01.01.2016 Views

gebiedsvisie Poelbos en Poel V, voorstel voor een duurzaam werklandschap en stedelijk uitloopgebied

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

definitief CONCEPT<br />

<strong>gebiedsvisie</strong><br />

<strong><strong>Poel</strong>bos</strong> &<br />

bedrijv<strong>en</strong>terrein <strong>Poel</strong> V<br />

<strong><strong>voor</strong>stel</strong> <strong>voor</strong> e<strong>en</strong><br />

<strong>duurzaam</strong> <strong>werklandschap</strong> <strong>en</strong> <strong>stedelijk</strong> <strong>uitloopgebied</strong>


what’s in a name ?<br />

“alle bedrijv<strong>en</strong>terrein<strong>en</strong> hier het<strong>en</strong> ‘<strong>Poel</strong>’, zelfs het nabijgeleg<strong>en</strong> bos heet zo”.<br />

Op bepaalde plaats<strong>en</strong> lijkt de tijd soms stil te staan, op andere juist niet. Als het verband tuss<strong>en</strong><br />

beide verlor<strong>en</strong> raakt - als e<strong>en</strong> historie die er niet meer is - ontstaat vaak verwarring <strong>en</strong> gebrek<br />

aan herk<strong>en</strong>ning of zelfs regelrechte afkeer. Soms overleeft slechts de oorspronkelijke naam van<br />

de plek de verandering.<br />

Deze <strong>gebiedsvisie</strong> <strong>voor</strong> de omgeving van het <strong><strong>Poel</strong>bos</strong> <strong>en</strong> het nieuwe bedrijv<strong>en</strong>terrein <strong>Poel</strong> V<br />

doet e<strong>en</strong> <strong>voor</strong>zet <strong>voor</strong> e<strong>en</strong> landschappelijke inrichting van het gebied t<strong>en</strong> west<strong>en</strong> van de Deltaweg<br />

(N 256) die ruimte schept <strong>voor</strong> toekomstige ontwikkeling<strong>en</strong> <strong>en</strong> nieuw licht laat schijn<strong>en</strong><br />

op het f<strong>en</strong>ome<strong>en</strong> verandering. Het begrip ‘<strong>Poel</strong>’ – zo zal blijk<strong>en</strong> - speelt daarbij e<strong>en</strong> c<strong>en</strong>trale rol.<br />

e<strong>en</strong> locatie...<br />

Om te <strong>voor</strong>kom<strong>en</strong> dat het Zeeuwse landelijk<br />

gebied dichtslibt met bedrijv<strong>en</strong>terrein<strong>en</strong><br />

heeft de provincie Zeeland er<strong>voor</strong> gekoz<strong>en</strong><br />

om regionale bedrijv<strong>en</strong>terrein<strong>en</strong> te conc<strong>en</strong>trer<strong>en</strong><br />

bij de vier belangrijkste kern<strong>en</strong> Vlissing<strong>en</strong>,<br />

Middelburg, Goes <strong>en</strong> Terneuz<strong>en</strong>.<br />

In de ‘Structuurvisie Goes 2040’ wordt de<br />

westelijke oksel van de Deltaweg (N 256) <strong>en</strong><br />

de rijksweg (A 58) aangewez<strong>en</strong> als locatie<br />

<strong>voor</strong> het toekomstige bedrijv<strong>en</strong>terrein <strong>Poel</strong> V.<br />

Het gebied kan goed word<strong>en</strong> ontslot<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

sluit aan bij bestaand bedrijv<strong>en</strong>terrein.<br />

met e<strong>en</strong> verhaal...<br />

Ook is het gebied door de nabijheid van<br />

de Zeelandhall<strong>en</strong> <strong>en</strong> Hotel Goes mogelijk<br />

geschikt <strong>voor</strong> bijzondere (bov<strong>en</strong>)regionale<br />

functies als leisure <strong>en</strong> vrije tijd.<br />

E<strong>en</strong> goede landschappelijke inpassing,<br />

optimale faseerbaarheid <strong>en</strong> economische<br />

haalbaarheid vorm<strong>en</strong> belangrijke uitgangspunt<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> verschuiving van de westelijke stadsrand<br />

van Goes, richting <strong><strong>Poel</strong>bos</strong> over de<br />

Deltaweg, door aanleg van <strong>Poel</strong> V vraagt<br />

opnieuw om e<strong>en</strong> bezinning op de vraag<br />

hoe Goes zich aan de snelweg wil ton<strong>en</strong>.<br />

dat verbindt...<br />

Omdat bedrijv<strong>en</strong>terrein<strong>en</strong> door hun ligging<br />

vaak e<strong>en</strong> hindernis vorm<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong><br />

onderscheid<strong>en</strong>d is...<br />

Ook kan getoetst word<strong>en</strong> op gebruikswaarde,<br />

toekomstwaarde <strong>en</strong> belevingswaarde <strong>voor</strong><br />

woonwijk<strong>en</strong> in de stad <strong>en</strong> de natuur in het<br />

