivoet A of C wordt gebruikt,is de achteruittoets op het scherm zichtbaar. Ditgeeft aan dat u op de achteruittoets moet drukkenwanneer het knoopsgat de gewenste lengte heeftbereikt. Het rode pijltje naast het knoopsgat geeftde naairichting aan.<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kennen21


PictogrammenVoor pictogrammen drukt u in het hoofdmenu opmenu C. Pictogramelementen worden over hetalgemeen geprogrammeerd om originele cordonsteekontwerpente creëren.<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kennenNostalgische stekenVoor nostalgische steken drukt u in het hoofdmenuop menu D.Wanneer u gebruik maakt van een zwaardnaald incombinatie met de steken D4-10 en D12, kunt uschitterend opengewerkte zoomsteken realiseren.De steken D30-35 worden gebruikt voor smokwerken steek D46 is een festonsteek.QuiltstekenVoor quiltsteken drukt u op menu E.De steek E1 naait de steek 1/4" (6,35 mm) vanafde rechter zijkant van de naaivoet. Wanneer u desteek op een handgemaakt quiltsteek wilt latenlijken, kunt u steek E2 gebruiken. Gebruik steekE24-E26 voor het maken van bolletjessteken. Erzijn ook steken die kunnen worden gebruikt voorCrazy Quilting. De taksteken (E7-E12) zijn typischvoor quilten. De steken E3-E6 zijn 6-9 mm breeden kunnen worden gebruikt bij het channel quilten.22


ApplicatiestekenApplicatiesteken zijn in het hoofdmenu te vindenonder menu F.De steken F11 en F15 kunnen gebruikt wordenom een handgeborduurde applicatiesteek na tebootsen.Wanneer u naait met steek F13 en F14 krijgt u eenmooi schad<strong>uw</strong> effect. De steek F16 naait cordonstekendie naar de hoek op een punt uitlopen.<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kennenKindermotiefjesVoor kindermotiefjes drukt u in het hoofdmenu opmenu G.SchulpstekenVoor schulpsteken drukt u in het hoofdmenu opmenu H.De schulpsteken 1-13 zijn steken die met eenzijwaarts transport worden genaaid en daardoorleiden tot schulpranden tot 15 mm breed. Deschulprandsteken 16-34 zijn maximaal 6 mmbreed.OmnigrammenVoor steken die in alle richtingen kunnen wordengenaaid drukt u in het hoofdmenu op menu K.Deze steken kunnen ongelimiteerd met elkaarworden gecombineerd.23


Steken 39-42 naaien slechts één patroon. Na hetnaaien van één patroon hecht <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB dedraad af en stopt.<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kennenDecoratieve steken LVoor nog meer decoratieve steken drukt u in hethoofdmenu op menu L.De breedte van de steken varieert van 6 - 9 mm.Decoratieve steken MVoor nog meer decoratieve steken drukt u in hethoofdmenu op menu M.De breedte van de steken varieert van 6 - 9 mm.Decoratieve stekenVoor nog meer creativiteit drukt u in het hoofdmenuop menu N.24


Alfabet van blokletters, schad<strong>uw</strong>blokletters,brush Line en schrijflettersDruk op menu O, P, Q of R voor letters en cijfers.Er zijn drie verschillende menu’s. Druk opvoor hoofdlettersvoor kleine lettersvoor cijfers en speciale letters.Als u de stijl wilt veranderen, drukt u gewoon opde gewenste stijlknop boven.<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kennenVerstelstekenU vindt verstelsteken in menu S in het hoofdmenu.Verstelsteken kunnen in 4 richtingen genaaid wordenen worden overwegend gebruikt om een stofaan een andere stof te bevestigen met behulp vande vrije arm. De steken zijn geprogrammeerd opeen vaste breedte en lengte.De geselecteerde steekrichting is op het schermzichtbaar door de stand van het naaivoetje.Als u naar het richtingsicoon van de verstelstekenkijkt, ziet u vier verschillende pijlen. Telkenswanneer u op de knop drukt, verandert denaairichting. U kunt ook de achteruitnaaitoetsgebruiken om van naairichting te veranderen. Uw<strong>Designer</strong> I USB begint altijd van links naar rechts tenaaien.8-richtingenstekenU vindt 8-richtingensteken in menu T in het hoofdmenu.Er zijn twee verschillende steken, de rechtesteek en de versterkte rechte steek.De druktoetsen voor de 8-richtingsensteken tonen8 verschillende richtingspijlen. De pijl van de gekozennaairichting is in wit gemarkeerd. Druk opeen andere pijltoets om van naairichting te veranderen.Opmerking: Door de steeklengte en/of de steekbreedtete wijzigen, wijzigt u tevens de naairichting. Bovendienheeft u de mogelijkheid om in iedere naairichting tenaaien die u wenst.25


<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kennenMijn StekenIn het menu U kunt u een favoriet stekenmenusamenstellen, waarin u <strong>uw</strong> eigen instellingen voorbepaalde steken vast kunt leggen. Dit nie<strong>uw</strong>e menuheet “Mijn Steken” (U-menu) en wordt in het hoofdmenumet een hart-pictogram weergegeven. In hetmenu “Mijn Steken” kunt u 30 wijzigingen die uheeft gemaakt in het menu (lengte, breedte,verlengen en spiegelen) en instellingen van hetmenu (spanning, balans en persvoetdruk)bewaren. Om <strong>uw</strong> favoriete steek/instelling te bewaren,gaat u naar het SET-menu en selecteert uOpsl. Het U-menu verschijnt. Druk op de gewenstepositie voor <strong>uw</strong> steek. Het originele steeknummerwordt tussen haakjes vermeld na het steeknummeruit het “U” menu.Let op: Steken van het S-menu en het T-menu kunnenniet in het U-menu worden opgeslagen.Wanneer er geen vrije posities beschikbaar zijn ofwanneer u een steek wilt vervangen, drukt u op debezette positie en de steek wordt vervangen dooreen nie<strong>uw</strong>e steek. Om een steek uit het U-menu tewissen, selecteert u de steek en gaat u vervolgensnaar het -menu. Druk op Verw en de actievesteek wordt verwijderd. Nu wordt in plaats van degewiste steek de volgende steek geselecteerd (Linksop het scherm kunt u de geselecteerde steek zien).U kunt deze procedure herhalen totdat alle stekenzijn verwijderd. Als het U-menu leeg is, wordt automatischde rechte steek (A02) geselecteerd.Speciale stekenVoor het uit de vrije hand naaien, stoppen, quiltenen uit de vrije hand borduren druk op menu V. Erzijn vier steektypes beschikbaar, V01 rechte steek,V02 zigzag en VO3 en V04 rijgsteken. Verzink detranspor teur voor de steken VO1 en VO2 en klikhet voetje “R” aan of gebruik één van de optionelevoetjes voor het werken uit de vrije hand. Wanneeru uit de vrije hand naait bij een lage snelheid (lagerdan 200 toeren per minuut), beweegt de naaivoetomhoog en omlaag. De voet is omlaag wanneer denaald naar beneden is om de stof op zijn plaats tehouden terwijl de steek wordt gevormd. De voetwordt met de naald omhoog gebracht zodat de stofkan worden verplaatst zonder de naald te buigen.Bij hogere naaisnelheden (sneller dan 200 toerenper minuut) blijft de naaivoet in de draaipositie(omhoog) staan, zodat de stof gemakkelijk kanworden bewogen bij het naaien uit de vrije hand.Gebruik steek V03 en V04 samen met het voetpedaal.Door het uitzetten van de “STOP” toets, volgtautomatisch een pauze na de ingeprogrameerdesteken. In deze pauze kan de stof handmatig wordendoorgevoerd. V03 is een rechte steek en steekV04 beweegt zijwaarts.26


Beginnen met naaien• Druk op de Naaigids op het touch-on kleurenscherm.Voer het type en de dikte in van dete naaien stof. Selecteer op de naaigids de gewenstenaaitechniek of selecteer een steek uitéén van de menu’s.• Plaats stof onder het naaivoetje.• Breng boven- en onderdraad onder het naaivoetjeen voer beide draden naar achteren.Wanneer u begint aan de rand van de stof,bereikt u het beste resultaat wanneer u in eersteinstantie met <strong>uw</strong> vinger de draden op hunplaats houdt.• Als u de stof moet verleggen, drukt u op .• Druk het voetpedaal in en begin te naaien. Hetnaaivoetje gaat automatisch omlaag.Opmerking: om de machine zonder het voetpedaal testarten en te stoppen, kunt u gebruik maken van .DraadspanningDe Naaigids stelt automatisch de draadspanning invoor de gekozen stof en naaitechniek.Als u de spanning naar <strong>uw</strong> eigen inzicht wilt aanpassen,verwijzen wij naar het kopje “Draadspanning”op pagina 34 onder menu Instellen.Om enig inzicht te krijgen in de juiste draadspanning,kunt u het beste enkele zigzagsteken naaienbij verschillende instellingen.1. Begin met een te losse spanning, dat wil zeggen,stel de spanning in op de laagste waarde.De onderdraad zal in dat geval strak staan ende bovendraad zal naar beneden zijn getrokkenen aan de onderkant van de stof zichtbaar zijn.2. Als u de spanning instelt op zijn hoogste waarde,zal het tegenovergestelde gebeuren en kanhet zijn dat de naad trekt.3. De draadspanning is goed ingesteld wanneerde draden midden tussen beide stoflagen verknopenof, bij siersteken, aan de onderkant.Stoppen met naaien• Haal <strong>uw</strong> voet van het voetpedaal.• Druk op . <strong>Designer</strong> I USB snijdt de boven- enonderdraad af. Het naaivoetje en de naald gaanautomatisch naar hun hoogste stand.<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kennen27


Menu WijzigenDruk op om de automatische instellingente omzeilen en de steeklengte, steekbreedte ende optie Verlengen handmatig aan te passen. Ookkunt u steken in de lengte en in de breedte spiegelen.De steeklengte, steekbreedte en verlengen kanworden gewijzigd door op of te drukken.Wanneer u cordonsteken naait kunt u gebruik makenvan de optie Verlengen.Als een instelling gewijzigd is, wordt dit aangegevendoor een rood kader om de cijfers in het MenuWijzigen. Op het scherm in de linker onderhoekworden de gewijzigde cijfers in rood weergegeven.De minimum- en de maximuminstelling wordenaangegeven met een hoorbaar ‘piep’-signaal.Druktoetsen voor spiegelen, , worden indiengeselecteerd rood weergegeven.Instellingen die niet beschikbaar zijn, zijn grijs enkunnen niet worden geselecteerd.Wanneer u zich in het tabblad bevindt, kuntu toch naaien.Sluit als u een andere steek wilt selecteren.Druk op om te sluiten.<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kennen28


Menu SET (instellen)Druk op om de automatische instelling te negerenen handmatige aanpassingen te doen. Er zijnvier verschillende instelmenu’s.Druk op als u tussen deze menu’s heen enweer wilt springen. Als u het instelmenu wilt sluitendrukt u op .Wanneer u wijzigingen heeft aangebracht in destandaardinstellingen van de draadspanning en/ofde persvoetdruk, zal het kader rond de gele vakjesvan de standaard instellingen rood oplichten. Degewijzigde instellingen hebben invloed op allesteken en de instellingen blijven behouden tot de<strong>Designer</strong> I USB wordt uitgeschakeld.Menu UDruk op om <strong>uw</strong> favoriete steek in het menu“Mijn Steken” op te slaan. Alle persoonlijke instel-lingen van het menu of het menu(inclusief draadspanning, persvoetdruk, balans)worden tegelijk met de steek in het geheugenopgeslagen. Om een steek vanuit het menu U tewissen, moet u op de toets drukken. (Zie voormeer informatie pagina 26).DraadspanningStel de spanning van de bovendraad in door opof op te drukken. Het getal in het vensterboven geeft de ingestelde spanning weer. Hoe hogerhet getal, des te meer spanning staat er op dedraad.Persvoetdruk /Stel de persvoetdruk in door op of op tedrukken. Het getal in het venster boven geeft deingestelde druk weer. Hoe hoger het getal, des testerker drukt het voetje op de stof.Wanneer deze instellingen worden gewijzigd zal erbij gebruik van het menu V of tijdens het bordurenniet de persvoetdruk worden aangepast maar dehoogte van het optillen van het voetje worden veranderd.<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kennenBalans /Stel de steekbalans in door op de knop of tedrukken. Het getal in het venster boven geeftde ingestelde balans weer.Wanneer een knoopsgat is geselecteerd, wordtdoor de balansknop de steekdichtheid van derechterkolom van het knoopsgat aangepast. Ziepagina 52, Balans knoopsgat.29


NaaldstoppositieDe naaldstop boven of in de stof wordt ingestelddoor op of te drukken.De naaldstop kan ook met de functietoets op demachine (pagina 12) worden ingesteld.TweelingnaaldbegrenzingAls u gebruik gaat maken van een tweelingnaald,moet u de breedte tussen de naalden invoeren.Druk stapsgewijs op , totdat de juiste waardein het venster verschijnt. Druk voor de enkelenaald (standaard) op .Druk op om in het volgende instelmenu terechtte komen.SchermcontrastDruk op of voor minder of voor meer contrast.ScreensaverDe screensaver beveiligt het scherm door het lichtuit te schakelen zodra u de machine ongeveer negenminuten niet heeft aangeraakt.Druk op als u de screensaver ongedaan wiltmaken.Sensor-gestuurde persvoetlichterDruk op om het automatisch laten zakken vanhet voetje naar beneden/de draaistand uit te schakelen,wanneer u het voetpedaal indrukt of op defunctietoets START drukt.DraadafsnijderAls u er de voorkeur aan geeft de draadafsnijderhandmatig te bedienen drukt u op .Pop-up-menu HelpWanneer is geselecteerd verschijnt een helpschermmet adviezen voor het naaiwerk waar umee bezig bent. Het menu HELP verschijnt alleenwanneer een advies is gewijzigd. Druk op voorhulp op het scherm wanneer u die nodig heeft.TaalAls u de taal van de tekst op het touch-on kleurenschermwilt wijzigen, drukt u op totdat de taalvan <strong>uw</strong> keuze wordt aangegeven.Druk op om in het volgende instelmenu terechtte komen.<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kennen30


<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kennenKalibreren van het kleurenschermWanneer u op een functie tab of een afbeelding vaneen steek drukt en het kleurenscherm reageert nietof de functie ernaast wordt in plaats ervan geactiveerd,dan moet het kleurenscherm gekalibreerd (opnie<strong>uw</strong>ingesteld) worden. Het kleurenscherm is gekalibreerdin de fabriek van Husqvarna Viking, maarde instellingen kunnen tijdens het transport aangetastworden. U hoeft het kleurenscherm alleen te kalibrerenals er een precisie probleem is wanneer u op defunctie tabs of de stekenafbeeldingen drukt. Om eencorrecte afstelling te verkrijgen tussen de touch-onfunctie en de afbeeldingen van het kleurenscherm,drukt u op en vervolgens twee keer op .Kies “Wijzigen kleurenscherm” in het derde menuen het kalibreerscherm zal verschijnen.1. Druk in het midden van kruis 1 (in de linkerbovenhoek van het scherm). Dit kunt u hetbeste doen met een puntig, maar niet scherpvoorwerp (bijvoorbeeld de stompe kant vaneen naaimachinenaald). Wanneer het kruis vanzwart naar groen kleurt is het eerste helft ingesteld.2. Druk in het midden van kruis 2 (in de rechteronderhoek van het scherm) om de tweede helftin te stellen. Druk op om de nie<strong>uw</strong>e instellingente bewaren.Het kalibreren is nu klaar. U kunt altijd gebruikenom het kalibreer scherm te verlaten zonderveranderingen aan te brengen.Let op: Wanneer u het scherm kalibreert, wees er danzeker van dat u alleen de gebieden in de kruizen aanraakt,zoals aangegeven. Wanneer u andere gebiedenraakt, kan het scherm foutief gekalibreerd worden. Eenscherm dat niet goed gekalibreerd is moet door eenHusqvarna Viking dealer worden aangepast.Druk op om het menu te sluiten.Fixgeeft aan dat de FIX functie automatisch actiefis bij het kiezen van een steek en na het afsnijdenvan de draad. Druk op wanneer u wilt beslissenwanneer de FIX functie gebruikt wordt.Sensorvoet QDruk op om het sensorvoetsysteem in te stellenop het gebruik van sensorvoet Q.Het rasterDe 20x20 mm rasterfunctie is erg handig voor hetsamenvoegen van verschillende motieven (ziegecombineerde motieven). Breng de motievenop één lijn met het raster. Druk op in het SETmenu om het raster te activeren.31


SteekbreedtebeveiligingIndien u een rechtstiksteekplaat, een rechtstiknaaivoetof een patchworkvoet P gebruikt, kunt u desteekbreedte begrenzen zodat de naald geen zijwaartsebewegingen maakt, door op te drukken.Uit de vrije handDruk op AAN om alle steken om te zetten in stekenvoor uit de vrije hand.NB. Voor het gebruik van de functie uit de vrije handdient u de transporteur te verzinken.AlarmherhalingDruk op alarmherhaling. Uw <strong>Designer</strong> I USB zaldan het signaal voor het alarm herhalen terwijl demachine naait.SchermblokkeringOm de schermblokkering te activeren, drukt u op. Als de schermblokkering is ingesteld, zijn desteekkeuzetoetsen niet actief. Om de schermblokkeringop te heffen, drukt u op het sleutelsymboolin de rechter bovenhoek van het touch-on kleurenscherm.LooptijdIn het menu SET bevindt zich een stopwatch diede looptijd meet. Voor het resetten van de stopwatchdrukt u op .<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kennen32


