13.07.2015 Views

jaarverslag 2009 - Ziekenhuis Oost-Limburg

jaarverslag 2009 - Ziekenhuis Oost-Limburg

jaarverslag 2009 - Ziekenhuis Oost-Limburg

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>jaarverslag</strong> <strong>2009</strong>Jaarverslag <strong>2009</strong> l <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong>1


Jaarverslag <strong>2009</strong> <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong>Redactie en samenstellingSchiepse Bos 63600 GenkFoto’s ZOL: Mine Dalemans2 Vormgeving: <strong>Ziekenhuis</strong> dienst <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong> Commuinicatie, l Jaarverslag ZOL <strong>2009</strong>


Inhoud >Inleiding1. Algemeen2. Doelstellingen <strong>2009</strong>2.1. Actualiseren van het zorgstrategisch plan2.2. Verdere integratie van patiëntveiligheid en kwaliteit2.3. Blijvende investeren in de uitbouw van de medische zorg, mede in het kader vannieuwe tendensen (o.a. vergrijzing)2.3.1. Nieuwe artsen2.3.2. Uitbouw medische zorg en uitbreiding van de dienstverlening2.4. Verbeteren van de toegankelijkheid van het ziekenhuis2.5. Optimaliseren van de bedrijfskundige werking2.6. Profileren van het ZOL als aantrekkelijke werkgever2.7. Uitbreiden en bestendigen van het netwerk2.7.1.Netwerking2.7.2.Opleiding en onderzoek3. Epiloog4. CijfersJaarverslag <strong>2009</strong> l <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong>3


InleidingDe gezondheidszorg en het ziekenhuislandschap evoluerensnel. In dit <strong>jaarverslag</strong> worden daarvan diverse mooieillustraties.Maar hoe bereiden we ons voor op een toekomst die‘verandering’ als belangrijkste kenmerk zal dragen?Bij het naderen van de laatste fase van het huidigezorgstrategisch plan, dat opgesteld werd bij de fusie in 1995,is het moment gekomen om de zorgstrategie van het ZOL teactualiseren. Het afgelopen jaar werd er, in goede interactiemet de medische raad, gestart met de uitwerking van eennieuw medisch - en zorginhoudelijk masterplan.Dit vraagt een kritische analyse van de eigen werking,de concretisering en afstemming van inhoudelijke plannen infunctie van nieuwe mogelijkheden en opportuniteiten en totslot ook van het denken en werken rond innovatie van primaireen ondersteunende zorgprocessen. Hiervoor wordt een externeondersteuning ingeschakeld.Intussen worden de werken voor VIPA 4, de integratie vancampus André Dumont op campus Sint-Jan, voorbereid.De inhoudelijke uitwerking van het project was een intensieveoefening maar we zijn ervan overtuigd dat we met VIPA 4 eengoede basis leggen voor de toekomst.Het afgelopen jaar zijn er opnieuw tal van initiatievenontwikkeld met betrekking tot de zorg. Zo werden er heel watinspanning geleverd om kwaliteit en patiëntveiligheid verder teintegreren op de werkvloer. We willen de sterkeZOL-werking op systematische en zorgzame wijze objectiverenen onderbouwen.4 <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong> l Jaarverslag <strong>2009</strong>


Het vinden en ook houden van goede zorgverleners is eenthema dat heel wat ziekenhuizen bezighoudt. Vandaar dater heel wat inspanningen gedaan worden om de combinatiewerk/gezin voor onze medewerkers zo comfortabelmogelijk te maken. Daarnaast zijn we erg trots op desamenwerkingsovereenkomst die we konden afsluiten metUniversiteit Hasselt en de Katholieke Hogeschool <strong>Limburg</strong> inhet kader van opleiding en onderzoek.Kwam daarbij dat de ziekenhuiswerking gevisiteerd werdvanuit de Vlaamse administratie in het kader van de erkenningvan het ziekenhuis, van de ziekenhuisdiensten en van dezorgprogramma’s. Ook de voorbereidingen voor een mogelijkgrieppandemie namen heel wat tijd in beslag.Daarnaast ging er heel veel aandacht naar de opvolging vande VIPA 3-werken, en de herstelling van het parkeergebouw.Zoals u in dit <strong>jaarverslag</strong> kan lezen was <strong>2009</strong> opnieuw een ergdruk jaar voor het ZOL.We wensen u alvast veel leesplezier en staan graag terbeschikking als u meer vragen heeft.Johan HellingsBestuurder-directeurMieke DezeureVoorzitterJaarverslag <strong>2009</strong> l <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong>5


