04.01.2016 Views

Veenhuizen revisited, voorstel voor een nieuwe PI in Veenhuizen

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>V<strong>een</strong>huizen</strong> <strong>revisited</strong><br />

<strong><strong>voor</strong>stel</strong> <strong>voor</strong> <strong>een</strong> <strong>nieuwe</strong> <strong>PI</strong> <strong>in</strong> <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong><br />

van kolonie van weldadigheid tot<br />

gevangenisdorp van de toekomst<br />

januari 2013


Nieuwe kansen <strong>voor</strong> <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong><br />

Als toekomstig werelderfgoed moet <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong> niet all<strong>een</strong> zijn verleden maar ook zijn toekomst veilig<br />

stellen.<br />

Naast <strong>nieuwe</strong> passende economische ontwikkel<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de zorg, landbouw, onderwijs, kennis, creatieve<br />

<strong>in</strong>dustrie, ambachtelijke bedrijvigheid, cultuur, recreatie en toerisme koestert <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong> zijn bijzondere<br />

band met Justitie. De drie overgebleven penitentiaire <strong>in</strong>richt<strong>in</strong>gen Esserheem, Groot Bankenbosch en<br />

Norgerhaven nemen <strong>een</strong> prom<strong>in</strong>ente plaats <strong>in</strong> <strong>in</strong> de ruimtelijke en mentale constellatie van <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong>.<br />

Deels zijn ze echter verouderd en voldoen ze niet langer aan de huidige <strong>in</strong>zichten van de Dienst Justitiële<br />

Inricht<strong>in</strong>gen (DJI), waar<strong>in</strong> gekozen wordt <strong>voor</strong> concentratie en schaalvergrot<strong>in</strong>g vanuit de wens om kosten<br />

te besparen.<br />

<strong>V<strong>een</strong>huizen</strong> gaat graag de uitdag<strong>in</strong>g aan <strong>een</strong> <strong><strong>voor</strong>stel</strong> te doen, dat recht doet aan het efficiency<strong>voor</strong>deel<br />

van bundel<strong>in</strong>g van activiteiten en <strong>voor</strong>zien<strong>in</strong>gen, en wil daarmee nadrukkelijk <strong>een</strong> constructieve bijdrage<br />

leveren aan de bezu<strong>in</strong>ig<strong>in</strong>gsplannen <strong>voor</strong> het gevangeniswezen. <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong> heeft altijd <strong>een</strong> toekomstgerichte<br />

blik gehad. Een verblijf <strong>in</strong> <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong> is immers nog steeds het vertrekpunt <strong>voor</strong> de opbouw van<br />

<strong>een</strong> nieuw maatschappelijk bestaan. Met deze blik ziet <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong> de bezu<strong>in</strong>ig<strong>in</strong>gsoperatie van DJI dan<br />

ook als <strong>een</strong> kans en <strong>een</strong> niet mis te verstane impuls, om haar rol ook <strong>in</strong> de toekomst met verve te vervullen.<br />

het e<strong>in</strong>de van het enige<br />

gevangenisdorp <strong>in</strong> Nederland?<br />

Vanaf 1822 tot op heden heeft <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong><br />

altijd ruimte geboden aan <strong>in</strong>woners die niet<br />

op vrijwillige basis <strong>voor</strong> <strong>een</strong> verblijf op deze<br />

locatie gekozen hebben. Eerst als private<br />

kolonie van de Maatschappij van Weldadigheid.<br />

Later, vanaf 1859, als ondernem<strong>in</strong>g<br />

van de staat, aangestuurd door het Rijk.<br />

Van 1875 tot 1984 was de ruim 3000 hectare<br />

<strong>voor</strong>malige kolonie <strong>in</strong>clusief alle opstallen<br />

volledig <strong>in</strong> handen van het M<strong>in</strong>isterie<br />

van Justitie. Niet all<strong>een</strong> achter de tralies<br />

maar ook daarbuiten bepaalde Justitie<br />

het lot van de bevolk<strong>in</strong>g van het dorp. Het<br />

M<strong>in</strong>isterie was immers de enige werkgever<br />

en huisvester.<br />

Buitenstaanders en bezoekers konden all<strong>een</strong><br />

met speciale permissie het dorp <strong>in</strong>. De<br />

grenzen van deze gesloten gem<strong>een</strong>schap


Als je bij de tijd wilt blijven...<br />

Een vuistregel zegt dat de kosten van het gebruik van<br />

<strong>een</strong> gebouw over de levensduur zo’n 200 keer hoger<br />

zijn dan de oorspronkelijke <strong>in</strong>vester<strong>in</strong>g. De kosten van<br />