<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kennenPop-up-menu’sBovendraadbreukUw <strong>Designer</strong> I USB stopt automatisch als debovendraad op is of breekt. Rijg de bovendraadopnie<strong>uw</strong> in en druk op .Spoel leegUw <strong>Designer</strong> I USB stopt automatisch wanneer deonderdraad bijna op is. Vervang het lege spoeltjedoor een vol exemplaar en druk op .Let op: Het is mogelijk om met het naaien door te gaantotdat alle draad van de spoel op is.TweelingnaaldWanneer de tweelingnaaldtoets in het menuis ingesteld, is de breedte van de steken beperkt.Wanneer u een steek kiest die te breed is,verschijnt het pop-up-menu voor de tweelingnaald.De steekbreedte van de gekozen steek wordt automatischaangepast aan de instelling van de tweelingnaald.Het pop-up-menu van de tweelingnaald verschijntook wanneer de tweelingnaaldtoets is ingesteld ophet moment dat de machine wordt ingeschakeld.Druk op het tabblad en druk op de toets voorde enkele naald om de beveiliging voor de tweelingnaalduit te schakelen.Sensorvoet QSensorvoet Q (extra accessoire) moet op wordengezet in het menu. Druk op om teannuleren.SteekbreedtebeveiligingWanneer u een rechtstiksteekplaat (extra accessoire)of de P-voet heeft gebruikt en de steekbreedtebeveiligingheeft ingesteld, zal de <strong>Designer</strong> I USB bijhet aanzetten van de machine of bij het kiezen vaneen steek met een steekbreedte van meer dan 0.0mm, een waarsch<strong>uw</strong>ing geven.33


HELP-menuIn kunt u informatie vinden over het typenaald, het naaivoetje, versteviging, enz.In het menu kunt u kiezen tussen ofin het -menu. Stel dit in op wanneer u hetautomatisch wilt openen.Om te verlaten drukt u op .<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kennenVoorbeelden van symbolen in het HELP-menu:Normale naaldStretchnaaldZwaardnaaldVerstevigingBovendraad, nr. 40Onderdraad, nr. 70Naaivoetje RBreng zelfklevende glijplaatjes aanNaaivoetje met inlegdraadHulpstukTransporteur omhoogomlaagKleurenmenu icoon34


ProgrammerenKies voordat u gaat programmeren op de Naaigidshet door u gewenste type stof.Breng steken, letters en cijfers in het geheugen.Uw <strong>Designer</strong> I USB heeft 15 permanente geheugens.Dit be tekent dat u een stekencombinatie in hetgeheugen kunt programmeren en dat deze combinatiebewaard blijft wanneer u de machine uitschakelt.Elk van de 15 permanente geheugensbewaart maximaal 62 steken. Dit betekent dat u totwel 930 steken en letters kunt programmeren enbewaren.Druk op in het hoofdmenu. Omdat dit nu actiefis verandert het van bla<strong>uw</strong> in wit.Presentatie van PROG-schermVerplaatsen van de cursorGebruik de pijltjestoetsen om de cursor stap voorstap naar links of naar rechts te bewegen.Wissen van steken of programmaAls er zich al een steken- of lettercombinatie in hetgeheugen bevindt, hetgeen wordt weergegeven inhet programmeergebied langs de bovenkant vanhet scherm, drukt u op om het geheugen tewissen. U kunt het gewiste programma opnie<strong>uw</strong>laden als u opnie<strong>uw</strong> op drukt voordat u nie<strong>uw</strong>esteken invoert.GeheugenGebruik de pijltjes omhoog en omlaag om hetgeheugen te kiezen. Het gele vakje geeft de geheugennummersvan M1-M15 (geheugens 1 tot 15)weer. Er verschijnt een cursor in het programmagebied,klaar om een steek of een letter te ontvangen.Programmeren van steken en lettersWij gaan de reeksen zoals die hieronder wordenweergegeven, letters en decoratieve steken combinerend,programmeren:<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kennenDruk op om terug te gaan naar het hoofdmenu.Druk op menu G, de kindermotiefjes verschijnenop het scherm. Druk op motief nummer 1, hetlocomotiefje.Dit motief verschijnt boven in het scherm in hetprogrammeergebied in een bla<strong>uw</strong>e kleur, hetgeenwil zeggen dat dit motief als eerste motief in hetprogramma is ingevoerd. De cursor beweegt automatischnaar de volgende positie, klaar om hetvolgende motief te ontvangen.35


Om de hoofdletter “J” te programmeren moet uen O indrukken.<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kennenDruk op “J” en de “J” verschijnt op het scherm.Om “ohn” in kleine letters te kunnen programmerenmoet u rechtsonder in het alfabetschermdrukken. Nu verschijnt het submenu voor kleineletters .Druk op o, de letter verschijnt en de cursor beweegtnaar de volgende positie. Vervolg dit met deletters: h, n.36


Om een nie<strong>uw</strong>e locomotief in te voeren moet opdrukken.Druk op menu G.Druk op motief nummer 1.<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kennenOm het locomotiefje te kunnen spiegelen moet uop drukken.Druk op het icoontje “afbeelding in de lengterichtingspiegelen” . De locomotief verandert ende spiegelknop wordt bruin.Druk op om het menu te sluiten.Druk op de -toets op de machine om slechtséén reeks van <strong>uw</strong> programma te naaien.Druk op als u een afhechtsteek in <strong>uw</strong> geprogrammeerdestekenrij wilt toevoegen. Het is ookmogelijk om verschillende afhechtingen achterelkaar toe te voegen.Druk op de draadafsnijd-toets om eendraadafsnijd-opdracht toe te voegen zodat de<strong>Designer</strong> I USB de draad automatisch afsnijdt als ustopt met naaien.37


NaaienOm <strong>uw</strong> programma te draaien drukt u op. Het programma verandert van bla<strong>uw</strong> naar wit.Uw stekenprogramma verschijnt op het schermin de richting waarin het wordt genaaid. Er volgteen advies voor het naaivoetje. De eerste steek inhet programma wordt in bla<strong>uw</strong> weergegeven. Deandere steken zijn rood. Een stop wordt weergegevendoor een stopteken.Wanneer u een reeks steken heeft geprogrammeerddat te lang is om op het touch-on kleurenschermweer te geven, kunt vooruit en achteruitdoor de reeks lopen door gebruik te maken vande iconen.Naai <strong>uw</strong> programma op een verstevigd stuk stof.Een steek of letter wijzigenIedere steek of letter kan in de -modus wordengewijzigd wanneer de cursor zich onder desteek of de letter bevindt. De steek of de letteris dan actief en groen van kleur: Om de steek ofde letter te wijzigen hoeft u nu alleen maar op dejuiste steek of letter te drukken.Een steek of letter toevoegenAls u een steek of letter in de -modus wilt toevoegen,verplaatst u de cursor naar de steek in deruimte waar u een steek wilt toevoegen.Druk op . Druk op de steek die u wilt toevoegen.Druk op om de rest van het programmaop het scherm te brengen.Steken in <strong>uw</strong> programma aanpassenOm de steken in de geprogrammeerde reeks tewijzigen kunt u de cursor zowel voor- als achteruitverplaatsen door gebruik te maken van deiconen. U kunt alle -functies gebruiken:steeklengte en steekbreedte, gespiegelde afbeeldingen verlengen. Een steek kan worden gewijzigdwanneer de cursor onder de steek staat (desteek krijgt een groene kleur). De laatst geprogrammeerdesteek kan worden gewijzigd, zelfs alstaat de cursor achter de steek.De wijzigingen worden in het permanente geheugenopgeslagen.Wijzigen van het gehele stekenprogrammaGebruik de functies in in de stand omde steeklengte, steekbreedte te wijzigen en omte spiegelen. Wanneer u uitsluitend cordonstekenheeft geprogrammeerd, kunt u ook wijzigingen inverlenging aanbrengen.<strong>Leer</strong> <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kennen38


Het naaien van kleding39


NaaigidsUw <strong>Designer</strong> I USB -naaimachine is uitgerust met de unieke HusqvarnaViking Naaigids.Als u met een naaiproject begint, druk dan eerst op Naaigids.Op het touch-on kleurenscherm verschijnt het menu STOF.Druk op het type en de dikte van de stof en het menu NAAI-TECH NIEK verschijnt. Druk op het geen u wilt gaan doen.De Naaigids stelt direct de beste steek, steeklengte, steek breed te,draadspanning, persvoetdruk en naaisnelheid in voor <strong>uw</strong> project.Wat een tijdwinst!Uw Husqvarna Viking Naaigids is altijd actief, dus wan neer uvanaf een stekenmenu naait of aan het programmeren bent, voertu gewoon de dikte en het type stof voor <strong>uw</strong> project in. De Naaigidsdoet de rest en stelt de stekenkeuzes voor <strong>uw</strong> project in.Het naaien van kledingStofkeuzeNiet Elastisch of elastisch:Het verschil is gelegen in de wijze waarop dedraden worden samengebracht. Niet elastische,geweven stof fen zijn gemaakt van tweedraadssystemen,de schering in de lengte en de inslagover de breedte, die elkaar onder een rechte hoeksnijden. Een elastische stof wordt gemaakt van eenééndraadssysteem met in een ge vloch ten steken.Basisregel voor stofkeuze is: Niet elastisch voorstabiele stoffen zonder rek en Elastisch voor stoffendie rekbaar zijn.<strong>Leer</strong><strong>Leer</strong> is dierenhuid waarvan het bont is verwijderd.Er is glad leer en suède; over het algemeen heeftleer eni ge veerkracht.PlasticBijv. vinyl, is een synthetisch materiaal dat vaakeen geweven achterkant heeft. Vinyl kan glad zijnof gedessineerd en sommige vinylsoorten hebbenenige veerkracht.Niet elastische stof<strong>Leer</strong>Elastische stofPlastic40


Stof kiezen met de Naaigids• Niet elastisch dun: voor chiffon, organza, batist,zijde, dunne wollen stoffen, enz.• Niet elastisch normaal: voor calicot, quiltstoffen,wollen crêpe, laken, enz.• Niet elastisch dik: voor spijkerstof, wollen stofvoor kostuums en jassen, canvas, enz.• Elastisch dun: voor charmeuse, tricot, nylon,enkelvoudig gebreide jerseys, enz.• Elastisch normaal: voor dubbel gebreide jerseys,pluche, zwemkleding, enz.• Elastisch dik: voor sweatertricot, fleece, enz.• <strong>Leer</strong>: voor suède en echt leer.• Plastic: voor kunstleer en -suède.GarenNaaigaren voor algemeen gebruikGemaakt van synthetisch materiaal, katoen of metka toen bedekt polyester. Wordt gebruikt voor hetnaaien van kleding en textiel.BorduurgarenGemaakt van verschillende vezels, rayon, katoen,acryl. Dit garen verleent aan borduurwerk en anderesier ste ken het zacht glanzende schijnsel.Opmerking: Indien u voor borduren mettalic garen gebruikt,adviseren wij u een borduurnaald of een naaldmet een groter oog te gebruiken óf de snelheid te verlagen.BorduurspoeldraadDun synthetisch of katoenen garen om dikke stikselsaan de achterkant tot een minimum te beperken.Onzichtbaar garenEnkelvoudig, doorzichtig synthetisch garen. Wordtgebruikt voor quiltwerk en ander siernaaiwerk.Het naaien van kledingAls u de volgende instructies doorleest en de stapsgewijze oefeningenin de praktijk brengt, leert u <strong>uw</strong> Husqvarna Viking <strong>Designer</strong> IUSB naaimachine op ti maal kennen.De Husqvarna Viking Naaigids bespaart u vele kost ba re uren!De Naaigids geeft altijd de beste steken en instellingen voor het typestof, de olikte van de stof en de naaitechniek. In de volgende oefeningenleert u hoe u de Naaigids moet gebruiken.41


Aan elkaar naaienBij het aan elkaar naaien worden twee stukkenstof aan elkaar genaaid, waarbij de naadtoeslagaan de bin nen kant gewoonlijk open wordt gestreken.In de meeste gevallen worden de randen vande stof afgewerkt met een afwerksteek voordat denaad wordt genaaid.Stof: normale, niet elastische stof, in tweeën geknipt.Druk op: Naaigids op het touch-on kleurenscherm.Toets in: Niet elastisch, normaal op het schermSTOF; Aan elkaar naaien op het scherm NAAI-TECHNIEK. (De Naaigids selecteert een rechtesteek.)Bevestig: naaivoetje A zoals aanbevolen.Gebruik: naald 80 zoals aanbevolen.Naai als volgt:• Plaats de twee stukken stof recht op elkaar.Plaats de stof onder het naaivoetje. Breng derand in lijn met de naadgeleiding van 15 mm.• Als u de stof moet verleggen, drukt u op .• Druk het voetpedaal in. Het naaivoetje gaatau to ma tisch omlaag. Naai een steek tot halverwegede stof.• Druk op Naaldstop beneden .• Stop met naaien op 15 mm van het einde. Hetnaai voet je komt tot de draaistand omhoog metde naald nog in de stof. Draai de stof. Druk hetvoetpedaal in; het naaivoetje gaat automatischomlaag. Naai langs de rand; volg hierbij de volgendeinstructies.Het naaien van kledingAchteruit• Druk opom de steken af te hechten.42STOP• Druk op om een steek te voltooien en naaiop die plaats automatisch een paar afhechtingsstekenen stop. Druk opnie<strong>uw</strong> op om ditongedaan te maken.FIX• Druk op om de steken af te hechten metkleine rechte steken die in kleine stappen vooruiten achteruit worden genaaid.Draadafsnijder• Druk na de steek te hebben voltooid op. De bovendraad wordt naar het spoelgedeeltegebracht. De draadafsnijder snijdt de boven- ende onderdraad af. Het naaivoetje komt omhoogwaarna de stof kan worden verwijderd.


Aan elkaar naaienNaden in stretchstof moeten met de stof meerekken. De zaagsteek (stretchsteek) maakt eenelastische naad die geschikt is voor dunne stretchstof.De zaagsteek is ideaal voor doorstikken in dunnestretchstoffen. De Naaigids se lec teert af han ke lijkvan het type stof en de dikte van de stof de bes testeek, steek leng te en -breedte, draad span ning,pers voet druk en naaisnelheid.Het naaien van kledingStof: dunne, elastische stof, in twee stukken geknipt.Toets in: Naaigids op het touch-on kleurenscherm,Elastisch, dun op het scherm STOF, Aan elkaarnaaien op het scherm NAAITECHNIEK. (De Naaigidsse lec teert een zaagsteek.)Bevestig: naaivoetje A zoals aanbevolen.Gebruik: stretchnaald 75 zoals aanbevolen. Leg detwee stukken stof recht op elkaar. Plaats de stofonder het naaivoetje.Als u de stof moet verleggen, drukt u op .Naai als volgt:• Druk het voetpedaal in. Het naaivoetje gaat automa tisch omlaag.• Naai een steek langs de naadgeleiding van10 mm.• Druk als u de steek af heeft op .43


AfwerkenWerk de randen van de stof af om rafelen te voorkomen en ervoor te zorgen dat de stof plat blijft.Het is het mak ke lijkst om af te werken voordathet kle ding stuk in elkaar wordt genaaid. Het naaivoetjeJ wordt aan be vo len voor dunne en normalestoffen om te voor ko men dat de stof bij de randgaat trek ken. Ge bruik naaivoetje B voor dikkestoffen. Uw Naai gids se lec teert bij de dikte van destof de beste steek leng te en -breedte.Het naaien van kledingStof: normale, niet elastische stofToets in: Niet elastisch, normaal op <strong>uw</strong> Naaigidsen op Af wer ken op het scherm NAAITECHNIEK.(De Naai gids se lec teert een ge naai de zig zags teek.)Bevestig: naaivoetje J zoals aanbevolen.Gebruik: naald 80 zoals aanbevolen.Plaats de rand van een enkele laag stof onder hetvoetje J met de pen op de voet langs de rand vande stof. De ge naai de zigzagsteek naait over depen om de rand van de stof plat te houden.Druk als u de stof moet verleggen op .Naai als volgt:• Druk het voetpedaal in. Het naaivoetje gaat automa tisch omlaag.• Naai om de rand van de stof af te werken.• Druk op .Opmerking: leer of plastic hoeft niet te worden af ge -werkt, maar de Naaigids biedt u wel die mo ge lijk heid.Druk op <strong>uw</strong> Naaigids op <strong>Leer</strong> of Plastic en op Afwerken op het scherm NAAITECHNIEK. (De Naai gidsse lec teert een zigzagsteek.)44


Naaien en afwerkenDe overlocksteek naait de naad en werkt de randaf in één keer. Dit spaart tijd. Uw <strong>Designer</strong> I USBbe schikt over een aantal verschillendeoverlocksteken. Uw Naai gids kiest de beste steekbij <strong>uw</strong> stof en doet au to ma tisch alle aan pas sin gen.Stof: dunne, elastische stof, in twee stukken gekniptToets in: Elastisch, dun op het scherm STOF vande Naai gids; Naaien/Afwerken op het schermNAAI TECH NIEK (A).Bevestig: naaivoetje J zoals aanbevolen.Gebruik: stretchnaald 75 zoals aan be vo len. Plaatsde twee stuk ken stof recht op elkaar. Breng de stofonder het naaivoetje in positie met de pen op hetvoetje langs de rand van de stof.Druk als u de stof moet verleggen op .Naai als volgt:• Druk het voetpedaal in. Het naaivoetje gaat automa tisch om laag.• Naai de overlocksteek langs een kant van destof.• Druk op .Het naaien van kledingA B CHerhaal de overlocktechniek met dikke, elastischestof (B) en met dikke, niet elastische stof (C). UwNaaigids selecteert voor elk type stof de bestesteek, steeklengte, steekbreedte, draadspanning,persvoetdruk en naaisnelheid. Volg andere aanbevelingenop het touch-on kleurenscherm op.Overlocksteek voor het aanzetten van boordDe overlocksteek is uitstekend ge schikt voor hetaan zet ten van boord aan halsranden en manchetten.Knip van normale, elastische stof een na ge boots tehals lijn, druk op de Naai gids op Elastisch, normaalen op Naaien/Afwerken en naai een stuk boord opde na ge boots te hals lijn met 6 mm naadtoeslag; rekhet boord tijdens het naaien uit.45


