BAK-krant 1972

Boemeldonck

DA 20U KUNNEIN BO^oO

GANG:

. ::,


13

BAK VAN BOEMELDONCK

'^JAARGANG

oplage:

25OO

(BAK BETEKENT)

BEECKSE ALGEMENE

KARNEVALS STICHTING

Het mag nog wel eens gerust zuiver en duidelijk op

papier gezet worden, dat binnen het bestuur en het

comité van de BAK van BOEMELDONCK onze kinderen toch

wel op de allereerste plaats komen.

Ook prins XAVIER VI (spreek uit Safier) en z'nen ge

weldige RAAD van ELF, en niet te vergeten zijn HOF

KAPEL dragen Boemeldoncks GRUT en JEUGD heel na aan

de diverse prinselijke, en d'edelhoge harten.

Daarom hebben we dit jaar op de MAANDAG, dat is de

dag van de jeugd, er voor gezorgd dat 'n zeer beken

de man naar Boemeldonck komt om jullie middag te ver

zorgen. En je weet het al, dat is,,,,,,,,,,,,,,

KLUK-KLUK uit het bekende circus van PIPO

Ja de echte KLUK-KLUK komt naar jullie Indianengehuil

luisteren. Dus op maandagmiddag allemaal het in

dianen-of cowbaypak aan en de jeugd naar de EIKEBOS

en het grut naar de LOOY, KLUK-KLUK komt in beide za

len. Trouwens er is die middag nog veel meer.

De nieuwe JEÜGDPRINS zal met ZIJNE RAAD VAN ELF de

prj jzen van de KINDEROPTOCHT bekendmaken.

De BAK heeft weer voor 'n goed programma gezorgd.

En dan niet te vereten,,. Op ^nt^ri^nu^jl" kinderop

tocht, waarna

hosmiddag. Oo

Dinsdagmiddag

een hosmiddag

in de EIKEBOS

VEEL PLEZIER

KI

J

een zwerf indiaan

iMuk-Muk: Herbert Joeks


duurt

mcr

heelde 365

i

erieen

MARKT 23

^an

^&e^^rèaaf/^

IKERBÜÜK11

a^^z^EI

6EEK5E^IBAAT i

voor en

GROOT kl

IAA/G ///

DANDERE DAOGE

T JAOR. KUNDê

.

NS) ALLERHANDE

i i

IEL

VZij : Nou zijn we al 50 jaar getrouwd en geJt

hebt me nog nooit mee uitgenomen./

Hij : 't Is me nogal het weer d'r voor f

geweest.^^^

VOORDEEL- MARKT

f

VOORDEEL- MARKT

I


DE BEECKSE ALGEMENE KARNEVALSSTICHTING BESLUIT,

MAAKT BEKEND EN VERORDENEERT dat

1, Er dit jaar weer karneval gevierd zal worden in geheel

Boemeldonck en wel met zoveel leut, dat iedereen daarna

weer een geheel jaar in de "plooi" zal kunnen blijven.

2 Dat iedereen, die het niet hiermee eens zou zijn, op tijd kan

evacueren naar boven de Moerdijk, met als opschrift op zijne jas ï"MIJ NIET

Dat om de luchtverontreiniging tegen te gaan, de café's drie volle

GEZIEN"

dagen en vier volle nachten open zullen blijven

^(•• Dat er tijdens de vier karnevalsdagen er geen plastic huisvuilzakken op straat zullen

mogen staan, maar dat de aloude ijzeren of metalen "bak" weer voor Uw voordeur ten

pronk mag staan, zodat de honden ook weer hun oude vertrouwde plaatsjes kunnen viinder

5. dat Prins XAVIER Vl(spreek 'uit Safier) met Zijne RAAD van XI op zaterdagmiddag naar