6 <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong> l Jaarverslag <strong>2009</strong>


Algemeen 1Jaarverslag <strong>2009</strong> l <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong>7


8 <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong> l Jaarverslag <strong>2009</strong>


Het ZOL is een autonome verzorgingsinstelling die op 1 januari 1996 ontstaan is uit de fusie van het Sint-Jansziekenhuis (OCMWGenk), het André Dumontziekenhuis (VZW Waterschei) en het Sint-Barbaraziekenhuis (VZW Lanaken).In 2002 werd de opdrachtverklaring van het ZOL geactualiseerd. Deze luidt als volgt:Wij willen:• op een geïntegreerde, professionele enklantvriendelijke wijze goede en veilige ziekenhuiszorgaan te bieden op een ethisch onderbouwde wijze;• in het ziekenhuis optimale omstandighedente scheppen zodat de artsen onder de besteomstandigheden kunnen functioneren;• de ziekenhuiswerking zo te organiseren dat demedewerkers zich gewaardeerd en betrokken voelenen zich professioneel kunnen ontplooien;• de toegankelijkheid van het ziekenhuis te garanderen;• alert te zijn voor nieuwe initiatieven en mogelijkhedenbinnen de gezondheidszorg die de ziekenhuiswerkingverder kunnen verbeteren;• naast het dekken van de behoeften van de basisregio,ook specifieke expertfuncties te ontwikkelen voor<strong>Limburg</strong>;• in functie van opportuniteiten en wenselijkheid mee tewerken aan initiatieven in de Euregio;• als ziekenhuis onze rol als schakel in een netwerkoptimaal in te vullen en hiervoor de nodigeafstemmingen te doen;• een transparante werking te organiseren zodat aan degemeenschap rekenschap kan worden afgelegd;• financieel gezond te blijven als waarborg voor decontinuïteit van de ziekenhuiswerking.Jaarverslag <strong>2009</strong> l <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong>9


10 <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong> l Jaarverslag <strong>2009</strong>


Kencijfers <strong>2009</strong>Het ZOL beschikt over 814 bedden. In <strong>2009</strong> werden er 33.044patiënten opgenomen en werden er 50.767 dagklinischebehandelingen uitgevoerd. Gemiddeld verblijft de patiënt 7,04dagen in het ziekenhuis.De poliklinieken registreerden 438.720 consulten vanambulante patiënten. In de operatiekamers werden er 30.303ingrepen uitgevoerd en in de verloskamers noteerde men2.177 bevallingen.De dienst Spoedgevallen telde 42.696 patiëntencontacten.Nagenoeg tweederde van de ZOL-patiënten zijn afkomstig uitGenk, Lanaken en de oostelijk gelegen gemeenten.Het omzetcijfer van het ZOL bedroeg 288.064.005,64 euro.Op 31 december <strong>2009</strong> waren er 223 geneesheren verbondenaan het ziekenhuis en werkten er 2.715 medewerkers of 1.902voltijds equivalenten (FTE’s).Jaarverslag <strong>2009</strong> l <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong>11


12 <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong> l Jaarverslag <strong>2009</strong>


Doelstellingen<strong>2009</strong>2Jaarverslag <strong>2009</strong> l <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong>13


14 <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong> l Jaarverslag <strong>2009</strong>


16 <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong> l Jaarverslag <strong>2009</strong>


In deze context zijn in het ZOL verschillende projecten inuitvoering. Hiertoe behoren:- Volledige implementatie van patiëntenidentificatie.- Structurele verbetering van de veiligheid in het kader van detransfer van de patiënt.- Structurele integratie van veiligheid in het traject van depatiënt die een invasieve ingreep ondergaat, inclusief detime-out procedure.- Ontwikkeling van een lerende omgeving, mede i.f.v.de registratie van (bijna)incidenten met actievemanagementondersteuning.- Blijvende aandacht voor handhygiëne met concrete acties opde werkvloer.- Vermijden van staalverwisselingen in de pre-analytische fase.- Bewaking van de medicatieveiligheid (klinische farmacie).Daarnaast wordt het beleid permanent geëvalueerd en waarnodig aangepast in het kader van de registraties van decubitus,MRSA, isolaties, valincidenten en prikincidenten.Jaarverslag <strong>2009</strong> l <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong>17