RijgenRijgen is het tijdelijk naaien voor het in elkaar zettenvan kle ding stuk ken, het maken van plooienen door slaan.Uw Naaigids stelt automatisch een grote steeklengte in en ver laagt de draadspanning zo dat dedraden een vou dig kunnen worden ver wij derd ofzodat er bij het maken van plooien gemakkelijkaan de dra den kan worden ge trok ken.Het naaien van kledingStof: normale, niet elastische stof, in twee stuk kenge knipt.Toets in: Niet elastisch, normaal op het schermSTOF van de Naai gids en op Rijgen op het schermNAAITECHNIEK.Bevestig: naaivoetje A zoals aanbevolen.Gebruik: naald 80 zoals aanbevolen.Plaats de twee stukken stof recht op elkaar. Brengde stof onder het naaivoetje in positie.Naadtoeslag: 15 mm.Druk als u de stof moet verleggen op Draai .Naai als volgt:• Druk het voetpedaal in. Het naaivoetje gaat automa tisch omlaag.• Naai langs de naadlijn.• Druk op .• Trek aan de onderdraad om de steek te ver wij -de ren.46


BlindzomenDe blindzoom zorgt voor een onzichtbare zoom inkle ding stuk ken. Er zijn twee soorten blindzomen,de ene wordt aanbevolen voor normale en dikke,niet elas ti sche stof fen, de andere voor elastischestoffen. De blind zoom wordt niet ge ad vi seerd voordunne stoffen, maar <strong>uw</strong> Naai gids se lec teert wel debest mo ge lij ke steek.Het naaien van kledingStof: normale, elastische stofToets in: Elastisch, normaal op het scherm STOFen Blindzomen op het scherm NAAITECHNIEKvan de Naai gids.Bevestig: naaivoetje D zoals aanbevolen.Gebruik: stretchnaald 90 zoals aan be vo len.Vo<strong>uw</strong> een zoom van 50 mm breed langs één randvan de stof, plaats spelden loodrecht op de zoomwaarbij de plaats waar de speld in de stof verdwijntzich ca. 6 mm van de rand van de zoombevindt.Plaats de stof met de verkeerde kant boven en dezoom naar rechts.Vo<strong>uw</strong> de onderzijde van de zoom naar rechts,waar bij ca. 6 mm van de zoom naar rechts uitsteekt.U naait op dit uitstekende stuk stof.Naai als volgt:• Plaats de stof onder naaivoetje D met de gevo<strong>uw</strong>en rand tegen de rechtertand van hetvoetje.• Druk op en verleg de stof indien no dig.Zorg ervoor dat u de spelden ver wij dert voor datu hier overheen naait. Probeer niet over speldenheen te naaien. Druk het voet pe daal in.Het naaivoetje gaat au to ma tisch omlaag.• De grote zigzag moet in zijn zwaai naar linksde vo<strong>uw</strong> net raken. Over het algemeen kiestde Naai gids de correcte breed te. Pas de steekbreedte indien nodig aan.Kies als er te veel stof wordt geraakt voor eenmin der brede steek . Als de zigzag de vo<strong>uw</strong>niet raakt, kies dan voor een bre de re steek .• Druk op .47


ZomenDe zoomtechniek op <strong>uw</strong> Naaigids selecteert dezicht ba re of doorgestikte zoom die het beste isvoor het type stof en de dikte van de stof. Voorniet elas tisch stof, leer en plastic wordt een rechtesteek ge ko zen. Voor elastische stoffen wordenelastische ste ken ge se lec teerd.Stof: normale, niet elastische stofToets in: Niet elastisch, normaal op het schermSTOF van de Naai gids en Zomen op het schermNAAI TECH NIEK.Bevestig: naaivoetje A zoals aanbevolen.Gebruik: naald 80 zoals aanbevolen.Naai als volgt:• Vo<strong>uw</strong> en pers een zoom van 10 mm en persnog een zoom van 20 mm. Breng de stof onderhet naaivoetje.• Druk op en verleg de stof indien no dig.Druk het voet pe daal in. Het naaivoetje gaat automa tisch omlaag.• Naai langs de rand van de zoom.• Druk op .Herhaal deze techniek met een norlame, elastischestof. De Naai gids selecteert een ge slo ten overlocksteek.Volg de ove ri ge aanbevelingen op hettouch-on kleu ren scherm.Vo<strong>uw</strong> de zoom naar de verkeerde kant en naaimet een gesloten overlocksteek aan de goedekant. Knip over tol li ge stof weg.Gebruik deze techniek ook voor ceintuurlussen.Tip: Wanneer u over zomen in extra dikke stofof over een zoom in jeans heen moet naaien, kanhet voet je kantelen wanneer de machine over dezoom heen moet klimmen. De naald kan het gekantel de voetje raken en breken. Maak in der ge -lij ke gevallen dan ook gebruik van het hulpstukom de hoogte van de te naaien zoom tijdens hetnaaien te com pen se ren.Plaats het hulpstuk achter het voetje wanneer u dezoom nadert en voor het voetje als u over de diktevan de zoom heen gaat. Verwijder het hulpstuk optijd.Het naaien van kleding48


KnoopsgatDe naaigids kiest het beste knoopsgat en de bestesteekinstelling voor <strong>uw</strong> stof. Wanneer er knoopsgatenmoeten worden gemaakt, moet de stofmeestal met vlieseline worden verstevigd.Markeer met <strong>uw</strong> Pictogram pen de plaats van deknoopsgaten op de stof.U kunt ook <strong>uw</strong> knoopsgat uit het knoopsgatenmenu B kiezen.Het naaien van kledingStof: normale, niet elastische stof en versteviging.Toets in: Niet elastisch, normaal op het schermSTOF van de Naaigids en op Knoopsgat op hetscherm NAAITECHNIEK.Bevestig: knoopsgat-sensorvoet zoals aangegevenop het touch-on kleurenscherm door het rodewieltje naast het voetje. Steek het snoertje in deaansluiting op de hoek linksonder aan de voorkantvan de machine. Breng het witte gedeelte van hetwieltje in lijn met de witte merklijn op het voetje.Gebruik: naald 80 zoals aanbevolen.Voer de afmetingen van het knoopsgat in met detoets of . Veel voorkomende afmetingenvoor knoopsgaten zijn: 16 mm, 20 mm, 25 mm.Maximale afmeting: 50 mm.Als u een knoop koopt, staat de grootte van deknoop meestal op de verpakking vermeld. Zo niet,dan gebruikt u de centimeter die aan de voorzijdevan de machine van <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB staat afgebeeld.De benodigde knoopsgatafmetingen zullenvariëren met de dikte van <strong>uw</strong> knopen en het typeknoop. Maak altijd eerst een proeflapje met eenproefknoopsgat.Naai als volgt:• Vo<strong>uw</strong> een stuk stof dubbel en plaats er verstevigingtussen.• Plaats de stof onder de knoopsgat-sensorvoet.Het meetwieltje kan omhoog worden gebrachttot een stop, waardoor de stof makkelijker onderhet voetje kan worden aangebracht.• Als u de stof moet verleggen, drukt u op .Gebruik de streepjes op de linkertand van deknoopsgat-sensorvoet om de rand van het kledingstukin positie te brengen.Knoopsgatmeter5/8" (15mm)49


Het naaien van kleding• Druk op het voetpedaal, de Knoopsgat Sensorvoetgaat automatisch naar beneden. Een rechtesteek wordt van u weg genaaid (de linker rups)en vervolgens wordt de cordonsteek naar u toegenaaid. De rechter rups wordt op dezelfdemanier genaaid. De trensen worden automatischgenaaid (afbeelding 1). Houd het voetpedaalingedrukt totdat de draadafsnijder de dradenafsnijdt en de Knoopsgat Sensorvoet omhoogkomt. Wanneer u knoopsgaten naait zonder cordonstekenof wanneer u voetje C gebruikt, danis de naaiwijze anders (er wordt geen rechtesteek genaaid). Zie afbeelding 2.Opmerking: Als u knoopsgaten naait op een erg kleinstukje stof, plaats dan het standaardvoetje C en volg destapsgewijze knoopsgatinstructies op pagina 52.KnoopU kunt met <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB vliegensvlug knopen,haakjes en oogjes aanzetten.Stof: normale, niet elastische stofToets in: Niet elastisch, normaal op het schermSTOF van de Naaigids en op Knoop op hetscherm NAAITECHNIEK.Gebruik: naald 80 en het hulpstuk zoals aanbevolen.Verwijder het naaivoetje. Laat de transporteurverzinken zoals aanbevolen in het pop-up-menu.Naai als volgt:• Plaats bij dunne stoffen het dunne uiteinde vanhet hulpstuk onder de knoop. Houd het hulpstukop zijn plaats met plakband. Gebruik hetdikke uiteinde bij dikkere stoffen.• Plaats het geheel onder de persvoetstang met deopeningen in de knoop in lijn met de zigzagbewegingvan de naald. Druk op . Controleerde zigzagbeweging door aan het handwiel tedraaien zodat u er zeker van bent dat de naaldde knoop niet zal raken.Breng de naald naar omlaag in één van de openingenvan de knoop.• Zigzag de knoop met zes tot acht steken op zijnplaats.• Druk op om af te hechten. Druk opvoor herhaling met de volgende knoop.• Breng de transporteur weer omhoog.Opmerking: De breedte van de zigzag is voor demeeste knopen ingesteld. Als u een hele kleine knoopof juist een zeer grote knoop wilt aanzetten, druk danop SET en of de steekbreedte totdat de zigzagbewegingvan de naald precies overeenkomt met degaten in de knoop.1. Naairichting voor cordonsteek knoopsgaten diegenaaid worden met de Knaoopsgat Sensorvoet.2. Naairichting voor knoopsgaten zonder cordon-stekenof cordonsteek knoopsgaten diegenaaid worden met voetje C.50


Menu BKnoopsgatOp <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB kunt u een keuze maken uit 15 verschillendesoorten knoopsgaten. Er is voor ieder soort stof en kledingstukeen knoopsgat aanwezig. Omdat de knoopsgat-sensorvoetmeet tijdens het naaien, wordt ieder knoopsgat precies even groot.Hieronder volgt een opsomming van de soorten knoopsgaten uit <strong>uw</strong><strong>Designer</strong> I USB :Het naaien van kledingB1 Standaardknoopsgat voor normale en dikkestoffen met extra snijruimte.B2 Standaardknoopsgat voor de meeste stofdikten.B3 Lingerieknoopsgat voor dunne stoffen.B1 B2 B3B4 Lingerieknoopsgat voor blouses en kinderkleding.B5 Zwaar versterkt knoopsgat voor werkkledingen dikke stoffen.B6 Normaal versterkt knoopsgat voor normalewollen en Tiroler jasjes.B7 Normaal versterkt decoratieve knoopsgat voornormale wollen.B8,B9 Klassiek knoopsgat voor handgemaakte uitstralingop fijne en delicate stoffen.B10 Sleutelgatknoopsgat met rechthoekig uiteindevoor geklede jasjes, jassen, enz.B11 Sleutelgatknoopsgat met taps toelopend uiteindevoor geklede kledingstukken.B4 B5 B6 B7B8 B9 B10 B11B12 Knoopsgat voor dik gebruik met versterktetrensen.B13 Decoratieve knoopsgat voor de meeste stofdikten.B14 Recht knoopsgat voor leer en suède.B15 Recht knoopsgat met extra snijruimte voorknoopsgaten met band.B12B13B14B15B16 Voor het aanzetten van knopenB17 Ronde gaatjes voor ceintuurs, veters, enz.B18 Traanvormige gaatjes voor veters, verfraaiingen.B19 Ovaal gaatjes voor veters, verfraaiingen.B16B17B18B1951


Knoopsgat met inlegdraad(stretchstoffen)• Wikkel een stuk dik garen of perlé-katoen rondhet hieltje aan de achterzijde van de knoopsgatsensorvoetof het naaivoetje C.• Naai een knoopsgat. Houd de inlegdraad nietterug. De cordonstekenrijen van het knoopsgatzullen over de inlegdraad heen worden genaaid.• Stop met naaien voordat het laatste stuk van hetknoopsgat is genaaid en neem de inlegdraadvan het hieltje af en trek het strak.• Kruis de inlegdraad voor de naald en naai hetlaatste stuk van het knoopsgat over de inlegdraadheen.• Steek de draaduiteinden door een grote naald,trek naar de verkeerde kant en knoop de uiteindenaan elkaar alvorens het overtollige draad afte knippen.Het knoopsgat stap voor stap• Selecteer een knoopsgat. Plaats naaivoetje C• Begin met het naaien van het knoopsgat; demachine naait de linkerstekenrij achteruit. Hetknoopsgatvoetje heeft streepjes waarmee de lengtevan het knoopsgat kan worden bepaald. Gebruikde streepjes op de linkertand van het knoopsgatvoetjeom de rand van het kledingstuk in positiete brengen. Druk wanneer het knoopsgat de gewenstelengte heeft op . De machine naait detrens en naait vervolgens de rechterkant.• Druk op voor de trens en werk het geheelaf. Houd het voetpedaal ingedrukt totdat demachine heeft afgehecht en stopt met naaien.De draadafsnijder snijdt de draden automatischaf wanneer het knoopsgat is voltooid.Balans knoopsgatenOm de steekdichtheid van de rechterzijde van hetknoopsgat hetzelfde te krijgen als die aan de linkerzijdedrukt u, wanneer een knoopsgat is geselecteerd,op het menu . De balans-icoon is nueen knoopsgat.Let op: Alleen de stekenkolom aan de rechterzijde wordengewijzigd. Breng deze met de linkerzijde in balans.zal de steken rechts dichter bij elkaar brengen(grotere dichtheid). zal de steken verderuit elkaar halen (minder dicht). De instellingenworden behouden totdat <strong>Designer</strong> I USB wordtuitgeschakeld. Zie de Dichtheid knoopsgatenhieronder om de stekendichtheid aan beide zijdente wijzigen.Het naaien van kleding5/8" (15mm)52


Dichtheid knoopsgatenOm de dichtheid van een knoopsgat te wijzigen,drukt u op . Maak de steken langer voor eenlagere dichtheid van de steekkolommen. Maak delengte van de steken korter voor een hogere dichtheidvan de steekkolommen. Beide kolommenworden gewijzigd.Knoopsgaten opensnijdenSnijd knoopsgaten open met een tornmesje.Tip: Steek een speld door het uiteinde waar u naartoe snijdt om te voorkomen dat u te ver doorsnijdt!Het naaien van kledingKnoopsgat met bandVoor alle typen stoffen.Stof: een stuk kaki en laken. Knip een lapje van delakenstof (50 mm x 80 mm) voor het knoopsgat.Toets in: Niet elastisch, normaal op de Naaigids enin knoopsgatmenu B op knoopsgat B11.Bevestig: naaivoetje A zoals aanbevolen.Gebruik: naald 80 zoals aanbevolen.Naai als volgt:• Plaats de lakenstof en de kakistof op elkaar.• Naai knoopsgat B15.• Snijd het knoopsgat door het midden open tot6 mm van elk uiteinde. Snijd aan elk uiteindenaar de hoeken zodat er een driehoek ontstaatzoals afgebeeld.• Druk de einddriehoekjes weg van het knoopsgat.• Trek de lakenstof door de knoopsgatopeningnaar de verkeerde kant. Vo<strong>uw</strong> het laken zodanigdat de randen van het knoopsgat wordengevormd en in het midden van de knoopsgatopeningbij elkaar komen en aan de verkeerdekant aan elk uiteinde een plooi vormen.• Vo<strong>uw</strong> het uiteinde van het knoopsgat vanaf degoede kant terug zodat een driehoekje zichtbaarwordt.• Druk op rechte steek A2. Druk op , steeklengte1.5 en naai langs de basis van de driehoek,waarbij u de plooi van de rechthoek raaktom deze vast te zetten.• Naai het knoopsgat vanaf de goede kant in denaad door.• De verkeerde kant van een knoopsgat metband wordt voltooid wanneer het beleg of devoering van het kledingstuk wordt ingeknipt enaan de verkeerde kant van de opening met dehand genaaid.1 23 45 6753


Menu ANuttige stekenMenu A bevat de door de Naaigids geselecteerde steken en eenreeks extra steken die hieronder worden beschreven. Druk op deafbeelding van de steek om deze te selecteren.U kunt indien nodig in het menu WIJZIGEN de steeklengte en–breedte aanpassen en in het menu SET de draadspanning en depersvoetdruk aanpassen.Het naaien van kledingRechte steekToets in: Niet elastisch, normaal op de Naaigids enop Menu A – Nuttige steken in het hoofdmenu.Selecteer: Rechte steek, A2.Uw <strong>Designer</strong> I USB zal automatisch destandaardinstellingen kiezen. Het touch-onkleurenscherm toont alle informatie die u nodigheeft voor het beste resultaat.Zaagsteek (stretchsteek)Toets in: Elastisch dun op de Naaigids en op MenuA – Nuttige steken in het hoofdmenu.Selecteer: Zaagsteek A5. Uw <strong>Designer</strong> I USB zal automatischde standaardinstellingen kiezen. Hettouch-on kleurenscherm toont alle informatie dieu nodig heeft voor het beste resultaat.RimpelenEen rijgsteek wordt ook gebruikt voor rimpelen.• Druk op om een steeklengte te selecterenvan 3.5 tot 6.0 voor rimpelen. Gebruik een korteresteeklengte voor dunnere stoffen.• Plaats een enkele laag stof onder het naaivoetjeen naai een steek.• Naai een tweede steek naast de eerste.• Trek aan beide draden om stof bij elkaar te rimpelen.Pas op dat u de draden niet uittrekt.54