't gemeentehuis zal gaan om voor vierdagen-lang de macht en /t hoogste gezag over

te nemen, en dat alle vijftig man die daar werken die dagen vrij zullen kunnen

zijn, om volop aan het gehele Boemeldonckse Feest mee te doen

6. dat wij opdiezelfde zaterdag met alle onze Boemeldonckse kinderen in een grote

kinderoptocht door geheel Boemeldonck zullen trekken

?. dat wij op Zondag daaropvolgend weer d'n grote optocht door Boemeldonck zul

len laten trekken, waaraan zo'n vijftig wagens en groepen aan meedoen en

dat iedereen daarnaar "zonder te betalen" naar mag komen kijken

3. dat op maandagmiddag er weer feestmlddapjft^m^^j^^^^j^itt^ en 't grut zullen'

worden in elkaar gedraaid

9 dat de 65 plussers niej

vergeten worden.

10dat we veel

leut hebb^yi

11.

^t we alle-

"raaal erin.

AAN ALLE BOEMELDONCKSE FEESTVIERDERS


t

U

^en ^oe

e krtn ctenter^ u/ctretr

^f O e^

n/et kunt

ap

W0NIN

ASSUR

ELD

TEL

GR0EN6TRAAT 95

l

PRINSENBEE^t

U.2441 \

3CH0EN^ANDELrnr"

uu xe ao^ vcunnadu^

VOORDKt=B[TER

EN GOEDKOPER DE...

BIEDT DIT 5TRAK5

VOORDEEL-MARKT Q[ KOPER


|j^ww!iTl®?^'


KLRLVEN5MIDDLLEN

V^KRG^

3EK5ESr#AAT 49

VOO^ EEN

^aar

GROTE. &AI


ia

BOEMELDONCKERS

Nog slechts 'n enkele dag en we zitten weer midden in die dolzinnige dagen. Dagen waar

in het werk bijzaak is en de karnevalsleut hoogtij viert.

Karnaval kan niet thuis bij de haard en de televisie gevierd worden, maai* men zoekt el

kaar op, als een grote feestvierende familie.

Verbroedering tussen oude en nieuwe inwoners van Boemeldonck.

De zorgen van alle dag worden vergeten en gedurende deze dagen treedt een samenhorighei

aan de dag die men op de overige dagen van het jaar helaas te vaak mist.

Een streven naar de bevordering van goede, plezierige en voor ons alleen in vele opzich'

ten gezonde karnavalsviering is nu reeds vijf jaren achtereen met daverend succes beloon

Laat ons daarom met beide benen op Boemeldoncks grond blijven staan met de overtuiging

dat karnaval in Boemeldonck nog jaren zijn gezonde, leutige voortgang zal vinden voor

jong en oud.

Dank aan Rien Schuybroek voor zijn geweldige inzet alsJPrins van Boemeldonck in haar eer

ste vijf jaren. Hopelijk komen uit zijn rijke ervaringen nog vele en goede positieve

ideeën voor de toekomst.

Gij wagenbouwers, gij makers van die telkenjare weer grandioze optocht, gij trotseert in

de kou zowel bij optocht als bij 't bouwen in dikwijls tochtige schuren. Gij laat elk

jaar weer opnieuw weer duizenden genieten van Uw pronkstukken en daardoor de echte karnavals-sfeer

met volle teugen inademen..

Danka aan alle stille werkers en financiële medewerkers, die het ons mogelijk maken voor

jong en oud een goed karnavalsfeest te organiseren in Boemeldonck.

Wij wensen U allen een bijzonder gezellig karneval 1972 toe en natuurlijk alle succes >

aan onze nieuwe prins XAVIER VI voor de komende dagen.

HOOL

'*TAXI5HUF

tu. 225/

Q.POP5

VALDUK 2A

b/VAl U

VOORDEELMARKT MINDER BETALEN


S

P^

VU HERHALEN

INDE

GAAT ü.

VOORDEELMARKT MINDER BETALEN


DEUERK

SWERK

GROND

T

oem^ter

PIM^N 106

^

LEVE DE LEUE^ pE lOl!

fa

5CHENK DE GLAZEN VOL

RD AART5

^

i

v.