sloop en nieuwbouw bedragen doorgaans niet meer dan<br />

6% tot 8 %. Dit maakt nieuwbouw <strong>in</strong> <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong> <strong>een</strong><br />

realistische optie.<br />

Door het arbeids<strong>in</strong>tensieve karakter van <strong>een</strong> <strong>PI</strong> vormen<br />

personeelskosten <strong>een</strong> belangrijke kostenpost. In <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong><br />

zijn deze kosten door de hoge kwaliteit, trouw en<br />

arbeidsethos van het gevangenispersoneel substantieel<br />

lager dan elders <strong>in</strong> het land.<br />

Met het samenbrengen van de 3 V<strong>een</strong>huizer <strong>PI</strong>’s op één<br />

<strong>nieuwe</strong> locatie kan het huidige personeelsbestand van<br />

485 worden teruggebracht met 15 %. Een efficiencyslag,<br />

die door bespar<strong>in</strong>g op personeelskosten jaarlijks bijna<br />

€ 5 miljoen oplevert.<br />

moet je af en toe <strong>een</strong> doorstart maken<br />

<strong>V<strong>een</strong>huizen</strong> kan <strong>in</strong> het veranderend krachtenspel<br />

waar<strong>in</strong> het Rijk vandaag opereert ruimte bieden aan<br />

<strong>nieuwe</strong> concepten <strong>voor</strong> detentie die...<br />

• morgen gerealiseerd kunnen worden en kunnen<br />

rekenen op draagvlak bij de bevolk<strong>in</strong>g<br />

• <strong>in</strong>spelen op <strong>nieuwe</strong> ontwikkel<strong>in</strong>gen bij de bouw,<br />

het beheer en de exploitatie van de <strong>PI</strong>’s<br />

• leiden tot <strong>een</strong> efficiënte bedrijfsvoer<strong>in</strong>g en kostenreductie<br />

• cont<strong>in</strong>uïteit bieden op het gebied van personeel,<br />

arbeid en omgev<strong>in</strong>g<br />

• impulsen bieden <strong>voor</strong> andere economische ontwikkel<strong>in</strong>gen<br />

• recht doen aan de nom<strong>in</strong>atie van <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong> <strong>voor</strong><br />

<strong>een</strong> plek op de Werelderfgoedlijst van Unesco<br />

De fysieke en mentale ruimte is er, evenals de bereidheid<br />

om <strong>nieuwe</strong> plannen te faciliteren.<br />

werden nauwlettend <strong>in</strong> de gaten gehouden.<br />

Ontsnapp<strong>in</strong>gspog<strong>in</strong>gen van gedet<strong>in</strong>eerden<br />

v<strong>in</strong>den immers zelden plaats<br />

zonder hulp van buiten.<br />

Het is zonder meer opmerkelijk dat <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong><br />

meer dan anderhalve eeuw lang zijn<br />

prom<strong>in</strong>ente rol als grootste centrum van<br />

detentie <strong>in</strong> het land heeft weten te vervullen<br />

en behouden.<br />

Waar de idealen van autarkie en wederkerigheid<br />

het <strong>in</strong> <strong>een</strong> tijdsbestek van m<strong>in</strong>der<br />

dan twee generaties moesten afleggen<br />

tegen de realiteit van de dag, heeft <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong><br />

als gevangenisdorp vele opvatt<strong>in</strong>gen<br />

en verander<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> het gevangeniswezen<br />

het hoofd kunnen bieden, en doeltreffend<br />

weten <strong>in</strong> te spelen op zeer uit<strong>een</strong>lopende<br />

vragen vanuit de maatschappij.<br />

Misschien is het wel de marge die Johannes<br />

van den Bosch, de oprichter van de<br />

oorspronkelijke kolonie, had <strong>in</strong>gebouwd<br />

door niet all<strong>een</strong> gebouwen, maar ook<br />

gronden tot <strong>een</strong> wezenlijk onderdeel van<br />

het concept te maken. Gronden die ook nu<br />

<strong>een</strong> wezenlijke rol kunnen spelen bij het<br />

bepalen van de toekomst van <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong>.<br />

Wellicht is het ook de echo van het oorspronkelijke<br />

gedachtengoed van de Maatschappij<br />

van Weldadigheid waardoor ook na<br />

1859 door gevangenispersoneel en plaatselijke<br />

bevolk<strong>in</strong>g zelden gesproken werd van<br />

gedet<strong>in</strong>eerden, maar van ‘verpleegden’.<br />

Een uniek en <strong>in</strong>teressant geluid uit het<br />

verleden. Zeker gezien het immer actuele<br />

spann<strong>in</strong>gsveld tussen de roep om vergeld<strong>in</strong>g<br />

en de wens tot resocialisatie en<br />

<strong>in</strong>tegratie.