2.3. Blijvend investeren in de uitbouw van de medische zorg,mede in het kader van nieuwe tendenzen2.3.1. Nieuwe artsenBinnen het ZOL ontstaan steeds meer subspecialisaties en specifieke expertises.Volgende artsen hebben afgelopen jaar het artsencorps versterkt:Philip Remans,reumatoloogJoris Duerinckx,orthopedistAn Vandepitte,dermatologeRoel Mestrum,anesthesistVeerle De Sloovere,anesthesist18 <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong> l Jaarverslag <strong>2009</strong>


Christoph Schobbens,gynaecoloogMaud Beran,anesthesisteJoris Meeuwissen,internist, geriaterThomas Daenekindt,neurochirurgDimitri Dylst,anesthesistCatherine Deghislage,oftalmologeEvelyn De Werf,oncologeBert Van Reet,cardioloogInge Van Tilt,reumatologeJaarverslag <strong>2009</strong> l <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong>19


20 <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong> l Jaarverslag <strong>2009</strong>


Volgende personen behaalden in <strong>2009</strong> hun doctoraatstitel:- Dr. Wilfried Mullens, met ‘Resurgence of interest in thehemodynamic alterations of advanced heart failure’(Technische Universiteit Eindhoven).- Johan Hellings, met ‘Patiëntveiligheid in het <strong>Ziekenhuis</strong>: eenevaluatieonderzoek over medicatieveiligheid’ (KU Leuven).- Dr. Maximo Rivero-Ayerza, met ‘Clinical cardiacelectrophysiology and heart failure’(Erasmusuniversiteit, Amsterdam).- Martine Nijs, met ‘Study of sperm parameters in assistedreproduction outcome’ (Vrije Universiteit, Brussel).Dr. Wilfried Mullens Johan Hellings Dr. Maximo Rivero-Ayerza Martine NijsJaarverslag <strong>2009</strong> l <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong>21


22 <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong> l Jaarverslag <strong>2009</strong>bevalling


2.3.2. Uitbouw medische zorg en uitbreiding van de dienstverleningZorg Moeder en KindHet nieuwe verloskwartier van het ZOL behoort tot één vande grootste en meest moderne van Vlaanderen. Het bestaatuit zeven kamers die dienst doen zowel als arbeids- enverloskamer. De verloskamers bieden modern comfort enbeschikken elk over een luxueus relaxatiebad, een douche,een wc, een zitbal, een speciaal ‘hangtouw’ om te helpen depijnen van de weeën op te vangen, een tv en een cd-speler.Dit laat toe om zoveel als mogelijk normale bevallingen tebegeleiden zonder technische interventies, in een sfeer die depatiënte zelf mee kan bepalen.Daarnaast is ook de nieuwste technologie aanwezig die toelaatpathologische situaties te begeleiden, zoals centrale bewakingvan moeder en kind met externe toegang voor de artsen viahet internet, standaard en intensieve foetale monitors, vasteserumstaanders, flatscreens en digitale registratie van allegegevens met mogelijkheid tot analyse van het beleid.Vanuit de 5 de verloskamer is er een rechtstreekse doorgangnaar het operatiekwartier, waar bij hoogdringendheid absoluteprioriteit wordt gegarandeerd voor de zwangeren onderbegeleiding van de dienst anesthesie en hun personeel.Er is een aparte kamer voor onmiddellijke intensieve opvangvan prematuren door de neonatologen.Met deze organisatie sluit de nieuwe verloskamer perfect aanbij de huidige internationale tendenzen: de combinatie vanzowel intensieve als natuurlijke begeleiding van de arbeid laattoe in elke situatie een optimale uitkomst voor moeder en kindna te streven en tegelijk vermijdbare keizersnedes of andereonnodige interventies te voorkomen.Jaarverslag <strong>2009</strong> l <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong>23