Het naaien van kledingVijfentwintig naald po si tiesUw <strong>Designer</strong> I USB heeft vijfentwintig verschillendenaaldposities waarmee u na<strong>uw</strong>keuriger kuntnaaien en doornaaien dan ooit tevoren. Wanneer umet een rechte steek of een versterkte rechte steeknaait, kunnen de naaldposities in stappen wordenaangepast. Wanneer u op het uiterste randje wiltdoornaaien, kunt u <strong>uw</strong> voordeel doen met deverschillende naaldposities.Stof: normale, niet elastische stofToets in: Niet elastisch, normaal op de Naaigids enSteek A2 in het menu A – Nuttige steken.Gebruik: naaivoetje A en naald 80 zoals aanbevolen.Naai als volgt:• Vo<strong>uw</strong> de stof dubbel en plaats hem onder hetnaaivoetje.• Druk als u de stof moet verleggen op . Drukhet voetpedaal in. Het naaivoetje gaat automatischomlaag. Naai met de middelste naaldpositie.1• Druk op . Druk op steekbreedte omde naald 12 stappen te bewegen naar 6 linkernaaldpositie = steek A1.Druk op om de naald 12 stappen te bewegennaar 6 rechter naaldpositie = steek A3.Druk op steekbreedte om de naald terug tebrengen naar het midden.1. Gebruik als u ongeveer 6 mm van de rand wiltnaaien, naaivoetje A en stel de naald in op 6rechter positie. Om wanneer u op het uitersterandje wilt doornaaien toch een maximaal transportte bereiken, dient u de rand van de stof zote plaatsen dat deze de rechterbuitenrand vanhet naaivoetje volgt; vervolgens kunt u naaien.2. Om wanneer u op het uiterste randje wilt doornaaien,toch een maximaal transport te bereiken,dient u de stof te plaatsen en met de naald inde linkerpositie zodanig te naaien dat de randde rechterbinnenrand van naaivoetje D of heteerste streepje van de linkerrand van naaivoetjeA volgt.2..Gebruik naaivoetje A wanneer u dunne stoffennaait en naaivoetje D voor andere stoffen..Tip: Plaats het optionele kantstikvoetje voor doornaaienmet verschillende naaldposities.55


56MiddenritssluitingStof: normale, niet elastische stofToets in: Niet elastisch, normaal op de Naaigids.Gebruik: naald maat 80.Toets in: Aan elkaar naaien op de Naaigids en naaide twee stukken stof aan elkaar langs de 15 mmnaadlijn tot aan de inkeping waar de ritssluitingmoet komen.Toets in: Rijgen op de Naaigids en rijg het ritsgedeeltevan de naad aan elkaar. Strijk de naadopen. Plaats de rechterkant van de ritssluiting tegende opengestreken naadtoeslag. Sluit de Naaigids.Toets in: Menu V. Om de geregen ritssluiting meteen trens op zijn plaats te rijgen, drukt u op ZigzagsteekV2. Laat de transporteur verzinken doorde toets naar te draaien. Beweeg de stof omeen reeks trensen over de rits te naaien zodat dezeop zijn plaats blijft. Draai de transporteurknop terugnaar de naaistand .Toets in: Menu A, A1 voor rechte steek bij linkernaaldpositie.Bevestig: ritsvoetje E. Plaats het voetje zodanigdat de naald zich links van het voetje bevindt. Hetvoetje heeft twee asjes zodat het zowel links alsrechts van de naald kan worden geplaatst. Plaatsde stof onder het voetje met de rechterkant omhoogen het ritsvoetje aan de rechterkant van derits.Druk als u de stof moet verleggen op .Naai als volgt:• Druk het voetpedaal in. Het naaivoetje gaat automatischomlaag.• Begin langs de onderkant te naaien, draai en naaide rechterkant van de rits tot boven aan toe.• Naai om te voorkomen dat de stof verschuift, delinkerkant van de rits in dezelfde richting, drukop A3 voor rechte steek bij rechternaaldpositie.Plaats ritsvoetje E zodanig dat de naald zichrechts van het voetje bevindt.• Begin langs de onderkant te naaien, draai ennaai de linkerkant van de rits, waarbij u vanbeneden naar boven naait.• Verwijder de trensen en de rijgsteken.Opmerking: Pas voor de aanpassing van de positie vande stiklijn de naaldpositie aan. Druk op WIJZIGEN endruk op steekbreedte om de naald naar de middenpositiete bewegen.Het naaien van kleding


Versterkte rechte steekDe versterkte rechte steek is sterker dan de gewonerechte steek, omdat het een drievoudige enelastische steek is. De versterkte rechte steek kanworden gebruikt voor alle dikke stoffen, voor nadendie veel te verduren hebben en bij doornaaienin niet-rekbare dikke stoffen.Repareer kledingnaden op plaatsen die veel te verdurenhebben met deze steek.Het naaien van kledingStof: dikke, niet elastische stofToets in: Niet elastisch dik op het scherm STOF opde Naaigids en op Steek A8 in het menu Nuttigesteken.Bevestig: Naaivoetje B zoals aanbevolen.Gebruik: naald 80 zoals aanbevolen. Breng de stofonder het naaivoetje.Druk als u de stof moet verleggen op .Naai als volgt:• Druk het voetpedaal in. Het naaivoetje gaat automatischomlaag.• Naai 15 mm vanaf de rand van de bias-vo<strong>uw</strong>.• Druk op A7. Druk op en vergroot desteeklengte tot 4.5. U kunt naaivoetje D gebruikenen langs de rand van de vo<strong>uw</strong> een stikseldoornaaien.• Druk op .Opmerking: Vergroot de steeklengte van de versterkterechte steek voor doornaaien met een opvallend resultaat.57


Genaaide zigzagstekenDe genaaide zigzagsteken in het menu A – Nuttigesteken zien eruit als een zigzagsteek met rechtesteken in de “zig” en de “zag” van de steek. SteekA13 is maximaal 6 mm breed en geschikt voordunne en normale stoffen. Steek A15 is een 9 mmbrede genaaide zigzag die wordt gebruikt voor losgeweven en zware stoffen.Gebruik deze steken voor afwerken, het verbindenvan twee randen, het verstellen van scheurenen andere speciale afwerkingen.Steek A14 is een serpentinesteek die wordt gebruiktvoor het verstellen en stoppen van stretchstoffen.Toets in: Niet elastisch, normaal op de Naaigids enop menu A – Nuttige steken in het hoofdmenu.Selecteer: Genaaide zigzagsteek A13. Uw <strong>Designer</strong>I USB zal automatisch voor de standaardinstellingenkiezen. Het touch-on kleurenscherm toontalle informatie die u nodig heeft voor het besteresultaat.Bevestig: naaivoetje J of A zoals aanbevolen.Gebruik: naald 80 zoals aanbevolen.Breng de stof onder het naaivoetje.Druk als u de stof moet verleggen op .Naai als volgt:• Druk het voetpedaal in. Het naaivoetje gaat automatischomlaag.• Naai om de rand van de stof af te werken.• Druk op .Het naaien van kledingSteek A15 wordt gebruikt voor los geweven endikke stoffen.Steek A14 – de serpentinesteek – wordt gebruiktvoor over elkaar gelegde naden en voor het verstellenen stoppen van stretchstoffen.58


Stoppen en verstellenHet naaien van kledingSteken A33-35Het stoppen van een klein gaatje of een scheurvoordat deze groter wordt, kan de redding zijn vaneen kledingstuk. Kies een zo dun mogelijke draadin de kleur die het dichtst bij de kleur van de stofkomt.Stof: dikke, niet elastische stof.Toets in: Niet elastisch dik op de Naaigids. Maakeen klein gaatje dat kan worden gestopt. Druk opMenu A – Nuttige steken, druk op Stopsteek A33.Bevestig: naaivoetje A zoals aanbevolen.Gebruik: naald 80 zoals aanbevolen.Naai als volgt:• Breng de stof in positie onder het naaivoetje.• Druk op en verleg de stof indien nodig.Druk het voetpedaal in. Het naaivoetje gaat automatischomlaag.• Begin boven het gaatje te naaien en naai eroverheen naar beneden.• Druk als u eenmaal over het gaatje heen bentop . Blijf doornaaien. De machine naait nutwaalf keer heen en terug over het gaatje om hethelemaal te stoppen.• Druk op . De steek wordt nu met korte tussenpozenherhaald en de machine stopt automatischwanneer de steek is voltooid.• Druk op .Verstelwerk en scheurenMet steek 34 kunt u efficiënt een scheur verstellen.• Druk op steek 34; dit is een verstelsteek. Naaiover de scheur om deze te verstellen. Begin aande bovenkant van de scheur en naai tot aan derand van de stof.59


60TrensenZet elastiek, gordijnplooien, ceintuurlussen enhoeken van zakken op dezelfde manier vast als inde confectie.Stof: dikke, niet elastische stof.Toets in: Niet elastisch dik, Menu A – Nuttige stekenen druk op steek A32/A36.Bevestig: naaivoetje B zoals aanbevolen.Gebruik: naald 80 zoals aanbevolen.Naai als volgt, A32:• Breng de stof in positie onder het naaivoetje.• Druk op en verleg de stof indien nodig.Druk het voetpedaal in. Het naaivoetje gaat automatischomlaag en u kunt beginnen te naaien.• Druk op . De steek wordt nu met korte tussenpozenherhaald en de machine stopt automatischwanneer de steek is voltooid. De machinezal automatisch afhechten en de dradenafsnijden.Naai als volgt, A36:• Breng de stof in positie onder het naaivoetje.• Druk op en verleg de stof indien nodig.Druk het voetpedaal in. Het naaivoetje gaat automatischomlaag en u kunt beginnen te naaien.De machine zal een rechte steek naaien totdat uop drukt. Uw <strong>Designer</strong> I USB zal dan in achterwaartserichting naaien todat u opnie<strong>uw</strong> opdrukt. Uw <strong>Designer</strong> I USB zal dan een zigzagsteeknaaien, die de rechte steek bedekt totdatu nogmaals drukt op .• De machine zal automatisch afhechten en dedraden afsnijden.CeintuurlussenToets in: Niet elastisch dik, Menu A – Nuttige stekenen druk op steek A13 – Genaaide zigzag.Bevestig: naaivoetje B zoals aanbevolen.Gebruik: naald 80 zoals aanbevolen.Laat de transporteur verzinken.Naai als volgt:• Vo<strong>uw</strong> ca. 10 mm van de korte uiteinden naarbinnen.• Plaats de ceintuurlus op het kledingstuk en onderhet naaivoetje.• Druk op en verleg de stof indien nodig.• Naai een trens vanaf de buitenrand naar hetmidden van de ceintuurlus, verplaats de stof ennaai nog een trens.Het naaien van kleding


Stekentabel – menu A1-3 Rechte steekVoor alle soorten naaiwerk in geweven stoffen; 25verschillende naaldposities.4-6 StretchsteekVoor naden in tricot en stretchstoffen.7-9 Versterkte rechte steekVoor naden die veel te verduren hebben. Gebruikdeze steek om sport- en werkkleding te versterkenen door te naaien. 25 naaldposities.10-12 ZigzagVoor het aanzetten van boord en band.13 Genaaide zigzagVoor afwerken, verstelwerk, lapwerk en het vastzettenvan elastiek.14 SerpentinesteekVoor verstelwerk en stopwerk en elastiektoepassingen.15 Vierstaps zigzag, 9 mmVoor afwerken, verstelwerk, lapwerk en het vastzettenvan elastiek in los geweven stof.16 Semi-overlocksteekNaaien en afwerken tegelijk, waarna overtolligestof kan worden weggeknipt. Voor dunne stretchenniet-stretchstoffen.Het naaien van kleding20 Gesloten overlocksteekSierzomen en elkaar overlappende zomen, ceintuursen banden. Voor normale/dikke stretchstoffen.21 Tricotsteek/hulssteekVoor elkaar overlappende naden in tricot. Voor hetnaaien van huls over na<strong>uw</strong> elastiek.22 Versterkte zigzagVoor het verbinden van stof of voor overlappendenaden in leer.23 RijgsteekVoor het naaien van twee stukken stof met eenlange steeklengte en verminderde draadspanning.24 Elastische blindzoomOnzichtbare zomen in normale en dikke stretchstoffen.25 Niet elastisch blindzoomOnzichtbare zomen in niet elastisch stoffen.26 RolzoomVoor randen. U naait over de rand. Voor dunnestretchstof. Naai geweven stof op bias-band.27-29 CordonsteekVoor applicaties, mooi afgewerkte randen, aanzettenvan kant en band.17 Elastische overlocksteekNaaien en afwerken tegelijk, waarna overtolligestof kan worden weggeknipt. Voor normale endikke stretchstoffen.18 Dubbele overlockNaaien en afwerken tegelijk, waarna overtolligestof kan worden weggeknipt. Voor dikke stretchstoffen.19 Elastische gesloten overlockNaaien en afwerken tegelijk, waarna overtolligestof kan worden weggeknipt. Voor normalestretchstoffen.30 TricotsteekNaai over twee rijen elastisch garen voor smokwerk.31 FagotingsteekVoor het tegen elkaar naaien van twee stukken stofmet afgewerkte randen en voor elastisch smokwerk.32, 36 TrenssteekVoor het verstevigen van zakken, openingen inshirts, ceintuurlussen en de onderkant van een rits.33-35 StopstekenVoor het stoppen en verstellen van werkkleding,jeans, tafelkleden en linnengoed.61


Menu SVerstelstekenMet de verstelsteek kunt u verschillende robuustesteken naaien in vier verschillende richtingen. Uheeft de keuze uit 15 verschillende verstelsteken.Kies de steek die het beste past bij de dikte vande stof en het type stof. Dit is met name handig bijhet verstellen van broekspijpen op de vrije arm.De verstelsteken zijn geprogrammeerd met eenvaste lengte en breedte.Stof: dikke, niet elastische stof, twee stukken,waarvan één lapjeToets in: niet elastisch dik op <strong>uw</strong> Naaigids,Menu S – verstelsteken, steek S8.Bevestig: naaivoetje S zoals aanbevolen.Gebruik: naald 80 zoals aanbevolen.Naai als volgt:• Breng het lapje op het grotere stuk stof onderhet naaivoetje.• De machine begint te naaien over de bovenkantvan het lapje vanaf de linkerbovenhoek. Op hettouch-on kleurenscherm verschijnt een steek omde naairichting aan te geven.• Druk op en verleg de stof indien nodig.Druk het voetpedaal in. Het naaivoetje gaat automatischomlaag.• Naai langs de bovenkant en druk op het 4-richtingssymboolof om van naairichtingte veranderen. De richting van de steek op hetscherm verandert.• Naai langs de zijkant van het lapje naar beneden.Naai verder het lapje in het rond; drukhierbij op of om van naairichting teveranderen.• Druk op .Opmerking: Afhankelijk van welke steek u gebruikt,kunnen de hoeken onregelmatig zijn wanneer u vannaairichting verandert zonder de steek eerst af te maken.Om mooie hoeken met 4-staps steken te kunnenmaken moet u indrukken voordat u de naairichtingveranderd. Dit zorgt ervoor dat de steekhelemaal af is, voordat van naairichting wordtveranderd. Een ander alternatief is om de naairichtingte veranderen zonder dat de machine wordtgestopt.Het naaien van kleding62


Borduren63


BordurenCreatief borduren metHusqvarna VikingDoor de ee<strong>uw</strong>en heen hebben mensen over de hele wereld plezierbeleefd aan het naaien van borduurmotieven om hun kleding, tafellinnenen speciale familiestukken een persoonlijk tintje te geven ente verfraaien. Vroeger werd er met de hand geborduurd. Tegenwoordigborduurt <strong>uw</strong> Husqvarna Viking <strong>Designer</strong> I USB <strong>uw</strong> ontwerpzonder moeite.Borduren2.1.Borduureenheid1. Aansluiten borduureenheid2. Borduurarm3. Bevestigen borduurring4. Ontkoppelen borduureenheidDraagkoffer borduureenheidDe draagkoffer bevat de borduureenheid, 2 borduurringen;standaard en groot, borduurvoet R, eenvoorbeeldenboekje, 2 sjablonen; standaard en groot,een sjabloonpen, een <strong>Designer</strong> I USB-borduurstickmet 31 borduurmotieven en 3 lettertypen, eenschaar, twee netjes, een vilthouder en een testset.Bewaar <strong>uw</strong> borduur accessoires in de draagkofferzodat u ze niet verliest.Aansluiten van de borduureenheid1. Schuif de accessoiredoos van de machine.2. Aan de achterkant van de machine bevindt zicheen afgedekte aansluiting. Draai het klepje naarrechts om het te openen. De borduureenheidpast op deze aansluiting.3. Schuif de borduureenheid op de vrije arm vande machine totdat hij stevig is aangesloten. Zetde machine aan.4. Een pop-up-menu vraagt u het werkveld leeg temaken en de borduurring te verwijderen voorhet kalibreren. Druk op . De machine wordtgekalibreerd en de borduurarm beweegt naarde startpositie. Met het kalibreren worden deborduurfuncties telkens wanneer u de borduureenheidaansluit, ingesteld.5. De transporteur verzinkt automatisch wanneerde borduureenheid wordt aangesloten en komtweer omhoog wanneer de borduureenheidwordt verwijderd.3.Borduurvoet R4.64