VEENHUIZEN<br />

bron: “de Rechtspraak”, juli 2012


<strong>V<strong>een</strong>huizen</strong> <strong>een</strong> solide, centraal gelegen, perfecte toekomstige nieuwbouw locatie<br />

2013 is <strong>een</strong> jaar waar<strong>in</strong> <strong>een</strong> belangrijke verschuiv<strong>in</strong>g<br />

plaatsv<strong>in</strong>dt <strong>in</strong> de landelijke verdel<strong>in</strong>g van Rechtbanken,<br />

Gerechtshoven, OM parketten en Politieregio’s. Met<br />

de komst van de nationale politie is Nederland opgedeeld<br />

<strong>in</strong> <strong>nieuwe</strong> regio’s die volledig samenvallen met de<br />

<strong>nieuwe</strong> gerechtelijke kaart.<br />

De Rechtbanken Assen, Gron<strong>in</strong>gen en Leeuwarden<br />

fuseren tot de Rechtbank Noord-Nederland, welke<br />

resorteert onder het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.<br />

De respectievelijke prov<strong>in</strong>ciehoofdsteden fungeren als<br />

zitt<strong>in</strong>gsplaats.<br />

Het programma Moderniser<strong>in</strong>g Gevangeniswezen<br />

(MGW) stelt het regionaal plaatsen van gedet<strong>in</strong>eerden<br />

als belangrijke doelstell<strong>in</strong>g. Insluit<strong>in</strong>g v<strong>in</strong>dt plaats <strong>in</strong> het<br />

arrondissement van vervolg<strong>in</strong>g - of aanpalend - of <strong>in</strong> het<br />

arrondissement van vestig<strong>in</strong>g na detentie. Hierdoor kunnen<br />

zowel ketenpartners als gedet<strong>in</strong>eerden tijdens het strafproces<br />

en de reïntegratie beter gefaciliteerd worden, met als<br />

resultaat <strong>een</strong> betere afstemm<strong>in</strong>g tussen taken en activiteiten<br />

en <strong>een</strong> verhoogde efficiency.<br />

<strong>V<strong>een</strong>huizen</strong>, dat momenteel bijna de helft van de Noordelijke<br />

detentiecapaciteit <strong>voor</strong> zijn reken<strong>in</strong>g neemt, blijkt <strong>in</strong> deze<br />

<strong>nieuwe</strong> constellatie meer dan ooit centraal gelegen te zijn,<br />

en heeft potentie om ook <strong>in</strong> de toekomst <strong>een</strong> van de geconcentreerde<br />

vlekken <strong>voor</strong> detentie <strong>in</strong> Nederland te zijn.<br />

Zelfs als de beschikbaarheid van ervaren en goed geschoold<br />

gevangenispersoneel <strong>in</strong> de nabijheid buiten beschouw<strong>in</strong>g<br />

wordt gelaten. Vanuit <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong> zijn namelijk b<strong>in</strong>nen één<br />

uur alle Noordelijke <strong>PI</strong>’s, Huizen van Bewar<strong>in</strong>g, en Rechtbanken<br />

– <strong>in</strong>clusief die van Zwolle – te bereiken, evenals het<br />

merendeel van de politiebureaus.<br />

Samenvoeg<strong>in</strong>g van de 3 <strong>PI</strong>’s <strong>in</strong> <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong> <strong>in</strong> de vorm van<br />

nieuwbouw op één unilocatie, gekoppeld aan bundel<strong>in</strong>g<br />

c.q. versterk<strong>in</strong>g van de samenwerk<strong>in</strong>g met aanpalende<br />

activiteiten (zoals het Shared Service Centre Noordoost<br />

en mogelijk andere <strong>nieuwe</strong> activiteiten), zal onmiskenbaar<br />

<strong>een</strong> substantiële bijdrage leveren aan de door DJI gewenste<br />

efficiëntere bedrijfsvoer<strong>in</strong>g.<br />

Eventueel hergebruik van te behouden monumenten<br />

daargelaten, kan er <strong>voor</strong>zien worden dat toepass<strong>in</strong>g van<br />

DBFMO-contracten <strong>in</strong> <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong> eerder zal leiden tot<br />

sloop van bestaande verouderde detentie<strong>voor</strong>zien<strong>in</strong>gen<br />

en vervang<strong>in</strong>g door nieuwbouw dan tot uitbreid<strong>in</strong>g en<br />

renovatie. De natuurlijke marge van <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong> - het<br />

surplus aan justitie bezitt<strong>in</strong>gen - daagt hiertoe uit en biedt<br />

hiertoe alle ruimte.