24 <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong> l Jaarverslag <strong>2009</strong>


Erkenning IVF-centrum verlengdHet Vlaamse Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,Agentschap Zorg en Gezondheid heeft na een visitatie metpositieve evaluatie door het Vlaams Agentschap Inspectie,een verlenging van erkenning verleend aan het zorgprogrammareproductieve geneeskunde B van het ZOL. Dit betekent dathet Genkse IVF centrum zijn activiteiten volledig mag verderzetten.Groei pijncentrumUit het uitvoerige rapport van de akkoordraad voor dereferentiecentra chronische pijn blijkt dat het multidisciplinairpijncentrum van het ZOL uitgegroeid is tot het grootste vande 9 erkende centra in België. Het centrum bevindt zich opcampus André Dumont maar inmiddels wordt de bouw van eennieuwe infrastructuur voorbereid op campus Sint-Barbara.Nieuw is ook dat het pijncentrum in <strong>2009</strong> als eerstepijncentrum in België startte met epiduroscopie.Dit is een interventionele pijnbestrijdingstechniek die toegepastwordt bij patiënten met Failed Back Surgery Syndrome metradiculaire pijn en bij wie minder invasieve technieken faalden.In mei werden in het multidisciplinair pijncentrum de eerstepatiënten met deze techniek behandeld.Jaarverslag <strong>2009</strong> l <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong>25


26 <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong> l Jaarverslag <strong>2009</strong>


Opstart Spine Unit: naar een geϊntegreerde aanpak van (chronische) rug- en nekpijnEind april werd in het ZOL de Spine Unit opgericht.Een nauwe samenwerking tussen eerste, tweede en derde lijnmoet ertoe leiden dat de meest geschikte behandeling op hetjuiste moment aan de juiste patiënt wordt aangeboden.De spine unit werd opgericht omdat de praktijk leert datde verschillende zorgverleners, mogelijk betrokken bij debehandeling van (chronische) rug- en nekpijn, vrij individueelwerken. Overleg met andere specialismen wordt vaakbemoeilijkt door afstand en/of organisatorische problemen.Er kan slechts verandering komen in deze situatie wanneer deverschillende zorgverleners volgens een gezamenlijk protocolde patiënten behandelen. In de spine-unit van het ZOL werdgekozen voor een protocol dat niet langer down-up werkt(van huisarts naar ziekenhuisspecialisten) maar start van een‘patient centered approach’.Niet minder dan 10 specialismen binnen het ZOL werktenintensief samen, met name neurochirurgie, anesthesie/MPC,fysische geneeskunde/revalidatie, psychiatrie, orthopedie,neurologie, reumatologie, radiologie, nucleaire geneeskundeen de paramedici (verpleegkundige, kinesist en psycholoog).Zij werkten een algoritme uit, gebaseerd op evidence basedrichtlijnen.Jaarverslag <strong>2009</strong> l <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong>27


28 <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong> l Jaarverslag <strong>2009</strong>


Opstart orthogeriatrieDe dienst geriatrie startte, in samenwerking met de dienstorthopedie, met de ontwikkeling van een multidisciplinairzorgconcept ‘orthogeriatrie’. Orthogeriatrie richt zich tot degeriatrische patiënt met orthopedische problemen.Het zorgconcept werd op de dienst orthopedie, de dienstgeriatrie en de spoedgevallendienst geïmplementeerdmaar de kern is de nieuwe dienst orthogeriatrie op campusSint-Barbara. Op deze dienst worden zoveel mogelijkgeriatrische patiënten geconcentreerd met een orthopedischeproblematiek waarbij ook een intensieve opvolging van demedisch-internistische problemen nodig is door de geriater.De patiënten komen via de spoedgevallendienst of viadoorverwijzing onder supervisie van de liaisongeriater.De liaisongeriater werkte eveneens protocollen uit metde spoedgevallendienst om een optimale rechtstreeksedoorverwijzing te creëren naar de dienst orthogeriatrie of eendoorverwijzing te regelen naar het geriatrisch dagziekenhuisvoor valobservatie, osteoporosescreening en -behandeling.Op de dienst orthogeriatrie zorgt de orthopedist-revalidatieartsmee voor een optimalisatie van de revalidatie. Een dienstorthogeriatrie bestaat momenteel slechts partieel in enkelegrote ziekenhuizen in het land.Jaarverslag <strong>2009</strong> l <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong>29