EXCLUSIVE SENSOR SYSTEMIngebo<strong>uw</strong>de USB-poortAansluiten: De <strong>Designer</strong> I USB-borduurstick kanslechts op één manier worden aangesloten - forceerhet insteken van de USB-borduurstick in deUSB-poort niet! Een lampje aan het einde van de<strong>Designer</strong> I USB-borduurstick geeft aan dat de USBborduurstickcorrect is aangesloten. Wanneer ergeladen wordt van, of bewaard wordt op de <strong>Designer</strong>I USB-borduurstick, knippert het lampje enverschijnt er een zandlopertje op het scherm.Verwijderen: Om te verwijderen haalt u de <strong>Designer</strong>I USB-borduurstick er voorzichtig en recht uit.Verwijder de USB-borduurstick niet als het lampjeknippert.BordurenUSBVerwijderen van deborduureenheid1. Druk op de knop (de functienaald omhoog/omlaag)om de borduurarm voor opbergingin de draagkoffer in de ruststand te brengen.De borduurarm gaat naar de ruststand. Zet demachine uit.2. Om de borduureenheid los te koppelen brengtu de grote knop rechtsvoor op de eenheid omhoogen schuift u de eenheid naar links.3. Sluit het kapje van de aansluiting.VoorbeeldenboekjeBlader eens door het voorbeeldenboekje; u vindthier Sampler 100-motieven en -lettertypen. Alleborduurmotieven worden op ware grootte afgebeeld.Van elk motief zijn het middelpunt en hetmidden van alle zijkanten gemarkeerd, zodat hetmotief eenvoudig in de borduurring kan wordengeplaatst.Naast elk motief bevindt zich het menunummer (inzwart), het motiefnummer (in rood) en het stekenaantal(aantal steken van het motief).De garenklosjes tonen de voorgestelde kleuren engeven het garenkleurnummer voor borduurgarenvan het type Rayon nr. 40.65


De stof in de borduurringplaatsen1. Kies de <strong>Designer</strong> borduurring 150x240 mm, destandaard borduurring 100x100 mm of de Megaborduurring 360x150 mm, afhankelijk van degrootte van <strong>uw</strong> borduurmotief. Kies altijd deringafmeting die wordt aangegeven op het borduurscherm.2. Draai de schroef van de grote buitenring los.Plaats de ring op een stevige vlakke ondergrondmet de schroef rechtsonder. In het midden vande onderrand van de ring bevindt zich eenklein pijltje dat in één lijn moet komen met eenvergelijkbaar klein pijltje op de binnenring.3. Plaats de versteviging en de stof op de buitenringen plaats de binnenring op de stof met hetkleine pijltje naar beneden.4. Druk stevig op de binnenring zodat deze in debuitenring wordt gedrukt. Tip: draai de schroefvoldoende los voor de dikte van stof en versteviging,zodat u de binnenring op zijn plaatskunt drukken. Druk de ring aan de zijkantenvan de grote ring omlaag.5. Zet de schroef weer vast. Voor het beste resultaatmoet de stof zeer strak in de ring zitten.Borduren66


BordurenSjabloonOmdat de borduurmotieven op ware grootte inhet voorbeeldenboekje zijn afgebeeld kunnen demotieven gemakkelijk op <strong>uw</strong> kleding- of werkstukworden geplaatst. Gebruik de sjabloonmaat dieovereenkomt met de maat van de borduurring.1. Plaats het sjabloon over de afbeelding van hetgekozen motief in het voorbeeldenboekje.2. Trek met de sjabloonpen de omtrek van hetmotief op het sjabloon.3. Plaats het sjabloon op het te borduren projecten markeer het middelpunt en de markeringenop de zijkanten, de boven- en de onderkantdoor de gaten in het sjabloon. Gebruik hiervoorde pictogrampen.4. Draai de schroef op de buitenring los. Plaats dering op een stevig oppervlak. Leg de verstevigingen het te borduren werkstuk op de buitenringen plaats de binnenring hier bovenop,waarbij de markeringen aan de zijkanten ende boven- en onderkant op de ringen tegenoverde met de pictogrampen op het projectgemaakte markeringen liggen. Neem hiervoorruimschoots de tijd zodat u zeker weet dat allemarkeringen tegenover elkaar liggen.5. Druk de binnenring in de buitenring en zet deschroef vast.Inch1 2 3 4 5 6 7 8 91 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23cmInch1 2 3 4 5 6 7 8 91 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23cmSchuif de ring op de machine. Het gemarkeerdemiddelpunt moet overeenkomen met het beginpuntvan de naald. Als hier kleine aanpassingennodig zijn, kunt u gebruik maken van de positioneerknoppenin het submenu op het scherm.Opmerking: In de Gebruiksaanwijzing Accessoires kuntu meer lezen over verstevigingen en borduurringen.67


68Borduren


Aan de slag1. Schuif de borduureenheid op de machine.2. Schakel de <strong>Designer</strong> I USB in.3. Kalibreer de eenheid doorop in het pop-up menute drukken.4. Plaats de <strong>Designer</strong> I USBborduurstickin de ingebo<strong>uw</strong>deUSB-poort aan derechterkant van de machine.5. Druk opTijdens het op het scherm brengen van de menu’sverschijnt een zandlopertje op het scherm.6. Druk op . Tijdens het op het schermbrengen van de motievenmenu’s verschijnt ereen zandlopertje.7. Druk op .Tijdens het op het scherm brengen van de motievenverschijnt een zandlopertje.8. Druk op motief .Tijdens het op het scherm brengen van het motiefverschijnt een zandlopertje.BordurenU kunt op elk moment een ander borduurmotiefuitkiezen.Druk op om terug te keren naar de motiefkeuzes.Druk op . Er verschijnt een pop-upmenumet adviezen over de maat en het soortnaald, versteviging, borduurbovendraad nr.40, onderdraad nr. 70, borduurvoet R en eenpictogram om het kleurenmenu op het scherm tezetten.69


BordurenBorduurschermmenu’sDe borduurschermmenu’s geven informatie enopties voor het motief dat u heeft geselecteerd.Naam/nummer borduurmotief D100 4 04D100 is de diskette, 4 is het menunummer, 04 ishet motiefnummer.Totaal aantal stekenAfmetingenborduurmotiefRingafmetingenKies de standaard borduurring zoals aanbevolen.Met de oranje toetsen kunt u een ander formaatring kiezen. De grijze toetsen zijn niet beschikbaaromdat het motief te groot is voor de ring. Selecteerde afmetingen van de borduurring voordat ude ring op de borduurarm schuift. Zorg ervoor datu de geselecteerde ringafmetingen gebruikt zoalsdie op het scherm worden getoond. Een sensorin de borduurarm controleert het formaat van dering zodat u zich nooit kunt vergissen. De Miniborduurring 40x40mm en de Medium borduurring170x100mm zijn als extra accessoire leverbaar.StekenaantalHet stekenaantal wordt met elke nie<strong>uw</strong>e kleur teruggesteldop 1, waarna de steken voor die kleurworden geteld.Vooruit- of teruggaan per steek:Druk op om enkele steken terug te gaan alsde bovendraad op is of is gebroken.Druk op om per steek vooruit te gaan.Opmerking: Wanneer de knop of ingedruktwordt gehouden, wordt de snelheid verhoogd.GarenkleuradviesVooruit- of teruggaan per kleur: druk op .Druk op . Het submenu van het borduurschermverschijnt. Dit submenu toont ook de naam en hetnummer van het borduurmotief, het stekenaantal,de afmetingen van het motief en de ringafmetingen.70


Schuif de ring op de borduurarm totdat hij op zijnplaats klikt. Druk op de paarse knop op de borduurklemom de ring los te koppelen en schuif dering naar u toe.Gebruik de toetsen Motief verplaatsen om het motiefnaar een andere plaats in de borduurring te verplaatsen.Dit is met name handig wanneer de stof inde ring is gespannen en de gemarkeerde startpositiein het midden zich niet in het midden van de ringbevindt. Druk op de pijltjes om de ring te verplaatsentotdat de naald op een lijn ligt met het gemarkeerdebeginpunt. Een hoorbare piep adviseert uomtrent de grenzen.Indien u naar het middenpuntterug wenst te keren, druk dan op .StartpositieDe getallen geven het aantal mm aan dat de startpositievan het motief naar boven en/of naar rechtsis verplaatst ten opzichte van de originele start positie.Een min (-) voor de getallen geeft aan dat de startpositienaar beneden en/of naar links is verplaatst.Tip: Wanneer u tijdens het borduren van een grootmotief de <strong>Designer</strong> I USB moet uitzetten, maak danaantekeningen van de startpositie, het stekenaantalen de kleur zodat u later altijd op de juiste plaatsverder kunt gaan borduren.Gebruik de knop Afmetingen controleren omde grootte en de omtrek van de plaatsing vanhet motief op <strong>uw</strong> stof te controleren. Wanneer deknop Afmetingen controleren is ingedrukt, wordtdeze donkerbruin met een witte pijl die de huidigepositie aangeeft .Wanneer u een borduurmotief selecteert wordt deborduurring zo gepositioneerd dat de naald in hetmidden van het motief begint.Druk op om terug te gaan.SET Menu tijdens het bordurenWanneer dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld wanneerop ongebruikelijke stoffen moet wordengeborduurd, moet de draadspanning in het-menu worden ingesteld. Wanneer op erg dikkestoffen of gewatteerde stof moet worden geborduurd,kunt u de hoogte van de borduurvoet Rverhogen. Dit om gemakkelijker over de dikkerestof heen te kunnen glijden. Handmatige wijzigingenin de draadspanning en/of de hoogte van deborduurvoet worden in het -menu uitgevoerd.Borduren71


Wijzigen van borduurmotievenU kunt motieven op vele manieren . Doealtijd eerst de aanpassingen, voordat u de toetsenvan de menu’s op het borduurscherm gebruikt(langs steken lopen, parameters van het motiefcontroleren, motief in de ring verplaatsen enz.) envoordat u begint te borduren.Als u het menu Wijzigen wilt gebruiken drukt uop .Borduurmotieven draaienDruk op om het borduurmotief in stappenvan 90 graden te draaien. Volg het resultaat op hettouch-on kleurenscherm. Wanneer een borduurmotiefis gedraaid wordt de toets bruin gemarkeerd.In de breedte spiegelenDruk op . Het blad wordt in de breedte gespiegelden het blad zal over de breedte omslaan. Detoets spiegelen wordt in bruin gemarkeerd.Druk op om naar de normale afbeelding terugte gaan.AfmetingenVergroot of verklein de afmetingen van het motief(maximaal 20%). Een hoorbare piep adviseert uomtrent de grenzen.HoogteGebruikBreedteGebruikU kunt de breedte en de hoogte onafhankelijkvan elkaar aanpassen, zodat u lange en dunne ofkorte en dikke motieven krijgt. Wanneer u de afmetingenvan het motief groter of kleiner maakt,experimenteer dan eens met borduurgarens vanverschillende diktes.Verlaat door op te drukken of hetof -menu te openen.Borduren72


Bekijken van kleuren vanborduurmotievenHet pictogram Bekijken van kleuren verschijnt inhet -menu . Wanneer dit pictogram nietactief is, is het grijs. Wanneer het gekleurd is enactief, kunt u op het pictogram drukken om dekleuren van een borduurmotief te bekijken. U kuntde kleuren bekijken door gebruik te maken van.Het menu geeft het kleurnummer, het aantal stekenen de naam van de kleur weer. De actuelekleur wordt aangegeven door middel van een roodkader. Wanneer de diskette met borduurmotievenbeschikt over kleurnummers, worden deze op hetscherm weergegeven in plaats van de namen vande kleuren.Het kleurenmenu blijft geopend wanneer<strong>Designer</strong> I USB bezig is met borduren. Sluit hetkleurenmenu door op te drukken.BordurenBorduurmotiefmogelijkhedenFIXDruk op bij een borduurmotief om een rijgsteekrond het borduurmotief te naaien. Dit is handigwanneer u op stoffen borduurt die niet te strakin de borduurring kunnen worden ingespannen.De FIX-functie kan ook worden gebruikt om stoflosjes aan de versteviging te naaien. Deze rijgsteekgeeft ook de plaats van het borduurmotief aan.Wanneer de FIX-functie actief is, kunt u niet perkleur vooruit of teruggaan, in plaats daarvan toontde draadkleur in het veld kleuradviezen.Wanneer de bovendraad op is of is gebroken, gaatu enkele steken terug door op te drukken.Druk op om per steek in de rijgsteek vooruitte gaan.CursorTijdens het borduren geeft een cursor de positievan de naald in het borduurmotief aan. De cursorvolgt de naald tijdens het borduren of bij het bekijkenvan steken of kleuren.Borduurmotief in één kleurDruk op (het lampje gaat uit) om de kleurenstopste annuleren wanneer u een motief in slechtseen kleur wilt borduren.73


Popup-menu’s tijdens het bordurenKalibreer bij aanvang bordurenWanneer de borduureenheid op de machine wordtaangesloten, zal een pop-up-menu u vragen eeneventuele borduurring te verwijderen en het werkveldvan de machine leeg te maken voor hetplaatsen van de borduurarm. Druk op OK om deborduureenheid te kalibreren en de positie van deborduurarm te bepalen. Dit menu attendeert u ophet gebruik van naaivoet R.Draadbreuk bovendraadUw <strong>Designer</strong> I USB stopt automatisch als debovendraad op is of breekt. Rijg de bovendraadopnie<strong>uw</strong> en druk op . Druk op om door tegaan.Spoel leegUw <strong>Designer</strong> I USB stopt indien de spoel bijna leegis. Vervang het lege spoeltje door een vol exemplaaren druk op OK (zie voor het opwinden vande onderdraad pagina 10).Opmerking: Voor het verwisselen van een spoel druktu op ; de borduurring zal zich verplaatsen zodat despoel eenvoudiger te bereiken is. Zodra de volle spoelis geplaatst, drukt u opnie<strong>uw</strong> op en de borduurringkeert terug naar de plek waar het borduren is gestopt.Druk op start/stop om verder te borduren.KleurwisselingAls er van kleur gewisseld moet worden stopt <strong>uw</strong><strong>Designer</strong> I USB automatisch en wordt alleen de bovendraadafgesneden. Verwijder de bovendraad enrijg de aanbevolen kleur opnie<strong>uw</strong> in. Deze staataangegeven in het kleurenmenu in het Touch-onkleurenscherm of in de borduurcatalogus. Druk opom het borduren te hervatten.Afknippen startdraad na aanvang bordurenUw <strong>Designer</strong> I USB stopt automatisch enkele stekennadat u begonnen met borduren. Knip de start draadaf, druk op om het borduren te her vat ten.Verkeerde ring voor borduurmotiefUw <strong>Designer</strong> I USB zal niet borduren indien degrootte van de borduurring geplaatst op de machineniet overeenkomt met de grootte vermeld ophet scherm. Plaats de ring die overeenkomt met deop het scherm weergegeven afmetingen.Verzoek om stop in motief<strong>Designer</strong> I USB stopt wanneer er geknipt moetworden, een applicatie moet worden aangebrachtenz. Zie voor elk motief de uitleg in hetvoorbeeldenboekje.Voltooide borduurmotievenEen pop up helpmenu verschijnt indien <strong>uw</strong>borduurmotief voltooid is. Druk op OK om terugte gaan naar <strong>uw</strong> borduurmotief.74Borduren


Beginnen met borduren1. Druk op om met het borduren te beginnen.De borduurvoet wordt automatisch naar benedengebracht.2. Na enkele steken zal een pop-up-menu u vragenom de startdraad af te knippen. Knip destart draad af. Druk op om verder te borduren.3. Uw <strong>Designer</strong> I USB stopt met borduren en eenpop-up-menu zal u vragen wanneer de kleurvan de bovendraad moet worden aangepast.4. Wanneer het borduren klaar is zal <strong>uw</strong><strong>Designer</strong> I USB stoppen met borduren, de bovenenonderdraad worden automatisch afgeknipten de borduurvoet wordt in de extra hoge standgebracht om het wegschuiven van de ring tevergemakkelijken.BordurenDe borduurring in voorwaartserichting bewegen voor eenvoudigknippenWanneer u van draad verandert, is het het besteom de lange “sprong”draden, die ontstaan doorhet bewegen van de ring, tussentijds weg te knippen.Dit maakt het knippen van de draden eenvoudigerdan wanneer u wacht tot het borduurmotiefis voltooid.1. Druk op . De borduurring beweegt naar utoe.2. Knip de draden af.3. Druk weer op en de borduurring beweegtweer terug naar zijn startpositie.4. Druk op om verder te borduren.75


Motieven combineren<strong>Designer</strong> I USB heeft een ingebo<strong>uw</strong>d combinatieprogramma.U kunt een aantal motieven en/ofletters direct op het touch-on kleurenschermcombineren zodat u <strong>uw</strong> eigen samengesteldeborduurmotieven kunt maken.Combineer “Teatime and flowers”.Schuif de borduureenheid op de machine, zie pagina68.Schakel <strong>Designer</strong> I USB in; het hoofdmenu verschijnt.BordurenProgrammeren van “Teatime”Plaats de <strong>Designer</strong> I USB-borduurstick.Druk op .Druk op .Druk op . Tijdens het op het scherm brengenvan de menu’s verschijnt er een zandlopertje.Druk opU kunt kiezen uit drie verschillende afmetingen.Selecteer de afmeting .Druk op . De hoofdletter T verschijnt in hetprogrammeer gebied boven in het touch-on kleurenscherm.Het cursorstreepje beweegt naar rechts,klaar voor het invoeren van de volgende letter.Opmerking: Wanneer u spelfouten moet corrigeren,gebruikt u . Deze toets wist de door <strong>uw</strong> geprogrammeerdeletters achteruit stap voor stap.76


BordurenDruk op . Nu heeft u het kleine letter menugeselecteerd. U kunt heen en weer springen tussenhoofdletters, kleine letters en cijfers door opte drukken.Druk op , , , , , .Druk op en de letters worden geprogrammeerd.De combinatie die u heeft gemaakt verschijnt nuop het touch-on kleurenscherm.Nu moet u “Teatime” draaien zodat het past bij dehierna in te voeren “bloemenmotieven”.Druk op .Druk één keer op .77


BordurenCombineer het woord met motievenDruk drie maal op .Druk op .U kunt kiezen uit vier verschillende menu’s.Druk op .Selecteer <strong>uw</strong> motief. Druk op .78Het bloemenmotief is nu zichtbaar op het scherm.Een kader om het motief geeft aan dat het motiefis geselecteerd en kan worden bewerkt.Om het raster 20x20 mm te gebruiken, gaat u naarhet SET menu 3 en kiest u raster “Aan”.Opmerking: Druk op om een deel van het samengesteldemotief te selecteren. Wanneer een deel is geselecteerdwordt dit aangegeven met een kader ronddit deel. Het geselecteerde deel kan verplaatst of aangepastworden, maar u kunt het ook wissen door opdrukken.Wanneer u een motief, een samengesteld motief vanafeen diskette op het scherm wilt brengen, moet u dediskette plaatsen en op drukken. Er zijn 15 geheugensper diskette om samengestelde motieven uit tekiezen, zie pagina 81.