<strong>V<strong>een</strong>huizen</strong> wil wel...<br />

Het meest <strong>voor</strong> de hand liggende alternatief <strong>voor</strong> het behoud van<br />

de huidige 3 <strong>PI</strong>’s is het samenvoegen van deze <strong>PI</strong>’s op één locatie.<br />

Een dergelijke samenvoeg<strong>in</strong>g levert <strong>een</strong> belangrijke kostenbespar<strong>in</strong>g<br />

op.<br />

<strong>V<strong>een</strong>huizen</strong> biedt nu al goede mogelijkheden om <strong>een</strong> dergelijke<br />

unilocatie te realiseren. Dit zowel qua ruimte als wat betreft de<br />

geldende bestemm<strong>in</strong>g. De huidige locatie van de <strong>PI</strong> Norgerhaven<br />

heeft uit oogpunt van ligg<strong>in</strong>g en beschikbare ruimte de beste<br />

papieren.<br />

De huidige locatie van de <strong>PI</strong> Norgerhaven heeft <strong>een</strong> bouwblok van<br />

ongeveer 9 hectare, dat volledig kan worden benut <strong>voor</strong> de bouw<br />

van <strong>een</strong> <strong>nieuwe</strong> <strong>PI</strong>. Een dergelijke oppervlakte is ruim voldoende<br />

om de huidige capaciteit van de V<strong>een</strong>huizer <strong>PI</strong>’s – 740 gedet<strong>in</strong>eerden<br />

– onderdak te kunnen bieden. En blijkens ervar<strong>in</strong>gscijfers<br />

elders uit den lande is deze oppervlakte zelfs voldoende om op te<br />

schalen tot meer dan 1.000 gedet<strong>in</strong>eerden.<br />

Samenvoeg<strong>in</strong>g van <strong>PI</strong>’s Esserheem, Groot Bankenbosch en Norgerhaven<br />

op de locatie van de laatste betekent onherroepelijk ook de<br />

sluit<strong>in</strong>g van de eerste twee. Met de keuze <strong>voor</strong> het b<strong>in</strong>nenhalen<br />

van ambachtelijke bedrijvigheid op het gebied van zorg, landbouw,<br />

onderwijs, kennis, creatieve <strong>in</strong>dustrie en cultuur is <strong>een</strong> nieuw<br />

hoofdstuk aangebroken <strong>in</strong> de geschiedenis van deze bijzondere<br />

nederzett<strong>in</strong>g. Wat <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong> betreft is de zoektocht naar passende<br />

vormen van herbestemm<strong>in</strong>g <strong>voor</strong> de vrijkomende gebouwen<br />

en gronden nu begonnen.<br />

<strong>V<strong>een</strong>huizen</strong> voelt zich zeker niet all<strong>een</strong> bij het zoeken naar economische<br />

dragers en gaat er van uit dat de betrokken wijze waarop<br />

gem<strong>een</strong>te, prov<strong>in</strong>cie en Rijk de afgelopen jaren samen hebben<br />

opgetrokken bij de herontwikkel<strong>in</strong>g van <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong> voldoende<br />

perspectief biedt op <strong>voor</strong>tzett<strong>in</strong>g van deze samenwerk<strong>in</strong>g.<br />

locatie Norgerhaven<br />

Waar <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong> vroeger <strong>een</strong> afgesloten gebied was, wordt nu<br />

nadrukkelijk de <strong>in</strong>teractie met de buitenwereld opgezocht. De rijke<br />

leger<strong>in</strong>g van landschap en gebouwen, die over tijd onlosmakelijk<br />

met elkaar verbonden zijn geraakt, vormt <strong>een</strong> robuust raamwerk<br />

met voldoende marge om zeer uit<strong>een</strong>lopende vragen het hoofd te<br />

bieden.