V/ü HERHALEN

INDE

II.TTlïW

•^arkt MINDER BETALEN d^^


•^^*

;.,,


COMPLETE UON1NGINR1CKTING

P^^R^^^^^

v

M

Ifcl^üKDitauÜ^^

'Til 2339

- 7^.347OO

GROTEMJIMK7- ÖREDA -TEL3M3 HWMl

, „ ^^^^^^

'i^iu

f i

M

i^rm-.

INDE..

•ij^1..!*..'^'v;>w II •>;

GAAT

voordeel-^arkt MIE^DER BETALEN

5

Hoe smaakt hot bier ^ ?

Schei uit, U lijkt wel of het al

gedro"'"n is


eteciro technisch bureau

PRINSEN6EEK

Sprekers zijn geen schrijvers, maar desondanks

zei ik toch graag " ja" toen men mij als groot

ste kletsmajoor vroeg ook iets in de karnevalskrant

van Boemeldonck te schrijven.

De vraag alleen al was voor mij 'n grote eer, en

natuurlijk wil ik van deze unieke gelegenheid gebJ

bruik maken om iets te vertellen over de BAK-ZIT

TING, dit jaar op ^f november a.s.

Op deze BAK-ZITTING wordt de grootste Kletsmaj^or

van ons dorp verkozen, en jammer genoeg

er waren het afgelopen jaar maar weinig candidaten,

en van die weinigen trokken er zielop

het laatst nog enkelen teru

zowel voor de BAK, als het Pub

overblijvenden een teleurstell

't Is daarom dat ik bij deze a

wil doen op alle Boemeidoncker

mee te doen.

Laat het voor tl een uitdaging

maak er een spDDt van} want he

tig om 't te doen, het is leuk

slagen en het is zelfs leuk om

te gaan. Het is Karnavalesk.

Ik wil mijn titel als OPPERSTE

KLETSMAJOOR op 5 nov. 19^2 gra

verdagen, liefst tegen velen.

Tot slot Boemeidonckers," veul

leut mee de zesde karnav^l.

KEES NAGELKERKE

In 1971-1972 OPPERSTE KLETS-

JOOR of GROOTSTE MAUWERT !!!

WIE NEEMT DE HANDSCHOEN OP

Opgeven bij de BAK

VU HERHALEN

INDE........

gaat

voordee^markt MINDER BETALEN

'oor


R

AUEZHAND

r^f H^^^g^^} ^

N DE 6K

OEWE

HANDE1 IN

•^RAND^TOÏ

• KUNSTMEST

•MENGV0LDE

'm. 22/^

f

V

64

.2605^

M0T0R5P0RTKLEDING

INDE........

UnA I U.......... tieb een gemengde wandelclub

VOORDEEL'MARKT MINDER BETALEN ^z^nvoorlopig nog maar 2 lede


AAT 2

5LLK

f*

AJ ^/ \

2 5PA0/?N% \

W

BAN IC

ES RE6ELEA/

OIV

A/ N

C OP

GEBIED

EEN!

Op een bruiloft :

Nadering eerst na de ring.

VU HERHALEN

IMDE

VOORDEEL- El AR KT

GAAT U

M1^MR BETALEN


, maar na alle testen, die

U gemaakt hebt, kan ik niet anders zeggen dan dat ik geen

vak zou kunnen noemen waarvoor U geschikt bent"

GemeenteTambtenaar: "Wat ben ik blij dat ik bij de gemeen

te werk".

Onderwijzer:" Teuntje, jongen ge schrijft toch zo

veel fouten. Als je twijfelt moet je in 't woorden

boek kijken",

Teuntje:" Maar ik twijfel nooit, mijnheer!", '

BOEMELDONCKERS DUIKT ER IS IN !