In Nederland wordt mom<strong>en</strong>teel <strong>voor</strong><br />

diverse doelgroep<strong>en</strong>, zoals ondernemers <strong>en</strong><br />

buit<strong>en</strong>gebied speelt de vraag hoe <strong>Poel</strong> V<br />

uite<strong>en</strong>lop<strong>en</strong>de bestemming<strong>en</strong> vier keer<br />

werknemers, maar ook burgers <strong>en</strong> passant<strong>en</strong>.<br />

juist e<strong>en</strong> verbinding met het omligg<strong>en</strong>de<br />

zoveel bouwrijpe grond aangebod<strong>en</strong> als<br />

Zo kan per saldo e<strong>en</strong> verbetering van de<br />

buit<strong>en</strong>gebied kan vorm<strong>en</strong> in plaats van<br />

nodig is om te <strong>voor</strong>zi<strong>en</strong> in de vraag.<br />

ruimtelijke kwaliteit van het terrein <strong>en</strong> de<br />

de stad hiervan te isoler<strong>en</strong>.<br />

Zonder voldo<strong>en</strong>de differ<strong>en</strong>tiatie <strong>en</strong><br />

omgeving word<strong>en</strong> gerealiseerd.<br />

Zou de komst van <strong>Poel</strong> V er bij<strong>voor</strong>beeld<br />

onderscheid<strong>en</strong>de kwaliteit wordt snelle<br />

aan kunn<strong>en</strong> bijdrag<strong>en</strong> dat het <strong><strong>Poel</strong>bos</strong><br />

veroudering in de hand gewerkt.<br />

In rec<strong>en</strong>te jar<strong>en</strong> gaat de aandacht uit naar<br />

beter ontslot<strong>en</strong> wordt <strong>en</strong> beter b<strong>en</strong>ut<br />

gro<strong>en</strong>e <strong>en</strong> <strong>duurzaam</strong> ingerichte bedrijv<strong>en</strong>ter-<br />

wordt <strong>voor</strong> <strong>en</strong> door de inwoners van Goes<br />

Dit kan word<strong>en</strong> <strong>voor</strong>kom<strong>en</strong> door nieuwe<br />

rein<strong>en</strong>. ‘Gro<strong>en</strong>e’ bedrijv<strong>en</strong>terrein<strong>en</strong> zorg<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> omligg<strong>en</strong>de dorp<strong>en</strong>?<br />

bedrijv<strong>en</strong>terrein<strong>en</strong> te segm<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> op<br />

immers <strong>voor</strong> e<strong>en</strong> aang<strong>en</strong>aam <strong>en</strong> gezond<br />

Is het mogelijk belang<strong>en</strong> te verbind<strong>en</strong><br />

basis van regiospecifieke economische<br />

werkklimaat <strong>en</strong> e<strong>en</strong> positief imago.<br />

door nieuwe ‘brugg<strong>en</strong>’ te slaan tuss<strong>en</strong> de<br />

stad <strong>en</strong> haar onmiddelijke uitloop?<br />

ontwikkeling. Bij<strong>voor</strong>beeld met behulp<br />

van e<strong>en</strong> uitgifte protocol.<br />

Onderscheidt <strong>Poel</strong> V zich straks hiermee?


‘s-Heer H<strong>en</strong>drikskinder<strong>en</strong><br />

N 256<br />

deltaweg<br />

50 kV<br />

Goes West<br />

...<strong>en</strong> op zoek naar synergie<br />

spoorlijn<br />

ploegweg<br />

Vanuit de bedoeling het op<strong>en</strong> karakter van de <strong>Poel</strong> te versterk<strong>en</strong><br />

is het <strong><strong>Poel</strong>bos</strong> destijds bewust los van de snelweg ontworp<strong>en</strong>. De<br />

A 58 loopt niet door, maar langs de opgaande couliss<strong>en</strong> van de<br />

beplanting<strong>en</strong>.<br />

riemwag<strong>en</strong>weg<br />

De toekomstige ‘zichtlocatie’ <strong>Poel</strong> V komt veel dichter langs de snel-<br />

theuniswegeling<br />

repelweg<br />

poel I<br />

poel IV<br />

weg te ligg<strong>en</strong>. Het zicht op het <strong><strong>Poel</strong>bos</strong> zal tuss<strong>en</strong> de Zeelandhall<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> het viaduct van de Sinoutskerkseweg grot<strong>en</strong>deels door nieuwe<br />

bedrijfsgebouw<strong>en</strong> word<strong>en</strong> afgeschermd.<br />

Hoe kan hier straks weer e<strong>en</strong> aantrekkelijk <strong>en</strong> ev<strong>en</strong>wichtig ruimtelijk<br />

beeld ontstaan?<br />

‘s-Heer Ar<strong>en</strong>dskerke<br />

poelbos (h<strong>en</strong>driksbos 55 ha.)<br />

verbatelweg<br />

anthony fokkerstraat<br />

afslag goes zuid<br />

hotel goes<br />

zeelandhall<strong>en</strong><br />

poel III<br />

In de eerste sted<strong>en</strong>bouwkundige schets<strong>en</strong> van de geme<strong>en</strong>te Goes<br />

<strong>voor</strong> <strong>Poel</strong> V spel<strong>en</strong> de bebouwingsvrije zones rond de hoogspanningslijn<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> het trafostation ‘de <strong>Poel</strong>’ e<strong>en</strong> belangrijke rol bij het<br />

bepal<strong>en</strong> van de ruimtelijke opzet.<br />

poelbos (ar<strong>en</strong>dsbos 13 ha.)<br />

trafostation ‘de <strong>Poel</strong>’<br />

Welke mogelijkhed<strong>en</strong> biedt de resulter<strong>en</strong>de configuratie om het<br />

toekomstige programma <strong>en</strong> de landschappelijke inrichting zo op<br />

elkaar af te stemm<strong>en</strong> dat er e<strong>en</strong> werv<strong>en</strong>d gebied ontstaat?<br />