BordurenDruk op .Druk op .Druk drie keer op .Druk op .Gebruik om het motief naar de door ugekozen plaats op het touch-on kleurenscherm teverplaatsen.Druk opom <strong>uw</strong> tweede motief te selecteren.Druk op .Er wordt nu een nie<strong>uw</strong> bloemenmotief zichtbaarop het scherm. Het kader om het motief geeft aandat het motief is geselecteerd en kan worden bewerkt.79


BordurenDruk op .Druk op .Druk één keer op .Druk op .Gebruik om het motief naar de door ugekozen plaats op het touch-on kleurenscherm teverplaatsen.Sla <strong>uw</strong> samengestelde motief opDruk op . Er verschijnt een pop-up-menu. Wijzigingenniet opgeslagen! Wilt u nu opslaan? VoerNee of Ja in.Wanneer u kiest voor Nee kunt u <strong>uw</strong> motief nogsteeds borduren.Wanneer u <strong>uw</strong> motief wilt bewaren om dit in detoekomst te borduren moet u een <strong>Designer</strong> I USBborduurstickplaatsen en Ja kiezen.80


BordurenEr verschijnt een nie<strong>uw</strong> pop-up-menu.De geheugens van de USB-borduurstick waarin ude door u gecombineerde borduurmotieven kuntbewaren, worden aangegeven met. Lege geheugens worden aangegeven met eengroene kleur, in dit geval is geheugen D01 leeg, .Loop door de geheugennummers met .Wanneer u het motief wilt opslaan druk dan op, wanneer u dit niet wilt druk dan op .Volle geheugens worden aangegeven door eenrode kleur, in dit geval is geheugen D07 vol, .Het laden van een door u opgeslagenborduurmotief van de <strong>Designer</strong> I USBborduurstickZet <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB aan of kies Menu om naarhet hoofdmenu te gaan.Druk op .Let op: kan alleen geselecteerd worden alshet hoofdmenu op het kleurenscherm wordt weergegeven.Druk op .Het pop-up-menu met "Laad combinatie" verschijntmet daarin twee mogelijkheden.M gebruikt u voor de geprogrammeerde steken oflettercombinaties uit één van de 15 geheugens vande machine. De steken uit de verschillende menu’skunnen met elkaar worden gecombineerd en bewaardin één van deze 15 geheugens.D gebruikt u voor het selecteren van de geheugensvan de <strong>Designer</strong> I USB-borduurstick. Dit zijnde borduurmotieven en teksten die u heeft geprogrammeerdin het ingebo<strong>uw</strong>de Customizing programmaen vervolgens heeft bewaard op de USBborduurstick.Er zijn 15 geheugens waaruit u kuntkiezen. Voor meer geheugens kunt u HusqvarnaViking USB-borduursticks kopen bij <strong>uw</strong> HusqvarnaViking dealer.Ga met de pijlen vooruit en terug in de geheugens.Een leeg geheugen wordt weergegeven met eengroene balk en een rode balk betekentbezet.Selecteer het gewenste geheugen, druk op .De bewaarde combinatie verschijnt op het “Touchon”kleurenscherm. Er verschijnt een kader om heteerste borduurmotief in de combinatie, waarna ditbewerkt kan worden. Met kunt u de anderemotieven in de combinatie selecteren en vervolgensbewerken.Selecteer om de gecombineerde motieven teborduren.81


Ingestelde steken in deborduurringBorduur ingestelde steken (behalve steken vande menu’s B, S, U en V en steken waar de achteruittoetsis gebruikt) binnen het bereik van deborduurring. Er kunnen ook combinaties van degeheugens M1-M15 worden geborduurd.Gebruik , , en voor ingestelde stekenin de borduurmodus. De nummers van de steekof het geheugen van de ingestelde steken wordenweergegeven boven de steek.De <strong>Designer</strong> I USB stopt automatischwanneer de genaaide steken de rand vande borduurring bereiken, en een pop-upmenu verschijnt.Wanneer een steek parallel loopt meteen rand, maar er te dichtbij ligt, zal het touch-onscherm alleen de steken laten zien die kunnenworden geborduurd.Het borduren vangeprogrammeerde stekenOm te kunnen borduren, selecteert u een steek ofstekenprogramma. Om naar de geheugens te gaan,drukt u op (in ), en selecteert u het gewenstegeheugen.Gebruik de pijltjestoetsen om het startpuntte positioneren. Het startpunt ende borduurrichting worden weergegevenop het touch-on kleurenscherm.Om de borduurrichting te wijzigen, stopt u metborduren, drukt u op en vervolgens op hetrotatiepictogram . De ingebo<strong>uw</strong>de stekenkunnen in stappen van 45° geroteerd worden.Druk op om de steekrichting weer te laten gegeven.Deze eigenschap maakt het eenvoudig om bijvoorbeeldeen schitterend kader of mooie stekenrondom een borduurmotief te naaien.Borduren82


Decoraties / siersteken83


Decoraties / sierstekenUw Husqvarna Viking <strong>Designer</strong> I USB is ongeëvenaard in zijncreatieve mogelijkheden.Als u de volgende pagina’s doorwerkt leert u de basis kennen vanenkele favoriete creatieve technieken.ApplicatiesEen van de spannendste en meest tijdbesparendefuncties van <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB is hetautomatische cordonsteekprogramma in menuF, Applicatiesteken. De voorgeprogrammeerdecordonsteek: F3 met een steekbreedte van 2 mm,F4 met een steekbreedte van 4 mm, F5 met eensteekbreedte van 6 mm. De bovendraadspanningwordt bij cordonsteken automatisch verlaagd.Stof: quiltstof, Husqvarna Viking Tear-A-Way-versteviging,een stukje katoen voor de applicatie.Garen: Rayon borduurgaren als bovendraad enonderdraad in borduurdikte.Druk op: niet elastisch, normaal op de Naaigids.Druk op: menu F, Applicatiesteken, steek F4.Bevestig: naaivoetje B zoals aanbevolen.Naai als volgt:• Knip voor de applicatie een klein vierkantje uithet katoenen lapje.• Om het applicatievierkantje op de quiltstof terijgen, drukt u op zigzagsteek A11 of gebruikt ustrijkvlieseline.• Leg Tear-A-Way-versteviging onder de quiltstof.• Leg de stof onder het naaivoetje.• Naai het vierkantje vast met cordonsteken waarbijde buitenste stand van de naald naast derand van de applicatie komt.Decoraties / siersteken84


• Om bij de hoeken te kunnen draaien, drukt uop naaldstop beneden of drukt u een keer kortop het voetpedaal zodat de naald omlaag gaaten het werkje net buiten de applicatie om denaald kan worden gedraaid. De draaistand vande naaivoet maakt het u gemakkelijk!• Druk opom de steken af te hechten.Opmerking: Om de lengte of breedte van de cordonsteekaan te passen moet u op drukken. Maakgebruik van de en knoppen om de steeklengteof steekbreedte fijn af te regelen.Decoraties / sierstekenTip: Bevestig het transparante naaivoetje B met derode streepjes voor meer zicht op <strong>uw</strong> werk.Optie: Het applicatievoetje (leverbaar als extra accessoire)met open tanden is voor een beter zichtop <strong>uw</strong> werk aan de voorkant helemaal open enis voorzien van een rode richtlijn voor het naaienvan cordonsteken.85


De tapse cordonsteekBij de cordonsteek in menu F, Applicatiesteken,steek F6, wordt de steek automatisch smaller voorhoeken en punten, waardoor de steek uitstekendgeschikt is voor het maken van monogrammen.Naai op hetzelfde stukje verstevigde stof met dezetapse cordonsteek een ruit.Druk op: menu F, Applicatiesteken en druk opsteek F6.Bevestig: naaivoetje B zoals aanbevolenNaai als volgt:De steek zal automatisch van een punt naar debreedte van 6 mm van de cordonsteek uitlopen.Let op:De rode lijn aan de linker kant van de steek geeftaan waar de <strong>Designer</strong> I USB zich op dat moment inde stekenrij bevindt.• Naai ca. 13 mm. Druk op . De cordonsteekloopt toe naar een punt en wordt automatischafgewerkt.• Pas voor een smallere cordonsteek de steekbreedteaan.• Als u met een cordonsteek met een brederuiteinde wilt beginnen, drukt u op F6 en druktu op achteruit voordat u begint te naaien. Als ude uitlopende punten langer wilt maken, druktu op Wijzigen, Verlengen .• Als u het gewenste resultaat heeft bereikt, druktu op . De steek wordt nu met korte tussenpozenherhaald en de machine stopt automatischwanneer de steek is voltooid.• Druk op .• Druk op voor herhaling.Decoraties / siersteken86


“Handwerk” met de festonsteekImiteer de uitstraling van met de hand geborduurdeapplicaties met de festonsteek. Deze steekwordt ook gebruikt voor het afwerken van boorden garneerwerk met de uitstraling van een handgeborduurdesteek en lijkt op de met de hand genaaideknoopsgatsteek.Stof: laken of kaki, Husqvarna Viking Tear-A-Way,een stukje katoen voor de applicatie.Druk op: niet elastisch, normaal op de Naaigids.Druk op menu F, Applicatiesteken, steek F11.Bevestig: naaivoetje A zoals aanbevolen.• Plaats een spoeltje met spoeldraad vanborduurdikte. De keuze van de bovendraadis aan u. Rijg voor onzichtbaar applicerentransparant garen in. Als u een decoratief garenwilt gebruiken met de uitstraling van handwerkkunt u borduurgaren Rayon gebruiken en vooreen folkloristisch applicatie-effect gebruikt u bijvoorkeur een zwart garen van Rayon.• Plaats strijk- of plakvlieseline aan de verkeerdekant van het katoenen lapje.• Knip van het lapje een applicatie.• Strijk de applicatie op de lakenstof en leg erTear-A-Way onder.• Plaats het geheel onder het naaivoetje en naairond de buitenkant van de applicatie, waarbijde rechte steek langs de rand “in de geul” vande applicatie terechtkomt en de zijdelingsesteek in de applicatie.• Druk op om aan het einde af te werken.Decoraties / siersteken87


Geborduurde applicatiesUw Husqvarna Viking <strong>Designer</strong> I USB beschiktover een grote verscheidenheid aan borduurmogelijkhedenvoor applicaties. Blader eens doorde Husqvarna Viking Borduurcollectie. Met deHusqvarna Viking Borduurkaart 27, die exclusiefvoor Husqvarna Viking werd ontworpen doorapplicatie-expert Mary Mulari uit de VerenigdeStaten, kunt u applicatieborduurmotieven naaien.Voor meer informatie over het verzenden van borduurmotievenvan een diskette naar de <strong>Designer</strong> IUSB-borduurstick, verwijzen wij u naar de instructiesvoor de 3D Disk Manager op de <strong>Designer</strong> I USBCD.• Stel <strong>uw</strong> machine in op borduren, ziepagina 64.• Leg Husqvarna Viking Tear-A-Way-verstevigingonder de stof en plaats de stof in de borduurring.• Plaats de <strong>Designer</strong> I USB-borduurstick en selecteer.• Kies menu 3, Motief 3, applicatie Konijn.Borduur als volgt:• Schuif de ring op de borduureenheid. Borduurde poten en de schoenen. Plaats de applicatiestofbovenop, om de omtrek van de jurk vanhet konijn vast te laten zetten.Tip: Hou de applicatiestof op zijn plaats mettijdelijk werkende spuitbuslijm. (Optioneel)• Druk op . Rond het applicatiegedeelte vanhet motief wordt nu automatisch met een rechtesteek een contour genaaid.• Schuif zodra de machine stopt de borduurringweg, maar neem de stof niet uit de ring. Knipde applicatiestof buiten dit stiksel weg.• Schuif de ring op de borduureenheid en drukop . De <strong>Designer</strong> I USB voltooit de applicatieautomatisch met cordonsteken.• Voltooi het borduren van de konijnapplicatie.Decoraties / siersteken88


SierstekenMet de Husqvarna Viking <strong>Designer</strong> I USB kent <strong>uw</strong> creativiteitgeen grenzen. De machine heeft ontelbare steken voor creatiefnaaien en verfraaiings- en programmeermogelijkheden. Druk op deafbeelding van de steek op het touch-on kleurenscherm en u kuntbeginnen met naaien. De steek wordt getoond in de richting waarinhij wordt genaaid.Decoraties / sierstekenStof: laken of kaki, Husqvarna Viking Tear-A-Wayversteviging.Druk op: niet elastisch, normaal op de Naaigids,menu L – Siersteken, steek L7.Garen: borduurgaren Rayon nr. 30 als bovendraaden als spoeldraad garen van borduurdikte.Bevestig: transparant naaivoetje B.Naai als volgt:• Leg versteviging onder de stof.• Naai verschillende hartsteken.FIX• Druk op in het midden van een hart, demachine stopt met naaien en hecht de draadmet verschillende kleine rechte steekjes.Herstart NaaienDruk op Herstart Naaien om te beginnen met deeerste steek van de siersteek. Als u wijzigingenheeft aangebracht in de breedte, lengte of verlengingvan de steek, zal de machine dit onthouden.• Druk op Herstart Naaien .• De machine begint bij het begin van het hart tenaaien.STOPDe -knop wordt gebruikt om een steek af teronden, dat wil zeggen, de machine trekt het garenaan en stopt automatisch wanneer het naaienvan de steek is voltooid. wordt opgehevenwanneer u nog een keer op de knop drukt of eenandere steek selecteert.• Als u het volgende hart begint te naaien, drukdan op om aan het eind van het hart terplaatse af te hechten.89


SierstekenRijgsteek• Druk voordat u begint te naaien of tijdens hetnaaien van een siersteek op ; er wordt numaar één stekenpatroon genaaid.• Naai een hart. De machine stopt en hecht terplaatse automatisch af.• Druk opnie<strong>uw</strong> op om dit ongedaan te maken.VerlengenU kunt de afmetingen van alle siersteken veranderenmet de lengte- en de breedtetoetsen. Maak alsu de afmetingen van een siercordonsteek wilt wijzigenzonder dat de dichtheid van de cordonsteekverandert, gebruik van Verlengen of .• Druk op steek L7, druk op , druk opVerlengen om de harten groter te maken. Ukunt de gewijzigde steek op het touch-on kleurenschermbekijken.• Naai een rij steken.SpiegelenMet spiegelen wijzigt u de richting van het siersteekpatroon.U kunt de steek tijdens het naaienop het touch-on kleurenscherm bekijken.In de breedte spiegelenU spiegelt de stekenpatronen van links naar rechtsen omgekeerd. Hiermee kunt u voorkomen dathet grootste deel van de stof over de arm van demachine moet worden gevoerd.• Druk op L7.• Naai twee keer hetzelfde patroon. Druk opSpiegelen in de breedte . Op het touch-onkleurenscherm kunt u de steek zien veranderen.De steek is nu de andere kant uit gericht.• Naai nog een paar stekenpatronen.Decoraties / siersteken90


In de lengte spiegelenU spiegelt de stekenpatronen van voor naar achteren omgekeerd. De creatieve mogelijkheden wordenhiermee verdubbeld.• Druk op L22.• Naai enkele stekenpatronen. Druk op Spiegelenin de lengte . Op het touch-on kleurenschermkunt u de steek zien veranderen.• Naai nog een paar stekenpatronen.Decoraties / sierstekenOpmerking: Programmeer steken met de optie spiegelenin de lengte en in de breedte of spiegel hele geprogrammeerdeborduurmotieven: dit levert onbeperktecreatieve mogelijkheden voor <strong>uw</strong> steken op. In de-stand kunt u elke steek spiegelen. In de -standkunt u <strong>uw</strong> hele geprogrammeerde motief spiegelen.91


KruisstekenProgrammeer de kruissteekpatronen voor het makenvan randen, monogrammen en motieven.Decoraties / sierstekenStof: normale, niet elastische stof, Husqvarna VikingTear-A-Way-versteviging.Druk op: niet elastisch, normaal op de Naaigids.Bevestig: transparant naaivoetje B.Garen: bovendraad met borduurgaren Rayon enonderdraad met spoeldraad van borduurdikte.Programmeer als volgt:• Druk op menu D, Nostalgische steken.• Druk op , druk op steek D13 (2 keer),D13, Spiegelen in de breedte , , .• U kunt <strong>uw</strong> kruissteekprogramma alvast bekijkenop het touch-on kleurenscherm.• Leg Tear-A-Way-versteviging onder de stof.• Naai een rij kruissteken zoals u die heeft geprogrammeerd.• Druk op en druk op Spiegelen in debreedte .• Begin op exact dezelfde plaats te naaien als deeerste rij en breng een tweede rij kruisstekenzoals u die heeft geprogrammeerd aan naast deeerste.92