Ik twijfel er niet aan, of ook dit jaar zal karnaval in Boemeldonck weer een geslaagd feest worden, net zoals het

was in de vorige jaren. Nou ben ik pas "Prinsenbekenaar" sinds drie jaren, zodat ik nu mijn vierde karnaval mag

beleven. Ik zeg met opzet "beleven" en nief'vieren", want het is telkens weer een belevenis te constateren, dat

de mensen, in tegenstelling tot het uitgangspunt, dat Karnaval een maskerade heet te zijn, juist hun maskers af

zetten en puur zichzelf zijn, vrolijk en ogenschijnlijk zonder spanningen.

Ik hoop dat gij, nieuwe innoners,ervaren zult de "belevenis" van wat werkelijk Boemeldonck is,- n.ï, dat gij hier

als gemeenschapsmens erkent zult worden en niet als massamens verdwijnt.

Ik wens U allen van harte Boemeldonckse Burgerschap , FRANS van de WATER l-•

—.^^',;,J Beeks Boerke tegen zijn vrouw:"Bende

INDE

VOORDEELMARKT

&TAUN

gij met mij om m'n geld getrouwd?"

WJ UTDUAir^ F^^lTAAT IIVrouw:" Welnee veirfc, hadde meer gehad,

dan zou ik oew ok nog wel genomen heb

ben".


[NART


ZQTDiMG

KINDER

OPTOCHT

VolgTITEL Cate Naam vereniging of Deelnemer

van de wagen of groep

nummer gorie

1. M. Ponyclub "ONS GENOEGEN"

Paardjes en ruiters

2.

3.

h.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12-20

L.

G.

G.

G.

G.

G.

G.

G.

G.

G.

Drumband

Jeugdver.

Jeugdver.

Jeugdver.

Jeugdver.

Jeugdver.

Jeugdver.

Jeugdver.

Jeugdver.

Jeugdver.

na^ekomen

"PRINSENBEEK"

"DE BOEMELKATJES"

"DE BOKSKES"

"DE UITSLAPERS"

"DE VUURHAPPERTJES"

"DE KWAKBOLLEKES"

"DE NACHTPITJES"

"DE MAESPAPPERTJES"

"DE VETKLUIVERTJES"

"DE PEERDRIJDÉRKES"

ieuedverenin^en die o

De eigen Boemeldonckse Drumband

De kleinste katjes van Boemeldonck

Sneeuwwitje en de zeven dwergen

Een Ambacht-dertien Ongelukken

Catweazle gaat vliegen

De Kwakbollekes zijn echte Ibemeldonckers

Met indianengehuil

Vader Abraham en zijn zeven zonen

Gulliver's wonderreizen

De Peerdrijdérkes mee karneval in Boemeldonck

in de grote ZONDAG-OPTOCHT meerijden

Achter deze formatie kunnen alle Boemeldonckse kinderen op de ZATERDAG-KINDER-OPTOCHT zich aan

sluiten, achter de geluidswagen.

OPSTELLEN KINDEROPTOCHT OP ZATERDAG tussen een en twee uur op de grote MARKT van BOEMELDONCK

ALLE BOEMELDONCKSE KINDEREN MOGEN DUS MEEDOEN. NA DE OPTOCHT GROOT FEEST IN DE EIKEBOS UI

VI) HERHALEN

DE

VOORD^ELMARKT

GAAT U

. 22.10.


De eerste twintig nummers kunt U op de voorafgaande pagina (l^) vinden, want dat zijn jeugdvereningen,

en die rijden zowel in de kinder-optocht (zaterdag) als de grote-optocht (zondag) mee door BOEMELDONCK

We gaan dus met ons programma hier dus verder met nummer 21•

Volg- Catenummer

gorie

21. K.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

^^.

53.

54.

55.

56.

C.

C.

A.

C.

K.

C.

E.

A.

A.

C.

L.

C

A.

B.

A.

B.

B.

E.

L.

C

A.

A.

E

A.

C.

L.

C

A.

A.