30 <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong> l Jaarverslag <strong>2009</strong>


Implementeren van het zorgprogramma geriatrie en zoeken naar samenwerking.In 2008 werd het zorgprogramma geriatrie toegekend aan hetZOL. In <strong>2009</strong> werd het geleidelijk aan geïmplementeerd in dedagelijkse ziekenhuiswerking. Er werd ook onderzocht op welkewijze de groei van de geriatrische zorgverlening in het ZOL kangeïntegreerd worden.Daarnaast werd er ook gezocht naar nieuwesamenwerkingsopportuniteiten. Zo participeert het ZOL inde uitbouw van raadplegingen en een expertisecentrumgerontopsychiatrie op campus André Dumont, waar devzw Menos (WG-Kruis, CGG, Prometheus) nieuwe, innovatievewoon- en zorgvormen zal uitbouwen.Op campus Sint-Barbara werkt ZOL samen met de vzwSt.-Anna voor de uitbouw van een rusthuisproject.Er zal gezocht worden naar een mogelijke synergie tussenouderenzorg, revalidatie, orthogeriatrie en de sp-diensten voorchronische zorg op de campus.Nieuw is ook dat op de palliatieve eenheid op campusAndré Dumont muziektherapie wordt aangeboden.Jaarverslag <strong>2009</strong> l <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong>31


32 <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong> l Jaarverslag <strong>2009</strong>


2.4. Verbeteren van de toegankelijkheid van het ziekenhuisIn <strong>2009</strong> ontving het ZOL 438.720 patiënten voor raadplegingenen 33.044 voor opnames. Het optimaliseren van het trajectvan de patiënt is een duidelijke optie in het beleidsplan van hetZOL. Doelstelling hierbij is de stroom van ambulante patiëntenzo efficiënt mogelijk te laten verlopen en de wachttijden voorde patiënten te minimaliseren. De aandacht voor de patiënt,een klantvriendelijk onthaal en optimaal respect voor zijnprivacy staan centraal.Met vijf nieuwe automatische inschrijvingsbalies terbeschikking krijgt de patiënt de mogelijkheid om zichzelf in teschrijven. Hier is de wachttijd herleid tot zero en is de privacyoptimaal. Daarnaast werd de dienst patiëntenadministratie opcampus Sint-Jan volledig verbouwd.Jaarverslag <strong>2009</strong> l <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong>33


34 <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong> l Jaarverslag <strong>2009</strong>


De dienst beschikt over 8 nieuwe inschrijvingsbalies waar driemogelijke functies voorzien zijn: inschrijven voor raadplegingof onderzoek, opname en een kassafunctie. Twee balies wijkenaf van de open structuur. Hier kunnen intake gesprekken opeen discrete manier afgehandeld worden.Het ZOL wil blijven excelleren als klantvriendelijk ziekenhuis.De medewerkers van de dienst patiëntenadministratieengageren zich om dit waar te maken vanaf het allereersteonthaal en in elk contact met de patiënt.Naar aanleiding van de ingebruikname van hun nieuwe dienstonderschreven ze een charter.Jaarverslag <strong>2009</strong> l <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong>35


36 <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong> l Jaarverslag <strong>2009</strong>


2.5. Optimaliseren van de bedrijfskundige werkingMet de aanstelling van een bedrijfskundig directeur in hetnajaar van 2008 kreeg de verdere professionalisering van debedrijfskundige werking van het ZOL een nieuwe dynamiek.Bedrijfskundige processen werden kritisch bevraagd,er werden kosten - baten benaderingen uitgewerkt en delogistieke organisatie werd geëvalueerd, in goed overlegmet de betrokken diensten. De komende jaren wil het ZOLde bedrijfskundige werking zo optimaal mogelijk uitbouwenzodat de verdere ontwikkeling van de kernopdracht van hetziekenhuis hierdoor ondersteund kan worden.Dit zal gepaard gaan met het verder expliciteren vantransparante relaties met leveranciers en het permanentevalueren en opvolgen van marktontwikkelingen.Aan de medewerkers werd gevraagd om hun steentje bij tedragen. De actie ZOLenergieK, gericht op rationeel omgaanmet energie, werd herhaald. Om de papierberg in de toekomstte verminderen, kregen alle ZOL-medewerkers een eigene-mailadres en werd de portaalsite ‘zolathome.be’ metnieuws en info over ‘werken in het ziekenhuis’ van thuis uittoegankelijk voor medewerkers.Jaarverslag <strong>2009</strong> l <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong>37