150 kV<br />

oostweg<br />

A 58<br />

sinoutskerkseweg<br />

toekomstige<br />

ongereedweg<br />

repelweg<br />

locatie poel V<br />

poel II<br />

omgeving <strong><strong>Poel</strong>bos</strong> (opname 2012)<br />

<strong>Poel</strong> V, sted<strong>en</strong>bouwkundig concept, geme<strong>en</strong>te Goes, juni 2012<br />

150 kV<br />

knooppunt de poel<br />

150 kV


N 256<br />

<strong><strong>Poel</strong>bos</strong> - ‘schatkamer van het oude land’<br />

Hoge grondwaterstand<strong>en</strong> <strong>en</strong> de behoefte aan e<strong>en</strong> betere voedsel-<br />

<strong>voor</strong>zi<strong>en</strong>ing hebb<strong>en</strong> geleid tot herverkaveling van de oude kern van<br />

Zuid-Beveland, direct t<strong>en</strong> Zuidwest<strong>en</strong> van Goes. In 1961 werd gestart<br />

met de ruilverkaveling ‘de <strong>Poel</strong>-Heink<strong>en</strong>szand’.<br />

A 58<br />

<strong><strong>Poel</strong>bos</strong><br />

Het gebied veranderde daardoor vrijwel volledig van schaal <strong>en</strong> kleur.<br />

Grootschalige akkerbouw verving het fijnkorrelige met hag<strong>en</strong> omzoomde<br />

netwerk van beweide grond<strong>en</strong> <strong>en</strong> natte hooilandjes dat het<br />

oude land eeuw<strong>en</strong>lang k<strong>en</strong>merkte.<br />

De <strong>Poel</strong> omstreeks het midd<strong>en</strong> van de 19e eeuw<br />

In het landschapsplan van Nico de Jonge <strong>en</strong> Ell<strong>en</strong> Brandes is te zi<strong>en</strong> hoe<br />

er naar gestreefd is de op<strong>en</strong>heid van de <strong>Poel</strong> te handhav<strong>en</strong>, met slechts<br />

verdichting, door middel van beplante dijk<strong>en</strong>, in de later ingedijkte<br />

polders rondom. Ook zijn hierin de toekomstige reservaatgebied<strong>en</strong><br />

ganz<strong>en</strong>reservaat<br />

gemarkeerd die vanwege de betek<strong>en</strong>is van het gebied <strong>voor</strong> natuur <strong>en</strong><br />

landschap gevrijwaard werd<strong>en</strong> van herverkaveling.<br />

de <strong>Poel</strong><br />

In het <strong><strong>Poel</strong>bos</strong>, dat in 1975 als recreatiebos op <strong>en</strong>ige afstand van de<br />

‘nieuwe’ rijksweg (A 58) naar Vlissing<strong>en</strong> op de <strong>voor</strong> landbouw minst<br />

geschikte v<strong>en</strong>ige zilte grond<strong>en</strong> werd aangelegd, is de oorspronkelijke<br />

kleinschalige verkaveling <strong>en</strong> geomorfologie van de ondergrond intact<br />

geblev<strong>en</strong>. Onder de boomkruin<strong>en</strong> <strong>en</strong> struiklaag zijn de oude hoogte-<br />

verschill<strong>en</strong> met hun karakteristieke hollebollig reliëf, de slootjes, greppels<br />

<strong>en</strong> poel<strong>en</strong>, die elders aan schaalvergroting, egalisering <strong>en</strong> ontwatering<br />

t<strong>en</strong> prooi zijn gevall<strong>en</strong>, volledig bewaard <strong>en</strong> nog steeds zichtbaar.<br />

hegg<strong>en</strong>reservaat<br />

Het ganz<strong>en</strong>reservaat <strong>en</strong> het hegg<strong>en</strong>reservaat bij Nisse, t<strong>en</strong> zuid<strong>en</strong> van<br />

de A 58, gev<strong>en</strong> nog e<strong>en</strong> goed beeld van hoe het oorspronkelijke<br />

Zeeuwse landschap van de vroege middeleeuw<strong>en</strong> (ca. 1100), met zijn<br />

<strong>voor</strong>studie landschapsplan ‘de <strong>Poel</strong>-Heink<strong>en</strong>szand’<br />

t.b.v. de ruilverkaveling (schets Nico de Jonge, ca. 1965)<br />

kleinschalige graslandjes <strong>en</strong> poel<strong>en</strong>, omzoomd door hag<strong>en</strong> van meidoorn,<br />

sleedoorn <strong>en</strong> andere roosachtig<strong>en</strong>, er uitgezi<strong>en</strong> moet hebb<strong>en</strong>.


parkeerterrein<br />

speelweide<br />

fietspad<br />

fietspad<br />

<strong><strong>Poel</strong>bos</strong> (bron: Google Earth, opname2005)<br />

fietspad<br />

trafostation<br />

e<strong>en</strong> ‘verget<strong>en</strong> pareltje’<br />

Het <strong><strong>Poel</strong>bos</strong> ligt dichtbij, maar toch veraf. Aan noord-,<br />

oost- <strong>en</strong> zuidzijde ligg<strong>en</strong> de barrières van spoor, Deltaweg<br />

<strong>en</strong> snelweg. Alle<strong>en</strong> aan de westzijde bij ‘s-Heer<br />

Ar<strong>en</strong>dskerke sluit het bos direct aan op het bewoonde<br />

gebied. Ook ‘s-Heer H<strong>en</strong>drikskinder<strong>en</strong> is relatief nabij.<br />