NAAM VERENIGING of DEELNEMER

Jeugdharmonie

kar.ver.

tt

tt

HARMONIE

Kar.Ver.

••LOON OP ZAND"

••De STÜFKES"

'•De MEPPERS ••

••De OEKELS"

"De BAKFIETSEN"

uit ••RUCPHEN"

"DE MAESPAPPERS

Theo de Maespapper

Kar. Ver. "De DÓELRAKKERS"

""De VETKLUIVERS"

""De BLIKKE BILLEN"

DRUMBAND uit de HOGE VUGHT

Kar.Ver. "De ZWOERTJES".

""De ZANDHAZEN"

""De Strikkers"

""De VUURFRETERS"

""De FIASCO'S

""De NACHTPITJES"

P.de Jong uit de P.Oomenlaan

DRUMBAND uit ZEVENBERGSE HOEK

Kar. Ver. "De KIKKERS"

""De BOKKEN"

•t

"De LEUTTAPPERS"

"De DEURDOUWERS"

"De BLACK EAGLES"

tt

"De DUITENKLUIVERS"

DRUMBAND "DE KIELEGATTERS"

Kar.Ver. "De.ERPELROOIERS"

11

"De HANGIJZERS"

tt

"•t SCHRAOPSUL"

De OPPERPLESIE van BOEMELDONCK

De BAKTREIN van BOEMELDONCK

MAJORETTENPELETON van KUNST na

HARMONIE KUNST NA ARBEID

DE PRINSENWAGEN VAN DE BAK

TITEL van wagen of groep

En daar zijn ze dan

Drumband uit den Koek

De Kikkers presenteren zich

Er is 'n tijd van komen en van gaan

De grootste Maauwert van Boemeldonck

't FORDJE VAN HET BAK-BESTUUR met FILM-DIA-en FOTOPLOEG.

harmonie uit Loon op Zand

Wij slingeren Boemeldonck door

grote groep

Boemeldonck is bij de tijd

grote groep

Plantsoenverontreiniging

grote wagen

•n Buikske is ok nie alles

grote groep

harmonie uit Rucphen

Al maakt Drees het ons niet naar de zin

We worden er dik tegen in

grote groep

Catweazle

individueel

Van de Bak op de zak

grote wagen

De Snertwagen

grote wagen

Wat 'n lol, 't bejaardenhuis mot vol grote groep

Drumband uit de Hoge Vught (Breda)

De leste kienkpuit(kikvors)

grote groep

De doofput van de maatschappij

grote wagen

Dit is het jaar van de Whisky-

kleine wagen

De Sexshop op onze moddermarkt

grote wagen

Geen fiasco met de fiasco's

kleine wagen

Van voor naar achter- Van links naar rechts

't gaot nie deur

Wat zien ik

Drees neemt 't klootjesvolk in de tang

Drumband uit 't Kielegat-Breda

Ons mesjien is kapot

Historie van 't Gat van Witteveen

Duk't er is in

D'n Opperplesie veurop

individueel

grote groep

grote wagen

grote wagen

kleine groep

grote wagen

grote groep

grote groep

grote wagen

grote wagen

Jeugraad, hofkapel en Gevolg in de trein

ARBEID

Harmonie uit Dordrecht

PRINS XAVIER VI met RAAD van elf en Hofdames

geflankeerd door BOEMELDONCKS MAJORETTENPELETON


I I


UW KAPPER

. A9.

CHINEES INDI

-j RC

„TJOK

HER

INDE

DAGfim

VAN12 ~23

HAVlK>'M m

DEELMAR


m

773

J

ingenieursbureau 9SuQ|

van dalen & asselbergs nv.

. . --..-Breda

es

centrale uerwarming- luchtbehandeling

3irconditioning

•*%••

Sbraling^verwarmin

drukverhogingsinsl

lVF

K0.