38 <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong> l Jaarverslag <strong>2009</strong>


2.6. Profileren van het ZOL als aantrekkelijke werkgeverIn tijden van schaarste is het erg moeilijk omverpleegkundigen aan te trekken en ook te houden.Tot op vandaag slaagt het ZOL er nog behoorlijk in omgoede medewerkers te vinden. Dit mede dankzij het goedepersoneelsbeleid. Zo doet het ZOL heel wat inspanningenom de combinatie gezin/arbeid voor haar medewerkers tevergemakkelijken. Dit door o.a. zoveel mogelijk rekening tehouden met de wensen van de medewerkers bij het opmakenvan de uurroosters, het vlot en veelvuldig toekennen vanverlofstelsels zoals loopbaanonderbreking, thematischeverloven en schorsing, maar ook door het aanbieden vandiverse soorten deeltijds werk.In <strong>2009</strong> werd, vanuit de weerkerende problematiek vanmedewerkers met opvangproblemen voor hun kinderentijdens de grote vakantie, beslist om in te schrijven op eenkinderopvangproject van de Vlaamse regering.Na overleg met de syndicale organisaties en de toezegging vaneen ondersteuning bij de opstartkosten vanwege de Vlaamseregering werd het project gestart. De organisatie werduitbesteed aan de vzw Stekelbees die een jarenlange expertiseheeft in het aanbieden van professionele kinderopvang voorbedrijven.In de toekomst zullen ook de inspanningen naar goedeselectie, competentieontwikkeling, vorming en bijscholing,begeleiding en coaching verder gezet worden. Positief is ookdat kinderdagverblijf Wombat, dat op de zorgcampus SchiepseBos gelegen is, 19 nieuwe extra plaatsen voor opvang kreeg.Jaarverslag <strong>2009</strong> l <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong>39


40 <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong> l Jaarverslag <strong>2009</strong>


2.7 Uitbreiden en bestendigen van het netwerk2.7.1. SamenwerkingHet ZOL vindt een goede samenwerking met de artsen vande eerste lijn essentieel. Om de artsen te informeren overnieuwe therapeutische mogelijkheden, nieuwe artsen enandere ziekenhuisgebonden informatie geeft het ZOL vierkeer per jaar het ZOLarium uit. Dat is het tijdschrift van deWetenschappelijke Raad van het ZOL. Deze raad organiseertjaarlijks ook een tiental druk bijgewoonde bijscholingssessiesop maat van de verwijzers.Om samenwerkingsprojecten en beleidsmatige onderwerpente bespreken, worden jaarlijks enkele overlegvergaderingenmet afgevaardigden van de verschillende huisartsenkringengeorganiseerd. Daarnaast waren er in <strong>2009</strong> werkgroepenactief rond ‘de elektronische communicatie tussen het ZOL ende huisartsen’ en ‘het zorgtraject voor patiënten met type 2diabetes’.Een ziekenhuis met expertfuncties zoals het ZOL heeftakkoorden met basisziekenhuizen nodig om dezeexpertfuncties verder te kunnen uitbouwen, zowel kwalitatiefals kwantitatief. Sinds jaren kon een goed afgestemdesamenwerking met de brede regio Noord-<strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong>ontstaan.Afgevaardigden of medische diensten van het ZOL makendeel uit van of werken samen met het <strong>Ziekenhuis</strong> Maas enKempen (Bree – Maaseik), het Mariaziekenhuis Noord-<strong>Limburg</strong>(Overpelt), het MS Centrum Overpelt,het <strong>Limburg</strong>s Oncologisch Centrum, het <strong>Limburg</strong>s PETCentrum, het Kinderpsychiatrisch Centrum. Daarnaast is er eensamenwerkingsakkoord met het Maaslandziekenhuis uit Sittard(Nederlands-<strong>Limburg</strong>) voor neurochirurgie.Jaarverslag <strong>2009</strong> l <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong>41