Mede hierom heeft het bos e<strong>en</strong> imagoprobleem t<strong>en</strong><br />

aanzi<strong>en</strong> van het gebruik, de doorgankelijkheid <strong>en</strong> de<br />

perceptie van sociale veiligheid.<br />

Ook telt het bos niet veel <strong>voor</strong>zi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>: e<strong>en</strong> speelweide<br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> parkeerterreintje aan de noordzijde,<br />

<strong>en</strong>kele fietspad<strong>en</strong>, wandelpad<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> ruiter/otbroute.<br />

Het huidig gebruik van het bos is daarom <strong>voor</strong>al<br />

beperkt tot paardrijd<strong>en</strong>, hond<strong>en</strong> uitlat<strong>en</strong> <strong>en</strong> mountain<br />

bik<strong>en</strong>. Wandelaars <strong>en</strong> fietsers lijk<strong>en</strong> het bos <strong>voor</strong>al als<br />

onderdeel van grotere routes aan te do<strong>en</strong>.<br />

De beplanting bestaat uit iep, es, populier <strong>en</strong> abeel, met<br />

e<strong>en</strong> onderlaag van hazelaar, berk, sleedoorn, meidoorn,<br />

vlier, lijsterbes <strong>en</strong> diverse roosachtig<strong>en</strong> op de hoger<br />

geleg<strong>en</strong> del<strong>en</strong>. Els <strong>en</strong> wilg zijn aangeplant op de laagst<br />

geleg<strong>en</strong> del<strong>en</strong> van het bos. De verspreid <strong>voor</strong>kom<strong>en</strong>de<br />

beweide op<strong>en</strong> veldjes met poel<strong>en</strong> gev<strong>en</strong> het bos e<strong>en</strong><br />

geheel eig<strong>en</strong> afwissel<strong>en</strong>d karakter.<br />

De komst van <strong>Poel</strong> V biedt nieuwe kans<strong>en</strong> om het <strong><strong>Poel</strong>bos</strong><br />

weer tot volwaardig recreatiebos te ontwikkel<strong>en</strong>.


midd<strong>en</strong>gebied<br />

<strong><strong>Poel</strong>bos</strong><br />

fase 1:<br />

omgeving Hotel Goes<br />

<strong>en</strong> Zeelandhall<strong>en</strong><br />

<strong><strong>Poel</strong>bos</strong><br />

midd<strong>en</strong>gebied<br />

omgeving Hotel Goes<br />

<strong>en</strong> Zeelandhall<strong>en</strong><br />

westelijke<br />

boslocatie<br />

kwaliteit <strong>en</strong> toekomstwaarde door fasering <strong>en</strong> differ<strong>en</strong>tiatie<br />

fase 2:<br />

zichtlocatie<br />

Deltaweg / A 58<br />

Op basis van specifieke ligging <strong>en</strong> programma-<br />

De afbak<strong>en</strong>ing <strong>en</strong> (her)inrichting van het mid-<br />

zichtlocatie<br />

Deltaweg / A 58<br />

tische mogelijkhed<strong>en</strong> onderscheidt deze <strong>gebiedsvisie</strong><br />

<strong>en</strong>kele deelgebied<strong>en</strong>. Het <strong><strong>Poel</strong>bos</strong>, de westelijke<br />

boslocatie, het midd<strong>en</strong>gebied, de omgeving<br />

van Hotel Goes <strong>en</strong> Zeelandhall<strong>en</strong>, <strong>en</strong> de zichtloca-<br />

d<strong>en</strong>gebied <strong>en</strong> de aanplant van nieuwe bospercel<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>e<strong>en</strong>s in de beginfase e<strong>en</strong><br />

belangrijke impuls gev<strong>en</strong> aan het project. Het<br />

wordt daarmee immers vanaf de start duidelijk<br />

tie langs de Deltaweg <strong>en</strong> A58. Het Ar<strong>en</strong>dsbos blijft<br />

dat <strong>Poel</strong> V als ‘gro<strong>en</strong>’ bedrijv<strong>en</strong>terrein staat <strong>voor</strong><br />

in deze visie buit<strong>en</strong> beschouwing.<br />

versterking van de natuurwaard<strong>en</strong> <strong>en</strong> recreatieve<br />

overzichtskaart <strong>gebiedsvisie</strong> <strong><strong>Poel</strong>bos</strong>, bedrijv<strong>en</strong>terrein <strong>Poel</strong> V<br />

Deze indeling kan als onderlegger di<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>voor</strong> e<strong>en</strong><br />

gefaseerde aanleg met ‘just in time delivery’ als<br />

principe. Het ligt daarbij <strong>voor</strong> de hand de omgeving<br />

van Hotel Goes als vertrekpunt te nem<strong>en</strong> met<br />

het oog op de ontsluiting van <strong>Poel</strong> V.<br />

ontsluiting van het gebied.<br />

Zelfs als de aanleg van <strong>Poel</strong> V stagneert of del<strong>en</strong><br />

niet word<strong>en</strong> gerealiseerd, wordt er zo blijv<strong>en</strong>de<br />

waarde gecreëerd <strong>voor</strong> de gebruikers van het<br />

gebied.<br />

fase 3:<br />

westelijke<br />

boslocatie


het midd<strong>en</strong>gebied:<br />

“de poel wordt weer poel”...<br />

Het c<strong>en</strong>trale midd<strong>en</strong>gebied tuss<strong>en</strong> <strong><strong>Poel</strong>bos</strong> <strong>en</strong> het<br />

nieuwe bedrijv<strong>en</strong>locatie <strong>Poel</strong> V blijft op<strong>en</strong>. Door<br />

meer ruimte vrij van bebouwing te houd<strong>en</strong> dan strict<br />

noodzakelijk is rond het trafostation <strong>en</strong> de hoogspanningsleiding<strong>en</strong><br />

krijgt het hart van <strong>Poel</strong> V e<strong>en</strong> bijzondere<br />

ruimtelijke kwaliteit: op<strong>en</strong>heid. Aan de noordzijde<br />

vormt e<strong>en</strong> nieuw bosperceel de begr<strong>en</strong>zing.<br />