RAAT 24

QFuoer en sanitai

I ücntleclnniek

^merp1anïï

speci^liteit

IEREN5UEG

OOK IN

INLICHTINGEN: KANTOOR bARONIELAAN

KANTOORUREN

.\

VU LOHAI

INDE

GAATU.....

ELMARKT MINDER BETALEN


TOTO-ARTIKELEN - AFDRUK

13 februari : Tweede karnev

arktgebeuren op de Markt. Onthulling beeldLeutgeeun

rote karnevaisoptocht door Boemeldonck. Ingeschreven hebben alle

e 3^ karnevalsvererenigingen met wagens, groepen, enz. enz* De op-r

ocht zal opgeluisterd worden door vijf drumbands, drie harmonien en

wee majoreteenpeletons. In dè gehele optocht geen letter reclame;

n 1971 bezochten ruim k0.000 mensen uit de omgeving Prinsenbeek om

eze unieke optocht te komen bekijken • •; .' .;

floop Einde optocht, waarna opstelling van de wagens op de Markt.

anvang- Piepersbal in de Looy.

anvang Groot-Karnevalsbal in de Eikebos-, waarbij -zoals alle jarende

loop van de avond de uitslag van de jury zal worden bekendge

aakt en de grote BAK-WISSELBEKEIt-weeacv z,al worden uitgereikt.

HAL^N

IN DE.......

VOORDEEL-^ARKT

(MU.........

MINDER BETALEN


eco ^ao&n ceuuoeuS tnoceree.

* mo/Éeó e/^^ee laaaé h//z

ee/74t ut 3oemelc/otick\gao^>, u/aant

ojbe *e fi?/*KOe/2Zi/2e ucur ueu/

elcé fff

e. op> J>/^/7C ^ctoé rje, dan eeo/

onnee o/^ /t/è zo t/eul ée lue.//

/c no^ dt't'p'y^e tu/ene a^^e c/e.

ort'en opp/ot en de. i/o//e J^zort by

utlet/eré. 70/zien^ leutmcbotte^&ff!

DEELMARKT

GAAT ü

KTALEN


PROGRAMMA DERDE KARNAVALSDAG -ik februari 1972

Tijd

1.30

2.00

3.00

6.oo

7-30

7.30

12.30

BAK-AKTIVITEIT met vermelding van plaats en voor wie bedoeld

Aanvang BAK-GRUT-FEEST in de Looy (voor kinderen tot zeven jaar)\

Zoals elke jaar komt de BAK-BUS de kinderen van buiten de'bebouwde kom opha

len en na afloop van 't Grut-Feest weer thuisbrengen. De route blijft ongewij

zigd, dus zorg dat de kinderen om half een-een uur klaar staan, als ' t'kan.

Aanvang BAK-JEUGD FEEST in de zalen van 't EIKEBOS ( van 8 tot ik jaar)

Aanvang 65-PLUSSERS FEEST in Hotel 't HERT -

Aanavng DERDE PIEPERSBAL in de Looi. ( voor aale jeudigen tussen 13 en 16)

Aanvang NEÜZENBAL (voor de Teenersü in zaal EIKEBOS , • •• •'

Aanvang B.H.RIT (dat betekent "Boemeldonckse Herbergen Rit).

Terug bij de Kwiebuskuil na alle cafê's, herbergen, cafetaria's, hotels, restaurette's,

bars, feestzalen, enz. in Boemeldonck bezocht te hebben.

RADIO'5 -TELEVISIES -BANDRECORDERS

TENSPELER5-CENT&ITUGE5-DR0OG-

MELS - GASTORNVIZEN- GA^HAARDEN-

6EY^ER5 - KOELKASTEN - DIEP VRIES

- HUISHOJDDELUKE ARTI KELEN - VER

-SANITAIR l/W^ VAKMAN ^

JOüde z^ ***^***

/^n?^*^MUM. 21 P^'3ff^ ^2261

Vii HERHALEN

INDE.....:..

VOBRBEEL-MARKT

GAAT U

BETALEN

de eerste wint door geduld, de tweede door

ongeduld.•>


HV/ZE &OI/U/E.