42 <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong> l Jaarverslag <strong>2009</strong>


2.7.2. Opleiding en onderzoekHet ZOL is een ziekenhuis waar heel wat artsen enverpleegkundigen in opleiding hun stage doen. Hiervoor iser sinds een jaren goede samenwerking met het Leuvensziekenhuisnetwerk, Universiteit Hasselt en de opleidingenvoor verpleegkunde aan de Provinciale Hogeschool <strong>Limburg</strong>(PHL), de Katholieke Hogeschool <strong>Limburg</strong> (KHLim) en HBOVerpleegkunde (Regina Mundi).In <strong>2009</strong> werden nieuwe akkoorden tot intense samenwerkingafgesloten:- Zo ondertekenden de Universiteit Hasselt, het HasseltseVirga Jesse <strong>Ziekenhuis</strong> en het ZOL een raamakkoord waarineen versterkte samenwerking op niveau van onderwijsen onderzoek wordt beoogd. De afgelopen jaren werdenbelangrijke stappen gezet in de uitbouw van de samenwerkingop onderwijsniveau, hoofdzakelijk in de opleidingengeneeskunde en biomedische wetenschappen. De tijdwas intussen rijp om de samenwerking in het medischwetenschappelijkonderzoek vorm te geven.De uitbouw van het medisch-wetenschappelijke onderzoek in<strong>Limburg</strong> zal bijdragen tot een verbeterde, wetenschappelijkondersteunde zorgverlening én tot de academische uitbouwvan het medisch onderzoek in de provincie. Deze nieuwekennisuitbouw zal effect hebben op innovatieversterking in degezondheidszorg en past daarom in de Vlaamse beleidsvisieinzake de uitbouw van het Medisch Centrum Vlaanderen(Vlaanderen In Actie).- De KHLim en het ZOL werkten in <strong>2009</strong> intensief aande voorbereiding van de oprichting van een Leer- enInnovatiecentrum (LIC). Het is de overtuiging van beidepartners dat een samenwerking tussen de hogeschoolen het ziekenhuis noodzakelijk is om in de toekomst dekernactiviteiten van de respectievelijke organisaties op eenhoog niveau te blijven aanbieden. Samenwerking is wenselijkop vlak van de organisatie van de klinische praktijkopleidingvan studenten verpleegkunde, het verpleegkundigonderzoeksbeleid en de professionalisering van het personeel.Jaarverslag <strong>2009</strong> l <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong>43


3Epiloog44 <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong> l Jaarverslag <strong>2009</strong>


Het ZOL bevestigde in <strong>2009</strong> haar engagement ten opzicht vanhaar partnerziekenhuis in Bokonzi. Opnieuw werd 1% van hetresultaat of 30.790 euro geschonken. De middelen worden terplaatse gebruikt om te voorzien in de basisgezondheidszorgvan 200.000 mensen.Afgelopen jaar konden 2 medewerkers van het ZOL - ingezelschap van een 10-tal collega’s van 5 andere Vlaamseziekenhuizen en een vertegenwoordiger van de NGOMemisa - een 16-daagse inleefreis maken in Congo en onspartnerziekenhuis bezoeken in de Evenaarsprovincie.Hiermee werden de banden met de plaatselijke bevolkinggevoelig versterkt.Jaarverslag <strong>2009</strong> l <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong>45


46 <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong> l Jaarverslag <strong>2009</strong>


CijfersFinanciëleresultaten4Jaarverslag <strong>2009</strong> l <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong>47


BalansActivaCodering <strong>2009</strong>31.12.<strong>2009</strong>Euro200831.12.2008Euro200731.12.2007EuroVaste activaVlottende activaTotaal der ActivaEigen VermogenVoorzieningenSchuldenTotaal der PassivaPassiva20/2829/58152.370.030,28113.771.455,81151.608.522,06109.398.356,52155.893.386,8590.229.672,6820/58 266.141.486,09 261.006.878,58 246.123.059,5310 tot 15-18 74.719.157,29 71.932.227,89 61.655.754,2916.152.442,70 11.278.051,86 10.495.862,0217/49175.269.886,10 177.796.598,83 173.971.443,2210/49 266.141.486,09 261.006.878,58 246.123.059,5348 <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong> l Jaarverslag <strong>2009</strong>