Voorgesteld wordt dit gebied weer in zijn oorspronkelijke<br />

staat van poellandschap terug te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>, compleet<br />

met poel<strong>en</strong>, hag<strong>en</strong>, kleine hoogteverschill<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

beweiding met vee.<br />

Na vele jar<strong>en</strong> wordt zo eindelijk weer duidelijk waar<br />

zoveel gebiedsdel<strong>en</strong> in het westelijk deel van Goes hun<br />

naam aan ontle<strong>en</strong>d hebb<strong>en</strong>. Met de aanleg van <strong>Poel</strong> V<br />

doet het begrip ‘poel’ zijn naam opnieuw eer aan.<br />

ler<strong>en</strong>. Omdat de maatvoering van het gebied zich goed<br />

verstaat met e<strong>en</strong> wat hogere bebouwingshoogte (tot<br />

18 m) l<strong>en</strong><strong>en</strong> deze rand<strong>en</strong> zich ook goed <strong>voor</strong> bedrijfsverzamelgebouw<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> hoge loods<strong>en</strong>. Compacte<br />

bebouwing van de achterligg<strong>en</strong>de bedrijfskavels is<br />

mogelijk door de aanleg van e<strong>en</strong> collectieve parkeer<strong>voor</strong>zi<strong>en</strong>ing<br />

aan de zuidzijde van het midd<strong>en</strong>gebied.<br />

<strong>en</strong>tree <strong>Poel</strong> V / <strong>en</strong>tree hotel<br />

<strong>en</strong>tree <strong>Poel</strong> V<br />

nieuwe rand<strong>en</strong> bedrijv<strong>en</strong>terrein<br />

nieuwe <strong>en</strong>tree poelbos<br />

Het contrast tuss<strong>en</strong> e<strong>en</strong> fijnkorrelige verkaveling met<br />

greppels, poel<strong>en</strong> <strong>en</strong> hag<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> weidse maatvoering<br />

geeft het nieuwe bedrijv<strong>en</strong>terrein <strong>Poel</strong> V straks e<strong>en</strong><br />

bijzondere <strong>en</strong> onderscheid<strong>en</strong>de ruimtelijke kwaliteit.<br />

Naast de zichtlocatie langs de A 58 <strong>en</strong> Deltaweg,<br />

ontstaan er zo in het hart van het gebied nieuwe<br />

rand<strong>en</strong>, waarlangs bedrijv<strong>en</strong> zich goed kunn<strong>en</strong> proficollectieve<br />

parkeer<strong>voor</strong>zi<strong>en</strong>ing<br />

nieuw bosperceel


nieuwe parkeer<strong>voor</strong>zi<strong>en</strong>ing<br />

bezoekers bos<br />

nieuwe recreatieve route<br />

mogelijke locatie<br />

nieuwe manege<br />

mogelijke locatie<br />

horeca<strong>voor</strong>zi<strong>en</strong>ing<br />

nieuw bosperceel<br />

<strong>en</strong>tree <strong>Poel</strong> V<br />

nieuw bosperceel<br />

nieuwe <strong>en</strong>tree poelbos<br />

nieuw bosperceel<br />

het <strong><strong>Poel</strong>bos</strong> sluit aan op <strong>Poel</strong> V...<br />

Aan de westzijde van <strong>Poel</strong> V word<strong>en</strong> de<br />

bedrijfsgebouw<strong>en</strong> omringd door nieuwe<br />

E<strong>en</strong> nieuwe brede waterpartij vormt de overgang<br />

tuss<strong>en</strong> bos <strong>en</strong> bedrijv<strong>en</strong>terrein bij de<br />

schikt gemaakt wordt. Deze nieuwe route<br />

verbindt <strong>Poel</strong> V met het <strong><strong>Poel</strong>bos</strong> <strong>en</strong> wordt<br />

nieuwe recreatieve route<br />

bospercel<strong>en</strong> aan weerszijd<strong>en</strong> van de Sinouts-<br />

aantakking van de Oostweg op de Sinouts-<br />

gebruikt door werknemers van de bedrijv<strong>en</strong><br />

kerkseweg. Kom<strong>en</strong>d uit het west<strong>en</strong> zorg<strong>en</strong><br />

kerkseweg. E<strong>en</strong> tweede parkeerterrein <strong>voor</strong><br />

rondom (bijv. tijd<strong>en</strong>s de lunchpauze) <strong>en</strong> re-<br />

deze bosvakk<strong>en</strong> er<strong>voor</strong> dat vanaf de A 58 de<br />

bezoekers van het bos, e<strong>en</strong> manege, <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

creatieve bezoekers van het <strong><strong>Poel</strong>bos</strong>. Nieuwe<br />

zichtlocatie langs de snelweg pas in beeld<br />

horeca<strong>voor</strong>zi<strong>en</strong>ing aan het water zoud<strong>en</strong> hier<br />

pad<strong>en</strong> sluit<strong>en</strong> aan op de bestaande pad<strong>en</strong>-<br />

komt na passage van het viaduct.<br />

goed op hun plek zijn. De pad<strong>en</strong> in het <strong><strong>Poel</strong>bos</strong><br />

structuur van het bos. E<strong>en</strong> deel van de nieuwe<br />

sluit<strong>en</strong> hier goed aan op de ontsluiting van <strong>Poel</strong><br />

recreatieve route loopt door het bos zelf.<br />

De nieuwe zuidwaartse uitbreiding van het<br />

<strong><strong>Poel</strong>bos</strong> houdt het huidige rustige beeld van<br />