ZAL OElS ME

BROMMERS

DM

EDRUF

78

fl.KLEFMA^S

JANVERHEULEN

l^

^A/$r*AA

NAA/OEM.

n bii mn 'n^> dur de deur.

-J *j • .

me^iten lOaor qe, fNI|rnee

^L Ihn ^oeit te- tobbe. 1.

Ko

UM

W

GAAT U

RKT MINDER BETALEN


KWEKERU J

vern^^ld

SIKJPCN5EWC6 17

PROGRAMMA VIERDE KARNEVALSDAG -15 februari 1972

Tijd BAK-AKTIVITEIT met vermelding van plaats en vo

2.00Aanvang HOSMIDDAG voor de gehele BAK-JEUGD in d

3.00Aanvang 65-PLUSSERS-FEEST in de feestzaal van H

7.00Start Lampion-optocht en Fakkeloptocht door geh

8.00'^ong.) Groots Vuurwerk en" officiële sluiting B

^8.30Aanvang VASTENAVONDBAL in de EIKEBOS

12.00Definitieve sluiting van Boemeldonck's KARNAVAL

opm. Dus deze avond geen Pieperstoall

VU IICRHAIEM


^Ett^Bfltt

DFALER

va^;

ZOE/Cre A/GH MOOJE OTO EH A/(/A/ ^HBILB CH ^OT /E H06 ^STl/

O^ . OT ^//JLOER Pi/Ai MIE/HE OF Mi/H ^&>r. /foT / A//Et/k/

/ OF ^EOti/dr, k/E

PAS HO6 H/E AllES k/AHF k/E ^t/A/HE ^E HO6 A/AO^E O^ EA

OA HE El BE/-AH0RJ/^'•. U/TOE't/M'E EA/ ^f*t//TE DOEM k/E

OK Al.

2L AllE/fAOl /A/ Ê^jB/s^aAnn J^A

PA/ AG GE HO6 P/l LEGE G//E, ^l/HDE &//OH&

PO ^/EPEH O E Al IE OEH^BAOGE SE^U/^^.

EULENENO 66

. 2508-J0I6


u

AUT0M0BIELBEDRU7

TUINBOU ME

^^/fcJlL

^

amec

Jis-i;-

e I

'#.

VOOR PLEZANTE AANKOOP

SERVICE

^^

7/

M


..


(^fflfe

DOE-HET-ZELTCENTRUM

. 226Ó.

r

PROGRAM:

^^MCÏ

L.

A.505MAN I/ALDUK

VU UERHALEN

INDE

' EI&EN

INSENBEEK

ZONDAG't EEN HARTSTIKKE

60EIE- &ANO VA NAT 3 UUR..

D'ANDEPE DAOGEN',

P^^ECIES HET2.ELTDE. . •

GAAT U

VOORDEELMARKT MINDER BETALEN

SR KI/MEN TVE RE OEN EN

Z^N O^f NAAR EEN CATE TB

oaan: onoat os ben vrouv /

o7> o^oat^b mr ^ebn hemt/

R

Tó.


S/GAREN

TEL

01600

VU HERHALEN

INDE...

%7200

VERTEGENWOORDIGER

H.M.A.RENNE

TUINZIGTLAAN \kO bREDA

HAVCRDÜ

PRINSEN

GAAT U

voordeelmarkt ^INDER BETALEN


Elk jaar wordt het programma voor de TEENERS uitge

breider en beter. Al vanouds natuurlijk de vier kar

navalbals: op Zaterdag-Teenerbal

op Zondag -Groot-Karnavalsbal

EIKEBOS op Maandag -Neuzenbal

op Dinsdag -Vastenavondbal

En voor de Piepers op Zaterdag-Zondag-Maandag elke

avond van 6 tot 9 uur PIEPERSBAL in de LOOI.