Decoraties / sierstekenTekstUw <strong>Designer</strong> I USB naaimachine heeft ingebo<strong>uw</strong>de letters en cijfers,menu O, het blokletteralfabet, menu P, schad<strong>uw</strong>letters, Menu Q,Brush line monogram en menu R, het schrij etteralfabet.Samen met <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB heeft u ook de <strong>Designer</strong> I USBborduurstickontvangen met de lettertypen Palace Script, Clarendonen Kalligraphia. Als u naar de plaatjes kijkt kunt u de verschillendetypen zien. Het plaatje met A-letters toont de letters op waregrootte. Als u van de <strong>Designer</strong> I USB-borduurstick wilt programmeren,zie pagina 76.Met het 3D QuickFont computerprogramma dat bij <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong>I USB geleverd wordt, kunt u snel en eenvoudig verschillende lettertypencreëren met behulp van de lettertypen in <strong>uw</strong> PC.Bewaar simpelweg het bestand van het gemaakte lettertype op <strong>uw</strong><strong>Designer</strong> I USB-borduurstick en plaats deze in <strong>uw</strong> machine.Programmeren van ingebo<strong>uw</strong>de lettersStof: laken of kaki, Husqvarna Viking Tear-A-Wayversteviging.Druk op: niet elastisch, normaal op de Naaigids.Bevestig: naaivoetje B zoals aanbevolen.Gebruik als bovendraad Rayon-garen vanborduurdikte en als onderdraad spoeldraad vanborduurdikteProgrammeer als volgt:• Programmeer de woorden “for old bags” omdeze later aan te kunnen brengen op <strong>uw</strong> werkstuk.• Programmeer een wanneer u wilt dat hetborduren van de tekst stopt. Wij hebben onzewoorden op drie regels geborduurd.• Druk op , gebruik een leeg geheugen.• Druk op menu O, blokletteralfabet op hettouch-on kleurenscherm.• Druk op F, O, R, , O, L, D, , B, A, G, S,, . In de PROG-stand verschijnt de tekstbovenin het menu in de richting zoals u dieleest.• Druk op . Uw programma verschijnt op hettouch-on kleurenscherm in de richting zoals hetwordt genaaid.Naai als volgt:• Verstevig de stof en stik: FOROLDBAGS93


Decoraties / sierstekenMonogram met schad<strong>uw</strong>lettersProgrammeer <strong>uw</strong> initialen in schad<strong>uw</strong>letters.• Druk op , gebruik een leeg geheugen.• Druk op menu P, schad<strong>uw</strong>letters.• Druk op <strong>uw</strong> initialen.• Druk op .• Druk op en begin te naaien.Brush line monogramProgrammeer <strong>uw</strong> eerste en laatste initiaal in hetlettertype Brush line.• Druk op , gebruik een leeg geheugen.• Druk Menu Q, lettertype Brush line.• Druk op <strong>uw</strong> initialen.• Druk op .• Druk op en begin te naaien.Monogram in schrijflettersProgrammeer <strong>uw</strong> initialen in schrijfletters.• Druk op , gebruik een leeg geheugen.• Druk op menu R, schrijfletteralfabet.• Druk op <strong>uw</strong> initialen.• Druk op .• Druk op en begin te naaien.Letters en cijfers in hoofdletters en kleinelettersProgrammeer <strong>uw</strong> voornaam in letters in hoofdletters-en kleine letters en de datum.Programmeer als volgt:• Druk op , gebruik een leeg geheugen.• Selecteer de schad<strong>uw</strong>letters.• Voer de eerste letter van <strong>uw</strong> naam in. Druk opde hoofdlettertoets .• Voer de rest van <strong>uw</strong> voornaam in kleine letters in.• Druk op de toets cijfers .• Voer de datum in.Borduur het geheel op <strong>uw</strong> proeflapje.Opmerking: U kunt de grootte van kleine letters programmerendoor de steekbreedte en de steeklengte tewijzigen.94


Quilten95


QuiltenNiemand weet precies uit welke tijd het quilten dateert. VeleEuropese immigranten brachten de techniek naar Amerika waarpatchwork razend populair werd.De Britse aristocratie zette lapjes van de mooiste stoffen met dehand aan elkaar met prachtige steken; zo ontstond Crazy Quilting.Quilts waren functioneel en droegen vaak een verhaal metzich mee.Tegenwoordig quilten we met onze Husqvarna Viking en we kunnennu in een mum van tijd prachtige quilts en kledingstukkenmaken op basis van de quilttechniek.QuiltenQuilten en het samenstellenvan quiltsUw Husqvarna Viking <strong>Designer</strong> I USB naait snel engemakkelijk prachtige en functionele quiltsteken.SamenstellenMet de voorgeprogrammeerde 6 mm patchworksteeknaait u snel en eenvoudig quiltblokken aanelkaar.Stof: normale, niet elastisch stof, in tweeën geknipt.Druk op: menu E, quiltsteken, steek E1.Bevestig: naaivoetje A zoals aanbevolenNaai als volgt:• Naai de twee stukken stof langs de rand vanhet naaivoetje A met de randen aan elkaar.Quilters noemen dit het samenstellen van hetquiltblok.Tip: Bevestig het kantstikvoetje met de geleideraan de rechterkant (extra accessoire). De rand vande stof wordt door de geleider geleid.Decoratief knoopquiltenKnoop een quilt met een enkele siersteek.Druk op: menu E, Quiltsteken, steek E15 en drukop .• Naai verschillende ruitsteken ca. 25 mm uitelkaar om het quiltlapje te “knopen”.96


Crazy QuiltingVroeger werd crazy quilting met de hand gemaakt.Tegenwoordig naait <strong>uw</strong> Husqvarna Viking<strong>Designer</strong> I USB naaimachine dezelfde steken inslechts een fractie van de tijd.Druk op: menu E, Quiltsteken, steek E21.Bevestig: naaivoetje B of het transparante voetje.Naai als volgt:• Naai willekeurig op een proeflapje.• Druk op E15, E17, en/of E20 of op de stekenvan <strong>uw</strong> keuze en naai enkele extra crazyquiltsteken op het proeflapje.De sensor-gestuurde persvoetdruk van<strong>Designer</strong> I USB maakt quilten eenvoudig.QuiltenQuiltwerk met eenhandgemaakte uitstralingBoots het uiterlijk van de met de hand genaaidequiltsteek na met transparant garen en de specialedoorpitsteek.Druk op: menu E, Quiltsteken, steek E2.Bevestig: naaivoetje P zoals aanbevolen.• Voorzie de naald van transparant garen en hetspoeltje met een kleur garen die past bij <strong>uw</strong>stof.Naai als volgt:• Naai langs één van de gemarkeerde rijen op <strong>uw</strong>proeflapje. De binnenrand van het naaivoetje Pis 3 mm, de buitenranden zijn 6 mm.Opmerkning: Wanneer u een quilt naait met steek E2,die eruit ziet alsof hij met de hand is gemaakt, hangthet resultaat af van welke stof, wattering en draad ugebruikt. De vooraf ingestelde draadspanning is ingesteldop het naaien van een quilt met katoen, katoenenwattering en 40 weight Rayon draad om de spoel entransparante draad bovenop de naaimachine. Wanneeru een quilt maakt met andere stof/wattering/draad,probeer de steek dan eerst uit op een proefstuk. Stel dedraadspanning en het menu SET in zoals die voor <strong>uw</strong>project nodig is.97


QuiltenMeanderenMeander snel en eenvoudig met de geprogrammeerdemeandersteek.Druk op: menu E, Quiltsteken, steek E24.Bevestig: naaivoetje S zoals aanbevolen.• Voorzie de naald van transparant garen en hetspoeltje met een kleur garen die past bij deachterkant van de quilt.Naai als volgt:• Naai meandersteken op het proeflapje.Channel QuiltenStof: twee vierkantjes van 310 mm van normale,niet elastisch katoenen stof en een lapje watteringwaarmee de volgende machinale quilttechniekenworden genaaid.Druk op: niet elastisch zwaar op de Naaigids enselecteer steek E4Bevestig: naaivoetje B zoals aanbevolen.• Kies voor zowel boven- als onderdraadvoor Rayon-borduurgaren voor decoratievequilttechnieken• Markeer drie rechte lijnen 25 mm uit elkaarlangs een van de randen van de stof.• Plaats de wattering tussen de quiltstoffen.• Naai een quiltgoot langs de gemarkeerde lijnen.De sensor-gestuurde persvoetdruk maakt hetquilten in verschillende lagen eenvoudig.98


Rand/QuiltgeleiderDe Rand/Quiltgeleider wordt gebruikt voor bredenaadtoeslagen, doorstikken of quilten in rijen.Schuif de geleiden in de klem op de naaivoethouder.Pas de geleiden naar links of naar rechts aanvoor de juiste positie.QuiltenQuiltborduurwerkUw Husqvarna Viking <strong>Designer</strong> I USB is voorzien van een groteverscheidenheid aan prachtige borduurmogelijkheden voor quilten.Blader eens door de Husqvarna Viking Borduurcollectie om eenkeuze te maken voor <strong>uw</strong> volgende quilt. Met de Husqvarna Embroidery<strong>Designer</strong> Disk 101 van Kerstin Widell kunt u extragrote quiltborduurmotieven naaien.Voor meer informatie over het verzenden van borduurmotieven vaneen diskette naar de <strong>Designer</strong> I USB-borduurstick, verwijzen wij unaar de instructies voor de 3D Disk Manager op de <strong>Designer</strong> I USBCD.• Plaats de borduureenheid en stel <strong>uw</strong> machinein op borduren – zie pagina 64.• Leg wattering onder de te quilten stof en plaatsalle lagen in een borduurring.• Plaats de <strong>Designer</strong> I USB-borduurstick en kies. Druk op menu 2, motief 3.Quilt als volgt:• Schuif de ring op de borduureenheid. Druk opStart. De quilt wordt automatisch genaaid. Naaieen tweede quiltborduurmotief als u dat wilt.• Gebruik de randgeleider voor het naaien van devierkantjes.99


100Quilten


Nostalgisch naaien (Heirloom)101


Nostalgisch NaaienVóór de uitvinding van de naaimachine werden er met prachtigenaaitechnieken met de hand unieke kledingstukken vervaardigddie vaak in de familie bleven. Tegenwoordig kunt u op <strong>uw</strong> HusqvarnaViking <strong>Designer</strong> I USB in een fractie van de tijd dezezelfde technieken produceren.Als algemene regel geldt dat dit soort stukken wordt genaaid opkwaliteitsstoffen van natuurlijke vezel, met garneersel en kantgemaakt van linnen, zijde en katoen. Was en stijf de stof en hetgarneersel alvorens deze te bewerken.Entre-deuxDeze techniek, genoemd naar het Franse woordentre-deux, wat “tussenin” betekent, wordt genaaidwaar kant of stof bij elkaar komt of louterals verfraaiing.Stof: dunne niet elastisch stof, Husqvarna VikingTear-A-Way-versteviging.Druk op: niet elastisch dun op de Naaigids, menuD, Nostalgische steken, steek D7. Verstevig de stofindien nodig.Bevestig: naaivoetje A zoals aanbevolen.Gebruik: zwaardnaald zoals aanbevolen.• Kies voor boven- en onderdraad een dun naaigarenin een kleur die bij de stof past.Naai als volgt:• Naai een rij entre-deuxsteken.Invoegen van kant• Plaats inzetkant op de stof.• Druk op menu A, Nuttige steken, Rechte steekA2. Naai het kant langs beide randen op destof.• Naai entre-deuxsteken op beide randen vanhet kant.• Knip de overtollige stof achter het kant weg.Tip: Met een scherp zakschaartje met een stompepunt kan de stof gemakkelijk worden weggekniptzonder dat u in het kant knipt.Gebruik dezelfde techniek om kant langs eenrand te naaien. Plaats boordkant op 15 mm van derand. Naai entre-deuxsteken langs de rechte rand.Knip de overtollige stof weg.Nostalgisch Naaien102


Fagoting-steekSelecteer de fagoting-steek om twee stukken stofal dan niet sluitend aan elkaar te naaien. Gebruikdeze techniek om stroken kant en/of lint te verbindenen om deze aan een gerede rand stof tenaaien. De fagoting-steek wordt bij voorkeur voordit type verbinding gebruikt omdat hij een vlak ennet resultaat geeft.Stof: een kort stukje inzetkant en linnen stof waarvanéén rand is ingevo<strong>uw</strong>en of afgewerkt.Druk op: menu A, Nuttige steken, steek A31Bevestig: naaivoetje A.• Plaats de stukken stof die verbonden moetenworden in het midden van het naaivoetje A,zodat zij tijdens het naaien perfect tegen elkaarliggen.• Plaats het kant en de stof rand tegen rand.Naai als volgt:De rechter zigzagsteek van de fagoting-steek raakthet kant rechts en de linker zigzag raakt de stoflinks. De rechte steek wordt tussen de twee stukkenstof, lint of kant genaaid.Optie: U kunt gebruik maken van het specialekantstikvoetje (extra accessoire).Nostalgisch NaaienAjourwerk / zwaardnaaldUw <strong>Designer</strong> I USB is uitgerust met een groot aantaldecoratieve ajoursteken. Ajoursteken brengeneen kanteffect teweeg in los niet elastisch stoffenvan natuurlijke vezel voor elegant vervaardigdeklassieke kledingstukken en tafellinnen.Stof: dunne niet elastisch stof, Husqvarna VikingTear-A-Way-versteviging.Druk op: niet elastisch dun op de Naaigids, menuD, Nostalgische steken, steek D4. Verstevig de stofindien nodig.Bevestig: naaivoetje B zoals aanbevolen.Gebruik: zwaardnaald zoals aanbevolen.• Gebruik voor zowel de boven- als de onderdraadeen dun naaigaren in een kleur die bij destof past.Naai als volgt:• Naai een rij ajoursteken.• Druk op steken D5, D10 en naai extra rijen. Experimenteermet de andere steken in menu D.Tip: Probeer eens ajoursteek D6, breedte 2, lengte2.D4 D5 D10103


SchulpstekenWerk randen af en creëer schulpdetails met eenvan de prachtige schulpsteken. Schulpsteken inalle richtingen (zijdelings transport) creëren prachtigebrede randen voor tafellinnen, kragen, manchettenen dergelijke.Nostalgisch NaaienStof: dunne niet elastisch stof, Husqvarna VikingTear-A-Way-versteviging.Druk op: niet elastisch dun op de Naaigids, menuH, Schulpsteken, steek H7.Bevestig: naaivoetje S zoals aanbevolen.Gebruik: naald 80 zoals aanbevolen.• Kies voor zowel de boven- als de onderdraadRayon-borduurgaren in een kleur die bij de stofpast.• Leg versteviging onder de stof zoals aanbevolen.Naai als volgt:• Plaats de stof onder het naaivoetje met de randvan de stof bij de rand van het spoelhuisdeksel.• Naai schulpsteken. Laat de machine de stof vrijtransporteren. Het transporteursysteem beweegtde stof vooruit en van links naar rechts met dejuiste snelheid voor het maken van een schulprand.• Breng antirafelvloeistof (extra accessoire)aan buiten de schulprand, precies tot aan hetschulpstiksel en laat dit drogen.• Knip de stof buiten de schulprand weg.104


SmokwerkDe smoksteken worden genaaid over stof die isgeplooid of gerimpeld. Het resultaat is een nabootsingvan de handsmoktechniek.Nostalgisch NaaienStof: dunne niet elastisch katoenen batist die isgeplooid in een smokmachine. Strijk- of plakvlieseline.Druk op: menu D, Nostalgische steken,steek D32.Bevestig: transparant naaivoetje.• Aai of plak de versteviging op de verkeerdekant van de geplooide stof.Naai als volgt:• Naai de smoksteek over de geplooide stof enmaak daarbij gebruik van een van de smokdradenals richtlijn om recht te naaien.• Druk op Herstart Naaien en op spiegelenin de breedte en begin op precies hetzelfdestartpunt te naaien. Naai naast de eerste rijsteken passend bij de punten van deze “golf”-smoksteek.• Druk op steek D30 voor de kabelsteek en naaieen extra rij smokwerk.105


Open BorduurwerkUw Husqvarna Viking <strong>Designer</strong> I USB heeft eengrote verscheidenheid aan prachtige borduurmogelijkhedenvoor open borduurwerk. Blader eensdoor de Husqvarna Viking Borduurcollectie enkies een van de mogelijkheden voor <strong>uw</strong> volgendenostalgische kledingstuk. Met Husqvarna Vikingborduurkaart 26, exclusief voor Husqvarna Vikingontworpen door ajourexpert Michelle Pullenuit Australië, kunt u prachtig open borduurwerknaaien.Voor meer informatie over het verzenden van borduurmotievenvan een diskette naar de <strong>Designer</strong> IUSB-borduurstick, verwijzen wij u naar de instructiesvoor de 3D Disk Manager op de <strong>Designer</strong> I USBCD.• Stel <strong>uw</strong> machine in op borduren, ziepagina 64.• Leg Husqvarna Viking Disolve A-Way-verstevigingonder de stof en plaats alle lagen in eenborduurring.• Plaats de <strong>Designer</strong> I USB-borduurstick en kies. Druk op menu 4, motief 3 – bloem.Nostalgisch NaaienBorduur als volgt:• Schuif de ring op de borduureenheid. Druk op. De groene steel wordt genaaid van cordonsteken.Wissel van kleur voor de bloem. Drukop . Een contour van rechte steken wordtautomatisch rond het motief genaaid.• Wanneer de machine stopt, schuift u de borduurringweg, maar neemt u de stof nog nietuit de ring. Knip de stof aan de binnenkant vanhet motief langs de contour van rechte stekenweg.• Schuif de ring weer op de borduureenheiden druk op . De <strong>Designer</strong> I USB voltooit hetmotief automatisch.106