V, zodat recreatief gebruik van het bos vanuit<br />

het bedrijv<strong>en</strong>terrein gestimuleerd wordt.<br />

Op e<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele plek langs deze route wordt<br />

nieuwe recreatieve route<br />

de overgang tuss<strong>en</strong> de bosrand <strong>en</strong> op<strong>en</strong><br />

bos gekapt, om aan te sluit<strong>en</strong> op de bestaande<br />

buit<strong>en</strong>gebied in stand <strong>en</strong> creëert bij het via-<br />

Rond het midd<strong>en</strong>gebied loopt e<strong>en</strong> nieuwe<br />

stukk<strong>en</strong> half-op<strong>en</strong> poel<strong>en</strong>landschap elders in<br />

duct e<strong>en</strong> poort tuss<strong>en</strong> het buit<strong>en</strong>gebied <strong>en</strong><br />

recreatieve route die <strong>voor</strong> voetgangers, fietsers,<br />

het bos. Op termijn zou dit op meer plekk<strong>en</strong><br />

de nieuwe <strong>stedelijk</strong>e invloedssfeer van Goes.<br />

joggers, runners <strong>en</strong> mogelijk zelfs ruiters ge-<br />

langs bestaande pad<strong>en</strong> zinvol kunn<strong>en</strong> zijn.


<strong><strong>Poel</strong>bos</strong><br />

Hotel Goes breidt uit...<br />

riemwag<strong>en</strong>weg<br />

<strong>Poel</strong> V<br />

repelweg<br />

nieuw pad<br />

volkstuin<strong>en</strong> spoorviaduct<br />

nieuw bosperceel<br />

nieuw pad<br />

ploegweg<br />

sinoutskerkseweg<br />

spoorovergang naar<br />

‘s-Heer H<strong>en</strong>drikskinder<strong>en</strong><br />

volkstuin<strong>en</strong><br />

De omgeving van Hotel Goes <strong>en</strong> de Zeelandhall<strong>en</strong> vormt het meest<br />

logische startpunt <strong>voor</strong> de ontwikkeling van <strong>Poel</strong> V. Hier bevindt zich<br />

de snelwegafslag. Hier komt straks de <strong>en</strong>tree tot het gebied. Dit is ook<br />

e<strong>en</strong> locatie met veel mogelijkhed<strong>en</strong> <strong>voor</strong> synergie tuss<strong>en</strong> bestaande <strong>en</strong><br />

nieuwe initiatiev<strong>en</strong>. Vanaf de Deltaweg zou hier e<strong>en</strong> compleet nieuwe<br />

repres<strong>en</strong>tatieve zichtlocatie <strong>en</strong> <strong>en</strong>tree van de stad kunn<strong>en</strong> ontstaan<br />

door de bebouwingscontour van <strong>Poel</strong> V <strong>en</strong> de inrichting van het terrein<br />

hierop af te stemm<strong>en</strong>.<br />

...<strong>en</strong> trekt gezam<strong>en</strong>lijk op<br />

met <strong>Poel</strong> V <strong>en</strong> Zeelandhall<strong>en</strong><br />

nieuwe zichtlijn<br />

nieuwe zichtlocatie hotel<br />

collectieve parkeer<strong>voor</strong>zi<strong>en</strong>ing<br />

2 nieuwe <strong>en</strong>trees <strong>Poel</strong> V<br />

zichtlijn<br />

nieuw pad<br />

Voorgesteld wordt ruimte te gev<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> uitbreiding van het hotel <strong>en</strong><br />

deze locatie in sam<strong>en</strong>hang met de Zeelandhall<strong>en</strong> <strong>en</strong> nieuwe bedrijfs-<br />

nieuwe verbinding met Zeelandhall<strong>en</strong><br />

vestiging<strong>en</strong> sterker te profiler<strong>en</strong>, bij<strong>voor</strong>beeld als vrije tijd/leisure/congres-locatie,<br />

inclusief toelever<strong>en</strong>de onderneming<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> collectieve<br />

parkeer<strong>voor</strong>zi<strong>en</strong>ing bedi<strong>en</strong>t zowel het hotel, de nieuwe onderneming<strong>en</strong><br />

van <strong>Poel</strong> V <strong>en</strong> de Zeelandhall<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> voetgangersbrug verbindt beide<br />

spoorviaduct<br />

gebied<strong>en</strong> aan weerszijde van de Deltaweg.<br />

Goes West<br />

...<strong>en</strong> op de stad<br />

.<br />

Ook vanuit Goes West wordt het <strong><strong>Poel</strong>bos</strong> straks beter bereikbaar.<br />