En dat alles met muziek van de geweldige DISCO-JOCK

A N D R E van de K 0 I, C K

En natuurlijk iedere avond bezoek in de zalen van

prins XAVIER VI

met zijnen RAAD VAN ELF? HOFKAPEL en GEVOLG

en missc

zeker, ko

andere o

jes, want

Veel leut

zond plez

en vooral

karnaval-

Ge hebt

AAN ALLE 65-PLIJS

Zoals elk jaar tijdens de Beekse Kar

naval in Boemeldonck ook weer van 't jaar spe

ciale middagen voor de 6.5 plussers.

MAANDAG l^t febr. om drie uur in Hotel het HERT en

DINSDAG 15 febr. om drie uur in HAGEDONK

Zelfde programma onder leidirg van Jan van ZUNDERT

Dit jaar met de J ;••",- ,, ..;,. VUILE WAS en het ACCOR-

DEONDUO met

'd de Vries.

VOOR DE NIET ^•• ^,;L,,:;^;;

Beste mensen tussen de 20 en 65 wilt U

zo vriendelijk zijn om niet naar de be

jaardenmiddagen te komen.. We hebben toch

al plaatsgebrek. En.....

-hetzelfde programma wordt ook vertoond

op de BAK-ZITTING van ^f nov. 197.'

w&te nleui^s

Nummer 3^a van de grote optocht is nog zojuist gekomen:

het zijn de "KLP-TELS" .met " TERUG uit ADDIS ABEBA"

Vrijdag 11 febr. treedt de BAK op de Chassêkazerne op

voor het gehandicapte kind. Dit wordt opgenomen door de

NOS en 's z^terdagavond bij het nieuws uitgezonden.

Zondag 13 febr. om half twee op de markt-GROOT SPEKTAKEL

Deze zesde BÖEMELDONCKSE KARNAVALSKRANT werd samen

gesteld door de redactie : RIEN SCHUYBROEK

HERMAN DIRVEN

en de tekeningen zijn van JOOP LODDERS


•ö*

•7"

FUNCTIE

PRINS XAVIER VI

RAAD VAN ELF

vanaf 11-11-1966

id.

id.

id.

id.

id.

NAAM

Frans van de Berg

Jan van Zundert

George Dirven

Piet Bogers

Janus Meeuwissen

Toon Boot

Piet v. d. Bogaert

PRINSELIJK GEVOLG

HofdamesThea van Haperen

id.

Toos Martens

id. Joke Kleemans

Narretje Trudy Naalden

Hoftekenaar Ad Machielsen

Hof koetsier Christ van de Berg

Major Domus Hein den Ouden

Opper orde-bewaarder Ariaan de Vries

Opper-plesieGerard Verwijmeren

BOEMELDONCKS KARNAVALS-COMITE

Naam

Functie

Theo Schipper Voorzitter

Herman Dirven secretaris

Rien Schuybroek griffier

Martin Hennekam penningmeester

Joop Lodders embleem - ontwerper

Frans van Gils C lubs -afgevaardigde

Kees Poppelaars id.

Hein van de Brand Lid

Kees Schuybroek Lid

Ad van de Goorberg Lid

Riet Vincenten Lid

Piet v. d. Bogaert Kap. raad van elf

9

O

'ö;

• #

vanaf 11-11-1968

id.

vanaf 11-11-1969

Jan Dielisse

Jan van Loen

Jan van Buur

vanaf 11-11-1970

Jan van Gurp

vanaf 11-11-1971

Anton van de

ja

9

e

HOFKAPEL

Kapelmeester

Bariton I

Bariton II

Trompet

Trompet

Bas

Piston

Trombone

Bekkens

Kleine trom

Grote Trom

Jan Martens

Kees Watzeels

Theo Schipper

Pierre Luijten

Nout v. d. Wijngaar

Janus Watzeels

Kees Schuybroek

Jan Bastiaansen

Annie Watzeels

Toon Schuybroek

Ko van de List

More magazines by this user
Similar magazines