RESULTATENREKENINGI. BedrijfsopbrengstenII. BedrijfskostenIII. Bedrijfswinst (+)Bedrijfsverlies (-)Codering <strong>2009</strong>31.12.<strong>2009</strong>Euro70/7460/64288.000.066,86284.275.921,48200831.12.2008Euro272.685.036,22268.597.210,27200731.12.2007Euro254.811.172,44251.269.629,6170/64 3.788.084,16 4.087.825,95 3.541.542,8364/70IV. Financiële opbrengstenV. Financiële kosten75652.929.149,894.401.445,242.942.978,614.873.599,372.953.995,744.131.105,27VI. Winst (+)Verlies (-)70-65 2.315.788,81 2.157.205,19 2.364.433,3065/70VII. Uitzonderlijke opbrengstenVIII.Uitzonderlijke kosten76663.267.380,903.382.371,245.189.737,745.234.918,922.925.482,682.592.535,47IX. Winst van het boekjaar (+)Verlies van het boekjaar (-)70/66 2.200.798,47 2.112.024,01 2.697.380,5166/70Jaarverslag <strong>2009</strong> l <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong>49


50 <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong> l Jaarverslag <strong>2009</strong>


Bestemming en voorheffingenCodering <strong>2009</strong>31.12.<strong>2009</strong>Euro200831.12.2008Euro200731.12.2007EuroA. Te bestemmen winstsaldoB. Onttrekking van de eigen middelen70/69 5.492.872,47 5.404.098,01 5.989.454,51791/2C. Toevoeging aan de reserves691/22.200.798,472.112.024,012.697.380,51D. Over te dragen resultaat3.292.074,003.292.074,003.292.074,00E. Tussenkomst van derden in het verlies7940,000,000,00Jaarverslag <strong>2009</strong> l <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong>51


52 <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong> l Jaarverslag <strong>2009</strong>


Contactgegevens5Jaarverslag <strong>2009</strong> l <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong>53


Beheer en directie:Dr. Mieke Dezeure (voorzitter): 089/32 13 01 secr. 089/32 13 02Johan Hellings (algemeen directeur): 089/32 13 05 secr. 089/32 13 02Dr. Hubert Vandeput (medisch directeur): 089/32 15 05 secr. 089/32 15 02Jan Valgaeren (bedrijfskundig directeur): 089/32 18 05 secr. 089/32 18 02Solange Indenkleef (verpleegk.-param. directeur) 089/32 16 05 secr. 089/32 16 02Peter Hermans (personeelsdirecteur) 089/32 17 05 secr. 089/32 17 02Lydia Moors (financieel directeur dd) 089/32 18 05 secr. 089/32 18 02PatiëntenbegeleidingPatricia Vrancken 089/32 16 51Pastorale Dienst089/32 14 71Ombudsdienst/klachtenbeheerJean Dreezen 089/32 15 21KwaliteitTilly Postelmans 089/32 13 4654 <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong> l Jaarverslag <strong>2009</strong>


PatiëntveiligheidDr. Ward Schrooten 089/32 13 22ApotheekLuc Vandorpe 089/32 14 05Bloedtransfusiecentrum089/32 59 02Financiële dienst089/32 19 40Centrale afspraken089/32 51 51VormingSylvain Haekens 089/32 17 51PersoneelsbegeleidingJaak Vandewaerde 089/32 17 15CommunicatieGrete Bollen 089/32 17 62Jaarverslag <strong>2009</strong> l <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong>55


www.zol.beT +32(0)89 32 50 50 Campus Sint-JanF +32(0)89 32 79 00Schiepse bos 6info@zol.beB 3600 Genk56 <strong>Ziekenhuis</strong> <strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong> l Jaarverslag <strong>2009</strong> Campus Sint-BarbaraBessemerstraat 478B 3620 Lanaken Campus André DumontStalenstraat 2B 3600 Genk<strong>Ziekenhuis</strong><strong>Oost</strong>-<strong>Limburg</strong>Campus Sint-JanCampus Sint-BarbaraCampus André Dumont

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!