E<strong>en</strong> nieuw (fiets- <strong>en</strong> voet) pad loopt straks t<strong>en</strong> zuid<strong>en</strong><br />

van het spoor via de Riemwag<strong>en</strong>weg langs de volkstuin<strong>en</strong>,<br />

onder het spoorviaduct door, langs het spoor <strong>en</strong> buigt halverwege<br />

de spoorovergang naar ‘s-Heer H<strong>en</strong>drikskinder<strong>en</strong><br />

af naar het bos toe, om aan te sluit<strong>en</strong> op de Repelweg die<br />

halverwege de akkers stopt.<br />

E<strong>en</strong> nieuw aangeplant bosperceel markeert hier de <strong>en</strong>tree<br />

van het <strong><strong>Poel</strong>bos</strong> - dichterbij <strong>en</strong> beter toegankelijk dan ooit.<br />

Deze nieuwe bosuitbreiding vormt ook de noordelijke<br />

begr<strong>en</strong>zing van het c<strong>en</strong>trale midd<strong>en</strong>gebied van de bedrijv<strong>en</strong>locatie<br />

<strong>Poel</strong> V, dat weer geheel wordt (her)ingericht als<br />

beweid poel<strong>en</strong>landschap.<br />

Hetzelfde pad langs het spoor sluit in meer westelijke<br />

richting aan op de Sinoutskerkseweg <strong>en</strong> verder westelijk<br />

op e<strong>en</strong> bestaand pad naar het <strong><strong>Poel</strong>bos</strong>.<br />

spoorovergang naar<br />

‘s-Heer H<strong>en</strong>drikskinder<strong>en</strong>


e<strong>en</strong> rustige ‘<strong>voor</strong>tuin’ in het zicht van de snelweg<br />

18 m max.<br />

12/15 m max. (2e lijn)<br />

5 m (1e lijn)<br />

2 m<br />

0 m<br />

verticale opbouw van de zichtlocatie langs de Deltaweg <strong>en</strong> A 58<br />

Horizontale lijn<strong>en</strong> dominer<strong>en</strong> de nieuwe zichtlocatie<br />

<strong>Poel</strong> V aan de Deltaweg <strong>en</strong> A 58. Vanaf de snelweg, vanuit<br />

e<strong>en</strong> beweg<strong>en</strong>de auto levert dat e<strong>en</strong> relatief rustig<br />

beeld op. Naarmate de afstand tot de snelweg to<strong>en</strong>eemt<br />

neemt de hoogte van de bebouwing toe <strong>en</strong> is meer detail<br />

<strong>en</strong> variatie in architectuur mogelijk. Bedrijfsnam<strong>en</strong>,<br />

bij <strong>voor</strong>keur in de vorm van logo’s, krijg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> promin<strong>en</strong>te<br />

plek op de top van de gevels. Paradoxaal g<strong>en</strong>oeg<br />

leest het <strong>voor</strong>tsnell<strong>en</strong>d oog e<strong>en</strong> herk<strong>en</strong>baar detail op<br />

afstand beter dan e<strong>en</strong> grote variatie aan informatie<br />

dichtbij of op maaiveld.<br />

Eerst is er e<strong>en</strong> ca. 45 m brede met schap<strong>en</strong> beweide<br />

grazige berm die langzaam oploopt tot 2 m hoogte,<br />

met meidoorn <strong>en</strong> sleedoornhag<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> de top.<br />

Daarachter ligt, deels aan het oog onttrokk<strong>en</strong>, de ontsluitingsweg.<br />

De eerste lijn bebouwing wordt gevormd door e<strong>en</strong><br />

continue op<strong>en</strong> of dichte wand van 5 m hoogte, die <strong>en</strong>tree<br />

geeft tot de bedrijv<strong>en</strong>. De tweede lijn bebouwing<br />

ligt ca. 50 m verder terug, <strong>en</strong> heeft e<strong>en</strong> 12 m continue<br />

hoogte met verticale acc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, <strong>voor</strong> kantoorgedeelt<strong>en</strong><br />

of showrooms, tot 15 m hoogte. <strong>en</strong> hun<br />

bedrijfsgebouw<strong>en</strong>/terrein<strong>en</strong>:<br />

(variabele maatvoering )<br />

bedrijfsgebouw<strong>en</strong>/terrein<strong>en</strong>:<br />

teruggetokk<strong>en</strong> rooilijn: 50<br />

ontsluitingsweg incl. berm<strong>en</strong>: 18 m<br />

flauwe berm: 45 m<br />

horizontale opbouw<br />

van de zichtlocatie<br />

langs de Deltaweg <strong>en</strong> A 58<br />

bermsloot<br />

oprit A 58


ontwikkeling in de tijd<br />

productie / showroom / kantoor<br />

<strong>voor</strong> e<strong>en</strong> dubbeltje op de eerste rang?<br />

Deze <strong>gebiedsvisie</strong> beperkt zich <strong>voor</strong>al tot de grote lijn<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

de landschappelijke context. E<strong>en</strong> nadere uitwerking van het<br />

ontwikkeling in de tijd<br />

<strong>en</strong>tree 2<br />

sted<strong>en</strong>bouwkundig concept <strong>voor</strong> <strong>Poel</strong> V in e<strong>en</strong> <strong>duurzaam</strong>heids-<br />

