10.07.2015 Views

Beeldkwaliteitsplan Noordcluster - Universiteit Utrecht

Beeldkwaliteitsplan Noordcluster - Universiteit Utrecht

Beeldkwaliteitsplan Noordcluster - Universiteit Utrecht

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BeeldkwaliteitplanDe Uithof - Noord ClusterP+R gebouw en kavel 36-37-38


BeeldkwaliteitplanDe Uithof - <strong>Noordcluster</strong>- P+R gebouw en kavel 36-37-38Opdrachtgever<strong>Universiteit</strong> <strong>Utrecht</strong>Directie Vastgoed en CampusAuteurOvertoom 1971054 ht Amsterdamtelefoon 020 53 01 252internet www.dsla.nle-mail info@dsla.nli.s.m. Art Zaaijer, stedenbouwkundig supervisor van De Uithof29 juni 2011


InhoudsopgaveInleiding 4A281 Stedenbouwkundige eisen 52 Landschappelijke eisen 7OlymposUppsalalaan Uppsalapad<strong>Universiteit</strong>sweg<strong>Universiteit</strong>swegUMCNoord Cluster3


InleidingHet Noord Cluster in zijn contextP+R gebouw(KCAP)Het PleinKavels 36, 37, 38Het Kleine ParkHet <strong>Beeldkwaliteitsplan</strong> Noord Cluster is het kader vooralle ontwikkelingen in het Noord Cluster. De ruimtelijkestrategie voor het Cluster is gevat in een programma vanstedenbouwkundige en landschappelijke eisen.Het <strong>Beeldkwaliteitsplan</strong> Noord Cluster is een uitwerkingop clusterniveau van het Stedenbouwkundig plan en hetBasislandschapsplan van De Uithof.Voor passanten en bezoekers komende vanaf de A28, enbezoekers van het landschap in de Uithof-oost en Oostbroekis het Noord Cluster het visitekaartje van De Uithof.Intern verenigt het Noord Cluster drie ontwikkelingen rondtwee publieke ruimten: het plein en het kleine park. Deontwikkelingen zijn: Het P+R gebouw, de kavelcluster 36, 37,38 en het Hubrecht laboratorium van de KNAW.Dit <strong>Beeldkwaliteitsplan</strong> is alleen voor het P+R gebouw en dekavels 36-37-38.KNAWBouwopgaven Noord Cluster4


Stedenbouwkundige eisenNoord Cluster De Uithof6


2. Landschappelijke eisenP+R gebouwHet PleinKavels 36, 37, 38Het Kleine ParkKNAWAlgemeenIn De Uithof staan de gebouwen in het landschap. Hetgras komt aan alle zijden van het cluster tot aan de gevel.Verharding rondom het gebouw wordt tot een minimumbeperkt. Het gras is onderdeel van het landschap en isvrij van obstakels zoals hekwerken, tuinelementen etc.In het gras mogen losse zitelementen geplaatst wordenzonder verharding rondom. Borden, verlichtingsarmaturen,afzetpaaltjes en andere inrichtingselementen mogen alleenbinnen de kavel worden geplaatst. De elementen moetenvoldoen aan de standaard inrichtingselementen van DeUithof.kaderVoor passanten en bezoekers komende vanaf de A28, enbezoekers van het landschap in De Uithof-oost en Oostbroekis het Noord Cluster het visitekaartje van De Uithof. HetNoord Cluster maakt onderdeel uit van de bosrand aan denoordzijde van De Uithof, voortzetting van de bossen vande <strong>Utrecht</strong>se Heuvelrug langs de A28. De oost- en zuidrandheeft een beplanting met forse bomen en bosschages.De inrichting van de omringende wegen is in de profielenvastgelegd.Het Cluster heeft twee sfeerbepalende publieke ruimten:Het Plein en Het Kleine Park. De sfeer van beiden sluit aanop het Landschapspark aan de Hoofddijk. Aan plein enparkje worden hogere eisen gesteld aan de kwaliteit vanvormgeving, materiaalkeuze en beheer. De publieke ruimtenworden door een wandelpad met elkaar en met de rest vanDe Uithof verbonden.8


NoordzijdeWestzijdeDe A28 met zijn rijen essen ligt aan de noordzijde van hetP+R gebouw. Tussen de A28 en het P+R gebouw bevindtzich de tramremise die (indien mogelijk) wordt uitgevoerdin gras. De watergang tussen de tramremise en het P+Rgebouw heeft aan de noordzijde een zachte oever metoeverbeplanting.Het Uppsalapad / Uppsalalaan is de noordzuid as van DeUithof. Het is tevens de belangrijkste fietsentree vanuithet noorden en in de toekomst wellicht onderdeel van defietsroute langs de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het heefteen ruim profiel met 5 rijen linden.minimale verharding tussen gevel en landschapOostzijdeDe <strong>Universiteit</strong>sweg is de landschappelijke entree vanDe Uithof voor automobilisten. Het heeft een ruim profielmet verspreid staande eiken in de middenberm en bomenen bosschages op de wegtaluds. Het profiel van de<strong>Universiteit</strong>sweg verankert het Noord Cluster in de bosrandaan de noordzijde van De Uithof.ZuidzijdeHet pleinDe ruimte tussen het P&R gebouw en de kavelcluster36-37-38 is een plein dat de entree is van gebruikers van hetP&R gebouw tot De Uithof. .“Het Plein” sluit aan bij de sfeeren inrichting van het Landschapspark aan de Hoofddijk. ( zieMasterplan Landschapspark aan de Hoofddijk). De oriëntatievan de ruimte is gericht op het Centrum Cluster, via de routedoor het park, langs de tankgracht. Op het plein staat eenklimmuur, waardoor het aansluit op de sportfuncties van hetaangrenzende Landschapspark aan de Hoofddijk.zitelementen in het gras“Het kleine park” sluit aan bij de sfeer en inrichting vanhet Landschapspark aan de Hoofddijk. ( zie MasterplanLandschapspark aan de Hoofddijk).Het kleine park is een verblijfsruimte waar sportieveactiviteiten kunnen plaatsvinden. Het is ook derepresentatieve entreeruimte voor de aangrenzendegebouwen. En ligt op de route voor wandelaars tussen P+Ren de rest van de Uithof.Hoge beplanting staat om de ruimte heen: langs de<strong>Universiteit</strong>sweg aan de oostzijde, de lindenlaan aan dewestzijde en wellicht te behouden bomenrij (Metasequoia’s)aan de noordzijde.9


P+R gebouwPrincipedoorsnede noordzijdewatergang met aan denoordzijde een oeverzonder beschoeiing, metoeverbeplanginggtramremise in gras watergang berm met essenA28P+R gebouwwatergang met aande oostzijde eennatuurvriendelijkeoeverbosschages ophet wegtalud<strong>Universiteit</strong>swegmiddenbermmet eikenPrincipedoorsnede oostzijdelocatie doorsnede10


Overtoom 1971054 ht Amsterdamtelefoon 020 53 01 252internet www.dsla.nle-mail info@dsla.nli.s.m. Art Zaaijer

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!