PictogrammenDoor de pictogramelementen te programmerenkunt u originele borduurmotieven creëren.Stof: normale, niet elastische stof, Husqvarna VikingTear-A-Way-versteviging.Garen: bovendraad met Rayon-borduurgaren. Onderdraadspoelgaren van borduurdikte.Druk op: niet elastisch normaal op de Naaigids,menu C, Pictogrammen, steek C22.Bevestig: naaivoetje B zoals aanbevolen.Pictogrambloem1. Groene steel• Druk op , breedte 1.5.• Naai een verticale rij cordonsteken van ca. 5 cmlang voor de steel.• Druk op .Nostalgisch Naaien2. Programmeer groen blad• Druk op , gebruik een leeg geheugen.• Druk op steek C2, , verlengen tot 4,, C22, , verlengen tot 2, , C2,, Lengte spiegelen , verlengen tot4, , , .1 23. Programmeer gele hartjes• Druk op , gebruik een leeg geheugen.• Druk op C5, , breedte 4.0, verlengentot 1, , C5, , breedte 4.0, Lengte spiegelen, verlengen tot 1, , , .3 44. Programmeer rode bloemblaadjes• Druk op , gebruik een leeg geheugen.• Druk op steek C4, , verlengen tot 2,, C2, Lengte spiegelen , , , .107


108Nostalgisch Naaien


Het onderhoud van <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB109


Het onderhoud van <strong>uw</strong><strong>Designer</strong> I USB<strong>Designer</strong> I USB is uitgerust met twee lampjes; hetene lampje bevindt zich links van de naald (A)en het andere bevindt zich rechts (B). Gebruikgloeilampjes zoals aangeduid op de voorkant vande machine.Het onderhoud van <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USBA1.OUT! Hoofdschakelaar uitschakelen.INVervangen van gloeilampje (A)1. Plaats de rubber huls die u kunt vinden in dedoos met toebehoren met zijn diepe openinggemarkeerd OUT, rond de gloeilamp.2. Draai niet aan het lampje, maar trek eraan omhet te verwijderen.3. Vervolgens plaatst u de rubber huls met zijnondiepe opening gemarkeerd IN rond hetnie<strong>uw</strong>e lampje en brengt u het lampje doordit omhoog te drukken op zijn plaats. Controleerof het lampje goed zit.2.OUTININ3.Vervangen van gloeilampje (B)1. Verwijder de kunststofkap door deze zachtjesnaar beneden te trekken.2. Plaats de rubber huls die u kunt vinden in dedoos met toebehoren met zijn diepe openinggemarkeerd OUT, rond het gloeilampje.3. Draai niet aan het lampje, maar trek eraan omhet te verwijderen.4. Vervolgens plaatst u de rubber huls met zijnondiepe opening gemarkeerd IN rond hetnie<strong>uw</strong>e lampje en brengt u het lampje doordit omhoog te drukken op zijn plaats.5. Herplaats de kunststofkap door de achterrandin te steken en de kap op zijn plaats te drukken.BINOUT1. 2.3. 4.OUTOUTINI NOUT1105.


Het onderhoud van <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB 10 15Het onderhoud van <strong>uw</strong><strong>Designer</strong> 1 USBOnderhoud van de machineOm ervoor te zorgen dat <strong>uw</strong> machine goedblijft werken dient hij regelmatig te wordenschoongemaakt. De machine hoeft niet te wordengesmeerd.! Hoofdschakelaar uitschakelen.SchoonmakenNeem de externe oppervlakken van <strong>uw</strong><strong>Designer</strong> I USB af met een zachte doek om eventueelopgehoopt stof of textielresten te verwijderen.Neem het touch-on kleurenscherm af met eenzachte vochtige doek.10 15Verwijderen van de steekplaatVerwijder de naaivoet en schuif het spoelhuisdekselopen. Verzink de transporteur. Plaats de steekplaatopenerop het borsteltje, één van de accessoires,en vervolgens in de uitsparing aan de achterkantvan de steekplaat en draai. Reinig de tandenvan de transporteur met het borsteltje.Schoonmaken onder het spoeltjeIndien nodig dient de ruimte onder het spoeltje teworden schoongemaakt.Verwijder de spoelhuishouder (1) die het voorstedeel van het spoelhuis afdekt (2). Verwijder hetspoelhuis door dit op te tillen. Reinig met het borsteltje.Herplaats het spoelhuis en de spoelhuishouder.2.Herplaats de steekplaatPlaats de steekplaat bij verzonken transporteurca. 5 mm voor de achterrand en d<strong>uw</strong> hem terug.Schuif het spoelhuisdeksel weer op zijn plaats.Breng de transporteur omhoog.1.111


Het onderhoud van <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USBHet verhelpen van storingen (het opsporen van fouten):In geval van een storing:• Voer op de Naaigids het juiste soort en de diktevan de stof in.• Plaats een andere maat en soort naald als HELPdit adviseert.• Rijg de boven- en onderdraad opnie<strong>uw</strong> in.• Gebruik boven een ander garenklosje (verticaalof horizontaal).• Gebruik draadnetjes en kwaliteitsgaren. Wijadviseren hetzelfde naaigaren boven enonder voor gewoon naaiwerk en Rayon nr. 40borduurgaren boven en spoeldraad onder voorborduurwerk.De stof trekt?• Voer op de Naaigids het juiste soort en de diktevan de stof in.• Controleer de naald, deze kan beschadigd zijn.• Plaats een andere maat en soort naald als HELPdit adviseert.• Rijg de boven- en onderdraad opnie<strong>uw</strong> in.• Kies een ander soort garen dat beter past bij destof en de naaitechniek.• Gebruik kwaliteitsgaren.• Kies een kortere steeklengte.• Gebruik versteviging.De machine slaat steken over?• Controleer de naald, deze kan beschadigd zijn.• Plaats een naald van de aanbevolen maat ensoort.• Controleer of de naald goed en tot boven aantoe in de naaldklem is gestoken.• Rijg de boven- en onderdraad opnie<strong>uw</strong> in.• Gebruik het aanbevolen naaivoetje.• Zet de machine uit en weer aan om te kalibreren.• Raadpleeg <strong>uw</strong> dealer.De naald breekt?• Probeer tijdens het naaien niet aan de stof tetrekken.• Plaats een nie<strong>uw</strong>e naald als HELP dit adviseert.• Plaats de naald op de juiste manier zoals oppagina 16 wordt uitgelegd.Onvoldoende draadspanning?• Voer op de Naaigids het juiste soort en de diktevan de stof in.• Rijg de boven- en onderdraad opnie<strong>uw</strong> in – gebruikkwaliteitsgaren.• Plaats een andere maat en soort naald als HELPdit adviseert.• Zet de machine uit en weer aan om de draadspanningopnie<strong>uw</strong> te kalibreren.• Volg HELP-adviezen voor versteviging.Stof wordt niet getransporteerd?• Breng de transporteur omhoog.• Kies een grotere steeklengte.De bovendraad breekt?• Wordt de draad zonder obstakels aangevoerd/blijft hij nergens steken?• Gebruik draadnetjes en kwaliteitsgaren.• Plaats een andere maat en soort naald als HELPdit adviseert.• Rijg de boven- en onderdraad opnie<strong>uw</strong> in– controleer of de draad goed is ingeregen.• Probeer een andere garenpen voor de bovendraad(horizontaal of verticaal).• Zet de machine aan en uit voor een reset vande automatische draadspanning.• Als de opening in de steekplaat beschadigd is,vervang de steekplaat dan.De onderdraad breekt?• Vul een nie<strong>uw</strong> spoeltje met garen.• Plaats het spoeltje opnie<strong>uw</strong> in de machine, controleerof de draad op de juiste manier is ingeregen,pagina 11.• Als de opening in de steekplaat beschadigd is,vervang de steekplaat dan.Spoelsignaal werkt niet?• Verwijder textielresten uit de spoelruimte.• Gebruik alleen originele groene Husqvarnaspoeltjes.• Het spoeltje wordt onregelmatig opgespoeld?• Controleer de loop van de draad bij het spoelen.112


De draadafsnijder werkt niet?• Verwijder de steekplaat en verwijder textielrestenuit de spoelruimte.• Bij borduren – ga naar het menu SET en zet dedraadafsnijder op auto.Verkeerde steek, onregelmatige of smallesteken?• Maak de tweelingnaaldbeveiliging ongedaan.• Zet de machine uit en weer aan voor een reset.• Plaats een andere naald, rijg de boven- en onderdraadopnie<strong>uw</strong> in.• Gebruik versteviger.Het onderhoud van <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USBMachine naait niet?• Plaats spoelwinder omhoog in naaipositie.• Verwijder de borduureenheid.• Controleer of de stekkers goed in de machinezijn gestoken.• Controleer de stekker in het stopcontact en denetspanning op het stopcontact.Borduurwerk trekt?• Gebruik de juiste versteviging – zie GebruiksanwijzingAccessoires.• Zet de stof strak in de borduurring – zie pagina66.Naaivoetje komt niet omlaag?• Zet de machine aan.• Plaats spoelwinder omhoog in naaipositie.• Sensor-gestuurde persvoetlichter op auto inmenu SET.Kleuren-aanraakscherm is te donker (of tedun?)• Verander in het menu SET het schermcontrast.Touch-on kleurenscherm is uit?• Raak het scherm aan.• Maak in het menu SET de screensaver ongedaan.• Zet machine uit en weer aan voor een reset.Machine naait langzaam?• Controleer de snelheid.• Verwijder de steekplaat en borstel textielrestenvan spoel en transporteur.• Breng <strong>uw</strong> machine naar de dealer voor eenonderhoudsbeurt.Updaten van <strong>Designer</strong> I USBAlle informatie in deze gebruikershandleiding vanHusqvarna Viking <strong>Designer</strong> I is actueel op het momentvan drukken.Wij ontvangen voortdurend informatie van<strong>Designer</strong> I USB gebruikers en dealers en gebruikendeze informatie om voortdurend updates enupgrades te produceren.Ingebo<strong>uw</strong>d Customizing programma werktniet?• Schuif de borduureenheid op zijn plaats.• Plaats de <strong>Designer</strong> I USB-borduurstick.• Raadpleeg de handleiding voor instructies.Machine borduurt niet?• Druk de borduureenheid stevig in zijn aansluitingop de machine.• Plaats een borduurdiskette.• Plaats een borduurring.Laat <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB regelmatig door <strong>uw</strong>Husqvarna Viking dealer controleren.Als u deze aanwijzingen voor het verhelpenvan problemen heeft opgevolgd en nog steedsproblemen heeft met de machine, breng hem dannaar <strong>uw</strong> dealer. Als er een specifiek probleem is, ishet erg handig om met het gebruikte garen en meteen restlapje van de gebruikte stof een proeflapjete maken. Een proeflapje geeft vaak veel betereinformatie dan woorden.Niet-originele onderdelen en toebehorenDe Interlude-garantie geldt niet voor defecten ofbeschadigingen die veroorzaakt zijn door het gebruikvan niet-originele toebehoren of onderdelen.Kijk regelmatig op onze internetpaginawww.husqvarnaviking.com en/of neem contactop met <strong>uw</strong> plaatselijke Husqvarna Viking-dealerom updates en upgrades voor <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB engebruikershandleiding te krijgen.113


Index114Aan de slag 69Aan elkaar naaien – Naaigids 42-43Aansluitenborduureenheid 64voetpedaal 6machine 6Accessoires 7Achteruit 12Afwerken – Naaigids 44Ajourwerk 103Applicaties 84, 87-88Beginnen met naaien 27Bewaren van gecombineerdeborduurmotieven 80Blindzomen – Naaigids 47Borduurring, draden afsnijden 75Borduren 63-82voorbeeldenboekje 65draagkoffer 64ring 66pop-up menu’s 74menu schermen 70-71naaien 69-75sjabloon 67eenheid, aansluiten 64Borduurmotief in één kleur 73Ceintuurlussen 60Customizing programma, ingebo<strong>uw</strong>d 76Decoraties/siersteken 83-94Disk Drive, ingebo<strong>uw</strong>d 65Doos met toebehoren 7Draadinsteker 9Draden afsnijden in de borduurring 75Elastisch of niet-elastisch 40Entre-deux 102Fagoting-steek 103Favoriete steken 26FIX 12, 37, 73, 89Functietoetsen 12Functietoetsen, borduren 70-71Garen 41Draadafsnijder 12Garennetje 65Spanning 27, 29Draadcontrole 9Garenpen 8Genaaide zigzagsteken 58Gids 19Handwerk met de festonsteek 87Herstart naaien 12Het onderhoud van <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB 109-113Het plaatsen van het spoeltje 11Het verhelpen van storingen 112-113Het verzinken van de transporteur 15Hoofdmenu 18Ingestelde steken in de borduurring 82Ingebo<strong>uw</strong>d Customizing programma voorhet combineren van borduurmotieven 76Inhoudsopgave 3Inrijgen bij een tweelingnaald 10van de bovendraad 9Kalibratie van Touch-on kleurenscherm 31Kant invoegen 102Knoop aanzetten – Naaigids 51Knoopsgat met band 53Knoopsgat met inlegdraad 52Knoopsgat opensnijden 53Knoopsgat, stap voor stap 52Knoopsgatenbalans 52met band 53met inlegdraad 52opensnijden 53dichtheid 53menu B 51-53Knoopsgatmeter 49Kruissteken 92Laden van bewaarde borduurmotievenen steken 81<strong>Leer</strong> 40MenuA – nuttige steken 20, 54-61B – Knoopsgaten 20, 51-53C – Pictogrammen 22, 107D – Nostalgische steken 22, 101-107E – Quiltsteken 22, 95-99F – Applicatiesteken 23, 84-88G – Kindermotiefjes 23H – Schulpsteken 23, 104K – Omnigrammen 23L – Decoratieve steken L 24, 89-91M – Decoratieve steken M 24N – Decoratieve steken N 24O – Alfabet van blokletters 25, 93-94P – Schad<strong>uw</strong>letters 25R – Schrijfletters 25S – verstelsteken 25, 66T – 8 richtingensteken 25U – Mijn Steken 26


V – Speciale steken 26Meanderen 98Mijn steken 26NaaienTrensen 60Borduren 69-75Toetsen 51Snelheid 12Werkvlak 7middenritssluiting 56Naaien en afwerken – Naaigids 45Naaigids 19, 40-50Naaitechnieken kiezen viade naai – Naaivoet 12-13Naaivoet 12-13omlaag 12omhoog 13extra hoogte 12naar draaistand 12, 13drukNaaivoetje omhoog 13Naaivoetje verwisselen 13Naaivoetjes 14-15Naald vervangen 16Naalden 16Naaldposities 55Naaldstop onder/boven 12Nostalgisch naaien (heirloom) 101-107Nuttige steken 54-61Opbergen van de machine 6Open borduurwerk 106Opsporen van fouten 112-113Overzicht 4-5Persvoetdruk 13Pictogrammen 107Plaatje voor verlengen werkvlak 7Plastic 40ProgrammerenBorduren 76-81Siersteken 92Steken en letters 35-38, 93-94Pictogrammen 107Quilten 95-99Quilten 98Crazy Quilting 97Decoratief knoopquilten 96Rand / Quiltgeleider 99Quiltborduurwerk 99Quilten met handgewerkte uitstraling 97Meanderen 98Quilten uit de vrije hand 97Rechte steek 54Rijgen – Naaigids 45Rijgen – Naaigids 48Rimpelen 54Schijfjes 8Schoonmaken 111Schulpsteken 104Sensorvoet Q 31, 32Siersteken 89-91Smokwerk 105Speciale steken, Menu V 26SNELHEID 12Spoelplaatsen in de machine 11spoelen 10-11spoelen – verticale garenpen 11Startpositie 71Start/Stop 12Steekplaat 111Stekentabel – menu A 61Stofkeuze 40-41Stofkeuze via de naaigids 40-41STOP 12, 37, 73, 89Stoppen 59Stoppen met naaien 27Taps toelopende cordonsteken 86Tekst 93-94Touch-on kleurenscherm 17-38Transporteur, verzinken 15Trensen 60Tweelingnaald, inrijgen 10Uitpakken van de machine 6Uit de vrije hand borduren, quilten, naaien 26Uit de vrije hand naaien, quilten, borduren 26USB-borduurstick 17Veiligheidsinstructies 2Verstelsteken 62Versterkte rechte steek 57Vervangen van de naald 16Vervangen van gloeilampje 110Verwijderen van de borduureenheid 65Verwijderen van de steekplaat 111Verwisselen naaivoetje 13Vijfentwintig naaldposities 55Voetpedaal 6Zaagsteek 54Zaagsteek 54Zelf <strong>uw</strong> <strong>Designer</strong> I USB updaten 113Zigzagsteken 58Zwaardnaald 16, 103115


Wij behouden ons het recht voor de machine-uitrustingen het assortiment accessoires zonder voorafgaandekennisgeving te wijzigen of wijzigingen aan te brengen inde prestaties of het ontwerp.Dergelijke wijzigingen zullen echter altijd in het voordeelzijn van de gebruiker en ten goede komen aan het product.


Viking Sewing Machines AB • SE-561 84 Huskvarna, Swedenwww.husqvarnaviking.com412 94 24-36 B • Ver. 2.1 • In House Production • ©2006 VSM Group AB • All rights reserved • Printed in Sweden on environmentally friendly paper

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!