<strong>en</strong> beeldkwaliteitsplan vormt de logische vervolgstap.<br />

opslag / parker<strong>en</strong> / logisitiek<br />

<strong>en</strong>tree 3<br />

<strong>en</strong>tree 2<br />

Voor het meest in het oog spring<strong>en</strong>de deel langs de A 58<br />

<strong>en</strong> Deltaweg wordt hier aan de hand van e<strong>en</strong> <strong>voor</strong>beelduitwerking<br />

alvast e<strong>en</strong> eerste <strong>voor</strong>zet gedaan. Is het mogelijk<br />

doorgang kavels<br />

opslag / parker<strong>en</strong> / logisitiek<br />

op deze zichtlocatie ondernemersvrijheid, flexibiliteit <strong>en</strong><br />

individuele herk<strong>en</strong>baarheid te par<strong>en</strong> aan visuele rust <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

doorsnede<br />

gevoel van sam<strong>en</strong>hang <strong>en</strong> grafische e<strong>en</strong>voud?<br />

opslag / parker<strong>en</strong> / logisitiek<br />

<strong>en</strong>tree 1<br />

<strong>en</strong>tree 1<br />

<strong>voor</strong>beelduitwerking ‘zichtkavels’<br />

Twee bedrijv<strong>en</strong> langs de snelweg op kavels van ca. 5500 -<br />

6500 m2, met minimaal 2 <strong>en</strong>trees <strong>en</strong> de mogelijkheid van<br />

e<strong>en</strong> doorgang tuss<strong>en</strong> <strong>voor</strong>- <strong>en</strong> achterkavel. Logistiek <strong>en</strong><br />

Er kan, zo blijkt, veel bereikt word<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> acc<strong>en</strong>t op<br />

horizontale lijn<strong>en</strong>, minimale afmeting<strong>en</strong> van kavels <strong>en</strong> gebouw<strong>en</strong>,<br />

e<strong>en</strong> strakke regie op rooilijn<strong>en</strong> <strong>en</strong> bouwhoogtes,<br />

toepassing van sam<strong>en</strong>hang<strong>en</strong>d materiaalgebruik <strong>en</strong> e<strong>en</strong>voud<br />

van grafische expressie.<br />

warme kleur<strong>en</strong> langs zijstrat<strong>en</strong><br />

zijstraat<br />

<strong>en</strong>ergie-dak<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>ergie-wand 2e lijn<br />

op<strong>en</strong> wand 1e lijn<br />

dichte wand 1e lijn<br />

showroom / kantoorruimte<br />

parker<strong>en</strong> word<strong>en</strong> op eig<strong>en</strong> erf <strong>voor</strong>zi<strong>en</strong>. Zodra bij uitbreiding<br />

van het bedrijv<strong>en</strong>terrein in de nabijheid collectieve<br />

parkeer<strong>voor</strong>zi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> <strong>voor</strong> werknemers zijn gerealiseerd,<br />

is verdere verdichting op de kavel t<strong>en</strong> behoeve van extra<br />

ruimte <strong>voor</strong> productie / showroom / kantoor afhankelijk<br />

van het type bedrijvigheid tot 100% mogelijk.<br />

Ook zal blijk<strong>en</strong>, zeker na verloop van tijd, dat flexibiliteit <strong>en</strong><br />

ruimte <strong>voor</strong> latere aanpasing <strong>en</strong> uitbreiding van individuele<br />

onderneming<strong>en</strong> juist gebaat is bij e<strong>en</strong> string<strong>en</strong>te toepassing<br />

van spelregels met e<strong>en</strong> zekere marge <strong>en</strong> e<strong>en</strong> stevige ruimtelijke<br />

structuur als onderlegger. Door gezam<strong>en</strong>lijk de individuele<br />

vrijheid te bepal<strong>en</strong> ontstaat er collectieve kwaliteit.<br />

Met e<strong>en</strong> standaardpalet van betaalbare, functionele <strong>en</strong><br />

duurzame bouwmaterial<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> bedrijfsgebouw<strong>en</strong><br />

moeiteloos aangepast <strong>en</strong> uitgebreid word<strong>en</strong>, <strong>en</strong> is hergebruik<br />

van overtollige material<strong>en</strong> in volg<strong>en</strong>de fases e<strong>en</strong> optie.<br />

Daarbij zou e<strong>en</strong> integrale toepassing van zonnepanel<strong>en</strong> op<br />

wand<strong>en</strong> <strong>en</strong> dak<strong>en</strong> <strong>Poel</strong> V onbetwist meerwaarde kunn<strong>en</strong><br />

gev<strong>en</strong> in het strev<strong>en</strong> naar e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>schappelijke <strong>en</strong> duurzame<br />

<strong>en</strong>ergie<strong>voor</strong>zi<strong>en</strong>ing.<br />

Waarom zou niet het nieuwe snelweglandschap van <strong>Poel</strong> V,<br />

analoog aan de onmiddelijke herk<strong>en</strong>baarheid van de<br />

Zeeuwse schuur met zijn ingetog<strong>en</strong> kracht van ontwerp <strong>en</strong><br />

door e<strong>en</strong> sterke nadruk op horizontale lijn<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> sobere basis materialisering, e<strong>en</strong> strak geregiseerde <strong>en</strong> effectieve image building van individuele bedrijv<strong>en</strong>, blijft het beeld vanaf de snelweg<br />

rustig, zonder dat de ondernemersvrijheid wordt aangetast.<br />

‘Zeeuwse e<strong>en</strong>voud’<br />

grafische expressie, met inzet van moderne <strong>en</strong> duurzame<br />

material<strong>en</strong>, e<strong>en</strong>zelfde gevoel van vanzelfsprek<strong>en</strong>heid, rust <strong>en</strong><br />

sam<strong>en</strong>hang kunn<strong>en</strong> oproep<strong>en</strong>? Noblesse oblige.


NXTLANDSCAPES<br />

landscape architecture urban design regional planning<br />

info@nxtlandscapes.nl / www.nxtlandscapes.nl<br />

februari 2013

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!