...en biedt royaal ruimte <strong>voor</strong> <strong>in</strong>novatie en <strong>nieuwe</strong> concepten<br />

Met de komst van de elektronische enkelband<br />

en meerpersoonscellen zal <strong>in</strong> de<br />

toekomst mogelijk met m<strong>in</strong>der fysieke detentiecapaciteit<br />

kunnen worden volstaan.<br />

Dat laat onbelet dat de vraag naar resocialisatie<br />

en <strong>in</strong>tegratie mogelijkheden <strong>voor</strong><br />

gedet<strong>in</strong>eerden juist zeer specifieke eisen<br />

<strong>in</strong> fysieke z<strong>in</strong> stellen aan de omgev<strong>in</strong>g van<br />

gedet<strong>in</strong>eerden <strong>in</strong> de laatste fase van hun<br />

gevangenschap. Het bieden van z<strong>in</strong>volle<br />

werkervar<strong>in</strong>g tijdens detentie met zicht<br />

op <strong>een</strong> meer succesvolle terugkeer <strong>in</strong> de<br />

maatschappij vraagt om <strong>een</strong> omgev<strong>in</strong>g<br />

met bijzondere kwaliteiten.<br />

<strong>V<strong>een</strong>huizen</strong> koestert het begrip wederkerigheid.<br />

Wonen en werken <strong>in</strong> <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong><br />

betekent dat je de kwaliteiten van het<br />

gebied waardeert en wilt bijdragen aan<br />

het behoud en de ontwikkel<strong>in</strong>g daarvan.<br />

Analoog hieraan biedt <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong> met<br />

zijn historisch verantwoorde streven naar<br />

<strong>nieuwe</strong> ambachtelijkheid, dankzij de<br />

uitgestrekte bossen en landerijen, <strong>een</strong><br />

unieke sett<strong>in</strong>g <strong>voor</strong> <strong>in</strong>novatieve concepten<br />

op het snijvlak van detentie, zorg en<br />

opvoed<strong>in</strong>g.<br />

locatie Esserheem<br />

locatie Bankenbosch


<strong>V<strong>een</strong>huizen</strong> staat vierkant achter detentie...<br />

Waar ooit de wieg stond van detentie <strong>in</strong> Nederland,<br />

ziet <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong> staks graag <strong>een</strong> state of the art <strong>PI</strong>.<br />

Het Eerste Gesticht van de Kolonie van Weldadigheid<br />

bestaat niet meer. Het oorspronkelijke carrévormige<br />

gebouw met <strong>een</strong> afmet<strong>in</strong>g van ca. 150 x 150 m<br />

vormde de spil, waar de hoofdontsluit<strong>in</strong>g, de Kolonievaart,<br />

omh<strong>een</strong> liep, <strong>voor</strong>dat deze zijn weg richt<strong>in</strong>g<br />

Friesland vervolgde.<br />

Door <strong>een</strong> latere schu<strong>in</strong>e doorsteek van de vaart<br />

kwam het Eerste Gesticht ‘vrij’ te liggen.<br />

De sporen van dit alles zijn overal nog duidelijk zichtbaar<br />

<strong>in</strong> het terre<strong>in</strong>. B<strong>in</strong>nen het unieke orthogonale<br />

regime, dat de onderlegger vormt van <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong>,<br />

zijn de oorspronkelijke maten nog goed te herleiden.<br />

Het gebied kent <strong>een</strong> ongekend hoge dichtheid aan<br />

rijks- en prov<strong>in</strong>ciale monumenten.<br />

Meest opmerkelijk zijn het frontgebouw van de<br />

Rijkswerk<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g Eerste Gesticht (nu onderdeel<br />

van de <strong>PI</strong> Norgerhaven), het <strong>voor</strong>malige werkgesticht<br />

Norgerhaven (het huidige Shared Service<br />

Centre van Justitie), de dienstwon<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> het<br />

groen aan de Oude Asserweg en Plantsoenstraat<br />

en de unieke aardappelschuur met <strong>een</strong> bekled<strong>in</strong>g<br />

van turfblokken bij het kassen complex Groot Bankenbosch<br />

aan de Limietweg.<br />

Water speelt <strong>een</strong> prom<strong>in</strong>ente rol. Her en der hebben<br />

de beplant<strong>in</strong>gen <strong>een</strong> monumentaal karakter<br />

gekregen.


1 x 150 m x 150 m / oorspronkelijke carré 1e gesticht<br />

4 x 150 m x 150 m / 90.000 m2 <strong>nieuwe</strong> <strong>PI</strong> <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong><br />

...en is klaar <strong>voor</strong> <strong>een</strong> schaalsprong <strong>in</strong> ruimte, tijd en architectuur<br />

Het rechthoekige verkavel<strong>in</strong>gspatroon van <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong> is gedurende de bijna twee<br />

eeuwen dat de <strong>voor</strong>malige kolonie bestaat <strong>een</strong> uiterst flexibele onderlegger gebleken<br />

<strong>voor</strong> tal van functies en vormen van gebruik. Nog steeds kan de modulaire geometrie van<br />

<strong>V<strong>een</strong>huizen</strong> als uitgangspunt en tot <strong>in</strong>spiratie dienen <strong>voor</strong> <strong>nieuwe</strong> <strong>in</strong>grepen <strong>in</strong> het gebied.<br />

Met <strong>een</strong> ruimtebehoefte van ca. 90.000 m2 komt het grondgebruik van <strong>een</strong> <strong>nieuwe</strong> <strong>PI</strong><br />

<strong>voor</strong> zo’n 1000 gedet<strong>in</strong>eerden perfect over<strong>een</strong> met 4x de maatvoer<strong>in</strong>g van de oorspronkelijke<br />

carré‘s. Door het <strong>nieuwe</strong> ruimtebeslag wederom <strong>in</strong> carrévorm uit te leggen en <strong>in</strong><br />

te passen <strong>in</strong> de bestaande historische context van gebouwen, waterpartijen en beplan-<br />

t<strong>in</strong>gen, ontstaat <strong>een</strong> volstrekt <strong>nieuwe</strong> en vanzelfsprekende sett<strong>in</strong>g <strong>voor</strong> de <strong>nieuwe</strong> <strong>PI</strong> <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong>.<br />

Door verschuiv<strong>in</strong>g van dit <strong>nieuwe</strong> omhe<strong>in</strong>de vierkant van 300 x 300 m naar het noorden<br />

kan de historische context rond het SSC weer openbaar gemaakt worden, en ontstaat<br />

er <strong>een</strong> <strong>nieuwe</strong> zichtlijn langs de Hoofdvaart die uitkijkt over de uitgestrekte landerijen ten<br />

oosten van <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong>. Herwonnen vrijheid en detentie komen hier op<strong>een</strong>s bijzonder dicht<br />

bij elkaar.<br />

Het frontgebouw van de <strong>voor</strong>malige werk<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g Eerste Gesticht doet nu dienst als entreegebouw<br />

<strong>voor</strong> de erachter gelegen <strong>nieuwe</strong> <strong>PI</strong>. Heden en verleden worden functioneel verbonden<br />

en vormen <strong>een</strong> solide basis <strong>voor</strong> de schaalsprong die <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong> wil maken.


eerste schets <strong>voor</strong> de <strong>nieuwe</strong> <strong>PI</strong><br />

B<strong>in</strong>nen <strong>een</strong> bebouw<strong>in</strong>gsenveloppe die nauwelijks<br />

afwijkt van de huidige ruimteclaim van Norgerhaven<br />

moet het straks allemaal gaan gebeuren.<br />

Met het oog op de bijzondere status van <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong><br />

als genom<strong>in</strong>eerde op de Werelderfgoedlijst<br />

van Unesco is <strong>in</strong> dit stadium de aandacht <strong>voor</strong>al<br />

uitgegaan naar <strong>een</strong> ruimtelijke <strong>in</strong>pass<strong>in</strong>g die zich<br />

rekenschap geeft van de historische context.<br />

Dat betekent echter niet dat alles wat er is zonder<br />

bedenk<strong>in</strong>g wordt behouden. Het motto “behoud<br />

door ontwikkel<strong>in</strong>g” uit het Ontwikkel<strong>in</strong>gsplan <strong>voor</strong><br />

<strong>V<strong>een</strong>huizen</strong> kl<strong>in</strong>kt ook hier door <strong>in</strong> het plan.<br />

Nieuwe waterpartijen versterken oude lijnen<br />

en vergrendelen de <strong>nieuwe</strong> <strong>PI</strong> stevig <strong>in</strong> het grid<br />

van <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong>. Daar<strong>voor</strong> worden <strong>een</strong> aantal<br />

oude waterlopen opgeofferd. Van de <strong>voor</strong>malige<br />

Rijkswerk<strong>in</strong>richt<strong>in</strong>g Eerste Gesticht blijft all<strong>een</strong> het<br />

frontgebouw staan.<br />

onderdelen van het plan<br />

Alle huidige gebouwen van de <strong>PI</strong> Norgerhaven ruimen het veld, om plaats te maken <strong>voor</strong> de <strong>nieuwe</strong> <strong>PI</strong>, <strong>in</strong>clusief de<br />

meer recente aanbouwen aan weerszijden van het frontgebouw. Als entree <strong>voor</strong> de <strong>PI</strong> <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong> krijgt dit rijksmonument<br />

weer <strong>een</strong> <strong>nieuwe</strong> betekenis. Een entreehof, omsloten door gepantserd glazen gangen vormt de verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<br />

met het feitelijke gevangenis complex. Het parkeren <strong>voor</strong> bezoekers v<strong>in</strong>dt plaats langs de Oude Asserstraat, naast het<br />

´<strong>nieuwe</strong>´ entreegebouw.<br />

Een tweede <strong>in</strong>gang doet dienst als dienst<strong>in</strong>gang en is gesitueerd aan de Limietweg net ten noorden van het huidige kassencomplex.<br />

Hier bev<strong>in</strong>dt zich ook het <strong>nieuwe</strong> parkeerterre<strong>in</strong> <strong>voor</strong> de gevangenismedewerkers. Of het kassencomplex<br />

<strong>in</strong> zijn huidige vorm en op zijn huidige locatie behouden blijft is op dit moment nog niet onderzocht. Dat geldt ook <strong>voor</strong><br />

de <strong>in</strong>terne <strong>in</strong>del<strong>in</strong>g van het complex b<strong>in</strong>nen de omhe<strong>in</strong><strong>in</strong>g. De precieze locatie van de cellulaire blokken, de logistieke<br />

faciliteiten, dienstengebouw en buitenruimten is onderwerp van nadere studie. Wellicht kunnen <strong>in</strong> <strong>een</strong> compacte pakk<strong>in</strong>g<br />

zelfs dakoppervlakten worden meegenomen <strong>in</strong> het uite<strong>in</strong>delijke programma van eisen.<br />

Het is aannemelijk dat de Limietweg onvoldoende capaciteit heeft <strong>voor</strong> de hoeveelheid verkeer die de <strong>nieuwe</strong> sett<strong>in</strong>g<br />

met zich meebrengt. De mogelijkheden van <strong>een</strong> <strong>nieuwe</strong> aanvullende ontsluit<strong>in</strong>g, bij<strong>voor</strong>beeld langs het parkeerterre<strong>in</strong><br />

<strong>voor</strong> de SSC, dient nader onderzocht te worden.


dienst<strong>in</strong>gang<br />

<strong>nieuwe</strong> <strong>PI</strong> <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong><br />

entreegebouw<br />

‘<strong>PI</strong> - campus’<br />

parkeren bezoekers<br />

parkeren SSC<br />

Shared Service Centre (SSC)<br />

enkele details<br />

Nu de noodzaak tot beveilig<strong>in</strong>g door middel van afraster<strong>in</strong>gen, hekwerken en muren<br />

naar het noorden is opgeschoven, ontstaan volledig <strong>nieuwe</strong> mogelijkheden <strong>voor</strong> het<br />

historische terre<strong>in</strong> rond het SSC. De slagboom op de Oude Asserstraat kan <strong>voor</strong> altijd<br />

open blijven staan en het terre<strong>in</strong> rond de monumentale dienstwon<strong>in</strong>gen ten oosten<br />

van het SSC krijgt <strong>een</strong> compleet <strong>nieuwe</strong> ontwikkel<strong>in</strong>gsimpuls.<br />

Wellicht kan hier <strong>een</strong> soort ´campus´ontstaan met functies die gerelateerd zijn aan<br />

behoeftes van de bevolk<strong>in</strong>g achter de tralies en hun bezoekers. Van k<strong>in</strong>dercrèche, tot<br />

uitzendbureau <strong>voor</strong> ex-bajesklanten of advocatenbureau, er moeten <strong>nieuwe</strong> functies<br />

naar boven kunnen komen die juist hier op hun plek zijn.<br />

Ook zou onderzocht kunnen worden of <strong>een</strong> ´starters enclave´ <strong>voor</strong> jeugdige <strong>in</strong>woners<br />

van <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong> of studentenhuisvest<strong>in</strong>g <strong>voor</strong> <strong>een</strong> van de <strong>nieuwe</strong> ambachtelijke opleid<strong>in</strong>gen<br />

<strong>in</strong> <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong> hier op hun plek zouden kunnen zijn.<br />

De <strong>nieuwe</strong> ´loop´ <strong>in</strong> de zichtlijn van de Kolonievaart biedt ook mogelijkheden dit deel<br />

van <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong> op te nemen <strong>in</strong> het toeristisch recreatieve aanbod van de <strong>voor</strong>malige<br />

kolonie. Het open veldje, direct buiten de kolonie, met zijn panoramische uitzicht<br />

richt<strong>in</strong>g Assen zou, zo dicht bij de <strong>PI</strong> gelegen, <strong>een</strong> blijvende plek kunnen zijn, om vanuit<br />

kunst en cultuur te reflecteren op de rol van onvrijwillige opsluit<strong>in</strong>g <strong>in</strong> onze samenlev<strong>in</strong>g.


uiterlijkheden...<br />

Koepel en kruis. Zelfs zonder religieuze<br />

connotaties blijkt gevangenisarchitectuur<br />

zich over langere tijd te<br />

conformeren aan enkele stricte regels<br />

en orden<strong>in</strong>gspr<strong>in</strong>cipes. Daarbij is het<br />

denken van b<strong>in</strong>nen naar buiten de<br />

gemene deler. Hoe <strong>een</strong> en ander zich<br />

verhoudt tot de omgev<strong>in</strong>g is iets wat<br />

pas recent tot het pakket behoort.<br />

Opmerkelijk, omdat het exterieur van<br />

de ‘stadsgevangenis’ uit het verleden<br />

juist nadrukkelijk ontworpen werd<br />

met het oog op <strong>een</strong> zekere ontmoedigende<br />

afschrikwekkendheid.<br />

Nu gevangenissen steeds meer <strong>in</strong><br />

de periferie van de stad beland zijn,<br />

lijkt het zelfs zo te zijn dat ze bijna<br />

niet meer te onderscheiden zijn van<br />

<strong>een</strong> gemiddeld kantoorgebouw of<br />

bedrijfspand. Goede <strong>voor</strong>beelden<br />

daargelaten zou <strong>een</strong> pleidooi <strong>voor</strong><br />

<strong>een</strong> zekere ‘ouderwetse’ herkenbaarheid<br />

van de <strong>PI</strong> van de toekomst g<strong>een</strong><br />

kwaad kunnen.<br />

In het geval van <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong> ligt er<br />

<strong>een</strong> <strong>in</strong>spirerend <strong>voor</strong>land. De wijze<br />

waarop de omhe<strong>in</strong><strong>in</strong>g <strong>in</strong>teracteert<br />

met de gebouwen daarb<strong>in</strong>nen is <strong>een</strong><br />

<strong>in</strong>teressant vertrekpunt. Is er sprake<br />

van transparantie of massa?<br />

Ook de opbouw van maten, massa’s<br />

en hoogtes kan veel verschil maken.<br />

Uitgangspunt is <strong>een</strong> carrévormige<br />

omhe<strong>in</strong><strong>in</strong>g van 300 x 300 m met <strong>een</strong><br />

hoogte van 6 m, rond <strong>een</strong> bouwenveloppe<br />

tot 12 m hoog, waarvan maximaal<br />

25% tot 18 m hoog. Dat moet<br />

toch tot iets moois kunnen leiden...


<strong>een</strong> paradoxale opgave?<br />

Het panoramisch verlangen en de panoptische controle vormen <strong>een</strong> cont<strong>in</strong>u<br />

spann<strong>in</strong>gsveld dat gevangenispersoneel en gedet<strong>in</strong>eerden delen. Hier ligt ergens<br />

de opgave <strong>voor</strong> de <strong>PI</strong> van de toekomst. De ervar<strong>in</strong>g leert dat pasklare één op één<br />

oploss<strong>in</strong>gen ten prooi vallen aan snelle verouder<strong>in</strong>g.<br />

Wat <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong> biedt is marge. Marge <strong>voor</strong> de toekomst waar<strong>in</strong> alles op<strong>een</strong>s ook<br />

weer anders kan zijn. Een goed oog hier<strong>voor</strong> moet kunnen leiden tot <strong>een</strong> <strong>PI</strong> die<br />

flexibel genoeg is om zijn immer wijzigende <strong>in</strong>woners de juiste tools te bieden <strong>voor</strong><br />

<strong>een</strong> doorstart en <strong>een</strong> nieuw bestaan. Een doorstart die <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong> zelf ook onontbeerlijk<br />

v<strong>in</strong>dt met het oog op haar eigen toekomst.


Voor vragen kunt u contact opnemen met het Ontwikkel<strong>in</strong>gsbureau <strong>V<strong>een</strong>huizen</strong><br />

www.toekomst-v<strong>een</strong>huizen.nl / <strong>in</strong>fo@toekomst-v<strong>een</strong>huizen.nl / 0592-388999<br />

NXTLANDSCAPES<br />

landscape architecture urban design regional plann<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong>fo@nxtlandscapes.nl / www.nxtlandscapes.nl<br />

januari 2013

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!